Postupak : 2016/2298(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0379/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0379/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0495

IZVJEŠĆE     
PDF 581kWORD 65k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Španjolska – EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automobilska industrija)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Esteban González Pons

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Španjolska – EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automobilska industrija)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0379/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automobilska industrija za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 29 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica), većinom u regiji razine NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52), te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 250 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2., odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom gospodarskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 razreda djelatnosti i smještenima u jednoj regiji ili u dvjema susjednim regijama druge razine NUTS-a u državi članici;

F.  budući da je u skupini zemalja EU-27 u 2015. ostvaren pad proizvodnje motornih vozila u usporedbi s 2006. za 0,5 milijuna jedinica (sa 18,7 milijuna jedinica u 2006. na 18,2 u 2015.), dok je proizvodnja na svjetskoj razini porasla za 31,1 % (sa 69,2 milijuna jedinica u 2006. na 90,9 u 2015.)(4), prvenstveno u Kini i ostalim gospodarstvima jugoistočne Azije;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 856 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 428 000 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 250 radnika proglašenih viškom;

2.  smatra da pružanje potpore bivšim zaposlenicima malih i srednjih poduzeća također opravdava odobrenje zahtjeva koji se odnosi na manje od 500 otpuštenih radnika;

3.  napominje da je Španjolska 21. lipnja 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 8. studenog 2016. završila s ocjenjivanjem tog zahtjeva i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

4.  primjećuje da su za sektor proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica podnesena 23 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 13 temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu(5) te 10 na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi(6); napominje da su od tih zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a tri bila iz Španjolske (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León i Aragón i EGF/2010/002 ES Cataluña automobilska industrija);

5.  konstatira da je taj pad tržišnog udjela EU-a u automobilskoj industriji dio dugotrajnijeg trenda koji je Komisija već uočila u ocjenama prethodnih slučajeva EGF-a u automobilskoj industriji utemeljenih na globalizaciji trgovine, a u okviru kojeg je Unija izgubila gotovo polovicu svojeg tržišnog udjela između 2000. i 2015.;

6.  ističe da je pad proizvodnje automobila u Španjolskoj doveo do smanjenja broja poduzeća i radnih mjesta te da su u razdoblju od 2008. do 2014. u regiji Comunidad Valenciana 62 od ukupno 187 proizvođača automobila prestali raditi, što predstavlja pad od 33,16 %;

7.  napominje da je tvrtka Bosal S.A. započela s radom 1986. godine, kad je područje Sagunta proglašeno „preferencijalnim područjem ponovne industrijalizacije“ slijedom otpuštanja u lokalnoj visokoj peći. konstatira da su stečaj i zatvaranje tvrtke Bosal S.A. prouzročili gubitak 250 radnih mjesta u Saguntu, što je za taj grad relativno velik broj, te da su znatno utjecali na lokalno i regionalno gospodarstvo, posebno s obzirom na specifične značajke maloga grada u ruralnom području ozbiljno pogođenog ekonomskom krizom, kao i na posljedice procesa globalizacije u sektoru automobilske industrije; podsjeća da je stopa nezaposlenosti u regiji Comunidad Valenciana još uvijek 20,17 %(7), iako su vidljivi znakovi oporavka u području zaposlenosti;

8.  izražava žaljenje zbog povećanja broja nezaposlenih osoba u Saguntu između 2007. (2778) i 2015. (6437) te stope nezaposlenosti od 25,8 %, koja dodatno otežava ionako osjetljivu situaciju u tom području;

9.  naglašava da je 71 % od ukupnog broja otpuštenih radnika koji su predmet ovog zahtjeva starije od 45 godina, 78 % bilo je zaposleno u istom poduzeću najmanje 15 uzastopnih godina, a 50 % nema nikakve obrazovne kvalifikacije; nadalje napominje da u tom području u posljednje vrijeme nije otvoreno nijedno postrojenje; ističe da su zbog tih okolnosti radnici ugroženi zbog nedovoljnog otvaranja radnih mjesta te da im je dodatno otežano pronalaženje novog zaposlenja;

10.  napominje da Španjolska planira 12 različitih mjera, od kojih su šest personalizirane usluge poput informativnih sastanaka, profesionalnog usmjeravanja, posredovanja pri zapošljavanju i promoviranja poduzetništva, a ostalih šest su naknade i poticaji za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom, poput doprinosa za troškove prijevoza i promjenu prebivališta ili poticaja za zapošljavanje; ističe da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada;

11.  pozdravlja odluku Španjolske da ponudi mjere osposobljavanja usmjerene na stručno licenciranje, primjerice prikupljanje licencija potrebnih u sektoru putničkog prijevoza, i na sektore ili područja u kojima postoje ili će se pojaviti mogućnosti, primjerice prehrambeni sektor, kuhanje, sprečavanje rizika na radnom mjestu, kontrola kvalitete i standardi zaštite okoliša, projekti vezani uz sustavegrijanja, ventilacije i klimatizacijete održavanje industrijske opreme; podupire pružanje mogućnosti stjecanja vještina u područjima koja doprinose uspješnijem radu poput informacijske i komunikacijske tehnologije, stranih jezika i poslovnog upravljanja;

12.  pozdravlja volju predstavnika bivših radnika tvrtke Bosal (poduzeća iz kojeg je otpuštena većina radnika koji su predmet ovog zahtjeva) da podupru zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a i njihovo uključivanje u osmišljavanje mjera koje će se nuditi otpuštenim radnicima; napominje da su socijalni partneri, nadležne udruge poslodavaca i lokalne vlasti Sagunta također bili uključeni u taj proces;

13.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 25 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

14.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa personaliziranih usluga financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  napominje da je Španjolska potvrdila da za mjere koje ispunjavaju uvjete nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima predstavi usporednu ocjenu tih podataka kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće više puta financirati iste mjere;

16.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

17.  smatra da bi pažljivo od slučaja do slučaja trebalo procjenjivati širu primjenu odstupanja od pragova prihvatljivosti, posebno u korist zaposlenika malih i srednjih poduzeća, produljenje referentnih razdoblja te mogućnost uključivanja otpuštenih radnika koji nude srodne usluge otpuštenim radnicima iz referentnog poduzeća, te nastojati da se na svaki način ograniči nepravilno korištenje proračunskih sredstava EGF-a; slaže se stoga s odlukom Komisije da pruži pomoć za 250 radnika iz 29 poduzeća u regiji Comunidad Valenciana;

18.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

20.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

21.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

baza podataka Međunarodne organizacije proizvođača motornih vozila (OICA-e): http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana automobilska industrija, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA dobavljači, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699 i EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532. EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 i EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061.

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automobilska industrija, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg i Düsseldorf automobilska industrija, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automobilska industrija, COM(2011)0664 i EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Španjolska – EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automobilska industrija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Dana 21. lipnja 2016. Španjolska je podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja radnika u 29 poduzeća u automobilskom sektoru u Španjolskoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 zahtjev iz Španjolske smatra se dopuštenim jer otpuštanja imaju ozbiljan utjecaj na zaposlenost i lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo.

(5)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 856 800 EUR za zahtjev koji je podnijela Španjolska.

(6)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji da bi se osigurao iznos od 856 800 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja]*.

Sastavljeno u,

(4)Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.);

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao osiguranje.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrome financijskom upravljanju(3), da bi se mobilizirao Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Španjolske i prijedlog Komisije

Komisija je 8. studenog 2016. donijela prijedlog odluke o uporabi sredstava iz EGF-a u korist Španjolske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom nakon stečaja i zatvaranja tvrtke Bosal S.A., koja je proglasila viškom većinu radnika obuhvaćenih ovim zahtjevom, a koja djeluje u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 29 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica) u regiji razine 2 NUTS-a(4) Valencia (Comunidad Valenciana – ES52).

To je deseti zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2016. i 23. u sektoru proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica te se odnosi na mobilizaciju ukupnog iznosa od 856 800 EUR iz EGF-a za Španjolsku. Zahtjev se odnosi na 250 radnika koji su proglašeni viškom.

Zahtjev je poslan Komisiji 21. lipnja 2016. i do 16. kolovoza 2016. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 2. Uredbe o EGF-u.

Tvrtka Bosal S.A. započela je s radom 1986. u gradu Saguntu. Temeljna djelatnost ove tvrtke bila je proizvodnja dijelova i dodatne opreme za motorna vozila (posebno ispušnih sustava za automobile, katalitičkih pretvornika itd.). Bosal je u početku proizvodio većinom za španjolsko tržište automobila. Međutim, proizvodnja se poslije proširila te su se u poduzeću proizvodili originalni dijelovi i za druga tržišta automobila. Poduzeće je od 2012. bilo u poteškoćama zbog pada proizvodnje vozila u EU-u. Kako bi se količina proizvodnje prilagodila potražnji i kako bi se smanjili troškovi, u Bosalu je uvedena obavezna smanjena satnica rada koja se primjenjivala na sve zaposlenike. Međutim, te mjere nisu se pokazale uspješnima pa je poduzeće 15. siječnja 2015. objavilo stečaj te je stavljeno pod posebnu upravu.

Inicijative namijenjene otpuštenim radnicima obuhvaćaju 12 različitih mjera: šest mjera su inicijative personaliziranih usluga u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkama (a) i (c) Uredbe o EGF-u i s vrstama mjera, a ostalih šest su naknade i poticaji na koje se upućuje u članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u. Inicijative prilagođenih usluga predstavljaju više od 75% ukupnog iznosa.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Španjolska je dostavila sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 856 000 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je deseti prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2016.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi na 250 radnika koji su proglašeni viškom u 29 poduzeća iz ekonomskih sektora razvrstanih u odjeljak 29 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica);

B) budući da, kako bi uspostavila vezu između otpuštanja radnika koji su proglašeni viškom i velikih strukturnih promjena u obrascima svjetske trgovine uzrokovanima globalizacijom, Španjolska tvrdi da je europska automobilska industrija u posljednjih deset godina izgubila velik udio na tržištu i da je glavna pokretačka snaga iza tog trenda geografski pomak u potrošnji povezan s globalizacijom, u prvom redu brzi rast potražnje na azijskom tržištu, od kojeg proizvođači iz EU-a ne mogu imati veće koristi, s obzirom na svoju tradicionalno slabiju poziciju na tim tržištima;

C) budući da je europska automobilska industrija također pogođena padom domaće potražnje uslijed gospodarske i financijske krize, s ukupnim brojem registracija i dalje ispod razine zabilježene u godinama prije te krize;

D) budući da 96% radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci; budući da su 23,2 % radnika koji su proglašeni viškom osobe u dobi od 55 do 64 godine, a njih 76,4 % u dobi od 30 do 54 godine;

E) budući da je Španjolska predala devet zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a u korist radnika iz različitih sektora koji su počevši od 2009. u regiji Comunidad Valenciana otpušteni kao višak; zadnji zahtjev bio je EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal, koji je podnesen i odobren 2014.;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi sa španjolskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 856 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 428 000 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva, koji su 16. kolovoza 2016. podnijele španjolske vlasti, nakon čega je 8. studenog 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3. ističe da su u Saguntu, području u kojem su mnogi radnici proglašeni viškom, zbog gospodarske i financijske krize te globalizacije u automobilskoj industriji od 2008. zatvorena mnoga poduzeća povezana s automobilskom industrijom ili je došlo do znatnog smanjenja njihova poslovanja, čija je posljedica bila otpuštanje viškova i smanjenje broja radnih sati;

4. izražava žaljenje zbog povećanja broja nezaposlenih osoba u Saguntu između 2007. (2778) i 2015. (6437) te stope nezaposlenosti od 25,8 %;

5. priznaje da su u ovom slučaju prisutne izvanredne okolnosti koje u velikoj mjeri utječu na zapošljavanje te na lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo, s obzirom na činjenicu da 250 izgubljenih radnih mjesta predstavlja velik gubitak za mali grad i ruralno područje;

6. smatra da pružanje potpore bivšim zaposlenicima malih i srednjih poduzeća također opravdava odobrenje zahtjeva koji se odnosi na manje od 500 radnika koji su proglašeni viškom;

7. primjećuje da je 71 % radnika koji su otpušteni kao višak i koji su predmet ovog zahtjeva starije od 45 godina, 78 % njih bilo je zaposleno u istom poduzeću najmanje 15 uzastopnih godina, a 50 % njih nema nikakve obrazovne kvalifikacije, što ih čini vrlo ranjivima u području u kojem vlada manjak radnih mjesta;

8.pozdravlja odluku Španjolske da ponudi mjere osposobljavanja usmjerene na stručno licenciranje, primjerice prikupljanje licencija potrebnih u sektoru putničkog prijevoza, i na sektore ili područja u kojima postoje ili će se pojaviti mogućnosti, primjerice prehrambeni sektor, kuhanje, sprečavanje rizika na radnom mjestu, kontrola kvalitete i standardi zaštite okoliša, projekti vezani uz sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije te održavanje industrijske opreme; podupire pružanje mogućnosti stjecanja vještina u područjima koja doprinose uspješnijem radu poput informacijske i komunikacijske tehnologije, stranih jezika i poslovnog upravljanja;

9. pozdravlja spremnost predstavnika bivših radnika Bosala (poduzeća iz kojeg je kao višak otpuštena većina radnika koji su predmet ovog zahtjeva) da podupru zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a kao i njihovo uključivanje u osmišljavanje mjera koje će se nuditi otpuštenim radnicima; napominje da su socijalni partneri, nadležne udruge poslodavaca i lokalne vlasti Sagunta također bili uključeni u taj proces;

10. napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 25 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11. napominje da su španjolske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere ne prima financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

12. pozdravlja činjenicu da je Španjolska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

13. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

predsjednik Odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbora za proračune

Europski parlament

Predmet::  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 8. prosinca 2016. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

-  U dokumentu Komisije COM(2016)0708 predlaže se dodjeljivanje financijskog doprinosa u iznosu od 856 800 EUR za 250 radnika koji su proglašeni viškom u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 29 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica) u regiji Comunidad Valenciana (ES52), regiji razine NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

8.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Pravna napomena