Förfarande : 2016/2298(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0379/2016

Ingivna texter :

A8-0379/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0495

BETÄNKANDE     
PDF 411kWORD 67k
9.12.2016
PE 594.034v02-00 A8-0379/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Esteban González Pons

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive)

(COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0379/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Spanien lämnade in ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) främst i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52), och 250 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan lämnades in enligt insatskriteriet i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriterierna i artikel 4.1 b, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

F.  Medan fordonstillverkningen i EU-27 minskade med 0,5 miljoner enheter mellan 2006 och 2015 (från 18,7 miljoner enheter 2006 till 18,2 miljoner enheter 2015) ökade den globala produktionen med 31,1 % (från 69,2 miljoner enheter 2006 till 90,9 miljoner enheter 2015)(4), särskilt i Kina men också i andra ekonomier i Sydostasien.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 856 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 428 000 EUR, för återintegrering på arbetsmarknaden av 250 uppsagda arbetstagare.

2.  Europaparlamentet anser att stöd till tidigare anställda i små och medelstora företag också motiverar godkännandet av en ansökan som avser färre än 500 uppsagda arbetstagare.

3.  Europaparlamentet noterar att Spanien lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 21 juni 2016, och att kommissionen avslutade sin bedömning av denna ansökan den 8 november 2016 och underrättade parlamentet samma dag.

4.  Europaparlamentet noterar att 23 ansökningar om stöd från fonden har gällt tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. Tretton av dessa ansökningar grundar sig på handelsrelaterad globalisering(5) och tio på den globala finansiella och ekonomiska krisen(6). Tre av dessa ansökningar kom från Spanien (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón och EGF/2010/002 ES Cataluña automotive).

5.  Europaparlamentet noterar att minskningen av unionens marknadsandel av bilindustrin ingår i en längre trend som kommissionen framhållit i sina bedömningar av tidigare ansökningar som rör bilindustrin mot bakgrund av globaliseringen av handeln, varvid unionen förlorat nästan hälften av sin marknadsandel mellan 2000 och 2015.

6.  Europaparlamentet påpekar att i Spanien har nedgången inom biltillverkningen lett till en minskning av både antalet företag och antalet arbetstillfällen och att i Comunidad Valenciana upphörde 62 av totalt 187 biltillverkare med sin verksamhet under perioden 2008–2014, vilket motsvarar en minskning med 33,16 %.

7.  Europaparlamentet noterar att Bosal S.A. startade sin verksamhet 1986 när Sagunto-området förklarades vara ett förmånligt område för återindustrialisering efter uppsägningarna i de lokala masugnarna. Parlamentet noterar att konkursen och nedläggningen av Bosal S.A. innebar att 250 arbetstillfällen gick förlorade i Sagunto, vilket är ett relativt stort antal arbetstillfällen i den staden och att detta har fått allvarliga följder för den lokala och regionala ekonomin, särskilt med tanke på att detta är en småstad i ett landsbygdsområde som har drabbats hårt av följderna av den ekonomiska krisen och av globaliseringsprocessen inom bilindustrin. Parlamentet påminner om att trots att sysselsättningssituationen under det senaste året har visat tecken på återhämtning ligger arbetslösheten i Comunidad Valenciana fortfarande på 20,17 %(7).

8.  Europaparlamentet beklagar ökningen av antalet arbetslösa i Sagunto mellan 2007 (2 778) och 2015 (6 437) och arbetslöshetsnivån på 25,8 % som förvärrar den redan bräckliga situationen i området ytterligare.

9.  Europaparlamentet understryker att av de uppsagda arbetstagare som berörs av ansökan är 71 % över 45 år, 78 % hade varit anställda av samma företag i minst femton år utan avbrott och 50 % saknar utbildningskvalifikationer. Parlamentet noterar dessutom att inga nya anläggningar har öppnats i området på senare tid. Parlamentet påpekar att alla dessa omständigheter har gjort de uppsagda arbetstagarna högst sårbara i en situation med få nya arbetstillfällen, vilket ökat svårigheterna att hitta ett nytt arbete.

