Procedura : 2016/2298(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0379/2016

Teksty złożone :

A8-0379/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0495

SPRAWOZDANIE     
PDF 652kWORD 65k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Esteban González Pons

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0379/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na poziomie 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 29 według NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) głównie w regionie Comunidad Valenciana (ES52), zaliczanym do poziomu NUTS 2, przy czym zakłada się, że ze środków skorzysta 250 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG;

E.  mając na uwadze, że wniosek złożono na podstawie kryteriów interwencji przewidzianych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, stanowiących odstępstwo od kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 lit. b) tegoż rozporządzenia, zgodnie z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczonych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim;

F.  mając na uwadze, że w UE-27 w 2015 r. nastąpił spadek produkcji pojazdów silnikowych o 0,5 mln sztuk w porównaniu z 2006 r. (z 18,7 mln sztuk w 2006 r. do 18,2 mln w 2015 r.), podczas gdy produkcja światowa wzrosła o 31,1% (z 69,2 mln sztuk w 2006 r. do 90,9 mln w 2015 r.)(4), zwłaszcza w Chinach i innych państwach Azji Południowo-Wschodniej;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki określone w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 856 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 428 000 EUR, na reintegrację na rynku pracy 250 zwolnionych pracowników;

2.  uważa, że zapewnienie wsparcia byłym pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw również uzasadnia zatwierdzenie wniosku dotyczącego zwolnień obejmujących mniej niż 500 osób;

3.  zauważa, że Hiszpania przedłożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 21 czerwca 2016 r., a dnia 8 listopada 2016 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i przekazała ją tego samego dnia Parlamentowi;

4.  zauważa, że dział „Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” był przedmiotem 23 wniosków o pomoc z EFG, przy czym 13 z nich złożono na podstawie kryterium globalizacji handlu(5), a 10 na podstawie kryterium światowego kryzysu finansowego i gospodarczego(6); odnotowuje, że trzy z tych wniosków o pomoc z EFG pochodziły z Hiszpanii (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Kastylia-León i Aragonia oraz EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  zauważa, że zmniejszenie się unijnego udziału w rynku motoryzacyjnym jest elementem dłuższej tendencji, na co zwróciła uwagę Komisja w swoich ocenach poprzednich wniosków o wsparcie z EFG ze względu na globalizację handlu, przy czym Unia straciła prawie połowę swojego udziału w rynku w okresie od 2000 do 2015 r.;

6.  zwraca uwagę, że spadek produkcji samochodów spowodował w Hiszpanii zmniejszenie zarówno liczby przedsiębiorstw, jak i miejsc pracy, a w regionie Comunidad Valenciana z łącznej liczby 187 przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego 62 zaprzestało działalności w latach 2008–2014, co stanowi spadek o 33,16 %;

7.  zauważa, że przedsiębiorstwo Bosal S.A. rozpoczęło działalność w 1986 r., gdy obszar Sagunto ogłoszono „preferencyjnym obszarem reindustrializacji” po zwolnieniach w lokalnym wielkim piecu; zauważa, że upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa Bosal S.A. doprowadziła do utraty 250 miejsc pracy w mieście Sagunto, co stanowi stosunkowo dużą liczbę miejsc pracy w tym mieście, a także ma poważne skutki dla lokalnej i regionalnej gospodarki, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę małego miasta na obszarze wiejskim, który poważnie ucierpiał z powodu kryzysu gospodarczego oraz skutków, jakie proces globalizacji wywarł na sektor motoryzacyjny; przypomina, że stopa bezrobocia w Comunidad Valenciana wynosi wciąż 20,17 %(7), chociaż w zatrudnieniu dało się zauważyć pewne oznaki ożywienia;

8.  ubolewa nad wzrostem liczby bezrobotnych w Sagunto między 2007 (2778) a 2015 r. (6437) oraz nad stopą bezrobocia wynoszącą 25,8 %, która jeszcze bardziej pogarsza trudną sytuację w regionie;

9.  podkreśla, że z łącznej liczby zwolnionych pracowników objętych niniejszym wnioskiem 71 % ma ponad 45 lat, 78 % było zatrudnionych w tym samym przedsiębiorstwie nieprzerwanie przez co najmniej 15 lat, a 50 % nie ma wykształcenia; ponadto zauważa, że w ostatnim czasie nie otwarto na tym obszarze żadnego zakładu produkcyjnego; zwraca uwagę, że wszystkie tu uwarunkowania stanowią szczególne zagrożenie dla pracowników w sytuacji niedoboru miejsc pracy, co utrudnia im znalezienie nowego zatrudnienia;

10.  odnotowuje, że Hiszpania planuje wprowadzenie 12 różnych działań, z których sześć stanowią zindywidualizowane usługi, takie jak sesje informacyjne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy lub promowanie przedsiębiorczości, a pozostałe sześć to świadczenia i zachęty dla zwolnionych pracowników objętych niniejszym wnioskiem, takie jak wsparcie finansowe na koszty dojazdów i wydatki związane ze zmianą miejsca zamieszkania lub dopłaty za zatrudnienie; wskazuje, że działania te stanowią aktywne instrumenty rynku pracy;

11.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Hiszpanii o oferowaniu działań szkoleniowych ukierunkowanych na zdobywanie certyfikatów zawodowych, takich jak np. certyfikat wymagany w transporcie pasażerskim, a także na sektory lub obszary, w których istnieją lub pojawią się możliwości zatrudnienia, takie jak sektor spożywczy, przygotowywanie potraw, zapobieganie zagrożeniom zawodowym oraz normy kontroli jakości i normy środowiskowe, projekty z zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, konserwacja wyposażenia w przemyśle; popiera ofertę szkoleń w zakresie umiejętności przyczyniających się do lepszej wydajności w pracy, jak technologie informacyjno-komunikacyjne, języki obce i zarządzanie przedsiębiorstwem;

12.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość przedstawicieli byłych pracowników przedsiębiorstwa Bosal (przedsiębiorstwa, które zwolniło większość pracowników objętych niniejszym wnioskiem) do poparcia wniosku o finansowanie z EFG oraz ich zaangażowanie w opracowywanie działań, które mają zostać zaproponowane zwolnionym pracownikom; zauważa, że w proces ten zaangażowani byli również partnerzy społeczni, odpowiednie stowarzyszenia pracodawców i władze lokalne (Sagunto);

13.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić mniej niż 25 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, a także zauważa, że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się beneficjentów objętych pomocą w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

14.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

15.  zauważa, że Hiszpania potwierdza, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych, aby w pełni zagwarantować przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapobiegać powielaniu usług finansowanych przez Unię;

16.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

17.  uważa, że powszechniejsze stosowanie odstępstwa od progów kwalifikowalności zwłaszcza na korzyść pracowników MŚP, przedłużenie okresów odniesienia oraz możliwość włączenia pracowników świadczących usługi powiązane do puli pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa odniesienia powinny być za każdym razem dokładnie i indywidualnie rozpatrywane, by zapobiec nieprawidłowościom w wykorzystywaniu budżetu EFG; w związku z tym zgadza się z decyzją Komisji o udzieleniu wsparcia 250 pracownikom z 29 przedsiębiorstw w regionie Comunidad Valenciana;

18.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

19.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

20.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Baza danych OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR dostawcy PSA, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 oraz EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061.

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg i Düsseldorf przemysł motoryzacyjny, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; oraz EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 21 czerwca 2016 r. Hiszpania przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 29 przedsiębiorstwach w sektorze motoryzacyjnym w Hiszpanii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Hiszpanii został uznany za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę.

(5)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 856 800 EUR dla wniosku złożonego przez Hiszpanię.

(6)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG, niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji udostępnia się kwotę 856 800 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia... [data przyjęcia niniejszej decyzji]*.

(4)Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Hiszpanii i wniosek Komisji

W dniu 8 listopada 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Hiszpanii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w związku z upadłością i likwidacją przedsiębiorstwa Bosal S.A., w którym zwolniono większość pracowników objętych niniejszym wnioskiem, prowadzącym działalność w dziale 29 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) głównie w regionie Walencji (Comunidad Valenciana – ES52), zaliczanym do poziomu NUTS 2(4).

Jest to dziesiąty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2016 r. oraz 23. wniosek odnoszący się do sektora produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep i dotyczy uruchomienia z EFG łącznej kwoty 856 800 EUR na rzecz Hiszpanii. Dotyczy on 250 zwolnionych pracowników.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 21 czerwca 2016 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 16 sierpnia 2016 r. Zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG.

Przedsiębiorstwo Bosal S.A. rozpoczęło działalność w mieście Sagunto w 1986 r. Jego podstawową działalnością była produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (w szczególności układów wydechowych dla przemysłu motoryzacyjnego, katalizatorów samochodowych itp.). Bosal S.A. rozpoczęło produkcję głównie dla hiszpańskiego rynku motoryzacyjnego. Jednakże później produkcja została zróżnicowana i przedsiębiorstwo produkowało oryginalne części również dla innych rynków motoryzacyjnych. Od 2012 r. przedsiębiorstwo doświadczało trudności spowodowanych spadkiem produkcji samochodów w UE. Aby dostosować zdolność produkcyjną do popytu i zmniejszyć koszty, Bosal S.A. wprowadziło obowiązkowe ograniczenie czasu pracy, które objęło wszystkich pracowników. Jednak środki te nie przyniosły rezultatu i w dniu 15 stycznia 2015 r. przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość oraz zostało objęte zarządem specjalnym.

Usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują 12 różnych działań: sześć z nich to zindywidualizowane usługi zgodne z art. 7 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia w sprawie EFG, a pozostałe sześć to świadczenia i zachęty, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG. Kwota przeznaczona na zindywidualizowane usługi stanowi ponad 75 % łącznej kwoty.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Hiszpania przedstawiła wszelkie niezbędne gwarancje, zgodnie z którymi:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zatroszczyły się o pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami prawa proceduralnego i materialnego Unii w zakresie pomocy państwa.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 856 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to dziesiąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2016 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

CF/jb

D(2016)50456

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowały uruchomienie EFG w sprawie EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive i przyjęły następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem środków z EFG w związku ze wspomnianym wnioskiem. W związku z powyższym komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 250 pracowników zwolnionych z 29 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 29 według NACE Rev. 2 (Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep);

B)  mając na uwadze, że w celu ustalenia związku między zwolnieniami a istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją Hiszpania twierdzi, że europejski przemysł motoryzacyjny stracił na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia znaczącą część udziału w rynku i że główną siłą napędową tej tendencji jest geograficzne przesunięcie konsumpcji, wskutek globalizacji, a w szczególności szybki wzrost popytu na rynkach azjatyckich, z którego producenci unijni czerpią mniejsze korzyści, jako że zazwyczaj mają na tych rynkach słabszą pozycję;

C)  mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny został również dotknięty spadkiem popytu krajowego wynikającym z kryzysu gospodarczego i finansowego, a ogólna liczba rejestracji jest wciąż poniżej poziomów osiąganych w latach poprzedzających kryzys gospodarczy i finansowy;

D)  mając na uwadze, że 96 % pracowników objętych omawianymi środkami to mężczyźni; mając na uwadze, że 23,2 % beneficjentów pomocy stanowią osoby w wieku od 55 do 64 lat, a 76,4 % – od 30 do 54 lat;

E)  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła dziewięć wniosków o pomoc z EFG dla pracowników zwolnionych od 2009 r. w regionie Comunidad Valenciana, w różnych sektorach, z których ostatni, EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal, został złożony i zatwierdzony w 2014 r.;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Hiszpanii:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 856 800 EUR na podstawie tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 428 000 EUR;

2.  zauważa, że Komisja dotrzymała 12-tygodniowego terminu od momentu otrzymania kompletnego wniosku od władz hiszpańskich w dniu 16 sierpnia 2016 r. do sfinalizowania oceny zgodności z warunkami przyznania wkładu finansowego w dniu 8 listopada 2016 r., którą to ocenę przekazała Parlamentowi tego samego dnia;

3.  podkreśla, że w dotkniętym zwolnieniami Sagunto do 2008 r. wiele przedsiębiorstw zostało zamkniętych lub znacznie zredukowało swoją działalność wskutek kryzysu gospodarczego i finansowego oraz globalizacji w sektorze produkcji samochodów, co z kolei spowodowało ograniczenie czasu pracy i zwolnienia;

4.  ubolewa nad wzrostem liczby bezrobotnych w Sagunto między rokiem 2007 (2778) a 2015 (6437) oraz nad stopą bezrobocia wynoszącą 25,8 %;

5.  przyznaje, że w rozpatrywanym przypadku zaistniały wyjątkowe okoliczności, które mają poważny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę lokalną, regionalną czy krajową, gdyż utrata 250 miejsc pracy w Sagunto to stosunkowo wysoka liczba jak na małe miasto i obszar wiejski;

6.  uważa, że zapewnienie wsparcia byłym pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw również uzasadnia zatwierdzenie wniosku dotyczącego zwolnień obejmujących mniej niż 500 osób;

7.  zauważa, że wśród zwolnionych pracowników objętych niniejszym wnioskiem, 71 % ma ponad 45 lat, 78 % było zatrudnionych w tym samym przedsiębiorstwie nieprzerwanie przez co najmniej 15 lat, a 50 % nie ma wykształcenia, co czyni je szczególnie zagrożonymi na obszarze, gdzie miejsc pracy jest niewiele;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Hiszpanii o oferowaniu działań szkoleniowych ukierunkowanych na zdobywanie certyfikatów zawodowych, takich jak np. certyfikat wymagany w transporcie pasażerskim, a także na sektory lub obszary, w których istnieją lub pojawią się możliwości zatrudnienia, takie jak sektor spożywczy, przygotowywanie potraw, zapobieganie ryzyku zawodowemu oraz normy kontroli jakości i normy środowiskowe, projekty z zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, konserwacja urządzeń przemysłowych; popiera ofertę szkoleń w zakresie umiejętności przyczyniających się do lepszej wydajności w pracy, jak technologie informacyjno-komunikacyjne, języki obce i zarządzanie przedsiębiorstwem;

9.  z zadowoleniem przyjmuje gotowość przedstawicieli byłych pracowników przedsiębiorstwa Bosal (przedsiębiorstwa, które zwolniło większość pracowników objętych niniejszym wnioskiem) do poparcia wniosku o finansowanie z EFG oraz ich zaangażowanie w opracowywanie działań, które mają zostać zaproponowane pracownikom; zauważa, że w proces ten zaangażowani byli również partnerzy społeczni, odpowiednie stowarzyszenia pracodawców i władze lokalne (Sagunto);

10.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić mniej niż 25 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

11.  zauważa, że władze hiszpańskie zapewniły, że proponowane działania nie otrzymają wsparcia finansowego z innych funduszy unijnych ani instrumentów finansowych, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania oraz że działania te uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

12.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie ze strony władz hiszpańskich, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, jakie zainteresowane przedsiębiorstwo ma obowiązek podjąć zgodnie z prawem krajowym lub porozumieniami zbiorowymi;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący komisji EMPL


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 8 grudnia 2016 r.:

-  COM(2016)0708 to wniosek o wkład finansowy z EFG w wysokości 856 800 EUR dla 250 pracowników zwolnionych w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 29 według NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) w regionie Comunidad Valenciana (ES52) w Hiszpanii, zaliczanym do poziomu NUTS 2.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

8.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Informacja prawna