Procedūra : 2016/2298(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0379/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0379/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0495

ZIŅOJUMS     
PDF 665kWORD 64k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Esteban González Pons

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0379/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/004 SE/Comunidad Valenciana automotive, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”), galvenokārt Comunidad Valenciana reģionā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions (ES52), un tā kā ir sagaidāms, ka pasākumos piedalīsies 250 atlaistie darbinieki, kuri ir tiesīgi saņemt EGF ieguldījumu;

E.  tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 2. punktā minēto intervences kritēriju, ar kuru paredz atkāpi no 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā kritērija, kas nosaka, ka deviņu mēnešu atskaites periodā vismaz 500 darba ņēmēji atlaisti uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā ekonomiskās nozarē, kas definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kuri dalībvalstī atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī;

F.  tā kā automobiļu ražošanas apjoms ES 27 valstīs 2015. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu bija samazinājies par 0,5 miljoniem vienību (no 18,7 miljoniem vienību 2006. gadā līdz 18,2 miljoniem vienību 2015. gadā), savukārt pasaulē, jo īpaši Ķīnā un citās Dienvidaustrumāzijas valstīs, ražošanas apjoms bija palielinājies par 31,1 % (no 69,2 miljoniem vienību 2006. gadā līdz 90,9 miljoniem vienību 2015. gadā)(4),

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 856 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 428 800, lai reintegrētu darba tirgū 250 atlaistos darbiniekus;

2.  uzskata, ka atbalsta sniegšanu mazo un vidējo uzņēmumu bijušajiem darbiniekiem arī var izmantot par pamatojumu, apstiprinot pieteikumu, kas attiecas uz mazāk nekā 500 atlaistiem darbiniekiem;

3.  norāda, ka Spānija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 21. jūnijā un ka Komisija minētā pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2016. gada 8. novembrī un tajā pašā dienā paziņoja par to Parlamentam;

4.  norāda, ka saistībā ar automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanu ir iesniegti 23 EGF pieteikumi, no kuriem 13 pieteikumi ir pamatoti ar tirdzniecības globalizāciju(5), bet 10 — ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi(6); Spānija ir iesniegusi trīs no šiem pieteikumiem (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastīlija–Leona un Aragona un EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  norāda, ka šis Savienības autobūves nozares tirgus daļas samazinājums ir daļa no ilglaicīgākas tendences, kā to norādījusi Komisija savos novērtējumos par iepriekšējiem ar EGF saistītiem gadījumiem autobūves nozarē, kuru pamatā bija ar tirdzniecību saistīta globalizācija, un ka laikā no 2000. gada līdz 2015. gadam Savienība ir zaudējusi gandrīz pusi no šīs tirgus daļas;

6.  norāda, ka Spānijā, samazinoties automobiļu ražošanas apmēriem, saruka gan uzņēmumu, gan darbvietu skaits un ka Comunidad Valenciana reģionā laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam darbību beidza 62 no 187 autobūves uzņēmumiem, uzņēmumu skaitam samazinoties par 33,16 %;

7.  pieņem zināšanai, ka uzņēmums Bosal S. A. sāka darbību 1986. gadā, kad pēc vietējās domnas slēgšanas Sagunto teritorija tika pasludināta par preferenciālo rūpniecības atjaunošanas zonu; pieņem zināšanai, ka uzņēmuma Bosal S. A. bankrota un slēgšanas rezultātā Sagunto pilsētā tika zaudētas 250 darbvietas — relatīvi lielu daļu no šajā pilsētā pieejamajām darbvietām — un tas nopietni ietekmēja vietējo un reģionālo ekonomiku, jo īpaši ņemot vērā īpašos apstākļus mazā pilsētiņā lauku apvidū, kas jau ir nopietni cietis no ekonomikas krīzes, kā arī globalizācijas procesa radītajām sekām autobūves nozarē; atgādina, ka bezdarba līmenis Comunidad Valenciana reģionā joprojām ir 20,17 %, lai gan nodarbinātības jomā ir vērojama zināma uzlabošanās;

8.  pauž nožēlu par bezdarbnieku skaita pieaugumu laikā no 2007. gada (2778) līdz 2015. gadam (6437) un bezdarba līmeņa palielināšanos par 25,8 %, kas vēl vairāk saasina jau tā nestabilo situāciju šajā teritorijā;

9.  uzsver, ka no visiem atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, 71 % ir vecāki par 45 gadiem, 78 % ir bijuši nodarbināti vienā un tai pašā uzņēmumā vismaz 15 gadus pēc kārtas un 50 % nav nekādu izglītības apliecinājumu; turklāt ņem vērā, ka šajā teritorijā pēdējā laikā nav atvērtas rūpnīcas; norāda, ka visi minētie apstākļi situācijā, kad netiek radīts pietiekams darbvietu skaits, vairo minēto darba ņēmēju neaizsargātību, apgrūtinot iespējas atrast jaunu darbu;

10.  ņem vērā, ka Spānija plāno īstenot 12 dažādas darbības, no kurām sešas ir individualizēti pakalpojumi, piemēram, informatīvās sesijas, profesionālā orientācija, darbā iekārtošana vai uzņēmējdarbības veicināšana, un sešas ir pabalsti un stimuli atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, piemēram, pabalsts ceļa izdevumu segšanai un pabalsts izdevumu par dzīvesvietas maiņu segšanai vai darbā pieņemšanas pabalsts; norāda, ka šie pasākumi ir aktīva darba tirgus pasākumi;

11.  atzinīgi vērtē Spānijas lēmumu piedāvāt apmācības pasākumus, kas būs vērsti uz profesionālo licenču ieguvi, piemēram, pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences ieguvi, un uz nozarēm vai jomām, kurās ir vai būs iespējama nodarbinātība, piemēram, uz pārtikas nozari, ēdiena gatavošanu, arodriska novēršanu un kvalitātes kontroli, vides standartiem, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektiem un rūpniecisko iekārtu apkopi; atbalsta to, ka apmācībā tiek ietverta tādu prasmju apguve, kas sekmē darba rezultātu uzlabošanu, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmju, svešvalodu un uzņēmējdarbības vadības prasmju apguve;

12.  atzinīgi vērtē uzņēmuma Bosal (uzņēmuma, no kura tika atlaista lielākā daļa darbinieku, uz kuriem attiecas šis pieteikums) bijušo darbinieku pārstāvju vēlmi atbalstīt pieteikumu EGF atbalsta saņemšanai un iesaistīšanos atlaistajiem darbiniekiem paredzēto pasākumu izstrādē; pieņem zināšanai, ka šajā procesā tika iesaistīti arī sociālie partneri, attiecīgās darba devēju asociācijas un vietējās (Sagunto) varas iestādes;

13.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos mazāk nekā 25 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir stipri mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms 35 % apmērā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

14.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  ņem vērā — Spānija apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

16.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

17.  uzskata, ka katrā atsevišķā gadījumā būtu rūpīgi jāizvērtē šobrīd plaši izmantotā atkāpe no atbilstības robežvērtības par labu MVU darbiniekiem, atsauces perioda pagarināšana, kā arī iespēja iekļaut pieteikumā atlaistus darbiniekus, kas ir piedāvājuši atsauces uzņēmumam saistītos pakalpojumus, cenšoties visādā ziņā ierobežot EGF budžeta disproporcionālu izmantošanu; tādēļ piekrīt Komisijas lēmumam piešķirt palīdzību 250 darbiniekiem 29 uzņēmumos Comunidad Valenciana reģionā;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

20.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

21.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

22.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OICA datu bāze: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016) 0708; EGF/2007/001 FR PSA piegādātājuzņēmumi, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/ Karmann, COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 un EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061;

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsbergas un Diseldorfas autobūves nozare, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma EGF/2016/004 ES / Comunidad Valenciana automotive saņemšanas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas rezultātā ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai sākas jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Spānija 2016. gada 21. jūnijā iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu attiecībā uz darbinieku atlaišanu 29 uzņēmumos autobūves nozarē Spānijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktu Spānijas pieteikums tiek uzskatīts par pieņemamu, jo darba ņēmēju atlaišana nopietni ietekmē nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku.

(5)  Tāpēc būtu jāizmanto EGF, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 856 800 apmērā saistībā ar Spānijas iesniegto pieteikumu.

(6)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 856 800 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums]*.

(4)Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Parlaments ievieto datumu pirms lēmuma publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Spānijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2016. gada 8. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Spānijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba pēc tam, kad bankrotēja un tika slēgts uzņēmums Bosal S. A., no kura atlaistie darbinieki veido lielāko daļu darba ņēmēju, uz ko attiecas šis pieteikums, un kurš darbojās NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”), galvenokārt Valensijas reģionā (Comunidad Valenciana (ES52)), kas ir NUTS(4) 2. līmeņa reģions.

Šis ir desmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2016. gada budžetu, un 23. pieteikums saistībā ar automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozari, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Spānijai par kopējo summu EUR 856 800. Pieteikums attiecas uz 250 atlaistajiem darbiniekiem.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2016. gada 21. jūnijā, un līdz 2016. gada 16. augustam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, kā minēts EGF regulas 4. panta 2. punktā.

Uzņēmums Bosal S.A. sāka savu darbību 1986. gadā Sagunto pilsētā. Tā pamatdarbība bija automobiļu detaļu un piederumu (jo īpaši automobiļu izplūdes sistēmu, katalizatoru u. c.) izgatavošana. Uzņēmuma Bosal ražojumi sākotnēji bija paredzēti galvenokārt Spānijas automobiļu tirgum. Tomēr vēlāk ražošana tika dažādota un uzņēmums ražoja oriģinālās detaļas arī citiem automobiļu tirgiem. Tā kā transportlīdzekļu ražošanas apjoms ES samazinājās, kopš 2012. gada uzņēmums nonāca grūtībās. Lai pielāgotu ražošanas jaudu pieprasījumam un samazinātu izmaksas, uzņēmums Bosal noteica obligātu saīsināto darbalaiku visiem darbiniekiem. Tomēr ar šiem pasākumiem problēmas nevarēja atrisināt, tāpēc 2015. gada 15. janvārī uzņēmums pasludināja bankrotu, un pēc tam attiecībā uz uzņēmumu tika piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras.

Pasākumos, kas sniedzami atlaistajiem darbiniekiem, ir paredzētas 12 dažādas darbības: sešas ir individualizēti pakalpojumi saskaņā ar EGF regulas 7. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un sešas darbības ir pabalsti un stimuli, kas minēti EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Individualizēto pakalpojumu darbībām ir paredzēti 75 % no kopsummas.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Spānija ir sniegusi visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  uzņēmums, kurš atlaida darbiniekus un pēc atlaišanas turpināja darbību, ir ievērojis juridiskos pienākumus attiecībā uz darbinieku atlaišanu un ir sniedzis darba ņēmējiem atbilstošu palīdzību,

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 856 000, kas no EGF rezerves (40 02 43) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01).

Šis ir desmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2016. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

CF/jb

D(2016)50456

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu lietā EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos pārbaudīja EGF izmantošanu lietā EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 2. punktu un attiecas uz 250 atlaistajiem darbiniekiem 29 uzņēmumos, kuri darbojas saimnieciskās darbības nozarēs, kas klasificētas NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”);

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Spānija norāda, ka Eiropas autobūves nozare pagājušajā desmitgadē ir zaudējusi ievērojamu tirgus daļu un šīs tendences galvenais virzītājspēks ir ar globalizāciju saistītas patēriņa ģeogrāfiskā izvietojuma pārmaiņas, jo īpaši straujais pieprasījuma pieaugums Āzijas tirgū, no kura ES ražotāji var gūt mazāku labumu, jo tradicionāli šajos tirgos ir neizdevīgākā situācijā;

C)  tā kā Eiropas autobūves nozari negatīvi ietekmēja arī pieprasījuma samazinājums vietējā tirgū, ko izraisīja ekonomikas un finanšu krīze, un kopējais automobiļu reģistrācijas gadījumu skaits joprojām ir mazāks nekā gados pirms ekonomikas un finanšu krīzes;

D)  tā kā vairāk nekā 96 % darba ņēmēju, kuriem paredzēts atbalsts, ir vīrieši; tā kā 23,2 % paredzēto atbalsta saņēmēju ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet 76,4 % — vecumā no 30 līdz 54 gadiem;

E)  tā kā Spānija kopš 2009. gada ir iesniegusi deviņus pieteikumus EGF atbalsta saņemšanai, lai palīdzētu Comunidad Valenciana reģionā atlaistajiem darbiniekiem dažādās nozarēs, no kuriem visnesenāk tika iesniegts pieteikums EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal, ko iesniedza un apstiprināja 2014. gadā,

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Spānijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 856 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 428 000;

2.  norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Spānijas iestāžu aizpildītā pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2016. gada 16. augusta, līdz 2016. gada 8. novembrim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  uzsver, ka kopš 2008. gada ekonomikas un finanšu krīzes un autobūves nozares globalizācijas ietekmē Sagunto teritorijā, ko skārusi darbinieku atlaišana, daudzi ar autobūves nozari saistīti uzņēmumi ir beiguši savu darbību vai ievērojami samazinājuši tās apjomu, un tā rezultātā ir saīsināts darbalaiks un atlaisti darbinieki;

4.  pauž nožēlu par Sagunto vērojamo bezdarbnieku skaita pieaugumu laikā no 2007. gada (2778) līdz 2015. gadam (6437) un bezdarba līmeņa palielināšanos par 25,8 %;

5.  atzīst, ka šī lieta ir uzskatāma par ārkārtas gadījumu, kas nopietni ietekmē nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku, ņemot vērā to, ka 250 zaudētās darbvietas Sagunto ir liels skaits mazai pilsētiņai un lauku apvidum;

6.  uzskata, ka atbalsta sniegšanu mazo un vidējo uzņēmumu bijušajiem darbiniekiem arī var izmantot par pamatojumu, apstiprinot pieteikumu, kas attiecas uz mazāk nekā 500 atlaistiem darbiniekiem;

7.  norāda, ka no atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, 71 % ir vecāki par 45 gadiem, 78 % ir bijuši nodarbināti vienā un tai pašā uzņēmumā vismaz 15 gadus pēc kārtas un 50 % nav ieguvuši nekādu izglītības apliecinājumu, tāpēc teritorijā, kurā darba piedāvājums ir neliels, viņi nonāca ārkārtīgi neaizsargātā situācijā;

8.  atzinīgi vērtē Spānijas lēmumu piedāvāt apmācības pasākumus, kas būs vērsti uz profesionālo licenču ieguvi, piemēram, pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences ieguvi, un uz nozarēm vai jomām, kurās ir vai būs iespējama nodarbinātība, piemēram, uz pārtikas nozari, ēdiena gatavošanu, arodriska novēršanu un kvalitātes kontroli, vides standartiem, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektiem un rūpniecisko iekārtu apkopi; atbalsta to, ka apmācībā tiek ietverta tādu prasmju apguve, kas sekmē darba rezultātu uzlabošanu, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmju, svešvalodu un uzņēmējdarbības vadības prasmju apguve;

9.  atzinīgi vērtē uzņēmuma Bosal (uzņēmuma, no kura tika atlaista lielākā daļa darbinieku, uz kuriem attiecas šis pieteikums) bijušo darbinieku pārstāvju vēlmi atbalstīt pieteikumu EGF atbalsta saņemšanai un iesaistīšanos darba ņēmējiem paredzēto pasākumu izstrādē; pieņem zināšanai, ka šajā procesā tika iesaistīti arī sociālie partneri, attiecīgās darba devēju asociācijas un vietējās (Sagunto) varas iestādes;

10.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos mazāk nekā 25 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir stipri mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms 35 % apmērā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  norāda, ka Spānijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības netiks finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās struktūrfondu finansētās darbības;

12.  atzinīgi vērtē Spānijas apliecinājumu, ka ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Cieņā

Thomas Händel

EMPL komitejas priekšsēdētājs


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2016. gada 8. decembrī.

-  COM(2016)0708 ierosina piešķirt EGF atbalstu EUR 856 800 apmērā 250 darba ņēmējiem, kuri tika atlaisti NUTS 2. līmeņa reģionā Comunidad Valenciana (ES52) ekonomikas nozarē, kas ietverta NACE 2. redakcijas 29. nodaļā (“Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana”).

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā

Iskra Mihaylova


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

8.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Juridisks paziņojums