JELENTÉS     ***I
PDF 1590kWORD 236k
21.12.2016
PE 589.110v02-00 A8-0392/2016

az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Niedermüller Péter

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0271),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 78. cikkének (1) és (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0174/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0392/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A KEMR a menekültügyi eljárások közös minimumszabályain, az uniós szinten kínált elismerésen és védelmen, a befogadási feltételeken és a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszeren alapul. Függetlenül a KEMR fejlődésétől, a nemzetközi védelem nyújtása és az ilyen nemzetközi védelem formái tekintetében továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok között. Ezeket az eltéréseket a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének fokozott konvergenciája és az uniós jognak az Unió egész területén való magas szintű és egységes alkalmazásának garantálása útján kell kezelni.

(2)  A KEMR a menekültügyi eljárások közös minimumszabályain, az uniós szinten kínált elismerésen és védelmen, a befogadási feltételeken és a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszeren alapul. Függetlenül a KEMR fejlődésétől, a nemzetközi védelem nyújtása és az ilyen nemzetközi védelem formái tekintetében továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok között. Ezeket az eltéréseket a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének fokozott konvergenciája útján kell kezelni, ezáltal törekedve az uniós jognak az Unió egész területén való, szigorú szabályokon alapuló, egységes alkalmazására.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság a 2016. április 6-i közleményében meghatározta a KEMR fejlesztésének lehetőségeit: egy fenntartható és méltányos rendszer létrehozását a menedékkérőkért felelős tagállamok meghatározására, az Eurodac rendszer megerősítését, nagyobb konvergencia elérését a menekültügyi rendszerben, a másodlagos migráció megakadályozását, valamint egy szélesebb körű megbízatással rendelkező Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kialakítását. A közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18-i felhívásával, amely szerint tovább kell lépni az Unió meglévő keretrendszerének megújítása felé a humánus és hatékony menekültügyi politika biztosítása érdekében. Emellett az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentésében bemutatott holisztikus megközelítésnek megfelelően javaslatot tesz a továbblépésre.

(3)  A Bizottság a 2016. április 6-i közleményében meghatározta a KEMR fejlesztésének lehetőségeit: egy fenntartható és méltányos rendszer létrehozását a menedékkérőkért felelős tagállamok meghatározására, az Eurodac rendszer megerősítését, nagyobb konvergencia elérését a menekültügyi rendszerben, a másodlagos migráció megakadályozását, valamint egy szélesebb körű megbízatással rendelkező Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kialakítását. A közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18-i felhívásával, amely szerint tovább kell lépni az Unió meglévő keretrendszerének megújítása felé a humánus, méltányos és hatékony menekültügyi politika biztosítása érdekében. Emellett az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentésében bemutatott holisztikus megközelítésnek megfelelően javaslatot tesz a továbblépésre.

Módosítás     3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt a439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet7 hozta létre, és a tevékenységét 2011. február 1-jén kezdte meg. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kibővítette a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést a menekültüggyel kapcsolatos kérdések és a KEMR szerinti tagállami kötelezettségek végrehajtásának támogatása terén. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal támogatást nyújt azon tagállamoknak, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerei különös nyomás alatt állnak. Azonban a szerepét és a funkcióját tovább kell erősíteni annak érdekében, hogy ne csak a tagállamok gyakorlati együttműködését támogassa, hanem megerősítse és kiegészítse a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit.

(4)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt a439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet7 hozta létre, és a tevékenységét 2011. február 1-jén kezdte meg. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kibővítette a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést a menekültüggyel kapcsolatos kérdések és a KEMR szerinti tagállami kötelezettségek végrehajtásának támogatása terén. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal támogatást nyújt azon tagállamoknak, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerei különös nyomás alatt állnak. Azonban a szerepét és a funkcióját tovább kell erősíteni annak érdekében, hogy ne csak a tagállamok gyakorlati együttműködését támogassa, hanem szigorú normák alapján és összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartájával (a Charta) megerősítse és kiegészítse a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit.

__________________

__________________

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tekintettel a KEMR strukturális gyengeségeire, amelyekre a migránsok és a menedékkérők nagyszabású és ellenőrizetlen Unióba való érkezése hozott előtérbe, továbbá az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony, magas szintű és egységes tagállami alkalmazásának szükségességére, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájára építve javítani kell a KEMR végrehajtását és működését, és a Hivatalt tovább kell fejleszteni egy teljes jogú ügynökséggé, amelynek feladata a KEMR működésének megkönnyítése és fejlesztése, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztása, a konvergencia biztosítása a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése terén az egész Unióban, továbbá az uniós jog operatív és technikai alkalmazásának nyomon követése.

(5)  Tekintettel a KEMR strukturális gyengeségeire, amelyekre a migránsok és a menedékkérők nagyszabású Unióba való érkezése hozott előtérbe, továbbá az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony, magas szintű és egységes tagállami alkalmazásának szükségességére, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájára építve javítani kell a KEMR végrehajtását és működését, és a Hivatalt tovább kell fejleszteni egy teljes jogú ügynökséggé, amelynek feladata a KEMR működésének megkönnyítése és fejlesztése, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztása, a konvergencia biztosítása a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése terén az egész Unióban, továbbá az uniós jog operatív és technikai alkalmazásának nyomon követése.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait ki kell terjeszteni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa az uniós jogot és az eljárási standardokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igényre vonatkozó értékelés magas fokú egységességének biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje a menekültügyre vonatkozó uniós jog és előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, támogassa a dublini rendszert, továbbá jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait ki kell terjeszteni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség azonban megtartja jogi személyiségét, és teljes mértékben tovább folytatja tevékenységét és eljárásait. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa a nemzetközi és uniós menekültügyi jogot és az eljárási standardokat, ezáltal törekedve a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igényre vonatkozó értékelés szigorú normákon alapuló, magas fokú egységességének biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje a menekültügyre vonatkozó uniós jog és előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, támogassa az áttelepítési és a dublini rendszert, továbbá jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Függetlenségének és feladatai megfelelő ellátásának szavatolása érdekében elegendő pénzügyi forrást és személyzetet kell biztosítani az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számára, ideértve különösen a menekültügyi és befogadási rendszerek értékelési és ellenőrzési eljárásaiért felelős szakértői csoportok felállítását lehetővé tevő saját ügynökségi személyzetet.

Indokolás

A tervek szerint az Ügynökség személyzetét 2020-ra 500 főre emelik. Mivel azonban a létszámtervet nem lehet belefoglalni a rendeletbe, biztosítani kell, hogy az Ügynökség elegendő saját személyzettel rendelkezzen ahhoz, hogy hatékonyan teljesíthesse feladatait, és pártatlansága biztosított legyen.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének információt kell gyűjtenie és elemeznie a menekültügyi helyzetéről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben az hatással lehet az Unióra. Ennek lehetővé kell tennie az Ügynökség számára, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a menekültüggyel kapcsolatos, az Unió felé irányuló és az Unión belül migrációt érintő tényezők jobb megértésében, valamint a tagállamok korai figyelmeztetése és felkészültsége érdekében.

(8)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének információt kell gyűjtenie és elemeznie a menekültügyi helyzetéről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben az hatással lehet az Unióra. Ennek lehetővé kell tennie az Ügynökség számára, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak az Unió felé irányuló és az Unión belüli migrációs és menekültáramlásokkal kapcsolatos tényezők jobb megértésében, valamint a tagállamok korai figyelmeztetése és felkészültsége érdekében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Tekintettel a dublini rendszer reformjára, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének biztosítania kell a szükséges támogatást a tagállamok számára, különösen a korrekciós mechanizmust működtetése és irányítása útján.

(9)  Tekintettel a dublini rendszer reformjára, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének biztosítania kell a szükséges támogatást a tagállamok számára, különösen a korrekciós mechanizmus működtetése és irányítása és a számára az EU/xxx/xxx keretrendeleten (Dublini Rendelet) belül kijelölt bármely egyéb feladat ellátása útján.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Ami az áttelepítést illeti, a jövőbeli uniós áttelepítési keretről szóló keretrendeletet megelőzve az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamok számára a szükséges támogatást biztosítsa. Ennek érdekében az Ügynökségnek szakértelmet kell kialakítania és nyújtania az áttelepítés terén a tagállamok vagy az Unió által végrehajtott áttelepítési műveletek támogatására, beleértve az információcserét, az ENSZ menekültügyi főbiztosával (UNHCR) és az érintett nem kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben, továbbá az UNHCR által meghatározott normák és szakpolitikai iránymutatások teljes körű betartásával.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének támogatnia kell a tagállamokat az összes nemzeti hatóságtól, bíróságtól és törvényszéktől, valamint a menekültügyi kérdésekért felelős nemzeti szolgálatoktól érkező szakértők képzésével, beleértve a közös alaptanterv kidolgozását. Ezen túlmenően az Ügynökségnek biztosítania kell, hogy a menekültügyi támogató csoportokban vagy a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő minden szakértő szakirányú képzést kapjon az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvétele előtt.

(10)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének képzést kell szerveznie vagy támogatnia kell a tagállamokat az összes nemzeti hatóságtól, bíróságtól és törvényszéktől, valamint a menekültügyi kérdésekért felelős nemzeti szolgálatoktól érkező szakértők képzésével, beleértve a közös alaptanterv kidolgozását. Ezen túlmenően az Ügynökségnek biztosítania kell, hogy a menekültügyi támogató csoportokban vagy a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő minden szakértő szakirányú képzést kapjon az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben való részvétele előtt.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének strukturáltabb és áramvonalasabb információ-szolgáltatást kell biztosítania az Európai Unió szintjén a származási országokról. Szükséges, hogy az Ügynökség – a származási országra vonatkozó információk európai információs hálózatainak igénybevételével – információkat gyűjtsön és jelentéseket készítsen a származási országokra vonatkozó információról a párhuzamosságok elkerülése és a nemzeti jelentésekkel való szinergia létrehozása érdekében. Továbbá, ahhoz, hogy biztosítani lehessen a konvergenciát a nemzetközi védelem iránti kérelmek és a nyújtott védelem jellege és minősége tekintetében, az Ügynökségnek a tagállamokkal együtt közös elemzésben kell részt vennie és ilyet kell kidolgoznia, amely iránymutatást nyújt a bizonyos származási országokban levő helyzetről.

(11)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének strukturáltabb és áramvonalasabb információ-szolgáltatást kell biztosítania az Európai Unió szintjén a származási országokról. Szükséges, hogy az Ügynökség – a származási országra vonatkozó információk európai információs tagállamok közti hálózatainak igénybevételével – információkat gyűjtsön és jelentéseket készítsen a származási országokra vonatkozó információról a párhuzamosságok elkerülése és a nemzeti jelentésekkel való szinergia létrehozása érdekében. Ennek az információnak többek közt az országban létrejött politikai, kulturális és vallási helyzetre kell vonatkoznia, valamint a börtönkörülményekre, különös tekintettel a fogva tartás helyszínén alkalmazott kínzásra és rossz bánásmódra. Továbbá, ahhoz, hogy biztosítani lehessen a konvergenciát a nemzetközi védelem iránti kérelmek és a nyújtott védelem jellege és minősége tekintetében, az Ügynökségnek a tagállamokkal együtt közös elemzésben kell részt vennie és ilyet kell kidolgoznia, amely iránymutatást nyújt a bizonyos származási országokban levő helyzetről. E közös elemzést a Bizottsággal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR) és a konzultációs fórummal konzultálva kell elkészíteni, és annak figyelembe kell vennie az UNHCR legutóbbi, a bizonyos származási országokból érkező menedékkérőknek nyújtandó nemzetközi védelem szükségességének értékelésére vonatkozó támogathatósági iránymutatásait. A közös elemzés és az UNHCR támogathatósági iránymutatásának ütközése esetén a tagállamoknak az utóbbit kell körültekintően figyelembe venniük, amikor az UNHCR-nek a Menekültügyi Főbiztos Hivatala alapokmányának (8) bekezdésében meghatározott, a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény (a továbbiakban: 1951. évi egyezmény) 35. cikkével és a menekültek jogállásáról szóló 1967. évi jegyzőkönyv (a továbbiakban: 1967. évi jegyzőkönyv) II. cikkével összefüggésben értelmezett felügyeleti felelősségével összhangban megvizsgálják a nemzetközi védelem iránti egyes kérelmeket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A biztonságos származási országoknak a XXX/XXX/EU 9 rendelettel9 megállapított közös uniós listáját a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia. Tekintettel a szakértelmére, az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot e lista felülvizsgálatában. Az Ügynökség – a Bizottság kérésére – információt szolgáltat azon konkrét harmadik országokról, amelyek felvehetők a biztonságos származási országok közös uniós listájára, valamint a biztonságos származási országnak minősülő származási országokról, továbbá azon harmadik országokról, amelyek a tagállamok szerint biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősülnek, vagy alkalmazandó rájuk a biztonságos harmadik ország, az első menedék országa vagy az európai biztonságos harmadik ország fogalma.

(12)  A biztonságos származási országoknak a XXX/XXX/EU 9 rendelettel9 megállapított közös uniós listáját a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia. Tekintettel a szakértelmére, az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot e lista felülvizsgálatában. Az Ügynökség információt szolgáltat azon konkrét harmadik országokról, amelyek felvehetők a biztonságos származási országok közös uniós listájára, illetve felfüggeszthetők vagy törölhetők erről a listáról, valamint a biztonságos származási országnak minősülő származási országokról, továbbá azon harmadik országokról, amelyek a tagállamok szerint biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősülnek, vagy alkalmazandó rájuk a biztonságos harmadik ország, az első menedék országa vagy az európai biztonságos harmadik ország fogalma.

__________________

__________________

9 HL L […]

9 HL L […]

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ahhoz, hogy biztosítsuk a menekültügyi eljárások, a befogadási feltételek és a védelmi szükségletek értékelésének magas szintű egységességét az Unió egész területén, az Ügynökségnek az uniós jogot támogató tevékenységeket kell szerveznie és koordinálnia. E célból az Ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok részére az ezen előírásoknak való megfelelést segítő operatív normák és megfelelés figyelemmel kísérésére vonatkozó mutatók kidolgozásával. Az Ügynökségnek emellett iránymutatásokat is ki kell dolgoznia a menekültügyi kapcsolatos kérdésekben, és lehetővé kell tennie a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

(13)  Annak érdekében, hogy törekedjünk a menekültügyi eljárások, a befogadási feltételek és a védelmi szükségletek értékelésének magas szintű normákon alapuló egységességére az Unió egész területén, az Ügynökségnek az uniós jogot támogató tevékenységeket kell szerveznie és koordinálnia. E célból az Ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok részére az ezen előírásoknak való megfelelést segítő operatív normák és megfelelés figyelemmel kísérésére vonatkozó mutatók kidolgozásával. Az Ügynökségnek emellett iránymutatásokat is ki kell dolgoznia a menekültüggyel kapcsolatos kérdésekben, és lehetővé kell tennie a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az UNHCR-rel együttműködésben, valamint a konzultációs fórumával való konzultációt követően.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon és esettanulmányokon kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket készít az érintett tagállam részére, amely felvázolja a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amit az igazgatótanács ajánlásként fogad el.

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok, a nemzetközi szervezetek, valamint a nemzeti vagy uniós szintű nem kormányzati szervezetek, az emberi jogi egyezmény nyomon követésével foglalkozó érintett ENSZ-szervezetek, valamint az Európa Tanács emberi jogi helyzet nyomon követésére szolgáló mechanizmusai által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon és esettanulmányokon kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket készít az érintett tagállam részére, amely felvázolja a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amit az igazgatótanács ajánlásként fogad el.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 Preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az ajánlásokat az érintett tagállam által készített cselekvési terv alapján kell nyomon követni. Ha a meghatározott időn belül az érintett tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az ajánlások végrehajtására, és a menekültügyi és befogadási rendszerek hiányosságai olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését, a Bizottságnak – a cselekvési terv saját értékelése alapján – a tagállamnak címzett ajánlásokat kell elfogadnia, amelyben felvázolja a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak helyszíni látogatásokat is kell szerveznie az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak meg kell határoznia azokat az intézkedéseket, amiket az Ügynökségnek az adott tagállam támogatására meg kell tennie. Ha a tagállam egy bizonyos idő után sem felel meg, a Bizottság további lépéseket tehet, amivel kötelezheti az Ügynökséget, hogy beavatkozzon a tagállam támogatására.

(15)  Az ajánlásokat az érintett tagállam által készített cselekvési terv alapján kell nyomon követni. Ha a meghatározott időn belül az érintett tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az ajánlások végrehajtására, és a menekültügyi és befogadási rendszerek hiányosságai olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését, a Bizottságnak – a cselekvési terv végrehajtására vonatkozó saját értékelése és a hiányosságok súlyossága alapján – a tagállamnak címzett ajánlásokat kell elfogadnia, amelyben felvázolja a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa többek közt a Chartában megállapított jogok tiszteletben tartását. A Bizottságnak helyszíni látogatásokat is kell szerveznie az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak meg kell határoznia azokat az intézkedéseket, amiket az Ügynökségnek az adott tagállam támogatására meg kell tennie. Ha a tagállam egy bizonyos idő után sem felel meg, a Bizottság további lépéseket tehet végrehajtási jogi aktus révén.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Lehetővé kell tenni az Ügynökség számára, hogy összekötő tisztviselőket küldjön a tagállamokba, akiknek az a feladata, hogy segítsék a KEMR végrehajtását, különösen a családegyesítési ügyekben, valamint a kísérő nélküli kiskorúakkal és a kiszolgáltatott személyekkel kapcsolatban.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b)  Annak biztosítása érdekében, hogy a szolidaritás továbbra is a KEMR legfontosabb eleme maradjon, amennyiben egy tagállam szisztematikusan elmulasztja a végrehajtási aktusban meghatározott intézkedések betartását az ott megállapított határidőn belül, és ezáltal súlyosan veszélyezteti a KEMR működését, a Bizottság végső eszközként megindíthatja az (EU) 2016/399 rendelet 29. cikke szerinti eljárást. Ha egy tagállam a fent említett módon, rendszeresen nem felel meg az előírásoknak, akkor ez az uniós alapok keretében az uniós pénzügyi támogatás megszakítását, felfüggesztését vagy pénzügyi kiigazítását eredményezheti, összhangban az Unió hatályos és jövőbeli jogalkotási aktusaival.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A KEMR szabályszerű működésének megkönnyítése és fejlesztése érdekében, továbbá, hogy támogassa a tagállamokat a KEMR keretében fennálló kötelezettségeik végrehajtásában, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének operatív és technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak, különösen akkor, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik. Az Ügynökségnek a szükséges operatív és technikai segítséget az Ügynökség saját munkatársaiból, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportok kiküldése útján, egy operatív terv alapján kell biztosítania. Ezek a csoportok operatív és technikai intézkedésekkel támogatják a tagállamokat, beleértve a harmadik országok állampolgárainak azonosításával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos szakértelmet, a tolmácsolási szolgáltatásokat, a származási országokra vonatkozó információkat és a menekültügyi esetek kezelésére és feldolgozására vonatkozó tudást, valamint az illetékes nemzeti hatóságok támogatását a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésében és az áthelyezésben való közreműködésben. A menekültügyi támogató csoportok működésének feltételeit – a hatékony kiküldésük biztosítása érdekében – e rendeletnek kell szabályoznia.

(16)  A KEMR szabályszerű működésének megkönnyítése és fejlesztése érdekében, továbbá, hogy támogassa a tagállamokat a KEMR keretében fennálló kötelezettségeik végrehajtásában, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének operatív és technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak, különösen akkor, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik. Az Ügynökségnek a szükséges operatív és technikai segítséget az Ügynökség saját munkatársaiból, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportok kiküldése útján, egy operatív terv alapján kell biztosítania. Ezek a csoportok operatív és technikai intézkedésekkel támogatják a tagállamokat, beleértve a harmadik országok állampolgárainak azonosításával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos szakértelmet, a tolmácsolási szolgáltatásokat, a származási országokra vonatkozó információkat és a menekültügyi esetek kezelésére és feldolgozására vonatkozó tudást, valamint az illetékes nemzeti hatóságok támogatását a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésében – többek közt a menedékkérelmek elfogadhatóságának tekintetében is – és az áthelyezésben való közreműködésben. A nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásának azonban a nemzeti hatóságok kizárólagos hatáskörében kell maradnia. A menekültügyi támogató csoportok működésének feltételeit – a hatékony kiküldésük biztosítása érdekében – e rendeletnek kell szabályoznia.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A menekültügyi támogató csoportokba kiküldött szakértőknek az operatív tevékenységekben való részvételük előtt sikeresen el kell végezniük a kötelezettségeikhez és feladataikhoz kapcsolódó tematikus és szakmai képzést. Az Ügynökség saját személyzetéből kiküldött szakértőket csak akkor lehet bevonni a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásába, ha igazolni tudják, hogy valamely tagállam menekültügyi hivatalánál ügyintézőként vagy az UNHCR-nél védelmi tisztviselőként legalább egy év tapasztalatot szereztek. A menekültügyi támogató csoportok tagjaiként végzett minden tevékenység esetében eleget kell tenni a Chartának, és különösen a menedékjogról szóló 18. cikknek.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A migrációs csomópontokban a különféle ügynökségeknek és a tagállamoknak megbízatásuk keretében és az őket megillető hatáskörön belül kell működniük. A Bizottság a többi érintett ügynökséggel együttműködésben biztosítja, hogy a migrációs csomópontokban folyó tevékenységek összhangban álljanak az uniós vívmányokkal, köztük a KEMR-rel és az alapvető jogokkal.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Olyan esetekben, amikor egy tagállam menekültügyi és befogadási rendszereire aránytalan terhelés nehezedik, amely kivételesen erőteljesen és halaszthatatlanul igénybe vesz a menekültügyi és a befogadási rendszereit, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének átfogó intézkedések révén segítséget kell nyújtania a tagállam kérésére vagy az Ügynökség saját kezdeményezésére, beleértve a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek kiküldését. A szakértők rendelkezésre állásának és azonnali kiküldésének biztosítása érdekében a menekültügyi intervenciós állománynak a legalább 500 tagállami szakértőből kell állnia. Az Ügynökségnek magának is képesnek kell lennie a beavatkozásra olyan tagállam támogatására, ahol az aránytalanul nagy nyomás ellenére, az érintett tagállam nem kér megfelelő segítség az Ügynökségtől vagy ahol a tagállam nem tesz megfelelő intézkedéseket, hogy kezelje a nyomást, aminek következtében a menekültügyi és befogadási rendszerek oly mértékben hatástalanná válnak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését. Az aránytalan terhelés jele lehet az, ha a tagállam aránytalanul nagy számú nemzetközi védelem iránti kérelemért felelős.

