Διαδικασία : 2015/2348(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0384/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2016

Συζήτηση :

PV 18/01/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0009

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 787kWORD 86k
13.12.2016
PE 589.115v02-00 A8-0384/2017

σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

(2015/2348(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

(2015/2348(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013(5) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010(7),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (COM(2016)0500),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» (COM(2016)0501),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2016 «σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου» (COM(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Ρότερνταμ της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)(8),

–  έχοντας υπόψη τα θεματικά έγγραφα σχετικά με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ που κατάρτισαν οι Ευρωπαίοι Συντονιστές για τις ημέρες ΔΕΔ-Μ του 2016 στο Ρότερνταμ(9),

–  έχοντας υπόψη τα προγράμματα εργασιών του διαδρόμου που καταρτίστηκαν από τους Ευρωπαίους Συντονιστές του ΔΕΔ-Μ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 08/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παραμένουν εκτός τροχιάς»(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0384/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα των σύγχρονων μεταφορών και της σύγχρονης εφοδιαστικής είναι αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής χάρη στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος στόχος της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για τις μεταφορές είναι να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποστάσεων άνω των 300 χιλιομέτρων σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές, έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, κάτι που προϋποθέτει επίσης την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το ΔΕΔ-Μ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των κλιματολογικών στόχων της Ένωσης και των στόχων της συμφωνίας COP 21 του Παρισιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακρόπνοη πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εφοδιαστικής θα πρέπει να αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον τομέα της εφοδιαστικής να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά του και τη συμβολή του στην μεγέθυνση της οικονομίας της ΕΕ υπό το φως των εξελισσόμενων οικονομικών, κοινωνιακών και τεχνολογικών τάσεων και των εμπορικών δεσμών παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του ΔΕΔ-Μ αποσκοπεί να διευκολύνει την ύπαρξη αποτελεσματικών, έξυπνων και βιώσιμων υπηρεσιών μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντοστραφής εφοδιαστική και οι πολυτροπικές μεταφορικές λύσεις καθιστούν ιδιαιτέρως απαραίτητη την ανάπτυξη της διατομεακής συνεργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις πολυτροπικές μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ λιμένων, αερολιμένων και των κεντρικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ, για την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί διάδρομοι του ΔΕΔ-Μ ενθαρρύνουν τις συνέργειες μέσω της μεγαλύτερης έμφασης στους τερματικούς σταθμούς και τους αστικούς κόμβους, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης των έξυπνων συστημάτων μεταφορών και των συστημάτων μεταφορών με καθαρά καύσιμα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του συνολικού δικτύου ως στοιχείου πρόσβασης στη συμπληρωματικότητα είναι επίσης σημαντική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στα επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μεταφορών, καθότι αυτά απηχούν την οικονομική δύναμη των κρατών, το ρόλο της βιομηχανίας, τις γεωγραφικές συνθήκες, την ποιότητα των υποδομών και την πυκνότητα του πληθυσμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταφορών δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τις εμπορευματικές μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους, απαιτούνται η εναρμόνιση της νομικής βάσης και ο ομοιογενής συντονισμός με τις παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς, ώστε να διασφαλιστεί στο μέλλον η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό επίπεδο υλοποίησης των συμφωνημένων διαδρόμων προτεραιότητας του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία των χωρών που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη μεταφορά εμπορευμάτων οφείλονται στις διαφορετικές ηλεκτρικές τάσεις των διασυνοριακών συνδέσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών συνδέονται σήμερα με το μέσο μεταφοράς και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών διεθνών φορέων (όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ/IMO) ή ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO))·

Η εφοδιαστική της ΕΕ και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος εμπορευματικών μεταφορών, για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, την ευημερία και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

2.  εκτιμά ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα υποδομών χωρίς ασυνέχειες θα ωφελήσει τον τομέα της εφοδιαστικής, και συνεπώς και την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μεγέθυνση, μόνον εάν υλοποιηθεί και είναι συνεπές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την ήδη εγκριθείσα πολιτική του ΔΕΔ-M· προτρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο, χωρίς να παρεμποδίζουν την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή και τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να αποφύγουν την εισαγωγή νέων φραγμών· προτρέπει την Επιτροπή να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που καθυστερούν ή αλλοιώνουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να ενισχύσει τη δράση όλων των άλλων αρμόδιων φορέων προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις ή αλλοιώσεις·

3.  ανησυχεί για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στον τομέα της εφοδιαστικής, και συνεπώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων για λόγους σχετιζόμενους με την ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση και την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προλαμβάνουν κατά το δυνατό τις παράπλευρες απώλειες στις εμπορευματικές ροές όταν προτείνουν τέτοια μέτρα· καλεί την Επιτροπή να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον όσων κρατών μελών παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία με τη σκόπιμη παρεμπόδιση των εμπορευματικών ροών·

4.  υπογραμμίζει ότι η εφοδιαστική έχει καίριο αλλά μη επαρκώς αναγνωρισμένο ρόλο στη διασφάλιση αποδοτικών και βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την εμπορευματική εφοδιαστική, η οποία

•  θα λαμβάνει υπόψη τη νέα πολιτική υποδομών ΔΕΔ-Μ,

•  θα αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των κανονιστικών, επιχειρησιακών και τεχνικών φραγμών,

•  θα είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων,

•  θα επιδιώκει την εφαρμογή και υλοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις του τομέα και θα επιταχύνουν τη στροφή προς ένα σύστημα μεταφορών ασφαλές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,

•  θα επιδιώκει την αύξηση της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη των υποδομών στις περιοχές όπου αυτές λείπουν,

•  θα προωθεί και θα στηρίζει τον ευρωπαϊκό κλάδο σιδηροδρομικού υλικού και θα ενισχύει την πολιτική αναβιομηχάνισης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, με την αμοιβαία επωφελή προοπτική ότι θα κάνει πιο βιώσιμη την εφοδιαστική της ΕΕ και θα διασφαλίσει στα σιδηροδρομικά προϊόντα μια καλύτερη ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά,

•  θα λαμβάνει εξ αρχής υπόψη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μελλοντικό τρόπο μεταφοράς,

•  θα προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, και

•  θα περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη, με στοιχεία για τον βαθμό στον οποίο οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να μετατοπιστούν στις μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών έως το 2030 και το 2050, για το σχετικό κόστος, καθώς και για το βαθμό στον οποίο ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, όπως ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορεί να μειωθεί·

5.  τονίζει ότι η υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και ειδικά των διασυνοριακών συνδέσεων, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με τελική προθεσμία το 2030, θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης, θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, και θα συμβάλει στη δημιουργία ολοκληρωμένων πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο εθνικός σχεδιασμός του συνολικού δικτύου πρέπει να γίνεται σε αρμονία με το κεντρικό δίκτυο, ώστε αυτό να ενώνεται με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υποδομές, που πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο το 2050·

6.  επικροτεί την μεγαλύτερη έμφαση που, στο πλαίσιο της αντίληψης του κεντρικού δικτύου ως διαδρόμου, δίδεται στη βελτίωση της ποιότητας των μεταφορικών κόμβων και των συνδέσεων τελικής διανομής τους, στον προσδιορισμό και την υπέρβαση των φραγμών που εμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα, στην ενίσχυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ και στην κάλυψη τυχόν άλλων κενών (φυσικών, τεχνικών ή οργανωτικών) που ενδέχεται να εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών εμπορευματικής εφοδιαστικής·

