Postopek : 2016/2298(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0379/2016

Predložena besedila :

A8-0379/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0495

POROČILO     
PDF 632kWORD 56k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Esteban González Pons

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0379/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Španija vložila vlogo EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija, za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), predvsem v regiji Comunidad Valenciana (ES52) na ravni 2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 250 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi meril za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril iz točke (b) člena 4(1), v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

F.  ker se je v EU-27 proizvodnja za motorna vozila v letu 2015 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 0,5 milijona enot (z 18,7 milijona enot v letu 2006 na 18,2 milijona enot v letu 2015), svetovna proizvodnja pa se je povečala za 31,1 % (z 69,2 milijona enot v letu 2006 na 90,9 milijona enot v letu 2015)(4), predvsem na Kitajskem in v drugih gospodarstvih jugovzhodne Azije;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 856.800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.428.000 EUR, za ponovno vključitev 250 presežnih delavcev na trg dela;

2.  meni, da je zaradi zagotavljanja podpore za nekdanje zaposlene v malih in srednjih podjetjih ravno tako utemeljena odobritev vloge za manj kot 500 presežnih delavcev;

3.  je seznanjen, da je Španija vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložila 21. junija 2016, Komisija pa je oceno dokončala 8. novembra 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

4.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor motornih vozil, prikolic in polprikolic vloženih 23 vlog za pomoč iz ESPG, od tega 13 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih zaradi globalizacije(5), 10 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize(6); ugotavlja, da so tri od teh vlog za ESPG so bile iz Španije (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León in Aragón ter EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  ugotavlja, da zmanjšanje tržnega deleža Unije v avtomobilski industriji del daljšega trenda, kot je Komisija opozorila v svojih ocenah prejšnjih primerov ESPG v zvezi z avtomobilsko industrijo na podlagi globalizacije trgovine, med letoma 2000 in 2015 je namreč Unija izgubila skoraj polovico svojega tržnega deleža;

6.  poudarja, da je v Španiji padec proizvodnje avtomobilov povzročil zmanjšanje števila podjetij in delovnih mest in da je v regiji Comunidad Valenciana 62 od skupaj 187 avtomobilskih podjetij v obdobju 2008–2014 prenehalo svojo dejavnost, kar pomeni zmanjšanje za 33,16 %;

7.  ugotavlja, da je podjetje Bosal S.A. začelo delovati leta 1986, ko je bilo območje Sagunto razglašeno za „prednostno območje ponovne industrializacije“ po odpuščanju delavcev v lokalnem plavžu; ugotavlja, da sta stečaj in zaprtje podjetja Bosal S.A. povzročila izgubo 250 delovnih mest v mestu Sagunto, kar pomeni razmeroma veliko delovnih mest v tem mestu, ter močno vplivala na lokalno in regionalno gospodarstvo, zlasti ob upoštevanju posebnih značilnosti majhnega mesta na podeželskem območju, ki so ga močno prizadele gospodarska kriza ter posledice globalizacije v avtomobilskem sektorju; opozarja, da stopnja brezposelnosti v Comunidad Valenciana še vedno znaša 20,17 %(7), čeprav se na področju zaposlovanja kažejo znaki okrevanja;

8.  obžaluje, da se je število brezposelnih v Saguntu med letoma 2007 (2778) in 2015 (6437) povečalo in da stopnja brezposelnosti znaša 25,8 %, kar še dodatno poslabšuje že nestabilne razmere na tem območju;

9.  poudarja, da je od skupnega števila presežnih delavcev, ki jih zadeva ta vloga, 71 % starejših od 45 let, 78 % je bilo zaposlenih pri istem podjetju najmanj 15 let zapored, 50 % pa nima izobrazbe; poleg tega ugotavlja, da na tem območju v zadnjih letih ni bil odprt noben obrat; poudarja, da so odpuščeni zaradi teh okoliščin zelo ranljivi, saj imajo zaradi premalo novih delovnih mest večje težave pri iskanju nove zaposlitve;

10.  ugotavlja, da Španija načrtuje 12 različnih ukrepov, od katerih je šest prilagojenih storitev, kot so informativna srečanja, poklicno usmerjanje, prezaposlovanje ali spodbujanje podjetništva, šest pa je nadomestil in spodbud za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, kot so prispevki za potne stroške in sprememba stalnega prebivališča oziroma spodbude za zaposlovanje; ugotavlja, da so ti ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela;

11.  pozdravlja odločitev Španije o ponudbi ukrepov usposabljanja, ki bodo osredotočeni na pridobitev spričeval o strokovni usposobljenosti, kot je spričevalo o strokovni usposobljenosti za potniški prevoz, in na sektorje ali področja, na katerih so ali bodo priložnosti, na primer sektor hrane, kuhanje, standardi na področju preprečevanja poklicnih tveganj in nadzora kakovosti ter okoljski standardi, projekti ogrevanja, prezračevanja in hlajenja ter vzdrževanje industrijske opreme; se strinja s ponudbo usposabljanja o znanjih in spretnostih, ki bo prispevala k večji uspešnosti na področju dela, kot so informacijska in komunikacijska tehnologija, znanje tujih jezikov in upravljanje podjetij;

12.  pozdravlja pripravljenost predstavnikov nekdanjih delavcev Bosala (podjetja, ki je odpustilo večino delavcev, ki jih zadeva ta vloga), da podprejo vlogo za pomoč iz ESPG, in njihovo udeležbo pri oblikovanju ukrepov za odpuščene delavce; ugotavlja, da so bili socialni partnerji,zadevno združenje delodajalcev in lokalni (Sagunto) organi tudi vključeni v ta postopek;

13.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenega manj kot 25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je precej nižje od praga 35 %, določenega v uredbi, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

14.  želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi iz ESPG, predvideti razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  ugotavlja, da je Španija potrdila, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

16.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

17.  je prepričan, da bi bilo treba natančneje in za vsak primer posebej oceniti bolj množično uporabo odstopanj od praga upravičenosti, zlasti v korist zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, podaljšanje referenčnih obdobij in možnost vključitve delavcev, ki ponujajo povezane storitve referenčnemu podjetju, da bi čim bolj omejili izkrivljeno uporabo proračunskih sredstev ESPG; zato se strinja s sklepom Komisije, da dodeli pomoč 250 delavcem iz 29 podjetij v regiji Comunidad Valenciana;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva iz ESPG;

20  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Zbirka podatkov Mednarodne organizacije proizvajalcev motornih vozil (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR dobavitelji PSA; COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT/Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poljska, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 in EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña, avtomobilska industrija, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgija, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg in Düsseldorf, avtomobilska industrija, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro, avtomobilska industrija, COM(2011)0664; in EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) in zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Španija je 21. junija 2016 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v 29 podjetjih v španskem avtomobilskem sektorju. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je bila vloga Španije ocenjena za sprejemljivo, ker odpuščanje močno vpliva na zaposlenost ter lokalno, regionalno ali nacionalno gospodarstvo.

(5)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 856.800 EUR za vlogo, ki jo je vložila Španija.

(6)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 856.800 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja]*.

(4)V ...,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga Španije in predlog Komisije

Komisija je 8. novembra 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni zaradi stečaja in zaprtja podjetja Bosal S.A., na trg dela. To podjetje, ki je razvrščeno v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), je odpustilo večino delavcev iz te vloge in je delovalo večinoma v regiji Valencija (Comunidad Valenciana – ES52) na ravni 2 NUTS(4).

To je deseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016, in 23. za proizvodnjo motornih vozil, prikolic in polprikolic, zadeva pa uporabo skupnega zneska 856.800 EUR iz ESPG za Španijo. Nanaša se na 250 presežnih delavcev.

Vloga je bila Komisiji poslana 21. junija 2016 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 16. avgusta 2016. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(2) uredbe o ESPG.

Podjetje Bosal S.A. je začelo delovati v mestu Sagunto leta 1986. Njegova glavna dejavnost je bila proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila (zlasti avtomobilskih izpušnih sistemov, katalizatorjev idr.). Bosal je začel proizvajati predvsem za španski avtomobilski trg. Pozneje pa je bila proizvodnja diverzificirana in podjetje je proizvajalo originalne sestavne dele tudi za druge avtomobilske trge. Od leta 2012 je bilo podjetje v težavah zaradi padca proizvodnje vozil v EU. Da bi prilagodil proizvodne zmogljivosti povpraševanju in zmanjšal stroške, je Bosal uvedel skrajšane delovne urnike, ki so bili obvezni za vse zaposlene. Ti ukrepi pa niso zadostovali, zato je podjetje 15. januarja 2015 razglasilo stečaj in dobilo je posebno upravo.

Prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale odpuščenim delavcem, zajemajo 12 različnih ukrepov: 6 ukrepov prilagojenih storitev v skladu s členom 7(1)(a) in (c) uredbe o ESPG in vrstami ukrepov, 6 ukrepov pa predstavlja nadomestila in spodbude iz člena 7(1)(b) uredbe o ESPG. Ukrepi prilagojenih storitev predstavljajo več kot 75 % celotnega zneska.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Španija je predložila vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju bosta upoštevani načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi s presežnimi delavci in ustrezno poskrbela zanje,

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 856.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je deseti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zadevi EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija in sprejela naslednje mnenje.