(17)  Olyan esetekben, amikor egy tagállam menekültügyi és befogadási rendszereit kivételesen erőteljesen és halaszthatatlanul igénybe veszik, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének átfogó intézkedések révén segítséget kell nyújtania a tagállam kérésére vagy az Ügynökség saját kezdeményezésére, beleértve a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek kiküldését. A szakértők rendelkezésre állásának és azonnali kiküldésének biztosítása érdekében a menekültügyi intervenciós állománynak a legalább 500 tagállami szakértőből kell állnia. Az Ügynökségnek magának is képesnek kell lennie a beavatkozásra olyan tagállam támogatására, ahol a menedékkérelmek nagyon magas beáramlása ellenére az érintett tagállam nem kér megfelelő segítséget az Ügynökségtől vagy ahol a tagállam nem tesz megfelelő intézkedéseket, hogy kezelje a nyomást, aminek következtében a menekültügyi és befogadási rendszerek oly mértékben hatástalanná válnak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését. Az aránytalan terhelés jele lehet az, ha a tagállam nagyon magas számú nemzetközi védelem iránti kérelemért felelős.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Azon tagállamok esetében, amelyek nemzeti menekültügyi és befogadási rendszere – különösen földrajzi vagy demográfia helyzetükből adódóan – különösen nagy és aránytalan terhelésnek van kitéve, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének segítséget kell nyújtania az Unión belüli szolidaritás kialakításában és a nemzetközi védelmet élvezők tagállamok közötti jobb áthelyezésében, ügyelve mindeközben arra, hogy ne éljenek vissza a menekültügyi és befogadási rendszerekkel.

(19)  Azon tagállamok esetében, amelyek nemzeti menekültügyi és befogadási rendszere – különösen földrajzi vagy demográfia helyzetükből adódóan – különösen nagy és aránytalan terhelésnek van kitéve, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének támogatnia kell az Unión belüli szolidaritás kialakítását, és teljesítenie kell a nemzetközi védelmet élvezők és az ezt kérelmezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához kapcsolódó feladatait és kötelezettségeit, ügyelve mindeközben arra, hogy megfelelően kiépítsék és végrehajtsák az EU/xxx/xxx keretrendeleten (Dublini Rendelet) belül is a menekültügyi és befogadási rendszereket.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A külső határok konkrét területein, ahol a tagállamok tömeges vegyes migrációs áramlásokkal jellemzett aránytalan migrációs terheléssel szembesülnek (ezeket különösen problémás területeknek nevezik), a tagállamoknak tudniuk kell támaszkodni a tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségén keresztül kiküldött szakértőiből, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség és az Europol, valamint egyéb európai uniós ügynökségek szakértőiből álló migrációkezelést támogató csoportok által nyújtott megerősített operatív és technikai támogatásra, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség szakértőire. Az Ügynökségnek a Bizottsággal és a többi érintett uniós ügynökséggel együtt kell biztosítania a tevékenységei összehangolását a migrációkezelést támogató csoportokban.

(20)  A tagállamoknak tudniuk kell támaszkodni a tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségén keresztül kiküldött szakértőiből, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség és az Europol, valamint egyéb európai uniós ügynökségek szakértőiből álló migrációkezelést támogató csoportok által nyújtott megerősített operatív és technikai támogatásra, valamint az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének és az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség szakértőire. Az Ügynökségnek a Bizottsággal és a többi érintett uniós ügynökséggel együtt kell biztosítania a tevékenységei összehangolását a migrációkezelést támogató csoportokban. A migrációkezelési támogató csoportok tagjaiként végzett minden tevékenység esetében eleget kell tenni a Chartának, és különösen a menedékjogról szóló 18. cikknek.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az Ügynökségnek a lehető legteljesebb mértékben be kell számolnia a tevékenységeiről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a nemzetközi szervezetekkel, különösen az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR), hogy azok szakértelme és támogatása az előnyére szolgáljon. Ennek érdekében szükséges, hogy az UNHCR és az egyéb érintett nemzetközi szervezetek szerepe teljes elismertséget élvezzen, és ezeket teljes mértékben bevonják az Ügynökség tevékenységébe. A munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

(23)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel, különösen az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR), hogy azok szakértelme és támogatása az előnyére szolgáljon. Ennek érdekében szükséges, hogy az UNHCR és az egyéb érintett nemzetközi és nem kormányzati szervezetek szerepe teljes elismertséget élvezzen, és ezeket teljes mértékben bevonják az Ügynökség tevékenységébe. A munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének meg kell könnyítenie a tagállamok közötti operatív együttműködést az e rendeletben szabályozott kérdésekben. Munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a harmadik országok hatóságaival; az munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az Ügynökségnek az Európai Unió külkapcsolati politikájának megfelelően kell eljárnia, és semmilyen körülmények között nem fogalmazhat meg semmilyen önálló külpolitikát. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

(24)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének meg kell könnyítenie a tagállamok közötti operatív együttműködést az e rendeletben szabályozott kérdésekben. Munkamegállapodások keretében a menedékjoggal és áttelepítéssel kapcsolatos kérdésekben együtt kell működnie a harmadik országok hatóságaival; a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az Ügynökségnek az Európai Unió külkapcsolati politikájának megfelelően kell eljárnia, és semmilyen körülmények között nem fogalmazhat meg semmilyen önálló külpolitikát. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szoros kapcsolatot kell fenntartania a civil társadalommal a menekültügyet érintő információk cseréje és az e téren megszerzett tudás megosztása céljából. Az Ügynökségnek konzultációs fórumot kell létrehoznia, amely az információcsere és a tudásmegosztás mechanizmusa lesz. A konzultációs fórumnak támogatnia kell az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot az e rendelet által szabályozott kérdésekben.

(25)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szoros kapcsolatot kell fenntartania a civil társadalommal a menekültügyet érintő információk cseréje és az e téren megszerzett tudás megosztása céljából. Az Ügynökségnek konzultációs fórumot kell létrehoznia, amely a konzultáció, az információcsere és a tudásmegosztás mechanizmusa lesz. A konzultációs fórumnak tanácsot kell nyújtania az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére az e rendelet által szabályozott kérdésekben.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége minden tevékenységét ezen alapvető jogok és elvek teljes tiszteletben tartásával végzi, beleértve a menedékjogot, a visszaküldés tilalmát, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek jogait és a kiszolgáltatott személyek különleges igényeit.

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége minden tevékenységét ezen alapvető jogok és elvek teljes tiszteletben tartásával végzi, beleértve a menedékjogot, a visszaküldés tilalmát, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a családegyesítéshez való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot, az uniós és a nemzetközi jognak megfelelően. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek jogait és a kiszolgáltatott személyek különleges igényeit az uniós és a nemzetközi jognak megfelelően. Ennélfogva a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban az Ügynökségnek munkáját a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve kell végeznie, tekintetbe véve különösen a kiskorú jólétét és szociális fejlődését, a személyi biztonságát és testi épségét érintő megfontolásokat, valamint a kiskorú véleményét életkorának és érettségi fokának megfelelően.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A kiszolgáltatott személyek fogalma e rendeletben magában foglalja többek között a kiskorúakat (köztük a kísérő nélküli kiskorúakat), a fogyatékossággal élő személyeket, az időseket, a terhes nőket, az egyedülálló gyermekes szülőket, az emberkereskedelem, kínzás, nemi erőszak vagy a pszichológiai, fizikai vagy szexuális erőszak egyéb súlyos formáinak áldozatait (mint például a női nemi szervek megcsonkításának áldozatait), a poszttraumás stresszben szenvedő személyeket (különösen a hajótörések áldozatait), a súlyos betegségben szenvedő személyeket és a mentális zavarokkal küzdő személyeket. A kiszolgáltatottság értékelésekor figyelembe lehet venni a nem, a szexuális irányultság vagy a nemi identitás eredményeként felmerülő kockázatokat is.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  Egy független alapjogi tisztviselőt kell kijelölni annak érdekében, hogy az Ügynökségen belül előmozdítsa az alapvető jogok tiszteletben tartását, és e célból többek között kidolgozza az Ügynökség alapjogi stratégiáját, és kezelje az Ügynökség által a panaszkezelési mechanizmus keretében kapott panaszokat.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

26 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26c)  Az Európai Menekültügyi Ügynökség által létrehozott operatív eljárások és működési módszerek adott esetben elősegítik a tagállamok, az uniós ügynökségek és a külső szakértők, különösen a UNHCR és a nem kormányzati szervezetek szakértőinek többek között az e rendelet 7., 8., 9., 10., 11. és 12. cikkében említett képzési anyagok, származási országokra vonatkozó jelentések, iránymutatások, operatív előírások és bevált gyakorlatok kidolgozásába történő bevonását.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének igazgatótanácsában, hogy szakpolitikai és politikai felügyeletet gyakoroljanak a működése felett. Amennyire lehetséges, az igazgatótanácsnak a tagállamok menekültügyi szolgálatainak operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsot megfelelő hatáskörrel kell felruházni, ideértve különösen a költségvetés megállapítását, végrehajtásának ellenőrzését, megfelelő pénzügyi szabályok elfogadását, az Ügynökség döntéshozatalának átlátható eljárási és operatív szabályzatának megállapítását, valamint az ügyvezető igazgató és annak helyettese kinevezését. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

(27)  A Bizottságnak, a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek képviseltetniük kell magukat az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének igazgatótanácsában, hogy szakpolitikai és politikai felügyeletet gyakoroljanak a működése felett. Amennyire lehetséges, az igazgatótanácsnak a tagállamok menekültügyi szolgálatainak operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsot megfelelő hatáskörrel kell felruházni, ideértve különösen a költségvetés megállapítását, végrehajtásának ellenőrzését, megfelelő pénzügyi szabályok elfogadását, az Ügynökség döntéshozatalának átlátható eljárási és operatív szabályzatának megállapítását. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  E rendelet keretében az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége köteles minden adatfeldolgozási tevékenységét a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően végezni, és tiszteletben tartani a szükségesség és arányosság elvét.Az Ügynökség feldolgozhat személyes adatokat a tagállamok részre végzett operatív és technikai segítségnyújtási feladatai elvégzéséhez; hogy megkönnyítse az információcserét a tagállamok, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között; hogy elemezze a menekültügyi helyzetére vonatkozó információkat, továbbá adminisztratív célokra. Tilos a tárolt személyes adatok bármilyen további feldolgozása az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célokra.

(35)  E rendelet keretében az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége köteles minden adatfeldolgozási tevékenységét a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően végezni, és tiszteletben tartani a szükségesség és arányosság elvét. Az Ügynökség feldolgozhat személyes adatokat a tagállamok részre végzett operatív és technikai segítségnyújtási feladatai elvégzéséhez, hogy megkönnyítse az információcserét a tagállamok, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között; továbbá adminisztratív célokra. Tilos a tárolt személyes adatok bármilyen további feldolgozása az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célokra.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) XXX/2016 európai parlamenti és tanácsi irányelvet17 kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő felhasználására, kivéve, ha a személyes adatoknak a tagállamok illetékes kijelölt vagy ellenőrző hatóságai általi feldolgozása terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása céljából történik, beleértve a közbiztonság elleni fenyegetésekkel szembeni védelmet és az ilyen fenyegetések megelőzését.

(36)  A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi irányelvet17 kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő felhasználására, kivéve, ha a személyes adatoknak a tagállamok illetékes kijelölt vagy ellenőrző hatóságai általi feldolgozása terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása céljából történik, beleértve a közbiztonság elleni fenyegetésekkel szembeni védelmet és az ilyen fenyegetések megelőzését.

__________________

__________________

17 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

17 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A személyes adatok illetékes hatóságok által bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása vagy a büntetőjogi büntetések végrehajtása feldolgozása céljából, valamint az ilyen adatok szabad áramlása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 2016/XXX/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet18 kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok illetékes hatóságai által terrorcselekmények vagy e rendelet szerinti egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása céljából végzett feldolgozására.

(37)  A személyes adatok illetékes hatóságok által bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása vagy a büntetőjogi büntetések végrehajtása feldolgozása céljából, valamint az ilyen adatok szabad áramlása vonatkozásában az egyének védelméről szóló (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet18 kell alkalmazni a személyes adatoknak a tagállamok illetékes hatóságai által terrorcselekmények vagy e rendelet szerinti egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy azok miatt bűnvádi eljárás megindítása céljából végzett feldolgozására.

__________________

__________________

18 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelv a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.)

18 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelv a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.)

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az Ügynökség személyes adatokat kizárólag a következő célokból dolgozhat fel: az operatív és technikai segítségnyújtási feladatainak ellátása, eseti mintavétel elvégzése a figyelemmel kísérési gyakorlat céljából, esetlegesen gyermekek és kiszolgáltatott személyek által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek kezelése, az információcsere megkönnyítése a tagállamok, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között, a migrációkezelést támogató csoportok által a különösen problémás helyeken végzett feladatok során szerzett információ keretében, valamint a menekültügyi helyzetérre vonatkozó információt elemzése. A személyes adatok bármilyen feldolgozása során tiszteletben kell tartani az arányosság elvét, és annak szigorúan az ilyen célokra szükséges személyes adatokra kell korlátozódnia.

(39)  Az Ügynökség személyes adatokat kizárólag a következő célokból dolgozhat fel: az operatív és technikai segítségnyújtási feladatainak ellátása, eseti mintavétel elvégzése a figyelemmel kísérési gyakorlat céljából, esetlegesen nemzetközi védelem iránti kérelmek kezelése, az információcsere megkönnyítése a tagállamok, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között és a migrációkezelést támogató csoportok által a különösen problémás helyeken végzett feladatok során szerzett információ keretében. A személyes adatok bármilyen feldolgozása során tiszteletben kell tartani az arányosság elvét, és annak szigorúan az ilyen célokra szükséges személyes adatokra kell korlátozódnia.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Minden személyes adatot, amit az Ügynökség feldolgoz, 30 nap után törölni kell, kivéve azokat, amiket adminisztratív célra dolgoznak fel. Ennél hosszabb megőrzési időszak nem szükséges arra a célra, amelyre az Ügynökség személyes adatokat dolgoz fel e rendelet keretében;

(40)  Minden személyes adatot, amit az Ügynökség feldolgoz, 45 nap után törölni kell, kivéve azokat, amiket adminisztratív célra dolgoznak fel. Ennél hosszabb megőrzési időszak nem szükséges arra a célra, amelyre az Ügynökség személyes adatokat dolgoz fel e rendelet keretében;

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Mivel e rendelet célkitűzéseit (nevezetesen, hogy megkönnyítse a KEMR végrehajtását és elősegítse annak működését, erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügyi kérdésekben, előmozdítsa az uniós jogot és operatív szabályokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igény értékelése tekintetében a magas fokú egységesség biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje az uniós jog és a menekültügyi előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, valamint jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelésére, különösen azon tagállamoknak, amelyek menekültügyi és befogadási rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik) a tagállamok hatékonyan nem érhetik el, és ezért az intézkedések mérete és hatásai miatt a célkitűzéseket az Unió szintjén jobban el lehet érni, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(42)  Mivel e rendelet célkitűzéseit (nevezetesen, hogy megkönnyítse a KEMR végrehajtását és elősegítse annak működését, erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügyi kérdésekben, előmozdítsa az uniós jogot és operatív szabályokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igény értékelése tekintetében a magas fokú egységesség és méltányosság biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje az uniós jog és a menekültügyi előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, valamint jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelésére, különösen azon tagállamoknak, amelyek menekültügyi és befogadási rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik) a tagállamok hatékonyan nem érhetik el, és ezért az intézkedések mérete és hatásai miatt a célkitűzéseket az Unió szintjén jobban el lehet érni, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  Továbbra is a tagállamok hatáskörében marad a tagállamok menekültügyi hatóságainak egyéni nemzetközi védelem iránti kérelmekben való döntéshozatala.

(46)  Továbbra is a tagállamok hatáskörében marad a tagállamok menekültügyi hatóságainak egyéni nemzetközi védelem iránti kérelmekben való döntéshozatala. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az Ügynökség kérésére valamely tagállam és az Ügynökség – a fogadó tagállam és az Ügynökség által elfogadott operatív tervben meghatározott kereten belül – közösen dolgozza fel az egyéni védelem iránti kérelmeket.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.   Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) biztosítja az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony és egységes alkalmazását a tagállamokban. Megkönnyíti a közös európai menekültügyi rendszer (a továbbiakban: a KEMR) végrehajtását és javítja annak működését, továbbá felel azért, hogy lehetővé váljon a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének konvergenciája az egész Unióban.

(1)   Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) hozzájárul az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony és egységes alkalmazásának biztosításához a tagállamokban. Megkönnyíti a közös európai menekültügyi rendszer (a továbbiakban: a KEMR) végrehajtását és javítja annak működését, továbbá felel azért, hogy lehetővé váljon a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének konvergenciája az egész Unióban az alapvető jogok teljes körű betartásával magas szintű normák szavatolása érdekében az egész Unióban.

(2)   Az Ügynökség – a függetlensége, az általa nyújtott segítség és az általa terjesztett információk tudományos és szakmai színvonala, az operatív eljárásainak és működési módszereinek átláthatósága, a rá bízott feladatok ellátása során tanúsított gondossága, valamint a megbízatása teljesítéséhez szükséges informatikai kapacitás alapján – szakértői központtá válik.

(2)  Az Ügynökség – a függetlensége, az általa nyújtott segítség és az általa összegyűjtött és terjesztett információk tudományos és szakmai színvonala, az operatív eljárásainak és működési módszereinek átláthatósága, a rá bízott feladatok ellátása során tanúsított gondossága, valamint a megbízatása teljesítéséhez szükséges informatikai kapacitás alapján – szakértői központtá válik.

(3)   A 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal új neve: Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége. A továbbiakban ez a rendelet képezi az Ügynökség tevékenységeinek alapját.

(3)  A 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal új neve: Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége. A továbbiakban ez a rendelet képezi az Ügynökség tevékenységeinek alapját.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások érvényesek:

 

(1)  „migrációkezelést támogató csapat”: szakértői csoport, amely a migrációs csomópontoknál technikai és műveleti megerősítést nyújt a tagállamoknak, és amely az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal által kiküldött tagállami szakértőkből, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, az Europol és más érintett uniós ügynökségek szakértőiből áll;

 

(2)  „migrációs csomópont” (hotsport area)”: az (EU) 2016/1624 rendelet 2. cikkének 10. pontjában meghatározott migrációs csomópont (hotsport area);

 

(3)   „fogadó tagállam”: az a tagállam, amelyik operatív és technikai segítséget kap az Ügynökségtől, különösen az a tagállam, amelyikbe menekültügyi támogató csoportot, a menekültügyi intervenciós állomány szakértőit, az Ügynökség munkatársait vagy migrációkezelést támogató csapatot küldenek ki;

 

(4)  „küldő tagállam”: az a tagállam, amely szakértői segítséget nyújt, vagy részt vesz a kiküldött menekültügyi támogató csoportban, a menekültügyi intervenciós állományban vagy a migrációkezelést támogató csapatban;

 

(5)  „részt vevő tagállam”: az a tagállam, amelyik az operatív tervben foglaltak szerint – szakértők kiküldése vagy műszaki felszerelés biztosítása révén – közreműködik az Ügynökség által biztosított operatív és technikai segítségnyújtásban;

 

(6)  „közös feldolgozás”: a nemzetközi védelem iránti egyéni kérelmek megvizsgálásában nyújtott segítség, amelynek nem része a tagállami menekültügyi hatóságok ilyen egyéni kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamata.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

(1)  Az Ügynökség támogatja, elősegíti, koordinálja és erősíti a gyakorlati együttműködést, az információcserét és a KEMR végrehajtását, beleértve az alapvető jogoknak való megfelelést, a következő feladatok ellátása révén:

a)  elősegíti, koordinálja és erősíti a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy különböző területein;

 

b)  összegyűjti és elemzi a menekültügyi helyzetére és a KEMR végrehajtására vonatkozó információt;

b)  összegyűjti és elemzi a menekültügyi helyzetére és a KEMR végrehajtására vonatkozó információkat, beleértve minőségi és mennyiségi adatokat;

c)  támogatja a tagállamokat a KEMR végrehajtásában;

c)  támogatja a tagállamokat a KEMR végrehajtásában;

d)  segítséget nyújt a tagállamoknak az összes nemzeti hatóságtól, bíróságtól és törvényszéktől, valamint a menekültügyi kérdésekért felelős nemzeti szolgálatoktól érkező szakértők képzésében, beleértve a közös alaptanterv kidolgozását;

d)  segítséget nyújt a tagállamoknak az összes nemzeti hatóságtól, bíróságtól és törvényszéktől, valamint a menekültügyi kérdésekért felelős nemzeti szolgálatoktól érkező szakértők képzésében, vagy képzést biztosít az ilyen tagállami szakértők számára, többek között közös alaptanterv létrehozása és kidolgozása révén;

e)  elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb dokumentumokat, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról;

e)  elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb dokumentumokat, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról;

f)  összehangolja a tagállamok erőfeszítéseit, hogy a harmadik származási országok helyzetére vonatkozó közös elemzésben vegyen részt és ilyet dolgozzon ki;

f)  összehangolja a tagállamok erőfeszítéseit, hogy a harmadik származási országok helyzetére vonatkozó közös elemzésben vegyen részt és ilyet dolgozzon ki;

g)  hatékony operatív és technikai segítséget nyújt a tagállamoknak, különösen, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerei aránytalanul nagy nyomás alatt állnak;

g)  az alapvető jogok magas szintjének és tiszteletben tartásának szavatolása érdekében hatékony operatív és technikai segítséget nyújt a tagállamoknak, különösen, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerei aránytalanul nagy nyomás alatt állnak;

h)  segítséget nyújt a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához;

h)  segít, végrehajtja és koordinálja a nemzetközi védelmet élvezők és nemzetközi védelmet kérelmezők Unión belüli áthelyezését vagy átadását;

i)  menekültügyi támogató csoportokat és egy menekültügyi intervenciós állományt hoz létre és rendel ki;

i)  menekültügyi támogató csoportokat és egy menekültügyi intervenciós állományt hoz létre és rendel ki;

 

ia)  ellátja az (EU) XXX/XXX rendeletben [Dublini Rendelet] meghatározott feladatait és kötelezettségeit;

j)  beveti a szükséges technikai felszereléseket a menekültügyi támogató csoportok és a menekültügyi intervenciós állomány szakértői számára;

j)  beszerzi és beveti a szükséges technikai felszereléseket a menekültügyi támogató csoportok és a menekültügyi intervenciós állomány szakértői számára;

k)  operatív előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat alakít ki az uniós menekültügyi jog valamennyi jogi aktusa végrehajtásának tekintetében;

k)  operatív előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat alakít ki az uniós menekültügyi jog valamennyi jogi aktusa végrehajtásának tekintetében;

 

ka)  összekötő tisztviselőket küld ki a tagállamokba és adott esetben harmadik országokba;

l)  figyelemmel kíséri és értékeli a KEMR végrehajtását, valamint a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit;

l)  figyelemmel kíséri és értékeli a KEMR végrehajtását, valamint a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit és kapacitásait, valamint azokkal kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg;

m)  támogatja a tagállamok harmadik országokkal menekültügyi kérdésekben folytatott együttműködését, különösen tekintettel az áttelepítésre.

m)  támogatja a tagállamok harmadik országokkal menekültügyi kérdésekben folytatott együttműködését, különösen tekintettel az áttelepítésre;

 

ma)  segítséget nyújt a tagállamoknak a humanitárius célú vízumokkal kapcsolatban;

 

mb)  ellátja az (EU) XXX/XXX rendeletben [uniós áttelepítési keret] meghatározott feladatait és kötelezettségeit.

