Процедура : 2015/2348(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0384/2016

Внесени текстове :

A8-0384/2016

Разисквания :

PV 18/01/2017 - 22

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0009

ДОКЛАД     
PDF 802kWORD 81k
13.12.2016
PE 589.115v02-00 A8-0384/2016

относно логистиката в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T

(2015/2348(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Инес Аяла Сендер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно логистиката в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T

(2015/2348(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 декември 2015 г. относно устойчивата градска мобилност(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно товарния транспорт в Европа(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2007 г. относно логистиката на товарния транспорт в Европа и устойчивата мобилност(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1315/2013(5) и Регламент (ЕС) № 1316/2013(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 913/2010(7),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (СOM(2011)0144),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Ускоряване на прехода на Европа към нисковъглеродна икономика“ (COM(2016)0500),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ (COM(2016)0501),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски план за външни инвестиции“ (COM(2016)0581),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2016 г. относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (COM(2016)0049),

–  като взе предвид декларацията на министрите от Ротердам от 20 юни 2016 г. относно изграждането на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)(8),

–  като взе предвид тематичните документи, изготвени от европейските координатори, относно коридорите на трансевропейската транспортна мрежа за дните на TEN-T в Ротердам през 2016 г.(9),

–  като взе предвид работните планове във връзка с коридорите, изготвени от европейските координатори за TEN-T,

–  като взе предвид Специален доклад № 08/2016 на Сметната палата: Железопътни товарни превози в ЕС: все още липсва развитие в правилната посока(10),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0384/2016),

А.  като има предвид, че модерният ефикасен транспорт и логистика са от решаващо значение за ефективното функциониране на вътрешния пазар на ЕС и са важен фактор за осигуряването на конкурентоспособност, за създаването на нови възможности за стопанска дейност и заетост, за опазването на околната среда, за смекчаването на последиците от изменението на климата и за намаляването на емисиите на въглероден двуокис в транспорта;

Б.  като има предвид, че третата цел на Бялата книга на Комисията за транспорта е да се постигне прехвърляне на 30% от товарите в автомобилния транспорт над 300 км към по-устойчиви видове транспорт, като например железопътен и воден транспорт, до 2030 г. и над 50% от тези товари до 2050 г., което изисква също така развитие на подходяща инфраструктура; като има предвид, че европейската политика в областта на транспорта и TEN-T могат да дадат важен принос за постигане на целите на Съюза, свързани с климата, и целите на Парижкото споразумение, подписано в рамките на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата;

В.  като има предвид, че една ориентирана към бъдещето политика на ЕС в областта на логистиката следва да се стреми да помага на логистичния сектор да поддържа своята конкурентоспособност на световно равнище и своя принос за растежа на икономиката на ЕС в контекста на променящите се икономически, социални и технологични тенденции и търговски връзки в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че политиката за TEN-T има за цел да осигури възможност за ефективен, интелигентен и устойчив транспорт, и като има предвид, че ориентираната към бъдещето логистика и мултимодалните транспортни решения определено изискват сътрудничество между отделните сектори;

Д.  като има предвид необходимостта да се даде приоритет на мултимодалните транспортни връзки между пристанищата, летищата, мултимодалните платформи и основните коридори на TEN-T и другите участъци, за да се стимулира икономиката на ЕС и създаването на работни места;

Е.  като има предвид, че основните коридори на TEN-T стимулират взаимодействията чрез поставянето на по-голям акцент върху терминалите и градските възли, както и чрез интеграцията на интелигентни транспортни системи и транспортни системи с чисти горива, и като има предвид, че функцията за достъп до допълване на всеобхватната мрежа също е от жизненоважно значение;

Ж.  като има предвид, че все още съществуват значителни различия между държавите членки по отношение на равнищата на ефективност и ефикасност на транспорта, тъй като те са отражение на икономическата им сила, ролята на промишлеността в държавите, географските условия, качеството на инфраструктурата и гъстотата на населението;

З.  като има предвид, че с транспортните дронове възникват нови възможности за товарния транспорт в логистичната верига, но като има предвид, че за оползотворяването на пълния им потенциал е необходимо, наред с хармонизирано правно основание, наличието на непрекъсната връзка с традиционните видове транспорт, с цел гарантиране и в бъдеще на европейската конкурентоспособност;

И.  като има предвид, че настоящото ниво на изпълнение на приоритетните коридори, договорени в рамките на европейската транспортна мрежа, би могло да окаже голямо положително въздействие върху икономиката на държавите, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза;

Й.  като има предвид, че са установени проблеми при превоза на товари, свързани с различното напрежение в трансграничните връзки;

К.  като има предвид, че понастоящем регулирането на транспорта е обвързано със съответния вид транспорт и попада в обхвата на компетентност на различни международни органи (например Международната морска организация (ММО) или Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

Логистиката на ЕС и необходимостта от допълнителни мерки в рамките на програмата TEN-T

1.  подчертава значението на осигуряването на свободно движение на хора, стоки и услуги, включително чрез ефикасна и устойчива система за превоз на товари, за развитието на вътрешния пазар и за благоденствието и икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС;

2.  счита, че една цялостна инфраструктурна система на ЕС ще осигурява ползи за логистичния сектор, а оттам – и за регионалното развитие и растежа, единствено ако съответства и бъде изпълнена съобразно законодателството на ЕС и вече приетата политика за TEN-T; настоятелно призовава държавите членки да транспонират правилно законодателството в националното си законодателство, без да се възпрепятства свободният обмен на стоки; призовава държавите членки да увеличат своите усилия за прилагане и спазване на европейското законодателство и да се въздържат от въвеждане на нови бариери; настоятелно призовава Комисията да завежда дела пред Съда на ЕС срещу държавите членки, които забавят прилагането на правото на ЕС или го въвеждат неправилно, и да насърчава действията на всички други съответни заинтересовани страни с цел предотвратяване на такова забавяне или неправилно въвеждане;

3.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху сектора на логистиката, а оттам – и върху регионалното развитие и растежа, предизвикано от затварянето на вътрешните граници във връзка с хуманитарната криза и кризата с мигрантите, както и терористичната заплаха в Европейския съюз; призовава държавите членки и Комисията да избягват, доколкото е възможно, съпътстващи щети за товарните потоци, когато предлагат подобни мерки; призовава Комисията да предприеме дисциплинарни действия срещу държавите членки, които възпрепятстват свободното движение, като умишлено спират товарните потоци;

4.  подчертава, че логистиката играе ключова и непризната в достатъчна степен роля за гарантирането на ефикасен и устойчив товарен транспорт в ЕС; подчертава необходимостта от формулиране на обновена стратегия на ЕС за логистиката на товарните превози,

•  в която да се взема предвид новата инфраструктурна политика във връзка с TEN-T,

•  която да е насочена към допълнително намаляване на регулаторните, оперативните и техническите бариери,

•  която да цели осигуряването на оптимално използване на ресурсите,

•  която да е насочена към прилагането и внедряването на нови технологии и иновативни решения, които ще подобрят дейността на сектора и ще ускорят преминаването към сигурна и нисковъглеродна транспортна система,

•  която да е насочена към подобряване на връзките и развитие на инфраструктурата в районите, където тя липсва,