V zvezi z zgornjo zahtevo se strinjata z uporabo sredstev sklada, vendar odbor EMPL predstavlja nekaj zadržkov, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 250 delavcev, ki so postali presežni v 29 podjetjih iz gospodarskih sektorjev, razvrščenih v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic);

B)  ker Španija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je evropska avtomobilska industrija v zadnjem desetletju izgubila precejšen tržni delež in da gre tak trend pripisati predvsem geografskemu premiku pri potrošnji, ki je posledica globalizacije, zlasti hitremu povečevanju povpraševanja na azijskem trgu, od katerega pa proizvajalci v EU nimajo večjih koristi, saj so na teh trgih že od nekdaj v slabšem položaju;

C)  ker je evropsko avtomobilsko industrijo prizadel tudi upad domačega povpraševanja zaradi gospodarske in finančne krize, saj skupno število registracij še vedno ne dosega ravni iz let pred gospodarsko in finančno krizo;

D)  ker je več kot 96 % delavcev, za katere so predvideni ukrepi, moških; ker je 23,2 % upravičencev starih med 55 in 64 let, 76,4 % pa med 30 in 54 let;

E)  ker je Španija vložila devet vlog za uporabo sklada ESPG v podporo delavcem, ki so od leta 2009 v regiji Comunidad Valenciana izgubili službo v različnih sektorjih, nazadnje vlogo EGF/2014/004 ES Comunidad Valenciana, kovinski izdelki, ki je bila vložena in odobrena leta 2014;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 856.800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.428.000 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge španskih organov 16. avgusta 2016, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 8. novembra 2016 in o tem še isti dan obvestila Parlament;

3.  poudarja, da je v Saguntu, na območju, kjer je prišlo do odpuščanja, od leta 2008 zaradi posledic gospodarske in finančne krize in globalizacije v avtomobilski industriji veliko podjetij iz te industrije opustilo ali korenito zmanjšalo svoje dejavnosti, zaradi česar je prišlo do skrajšanega delovnega časa in odpuščanja;

4.  obžaluje, da se je število brezposelnih v Saguntu med letoma 2007 (2778) in 2015 (6437) povečalo in da stopnja brezposelnosti znaša 25,8 %;

5.  priznava, da gre v tem primeru za izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na zaposlovanje ter lokalno, regionalno ali nacionalno gospodarstvo, saj je 250 izgubljenih delovnih mest za majhno mesto na podeželju precejšnje število;

6.  meni, da je zaradi zagotavljanja podpore za nekdanje zaposlene v malih in srednjih podjetjih prav tako utemeljena odobritev vloge za manj kot 500 presežnih delavcev;

7.  ugotavlja, da je med presežnimi delavci, ki jih zadeva ta vloga, 71 % starejših od 45 let, 78 % jih je bilo pri istem podjetju zaposlenih najmanj 15 zaporednih let, 50 % pa jih nima izobrazbe, zaradi česar so na območju, kjer je ponudba delovnih mest slaba, še posebej ranljivi;

8.  pozdravlja odločitev Španije, da bo ponudila ukrepe usposabljanja, ki bodo osredotočeni na spričevala o strokovni usposobljenosti, kot je spričevalo o strokovni usposobljenosti za potniški prevoz, in na sektorje ali področja, kjer obstajajo ali se bodo pojavile priložnosti, na primer sektor hrane, kuhanje, standarde na področju preprečevanja poklicnih tveganj in nadzora kakovosti ter okoljske standarde, projekte ogrevanja, prezračevanja in hlajenja ter vzdrževanja industrijske opreme; se strinja s ponudbo usposabljanja o znanju in veščinah, ki bo prispevala k večji uspešnosti na področju dela, kot so informacijska in komunikacijska tehnologija, znanje tujih jezikov in upravljanje podjetij;

9.  pozdravlja pripravljenost predstavnikov nekdanjih delavcev Bosala (podjetja, ki je odpustilo večino delavcev iz te vloge), da podprejo vlogo za pomoč iz ESPG, in njihovo udeležbo pri oblikovanju ukrepov za presežne delavce; ugotavlja, da so bili socialni partnerji, zadevno združenje delodajalcev in lokalni organi iz Sagunta tudi vključeni v ta postopek;

10.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih manj kot 25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je precej nižje od praga 35 %, določenega v uredbi, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  ugotavlja, da so španski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo preprečilo dvojno financiranje in da bo doseženo dopolnjevanje z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

12.  pozdravlja potrditev španskih organov, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

13.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis,

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 8. decembra 2016:

-  COM(2016)0708 predvideva prispevek iz ESPG v znesku 856.800 EUR za 250 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), v regiji Comunidad Valenciana (ES52) na ravni 2 NUTS.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

8.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Pravno obvestilo