10.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar tolv olika åtgärder. Av dessa är sex individanpassade tjänster, såsom informationsmöten, yrkesvägledning, arbetsförmedling eller främjandet av entreprenörskap, och sex är bidrag och incitament för uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, såsom bidrag till reseutgifter och flyttbidrag eller anställningsbidrag. Parlamentet påpekar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

11.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att erbjuda yrkesutbildning inriktad på yrkeslicenser som krävs för t.ex. passagerartransport, samt på sektorer och områden där möjligheter finns eller kommer att uppstå, t.ex. inom livsmedelssektorn, matlagning, förebyggande av risker i arbetslivet samt kvalitetskontrolls- och miljönormer, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsprojekt och underhåll av industriell utrustning. Parlamentet välkomnar utbudet av utbildning i färdigheter som bidrar till bättre arbetsprestationer såsom informations- och kommunikationsteknik, främmande språk och företagsledning.

12.  Europaparlamentet välkomnar villigheten bland företrädarna för de före detta arbetstagarna hos Bosal (det företag som sa upp majoriteten av de arbetstagare som berörs av ansökan) att stödja en ansökan om stöd från fonden och deras deltagande i utformningen av de åtgärder som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna. Parlamentet noterar att arbetsmarknadens parter, fackförbund och lokala myndigheter (Sagunto) också deltog i denna process.

13.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar mindre än 25 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

14.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

15.  Europaparlamentet noterar att Spanien bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

16.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

17.  Europaparlamentet är övertygat om att en mer omfattande tillämpning av undantaget från de trösklar som gäller för att komma i fråga till förmån för anställda i små och medelstora företag, en förlängning av referensperioderna samt en möjlighet att inkludera arbetstagare som har utfört relaterade tjänster till referensföretaget bör bedömas noga från fall till fall, och man bör på alla sätt försöka begränsa en snedvriden användning av fondens budget. Parlamentet ställer sig därför bakom kommissionens beslut att bevilja stöd till 250 arbetstagare från 29 företag i Comunidad Valenciana-regionen.

18.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

OICA-databasen: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)

EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560. EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 och EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)061

(6)

EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; och EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)

EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Syftet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser)(3).

(3)  Den 21 juni 2016 lämnade Spanien in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar i 29 företag inom bilindustrin i Spanien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Spaniens ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 856 800 euro som Spanien ansökt om.

(6)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 856 800 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet]*.

(4)Utfärdat i...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datum ska införas av Europaparlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Spanien och kommissionens förslag

Den 8 november 2016 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Spanien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda efter konkursen och nedläggningen av Bosal S.A., det företag som avskedat majoriteten av de arbetstagare som omfattas av denna ansökan, och som är verksamt inom huvudgrupp 29 i Nace Rev. 2 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) främst i Nuts(4) 2-regionen Valencia (Comunidad Valenciana - ES52).

Detta är den tionde ansökan som behandlas under budgetåret 2016, och den tjugotredje för tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar och innebär att totalt 856 800 EUR ur fonden tas i anspråk för Spaniens del. Ansökan gäller 250 arbetstagare som har sagts upp.

Ansökan lämnades till kommissionen den 21 juni 2016 och kompletterades med ytterligare information fram till den 16 augusti 2016. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden.

Bosal S.A. startade sin verksamhet i staden Sagunto 1986. Kärnverksamheten utgjordes av tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon (särskilt avgassystem, katalysatorer, etc.). Till en början producerade Bosal främst för den spanska bilmarknaden. Senare diversifierades produktionen och företaget kom att tillverka originaldelar även för andra fordonsmarknader. Sedan 2012 har företaget haft svårigheter till följd av att fordonstillverkningen i EU minskat. För att anpassa produktionskapaciteten till efterfrågan och för att minska kostnaderna använde sig Bosal av obligatoriskt reducerade arbetstider för all personal. Dessa åtgärder lyckades dock inte och den 15 januari 2015 gick företaget i konkurs och ställdes under särskild förvaltning.

De åtgärder som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av tolv olika åtgärder: Sex är individanpassade tjänster i enlighet med artikel 7.1 a och c i förordningen om fonden och typer av åtgärder och sex är bidrag och incitament som avses i artikel 7.1 b i förordningen om fonden. Individanpassade tjänster utgör mer än 75 % av det totala beloppet.

Enligt kommissionen utgör de beskrivna åtgärderna aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigande åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

Spanien har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna samt åtgärdernas genomförande,

–  de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU‑lagstiftningen är uppfyllda,

–  de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–  de föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 856 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det tionde förslaget till överföring för utnyttjande av fonden som budgetmyndigheten har fått in hittills under 2016.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

CF/jb

D(2016)50456

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärendet EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive och har kommit fram till detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för fonden är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, dock utan att därigenom ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande skäl:

A)  Denna ansökan grundas på artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om fonden) och gäller 250 arbetstagare som sagts upp från 29 företag inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar).

