IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1567kWORD 164k
21.12.2016
PE 589.110v02-00 A8-0392/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Péter Niedermüller

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0271),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 78. stavak 1. i 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0174/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0392/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  CEAS se temelji na zajedničkim minimalnim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Neovisno o napretku na CEAS-u još postoje znatne razlike među državama članicama u dodjeli međunarodne zaštite te u obliku te međunarodne zaštite. Te bi razlike trebalo ukloniti osiguranjem veće usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te jamstvom visoke i ujednačene razine primjene prava Unije diljem Unije.

(2)  CEAS se temelji na zajedničkim minimalnim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Neovisno o napretku na CEAS-u još postoje znatne razlike među državama članicama u dodjeli međunarodne zaštite te u obliku te međunarodne zaštite. Te bi razlike trebalo ukloniti osiguranjem veće usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te tako raditi na postizanju ujednačene razine primjene prava Unije diljem Unije na temelju visokih standarda.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016. utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila i sprečavanje sekundarnih kretanja, te proširenje ovlasti Europskog potpornog ureda za azil. Ta je Komunikacija u skladu s pozivom Europskog vijeća od 18. veljače 2016. da se ostvari napredak u smjeru reformiranja postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. U njoj se predlažu i daljnji koraci u skladu s holističkim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016. utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila i sprečavanje sekundarnih kretanja, te proširenje ovlasti Europskog potpornog ureda za azil. Ta je Komunikacija u skladu s pozivom Europskog vijeća od 18. veljače 2016. da se ostvari napredak u smjeru reformiranja postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana, pravedna i učinkovita politika azila. U njoj se predlažu i daljnji koraci u skladu s holističkim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Europski potporni ured za azil osnovan je Uredbom (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća7 i počeo je s radom 1. veljače 2011. Europski potporni ured za azil pojačao je praktičnu suradnju među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom te pomaže državama članicama pri primjeni obveza u okviru CEAS-a. On ujedno pruža potporu državama članicama čiji su sustavi azila i prihvata izloženi posebnom pritisku. Međutim, njegova se uloga i funkcija trebaju dodatno ojačati ne samo radi potpore državama članicama u praktičnoj suradnji, nego i radi jačanja i dopune sustava azila i prihvata u državama članicama.

(4)  Europski potporni ured za azil osnovan je Uredbom (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća7 i počeo je s radom 1. veljače 2011. Europski potporni ured za azil pojačao je praktičnu suradnju među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom te pomaže državama članicama pri primjeni obveza u okviru CEAS-a. On ujedno pruža potporu državama članicama čiji su sustavi azila i prihvata izloženi posebnom pritisku. Međutim, njegova se uloga i funkcija trebaju dodatno ojačati ne samo radi potpore državama članicama u praktičnoj suradnji nego i radi jačanja i dopune sustava azila i prihvata u državama članicama na temelju visokih standarda i u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (Povelja).

__________________

__________________

7 Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str. 11.).

7 Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (SL L 132, 29.5.2010., str. 11.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na strukturne nedostatke CEAS-a koji su postali vidljivi uslijed masovnog i nekontroliranog priljeva migranata i tražitelja azila u Uniju te potrebu za učinkovitom, visokom i ujednačenom razinom primjene prava Unije o azilu u državama članicama, nužno je poboljšati provedbu i funkcioniranje CEAS-a nadovezivanjem na rad Europskog potpornog ureda za azil i razviti ga u punopravnu agenciju koja bi trebala biti odgovorna za olakšavanje i poboljšanje funkcioniranja CEAS-a, omogućavanje održive i pravedne podjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije te za praćenje operativne i tehničke primjene prava Unije.

(5)  S obzirom na strukturne nedostatke CEAS-a koji su postali vidljivi uslijed masovnog priljeva migranata i tražitelja azila u Uniju te potrebu za učinkovitom, visokom i ujednačenom razinom primjene prava Unije o azilu u državama članicama, nužno je poboljšati provedbu i funkcioniranje CEAS-a nadovezivanjem na rad Europskog potpornog ureda za azil i razviti ga u punopravnu agenciju koja bi trebala biti odgovorna za olakšavanje i poboljšanje funkcioniranja CEAS-a, omogućavanje održive i pravedne podjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije te za praćenje operativne i tehničke primjene prava Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zadaće EASO-a trebalo bi proširiti te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezina glavna uloga trebala biti jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila, potpora Dublinskom sustavu te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata.

(6)  Zadaće EASO-a trebalo bi proširiti te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Ona bi, međutim, trebala ostati ista pravna osoba, uz puni kontinuitet svih aktivnosti i postupaka. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezina glavna uloga trebala biti jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje međunarodnog prava i prava Unije koje se odnosi na azil i operativnih standarda te bi tako trebala raditi na postizanju visokog stupnja ujednačenosti na temelju visokih standarda u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila, potpora preseljenju i Dublinskom sustavu te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Agenciji Europske unije za azil trebalo bi dodijeliti dovoljno financijskih i ljudskih resursa kako mogla djelovati neovisno i ispravno obavljati svoje zadaće. Konkretno, Agencija bi trebala imati vlastito osoblje za osnivanje stručnih timova odgovornih za postupke evaluacije i praćenja sustava azila i prihvata.

Obrazloženje

Agencija bi prema planu do godine 2020. trebala zapošljavati 500 osoba. Međutim, s obzirom na to da se plan radnih mjesta ne može uvrstiti u Uredbu mora se osigurati da Agencija ima dovoljno vlastitih zaposlenika za uspješno izvršavanje svojih zadaća i jamčenje svoje nepristranosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Agencija Europske unije za azil trebala bi prikupljati i analizirati informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju. To bi Agenciji trebalo omogućiti da pomogne državama članicama u boljem razumijevanju čimbenika migracije povezane s azilom u Uniju i unutar nje te radi ranog upozorenja i spremnosti država članica.

(8)  Agencija Europske unije za azil trebala bi prikupljati i analizirati informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju. To bi Agenciji trebalo omogućiti da pomogne državama članicama u boljem razumijevanju čimbenika migracijskih i izbjegličkih tokova u Uniju i unutar nje te radi ranog upozorenja i spremnosti država članica.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Uzimajući u obzir reformu Dublinskog sustava, Agencija Europske unije za azil trebala bi pružati nužnu potporu državama članicama, posebno provedbom korektivnog mehanizma i njegovim upravljanjem.

(9)  Uzimajući u obzir reformu Dublinskog sustava, Agencija Europske unije za azil trebala bi pružati nužnu potporu državama članicama, posebno provedbom korektivnog mehanizma i upravljanjem njime te obavljanjem svih ostalih zadaća koje su joj dodijeljene u okviru Uredbe xxx/xxx (Dublinska uredba).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Što se tiče preseljenja, a posebno u kontekstu očekivanja buduće uredbe o okviru Unije za preseljenje, Agencija Europske unije za azil trebala bi biti u mogućnosti pružiti potrebnu potporu državama članicama. Agencija bi u tu svrhu trebala razviti i nuditi stručno znanje u području preseljenja kako bi poduprla mjere preseljenja koje poduzimaju države članice ili Unija, uključujući razmjenu informacija, u bliskoj suradnji s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice i relevantnim nevladinim organizacijama te uz potpuno poštovanje standarda i političkih smjernica UNHCR-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Agencija Europske unije za azil trebala bi pomoći državama članicama pri osposobljavanju stručnjaka iz svih nacionalnih uprava, sudova i nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila, među ostalim pri razradi zajedničkog temeljnog programa obuke. Osim toga, Agencija bi trebala osigurati da svi stručnjaci koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila ili intervencijskim skupinama za azil odrade specijalističko osposobljavanje prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije.

(10)  Agencija Europske unije za azil trebala bi organizirati osposobljavanje ili pomoći državama članicama pri osposobljavanju stručnjaka iz svih nacionalnih uprava, sudova i nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila, među ostalim pri razradi zajedničkog temeljnog programa obuke. Osim toga, Agencija bi trebala osigurati da svi stručnjaci koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila ili intervencijskim skupinama za azil odrade specijalističko osposobljavanje prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Agencija Europske unije za azil trebala bi osigurati strukturiraniju i jednostavniju proizvodnju informacija o zemljama podrijetla na razini Europske unije. Nužno je da Agencija prikuplja informacije i sastavlja izvješća s informacijama o zemljama podrijetla upotrebom europskih mreža za informacije o zemljama podrijetla kako bi se izbjeglo udvostručavanje i stvorile sinergije s nacionalnim izvješćima. Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te priroda i kvaliteta dodijeljene zaštite, Agencija bi trebala, zajedno s državama članicama, započeti i razraditi zajedničku analizu kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla.

(11)  Agencija Europske unije za azil trebala bi osigurati strukturiraniju i jednostavniju proizvodnju informacija o zemljama podrijetla na razini Europske unije. Nužno je da Agencija prikuplja informacije i sastavlja izvješća s informacijama o zemljama podrijetla upotrebom mreža među državama članicama za informacije o zemljama podrijetla kako bi se izbjeglo udvostručavanje i stvorile sinergije s nacionalnim izvješćima. Takve informacije trebale bi se, između ostalog, odnositi na političku, kulturnu i vjersku situaciju u zemlji kao i na uvjete koji vladaju u pritvoru, a posebno mučenje i zlostavljanje u mjestima pritvaranja. Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te priroda i kvaliteta dodijeljene zaštite, Agencija bi trebala, zajedno s državama članicama, započeti i razraditi zajedničku analizu kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla. Takvu zajedničku analizu potrebno je razviti uz savjetovanje s Komisijom, Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i savjetodavnim forumom, a u obzir se trebaju uzeti najnovije smjernice UNHCR-a o prihvatljivosti pri procjenjivanju potrebe za međunarodnom zaštitom tražitelja azila iz određenih zemalja podrijetla. Ako su zajednička analiza i smjernice UNHCR-a o prihvatljivosti u sukobu, države članice trebaju pažljivo uzeti u obzir te smjernice pri ocjenjivanju pojedinačnih zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s odgovornošću UNHCR-a u pogledu nadzora, utvrđenoj u stavku 8. Statuta Ureda UNHCR-a, u vezi s člankom 35. Konvencije iz 1951. o statusu izbjeglica (Konvencija iz 1951.) i člankom II. Protokola iz 1967. o statusu izbjeglica (Protokol iz 1967.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX9 Komisija bi trebala redovito pregledavati. S obzirom na stručnost Agencije, ona bi Komisiji trebala pomagati pri pregledu tog popisa. Na zahtjev Komisije, Agencija bi joj isto tako trebala dostaviti informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uvrstiti na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla te o trećim zemljama koje su proglašene sigurnim zemljama podrijetla ili sigurnim trećim zemljama ili na koje države članice primjenjuju pojam sigurne treće zemlje, prve zemlje azila ili europske sigurne treće zemlje.

(12)  Zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX9 Komisija bi trebala redovito pregledavati. S obzirom na stručnost Agencije, ona bi Komisiji trebala pomagati pri pregledu tog popisa. Agencija bi Komisiji isto tako trebala dostaviti informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uvrstiti na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla ili s njega isključiti odnosno ukloniti te o trećim zemljama koje su proglašene sigurnim zemljama podrijetla ili sigurnim trećim zemljama ili na koje države članice primjenjuju pojam sigurne treće zemlje, prve zemlje azila ili europske sigurne treće zemlje.

__________________

__________________

9 SL L […]

9 SL L […]

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi osigurala visoku razinu ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, Agencija bi trebala organizirati i koordinirati aktivnosti promicanja prava Unije. U tu bi svrhu Agencija trebala pomoći državama članicama razradom operativnih standarda i pokazatelja za praćenje usklađenosti s tim standardima. Agencija bi trebala razraditi i smjernice za pitanja povezana s azilom te omogućiti razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

(13)  S ciljem rada na postizanju ujednačenosti na temelju visokih standarda u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, Agencija bi trebala organizirati i koordinirati aktivnosti promicanja prava Unije. U tu bi svrhu Agencija trebala pomoći državama članicama razradom operativnih standarda i pokazatelja za praćenje usklađenosti s tim standardima. Agencija bi trebala razraditi i smjernice za pitanja povezana s azilom te omogućiti razmjenu najboljih praksi među državama članicama u suradnji s Agencijom Europske unije za temeljna prava, UNHCR-om te nakon savjetovanja sa savjetodavnim forumom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao sastaviti nacrt preporuka dotičnoj državi članici koji bi sadržavao prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, međunarodne i nevladine organizacije na nacionalnoj razini ili razini Unije, relevantna tijela Ujedinjenih naroda za praćenje provedbe ugovora o ljudskim pravima te na informacijama mehanizama Vijeća Europe za praćenje stanja ljudskih prava kao i na analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao sastaviti nacrt preporuka dotičnoj državi članici koji bi sadržavao prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Preporuke bi se trebale provesti na temelju akcijskog plana koji je sastavila dotična država članica. Ako dotična država članica u određenom roku ne poduzme odgovarajuće mjere za provođenje tih preporuka, a nedostaci u sustavima azila i prihvata toliko su ozbiljni da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuku za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje ozbiljnih nedostataka. Komisija će možda morati organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana. Prema potrebi, Komisija bi trebala utvrditi i mjere koje Agencija treba poduzeti radi potpore toj državi članici. Ako država članica u određenom roku ne ispoštuje preporuke, Komisija može poduzeti daljnje radnje kojima zahtijeva od Agencije da intervenira radi potpore toj državi članici.

(15)  Preporuke bi se trebale provesti na temelju akcijskog plana koji je sastavila dotična država članica. Ako dotična država članica u određenom roku ne poduzme odgovarajuće mjere za provođenje tih preporuka, a nedostaci u sustavima azila i prihvata toliko su ozbiljni da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuke za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje ozbiljnih nedostataka s ciljem osiguravanja, među ostalim, poštovanja prava utvrđenih u Povelji. Komisija će možda morati organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana. Prema potrebi, Komisija bi trebala utvrditi i mjere koje Agencija treba poduzeti radi potpore toj državi članici. Ako država članica u određenom roku ne ispoštuje preporuke, Komisija može poduzeti daljnje radnje na temelju provedbenog akta.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Agencija bi trebala moći rasporediti časnike za vezu u države članice radi pružanja potpore pri provedbi CEAS-a, posebno u slučajevima spajanja obitelji te djece bez pratnje i ranjivih skupina.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  Kako bi se zajamčilo da će solidarnost ostati temelj CEAS-a u slučajevima kada se država članica sustavno ne uspijeva pridržavati mjera utvrđenih u provedbenom aktu u roku koji je njime određen, čime se ozbiljno riskira funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi kao krajnju mjeru trebala moći pokrenuti postupak iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2016/399. Takvo sustavno nepridržavanje države članice može dovesti i do prekida ili obustave plaćanja ili do primjene financijskog ispravka financijske pomoći Unije u okviru fondova Unije i u skladu s postojećim i budućim zakonodavnim aktima Unije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi olakšala i poboljšala pravilno funkcioniranje CEAS-a te pomogla državama članicama pri ispunjavanju obveza u okviru CEAS-a, Agencija Europske unije za azil trebala bi državama članicama pružiti operativnu i tehničku pomoć, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku. Agencija bi trebala pružiti nužnu operativnu i tehničku pomoć raspoređivanjem timova za potporu u pitanjima azila u kojima se nalaze stručnjaci iz osoblja Agencije, stručnjaci iz država članica ili stručnjaci koje su države članice uputile Agenciji, te na temelju operativnog plana. Ti bi timovi trebali podupirati države članice u operativnim i tehničkim mjerama, među ostalim stručnim savjetima o identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja, uslugama usmenog prevođenja, informacijama o zemljama podrijetla i znanjem o rješavanju slučajeva azila i njihovu upravljanju te pomaganjem nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu te pomaganjem pri premještanju. Ovom bi Uredbom trebalo urediti pojedinosti u vezi s timovima za potporu u pitanjima azila kako bi se osiguralo njihovo djelotvorno raspoređivanje.

(16)  Kako bi olakšala i poboljšala pravilno funkcioniranje CEAS-a te pomogla državama članicama pri ispunjavanju obveza u okviru CEAS-a, Agencija Europske unije za azil trebala bi državama članicama pružiti operativnu i tehničku pomoć, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku. Agencija bi trebala pružiti nužnu operativnu i tehničku pomoć raspoređivanjem timova za potporu u pitanjima azila u kojima se nalaze stručnjaci iz osoblja Agencije, stručnjaci iz država članica ili stručnjaci koje su države članice uputile Agenciji, te na temelju operativnog plana. Ti bi timovi trebali podupirati države članice u operativnim i tehničkim mjerama, među ostalim stručnim savjetima o identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja, uslugama usmenog prevođenja, informacijama o zemljama podrijetla i znanjem o rješavanju slučajeva azila i upravljanju njima te pomaganjem nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući utvrđivanje prihvatljivosti zahtjeva za azil, te pomaganjem pri premještanju. Ipak, sve odluke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu trebale bi ostati u isključivoj nadležnosti nacionalnih tijela. Ovom bi Uredbom trebalo urediti pojedinosti u vezi s timovima za potporu u pitanjima azila kako bi se osiguralo njihovo djelotvorno raspoređivanje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima stručnjaci koji su raspoređeni u timove za potporu pri pružanju azila trebaju imati uspješno završeno tematsko i specijalističko osposobljavanje koje se odnosi na njihove dužnosti i funkcije. Stručnjaci koji su dio osoblja same Agencije trebali bi biti uključeni u razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu jedino ako dokažu relevantno iskustvo od najmanje godinu dana na položaju socijalnog radnika u administraciji države članice u području azila ili na položaju službenika UNHCR-a za zaštitu. Sve aktivnosti koje poduzimaju članovi timova za potporu pri pružanju azila trebaju biti u potpunosti usklađene s Poveljom, posebno s člankom 18. o pravu na azil.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  U područjima žarišnih točaka različite agencije i države članice trebale bi djelovati u skladu sa svojim nadležnostima i ovlastima. Komisija bi u suradnji s drugim relevantnim agencijama trebala osigurati usklađenost aktivnosti u područjima žarišnih točaka s relevantnom pravnom stečevinom Unije, uključujući CEAS i temeljna prava.

Amandman     21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučajevima kad su sustavi azila i prihvata neke države članice izloženi nerazmjernom pritisku koji ih izlaže posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija Europske unije za azil na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu pomaže toj državi članici sveobuhvatnim skupom mjera, među ostalim raspoređivanjem stručnjaka iz intervencijske skupine za azil. Kako bi se osigurale raspoloživost tih stručnjaka i mogućnost njihova hitnog raspoređivanja, za intervencijsku skupinu za azil trebalo bi uspostaviti pričuvu od najmanje 500 stručnjaka iz država članica. Sama Agencija trebala bi moći intervenirati radi potpore državi članici ako unatoč nerazmjernom pritisku dotična država članica ne zatraži dostatnu pomoć od Agencije ili država članica ne poduzme dostatne mjere za suzbijanje tog pritiska, što rezultira neučinkovitošću sustava azila i prihvata do mjere u kojoj se ugrožava funkcioniranje CEAS-a. Nerazmjeran broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je neka država članica odgovorna može biti pokazatelj nerazmjernog pritiska.

(17)  U slučajevima kad su sustavi azila i prihvata neke države članice izloženi posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija Europske unije za azil na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu pomaže toj državi članici sveobuhvatnim skupom mjera, među ostalim raspoređivanjem stručnjaka iz intervencijske skupine za azil. Kako bi se osigurale raspoloživost tih stručnjaka i mogućnost njihova hitnog raspoređivanja, za intervencijsku skupinu za azil trebalo bi uspostaviti pričuvu od najmanje 500 stručnjaka iz država članica. Sama Agencija trebala bi moći intervenirati radi potpore državi članici ako unatoč iznimno velikom priljevu tražitelja azila dotična država članica ne zatraži dostatnu pomoć od Agencije ili država članica ne poduzme dostatne mjere za suzbijanje tog pritiska, što rezultira neučinkovitošću sustava azila i prihvata do mjere u kojoj se ugrožava funkcioniranje CEAS-a. Iznimno povišen broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je neka država članica odgovorna može biti pokazatelj nerazmjernog pritiska.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U vezi s državama članicama koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na sustave azila i prihvata, što je posebno posljedica njihova zemljopisnog položaja i demografskog stanja, Agencija Europske unije za azil trebala bi podupirati razvoj solidarnosti unutar Unije i pomagati pri boljem premještanju korisnika međunarodne zaštite među državama članicama, pri čemu bi trebalo osigurati da ne dođe do zlouporabe sustava azila i prihvata.

(19)  U vezi s državama članicama koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na sustave azila i prihvata, što je posebno posljedica njihova zemljopisnog položaja i demografskog stanja, Agencija Europske unije za azil trebala bi podupirati razvoj solidarnosti unutar Unije i obavljati svoje zadaće i dužnosti u pogledu premještanja ili transfera podnositelja zahtjeva i korisnika međunarodne zaštite unutar Unije, pri čemu bi trebalo osigurati da se sustavi azila i prihvata pravilno razvijaju i primjenjuju, među ostalim i u skladu s odredbama Uredbe (EU) xxx/xxx (Uredbe iz Dublina).

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Na određenim područjima vanjskih granica na kojima su države članice suočene s nerazmjernim migracijskim pritiscima koji su obilježeni velikim priljevima mješovitih migracijskih tokova, koja se nazivaju područjima žarišnih točaka, države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija Europske unije za azil, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije i Europol ili druge relevantne agencije Unije te stručnjaka iz redova osoblja Agencije Europske unije za azil i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije. Agencija bi trebala osigurati koordinaciju svojih aktivnosti u timovima za potporu upravljanju migracijama s Komisijom i drugim relevantnim agencijama Unije.

(20)  Države članice trebale bi se moći osloniti na jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta u obliku timova za potporu upravljanju migracijama koji se sastoje od timova stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija Europske unije za azil, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije i Europol ili druge relevantne agencije Unije te stručnjaka iz redova osoblja Agencije Europske unije za azil i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije. Agencija bi trebala osigurati koordinaciju svojih aktivnosti u timovima za potporu upravljanju migracijama s Komisijom i drugim relevantnim agencijama Unije. Sve aktivnosti koje poduzimaju članovi timova za potporu upravljanju migracijama trebaju biti u potpunosti usklađene s Poveljom, posebno s člankom 18. o pravu na azil.

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Agencija bi o svojim aktivnostima trebala u najvećoj mogućoj mjeri izvješćivati Europski parlament i Vijeće.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s međunarodnim organizacijama, posebno s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u okviru radnih dogovora kako bi iskoristila njihovo stručno znanje i potporu. U tu bi svrhu uloga UNHCR-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija trebala biti u cijelosti priznata i te bi organizacije trebale biti u cijelosti uključene u rad Agencije. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

(23)  Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s međunarodnim i nevladinim organizacijama, posebno s UNHCR-om, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u okviru radnih dogovora kako bi iskoristila njihovo stručno znanje i potporu. U tu bi svrhu uloga UNHCR-a i drugih relevantnih međunarodnih i nevladinih organizacija trebala biti u cijelosti priznata i te bi organizacije trebale biti uključene u rad Agencije. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Agencija Europske unije za azil trebala bi olakšati operativnu suradnju među državama članicama u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Ujedno bi trebala surađivati s tijelima trećih zemalja u okviru radnih dogovora za koje je potrebno prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi trebala djelovati u skladu s politikom vanjskih odnosa Unije i ni u kojem slučaju ne bi smjela formulirati neovisnu vanjsku politiku. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

(24)  Agencija Europske unije za azil trebala bi olakšati operativnu suradnju među državama članicama u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Ujedno bi trebala surađivati s tijelima trećih zemalja u okviru radnih dogovora o pitanjima povezanima s azilom i preseljenjem za koje je potrebno prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi trebala djelovati u skladu s politikom vanjskih odnosa Unije i ni u kojem slučaju ne bi smjela formulirati neovisnu vanjsku politiku. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Agencija Europske unije za azil trebala bi održavati bliski dijalog s civilnim društvom radi razmjene informacija i prikupljanja znanja u području azila. Agencija bi trebala uspostaviti savjetodavni forum koji bi predstavljao mehanizam za razmjenu informacija i dijeljenje znanja. Savjetodavni bi odbor trebao pomagati izvršnom direktoru i upravnom odboru u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

(25)  Agencija Europske unije za azil trebala bi održavati bliski dijalog s civilnim društvom radi razmjene informacija i prikupljanja znanja u području azila. Agencija bi trebala uspostaviti savjetodavni forum koji bi predstavljao mehanizam za savjetovanje, razmjenu informacija i dijeljenje znanja. Savjetodavni bi forum trebao savjetovati izvršnog direktora i upravni odbor u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Sve aktivnosti Agencije Europske unije za azil provode se u skladu s tim temeljnim pravima i načelima, uključujući i pravo na azil, zaštitu od prisilnog vraćanja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na djelotvoran pravni lijek. Prava djeteta i posebne potrebe ranjivih skupina uvijek se uzimaju u obzir.

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Sve aktivnosti Agencije Europske unije za azil provode se u skladu s tim temeljnim pravima i načelima, uključujući i pravo na azil, zaštitu od prisilnog vraćanja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na spajanje obitelji, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na pristup pravosuđu i pravo na djelotvoran pravni lijek u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom. Prava djeteta i posebne potrebe ranjivih skupina uvijek bi se trebale uzeti u obzir u skladu s pravom Unije i međunarodnim pravom. Iz tog bi razloga Agencija trebala izvršavati svoje ovlasti poštujući najbolje interese djeteta u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i vodeći računa o dobrobiti maloljetnika i društvenom razvoju, pitanjima u vezi sa sigurnošću i zaštitom te stavovima maloljetnika u skladu s njihovom dobi i zrelošću.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Prema ovoj Uredbi u ranjive skupine trebali bi se ubrajati, među ostalim, maloljetnici (uključujući one bez pratnje), osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice, samohrani roditelji s djecom, žrtve trgovine ljudima, mučenja, silovanja ili nekog drugog oblika teškog psihološkog, tjelesnog ili seksualnog nasilja (kao što su žene žrtve genitalnog sakaćenja), osobe s posttraumatskim stresnim poremećajem (u prvom redu osobe koje su preživjele brodolom), teško bolesne osobe te osobe s duševnim poremećajima. Pri procjeni ranjivosti mogu se uzeti u obzir rizici koji proizlaze iz spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Potrebno je imenovati neovisnog službenika za temeljna prava, koji će u okviru Agencije promicati poštovanje temeljnih prava, uključujući osmišljavanjem strategije Agencije za temeljna prava i obrađivanjem pritužbi koje Agencija zaprimi u sklopu mehanizma za podnošenje pritužbi.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26c)  Operativnim postupcima i metodama koje je uspostavila Agencija Europske unije za azil treba se podupirati, kada je to prikladno, sudjelovanje država članica, agencija Unije i vanjskih stručnjaka, posebno onih iz UNHCR-a i nevladinih organizacija, u izradi, među ostalim, materijala za osposobljavanje, izvješća o zemljama podrijetla, smjernica, operativnih standarda i najboljih praksi iz članaka 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Komisija i države članice trebale bi imati predstavnike u upravnom odboru Agencije Europske unije za azil kako bi mogle vršiti politički nadzor nad njegovim radom. Ako je to moguće, upravni bi se odbor trebao sastojati od operativnih voditelja uprava za azil država članica ili od njihovih predstavnika. Trebale bi mu se dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije i imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu s načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

(27)  Komisija, države članice i Europski parlament trebali bi imati predstavnike u upravnom odboru Agencije Europske unije za azil kako bi mogle vršiti politički nadzor nad njegovim radom. Ako je to moguće, upravni bi se odbor trebao sastojati od operativnih voditelja uprava za azil država članica ili od njihovih predstavnika. Trebale bi mu se dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu s načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Agencija Europske unije za azil trebala bi sve osobne podatke u okviru ove Uredbe obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te načelima nužnosti i proporcionalnosti.16 Agencija može obrađivati osobne podatke kako bi obavljala svoju zadaću pružanja operativne i tehničke pomoći državama članicama, olakšala razmjenu informacija s državama članicama, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolom ili Eurojustom te analizirala informacije o stanju azila i u administrativne svrhe. Zabranjena je svaka daljnja obrada pohranjenih osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih iz ove Uredbe.

(35)  Agencija Europske unije za azil trebala bi sve osobne podatke u okviru ove Uredbe obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te načelima nužnosti i proporcionalnosti.16 Agencija može obrađivati osobne podatke kako bi obavljala svoju zadaću pružanja operativne i tehničke pomoći državama članicama, olakšala razmjenu informacija s državama članicama, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolom ili Eurojustom u administrativne svrhe. Zabranjena je svaka daljnja obrada pohranjenih osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih iz ove Uredbe.

__________________

__________________

16 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

16 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Uredba (EU) br. XXX/2016 Europskog parlamenta i Vijeća17 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu vrše imenovana tijela ili tijela koja u državama članicama vrše provjeru za potrebe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

(36)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća17 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe, osim ako takvu obradu vrše imenovana tijela ili tijela koja u državama članicama vrše provjeru za potrebe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

17 Uredba (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Direktiva 2016/XXX/EU Europskog parlamenta i Vijeća18 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane nadležnih tijela država članica u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom.

(37)  Direktiva 2016/680/EU Europskog parlamenta i Vijeća18 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjuje se na obradu osobnih podataka od strane nadležnih tijela država članica u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela u skladu s ovom Uredbom.

__________________

__________________

18 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, SL L 119, 4.5.2016., str. 89.

18 Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, SL L 119, 4.5.2016., str. 89.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Agencija bi osobne podatke trebala obrađivati samo u svrhe obavljanja svojih zadaća pružanja operativne i tehničke pomoći, pri uzorkovanju slučajeva za svrhe postupka praćenja, po mogućnosti pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu djece ili ranjivih skupina, olakšavanja razmjene informacija s državama članicama, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolom ili Eurojustom te u okviru informacija dobivenih pri obavljanju zadaća u timovima za potporu upravljanju migracijama na žarišnim točkama te za analizu informacija o stanju azila. Pri svakoj obradi osobnih podataka mora se poštovati načelo proporcionalnosti, a obrada mora biti strogo ograničena na osobne podatke nužne za te svrhe.

(39)  Agencija bi osobne podatke trebala obrađivati samo u svrhe obavljanja svojih zadaća pružanja operativne i tehničke pomoći, pri uzorkovanju slučajeva za svrhe postupka praćenja, po mogućnosti pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu, olakšavanja razmjene informacija s državama članicama, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolom ili Eurojustom te u okviru informacija dobivenih pri obavljanju zadaća u timovima za potporu upravljanju migracijama na žarišnim točkama. Pri svakoj obradi osobnih podataka mora se poštovati načelo proporcionalnosti, a obrada mora biti strogo ograničena na osobne podatke nužne za te svrhe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Svi osobni podaci koje Agencija obrađuje, osim onih koji se obrađuju u administrativne svrhe, trebaju se obrisati nakon 30 dana. Dulje razdoblje pohrane nije nužno za svrhe u koje Agencija obrađuje osobne podatke u okviru ove Uredbe.