•  която да насърчава и подкрепя европейския железопътен сектор, както и да стимулира прилагането на европейска политика за железопътна реиндустриализация с печеливша перспектива, с цел постигане на по-голяма устойчивост на логистиката на ЕС и по-конкурентна позиция на железопътните продукти на световния пазар,

•  в която дроновете да са включени като бъдещ вид транспорт от самото начало,

•  която да насърчава постоянното развитие на академичните изследвания и образованието в областта на транспорта и логистиката и

•  която да представи независимо научно изследване, предоставящо подробна информация за това в каква степен и с какви разходи автомобилният товарен транспорт може да бъде прехвърлен към железопътния и вътрешноводния транспорт съответно до 2030 г. и до 2050 г., както и до каква степен може да бъде избегнато въздействието върху околната среда, като например шум и замърсяване на въздуха;

5.  подчертава, че изпълнението на мрежата на TEN-T – с особен акцент върху трансграничните връзки, в определените срокове и завършване до 2030 г. – ще намали участъците с недостатъчна пропускателна способност, ще подобри оперативната съвместимост между различните видове транспорт и ще допринесе за постигането на интегриран мултимодален товарен транспорт в рамките на ЕС; припомня, че трябва да се въведе национално планиране на широкообхватната мрежа в съответствие с основната мрежа, с цел включване в националната, регионалната и местната инфраструктура, което следва да приключи до 2050 г.;

6.  приветства факта, че в рамките на подхода по отношение на коридорите от основната мрежа се акцентира в по-голяма степен върху повишаването на качеството на транспортните възли и на техните връзки, свързани с „последната миля“, върху установяването и преодоляването на пречките пред оперативната съвместимост, върху подобряването и намирането на новаторски решения, основани на ИКТ, както и върху премахването на всички други пропуски (физически, технически или организационни), които биха могли да възпрепятстват безпроблемното извършване на товарни логистични услуги;

7.  припомня в този контекст значението на градските възли, включващи голяма част от отделните видове транспорт (пристанища, летищна логистика, центрове, терминали и т.н.), където се осъществява трансбордиране и разпространение в „последната миля“, тъй като те са от ключово значение за цялата логистична верига и изискват по-голямо внимание, с цел осигуряване на безпроблемна градска логистика; подчертава значението на инвестициите в тези градски възли, както и на насърчаването на железопътните връзки с промишлените инсталации и по-добрата взаимосвързаност на железопътния транспорт с морските пристанища, пристанищата по вътрешните водни пътища и централните възли във вътрешността на съответната страна; призовава Комисията да даде приоритет на тези инвестиции при прегледа на MCE през 2017 г.;

8.  отбелязва, че липсата на ефективна хармонизация, на своевременно изпълнение от страна на държавите членки и на лоялно политическо сътрудничество между съседните държави членки може да възпрепятства трансграничните проекти; приветства засилващия се интерес на институциите на ЕС за подпомагане на трансграничната инфраструктура и съоръжения, по-специално трансграничните регионални железопътни връзки, които са от голямо значение и носят добавена стойност за ЕС; подчертава, че липсващите връзки от железопътната инфраструктура в трансграничните региони следва да бъдат възстановени, за да може да се обезпечи ефикасен и успешен железопътен транспорт; призовава Комисията, европейските координатори и другите съответни заинтересовани страни да обръщат еднакво внимание на дребномащабните и по-големите проекти по TEN-T, както и на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните ползи, които могат да бъдат генерирани посредством такива проекти; насърчава заинтересованите страни да стимулират краткосрочните успехи; насърчава Комисията да улесни и да гарантира тяхното включване във финансирането по МСЕ;

9.  счита, че въпреки че широкообхватната мрежа е главно отговорност на държавите членки, с цел да не се изключва свързаността на някои райони в рамките на ЕС, и двете нива на TEN-T са от решаващо значение за логистиката в Европейския съюз, тъй като те подхранват основната мрежа, захранват коридорите с трафик и осъществяват разпространението в „последната миля“; счита, че регионалните мрежи не следва да бъдат оставяни извън европейската перспектива, включително по отношение на финансирането и регулаторните мерки, и по-специално мерките, свързани с достъпа до железопътната мрежа, разпределянето на слотове и таксите; подчертава, че липсващите връзки от железопътната инфраструктура в трансграничните региони следва да бъдат възстановени, за да може да се обезпечи ефикасен и успешен трансграничен железопътен транспорт;

10.  обръща внимание на ключовата роля на мултимодалността в логистиката на товарния транспорт и поради това призовава за по-интензивно включване на мултимодалните платформи в планирането на държавите членки, както и при по-нататъшното развитие на маршрутите;

11.  отбелязва, че разпределението на голям брой възли и товарен превоз в мрежата TEN-T се извършва, следвайки гъсто населените райони и натоварените мрежи, включително и трансгранични зони, които споделят този капацитет с пътническия транспорт; счита, че е необходимо да се оптимизират начините, по които следва да се изгражда инфраструктурата на TEN-T за товарни превози, по-специално в силно претоварените зони, с цел включване на иновативни стратегии в областта на градската логистика; призовава Комисията, в координация с европейските координатори, да извърши оценка на напредъка по реализацията на проектите и да призове настоятелно държавите членки към изпълнение; освен това призовава Комисията да направи преоценка на методологията и критериите за създаване на мрежи за превоз на товари, и по-специално да гарантира, че се инвестира в алтернативни маршрути за товарни превози с по-малко претоварени възли, терминали, летища и пристанища, като се обръща внимание също така на опазването на околната среда и намаляването на шума;

12.  изразява съжаление за това, че твърде често националните инфраструктурни планове на държавите членки се изготвят, без да се отчитат целите на трансевропейската транспортна мрежа; настоятелно призовава Комисията да проучи причините за тази липса на сътрудничество и да засили координацията между двете равнища на планиране; и предлага към европейския семестър да се добави глава относно надзора върху постигането на съгласуваност и ясна ефективност, с подходящи корективни мерки; призовава Комисията да отдава приоритетно значение на проектите на държавите членки, които са в съответствие с TEN-T, и да насочи усилията си към проектите с по-голяма добавена стойност за Съюза, както и да наблюдава трансграничните транспортни проекти; настоятелно призовава държавите членки да вземат решения относно националните си инфраструктурни планове, които да съответстват на целите на трансевропейската транспортна мрежа;

13.  отбелязва, че държавите членки, които изпитват икономически или бюджетни затруднения, не са в състояние да съфинансират проекти за превоз на товари в резултат на стриктното тълкуване на Пакта за стабилност и растеж (ПСР); настоява за оптималното използване на публични и частни схеми за финансиране, също така с оглед на съчетаването на Механизма за свързване на Европа и програмата „Хоризонт 2020“ с Европейския фонд за стратегически инвестиции и други финансови инструменти; счита, че проектите, които се осъществяват в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), следва да бъдат изключвани от изчисляването на публичния дълг; призовава Комисията да представи проучване за това дали подобна мярка би била подходящо средство за значително увеличаване на инвестициите в инфраструктура за товарни превози;