B)  För att påvisa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen framhåller Spanien att den europeiska bilindustrin har förlorat en betydande marknadsandel under de senaste tio åren och att denna tendens främst beror på den geografiska förskjutningen av konsumtionen, vilken kan kopplas till globaliseringen, särskilt den snabbt växande efterfrågan på den asiatiska marknaden, något som fordonstillverkarna i EU har svårare att utnyttja eftersom de traditionellt sett inte har en så stark ställning på dessa marknader.

C)  Den europeiska bilindustrin har också drabbats hårt av att den inhemska efterfrågan minskat som ett resultat av den ekonomiska och finansiella krisen. Det totala antalet registreringar ligger fortfarande under de nivåer som uppnåddes åren innan den ekonomiska och finansiella krisen.

D)  Över 96 % av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män. Av de berörda stödmottagarna är 23,2 % mellan 55 och 64 år och 76,4% mellan 30 och 54 år.

E)  Sedan 2009 har Spanien lämnat in nio fondansökningar till stöd för arbetstagare som sagts upp i regionen Comunidad Valenciana inom ett flertal sektorer, senast EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal, som lämnades in och godkändes 2014.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Spaniens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 856 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 428 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då den kompletterade ansökan från de spanska myndigheterna togs emot, den 16 augusti 2016, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 8 november 2016, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet betonar att i Sagunto, den region som drabbats av uppsägningarna, har många företag med kopplingar till bilindustrin lagt ned eller avsevärt minskat sin verksamhet sedan 2008 till följd av effekten av den ekonomiska och finansiella krisen och globaliseringen av biltillverkningen, vilket resulterat i reducerade arbetstider och uppsägningar.

4.  Europaparlamentet beklagar ökningen av antalet arbetslösa i Sagunto mellan 2007 (2 778) och 2015 (6 437) och arbetslöshetsnivån på 25,8 %.

5.  Europaparlamentet noterar att det i detta ärende handlar om exceptionella omständigheter som får allvarliga följder för sysselsättningen och för den lokala, regionala och nationella ekonomin med tanke på att 250 arbetstillfällen som går förlorade i Sagunto är ett stort antal i en småstad och ett landsbygdsområde.

6.  Europaparlamentet anser att stöd till tidigare anställda i små och medelstora företag också motiverar godkännandet av en ansökan som avser färre än 500 uppsagda arbetstagare.

7.  Europaparlamentet noterar att av de uppsagda arbetstagare som berörs av ansökan är 71 % över 45 år, 78 % hade varit anställda av samma företag i minst femton år utan avbrott och 50 % saknar utbildningskvalifikationer, vilket gjorde dem högst sårbara i en tid av brist på arbetstillfällen.

8.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att erbjuda yrkesutbildning inriktad på yrkeslicenser som krävs för t.ex. passagerartransport, samt på sektorer och områden där möjligheter finns eller kommer att uppstå, t.ex. inom livsmedelssektorn, matlagning, förebyggande av risker i arbetslivet samt kvalitetskontrolls- och miljönormer, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsprojekt och underhåll av industriell utrustning. Parlamentet välkomnar utbudet av utbildning i färdigheter som bidrar till bättre arbetsprestationer såsom informations- och kommunikationsteknik, främmande språk och företagsledning.

9.  Europaparlamentet välkomnar villigheten bland företrädarna för de före detta arbetstagarna hos Bosal (det företag som sa upp majoriteten av de arbetstagare som berörs av ansökan) att stödja en ansökan om stöd från fonden och deras deltagande i utformningen av de åtgärder som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna. Parlamentet noterar att arbetsmarknadens parter, fackförbund och lokala myndigheter (Sagunto) också deltog i denna process.

10.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar mindre än 25 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

12.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens bekräftelse att ett ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som företaget i fråga är ålagt att vidta enligt nationell lag eller till följd av kollektivavtal.

13.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden ska det samordnade paketet med individanpassade tjänster utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och efterfrågad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

Med vänlig hälsning

Thomas HÄNDEL

Ordförande för EMPL-utskottet


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordfarande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 8 december 2016.

  I COM(2016)0708 föreslås ett bidrag till fonden på 856 800 EUR för 250 arbetstagare som sagts upp inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52) i Spanien.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

8.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, József Nagy, Claudia Schmidt

Rättsligt meddelande