(40)  Svi osobni podaci koje Agencija obrađuje, osim onih koji se obrađuju u administrativne svrhe, trebaju se obrisati nakon 45 dana. Dulje razdoblje pohrane nije nužno za svrhe u koje Agencija obrađuje osobne podatke u okviru ove Uredbe.

Amandman     38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe: olakšavanje provedbe zajedničkog europskog sustava azila i poboljšavanje njegova funkcioniranja, jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje trpe nerazmjerni pritisak na sustave azila i prihvata, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti iz istog članka ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(42)  Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe: olakšavanje provedbe zajedničkog europskog sustava azila i poboljšavanje njegova funkcioniranja, jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti i pravednosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje trpe nerazmjerni pritisak na sustave azila i prihvata, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti iz istog članka ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Nadležnost za donošenje odluka tijela država članica za azil o pojedinim zahtjevima za međunarodnu zaštitu i dalje imaju države članice.

(46)  Nadležnost za donošenje odluka tijela država članica za azil o pojedinim zahtjevima za međunarodnu zaštitu i dalje imaju države članice. Međutim, time se ne isključuje zajednička obrada zahtjeva za pojedinačnu zaštitu koju provode država članica i Agencija na zahtjev Agencije te u okviru utvrđenom u operativnom planu oko kojeg su se dogovorili država članica domaćin i Agencija.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Agencija Europske unije za azil (Agencija) osigurava učinkovitu i ujednačenu primjenu prava Unije o azilu u državama članicama. Olakšava provedbu i poboljšava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) i odgovorna je za omogućavanje usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije.

1.   Agencija Europske unije za azil (Agencija) doprinosi osiguravanju učinkovite i ujednačene primjene prava Unije o azilu u državama članicama. Olakšava provedbu i poboljšava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) i odgovorna je za omogućavanje usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, i to uz puno poštovanje temeljnih prava s ciljem jamčenja visokih standarda u cijeloj Uniji.

2.   Agencija je stručni centar na temelju svoje neovisnosti, znanstvene i tehničke kvalitete pomoći koje pruža i informacija koje širi, transparentnosti postupaka i metoda djelovanja, revnosti u izvršavanju dodijeljenih zadaća te potpore putem informacijske tehnologije koja je potrebna za izvršavanje ovlasti.

2.  Agencija je stručni centar na temelju svoje neovisnosti, znanstvene i tehničke kvalitete pomoći koje pruža i informacija koje prikuplja i širi, transparentnosti postupaka i metoda djelovanja, revnosti u izvršavanju dodijeljenih zadaća te potpore putem informacijske tehnologije koja je potrebna za izvršavanje ovlasti.

3.   Agencija Europske unije za azil novo je ime Europskog potpornog ureda za azil uspostavljenog Uredbom (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća. Stoga se aktivnosti Agencije nadalje temelje na ovoj Uredbi.

3.  Agencija Europske unije za azil novo je ime Europskog potpornog ureda za azil uspostavljenog Uredbom (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća. Stoga se aktivnosti Agencije nadalje temelje na ovoj Uredbi.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

 

1.  „tim za potporu upravljanju migracijama” znači tim stručnjaka koji državama članicama pruža tehničko i operativno pojačanje u područjima žarišnih točaka i koji se sastoji od stručnjaka iz država članica koje su rasporedili Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i Agencija Europske unije za azil te stručnjaka raspoređenih iz Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Agencije Europske unije za azil, Europola ili drugih relevantnih agencija Unije;

 

2.  „područje žarišne točke” znači područje žarišne točke kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EU) 2016/1624;

 

3.   „država članica domaćin” znači država članica koja prima operativnu i tehničku pomoć Agencije, prije svega država članica u koju su raspoređeni tim za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijskih skupina za azil i stručnjaci iz Agencije, ili tim za potporu upravljanju migracijama;

 

4.  „matična država članica” znači država članica koja stavlja na raspolaganje stručnjaka ili pridonosi timovima za potporu u pitanjima azila, intervencijskim skupinama za azil ili timovima za potporu upravljanju migracijama;

 

5.  „država članica sudionica” znači država članica koja sudjeluje u operativnoj i tehničkoj pomoći koju pruža Agencija u obliku u kojem je utvrđena u relevantnom operativnom planu, osiguravanjem stručnjaka ili tehničke opreme;

 

6.  „zajednička obrada” znači podrška u postupku ocjenjivanja pojedinačnih zahtjeva za međunarodnu zaštitu, u što se ne ubrajaju slučajevi kad tijela država članica za azil donose odluke o takvim pojedinačnim zahtjevima.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zadaće su koje Agencija obavlja sljedeće:

1.  Agencija podupire, olakšava, koordinira i jača praktičnu suradnju, razmjenu informacija i provedbu CEAS-a, uključujući usklađenost s temeljnim pravima, obavljajući sljedeće zadaće:

(a)  olakšavanje, koordinacija i jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama o različitim aspektima azila;

 

(b)  prikupljanje i analiza informacija o stanju azila i provedbi CEAS-a;

(b)  prikupljanje i analiza informacija o stanju azila i provedbi CEAS-a, uključujući kvalitativne i kvantitativne podatke;

(c)  potpora državama članicama u provedbi CEAS-a;

(c)  potpora državama članicama u provedbi CEAS-a;

(d)  pomoć državama članicama pri osposobljavanju stručnjaka iz svih nacionalnih uprava, sudova i nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila, među ostalim pri razradi zajedničkog temeljnog programa obuke;

(d)  pomoć pri osposobljavanju ili osiguravanje osposobljavanja za stručnjake iz država članica iz svih nacionalnih uprava, sudova i nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila, među ostalim uspostavom i razradom zajedničkog temeljnog programa obuke;

(e)  izrada i redovito ažuriranje izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije;

(e)  izrada i redovito ažuriranje izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije;

(f)  koordinacija aktivnosti država članica na započinjanju i razradi zajedničke analize situacije u trećim zemljama podrijetla;

(f)  koordinacija aktivnosti država članica na započinjanju i razradi zajedničke analize situacije u trećim zemljama podrijetla;

(g)  pružanje djelotvorne operativne i tehničke pomoći državama članicama, posebno kad su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata;

(g)  pružanje djelotvorne operativne i tehničke pomoći državama članicama, kako bi se zajamčili visoki standardi i poštovanje temeljnih prava, posebno kad su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata;

(h)  pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite unutar Unije;

(h)  pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu unutar Unije, kao i njihova provedba ili koordinacija;

(i)  uspostavljanje i raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila i intervencijskih skupina za azil;

(i)  uspostavljanje i raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila i intervencijskih skupina za azil;

 

(ia)  izvršavanje zadaća i obveza kako su utvrđene Uredbom (EU) br. xxx/xxx [Dublinska uredba];

(j)  raspoređivanje potrebne tehničke opreme za timove za potporu u pitanjima azila i stručnjake iz intervencijskih skupina za azil;

(j)  pribavljanje i raspoređivanje potrebne tehničke opreme za timove za potporu u pitanjima azila i stručnjake iz intervencijskih skupina za azil;

(k)  uspostavljanje operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi povezanih s provedbom svih instrumenata prava Unije o azilu;

(k)  uspostavljanje operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi povezanih s provedbom svih instrumenata prava Unije o azilu;

 

(ka)  raspoređivanje časnika za vezu u državama članicama i, po potrebi, trećim zemljama;

(l)  praćenje i procjena provedbe CEAS-a te sustava azila i prihvata u državama članicama;

(l)  praćenje, procjena i izdavanje preporuka u pogledu provedbe CEAS-a, sustava azila i prihvata te kapaciteta za prihvat u državama članicama;

(m)  potpora državama članicama u suradnji s trećim zemljama u pitanjima povezanima s azilom, posebno u pogledu preseljenja.

(m)  potpora državama članicama u suradnji s trećim zemljama u pitanjima povezanima s azilom, posebno u pogledu preseljenja;

 

(ma)  pomoć državama članicama u vezi s humanitarnim vizama;

 

(mb)  izvršavanje zadaća i obveza kako su utvrđene Uredbom (EU) br. xxx/xxx [okvir Unije za preseljenje]

2.  Agencija podupire države članice u vezi s vanjskom dimenzijom CEAS-a. U tom pogledu i u dogovoru s Komisijom, Agencija koordinira razmjenu informacija i druge poduzete radnje povezane s pitanjima koja proizlaze iz provedbe instrumenata i mehanizama povezanih s vanjskom dimenzijom CEAS-a.

2.  Agencija podupire države članice u vezi s vanjskom dimenzijom CEAS-a. U tom pogledu i u dogovoru s Komisijom, Agencija koordinira razmjenu informacija i druge poduzete radnje povezane s pitanjima koja proizlaze iz provedbe instrumenata i mehanizama povezanih s CEAS-om, posebno s pristupom azilu i preseljenjem te promicanjem visokih standarda prihvata.

 

2a.  Za obavljanje zadaća iz stavaka 1. i 2. Agencija blisko surađuje s UNHCR-om, relevantnim međuvladinim organizacijama, kao što su Vijeće Europe i Međunarodna organizacija za migracije, i relevantnim nevladinim organizacijama, istraživačima i akademicima te, kada je to prikladno, uzima u obzir informacije koje joj one daju na raspolaganje, uključujući u okviru savjetodavnog foruma iz članka 48.

3.  Agencija može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u područjima u okviru svojih ovlasti. Komunikacijskim aktivnostima ne ugrožavaju se zadaće iz stavaka 1. i 2. i one se provode u skladu s relevantnim planovima komunikacije i širenja informacija koje donosi upravni odbor.

3.   Agencija na vlastitu inicijativu sudjeluje u komunikacijskim aktivnostima u područjima u okviru svojih ovlasti. Javnosti pruža točne i sveobuhvatne informacije o svojim aktivnostima. Komunikacijskim aktivnostima ne ugrožavaju se zadaće iz stavaka 1. i 2. i one se provode u skladu s relevantnim planovima komunikacije i širenja informacija koje donosi upravni odbor.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Agencija i tijela država članica za azil, nacionalne službe za imigraciju i azil te druge nacionalne službe dužne su surađivati u dobroj vjeri i obvezne razmjenjivati informacije.

1.   Agencija i tijela država članica za azil, nacionalne službe za imigraciju i azil te druge nacionalne službe dužne su surađivati u dobroj vjeri i obvezne redovito razmjenjivati sve relevantne informacije.

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama, te s Komisijom. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima i s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama te s Komisijom. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima, i s UNHCR-om te s drugim tijelima, organizacijama i osobama iz članka 2. stavka 2a.

3.  Agencija organizira, promiče i koordinira aktivnosti kojima se omogućuje razmjena informacija među državama članicama, uključujući uspostavljanjem mreža prema potrebi. U te svrhe Agencija i tijela država članica za azil, nacionalne službe za imigraciju i azil te druge nacionalne službe pravodobno i točno dijele potrebne informacije.

3.  Agencija organizira, promiče i koordinira aktivnosti kojima se omogućuje razmjena informacija među državama članicama, uključujući uspostavljanjem mreža, prema potrebi. U te svrhe Agencija i tijela država članica za azil, nacionalne službe za imigraciju i azil te druge nacionalne službe pravodobno i točno dijele potrebne informacije.

 

3a.  U slučaju da utvrdi da tijela države članice zadužena za pitanja azila, njezine nacionalne službe za imigraciju i azil te druge nacionalne službe sustavno ne izvršavaju svoju obvezu surađivanja u dobroj vjeri, uključujući obvezu pružanja pravovremenih i točnih informacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007, izvršni direktor podnosi izvješće upravnom odboru i Komisiji te uključuje te informacije u godišnje izvješće o radu u pogledu stanja azila u Uniji, u skladu s člankom 65.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija prikuplja i analizira informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju, uključujući ažurirane informacije o uzrocima, migracijskim i izbjegličkim tokovima te o iznenadnim priljevima velikog broja državljana trećih zemalja koji mogu uzrokovati nerazmjeran pritisak na sustave za azil i prihvat, s ciljem poticanja brze i pouzdane uzajamne razmjene informacija među državama članicama i utvrđivanje mogućih rizika za sustave azila država članica.

1.  Agencija prikuplja i analizira informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju, uključujući ažurirane informacije o uzrocima, migracijskim i izbjegličkim tokovima, osobito o prisutnosti maloljetnika bez pratnje, kapacitetu za prihvat i potrebama preseljenja te o iznenadnim priljevima velikog broja državljana trećih zemalja koji mogu uzrokovati nerazmjeran pritisak na sustave za azil i prihvat, s ciljem poticanja brze i pouzdane uzajamne razmjene informacija među državama članicama i utvrđivanja mogućih rizika za sustave azila država članica.

2.  Agencija svoju analizu temelji na informacijama koje su joj dostavile prije svega države članice, relevantne institucije i agencije Unije, Europska služba za vanjsko djelovanje te UNHCR i druge međunarodne organizacije.

2.  Agencija svoju analizu temelji na informacijama koje su joj dostavile prije svega države članice, relevantne institucije i agencije Unije, Europska služba za vanjsko djelovanje te UNHCR i druga tijela, organizacije i osobe navedene u članku 2. stavku 2a.

U tu svrhu Agencija blisko surađuje s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije i posebno se oslanja na analizu rizika koju je ta Agencija provela kako bi se osigurala najveća razina dosljednosti i usklađenosti informacija koje dostavljaju obje agencije.

U tu svrhu Agencija blisko surađuje s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu te posebno, i po potrebi, u obzir uzima analizu rizika i ocjenu ranjivosti koju je ta Agencija provela kako bi se osigurala najveća razina dosljednosti i usklađenosti informacija koje dostavljaju obje agencije.

3.  Agencija osigurava brzu razmjenu relevantnih informacija među državama članicama te s Komisijom. Ujedno pravodobno i točno dostavlja rezultate svoje analize upravnom odboru.

3.  Agencija osigurava brzu razmjenu relevantnih informacija među državama članicama te s Komisijom. Ujedno pravodobno i točno dostavlja rezultate svoje analize upravnom odboru i Europskom parlamentu.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija organizira, koordinira i promiče razmjenu informacija među državama članicama te između Komisije i država članica o provedbi svih instrumenata prava Unije u vezi s azilom.

1.  Agencija organizira, koordinira i promiče razmjenu informacija među državama članicama te između Komisije i država članica o provedbi svih instrumenata prava Unije u vezi s azilom.

2.  Agencija izrađuje činjenične i pravne baze podataka te baze podataka sudske prakse o primjeni i tumačenju instrumenata Unije u vezi s azilom te nacionalnih i međunarodnih instrumenata u vezi s azilom, pri čemu posebno primjenjuje postojeće dogovore. U takvim se bazama podataka ne pohranjuju osobni podaci, osim ako ih je Agencija preuzela iz dokumenata koji su javno dostupni.

2.  Agencija izrađuje javno dostupne činjenične i pravne baze podataka te baze podataka sudske prakse o primjeni i tumačenju instrumenata Unije u vezi s azilom te nacionalnih i međunarodnih instrumenata u vezi s azilom, pri čemu posebno primjenjuje postojeće dogovore. U takvim se bazama podataka ne pohranjuju osobni podaci, osim ako ih je Agencija preuzela iz dokumenata koji su javno dostupni.

3.  Agencija posebno prikuplja informacije o:

3.  Agencija posebno prikuplja kvantitativne i kvalitativne informacije o:

(a)  obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu u nacionalnim upravama i tijelima;

(a)  obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu u nacionalnim upravama i tijelima, uključujući o trajanju obrade zahtjeva i o drugim aspektima tog postupka;

(b)  nacionalnom pravu u području azila i o razvoju prava u tom području, uključujući sudsku praksu;

(b)  nacionalnom pravu u području azila i o pravnim promjenama u tom području, uključujući sudsku praksu;

(c)  relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

(c)  relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Potpora Dublinskom sustavu

 

Agencija izvršava svoje zadaće i obveze kako su utvrđene Uredbom (EU) br. XXX/XXX.

 

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija uspostavlja i razvija osposobljavanje za članove vlastitog osoblja, članove svih nacionalnih uprava i sudova te nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila u državama članicama.

1.  Agencija uspostavlja i razvija osposobljavanje za članove vlastitog osoblja, članove svih nacionalnih uprava i sudova te nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila u državama članicama.

2.  Agencija razvija takvo osposobljavanje u bliskoj suradnji s državama članicama i u suradnji s odgovarajućim subjektima koji provode osposobljavanje u državama članicama, uključujući akademske institucije i druge relevantne organizacije.

2.  Agencija razvija takvo osposobljavanje u bliskoj suradnji s državama članicama i, po potrebi, s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu te Agencijom Europske unije za temeljna prava kao i u suradnji s odgovarajućim subjektima koji provode osposobljavanje u državama članicama, postojećim mrežama za osposobljavanje, kao što je Europska mreža za pravosudno osposobljavanje, i drugi tijelima, organizacijama i osobama navedenima u članku 2. stavku 2a.

3.  Agencija razvija opće, posebne ili tematske alate za osposobljavanje koji mogu uključivati metodologiju obuke instruktora i e-učenje.

3.  Agencija razvija opće, posebne ili tematske alate za osposobljavanje, koji mogu uključivati metodologiju obuke instruktora i e-učenje.

4.  Agencija uspostavlja i razvija europski program obuke o azilu, uzimajući u obzir postojeću suradnju Unije u tom području. Države članice uključuju zajednički temeljni program obuke u osposobljavanje osoblja u nacionalnim službama i tijelima nadležnima za pitanja azila u skladu s njihovom obvezom na temelju članka 4. stavka 3. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća21 kako bi se osiguralo pravilno osposobljavanje osoblja.

4.  Agencija uspostavlja i razvija europski program obuke o azilu, uzimajući u obzir postojeću suradnju Unije u tom području. Zajednički temeljnim programom obuke žele se promicati najbolje prakse i najviši standardi u provedbi zakonodavstva Unije o azilu. Države članice uključuju zajednički temeljni program obuke u osposobljavanje osoblja u nacionalnim službama i tijelima nadležnima za pitanja azila u skladu s njihovom obvezom na temelju članka 4. stavka 3. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća21 kako bi se osiguralo pravilno osposobljavanje osoblja.

5.  Posebne ili tematske aktivnosti osposobljavanja povezanog s pitanjima azila uključuju:

5.  Posebne ili tematske aktivnosti osposobljavanja povezanog s pitanjima azila uključuju, među ostalim:

(a)  međunarodne standarde i standarde Unije za temeljna prava, a posebno odredbe Povelje Europske unije o temeljnim pravima te međunarodnog prava i prava Unije o azilu, uključujući posebna pravna pitanja i pitanja sudske prakse;

(a)  međunarodne standarde i standarde Unije za temeljna prava, a posebno odredbe Povelje Europske unije o temeljnim pravima te međunarodnog prava i prava Unije o azilu, uključujući posebna pravna i postupovna pitanja te pitanja sudske prakse;

(b)  pitanja povezana s obradom zahtjeva za međunarodnu zaštitu, posebno zahtjeva ranjivih skupina s posebnim potrebama i djece, među ostalim u pogledu procjene najboljih interesa djeteta, posebnih postupovnih zaštitnih mjera kao što je poštovanje prava djeteta na saslušanje i aspekte zaštite djeteta kao što su tehnike za procjenu dobi;

(b)  pitanja povezana s obradom zahtjeva za međunarodnu zaštitu, posebno zahtjeva ranjivih skupina;

 

(ba)  postupci identifikacije i upućivanja maloljetnika, uključujući detaljna pravila usmjerena na procjenu najboljih interesa djeteta, posebne postupovne zaštitne mjere, kao što su poštovanje prava djeteta na saslušanje i aspekti zaštite djeteta poput tehnika za procjenu dobi, dodjeljivanje skrbnika i alternative pritvoru kada je riječ o djeci i obiteljima;

(c)  tehnike vođenja intervjua, uključujući posebnu pozornost na djecu, ranjive skupine i žrtve mučenja;

(c)  tehnike vođenja intervjua, uključujući posebnu pozornost usmjerenu na djecu, ranjive skupine i žrtve mučenja;

 

(ca)  postupci identifikacije i upućivanja ranjivih skupina;

 

(cb)  razmjena najboljih praksi u provedbi prava Unije koje se odnosi a azil, osobito u okviru omogućavanja osposobljavanja za članove sudova;

(d)  podatke o otiscima, uključujući kvalitetu podataka i sigurnosne zahtjeve;

(d)  podatke o otiscima, uključujući aspekte zaštite podataka, kvalitetu podataka i sigurnosne zahtjeve;

(e)  uporabu stručnih zdravstvenih i pravnih izvješća u postupcima azila;

(e)  uporabu stručnih zdravstvenih i pravnih izvješća u postupcima azila;

(f)  pitanja povezana s proizvodnjom i uporabom informacija o zemljama podrijetla;

(f)  pitanja povezana s proizvodnjom i uporabom informacija o zemljama podrijetla;

(g)  uvjete za prihvat, uključujući posebnu pozornost na djecu bez pratnje i djecu sa svojim obiteljima, ranjive skupine i žrtve mučenja.

(g)  uvjete za prihvat, uključujući posebnu pozornost usmjerenu na djecu bez pratnje i djecu sa svojim obiteljima te pružanje pomoći takvoj djeci kao i ranjivim skupinama;

 

(ga)  pitanja povezana sa sadržajem međunarodne zaštite, pravima osoba kojima je dodijeljena međunarodna zaštita i potporom pri integraciji;

 

(gb)  pitanja povezana s obradom postupaka premještanja;

 

(gc)  preseljenje, uključujući u pogledu selekcijskih misija, pružanja informacija prije odlaska i pomoći nakon dolaska, pristup obrazovanju, jezičnim tečajevima, stručnom osposobljavanju i naukovanju;

 

(gd)  vještine otpornosti i upravljanja stresom za osoblje koje izravno radi s tražiteljima azila;

 

(ge)  druga relevantna pitanja, ako je potrebno, na temelju odluke upravnog odbora.

6.  Ponuđeno osposobljavanje mora biti visoke kvalitete i njime se utvrđuju ključna načela i najbolje prakse radi bolje usklađenosti administrativnih metoda, odluka i pravne prakse, uz potpuno poštovanje neovisnosti nacionalnih sudova.

6.  Ponuđeno osposobljavanje mora biti visoke kvalitete i njime se utvrđuju ključna načela i najbolje prakse radi bolje usklađenosti administrativnih metoda, odluka i pravne prakse, uz potpuno poštovanje neovisnosti nacionalnih sudova.

7.  Agencija pokreće nužne inicijative kako bi osigurala da stručnjaci koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila i intervencijskim skupinama za azil prođu odgovarajuće osposobljavanje za svoje dužnosti i funkcije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije. Agencija provodi redovite vježbe s tim stručnjacima u skladu s rasporedom za specijalističko osposobljavanje i vježbe kako je navedeno u godišnjem programu rada Agencije.

7.   Agencija pruža stručnjacima koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila i intervencijskim skupinama za azil odgovarajuće osposobljavanje za svoje dužnosti i funkcije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije. Agencija provodi redovite vježbe s tim stručnjacima u skladu s rasporedom za specijalističko osposobljavanje i vježbe kako je navedeno u godišnjem programu rada Agencije.

8.  Agencija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama ili trećim zemljama na njihovu državnom području.

8.   Agencija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama ili trećim zemljama na njihovu državnom području.

__________________

__________________

21 Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

21 Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija je centar za prikupljanje odgovarajućih, pouzdanih, točnih i ažurnih informacija o zemljama podrijetla podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući informacije o djeci i ciljane informacije o osobama iz ranjivih skupina. Ona izrađuje i redovito ažurira izvješća i druge dokumente s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije, među ostalim o tematskim pitanjima svojstvenima zemljama podrijetla.

1.  Agencija je centar za prikupljanje objektivnih, odgovarajućih, pouzdanih, točnih i ažurnih informacija o zemljama podrijetla podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući informacije o djeci, rodno specifične informacije i ciljane informacije o ranjivim skupinama i pripadnicima manjina. Ona izrađuje i redovito ažurira izvješća i druge dokumente s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije, među ostalim o tematskim pitanjima svojstvenima zemljama podrijetla.

2.  Agencija posebno:

2.  Agencija posebno:

(a)  rabi sve odgovarajuće izvore informacija, uključujući svoju analizu informacija o stanju azila i druge informacije koje je prikupila od vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija, među ostalim putem mreža iz članka 9., te institucija, agencija, tijela i ureda Unije i Europske službe za vanjsko djelovanje;

(a)  rabi sve odgovarajuće izvore informacija, uključujući svoju analizu informacija o stanju azila i druge informacije koje je prikupila od UNHCR-a i drugih tijela, organizacija i osoba iz članka 2. stavka 2a., među ostalim putem mreža iz članka 9. i savjetodavnog foruma iz članka 48., tijekom posjeta za utvrđivanje činjenica koje je organizirala Agencija te od institucija, agencija, tijela i ureda Unije i Europske službe za vanjsko djelovanje;

(b)  upravlja portalom za prikupljanje informacija o zemljama podrijetla i dalje ga razvija;

(b)  upravlja javno dostupnim portalom za prikupljanje i širenje informacija o zemljama podrijetla i dalje ga razvija;

(c)  razvija zajednički format i zajedničku metodologiju uključujući opis zadatka projekta, u skladu sa zahtjevima prava Unije o azilu, za izradu izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije.

(c)  razvija, u suradnji sa savjetodavnim forumom, UNHCR-om te drugim relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama, istraživačima i akademicima, zajednički format i zajedničku metodologiju, uključujući opis zadatka projekta, u skladu sa zahtjevima međunarodnog prava i prava Unije o azilu, za izradu izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija osigurava koordinaciju nacionalnih inicijativa iz kojih se dobivaju informacije o zemljama podrijetla uspostavljanjem mreža među državama članicama za informacije o zemljama podrijetla i njihovim upravljanjem.

1.  Agencija osigurava koordinaciju nacionalnih inicijativa iz kojih se dobivaju informacije o zemljama podrijetla uspostavljanjem mreža među državama članicama za informacije o zemljama podrijetla i upravljanjem njima. Takve mreže mogu, kada je to relevantno te u pojedinačnim slučajevima, uključivati vanjske stručnjake relevantne stručnosti iz UNHCR-a i nevladinih organizacija.

2.  Svrha je mreža iz stavka 1. da države članice:

2.  Svrha je mreža iz stavka 1. da države članice:

(a)  razmjenjuju i ažuriraju nacionalna izvješća i druge dokumente o zemljama podrijetla uključujući tematska pitanja svojstvena zemljama podrijetla;

(a)  periodično razmjenjuju i ažuriraju nacionalna izvješća i druge dokumente o zemljama podrijetla uključujući tematska pitanja svojstvena zemljama podrijetla;

(b)  Agenciji podnose upite povezane s određenim činjeničnim pitanjima koja mogu proizaći iz zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje pravila povjerljivosti kako su utvrđena nacionalnim pravom.

(b)  Agenciji podnose upite i pomažu joj pri odgovaranju na upite povezane s određenim činjeničnim pitanjima koja mogu proizaći iz zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje pravila oprivatnosti, zaštiti podataka i povjerljivosti kako su utvrđena nacionalnim pravom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se potakla usklađenost u primjeni kriterija za procjenu utvrđenih Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća22, Agencija koordinira aktivnosti država članica na započinjanju i razvoju zajedničke analize kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla.

1.  Kako bi se potakla usklađenost u primjeni kriterija za procjenu utvrđenih Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća22, Agencija koordinira aktivnosti država članica na započinjanju i razvoju zajedničke analize kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla. Agencija jamči da se takvom zajedničkom analizom uzimaju u obzir najnovije smjernice UNHCR-a o prihvatljivosti pri ocjenjivanju potreba tražitelja azila iz određenih zemalja podrijetla za međunarodnom zaštitom.

2.  Izvršni direktor nakon savjetovanja s Komisijom podnosi tu zajedničku analizu upravnom odboru kako bi je on prihvatio. Države članice moraju uzeti tu zajedničku analizu u obzir pri razmatranju zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje svoju nadležnost u odlučivanju o pojedinim zahtjevima.

2.  Izvršni direktor nakon savjetovanja s Komisijom, UNHCR-om i savjetodavnim forumom usvaja zajedničku analizu nakon što ju je predao upravnom odboru na preispitivanje. Države članice moraju uzeti tu zajedničku analizu u obzir pri razmatranju zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje svoju nadležnost u odlučivanju o pojedinim zahtjevima.

3.  Agencija osigurava da se zajednička analiza stalno pregledava i ažurira u mjeri u kojoj je to nužno. Za svaki takav pregled potrebno je prethodno savjetovanje s Komisijom i upravni ga odbor treba prihvatiti.

3.  Agencija osigurava da se zajednička analiza stalno pregledava i ažurira u mjeri u kojoj je to nužno. Za svaki takav pregled potrebno je prethodno savjetovanje s Komisijom, UNHCR-om i savjetodavnim forumom.

4.  Države članice Agenciji svaki mjesec dostavljaju relevantne informacije o odlukama donesenima u vezi s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz trećih zemalja koji podliježu zajedničkoj analizi. Te informacije posebno uključuju:

4.  Države članice Agenciji svaki mjesec dostavljaju sve relevantne informacije o odlukama donesenima u vezi s podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz trećih zemalja koji podliježu zajedničkoj analizi. Te informacije posebno uključuju:

(a)  statističke podatke o broju odluka o dodjeli međunarodne zaštite podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize, uz navođenje vrste zaštite;

(a)  statističke podatke o broju podnesenih zahtjeva za međunarodnu zaštitu i broju odluka o dodjeli međunarodne zaštite podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize, uz navođenje vrste zaštite;

(b)  statističke podatke o broju odluka o odbijanju međunarodne zaštite podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize;

(b)  statističke podatke o broju odluka, uključujući odluke o odbijanju zahtjeva, o odbijanju međunarodne zaštite podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize te o razlozima odbijanja;

(c)  statističke podatke o broju odluka donesenih u vezi s podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize, ali pri kojima zajednička analiza nije uzeta u obzir te razloge zbog kojih nije uzeta u obzir.

(c)  statističke podatke o broju odluka, uključujući odluke o odbijanju zahtjeva, donesenih u vezi s podnositeljima zahtjeva iz svake zemlje podrijetla koja je predmet zajedničke analize, ali pri kojima zajednička analiza nije uzeta u obzir te razloge zbog kojih nije uzeta u obzir.

 

4a.  Na temelju informacija na koje se odnosi stavak 4. Agencija proučava razlike među državama članicama kad je riječ o stopi priznavanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje podnesu državljani iste zemlje podrijetla i koji su predmet zajedničke analize. Utvrdi li Agencija da su razlike velike, izvršni direktor obavještava Komisiju i Europski parlament o tim razlikama i njihovim mogućim uzrocima. Komisija nakon toga po potrebi poduzima daljnje korake.