14.  счита, че наличието на ефективна логистична система на ЕС изисква допълнителна координация извън физическата свързаност и оперативната мрежа TEN-T; призовава Комисията да превърне логистиката в неразделна част от коридорите на основната мрежа, да засили координацията с националните, регионалните и местните органи и в тази връзка да се фокусира също така върху взаимосвързаността между различните коридори и регионалните и градски мрежи за товарен транспорт; призовава Комисията да увеличи сферата на действие на европейските координатори, отговарящи за TEN-T, отвъд географския обхват на коридорите, попадащи в съответната им компетентност, и да включи някои хоризонтални въпроси, свързани с политиката, като например мултимодалността и ефективността на логистиката на товарните превози; призовава Комисията да оценява работата по логистиката и мултимодалността в коридорите веднъж на всеки две години;

15.  счита, че лошата поддръжка на мрежата може да окаже въздействие върху устойчивостта и функционирането на инфраструктурата от трансевропейската транспортна мрежа; подчертава, че е необходимо транспортната инфраструктура не само да се обновява и модернизира, но и да се поддържа редовно; отбелязва със загриженост, че непрекъснатата липса на внимание от страна на управляващите инфраструктурата и държавите членки към поддръжката намалява конкурентоспособността на линиите (намаляване на скоростта, надеждността, безопасността), и по-конкретно при железопътните линии, което понякога води до закриването на линии; призовава Комисията и държавите членки, заедно с ЕИБ, да проучат нови схеми за финансиране, с цел улесняване на инвестициите за поддръжка на мрежата;

16.  призовава Комисията редовно да докладва на Парламента относно заключенията и мерките, предприети от Форума за цифров транспорт и логистика, с цел оказване на допълнителна подкрепа за цифровизацията на товарния транспорт и логистиката; призовава този форум да продължи да съществува, докато е полезен;

17.  подчертава необходимостта да се гарантира, че планираната инфраструктура отговаря на действителните потребности от устойчива логистика и че тя не представлява непоносима тежест за околната среда; във връзка с това подчертава, че защитата на биологичното разнообразие и постигането на природозащитните цели на ЕС следва да бъдат много по-добре интегрирани при планирането и изпълнението на TEN-T;

Подобряване на опростяването и нова рамка за цифровизацията 

18.  подчертава неотложната необходимост от по-голямо опростяване на документите и на административните и митническите процедури за всички видове транспорт и на различните етапи в логистичните вериги; призовава Комисията и държавите членки в рамките на споразумението за „по-добро регулиране“ да извършват анализ на излишното законодателство на ЕС в областта на транспорта и мобилността, да следят правилата на национално, регионално и местно равнище, които биха могли да бъдат в противоречие с правото на ЕС, и при откриване на такива случаи, възможно най-скоро да хармонизират тези правила със законодателството на ЕС; изисква от Комисията да представя годишен доклад за напредъка в тази област;

19.  призовава Комисията до края на 2017 г. да предложи цифрова рамка за електронен обмен на информация и управление на транспорта в мултимодалния транспорт (e-Freight), за да осигури възможност за опростен, без документи на хартиен носител, непрекъснат, прозрачен, сигурен и надежден информационен поток между предприятията, клиентите и органите, като използва за основа установените услуги (например SafeSeaNet, RFD, e-Manifest, речната информационна система, TAF, ITS); призовава Комисията да осигури хармонизирано прилагане на електронните документи за транспорт, на системите за борба с измамите и киберсигурността;

20.  призовава държавите членки принципно да приемат електронни документи за транспорт и незабавно да ратифицират и приложат протокола за електронна международна товарителница за автомобилен превоз (e-CMR);

21.  подчертава значението на иновациите при използването на нови технологии, както е в случая с цифровизацията (например цифровите товарни писма), достъпа до данни и обмена на данни, като същевременно се поддържа високо равнище на киберсигурност и защита на данните като фактори за по-ефективен транспорт и логистични решения, при условие че са гарантирани оперативна съвместимост и равен, недискриминационен достъп; призовава Комисията да направи предложения, за да се гарантира интегрирането, достъпността и защитата на данните, които са в основата на логистиката и товарния транспорт;

22.  призовава Комисията и държавите членки, с цел гарантиране на недискриминационно третиране при цифровия обмен на информация, да разработят система за инвестиции за осигуряване на начално компютърно обучение и постоянно актуализиране на платформите, които се използват за обмен на данни;

23.  подчертава ролята, която могат да имат научните изследвания и иновациите за развитието на цифровизирана и екологично устойчива логистична дейност и за развитието на повишена оперативна съвместимост и взаимосвързаност на информационните системи и услуги;

24.  подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване на информационни и комуникационни системи чрез пълно разгръщане на потенциала на европейските системи за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS и на свързаните с тях информационни системи и системи за управление на трафика във всички видове транспорт и в логистиката, като се осигури достъп до всички налични финансови инструменти за насърчаване на частните инвестиции;

25.  призовава държавите членки да гарантират бързи административни процедури, насочени към ускорено изпълнение на коридорите от TEN-T; призовава Комисията да гарантира, че правилата относно ПСР, държавните помощи и финансовите пазари не възпрепятстват инвестициите;

Изграждане и инвестиции в европейската транспортна система, с акцент върху логистиката

26.  подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансиране от ЕС за изпълнението на TEN-T отвъд настоящата МФР; очаква от Комисията да представи средносрочния преглед на МСЕ през 2017 г., в който да предложи рационализиране на мерките и ресурсите за изпълнение в срок на приоритетните проекти; подчертава принципа „използваш или губиш“, при който неизразходваните средства по МСЕ се предоставят за финансирането на предстоящи покани за представяне на предложения; настоятелно призовава Комисията да направи оценка на евентуалното предложение за специална покана за представяне на предложения по отношение на логистиката през 2017 г., включително мултимодални транспортни и спедиторски решения и решения за превоз на товари в градските възли, в това число иновативен и алтернативен транспорт (т.е. дронове, превозни средства за товарен транспорт, които използват алтернативни горива, велосипеди и др.);

27.  призовава Комисията настоятелно да прикани държавите членки да извършват необходимите инвестиции за завършване на връзките от основните коридори на ЕС;

28.  припомня значението на градските възли в цялата логистична верига, където важна роля играят трансбордирането и разпространението в „последната миля“; приканва държавите членки, Комисията и ръководителите на проекти при коридорите от основната мрежа TEN-T да поставят акцент върху координираното разработване на проекти, насърчаващи мултимодалността при логистиката на товарните превози, и по-конкретно центрове на терминали, логистични платформи и градски възли, въз основа на реалното и бъдещото търсене във връзка с транспорта и подходящото определяне на приоритетите по отношение на въздействието на местно и трансгранично равнище, както и по отношение на коридорите;

29.  счита, че надеждността, честотата, гъвкавостта, насочеността към потребителите, времето за транспорт и цената са основните фактори, които се вземат под внимание от спедиторите при избора между различните предлагани видове транспорт;

30.  счита, че ефективната логистична система трябва също така да бъде ориентирана към бъдещите технологии, които предвиждат бързи, щадящи околната среда и ефикасни видове товарен транспорт; подчертава потенциала и нарастващата роля на автоматизирания и автономно функциониращия транспорт за логистиката, в т.ч. автоматизираните превозни средства, дроновете и дистанционно управляваните роботи;

31.  призовава Комисията, в своята стратегия за логистиката да отрази напълно автоматизацията и нейното въздействие, като осигури нейното гладко и ефективно интегриране в TEN-T, както и да подпомага научните изследвания и инвестициите за развитието на тези ключови технологии;

32.  подчертава потенциала на автоматизирания и автономен транспорт, а също така и на дистанционно управляемите летателни апарати (дроновете) за логистиката; призовава за вземането на мерки за гарантиране, че при разгръщане на ITS системите в мрежата автоматизираните превозни средства и системи си взаимодействат безпроблемно с конвенционалните превозни средства и уязвимите потребители; счита, че бъдещото развитие и широката употреба на дистанционно управлявани роботи и летателни системи (дронове) позволява използването на нови, бързи, щадящи околната среда и ефикасни видове товарен транспорт; призовава Комисията да разработи стратегия, с която да се гарантира, че дроновете могат да бъдат интегрирани ефективно в програмата за TEN-T, както и да изготви насоки по този въпрос за държавите членки;

33.  призовава Комисията да вземе под внимание въздействието, което разпространението на практиките „точно навреме“ оказва върху околната среда поради увеличението на трафика на превозни средства;

34.  подчертава необходимостта от интегриране на елементите от потоците на разпределителната и обратната логистика с цел намаляване на общото движение на транспортни средства, включително с оглед на постепенното преминаване към кръгова икономика;

Спешно и по-ефикасно интегриране на видовете транспорт

35.  подчертава необходимостта от полагането на значителни усилия за обновяване на железниците и укрепване на вътрешните водни пътища като приоритет за стратегията на ЕС за устойчив транспорт; признава, че от началото на икономическата криза по-специално железниците не спират да губят пазарен дял, и поради това счита, че държавите членки и Комисията следва да предложат нови и недискриминационни инициативи, насочени към подкрепа на развитието на този сектор в Европа;

36.  призовава Комисията да насърчава конкурентоспособността на железопътния товарен превоз чрез напълно взаимосвързани и оперативно съвместими железопътни мрежи и чрез гарантиране на равнопоставен достъп на дружествата, да стимулира конкурентоспособността на вътрешните водни пътища, на речно-морския, морския и въздушния транспорт, при условия на равнопоставеност, както и да поощрява мултимодалния и интермодалния транспорт;

37.  счита, че Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) е успешен европейски проект за насърчаване на превоза на товари в железопътния сектор, и приветства усилията за ускоряване на нейното внедряване посредством определянето на основни етапи за всеки коридор; осъзнава ограниченията, които засягат финансирането на многонационални и многостепенни проекти, като например ERTMS; приканва Комисията и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси да предложат конкретни решения във връзка с финансирането, с оглед улесняване на достъпа до Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за финансиране на разгръщането на ERTMS в полза както на инфраструктурата, така и на локомотивните инсталации;

38.  счита, че пречките и ограниченията пред оперативната съвместимост ще бъдат значително намалени чрез прилагането на Директивата за оперативна съвместимост от страна на всички държави членки; подчертава освен това, че незадължителните мерки, като например оперативно съвместим подвижен състав (ниски вагони, локомотиви за различни междурелсия т.н.), също могат да допринесат за облекчаване на ограниченията пред оперативната съвместимост; настоятелно призовава съвместното предприятие Shift2Rail да анализира пазара на ЕС и бъдещите промени, както и да стимулира обезпечаването на нематериална и позволяваща множествено ползване инфраструктура и решения за подвижния състав с цел подкрепа на мултимодалния и комбинирания транспорт;

39.  изтъква необходимостта от засилване на комбинирания транспорт и от модернизиране на действащите правила на ЕС, включително относно каботажа в рамките на Общността и транспортните документи, така че те да бъдат ясни, разбираеми и приложими за органите; приветства ангажимента на Комисията да преразгледа Директива 92/106/ЕИО на Съвета и настоятелно призовава Комисията да представи незабавно това преразглеждане;

40.  призовава Комисията и държавите членки, без да излагат на риск цялостната безопасност, да въведат по-строги и по-ефективни мерки и стимули с цел насърчаване на железопътните дружества да се справят с шума от товарния железопътен транспорт, предвид отрицателните последствия за здравето във връзка с шумовото замърсяване, по-специално предвид факта, че почти седем милиона души в ЕС са изложени на нива на шум от този транспорт, надхвърлящи прага на прекомерно излагане, особено в градските райони; в тази връзка призовава Комисията да въведе пределни граници за шумовите емисии на товарния железопътен транспорт;

41.  счита, че преминаването към железопътен транспорт и използването на вътрешни водни пътища следва да бъдат насърчавани като намаляващи натоварването и по-малко замърсяващи от пътния трафик;

42.  отбелязва, че вътрешните водни пътища трябва да играят все по-голяма роля в логистичното обслужване на морските пристанища, по-специално чрез преместването на стоки към вътрешността на съответната страна и създаването на връзки между европейските морета;

43.  приветства първите стъпки на Комисията за въвеждане на стандарти за гориво за тежкотоварни търговски превозни средства (HCV) и на пределни граници за емисиите на СО2, както и на цел за намаляване на емисиите на парникови газове за товарния автомобилен транспорт въз основа на Парижкото споразумение; счита, че възможността за въвеждането на мерки, изискващи преразглеждане на инфраструктурните и оперативните стандарти на мрежата TEN-T, следва да се разглежда само когато алтернативите, като например намаляване на „празните курсове“, по-добро използване и достъпност на алтернативните горива, по-добра логистика и двигатели, не могат да постигнат по-голяма ефективност с по-малко въздействие върху инфраструктурата и околната среда;

44.  изисква от Комисията да извърши оценка на осъществимостта във връзка с установяването на единен стандарт за метода за измерване на емисиите на парникови газове по цялата верига на доставки по отношение на всички решения за модален транспорт;

45.  призовава Комисията да насърчава разработването на видове транспорт, основаващи се на електроенергия и алтернативни горива, както и на необходимата инфраструктура в рамките на цялата мрежа TEN-T, и по-специално в градските центрове да насърчава разработването на иновативни транспортни проекти, като например електрически транспорт, използване на възобновяеми енергийни източници, развитие на алтернативни горива и съответната инфраструктура; подчертава, че ползването на електрически лекотоварни търговски автомобили за логистичните дейности, свързани с „последната миля,“ намалява като цяло емисиите на CO2 и в частност – замърсяването и шумовите емисии на местно ниво, като по този начин допринася за по-добро качество на градския въздух; следователно подчертава необходимостта от инфраструктура за зареждане в логистичните центрове;

46.  счита, че са необходими допълнителни мерки за повишаване на ефикасността и екологосъобразността на пътния транспорт в логистичната верига; предлага да се намалят ограниченията за движение и да се гарантира непрекъснатост и напълно ефективна логистика по коридорите от основната мрежа за HCV, задвижвани с чисти алтернативни горива, отговарящи на най-високите стандарти за емисии, шум, безопасност и социални аспекти; настоява по коридорите от основната мрежа да бъдат осигурявани повсеместно най-малкото алтернативни станции за зареждане и безопасни зони за паркиране на камиони, включително необходимите съоръжения, които да осигуряват възможност за професионалните водачи да спазват периодите си на почивка при достойни условия;

47.  счита, че внедряването на по-чисти системи за задвижване в товарния транспорт следва да се затвърди посредством координирано и неотложно разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива по коридорите от TEN-T, в съответствие със законодателството на ЕС;

48.  подчертава, че е важно да бъде подобрено предоставянето и достъпа до информация за мултимодалните и логистичните услуги на ЕС, по-специално за МСП, които имат ограничен достъп до тази информация; призовава Комисията, в сътрудничество с операторите на мрежи и държавите членки, да улесни обмена на действащи споразумения, инструменти, конвенции, законодателство и най-добри практики в областта на мултимодалния транспорт в ЕС, както и да представи наръчник, който да бъде достъпен в интернет, за да подпомага икономическите оператори;

49.  отбелязва, че цифровизацията на услугите следва да играе роля за насърчаване на по-екологични решения в областта на транспорта; поради това призовава Комисията да улеснява, включително чрез съгласуван законодателен подход на равнище ЕС, достъпа и споделянето на данни, свързани с пътните потоци по коридорите, и използването на мултимодалния транспорт, по-специално за МСП, както и да засили участието на местните оператори и на публичните органи в този сектор, за да се даде възможност за по-добро управление на веригата за доставки и по-ефективно използване на ресурсите и инфраструктурата, включително чрез споделянето на добри практики; подчертава, че достъпът до данни относно пътните потоци от отделните участници, като например доставчиците на услуги за цифрови карти и навигационно обслужване, е от ключово значение за осигуряването на мултимодалния транспорт, по-ефикасното планиране на маршрути, автоматизираното шофиране и интелигентните транспортни системи, както и групирането на различни превозни средства в автомобилния товарен превоз, които от своя страна позволяват по-пълноценно използване на спътната струя и следователно намаляване на емисиите и увеличаване на капацитета на пътищата;

50.  препоръчва задължителното въвеждане на блокиращи устройства при употреба на алкохол във всички нови видове автомобили за превоз на стоки, с малко, научно обосновано допустимо отклонение за измерването;

По-добро обучение и условия на труд, с цел привличане на нови специалисти

51.  отбелязва, че условията на труд и живот на работната сила в логистичната верига са се влошили значително през последните години, което прави този сектор по-непривлекателен за новите поколения, и по-конкретно за мобилните работници;

52.  отбелязва със загриженост, че логистичният сектор е изправен пред недостиг на работна ръка, че технологичното развитие ще поражда допълнителни предизвикателства през следващите години и че бавното приспособяване на работната сила към новите технологии, включително цифровите технологии, би могло да накърни дейността на сектора; призовава Комисията да идентифицира нуждите от обучение и учене на равнище ЕС, както и условията на труд, разходите и пречките, които възпират работната ръка от навлизане в транспортния сектор, и да представи спешно мерки за повишаване на привлекателността на отрасъла за младите хора и бъдещите поколения; разглежда това като възможност за увеличаване на дела на жените, включително чрез мерки за положителна дискриминация, и на новите участници на пазара на труда в транспортния сектор, например на гражданите на трети държави; освен това счита, че стратегическите инвестиции в обучение и по-добри условия на труд следва да включват инициативи за развитие на знания в рамките на публичния сектор, с цел да се подобри включването на въпросите от областта на товарния транспорт в социалното планиране, и за разработване на демонстрационни и тестови терени, където научните изследвания и иновациите, свързани с товарния транспорт и логистиката, могат да бъдат прилагани и изпитвани в реални условия;

53.  призовава Комисията да извърши оценка на възможността за финансови инвестиции в дуално и професионално обучение в транспортния сектор;

54.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят достатъчно безопасни места за паркиране по коридорите от TEN-T, с цел да се избегне увеличаване на проблемите със сигурността на мобилните работници в транспорта;

55.  призовава Комисията и държавите членки да вземат под внимание неотдавнашните препоръки на Парламента относно социално-икономическите аспекти на транспортния сектор и борбата с нелоялните практики на пазара на труда; отбелязва, че в законодателството относно социалните условия и условията на труд трябва да се зачитат всички основни свободи на ЕС, както и че то не може да ограничава лоялната конкуренция или да създава допълнителна административна тежест;

Необходимост от по-добра статистическа информация относно логистиката

56.  подчертава необходимостта от по-добри статистически данни за интермодалния транспорт и дейността на логистичния сектор, с цел да се улесни прогнозирането и прегледът на мерките във връзка с политиката и инвестициите, както и да се предоставя ценна информация на операторите; призовава Комисията да работи със заинтересованите страни за разработване на обща за целия ЕС рамка за статистически данни за мултимодалния транспорт и логистиката, включително създаване на нови показатели, които да отразяват по-добре реалните тенденции при товарите;

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0310.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2015)0423.

(3)

OВ C 259E, 4.12.2009 г., стр. 79.

(4)

OВ C 187E, 24.7.2008 г., стр. 154.

(5)

ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129.

(7)

OВ L 276, 20.10.2010 г, стр. 22.

(8)

https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.

(9)

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf.

(10)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_BG.pdf,


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Елементи на контекста

Логистиката включва услуги и процеси на планиране, управление и реализиране на потока от стоки и информация между мястото на произход и местоназначението. Ефективната и устойчива логистика на товарния транспорт играе жизненоважна роля за гладкото функциониране на много други услуги и дейности в нашата икономика, като обхваща производството на стоки, тяхната доставка и рециклиране и се разпростира от местно до световно равнище.

Всъщност секторът на логистиката в ЕС допринася за 14% от БВП на ЕС и осигурява заетост за 11 милиона души в държавите – членки на ЕС, като се вземат предвид всички дейности като цяло. Освен това повишеното търсенето на превоз на товари, което до 2020 г. ще достигне отново върховите нива отпреди икономическата криза, започнала през 2008 г., се очаква да доведе до нарастване с над 40% до 2040 г. Икономическото въздействие на логистиката на товарния транспорт и нейният принос за растежа и конкурентоспособността на Европа едва ли може да бъде надценено.

Политиката на ЕС в областта на логистиката и товарния транспорт следва да улеснява поддържането на благоприятна среда, преодоляването на трудностите и използването на потенциала за растеж и заетост в сектора на фона на променящите се икономически и социални тенденции, динамичните технологични промени и все по-глобализираната търговия. Нарастващите енергийни разходи, необходимостта от намаляване на емисиите на CO2, конкуренцията за привличането на талантливи работници и служители в застаряващите общества, ускоряването на цифровизацията и автоматизирането и автономното функциониране на превозните средства и обработката, все по-интегрираните вериги на доставки и осъществяваната контейнеризация са израз на широк спектър от предизвикателства и възможности, които оказват въздействие върху сектора на логистиката.

През 2007 г. Комисията последно изложи план за действие за логистика на товарите за подобряване на системата на ЕС за превоз на товари (относно интелигентни транспортни системи, e-Freight, устойчивост и ефективност, опростяване на структурата на транспортните вериги, размери на превозните средства, стандарти за натоварването, „зелени“ коридори за товарния транспорт и логистика на градския товарен транспорт). Значителен напредък беше постигнат в много области. Все още е необходим допълнителен напредък, по-специално за използване в пълна степен на потенциала на новата политика за инфраструктурна мрежа за мултимодален транспорт, предложена през последните години, която се очаква да бъде осъществена във всички държави членки до 2030 г. за основната мрежа на TEN-T и до 2050 г. за широкообхватната мрежа.

Цели и теми на настоящия доклад

В този контекст е наложително логистиката да бъде поставена в центъра на политическия дневен ред. Следва да се осъществи дискусия относно начините за осъществяване на една бъдеща политика на ЕС за товарния транспорт и логистиката, която подкрепя важната функция на сектора и определя необходимите приоритети за прилагане на мултимодалната TEN-T мрежа и нейните транспортни коридори с цел постигане на ефективен и устойчив мултимодален товарен транспорт в ЕС в съответствие с целите на Бялата книга за транспорта от 2011 г., по-специално по отношение на намаляването на въглеродните емисии (декарбонизацията) и целите за прехвърляне на товари.

Настоящият доклад има за цел да формулира позиция на Европейския парламент и да стимулира инициативи за популяризиране на сферата на логистиката на товарния транспорт, като се обръща внимание на следните основни въпроси:

Стратегия на ЕС за логистиката на превоза на товари – като се има предвид ключовата роля на логистиката за ефикасен и устойчив превоз на товари в ЕС, Комисията следва да предложи обновена стратегия на ЕС за товарния транспорт и свързаната с него логистика, която следва да насърчава мултимодалността въз основа на новата инфраструктурна политика за TEN-T и да има за цел по-нататъшното намаляване на регулаторните, административните, оперативните и техническите пречки, да осигурява оптимално използване на ресурсите, да ускорява разгръщането на обещаващите иновативни технологии и да повишава привлекателността на сектора за специалисти.

Насърчаването на интегриран мултимодален товарен транспорт трябва да заема по-централно място в по-нататъшното развитие на основните коридори на TEN-T и в национално планиране на държавите членки за широкообхватната мрежа, второто ниво на TEN-T, което захранва основната мрежа, като добавя в нея товарооборот и я свързва с разпространението в „последната миля“.

Това изисква, от една страна, координирано разработване на проекти, които насърчават мултимодалността (центрове на терминали, платформи за трансбордиране и връзки в градските възли) въз основа на реалното търсене по отношение на транспорта и приоритетни по отношение на въздействието на местно и трансгранично равнище и по отношение на коридорите.

В същото време е необходимо да се помисли как товарната инфраструктура трябва да бъде по-добре оформена в TEN-T по отношение на претоварените зони, където натоварените мрежи споделят капацитета с пътническия транспорт и новият трафик допринася за допълнителни задръствания, шум и други непреки разходи за намиращото се в близост население.

Следва да бъде назначен специален европейски координатор по TEN-T за логистика, който да допълва и съгласува текущата работа на координаторите за коридорите на трансевропейската транспортна мрежа в областта на мултимодалността и който да включва усилията (включително коридорите за железопътен превоз на товари в рамките на TEN-T) в по-широкия контекст на една бъдеща стратегия за ефикасна логистична система на ЕС.

Осигуряването на оптимално използване на наличното финансиране – с оглед на огромните нужди от инвестиции за завършване на инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа, както и за адекватно поддържане на пътната инфраструктура, железопътните линии и вътрешните водни пътища е от първостепенно значение да се гарантира както достатъчно финансиране за TEN-T в бюджета на ЕС, така и оптимално използване на наличните средства и механизми за помощ. Що се отнася по-специално до мултимодалността, държавите членки, организаторите на проекти и Комисията трябва да се използват всички взаимодействия между наличното финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), европейските структурни и инвестиционни фондове и финансовите инструменти на ЕИБ и да се възползват в пълна степен от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително подходи за съчетаване на различни инструменти за финансова помощ, за да се мобилизират допълнителни частни инвестиции.

В допълнение към това Комисията трябва по-добре да гарантира, че правилата на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), относно държавната помощ и относно финансовите пазари не възпрепятстват инвестициите особено когато проектите са от съществено значение за функционирането на коридорите за товарен превоз и носят реална европейска добавена стойност. По-гъвкавото прилагане на ПСР, като се изключват истински европейски инфраструктурни проекти (т.е. проектите по МСЕ) от изчисляването на публичния дълг, би помогнало на държавите членки, които изпитват икономически и бюджетни затруднения, да осигуряват инвестиции, които са спешно необходими.

Оптималното използване на ресурсите означава също така, че планирането на националната инфраструктура на държавите членки е напълно в съответствие с договореното планиране на TEN-T. Това все още не е така във всички случаи. Възможно е постигане на по-добра съгласуваност чрез подходящ надзор по линия на специална глава в рамките на европейския семестър. Най-малкото Комисията не следва да дава предимство на проекти, представени от държавите членки, освен ако те не са изцяло в съответствие с договорената програма за TEN-T.

Опростяване на правните разпоредби и административните процедури на всички равнища – вътрешният пазар на ЕС и свързаните с него ползи за гражданите и предприятията в ЕС се основават на принципа на свободното движение на хора, стоки и услуги въз основа на ефективна транспортна система. Ето защо е изключително важно приетото законодателство на Съюза да бъде изцяло и своевременно транспонирано и прилагано от държавите членки, а излишните законодателни актове и новите бариери, които възпрепятстват свободното движение на стоки, следва да бъдат избягвани. Налице е също така неотложна необходимост от допълнително намаляване на административната тежест чрез опростяване и хармонизиране на транспортните документи, на документите за съответствие и на процедурите. Напредък е постигнат например в морския електронен манифест (eManifest), но електронната товарителница (e-CMR) за автомобилен превоз на товари все още предстои да бъде приета в много държави членки. По-специално що се отнася до мултимодалния трансграничен транспорт, (отдавна планирана) рамка за електронни товари следва да помогне за постигане на съгласуван, без документи на хартиен носител, непрекъснат и прозрачен информационен поток между предприятията и публичните органи. Тук Комисията следва да представи нова инициатива въз основа на работата на създадения от нея Форум за цифров транспорт и логистика.

Ефективно интегриране на видовете транспорт – ефикасният мултимодален товарен транспорт и неговото приемане от клиентите и товародателите зависи в решаваща степен от оптималния транспорт от различните видове транспорт, по-специално автомобилния, железопътния или водния транспорт. Що се отнася до железопътния транспорт, ERTMS е успешна, но е необходимо ускорено и устойчиво разгръщане в държавите членки, като се преодоляват съществуващите ограничения, свързани с финансирането. Следва също така да бъдат отстранявани пречките пред оперативната съвместимост чрез разработване и предоставяне на стимули за използването на оперативно съвместим подвижен състав на пазара. Съвместното предприятие Shift2Rail обединява необходимите участници и ресурси за научни изследвания. Що се отнася до комбинирания транспорт, следва да бъдат улеснявани допълнително трансграничните операции и работата на Комисията за модернизация на правилата за комбиниран транспорт заслужава подкрепа. В областта на автомобилния транспорт акцентът трябва да бъде поставен ясно върху повишаването на ефективността и върху борбата с неблагоприятните въздействия. Последните тенденции, като например онлайн товарен обмен, могат да спомогнат за намаляване на празните курсове, като по този начин се постига по-добра ефективност без нужда от по-големи камиони. Също така незадължителните мерки, като например даването на предимство на „зелени“ превозни средства, които са в съответствие с най-строгите стандарти за емисии, следва да бъдат използвани за насърчаване на устойчивостта на автомобилния товарен транспорт съвместно с разгръщането на инфраструктура за зареждане с алтернативно гориво поне в рамките на коридорите на TEN-T.

Подобряване на достъпа до информация относно мултимодални логистични услуги на ЕС – за ефективното използване на възможностите за транспорт отвъд националните граници и в рамките на все по-сложни логистични вериги е от първостепенно значение потребителите на логистична инфраструктура да разполагат с достъпна, точна и надеждна информация относно мултимодалните и логистичните услуги в ЕС. Това важи особено за МСП, които вероятно разполагат с ограничен капацитет за събирането на тази информация. Равният достъп до правилата и най-добрите практики в мултимодалния товарен транспорт следва да бъде улесняван с помощта на наръчник.

Цифровизация и иновативни технологии – непрестанно задълбочаващата се цифровизация на комуникациите, информационните услуги, производството и бизнес процесите оказва огромно въздействие и върху начина на организация и осъществяване на товарните превози и логистичните услуги; равният достъп до данни и обменът на данни, интегрирането и оперативната съвместимост на информационните системи (нови, съществуващи и в трансграничен мащаб) са основни въпроси, които трябва да бъдат разглеждани наред с (кибер) сигурността, борбата с измамите и аспектите на сигурността, които са от решаващо значение за комуникацията между предприятията и публичните органи. „Интелигентните“ информационни и комуникационни инфраструктури и телематични услуги, разгръщани в ЕС (като например „Галилео“, SafeSeaNet, речната информационна система, ITS, TAF за железопътния транспорт) повишават ефикасността и безопасността на товарния транспорт и трябва да получават допълнително развитие. Появяващите се съвместни транспортни системи (C-ITS) и възможните автоматизирани и автономни транспортни решения обещават допълнителен потенциал за нововъведения в тази област. Във връзка с това стратегическата програма на Комисията за изследвания и иновации в областта на транспорта трябва да включва акцент върху интелигентните мултимодални решения за товарен транспорт и трансбордиране.

Повишаване на привлекателността на сектора за специалисти – съществуващите тенденции сочат, че транспортният и логистичният сектор са изправени пред недостиг на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка в идните години, който би могъл да засегне тяхното функциониране. Също така секторът ще бъде в състояние да се възползва от възможностите на напредналите цифрови решения единствено ако работещите в отрасъла прегръщат своевременно новите технологии. Държавите членки, Комисията и секторът на логистиката носят основната отговорност за разработването на усъвършенствани мерки в областта на образованието и обучението. Също така трябва да бъдат преодолени известните слабости в социалните условия в този сектор, така че той да стане по-привлекателен за младите хора и бъдещите поколения.

Накрая, но не на последно място, все още има нужда от разработване на по-всеобхватни статистически данни за интермодалния транспорт, които да спомагат за планирането и прегледа на политиките и инвестиционното планиране, като например в основните коридори на TEN-T, и да дават ценен принос за предприятията в областта на логистиката.

И накрая, ЕС ще трябва също така да разгледа възможното въздействие на решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, що се отнася до транспортната политика, регулаторната рамка и изпълнението на мрежата TEN-T, по-специално по отношение на коридора „Северно море – Средиземно море“, свързващ Ирландия чрез Обединеното кралство.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (9.11.2016)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно логистиката в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T

(2015/2348(INI))

Докладчик по становище: Дамяно Дзофоли

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава взаимосвързаността между трансевропейската транспортна мрежа от инфраструктури и развитието на логистиката, както и възможностите, които мрежите могат да предоставят за укрепване на логистичната дейност и мултимодалния транспорт, включително чрез по-пълноценно използване на съществуващите физически и цифрови инфраструктури и тяхната по-добра поддръжка; счита, че подобряването на съществуващите връзки, съоръжения и инфраструктури следва да бъде отправна точка за всяко действие, предприето от държавите членки и Комисията с цел подобряване на логистичната дейност в контекста на коридорите на TEN-T;

2.  подчертава, че около една четвърт от парниковите газове в ЕС се дължи на транспортния сектор, както и че се предвижда увеличение на товарния превоз с около 70% (включително международния превоз по море) за периода 2010 – 2050 г. съгласно настоящите тенденции и приетите политики; подчертава следователно, че TEN-T следва да се счита за ключов инструмент за постигане на целта за декарбонизация на европейската транспортна политика, който може да даде важен принос към осъществяването на целите от Парижкото споразумение, постигнато в рамките на 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, чиято ратификация наскоро задейства влизането му в сила, както и към постигането на дългосрочните цели на Съюза, свързани с климата; във връзка с това посочва значението на международните органи и мерките на световно равнище за намаляване на глобалното въздействие на транспорта върху околната среда;

3.  изисква от Комисията да извърши оценка на осъществимостта във връзка с установяването на единен стандарт в метода за измерване на емисиите на парникови газове по цялата верига на доставки по отношение на всички решения за модален транспорт;

4.  счита, че в областта на логистичната дейност основното предизвикателство за ЕС ще бъде да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и общественото здраве на товарния превоз и преди всичко на товарния автомобилен транспорт, на който се дължат около една четвърт от емисиите на парникови газове в сектора на автомобилния транспорт, като се намали атмосферното и шумовото замърсяване, а се повиши ефикасността на товарния транспорт в съответствие с Парижкото споразумение;

5.  счита за важно да се гарантира, че развитието на логистиката не води до влошаване на условията за живот, особено за лицата, които са вече изложени на високи нива на замърсяване, както и припомня, че социалните, екологичните и икономическите аспекти трябва да бъдат взети предвид при оценката на проекти за инфраструктура в пълно съответствие със законодателството на ЕС и по-специално с Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда, която следва правилно да бъде транспонирана, изпълнена и приложена от държавите членки;

6.  подчертава необходимостта да се гарантира, че планираната инфраструктура отговаря на действителните потребности за устойчива логистика и че ще бъде използвана целесъобразно и няма да бъде неустойчива тежест за околната среда; във връзка с това подчертава, че защитата на биологичното разнообразие и постигането на природозащитните цели на ЕС следва да бъдат много по-добре интегрирани в планирането и изпълнението на TEN-T;

7.  подчертава, че технологичните нововъведения могат да постигнат по-бърз и по-евтин преход към по-ефективна и устойчива европейска транспортна система, като съсредоточат действията към три основни фактора: ефективност на транспортните средства чрез нови двигатели, материали и проектиране, използване на по-чиста енергия чрез въвеждане на нови горива и системи за задвижване, особено предвид факта, че 95% от потреблението на енергия в транспортния сектор в ЕС се основава на петрол, както и по-пълноценно използване на транспортните мрежи чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии; в тази връзка счита, че заменянето на изкопаемите горива за доставките на енергия в областта на транспорта ще подобри екологичните резултати в този сектор, както и че поради това следва да бъдат взети предвид мерки, като стимулиране на бързото преориентиране към преминаване на тежкотоварните търговски превозни средства към по-чисто и алтернативно силово предаване или мерки за установяване на втечнения природен газ (LNG) като алтернатива на дизеловото гориво и като преходно гориво, с цел намаляване на емисиите от автомобилния транспорт, докато алтернативните видове задвижване, като например електрически батерии и горивни клетки, не станат конкурентоспособни;

8.  призовава Комисията да насърчава конкурентоспособността на железопътния товарен превоз чрез напълно взаимосвързани и оперативно съвместими железопътни мрежи и чрез гарантиране на равнопоставен достъп на дружествата, да насърчава конкурентоспособността на вътрешните водни пътища и – при условия на равнопоставеност – на речно-морския, морския и въздушния транспорт, както и да насърчава мултимодалния и интермодалния транспорт; отбелязва също така, че за да се повишат ефективността и устойчивостта на пренасочването и логистиката на товарния транспорт, са необходими действия по всички транспортни мрежи, които да осигурят непрекъсната връзка между различните видове транспорт, като се гарантират опростяването и надеждността на услугата, както и премахването на регулаторните, техническите и оперативните пречки; в тази връзка счита, че Комисията следва да предложи рамка за електронен обмен на информация и управление на транспорта в мултимодалния транспорт (e-freight), за да се даде възможност за опростен, безкнижен, непрекъснат и прозрачен информационен поток между предприятията и органите;

9.  призовава Комисията и държавите членки, като не излагат на риск цялостната безопасност, да приложат по-ефективни мерки и да укрепят стимулите с цел насърчаване на железопътните дружества да се справят с шума от товарния железопътен транспорт, като се имат предвид отрицателните последствия за здравето поради замърсяване от шума, по-специално тъй като почти седем милиона души в ЕС са изложени на нива на шум от този транспорт, които надхвърлят прага на прекомерно излагане, особено в градските райони; в тази връзка призовава Комисията да въведе гранични стойности за емисиите на шум от товарния железопътен транспорт;

10.  подчертава необходимостта да бъдат положени значителни усилия за обновяване на железниците и укрепване на вътрешните водни пътища като приоритет за стратегията на ЕС за устойчив транспорт; като се има предвид, че от началото на икономическата криза железниците, в частност, не спират да губят пазарен дял, счита, че държавите членки и Комисията следва да предложат нови и недискриминационни инициативи, насочени към подкрепа на развитието на този сектор в Европа; припомня на Комисията и на държавите членки амбициозните цели, поставени в Бялата книга за транспорта от 2011 г. (COM(2011)0144), сред които са прехвърлянето на 30% от товарите в автомобилния транспорт над 300 км към железопътен транспорт или транспорт по вътрешните водни пътища до 2030 г. и на 50% от тези товари до 2050 г.;

11.  подчертава значението на връзките между морските пристанища и другите видове транспорт, особено железопътния, с оглед на насърчаването на употребата на по-екологични видове транспорт, повишаване на интермодалността и намаляване на емисиите на CO2; призовава Комисията да се съсредоточи върху подобряване на връзките с пристанищата, които желаят да изградят връзки с железопътния транспорт и коридорите на TEN-T;

12.  подчертава важността на инвестициите в логистичните дейности, свързани с „последната миля“, на екологизирането на пристанищата и централните логистични възли, по-специално на тези в града, с цел постигане на по-добра интеграция между градските разпределителни центрове и основните коридори, тъй като градските райони представляват отправни и крайни точки за по-голямата част от транспортните потоци, както и подчертава важността на усилията за опростяване на административните и митническите процедури с цел намаляване на времето и общите разходи за транспорт; посочва потенциала на вътрешното корабоплаване и морското измерение на TEN-T за намаляване на въздействието на транспортния сектор върху околната среда;

13.  призовава Комисията да насърчава разработването на видове транспорт, основаващи се на електроенергия, и на необходимата инфраструктура в рамките на цялата мрежа TEN-T, както и особено в градските центрове, да насърчава разработването на иновативни транспортни проекти, като например електрически транспорт, използване на възобновяеми енергийни източници, развитие на алтернативни горива и съответната инфраструктура; подчертава, че ползването на електрически лекотоварни търговски автомобили за логистичните дейности, свързани с „последната миля“, намалява като цяло емисиите на CO2 и в частност замърсяването и шумовите емисии на местно ниво, като по този начин допринася за по-добро качество на градския въздух; подчертава следователно необходимостта от инфраструктура за зареждане в логистичните центрове;

14.  подчертава ролята, която могат да имат научните изследвания и иновациите за развитието на цифровизирана и екологично устойчива логистична дейност и за развитието на повишена оперативна съвместимост и взаимосвързаност на информационните системи и услуги;

15.  подчертава значението, което ще има завършването на европейския единен цифров пазар за транспорта и логистиката, и по-специално необходимостта да се гарантира свързаност с висока достъпност, надеждност и стабилност по цялата мрежа TEN-T и по железопътните коридори;

16.  призовава Комисията да създаде нова стратегия за нововъведения и внедряване за транспортния сектор в тясно сътрудничество със стратегическия план за енергийни технологии (план SET), като определи подходящи инструменти за управление и финансиране, за да гарантира бързото внедряване на резултатите от научноизследователската дейност;

17.  тъй като цифровизацията на услугите следва да играе роля в насърчаването на по-екологични решения в областта на транспорта, призовава Комисията да улеснява, включително чрез съгласуван законодателен подход на равнище ЕС, достъпа и споделянето на данни, свързани с движението по пътищата по коридорите, и употребата на мултимодалния транспорт, по-специално за МСП, както и да засили участието на местните оператори и на публичните органи в този сектор, за да се даде възможност за по-добро управление на веригата за доставки и по-ефективно използване на ресурсите и инфраструктурата, включително чрез споделянето на добри практики; подчертава, че достъпът до данни относно потоците движение от участници като доставчици на услуги за цифрови карти и навигационно обслужване е от ключово значение, за да бъдат възможни мултимодалният транспорт, по-ефикасното планиране на маршрути, автоматизираното шофиране и интелигентните транспортни системи, които от своя страна позволяват по-пълноценно използване на спътната струя и следователно намаляване на емисиите и увеличаване на капацитета на пътищата;

18.  посочва, че регулацията на транспорта към момента е обвързана с вида транспорт и попада в обхвата на компетентност на различни международни органи (например Международната морска организация (ММО) или Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО); отбелязва също така, че общият преглед и развитие на системата за мултимодален транспорт представлява предизвикателство поради големия брой заинтересовани страни;

19.  препоръчва задължителното въвеждане на устройства за автоматично спиране във всички нови видове автомобили за превоз на стоки – с малко, научно обосновано допустимо отклонение за измерването – в случай на употреба на алкохол от шофьора;

20.  призовава Комисията да предостави на разположение повече ресурси и да използва по-пълноценно европейските фондове най-вече за онези проекти, които имат за цел да намалят негативното въздействие на транспорта върху околната среда, особено на товарния транспорт, както и за онези устойчиви по-рискови проекти, които биха могли да бъдат по-малко привлекателни за частните инвеститори;

21.  призовава Комисията да вземе под внимание въздействието, което разпространението на стратегията „Точно навреме“ (Just in time) оказва върху околната среда поради увеличаването на превозните средства в движение;

22.  подчертава необходимостта от интегриране на елементите от потоците на разпределителната и обратната логистика с цел намаляване на общата нужда от движение на транспортни средства за превоз на стоки, включително с оглед на постепенното преминаване към кръгова икономика.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Nilsson, Marco Valli


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jeroen Lenaers

Правна информация