7.  υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σπουδαιότητα των αστικών κόμβων – όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των μεταφορικών εγκαταστάσεων (λιμένες, αερολιμένες εφοδιαστικής, κόμβοι διακίνησης εμπορευμάτων, τερματικοί σταθμοί κ.λπ.) και όπου εκτελούνται οι μεταφορτώσεις και η τελική διανομή – δεδομένου ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα της εφοδιαστικής και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς ασυνέχειες αστική εφοδιαστική· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε αυτούς τους αστικούς κόμβους και της προώθησης των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και τη σημασία της βελτιωμένης διασυνδεσιμότητας του σιδηροδρομικού μέσου με τα θαλάσσια λιμάνια, τα εσωτερικά λιμάνια και τους κόμβους διακίνησης εμπορευμάτων στην ενδοχώρα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις επενδύσεις κατά την αξιολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» το 2017·

8.  επισημαίνει ότι η έλλειψη αποτελεσματικής εναρμόνισης και έγκαιρης εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών και η έλλειψη σωστής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών κρατών μελών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τα διασυνοριακά έργα· επικροτεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών να υποστηρίξουν τις διασυνοριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, και ειδικότερα τις περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις μεγάλης σημασίας και με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι τα κενά σε ζεύξεις στη σιδηροδρομική υποδομή των διασυνοριακών περιφερειών πρέπει να καλυφθούν, για να έχουμε αποτελεσματικές και επιτυχείς σιδηροδρομικές μεταφορές· καλεί την Επιτροπή, τους Ευρωπαίους Συντονιστές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν την ίδια σημασία σε έργα ΔΕΔ-Μ μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας και στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτών των έργων· προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη· προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει και να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στη χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

9.  εκτιμά πως, αν και το συνολικό δίκτυο αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, ώστε να μην εξαιρεθούν της συνδεσιμότητας κάποιες περιοχές της ΕΕ, εντούτοις αμφότερα τα επίπεδα του ΔΕΔ-M είναι κρίσιμης σημασίας για την εφοδιαστική της ΕΕ, επειδή προσφέρουν διακλαδωμένη δομή στο κεντρικό δίκτυο και καλύπτουν την τελική διανομή («last-mile»)· εκτιμά πως τα περιφερειακά δίκτυα δεν πρέπει να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής προοπτικής, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα χρηματοδοτικά και κανονιστικά μέτρα, ιδίως εκείνα τα μέτρα που αφορούν την πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης και τα τέλη· τονίζει ότι τα κενά σε ζεύξεις στη σιδηροδρομική υποδομή των διασυνοριακών περιφερειών πρέπει να καλυφθούν, για να έχουμε αποτελεσματικές και επιτυχείς διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές·

10.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο των πολυτροπικών μεταφορών στην εμπορευματική εφοδιαστική και ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πολυτροπικές πλατφόρμες στον σχεδιασμό των κρατών μελών, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των διαδρομών·

11.  επισημαίνει ότι η κατανομή μεγάλου αριθμού κόμβων, καθώς και εμπορευματικής κίνησης, στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έχει ως γνώμονα τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και τα πυκνά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών που χρησιμοποιούν μεταφορική ικανότητα από κοινού με την επιβατική κίνηση· κρίνει αναγκαία τη βελτιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης των εμπορευματικών υποδομών στο ΔΕΔ-Μ, ιδίως σε περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης καινοτόμων στρατηγικών αστικής εφοδιαστικής· ζητεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους συντονιστές, να αξιολογήσει την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια δημιουργίας εμπορευματικών δικτύων και να μεριμνήσει ειδικότερα να γίνουν επενδύσεις σε εναλλακτικές εμπορευματικές διαδρομές με κόμβους, τερματικούς σταθμούς αερολιμένες και λιμένες με μικρότερη συμφόρηση, ώστε να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική προστασία και η μείωση του θορύβου·

12.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα εθνικά σχέδια υποδομών των κρατών μελών πολύ συχνά αποφασίζονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους λόγους αυτής της έλλειψης συνεργασίας και ενισχύσει τον συντονισμό των δύο επιπέδων σχεδιασμού, προτείνει δε να προστεθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ένα κεφάλαιο για την εποπτεία της συνοχής του και της καθαρής αποτελεσματικότητάς του με τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα έργα εκείνα των κρατών μελών που είναι σύμφωνα με το ΔΕΔ-M και να εστιάσει τις προσπάθειες σε εκείνα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και να εποπτεύει τα διασυνοριακά μεταφορικά έργα· καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σε συμφωνία με τους στόχους του ΔΕΔ-M·

13.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσχέρειες δεν είναι σε θέση να συγχρηματοδοτήσουν έργα εμπορευματικών μεταφορών, λόγω της αυστηρής ερμηνείας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· υποστηρίζει τη βέλτιστη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνδυασμένης χρήσης του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του «Ορίζοντας 2020» με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα· εκτιμά πως τα έργα τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του δημόσιου χρέους· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη ως προς την καταλληλότητα ενός τέτοιου μέτρου για την αισθητή αύξηση των επενδύσεων στις εμπορευματικές υποδομές·

14.  εκτιμά πως ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα εφοδιαστικής απαιτεί περαιτέρω συντονισμό πέραν της φυσικής συνδεσιμότητας, και ένα λειτουργικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την εφοδιαστική αναπόσπαστο στοιχείο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, να βελτιώσει το συντονισμό της με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και, σε αυτό το πλαίσιο, να εστιασθεί και στη διασυνδεσιμότητα των διαφόρων διαδρόμων με τα περιφερειακά και αστικά δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το πεδίο δράσης των Ευρωπαίων Συντονιστών του ΔΕΔ-Μ, ώστε να εξετάζουν θέματα που υπερβαίνουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των διαδρόμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του καθενός, και να καλύπτουν οριζόντια ζητήματα πολιτικής όπως π.χ. την πολυτροπικότητα και την αποτελεσματικότητα της εμπορευματικής εφοδιαστικής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί ανά διετία το έργο αυτό στην εφοδιαστική και στην πολυτροπικότητα των διαδρόμων·

15.  εκτιμά πως η ανεπαρκής συντήρηση του δικτύου μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις των υποδομών του ΔΕΔ-Μ· τονίζει ότι οι μεταφορικές υποδομές δεν πρέπει απλώς να ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν, αλλά και να συντηρούνται τακτικά· επισημαίνει με ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη προσοχής στη συντήρηση εκ μέρους των διαχειριστών υποδομής και των κρατών μελών μειώνει την ανταγωνιστικότητα των γραμμών (περιορισμοί ταχύτητας, αξιοπιστία, ασφάλεια), ιδίως στην περίπτωση των σιδηροδρόμων, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το κλείσιμο των γραμμών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν από κοινού με την ΕΤΕπ το ενδεχόμενο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να διευκολύνουν τις επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματα και τα μέτρα που λαμβάνονται στο Φόρουμ για τις ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εμπορευματικής εφοδιαστικής· ζητεί να συνεχιστεί η λειτουργία του εν λόγω φόρουμ για όσο καιρό θα είναι χρήσιμο·

17.  τονίζει την ανάγκη του να διασφαλιστεί ότι η σχεδιαζόμενη υποδομή θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μιας βιώσιμης εφοδιαστικής και ότι δεν θα αποτελεί μια δυσβάστακτη επιβάρυνση για το περιβάλλον· τονίζει, επ’ αυτού, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και η υλοποίηση των στόχων διατήρησης που έχει θέσει η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματωθούν πολύ καλύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