 

4b.  Agencija jamči da su informacije koje dobiva od država članica u skladu sa stavkom 4. javno dostupne i uvrštene kao prilog godišnjem izvješću, čiji se nacrt izrađuje u skladu s člankom 65.

__________________

__________________

22 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (preinačena) (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).

22 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (preinačena) (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija pomaže Komisiji u redovitom nadzoru situacije u trećim zemljama koje su uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX, uključujući one koje je Komisija suspendirala i one koji su uklonjeni s tog popisa.

1.  Agencija pomaže Komisiji u redovitom nadzoru situacije u trećim zemljama koje su uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX, uključujući one koje je Komisija suspendirala i one koji su uklonjeni s tog popisa.

2.  Na zahtjev Komisije Agencija joj dostavlja informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX.

2.  Agencija Komisiji dostavlja informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla ili za isključivanje ili uklanjanje s tog popisa, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX. Te se informacije prosljeđuju Europskom parlamentu.

 

2a.  Informacije koje dostavlja Agencija u skladu sa stavcima 1. i 2. prikupljaju se u skladu s općim načelima iz članka 8. te se u obzir uzimaju informacije koje su dostavili UNHCR, mehanizmi za praćenje stanja ljudskih prava Ujedinjenih naroda i Vijeća, relevantne nevladine organizacije i drugi relevantni neovisni te pouzdani izvori, uključujući informacije proslijeđene u okviru savjetodavnog foruma.

3.  Pri obavješćivanju Komisije u skladu s člankom 37. stavkom 4., člankom 38. stavkom 5. i člankom 39. stavkom 7. Direktive 2013/32/EU države članice obavještavaju Agenciju o trećim zemljama koje su označene kao sigurne zemlje podrijetla ili sigurne treće zemlje ili na koje se primjenjuje pojam prve zemlje azila, sigurne treće zemlje ili europske sigurne treće zemlje u skladu s člancima 35., 38., odnosno 39. Direktive 2013/32/EU.

3.  Pri obavješćivanju Komisije u skladu s člankom 37. stavkom 4., člankom 38. stavkom 5. i člankom 39. stavkom 7. Direktive 2013/32/EU države članice obavještavaju Agenciju o trećim zemljama koje su označene kao sigurne zemlje podrijetla ili sigurne treće zemlje ili na koje se primjenjuje pojam prve zemlje azila, sigurne treće zemlje ili europske sigurne treće zemlje u skladu s člancima 35., 38., odnosno 39. Direktive 2013/32/EU.

Komisija može zatražiti od Agencije da provede nadzor situacije u svim takvim trećim zemljama kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni uvjeti i kriteriji utvrđeni tom Direktivom.

Europski parlament, Vijeće ili Komisija mogu zatražiti od Agencije da provede nadzor situacije u svim takvim trećim zemljama kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni uvjeti i kriteriji utvrđeni tom Direktivom.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija organizira i koordinira aktivnosti kojima se promiče pravilna i djelotvorna provedba prava Unije, među ostalim razradom operativnih standarda, pokazatelja, smjernica ili najboljih praksi u pitanjima povezanima s azilom te razmjena najboljih praksi u pitanjima povezanima s azilom među državama članicama.

1.  Agencija organizira i koordinira aktivnosti kojima se promiče pravilna i djelotvorna provedba prava Unije, među ostalim razradom operativnih standarda, pokazatelja, smjernica ili najboljih praksi u pitanjima povezanima s azilom te razmjena najboljih praksi u pitanjima povezanima s azilom među državama članicama.

2.  Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije te u savjetovanju s Komisijom, Agencija razrađuje operativne standarde za provedbu instrumenata prava Unije u vezi s azilom i pokazatelje za praćenje usklađenosti s tim operativnim standardima te smjernice i najbolje prakse povezane s provedbom instrumenata prava Unije u vezi s azilom. Nakon savjetovanja s Komisijom i nakon što ih je upravni odbor prihvatio, Agencija obavještava države članice o tim standardima, pokazateljima, smjernicama ili najboljim praksama.

2.  Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije te u savjetovanju s Komisijom, državama članicama, svojim savjetodavnim forumom, UNHCR-om, relevantnim međuvladinim i nevladinim organizacijama te, po potrebi, Europskom mrežom za pravosudno osposobljavanje i sudskim organizacijama Agencija razrađuje operativne standarde za provedbu instrumenata prava Unije u vezi s azilom i pokazatelje za praćenje usklađenosti s tim operativnim standardima te smjernice i najbolje prakse povezane s provedbom instrumenata prava Unije u vezi s azilom. Nakon savjetovanja s Komisijom i nakon što ih je upravni odbor prihvatio, Agencija obavještava države članice o tim standardima, pokazateljima, smjernicama ili najboljim praksama.

3.  Na zahtjev država članica Agencija im pomaže pri primjeni operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

3.  Na zahtjev država članica Agencija im pomaže pri primjeni operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u bliskoj suradnji s Komisijom uspostavlja mehanizam za:

1.  Agencija u bliskoj suradnji s Komisijom uspostavlja mehanizam za:

(a)  praćenje provedbe i procjenu svih aspekata CEAS-a u državama članicama, posebno Dublinskog sustava, uvjeta prihvata, postupaka azila, primjene kriterija kojima se utvrđuju potrebe za zaštitom te prirode i kvalitete zaštite dodijeljene osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita država članica, među ostalim u pogledu poštovanja temeljnih prava, mjera za zaštitu djece i potreba ranjivih skupina;

(a)  praćenje provedbe i procjenu svih aspekata CEAS-a u državama članicama, posebno Dublinskog sustava, uvjeta prihvata, postupaka azila te poštovanja svih relevantnih postupovnih zaštitnih mjera, prava na djelotvoran pravni lijek, uključujući pravnu pomoć, pristupa usmenom prevođenju, primjene kriterija kojima se utvrđuju potrebe za zaštitom te prirode i kvalitete zaštite dodijeljene osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita država članica, među ostalim u pogledu poštovanja temeljnih prava, mjera za zaštitu djece i funkcioniranja mehanizama za upućivanje za podnositelje zahtjeva iz ranjivih skupina i preseljenje;

(b)  praćenje poštovanja operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi u području azila u državama članicama;

(b)  praćenje poštovanja operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi u području azila u državama članicama;

(c)  provjeru sustava azila i prihvata, mogućnosti, infrastrukture, opreme, raspoloživog osoblja, među ostalim za pisani i usmeni prijevod u državama članicama, financijskih sredstava i kapaciteta tijela država članica za azil, uključujući pravosudni sustav, za učinkovito i pravilno rješavanje slučajeva azila i njihovo upravljanje.

(c)  provjeru sustava azila i prihvata, mogućnosti, infrastrukture, opreme, financijskih i ljudskih resursa, među ostalim za pisani i usmeni prijevod u državama članicama, i kapaciteta pravosudnih i administrativnih tijela država članica za azil, uključujući pravosudni sustav, za djelotvorno vođenje i rješavanje slučajeva azila u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije.

 

1a.  Za potrebe stavka 1. Agencija ima pristup prikupljenim i anonimiziranim statističkim podacima Eurodaca kao i Viznom informacijskom sustavu (VIS) uspostavljenom Uredbom (EZ) br. 767/2008, Schengenskom informacijskom sustavu (SIS II) uspostavljenom Uredbom (EZ) br. 1987/2006 i sustavu ulaska/izlaska koji će biti uspostavljen Uredbom (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća.

2.  Agencija svoju procjenu može posebno temeljiti na informacijama koje su joj dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva.

2.  Agencija svoju procjenu temelji na informacijama koje su joj, među ostalim, dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva, informacijama koje pruže podnositelji zahtjeva i procjenama koje podnesu tijela, organizacije i osobe iz članka 2. stavka 2a.

 

U svrhu te procjene Agencija može organizirati nenajavljene terenske posjete u predmetne države članice. Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama utvrđuje opće smjernice o praktičnim mjerama povezanima s takvim posjetima.

U tu svrhu države članice Agenciji na zahtjev dostavljaju potrebne informacije o postupcima azila, opremi, infrastrukturi, uvjetima prihvata, stopi priznavanja i kvaliteti zaštite te resursima u obliku osoblja i financijskih sredstava na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje sustavima azila i prihvata. Države članice ujedno surađuju s Agencijom i olakšavaju sve terenske provjere koje Agencija provodi u svrhu praćenja.

U tu svrhu države članice Agenciji na zahtjev dostavljaju potrebne informacije o postupcima azila, relevantnim postupovnim zaštitnim mjerama, uključujući dostupnost pravne pomoći i pristup usmenom prevođenju, opremi, infrastrukturi, uvjetima prihvata, stopi priznavanja i kvaliteti zaštite te resursima u obliku osoblja i financijskih sredstava na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje sustavima azila i prihvata. Države članice ujedno surađuju s Agencijom i olakšavaju te aktivno podupiru sve terenske provjere koje Agencija provodi u svrhu praćenja.

3.  Agencija procjenjuje spremnost država članica na rješavanje problema koji mogu nastati zbog potencijalnog nerazmjernog pritiska na sustave azila i prihvata. Agencija može zatražiti od država članica da joj dostave plan djelovanja za mjere koje treba poduzeti za uklanjanje takvog nerazmjernog pritiska i pomaže državama članicama pri pripremi i pregledu plana djelovanja, prema potrebi.

3.  Agencija procjenjuje kapacitet i spremnost država članica na rješavanje problema koji mogu nastati zbog potencijalnog nerazmjernog pritiska na sustave azila i prihvata, ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije kako su utvrđene u Ugovorima. Agencija može zatražiti od država članica da joj dostave plan djelovanja za mjere koje treba poduzeti za uklanjanje takvog nerazmjernog pritiska i prema potrebi pomaže državama članicama pri pripremi i pregledu plana djelovanja, u skladu s člankom 16.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Kako bi učinkovito, nepristrano i neovisno odradila zadaću praćenja i evaluacije provedbe CEAS-a i sustava azila i prihvata država članica, Agencija mora imati odgovarajući broj stalno zaposlenog osoblja i privremenog osoblja te raspolagati s adekvatnim financijskim sredstvima.

Obrazloženje

Zadaća praćenja i evaluacije CEAS-a ne bi trebala biti povjerena upućenim stručnjacima nego osoblju Agencije, koje je u tu svrhu osposobljeno. Agencija bi prema planu do godine 2020. trebala zapošljavati 500 osoba. Međutim, s obzirom na to da se plan radnih mjesta ne može uvrstiti u Uredbu, mora se osigurati da Agencija ima dovoljno vlastitih zaposlenika za uspješno izvršavanje svojih zadaća i jamčenje svoje nepristranosti.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor u savjetovanju s Komisijom utvrđuje program za praćenje i procjenu sustava azila i prihvata svake države članice ili svih država članica na temelju tematskih ili posebnih aspekata sustava azila. Taj je program dio višegodišnjeg i godišnjeg programiranja iz članka 41.

1.  Agencija u savjetovanju s Komisijom utvrđuje program za mehanizam iz članka 13. Taj je program dio višegodišnjeg i godišnjeg programiranja iz članka 41.

U višegodišnjem programiranju navode se države članice čije sustave azila i prihvata treba pratiti svake godine, pri čemu se treba osigurati da se svaka država članica prati barem jednom u svakom razdoblju od pet godina.

U višegodišnjem programiranju navode se države članice čije sustave azila i prihvata treba pratiti svake godine, pri čemu se treba osigurati da se svaka država članica prati barem jednom u svakom razdoblju od tri godine.

U godišnjem programu rada navode se države članice koje treba pratiti sljedeće godine u skladu s višegodišnjim programiranjem i tematskim procjenama. Navodi se od čega se praćenje sastoji te se daje raspored terenskih provjera.

U godišnjem programu rada navode se države članice koje treba pratiti sljedeće godine u skladu s višegodišnjim programiranjem i svim tematskim procjenama u jednoj ili više država članica koje se smatraju potrebnima u narednoj godini na temelju analize informacija izrađene u skladu s člankom 4. Navodi se od čega se praćenje sastoji te se daje raspored terenskih provjera.

Godišnji se program rada može po potrebi prilagoditi u skladu s člankom 41.

Godišnji se program rada može po potrebi prilagoditi u skladu s člankom 41.

Ako postoji ozbiljna sumnja u funkcioniranje bilo kojeg aspekta sustava azila i prihvata te države članice, Agencija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije pokrenuti postupak praćenja za procjenu sustava azila i prihvata neke države članice.

Ako postoji ozbiljna sumnja u funkcioniranje bilo kojeg aspekta sustava azila i prihvata te države članice ili njezin kapacitet i spremnost za odgovaranje na probleme povezane s nerazmjernim pritiskom koji bi mogao ugroziti funkcioniranje CEAS-a, Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije pokreće postupak praćenja za procjenu sustava azila i prihvata neke države članice. Ako se postupkom praćenja otkriju ozbiljni nedostaci za koje se smatra da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a ili predstavljaju ozbiljnu prijetnju javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti na području bez unutarnjih granica, Komisija o tome u najkraćem mogućem roku obavješćuje Europski parlament i Vijeće, i to na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta ili države članice.

2.  Agencija sastavlja timove stručnjaka za svaki postupak praćenja, uključujući za terenske provjere ako je potrebno. Timove stručnjaka čine stručnjaci iz osoblja Agencije i predstavnici Komisije. Timovi stručnjaka odgovorni su za sastavljanje izvješća na temelju nalaza terenskih provjera i informacija koje su dostavile države članice.

2.  Agencija sastavlja timove stručnjaka za svaki postupak praćenja, uključujući za terenske provjere ako je potrebno. Timove stručnjaka mogu činiti stručnjaci iz osoblja Agencije i predstavnici Komisije. Timovi stručnjaka odgovorni su za sastavljanje izvješća na temelju nalaza terenskih provjera, uključujući nenajavljene terenske provjere, i informacija koje su dostavile države članice te UNHCR i nevladine organizacije.

3.  Izvršni direktor dostavlja nacrt izvješća tima stručnjaka dotičnoj državi članici, koja dostavlja svoje primjedbe na nacrt izvješća. Izvršni direktor zatim taj nacrt izvješća u kojem su uzete u obzir primjedbe dotične države članice dostavlja upravnom odboru. Upravni odbor donosi izvješće o praćenju i dostavlja ga Komisiji.

3.  Izvršni direktor dostavlja nacrt izvješća tima stručnjaka dotičnoj državi članici, koja dostavlja svoje primjedbe na nacrt izvješća. Izvršni direktor zatim dovršava nacrt izvješća nakon što su u obzir uzete primjedbe dotične države članice te ga dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

4.  Izvršni direktor nakon savjetovanja s Komisijom dotičnoj državi članici dostavlja nacrt preporuka koji sadržava prijedlog mjera potrebnih za uklanjanje nedostataka utvrđenih u izvješću o praćenju. Dotična država članica ima mjesec dana za davanje primjedbi na nacrt preporuka. Nakon što razmotri primjedbe, upravni odbor donosi preporuke i poziva dotičnu državu članicu da izradi akcijski plan u kojem se navode mjere za uklanjanje svih nedostataka.

4.  Izvršni direktor nakon savjetovanja s Komisijom dotičnoj državi članici dostavlja nacrt preporuka koji sadržava prijedlog mjera potrebnih za uklanjanje nedostataka utvrđenih u izvješću o praćenju. Dotična država članica ima mjesec dana za davanje primjedbi na nacrt preporuka, a deset dana ako je riječ o slučaju iz stavka 1. točke (c). Nakon što razmotri primjedbe, upravni odbor donosi preporuke i poziva dotičnu državu članicu da izradi akcijski plan u kojem se navode mjere za uklanjanje svih nedostataka. Te se preporuke objavljuju.

5.  Dotična država članica Agenciji dostavlja akcijski plan u roku od mjesec dana od donošenja preporuka iz stavka 4. Ta država članica Agenciju izvješćuje o provedbi akcijskog plana u roku od tri mjeseca od donošenja preporuka i nakon toga podnosi izvješća svaki mjesec tijekom najviše šest mjeseci.

5.  Dotična država članica Agenciji dostavlja akcijski plan u roku od mjesec dana od donošenja preporuka iz stavka 4., a u roku od petnaest dana ako je riječ o slučaju iz stavka 1. točke (c). Ta država članica Agenciju izvješćuje o provedbi akcijskog plana u roku od tri mjeseca od donošenja preporuka, a u roku od 45 dana ako je riječ o slučaju iz stavka 1. točke (c), i nakon toga podnosi izvješća svaki mjesec tijekom najviše šest mjeseci.

6.  Agencija redovito obavještava Komisiju o provedbi akcijskog plana.

  Agencija redovito obavještava Komisiju i Europski parlament o provedbi akcijskog plana.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 14.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 14.a

 

Časnici za vezu u državama članicama

 

1.  Radi izvršavanja svojih dužnosti propisanih člancima 13. i 14. Agencija posredstvom svojih časnika za vezu redovito prati kako države članice provode zajednički europski sustav azila.

 

Agencija može odlučiti da časnik za vezu bude nadležan za najviše četiri geografski bliske države članice.

 

2.  Izvršni direktor imenuje stručnjake iz redova osoblja Agencije koji se raspoređuju kao časnici za vezu. Izvršni direktor u savjetovanju s predmetnim državama članicama iznosi prijedlog u vezi s naravi i uvjetima te službe i državom članicom ili regijom u koju časnik za vezu može biti raspoređen. Prijedlog izvršnog direktora podliježe odobrenju upravnog odbora. Izvršni direktor obavješćuje predmetnu državu članicu o imenovanju časnika za vezu i zajedno s njome utvrđuje lokaciju na koju se časnik za vezu raspoređuje.

 

3.  Časnik za vezu svoje zadaće izvršava u ime Agencije i pospješuje suradnju i dijalog između Agencije i nacionalnih tijela odgovornih za primjenu CEAS-a, u prvom redu tijela nadležnih za obradu zahtjeva za azil. Časnici za vezu:

 

(a)  djeluju kao posrednici između Agencije i nacionalnih tijela odgovornih za azil;

 

(b)  podupiru prikupljanje informacija iz članaka 13. i 14. i svih drugih informacija koje zahtijeva Agencija;

 

(c)  pridonose promicanju primjene stečevine Unije u vezi s provedbom CEAS-a, između ostalog i kada je riječ o poštovanju temeljnih prava;

 

(d)  državama članicama pomažu, kada je to moguće, u pripremi njihovih planova djelovanja u nepredvidivim situacijama radi donošenja mjera za suočavanje s eventualnim nerazmjernim pritiskom na njihove sustave azila i prihvata;

 

(e)  pospješuju komunikaciju između predmetne države članice i Agencije i pritom s tom državom članicom dijele relevantne informacije Agencije, uključujući informacije o operacijama u tijeku;

 

(f)  redovito izvještavaju izvršnog direktora o sposobnosti predmetne države članice da se uspješno nosi s obvezama koje proizlaze iz CEAS-a;

 

Ako u izvješćima iz točke (f) postoje razlozi za zabrinutost u vezi s jednim ili više aspekata važnih za predmetnu državu članicu, izvršni će direktor tu državu o tome obavijestiti bez odgađanja.

 

4.  U izvršavanju svojih dužnosti časnici za vezu upute primaju samo od Agencije.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako dotična država članica u roku iz članka 14. stavka 5. nije u potpunosti provela akcijski plan, a nedostaci u sustavima azila i prihvata toliko su ozbiljni da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuke za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje ozbiljnih nedostataka te po potrebi utvrditi mjere koje Agencija treba poduzeti za potporu toj državi članici.

1.  Ako dotična država članica u roku iz članka 14. stavka 5. nije u potpunosti provela akcijski plan, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuke za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje tih ozbiljnih nedostataka te po potrebi utvrditi mjere koje Agencija treba poduzeti za potporu toj državi članici.

2.  Uzimajući u obzir ozbiljnost utvrđenih nedostataka, Komisija može organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana.

2.  Uzimajući u obzir ozbiljnost utvrđenih nedostataka, Komisija može organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana.

3.  Dotična država članica izvješćuje Komisiju o provedbi preporuka iz stavka 1. u roku određenom u tim preporukama.

3.  Dotična država članica izvješćuje Komisiju o provedbi preporuka iz stavka 1. u roku određenom u tim preporukama.

Ako nakon tog roka Komisija ne smatra da je država članica potpuno ispoštovala te preporuke, može poduzeti daljnje mjere u skladu s člankom 22. stavkom 3.

Ako nakon tog roka Komisija ne smatra da je država članica potpuno ispoštovala te preporuke, može u vidu provedbenog akta donijeti odluku i odrediti jednu ili više mjera potrebnih za rješavanje utvrđenih ozbiljnih nedostataka.

 

3a.  Ako se država članica sustavno ne uspijeva pridržavati mjera utvrđenih u provedbenom aktu iz stavka 3. u roku koji je njime određen, čime se ozbiljno riskira funkcioniranje CEAS-a, Komisija kao krajnju mjeru može pokrenuti postupak iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2016/399., pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući uvjeti te u skladu s načelima nužnosti i proporcionalnosti.

4.  Komisija redovito obavještava Europski parlament i Vijeće o napretku dotične države članice.

4.  Komisija redovito obavještava Europski parlament i Vijeće o napretku dotične države članice.

 

4a. Komisija Europskom parlamentu na njegov zahtjev prosljeđuje sve dokumente koji se odnose na daljnje mjere u vezi s postupkom praćenja, između ostalog, i na rezultate svih terenskih provjera.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu azila, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku.

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu azila, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku.

2.  Države članice izvršnom direktoru podnose zahtjev za pomoć u kojem je opisana situacija i svrha zahtjeva. Uz zahtjev mora biti priložena detaljna procjena potreba. Izvršni direktor ocjenjuje, odobrava i koordinira zahtjeve za pomoć. Svaki zahtjev podliježe iscrpnoj i pouzdanoj procjeni kojom se Agenciji omogućuje da odredi i predloži niz mjera navedenih u stavku 3. kako bi zadovoljila potrebe dotične države članice.

2.  Države članice izvršnom direktoru podnose zahtjev za pomoć u kojem je opisana situacija i svrha zahtjeva. Uz zahtjev mora biti priložena detaljna procjena potreba. Izvršni direktor ocjenjuje, odobrava i koordinira zahtjeve za pomoć. Svaki zahtjev podliježe iscrpnoj i pouzdanoj procjeni kojom se Agenciji omogućuje da u razumnom roku odredi i predloži niz mjera navedenih u stavku 3. kako bi zadovoljila potrebe dotične države članice.

3.  Agencija tijekom ograničenog razdoblja organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera:

3.  Agencija tijekom ograničenog razdoblja organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera uz potpuno poštovanje temeljnih prava:

(a)  pružanje pomoći državama članicama u identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja;

(a)  pružanje pomoći državama članicama u identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja;

(b)  olakšavanje razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje obavljaju nadležna nacionalna tijela;

(b)  olakšavanje razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje obavljaju nadležna nacionalna tijela, među ostalim, prema potrebi, pomaganjem državama članicama u razmatranju prihvatljivosti zahtjeva za azil;

(c)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

(c)  pružanje pomoći nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, među ostalim i zajedničkom obradom ako to traži dotična država članica;

(d)  olakšavanje inicijativa država članica za tehničku suradnju pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

(d)  olakšavanje inicijativa država članica za tehničku suradnju pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu;

(e)  pružanje pomoći u pružanju informacija o postupku za određivanje statusa međunarodne zaštite;

(e)  pružanje pomoći u pružanju informacija o postupku za određivanje statusa međunarodne zaštite;

(f)  savjetovanje i koordinaciju s državama članicama pri uspostavljanju ili dodjeljivanju prihvatnih objekata, posebno u pružanju smještaja, prijevoza i medicinske pomoći u izvanrednim situacijama;

(f)  savjetovanje i koordinaciju s državama članicama pri uspostavljanju ili dodjeljivanju prihvatnih objekata, posebno u pružanju smještaja, prijevoza i medicinske pomoći u izvanrednim situacijama;

(g)  pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite unutar Unije;

(g)  pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu unutar Unije, kao i njihova provedba ili koordinacija;

(h)  pružanje usluga usmenog prevođenja;

(h)  pružanje usluga usmenog prevođenja;

(i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju provedbe svih potrebnih mjera zaštite djece i njihovih prava;

(i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju provedbe svih potrebnih mjera za poštovanje prava djeteta, uz potpuno poštovanje najboljih interesa djeteta, uključujući postupke identifikacije i upućivanja za maloljetnike;

(j)  upućivanje članova u timove za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka iz Uredbe br. XXX/XXX.

(j)  upućivanje članova u timove za potporu upravljanju migracijama u područjima žarišnih točaka iz Uredbe br. XXX/XXX.

 

(j a)  pomaganje u vezi s postupcima identifikacije i upućivanja te mjerama za ranjive osobe, kao i pružanjem primjerene potpore tim ranjivim osobama;

 

(j b)  pružanje bilo kakve dodatne operativne i tehničke pomoći koju zatraži država članica u skladu sa stavkom 1.

 

3a.  U svrhu organiziranja i koordiniranja operativnih i tehničkih mjera Agencija može sklopiti sporazume o pripravnosti u slučaju nužde s UNHCR-om i mjerodavnim međuvladinim ili nevladinim organizacijama kako bi se dopunio kapacitet Agencije u pogledu pružanja operativne i tehničke pomoći državama članicama, osobito u vezi s uspostavom ili pružanjem prihvatnih objekata, pružanjem informacija tražiteljima azila, identifikacijom, upućivanjem i potporom ranjivim osobama te pružanjem usluga usmenog prevođenja;

4.  Agencija financira ili sufinancira mjere iz stavka 3. iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

4.  Agencija financira ili sufinancira mjere iz stavka 3. iz vlastitog proračuna u skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

5.  Izvršni direktor ocjenjuje rezultate operativnih i tehničkih mjera i dostavlja detaljna evaluacijska izvješća Upravnom odboru u roku od 60 dana od isteka tih mjera. Agencija provodi sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata koja se uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 65.

5.  Izvršni direktor na temelju plana izvješćivanja i evaluacije koji sadržava pokazatelje i mjerila za evaluaciju, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava te uzimajući u obzir, ako su dostupne, informacije drugih agencija Unije i tijela, organizacija i osoba iz članka 2., stavka 2.a ocjenjuje rezultate operativnih i tehničkih mjera i dostavlja detaljna evaluacijska izvješća Upravnom odboru, Komisiji i Europskom parlamentu u roku od 60 dana od isteka tih mjera, zajedno s napomenama službenika za temeljna prava. Agencija provodi sveobuhvatnu usporednu analizu tih rezultata koja se uključuje u godišnje izvješće o aktivnostima iz članka 65.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija raspoređuje timove za potporu u pitanjima azila u države članice kako bi im pružila operativnu i tehničku pomoć u skladu s člankom 16.

1.  Agencija raspoređuje timove za potporu u pitanjima azila u države članice kako bi im pružila operativnu i tehničku pomoć u skladu s člankom 16.

2.  Timovi za potporu u pitanjima azila sastoje se od stručnjaka iz redova osoblja Agencije, stručnjaka iz država članica ili stručnjaka koje su države članice uputile Agenciji.

2.  Timovi za potporu u pitanjima azila sastoje se od stručnjaka iz redova osoblja Agencije, stručnjaka iz država članica ili stručnjaka koje su države članice uputile Agenciji.

3.  Na prijedlog izvršnog direktora upravni odbor apsolutnom većinom svojih članova koji imaju pravo glasa odlučuje o profilima i ukupnom broju stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje timovima za potporu u pitanjima azila. Isti se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja stručnjaka.

3.  Na prijedlog izvršnog direktora upravni odbor apsolutnom većinom svojih članova koji imaju pravo glasa odlučuje o profilima i ukupnom broju stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje timovima za potporu u pitanjima azila. Isti se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja stručnjaka.

4.  Države članice pridonose timovima za potporu u pitanjima azila preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima.

4.  Države članice pridonose timovima za potporu u pitanjima azila preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima.

5.  Agencija sastavlja popis usmenih prevoditelja koji čine dio timova za potporu u pitanjima azila. Države članice pomažu Agenciji u određivanju usmenih prevoditelja za uvrštavanje na popis usmenih prevoditelja. Države članice mogu odabrati hoće li usmene prevoditelje rasporediti na teren ili ih staviti na raspolaganje putem videokonferencije.

5.  Agencija sastavlja popis usmenih prevoditelja koji čine dio timova za potporu u pitanjima azila. Države članice pomažu Agenciji u određivanju usmenih prevoditelja za uvrštavanje na popis usmenih prevoditelja. Države članice mogu odabrati hoće li usmene prevoditelje rasporediti na teren ili ih staviti na raspolaganje putem videokonferencije.

6.  Kad je riječ o vlastitim stručnjacima ili stručnjacima upućenima Agenciji, doprinos država članica tijekom sljedeće godine planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima i na zahtjev Agencije odmah stavljaju stručnjake na raspolaganje za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednom situacijom koja znatno utječe na izvršavanje nacionalnih zadaća.

6.  Kad je riječ o vlastitim stručnjacima ili stručnjacima upućenima Agenciji, doprinos država članica tijekom sljedeće godine planira se na temelju godišnjih bilateralnih pregovora i sporazuma između Agencije i država članica. Države članice u skladu s tim sporazumima i na zahtjev Agencije odmah stavljaju stručnjake na raspolaganje za raspoređivanje, osim ako su suočene s izvanrednom situacijom koja znatno utječe na izvršavanje nacionalnih zadaća.

7.  Države članice osiguravaju da su profili i broj stručnjaka koje su stavile na raspolaganje u skladu s onima utvrđenima odlukom Upravnog odbora. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 30 dana.

7.  Države članice osiguravaju da su profili i broj stručnjaka koje su stavile na raspolaganje u skladu s onima utvrđenima odlukom Upravnog odbora. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 60 dana.

8.  Agencija iz svojih redova dodjeljuje timovima za potporu u pitanjima azila stručnjake koji su angažirani posebice za rad na terenu i usmeno prevođenje.

8.  Agencija iz svojih redova dodjeljuje timovima za potporu u pitanjima azila stručnjake koji su angažirani i osposobljeni posebice za rad na terenu te usmene prevoditelje koji su prošli barem osnovno osposobljavanje.

 

8a.  Agencija svake godine obavješćuje Europski parlament o broju stručnjaka raspoređenih u timove za potporu u pitanjima azila u skladu s ovim člankom. U tom se izvješću navodi popis država članica koje su se u prethodnoj godini pozvale na izvanrednu situaciju iz stavka 6. U njemu se također navode razlozi za pozivanje na izvanrednu situaciju i informacije koje su dotične države iznijele.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe članka 22. upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora uspostavlja intervencijsku skupinu za azil u kojoj su dodatni stručnjaci koji su Agenciji stalno na raspolaganju. U tu svrhu države članice svake godine stavljaju Agenciji na raspolaganje najmanje 500 stručnjaka.

1.  Za potrebe članka 22. upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora uspostavlja intervencijsku skupinu za azil u kojoj su dodatni stručnjaci koji su Agenciji stalno na raspolaganju. U tu svrhu države članice svake godine stavljaju Agenciji na raspolaganje najmanje 500 stručnjaka.

2.  Upravni odbor, na prijedlog izvršnog direktora, tročetvrtinskom većinom članova s pravom glasa odlučuje o profilima stručnjaka i o udjelu svake države članice u ukupnom broju članova intervencijske skupine za azil. Isti se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja stručnjaka.

2.  Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o profilima stručnjaka.

3.  Države članice pridonose intervencijskoj skupini za azil preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 30 dana.

3.  Države članice pridonose intervencijskoj skupini za azil preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 60 dana.

 

3a.  Izvršni direktor može provjeriti odgovaraju li stručnjaci koje su u skladu sa stavkom 1. na raspolaganje stavile države članice utvrđenim profilima te odlučuje o odabiru stručnjaka iz intervencijske skupine za azil. Izvršni direktor može tražiti od države članice da iz intervencijske skupine za azil ukloni određenog stručnjaka ako ne ispunjava zahtjeve profila. Također će tražiti od države članice da iz intervencijske skupine za azil ukloni određenog stručnjaka u slučaju povrede dužnosti ili kršenja važećih pravila o raspoređivanju.

 

3b.  Svaka država članica doprinosi broju stručnjaka kako je utvrđeno stavkom 1. te u skladu s Prilogom 1.a. Države članice koje ne stave na raspolaganje zatraženi broj stručnjaka umjesto toga pružaju financijski doprinos platformi uspostavljenoj na razini Unije koja doprinosi rješavanju problema zbog neravnomjernog pritiska i kojom će izravno ili neizravno upravljati Agencija, osim ako se ne suočavaju s izvanrednom situacijom koja znatno utječe na obavljanje nacionalnih zadaća u skladu s analizom podataka iz članka 4.

 

3c.  U slučaju da određena situacija zahtijeva više službenika nego što ih je stavljeno na raspolaganje u okviru stavka 1., izvršni direktor o tome odmah obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju. On također poziva Vijeće da od država članica zatraži da se obvežu popuniti manjak.

 

3d.  Agencija svake godine obavješćuje Europski parlament o broju službenika koje je pojedina država članica dodijelila, kao i o tome koliko je tih službenika stvarno raspoređeno u skladu s ovim člankom.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor i država članica domaćin usuglasuju operativni plan. Operativni je plan obvezujuć za Agenciju, državu članicu domaćina i države članice sudionice.

1.  Izvršni direktor i država članica domaćin usuglase operativni plan. Operativni je plan obvezujući za Agenciju, državu članicu domaćina i države članice sudionice.

2.  U operativnom planu utvrđeni su uvjeti pružanja operativne i tehničke pomoći te raspoređivanja timova za potporu u pitanjima azila ili stručnjaka iz intervencijske skupine za azil, uključujući sljedeće:

2.  U operativnom planu utvrđeni su uvjeti pružanja operativne i tehničke pomoći te raspoređivanja timova za potporu u pitanjima azila ili stručnjaka iz intervencijske skupine za azil, uključujući sljedeće:

(a)  opis stanja s načinom djelovanja i ciljevima raspoređivanja, uključujući i operativni cilj;

(a)  opis stanja s načinom djelovanja i ciljevima raspoređivanja, uključujući i operativni cilj;

(b)  predviđeno trajanje raspoređivanja;

(b)  predviđeno trajanje raspoređivanja;

(c)  mjesto u državi članici domaćinu kamo se raspoređuju timovi za potporu u pitanjima azila i intervencijske skupine za azil;

(c)  mjesto u državi članici domaćinu kamo se raspoređuju timovi za potporu u pitanjima azila i intervencijske skupine za azil;

 

(c a)  teritorijalno područje djelovanja timova za potporu u pitanjima azila, ako ti timovi trebaju biti mobilni;

(d)  logistička rješenja, uključujući informacije o uvjetima rada i okolini na mjestu kamo se raspoređuju timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil;

(d)  logistička rješenja, uključujući informacije o uvjetima rada i okolini na mjestu kamo se raspoređuju timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil;

(e)  podroban i jasan opis zadataka i posebnih uputa za timove za potporu u pitanjima azila ili stručnjake iz intervencijske skupine za azil, uključujući nacionalne i europske baze podataka čije pregledavanje im je odobreno te opremu koju mogu upotrebljavati ili nositi u državi članici domaćinu;

(e)  podroban i jasan opis zadataka i odgovornosti, među ostalim i u pogledu poštovanja temeljnih prava te posebnih uputa za timove za potporu u pitanjima azila ili stručnjake iz intervencijske skupine za azil, uključujući nacionalne i europske baze podataka čije pregledavanje im je odobreno te opremu koju mogu upotrebljavati ili nositi u državi članici domaćinu;

(f)  sastav timova za potporu u pitanjima azila ili skupina stručnjaka koje treba rasporediti iz intervencijske skupine za azil;

(f)  sastav timova za potporu u pitanjima azila ili skupina stručnjaka koje treba rasporediti iz intervencijske skupine za azil;

(g)  tehničku opremu koja se raspoređuje, uključujući posebne odredbe kao što su uvjeti upotrebe, prijevoz te druge logističke i financijske odredbe;

(g)  tehničku opremu koja se raspoređuje, uključujući posebne odredbe kao što su uvjeti upotrebe, prijevoz te druge logističke i financijske odredbe;

(h)  ako je riječ o pružanju pomoći u pogledu zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući u pogledu pregleda tih zahtjeva, posebne informacije o zadacima koje timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil mogu obavljati te upućivanje na primjenjivo nacionalno pravo i pravo Unije;

(h)  ako je riječ o pružanju pomoći u pogledu zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući u pogledu pregleda tih zahtjeva, posebne informacije o zadacima koje timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil mogu obavljati te jasan opis njihovih odgovornosti i primjenjivog nacionalnog i međunarodnog prava te prava Unije, uključujući režim odgovornosti, također i pozivanjem na članak 26.;

(i)  plan izvješćivanja i evaluacije koji sadržava mjerila za izvješće o evaluaciji i konačni datum za podnošenje završnog izvješća o evaluaciji;

(i)  plan izvješćivanja i evaluacije koji sadržava mjerila za izvješće o evaluaciji, među ostalim i u pogledu poštovanja temeljnih prava, i konačni datum za podnošenje završnog izvješća o evaluaciji;

(j)  načine suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama, tijelima i uredima Unije ili međunarodnim organizacijama;

(j)  načine suradnje s trećim zemljama, drugim agencijama, tijelima i uredima Unije ili međunarodnim organizacijama u područjima u kojima ti akteri imaju slične mandate;

(k)  postupke u skladu s kojima se osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, žrtve trgovanja ljudima, maloljetne osobe bez pratnje i osobe u ugroženom položaju upućuju nadležnim nacionalnim tijelima koja im mogu pružiti prikladnu pomoć.

(k)  postupke identifikacije i upućivanja maloljetnika i ranjivih osoba nadležnim nacionalnim tijelima koja im mogu pružiti prikladnu pomoć i skrb;

 

(k a)  postupke kojima se utvrđuju praktični aranžmani povezani s mehanizmom za podnošenje pritužbi iz članka 54.c.

 

2a.  U državama članicama u kojima UNHCR djeluje i u kojima ima kapacitete kojima može doprinijeti u vezi sa zahtjevima za operativnu i tehničku pomoć, Agencija, prema potrebi, surađuje s UNHCR-om u pogledu izrade i provedbe operativnog plana.

3.  Uzimajući u obzir stavak 2. točku (e), država članica domaćin odobrava stručnjacima iz timova za potporu u pitanjima azila ili intervencijske skupine za azil pristup europskim bazama podataka te im može odobriti pristup nacionalnim bazama podataka, uz poštovanje prava Unije i nacionalnog prava o pristupu i pregledavanju tih baza podataka, u mjeri u kojoj je to nužno za ostvarivanje ciljeva i obavljanje zadaća navedenih u operativnom planu.

3.  Uzimajući u obzir stavak 2. točku (e), država članica domaćin odobrava stručnjacima iz timova za potporu u pitanjima azila ili intervencijske skupine za azil pristup europskim bazama podataka te im može odobriti pristup nacionalnim bazama podataka, uz poštovanje prava Unije i nacionalnog prava o pristupu i pregledavanju tih baza podataka, u mjeri u kojoj je to nužno za ostvarivanje ciljeva i obavljanje zadaća navedenih u operativnom planu.

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin moraju se usuglasiti o svim izmjenama i prilagodbama operativnog plana. Agencija državama članicama sudionicama odmah šalje primjerak izmijenjenog ili prilagođenog operativnog plana.

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin moraju se usuglasiti o svim izmjenama i prilagodbama operativnog plana. Agencija državama članicama sudionicama odmah šalje primjerak izmijenjenog ili prilagođenog operativnog plana.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor prema potrebi može poslati stručnjake iz Agencije da procijene stanje u državi članici koja traži pomoć. Izvršni direktor odmah obavješćuje upravni odbor o svakom zahtjevu za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila.

1.  Izvršni direktor prema potrebi može poslati stručnjake iz Agencije da procijene stanje u državi članici koja traži pomoć. Izvršni direktor odmah obavješćuje upravni odbor o svakom zahtjevu za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila.

2.  Izvršni direktor donosi odluku o zahtjevu za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila u roku od tri radna dana od datuma zaprimanja zahtjeva. Izvršni direktor u pisanom obliku istodobno obavješćuje državu članicu koja traži pomoć i upravni odbor o svojoj odluci, pri čemu navodi glavne razloge za nju.

2.  Izvršni direktor donosi odluku o zahtjevu za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila u roku od tri radna dana od datuma zaprimanja zahtjeva. Izvršni direktor u pisanom obliku istodobno obavješćuje državu članicu koja traži pomoć i upravni odbor o svojoj odluci, pri čemu navodi glavne razloge za nju.

3.  Pri određivanju sastava svakog tima za potporu u pitanjima azila izvršni direktor uzima u obzir posebne okolnosti u državi članici koja je zatražila pomoć i njezinu procjenu potreba. Tim za potporu u pitanjima azila sastavlja se u skladu s operativnim planom.

3.  Pri određivanju sastava svakog tima za potporu u pitanjima azila izvršni direktor uzima u obzir posebne okolnosti u državi članici koja je zatražila pomoć i njezinu procjenu potreba. Tim za potporu u pitanjima azila sastavlja se u skladu s operativnim planom.

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin izrađuju operativni plan u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o raspoređivanju tima za potporu u pitanjima azila.

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin izrađuju operativni plan u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o raspoređivanju tima za potporu u pitanjima azila.

5.  Čim operativni plan bude usuglašen, izvršni direktor od država članica zahtijeva raspoređivanje stručnjaka u roku od najviše sedam radnih dana. Izvršni direktor navodi broj i profile koje traži od država članica. Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku nacionalnim kontaktnim točkama, a pritom se navodi i planirani datum raspoređivanja. Nacionalnim se kontaktnim točkama dostavlja i preslika operativnog plana.

5.  Čim operativni plan bude usuglašen, izvršni direktor od država članica zahtijeva raspoređivanje stručnjaka u roku od najviše sedam radnih dana. Izvršni direktor navodi broj i profile koje traži od država članica. Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku nacionalnim kontaktnim točkama, a pritom se navodi i planirani datum raspoređivanja. Nacionalnim se kontaktnim točkama, Komisiji i Europskom parlamentu dostavlja i preslika operativnog plana.

6.  Izvršni direktor, nakon što je o tome obavijestio državu članicu domaćina, obustavlja ili prekida raspoređivanje tima za potporu u pitanjima azila ako uvjeti za izvršavanje operativnih i tehničkih mjera više nisu ispunjeni ili ako država članica domaćin ne poštuje operativni plan.

6.  Izvršni direktor, nakon što je o tome obavijestio državu članicu domaćina, može u cijelosti ili dijelom obustaviti ili prekinuti raspoređivanje tima za potporu u pitanjima azila ako uvjeti za izvršavanje operativnih i tehničkih mjera više nisu ispunjeni ili ako država članica domaćin ne poštuje operativni plan ili ako nakon savjetovanja sa službenikom za temeljna prava smatra da je na strani države članice domaćina došlo do povreda temeljnih prava ili obveza međunarodne zaštite koje su po svojoj naravi ozbiljne ili će se vjerojatno nastaviti.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako je država članica suočena s nerazmjernim migracijskim izazovima u određenim žarišnim područjima na vanjskim granicama koje obilježavaju veliki priljevi mješovitih migracijskih tokova, ona može zatražiti tehničko i operativno pojačanje u obliku timova za potporu upravljanju migracijama. Ta država članica podnosi zahtjev za pojačanje i ocjenu svojih potreba Agenciji i drugim relevantnim agencijama Unije, posebno Europskoj graničnoj i obalnoj straži i Europolu kako je predviđeno člankom 18. stavkom 1. Uredbe 2016/1624. Izvršni direktor u suradnji s drugim relevantnim agencijama Unije ocjenjuje zahtjev države članice za pojačanje i procjenu njezinih potreba kako bi utvrdio sveobuhvatan paket za pojačanje koji obuhvaća različite aktivnosti koje koordiniraju relevantne agencije Unije i koje se usuglašavaju s dotičnom državom članicom.

1.  Ako država članica traži operativno i tehničko pojačanje traženjem timova za potporu upravljanju migracijama iz članka 17. Uredbe br. XXX/XXX ili ako su timovi za potporu upravljanju migracijama raspoređeni na područja žarišnih točaka (hotspot) iz članka 18. Uredbe br. XXX/XXX, izvršni direktor osigurava koordinaciju aktivnosti Agencije u timovima za potporu upravljanju migracijama s Komisijom i drugim relevantnim agencijama Unije, posebice Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.

1.  Komisija u suradnji s državom članicom domaćinom i relevantnim agencijama Unije uspostavlja uvjete suradnje u žarišnom području i odgovorna je za koordinaciju aktivnosti timova za potporu upravljanju migracijama.

2.  Izvršni direktor prema potrebi pokreće postupak za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila ili stručnjaka iz intervencijske skupine za azil u skladu s člancima 17. i 18. Operativno i tehničko pojačanje koje pružaju timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil u okviru timova za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

2.  Izvršni direktor prema potrebi pokreće postupak za raspoređivanje timova za potporu u pitanjima azila ili stručnjaka iz intervencijske skupine za azil kao dijela timova za potporu upravljanju migracijama u skladu s člancima 17., 18., 20. i 22., uključujući i ondje gdje se primjenjuje postupak iz stavka -1. ovog članka ili članka 19. stavka 3. točke (b) Uredbe 2016/1624. Operativno i tehničko pojačanje koje pružaju timovi za potporu u pitanjima azila ili stručnjaci iz intervencijske skupine za azil u okviru timova za potporu upravljanju migracijama može uključivati:

(a)  pregled državljana trećih zemalja, uključujući njihovu identifikaciju i registraciju te, na zahtjev države članice, uzimanje otisaka prstiju;

(a)  pregled državljana trećih zemalja, uključujući njihovu identifikaciju i registraciju te, na zahtjev države članice, uzimanje otisaka prstiju;

(b)  registraciju zahtjeva za međunarodnu zaštitu te, na zahtjev države članice, pregled tih zahtjeva;

(b)  registraciju zahtjeva za međunarodnu zaštitu te, na zahtjev države članice, pregled tih zahtjeva;

(c)  davanje informacija o postupcima azila, uključujući premještanje, te posebnu pomoć podnositeljima ili potencijalnim podnositeljima tih zahtjeva koji bi mogli podlijegati premještanju.

(c)  davanje informacija o postupcima azila, uključujući premještanje, te posebnu pomoć podnositeljima ili potencijalnim podnositeljima tih zahtjeva koji bi mogli podlijegati premještanju, kao i informacija o pravima podnositelja zahtjeva, uključujući dostupne pravne lijekove, te o pristupu postupcima za prihvat, identifikaciju i upućivanje ranjivih osoba.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku koji ih opterećuje posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu organizira i koordinira sveobuhvatan skup operativnih i tehničkih mjera iz članka 16. te raspoređuje stručnjake iz intervencijske skupine za azil iz članka 18. te stručnjake iz redova vlastitog osoblja kako bi kratkoročno ojačala te sustave azila i prihvata.

1.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku koji ih opterećuje posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu organizira i koordinira sveobuhvatan skup operativnih i tehničkih mjera iz članka 16. te raspoređuje stručnjake iz intervencijske skupine za azil iz članka 18., stručnjake iz redova vlastitog osoblja te po potrebi dodatnu tehničku opremu kako bi kratkoročno ojačala te sustave azila i prihvata.

2.  Stručnjaci iz intervencijske skupine za azil raspoređuju se u skladu s postupkom iz članka 20., uz uvjet da su stručnjaci iz svake države članice raspoređeni u roku od tri radna dana od datuma kad su izvršni direktor i država članica koja je zatražila pomoć usuglasili operativni plan. Države članice ne mogu se pozvati na izuzeće iz članka 17. stavka 6.

2.  Stručnjaci iz intervencijske skupine za azil raspoređuju se u skladu s postupkom iz članka 20., uz uvjet da se stručnjaci iz svake države članice stave na raspolaganje za raspoređivanje u roku od tri radna dana od datuma kad su izvršni direktor i država članica koja je zatražila pomoć usuglasili operativni plan. Države članice ne mogu se pozvati na izuzeće iz članka 17. stavka 6.

3.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku, a ona ne zatraži operativnu i tehničku pomoć od Agencije ili ne prihvati ponudu Agencije za pružanje takve pomoći ili ne poduzme dostatne mjere za rješavanje tog pritiska ili ne poštuje preporuke Komisije iz članka 15. stavka 3. te time učini sustave azila i prihvata nedjelotvornima do te mjere da se ugrožava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila, Komisija može provedbenim aktom donijeti odluku kojom utvrđuje jednu ili više mjera iz članka 16. stavka 3. koje Agencija mora poduzeti kako bi poduprla dotičnu državu članicu. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom razmatranja iz članka 64.

3.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku, a ona ne zatraži operativnu i tehničku pomoć od Agencije ili ne prihvati ponudu Agencije za pružanje takve pomoći ili ne poduzme dostatne mjere za rješavanje tog pritiska ili ne poštuje preporuke Komisije iz članka 15. stavka 3. te time učini sustave azila i prihvata nedjelotvornima do te mjere da se ugrožava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila, Komisija može provedbenim aktom donijeti odluku kojom utvrđuje jednu ili više mjera iz članka 16. stavka 3. koje Agencija mora poduzeti kako bi poduprla dotičnu državu članicu. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom razmatranja iz članka 64.

4.  Za potrebe stavka 3., izvršni direktor u roku od dva radna dana od dana donošenja odluke Komisije utvrđuje mjere koje treba poduzeti za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Komisije. Istodobno izvršni direktor i dotična država članica usuglasuju operativni plan.

4.  Za potrebe stavka 3., izvršni direktor u roku od dva radna dana od dana donošenja odluke Komisije utvrđuje mjere koje treba poduzeti za praktičnu provedbu mjera utvrđenih u odluci Komisije. Istodobno izvršni direktor i dotična država članica usuglase operativni plan.

5.  Agencija bez odgode i u svakom slučaju u roku od tri radna dana od dana uspostavljanja operativnog plana mora rasporediti potrebne stručnjake iz intervencijske skupine za azil kao i stručnjake iz redova svojeg osoblja. Ako je potrebno, raspoređivanje stručnjaka iz intervencijske skupine za azil odmah se dopunjuje timovima za potporu u pitanjima azila.

5.  Agencija bez odgode i u svakom slučaju u roku od tri radna dana od dana uspostavljanja operativnog plana mora rasporediti potrebne stručnjake iz intervencijske skupine za azil kao i stručnjake iz redova svojeg osoblja. Ako je potrebno, raspoređivanje stručnjaka iz intervencijske skupine za azil odmah se dopunjuje timovima za potporu u pitanjima azila.

6.  Dotična država članica mora odmah surađivati s Agencijom te poduzeti potrebne mjere kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih tom odlukom i operativnim planom.

6.  Dotična država članica mora odmah surađivati s Agencijom te poduzeti potrebne mjere kako bi olakšala provedbu te odluke i praktičnu provedbu mjera utvrđenih tom odlukom i operativnim planom.

7.  Države članice stavljaju na raspolaganje stručnjake iz intervencijske skupine za azil prema tome kako je utvrdio izvršni direktor.

7.  Države članice stavljaju na raspolaganje stručnjake iz intervencijske skupine za azil prema tome kako je utvrdio izvršni direktor.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 22.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.a

 

Upute timovima za potporu u pitanjima azila i stručnjacima iz intervencijske skupine za azil

 

1.  Država članica domaćin timovima za potporu u pitanjima azila ili stručnjacima iz intervencijske skupine za azil tijekom njihova raspoređivanja izdaje upute u skladu s operativnim planom.

 

2.  Preko svojeg koordinatora Agencija može državi članici domaćinu prenijeti svoje stavove o uputama iz stavka 1. U tom slučaju država članica domaćin uzima te stavove u obzir i postupa u skladu s njima u mjeri u kojoj je to moguće.

 

3.  Ako upute iz stavka 1. nisu u skladu s operativnim planom, koordinator o tome odmah izvješćuje izvršnog direktora, koji prema potrebi može djelovati u skladu s člankom 20. stavkom 6.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje obvezu države članice da Agenciji stavi na raspolaganje potrebne objekte i opremu kako bi mogla pružiti potrebnu operativnu i tehničku pomoć, Agencija može rasporediti vlastitu opremu u države članice ako to bude potrebno timovima za potporu u pitanjima azila ili stručnjacima iz intervencijske skupine za azil i ako se time može nadopuniti oprema koju su na raspolaganje stavile države članice ili druge agencije Unije.

1.  Ne dovodeći u pitanje obvezu države članice da Agenciji stavi na raspolaganje potrebne objekte i opremu kako bi mogla pružiti potrebnu operativnu i tehničku pomoć, Agencija može rasporediti vlastitu opremu u države članice, među ostalim na zahtjev države članice kojoj je potrebna pomoć, ako to bude potrebno timovima za potporu u pitanjima azila ili stručnjacima iz intervencijske skupine za azil i ako se time može nadopuniti oprema koju su na raspolaganje stavile države članice ili druge agencije Unije.

2.  Agencija može nabaviti ili unajmiti tehničku opremu odlukom izvršnog direktora uz savjetovanje s upravnim odborom. Svakoj nabavi ili najmu opreme prethodi temeljita analiza potreba te analiza troškova i koristi. Svaki takav izdatak predviđen je u proračunu Agencije kako ga je donio upravni odbor, u skladu s financijskim pravilima koja su primjenjiva na Agenciju.

2.  Agencija može nabaviti ili unajmiti tehničku opremu odlukom izvršnog direktora uz savjetovanje s upravnim odborom. Svakoj nabavi ili najmu opreme prethodi temeljita analiza potreba te analiza troškova i koristi. Svaki takav izdatak predviđen je u proračunu Agencije kako ga je donio upravni odbor, u skladu s financijskim pravilima koja su primjenjiva na Agenciju.

 

2a.  Agencija je odgovorna za jamčenje sigurnosti svoje opreme za trajanja životnog ciklusa te opreme.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako stručnjaci iz timova za potporu u pitanjima azila ili iz intervencijske skupine za azil djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom odgovorna za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.

1.  Ako stručnjaci iz timova za potporu u pitanjima azila ili iz intervencijske skupine za azil djeluju u državi članici domaćinu, ta država članica i Agencija u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije zajednički su i pojedinačno odgovorne za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija. Ako stručnjaci iz timova za potporu u pitanjima azila ili iz intervencijske skupine za azil djeluju u trećoj zemlji, Agencija je odgovorna za svu štetu koju oni prouzroče tijekom izvršavanja svojih aktivnosti.

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem, država članica domaćin može od matične države članice zatražiti povrat svih iznosa koje je morala platiti žrtvama ili osobama koje u njihovo ime imaju pravo primiti nadoknadu od matične države članice ili Agencije.

2.  Ako je takva šteta izazvana grubom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem, država članica domaćin ili Agencija može od matične države članice zatražiti povrat svih iznosa koje je morala platiti žrtvama ili osobama koje u njihovo ime imaju pravo primiti nadoknadu od matične države članice ili Agencije.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim osobama, svaka država članica odriče se svake tražbine od države članice domaćina ili bilo koje druge države članice, koja je povezana sa štetom koju je pretrpjela, osim u slučaju grubog nemara ili namjerne pogreške.

3.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim osobama, svaka država članica odriče se svake tražbine od države članice domaćina ili bilo koje druge države članice, koja je povezana sa štetom koju je pretrpjela, osim u slučaju grubog nemara ili namjerne pogreške.

4.  Sve sporove između država članica ili s Agencijom povezane s primjenom stavaka 2. i 3. ovog članka koji se ne mogu riješiti pregovorima među državama članicama one podnose Sudu Europske unije u skladu s člankom 273. Ugovora.

4.  Sve sporove između država članica ili između države članice i Agencije povezane s primjenom stavaka 1., 2. i 3. ovog članka koji se ne mogu riješiti međusobnim pregovorima države članice upućuju Sudu Europske unije u skladu s Ugovorima.

5.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim osobama, Agencija podmiruje troškove štete nastale na opremi Agencije tijekom raspoređivanja, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

5.  Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim osobama, Agencija podmiruje troškove štete nastale na opremi Agencije tijekom raspoređivanja, osim u slučaju grube nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  troškove prijevoza između različitih regija države članice domaćina;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  troškove najma auta i sve troškove koji su s tim povezani, kao što su osiguranje, gorivo i cestarine;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  troškove za komunikacijske usluge;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f c)  troškove usmenog prevođenja.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija pri obradi osobnih podataka primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001.

1.  Agencija pri obradi osobnih podataka primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001.

2.  Upravni odbor utvrđuje mjere kojima Agencija primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka Agencije. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

2.  Upravni odbor utvrđuje mjere kojima Agencija primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka Agencije. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

3.  Ne dovodeći u pitanje članke 31. i 32., Agencija može obrađivati osobne podatke u administrativne svrhe.

3.  Ne dovodeći u pitanje članke 31. i 32., Agencija može obrađivati osobne podatke u administrativne svrhe.

4.  Zabranjeni su prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji bi provodile države članice prema tijelima trećih zemalja ili prema trećim osobama, uključujući i međunarodne organizacije.

4.  Zabranjeni su prijenos osobnih podataka koje obrađuje Agencija i daljnji prijenos osobnih podataka koji su obrađeni u okviru ove Uredbe koji bi provodile države članice prema tijelima trećih zemalja ili prema trećim osobama, uključujući i međunarodne organizacije.

 

4a.  U odnosu na obradu osobnih podataka od strane Agencije ili njezina osoblja prilikom pružanja operativne i tehničke pomoći i prema uputama države članice domaćina, država članica domaćin smatra se „voditeljom obrade” u skladu sa značenjem članka 4. stavka 1. i 7. Uredbe EU 2016/679 i članka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001. Ta obrada podliježe Uredbi (EU) 2016/679.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može obrađivati osobne podatke isključivo u sljedeće svrhe:

1.  Agencija može obrađivati osobne podatke isključivo u sljedeće svrhe:

(a)  radi obavljanja svojih zadaća pružanja operativne i tehničke pomoći u skladu s člankom 16. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 2.;

(a)  radi obavljanja svojih zadaća pružanja operativne i tehničke pomoći u skladu s člankom 16. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 2.;

(b)  pri provedbi odabira uzorka slučajeva za svrhe postupka praćenja iz članka 13.;

(b)  pri provedbi odabira uzorka slučajeva za svrhe postupka praćenja iz članka 13., što podrazumijeva isključivo obrađivanje osobnih podataka o nacionalnosti, dobi i spolu;

(c)  pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu djece ili ranjivih osoba iz članka 13. stavka 2. te članka 16. stavka 3. točaka (b) i (c) na zahtjev država članica,

(c)  pri obradi zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz članka 16. stavka 3. točaka (b), (c) i (ja) na zahtjev država članica;

(d)  radi olakšavanja razmjene informacija s državama članicama, Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolom i Eurojustom u skladu s člankom 36. te u okviru informacija dobivenih pri obavljanju zadataka navedenih u članku 21. stavku 2.;

(d)  radi olakšavanja razmjene informacija s državama članicama, Europskom graničnom i obalnom stražom, Europolom i Eurojustom u skladu s člankom 36. te u okviru informacija dobivenih pri obavljanju zadataka navedenih u članku 21. stavku 2.;

(e)  pri analizi informacija o stanju u području azila u skladu s člankom 4.;

 

2.  Pri svakoj obradi osobnih podataka mora se poštovati načelo proporcionalnosti, a obrada mora biti strogo ograničena na osobne podatke nužne za svrhe iz stavka 1.

2.  Pri svakoj obradi osobnih podataka mora se poštovati načelo proporcionalnosti, a obrada mora biti strogo ograničena na osobne podatke nužne za svrhe iz stavka 1.

3.  Države članice ili druge agencije Unije koje Agenciji dostavljaju osobne podatke smiju ih prenijeti Agenciji isključivo za svrhe iz stavka 1. Zabranjena je svaka daljnja obrada pohranjenih osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih iz stavka 1.

3.  Države članice ili druge agencije Unije koje Agenciji dostavljaju osobne podatke smiju ih prenijeti Agenciji isključivo za svrhe iz stavka 1. Zabranjena je svaka daljnja obrada pohranjenih osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih iz stavka 1.

4.  Države članice i druge agencije Unije mogu u trenutku prijenosa osobnih podataka naznačiti sva ograničenja pristupa ili upotrebe navodeći opće ili posebne uvjete, uključujući u pogledu prijenosa, brisanja ili uništavanja. Ako se potreba za takvim ograničenjima pokaže nakon prijenosa informacija, one o tome na odgovarajući način obavješćuju Agenciju. Agencija mora poštovati ta ograničenja.

4.  Države članice i druge agencije Unije mogu u trenutku prijenosa osobnih podataka naznačiti sva ograničenja pristupa ili upotrebe navodeći opće ili posebne uvjete, uključujući u pogledu prijenosa, brisanja ili uništavanja. Ako se potreba za takvim ograničenjima pokaže nakon prijenosa informacija, one o tome na odgovarajući način obavješćuju Agenciju. Agencija mora poštovati ta ograničenja.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad Agencija upotrebljava osobne podatke koje su prikupile ili joj prenijele države članice ili osoblje Agencije pri pružanju operativne i tehničke pomoći državama članicama, ta je upotreba ograničena na ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, zanimanje ili obrazovanje, otiske prstiju i digitalne fotografije državljana trećih zemalja.

1.  Kad Agencija upotrebljava osobne podatke koje su prikupile ili joj prenijele države članice ili osoblje Agencije pri pružanju operativne i tehničke pomoći državama članicama, ta je upotreba ograničena na ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, zanimanje ili obrazovanje, otiske prstiju i digitalne fotografije državljana trećih zemalja.

2.  Agencija smije obrađivati osobne podatke iz stavka 1. samo u sljedećim slučajevima:

2.  Agencija smije obrađivati osobne podatke iz stavka 1. samo u sljedećim slučajevima:

(a)  ako je to potrebno za identifikaciju i registraciju iz članka 16. stavka 3. točke (a);

(a)  ako je to potrebno za identifikaciju i registraciju iz članka 16. stavka 3. točke (a);

(b)  ako je to potrebno za olakšavanje razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje obavljaju nadležna nacionalna tijela kako je navedeno u članku 16 stavku 3. točki (b);

(b)  ako je to potrebno za olakšavanje razmatranja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje obavljaju nadležna nacionalna tijela kako je navedeno u članku 16. stavku 3. točki (b);

(c)  ako je to potrebno za pružanje pomoći nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz članka 16 stavka 3. točke (c);

(c)  ako je to potrebno za pružanje pomoći nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu iz članka 16. stavka 3. točke (c);

(d)  ako je to potrebno za pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite unutar Unije kako je navedeno u članku 16 stavku 3. točki (g);

(d)  ako je to potrebno za pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite unutar Unije kako je navedeno u članku 16. stavku 3. točki (g);

(e)  ako je prijenos podataka Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolu ili Eurojustu potreban za obavljanje njihovih zadaća u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 30.;

(e)  ako je prijenos podataka Europskoj graničnoj obalnoj straži, Europolu ili Eurojustu potreban za obavljanje njihovih zadaća u skladu s njihovim odgovarajućim ovlastima i u skladu s člankom 30.;

(f)  ako je potreban prijenos podataka tijelima država članica nadležnima za imigracije i azil radi njihove upotrebe u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te nacionalnim pravilima i pravilima Unije o zaštiti podataka;

(f)  ako je potreban prijenos podataka tijelima država članica nadležnima za imigracije i azil radi njihove upotrebe u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te nacionalnim pravilima i pravilima Unije o zaštiti podataka;

(g)  ako je to potrebno za analizu informacija o stanju u području azila.

 

3.  Osobni se podaci brišu odmah nakon prijenosa Agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolu ili Eurojustu ili nadležnim tijelima država članica ili nakon njihove upotrebe za analizu podataka o stanju u području azila. Rok unutar kojeg ostaju pohranjeni ne smije ni u kojem slučaju biti dulji od 30 dana od datuma kad je Agencija prikupila ili primila te podatke. Pri sastavljanju rezultata analize podataka o stanju u području azila identifikacija fizičke osobe na temelju tih podataka ne smije biti moguća ni u kojem trenutku.

3.  Osobni se podaci brišu odmah nakon prijenosa Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Europolu ili Eurojustu ili nadležnim tijelima država članica. Rok unutar kojeg ostaju pohranjeni ne smije ni u kojem slučaju biti dulji od 45 dana od datuma kad je Agencija prikupila ili primila te podatke. Pri sastavljanju rezultata analize podataka o stanju u području azila identifikacija fizičke osobe na temelju tih podataka ne smije biti moguća ni u kojem trenutku.

 

3a.  Država članica ili osoblje Agencije koje prenosi osobne podatke prema stavku 1. državljane trećih zemalja u trenutku prikupljanja njihovih osobnih podataka obavještava o pravima iz članaka 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/679 i postupcima za njihovo ostvarivanje, o kontaktnim detaljima nacionalnog nadzornog tijela države članice domaćina i pravu na podnošenje pritužbe pred nacionalnim nadzornim tijelima i nacionalnim sudovima.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pitanjima koja su povezana s njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije i u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje olakšava i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice promiču i poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima propisanima zakonodavstvom Unije i onda kad se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih trećih zemalja.

1.  U pitanjima koja su povezana s njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije i u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje olakšava i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice promiču i poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima propisanima zakonodavstvom Unije, uključujući Povelju, Konvenciju iz 1951. i Protokol iz 1967., i onda kad se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih trećih zemalja.

2.  Agencija može surađivati s tijelima trećih zemalja nadležnima za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom uz potporu delegacija Unije i u koordinaciji s njima, posebice radi promicanja standarda Unije u pogledu azila i pružanja pomoći trećim zemljama u pogledu stjecanja stručnog znanja i izgradnje kapaciteta za njihove sustave azila i prihvata te provedbe programa regionalnog razvoja i zaštite te drugih mjera. Agencija može provoditi takvu suradnju u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikama Unije. Agencija traži prethodno odobrenje Komisije za takve radne dogovore i o tome obavješćuje Europski parlament.

2.  Agencija može surađivati s tijelima trećih zemalja nadležnima za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom uz potporu delegacija Unije i u koordinaciji s njima, posebice radi promicanja standarda Unije u pogledu azila i pružanja pomoći trećim zemljama u pogledu stjecanja stručnog znanja i izgradnje kapaciteta za njihove sustave azila i prihvata te provedbe programa regionalnog razvoja i zaštite te drugih mjera. Agencija može provoditi takvu suradnju u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima u skladu s pravom i politikama Unije. Agencija traži prethodno odobrenje Komisije za takve radne dogovore i o tome obavješćuje Europski parlament. Prije sklapanja radnog dogovora Agencija obavješćuje Europski parlament.

3.  Agencija može, uz suglasnost države članice domaćina, pozivati dužnosnike iz trećih zemalja da promatraju operativne i tehničke mjere iz članka 16. stavka 3. ako njihova prisutnost ne ugrožava postizanje ciljeva tih mjera i ako se time može dodatno poboljšati suradnja i razmjena najbolje prakse.

 

4.  Agencija koordinira mjere preseljenja koje su poduzele države članice ili Unija, uključujući razmjenu informacija, kako bi se ispunile potrebe izbjeglica u trećim zemljama za međunarodnom zaštitom i kako bi se pokazala solidarnost sa zemljama koje su ih primile. Agencija prikuplja informacije, prati preseljenje u države članice te podupire države članice u izgradnji njihovih kapaciteta za preseljenje. Uz to Agencija može, podložno dogovoru s tom trećom zemljom i uz suglasnost Komisije, koordinirati sve takve razmjene informacija ili druge mjere između država članica i treće zemlje na državnom području te treće zemlje.

4.  Agencija podupire mjere preseljenja koje su poduzele države članice ili Unija, uključujući razmjenu informacija, u bliskoj suradnji s UNHCR-om i relevantnim nevladinim organizacijama te uz potpuno poštovanje standarda i političkih smjernica UNHCR-a. Agencija prikuplja informacije, prati preseljenje u države članice, podupire države članice u izgradnji njihovih kapaciteta za preseljenje te pruža svaku dodatnu potporu u pogledu preseljenja u skladu s odgovornostima koje su joj dodijeljene u Uredbi (EU) 2017/xxx [Okvir Unije za preseljenje].

5.  Agencija sudjeluje u provedbi međunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, a koje je Unija u okviru svoje politike vanjskih odnosa sklopila s trećim zemljama.

5.  Agencija sudjeluje u provedbi međunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, a koje je Unija u okviru svoje politike vanjskih odnosa sklopila s trećim zemljama.

6.  Agencija može dobiti sredstva Unije u skladu s odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupire politika vanjskih odnosa Unije. Agencija može pokrenuti i financirati projekte tehničke pomoći u trećim zemljama u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

6.  Agencija može dobiti sredstva Unije u skladu s odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupire politika vanjskih odnosa Unije. Agencija može pokrenuti i financirati projekte tehničke pomoći u trećim zemljama u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

 

6a.  Agencija obavješćuje Europski parlament o aktivnostima provedenima na temelju ovog članka. U svoja godišnja izvješća uvrštava ocjenu o suradnji s trećim zemljama.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 35.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 35.a

 

Časnici za vezu u trećim zemljama

 

1.  Agencija može u trećim zemljama rasporediti stručnjake iz vlastitog osoblja kao časnike za vezu kojima pri izvršavanju njihovih zadaća mora biti osigurana najviša moguća zaštita. Časnici za vezu raspoređuju se samo u one treće zemlje u kojima je praksa upravljanja pitanjima migracije i azila u skladu sa standardima ljudskih prava.

 

2.  U okviru politike vanjskih odnosa Unije, prioritet pri raspoređivanju časnika za vezu daje se onim trećim zemljama koje, na temelju odgovarajuće analize informacija, predstavljaju zemlju podrijetla ili tranzita kad je riječ o migraciji povezanoj s azilom. Raspoređivanje časnika za vezu odobrava Upravni odbor.

 

3.  U skladu s pravom Unije i uz potpuno poštovanje temeljnih prava zadaće časnika za vezu Agencije uključuju uspostavu i održavanje kontakata s nadležnim tijelima treće zemlje kojoj su dodijeljeni, kako bi pridonijeli uspostavi upravljanja migracijama kojim se uzima u obzir aspekt zaštite i, prema potrebi, olakšali pristup zakonitim putovima prema Uniji za osobe kojima je potrebna zaštita, uključujući s pomoću preseljenja. Časnici za vezu, po potrebi, usko surađuju s izaslanstvima Unije, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima, posebno UNHCR-om.

 

4.  Odluka o raspoređivanju časnika za vezu u treće zemlje podliježe prethodnom mišljenju Komisije. O tim se aktivnostima u cijelosti i bez odgađanja obavješćuje Europski parlament.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija surađuje s agencijama, tijelima i uredima Unije čije su aktivnosti povezane s njezinim područjem djelovanja i koji su nadležni za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, posebice s Agencijom Europske unije za temeljna prava i Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.

1.  Agencija surađuje s agencijama, tijelima i uredima Unije čije su aktivnosti povezane s njezinim područjem djelovanja i koji su nadležni za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, posebice s Agencijom Europske unije za temeljna prava i Europskom graničnom i obalnom stražom.

2.  Ta se suradnja odvija u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima nakon dobivene suglasnosti Komisije. Agencija obavješćuje Europski parlament o svakom takvom dogovoru.

2.  Ta se suradnja odvija u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima nakon dobivene suglasnosti Komisije. Agencija obavješćuje Europski parlament o svakom takvom dogovoru.

3.  Suradnjom se stvara sinergija među relevantnim tijelima Unije i sprečava preklapanje rada koji ona obavljaju u skladu sa svojim ovlastima.

3.  Suradnjom se stvara sinergija među relevantnim tijelima Unije i sprečava preklapanje rada koji ona obavljaju u skladu sa svojim ovlastima.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 37.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija surađuje s međunarodnim organizacijama, posebice s UNHCR-om, u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom i u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima, u skladu s Ugovorom i s odredbama o nadležnostima tih tijela. Upravni odbor odlučuje o radnim dogovorima koje prethodno mora odobriti Komisija.

Agencija surađuje s međunarodnim organizacijama, posebice s UNHCR-om, u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom i u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima, u skladu s Ugovorom i s odredbama o nadležnostima tih tijela. Upravni odbor odlučuje o radnim dogovorima koje prethodno mora odobriti Komisija. Agencija obavješćuje Europski parlament o svim takvim radnim dogovorima.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 38.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Administrativna i upravljačka struktura Agencije sastoji se od:

Administrativna i upravljačka struktura Agencije sastoji se od:

(a)  upravnog odbora, koji izvršava funkcije iz članka 40.;

(a)  upravnog odbora, koji izvršava funkcije iz članka 40.;

(b)  izvršnog direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 46.;

(b)  izvršnog direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 46.;

(c)  zamjenika izvršnog direktora, kako je utvrđeno člankom 47.

(c)  zamjenika izvršnog direktora, kako je utvrđeno člankom 47.

 

(c a)  službenika za temeljna prava;

 

(c b)  savjetodavnog foruma.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa.

1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice, dva predstavnika Komisije i dva predstavnika Europskog parlamenta, koji svi imaju pravo glasa.

2.  Upravni odbor uključuje jednog predstavnika UNHCR-a, bez prava glasa.

2.  Upravni odbor uključuje jednog predstavnika UNHCR-a, bez prava glasa.

3.  Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

3.  Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

4.  Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području azila te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

4.  Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području azila te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

5.  Mandat članova upravnog odbora traje četiri godine. Taj mandat može biti produljen. Po isteku njihova mandata ili u slučaju njihove ostavke članovi ostaju na dužnosti sve do produljenja njihova imenovanja ili do njihove zamjene.

5.  Mandat članova upravnog odbora traje četiri godine. Taj mandat može biti produljen. Po isteku njihova mandata ili u slučaju njihove ostavke članovi ostaju na dužnosti sve do produljenja njihova imenovanja ili do njihove zamjene.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 40.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor:

Upravni odbor:

(a)  daje opće smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 41. donosi programski dokument Agencije;

(a)  daje opće smjernice za djelovanje Agencije te svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa i u skladu s člankom 41. donosi programski dokument Agencije;

(b)  donosi godišnji proračun Agencije dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa te izvršava druge funkcije u odnosu na proračun Agencije u skladu s poglavljem 10.;

(b)  donosi godišnji proračun Agencije dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa te izvršava druge funkcije u odnosu na proračun Agencije u skladu s poglavljem 10.;

(c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Agencije te ga najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima mora biti objavljeno;

(c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Agencije te ga najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima mora biti objavljeno;

 

(ca)  do 30. studenoga svake godine te nakon uzimanja u obzir mišljenja Komisije, dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa donosi jedinstveni programski dokument koji sadržava višegodišnje programiranje Agencije i njezin program rada za sljedeću godinu te ga prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(d)  donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju u skladu s člankom 53;

(d)  donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju u skladu s člankom 53;

(e)  donosi sve odluke radi izvršavanja ovlasti Agencije kako su utvrđene ovom Uredbom;

(e)  donosi sve odluke radi izvršavanja ovlasti Agencije kako su utvrđene ovom Uredbom;

(f)  donosi strategiju borbe protiv prijevara razmjernu riziku od prijevare uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(f)  donosi strategiju borbe protiv prijevara razmjernu riziku od prijevare uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(g)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanja njime u odnosu na svoje članove;

(g)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanja njime u odnosu na svoje članove;

(h)  donosi i redovito ažurira planove komunikacije i širenja informacija iz članka 2. stavka 3. na temelju analize potreba;

(h)  donosi i redovito ažurira planove komunikacije i širenja informacija iz članka 2. stavka 3. na temelju analize potreba;

(i)  donosi svoj poslovnik;

(i)  donosi svoj poslovnik;

(j)  u skladu sa stavkom 2. izvršava ovlasti u odnosu na osoblje Agencije koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu za imenovanje te ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu27 (ovlasti tijela za imenovanja);

(j)  u skladu sa stavkom 2. izvršava ovlasti u odnosu na osoblje Agencije koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu za imenovanje te ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu27 (ovlasti tijela za imenovanja);

(k)  donosi odgovarajuća provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

(k)  donosi odgovarajuća provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

(l)  imenuje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, izvršava disciplinske ovlasti u odnosu na njih te prema potrebi produljuje njihov mandat ili ih razrješuje dužnosti u skladu s člancima 45. i 47.;

(l)  izvršava disciplinske ovlasti u odnosu na izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;

 

(l a)  na prijedlog izvršnog direktora i nakon savjetovanja sa savjetodavnim forumom imenuje službenika za temeljna prava;

(m)  donosi godišnje izvješće o stanju u području azila u Uniji u skladu s člankom 65. To izvješće podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(m)  donosi godišnje izvješće o stanju u području azila u Uniji u skladu s člankom 65. To izvješće podnosi se Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji i objavljuje;

(n)  donosi sve odluke o razvoju informacijskih sustava predviđenih ovom Uredbom, uključujući informacijski portal iz članka 8. stavka 2. točke (b);

(n)  donosi sve odluke o razvoju informacijskih sustava predviđenih ovom Uredbom, uključujući informacijski portal iz članka 8. stavka 2. točke (b);

(o)  donosi iscrpna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u skladu s člankom 58.;

(o)  donosi iscrpna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u skladu s člankom 58.;

 

(o a)  utvrđuje mjere kojima Agencija primjenjuje Uredbu (EZ) 45/2001, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka Agencije;

(p)  donosi kadrovsku politiku Agencije u skladu s člankom 55.;

(p)  donosi kadrovsku politiku Agencije u skladu s člankom 55.;

(q)  donosi, nakon što je zatražio mišljenje Komisije, programski dokument u skladu s člankom 41.;

(q)  donosi, nakon što je zatražio mišljenje Komisije, programski dokument u skladu s člankom 41.;

(r)  donosi sve odluke o uspostavi unutarnjih struktura Agencije te o izmjenama tih struktura, prema potrebi;

(r)  donosi sve odluke o uspostavi unutarnjih struktura Agencije te o izmjenama tih struktura, prema potrebi;

(s)  osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(s)  osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(t)  donosi operativne standarde, pokazatelje, smjernice i najbolje prakse koje je Agencija razvila u skladu s člankom 12. stavkom 2.;

(t)  donosi operativne standarde, pokazatelje, smjernice i najbolje prakse koje je Agencija razvila u skladu s člankom 12. stavkom 2.;

(u)  potvrđuje zajedničku analizu informacija o zemlji podrijetla i svako preispitivanje te zajedničke analize u skladu s člankom 10. stavcima 2. i 3;

 

(v)  utvrđuje program praćenja i procjene sustava azila i prihvata u skladu s člankom 14. stavkom 1.;

(v)  utvrđuje program praćenja i procjene sustava azila i prihvata u skladu s člankom 14. stavkom 1.;

(w)  donosi godišnje izvješće skupine stručnjaka koji provode postupak praćenja u skladu s člankom 14. stavkom 3.;

(w)  donosi godišnje izvješće skupine stručnjaka koji provode postupak praćenja u skladu s člankom 14. stavkom 3.;

(x)  donosi preporuke nakon postupka praćenja u skladu s člankom 14. stavkom 4.;

(x)  donosi preporuke nakon postupka praćenja u skladu s člankom 14. stavkom 4.;

(y)  utvrđuje profile i ukupni broj stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje za timove za potporu u pitanjima azila u skladu s člankom 17. stavkom 3.;

(y)  utvrđuje profile i ukupni broj stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje za timove za potporu u pitanjima azila u skladu s člankom 17. stavkom 3.;

(z)  utvrđuje profile i ukupni broj stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje za intervencijsku skupinu za azil u skladu s člankom 18. stavkom 2.;

(z)  utvrđuje profile i ukupni broj stručnjaka koji se stavljaju na raspolaganje za intervencijsku skupinu za azil u skladu s člankom 18. stavkom 2.;

(a a)  donosi strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je Agencija nadležna, kao i radne dogovore o njezinoj provedbi;

(a a)  donosi strategiju odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u pogledu pitanja za koja je Agencija nadležna, kao i radne dogovore o njezinoj provedbi;

(b b)  odobrava sklapanje radnih dogovora u skladu s člankom 35.

(b b)  odobrava sklapanje radnih dogovora u skladu s člankom 35.

2.  Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

2.  Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

Upravni odbor može zbog iznimnih okolnosti svojom odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i ovlasti koje je on delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja koji nije izvršni direktor.

Upravni odbor može zbog iznimnih okolnosti svojom odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i ovlasti koje je on delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja koji nije izvršni direktor.

3.  Upravni odbor može uspostaviti izvršni odbor, koji čine predsjednik upravnog odbora, dva predstavnika Komisije u upravnom odboru i tri druga člana upravnog odbora, kako bi njemu i izvršnom direktoru pružao pomoć u pripremi odluka, godišnjeg i višegodišnjeg programiranja i aktivnosti koje upravni odbor treba donijeti. Prema potrebi, izvršni odbor može zbog hitnosti donositi određene privremene odluke u ime upravnog odbora, posebice o pitanjima povezanima s administrativnim upravljanjem.

3.  Upravni odbor može uspostaviti mali izvršni odbor kako bi njemu i izvršnom direktoru pomagao u pripremi odluka, programa i aktivnosti koje Upravni odbor treba donijeti te kako bi prema potrebi donosio određene privremene hitne odluke u ime upravnog odbora. Izvršni odbor ne donosi odluke za koje je potrebna dvotrećinska ili tročetvrtinska većina članova upravnog odbora s pravom glasa. Upravni odbor može izvršnom odboru delegirati određene jasno utvrđene zadaće, osobito u slučajevima u kojima bi se time poboljšala učinkovitost Agencije. Upravni odbor ne prenosi izvršnom odboru zadaće povezane s odlukama za koje je potrebna dvotrećinska ili tročetvrtinska većina članova upravnog odbora s pravom glasa.

__________________

__________________

27 Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

27 Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 41.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 30. studenoga svake godine upravni odbor na temelju nacrta koji je pripremio izvršni direktor donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, uzimajući pritom u obzir mišljenje Komisije, a kad je riječ o višegodišnjem programiranju tek nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

1.  Do 30. studenoga svake godine upravni odbor na temelju nacrta koji je pripremio izvršni direktor donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programiranje, uzimajući pritom u obzir mišljenje Komisije, a kad je riječ o višegodišnjem programiranju tek nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Programski dokument postaje konačan nakon završnog donošenja općeg proračuna te se, ako je potrebno, može u skladu s njim prilagoditi.

Programski dokument postaje konačan nakon završnog donošenja općeg proračuna te se, ako je potrebno, može u skladu s njim prilagoditi.

Nacrt programskog dokumenta šalje se Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije 31. siječnja svake godine, a šalje se i svaka njegova kasnije ažurirana verzija.

Nacrt programskog dokumenta šalje se Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije 31. siječnja svake godine, a šalje se i svaka njegova kasnije ažurirana verzija.

2.  U višegodišnjem programiranju utvrđuje se srednjoročni i dugoročni opći strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. Ono sadržava i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

2.  U višegodišnjem programiranju utvrđuje se srednjoročni i dugoročni opći strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. Ono sadržava i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

U višegodišnjem programiranju određuju se strateška područja intervencija te se objašnjava što je potrebno učiniti kako bi se ostvarili ciljevi. U njega se uključuje i strategija odnosa s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama iz članaka 34. odnosno 37. i aktivnosti povezane s tom strategijom te se određuju i s tim povezani resursi.

U višegodišnjem programiranju određuju se strateška područja intervencija te se objašnjava što je potrebno učiniti kako bi se ostvarili ciljevi. U njega se uključuje i strategija odnosa s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama iz članaka 34. odnosno 37., strategija za temeljna prava iz članka 54.a i aktivnosti povezane s tom strategijom te se određuju i s tim povezani resursi.

Višegodišnje programiranje provodi se godišnjim programima rada te se ažurira jednom godišnje. Višegodišnje programiranje ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 66.

Višegodišnje programiranje provodi se godišnjim programima rada te se ažurira jednom godišnje. Višegodišnje programiranje ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 66.

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Uz to sadrži opis mjera koje je potrebno financirati te naznaku financijskih i ljudskih resursa dodijeljenih za svaku aktivnost, u skladu s načelima donošenja proračuna i upravljanja zasnovanih na aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programiranjem iz stavka 2. U njemu se jasno navode zadaci koji su dodani, izmijenjeni ili izbrisani u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

3.  Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Uz to sadrži opis mjera koje je potrebno financirati te naznaku financijskih i ljudskih resursa dodijeljenih za svaku aktivnost, u skladu s načelima donošenja proračuna i upravljanja zasnovanih na aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programiranjem iz stavka 2. U njemu se jasno navode zadaci koji su dodani, izmijenjeni ili izbrisani u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

4.  Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak.

4.  Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak.

Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 45.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor član je osoblja i zapošljava se kao član privremenog osoblja Agencije na temelju članka 2. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

1.  Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora koji će mu pomagati članovi su osoblja i zapošljavaju se kao članovi privremenog osoblja Agencije na temelju članka 2. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

2.  Nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koje je predložila Komisija. Izvršni direktor imenuje se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih vještina te profesionalnog iskustva stečenog na visokom položaju u području migracija i azila.

2.  Europski parlament i Vijeće sporazumno imenuju izvršnog direktora na temelju popisa najmanje triju kandidata koje je predložila Komisija nakon objave tog mjesta u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskanim medijima ili na internetskim stranicama. Izvršni direktor imenuje se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih vještina te profesionalnog iskustva stečenog na visokom položaju u području migracija i azila.

Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom Agenciju zastupa predsjednik upravnog odbora.

 

 

2a.  Zamjenika izvršnog direktora na prijedlog izvršnog direktora imenuje upravni odbor. Zamjenik izvršnog direktora imenuje se na temelju postignuća i odgovarajućih administrativnih i upravljačkih vještina te profesionalnog iskustva stečenog u području zajedničkog europskog sustava azila. Izvršni direktor predlaže najmanje tri kandidata za mjesto zamjenika izvršnog direktora. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

 

Upravni odbor ovlašten je razriješiti zamjenika izvršnog direktora dužnosti u skladu s postupkom utvrđenim u prvom podstavku.

 

2b.  Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora mogu biti ponovno izabrani jednom, za najviše pet godina.

3.  Kandidat kojeg je upravni odbor odabrao može prije imenovanja biti pozvan da ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta dâ izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

 

4.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

4.  Mandat zamjenika izvršnoga direktora i izvršnog direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada zamjenika izvršnog direktora i izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

5.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 4., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

 

6.  Upravni odbor obavješćuje Europski parlament da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U razdoblju od mjesec dana prije tog produljenja izvršni direktor može biti pozvan da ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta dâ izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

 

7.  Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

7.  Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

8.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

 

9.  Odluke o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora donosi upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

 

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 46.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i upravnog odbora, izvršni je direktor neovisan u obavljanju svojih dužnosti te ne smije tražiti ni primati upute ni od koje vlade, institucije ili osobe ni od bilo kojeg drugog tijela.

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i upravnog odbora, izvršni je direktor neovisan u obavljanju svojih dužnosti te ne smije tražiti ni primati upute ni od koje vlade, institucije ili osobe ni od bilo kojeg drugog tijela.

3.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

3.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

4.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije.

4.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije.

5.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Agenciji ovom Uredbom. Izvršni je direktor posebno odgovoran za sljedeće:

5.  Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Agenciji ovom Uredbom. Izvršni je direktor posebno odgovoran za sljedeće:

(a)  svakodnevno upravljanje Agencijom;

(a)  svakodnevno upravljanje Agencijom;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(b)  provedbu odluka koje donese upravni odbor;

(c)  pripremanje programskog dokumenta i njegovo podnošenje Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;

(c)  pripremanje programskog dokumenta i njegovo podnošenje Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;

(d)  provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(d)  provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(e)  pripremanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Agencije i njegovo dostavljanje upravnom odboru na donošenje;

(e)  pripremanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Agencije i njegovo dostavljanje upravnom odboru na donošenje;

(f)  pripremanje akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvješća o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito upravnom i izvršnom odboru;

(f)  pripremanje akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvješća o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito upravnom i izvršnom odboru;

(g)  ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a, zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa te, prema potrebi, određivanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(g)  ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a, zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa te, prema potrebi, određivanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(h)  pripremanje strategije Agencije za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje Upravnom odboru na odobrenje;

(h)  pripremanje strategije Agencije za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje Upravnom odboru na odobrenje;

(i)  pripremanje nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na Agenciju;

(i)  pripremanje nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na Agenciju;

(j)  pripremanje nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna;

(j)  pripremanje nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda i izvršenje njezina proračuna;

(k)  izvršavanje ovlasti utvrđenih člankom 55. u odnosu na osoblje Agencije;

(k)  izvršavanje ovlasti utvrđenih člankom 55. u odnosu na osoblje Agencije;

(l)  donošenje svih odluka o upravljanju informacijskim sustavima predviđenima ovom Uredbom, uključujući informacijski portal iz članka 8. stavka 2. točke (b);

(l)  donošenje svih odluka o upravljanju informacijskim sustavima predviđenima ovom Uredbom, uključujući informacijski portal iz članka 8. stavka 2. točke (b);

(m)  donošenje svih odluka o upravljanju unutarnjim strukturama Agencije;

(m)  donošenje svih odluka o upravljanju unutarnjim strukturama Agencije;

(n)  podnošenje zajedničke analize upravnom odboru u skladu s člankom 10. stavkom 2.;

(n)  podnošenje zajedničke analize upravnom odboru na reviziju u skladu s člankom 10. stavkom 2.;

(o)  podnošenje nacrta izvješća i nacrta preporuka u kontekstu postupka praćenja dotičnoj državi članici te nakon toga upravnom odboru u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4.;

(o)  dovršavanje izvješća i podnošenje nacrta izvješća i nacrta preporuka u kontekstu postupka praćenja dotičnoj državi članici te nakon toga upravnom odboru u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4.;

 

(o a)  podnošenje izvješća o poštovanju, uz obvezu lojalne suradnje, upravnom odboru i Komisiji, u skladu s člankom 3. stavkom 4.

(p)  evaluaciju, odobravanje i koordiniranje zahtjeva za operativnu i tehničku pomoć u skladu s člankom 16. stavkom 2. i člankom 20.;

(p)  evaluaciju, odobravanje i koordiniranje zahtjeva za operativnu i tehničku pomoć u skladu s člankom 16. stavkom 2. i člankom 20.;

(q)  osiguravanje provedbe operativnog plana iz članka 19.;

(q)  osiguravanje provedbe operativnog plana iz članka 19.;

(r)  osiguravanje koordinacije aktivnosti Agencije u timovima za potporu upravljanju migracijama s Komisijom i drugim relevantnim agencijama Unije u skladu s člankom 21. stavkom 1.;

(r)  osiguravanje koordinacije aktivnosti Agencije u timovima za potporu upravljanju migracijama s Komisijom i drugim relevantnim agencijama Unije u skladu s člankom 21. stavkom 1.;

(s)  osiguravanje provedbe odluke Komisije iz članka 22. stavka 3.;

(s)  osiguravanje provedbe odluke Komisije iz članka 22. stavka 3.;

(t)  odlučivanje, uz savjetovanje s upravnim odborom, o nabavi ili najmu tehničke opreme u skladu s člankom 23. stavkom 2.;

(t)  odlučivanje, uz savjetovanje s upravnim odborom, o nabavi ili najmu tehničke opreme u skladu s člankom 23. stavkom 2.;

 

(t a)  predlaganje kandidata za imenovanje službenikom za temeljna prava u skladu s člankom 47.a ove Uredbe;

(u)  imenovanje koordinacijskog službenika Agencije u skladu s člankom 25. stavkom 1.

(u)  imenovanje koordinacijskog službenika Agencije u skladu s člankom 25. stavkom 1.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 47.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 47.

Briše se.

Zamjenik izvršnog direktora

 

1.  Zamjenik izvršnog direktora pomaže izvršnom direktoru.

 

2.  Odredbe članka 45. primjenjuju se na zamjenika izvršnog direktora.

 

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 47.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 47.a

 

1.  Službenika za temeljna prava imenuje upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora nakon savjetovanja sa savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava mora imati potrebne kvalifikacije i iskustvo u području temeljnih prava i azila. Službenik za temeljna prava nadležan je za izradu strategije za temeljna prava, praćenje usklađenosti s temeljnim pravima i promicanje poštovanja temeljnih prava od strane Agencije.

 

2.  Službenik za temeljna prava neovisan je u obavljanju svojih zadaća, izravno izvješćuje Upravni odbor i surađuje sa savjetodavnim forumom. Službenik za temeljna prava redovito izvješćuje savjetodavni forum i na taj način doprinosi mehanizmu za praćenje poštovanja temeljnih prava iz članka 54.a.

 

3.  Sa službenikom za temeljna prava savjetuje se, između ostalog, o operativnim planovima sastavljenima u skladu s člankom 19., o operativnim aktivnostima koje organizira ili u kojima sudjeluje Agencija, kodeksu ponašanja, suradnji s trećim zemljama, opozivu financiranja, obustavi ili prekidu aktivnosti Agencije i programu osposobljavanja. Također i u trećim zemljama, službenik za temeljna prava ima pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje temeljnih prava u vezi sa svim aktivnostima Agencije, uključujući obavljanjem posjeta na licu mjesta svim operativnim aktivnostima koje provodi Agencija ili aktivnostima u kojima Agencija sudjeluje. Službenik za temeljna prava odgovoran je za utvrđivanje, daljnji razvoj i provedbu mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s člankom 54.c.

 

4.  Agencija osigurava da službenik za temeljna prava ima dovoljan broj osoblja i resurse za provedbu svojih zadaća. Službenik za temeljna prava ima kontrolu nad svojim proračunom.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 48.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija vodi bliski dijalog s relevantnim organizacijama civilnog društva i relevantnim nadležnim tijelima koja djeluju u području politike azila na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, razini Unije ili međunarodnoj razini. U tu svrhu Agencija osniva savjetodavni forum.

1.  Agencija vodi bliski dijalog s relevantnim organizacijama civilnog društva i relevantnim nadležnim tijelima koja djeluju u području politike azila na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, razini Unije ili međunarodnoj razini. U tu svrhu Agencija osniva savjetodavni forum.

2.  Savjetodavni forum mehanizam je za razmjenu informacija i dijeljenje znanja. On osigurava blisku suradnju između Agencije i relevantnih organizacija ili tijela iz stavka 1. te pomaže izvršnom direktoru i upravnom odboru u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

2.  Savjetodavni forum mehanizam je za razmjenu informacija i dijeljenje znanja. On osigurava blisku suradnju između Agencije i relevantnih organizacija ili tijela iz stavka 1. te pomaže izvršnom direktoru i upravnom odboru u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom.

3.  Agencija u taj forum poziva Agenciju Europske unije za temeljna prava, Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, UNHCR te druge odgovarajuće organizacije ili tijela iz stavka 1.

3.  Agencija u taj forum poziva Agenciju Europske unije za temeljna prava, Europsku agenciju za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, UNHCR te druge odgovarajuće organizacije ili tijela iz stavka 1.

Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o sastavu i načinu rada savjetodavnog foruma, uključujući savjetodavne skupine usmjerene na tematska ili geografska područja, te o načinima dostavljanja informacija savjetodavnom forumu.

Izvršni direktor odlučuje o sastavu savjetodavnog foruma, uključujući savjetodavne skupine usmjerene na tematska ili geografska područja, te o načinima dostavljanja informacija savjetodavnom forumu. Savjetodavni forum nakon savjetovanja s upravnim odborom i izvršnim direktorom definira svoj način rada, uključujući radne skupine usmjerene na tematska ili geografska područja za koje prosudi da su nužne i korisne.

4.  Savjetodavni forum pomaže izvršnom direktoru i upravnom odboru u pitanjima povezanima s azilom u skladu sa specifičnim potrebama u područjima definiranima kao prioritet rada Agencije.

4.  Savjetodavni forum pomaže izvršnom direktoru i upravnom odboru u pitanjima povezanima s azilom u skladu sa specifičnim potrebama u područjima definiranima kao prioritet rada Agencije.

 

4a.  Sa savjetodavnim forumom savjetuje se osobito o uspostavi mehanizma iz članka 13., daljnjem razvoju i provedbi strategije za temeljna prava, kodeksa ponašanja, radnih dogovora s trećim zemljama, mehanizma za podnošenje pritužbi iz članka 54.c, operativnih planova i zajedničkog osnovnog izvedbenog programa.

5.  Savjetodavni forum posebice:

5.  Savjetodavni forum posebice:

(a)  daje prijedloge upravnom odboru u pogledu godišnjeg i višegodišnjeg programiranja iz članka 41.;

(a)  daje prijedloge upravnom odboru u pogledu godišnjeg i višegodišnjeg programiranja iz članka 41.;

(b)  dostavlja povratne informacije upravnom odboru i predlaže mjere koje treba poduzeti na temelju godišnjeg izvješća o stanju u području azila iz članka 65.; i

(b)  dostavlja povratne informacije upravnom odboru i predlaže mjere koje treba poduzeti na temelju godišnjeg izvješća o stanju u području azila iz članka 65.; i

(c)  izvršnom direktoru i upravnom odboru dostavlja zaključke i preporuke konferencija, seminara i sastanaka kao i zaključke studija ili terenskog rada koji su mjerodavni za rad Agencije i koje su provele bilo koje organizacije ili tijela iz sastava savjetodavnog foruma.

(c)  izvršnom direktoru i upravnom odboru dostavlja zaključke i preporuke konferencija, seminara i sastanaka kao i zaključke studija ili terenskog rada koji su mjerodavni za rad Agencije i koje su provele bilo koje organizacije ili tijela iz sastava savjetodavnog foruma.

 

5a.  Upravni odbor osigurava da se savjetodavnom forumu dodijele odgovarajući ljudski i financijski resursi.

6.  Savjetodavni forum sastaje se najmanje dvaput godišnje.

6.  Savjetodavni forum sastaje se najmanje dvaput godišnje.

Amandman     88

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Proračun, uključujući plan radnih mjesta, uključuje dovoljno financiranje strategije za temeljna prava i službenika za temeljna prava u iznosu od najmanje 5 % cjelokupnog proračuna.

Amandman     89

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija mora dostaviti izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka iduće financijske godine.

Agencija mora dostaviti izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka iduće financijske godine. U tom izvješću detaljno se navode rashodi za svaku zadaću navedenu u članku 2.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 54.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.a

 

Zaštita temeljnih prava i strategija za temeljna prava

 

1.  Agencija jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s mjerodavnim pravom Unije, a posebno Poveljom, mjerodavnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju iz 1951., Protokol iz 1967., pravne norme donesene u kontekstu Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) i obveze povezane s pristupom međunarodnoj zaštiti i koje proizlaze iz njezina sadržaja.

 

2.  Agencija u svrhu navedenu u stavku 1. sastavlja te dalje razrađuje i provodi strategiju za temeljna prava, uključujući djelotvoran mehanizam za praćenje poštovanja temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 54.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.b

 

Kodeks ponašanja

 

Agencija sastavlja i dalje razvija kodeks ponašanja koji se primjenjuje na sve stručnjake koji sudjeluju u operacijama potpore koje koordinira Agencija. U kodeksu ponašanja utvrđuju se postupci za osiguranje načela vladavine prava i poštovanje temeljnih prava, s posebnim naglaskom na djecu, maloljetne osobe bez pratnje i ostale osobe u ugroženom položaju, kao i na osobe koje traže međunarodnu zaštitu. Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima Agencije.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 54.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.c

 

Mehanizam za podnošenje pritužbi

 

1.  Agencija u suradnji sa službenikom za temeljna prava poduzima potrebne mjere za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi u skladu s ovim člankom kako bi se pratilo i osiguralo poštovanje temeljnih prava u svim aktivnostima Agencije.

 

2.  Svaka osoba na koju izravno utječe rad osoblja uključenog u operativne aktivnosti, koje organizira Agencija ili koje su organizirane uz njezino sudjelovanje, i koja smatra da su joj zbog tih djelovanja povrijeđena temeljna prava, ili bilo koja treća strana koja predstavlja takvu osobu, može Agenciji podnijeti pritužbu u pisanom obliku.

 

3.  Prihvatljive su samo obrazložene pritužbe koje se odnose na konkretna kršenja temeljnih prava. Pritužbe koje su anonimne, zlonamjerne, neosnovane, uznemirujuće, hipotetske ili netočne smatrat će se nedopuštenima.

 

4.  Službenik za temeljna prava odgovoran je za postupanje s pritužbama koje je primila Agencija u skladu s pravom na dobru upravu. U tu svrhu službenik za temeljna prava preispituje prihvatljivost pritužbe, registrira prihvatljive pritužbe, prosljeđuje sve registrirane pritužbe izvršnom direktoru, prosljeđuje pritužbe u vezi s članovima timova matičnoj državi članici, obavješćuje mjerodavno tijelo ili tijelo nadležno za temeljna prava u državi članici te registrira i osigurava daljnje postupanje Agencije ili te države članice.

 

5.  U skladu s pravom na dobru upravu, ako je pritužba prihvatljiva, podnositelji pritužbe obavješćuju se da je pritužba registrirana, da je pokrenuta procjena te da se odgovor može očekivati čim bude dostupan. Ako je pritužba proslijeđena nacionalnim vlastima ili tijelima, podnositelj pritužbe obavješćuje se o njihovim podacima za kontakt. Ako pritužba nije prihvatljiva, podnositelji pritužbe obavješćuju se o razlozima nedopuštenosti te, ako je to moguće, navode im se daljnje mogućnosti za rješavanje njihovih pitanja.

 

Svaka se odluka izrađuje u pisanom obliku i obrazlaže.

 

6.  U slučaju registrirane pritužbe koja se odnosi na člana osoblja Agencije izvršni direktor, savjetujući se sa službenikom za temeljna prava, osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući po potrebi stegovne mjere. Izvršni direktor u utvrđenom roku izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju Agencije u vezi s pritužbom, uključujući po potrebi stegovne mjere.

 

Ako se pritužba odnosi na pitanja u vezi sa zaštitom podataka, izvršni direktor o tome obavještava službenika za zaštitu podataka Agencije. Službenik za temeljna prava i službenik za zaštitu podataka uspostavljaju u pisanom obliku memorandum o razumijevanju u kojemu se navodi podjela njihovih zadaća i suradnja u pogledu zaprimljenih pritužbi.

 

7.  U slučaju pritužbe koja se odnosi na stručnjaka države članice domaćina ili člana timova, uključujući upućene članove timova ili upućene nacionalne stručnjake, država članica domaćin osigurava odgovarajuće daljnje postupanje, uključujući po potrebi stegovne mjere ili druge mjere u skladu s nacionalnim pravom. Predmetna država članica povratno izvješćuje službenika za temeljna prava o nalazima i daljnjem postupanju u vezi s pritužbom u točno određenom razdoblju te po potrebi u redovitim intervalima nakon toga. Ako ne zaprimi izvješće od dotične države članice, Agencija provodi daljnje postupke u vezi s tim pitanjem.

 

8.  Ako se otkrije da je stručnjak kojeg je rasporedila Agencija ili upućeni nacionalni stručnjak povrijedio temeljna prava ili obveze međunarodne zaštite, Agencija zahtijeva od države članice da odmah ukloni tog stručnjaka ili upućenog nacionalnog stručnjaka iz aktivnosti Agencije ili intervencijske skupine za azil.

 

9.  Službenik za temeljna prava izvješćuje izvršnog direktora i upravni odbor o nalazima i daljnjem postupanju Agencije i država članica na temelju pritužbi. Agencija u svoje godišnje izvješće uvrštava informacije o mehanizmu za podnošenje pritužbi.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 59.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 59.a

 

Sprječavanje sukoba interesa

 

Agencija donosi interna pravila kojima se od članova njezinih tijela i članova njezinog osoblja zahtijeva da tijekom svojeg zaposlenja ili mandata izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa te da takve situacije prijavljuju.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 60.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija primjenjuje sigurnosne propise Komisije utvrđene odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436. Ti se propisi primjenjuju posebice na razmjenu, obradu i pohranu klasificiranih podataka.

1.  Agencija primjenjuje sigurnosne propise Komisije utvrđene odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436. Ti se propisi primjenjuju posebice na razmjenu, obradu i pohranu klasificiranih podataka.

2.  Agencija primjenjuje i sigurnosna načela koja se odnose na obradu neklasificiranih osjetljivih podataka kako je utvrđeno odlukama iz stavka 1. i kako ih provodi Komisija. Upravni odbor donosi mjere za primjenu tih sigurnosnih načela.

2.  Agencija primjenjuje i sigurnosna načela koja se odnose na obradu neklasificiranih osjetljivih podataka kako je utvrđeno odlukama iz stavka 1. i kako ih provodi Komisija. Upravni odbor donosi mjere za primjenu tih sigurnosnih načela.

 

2a.  Klasificirani podatci stavljaju se na raspolaganje Europskom parlamentu u skladu s ovom Uredbom. Slanje podataka i dokumenata te postupanje s podacima i dokumentima poslanima Europskom parlamentu u skladu s ovom Uredbom mora biti u skladu s pravilima o prosljeđivanju klasificiranih podataka i postupanju s njima, koja se primjenjuju između Europskog parlamenta i Komisije.

__________________

__________________

35 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

35 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

36 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

Amandman     95

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju izvanugovorne odgovornosti Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonodavstvima država članica nadoknađuje svu štetu koju pri obavljanju svojih dužnosti prouzroče njezini odjeli ili osoblje.

3.  U slučaju izvanugovorne odgovornosti Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonodavstvima država članica nadoknađuje svu štetu koju pri obavljanju svojih dužnosti prouzroče njezini odjeli ili osoblje. U slučajevima iz članka 26. Agencija je odgovorna za bilo kakvu štetu koju su prouzročili članovi timova tijekom izvršavanja operacija, a osobito za štete koje su uzrokovale povrede temeljnih prava.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 63.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 63.a

 

Izmjena Uredbe (EU) 2016/399

 

U Uredbi (EU) 2016/399, članak 29. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: „1. U iznimnim okolnostima, kada je sveukupno funkcioniranje područja bez nadzora unutarnjih granica ugroženo zbog trajnih i ozbiljnih nedostataka povezanih s nadzorom vanjskih granica kako je navedeno u članku 21. ove Uredbe ili zbog toga što se država članica ne pridržava odluke Vijeća iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća1a, ili zbog toga što se država članica ne pridržava provedbenog akta Komisije iz članka 15. stavka 3.a Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća*+ te pod uvjetima koji su ondje navedeni, i u mjeri u kojoj su te okolnosti ozbiljna prijetnja javnoj politici ili unutarnjoj sigurnosti u okviru područja bez nadzora unutarnjih granica ili unutar njegovih dijelova, nadzor granice na unutarnjim granicama može se ponovno uvesti u skladu sa stavkom 2. ovog članka za razdoblje od najviše šest mjeseci. To se razdoblje može produljiti najviše tri puta za dodatno razdoblje od najviše šest mjeseci ako i dalje postoje iznimne okolnosti.

 

__________________

 

1a  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

 

*  Uredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010 (SL L ..., ...- str. ...).

 

+  SL: molimo umetnite u bilješku serijski broj Uredbe iz dokumenta 2016/0131 (COD) i pojedinosti o objavi.”.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 65.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija sastavlja godišnje izvješće o aktivnostima i stanju u području azila u Uniji, uzimajući pri tome u obzir već dostupne informacije iz drugih odgovarajućih izvora. U tom izvješću Agencija ocjenjuje rezultate aktivnosti provedenih u skladu s ovom Uredbom te iznosi sveobuhvatnu komparativnu analizu tih aktivnosti radi povećanja kvalitete, dosljednosti i učinkovitosti CEAS-a.

1.  Agencija sastavlja godišnje izvješće o aktivnostima i stanju u području azila u Uniji, uzimajući pri tome u obzir već dostupne informacije iz drugih odgovarajućih izvora. U tom izvješću Agencija ocjenjuje rezultate aktivnosti provedenih u skladu s ovom Uredbom te iznosi sveobuhvatnu komparativnu analizu tih aktivnosti radi povećanja kvalitete, dosljednosti i učinkovitosti CEAS-a.

2.  Agencija prosljeđuje godišnje izvješće o aktivnostima upravnom odboru, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Izvršni direktor podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu.

2.  Agencija prosljeđuje godišnje izvješće o aktivnostima upravnom odboru, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Izvršni direktor podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu.

 

2a.  Godišnje izvješće o aktivnostima javno se objavljuje na internetskoj stranici Agencije.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 66.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija naručuje provedbu evaluacije kako bi se posebice procijenila uspješnost djelovanja Agencije u odnosu na njezine ciljeve, ovlasti i zadaće. U tu je evaluaciju uključen učinak Agencije na praktičnu suradnju u pitanjima povezanima s azilom i na CEAS. U evaluaciji se posebno razmatra napredak postignut u okviru njezinih ovlasti, uključujući i procjenu jesu li potrebne dodatne mjere za osiguravanje učinkovite solidarnosti i podijeljene odgovornosti s državama članicama koje su pod posebnim pritiskom.

1.  Najkasnije tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija naručuje neovisnu vanjsku provedbu evaluacije kako bi se posebice procijenila uspješnost djelovanja Agencije u odnosu na njezine ciljeve, ovlasti i zadaće. U tu je evaluaciju uključen učinak Agencije na praktičnu suradnju u pitanjima povezanima s azilom i na CEAS. U evaluaciji se posebno razmatra napredak postignut u okviru njezinih ovlasti, uključujući i procjenu jesu li potrebne dodatne mjere za osiguravanje učinkovite solidarnosti i podijeljene odgovornosti s državama članicama koje su pod posebnim pritiskom.

Evaluacijom se posebno obuhvaćaju moguća potreba za izmjenom ovlasti Agencije i financijske posljedice bilo koje takve izmjene. Ispituje se i je li upravljačka struktura primjerena za izvršavanje dužnosti Agencije. Pri evaluaciji se uzimaju u obzir mišljenja dionika na razini Unije i na nacionalnoj razini.

Evaluacijom se posebno obuhvaćaju moguća potreba za izmjenom ovlasti Agencije i financijske posljedice bilo koje takve izmjene. Ispituje se i je li upravljačka struktura primjerena za izvršavanje dužnosti Agencije. Pri evaluaciji se uzimaju u obzir mišljenja dionika na razini Unije i na nacionalnoj razini.

2.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i upravnom odboru šalje izvješće o evaluaciji zajedno sa svojim zaključcima. Zaključci evaluacije moraju biti objavljeni.

2.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću i upravnom odboru šalje izvješće o evaluaciji zajedno sa svojim zaključcima. Zaključci evaluacije moraju biti objavljeni.

3.  Pri svakoj drugoj evaluaciji Komisija razmatra je li nastavak postojanja Agencije opravdan uzimajući u obzir njezine ciljeve, ovlasti i zadaće te može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

3.  Pri svakoj drugoj evaluaciji Komisija razmatra je li nastavak postojanja Agencije opravdan uzimajući u obzir njezine ciljeve, ovlasti i zadaće te može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog 1.a

 

Doprinosi koje svaka država članica treba osigurati kako bi se postigao broj od ukupno najmanje 500 stručnjaka, u skladu s člankom 18. stavkom 1.a:

 

Belgija

 

10

 

Bugarska

 

13

 

Češka

 

7

 

Danska

 

10

 

Njemačka

 

74

 

Estonija

 

6

 

Grčka

 

17

 

Španjolska

 

37

 

Francuska

 

56

 

Hrvatska

 

22

 

Italija

 

41

 

Cipar

 

3

 

Latvija

 

10

 

Litva

 

13

 

Luksemburg

 

3

 

Mađarska

 

22

 

Malta

 

2

 

Nizozemska

 

17

 

Austrija

 

11

 

Poljska

 

32

 

Portugal

 

16

 

Rumunjska

 

24

 

Slovenija

 

12

 

Slovačka

 

12

 

Finska

 

10

 

Švedska

 

6

 

Švicarska

 

5

 

Island

 

2

 

Lihtenštajn

 

*

 

Norveška

 

7

 

UKUPNO

 

500


OBRAZLOŽENJE

Cilj prijedloga Komisije u pogledu osnivanja Agencije Europske unije za azil je ojačati ulogu ESVD-a i pretvoriti tu službu u agenciju koja može preuzeti novu ulogu u provedbi Zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) te koja će biti više uključena u operacije. Izvjestitelj smatra da je za postizanje tog cilja bitno pretvoriti sadašnji ESVD u punopravnu Agenciju EU-a sa sredstvima i mandatom potrebnim za pomoć državama članicama u kriznim situacijama, ali i pružiti potrebnu operativnu i tehničku potporu državama članicama, kako bi se mogao ojačati i dopuniti sustav azila i prihvata država članica, uključujući podupiranje i omogućivanje održive i pravedne raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu, praćenje i ocjenjivanje provedbe CEAS-a. Općenito je važno Agenciji dodijeliti mandat koji odgovara općem cilju jačanja CEAS-a. Nadalje, s obzirom na to da će uskoro stupiti na snagu Uredba o Europskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu, izvjestitelj smatra da je jednako snažna i operativna Agencija za azil ključna za upravljanje aktualnom krizom.

Izvjestitelj pozdravlja i podupire prijedlog Komisije kojim se nastoji znatno ojačati uloga ESVD-a u praktičnoj suradnji, razmjeni informacija o azilu, jamčenju veće usklađenosti CEAS-a, promicanju međunarodnog prava i prava Unije te operativnih standarda za azil, praćenju i procjeni provedbe CEAS-a i pružanju povećane operativne i tehničke potpore državama članicama.

Izvjestitelj podupire stajalište da je novi operativni kapacitet Agencije od presudne važnosti. Agencija bi trebala imati tehničke, financijske i ljudske resurse koji su primjereni za njezine nove zadaće, a naročito za aktualne izazove koje predstavljaju tokovi imigracije u Europu, te dostupni na efikasan način. Taj kapacitet trebao bi se temeljiti na doprinosu država članica.

Izvjestitelj naglašava važnost suradnje Agencije s drugim europskim tijelima i agencijama, a posebno s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu, u strateškim, operativnim i tehničkim pitanjima. Povrh toga, izvjestitelj predlaže uspostavu čvršće veze Agencije s UNHCR-om te smatra da bi ta suradnja bila vrlo korisna. Predlaže se i jačanje odnosa Agencije s nevladinim organizacijama, uključujući udruženja sudaca.

Izvjestitelj smatra da je osposobljavanje jedna od najvažnijih zadaća Agencije. Predlaže da se proširi opseg osposobljavanja koje nudi Agencija te da ono bude fleksibilnije i prilagodljivije aktualnim potrebama. Stoga je upravni odbor dobio mogućnost za uvođenje novih tema.

Izvjestitelj pozdravlja ulogu Agencije u praćenju usklađenosti država članica sa svim aspektima CEAS-a. Izvjestitelj smatra da svaku državu članicu treba pratiti u vezi sa svim aspektima CEAS-a jednom u razdoblju od pet godina. To se može smatrati i preventivnom mjerom jer se nedostaci mogu otkriti i pravodobno ispraviti. Rezultat tih procjena dao bi jasnu sliku o općem funkcioniranju CEAS-a.

Izvjestitelj smatra da osim tih općih procjena postoji potreba za mogućnošću procjene/praćenja o čemu se svake godine može donijeti odluka. Predlaže se da ta procjena bude povezana s analizom informacija koju priprema Agencija u skladu s člankom 4. Godišnja procjena može se provesti u jednoj državi članici ili više njih, ovisno o spomenutoj analizi informacija koju provodi Agencija.

Komisija je predložila da se Agenciji omogući pokretanje postupka praćenja na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije. Izvjestitelj podupire tu ideju, no takvo praćenje trebalo bi se provoditi samo u posebnim slučajevima ako se zbog događaja u bilo kojoj državi članici pojavi ozbiljna zabrinutost u pogledu funkcioniranja bilo kojeg aspekta sustava azila u toj državi članici te može ugroziti funkcioniranje CEAS-a ako se pravodobno ne reagira.

Izvjestitelj predlaže da Agencija izradi strategiju za temeljna prava koju će pripremiti službenik za temeljna prava koji bi bio zadužen i za mehanizam za podnošenje pritužbi.

2.12.2016


MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Ramona Nicole Mănescu

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Cilj je Unijine politike o azilu razviti i uspostaviti zajednički europski sustav azila (CEAS) koji bi bio u skladu s vrijednostima i humanitarnom tradicijom Europske unije te koji bi se vodio načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti.

(1)  Cilj je politike Unije o azilu razviti i uspostaviti zajednički europski sustav azila (CEAS) koji je u skladu s relevantnim međunarodnim pravom i pravom Unije, posebno s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, te s vrijednostima i humanitarnom tradicijom Europske unije i koji se vodi načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti te u okviru kojega se razlikuju regionalne posebnosti i nepodudarnosti u teretu koji snose države članice pojedinačno.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  CEAS se temelji na zajedničkim minimalnim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Neovisno o napretku na CEAS-u još postoje znatne razlike među državama članicama u dodjeli međunarodne zaštite te u obliku te međunarodne zaštite. Te bi razlike trebalo ukloniti osiguranjem veće usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te jamstvom visoke i ujednačene razine primjene prava Unije diljem Unije.

(2)  CEAS se temelji na zajedničkim minimalnim standardima za postupke azila, priznavanje i zaštitu koja se pruža na razini Unije, uvjete prihvata i sustav za utvrđivanje države članice odgovorne za tražitelje azila. Neovisno o napretku na CEAS-u postoje znatne razlike među državama članicama u dodjeli međunarodne zaštite te u obliku te međunarodne zaštite zbog različitih regionalnih i geopolitičkih problema. Te bi razlike trebalo ukloniti boljom suradnjom pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te jamstvom visoke razine primjene i učinkovite provedbe prava Unije i međunarodnog prava diljem Unije na temelju najboljih praksi i boljeg sudjelovanja regionalnih aktera.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  S obzirom na strukturne nedostatke CEAS-a koji su postali vidljivi uslijed masovnog i nekontroliranog priljeva migranata i tražitelja azila u Uniju te potrebu za učinkovitom, visokom i ujednačenom razinom primjene prava Unije o azilu u državama članicama, nužno je poboljšati provedbu i funkcioniranje CEAS-a nadovezivanjem na rad Europskog potpornog ureda za azil i razviti ga u punopravnu agenciju koja bi trebala biti odgovorna za olakšavanje i poboljšanje funkcioniranja CEAS-a, omogućavanje održive i pravedne podjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije te za praćenje operativne i tehničke primjene prava Unije.

(5)  S obzirom na strukturne nedostatke CEAS-a koji su postali vidljivi uslijed masovnog i nekontroliranog priljeva migranata i tražitelja azila u Uniju te potrebu za učinkovitom, visokom i ujednačenom razinom primjene prava Unije i međunarodnog prava o azilu u državama članicama nužno je poboljšati provedbu i funkcioniranje CEAS-a nadovezivanjem na rad Europskog potpornog ureda za azil i razviti ga u punopravnu agenciju koja bi trebala biti odgovorna za olakšavanje i poboljšanje funkcioniranja CEAS-a, omogućavanje održive i pravedne podjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije te za praćenje operativne i tehničke primjene prava Unije i međunarodnog prava.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zadaće EASO-a trebalo bi proširiti te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezina glavna uloga trebala biti jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila, potpora Dublinskom sustavu te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata.

(6)  Zadaće EASO-a trebale bi biti ciljane te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezine glavne zadaće trebale biti jačanje i poticanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama o najboljim praksama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurala veća operativna i tehnička potpora državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata, bolja koordinacija s Frontexom i državama članicama radi učinkovitije zaštite vanjskih granica Unije te radi sprečavanja slučajeva nesavladivih migracijskih pritisaka, jačanja borbe protiv trgovanja ljudima i reguliranog upravljanja sekundarnim kretanjima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Agencija Europske unije za azil trebala bi blisko surađivati s tijelima država članica za azil, s nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim službama, oslanjajući se pritom na kapacitet i stručnost tih službi, te s Komisijom. Države članice trebale bi surađivati s Agencijom kako bi se osiguralo izvršavanje njezinih ovlasti. Važno je da Agencija i države članice djeluju u dobroj vjeri te da pravodobno i točno razmjenjuju informacije. Pri svakom dostavljanju statističkih podataka trebale bi se poštovati tehničke i metodološke specifikacije Uredbe (EZ) br. 862/2007. 8

(7)  Agencija Europske unije za azil trebala bi blisko surađivati s tijelima država članica za azil, s nacionalnim službama za imigraciju i azil te s drugim službama, oslanjajući se pritom na kapacitet i stručnost tih službi, kao i s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i delegacijama Unije u zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama. Države članice trebale bi surađivati s Agencijom kako bi se osiguralo izvršavanje njezinih ovlasti. Važno je da Agencija i države članice djeluju u dobroj vjeri te da pravodobno i točno razmjenjuju informacije. Pri svakom dostavljanju statističkih podataka trebale bi se poštovati tehničke i metodološke specifikacije Uredbe (EZ) br. 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).

8 Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Agencija Europske unije za azil trebala bi prikupljati i analizirati informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju. To bi Agenciji trebalo omogućiti da pomogne državama članicama u boljem razumijevanju čimbenika migracije povezane s azilom u Uniju i unutar nje te radi ranog upozorenja i spremnosti država članica.

(8)  Agencija Europske unije za azil trebala bi prikupljati i analizirati informacije o stanju azila u Uniji te u trećim zemljama i tranzitnim zemljama, u suradnji s UNHCR-om i savjetodavnim forumom, do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju, a posebno na državu članicu koja je izravno pogođena jer se nalazi blizu predmetne treće zemlje. To bi Agenciji trebalo omogućiti da pomogne državama članicama u boljem razumijevanju čimbenika migracije povezane s azilom u Uniju i unutar nje te radi ranog upozoravanja i spremnosti država članica.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Agencija Europske unije za azil trebala bi osigurati strukturiraniju i jednostavniju proizvodnju informacija o zemljama podrijetla na razini Europske unije. Nužno je da Agencija prikuplja informacije i sastavlja izvješća s informacijama o zemljama podrijetla upotrebom europskih mreža za informacije o zemljama podrijetla kako bi se izbjeglo udvostručavanje i stvorile sinergije s nacionalnim izvješćima. Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te priroda i kvaliteta dodijeljene zaštite, Agencija bi trebala, zajedno s državama članicama, započeti i razraditi zajedničku analizu kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla.

(11)  Agencija Europske unije za azil trebala bi osigurati strukturiraniju i jednostavniju proizvodnju informacija o zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama na razini Europske unije. Nužno je da Agencija prikuplja informacije i sastavlja izvješća s informacijama o zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama upotrebom europskih mreža, posebno ESVD-a, delegacija Unije i diplomatskih misija država članica, za informacije o zemljama podrijetla kako bi se izbjeglo udvostručavanje i stvorile sinergije s nacionalnim izvješćima. Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost i visoki standardi pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu te priroda i kvaliteta dodijeljene zaštite, Agencija bi trebala, zajedno s državama članicama, započeti i razraditi zajedničku analizu kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla. Takvu zajedničku analizu potrebno je razviti uzimajući u obzir najnovije relevantne informacije i izvješća IOM-a, međunarodnih i nacionalnih organizacija te UNHCR-a, kao što su izvješća s misija za utvrđivanje činjenica i stajališta karakteristična za pojedinačne zemlje/stanja te smjernice o prihvatljivosti u pogledu konkretne zemlje podrijetla i tranzitne zemlje. Ako dođe do nesuglasja između zajedničke analize i smjernica UNHCR-a, države članice trebale bi pozorno uzeti u obzir te smjernice pri razmatranju pojedinačnih zahtjeva za međunarodnu zaštitu u skladu s nadzornom odgovornošću UNHCR-a utvrđenom u stavku 8. Statuta Ureda visokog povjerenika za izbjeglice, koji se tumači zajedno s člankom 35. Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. (Konvencija iz 1951.) i člankom II. Protokola o statusu izbjeglica iz 1967. (Protokol iz 1967.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX9 Komisija bi trebala redovito pregledavati. S obzirom na stručnost Agencije, ona bi Komisiji trebala pomagati pri pregledu tog popisa. Na zahtjev Komisije, Agencija bi joj isto tako trebala dostaviti informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uvrstiti na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla te o trećim zemljama koje su proglašene sigurnim zemljama podrijetla ili sigurnim trećim zemljama ili na koje države članice primjenjuju pojam sigurne treće zemlje, prve zemlje azila ili europske sigurne treće zemlje.

(12)  Zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća9 Komisija bi trebala redovito pregledavati, u suradnji s ESVD-om, pri čemu treba osigurati da se ne potkopava načelo zabrane prisilnog vraćanja i pojedinačno pravo na azil, posebno osoba koje pripadaju ugroženim skupinama kao što su maloljetnici bez pratnje. S obzirom na stručnost Agencije ona bi Komisiji trebala pomagati pri pregledu tog popisa. Agencija bi isto tako trebala Komisiji i Europskom parlamentu dostaviti informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uvrstiti na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla te o trećim zemljama koje su proglašene sigurnim zemljama podrijetla ili sigurnim trećim zemljama ili na koje države članice primjenjuju pojam sigurne treće zemlje, prve zemlje azila ili europske sigurne treće zemlje.

__________________

__________________

9 SL L […]

9 SL L […]

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi osigurala visoku razinu ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, Agencija bi trebala organizirati i koordinirati aktivnosti promicanja prava Unije. U tu bi svrhu Agencija trebala pomoći državama članicama razradom operativnih standarda i pokazatelja za praćenje usklađenosti s tim standardima. Agencija bi trebala razraditi i smjernice za pitanja povezana s azilom te omogućiti razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

(13)  Kako bi osigurala visoku razinu ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, Agencija bi trebala organizirati i koordinirati aktivnosti promicanja prava Unije i međunarodnog prava. U tu bi svrhu Agencija trebala pomoći državama članicama razradom operativnih standarda i pokazatelja za praćenje usklađenosti s tim standardima. Agencija bi u suradnji s Agencijom za temeljna prava, UNHCR-om i savjetodavnim forumom trebala razraditi i smjernice za pitanja povezana s azilom te omogućavati, poticati i koordinirati razmjenu najboljih praksi među državama članicama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao sastaviti nacrt preporuka dotičnoj državi članici koji bi sadržavao prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, međunarodne i nevladine organizacije na nacionalnoj razini ili razini Unije, relevantna tijela za praćenje poštovanja ugovora o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i nadzorni mehanizmi Vijeća Europe za ljudska prava te također na analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama, razmjeni s nacionalnim tijelima i stručnjacima i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao dotičnoj državi članici dati preporuke koje bi sadržavale prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Preporuke bi se trebale provesti na temelju akcijskog plana koji je sastavila dotična država članica. Ako dotična država članica u određenom roku ne poduzme odgovarajuće mjere za provođenje tih preporuka, a nedostaci u sustavima azila i prihvata toliko su ozbiljni da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuku za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje ozbiljnih nedostataka. Komisija će možda morati organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana. Prema potrebi, Komisija bi trebala utvrditi i mjere koje Agencija treba poduzeti radi potpore toj državi članici. Ako država članica u određenom roku ne ispoštuje preporuke, Komisija može poduzeti daljnje radnje kojima zahtijeva od Agencije da intervenira radi potpore toj državi članici.

(15)  Preporuke bi se trebale provesti na temelju akcijskog plana koji je sastavila dotična država članica. Komisija bi također trebala utvrditi mjere koje Agencija i Unija trebaju poduzeti radi potpore toj državi članici. Ako dotična država članica u određenom roku ne poduzme odgovarajuće mjere za provođenje tih preporuka, a nedostaci u sustavima azila i prihvata toliko su ozbiljni da ugrožavaju funkcioniranje CEAS-a, Komisija bi trebala, na temelju vlastite procjene provedbe akcijskog plana i ozbiljnosti nedostataka, donijeti preporuku za tu državu članicu s prijedlogom mjera potrebnih za uklanjanje ozbiljnih nedostataka. Komisija će možda morati organizirati terenske provjere u dotičnoj državi članici kako bi provjerila provedbu akcijskog plana. Ako država članica u određenom roku ne postupi u skladu s preporukama, Komisija može poduzeti daljnje radnje kojima zahtijeva od Unije i Agencije da interveniraju radi potpore toj državi članici te može i dalje ustrajati u tome da se preporuke poštuju.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi olakšala i poboljšala pravilno funkcioniranje CEAS-a te pomogla državama članicama pri ispunjavanju obveza u okviru CEAS-a, Agencija Europske unije za azil trebala bi državama članicama pružiti operativnu i tehničku pomoć, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku. Agencija bi trebala pružiti nužnu operativnu i tehničku pomoć raspoređivanjem timova za potporu u pitanjima azila u kojima se nalaze stručnjaci iz osoblja Agencije, stručnjaci iz država članica ili stručnjaci koje su države članice uputile Agenciji, te na temelju operativnog plana. Ti bi timovi trebali podupirati države članice u operativnim i tehničkim mjerama, među ostalim stručnim savjetima o identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja, uslugama usmenog prevođenja, informacijama o zemljama podrijetla i znanjem o rješavanju slučajeva azila i njihovu upravljanju te pomaganjem nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu te pomaganjem pri premještanju. Ovom bi Uredbom trebalo urediti pojedinosti u vezi s timovima za potporu u pitanjima azila kako bi se osiguralo njihovo djelotvorno raspoređivanje.

(16)  Kako bi olakšala i poboljšala pravilno funkcioniranje CEAS-a te pomogla državama članicama pri ispunjavanju obveza u okviru CEAS-a, Agencija Europske unije za azil trebala bi državama članicama pružiti operativnu i tehničku pomoć, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku. Agencija bi trebala pružiti nužnu operativnu i tehničku pomoć raspoređivanjem timova za potporu u pitanjima azila u kojima se nalaze stručnjaci iz osoblja Agencije, stručnjaci iz država članica ili stručnjaci koje su države članice uputile Agenciji, te na temelju operativnog plana. Stručnjaci u timovima za potporu u pitanjima azila trebaju proći osposobljavanje Agencije i imati relevantno iskustvo. Ti bi timovi trebali podupirati države članice u operativnim i tehničkim mjerama, među ostalim stručnim savjetima o identifikaciji i registraciji državljana trećih zemalja, uslugama usmenog prevođenja, informacijama o zemljama podrijetla i znanjem o rješavanju slučajeva azila i njihovu upravljanju, pomaganjem nacionalnim tijelima nadležnima za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu te pomaganjem pri premještanju. Ovom bi Uredbom trebalo urediti pojedinosti u vezi s timovima za potporu u pitanjima azila kako bi se osiguralo njihovo djelotvorno raspoređivanje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U slučajevima kad su sustavi azila i prihvata neke države članice izloženi nerazmjernom pritisku koji ih izlaže posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija Europske unije za azil na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu pomaže toj državi članici sveobuhvatnim skupom mjera, među ostalim raspoređivanjem stručnjaka iz intervencijske skupine za azil. Kako bi se osigurale raspoloživost tih stručnjaka i mogućnost njihova hitnog raspoređivanja, za intervencijsku skupinu za azil trebalo bi uspostaviti pričuvu od najmanje 500 stručnjaka iz država članica. Sama Agencija trebala bi moći intervenirati radi potpore državi članici ako unatoč nerazmjernom pritisku dotična država članica ne zatraži dostatnu pomoć od Agencije ili država članica ne poduzme dostatne mjere za suzbijanje tog pritiska, što rezultira neučinkovitošću sustava azila i prihvata do mjere u kojoj se ugrožava funkcioniranje CEAS-a. Nerazmjeran broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je neka država članica odgovorna može biti pokazatelj nerazmjernog pritiska.

(17)  U slučajevima kad su sustavi azila i prihvata neke države članice izloženi nerazmjernom pritisku zbog kojega su suočene s posebno teškim i hitnim zahtjevima Agencija Europske unije za azil na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu pomaže toj državi članici sveobuhvatnim skupom mjera, među ostalim raspoređivanjem stručnjaka iz intervencijske skupine za azil. Kako bi se osigurale raspoloživost tih stručnjaka i mogućnost njihova hitnog raspoređivanja, za intervencijsku skupinu za azil trebalo bi uspostaviti pričuvu od najmanje 500 stručnjaka iz država članica. Agencija bi po potrebi trebala moći zaposliti osoblje kako bi mogla pružati potrebnu potporu državama članicama. Sama Agencija trebala bi moći intervenirati radi potpore državi članici ako unatoč nerazmjernom pritisku dotična država članica ne zatraži dostatnu pomoć od Agencije ili država članica ne poduzme dostatne mjere za suzbijanje tog pritiska, što rezultira neučinkovitošću sustava azila i prihvata do mjere u kojoj se ugrožava funkcioniranje CEAS-a. Nerazmjeran broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu za koje je neka država članica odgovorna može biti pokazatelj nerazmjernog pritiska.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  U vezi s državama članicama koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na sustave azila i prihvata, što je posebno posljedica njihova zemljopisnog položaja i demografskog stanja, Agencija Europske unije za azil trebala bi podupirati razvoj solidarnosti unutar Unije i pomagati pri boljem premještanju korisnika međunarodne zaštite među državama članicama, pri čemu bi trebalo osigurati da ne dođe do zlouporabe sustava azila i prihvata.

(19)  U vezi s državama članicama koje su suočene s posebnim i nerazmjernim pritiskom na sustave azila i prihvata, što je posebno posljedica njihova zemljopisnog položaja te gospodarskog ili demografskog stanja, Agencija Europske unije za azil trebala bi podupirati razvoj solidarnosti unutar Unije i pravednu raspodjelu odgovornosti pomaganjem pri najbržem mogućem premještanju podnositelja zahtjeva i korisnika međunarodne zaštite među državama članicama, pri čemu treba osigurati da ne dođe do zlouporabe sustava azila i prihvata te pružiti potporu pogođenim državama članicama u njihovim nastojanjima da spriječe zlouporabu u okviru nezakonite migracije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Radi ispunjavanja svoje misije i u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadaća, Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s tijelima, agencijama i uredima Unije, posebno s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije i Agencijom Europske unije za temeljna prava na pitanjima koja su obuhvaćena ovom Uredbom u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

(21)  Radi ispunjavanja svoje misije i u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadaća Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s nacionalnim tijelima, tijelima, agencijama i uredima Unije, posebno s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, europskim časnicima za vezu u području migracije i područnim uredima predloženima u Okviru za partnerstvo u području migracija te Agencijom Europske unije za temeljna prava, u pitanjima koja su obuhvaćena ovom Uredbom u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije i međunarodnim pravom. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s međunarodnim organizacijama, posebno s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u okviru radnih dogovora kako bi iskoristila njihovo stručno znanje i potporu. U tu bi svrhu uloga UNHCR-a i drugih relevantnih međunarodnih organizacija trebala biti u cijelosti priznata i te bi organizacije trebale biti u cijelosti uključene u rad Agencije. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

(23)  Agencija Europske unije za azil trebala bi surađivati s međunarodnim organizacijama, posebno s UNHCR-om, IOM-om i Uredom visokog povjerenika za ljudska prava (OHCHR), u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u okviru radnih dogovora kako bi iskoristila njihovo stručno znanje i potporu. U tu bi svrhu uloga UNHCR-a i drugih relevantnih tijela UN-a i međunarodnih organizacija trebala biti u cijelosti priznata i te bi organizacije trebale biti u cijelosti uključene u rad Agencije. Komisija bi trebala prethodno odobriti te radne dogovore.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Agencija Europske unije za azil trebala bi olakšati operativnu suradnju među državama članicama u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Ujedno bi trebala surađivati s tijelima trećih zemalja u okviru radnih dogovora za koje je potrebno prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi trebala djelovati u skladu s politikom vanjskih odnosa Unije i ni u kojem slučaju ne bi smjela formulirati neovisnu vanjsku politiku. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja.

(24)  Agencija Europske unije za azil trebala bi olakšati operativnu suradnju među državama članicama u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom. Ujedno bi trebala surađivati s tijelima trećih zemalja u pogledu pitanja povezanih s azilom i preseljenjem u okviru radnih dogovora za koje je potrebno prethodno odobrenje Komisije u savjetovanju s ESVD-om. Europski parlament trebalo bi pravodobno obavještavati o tim radnim dogovorima prije i poslije njihova sklapanja. Agencija bi trebala djelovati u skladu s politikom vanjskih odnosa Unije i ni u kojem slučaju ne bi smjela formulirati neovisnu vanjsku politiku. U okviru suradnje s trećim zemljama Agencija i države članice trebale bi poštovati norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima utvrđenima zakonodavstvom Unije i međunarodnim pravom, uključujući međunarodno humanitarno pravo, i onda kada se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih zemalja. Komisija i Agencija pravodobno podnose izvješća Europskom parlamentu o suradnji s bilo kojom trećom zemljom.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Sve aktivnosti Agencije Europske unije za azil provode se u skladu s tim temeljnim pravima i načelima, uključujući i pravo na azil, zaštitu od prisilnog vraćanja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na djelotvoran pravni lijek. Prava djeteta i posebne potrebe ranjivih skupina uvijek se uzimaju u obzir.

(26)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela koja su posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Ženevskom konvencijom iz 1951. Sve aktivnosti Agencije Europske unije za azil provode se u skladu s tim temeljnim pravima i načelima, uključujući i pravo na azil, zaštitu od prisilnog vraćanja, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na djelotvoran pravni lijek. Prava djeteta i posebne potrebe ranjivih skupina, posebno žena i pripadnika zajednice LGBTI, uvijek se uzimaju u obzir.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Komisija i države članice trebale bi imati predstavnike u upravnom odboru Agencije Europske unije za azil kako bi mogle vršiti politički nadzor nad njegovim radom. Ako je to moguće, upravni bi se odbor trebao sastojati od operativnih voditelja uprava za azil država članica ili od njihovih predstavnika. Trebale bi mu se dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije i imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu s načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

(27)  Komisija, Europski parlament i države članice trebale bi imati predstavnike u upravnom odboru Agencije Europske unije za azil kako bi mogle vršiti politički nadzor nad njegovim radom. Upravni odbor trebao bi uključivati predstavnike UNHCR-a i Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) te bi se trebao, ako je to moguće, sastojati od operativnih voditelja uprava za azil država članica ili njihovih predstavnika. Trebale bi mu se dodijeliti potrebne ovlasti za uspostavljanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje prikladnih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije i imenovanje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati u skladu s načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost Agencije Europske unije za azil, trebalo bi joj odobriti vlastiti proračun koji ponajprije potječe iz doprinosa Unije. Financiranje Agencije trebalo bi biti podložno odobrenju proračunskog tijela kako je utvrđeno u točki 31. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.12 Trebao bi se primjenjivati proračunski postupak Unije u pogledu doprinosa Unije i svih drugih bespovratnih sredstava koja se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju računa trebao bi obavljati Revizorski sud.

Briše se.

__________________

 

12 SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija Europske unije za azil (Agencija) osigurava učinkovitu i ujednačenu primjenu prava Unije o azilu u državama članicama. Olakšava provedbu i poboljšava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) i odgovorna je za omogućavanje usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije.

1.  Agencija Europske unije za azil (Agencija) osigurava učinkovitu i ujednačenu primjenu prava Unije o azilu u državama članicama. Olakšava provedbu i poboljšava funkcioniranje zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) u skladu s međunarodnim pravom i standardima i odgovorna je za omogućavanje usklađenosti pri procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  prikupljanje i analiza informacija o stanju azila i provedbi CEAS-a;

(b)  prikupljanje i analiza informacija o stanju azila u Uniji i trećim zemljama te provedbi CEAS-a;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora državama članicama u provedbi CEAS-a;

(c)  potpora državama članicama u provedbi CEAS-a i ispunjavanju njihovih obvezna na razini Unije i međunarodnih obveza u području azila;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  praćenje i procjena provedbe CEAS-a te sustava azila i prihvata u državama članicama;

(l)  u skladu s primjenjivim pravom Unije, praćenje i procjena provedbe CEAS-a u vezi sa sustavima azila i prihvata u državama članicama, koji bi trebali dobiti potporu na temelju zahtjeva bilo koje države članice;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ma (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ma)  suradnja s trećim zemljama radi promicanja i podupiranja stvaranja kapaciteta u okviru njihovih sustava azila i prihvata u skladu s međunarodnim standardima te provedba regionalnih programa zaštite.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija podupire države članice u vezi s vanjskom dimenzijom CEAS-a. U tom pogledu i u dogovoru s Komisijom, Agencija koordinira razmjenu informacija i druge poduzete radnje povezane s pitanjima koja proizlaze iz provedbe instrumenata i mehanizama povezanih s vanjskom dimenzijom CEAS-a.

2.  Agencija podupire države članice u njihovim odnosima s tijelima trećih zemalja u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom u vezi s vanjskom dimenzijom CEAS-a. U tom pogledu i u dogovoru s Komisijom Agencija koordinira razmjenu informacija i druge poduzete radnje povezane s pitanjima koja proizlaze iz provedbe instrumenata i mehanizama povezanih s vanjskom dimenzijom CEAS-a. U tu svrhu i u dogovoru s Komisijom Agencija ima mogućnost imenovati svoje predstavnike u delegacijama Unije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama, te s Komisijom. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima i s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama te s Komisijom. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima i s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), istodobno se koristeći stručnim znanjem ostalih tijela povezanih s UN-om, kao što je Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija prikuplja i analizira informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju, uključujući ažurirane informacije o uzrocima, migracijskim i izbjegličkim tokovima te o iznenadnim priljevima velikog broja državljana trećih zemalja koji mogu uzrokovati nerazmjeran pritisak na sustave za azil i prihvat, s ciljem poticanja brze i pouzdane uzajamne razmjene informacija među državama članicama i utvrđivanje mogućih rizika za sustave azila država članica.

1.  Agencija prikuplja i analizira informacije o stanju azila u Uniji i trećim zemljama do mjere u kojoj to može imati utjecaj na Uniju ili pojedinu državu članicu, uključujući ažurirane informacije o uzrocima, migracijskim i izbjegličkim tokovima te o iznenadnim priljevima velikog broja državljana trećih zemalja koji mogu prouzročiti nerazmjeran pritisak na sustave azila i prihvata, u cilju poticanja brze i pouzdane uzajamne razmjene informacija među državama članicama i utvrđivanja mogućih rizika za sustave azila država članica.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija svoju analizu temelji na informacijama koje su joj dostavile prije svega države članice, relevantne institucije i agencije Unije, Europska služba za vanjsko djelovanje te UNHCR i druge međunarodne organizacije.

Agencija svoju analizu temelji na informacijama koje su joj dostavile prije svega države članice, relevantne institucije i agencije Unije, Europska služba za vanjsko djelovanje te UNHCR, IOM i druge stručne nacionalne, međunarodne i nevladine organizacije u području azila.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija osigurava brzu razmjenu relevantnih informacija među državama članicama te s Komisijom. Ujedno pravodobno i točno dostavlja rezultate svoje analize upravnom odboru.

3.  Agencija osigurava brzu razmjenu relevantnih informacija među državama članicama te s Komisijom. Ujedno pravodobno i precizno dostavlja rezultate svoje analize upravnom odboru i Europskom parlamentu.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija izrađuje činjenične i pravne baze podataka te baze podataka sudske prakse o primjeni i tumačenju instrumenata Unije u vezi s azilom te nacionalnih i međunarodnih instrumenata u vezi s azilom, pri čemu posebno primjenjuje postojeće dogovore. U takvim se bazama podataka ne pohranjuju osobni podaci, osim ako ih je Agencija preuzela iz dokumenata koji su javno dostupni.

2.  Agencija u suradnji s relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama, istraživačima i akademskom zajednicom izrađuje činjenične i pravne baze podataka te baze podataka sudske prakse o primjeni i tumačenju instrumenata Unije u vezi s azilom te nacionalnih i međunarodnih instrumenata u vezi s azilom, pri čemu posebno primjenjuje postojeće dogovore. U takvim se bazama podataka ne pohranjuju osobni podaci, osim ako ih je Agencija preuzela iz dokumenata koji su javno dostupni.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija uspostavlja i razvija osposobljavanje za članove vlastitog osoblja, članove svih nacionalnih uprava i sudova te nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila u državama članicama.

1.  Agencija uspostavlja i razvija osposobljavanje za članove vlastitog osoblja, članove svih nacionalnih uprava i sudova, nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila u državama članicama te, uz odobrenje njihovih administrativnih tijela, dužnosnika iz trećih zemalja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija razvija takvo osposobljavanje u bliskoj suradnji s državama članicama i u suradnji s odgovarajućim subjektima koji provode osposobljavanje u državama članicama, uključujući akademske institucije i druge relevantne organizacije.

2.  Agencija razvija takvo osposobljavanje u bliskoj suradnji s državama članicama i u suradnji s odgovarajućim subjektima koji provode osposobljavanje u državama članicama, uključujući UNHCR, akademske institucije, nacionalna i međunarodna udruženja sudaca i druge relevantne stručne nevladine organizacije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  međunarodne standarde i standarde Unije za temeljna prava, a posebno odredbe Povelje Europske unije o temeljnim pravima te međunarodnog prava i prava Unije o azilu, uključujući posebna pravna pitanja i pitanja sudske prakse;

(a)  međunarodno pravo u području ljudskih prava i standarde Unije za temeljna prava, a posebno odredbe Povelje Europske unije o temeljnim pravima te međunarodnog prava i prava Unije o azilu, uključujući posebna pravna pitanja i pitanja sudske prakse;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehnike vođenja intervjua, uključujući posebnu pozornost na djecu, ranjive skupine i žrtve mučenja;

(c)  tehnike vođenja intervjua, uključujući poklanjanje posebne pozornosti djeci s pratnjom i bez pratnje, ranjivim skupinama i žrtvama mučenja;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  uvjete za prihvat, uključujući posebnu pozornost na djecu bez pratnje i djecu sa svojim obiteljima, ranjive skupine i žrtve mučenja.

(g)  uvjete za prihvat, uključujući poklanjanje posebne pozornosti i pružanje zaštite djeci bez pratnje i djeci sa svojim obiteljima, ranjivim skupinama, žrtvama mučenja i žrtvama trgovine ljudima.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija pokreće nužne inicijative kako bi osigurala da stručnjaci koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila i intervencijskim skupinama za azil prođu odgovarajuće osposobljavanje za svoje dužnosti i funkcije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije. Agencija provodi redovite vježbe s tim stručnjacima u skladu s rasporedom za specijalističko osposobljavanje i vježbe kako je navedeno u godišnjem programu rada Agencije.

7.  Agencija pruža stručnjacima koji sudjeluju u timovima za potporu u pitanjima azila i intervencijskim skupinama za azil odgovarajuće osposobljavanje za svoje dužnosti i funkcije prije sudjelovanja u operativnim aktivnostima Agencije. Agencija provodi redovite vježbe s tim stručnjacima u skladu s rasporedom za specijalističko osposobljavanje i vježbe navedenim u godišnjem programu rada Agencije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Agencija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama ili trećim zemljama na njihovu državnom području.

8.  Agencija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u vezi s azilom i preseljenjem u suradnji s državama članicama ili trećim zemljama na njihovu državnom području.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija je centar za prikupljanje odgovarajućih, pouzdanih, točnih i ažurnih informacija o zemljama podrijetla podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući informacije o djeci i ciljane informacije o osobama iz ranjivih skupina. Ona izrađuje i redovito ažurira izvješća i druge dokumente s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije, među ostalim o tematskim pitanjima svojstvenima zemljama podrijetla.

1.  Agencija je neovisan centar za prikupljanje odgovarajućih, pouzdanih, transparentnih, sljedivih, točnih i ažuriranih informacija o zemljama podrijetla podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući informacije o djeci, rodu i seksualnoj orijentaciji te ciljane informacije o osobama iz ranjivih skupina. Ona izrađuje i redovito ažurira izvješća i druge dokumente s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije, među ostalim o tematskim pitanjima svojstvenima zemljama podrijetla, uključujući informacije o mučenju i lošem postupanju u mjestima zadržavanja te načela navedena u članku 21. UEU-a.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  rabi sve odgovarajuće izvore informacija, uključujući svoju analizu informacija o stanju azila i druge informacije koje je prikupila od vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija, među ostalim putem mreža iz članka 9., te institucija, agencija, tijela i ureda Unije i Europske službe za vanjsko djelovanje;

(a)  rabi sve odgovarajuće izvore informacija, uključujući svoju analizu informacija o stanju azila i druge informacije koje je prikupila od vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija, posebno UNHCR-a, među ostalim preko mreža iz članka 9., misija za utvrđivanje činjenica u zemljama podrijetla te institucija, agencija, tijela i ureda Unije, Europske službe za vanjsko djelovanje i delegacija Unije;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  upravlja portalom za prikupljanje informacija o zemljama podrijetla i dalje ga razvija;

(b)  upravlja potpuno transparentnim, javno dostupnim portalom za prikupljanje i širenje informacija o zemljama podrijetla, među ostalim i o uporabi izvora u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001, i dalje ga razvija;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvija zajednički format i zajedničku metodologiju uključujući opis zadatka projekta, u skladu sa zahtjevima prava Unije o azilu, za izradu izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije.

(c)  razvija zajednički format i zajedničku metodologiju, uključujući opis zadatka projekta i kriterije za evaluaciju, u skladu sa zahtjevima međunarodnog prava i prava Unije o azilu, za izradu izvješća i drugih dokumenata s informacijama o zemljama podrijetla na razini Unije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Agenciji podnose upite povezane s određenim činjeničnim pitanjima koja mogu proizaći iz zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje pravila povjerljivosti kako su utvrđena nacionalnim pravom.

(b)  Agenciji podnose upite povezane s određenim činjeničnim pitanjima koja mogu proizaći iz zahtjeva za međunarodnu zaštitu te da pomažu u odgovaranju na ta pitanja, ne dovodeći u pitanje pravila povjerljivosti utvrđena nacionalnim pravom.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se potakla usklađenost u primjeni kriterija za procjenu utvrđenih Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća22 , Agencija koordinira aktivnosti država članica na započinjanju i razvoju zajedničke analize kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla.

1.  Kako bi se potaknula usklađenost u primjeni kriterija za procjenu utvrđenih Direktivom 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća22 , Agencija koordinira aktivnosti država članica na započinjanju i razvoju zajedničke analize kojom bi se pružile smjernice o stanju u određenim zemljama podrijetla. Pri razvoju te zajedničke analize Agencija uzima u obzir najnovije relevantne informacije UNHCR-a, stajališta karakteristična za pojedinačne zemlje/stanja i najnovije smjernice UNHCR-a o prihvatljivosti za procjenu potreba za međunarodnom zaštitom tražitelja azila iz pojedinih zemalja podrijetla.

__________________

__________________

22 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (preinačena) (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).

22 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (preinačena) (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršni direktor nakon savjetovanja s Komisijom podnosi tu zajedničku analizu upravnom odboru kako bi je on prihvatio. Države članice moraju uzeti tu zajedničku analizu u obzir pri razmatranju zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje svoju nadležnost u odlučivanju o pojedinim zahtjevima.

2.  Izvršni direktor nakon savjetovanja sa savjetodavnim forumom podnosi tu zajedničku analizu upravnom odboru kako bi je on prihvatio. Države članice moraju uzeti tu zajedničku analizu u obzir pri razmatranju zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ne dovodeći u pitanje svoju nadležnost u odlučivanju o pojedinim zahtjevima.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija pomaže Komisiji u redovitom nadzoru situacije u trećim zemljama koje su uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX, uključujući one koje je Komisija suspendirala i one koji su uklonjeni s tog popisa.

1.  Agencija pomaže Komisiji u redovitom nadzoru situacije u trećim zemljama koje su uvrštene na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla uspostavljen Uredbom (EU) br. XXX/XXX, uključujući one s kojima je Unija sklopila ili sklapa „pakt” u sklopu Okvira za partnerstvo, kao i one koje je Komisija suspendirala i one koje su uklonjene s tog popisa.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev Komisije Agencija joj dostavlja informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX.

2.  Komisija zahtijeva od Agencije da joj dostavlja informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla, suspendiranje ili brisanje s njega u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX. O tome se izvješćuje Europski parlament.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Informacije koje Agencija dostavlja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka prikupljaju se u skladu s općim načelima predviđenima u članku 8. ove Uredbe i obuhvaćaju informacije UNHCR-a, tijela za praćenje poštovanja ugovora Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i posebnih postupaka, mehanizama Vijeća Europe za praćenje poštovanja ljudskih prava, Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC), relevantnih nevladinih organizacija i drugih relevantnih neovisnih i pouzdanih izvora.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može zatražiti od Agencije da provede nadzor situacije u svim takvim trećim zemljama kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni uvjeti i kriteriji utvrđeni tom Direktivom.

Komisija ili Europski parlament može zatražiti od Agencije da preispita situaciju u svim takvim trećim zemljama kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni uvjeti i kriteriji utvrđeni tom Direktivom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije te u savjetovanju s Komisijom, Agencija razrađuje operativne standarde za provedbu instrumenata prava Unije u vezi s azilom i pokazatelje za praćenje usklađenosti s tim operativnim standardima te smjernice i najbolje prakse povezane s provedbom instrumenata prava Unije u vezi s azilom. Nakon savjetovanja s Komisijom i nakon što ih je upravni odbor prihvatio, Agencija obavještava države članice o tim standardima, pokazateljima, smjernicama ili najboljim praksama.

2.  Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije te u savjetovanju s Komisijom, UNHCR-om i drugim relevantnim međunarodnim i nevladinim organizacijama Agencija razrađuje tehničke operativne standarde za provedbu instrumenata prava Unije u vezi s azilom i pokazatelje za praćenje usklađenosti s tim operativnim standardima te smjernice i najbolje prakse povezane s provedbom instrumenata prava Unije u vezi s azilom. Nakon savjetovanja s Komisijom i nakon što ih je upravni odbor prihvatio, Agencija obavještava države članice o tim standardima, pokazateljima, smjernicama ili najboljim praksama.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na zahtjev država članica Agencija im pomaže pri primjeni operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

3.  Na zahtjev država članica Agencija im pomaže pri primjeni tehničkih operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u bliskoj suradnji s Komisijom uspostavlja mehanizam za:

1.  U skladu s pravom Unije Agencija u bliskoj suradnji s Komisijom te uz savjetovanje sa savjetodavnim forumom uspostavlja mehanizam za:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  praćenje provedbe i procjenu svih aspekata CEAS-a u državama članicama, posebno Dublinskog sustava, uvjeta prihvata, postupaka azila, primjene kriterija kojima se utvrđuju potrebe za zaštitom te prirode i kvalitete zaštite dodijeljene osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita država članica, među ostalim u pogledu poštovanja temeljnih prava, mjera za zaštitu djece i potreba ranjivih skupina;

(a)  potporu za praćenje provedbe i procjenu svih aspekata CEAS-a u državama članicama, posebno Dublinskog sustava, uvjeta prihvata, postupaka azila, postupaka preseljenja i premještanja, primjene kriterija kojima se utvrđuju potrebe za zaštitom te prirode i kvalitete zaštite dodijeljene osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita država članica, među ostalim u pogledu poštovanja temeljnih prava, mjera za zaštitu djece, spajanja obitelji i potreba ranjivih skupina;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  praćenje poštovanja operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi u području azila u državama članicama;

(b)  potporu za praćenje poštovanja operativnih standarda, pokazatelja, smjernica i najboljih praksi u području azila, kao i međunarodnog prava u državama članicama u bliskoj suradnji s UNHCR-om;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija svoju procjenu može posebno temeljiti na informacijama koje su joj dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva.

Agencija svoju procjenu može posebno temeljiti na informacijama koje su joj dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama, uzorcima slučajeva i informacijama dobivenima od UNHCR-a i drugih relevantnih tijela za praćenje poštovanja ugovora Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i posebnih postupaka ili od mehanizama Vijeća Europe za praćenje poštovanja ljudskih prava te od drugih relevantnih međunarodnih i nevladinih organizacija.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu države članice Agenciji na zahtjev dostavljaju potrebne informacije o postupcima azila, opremi, infrastrukturi, uvjetima prihvata, stopi priznavanja i kvaliteti zaštite te resursima u obliku osoblja i financijskih sredstava na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje sustavima azila i prihvata. Države članice ujedno surađuju s Agencijom i olakšavaju sve terenske provjere koje Agencija provodi u svrhu praćenja.

U tu svrhu države članice Agenciji na zahtjev dostavljaju potrebne informacije o postupcima azila, opremi, infrastrukturi, uvjetima prihvata, stopi priznavanja i kvaliteti zaštite te resursima u obliku osoblja i financijskih sredstava na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje sustavima azila i prihvata. Države članice ujedno blisko surađuju s Agencijom i olakšavaju sve terenske provjere koje Agencija provodi u svrhu praćenja.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako postoji ozbiljna sumnja u funkcioniranje bilo kojeg aspekta sustava azila i prihvata te države članice, Agencija može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije pokrenuti postupak praćenja za procjenu sustava azila i prihvata neke države članice.

Ako postoji ozbiljna sumnja u funkcioniranje bilo kojeg aspekta sustava azila i prihvata te države članice, Agencija može na zahtjev Komisije pokrenuti postupak praćenja za procjenu sustava azila i prihvata neke države članice.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija tijekom ograničenog razdoblja organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera:

3.  Agencija organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera:

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)   pružanje pomoći pri premještanju ili transferu korisnika međunarodne zaštite unutar Unije;

(g)   pružanje pomoći pri premještanju ili transferu podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu unutar Unije i korisnika te zaštite, uzimajući u obzir poštene objektivne kriterije kao što su spajanje obitelji i kulturne veze;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju provedbe svih potrebnih mjera zaštite djece i njihovih prava;

(i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju svih potrebnih mjera za zaštitu temeljnih prava, uključujući mjere za zaštitu djece i njihovih prava;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice osiguravaju da su profili i broj stručnjaka koje su stavile na raspolaganje u skladu s onima utvrđenima odlukom Upravnog odbora. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 30 dana.

7.  Države članice osiguravaju da su profili i broj stručnjaka koje su stavile na raspolaganje u skladu sa zahtjevima države članice kojoj je potrebna pomoć. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 60 dana.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor, na prijedlog izvršnog direktora, tročetvrtinskom većinom članova s pravom glasa odlučuje o profilima stručnjaka i o udjelu svake države članice u ukupnom broju članova intervencijske skupine za azil. Isti se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja stručnjaka.

2.  Upravni odbor, na prijedlog izvršnog direktora odlučuje o profilima stručnjaka i udjelu svake države članice u ukupnom broju članova intervencijske skupine za azil. Isti se postupak primjenjuje i pri svim naknadnim promjenama profila i ukupnog broja stručnjaka. Izvršni direktor jamči da je sastav timova za potporu u pitanjima azila ili stručnjaka koje je potrebno rasporediti iz intervencijske skupine za azil u skladu sa zahtjevima države članice domaćina, ovisno o potrebama na terenu.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice pridonose intervencijskoj skupini za azil preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 30 dana.

3.  Države članice pridonose intervencijskoj skupini za azil preko nacionalne baze stručnjaka na temelju različitih definiranih profila te imenovanjem stručnjaka koji odgovaraju traženim profilima. Trajanje rasporeda utvrđuje matična država članica, u skladu s potrebama za dugoročnim imenovanjem kako bi se zajamčila odgovarajuća prisutnost na terenu, ali ono u svakom slučaju ne smije biti kraće od 60 dana.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Države članice dužne su u cijelosti poštovati svoje obveze u pogledu osiguravanja osoblja i pružanja potpore Agenciji. Europska komisija prati poštuju li se te obveze te se u slučaju njihova nepoštovanja smjesta poduzimaju korektivne mjere.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku koji ih opterećuje posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija na zahtjev dotične države članice ili na vlastitu inicijativu organizira i koordinira sveobuhvatan skup operativnih i tehničkih mjera iz članka 16. te raspoređuje stručnjake iz intervencijske skupine za azil iz članka 18. te stručnjake iz redova vlastitog osoblja kako bi kratkoročno ojačala te sustave azila i prihvata.

1.  Ako su sustavi azila i prihvata države članice izloženi nerazmjernom pritisku zbog kojega su opterećeni posebno teškim i hitnim zahtjevima, Agencija na zahtjev dotične države članice organizira i koordinira, zajedno s dotičnom državom članicom domaćinom, sveobuhvatan skup operativnih i tehničkih mjera iz članka 16. te raspoređuje stručnjake iz intervencijske skupine za azil iz članka 18. i stručnjake iz redova vlastitog osoblja kako bi kratkoročno ojačala te sustave azila i prihvata.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije.

1.  Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije, uključujući Europol radi olakšavanja razmjene otisaka prstiju.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pitanjima koja su povezana s njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije i u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje olakšava i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, uključujući u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice promiču i poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima propisanima zakonodavstvom Unije i onda kad se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih trećih zemalja.

1.  U pitanjima koja su povezana s njezinim aktivnostima i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njezinih zadaća Agencija u okviru politike vanjskih odnosa Unije i u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje olakšava i potiče operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja, među ostalim u pogledu zaštite temeljnih prava. Agencija i države članice promiču i poštuju norme i standarde koji su najmanje jednakovrijedni onima propisanima zakonodavstvom Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima i međunarodno pravo, među ostalim i onda kad se suradnja s trećim zemljama odvija na državnom području tih trećih zemalja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija može, uz suglasnost države članice domaćina, pozivati dužnosnike iz trećih zemalja da promatraju operativne i tehničke mjere iz članka 16. stavka 3. ako njihova prisutnost ne ugrožava postizanje ciljeva tih mjera i ako se time može dodatno poboljšati suradnja i razmjena najbolje prakse.

3.  Agencija može, uz suglasnost države članice domaćina, pozivati dužnosnike iz trećih zemalja da promatraju operativne i tehničke mjere iz članka 16. stavka 3., posebno ako se time može dodatno poboljšati suradnja i razmjena najbolje prakse.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija koordinira mjere preseljenja koje su poduzele države članice ili Unija, uključujući razmjenu informacija, kako bi se ispunile potrebe izbjeglica u trećim zemljama za međunarodnom zaštitom i kako bi se pokazala solidarnost sa zemljama koje su ih primile. Agencija prikuplja informacije, prati preseljenje u države članice te podupire države članice u izgradnji njihovih kapaciteta za preseljenje. Uz to Agencija može, podložno dogovoru s tom trećom zemljom i uz suglasnost Komisije, koordinirati sve takve razmjene informacija ili druge mjere između država članica i treće zemlje na državnom području te treće zemlje.

4.  Agencija koordinira mjere preseljenja koje su poduzele države članice ili Unija, uključujući razmjenu informacija, uz potpuno poštovanje standarda i smjernica UNHCR-a, kako bi se ispunile potrebe izbjeglica u trećim zemljama za međunarodnom zaštitom i kako bi se pokazala solidarnost sa zemljama koje su ih primile. Agencija prikuplja informacije, prati preseljenje u države članice te podupire države članice u izgradnji njihovih kapaciteta za preseljenje. Usto Agencija može, podložno dogovoru s tom trećom zemljom i uz suglasnost Komisije, koordinirati sve takve razmjene informacija ili druge mjere između država članica i treće zemlje na državnom području te treće zemlje.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  U svakom se trenutku jamči povjerljivost informacija o pojedinačnim slučajevima preseljenja. Svaka razmjena informacija provodi se uz potpuno poštovanje relevantnih pravila utvrđenih u Priručniku o preseljenju UNHCR-a, tako da se ne ugrožava prihvatljivost i odabir izbjeglica za preseljenje. Svako djelovanje Agencije u području preseljenja provodi se u bliskoj suradnji s UNHCR-om i stručnim nevladinim organizacijama te, kad je to relevantno i potrebno, obuhvaća potporu preseljenim izbjeglicama na državnom području država članica nakon njihova dolaska.

Obrazloženje

U Uredbi o uspostavi Agencije EU-a za azil trebalo bi izričito zajamčiti poštovanje i nadređenost smjernica UNHCR-a o preseljenju u pogledu svakog djelovanja koje koordinira ili započne ta nova agencija u području preseljenja kako bi se zajamčila potpuna usklađenost djelovanja Agencije s prioritetima i smjernicama UNHCR-a na svjetskoj razini.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Agencija sudjeluje u provedbi međunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, a koje je Unija u okviru svoje politike vanjskih odnosa sklopila s trećim zemljama.

5.  Agencija sudjeluje u provedbi međunarodnih sporazuma koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, a koje je Unija u okviru svoje politike vanjskih odnosa sklopila s trećim zemljama te pritom uzima u obzir međunarodno pravo, uključujući međunarodno humanitarno pravo, načela ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Agencija može rasporediti stručnjake iz redova vlastitog osoblja u treće zemlje ako stalna nazočnost Agencije može pomoći u provedbi njezinih zadaća, posebno u pogledu preseljenja. Upravni odbor svake godine na prijedlog izvršnog direktora usvaja popis tih zemalja. Raspoređivanje tih predstavnika odobrava Upravni odbor i ono podliježe prethodnom mišljenju Komisije. Ti stručnjaci blisko surađuju s časnicima za vezu zaduženima za imigraciju. O tim se aktivnostima u cijelosti i bez odgađanja obavješćuje Europski parlament.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 37. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja s UNHCR-om i drugim međunarodnim organizacijama

Suradnja s tijelima UN-a i međunarodnim organizacijama

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 37.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija surađuje s međunarodnim organizacijama, posebice s UNHCR-om, u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom i u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima, u skladu s Ugovorom i s odredbama o nadležnostima tih tijela. Upravni odbor odlučuje o radnim dogovorima koje prethodno mora odobriti Komisija.

Agencija surađuje s tijelima UN-a i međunarodnim organizacijama, posebice s UNHCR-om, OHCHR-om i IOM-om, u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom i u okviru radnih dogovora sklopljenih s tim tijelima, u skladu s Ugovorom i s odredbama o nadležnostima tih tijela. Upravni odbor odlučuje o radnim dogovorima koje prethodno mora odobriti Komisija. Agencija obavješćuje Europski parlament o svim takvim radnim dogovorima.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor uključuje jednog predstavnika UNHCR-a, bez prava glasa.

2.  Upravni odbor uključuje jednog predstavnika UNHCR-a i jednog predstavnika Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), bez prava glasa.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 54.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 54.a

 

Zaštita temeljnih prava i mehanizam za podnošenje pritužbi

 

1.   Agencija jamči zaštitu temeljnih prava pri obavljanju svojih zadaća na temelju ove Uredbe u skladu s relevantnim pravom Unije, posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, relevantnim međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju iz 1951., Protokol iz 1967., pravne norme donesene u kontekstu CEAS-a te obveze u pogledu pristupa međunarodnoj zaštiti i sadržaja te zaštite.

 

2.   Agencija u tu svrhu sastavlja te dalje razvija i provodi strategiju o temeljnim pravima koja obuhvaća učinkovit mehanizam za praćenje poštovanja temeljnih prava u svim djelovanjima Agencije te mehanizam za podnošenje pritužbi.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija primjenjuje sigurnosne propise Komisije utvrđene odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436. Ti se propisi primjenjuju posebice na razmjenu, obradu i pohranu klasificiranih podataka.

1.  Agencija primjenjuje sigurnosne propise Komisije utvrđene odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44335 i 2015/44436, kao i pravila o zaštiti osobnih podataka. Ti se propisi primjenjuju posebice na razmjenu, obradu i pohranu klasificiranih podataka.

__________________

__________________

35 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

35 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

36 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

36 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Agencija Europske unije za azil

Referentni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.7.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michel Reimon


MIŠLJENJE oDBORA ZA PRORAČUNE (12.10.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za azil i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je ovu Uredbu predložila u sklopu većeg paketa reformi zajedničkog europskog sustava azila koji također sadrži prijedloge reforme Dublinskog sustava i sustava Eurodac. U širim se razmjerima ovaj prijedlog nastavlja na Europski migracijski program dogovoren prošle godine.

Izvjestitelj smatra važnim istaknuti da je predložena nadogradnja Europskog potpornog ureda za azil u punopravnu Agenciju Europske unije za azil nužna dopuna već usvojenog paketa o graničnoj i obalnoj straži. Kako bi se izbjeglo da aktualni izazov u obliku priljeva dosad nezabilježenog broja migranata koji traže utočište u Europi dovede do isključivo restriktivnog pristupa, ključno je ojačati aspekt zaštite da bi se istodobno zadovoljili standardi ljudskih prava utvrđeni u Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima.

U Europskoj uniji, čije su unutarnje granice otvorene, vanjske granice postaju zajednički interes svih država članica, iz čega jasno proizlazi da pitanja granica i azila trebaju zajednički europski dogovor. Europska dodana vrijednost rijetko je tako očita kao u tim slučajevima, zbog čega izvjestitelj zagovara veći europski angažman u tom području. Financiranje tih zadaća iz proračuna Unije također je pitanje solidarnosti jer građani svih zemalja članica imaju korist od otvorenih granica, dok u stvarnosti samo nekoliko država članica treba na sebe preuzeti zadaću osiguravanja granica i prihvata migranata.

Međutim, izvjestitelj ističe da proračun EU-a ne raspolaže s dovoljno sredstava za rješavanje tih novih izazova jer je naslov 3. svakako najmanji naslov u višegodišnjem financijskom okviru (VFO). Izvjestitelj stoga vjeruje da je od ključne važnosti da se što prije poveća trenutna gornja granica VFO-a, kao i da se znatno poveća gornja granica naslova 3.

Procijenjeni je trošak ovog prijedloga 363,963 milijuna EUR za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Istovremeno s odobrenim sredstvima do 2020. godine broj zaposlenih povećao bi se na 500. Iako se izvjestitelj slaže s predloženim financijskim izvještajem, ipak bi ga trebalo smatrati samo indikativnim planiranjem s obzirom na to da je zbog nestabilnog sigurnosnog okruženja u europskom susjedstvu i šire broj migranata koji dolaze nepredvidljiv. Proračunsko tijelo treba biti spremno prilagoditi to planiranje u slučaju nastanka dodatnih potreba.

  AMANDMANI  

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016. utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila i sprečavanje sekundarnih kretanja, te proširenje ovlasti Europskog potpornog ureda za azil. Ta je Komunikacija u skladu s pozivom Europskog vijeća od 18. veljače 2016. da se ostvari napredak u smjeru reformiranja postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. U njoj se predlažu i daljnji koraci u skladu s holističkim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji od 6. travnja 2016. utvrdila mogućnosti za poboljšanje CEAS-a koje uključuju uspostavljanje održivog i pravednog sustava za utvrđivanje država članica odgovornih za tražitelje azila, jačanje sustava Eurodac, postizanje veće usklađenosti u sustavu azila usvajanjem nove uredbe o uspostavi zajedničkog europskog sustava azila i uredbe o uvjetima koje moraju ispuniti tražitelji azila te jasnim izmjenama Direktive o uvjetima prihvata, kao i sprečavanje sekundarnih kretanja, te proširenje ovlasti Europskog potpornog ureda za azil. Ta je Komunikacija u skladu s pozivom Europskog vijeća od 18. veljače 2016. da se ostvari napredak u smjeru reformiranja postojećeg okvira EU-a kako bi se osigurala humana i učinkovita politika azila. U njoj se predlažu i daljnji koraci u skladu s holističkim pristupom migraciji koji je Europski parlament utvrdio u svojem izvješću o inicijativi od 12. travnja 2016.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zadaće EASO-a trebalo bi proširiti te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezina glavna uloga trebala biti jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila, potpora Dublinskom sustavu te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata.

(6)  Zadaće EASO-a trebalo bi proširiti te bi ga kao odraz tih promjena trebalo preimenovati u Agenciju Europske unije za azil. Agencija bi trebala biti stručni centar te bi njezine glavne zadaće trebale biti jačanje praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama u pitanjima povezanima s azilom, promicanje prava Unije i operativnih standarda kako bi se osigurao visok stupanj ujednačenosti u pogledu postupaka azila, uvjeta prihvata i procjene potreba za zaštitom diljem Unije, evaluacija i praćenje operativne i tehničke primjene prava i standarda Unije u pogledu azila, potpora Dublinskom sustavu te pružanje veće operativne i tehničke potpore državama članicama pri upravljanju sustavima azila i prihvata, posebno državama članicama koje su izložene nerazmjernom pritisku na sustave azila i prihvata.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Agencija Europske unije za azil treba raspolagati s dovoljno sredstava i zaposlenika kako bi zajamčila svoju neovisnost i mogla ispravno obavljati svoje zadaće. Konkretno, Agencija bi trebala imati vlastito osoblje za osnivanje stručnih timova odgovornih za postupke evaluacije i praćenja sustava azila i prihvata.

Obrazloženje

Ukupan broj djelatnika Agencije do 2020. trebao bi iznositi 500. Međutim, s obzirom na to da se plan radnih mjesta ne može uvrstiti u Uredbu mora se osigurati da Agencija ima dovoljno vlastitih zaposlenika za uspješno izvršavanje svojih zadaća i kao jamstvo njezine neovisnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Agencija Europske unije za azil trebala bi blisko surađivati s tijelima država članica za azil, s nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim službama, oslanjajući se pritom na kapacitet i stručnost tih službi, te s Komisijom. Države članice trebale bi surađivati s Agencijom kako bi se osiguralo izvršavanje njezinih ovlasti. Važno je da Agencija i države članice djeluju u dobroj vjeri te da pravodobno i točno razmjenjuju informacije. Pri svakom dostavljanju statističkih podataka trebale bi se poštovati tehničke i metodološke specifikacije Uredbe (EZ) br. 862/20078.

(7)  Agencija Europske unije za azil trebala bi blisko surađivati s tijelima država članica za azil, s nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim službama, oslanjajući se pritom na kapacitet i stručnost tih službi, te s Komisijom i agencijama Unije, a posebno Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu. Države članice trebale bi surađivati s Agencijom kako bi se osiguralo izvršavanje njezinih ovlasti. Važno je da Agencija i države članice djeluju u dobroj vjeri te da pravodobno i točno razmjenjuju informacije. Pri svakom dostavljanju statističkih podataka trebale bi se poštovati tehničke i metodološke specifikacije Uredbe (EZ) br. 862/20078.

__________________

__________________

8Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).

8Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).

Obrazloženje

Prema članku 4. stavku 2. ove Uredbe Agencija će raditi u uskoj suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu posebno se oslanjajući na analizu rizika koju provodi potonja agencija kako bi se osigurala najveća moguća razina dosljednosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao sastaviti nacrt preporuka dotičnoj državi članici koji bi sadržavao prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

(14)  Agencija Europske unije za azil, u bliskoj suradnji s Komisijom i ne dovodeći u pitanje odgovornost Komisije kao čuvarice Ugovora, trebala bi uspostaviti mehanizam za praćenje i procjenu provedbe CEAS-a, usklađenosti država članica s operativnim standardima, smjernica i najboljih praksa u pogledu azila te za provjeru funkcioniranja sustava azila i prihvata u državama članicama. Praćenje i procjena trebali bi biti sveobuhvatni i temeljiti se posebno na informacijama koje su dostavile države članice, analizi informacija o stanju azila koju je Agencija izradila, terenskim provjerama i uzorcima slučajeva. Agencija bi svoje nalaze trebala dostaviti upravnom odboru koji bi trebao donijeti izvješće te ga proslijediti Europskom parlamentu i Komisiji. Izvršni bi direktor, nakon savjetovanja s Komisijom, trebao sastaviti nacrt preporuka dotičnoj državi članici koji bi sadržavao prijedlog nužnih mjera za uklanjanje ozbiljnih nedostataka, a koji će upravni odbor donijeti kao preporuke.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Treba učiniti sve moguće kako bi se u državama članicama i izbjegličkim kampovima zajamčili dostojni životni uvjeti izbjeglica, posebno u pogledu zdravstvene skrbi te mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Treba voditi računa o optimalnom financiranju izbjegličkih kampova i dodjeli sredstava kako bi se raseljenim osobama pružila prilika da vode dostojanstven život.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Države članice trebaju financijskim ali i drugim sredstvima nastaviti podupirati pronalazak učinkovitog rješenja izbjegličke krize.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama, te s Komisijom. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima i s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

2.  Agencija blisko surađuje s tijelima država članica za azil, nacionalnim službama za imigraciju i azil i s drugim nacionalnim službama, te s Komisijom i relevantnim agencijama Unije, a posebno Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu. Agencija izvršava svoje zadaće ne dovodeći u pitanje zadaće dodijeljene drugim relevantnim tijelima Unije i blisko surađuje s tim tijelima i s Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

Obrazloženje

Prema članku 4. stavku 2. ove Uredbe Agencija će raditi u uskoj suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu posebno se oslanjajući na analizu rizika koju provodi potonja agencija kako bi se osigurala najveća moguća razina dosljednosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Agencija blisko surađuje s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije i posebno se oslanja na analizu rizika koju je ta Agencija provela kako bi se osigurala najveća razina dosljednosti i usklađenosti informacija koje dostavljaju obje agencije.

U tu svrhu Agencija blisko surađuje s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu i posebno se oslanja na analizu rizika koju je ta Agencija provela kako bi se osigurala najveća razina dosljednosti i usklađenosti informacija koje dostavljaju obje agencije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Agencija će uz poštovanje načela supsidijarnosti standardizirati rad koji se obavlja u državama članicama radi stvaranja europske informacijske mreže kojom se jamči da sustavi mjerodavnih tijela država članica slijede zajedničke standarde.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev Komisije Agencija joj dostavlja informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX.

2.  Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije dostavlja Komisiji informacije o određenim trećim zemljama koje bi se mogle uzeti u obzir za uvrštavanje na zajednički popis EU-a sigurnih zemalja podrijetla u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na zahtjev država članica Agencija im pomaže pri primjeni operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

3.  Agencija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije ili država članica pomaže državama članicama pri primjeni operativnih standarda, smjernica i najboljih praksi na sustave azila i prihvata pružanjem potrebnih stručnih savjeta ili operativne i tehničke pomoći.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija procjenjuje spremnost država članica na rješavanje problema koji mogu nastati zbog potencijalnog nerazmjernog pritiska na sustave azila i prihvata. Agencija može zatražiti od država članica da joj dostave plan djelovanja za mjere koje treba poduzeti za uklanjanje takvog nerazmjernog pritiska i pomaže državama članicama pri pripremi i pregledu plana djelovanja, prema potrebi.

3.  Agencija u uskoj suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu procjenjuje spremnost država članica na rješavanje problema koji mogu nastati zbog potencijalnog nerazmjernog pritiska na sustave azila i prihvata. Agencija može zatražiti od država članica da joj dostave plan djelovanja za mjere koje treba poduzeti za uklanjanje takvog nerazmjernog pritiska i pomaže državama članicama pri pripremi i pregledu plana djelovanja, prema potrebi.

Obrazloženje

Prema članku 4. stavku 2. ove Uredbe Agencija će raditi u uskoj suradnji s Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu posebno se oslanjajući na analizu rizika koju provodi potonja agencija kako bi se osigurala najveća moguća razina dosljednosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Kako bi učinkovito, nepristrano i neovisno odradila zadaću praćenja i evaluacije provedbe zajedničkog europskog sustava azila i sustava azila i prihvata država članica, Agencija mora imati odgovarajući broj stalno zaposlenog osoblja i privremenog osoblja te raspolagati s adekvatnim financijskim sredstvima.

Obrazloženje

Zadaća praćenja i evaluacije CEAS-a ne bi trebala biti povjerena upućenim stručnjacima nego vlastitom osoblju Agencije koje je u tu svrhu osposobljeno. Ukupan broj djelatnika Agencije do 2020. trebao bi iznositi 500. Međutim, s obzirom na to da se plan radnih mjesta ne može uvrstiti u Uredbu mora se osigurati da Agencija ima dovoljno vlastitih zaposlenika za uspješno izvršavanje svojih zadaća i kao jamstvo njezine neovisnosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U višegodišnjem programiranju navode se države članice čije sustave azila i prihvata treba pratiti svake godine, pri čemu se treba osigurati da se svaka država članica prati barem jednom u svakom razdoblju od pet godina.

U višegodišnjem programiranju navode se države članice čije sustave azila i prihvata treba pratiti svake godine, pri čemu se treba osigurati da se svaka država članica prati barem jednom u svakom razdoblju od dvije godine.

Obrazloženje

Čini se razboritijim da Agencija barem svake dvije godine provodi ocjenu države članice. Razdoblje od pet godina između evaluacija je suviše dugo.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Izvršni direktor dostavlja nacrt izvješća tima stručnjaka dotičnoj državi članici, koja dostavlja svoje primjedbe na nacrt izvješća. Izvršni direktor zatim taj nacrt izvješća u kojem su uzete u obzir primjedbe dotične države članice dostavlja upravnom odboru. Upravni odbor donosi izvješće o praćenju i dostavlja ga Komisiji.

3.  Izvršni direktor dostavlja nacrt izvješća tima stručnjaka dotičnoj državi članici, koja dostavlja svoje primjedbe na nacrt izvješća. Izvršni direktor zatim taj nacrt izvješća u kojem su uzete u obzir primjedbe dotične države članice dostavlja upravnom odboru. Upravni odbor donosi izvješće o praćenju i dostavlja ga Europskom parlamentu i Komisiji.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu azila, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku.

  Države članice mogu od Agencije zatražiti pomoć u provedbi svojih obveza u pogledu azila, posebno ako su njihovi sustavi azila i prihvata izloženi nerazmjernom pritisku. Agencija donosi zajedničke kriterije za definiranje takvog pritiska.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija tijekom ograničenog razdoblja organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera:

3.  Agencija tijekom ograničenog razdoblja, o kojemu samostalno odlučuje, organizira i koordinira jednu ili više sljedećih operativnih i tehničkih mjera:

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju provedbe svih potrebnih mjera zaštite djece i njihovih prava;

i)  pomaganje državama članicama u osiguravanju provedbe svih potrebnih mjera zaštite djece i njihovih prava te poštovanja svih prava žena;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin izrađuju operativni plan u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o raspoređivanju tima za potporu u pitanjima azila.

4.  Izvršni direktor i država članica domaćin izrađuju operativni plan u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o raspoređivanju tima za potporu u pitanjima azila, ali najkasnije dva tjedna od datuma primitka zahtjeva za pomoć.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila isplate dnevnica stručnjacima koje su države članice rasporedile u timove za potporu u pitanjima azila.

2.  Upravni odbor utvrđuje i prema potrebi ažurira detaljna pravila isplate naknada i dnevnica stručnjacima koje su države članice rasporedile u timove za potporu u pitanjima azila.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Agencija surađuje s agencijama, tijelima i uredima Unije čije su aktivnosti povezane s njezinim područjem djelovanja i koji su nadležni za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, posebice s Agencijom Europske unije za temeljna prava i Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije.

1.   Agencija surađuje s agencijama, tijelima i uredima Unije čije su aktivnosti povezane s njezinim područjem djelovanja i koji su nadležni za pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, posebice s Agencijom Europske unije za temeljna prava i Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.   Trebalo bi prema potrebi predvidjeti dijeljenje i objedinjavanje administrativnih zadaća između tih agencija.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija mora dostaviti izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka iduće financijske godine.

Agencija mora dostaviti izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu do 31. ožujka iduće financijske godine. U tom izvješću detaljno se navode rashodi za svaku pojedinu zadaću navedenu u članku 2.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija naručuje provedbu evaluacije kako bi se posebice procijenila uspješnost djelovanja Agencije u odnosu na njezine ciljeve, ovlasti i zadaće. U tu je evaluaciju uključen učinak Agencije na praktičnu suradnju u pitanjima povezanima s azilom i na CEAS. U evaluaciji se posebno razmatra napredak postignut u okviru njezinih ovlasti, uključujući i procjenu jesu li potrebne dodatne mjere za osiguravanje učinkovite solidarnosti i podijeljene odgovornosti s državama članicama koje su pod posebnim pritiskom.

Najkasnije tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija daje na uvid evaluaciju kako bi se posebice procijenila uspješnost djelovanja Agencije u odnosu na njezine ciljeve, ovlasti i zadaće. U tu je evaluaciju uključen učinak Agencije na praktičnu suradnju u pitanjima povezanima s azilom i na CEAS. U evaluaciji se posebno razmatra napredak postignut u okviru njezinih ovlasti, uključujući i procjenu jesu li potrebne dodatne mjere za osiguravanje učinkovite solidarnosti i podijeljene odgovornosti s državama članicama koje su pod posebnim pritiskom.

Obrazloženje

Uredbom nije potrebno utvrditi naručuje li Komisija studiju od treće strane ili provodi evaluaciju unutar institucije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Agencija Europske unije za azil

Referentni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

7.7.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

23.5.2016

Datum usvajanja

11.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Afzal Khan, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Edouard Ferrand


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Agencija Europske unije za azil

Referentni dokumenti

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Datum podnošenja EP-u

4.5.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Datum usvajanja

8.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

9

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Datum podnošenja

21.12.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena