Procedură : 2016/2298(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0379/2016

Texte depuse :

A8-0379/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0495

RAPORT     
PDF 652kWORD 67k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Esteban González Pons

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0379/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2 diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor), în principal în regiunea de nivel NUTS2 Comunidad Valenciana (ES52), și întrucât se preconizează că 250 de lucrători disponibilizați, care sunt eligibili pentru contribuții din FEG, vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru;

F.  întrucât UE-27 s-a confruntat cu o scădere cu 0,5 milioane de unități a producției de autovehicule în 2015 în comparație cu 2006 (de la 18,7 milioane de unități în 2006 la 18,2 milioane de unități în 2015), în timp ce producția mondială a crescut cu 31,1 % (de la 69,2 milioane de unități în 2006 la 90,9 în 2015)(4), mai ales în China, precum și în alte economii din Asia de Sud-Est,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 856 800 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 428 000 EUR, pentru reintegrarea pe piața muncii a celor 250 de lucrători disponibilizați;

2.  consideră că sprijinirea foștilor angajați ai întreprinderilor mici și mijlocii justifică și aprobarea unei cereri care vizează mai puțin de 500 de lucrători disponibilizați;

3.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 21 iunie 2016 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 8 noiembrie 2016, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

4.  constată că sectorul industriei autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor a făcut obiectul a 23 de cereri de asistență din partea FEG, 13 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare(5) și 10 pe criza economică și financiară mondială(6); observă că 3 dintre aceste cereri de asistență din partea FEG provin din Spania (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León and Aragón și EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  constată că scăderea cotei de piață a UE în industria autovehiculelor face parte dintr-o tendință pe termen mai lung, astfel cum a afirmat Comisia în evaluările sale referitoare la cazurile FEG anterioare din sectorul automobilelor, bazate pe globalizarea comerțului, Uniunea pierzând aproape jumătate din cota sa de piață între 2000 și 2015;

6.  subliniază că, în Spania, scăderea producției de autovehicule a atras și o scădere a locurilor de muncă și a activității economice, 62 dintre cele 187 de societăți din sectorul automobilelor încetându-și activitatea în Comunidad Valenciana între 2008-2014, respectiv o scădere cu 33,16 %;

7.  constată că Bosal S.A. și-a început activitatea în 1986, când zona Sagunto a fost declarată „Zonă de reindustrializare cu regim preferențial” în urma disponibilizărilor din sectorul siderurgic local; constată că falimentul și închiderea societății Bosal S.A. a dus la pierderea a 250 de locuri de muncă în orașul Sagunto, un număr destul de mare pentru această localitate și cu un efect serios asupra economiei locale și regionale, mai ales ținându-se cont de caracteristicile unui oraș mic dintr-o zonă rurală, ce a suferit mult de pe urma crizei economice și a consecințelor procesului de globalizare în sectorul automobilelor; reamintește că rata ocupării forței de muncă în Comunidad Valenciana se ridică încă la 20,17 %(7), în ciuda semnelor de îmbunătățire;

8.  regretă creșterea numărului de șomeri din Sagunto, de la 2 778 în 2007 la 6 437 în 2015, și rata șomajului, de 25,8 %, care agravează și mai mult situația deja fragilă din zonă;

9.  subliniază că, dintre lucrătorii concediați vizați de această cerere, 71 % au peste 45 de ani, 78 % au fost angajați de aceeași întreprindere timp de cel puțin 15 ani consecutivi, iar 50 % nu au calificări educaționale; constată, totodată, că nu au fost inaugurate alte fabrici în zonă, în ultima vreme; constată că toate aceste circumstanțe îi fac extrem de vulnerabili în contextul sărac în locuri de muncă, ce îngreunează găsirea unui loc de muncă;

10.  constată că Spania are în vedere 12 acțiuni diferite, dintre care 6 reprezintă servicii personalizate, precum sesiuni de informare, ghidare profesională, găsirea unui loc de muncă sau promovarea unei afaceri, iar 6 reprezintă indemnizații și stimulente adresate lucrătorilor concediați vizați de prezenta cerere, cum ar fi contribuții la cheltuielile de navetă și de schimbare a domiciliului, sau prime de angajare; subliniază că toate aceste acțiuni constituie măsuri active destinate pieței muncii;

11.  salută decizia Spaniei de a oferi măsuri de formare profesională concentrate asupra licențelor profesionale, cum ar fi cele necesare pentru transportul de pasageri, precum și asupra sectoarelor sau domeniilor în care există sau vor apărea oportunități, cum ar fi sectorul alimentar, gătitul, prevenirea riscurilor profesionale, controlul calității și standardele de mediu, proiecte legate de încălzire, ventilație și aer condiționat și întreținerea echipamentelor industriale; susține oferta de formare a unor abilități care contribuie la creșterea performanțelor la locul de muncă, precum tehnologia informației și comunicațiilor, limbile străine și administrarea afacerii;

12.  salută disponibilitatea reprezentanților foștilor lucrători de la Bosal (întreprinderea care a disponibilizat majoritatea lucrătorilor vizați de prezenta cerere) de a sprijini o cerere de finanțare din partea FEG și implicarea lor în elaborarea măsurilor ce vor fi oferite lucrătorilor disponibilizați; remarcă că partenerii sociali, asociația patronală în cauză și autoritățile locale (Sagunto) au fost la rândul lor implicați în acest proces;

13.  observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta mai puțin de 25 % din pachetul de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

14.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

15.  ia act de faptul că Spania confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  reamintește importanța îmbunătățirii șanselor de angajare ale tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  consideră că o utilizare mai amplă a derogărilor de la pragurile de eligibilitate, care să fie în special în favoarea angajaților IMM-urilor, precum și prelungirea perioadelor de referință și posibilitatea de a include lucrătorii care au oferit servicii conexe companiei de referință ar trebui să fie atent evaluate în funcție de caz, încercând totuși să se limiteze utilizarea necorespunzătoare a pachetului bugetar al FEG; este, prin urmare, de acord cu decizia Comisiei de a furniza asistență pentru 250 de lucrători din 29 de întreprinderi în regiunea Comunidad Valenciana;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Baza de date OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 și EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; și EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA, trimestrul III 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 21 iunie 2016, Spania a depus o cerere de mobilizare a FEG pentru disponibilizările care au avut loc în 29 de întreprinderi din sectorul autovehiculelor din Spania. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea Spaniei se consideră admisibilă, deoarece disponibilizările au repercusiuni grave asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale.

(5)  Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 856 800 EUR ca răspuns la cererea depusă de Spania.

(6)  Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 856 800 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică de la ... [data adoptării]*.

(4)Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Istoricul dosarului

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Spania și propunerea Comisiei

La 8 noiembrie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Spaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați după falimentul și închiderea Bosal S.A., întreprinderea responsabilă pentru concedierea celor mai mulți dintre lucrătorii vizați de prezenta cerere și care se încadrează în diviziunea 29 a NACE Rev. 2 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”) îndeosebi în regiunea de nivel NUTS(4) 2 Valencia (Comunidad Valenciana - ES52).

Aceasta este cea de a zecea cerere examinată în cadrul bugetului 2016 și cea de a 23-a care se referă la fabricarea de autovehicule, remorci și semiremorci, implicând mobilizarea din FEG a unei sume totale de 856 800 EUR pentru Spania. Cererea respectivă vizează 250 de lucrători disponibilizați.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 21 iunie 2016, fiind completată cu informații suplimentare actualizate până la data de 16 august 2016. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG.

Bosal S.A. și-a început operațiunile în orașul Sagunto în 1986. Activitatea sa principală era fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule (în special sisteme de evacuare pentru autovehicule, convertori catalitici etc.). Bosal a început să producă în special pentru piața de automobile din Spania. Cu toate acestea, producția a fost diversificată ulterior, astfel întreprinderea fabrica componente auto originale și pentru alte piețe. Începând din 2012, întreprinderea a avut dificultăți din cauza scăderii producției de vehicule în UE. Pentru a-și adapta capacitatea de producție la cerere și pentru a reduce costurile, Bosal a utilizat programe de lucru reduse obligatoriu, care au fost aplicate întregului personal. Totuși, aceste măsuri nu au funcționat și, la 15 ianuarie 2015, întreprinderea a declarat faliment și a fost pusă sub administrare specială.

Măsurile care urmează să fie destinate lucrătorilor disponibilizați constau în 12 tipuri: 6 sunt acțiuni privind servicii personalizate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul privind FEG și 6 reprezintă indemnizații și stimulente astfel cum sunt definite la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul FEG. Acțiunile privind servicii personalizate reprezintă mai mult de 75 % din suma totală.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Spania a oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–  întreprinderea unde au avut loc disponibilizările, care și-a continuat activitățile după efectuarea concedierilor, și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

III. Procedură

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 856 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) către linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este cea de-a zecea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2016.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

CF/jb

D(2016)50456

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 250 de lucrători disponibilizați de 29 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) ale NACE Rev. 2;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, autoritățile spaniole susțin că sectorul de fabricare a autovehiculelor a pierdut în ultimul deceniu o parte semnificativă din cota sa de piață, fenomen determinat în principal de modificarea geografică a practicilor de consum legată de globalizare, în specia de creșterea rapidă a cererii de pe piața asiatică, creștere de care fabricanții din UE nu pot profita, dată fiind poziția lor mai puțin avantajoasă de pe această piață;

C) întrucât industria autovehiculelor din UE a fost afectată și de reducerea cererii interne determinată de criza economică și financiară, numărul total al înmatriculărilor aflându-se în continuare sub nivelul înregistrat înainte de criza economică și financiară;

D) întrucât peste 96% din lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați; întrucât 23,2% din beneficiarii vizați au vârsta între 55 și 64 de ani, iar 76,4% au vârsta între 30 și 54 de ani;

E) întrucât, din 2009, Spania a depus nouă cereri de mobilizare a FEG pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați în regiunea Comunidad Valenciana în mai multe sectoare, cea mai recentă cerere fiind EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana metal, depusă și aprobată în 2014;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 856 800 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 1 428 000 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților spaniole, la 16 august 2016, până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 8 noiembrie 2016, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. subliniază că, începând din 2008, din cauza efectului produs de criza economică și financiară și de globalizare asupra producției de automobile, multe dintre societățile din regiunea Sagunto, care a fost afectată de disponibilizări, s-au închis sau și-au redus puternic activitatea, acest lucru având ca rezultat reducerea timpului de lucru și operarea de concedieri;

4. regretă faptul că a crescut numărul de șomeri din Sagunto, de la 2 778 în 2007 la 6 437 în 2015; regretă, de asemenea, rata șomajului, care a atins cota de 25,8%;

5. ia act de faptul că în acest caz sunt prezente circumstanțe excepționale care au un efect puternic asupra ocupării forței de muncă și a economiei de la nivel local, regional și național, întrucât pierderea a 250 de locuri de muncă reprezintă o cifră semnificativă pentru mica comună rurală Sagunto;

6. consideră că sprijinirea foștilor angajați ai întreprinderilor mici și mijlocii justifică și aprobarea unei cereri care vizează mai puțin de 500 de lucrători disponibilizați;

7. constată că, dintre lucrătorii disponibilizați vizați de această cerere, 71% au peste 45 de ani, 78% au lucrat la aceeași întreprindere timp de cel puțin 15 ani consecutivi, iar 50% nu au niciun nivel de instruire, ceea ce îi face deosebit de vulnerabili în această regiune, unde se constată o penurie a locurilor de muncă;

8. salută decizia Spaniei de a oferi măsuri de formare profesională axate pe licențe profesionale, cum ar fi cele necesare pentru transportul de pasageri, precum și pe sectoarele și domeniile în care există sau vor apărea oportunități, cum ar fi sectorul alimentar, gătitul, prevenirea riscurilor profesionale, controlul calității și standardele de mediu, proiecte legate de încălzire, ventilație și aer condiționat și întreținerea echipamentelor industriale; susține oferta de dezvoltare a unor competențe care contribuie la creșterea performanțelor la locul de muncă, precum tehnologia informației și comunicațiilor, limbile străine și administrarea afacerilor;

9.salută disponibilitatea reprezentanților foștilor lucrători de la Bosal (întreprinderea care a disponibilizat majoritatea lucrătorilor vizați de prezenta cerere) de a sprijini o cerere de finanțare din partea FEG și implicarea lor în elaborarea măsurilor ce vor fi oferite lucrătorilor disponibilizați; remarcă faptul că partenerii sociali, asociația patronală în cauză și autoritățile locale (Sagunto) au fost la rândul lor implicate în acest proces;

10.observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta mai puțin de 25% din pachetul de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35% prevăzută în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.ia act de faptul că autoritățile spaniole dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că acestea vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

12.salută asigurarea dată de Spania că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

13.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu respect,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 8 decembrie 2016, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2016)0708 propune o contribuție din partea FEG de 856 800 EUR pentru 250 de lucrători concediați în sectorul economic încadrat la diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52) din Spania.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

8.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Notă juridică