Μεγαλύτερη απλούστευση και θέσπιση νέου πλαισίου για την ψηφιοποίηση 

18.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των εγγράφων, καθώς και των διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις διάφορες φάσεις των αλυσίδων εφοδιαστικής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν, στο πλαίσιο της συμφωνίας «καλής νομοθέτησης», την πλεονάζουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές και την κινητικότητα, να παρακολουθούν τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανόνες που ενδέχεται να αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ και όπου εντοπίζουν τέτοιους να τους εναρμονίζουν το ταχύτερο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση προόδου στο θέμα αυτό·

19.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέχρι τα τέλη του 2017 ένα ψηφιακό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση των μεταφορών στις πολυτροπικές μεταφορές (ηλ-εμπορευματικές μεταφορές – e-freight), για να διευκολυνθεί η απλουστευμένη, μη έγχαρτη, απρόσκοπτη, διαφανής και αξιόπιστη ροή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των αρχών, με βάση καθιερωμένες υπηρεσίες (όπως οι SafeSeaNet, RFD, e-Manifest, RIS, TAF, ITS)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εναρμονισμένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς, των συστημάτων κατά της απάτης, και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να δέχονται γενικά τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το πρωτόκολλο e-CMR·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία των καινοτομιών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ψηφιοποίηση (π.χ. ψηφιακά δελτία αποστολής), η πρόσβαση σε δεδομένα και η ανταλλαγή δεδομένων, με την ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των δεδομένων, ως παραγόντων που επιτρέπουν αποδοτικότερες λύσεις στις μεταφορές και στην εφοδιαστική, υπό την προϋπόθεση να διασφαλίζονται η διαλειτουργικότητα και η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενσωμάτωση, προσπελασιμότητα και προστασία των δεδομένων στα οποία στηρίζονται η εφοδιαστική και οι εμπορευματικές μεταφορές·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση στην ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών, να αναπτύξουν ένα σύστημα επενδύσεων που θα παρέχει μια αρχική κατάρτιση στην πληροφορική, καθώς και διαρκή επικαιροποίηση της κατάρτισης σχετικά με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων·

23.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η έρευνα και η καινοτομία στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης ψηφιοποιημένης εφοδιαστικής, καθώς και στην προσφορά μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής·

24.   επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, με την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων Galileo και EGNOS και των συναφών συστημάτων διαχείρισης και ενημέρωσης της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στην εφοδιαστική, με την παροχή πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάρτιση γρήγορων διοικητικών διαδικασιών με στόχο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κανόνες για το ΣΣΑ, τις κρατικές ενισχύσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδύσεις·

Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και επενδύσεις σε αυτό με επίκεντρο την εφοδιαστική

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης από την ΕΕ για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ πέραν του τρέχοντος ΠΔΠ· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει το 2017 την ενδιάμεση αξιολόγηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπου θα προτείνει τον εξορθολογισμό των μέτρων και πόρων που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων προτεραιότητας· τονίζει την αρχή «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης», σύμφωνα με την οποία οι αδιάθετοι χρηματοδοτικοί πόροι του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» καθίστανται διαθέσιμοι για επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση για μια ειδική πρόσκληση για την εφοδιαστική το 2017, η οποία θα περιλαμβάνει λύσεις για τις πολυτροπικές και εμπορευματικές μεταφορές και τις μεταφορές φορτίων σε αστικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων και εναλλακτικών μεταφορών (π.χ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φορτηγά οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, ποδηλασία κλπ.)·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαιτούμενες επενδύσεις για την ολοκλήρωση των συνδέσεων των κεντρικών διαδρόμων της ΕΕ·

28.  υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των αστικών κόμβων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς σε αυτούς πραγματοποιείται σημαντικό μέρος των μεταφορτώσεων και της τελικής διανομής· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους διαχειριστές έργου να εστιάσουν, στο πλαίσιο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, στη συντονισμένη ανάπτυξη έργων που προάγουν την πολυτροπικότητα στην εμπορευματική εφοδιαστική, και ιδίως τους τερματικούς σταθμούς, τις πλατφόρμες εφοδιαστικής και τους αστικούς κόμβους, βάσει της τρέχουσας και της μελλοντικής ζήτησης στις μεταφορές και να τα ιεραρχήσουν σωστά σε σχέση με τον αντίκτυπό τους τοπικά, διασυνοριακά και σε επίπεδο διαδρόμων·

29.  εκτιμά πως η αξιοπιστία, η συχνότητα, η ευελιξία, ο πελατοστραφής προσανατολισμός, ο χρόνος μεταφοράς και η τιμή είναι οι βασικοί παράγοντες που οι φορτωτές λαμβάνουν υπόψη όταν επιλέγουν μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων τρόπων μεταφοράς·

30.  εκτιμά πως ένα αποτελεσματικό σύστημα εφοδιαστικής πρέπει να είναι επίσης προσανατολισμένο στις τεχνολογίες του μέλλοντος, που προσφέρουν γρήγορους, φιλοπεριβαλλοντικούς και αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων· τονίζει τις δυνατότητες και τον αυξανόμενο ρόλο του αυτοματισμού και των αυτοματοποιημένων μεταφορών για την εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων οχημάτων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και των τηλεκατευθυνόμενων ρομπότ·

31.  καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει στη στρατηγική της για την εφοδιαστική πλήρως την αυτοματοποίηση και τις επιπτώσεις της και να μεριμνήσει για την εύρυθμη και αποτελεσματική ενσωμάτωσή της στο ΔΕΔ-M, καθώς επίσης και να στηρίξει την έρευνα και τις επενδύσεις για την ανάπτυξη αυτών των βασικών τεχνολογιών·

32.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των αυτοματοποιημένων, αυτόνομων μεταφορών καθώς και των τηλεκατευθυνόμενων (μη επανδρωμένων) αεροσκαφών για την εφοδιαστική· ζητεί μέτρα για να διασφαλιστεί, κατά την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ στο δίκτυο, ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα και συστήματα θα αλληλεπιδρούν ομαλά με τα συμβατικά οχήματα και τους ευάλωτους χρήστες· εκτιμά πως η μελλοντική ανάπτυξη και ευρεία χρήση τηλεκατευθυνόμενων ρομπότ και συστημάτων αεροσκαφών (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) προμηνύουν νέους, γρήγορους, φιλοπεριβαλλοντικούς και αποτελεσματικούς τρόπους εμπορευματικών μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική, η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο πρόγραμμα του ΔΕΔ-Μ, και να εκδώσει για τα κράτη μέλη ένα εγχειρίδιο·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ποιες επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον η επέκταση των πρακτικών του «Just in time» στο περιβάλλον, δεδομένου ότι αυξάνει την κυκλοφορία των οχημάτων·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν στοιχεία από τις ροές διανεμητικής και αντίστροφης εφοδιαστικής, ώστε να μειωθεί ο συνολικός όγκος κίνησης οχημάτων, μεταξύ άλλων και υπό το φως της προοδευτικής μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία·

Επείγουσα και αποδοτικότερη ενοποίηση των τρόπων μεταφοράς

35.  τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν σημαντικές προσπάθειες στην αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων και στην ενίσχυση των εσωτερικών πλωτών οδών, ως προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμες μεταφορές· αναγνωρίζει ότι από την αρχή της οικονομικής κρίσης οι σιδηρόδρομοι ιδίως χάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, και πιστεύει κατά συνέπεια ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνουν νέες και χωρίς διακρίσεις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

36.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω πλήρως διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων σιδηροδρομικών δικτύων και με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις επιχειρήσεις, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, ποτάμιων-θαλάσσιων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών επί ίσοις όροις, και την προτρέπει να προωθήσει τις πολυτροπικές και διατροπικές μεταφορές·

37.  εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) αποτελεί επιτυχές ευρωπαϊκό έργο για την προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών στον σιδηροδρομικό τομέα, και επικροτεί τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της εξάπλωσής του με τον καθορισμό οροσήμων ανά διάδρομο· έχει επίγνωση των περιορισμών που έχουν επιπτώσεις στη χρηματοδότηση πολυεθνικών, πολυεπίπεδων έργων (ERTMS)· καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών να παρουσιάσουν συγκεκριμένες χρηματοδοτικές λύσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με σκοπό την εξάπλωση του ERTMS τόσο με υποδομές όσο και με εξοπλισμούς επί των μηχανών έλξης·

38.  εκτιμά πως τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη διαλειτουργικότητα θα μειωθούν σημαντικά όταν όλα τα κράτη μέλη θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία περί διαλειτουργικότητας· υπογραμμίζει ότι η λήψη ήπιων μέτρων, όπως το διαλειτουργικό τροχαίο υλικό (χαμηλά σιδηροδρομικά οχήματα, μηχανές έλξης μεταβλητού εύρους κ.λπ.), μπορεί να συμβάλει στο να μειωθούν οι περιορισμοί στη διαλειτουργικότητα· καλεί την κοινή επιχείρηση Shift2Rail να προβεί σε ανάλυση της αγοράς της ΕΕ, καθώς και των μελλοντικών εξελίξεων, και να σχεδιάσει κίνητρα για την προσφορά ήπιων, πολυλειτουργικών υποδομών και τροχαίου υλικού, προς στήριξη των πολυτροπικών και συνδυασμένων μεταφορών·

39.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνδυασμένες μεταφορές και να εκσυγχρονιστούν οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τις ενδομεταφορές εντός της Κοινότητας και τα έγγραφα μεταφοράς, ώστε να καταστούν σαφείς και κατανοητοί και να μπορούν να εφαρμοστούν από τις αρχές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και την προτρέπει να υποβάλει την αναθεώρηση της οδηγίας χωρίς καθυστέρηση·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο σύνολό της, να εισαγάγουν αποτελεσματικότερα μέτρα και κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον θόρυβο από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων της ηχορύπανσης στην υγεία, ιδίως επειδή σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα οποία υπερβαίνουν το όριο υπερβολικής έκθεσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εισαγάγει ανώτατες τιμές εκπομπών θορύβου στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων·

41.  θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η μετάβαση σε σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, δεδομένου ότι ενισχύουν την αποσυμφόρηση και είναι λιγότερο ρυπογόνες σε σύγκριση με τις οδικές·

42.  επισημαίνει ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να έχουν αυξανόμενο ρόλο στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων λιμένων ως κέντρα εφοδιαστικής, ιδίως χάρη στη μεταφορά των εμπορευμάτων στην ενδοχώρα και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών θαλασσών μεταξύ τους·

43.  επικροτεί τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής για τη θέσπιση προτύπων στα καύσιμα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HCVs) και ορίων στις εκπομπές CO2, καθώς και ενός στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βάσει των συμφωνιών του Παρισιού· εκτιμά πως τα μέτρα που απαιτούν αναθεώρηση των προτύπων υποδομής και λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔ-Μ πρέπει να εξεταστούν μόνον αφού πρώτα αποδειχθεί ότι οι εναλλακτικές επιλογές, όπως η μείωση των «διαδρομών επιστροφής χωρίς φορτίο», η καλύτερη χρήση και προσφορά εναλλακτικών καυσίμων, η καλύτερη εφοδιαστική και τα καλύτερα συστήματα κίνησης δεν μπόρεσαν να αποφέρουν καλύτερη απόδοση με λιγότερες επιπτώσεις στις υποδομές και στο περιβάλλον·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα θέσπισης ενιαίας μεθόδου αναφοράς για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και για το σύνολο των λύσεων που προσφέρουν οι διατροπικές μεταφορές·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τρόπων μεταφοράς με ηλεκτρική και εναλλακτική ισχύ και των αναγκαίων υποδομών σε όλο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ και, ειδικά στα κέντρα των πόλεων, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων μεταφορών, με τη χρήση π.χ. ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και των αναγκαίων υποδομών· τονίζει ότι η χρήση ηλεκτρικών ελαφρών εμπορικών οχημάτων στην εφοδιαστική τελικής διανομής («last-mile») μειώνει τις εκπομπές CO2 γενικότερα και τις εκπομπές ρύπων και θορύβου σε τοπικό επίπεδο ειδικότερα και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη υποδομών φόρτισης στους κόμβους εφοδιαστικής·

46.  κρίνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση αποδοτικότερων και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον οδικών μεταφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα· συνιστά τη χαλάρωση των περιορισμών κυκλοφορίας και αδιάλειπτη και πλήρως αποτελεσματική εφοδιαστική στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου για όσα έμφορτα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HCVs) χρησιμοποιούν καθαρά εναλλακτικά καύσιμα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα εκπομπών, θορύβου και ασφάλειας, και τα υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα· τονίζει ότι οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν ευρέως τουλάχιστον πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων και ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εγκαταστάσεων που να επιτρέπουν στους επαγγελματίες οδηγούς να περνούν τον χρόνο ανάπαυσής τους μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες·

47.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση καθαρότερων συστημάτων πρόωσης στις εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συντονισμένης και επείγουσας ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, σε συμφωνία με τη νομοθεσία της ΕΕ·

48.  τονίζει τη σημασία της βελτιωμένης παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών και εφοδιαστικής της ΕΕ, και της βελτιωμένης πρόσβασης σε αυτές, ιδίως για τις ΜΜΕ με περιορισμένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τα κράτη μέλη, να διευκολύνει την ανταλλαγή των υφιστάμενων συμφωνιών, εργαλείων, συμβάσεων, νομοθετικών διατάξεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πολυτροπικές μεταφορές στην ΕΕ, και να εκδώσει ένα εγχειρίδιο, διαθέσιμο από το διαδίκτυο, σαν βοήθημα για τους οικονομικούς φορείς·

49.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει ένα ρόλο να παίξει στην προώθηση πιο φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορικών λύσεων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διευκολύνει, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνεκτικής νομοθετικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, την πρόσβαση και τον διαμοιρασμό για τα δεδομένα που αφορούν τη ροή της κυκλοφορίας στους διαδρόμους και τη χρήση των πολυτροπικών μεταφορών, ιδίως απέναντι στις ΜΜΕ, και να διασφαλίσει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των δημόσιων αρχών στον τομέα αυτό, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και των υποδομών, μεταξύ άλλων και με την από κοινού αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση φορέων, όπως οι πάροχοι ψηφιακών χαρτών και υπηρεσιών πλοήγησης, σ’ αυτά τα δεδομένα κυκλοφοριακής ροής, έχει θεμελιώδη σημασία για να καταστούν δυνατές οι πολυτροπικές μεταφορές, η αποτελεσματικότερη δρομολόγηση, η αυτοματοποιημένη οδήγηση και και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και η ομαδοποίηση πολλών οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αυτή δε η τελευταία επιτρέπει αξιοποίηση της επίδρασης ελικορεύματος και, ως εκ τούτου, μειώνει τις εκπομπές και ενισχύει την κυκλοφοριακή ικανότητα·