(2)  Az Ügynökség támogatja a tagállamokat a KEMR külső dimenziója tekintetében. E tekintetben az Ügynökség – a Bizottsággal egyetértésben – koordinálja a KEMR külső dimenziójára vonatkozó eszközök és mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan kezdeményezett információcserét és egyéb fellépéseket.

(2)  Az Ügynökség támogatja a tagállamokat a KEMR külső dimenziója tekintetében. E tekintetben az Ügynökség – a Bizottsággal egyetértésben – koordinálja a KEMR külső dimenziójára vonatkozó eszközök és mechanizmusok végrehajtásával, különösen a menedékjoggal és áttelepítéssel és a fogadás magas színvonalának elősegítésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan kezdeményezett információcserét és egyéb fellépéseket.

 

(2a)  Az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok elvégzése érdekében az Ügynökség szoros együttműködésben dolgozik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával (UNHCR), a megfelelő kormányközi szervezetekkel, mint az Európa Tanács és a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint az érintett nem kormányzati szervezetekkel, kutatókkal és tudósokkal, és a megfelelő módon figyelembe veszi az általuk rendelkezésre bocsátott információkat, többek között a 48. cikkben említett konzultációs fórum keretében.

(3)  Az Ügynökség saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat a megbízatása körébe tartozó területeken. A kommunikációs tevékenységek nem sérthetik az (1) és (2) bekezdésben említett feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

(3)   Az Ügynökség saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytat a megbízatása körébe tartozó területeken. Tevékenységéről pontos és átfogó tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára. A kommunikációs tevékenységek nem sérthetik az (1) és (2) bekezdésben említett feladatokat, és ezeket a tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Az Ügynökség és a tagállamok menekültügyi hatóságai, nemzeti migrációs és menekültügyi szolgálatai és az egyéb nemzeti szolgálatok kötelesek jóhiszeműen együttműködni és információt cserélni.

(1)   Az Ügynökség és a tagállamok menekültügyi hatóságai, nemzeti migrációs és menekültügyi szolgálatai és az egyéb nemzeti szolgálatok kötelesek jóhiszeműen együttműködni és rendszeresen kicserélni az összes vonatkozó információt.

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR).

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR), valamint a 2. cikk (2a) bekezdésében említett más szervekkel, szervezetekkel és személyekkel.

(3)  Az Ügynökség szervezi, előmozdítja és összehangolja a tagállamok közötti információcserét lehetővé tevő tevékenységeket, adott esetben hálózatok kialakítása révén. E célból az Ügynökség és a tagállamok menekültügyi hatóságai, nemzeti migrációs és menekültügyi és egyéb nemzeti szolgálatai időben és pontosan megosztanak minden szükséges információt.

(3)  Az Ügynökség szervezi, előmozdítja és összehangolja a tagállamok közötti információcserét lehetővé tevő tevékenységeket, adott esetben hálózatok kialakítása révén. E célból az Ügynökség és a tagállamok menekültügyi hatóságai, nemzeti migrációs és menekültügyi és egyéb nemzeti szolgálatai időben és pontosan megosztanak minden szükséges információt.

 

(3a)  Amennyiben az ügyvezető igazgató megállapítja, hogy valamely tagállam menekültügyi hatóságai, nemzeti migrációs és menekültügyi szolgálatai és egyéb nemzeti szolgálatai rendszeresen nem tesznek eleget a jóhiszemű együttműködésre irányuló kötelezettségüknek, ideértve azon kötelezettségüket is, hogy időszerű és pontos információkat nyújtsanak a 862/2007/EK rendelettel összhangban, jelentést nyújt be az igazgatótanácsnak és a Bizottságnak, valamint ezeket az információkat belefoglalja a 65. cikk szerinti, Unión belüli menekültügyi helyzetről szóló éves tevékenységi jelentésbe.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség információt gyűjt és elemez a menekültügyi helyzetről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben ez hatással lehet az Unióra, beleértve a kiváltó okokra, a migrációs és a menekültáramlásra, valamint harmadik országbeli állampolgárok bármilyen hirtelen, tömeges, a menekültügyi és befogadási rendszereket potenciálisan aránytalanul megterhelő beáramlására vonatkozó naprakész információkat, annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok közötti gyors és megbízható kölcsönös információcserét, és azonosítsa a tagállamok menekültügyi rendszereit fenyegető lehetséges kockázatokat.

(1)  Az Ügynökség információt gyűjt és elemez a menekültügyi helyzetről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben ez hatással lehet az Unióra, beleértve a kiváltó okokra, a migrációs és a menekültáramlásra, különös tekintettel a kísérő nélküli kiskorúak jelenlétére, a befogadási kapacitásokra és áttelepítési szükségletekre, valamint harmadik országbeli állampolgárok bármilyen hirtelen, tömeges, a menekültügyi és befogadási rendszereket potenciálisan aránytalanul megterhelő beáramlására vonatkozó naprakész információkat, annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok közötti gyors és megbízható kölcsönös információcserét, és azonosítsa a tagállamok menekültügyi rendszereit fenyegető lehetséges kockázatokat.

(2)  Az Ügynökség elemzése különösen a tagállamok, az érintett uniós intézmények és ügynökségek, az Európai Külügyi Szolgálat, valamint az UNHCR és más nemzetközi szervezetek által nyújtott információkon alapul.

(2)  Az Ügynökség elemzése különösen a tagállamok, az érintett uniós intézmények és ügynökségek, az Európai Külügyi Szolgálat, valamint az UNHCR és a 2. cikk (2a) bekezdésében említett más szervek, szervezetek és személyek által nyújtott információkon alapul.

E célból az Ügynökség szorosan együttműködik a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, és különösen az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik, annak érdekében, hogy biztosítsa a két ügynökség által szolgáltatott információk legmagasabb szintű koherenciáját és konvergenciáját.

E célból az Ügynökség szorosan együttműködik az Európai Határ- és Parti Őrséggel, és különösen és adott esetben figyelembe veszi az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzést és sebezhetőségi elemzést annak érdekében, hogy biztosítsa a két ügynökség által szolgáltatott információk legmagasabb szintű koherenciáját és konvergenciáját.

(3)  Az Ügynökség gondoskodik a releváns információk gyors cseréjéről a tagállamok között és a Bizottsággal. Határidőre és pontosan benyújtja az elemzése eredményeit az igazgatótanácsnak.

(3)  Az Ügynökség gondoskodik a releváns információk gyors cseréjéről a tagállamok között és a Bizottsággal. Határidőre és pontosan benyújtja az elemzése eredményeit az igazgatótanácsnak és az Európai Parlamentnek.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség szervezi, összehangolja és elősegíti az összes uniós menekültügyi jogszabály végrehajtására vonatkozó információcserét a tagállamok között, továbbá a Bizottság és a tagállamok között.

(1)  Az Ügynökség szervezi, összehangolja és elősegíti az összes uniós menekültügyi jogszabály végrehajtására vonatkozó információcserét a tagállamok között, továbbá a Bizottság és a tagállamok között.

(2)  Az Ügynökség tényszerű, jogi és az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokat hoz létre az uniós, a nemzeti és nemzetközi menekültügyi eszközök alkalmazásáról és értelmezéséről különösen a meglévő intézkedések felhasználásával. Az ilyen adatbázisokban személyes adatokat csak akkor lehet tárolni, ha ezeket az adatokat az Ügynökség nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból szerezte.

(2)  Az Ügynökség nyilvánosan hozzáférhető tényszerű, jogi és az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokat hoz létre az uniós, a nemzeti és nemzetközi menekültügyi eszközök alkalmazásáról és értelmezéséről különösen a meglévő intézkedések felhasználásával. Az ilyen adatbázisokban személyes adatokat csak akkor lehet tárolni, ha ezeket az adatokat az Ügynökség nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból szerezte.

(3)  Az Ügynökség különösen a következőkről gyűjt információkat:

(3)  Az Ügynökség különösen a következőkről gyűjt mennyiségi és minőségi információkat:

a)  a nemzetközi védelem iránti kérelmeknek a nemzeti közigazgatási szervek és hatóságok általi kezelése;

a)  a nemzetközi védelem iránti kérelmeknek a nemzeti közigazgatási szervek és hatóságok általi kezelése, beleértve a kérelmek feldolgozási idejét és más eljárási szempontokat;

b)  a nemzeti menekültügyi jog és jogi fejlemények, beleértve az ítélkezési gyakorlatot is;

b)  a nemzeti menekültügyi jog és jogi fejlemények, beleértve az ítélkezési gyakorlatot is;

c)  az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata.

c)  az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlata.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

A dublini rendszer támogatása

 

Az Ügynökség a feladatait és kötelezettségeit az (EU) XXX/XXX rendeletben meghatározottak szerint látja el.

 

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség képzést dolgoz ki és fejleszt a saját személyzetének tagjai, a nemzeti közigazgatási szervek, bíróságok és törvényszékek, valamint a tagállamok menekültügyekért felelős nemzeti szolgálatainak tagjai számára.

(1)  Az Ügynökség képzést dolgoz ki és fejleszt a saját személyzetének tagjai, a nemzeti közigazgatási szervek, bíróságok és törvényszékek, valamint a tagállamok menekültügyekért felelős nemzeti szolgálatainak tagjai számára.

(2)  Az Ügynökség az ilyen képzést a tagállamokkal szorosan együttműködve és a tagállamok megfelelő képzési szervezeteivel együttműködésben dolgozza ki, beleértve a felsőoktatási intézményeket és egyéb érdekelt szervezeteket.

(2)  Az Ügynökség az ilyen képzést a tagállamokkal, valamint adott esetben az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével szorosan együttműködve és a tagállamok megfelelő képzési szervezeteivel, a meglévő képzési hálózatokkal, mint például az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat, valamint a 2. cikk (2a) bekezdésében említett más szervekkel, szervezetekkel és személyekkel együttműködésben dolgozza ki.

(3)  Az Ügynökség általános, speciális vagy tematikus képzési eszközöket dolgoz ki, amelyek magukban foglalhatják az „oktatók képzése” módszertant és e-tanulást.

(3)  Az Ügynökség általános, speciális vagy tematikus képzési eszközöket dolgoz ki, amelyek magukban foglalhatják az „oktatók képzése” módszertant és e-tanulást.

(4)  Az Ügynökség európai menekültügyi képzési tantervet hoz létre és alakít ki, az e téren folytatott meglévő uniós együttműködés figyelembevételével. A tagállamok a közös alaptantervet beépítik a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv21 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettségük alapján a menekültügyekért felelős nemzeti szolgálataik és hatóságaik személyzetének képzési anyagába, hogy így biztosítsák a személyzetük megfelelő képzését.

(4)  Az Ügynökség európai menekültügyi képzési tantervet hoz létre és alakít ki, az e téren folytatott meglévő uniós együttműködés figyelembevételével. Az egységes alaptanterv célja a bevált gyakorlatok és a legmagasabb szintű normák előmozdítása az uniós menekültügyi jogszabályok végrehajtása során. A tagállamok a közös alaptantervet beépítik a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv21 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt kötelezettségük alapján a menekültügyekért felelős nemzeti szolgálataik és hatóságaik személyzetének képzési anyagába, hogy így biztosítsák a személyzetük megfelelő képzését.

(5)  A menekültügyi kérdésekre vonatkozó specifikus vagy tematikus képzések különösen a következőkre terjednek ki:

(5)  A menekültügyi kérdésekre vonatkozó specifikus vagy tematikus képzések többek között a következőkre terjednek ki:

a)  nemzetközi és uniós alapjogi normák, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései, valamint a nemzetközi és uniós menekültügyi jog, beleértve a konkrét jogi és az ítélkezési gyakorlatban felmerülő problémákat;

a)  nemzetközi és uniós alapjogi normák, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései, valamint a nemzetközi és uniós menekültügyi jog, beleértve a konkrét jogi, eljárásjogi és az ítélkezési gyakorlatban felmerülő problémákat;

b)  a nemzetközi védelem iránti – különösen a sajátos igényekkel rendelkező kiszolgáltatott személyek és a gyermekek által benyújtott – kérelmek kezelésével kapcsolatos kérdések, köztük a gyermek mindenek felett álló érdekének értékelése, a kiskorú meghallgatáshoz való jogára vonatkozó konkrét eljárási biztosítékok, valamint a gyermekvédelmi szempontok, mint például az életkor megállapítását célzó technikák;

b)  a nemzetközi védelem iránti – különösen a kiszolgáltatott személyek által benyújtott – kérelmek kezelésével kapcsolatos kérdések;

 

ba)  a kiskorúakkal kapcsolatos azonosítási és áldozatkezelési eljárások, beleértve a gyermek mindenek felett álló érdekeinek értékelését célzó részletes szabályokat, a kiskorú meghallgatáshoz való jogára vonatkozó konkrét eljárási biztosítékokat, valamint a gyermekvédelmi szempontokat, mint például az életkor megállapítását célzó technikák, gyámok kijelölése és a gyermekek és családok őrizetben tartásának alternatívái;

c)  kérdezési technikák, ideértve a gyermekekre, a kiszolgáltatott csoportokra és a kínzás áldozataira fordított különös figyelem;

c)  kérdezési technikák, ideértve a gyermekekre, a kiszolgáltatott személyekre és a kínzás áldozataira fordított különös figyelem;

 

ca)  kiszolgáltatott személyekre vonatkozó azonosítási és áldozatkezelési eljárások;

 

cb)  az uniós menekültügyi jogszabályok végrehajtása során alkalmazott bevált gyakorlatok cseréje, különösen a bíróságok vagy törvényszékek tagjait célzó képzés előmozdítása keretében;

d)  ujjnyomatadatok, beleértve az adatminőségi és -biztonsági követelményeket;

d)  ujjnyomatadatok, beleértve az adatvédelmi szempontokat, valamint az adatminőségi és -biztonsági követelményeket;

e)  orvosi és jogi szakértői jelentések felhasználása a menekültügyi eljárásokban;

e)  orvosi és jogi szakértői jelentések felhasználása a menekültügyi eljárásokban;

f)  a származási országokkal kapcsolatos információk létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos kérdések;

f)  a származási országokkal kapcsolatos információk létrehozásával és felhasználásával kapcsolatos kérdések;

g)  befogadási feltételek, különös figyelmet fordítva a kísérő nélküli gyermekekre és a családjukkal utazó gyermekekre, a veszélyeztetett csoportokra és a kínzás áldozataira.

g)  befogadási feltételek, különös figyelmet fordítva és segítséget nyújtva a kísérő nélküli gyermekeknek és a családjukkal utazó gyermekeknek, valamint a veszélyeztetett személyeknek;

 

ga)  a nemzetközi védelem tartalmát, valamint a nemzetközi védelemben és integrációs támogatásban részesülő személyek jogait érintő kérdések;

 

gb)  az áthelyezési eljárások kezelésével kapcsolatos kérdések;

 

gc)  áttelepítés, ideértve a kiválasztási missziókat, az indulás előtti tájékoztatás és az érkezés utáni támogatás nyújtását, valamint az oktatásban, nyelvtanfolyamokon, szakképzésben és tanulószerződéses gyakorlati képzésben való részvételt;

 

gd)  ellenálló képesség és stresszkezelési készségek a menedékkérőkkel közvetlen kapcsolatban lévő személyzet számára;

 

ge)  szükség esetén az igazgatótanács döntése alapján egyéb kapcsolódó kérdések.

(6)  A kínált képzéseknek magas szintűeknek kell lenniük, valamint meg kell határozniuk az alapelveket és a legjobb gyakorlatokat a gyakorlatok, a közigazgatási módszerek, döntések és a joggyakorlat egymáshoz közelítésének javítása érdekében, a nemzeti bíróságok függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett.

(6)  A kínált képzéseknek magas szintűeknek kell lenniük, valamint meg kell határozniuk az alapelveket és a legjobb gyakorlatokat a gyakorlatok, a közigazgatási módszerek, döntések és a joggyakorlat egymáshoz közelítésének javítása érdekében, a nemzeti bíróságok függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett.

(7)  Az Ügynökség megteszi a szükséges kezdeményezéseket annak biztosítása érdekében, hogy a menekültügyi támogató csoportokban és a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő szakértők szakmai képzést kapjanak a feladataik és funkciók tekintetében, mielőtt az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben vesznek részt. Az Ügynökség rendszeres gyakorlati képzést tart ezeknek a szakértőknek az éves munkaprogramjában meghatározott szakmai képzési és gyakorlati ütemtervnek megfelelően.

(7)   Az Ügynökség biztosítja a menekültügyi támogató csoportokban és a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő szakértők szakmai képzését a feladataik és funkciók tekintetében, mielőtt az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben vesznek részt. Az Ügynökség rendszeres gyakorlati képzést tart ezeknek a szakértőknek az éves munkaprogramjában meghatározott szakmai képzési és gyakorlati ütemtervnek megfelelően.

(8)  Az Ügynökség a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezhet a területükön.

(8)   Az Ügynökség a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezhet a területükön.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.)

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.)

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a nemzetközi védelmet igénylő személyek származási országaira vonatkozó releváns, megbízható, pontos és naprakész információk – köztük a gyermekekre vonatkozó információk, valamint a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre vonatkozó célzott információk – gyűjtésének központja. Elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb termékeket, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról, ideértve a származási országokra vonatkozó tematikus kérdéseket is.

(1)  Az Ügynökség a nemzetközi védelmet igénylő személyek származási országaira vonatkozó objektív, releváns, megbízható, pontos és naprakész információk – köztük a gyermekekre és nemekre vonatkozó információk, valamint a veszélyeztetett személyekre és kisebbségi csoportokhoz tartozó személyekre vonatkozó célzott információk – gyűjtésének központja. Elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb termékeket, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról, ideértve a származási országokra vonatkozó tematikus kérdéseket is.

(2)  Az Ügynökség:

(2)  Az Ügynökség:

a)  felhasznál minden releváns információforrást, ideértve a kormányzati, nem kormányzati és nemzetközi szervezetektől (többek között a 9. cikkben említett hálózatokon keresztül), valamint az uniós intézményektől, szervektől, testületektől, hivataloktól és az Európai Külügyi Szolgálattól összegyűjtött, a menekültügyi helyzetre vonatkozó és egyéb információk elemzését;

a)  felhasznál minden releváns információforrást, ideértve a UNHCR-ról és a 2. cikk (2a) bekezdésében említett már szervektől, szervezetektől és személyektől (többek között a 9. cikkben említett hálózatokon és a 48. cikkben említett konzultációs fórumon keresztül), az Ügynökség által koordinált tényfeltáró látogatásokon, valamint az uniós intézményektől, szervektől, testületektől, hivataloktól és az Európai Külügyi Szolgálattól összegyűjtött, a menekültügyi helyzetre vonatkozó és egyéb információk elemzését;

b)  üzemelteti és továbbfejleszti a származási országokra vonatkozó információ gyűjtésére szolgáló portált;

b)  üzemelteti és továbbfejleszti a származási országokra vonatkozó információ gyűjtésére és terjesztésére szolgáló, nyilvánosan hozzáférhető portált;

c)  az uniós menekültügyi joggal összhangban közös formátumot és közös módszertant – többek között közös feladatmeghatározást – dolgoz ki a származási országokra vonatkozó uniós szintű jelentések és egyéb termékek kidolgozására.

c)  és a konzultációs fórummal, a UNHCR-ral és más érintett kormányközi és nem kormányzati szervezetekkel, kutatókkal és tudományos szakemberekkel egyeztetve közös formátumot és közös módszertant – többek között közös feladatmeghatározást – dolgoz ki a származási országokra vonatkozó uniós szintű jelentések és egyéb termékek kidolgozására a nemzetközi és uniós menekültügyi joggal összhangban.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a származási országra vonatkozó információ tagállamközi hálózatainak létrehozása és működtetése útján biztosítja a származási országra vonatkozó információk előállítására irányuló nemzeti kezdeményezések összehangolását.

