Eljárás : 2016/2298(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0379/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0379/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0495

JELENTÉS     
PDF 592kWORD 69k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Esteban González Pons

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0379/2016),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Spanyolország „EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be az elsősorban a Comunidad Valenciana (ES52) NUTS II szintű régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 29. kategóriába (Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása) sorolt gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben 250 elbocsátott, EGAA-hozzájárulásra jogosult munkavállaló fog várhatóan részt venni;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási kritériumok alapján került benyújtásra, eltérve a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS II szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS II szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

F.  mivel 2015-ben az EU 27-ben a személygépkocsi-gyártás 0,5 millió egységgel esett vissza 2006-hoz képest (a 2006-os 18,7 millió egységről 18,2 millió egységre 2015-ben), miközben világszinten a gyártás 31,1%-kal nőtt (a 2006-os 69,2 millió egységről 90,9 millió egységre 2015-ben)(4), mindenekelőtt Kínában és más délkelet-ázsiai gazdaságokban;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 856 800 EUR pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 428 000 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a és 250 elbocsátott munkavállaló munkaerőpiaci újbóli beilleszkedését szolgálja;

2.  úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozások elbocsátott alkalmazottainak támogatása alátámasztja az 500 főnél kevesebb elbocsátással kapcsolatos kérelem jóváhagyását;

3.  megállapítja, hogy Spanyolország 2016. június 21-én nyújtotta be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy e kérelem értékelését a Bizottság 2016. november 8-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

4.  megállapítja, hogy a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásához kapcsolódó ágazatra vonatkozóan 23 EGAA-kérelem került benyújtásra, amelyek közül 13 a kereskedelemhez kapcsolódó globalizációval(5), 10 pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsággal(6) függött össze; megjegyzi, hogy a fenti EGAA-kérelmek közül hármat Spanyolország nyújtott be (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León és Aragón, valamint EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  megjegyzi, hogy az Unió piaci részesedésének csökkenése a gépjárműiparban egy hosszabb távú tendencia része, amelynek során az Unió 2000 és 2015 között piaci részesedésének majdnem felét elvesztette, amint azt a Bizottság megállapította a kereskedelem globalizációjával összefüggő változásokon alapuló, gépjárművekkel kapcsolatos, az EGAA igénybevételére irányuló korábbi kérelmek értékelésében;

6.  rámutat, hogy Spanyolországban a gépjárműgyártás hanyatlása mind a vállalkozások, mind a munkahelyek számának csökkenéséhez vezetett, és a Valenciana autonóm közösségben a 187 gépjárműipari vállalkozás közül 62 szüntette be tevékenységét a 2008–2014-es időszakban, amely 33,16%-os csökkenést jelent;

7.  megállapítja, hogy a Bosal S.A. 1986-ban kezdte meg működését, amikor a saguntói területet „elsőbbséget élvező újraiparosítási területté” nyilvánították a helyi nagyolvasztóból történt elbocsátásokat követően; megjegyzi, hogy a Bosal S.A. csődje és bezárása 250 álláshely megszűnéséhez vezetett, amely igen nagy számnak tekinthető ebben a városban, és komoly hatást gyakorol a helyi és regionális gazdaságra, különösen egy vidéki térségben található kisváros sajátos körülményeire tekintettel, amelyet súlyosan érintettek a gazdasági válság és a gépjárműiparban végbemenő globalizáció hatásai; emlékeztet arra, hogy jóllehet az elmúlt évben a foglalkoztatottság a javulás jeleit mutatta, a munkanélküliségi ráta Comunidad Valenciana régióban továbbra is 20,17%(7);

8.  sajnálatának ad hangot a saguntói munkanélküliek számának 2007 (2778) és 2015 (6437) közötti növekedése és a 25,8 %-os munkanélküliségi ráta miatt, amely tovább súlyosbítja a terület már korábban is bizonytalan helyzetét;

9.  kiemeli, hogy e kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók 71%-a 45 éven felüli, 78%-át legalább 15, egymást követő évig ugyanaz a vállalkozás foglalkoztatta, 50%-a pedig nem rendelkezik semmilyen képzettséggel; megjegyzi, hogy az elmúlt időszakban nem létesültek új üzemek a térségben; rámutat, hogy ezek a körülmények nagymértékben kiszolgáltatottá teszik őket, tekintettel az elégtelen munkahelyteremtésre, amely növeli az új elhelyezkedés nehézségeit;

10.  megjegyzi, hogy Spanyolország 12 különböző fellépést tervez, amelyek közül hat személyre szabott szolgáltatás, például tájékoztató előadások, pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, munkaközvetítés vagy vállalkozói készség ösztönzése, hat pedig juttatás és ösztönző a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók számára, úgymint a munkába járás (ingázás) vagy a lakóhely-változtatás költségeihez való hozzájárulás, továbbá foglalkoztatási támogatás; rámutat, hogy ezek a fellépések aktív munkaerőpiaci intézkedések;

11.  üdvözli Spanyolország arra irányuló döntését, hogy olyan képzési intézkedéseket kínál, amelyek szakmai, például a személyszállításhoz előírt képesítésekre fókuszálnak, valamint olyan ágazatokra vagy területekre, ahol jelenleg vagy a jövőben álláslehetőségek vannak kilátásban, például az élelmiszeripari ágazat, szakácsmesterség, foglalkozásikockázat-megelőzés, minőségellenőrzés és környezetvédelmi normák, fűtési, szellőzési és légkondicionálási projektek és ipari berendezések karbantartása; jóváhagyja az olyan készségfejlesztő képzések kínálatát, amelyek elősegítik a munkateljesítmény javítását, mint például az információs és kommunikációs technológiák, az idegen nyelvek és a vállalatigazgatás oktatása;

12.  üdvözli, hogy a Bosal (az e kérelem által érintett legtöbb munkavállalót elbocsátó vállalkozás) elbocsátott munkavállalóinak képviselői készek támogatni egy EGAA-finanszírozási kérelmet, továbbá hogy részt vesznek az elbocsátott munkavállalók számára felkínált intézkedések kidolgozásában; megállapítja, hogy a szociális partnereket, a releváns munkáltatói érdekképviseleti szervezetet és a helyi (saguntói) hatóságokat is bevonták e folyamatba;

13.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések nem érik el a személyre szabott szolgáltatási csomag 25%-át, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

14.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

15.  tudomásul veszi, hogy Spanyolország megerősítette, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósít támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

17.  úgy véli, hogy az elfogadhatósági küszöbök terén alkalmazott eltérések gyakoribb és különösen a kkv-k javára történő használatát, a referencia-időszakok meghosszabbítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók érintett vállalkozáshoz való besorolásának lehetőségét eseti alapon és körültekintően kell mérlegelni, mindenképpen törekedve az EGAA költségvetésének felhasználásával kapcsolatos torzulások korlátozására; egyetért tehát a Bizottság azon határozatával, hogy támogatást biztosítsanak a Comunidad Valenciana régió 29 vállalkozásától elbocsátott 250 munkavállalónak;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

20.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

21.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

A Nemzetközi Gépjárműipari Szövetség (OICA) adatbázisa: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 és EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg és Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; és EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország „ EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásr(2)a és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  Spanyolország a gépjárműiparban működő 29 vállalattól történt elbocsátásokra tekintettel 2016. június 21-én kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. E kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban további információkkal egészítették ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében Spanyolország kérelme elfogadható, mivel az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatásra és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra.

(5)  Az EGAA-t tehát a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 856 800 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 856 800 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezt a határozatot ... [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni*.

(4)Kelt …, …-án/-én.

Az Európai Parlament  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

(4)

*   A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a HL-ben való kihirdetése előtt.


INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. Spanyolország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2016. november 8-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételére, hogy támogassa az elsősorban a Spanyolország Valencia (Comunidad Valenciana - ES52) nevű NUTS(4) II szintű régiójában a NACE Rev 2. rendszer alatti 29. kategória (Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása) szerinti gazdasági ágazatban működő Bosal S.A vállalattól – amely a kérelem által érintett munkavállalók többségét elbocsátotta – annak csődjét és bezárását követően elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2016. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizedik kérelem, és a 23. a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása tekintetében, és az EGAA-ból összesen 856 800 EUR igénybevételére irányul Spanyolország javára. A kérelem 250 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik.

A kérelmet 2016. június 21-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2016. augusztus 16-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételei.

A Bosal S.A. 1986-ban, Sagunto városában kezdte meg működését. Fő üzleti tevékenysége közúti gépjárműmotor és -alkatrész gyártása volt (különösen gépkocsi-katalizátorok, kipufogórendszerek stb.). A Bosal főként a spanyol gépjárműpiacra kezdett termelni. A gyártás azonban később sokrétűbbé vált, a vállalkozás más gépjárműpiacokra is elkezdett eredeti alkatrészeket gyártani. 2012 óta a vállalkozás az EU-ban visszaesett gépjárműgyártás miatt nehézségekkel küzd. Azért, hogy a gyártási kapacitást a kereslethez igazítsa és csökkentse a költségeket, a Bosal valamennyi alkalmazottja vonatkozásában kötelező csökkentett munkaidőt vezetett be. Ezek az intézkedések azonban nem váltak be, így a vállalkozás 2015. január 15-én csődöt jelentett, és csődeljárás alá vonták.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó szolgáltatások a következő 12 intézkedést foglalják magukban: 6 intézkedés az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdése a) és c) pontja szerinti személyre szabott szolgáltatás, a további 6 intézkedés az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontja szerinti juttatás és ösztönző. A személyre szabott szolgáltatások a teljes összeg több mint 75%-át teszik ki.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek. E tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

Spanyolország minden szükséges biztosítékot megadott az alábbiak tekintetében:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

–  az elbocsátásokat eszközlő vállalkozás, amely a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tett az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően járt el,

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 856 000 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2016-ban ez az alap igénybevételére irányuló kilencedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy:  Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak EGAA-val foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az EGAA-nak az „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive” referenciaszámú kérelemre történő igénybevételének kérdését, és az alábbi véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikkének (2) bekezdésén alapul és 250 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 29. ágazatban (Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása) működő 29 vállalattól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Spanyolország azzal érvel, hogy az európai autóipar piaci részesedése az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent, és hogy a tendencia mögötti egyik legfőbb ok a fogyasztás globalizációhoz köthető földrajzi áthelyeződése, különösen az ázsiai piacokon bekövetkezet rohamos keresletnövekedés, amelyből az uniós gyártók kevésbé tudnak profitálni, mivel hagyományosan kevésbé jó pozícióban vannak ezeken a piacokon;

C)  mivel a gazdasági és pénzügyi válság nyomán kialakult hazai keresletcsökkenés súlyosan érintette az európai autóipart és a nyilvántartásba vett járművek teljes mennyisége még mindig elmarad a gazdasági és pénzügyi válságot megelőző évek mennyiségétől;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók több mint 96%-a férfi; mivel a megcélzott kedvezményezettek 23,2%-a 55 és 64 év közötti, 76,4%-a pedig 30 és 54 év közötti;

E)  mivel Spanyolország 2009 óta kilenc EGAA-kérelmet nyújtott be a Valenciai Autonóm Közösségben különböző ágazatokban elbocsátott munkavállalók támogatására, amelyek közül a legutóbbi a 2014-ben benyújtott és elfogadott „EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal” referenciaszámú kérelem;

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ezért felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a spanyol kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 856 800 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely az 1 428 000 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kitöltött kérelem spanyol hatóságok általi 2016. augusztus 16-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. november 8-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megítélésére vonatkozó feltételeknek, majd erről ugyanezen a napon értesítette a Parlamentet;

3.  hangsúlyozza, hogy 2008 óta az elbocsátások által érintett Sagunto térségben a gépjárműiparhoz kapcsolódó több vállalat zárt be vagy csökkentette jelentős mértékben a tevékenységét a gazdasági és pénzügyi válság, valamint a személygépkocsi-gyártás globalizációjának együttes hatása miatt, ami csökkentett munkaidőhöz és elbocsátásokhoz vezetett;

4.  sajnálatának ad hangot a saguntói munkanélküliek számának 2007 (2778) és 2015 (6437) közötti növekedése és a 25,8%-os munkanélküliségi ráta miatt;

5.  elismeri jelen esetben a foglalkoztatásra és a helyi, regionális és nemzeti gazdaságra súlyos hatással lévő kivételes körülményeket, tekintettel arra, hogy 250 munkahely megszűnése Saguntóban igen súlyos problémát jelent egy vidéki térségben lévő kisvárosban;

6.  úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozások elbocsátott alkalmazottainak támogatása alátámasztja az 500 főnél kevesebb elbocsátással kapcsolatos kérelem jóváhagyását;

7.  megjegyzi, hogy a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók 71%-a 45 éven felüli, 78%-át legalább 15, egymást követő évig ugyanaz a vállalkozás foglalkoztatta, 50%-a pedig nem rendelkezik semmilyen képzettséggel, ami különösen sebezhetővé teszi őket egy olyan térségben, ahol kevés a munkahely;

8.  üdvözli Spanyolország arra irányuló döntését, hogy olyan képzési intézkedéseket kínál, amelyek szakmai, például a személyszállításhoz előírt képesítésekre összpontosítanak, valamint olyan ágazatokra vagy területekre, ahol jelenleg vagy a jövőben álláslehetőségek vannak kilátásban, például az élelmiszeripari ágazat, szakácsmesterség, foglalkozásikockázat-megelőzés, minőségellenőrzés és környezetvédelmi normák, fűtési, szellőzési és légkondicionálási projektek és ipari berendezések karbantartása; jóváhagyja az olyan készségfejlesztő képzések kínálatát, amelyek elősegítik a munkateljesítmény javítását, mint például az információs és kommunikációs technológiák, az idegen nyelvek és a vállalatigazgatás oktatása;

9.  üdvözli, hogy a Bosal (az e kérelem által érintett legtöbb munkavállalót elbocsátó vállalkozás) elbocsátott munkavállalóinak képviselői készek támogatni egy EGAA-finanszírozási kérelmet, továbbá hogy részt vesznek a munkavállalók számára felkínált intézkedések kidolgozásában; megállapítja, hogy a szociális partnereket, a releváns munkáltatói érdekképviseleti szervezetet és a helyi (saguntói) hatóságokat is bevonták e folyamatba;

10.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések nem érik el a személyre szabott szolgáltatási csomag 25%-át, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

11.  tudomásul veszi, hogy a spanyol hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

12.  üdvözli, hogy a spanyol hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

13.  emlékeztet rá, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke


MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2016. december 8-án kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  A kérelem (COM(2016)0708) 856 800 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a NACE Revision 2. rendszer szerinti 29. gazdasági ágazatban (Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása) a spanyolországi Comunidad Valenciana (ES52) NUTS 2 szintű régióban elbocsátott 250 munkavállaló számára.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

8.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Jogi nyilatkozat