50.  συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού -με ένα μικρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιθώριο ανοχής για τις μετρήσεις- σε όλους τους νέους τύπους οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων·

Βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών εργασίας για την προσέλκυση νέων επαγγελματιών

51.  επισημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τον τομέα λιγότερο ελκυστικό για τις νέες γενιές και ιδίως τους μετακινούμενους εργαζομένους·

52.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο τομέας της εφοδιαστικής βρίσκεται αντιμέτωπος με έλλειψη εργατικού δυναμικού, ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα κατά τα προσεχή έτη και ότι ο βραδύς ρυθμός προσαρμογής του εργατικού δυναμικού του στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, ενδέχεται να υπονομεύσει τις επιδόσεις του τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις ανάγκες κατάρτισης και μάθησης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, το κόστος και τους φραγμούς που αποθαρρύνουν την είσοδο του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών, και να προτείνει επειγόντως μέτρα ώστε να καταστεί ο συγκεκριμένος τομέας ελκυστικότερος για τους νέους και τις μελλοντικές γενιές· εκτιμά πως τα ανωτέρω προσφέρουν μια ευκαιρία να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών, μεταξύ άλλων και χάρη σε μέτρα θετικών διακρίσεων, καθώς και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών· εκτιμά ακόμη πως μια στρατηγική επένδυση στην κατάρτιση και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ώστε να συνυπολογίζονται καλύτερα τα ζητήματα των εμπορευματικών μεταφορών κατά τον κοινωνικό σχεδιασμό, και για την ανάπτυξη χώρων επίδειξης και δοκιμών, όπου θα μπορούν να εφαρμοστούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες έρευνες και καινοτομίες στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής·

53.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της διπλής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των μεταφορών·

54.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για επαρκείς και ασφαλείς χώρους στάθμευσης στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ προκειμένου να αποφευχθούν τα αυξανόμενα προβλήματα ασφάλειας που επηρεάζουν τους μετακινούμενους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις πρόσφατες συστάσεις του Κοινοβουλίου για τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές του μεταφορικού τομέα και για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες πρέπει να σέβεται όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και δεν μπορεί να περιορίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό ή να δημιουργεί περαιτέρω διοικητικό φόρτο·

Ανάγκη για καλύτερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφοδιαστική

56.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διατροπικές μεταφορές και τις επιδόσεις του τομέα της εφοδιαστικής προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόβλεψη και αναθεώρηση πολιτικών και επενδυτικών μέτρων, καθώς και να παρασχεθούν πολύτιμες πληροφορίες για τους φορείς εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τα στατιστικά στοιχεία στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων δεικτών που θα αντανακλούν καλύτερα τις πραγματικές τάσεις στις μεταφορές·

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0310.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0423.

(3)

ΕΕ C 295E της 4.12.2009, σ. 79.

(4)

ΕΕ C 187E της 24.7.2008, σ. 154.

(5)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

(7)

ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.

(8)

https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.

(9)

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf.

(10)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_EL.pdf


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο

Η εφοδιαστική περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και εξυπηρέτησης της ροής αγαθών και πληροφοριών μεταξύ του σημείου αφετηρίας και του σημείου προορισμού. Η αποδοτική και βιώσιμη εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία πολλών άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στην οικονομία μας, διότι καλύπτει την παραγωγή των προϊόντων έως την παράδοση και την ανακύκλωσή τους και εκτείνεται από το τοπικό έως το παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πραγματικότητα, ο τομέας της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής συμβάλλει περίπου στο 14% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περισσότερους από 11 εκατομμύρια εργαζόμενους στα κράτη μέλη της ΕΕ εάν ληφθούν υπόψη όλες οι δραστηριότητες συνολικά. Επιπλέον, η αυξανόμενη ζήτηση εμπορευματικών μεταφορών, η οποία προβλέπεται ήδη να επανέλθει έως το 2020 στα ανώτατα επίπεδα που παρουσίαζε πριν από την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τάξης άνω του 40% πριν από το 2040. Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο οικονομικός αντίκτυπος της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών και η συμβολή της στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εφοδιαστικής και των εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει να διευκολύνει τη διατήρηση ευνοϊκού περιβάλλοντος, την εξάλειψη ανασχετικών παραγόντων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για την ανάπτυξη και την απασχόληση στον τομέα, με βάση τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνιακές τάσεις, τις δυναμικές τεχνολογικές εξελίξεις και το σταθερά αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο. Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, η ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2, ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση ταλαντούχου προσωπικού στις γηράσκουσες κοινωνίες, η ταχύτατη ψηφιοποίηση, η αυτοματοποιημένη και αυτόνομη λειτουργία των οχημάτων και του χειρισμού, οι ολοένα και περισσότερο ενοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και η συνεχιζόμενη εμπορευματοκιβωτιοποίηση, αποτελούν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και ευκαιριών που έχουν αντίκτυπο στον τομέα της εφοδιαστικής.

Το 2007 η Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ (όσον αφορά τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τις ηλ-εμπορευματικές μεταφορές, την αειφορία και την αποδοτικότητα, την απλούστευση στις αλυσίδες μεταφορών, τις διαστάσεις οχημάτων, τα πρότυπα φόρτωσης, τους πράσινους διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και την εφοδιαστική αστικών εμπορευματικών μεταφορών). Έκτοτε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος, ιδίως για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας πολιτικής σχετικά με το δίκτυο υποδομών των πολυτροπικών μεταφορών, η οποία προωθείται τα τελευταία έτη και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2030 για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και έως το 2050 για το συνολικό δίκτυο.

Σκοπός και θέματα της παρούσας έκθεσης

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική η ανάγκη ο τομέας της εφοδιαστικής να αποτελέσει κεντρικό σημείο του πολιτικού προγράμματος δράσης. Είναι σκόπιμο να διεξαχθεί δημόσια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης μιας μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, η οποία θα υποστηρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο συγκεκριμένος τομέας και θα καθορίζει τις απαιτούμενες προτεραιότητες για την υλοποίηση του πολυτροπικού δικτύου ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, ούτως ώστε να εδραιωθούν αποδοτικές και βιώσιμες πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές και τους στόχους για αναπροσανατολισμό των τρόπων μεταφοράς.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η διατύπωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την προώθηση του τομέα της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, με την εξέταση των ακόλουθων βασικών θεμάτων:

Στρατηγική της ΕΕ για την εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών – δεδομένου του καίριου ρόλου που διαδραματίζει η εφοδιαστική σε σχέση με τις αποδοτικές και βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ, είναι σκόπιμο η Επιτροπή να προωθήσει μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική, η οποία θα πρέπει να προάγει την πολυτροπικότητα με βάση τη νέα πολιτική για τις υποδομές ΔΕΔ-Μ και να επιδιώκει τον περαιτέρω περιορισμό των κανονιστικών, διοικητικών, λειτουργικών και τεχνικών φραγμών, τη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων, την ταχύτερη υιοθέτηση ελπιδοφόρων καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και την αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα για τους επαγγελματίες.

Προώθηση ενοποιημένων πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών – πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των κεντρικών διαδρόμων ΔΕΔ-Μ, καθώς και στον εθνικό σχεδιασμό των κρατών μελών για το συνολικό δίκτυο, το δεύτερο επίπεδο του ΔΕΔ-Μ που εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός διακλαδωμένου κεντρικού δικτύου, το τροφοδοτεί με εμπορευματικό κυκλοφοριακό φόρτο και το συνδέει με την τελική διανομή («last-mile»).

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται, αφενός, η συντονισμένη ανάπτυξη έργων που προάγουν την πολυτροπικότητα (τερματικοί κόμβοι, αποβάθρες μεταφόρτωσης και συνδέσεις με αστικούς κόμβους) με βάση την πραγματική ζήτηση στον τομέα των μεταφορών και την ιεράρχησή τους κατά προτεραιότητα όσον αφορά τον τοπικό και τον διασυνοριακό τους αντίκτυπο, καθώς και τον αντίκτυπό τους σε επίπεδο διαδρόμων.

Αφετέρου, κρίνεται αναγκαία η εξέταση του βέλτιστου τρόπου διαμόρφωσης των εμπορευματικών υποδομών στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ όσον αφορά τις περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση στις οποίες τα πυκνά δίκτυα χρησιμοποιούν από κοινού τη μεταφορική τους ικανότητα για τη διαχείριση της επιβατικής κίνησης και η νέα κυκλοφοριακή ροή δημιουργεί περαιτέρω συμφόρηση, θόρυβο και άλλες μορφές έμμεσου κόστους για τον πληθυσμό της γύρω περιοχής.

Διορισμός Ευρωπαίου Συντονιστή εφοδιαστικής ΔΕΔ-Μ – θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος ειδικά με το καθήκον να συμπληρώνει τις υπό εξέλιξη εργασίες των συντονιστών των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και να διασφαλίζει τη συνοχή τους στον τομέα της πολυτροπικότητας, καθώς και να εντάσσει τις προσπάθειες του ΔΕΔ-Μ (συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων) στο ευρύτερο πλαίσιο μιας μελλοντικής στρατηγικής για την εδραίωση ενός αποδοτικού συστήματος εφοδιαστικής της ΕΕ.

Διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης – λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων επενδυτικών αναγκών για την ολοκλήρωση των υποδομών ΔΕΔ-Μ και για την επαρκή συντήρηση των υποδομών των οδικών αρτηριών, των σιδηροδρομικών γραμμών και των πλωτών οδών, η εξασφάλιση τόσο επαρκούς χρηματοδότησης για το ΔΕΔ-Μ στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και της βέλτιστης χρήσης των διαθέσιμων μέσων και μηχανισμών συνδρομής είναι υψίστης σημασίας. Ιδίως στον τομέα της πολυτροπικότητας, τα κράτη μέλη, οι διαχειριστές έργου και η Επιτροπή πρέπει να επωφεληθούν από όλες τις συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΤΕπ και να αξιοποιήσουν πλήρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων για τον συνδυασμό διαφορετικών μέσων χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την περαιτέρω κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο ότι οι κανόνες σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), τις κρατικές ενισχύσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν παρεμποδίζουν τις επενδύσεις, ειδικότερα σε περιπτώσεις στις οποίες τα έργα είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία των εμπορευματικών διαδρόμων και προσδίδουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η πιο ευέλικτη εφαρμογή του ΣΣΑ, που θα εξαιρεί τα πραγματικά ευρωπαϊκά έργα υποδομών (δηλαδή έργα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη») από τον υπολογισμό του δημόσιου χρέους, θα μπορούσε να διευκολύνει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσχέρειες ώστε να χρηματοδοτούν επενδύσεις που είναι επείγουσας ανάγκης.

Η βέλτιστη χρήση των πόρων προϋποθέτει επίσης την πλήρη συνοχή του εθνικού σχεδιασμού υποδομών των κρατών μελών με τον συμφωνηθέντα σχεδιασμό του ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα. Η βελτίωση της συνοχής θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άσκηση κατάλληλης εποπτείας βάσει ειδικού προς τον σκοπό αυτό κεφαλαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να δίνει προτεραιότητα μόνο σε έργα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και εναρμονίζονται πλήρως με τον συμφωνηθέντα προγραμματισμό του ΔΕΔ-Μ.

Απλούστευση των νομικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα – η εσωτερική αγορά της ΕΕ και τα οφέλη που αποφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ βασίζονται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών η οποία εδράζεται σε ένα αποδοτικό σύστημα μεταφορών. Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας η συμφωνηθείσα νομοθεσία της Ένωσης να μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόζεται πλήρως και εγκαίρως από τα κράτη μέλη, καθώς και να αποφεύγονται πλεονασμοί και τυχόν νέοι φραγμοί που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των αγαθών. Εξακολουθεί επίσης να είναι επιτακτική η ανάγκη περαιτέρω μείωσης του διοικητικού φόρτου με την απλούστευση και εναρμόνιση των εγγράφων και των διαδικασιών μεταφοράς και συμμόρφωσης. Πρόοδος έχει επιτευχθεί, π.χ., στο ηλεκτρονικό έγγραφο eManifest για τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά η έγκριση της ηλεκτρονικής φορτωτικής e-CMR για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές παραμένει σε εκκρεμότητα σε πολλά κράτη μέλη. Ειδικότερα όσον αφορά τις πολυτροπικές διασυνοριακές μεταφορές, η δημιουργία (από μακρού προβλεπόμενου) πλαισίου για τις ηλ-εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να διευκολύνει την εξασφάλιση απλουστευμένης, χωρίς χρήση έντυπου υλικού, απρόσκοπτης και διαφανούς ροής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρχών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία θα βασίζεται στις εργασίες του φόρουμ για τις ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής (Digital Transport and Logistics Forum) που έχει δημιουργήσει.

Αποδοτική ενοποίηση των τρόπων μεταφοράς – η εδραίωση αποδοτικών πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών και η υιοθέτησή τους από τους πελάτες και τους φορτωτές εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την εξασφάλιση βέλτιστων μεταφορών μεταξύ όλων των σχετικών τρόπων μεταφοράς, και ιδίως των οδικών, των σιδηροδρομικών ή των πλωτών μεταφορών. Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, το σύστημα ERTMS λειτουργεί μεν επιτυχώς, αλλά απαιτείται η ταχύτερη και δυναμικότερη εξάπλωσή του στα κράτη μέλη, με την άρση παράλληλα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών περιορισμών. Θα πρέπει επίσης να μειωθούν οι φραγμοί στη διαλειτουργικότητα με την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση, μέσω κινήτρων, της χρήσης διαλειτουργικού τροχαίου υλικού στην αγορά. Η κοινή επιχείρηση Shift2Rail συγκεντρώνει τους απαιτούμενους ενδιαφερόμενους φορείς και ερευνητικούς πόρους. Όσον αφορά τις συνδυασμένες διασυνοριακές μεταφορές, θα πρέπει να διευκολυνθούν περαιτέρω, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να υποστηριχθούν οι εργασίες της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές. Στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι σαφές ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην αύξηση της αποδοτικότητας και της καταπολέμησης των δυσμενών επιπτώσεων. Πρόσφατες τάσεις, όπως η χρήση διαδικτυακών εμπορευματικών πληροφοριών, μπορούν να διευκολύνουν τη μείωση των μετακινήσεων χωρίς φορτίο, με αύξηση παράλληλα της αποδοτικότητας χωρίς τη χρήση μεγαλύτερων φορτηγών οχημάτων. Ομοίως, είναι σκόπιμο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο λήψης ήπιων μέτρων, όπως η προτεραιότητα σε έμφορτα πράσινα οχήματα ή η τήρηση των υψηλότερων προτύπων εκπομπών, με σκοπό την προώθηση της βιωσιμότητας στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποδομών πρατηρίων εναλλακτικών καυσίμων, τουλάχιστον στους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ.

Βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών και εφοδιαστικής της ΕΕ – για την αποτελεσματική χρήση μεταφορικών εναλλακτικών επιλογών, σε διασυνοριακό επίπεδο και εντός των ολοένα και πιο σύνθετων αλυσίδων εφοδιαστικής, είναι υψίστης σημασίας για τους χρήστες της εφοδιαστικής να διαθέτουν προσβάσιμες, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών και εφοδιαστικής στην ΕΕ. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. Η έκδοση σχετικού εγχειριδίου αναμένεται να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση στους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ψηφιοποίηση και καινοτόμες τεχνολογίες – η ολοένα βαθύτερη ψηφιοποίηση στις επικοινωνίες, στις υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και στις παραγωγικές και επιχειρηματικές διαδικασίες, έχει επίσης μείζονα αντίκτυπο στον τρόπο οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής· η ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα και η ανταλλαγή δεδομένων, η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών (νέων, υφιστάμενων και διασυνοριακών) αποτελούν βασικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν, σε συνδυασμό με τις πτυχές της ασφάλειας (στον κυβερνοχώρο), της καταπολέμησης της απάτης και της ασφάλειας/προστασίας γενικότερα που είναι κρίσιμης σημασίας για την επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρχών. Οι «έξυπνες» υποδομές πληροφοριών και επικοινωνιών και οι υπηρεσίες τηλεπληροφορικής που αναπτύσσονται στην ΕΕ (όπως το Galileo, το SafeSeaNet, το σύστημα πληροφοριών για τους ποταμούς (River Information System), το ITS και το TAF στις σιδηροδρομικές μεταφορές) προσδίδουν σήμερα στις εμπορευματικές μεταφορές μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ασφάλεια και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Τα αναδυόμενα συνεργαζόμενα συστήματα για οδικές μεταφορές (C-ITS) και οι δυνητικές αυτοματοποιημένες και αυτόνομες λύσεις στις μεταφορές υπόσχονται επιπρόσθετες δυνατότητες καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, το στρατηγικό θεματολόγιο της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία στις μεταφορές θα πρέπει να δίνει επίσης έμφαση στις έξυπνες πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές και στις λύσεις μεταφόρτωσης.

Αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα για τους επαγγελματίες – οι τρέχουσες τάσεις καταδεικνύουν ότι ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής βρίσκεται αντιμέτωπος με την έλλειψη τόσο εξειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού κατά τα προσεχή έτη, γεγονός που ενδέχεται να υπονομεύσει τις επιδόσεις του. Ομοίως, ο εν λόγω τομέας θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν προηγμένες ψηφιακές λύσεις μόνον εάν το προσωπικό που τον στελεχώνει υιοθετήσει εγκαίρως τη χρήση νέων τεχνολογιών. Εν προκειμένω, εναπόκειται στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στον κλάδο της εφοδιαστικής να αναπτύξουν βελτιωμένα μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει να αντιμετωπιστούν επίσης οι ήδη γνωστές ελλείψεις όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες του τομέα, ούτως ώστε να καταστεί ελκυστικότερος για τους νέους και τις μελλοντικές γενιές.

Επιπλέον, είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ανάπτυξη πιο εμπεριστατωμένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις διατροπικές μεταφορές και τις επιδόσεις τους για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της επανεξέτασης της πολιτικής και των επενδύσεων, όπως στο πεδίο των διαδρόμων του κεντρικού ΔΕΔ-Μ, καθώς και για την παροχή εξαιρετικά χρήσιμων στοιχείων για τις επιχειρήσεις στον τομέα της εφοδιαστικής.

Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη απόφαση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στην πολιτική μεταφορών, καθώς και στο κανονιστικό πλαίσιο και την υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, ιδίως όσον αφορά τον διάδρομο Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου που συνδέει την Ιρλανδία μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (9.11.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ

(2015/2348(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Damiano Zoffoli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου των υποδομών ΔΕΔ-Μ και της ανάπτυξης της εφοδιαστικής, καθώς και τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν τα δίκτυα για τη βελτίωση των επιδόσεων και των πολυτροπικών μεταφορών, και μέσω καλύτερης χρήσης και συντήρησης των υφιστάμενων φυσικών και ψηφιακών υποδομών· θεωρεί ότι η βελτίωση των υφισταμένων διασυνδέσεων, εγκαταστάσεων και υποδομών θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης της δράσης που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή με σκοπό να βελτιώσουν τις επιδόσεις της εφοδιαστικής στο πλαίσιο των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ·

2.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών της ΕΕ είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο περίπου των αερίων του θερμοκηπίου και ότι, για το διάστημα 2010-2050, προβλέπεται αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά περίπου 70% (περιλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας), βάσει των σημερινών τάσεων και των πολιτικών που έχουν εγκριθεί· τονίζει, συνεπώς, ότι το ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να θεωρείται καίριας σημασίας μέσο για την επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών περί απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας COP 21 που επιτεύχθηκε στο Παρίσι, η επικύρωση της οποίας από την ΕΕ έδωσε πρόσφατα το έναυσμα για την έναρξη ισχύος της, αλλά και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και τη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών ανά τον κόσμο·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα θέσπισης ενιαίας μεθόδου αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και για το σύνολο των λύσεων που προσφέρουν οι διατροπικές μεταφορές·

4.  θεωρεί ότι η κύρια πρόκληση για την ΕΕ στον τομέα της εφοδιαστικής θα είναι να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, ειδικά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές, μέσω του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης και μέσω της αύξησης της απόδοσης όπως ορίζει η συμφωνία του Παρισιού·

5.  θεωρεί σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της εφοδιαστικής δεν προκαλεί επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως για τους ανθρώπους που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης, και υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση έργων υποδομής, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και ιδιαίτερα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί σωστά στο εθνικό δίκαιο, να εφαρμόζονται και να επιβάλλεται από τα κράτη μέλη·

6.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η σχεδιαζόμενη υποδομή ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μιας βιώσιμης εφοδιαστικής και ότι δεν θα είναι δυσβάστακτη επιβάρυνση για το περιβάλλον· τονίζει, επ’ αυτού, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και η υλοποίηση των στόχων διατήρησης που έχει θέσει η ΕΕ θα πρέπει να ενταχθούν πολύ καλύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

7.  τονίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία προσφέρει ένα μέσο για ταχύτερη και φθηνότερη μετάβαση σε πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών με επικέντρωση της προσοχής σε τρεις βασικούς παράγοντες: στην απόδοση των οχημάτων μέσω της χρήσης νέων κινητήρων, υλικών και σχεδιασμού, στη χρήση καθαρότερης ενέργειας μέσω νέων τύπων καυσίμων και συστημάτων κίνησης, ιδίως επειδή το 95% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ προέρχεται από το πετρέλαιο, και στην καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφορών μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στον ενεργειακό εφοδιασμό του τομέα των μεταφορών θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα, και ότι θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί η λήψη μέτρων όπως η παροχή κινήτρων με στόχο την προώθηση μιας ταχείας μετάβασης προς τη μετατροπή των βαρέων εμπορικών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε ένα πιο καθαρό και εναλλακτικό σύστημα ισχύος, ή μέτρα για την καθιέρωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως εναλλακτικού στο πετρέλαιο ντίζελ και ως μεταβατικού καυσίμου για τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές έως ότου οι εναλλακτικοί κινητήρες, όπως οι ηλεκτρικοί με συσσωρευτή και με κυψέλη καυσίμου, γίνουν ανταγωνιστικοί

8.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω πλήρως διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων σιδηροδρομικών δικτύων και με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις επιχειρήσεις, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, ποτάμιων-θαλάσσιων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών επί ίσοις όροις, και την προτρέπει να προωθήσει τις πολυτροπικές και διατροπικές μεταφορές· επισημαίνει επίσης ότι, για να καταστούν η μετάβαση σε άλλους τρόπους μεταφοράς καθώς και η εφοδιαστική πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες, είναι αναγκαίο να γίνουν παρεμβάσεις σε όλο το εύρος των δικτύων μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς κατά τρόπο που να εγγυάται την απλοποίηση και την αξιοπιστία της υπηρεσίας καθώς και την εξάλειψη των ρυθμιστικών, τεχνικών και λειτουργικών εμποδίων· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών και τη διαχείριση των μεταφορών στις πολυτροπικές μεταφορές (ηλ-εμπορευματικές μεταφορές – e-freight), με στόχο τη διευκόλυνση της απλουστευμένης, χωρίς χρήση έντυπου υλικού, απρόσκοπτης και διαφανούς ροής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρχών·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο σύνολό της, να ενισχύσουν τα αποτελεσματικότερα μέτρα και κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον θόρυβο από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων της ηχορύπανσης στην υγεία, ιδίως επειδή σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα οποία υπερβαίνουν το όριο υπερβολικής έκθεσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές· καλεί, επ’ αυτού την Επιτροπή να εισαγάγει ανώτατες τιμές εκπομπών θορύβου στις μεταφορές εμπορευμάτων·

10.  τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν σημαντικές προσπάθειες στην αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων και στην ενίσχυση των εσωτερικών πλωτών οδών, κατά προτεραιότητα για τη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμες μεταφορές· δεδομένου ότι από την αρχή της οικονομικής κρίσης οι σιδηρόδρομοι ιδίως χάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνουν νέες και χωρίς διακρίσεις πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη του εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τους φιλόδοξους στόχους που καθορίστηκαν στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές (COM(2011)0144), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η στροφή του 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300km σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, ενώ το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% έως το 2050·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία των διασυνδέσεων των λιμένων με άλλα μέσα μεταφοράς, ιδίως με τον σιδηρόδρομο, με στόχο να ενισχυθούν τα μέσα που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, να βελτιωθεί η διατροπικότητα και να μειωθούν οι εκπομπές CO2· καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση των διασυνδέσεων με τους λιμένες για τους οποίους εκκρεμούν συνδέσεις με τον σιδηρόδρομο και με τους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στον τομέα της εφοδιαστικής του «τελευταίου χιλιομέτρου» και της προώθησης πιο οικολογικών μορφών υλικοτεχνικής υποστήριξης των βασικών κόμβων, ιδιαίτερα των αστικών κέντρων και των λιμένων, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συσσωμάτωση αστικών κόμβων και βασικών διαδρόμων, καθώς οι αστικές περιοχές είναι τα σημεία αφετηρίας και άφιξης των περισσότερων ροών μεταφορών, και τη σημασία των προσπαθειών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και του εκτελωνισμού, προκειμένου να μειωθούν συνολικά ο χρόνος και το κόστος μεταφοράς· επισημαίνει τις δυνατότητες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια διάσταση του ΔΕΔ-Μ για περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου του τομέα μεταφορών·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τρόπων ηλεκτρικής μεταφοράς και των απαραίτητων υποδομών σε όλο το εύρος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και, ειδικά στα αστικά κέντρα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων μεταφορών, παραδείγματος χάριν, τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και των αναγκαίων υποδομών· τονίζει ότι η χρήση ηλεκτρικών ελαφρών εμπορικών οχημάτων στην εφοδιαστική «τελευταίου μιλίου» μειώνει τις εκπομπές CO2 γενικότερα, καθώς και τις εκπομπές ρύπων και θορύβου σε τοπικό επίπεδο ειδικότερα, και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη υποδομών φόρτισης στους κόμβους εφοδιαστικής·

14.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η έρευνα και η καινοτομία στην ανάπτυξη της βιώσιμης εφοδιαστικής από περιβαλλοντική σκοπιά και από τη σκοπιά της ψηφιοποίησης, καθώς και τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής·

15.  τονίζει τη σημασία που έχει η συμπλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τις μεταφορές και την εφοδιαστική· ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα υψηλής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και σταθερότητας σε όλο το εύρος του δικτύου ΔΕΔ-Μ και κατά μήκος των σιδηροδρομικών διαδρόμων·

16.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια νέα στρατηγική για την καινοτομία και την εφαρμογή με αντικείμενο τον τομέα των μεταφορών, σε στενή συνεργασία με το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET-Plan), για να εντοπιστούν τα κατάλληλα μέσα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και να εξασφαλιστεί ταχεία εξάπλωση των ερευνητικών πορισμάτων·

17.  επειδή η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει σημασία για την ενθάρρυνση πιο φιλοπεριβαλλοντικών λύσεων στον τομέα των μεταφορών, καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνεκτικής νομοθετικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, την πρόσβαση σε δεδομένα και την κοινοποίησή τους σχετικά με τη ροή της κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρόμων και τη χρήση των πολυτροπικών μεταφορών, ιδίως στις ΜΜΕ, και να αυξήσει τη συμμετοχή όλων των τοπικών παραγόντων και των δημόσιων αρχών στον τομέα αυτό, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και να καταστεί αποτελεσματικότερη η χρήση των πόρων και των υποδομών, μεταξύ άλλων και μέσω της συγκέντρωσης χρηστών πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση διαφόρων φορέων, όπως οι πάροχοι ψηφιακών χαρτών και υπηρεσιών πλοήγησης, σ’ αυτά τα δεδομένα ροής της κυκλοφορίας έχει θεμελιώδη σημασία για να καταστούν δυνατές οι πολυτροπικές μεταφορές, η αποτελεσματικότερη δρομολόγηση, η αυτοματοποιημένη οδήγηση και και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και η ομαδοποίηση διαφόρων οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αυτή δε η τελευταία επιτρέπει αξιοποίηση της επίδρασης ελικορεύματος και, ως εκ τούτου, μειώνει τις εκπομπές και ενισχύει την κυκλοφοριακή ικανότητα·

18.  επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών συνδέονται επί του παρόντος με το μέσο μεταφοράς και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών διεθνών φορέων (όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ή ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ))· σημειώνει επίσης ότι η συνολική επισκόπηση και ανάπτυξη του συστήματος πολυτροπικών μεταφορών είναι δύσκολη εξαιτίας της συμμετοχής πολλών φορέων·

19.  συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού -με ένα μικρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιθώριο ανοχής για τις μετρήσεις- σε όλους τους νέους τύπους οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων·

20.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους και να χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη συνέργεια τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδίως για εκείνα τα έργα που έχουν στόχο να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των μεταφορών εν γένει και ιδιαίτερα των εμπορικών, και επίσης για εκείνα τα βιώσιμα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου που ενδέχεται να προσελκύσουν λιγότερους ιδιώτες επενδυτές·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την επίδραση από την επέκταση της στρατηγικής «Just in time» στο περιβάλλον εξαιτίας της αύξησης των εν κινήσει οχημάτων·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν στοιχεία από τις ροές διανεμητικής εφοδιαστικής και αντίστροφης εφοδιαστικής, με σκοπό να μειωθεί η συνολική ανάγκη κίνησης οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων και υπό το φως της προοδευτικής μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Nilsson, Marco Valli


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeroen Lenaers

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου