Procedūra : 2016/2298(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0379/2016

Pateikti tekstai :

A8-0379/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0495

PRANEŠIMAS     
PDF 655kWORD 65k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobiliai“)

(COM(2016) 0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Esteban González Pons

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobiliai“)

(COM(2016) 0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS)(3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0379/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), daugiausia NUTS 2 lygio Valensijos autonominiame regione (ES52), ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 250 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

E.  kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų intervencijos kriterijų, nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

F.  kadangi 2015 m. ES 27 valstybėse narėse variklinių transporto priemonių gamyba sumažėjo 0,5 mln. vienetų, palyginti su 2006 m. (nuo 18,7 mln. vienetų 2006 m. iki 18,2 mln. vienetų 2015 m.), o pasaulinė gamyba padidėjo 31,1 proc. (nuo 69,2 mln. vienetų 2006 m. iki 90,9 mln. vienetų 2015 m.)(4), visų pirma Kinijoje ir kitose Pietryčių Azijos šalyse;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 856 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 428 000 EUR, tam, kad į darbo rinką vėl integruotų 250 atleistų darbuotojų;

2.  mano, kad taip pat pagrįsta patvirtini paraišką dėl mažiau nei 500 atleistų darbuotojų, nes parama teikiama buvusiems mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojams;

3.  pažymi, kad Ispanija paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2016 m. birželio 21 d. ir kad 2016 m. lapkričio 8 d. Komisija baigė tos paraiškos vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

4.  pažymi, kad iki šiol pateiktos 23 su variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba susijusios EGF paraiškos; 13 iš jų buvo pateiktos dėl globalizacijos sukeltų prekybos pokyčių(5), 10 – dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės(6); pažymi, kad 3 iš šių EGF paraiškų pateikė Ispanija (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastilija ir Leonas ir Aragonas ir EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  pažymi, kad Sąjungos automobilių pramonės rinkos dalies mažėjimas yra ilgalaikės tendencijos dalis, kaip nurodyta Komisijos atliktuose ankstesnių su automobiliais susijusių EGF paraiškų, pagrįstų globalizacijos sukeltais prekybos pokyčiais, vertinimuose, atsižvelgiant į tai, kad 2000–2015 m. laikotarpiu Sąjunga prarado beveik pusę savo rinkos dalies;

6.  pažymi, kad Ispanijoje dėl sumažėjusios automobilių gamybos sumažėjo ir įmonių, ir darbo vietų skaičius, taip pat kad Valensijos autonominiame regione 2008–2014 m. iš visų 187 įmonių veiklą nutraukė 62 automobilių įmonės – šis sumažėjimas atitinka 33,16 proc.;

7.  pažymi, kad įmonė „Bosal S.A.“ savo veiklą pradėjo 1986 m., kai Sagunto teritorija buvo paskelbta lengvatine reindustrializacijos zona po to, kai buvo atleisti darbuotojai iš vietos aukštakrosnės įmonės; pažymi, kad dėl įmonės „Bosal S.A.“ bankroto ir uždarymo Sagunto mieste darbo neteko 250 darbuotojų – tai palyginti didelis darbo vietų skaičius tame mieste, ir tai daro didelį poveikį vietos ir regiono ekonomikai, ypač atsižvelgiant į kaimo vietovėje esančio miestelio, kuris stipriai nukentėjo nuo ekonomikos krizės ir globalizacijos proceso pasekmių automobilių sektoriuje, specifinius bruožus; primena, kad, nors užimtumas rodo atsigavimo ženklus, nedarbo lygis Valensijos autonominiame regione vis dar išlieka 20,17 proc.(7);

8.  apgailestauja dėl to, kad Sagunto mieste išaugo bedarbių skaičius nuo 2 778 (2007 m.) iki 6 437 (2015 m.), ir dėl nedarbo lygio, kuris siekia 25,8 proc., dar labiau pablogėjo ir taip nestabili padėtis regione;

9.  pabrėžia, kad iš visų su šia paraiška susijusių atleistų darbuotojų 71 proc. yra vyresni nei 45 m. amžiaus, 78 proc. nuolat dirbo toje pačioje įmonėje bent 15 metų, ir 50 proc. neturi jokio išsilavinimo; taip pat pažymi, kad pastaruoju metu vietovėje nepradėjo veikti nė viena nauja gamykla; pažymi, kad atleistieji darbuotojai dėl visų šių aplinkybių yra labai pažeidžiami atsižvelgiant į tai, kad nesukuriama pakankamai darbo vietų, todėl jiems dar sunkiau susirasti naują darbą;

10.  pažymi, kad Ispanija planuoja 12 skirtingų veiksmų, iš kurių 6 yra prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, pvz., informaciniai susirinkimai, profesinis orientavimas, įdarbinimas ar verslumo skatinimas, o 6 yra į šią pašalpą įtrauktiems atleistiems darbuotojams skiriamos išmokos ir paskatos, pvz., su kelionėmis į mokymo vietą ir gyvenamosios vietos keitimu susijusių išlaidų padengimas ar įdarbinimo išmokos; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės;

11.  teigiamai vertina Ispanijos sprendimą pasiūlyti mokymo priemonių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama profesinės kvalifikacijos pažymėjimams, pvz., kurių reikalaujama keleiviams vežti, arba sektoriuose arba srityse, kuriuose yra arba gali atsirasti galimybių, kaip antai, maisto sektoriuje, kulinarijos, profesinės rizikos prevencijos ir kokybės kontrolės bei aplinkosaugos standartų srityse, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektuose ir pramoninės įrangos priežiūros srityje; pritaria tam, kad siūlomi mokymai, kuriais ugdomi darbo našumą gerinantys įgūdžiai, pvz., informacinių ir ryšių technologijų, užsienio kalbų ir verslo vadybos;

12.  teigiamai vertina „Bosal“ (įmonės, kuri atleido daugumą su šia paraiška susijusių darbuotojų) buvusių darbuotojų atstovų norą paremti paraišką dėl EGF paramos ir jų dalyvavimą rengiant priemones, kurios bus pasiūlytos atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad socialiniai partneriai, atitinkama darbdavių asociacija ir vietos (Sagunto) valdžios institucijos taip pat dalyvavo šiame procese;

13.  pažymi, kad pajamų rėmimo priemonės sudarys mažiau nei 25 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo, o tai yra daug mažesnė nei didžiausia 35 proc. riba, nustatyta EGF reglamente, ir kad šie veiksmai vykdomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvauja darbo paieškos ar mokymo veikloje;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  pažymi, kad Ispanija patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

16.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

17.  yra įsitikinęs, kad platesnis nukrypti leidžiančios nuostatos dėl priimtinumo ribų taikymas siekiant padėti MVĮ darbuotojams, ataskaitinių laikotarpių pratęsimas, taip pat galimybė įtraukti atleistus darbuotojus, kurie teikė susijusias paslaugas atitinkamai įmonei, turėtų būti vertinami atidžiai, įvertinant kiekvieną konkretų atvejį ir visais įmanomais būdais siekiant apriboti EGF biudžeto naudojimo iškraipymus; taigi pritaria Komisijos sprendimui suteikti pagalbą 250 darbuotojų iš 29 įmonių Valensijos autonominiame regione;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

20.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

21.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OICA duomenų bazė: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobilių pramonė COM(2016) 0708; EGF/2007/001 FR PSA tiekėjai. KOM(2007) 415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. KOM(2008) 94; EGF/2008/002 ES Delphi. KOM(2008) 547; EGF/2008/004 ES Kastilija ir Leonas ir Aragonas. KOM(2009) 150; EGF/2009/013 DE Karmann. KOM(2010) 007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012) 622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013) 469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014) 699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014) 532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014) 560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015) 336 ir EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016) 61

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, KOM(2009) 602 EGF/2009/009 AT Steiermark, KOM(2009) 602; EGF/2009/019 FR PSA, KOM(2011) 420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, KOM(2010) 453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, KOM(2010) 616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012) 461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, KOM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė, KOM(2011) 447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro Automotive, KOM(2011) 664; EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015) 0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2016 m. birželio 21 d. Ispanija pateikė paraišką dėl EGF lėšų mobilizavimo reaguojant į darbuotojų atleidimą 29 įmonėse, veikiančiose Ispanijos automobilių sektoriuje. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje.

(4)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Ispanijos paraiška laikoma priimtina, kadangi dėl darbuotojų atleidimo daromas didelis poveikis užimtumui ir vietos, regiono ar šalies ekonomikai.

(5)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 856 800 EUR suma finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti;

(6)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 856 800 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [sprendimo priėmimo diena]*.

Priimta

(4)Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Ispanijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. lapkričio 8 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Ispanijai remti darbuotojų, atleistų bankrutavus įmonei „Bosal S.A.“ ir ją uždarius – ši įmonė atleido daugelį su šia paraiška susijusių darbuotojų ir veikė NACE 2 red. 29 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), daugiausia NUTS(4) 2 lygmens Valensijos regione (Comunidad Valenciana - ES52) – grįžimą į darbo rinką.

Tai 10-oji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą, ir 23-oji variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos sektoriuje, pagal kurią Ispanijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 856 800 EUR. Ji susijusi su 250 atleistų darbuotojų.

Paraiška Komisijai pateikta 2016 m. birželio 21 d., o papildoma informacija pateikta iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. Komisija, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

„Bosal S.A.“ veiklą pradėjo 1986 m. Sagunto mieste. Pagrindinė jos veikla buvo variklinių transporto priemonių dalių ir reikmenų (visų pirma automobilių išmetimo sistemų, katalizinių keitiklių ir kt.) gamyba. „Bosal“ pradėjo gaminti daugiausia Ispanijos automobilių rinkai. Tačiau vėliau pradėta gaminti įvairesnius produktus, įmonė gamino originalius komponentus taip pat kitoms automobilių rinkoms. Nuo 2012 m. įmonė patyrė sunkumų dėl sumažėjusios automobilių gamybos ES. Siekdama pritaikyti gamybos pajėgumus prie paklausos ir sumažinti sąnaudas, „Bosal“ pasinaudojo privalomaisiais sutrumpintos darbo dienos grafikais, kurie buvo taikomi visiems darbuotojams. Tačiau šios priemonės nepasiteisino – 2015 m. sausio 15 d. įmonė paskelbė bankrotą ir jai buvo nustatytas specialusis administravimas.

Veiksmus, kurie turi būti taikomi atleistiems darbuotojams, sudaro 12 priemonių: 6 veiksmai yra prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos pagal EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies a ir c punktus bei priemonių rūšis ir 6 veiksmai yra išmokos ir paskatos, kaip numatyta EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte. Daugiau kaip 75 proc. visos sumos sudaro prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms priskiriami veiksmai.

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Ispanija pateikė visas būtinas garantijas, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

–  laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės tęsė veiklą po darbuotojų atleidimo, įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 856 000 EUR sumą.

Iki šiol tai yra dešimtas 2016 m. biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti EGF lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 885.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 34 9, p. 34).


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

CF/jb

D(2016)50456

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive“ (COM(2010) 216 galutinis)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė EGF lėšų mobilizavimą pagal paraišką „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive“ (automobilių pramonė) ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 2 dalimi ir yra susijusi su 250 darbuotojų, atleistų iš darbo iš 29 įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 29 skyriui („Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba“);

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Ispanija teigia, kad per pastarąjį dešimtmetį Europos automobilių pramonė prarado didelę rinkos dalį ir kad labiausiai tokią tendenciją skatina su globalizacija susijusi geografinė vartojimo slinktis, ypač spartus paklausos augimas Azijos rinkose, kuriuo ES gamintojai beveik negali pasinaudoti, nes tradiciškai šiose rinkose užima silpnesnes pozicijas;

C) kadangi Europos lengvųjų automobilių pramonė taip pat nukentėjo nuo dėl ekonomikos ir finansų krizės sumažėjusios vidaus paklausos ir bendras įregistruotų automobilių skaičius vis dar atsilieka nuo iki ekonomikos ir finansų krizės vyravusio lygio;

D) kadangi per 96 proc. darbuotojų, kuriems numatytos priemonės, yra vyrai; kadangi 23,2 proc. tikslinių naudos gavėjų yra 55–64 metų amžiaus, o 76,4 proc. – 30–54 metų amžiaus;

E) kadangi nuo 2009 m. Ispanija, siekdama paremti Valensijos bendruomenės regiono įvairiuose sektoriuose atleistus darbuotojus, yra pateikusi devynias EGF paraiškas, iš kurių vėliausiai pateikta paraiška yra „EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana Metal“ (metalo pramonė), pateikta ir patvirtinta 2014 m.;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 856 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 428 000 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d., kai gavo Ispanijos valdžios institucijų pateiktą paraišką, ir 2016 m. lapkričio 8 d. ji baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. pabrėžia, kad nuo 2008 m. Sagunte – teritorijoje, kurioje atleisti darbuotojai – dauguma įmonių, susijusių su automobilių pramone, užsidarė arba gerokai sumažino savo veiklą dėl ekonomikos ir finansų krizės ir dėl automobilių gamybos globalizacijos, dėl to buvo sutrumpintos darbo valandos ir atleista darbuotojų;

4. apgailestauja dėl to, kad Sagunto mieste bedarbių skaičius išaugo nuo 2 778 (2007 m.) iki 6 437 (2015 m.), ir dėl nedarbo lygio, kuris siekia 25,8 proc.;

5. pripažįsta, kad šis atvejis susijęs su išskirtinėmis aplinkybėmis, darančiomis didelį poveikį užimtumui bei vietos, regiono arba šalies ekonomikai, nes 250 atleistų darbuotojų Sagunte yra didelis skaičius mažam miesteliui ir kaimo vietovei;

6. mano, kad taip pat pagrįsta patvirtini paraišką dėl mažiau nei 500 atleistų darbuotojų, nes parama teikiama buvusiems mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojams;

7. pažymi, kad iš su šia paraiška susijusių atleistų darbuotojų 71 proc. yra vyresni nei 45 metų amžiaus, 78 proc. nuolat dirbo toje pačioje įmonėje bent 15 metų ir 50 proc. neturi jokio išsilavinimo, dėl to jie ypač pažeidžiami vietovėje, kurioje trūksta darbo vietų;

8.teigiamai vertina Ispanijos sprendimą pasiūlyti mokymo priemonių, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama profesinės kvalifikacijos pažymėjimams, pvz., kurių reikalaujama keleiviams vežti, arba sektoriuose arba srityse, kuriuose yra arba gali atsirasti galimybių, kaip antai, maisto sektoriuje, kulinarijos, profesinės rizikos prevencijos ir kokybės kontrolės bei aplinkosaugos standartų srityse, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projektuose ir pramoninės įrangos priežiūros srityje; pritaria tam, kad siūlomi mokymai, kuriais ugdomi darbo našumą gerinantys įgūdžiai, pvz., informacinių ir ryšių technologijų, užsienio kalbų ir verslo vadybos;

9. teigiamai vertina „Bosal“ (įmonės, kuri atleido daugumą su šia paraiška susijusių darbuotojų) buvusių darbuotojų atstovų norą paremti paraišką dėl EGF paramos ir jų dalyvavimą rengiant priemones, kurios bus pasiūlytos darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad socialiniai partneriai, atitinkama darbdavių asociacija ir vietos (Sagunto) valdžios institucijos taip pat dalyvavo šiame procese;

10. pažymi, kad pajamų rėmimo priemonės sudarys mažiau nei 25 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo, o tai yra daug mažesnė nei didžiausia 35 proc. riba, nustatyta EGF reglamente, ir kad šie veiksmai vykdomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvauja ieškant darbo ar mokymo veikloje;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, jog siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

12. džiaugiasi, jog Ispanija patikino, kad finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

13. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2016 m. gruodžio 8 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

–  Dokumente COM(2016) 0708 siūloma 250 darbuotojų, atleistų iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), NUTS 2 lygmens Ispanijos Valensijos autonominiame regione (ES52) skirti 856 800 EUR EGF paramą.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

8.12.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Teisinis pranešimas