(1)  Az Ügynökség a származási országra vonatkozó információ tagállamközi hálózatainak létrehozása és működtetése útján biztosítja a származási országra vonatkozó információk előállítására irányuló nemzeti kezdeményezések összehangolását. E hálózatok adott esetben és eseti alapon külső szakértőket is bevonhatnak az UNHCR és nem kormányzati szervezetek megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai közül.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hálózatok célja, hogy a tagállamok:

(2)  Az (1) bekezdésben említett hálózatok célja, hogy a tagállamok:

a)  megosszák és frissítsék a származási országokra vonatkozó nemzeti jelentéseket és egyéb termékeket, beleértve az adott származási országokkal kapcsolatos tematikus kérdéseket;

a)  bizonyos időközönként megosszák és frissítsék a származási országokra vonatkozó nemzeti jelentéseket és egyéb termékeket, beleértve az adott származási országokkal kapcsolatos tematikus kérdéseket;

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban esetleg felmerülő konkrét ténykérdésekkel összefüggő megkereséseket nyújtsanak be az Ügynökségnek, a nemzeti jogban megállapított titoktartási szabályok sérelme nélkül.

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban esetleg felmerülő konkrét ténykérdésekkel összefüggő megkereséseket nyújtsanak be az Ügynökségnek és ezek megválaszolásában segítséget nyújtsanak, a magánélet védelmével, az adatvédelemmel és a titoktartással kapcsolatos, nemzeti jogban megállapított szabályok sérelme nélkül.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben22 lefektetett értékelési szempontok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében az Ügynökség koordinálja a tagállamok közötti erőfeszítéseket, hogy közösen részt vegyenek egy közös elemzés kidolgozásában, amely útmutatást ad az egyes származási országokban fennálló helyzetről.

(1)  A 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben22 lefektetett értékelési szempontok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében az Ügynökség koordinálja a tagállamok közötti erőfeszítéseket, hogy közösen részt vegyenek egy közös elemzés kidolgozásában, amely útmutatást ad az egyes származási országokban fennálló helyzetről. Az Ügynökség biztosítja, hogy ezek a közös elemzések figyelembe vegyék a UNHCR legutóbbi, a bizonyos származási országokból érkező menedékkérőknek nyújtandó nemzetközi védelem szükségességének értékelésére vonatkozó támogathatósági iránymutatásait.

(2)  Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően a közös elemzést jóváhagyás céljából benyújtja az igazgatótanácsnak. A tagállamok kötelesek ezt a közös elemzést figyelembe venni a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során, az egyedi kérelmek értékelésére vonatkozó hatáskörük sérelme nélkül.

(2)  Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal, a UNHCR-ral és a konzultációs fórummal folytatott egyeztetést követően elfogadja a közös elemzést, miután felülvizsgálat céljából benyújtotta az igazgatótanácsnak. A tagállamok kötelesek ezt a közös elemzést figyelembe venni a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során, az egyedi kérelmek értékelésére vonatkozó hatáskörük sérelme nélkül.

(3)  Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a közös elemzést folyamatosan felülvizsgálják és a szükséges mértékben frissítsék. A fentiekhez hasonlóan bármely ilyen felülvizsgálat előtt egyeztetni kell a Bizottsággal, és azt az igazgatótanácsnak kell jóváhagynia.

(3)  Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a közös elemzést folyamatosan felülvizsgálják és a szükséges mértékben frissítsék. A fentiekhez hasonlóan bármely ilyen felülvizsgálat előtt egyeztetni kell a Bizottsággal, a UNHCR-ral és a konzultációs fórummal, és azt az igazgatótanácsnak kell jóváhagynia.

(4)  A tagállamok havi rendszerességgel benyújtják az Ügynökségnek a közös elemzés körébe tartozó harmadik országokból származó nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban meghozott döntésekre vonatkozó releváns információt. Az ilyen információnak tartalmaznia kell különösen a következőket:

(4)  A tagállamok havi rendszerességgel benyújtják az Ügynökségnek a közös elemzés körébe tartozó harmadik országokból származó nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban meghozott döntésekre vonatkozó összes releváns információt. Az ilyen információnak tartalmaznia kell különösen a következőket:

a)  a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőknek nemzetközi védelmet biztosító döntések számára vonatkozó statisztika, továbbá a védelem típusának meghatározása;

a)  a benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek számára és a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőknek nemzetközi védelmet biztosító döntések számára vonatkozó statisztika, továbbá a védelem típusának meghatározása;

b)  a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőktől a nemzetközi védelmet megtagadó döntések számára vonatkozó statisztika;

b)  a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőktől a nemzetközi védelmet megtagadó döntések, köztük az elfogadhatatlanságot megállapító határozatok számára és az elutasítás indokára vonatkozó statisztika;

c)  a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőkkel kapcsolatban meghozott olyan döntések számára vonatkozó statisztika, ahol nem követték a közös elemzést, és ennek indokolása.

c)  a közös elemzés körébe tartozó egyes országokból származó kérelmezőkkel kapcsolatban meghozott olyan döntések, köztük az elfogadhatatlanságot megállapító határozatok számára vonatkozó statisztika, ahol nem követték a közös elemzést, és ennek indokolása.

 

(4a)  A (4) bekezdésben említett információk alapján az Ügynökség tanulmányozza a közös elemzés hatálya alá tartozó adott származási ország kérelmezői által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmekre vonatkozóan a tagállamok által rögzített elismerési arányok közötti esetleges különbségeket. Amennyiben az Ügynökség jelentősnek találja ezeket a különbségeket, az ügyvezető igazgató tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Parlamentet ezekről a különbségekről és lehetséges okaikról. A Bizottság ezután meghozza a megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket.

 

(4b)  Az Ügynökség biztosítja, hogy a (4) bekezdés értelmében a tagállamoktól kapott információk nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek és szerepeljenek a 65. cikk értelmében elkészítendő éves jelentés mellékletében.

__________________

__________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség segíti a Bizottságot azon harmadik országokban fennálló helyzet rendszeres felülvizsgálatában, amelyek szerepelnek a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listáján, beleértve azokat, amelyeket a Bizottság felfüggesztett, és azokat, amelyeket töröltek a listáról.

(1)  Az Ügynökség segíti a Bizottságot azon harmadik országokban fennálló helyzet rendszeres felülvizsgálatában, amelyek szerepelnek a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listáján, beleértve azokat, amelyeket a Bizottság felfüggesztett, és azokat, amelyeket töröltek a listáról.

(2)  Az Ügynökség a Bizottság kérésére információt szolgáltat olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt.

(2)  Az Ügynökség információt szolgáltat a Bizottságnak olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt, az azzal kapcsolatos felfüggesztést vagy a listáról történő törlést. Ezt az információt az Európai Parlamentnek is továbbítani kell.

 

(2a)  Az Ügynökség által az (1) és (2) bekezdéssel összhangban szolgáltatott információkat a 8. cikkben foglalt általános elvekkel összhangban kell összeállítani, és ennek során figyelembe kell venni az UNHCR, az ENSZ és az Európa Tanács emberi jogi helyzet nyomon követésére szolgáló mechanizmusai, az érintett nem kormányzati szervezetek és más érintett független és megbízható források, köztük a konzultációs fórum által szolgáltatott információkat.

(3)  Amikor a 2013/32/EU irányelv 37. cikkének (4) bekezdése, 38. cikkének (5) bekezdése és 39. cikkének (7) bekezdése szerint értesítik a Bizottságot, a tagállamok az Ügynökséget is tájékoztatják azokról a harmadik országokról, amelyeket biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősítenek, vagy amelyekre a 2013/32/EU irányelv 35., 38., illetve 39. cikke szerinti első menedék országa, biztonságos harmadik ország vagy európai biztonságos harmadik ország fogalma alkalmazandó.

(3)  Amikor a 2013/32/EU irányelv 37. cikkének (4) bekezdése, 38. cikkének (5) bekezdése és 39. cikkének (7) bekezdése szerint értesítik a Bizottságot, a tagállamok az Ügynökséget is tájékoztatják azokról a harmadik országokról, amelyeket biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősítenek, vagy amelyekre a 2013/32/EU irányelv 35., 38., illetve 39. cikke szerinti első menedék országa, biztonságos harmadik ország vagy európai biztonságos harmadik ország fogalma alkalmazandó.

A Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy mérje fel a helyzetet bármelyik ilyen harmadik országban azzal a céllal, hogy értékelje az említett irányelvben meghatározott releváns feltételek és szempontok tiszteletben tartását.

A Parlament, a Tanács vagy a Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy mérje fel a helyzetet bármelyik ilyen harmadik országban azzal a céllal, hogy értékelje az említett irányelvben meghatározott releváns feltételek és szempontok tiszteletben tartását.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség megszervezi és összehangolja az uniós jog helyes és hatékony végrehajtását célzó tevékenységeket, többek között a menekültüggyel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó operatív előírások, iránymutatások vagy legjobb gyakorlatok kidolgozásával, továbbá a menekültüggyel kapcsolatos legjobb gyakorlatok tagállamok közötti kicserélésével.

(1)  Az Ügynökség megszervezi és összehangolja az uniós jog helyes és hatékony végrehajtását célzó tevékenységeket, többek között a menekültüggyel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó operatív előírások, iránymutatások vagy legjobb gyakorlatok kidolgozásával, továbbá a menekültüggyel kapcsolatos legjobb gyakorlatok tagállamok közötti kicserélésével.

(2)  Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére – és a Bizottsággal egyeztetve – operatív előírásokat dolgoz ki a menekültügyre vonatkozó uniós jogi eszközök végrehajtására, és mutatókat dolgoz ki az ezen operatív előírásoknak, továbbá az iránymutatásoknak és az uniós menekültügyi jogi eszközök végrehajtásához kapcsolódó legjobb gyakorlatoknak való megfelelés nyomon követésére. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést és az igazgatótanács általi jóváhagyást követően – az ilyen előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat közli a tagállamokkal.

(2)  Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére – és a Bizottsággal, a tagállamokkal, a konzultációs fórummal, a UNHCR-ral, az érintett kormányközi és nem kormányzati szervezetekkel és adott esetben az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal és igazságügyi szervezetekkel egyeztetve – operatív előírásokat dolgoz ki a menekültügyre vonatkozó uniós jogi eszközök végrehajtására, és mutatókat dolgoz ki az ezen operatív előírásoknak, továbbá az iránymutatásoknak és az uniós menekültügyi jogi eszközök végrehajtásához kapcsolódó legjobb gyakorlatoknak való megfelelés nyomon követésére. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést és az igazgatótanács általi jóváhagyást követően – az ilyen előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat közli a tagállamokkal.

(3)  Az Ügynökség a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy operatív és technikai segítség biztosításával segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

(3)  Az Ügynökség a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy operatív és technikai segítség biztosításával segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a Bizottsággal való szoros együttműködésben mechanizmust dolgoz ki:

(1)  Az Ügynökség a Bizottsággal való szoros együttműködésben mechanizmust dolgoz ki:

a)  a KEMR valamennyi szempontja tagállami végrehajtásának és értékelésének nyomon követésére, ideértve különösen a dublini rendszert, a befogadási feltételeket, a menekültügyi eljárásokat, a védelmi szükségleteket meghatározó szempontok alkalmazását és a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek a tagállamok által adott védelem jellegét és minőségét, beleértve – az alapjogok tiszteletben tartása vonatkozásában – a gyermekvédelmi biztosítékokat és a kiszolgáltatott személyek szükségleteit;

a)  a KEMR valamennyi szempontja tagállami végrehajtásának és értékelésének nyomon követésére, ideértve különösen a dublini rendszert, a befogadási feltételeket, a menekültügyi eljárásokat és a vonatkozó eljárási biztosítékokat, a hatékony jogorvoslathoz való jogot, beleértve a jogsegélyt, a tolmácsolás igénybevételét, a védelmi szükségleteket meghatározó szempontok alkalmazását és a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek a tagállamok által adott védelem jellegét és minőségét, beleértve – az alapjogok tiszteletben tartása vonatkozásában – a gyermekvédelmi biztosítékokat és a kiszolgáltatott kérelmezőkre vonatkozó áldozatkezelési mechanizmusok és az áttelepítés működését;

b)  az operatív előírásoknak, mutatóknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak való tagállami megfelelés nyomon követésére;

b)  az operatív előírásoknak, mutatóknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak való tagállami megfelelés nyomon követésére;

c)  a menekültügyi és befogadási rendszerek, a rendelkezésre álló kapacitások, infrastruktúra, berendezések és személyzet ellenőrzésére, beleértve a fordítást és a tolmácsolást a tagállamokban, a tagállamok menekültügyi hatóságainak (ideértve az igazságügyi rendszert) pénzügyi forrásait és kapacitását a menekültügyek hatékony és megfelelő kezelésére.

c)  a menekültügyi és befogadási rendszerek, a rendelkezésre álló kapacitások, infrastruktúra, berendezések és pénzügyi és humánerőforrások ellenőrzésére, beleértve a fordítást és a tolmácsolást a tagállamokban, a tagállamok menekültügyi hatóságainak (ideértve az igazságügyi rendszert) igazságszolgáltatási és adminisztratív kapacitását a menekültügyek hatékony és a nemzetközi és uniós jognak megfelelő kezelésére.

 

(1a)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátani az Eurodactól, a 767/2008/EK rendelet által létrehozott vízuminformációs rendszerből (VIS), az 1987/2006/EK rendelet által létrehozott SIS II rendszerből és az (EU) 2017/… európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozandó határregisztrációs rendszerből származó összesített és névtelenített statisztikai adatokat.

(2)  Az Ügynökség az értékelését különösen a tagállamok által szolgáltatott információkra, a menekültügyi helyzet elemzéséről az Ügynökség által kidolgozott információkra, helyszíni látogatásokra és mintavételre alapozhatja.

(2)  Az Ügynökség az értékelését különösen többek között a tagállamok által szolgáltatott információkra, a menekültügyi helyzet elemzéséről az Ügynökség által kidolgozott információkra, helyszíni látogatásokra és mintavételre, a kérelmezők által nyújtott információkra, valamint a 2. cikk (2a) bekezdésében említett szervek, szervezetek és személyek által végzett értékelésekre alapozza.

 

Az említett értékelés elkészítése érdekében az Ügynökség előzetes értesítés nélküli, be nem jelentett látogatásokat tehet az érintett tagállamban. A Bizottság – a tagállamokkal szoros együttműködésben – általános iránymutatásokat dolgoz ki az ilyen látogatások gyakorlati lebonyolítására.

Erre a célra a tagállamok az ügynökség kérésére rendelkezésre bocsátják a menekültügyi eljárásokra, berendezésekre, infrastruktúrára, a befogadási feltételekre, az elismerés szintekre és a védelem minőségére, valamint a nemzeti szinten a menekültügyi és befogadási rendszer hatékony működtetéséhez rendelkezésre álló személyzetre és pénzügyi forrásokra vonatkozó szükséges információkat. A tagállamok együttműködnek az Ügynökséggel, és támogatnak minden helyszíni látogatást, amit az Ügynökség a felügyeleti tevékenysége céljából tesz.

Erre a célra a tagállamok az ügynökség kérésére rendelkezésre bocsátják a menekültügyi eljárásokra, a vonatkozó eljárási biztosítékokra, köztük a jogsegély és a tolmácsolás rendelkezésre állására, berendezésekre, infrastruktúrára, a befogadási feltételekre, az elismerés szintekre és a védelem minőségére, valamint a nemzeti szinten a menekültügyi és befogadási rendszer hatékony működtetéséhez rendelkezésre álló személyzetre és pénzügyi forrásokra vonatkozó szükséges információkat. A tagállamok együttműködnek az Ügynökséggel, és aktívan támogatnak minden helyszíni látogatást, amit az Ügynökség a felügyeleti tevékenysége céljából tesz.

(3)  Az Ügynökség értékeli, hogy a tagállamok mennyire készek arra, hogy megfeleljenek a menekültügyi és befogadási rendszereikre nehezedő lehetséges aránytalan terhelés jelentette kihívásoknak. Az Ügynökség felkérheti a tagállamokat, hogy bocsássák a rendelkezésére azon intézkedésekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervüket, amikkel az ilyen lehetséges aránytalan terhelést kezelni kívánják, és az Ügynökség szükség szerint segítséget nyújt a tagállamoknak a vészhelyzeti intézkedési tervük elkészítésében és felülvizsgálatában.

(3)  Az Ügynökség értékeli, hogy a tagállamok mennyire készek és képesek arra, hogy megfeleljenek a menekültügyi és befogadási rendszereikre nehezedő lehetséges aránytalan terhelés jelentette kihívásoknak a Bizottság Szerződésekben foglalt hatásköreinek sérelme nélkül. Az Ügynökség felkérheti a tagállamokat, hogy bocsássák a rendelkezésére azon intézkedésekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervüket, amikkel az ilyen lehetséges aránytalan terhelést kezelni kívánják, és az Ügynökség a 16. cikknek megfelelően szükség szerint segítséget nyújt a tagállamoknak a vészhelyzeti intézkedési tervük elkészítésében és felülvizsgálatában.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ahhoz, hogy egyrészt a közös európai menekültügyi rendszer, másrészt a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek a végrehajtását hatékony, független és pártatlan módon nyomon követhesse és értékelhesse, az Ügynökségnek megfelelő számú állandó és ideiglenes személyzettel, valamint elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie.

Indokolás

A KEMR nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat 2020-ig nem kirendelt szakértőknek kellene elvégezniük, hanem az Ügynökség saját és e célra kiképzett személyzetének. A tervek szerint az Ügynökség személyzetét 2020-ra 500 főre emelik. Mivel azonban a létszámtervet nem lehet belefoglalni a rendeletbe, helyénvaló leszögezni, hogy az Ügynökség elegendő saját személyzettel fog rendelkezni ahhoz, hogy hatékonyan teljesíthesse feladatait, és pártatlansága biztosított legyen.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács a Bizottsággal konzultálva programot határoz meg az egyes tagállamok vagy az összes tagállam menekültügyi és befogadási rendszereinek figyelemmel kísérésére és értékelésére a menekültügyi rendszerek tematikus vagy különleges szempontjai alapján. Ez a program részét képezik a 41. cikkben hivatkozott többéves és éves programozásnak.

(1)  Az Ügynökség a Bizottsággal konzultálva meghatározza a 13. cikkben említett mechanizmusra vonatkozó programot. Ez a program részét képezik a 41. cikkben hivatkozott többéves és éves programozásnak.

A többéves programozás felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerét évente ellenőrzik, így biztosítva, hogy minden egyes tagállamot minden ötéves időszak során legalább egyszer ellenőrizzenek.

A többéves programozás felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerét évente ellenőrzik, így biztosítva, hogy minden egyes tagállamot minden hároméves időszak során legalább egyszer ellenőrizzenek.

Az éves munkaprogram felsorolja azokat a tagállamokat, amelyeket a többéves programozással összhangban a következő évben figyelemmel kell kísérni, valamint a tematikus értékeléseket. Feltünteti, hogy a figyelemmel kísérés mire terjed ki, továbbá a helyszíni látogatások ütemezését.

Az éves munkaprogram felsorolja azokat a tagállamokat, amelyeket a többéves programozással összhangban a következő évben figyelemmel kell kísérni, valamint az egy vagy több tagállamban a következő évben szükségesnek tartott tematikus értékeléseket, amelyek az információk 4. cikkel összhangban elkészített elemzésén alapulnak. Feltünteti, hogy a figyelemmel kísérés mire terjed ki, továbbá a helyszíni látogatások ütemezését.

Az éves értékelési program a 41. cikkel összhangban szükség szerint kiigazítható.

Az éves értékelési program a 41. cikkel összhangban szükség szerint kiigazítható.

Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére ellenőrzési gyakorlatot kezdeményezhet egy adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszereinek értékelésére, amennyiben komoly aggályok merülnek fel az adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszerei bármilyen szempontjának működésével kapcsolatban.

Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére ellenőrzési gyakorlatot kezdeményezhet egy adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszereinek értékelésére, amennyiben komoly aggályok merülnek fel az adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszerei bármilyen szempontjának működésével vagy olyan aránytalan nyomás kezelésének képességével vagy hajlandóságával kapcsolatban, amely veszélyeztetheti a közös európai menekültügyi rendszer működését. Amennyiben egy ilyen ellenőrzés olyan súlyos hiányosságokat tár fel, amelyek veszélyeztethetik a KEMR működését, vagy komoly fenyegetést jelenthetnek a közrendre vagy a belső biztonságra a belső határok nélküli térségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament vagy valamelyik tagállam kérésére – a lehető leghamarabb tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2)  Az Ügynökség szakértői csoportokat állít fel minden egyes felügyeleti gyakorlathoz, beleértve szükség esetén a helyszíni látogatásokra is. A szakértői csoportok az Ügynökség saját személyzetének szakértőiből és a Bizottság képviselőiből állnak. A szakértői csapat feladata, hogy jelentést készítsen a helyszíni látogatások megállapításai és a tagállamok által biztosított információk alapján.

(2)  Az Ügynökség szakértői csoportokat állít fel minden egyes felügyeleti gyakorlathoz, beleértve szükség esetén a helyszíni látogatásokra is. A szakértői csoportok az Ügynökség saját személyzetének szakértőiből és a Bizottság képviselőiből állhatnak. A szakértői csapat feladata, hogy jelentést készítsen a helyszíni látogatások, többek között az előre nem bejelentett helyszíni látogatások megállapításai és a tagállamok, valamint az UNHCR és nem kormányzati szervezetek által biztosított információk alapján.

(3)  Az ügyvezető igazgató a szakértői csoport jelentéstervezetét megküldi az érintett tagállamnak, amely észrevételeket tehet a jelentéstervezetre. Ezt követően az ügyvezető igazgató a jelentéstervezetet – az érintett tagállam észrevételeit figyelembe véve – benyújtja az igazgatótanácshoz. Az igazgatótanács elfogadja az ellenőrzési jelentést, és továbbítja azt a Bizottságnak.

(3)  Az ügyvezető igazgató a szakértői csoport jelentéstervezetét megküldi az érintett tagállamnak, amely észrevételeket tehet a jelentéstervezetre. Ezt követően az ügyvezető igazgató – az érintett tagállam észrevételeit figyelembe véve – véglegesíti a jelentéstervezetet és továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(4)  Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket nyújt be az érintett tagállamhoz, amelyben felvázolja az ellenőrzési jelentésben azonosított hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az érintett tagállam egy hónapon belül tehet észrevételeket az ajánlástervezetre. Ezen észrevételek megvizsgálását követően az igazgatótanács elfogadja az ajánlásokat, és felhívja az érintett tagállamot, hogy dolgozzon ki a hiányosságok orvoslását célzó intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet.

(4)  Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket nyújt be az érintett tagállamhoz, amelyben felvázolja az ellenőrzési jelentésben azonosított hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az érintett tagállam egy hónapon belül, illetve az (1) bekezdés c) pontjában említett helyzetben tíz napon belül tehet észrevételeket az ajánlástervezetre. Ezen észrevételek megvizsgálását követően az igazgatótanács elfogadja az ajánlásokat, és felhívja az érintett tagállamot, hogy dolgozzon ki a hiányosságok orvoslását célzó intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet. Az ajánlásokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(5)  Az érintett tagállam a cselekvési tervet a (4) bekezdésben említett ajánlások elfogadását követő egy hónapon belül nyújtja be az Ügynökségnek. A tagállam az ajánlások elfogadását követő három hónapon belül jelentést tesz az Ügynökségnek a cselekvési terv végrehajtásáról, és ezt követően havonta nyújt be jelentéseket legfeljebb hat hónapig.

(5)  Az érintett tagállam a cselekvési tervet a (4) bekezdésben említett ajánlások elfogadását követő egy hónapon belül vagy az (1) bekezdés c) pontjában említett helyzet esetén 15 napon belül nyújtja be az Ügynökségnek. A tagállam az ajánlások elfogadását követő három hónapon belül, illetve az (1) bekezdés c) pontjában említett helyzetben 45 napon belül jelentést tesz az Ügynökségnek a cselekvési terv végrehajtásáról, és ezt követően havonta nyújt be jelentéseket legfeljebb hat hónapig.

(6)  Az Ügynökség rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot a cselekvési terv végrehajtásáról.

(6)  Az Ügynökség rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Parlamentet a cselekvési terv végrehajtásáról.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Összekötő tisztviselők a tagállamokban

 

(1)  Annak érdekében, hogy támogassák az Ügynökséget a 13. és a 14. cikk szerinti feladatainak ellátásában, az Ügynökség rendszeresen nyomon követi a KEMR tagállamok általi végrehajtását az Ügynökséghez tartozó összekötő tisztviselők révén.

 

Az Ügynökség határozhat úgy, hogy egy összekötő tisztviselő legfeljebb négy, földrajzilag egymáshoz közel álló tagállamot is lefedjen.

 

(2)  Az ügyvezető igazgatónak az Ügynökség személyzetéből kell kineveznie az összekötő tisztviselői feladatokat ellátó szakértőket. Az ügyvezető igazgató az érintett tagállammal konzultálva javaslatot tesz az említett tisztviselők tevékenységének jellegére és feltételeire, valamint azokra a tagállamokra és régiókra, ahová összekötő tisztviselőt küldeni lehet. Az ügyvezető igazgató javaslatát az igazgatótanácsnak jóvá kell hagynia. Az ügyvezető igazgató értesíti az érintett tagállamot az összekötő tisztviselők kinevezéséről, és az érintett tagállammal együtt meghatározza a tisztviselő kiküldetési helyét.

 

(3)  Az összekötő tisztviselők az Ügynökség nevében tevékenykednek, feladatuk az együttműködés és a párbeszéd elősegítése az Ügynökség és a KEMR végrehajtásáért, különösen pedig a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért felelős nemzeti hatóságok között. Az összekötő tisztviselők különösen:

 

a)  összekötői szerepet töltenek be az Ügynökség és a menekültügyért felelős nemzeti hatóságok között;

 

b)  segítik a 13. és 14. cikkben említett és az Ügynökség által igényelt bármilyen más információk beszerzését;

 

c)  hozzájárulnak a KEMR végrehajtásával – többek között az alapvető jogok tiszteletben tartásával – kapcsolatos uniós vívmányok alkalmazásának előmozdításához;

 

d)  segítik a tagállamokat, amennyiben lehetséges, a menekültügyi és befogadási rendszereikre nehezedő lehetséges aránytalan terhelés kezelését célzó intézkedésekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervük elkészítésében;

 

e)  elősegítik az érintett tagállam és az Ügynökség közötti kommunikációt, megosztják az Ügynökségtől származó releváns információkat az érintett tagállammal, többek között a folyamatban lévő segítségnyújtásról;

 

f)  rendszeresen jelentést tesznek az ügyvezető igazgatónak arról, hogy az érintett tagállam milyen mértékben képes eredményesen kezelni a KEMR szerinti kötelezettségeit;

 

Amennyiben az f) pontban említett jelentések az érintett tagállamra nézve problémásnak minősítenek e vonatkozások közül egyet vagy többet, az ügyvezető igazgatónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a tagállamot.

 

(4)  A koordinációért felelős tisztviselő a feladatai ellátása során utasításokat kizárólag az ügyvezető igazgatótól fogadhat.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott idő végéig az érintett tagállam nem hajtotta végre teljes mértékben a cselekvési tervet és a menekültügyi és befogadási rendszerek hiányosságai olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését, a Bizottság – a cselekvési tervre vonatkozó saját értékelése alapján – az adott tagállamnak címzett ajánlásokat fogad el, amelyben meghatározza a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket, és amennyiben szükséges, rögzíti az Ügynökség által az adott tagállam támogatása érdekében megteendő intézkedéseket.

(1)  Ha a 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott időszak végéig az érintett tagállam nem hajtotta végre teljes mértékben a cselekvési tervet, a Bizottság – a cselekvési tervre vonatkozó saját értékelése alapján – az adott tagállamnak címzett ajánlásokat fogad el, amelyben meghatározza a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket, és amennyiben szükséges, rögzíti az Ügynökség által az adott tagállam támogatása érdekében megteendő intézkedéseket.

(2)  A Bizottság az azonosított hiányosságok súlyosságát figyelembe véve helyszíni látogatásokat szervez az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását.

(2)  A Bizottság az azonosított hiányosságok súlyosságát figyelembe véve helyszíni látogatásokat szervez az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását.

(3)  Az érintett tagállam jelentést nyújt be a Bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott ajánlások végrehajtásáról az adott ajánlásokban meghatározott határidőn belül.

(3)  Az érintett tagállam jelentést nyújt be a Bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott ajánlások végrehajtásáról az adott ajánlásokban meghatározott határidőn belül.

Ha a Bizottság e határidő után nem győződött meg arról, hogy az adott tagállam teljes mértékben eleget tett ezeknek az ajánlásoknak, a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban további intézkedéseket tehet.

Ha a Bizottság e határidő után nem győződött meg arról, hogy az adott tagállam teljes mértékben eleget tett ezeknek az ajánlásoknak, végrehajtási aktus révén határozatot fogadhat el a feltárt súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges egy vagy több intézkedés megállapításáról.

 

(3a)  Amennyiben egy tagállam szisztematikusan elmulasztja a (3) bekezdésben említett végrehajtási aktusban meghatározott intézkedések betartását az ott magállapított három hónapos határidőn belül, és ezáltal súlyosan veszélyezteti a KEMR működését, a Bizottság végső eszközként megindíthatja az (EU) 2016/399 rendelet 29. cikke szerinti eljárást a megfelelő feltételek teljesülése esetén és a szükségesség és arányosság elvével összhangban.

(4)  A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az érintett tagállam által elért előrehaladásról.

(4)  A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az érintett tagállam által elért előrehaladásról.

 

(4a) A Bizottság kérésre továbbít az Európai Parlamentnek az ellenőrzés nyomon követésével kapcsolatos bármilyen dokumentumot, beleértve a helyszíni látogatások eredményeit.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok segítségét kérhetnek az Ügynökségtől a menekültüggyel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához, különösen, ha a menekültügy és befogadási rendszereik aránytalan terhelésnek vannak kitéve.

(1)  A tagállamok segítségét kérhetnek az Ügynökségtől a menekültüggyel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához, különösen, ha a menekültügy és befogadási rendszereik aránytalan terhelésnek vannak kitéve.

(2)  A tagállamok a segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet az ügyvezető igazgatónak nyújtják be, és abban leírják a helyzetet és a kérelem célját. A kérelemhez mellékelni kell a szükségletekre vonatkozó részletes becslést. Az ügyvezető igazgató értékeli, jóváhagyja és koordinálja a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Minden kérelmet alaposan és megbízható módon értékelni kell, ami lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy azonosítsa a (3) bekezdésben hivatkozott intézkedések azon csomagját, amely megfelel az adott tagállam igényeinek, és erre vonatkozó javaslatot tegyen.

(2)  A tagállamok a segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet az ügyvezető igazgatónak nyújtják be, és abban leírják a helyzetet és a kérelem célját. A kérelemhez mellékelni kell a szükségletekre vonatkozó részletes becslést. Az ügyvezető igazgató értékeli, jóváhagyja és koordinálja a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Minden kérelmet alaposan és megbízható módon értékelni kell, ami lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy azonosítsa a (3) bekezdésben hivatkozott intézkedések azon csomagját, amely megfelel az adott tagállam igényeinek, és ésszerű határidőn belül erre vonatkozó javaslatot tegyen.

(3)  Az Ügynökség korlátozott időtartamra megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül:

(3)  Az Ügynökség korlátozott időtartamra megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával:

a)  segítséget nyújt a tagállamoknak a harmadik országbeli állampolgárok azonosításához és nyilvántartásba vételéhez;

a)  segítséget nyújt a tagállamoknak a harmadik országbeli állampolgárok azonosításához és nyilvántartásba vételéhez;

b)  segítséget nyújt az illetékes nemzeti hatóságok által vizsgált nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásához;

b)  segítséget nyújt az illetékes nemzeti hatóságok által vizsgált nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásához, beleértve adott esetben a tagállamok számára történő segítségnyújtást a menedékkérelmek elfogadhatóságának vizsgálatában;

c)  segítséget nyújt a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásáért felelős illetékes nemzeti hatóságoknak;

c)  segítséget nyújt a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásáért felelős illetékes nemzeti hatóságoknak, többek között az érintett tagállam kérésére közös feldolgozás útján;

d)  támogatja a tagállamok technikai együttműködésre vonatkozó kezdeményezéseit a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásában;

d)  támogatja a tagállamok technikai együttműködésre vonatkozó kezdeményezéseit a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásában;

e)  segítséget nyújt a nemzetközi védelmi eljárást érintő információ szolgáltatásához;

e)  segítséget nyújt a nemzetközi védelmi eljárást érintő információ szolgáltatásához;

f)  tanácsot ad a tagállamok által felállítandó befogadó létesítményekkel kapcsolatban és koordinálja azt, különös tekintettel a sürgősségi elhelyezésre, szállításra és orvosi segítségnyújtásra;

f)  tanácsot ad a tagállamok által felállítandó befogadó létesítményekkel kapcsolatban és koordinálja azt, különös tekintettel a sürgősségi elhelyezésre, szállításra és orvosi segítségnyújtásra;

g)  segítséget nyújt a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához;

g)  segítséget nyújt a nemzetközi védelmet élvezők és az ezt kérelmezők Unión belüli áthelyezésének vagy átadásának végrehajtásához vagy koordinálásához;

h)  tolmácsolási szolgáltatásokat nyújt;

h)  tolmácsolási szolgáltatásokat nyújt;

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy a gyermekek minden elengedhetetlen jogát és a gyermekvédelmi biztosítékokat tiszteletben tartsák;

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy a gyermekek jogainak tiszteletben tartásához szükséges valamennyi biztosíték érvényesülhessen a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek teljes körű betartásával, beleértve a kiskorúak azonosítását és a rájuk vonatkozó áldozatkezelő eljárásokat;

j)  a migrációkezelést támogató csoportok egy részét a XXX/XXX rendeletben hivatkozott különösen problémás területeken hozza létre.

j)  a migrációkezelést támogató csoportok egy részét a XXX/XXX rendeletben hivatkozott különösen problémás területeken hozza létre.

 

ja)  segítséget nyújt a kiszolgáltatott személyekre vonatkozó azonosítási és áldozatkezelési eljárásokhoz és biztosítékokhoz és az ilyen kiszolgáltatott személyek részére történő megfelelő segítségnyújtás biztosításához;

 

jb)  megadja a tagállam által az (1) bekezdéssel összhangban kért bármilyen további formájú operatív és technikai támogatást;

 

(3a)  az operatív és technikai intézkedések megszervezése és koordinálása érdekében az Ügynökség vészhelyzeti készenléti megállapodásokat köthet az UNHCR-ral és az érintett kormányközi vagy nem kormányzati szervezetekkel, hogy kiegészítse az Ügynökség tagállamoknak biztosított operatív és technikai segítségnyújtási kapacitását, különösen befogadási létesítmények létrehozása, a menedékkérők tájékoztatása, a kiszolgáltatott személyekre vonatkozó azonosítási és áldozatkezelési eljárások és a számukra biztosított segítségnyújtás és tolmácsolási szolgáltatások biztosítása révén;

(4)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza vagy társfinanszírozza a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységeket.

(4)  Az Ügynökség a rá alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből finanszírozza vagy társfinanszírozza a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységeket.

(5)  Az ügyvezető igazgató értékeli az operatív és technikai intézkedések eredményét, és részletes értékelő jelentéseket nyújt be az igazgatótanácsnak ezen intézkedések befejezésétől számított 60 napon belül. Az Ügynökség ezen eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít, amely része a 65. cikkben említett éves tevékenységi jelentésnek.

(5)  Az ügyvezető igazgató az értékeléshez szükséges – többek között az alapvető jogok védelméhez kapcsolódó mutatókra és teljesítménymutatókra épülő – jelentési és értékelési rendszer alapján és adott esetben az uniós ügynökségektől és a 2. cikk (2a) bekezdésében említett szervektől, szervezetektől és személyektől származó információk figyelembevételével értékeli az operatív és technikai intézkedések eredményét, és részletes értékelő jelentéseket nyújt be az igazgatótanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek ezen intézkedések befejezésétől számított 60 napon belül az alapjogi tisztviselő észrevételeivel együtt. Az Ügynökség ezen eredményekről átfogó összehasonlító elemzést készít, amely része a 65. cikkben említett éves tevékenységi jelentésnek.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség menekültügyi támogató csoportokat rendel ki, amelyek operatív és technikai segítséget nyújtanak a 16. cikkel összhangban.

(1)  Az Ügynökség menekültügyi támogató csoportokat rendel ki, amelyek operatív és technikai segítséget nyújtanak a 16. cikkel összhangban.

(2)  A menekültügyi támogató csoportok az Ügynökség saját személyzetének szakértőiből, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből állnak.

(2)  A menekültügyi támogató csoportok az Ügynökség saját személyzetének szakértőiből, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből állnak.

(3)  Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagjai abszolút többségével határoz a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljairól és összlétszámáról. A szakértők profiljaiban és összlétszámában utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárást kell alkalmazni.

(3)  Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező tagjai abszolút többségével határoz a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljairól és összlétszámáról. A szakértők profiljaiban és összlétszámában utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárást kell alkalmazni.

(4)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a nemzeti intervenciós szakértői állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek.

(4)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a nemzeti intervenciós szakértői állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek.

(5)  A menekültügyi támogató csoportok részeként az Ügynökség tolmácsjegyzéket hoz létre. A tagállamok segítséget nyújtanak az Ügynökségnek a tolmácsoknak a tolmácsjegyzékbe való kijelölésében. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a tolmácsokat kiküldés vagy videokonferencia útján bocsátják rendelkezésre.

(5)  A menekültügyi támogató csoportok részeként az Ügynökség tolmácsjegyzéket hoz létre. A tagállamok segítséget nyújtanak az Ügynökségnek a tolmácsoknak a tolmácsjegyzékbe való kijelölésében. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a tolmácsokat kiküldés vagy videokonferencia útján bocsátják rendelkezésre.

(6)  A saját szakértők vagy az Ügynökséghez kirendelt szakértők tekintetében a következő évi tagállami hozzájárulásokat az Ügynökség és a tagállamok közötti éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok kiküldés céljából haladéktalanul az Ügynökség rendelkezésére bocsátják a szakértőket, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek.

(6)  A saját szakértők vagy az Ügynökséghez kirendelt szakértők tekintetében a következő évi tagállami hozzájárulásokat az Ügynökség és a tagállamok közötti éves kétoldalú tárgyalások és megállapodások alapján kell megtervezni. E megállapodásokkal összhangban a tagállamok kiküldés céljából haladéktalanul az Ügynökség rendelkezésére bocsátják a szakértőket, kivéve, ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott szakértők profilja és létszáma megfeleljen az igazgatótanácsi határozat előírásainak. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott szakértők profilja és létszáma megfeleljen az igazgatótanácsi határozat előírásainak. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 60 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(8)  Az Ügynökség a kifejezetten terepmunkára és tolmácsolásra alkalmazott saját személyzetének szakértőivel hozzájárul a menekültügyi támogató csoportokhoz.

(8)  Az Ügynökség a kifejezetten terepmunkára és tolmácsolásra alkalmazott és legalább alapvető képzésben részesült saját személyzetének szakértőivel hozzájárul a menekültügyi támogató csoportokhoz.

 

(8a)  Az Ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet a menekültügyi támogató csoportokhoz e cikk szerint kiküldött szakértők számáról. E jelentés felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek az előző évben a (6) bekezdésben említett rendkívüli helyzetre hivatkoztak. A jelentés továbbá tartalmazza az érintett tagállam által a rendkívüli helyzetre történt hivatkozás indokait és információkat.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 22. cikk alkalmazásában az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára menekültügyi intervenciós állományt hoz létre, amely az Ügynökség által közvetlenül igénybe vehető szakértői bázisként működik. E célból a tagállamok évente nem kevesebb, mint 500 szakértőt bocsátanak az Ügynökség rendelkezésére.

(1)  A 22. cikk alkalmazásában az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára menekültügyi intervenciós állományt hoz létre, amely az Ügynökség által közvetlenül igénybe vehető szakértői bázisként működik. E célból a tagállamok évente nem kevesebb, mint 500 szakértőt bocsátanak az Ügynökség rendelkezésére.

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján a szavazati joggal rendelkező tagjainak háromnegyedes többséggel határoz a szakértők profiljairól és arról, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk a menekültügyi intervenciós állományhoz. A szakértők profiljaiban és összlétszámában utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárást kell alkalmazni.

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján határoz a szakértők profiljairól.

(3)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a menekültügyi intervenciós állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(3)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a menekültügyi intervenciós állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 60 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

 

(3a)  Az ügyvezető igazgató ellenőrizheti, hogy a tagállamok által az (1) bekezdésben foglaltak értelmében rendelkezésre bocsátott szakértők megfelelnek-e az előírt profiloknak, valamint dönt a szakértők menekültügyi intervenciós állományból történő kiválasztásáról. Az ügyvezető igazgató felkérheti a tagállamot valamely szakértő menekültügyi intervenciós állományból történő kivonására, amennyiben az nem felel meg az előírt profilnak. Az ügyvezető igazgató kötelességszegés vagy az alkalmazandó kiküldési szabályok megsértése esetén felkéri a tagállamot, hogy vonja ki az adott szakértőt a menekültügyi intervenciós állományból.

 

(3b)  Az egyes tagállamok hozzájárulnak az I. mellékletnek megfelelően a szakemberek (1) bekezdésben említettek szerinti létszámához. Azon tagállamok, amelyek nem bocsátják rendelkezésre az előírt számú szakembert, e helyett pénzügyi hozzájárulást nyújtanak egy uniós szinten létrehozott platformhoz, amely hozzájárul az aránytalan nyomás miatti kihívások kezeléséhez, és amelyet az Ügynökség közvetlenül vagy közvetve irányít, kivéve ha a nemzeti feladatok ellátását jelentősen érintő rendkívüli helyzettel szembesülnek a 4. cikkben említett információelemzésnek megfelelően.

 

(3c)  Ha olyan helyzet merül fel, amelyben az (1) bekezdésben meghatározottnál több szakértőre van szükség, az ügyvezető igazgató haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot. Az ügyvezető igazgató felszólítja továbbá a Tanácsot, hogy kérjen kötelezettségvállalásokat a tagállamoktól a létszámhiány fedezésére.

 

(3d)  Az Ügynökség évente tájékoztatja az Európai Parlamentet az egyes tagállamok által biztosítani vállalt és az állományból e cikkel összhangban ténylegesen kiküldött szakértők számáról.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam operatív tervről állapodnak meg. Az operatív terv az Ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve egyaránt kötelező.

(1)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam operatív tervről állapodnak meg. Az operatív terv az Ügynökségre, a fogadó tagállamra és a részt vevő tagállamokra nézve egyaránt kötelező.

(2)  Az operatív terv részletesen meghatározza az operatív és technikai segítségnyújtásra, valamint a menekültügyi támogató csoportokra vagy a menekültügyi intervenciós állományból kiküldött szakértőkre vonatkozó feltételeket, beleértve a következőket:

(2)  Az operatív terv részletesen meghatározza az operatív és technikai segítségnyújtásra, valamint a menekültügyi támogató csoportokra vagy a menekültügyi intervenciós állományból kiküldött szakértőkre vonatkozó feltételeket, beleértve a következőket:

a)  helyzetleírás a kiküldés eljárási módjával és célkitűzéseivel, beleértve a műveleti célkitűzést;

a)  helyzetleírás a kiküldés eljárási módjával és célkitűzéseivel, beleértve a műveleti célkitűzést;

b)  a kiküldés előrelátható időtartama;

b)  a kiküldés előrelátható időtartama;

c)  azt a helyszínt a fogadó tagállamban, ahova a menekültügyi támogató csoportokat vagy a szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból kiküldik;

c)  azt a helyszínt a fogadó tagállamban, ahova a menekültügyi támogató csoportokat vagy a szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból kiküldik;

 

ca)  a menekültügyi támogató csoportok területi hatálya, amennyiben az ilyen csoportok mobilizálhatók;

d)  logisztikai támogatás, beleértve a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek tájékoztatását a kiküldetés helyszínén fennálló munkafeltételekről és körülményekről;

d)  logisztikai támogatás, beleértve a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek tájékoztatását a kiküldetés helyszínén fennálló munkafeltételekről és körülményekről;

e)  a menekültügyi támogató csoport tagjai feladatainak és különleges utasításainak leírása, beleértve az nemzeti és európai adatbázisokat, amelyeket jogosultak tanulmányozni, illetve azon felszereléseket, amiket használhatnak vagy bevihetnek a fogadó tagállamba;

e)  a menekültügyi támogató csoport tagjai feladatainak, többek között az alapvető jogok tiszteleten tartásával kapcsolatos kötelezettségeinek és különleges utasításainak leírása, beleértve az nemzeti és európai adatbázisokat, amelyeket jogosultak tanulmányozni, illetve azon felszereléseket, amiket használhatnak vagy bevihetnek a fogadó tagállamba;

f)  a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állományból érkező szakértők összetétele;

f)  a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állományból érkező szakértők összetétele;

g)  a bevetendő műszaki eszközök, beleértve a használati feltételekre, szállításra és egyéb logisztikára, valamint a pénzügyi rendelkezésekre vonatkozó külön követelményeket;

g)  a bevetendő műszaki eszközök, beleértve a használati feltételekre, szállításra és egyéb logisztikára, valamint a pénzügyi rendelkezésekre vonatkozó külön követelményeket;

h)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás körében az ilyen kérelmek megvizsgálása tekintetében, a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői által ellátandó feladatokra vonatkozó konkrét információk, valamint utalás az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályokra;

h)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás körében az ilyen kérelmek megvizsgálása tekintetében, a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői által ellátandó feladatokra vonatkozó konkrét információk, valamint felelősségi köreik és az alkalmazandó nemzeti, nemzetközi és uniós jogszabályok világos leírása, beleértve a felelősségre vonatkozó szabályokat, többek között hivatkozással a 26. cikkre;

i)  az értékelő jelentéssel kapcsolatos teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, valamint a végleges értékelő jelentés benyújtásának végső időpontja;

i)  a többek között az alapvető jogokra vonatkozó értékelő jelentéssel kapcsolatos teljesítménymutatókra vonatkozó jelentési és értékelési rendszer, valamint a végleges értékelő jelentés benyújtásának végső időpontja;

j)  a harmadik országokkal, más uniós ügynökségekkel, szervekkel, hivatalokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés módszerei;

j)  a harmadik országokkal, más uniós ügynökségekkel, szervekkel, hivatalokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés módszerei olyan területeken, ahol ezek a szereplők hasonló megbízatással rendelkeznek;

k)  eljárások, amelyek biztosítják a nemzetközi védelmet igénylő személyek, az emberkereskedelem áldozatai, a kísérő nélküli kiskorúak és a veszélyeztetett helyzetben lévő személyeknek a megfelelő segítségnyújtásban illetékes nemzeti hatóságokhoz való irányítását.

k)  eljárások kiskorúak és veszélyeztetett személyek azonosítására és az illetékes nemzeti hatóságokhoz utalására megfelelő segítségnyújtás és gondoskodás céljából;

 

ka)  az 54c. cikkben említett panasztételi mechanizmushoz kapcsolódó gyakorlati intézkedéseket meghatározó eljárások.

 

(2a)  Azokban a tagállamokban, ahol az UNHCR operatív tevékenységet folytat és képes hozzájárulni az operatív és technikai segítségnyújtás iránti kérések teljesítéséhez, az Ügynökség összehangolja tevékenységét az UNHCR-rel az operatív tervek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatban.

(3)  Tekintettel (2) bekezdés (e) pontjára, a fogadó tagállam engedélyezi, hogy a menekültügyi támogató csoportok szakértői vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői tanulmányozzák az európai adatbázisokat, és engedélyezhetik, hogy tanulmányozzák a nemzeti adatbázisaikat az uniós és a nemzeti joggal összhangban, amennyiben az szükséges az operatív tervben meghatározott célok eléréséhez és teljesítéséhez.

(3)  Tekintettel (2) bekezdés (e) pontjára, a fogadó tagállam engedélyezi, hogy a menekültügyi támogató csoportok szakértői vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői tanulmányozzák az európai adatbázisokat, és engedélyezhetik, hogy tanulmányozzák a nemzeti adatbázisaikat az uniós és a nemzeti joggal összhangban, amennyiben az szükséges az operatív tervben meghatározott célok eléréséhez és teljesítéséhez.

(4)  Az operatív terv bármilyen módosításához vagy kiigazításához az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam egyetértése szükséges. A módosított vagy kiigazított műveleti terv egy példányát az Ügynökség haladéktalanul megküldi a részt vevő tagállamoknak.

(4)  Az operatív terv bármilyen módosításához vagy kiigazításához az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam egyetértése szükséges. A módosított vagy kiigazított műveleti terv egy példányát az Ügynökség haladéktalanul megküldi a részt vevő tagállamoknak.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Szükség esetén az ügyvezető igazgató szakértőket küldhet az Ügynökségtől, hogy felmérjék a támogatást kérelmező tagállamban fennálló helyzetet. Az ügyvezető igazgató a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére irányuló bármely kérelemről haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot.

(1)  Szükség esetén az ügyvezető igazgató szakértőket küldhet az Ügynökségtől, hogy felmérjék a támogatást kérelmező tagállamban fennálló helyzetet. Az ügyvezető igazgató a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére irányuló bármely kérelemről haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot.

(2)  Az ügyvezető igazgató a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül határoz a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére irányuló kérelemről. Az ügyvezető igazgató egyidejűleg írásban értesíti a támogatást kérelmező tagállamot és az igazgatótanácsot a döntéséről, feltüntetve a döntése főbb indokait.

(2)  Az ügyvezető igazgató a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül határoz a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére irányuló kérelemről. Az ügyvezető igazgató egyidejűleg írásban értesíti a támogatást kérelmező tagállamot és az igazgatótanácsot a döntéséről, feltüntetve a döntése főbb indokait.

(3)  Az egyes menekültügyi támogató csoport összetételének meghatározásakor az ügyvezető igazgató számításba veszi a támogatást kérelmező tagállam különleges körülményeit és annak a szükségletekre vonatkozó kérelmét. A menekültügyi támogató csoportot az operatív terv szerint kell összeállítani.

(3)  Az egyes menekültügyi támogató csoport összetételének meghatározásakor az ügyvezető igazgató számításba veszi a támogatást kérelmező tagállam különleges körülményeit és annak a szükségletekre vonatkozó kérelmét. A menekültügyi támogató csoportot az operatív terv szerint kell összeállítani.

(4)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére vonatkozó döntés napjától számított három munkanapon belül operatív tervet állít össze.

(4)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére vonatkozó döntés napjától számított három munkanapon belül operatív tervet állít össze.

(5)  Az operatív tervet elfogadását követően az ügyvezető igazgató haladéktalanul felkéri a tagállamokat, hogy legfeljebb hét munkanapon belül rendeljék ki a szakértőket. Az ügyvezető igazgató jelzi a tagállamok részéről szükséges létszámot és profilokat. Ezt az információt a kiküldés tervezett dátumának megjelölésével írásban kell megadni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak. Az operatív terv egy példányát meg kell küldeni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak.

(5)  Az operatív tervet elfogadását követően az ügyvezető igazgató haladéktalanul felkéri a tagállamokat, hogy legfeljebb hét munkanapon belül rendeljék ki a szakértőket. Az ügyvezető igazgató jelzi a tagállamok részéről szükséges létszámot és profilokat. Ezt az információt a kiküldés tervezett dátumának megjelölésével írásban kell megadni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak. Az operatív terv egy példányát meg kell küldeni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak, a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek.

(6)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállam tájékoztatása után felfüggesztheti vagy beszüntetheti a menekültügyi támogató csoport kiküldését, ha már nem állnak fenn az operatív és technikai intézkedések végrehajtásának feltételei, vagy ha a fogadó tagállam nem tartja be az operatív tervet.

(6)  Az ügyvezető igazgató a fogadó tagállam tájékoztatása után felfüggesztheti vagy részben vagy egészben beszüntetheti a menekültügyi támogató csoport kiküldését, ha már nem állnak fenn az operatív és technikai intézkedések végrehajtásának feltételei, ha a fogadó tagállam nem tartja be az operatív tervet, vagy ha az alapjogi tisztviselővel való konzultációt követően úgy ítéli meg, hogy a fogadó tagállam súlyosan vagy valószínűleg folyamatosan megsérti az alapvető jogokat vagy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Amennyiben egy tagállam a külső határainál lévő egyes migrációs csomópontoknál jellemzően nagymértékű vegyes migrációs beáramlásból eredő aránytalan migrációs kihívásokkal szembesül, kérheti, hogy a migrációkezelést támogató csapatok nyújtsanak számára technikai és műveleti megerősítést. Az adott tagállam a 2016/1624 rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint megerősítés iránti kérelmet és szükségleteire vonatkozó értékelést nyújt be az Ügynökséghez és más érintett uniós ügynökségekhez, különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséghez és az Europolhoz. Az ügyvezető igazgató más uniós ügynökségekkel egyeztetve értékeli a tagállam megerősítés iránti kérelmét, és felméri szükségleteit azzal a céllal, hogy egy, az érintett uniós ügynökségek által koordinált számos tevékenységet magában foglaló átfogó megerősítési csomagot határozzon meg az érintett tagállammal egyetértésben.

(1)  Ha egy tagállam a migrációkezelést támogató csoportok operatív és technikai erősítését kéri a XXX/XXX rendelet 17. cikkével összhangban, vagy ahol a migrációkezelést támogató csoportokat különösen problémás helyszíneken vetik be a XXX/XXX rendelet 18. cikke szerint, az ügyvezető igazgató biztosítja az Ügynökség migrációkezelést támogató csoportokban folytatott tevékenységeinek koordinációját a Bizottsággal és a többi érintett uniós ügynökséggel, különösen a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel.

(1)  A Bizottság a fogadó tagállammal és az érintett uniós ügynökségekkel együttműködve meghatározza a migrációs csomópontokon folytatandó együttműködés módozatait, és felel a migrációkezelést támogató csapatok tevékenységeinek koordinálásáért is.

(2)  Az ügyvezető igazgató adott esetben a 17. és 18. cikkek szerint eljárást indít a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek kiküldése céljából. A migrációkezelést támogató csoportok keretében a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői által biztosított operatív és technikai támogatás a következő lehet:

(2)  Az ügyvezető igazgató adott esetben a 17., 18., 20. és 22. cikkek szerint eljárást indít a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek migrációkezelést támogató csapatok részeként történő kiküldése céljából, azon eseteket is beleértve, amikor az e cikk (-1) bekezdésében vagy a 2016/1624 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének b) pontjában foglalt eljárás alkalmazandó. A migrációkezelést támogató csoportok keretében a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői által biztosított operatív és technikai támogatás a következő lehet:

a)  harmadik országbeli állampolgárok szűrése, ideértve az azonosításukat, a nyilvántartásba vételüket és a tagállamok kérésére az ujjnyomatuk levételét;

a)  harmadik országbeli állampolgárok szűrése, ideértve az azonosításukat, a nyilvántartásba vételüket és a tagállamok kérésére az ujjnyomatuk levételét;

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtók nyilvántartásba vétele és – a tagállamok kérésére – az ilyen kérelmek értékelése;

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtók nyilvántartásba vétele és – a tagállamok kérésére – az ilyen kérelmek értékelése;

c)  tájékoztatás a menekültügyi eljárásokról, beleértve az áthelyezést és az olyan kérelmezőknek vagy lehetséges kérelmezőknek nyújtott konkrét segítséget, akinél áthelyezés lehet szükséges.

c)  tájékoztatás a menekültügyi eljárásokról, beleértve az áthelyezést és az olyan kérelmezőknek vagy lehetséges kérelmezőknek nyújtott konkrét segítséget, akinél áthelyezés lehet szükséges, valamint tájékoztatás a kérelmező jogairól, beleértve a kérelmező rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, továbbá a kiszolgáltatott személyekre vonatkozó fogadási, azonosítási és áldozatkezelési eljárásokhoz való hozzáférésről.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a tagállam menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik, ami kivételesen erőteljes és sürgős igényeket támaszt ezen rendszerekkel szemben, az Ügynökség az érintett tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére operatív és technikai intézkedések átfogó csomagját szervezi meg és koordinálja a 16. cikkben leírtak szerint, és szakértőket rendel ki a 18. cikkben említett menekültügyi intervenciós állományból és a saját személyzetéből, hogy rövid időn belül megerősítse a menekültügyi és befogadási rendszereket.

(1)  Ha a tagállam menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik, ami kivételesen erőteljes és sürgős igényeket támaszt ezen rendszerekkel szemben, az Ügynökség az érintett tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére operatív és technikai intézkedések átfogó csomagját szervezi meg és koordinálja a 16. cikkben leírtak szerint, és szakértőket rendel ki a 18. cikkben említett menekültügyi intervenciós állományból és a saját személyzetéből, és szükség esetén további technikai berendezéseket bocsát rendelkezésre, hogy rövid időn belül megerősítse a menekültügyi és befogadási rendszereket.

(2)  A menekültügyi intervenciós állomány szakértőit a 20. cikkben leírt eljárással összhangban kell kiküldeni azzal a feltétellel, hogy a szakértőket minden egyes tagállam köteles attól számított három munkanapon belül kiküldeni, amikor az ügyvezető igazgató és a támogatást kérő tagállam elfogadja az operatív tervet. A tagállamok nem hivatkozhatnak a 17. cikk (6) bekezdésében említett kivételre.

(2)  A menekültügyi intervenciós állomány szakértőit a 20. cikkben leírt eljárással összhangban kell kiküldeni azzal a feltétellel, hogy a szakértőket minden egyes tagállam köteles attól számított három munkanapon belül kiküldésre rendelkezésre bocsátani, amikor az ügyvezető igazgató és a támogatást kérő tagállam elfogadja az operatív tervet. A tagállamok nem hivatkozhatnak a 17. cikk (6) bekezdésében említett kivételre.

(3)  Amennyiben a menekültügyi és befogadási rendszerekre nehezedő aránytalan terhelés esetén a tagállam nem kéri az Ügynökség operatív és technikai segítségét, vagy nem fogadja el az Ügynökség által felajánlott segítséget, vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket a terhelés kezelésére, vagy ha nem felel meg a Bizottság 15. cikk (3) bekezdésében említett ajánlásainak, és ezáltal a menekültügyi és befogadási rendszerek olyan mértékben nem működnek hatékonyan, hogy az veszélyezteti a KEMR működését, a Bizottság végrehajtási aktus formájában határozatot fogadhat el, amely a 16. cikk (3) bekezdése szerint az Ügynökség által az érintett tagállam támogatása érdekében megteendő egy vagy több intézkedést határoz meg. A végrehajtási aktust a 64. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3)  Amennyiben a menekültügyi és befogadási rendszerekre nehezedő aránytalan terhelés esetén a tagállam nem kéri az Ügynökség operatív és technikai segítségét, vagy nem fogadja el az Ügynökség által felajánlott segítséget, vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket a terhelés kezelésére, vagy ha nem felel meg a Bizottság 15. cikk (3) bekezdésében említett ajánlásainak, és ezáltal a menekültügyi és befogadási rendszerek olyan mértékben nem működnek hatékonyan, hogy az veszélyezteti a KEMR működését, a Bizottság végrehajtási aktus formájában határozatot fogadhat el, amely a 16. cikk (3) bekezdése szerint az Ügynökség által az érintett tagállam támogatása érdekében megteendő egy vagy több intézkedést határoz meg. A végrehajtási aktust a 64. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)  A (3) bekezdés alkalmazásában az ügyvezető igazgató a Bizottság határozata meghozatalának napjától számított kettő munkanapon belül meghatározza a bizottsági határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam elfogadja az operatív tervet.

(4)  A (3) bekezdés alkalmazásában az ügyvezető igazgató a Bizottság határozata meghozatalának napjától számított kettő munkanapon belül meghatározza a bizottsági határozatban meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan Az ügyvezető igazgató és az érintett tagállam elfogadja az operatív tervet.

(5)  Az Ügynökség késedelem nélkül és minden esetben az operatív terv elfogadásától számított három munkanapon belül kiküldi a szükséges szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból és saját személyzetéből. Amennyiben szükséges, a szakértők menekültügyi intervenciós állományból történő kiküldését haladéktalanul kiegészítik a menekültügyi támogató csoportok tevékenységével.

(5)  Az Ügynökség késedelem nélkül és minden esetben az operatív terv elfogadásától számított három munkanapon belül kiküldi a szükséges szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból és saját személyzetéből. Amennyiben szükséges, a szakértők menekültügyi intervenciós állományból történő kiküldését haladéktalanul kiegészítik a menekültügyi támogató csoportok tevékenységével.

(6)  Az érintett tagállam haladéktalanul együttműködik az Ügynökséggel, és megteszi a szükséges lépéseket az említett határozat végrehajtásának és a határozatban, valamint az operatív tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(6)  Az érintett tagállam haladéktalanul együttműködik az Ügynökséggel, és megteszi a szükséges lépéseket az említett határozat végrehajtásának és a határozatban, valamint az operatív tervben meghatározott intézkedések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(7)  A tagállamok a szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból az ügyvezető igazgató által meghatározottak szerint bocsátják rendelkezésre.

(7)  A tagállamok a szakértőket a menekültügyi intervenciós állományból az ügyvezető igazgató által meghatározottak szerint bocsátják rendelkezésre.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

22 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a. cikk

 

Utasítások a menekültügyi támogató csoportok és a menekültügyi intervenciós állományból érkező szakértők részére

 

(1)  Menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állományból érkező szakértők kiküldése során a fogadó tagállam az operatív tervnek megfelelően ad ki utasításokat a csoportoknak.

 

(2)  Az Ügynökség koordinációért felelős tisztviselőjén keresztül közölheti a fogadó tagállammal az (1) bekezdésben említett utasításokkal kapcsolatos álláspontját. Ilyen esetben a fogadó tagállam figyelembe veszi ezt a véleményt és a lehetőségekhez képest ezzel összhangban cselekszik.

 

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett utasítások nincsenek összhangban az operatív tervvel, ezt a koordinációért felelős tisztviselő haladéktalanul jelenti az ügyvezető igazgatónak, aki adott esetben intézkedhet a 20. cikk (6) bekezdésének megfelelően.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Nem érintve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy az Ügynökség rendelkezésére bocsássák az operatív és technikai segítségnyújtáshoz szükséges létesítményeket és berendezéseket, az Ügynökség saját eszközeit is bevetheti a tagállamokban olyan mértékben, amelyben ez szükséges lehet a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői számára, és amennyiben ez kiegészítheti a tagállamok vagy más uniós ügynökségek által már rendelkezésre bocsátott berendezéseket.

(1)  Nem érintve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy az Ügynökség rendelkezésére bocsássák az operatív és technikai segítségnyújtáshoz szükséges létesítményeket és berendezéseket, az Ügynökség saját eszközeit is bevetheti a tagállamokban, többek között a rászoruló tagállam kérésére olyan mértékben, amelyben ez szükséges lehet a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői számára, és amennyiben ez kiegészítheti a tagállamok vagy más uniós ügynökségek által már rendelkezésre bocsátott berendezéseket.

(2)  Az Ügynökség az ügyvezető igazgató – igazgatótanácssal egyeztetve meghozott – döntése alapján szerezhet be vagy bérelhet műszaki berendezéseket. A berendezések bármilyen megvásárlását vagy bérlését alapos igény- és költség-haszon elemzésnek kell megelőznie. Minden ilyen kiadást az Ügynökségnek az igazgatótanács által elfogadott költségvetésében kell biztosítani az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban.

(2)  Az Ügynökség az ügyvezető igazgató – igazgatótanácssal egyeztetve meghozott – döntése alapján szerezhet be vagy bérelhet műszaki berendezéseket. A berendezések bármilyen megvásárlását vagy bérlését alapos igény- és költség-haszon elemzésnek kell megelőznie. Minden ilyen kiadást az Ügynökségnek az igazgatótanács által elfogadott költségvetésében kell biztosítani az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban.

 

(2a)  Az Ügynökség felelős saját berendezései biztonságának biztosításáért azok teljes életciklusán keresztül.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor a menekültügyi támogató csoport tagjai vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői a fogadó tagállamban látnak el feladatot, az adott tagállam a saját nemzeti joga szerint felel az általuk a működésük során okozott minden kárért.

(1)  Amikor a menekültügyi támogató csoport tagjai vagy a menekültügyi intervenciós állomány szakértői a fogadó tagállamban látnak el feladatot, az adott tagállam és az Ügynökség egyetemleges felelősséget visel a nemzeti és az uniós jog szerint az általuk a működésük során okozott minden kárért. Amikor a menekültügyi támogató csoport tagjai vagy a menekültügyi szakértői készenléti állomány szakértői egy harmadik országban látnak el feladatot, az Ügynökség felel a tevékenységeik során okozott bármilyen kárért.

(2)  Amennyiben az ilyen kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eredménye, a fogadó tagállam a küldő tagállamhoz vagy az Ügynökséghez fordulhat a sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult személyek részére fizetett összegeknek a küldő tagállam vagy az Ügynökség általi megtérítéséért.

(2)  Amennyiben az ilyen kár súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eredménye, a fogadó tagállam vagy az Ügynökség a küldő tagállamhoz fordulhat a sértettek vagy a nevükben eljárni jogosult személyek részére fizetett összegeknek a küldő tagállam vagy az Ügynökség általi megtérítéséért.

(3)  Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, a fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szemben fennálló valamennyi követeléséről.

(3)  Harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a súlyos gondatlanság vagy a szándékos kötelezettségszegés esetei kivételével minden tagállam lemond az esetleg elszenvedett károk megtérítése iránti, a fogadó tagállammal vagy bármely egyéb tagállammal szemben fennálló valamennyi követeléséről.

(4)  A tagállamok között vagy az Ügynökséggel e cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a Szerződés 273. cikkével összhangban az Európai Unió Bírósága elé kell terjeszteni.

(4)  A tagállamok, illetve a tagállamok és az Ügynökség között e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, tárgyalás útján nem rendezhető vitás kérdéseket a Szerződésekkel összhangban az Európai Unió Bírósága elé kell terjeszteni.

(5)  A kiküldés időtartama alatt az Ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket – a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül – az Ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével.

(5)  A kiküldés időtartama alatt az Ügynökség felszerelésében okozott kárral kapcsolatos költségeket – a harmadik személyekkel szemben fennálló jogok gyakorlásának sérelme nélkül – az Ügynökség fedezi, a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés eseteinek kivételével.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a fogadó tagállam különböző régiói közötti, országon belüli közlekedés;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  autóbérlési és minden egyéb kapcsolódó költség, például biztosítási és üzemanyag-költségek, valamint útdíjak;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  kommunikációs költségek;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc)  tolmácsolási költségek.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A személyes adatok feldolgozása során az Ügynökség a 45/2001/EK rendeletet alkalmazza.

(1)  A személyes adatok feldolgozása során az Ügynökség a 45/2001/EK rendeletet alkalmazza.

(2)  Az igazgatótanács megállapítja a 45/2001/EK rendelet Ügynökség általi alkalmazásához szükséges intézkedéseket, köztük az ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozókat. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően állapítják meg.

(2)  Az igazgatótanács megállapítja a 45/2001/EK rendelet Ügynökség általi alkalmazásához szükséges intézkedéseket, köztük az ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozókat. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően állapítják meg.

(3)  Az Ügynökség a személyes adatokat – a 31. és a 32. cikkek sérelme nélkül – adminisztratív célokra dolgozhatja fel.

(3)  Az Ügynökség a személyes adatokat – a 31. és a 32. cikkek sérelme nélkül – adminisztratív célokra dolgozhatja fel.

(4)  Tilos az Ügynökség által feldolgozott személyes adatok átadása vagy az e rendelet keretében feldolgozott személyes adatoknak a tagállamok által harmadik országok hatóságai vagy harmadik felek, köztük nemzetközi szervezetek felé történő továbbítása.

(4)  Tilos az Ügynökség által feldolgozott személyes adatok átadása vagy az e rendelet keretében feldolgozott személyes adatoknak a tagállamok által harmadik országok hatóságai vagy harmadik felek, köztük nemzetközi szervezetek felé történő továbbítása.

 

(4a)  Operatív és technikai segítségnyújtás során és a fogadó tagállam utasításai alapján, a személyes adatok Ügynökség vagy annak munkatársai által történő feldolgozása tekintetében a fogadó tagállam az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (1) és (7) bekezdése és a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja értelmében „adatkezelőnek” minősül. Az adatok feldolgozására az (EU)2016/679 rendelet alkalmazandó.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség személyes adatokat csak az alábbi célokra dolgozhat fel:

(1)  Az Ügynökség személyes adatokat csak az alábbi célokra dolgozhat fel:

a)  az operatív és technikai segítségnyújtási feladati ellátása a 16. cikk (3) bekezdésével és 21. cikk (2) bekezdésével összhangban;

a)  az operatív és technikai segítségnyújtási feladati ellátása a 16. cikk (3) bekezdésével és 21. cikk (2) bekezdésével összhangban;

b)  eset mintavétel végzése során a 13. cikkben említett ellenőrzési gyakorlat céljaira;

b)  eset mintavétel végzése során a 13. cikkben említett ellenőrzési gyakorlat céljaira, melynek esetében csak az állampolgárságra, a korra és a nemre vonatkozó személyes adatok kerülnek feldolgozásra;

c)  a gyermekek vagy kiszolgáltatott személyek által benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek kezelése a tagállamok kérelmére, a 13. cikk (2) bekezdése és a 16. cikk (3) bekezdés b) és c) pontjai szerint;

c)  a nemzetközi védelem iránti kérelmek kezelése a tagállamok kérelmére, a 16. cikk (3) bekezdés b), c) és (ja) pontjai szerint;

d)  az információcsere megkönnyítése a tagállamok, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között a 36. cikkel összhangban, továbbá a 21. cikk (2) bekezdésében felsorolt feladatok ellátása során szerzett információk keretében;

d)  az információcsere megkönnyítése a tagállamok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust között a 36. cikkel összhangban, továbbá a 21. cikk (2) bekezdésében felsorolt feladatok ellátása során szerzett információk keretében;

e)  a menekültügyi helyzetérre vonatkozó információk elemzése a 4. cikknek megfelelően.

 

(2)  A személyes adatok bármilyen ilyen feldolgozása során tiszteletben kell tartani az arányosság elvét, és annak szigorúan az (1) bekezdésben meghatározott célokhoz szükséges személyes adatokra kell korlátozódnia.

(2)  A személyes adatok bármilyen ilyen feldolgozása során tiszteletben kell tartani az arányosság elvét, és annak szigorúan az (1) bekezdésben meghatározott célokhoz szükséges személyes adatokra kell korlátozódnia.

(3)  A tagállamok vagy az Ügynökségnek személyes adatokat szolgáltató más uniós ügynökségek csak az (1) bekezdésben írt célokra adhatnak át adatokat az Ügynökségnek. Tilos a tárolt személyes adatok bármilyen további feldolgozása az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célokra.

(3)  A tagállamok vagy az Ügynökségnek személyes adatokat szolgáltató más uniós ügynökségek csak az (1) bekezdésben írt célokra adhatnak át adatokat az Ügynökségnek. Tilos a tárolt személyes adatok bármilyen további feldolgozása az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célokra.

(4)  A tagállamok vagy más uniós ügynökségek a személyes adatok átadásának pillanatában megjelölhetnek a hozzáférésre vagy felhasználásra, az általános vagy egyedi feltételekre (ideértve az átadást, törlést vagy megsemmisítést) vonatkozó bármilyen korlátozást. Amennyiben az ilyen korlátozás szükségessége az információ átadása után válik nyilvánvalóvá, erről megfelelően tájékoztatják az Ügynökséget. Az Ügynökség betartja az ilyen korlátozásokat.

(4)  A tagállamok vagy más uniós ügynökségek a személyes adatok átadásának pillanatában megjelölhetnek a hozzáférésre vagy felhasználásra, az általános vagy egyedi feltételekre (ideértve az átadást, törlést vagy megsemmisítést) vonatkozó bármilyen korlátozást. Amennyiben az ilyen korlátozás szükségessége az információ átadása után válik nyilvánvalóvá, erről megfelelően tájékoztatják az Ügynökséget. Az Ügynökség betartja az ilyen korlátozásokat.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok által gyűjtött vagy továbbított, továbbá az Ügynökség saját személyzete által a tagállamoknak nyújtott operatív és technikai segítség során gyűjtött vagy továbbított személyes adatok közül az Ügynökség csak a következőket használhatja fel: harmadik országbeli állampolgárok neve, születési dátuma, neme, állampolgársága, foglalkozása vagy végzettsége, ujjnyomata és digitális fényképe.

(1)  A tagállamok által gyűjtött vagy továbbított, továbbá az Ügynökség saját személyzete által a tagállamoknak nyújtott operatív és technikai segítség során gyűjtött vagy továbbított személyes adatok közül az Ügynökség csak a következőket használhatja fel: harmadik országbeli állampolgárok neve, születési dátuma, neme, állampolgársága, foglalkozása vagy végzettsége, ujjnyomata és digitális fényképe.

(2)  Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat az Ügynökség az alábbi esetekben dolgozhatja fel:

(2)  Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat az Ügynökség az alábbi esetekben dolgozhatja fel:

a)  amennyiben szükséges a 16. cikk 3. bekezdésében hivatkozott azonosításhoz és nyilvántartásba vételhez;

a)  amennyiben szükséges a 16. cikk 3. bekezdésében hivatkozott azonosításhoz és nyilvántartásba vételhez;

b)  amennyiben szükséges az illetékes nemzeti hatóságok által vizsgált nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásához való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés b) pont szerint;

b)  amennyiben szükséges az illetékes nemzeti hatóságok által vizsgált nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásához való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés b) pont szerint;

c)  amennyiben szükséges a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásáért felelős illetékes nemzeti hatóságoknak való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés c) pont szerint;

c)  amennyiben szükséges a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálásáért felelős illetékes nemzeti hatóságoknak való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés c) pont szerint;

d)  amennyiben szükséges a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés g) pont szerint;

d)  amennyiben szükséges a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához való segítségnyújtáshoz a 16. cikk (3) bekezdés g) pont szerint;

e)  ahol a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust részére való továbbítás szükséges azok feladatainak ellátásához a saját megbízatásának megfelelően és a 30. cikkel összhangban;

e)  ahol az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, az Europol vagy az Eurojust részére való továbbítás szükséges azok feladatainak ellátásához a saját megbízatásának megfelelően és a 30. cikkel összhangban;

f)  ahol a tagállamok hatóságainak vagy migrációs és menekültügyi szolgálatainak való továbbítás szükséges a nemzeti jogszabályokkal és a nemzeti és uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban;

f)  ahol a tagállamok hatóságainak vagy migrációs és menekültügyi szolgálatainak való továbbítás szükséges a nemzeti jogszabályokkal és a nemzeti és uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban;

g)  amennyiben a menekültügy helyzetére vonatkozó információk elemzéséhez szükséges.

 

(3)  A személyes adatot törölni kell, mihelyt azokat továbbítják a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, az Europolnak vagy az Eurojustnak, vagy a tagállamok illetékes hatóságainak, vagy felhasználják a menekültügy helyzetére vonatkozó információ elemzésére. A tárolási idő semmiképpen sem haladhatja meg az attól számított 30 napot, amikor az Ügynökség összegyűjti vagy megkapja ezeket az adatokat. A menekültügy helyzetére vonatkozó információ elemzésének eredményében levő adatok soha nem tehetik lehetővé természetes személyek azonosítását.

(3)  A személyes adatot törölni kell, mihelyt azokat továbbítják a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek, az Europolnak vagy az Eurojustnak, vagy a tagállamok illetékes hatóságainak. A tárolási idő semmiképpen sem haladhatja meg az attól számított 45 napot, amikor az Ügynökség összegyűjti vagy megkapja ezeket az adatokat. A menekültügy helyzetére vonatkozó információ elemzésének eredményében levő adatok soha nem tehetik lehetővé természetes személyek azonosítását.

 

(3a)  A személyes adatokat az (1) bekezdésnek megfelelően továbbító tagállam vagy ügynökségi személyzet a harmadik országbeli állampolgár személyes adatainak gyűjtésekor tájékoztatja az állampolgárt az (EU) 2016/679 rendelet 15., 16., 17. és 18. cikkében biztosított jogok gyakorlásának lehetőségéről és az erre vonatkozó eljárásokról, a fogadó tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának kapcsolattartási adatairól és a nemzeti felügyeleti hatóságoknál és a nemzeti bíróságoknál való panasztételi jogról.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tevékenységeihez kapcsolódó ügyekben és különösen a feladati ellátásához szükséges mértékben az Ügynökség előmozdítja és bátorítja az operatív együttműködést a tagállamok és harmadik országok között az Unió külkapcsolati politikájának keretei között, beleértve az alapjogok védelme tekintetében, és együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal. Az Ügynökség és a tagállamok támogatják és betartják az uniós jogalkotás által meghatározottakkal egyenértékű normákat és előírásokat, ideértve azt is, amikor a tevékenységeit ezen harmadik országok területén végzi.

(1)  A tevékenységeihez kapcsolódó ügyekben és különösen a feladati ellátásához szükséges mértékben az Ügynökség előmozdítja és bátorítja az operatív együttműködést a tagállamok és harmadik országok között az Unió külkapcsolati politikájának keretei között, beleértve az alapjogok védelme tekintetében, és együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal. Az Ügynökség és a tagállamok támogatják és betartják az uniós jogalkotás által meghatározottakkal egyenértékű normákat és előírásokat, ideértve a Chartát, az 1951. évi egyezményt és az 1967. évi jegyzőkönyvet, illetve azt is, amikor a tevékenységeit ezen harmadik országok területén végzi.

(2)  Az Ügynökség együttműködhet harmadik országoknak e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival az uniós küldöttségek támogatásával és koordinációjával, különösen annak érdekében, hogy előmozdítsák az uniós menekültügyi előírásokat és segítséget nyújtsanak a harmadik országoknak a saját menekültügyi és befogadási rendszerei szakértelmének és kapacitásának kiépítésében, valamint regionális fejlesztési és védelmi programok és egyéb intézkedések végrehajtásában. Az Ügynökség az ilyen együttműködést az ezen hatóságokkal az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében végzi. Az Ügynökség az ilyen munkamegállapodásokhoz kikéri a Bizottság előzetes jóváhagyását, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet.

(2)  Az Ügynökség együttműködhet harmadik országoknak e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival az uniós küldöttségek támogatásával és koordinációjával, különösen annak érdekében, hogy előmozdítsák az uniós menekültügyi előírásokat és segítséget nyújtsanak a harmadik országoknak a saját menekültügyi és befogadási rendszerei szakértelmének és kapacitásának kiépítésében, valamint regionális fejlesztési és védelmi programok és egyéb intézkedések végrehajtásában. Az Ügynökség az ilyen együttműködést az ezen hatóságokkal az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében végzi. Az Ügynökség az ilyen munkamegállapodásokhoz kikéri a Bizottság előzetes jóváhagyását, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Az Ügynökség a munkamegállapodás megkötése előtt tájékoztatja az Európai Parlamentet.

(3)  Az Ügynökség a fogadó tagállam egyetértésével meghívhatja harmadik országok tisztviselőit, hogy megfigyeljék a 16. cikk (3) bekezdésében vázolt operatív és technikai intézkedéseket, amennyiben a jelenlétük nem veszélyezteti az ilyen intézkedések céljainak elérését, ugyanakkor hozzájárulhat az együttműködés javításához és a legjobb gyakorlatok kicseréléséhez.

 

(4)  Az Ügynökség koordinálja a tagállamok vagy az Unió által végrehajtott áttelepítési műveleteket, beleértve az információcserét, hogy eleget tegyen menekültek nemzetközi védelem iránti igényének harmadik országokban, és szolidaritást mutasson a fogadó országaikkal. Az Ügynökség információkat gyűjt és figyelemmel kíséri az áttelepítést a tagállamokba, és áttelepítés kapacitásépítéssel támogatja a tagállamokat. Az Ügynökség a harmadik ország hozzájárulásával és a Bizottság beleegyezésével összehangolhat bármilyen ilyen információcserét vagy egyéb műveletet a tagállamok és egy harmadik ország között az adott harmadik ország területén.

(4)  Az Ügynökség támogatja a tagállamok vagy az Unió által végrehajtott áttelepítési műveleteket, beleértve az információcserét, az UNHCR-ral és az érintett nem kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben, továbbá az UNHCR által meghatározott normák és szakpolitikai iránymutatások teljes körű betartásával. Az Ügynökség információkat gyűjt és figyelemmel kíséri az áttelepítést a tagállamokba, és áttelepítési kapacitásépítéssel támogatja a tagállamokat és további áttelepítési támogatást nyújt az (EU)2017/... rendeletben [az áttelepítés uniós kerete] ráruházott feladatköröknek megfelelően.

(5)  Az Ügynökség részt vesz az Unió által harmadik országokkal – az Unió külkapcsolati politikája keretében kötött – nemzetközi megállapodások végrehajtásában az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében.

(5)  Az Ügynökség részt vesz az Unió által harmadik országokkal – az Unió külkapcsolati politikája keretében kötött – nemzetközi megállapodások végrehajtásában az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében.

(6)  Az Ügynökség – az Unió külkapcsolati politikáját támogató, megfelelő eszközök rendelkezéseivel összhangban – uniós finanszírozásban részesülhet. Technikai segítségnyújtási projekteket indíthat és finanszírozhat harmadik országokban az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

(6)  Az Ügynökség – az Unió külkapcsolati politikáját támogató, megfelelő eszközök rendelkezéseivel összhangban – uniós finanszírozásban részesülhet. Technikai segítségnyújtási projekteket indíthat és finanszírozhat harmadik országokban az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

 

(6a)  Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk alapján végzett tevékenységekről. Éves jelentéseiben az Ügynökség értékeli a harmadik országokkal folytatott együttműködést.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

35 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

35a. cikk

 

Összekötő tisztviselők a harmadik országokban

 

(1)  Az Ügynökség saját személyzetébe tartozó szakértőket összekötő tisztviselőként kiküldhet harmadik országokba, akik feladataik ellátása során a lehető legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Összekötő tisztviselők kizárólag olyan harmadik országokba küldhetők ki, amelyek migrációs és menekültügyi igazgatási gyakorlata megfelel az emberi jogi normáknak.

 

(2)  Az Unió külkapcsolati politikájának keretében összekötő tisztviselőket elsődlegesen azokba a harmadik országokba kell kiküldeni, amelyek – kockázatelemzés alapján – a menekültüggyel kapcsolatos migráció vonatkozásában származási vagy tranzitországnak minősülnek. Az összekötő tisztviselők kiküldését az igazgatótanács hagyja jóvá.

 

(3)  Az Ügynökség összekötő tisztviselőinek feladata többek között – az uniós jog betartása mellett és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával – kapcsolatok kiépítése és fenntartása a kirendelésük szerinti harmadik országok illetékes hatóságaival a védelemre kiemelt figyelmet fordító migrációkezelés meghonosítása céljából, és adott esetben a védelemre szoruló személyek számára az Unióba legális – ideértve az áttelepítés révén történő – beutazási formák megkönnyítése céljából. Az összekötő tisztviselők szorosan együttműködnek az uniós küldöttségekkel, továbbá a nemzetközi szervezetekkel és szervekkel, adott esetben elsősorban az UNHCR-rel.

 

(4)  Az összekötő tisztviselők kiküldéséről szóló határozathoz a Bizottság előzetes véleménye szükséges és az Európai Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell ezekről a tevékenységekről.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség együttműködik az Unió azon ügynökségeivel, szerveivel és hivatalaival, amelyek tevékenységei kapcsolódnak a saját működési köréhez, így különösen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, továbbá azokkal, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az e rendelet által szabályozott ügyekre.

(1)  Az Ügynökség együttműködik az Unió azon ügynökségeivel, szerveivel és hivatalaival, amelyek tevékenységei kapcsolódnak a saját működési köréhez, így különösen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Parti Őrséggel, továbbá azokkal, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az e rendelet által szabályozott ügyekre.

(2)  Az ilyen együttműködésre az e szervekkel – a Bizottság jóváhagyását követően – megkötött munkamegállapodások keretében kerül sor. Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen megállapodásokról.

(2)  Az ilyen együttműködésre az e szervekkel – a Bizottság jóváhagyását követően – megkötött munkamegállapodások keretében kerül sor. Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen megállapodásokról.

(3)  Az együttműködés szinergiákat hoz létre az érintett szervek között, és megelőzi az erőfeszítések megkettőzését a különböző szervek által a saját megbízatásuk szerint végzett tevékenységekben.

(3)  Az együttműködés szinergiákat hoz létre az érintett szervek között, és megelőzi az erőfeszítések megkettőzését a különböző szervek által a saját megbízatásuk szerint végzett tevékenységekben.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNHCR-rel, az e rendelet által szabályozott területeken az ilyen szervekkel megkötött munkamegállapodások keretein belül és összhangban a Szerződéssel és az ezen szervek hatáskörére vonatkozó rendelkezésekkel. A munkamegállapodásokról az igazgatótanács határoz, és azokhoz a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

Az Ügynökség együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNHCR-rel, az e rendelet által szabályozott területeken az ilyen szervekkel megkötött munkamegállapodások keretein belül és összhangban a Szerződéssel és az ezen szervek hatáskörére vonatkozó rendelkezésekkel. A munkamegállapodásokról az igazgatótanács határoz, és azokhoz a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen munkamegállapodásokról.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség igazgatási és irányítási struktúráját a következők alkotják:

Az Ügynökség igazgatási és irányítási struktúráját a következők alkotják:

a)  az igazgatótanács, amely ellátja a 40. cikkben meghatározott feladatokat;

a)  az igazgatótanács, amely ellátja a 40. cikkben meghatározott feladatokat;

b)  az ügyvezető igazgató, aki a 46. cikkben meghatározott hatásköröket gyakorolja;

b)  az ügyvezető igazgató, aki a 46. cikkben meghatározott hatásköröket gyakorolja;

c)  egy helyettes ügyvezető igazgató, akire a 47. cikk vonatkozik.

c)  egy helyettes ügyvezető igazgató, akire a 47. cikk vonatkozik;

 

ca)  egy alapjogi tisztviselő;

 

cb)  Konzultációs fórum.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság kettő képviselőjéből áll, akik szavazati joggal rendelkeznek.

(1)  Az igazgatótanács az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből, a Bizottság kettő képviselőjéből és az Európai Parlament által delegált két képviselőből áll, akik szavazati joggal rendelkeznek.

(2)  Az igazgatótanácsnak tagja az UNHCR egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

(2)  Az igazgatótanácsnak tagja az UNHCR egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

(3)  Az igazgatótanács minden tagjának van egy póttagja. A tagot távollétében a póttag képviseli.

(3)  Az igazgatótanács minden tagjának van egy póttagja. A tagot távollétében a póttag képviseli.

(4)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a menekültügy terén szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó az igazgatótanácsban képviselt valamennyi képviselt fél törekszik arra, hogy korlátozza képviselői fluktuációját. Valamennyi fél törekszik a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az igazgatótanácsban.

(4)  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat a menekültügy terén szerzett ismereteik alapján nevezik ki, a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó az igazgatótanácsban képviselt valamennyi képviselt fél törekszik arra, hogy korlátozza képviselői fluktuációját. Valamennyi fél törekszik a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az igazgatótanácsban.

(5)  Az igazgatótanács tagjainak hivatali ideje négy év. Ez a hivatali idő meghosszabbítható. A megbízatásuk lejártakor vagy lemondás esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, ameddig a megbízatásuk meghosszabbításáról vagy a helyettesítésükről gondoskodnak.

(5)  Az igazgatótanács tagjainak hivatali ideje négy év. Ez a hivatali idő meghosszabbítható. A megbízatásuk lejártakor vagy lemondás esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, ameddig a megbízatásuk meghosszabbításáról vagy a helyettesítésükről gondoskodnak.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács:

Az igazgatótanács:

a)  általános iránymutatást ad az Ügynökség tevékenységére, és a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével minden évben elfogadja az Ügynökség programozási dokumentumát a 41. cikknek megfelelően;

a)  általános iránymutatást ad az Ügynökség tevékenységére, és a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével minden évben elfogadja az Ügynökség programozási dokumentumát a 41. cikknek megfelelően;

b)  a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével elfogadja az Ügynökség éves költségvetését és ellátja az Ügynökség költségvetésével kapcsolatos egyéb feladatokat a 10. fejezetnek megfelelően;

b)  a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével elfogadja az Ügynökség éves költségvetését és ellátja az Ügynökség költségvetésével kapcsolatos egyéb feladatokat a 10. fejezetnek megfelelően;

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

 

ca)  minden év november 30-a előtt és a Bizottság véleményének figyelembevételét követően a szavazásra jogosult tagjai kétharmados többségével egységes programozási dokumentumot fogad el, amely magában foglalja az Ügynökség többéves pénzügyi tervezését és a következő évre vonatkozó munkaprogramját, és továbbítja azt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára;

d)  az 53. cikknek megfelelően elfogadja az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

d)  az 53. cikknek megfelelően elfogadja az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

e)  meghoz minden döntést az Ügynökség e rendeletben meghatározott megbízatásának teljesítése érdekében;

e)  meghoz minden döntést az Ügynökség e rendeletben meghatározott megbízatásának teljesítése érdekében;

f)  a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségeit és előnyeit;

f)  a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségeit és előnyeit;

g)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

g)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

h)  a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 2. cikk (3) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

h)  a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 2. cikk (3) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

i)  elfogadja az eljárási szabályzatát;

i)  elfogadja az eljárási szabályzatát;

j)  a (2) bekezdésnek megfelelően az Ügynökség személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket27 (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök);

j)  a (2) bekezdésnek megfelelően az Ügynökség személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket27 (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök);

k)  a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek betartására vonatkozóan;

k)  a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek betartására vonatkozóan;

l)  a 45. és 47. cikkel összhangban kinevezi az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettest, gyakorolja a fegyelmi jogkört velük kapcsolatban és adott esetben meghosszabbítja hivatali idejüket vagy felmenti őket a hivatalukból;

l)  fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató felett;

 

la)  az ügyvezető igazgató javaslatára és a konzultációs fórummal történt egyeztetést követően kinevezi az alapjogi tisztviselőt;

m)  elfogadja az uniós menekültügyi helyzetről szóló éves jelentést a 65. cikknek megfelelően. Ezt a jelentést be kell mutatni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

m)  elfogadja az uniós menekültügyi helyzetről szóló éves jelentést a 65. cikknek megfelelően. Ezt a jelentést be kell mutatni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, és nyilvánosságra kell hozni;

n)  meghoz minden döntést az e rendeletben előírt információs rendszerek fejlesztésére vonatkozóan, ideértve a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információs portált is;

n)  meghoz minden döntést az e rendeletben előírt információs rendszerek fejlesztésére vonatkozóan, ideértve a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információs portált is;

o)  az 58. cikkel összhangban elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtását célzó részletes szabályokat;

o)  az 58. cikkel összhangban elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtását célzó részletes szabályokat;

 

oa)  megállapítja a 45/2001/EK rendelet Ügynökség általi alkalmazásához szükséges intézkedéseket, köztük az Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozókat;

p)  elfogadja az Ügynökség személyzeti politikáját az 55. cikknek megfelelően;

p)  elfogadja az Ügynökség személyzeti politikáját az 55. cikknek megfelelően;

q)  a Bizottság véleményének kikérését követően elfogadja a programozási dokumentumot a 41. cikknek megfelelően;

q)  a Bizottság véleményének kikérését követően elfogadja a programozási dokumentumot a 41. cikknek megfelelően;

r)  meghoz minden, az Ügynökség belső struktúrájának kialakításával összefüggő döntést, és szükség esetén azok módosításait;

r)  meghoz minden, az Ügynökség belső struktúrájának kialakításával összefüggő döntést, és szükség esetén azok módosításait;

s)  az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

s)  az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

t)  elfogadja az Ügynökség által a 12. cikk (2) bekezdéssel összhangban kidolgozott operatív előírásokat, mutatókat, iránymutatások és legjobb gyakorlatokat;

t)  elfogadja az Ügynökség által a 12. cikk (2) bekezdéssel összhangban kidolgozott operatív előírásokat, mutatókat, iránymutatások és legjobb gyakorlatokat;

u)  jóváhagyja a származási országokra vonatkozó információkkal kapcsolatos közös elemzést és ezen elemzés minden felülvizsgálatát a 10. cikk (2) és (3) bekezdései szerint;

 

v)  megállapítja a menekültügyi és befogadási rendszerek figyelemmel kísérésének és értékelésének programját a 14. cikk (1) bekezdés szerint;

v)  megállapítja a menekültügyi és befogadási rendszerek figyelemmel kísérésének és értékelésének programját a 14. cikk (1) bekezdés szerint;

w)  elfogadja az ellenőrzési gyakorlatot végző szakértői csoport jelentéstervezetét a 14. cikk (3) bekezdésének megfelelően;

w)  elfogadja az ellenőrzési gyakorlatot végző szakértői csoport jelentéstervezetét a 14. cikk (3) bekezdésének megfelelően;

x)  elfogadja az ellenőrzési gyakorlatot követő ajánlásokat a 14. cikk (4) bekezdése szerint;

x)  elfogadja az ellenőrzési gyakorlatot követő ajánlásokat a 14. cikk (4) bekezdése szerint;

y)  megállapítja és meghatározza a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljait és összlétszámát a 17. cikk (3) bekezdés szerint;

y)  megállapítja és meghatározza a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljait és összlétszámát a 17. cikk (3) bekezdés szerint;

z)  megállapítja és meghatározza a menekültügyi intervenciós állomány rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljait és összlétszámát a 18. cikk (2) bekezdés szerint;

z)  megállapítja és meghatározza a menekültügyi intervenciós állomány rendelkezésére bocsátandó szakértők profiljait és összlétszámát a 18. cikk (2) bekezdés szerint;

aa)  stratégiát fogad el a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra az Ügynökség hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint munkamegállapodást fogad el a Bizottsággal annak végrehajtására;

aa)  stratégiát fogad el a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra az Ügynökség hatáskörébe tartozó ügyekben, valamint munkamegállapodást fogad el a Bizottsággal annak végrehajtására;

bb)  a 35. cikkel összhangban engedélyezi a munkamegállapodások megkötését.

bb)  a 35. cikkel összhangban engedélyezi a munkamegállapodások megkötését.

(2)  Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az ügyvezető igazgató e hatáskörök gyakorlására további felhatalmazást adhat.

(2)  Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az ügyvezető igazgató e hatáskörök gyakorlására további felhatalmazást adhat.

Rendkívüli körülmények által indokolt esetben az igazgatótanács határozat útján átmenetileg felfüggesztheti a kinevezési hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történt ráruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

Rendkívüli körülmények által indokolt esetben az igazgatótanács határozat útján átmenetileg felfüggesztheti a kinevezési hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történt ráruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

(3)  Az igazgatótanács az igazgatótanács elnökéből, a Bizottságnak az igazgatótanácsban működő két képviselőjéből és az igazgatótanács további három tagjából ügyvezető testületet hozhat létre, amely segíti az igazgatótanácsot és az ügyvezető igazgatót a döntések előkészítésében, az éves és többéves programozásban és az igazgatótanács által ellátandó tevékenységekben. Sürgős szükség esetén az ügyvezető testület bizonyos ideiglenes döntéseket hozhat az igazgatótanács helyett, különösen igazgatási ügyekben.

(3)  Az igazgatótanács létrehozhat egy szűk körű ügyvezető testületet abból a célból, hogy segítséget nyújtson az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató számára az igazgatótanács által elfogadandó határozatok, programok és tevékenységek előkészítése tekintetében, és amely szükség esetén az igazgatótanács nevében meghoz bizonyos ideiglenes, sürgős határozatokat. Az ügyvezető testület nem hozhat olyan határozatot, amelynek elfogadásához az igazgatótanács szavazásra jogosult tagjainak kétharmados vagy háromnegyedes többségére van szükség. Az igazgatótanács bizonyos világosan meghatározott feladatokat átruházhat az ügyvezető testületre, különösen amennyiben ez javítja az Ügynökség hatékonyságát. Az igazgatótanács nem ruházhat az ügyvezető testületre az igazgatótanács szavazásra jogosult tagjainak kétharmados vagy háromnegyedes többségét igénylő határozataival kapcsolatos feladatokat.

__________________

__________________

27A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

27A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács minden év november 30-ig elfogadja az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumot az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján, figyelembe véve a Bizottság véleményét és – a többéves programozást illetően – az Európai Parlamenttel való egyeztetést követően. Az igazgatótanács a programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)  Az igazgatótanács minden év november 30-ig elfogadja az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumot az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján, figyelembe véve a Bizottság véleményét és – a többéves programozást illetően – az Európai Parlamenttel való egyeztetést követően. Az igazgatótanács a programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

A programozási dokumentum tervezetét minden évben legkésőbb január 31-ig meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint meg kell küldeni ezen dokumentum minden későbbi frissített változatát is.

A programozási dokumentum tervezetét minden évben legkésőbb január 31-ig meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint meg kell küldeni ezen dokumentum minden későbbi frissített változatát is.

(2)  A többéves programozás ismerteti a közép- és hosszú távú átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Továbbá erőforrás-programozást határoz meg, ideértve a többéves költségvetést és a személyzetet is.

(2)  A többéves programozás ismerteti a közép- és hosszú távú átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Továbbá erőforrás-programozást határoz meg, ideértve a többéves költségvetést és a személyzetet is.

A többéves programozás meghatározza a stratégiai beavatkozási területeket, és elmagyarázza, hogy mit kell tenni a célok eléréséhez. Magában foglalja a 34. és 37. cikkekben említett harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat stratégiáját, és az e stratégiához kapcsolódó intézkedéseket, valamint a kapcsolódó erőforrások specifikációját.

A többéves programozás meghatározza a stratégiai beavatkozási területeket, és elmagyarázza, hogy mit kell tenni a célok eléréséhez. Magában foglalja a 34. és 37. cikkekben említett harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat stratégiáját, az 54a. cikkben említett alapjogi stratégiát és az e stratégiához kapcsolódó intézkedéseket, valamint a kapcsolódó erőforrások specifikációját.

A többéves programozást éves munkaprogramok révén kell végrehajtani, és évente frissíteni kell. A többéves programozást adott esetben, és különösen az 66. cikkben említett értékelés eredménye szerint frissíteni kell.

A többéves programozást éves munkaprogramok révén kell végrehajtani, és évente frissíteni kell. A többéves programozást adott esetben, és különösen az 66. cikkben említett értékelés eredménye szerint frissíteni kell.

(3)  Az éves munkaprogramnak tartalmaznia kell a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó intézkedések leírását és az egyes tevékenységekre szánt pénzügyi és humán erőforrásokat, a tevékenységalapú költségvetés és irányítás alapelveinek megfelelően. Az éves munkaprogram összhangban van a (2) bekezdésben említett többéves programozással. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

(3)  Az éves munkaprogramnak tartalmaznia kell a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó intézkedések leírását és az egyes tevékenységekre szánt pénzügyi és humán erőforrásokat, a tevékenységalapú költségvetés és irányítás alapelveinek megfelelően. Az éves munkaprogram összhangban van a (2) bekezdésben említett többéves programozással. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

(4)  Amennyiben az Ügynökséget új feladattal bízzák meg, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot.

(4)  Amennyiben az Ügynökséget új feladattal bízzák meg, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot.

Az éves munkaprogram valamennyi lényegi módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja az ügyvezető igazgatót az éves munkaprogram nem lényegi módosításainak elfogadására vonatkozó hatáskörrel.

Az éves munkaprogram valamennyi lényegi módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja az ügyvezető igazgatót az éves munkaprogram nem lényegi módosításainak elfogadására vonatkozó hatáskörrel.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató a személyzet tagja, akit az Ügynökség ideiglenes alkalmazottjaként kell felvenni az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja szerint.

(1)  Az ügyvezető igazgató és az ügyvezető igazgató munkáját segítő ügyvezetőigazgató-helyettes a személyzet tagja, akiket az Ügynökség ideiglenes alkalmazottjaiként kell felvenni az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja szerint.

(2)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról. Az ügyvezető igazgatót az eddigi eredményei és az igazolt magas szintű igazgatási és irányítási képességei, valamint a migráció és a menekültügy terén elmélyült szakmai tapasztalatai alapján nevezik ki.

(2)  Az ügyvezető igazgatót az Európai Parlament és a Tanács közös megegyezés, valamint a Bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó listája alapján nevezi ki, miután megfelelő módon álláshirdetést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint más sajtótermékekben vagy az interneten. Az ügyvezető igazgatót az eddigi eredményei és az igazolt magas szintű igazgatási és irányítási képességei, valamint a migráció és a menekültügy terén elmélyült szakmai tapasztalatai alapján nevezik ki.

Az ügyvezető igazgató szerződésének megkötése céljából az Ügynökséget az igazgatótanács elnöke képviseli.

 

 

(2a)  Az ügyvezetőigazgató-helyettest az igazgatótanács nevezi ki az ügyvezető igazgató javaslata alapján. Az ügyvezető igazgatót az eddigi érdemei, valamint megfelelő igazgatási és vezetői képességei alapján – ideértve a közös európai menekültügyi rendszer terén szerzett releváns szakmai tapasztalatokat is – nevezik ki. Az ügyvezető igazgató legalább három jelöltet javasol az ügyvezetőigazgató-helyettesi tisztségre. Az igazgatótanács a szavazati joggal rendelkező összes tagjának kétharmados többségével határoz.

 

Az igazgatótanács hatáskörébe tartozik az ügyvezetőigazgató-helyettes felmentése az első albekezdésben foglalt eljárásnak megfelelően.

 

(2b)  Az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes egyszeri alkalommal, legfeljebb ötéves időtartamra újra kinevezhető.

(3)  Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

 

(4)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az Ügynökség előtt álló feladatokat és kihívásokat.

(4)  Az ügyvezetőigazgató-helyettes és az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezetőigazgató-helyettes és az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az Ügynökség előtt álló feladatokat és kihívásokat.

(5)  Az igazgatótanács a Bizottság (4) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató hivatali idejét.

 

(6)  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon annak tagjainak kérdéseire.

 

(7)  Az az ügyvezető igazgató, akinek a hivatali idejét meghosszabbították, a hivatali ideje teljes időtartamának végén nem vehet részt az ugyanezen tisztség betöltésére vonatkozó újabb kiválasztási eljárásban.

(7)  Az az ügyvezető igazgató, akinek a hivatali idejét meghosszabbították, a hivatali ideje teljes időtartamának végén nem vehet részt az ugyanezen tisztség betöltésére vonatkozó újabb kiválasztási eljárásban.

(8)  Az igazgatótanács a Bizottság javaslata alapján határozhat arról, hogy az ügyvezető igazgatót visszahívja a hivatalából.

 

(9)  Az ügyvezető igazgató kinevezéséhez, hivatali idejének meghosszabbításához vagy visszahívásához az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmados szavazattöbbségére van szükség.

 

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(1)  Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(2)  A Bizottság és az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető igazgató a feladatai teljesítése során függetlenül jár el, és utasításokat semmilyen kormány, intézménytől, személytől vagy bármilyen egyéb szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.

(2)  A Bizottság és az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető igazgató a feladatai teljesítése során függetlenül jár el, és utasításokat semmilyen kormány, intézménytől, személytől vagy bármilyen egyéb szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.

(3)  Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek a feladatai ellátásáról, amennyiben erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

(3)  Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek a feladatai ellátásáról, amennyiben erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

(4)  Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.

(4)  Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.

(5)  Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség e rendelet által kijelölt feladatainak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:

(5)  Az ügyvezető igazgató felelős az Ügynökség e rendelet által kijelölt feladatainak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:

a)  az Ügynökség napi szintű ügyvitele;

a)  az Ügynökség napi szintű ügyvitele;

b)  az igazgatótanács által elfogadott határozatok végrehajtása;

b)  az igazgatótanács által elfogadott határozatok végrehajtása;

c)  a programozási dokumentumot elkészítése és benyújtása az igazgatótanácsnak a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően;

c)  a programozási dokumentumot elkészítése és benyújtása az igazgatótanácsnak a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően;

d)  a programozási dokumentum végrehajtása, és jelentéstétel az igazgatótanácsnak a végrehajtásáról;

d)  a programozási dokumentum végrehajtása, és jelentéstétel az igazgatótanácsnak a végrehajtásáról;

e)  az Ügynökség konszolidált éves tevékenységi jelentésének kidolgozása és bemutatása az igazgatótanácsnak elfogadás céljából;

e)  az Ügynökség konszolidált éves tevékenységi jelentésének kidolgozása és bemutatása az igazgatótanácsnak elfogadás céljából;

f)  cselekvési terv kidolgozása a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követése alapján, valamint jelentéstétel évente kétszer a Bizottságnak és rendszeresen az igazgatótanácsnak, az ügyvezető testületnek;

f)  cselekvési terv kidolgozása a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követése alapján, valamint jelentéstétel évente kétszer a Bizottságnak és rendszeresen az igazgatótanácsnak, az ügyvezető testületnek;

g)  az OLAF vizsgálati hatáskörét nem érintve, az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb illegális tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi büntetésekkel;

g)  az OLAF vizsgálati hatáskörét nem érintve, az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb illegális tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi büntetésekkel;

h)  az Ügynökség csalás elleni stratégiájának elkészítése és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő bemutatása;

h)  az Ügynökség csalás elleni stratégiájának elkészítése és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő bemutatása;

i)  az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályzat tervezetének összeállítása;

i)  az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályzat tervezetének összeállítása;

j)  az Ügynökség előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezet elkészítése és a költségvetés végrehajtása;

j)  az Ügynökség előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezet elkészítése és a költségvetés végrehajtása;

k)  az Ügynökség személyzete tekintetében az 55. cikkben megállapított hatáskörök gyakorlása;

k)  az Ügynökség személyzete tekintetében az 55. cikkben megállapított hatáskörök gyakorlása;

l)  meghoz minden döntést az e rendeletben előírt információs rendszerek működtetésére vonatkozóan, ideértve a 8. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett információs portált;

l)  meghoz minden döntést az e rendeletben előírt információs rendszerek működtetésére vonatkozóan, ideértve a 8. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett információs portált;

m)  meghoz minden, az Ügynökség belső struktúrájának irányításával összefüggő döntést;

m)  meghoz minden, az Ügynökség belső struktúrájának irányításával összefüggő döntést;

n)  a 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtja a közös elemzést az igazgatótanácsnak;

n)  a 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően felülvizsgálatra benyújtja a közös elemzést az igazgatótanácsnak;

o)  jelentéstervezeteket és ajánlástervezeteket nyújt be az ellenőrzési gyakorlattal összefüggésben az érintett tagállamnak és ezt követően az igazgatótanácsnak a 14. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően;

o)  jelentéseket véglegesít és ajánlástervezeteket nyújt be az ellenőrzési gyakorlattal összefüggésben az érintett tagállamnak és ezt követően az igazgatótanácsnak a 14. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően;

 

oa)  jelentéseket nyújt be a jóhiszemű együttműködés kötelezettségének való megfelelésről az igazgatótanács és a Bizottság részére a 3. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

p)  értékeli, jóváhagyja és összehangolja az operatív és technikai segítségnyújtási kérelmeket a 16. cikk (2) bekezdésével és a 20. cikkel összhangban;

p)  értékeli, jóváhagyja és összehangolja az operatív és technikai segítségnyújtási kérelmeket a 16. cikk (2) bekezdésével és a 20. cikkel összhangban;

q)  biztosítja a 19. cikkben említett operatív terv végrehajtását;

q)  biztosítja a 19. cikkben említett operatív terv végrehajtását;

r)  a migrációkezelést támogató csoportokban biztosítja az Ügynökség tevékenységeinek összehangolását a Bizottsággal és más érintett uniós ügynökségekkel a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban;

r)  a migrációkezelést támogató csoportokban biztosítja az Ügynökség tevékenységeinek összehangolását a Bizottsággal és más érintett uniós ügynökségekkel a 21. cikk (1) bekezdésével összhangban;

s)  biztosítja a 22. cikk (3) bekezdésében írt bizottsági határozat végrehajtását;

s)  biztosítja a 22. cikk (3) bekezdésében írt bizottsági határozat végrehajtását;

t)  az igazgatótanáccsal folytatott egyeztetést követően dönt műszaki berendezések beszerzéséről vagy bérletéről a 23. cikk (2) bekezdés szerint;

t)  az igazgatótanáccsal folytatott egyeztetést követően dönt műszaki berendezések beszerzéséről vagy bérletéről a 23. cikk (2) bekezdés szerint;

 

ta)  az alapjogi tisztviselővé történő kinevezésre jelöltet javasol e rendelet 47a. cikkének megfelelően;

u)  kinevezi az Ügynökség koordinációért felelős tisztviselőjét a 25. cikk (1) bekezdése szerint.

u)  kinevezi az Ügynökség koordinációért felelős tisztviselőjét a 25. cikk (1) bekezdése szerint.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

47. cikk

törölve

Ügyvezetőigazgató-helyettes

 

(1)  Az ügyvezetőigazgató-helyettes támogatja az ügyvezető igazgatót.

 

(2)  A 45. cikk rendelkezéseit az ügyvezetőigazgató-helyettesre alkalmazni kell.

 

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

47 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

47a. cikk

 

(1)  Az alapjogi tisztviselőt a konzultációs fórummal való konzultációt követően az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki. Az alapjogi tisztviselőnek az alapvető jogok és a menekültügy terén megfelelő képesítéssel és tapasztalattal kell rendelkeznie. Az alapjogi tisztviselő felel az alapjogi stratégia kidolgozásáért, az alapvető jogok tiszteletben tartásának nyomon követéséért és azért, hogy az Ügynökség előmozdítsa az alapvető jogok tiszteletben tartását.

 

(2)  Az alapjogi tisztviselő feladatait függetlenül végzi, közvetlenül az igazgatótanácsnak tesz jelentést, és együttműködik a konzultációs fórummal. Az alapjogi tisztviselő rendszeresen jelentést tesz a konzultációs fórumnak, és ennek révén hozzájárul az alapvető jogok 54a. cikkben említett figyelemmel kísérésének mechanizmusához.

 

(3)  Az alapjogi tisztviselővel konzultálni kell többek között a 19. cikk alapján kidolgozott műveleti tervekről, az Ügynökség által vagy az Ügynökség bevonásával szervezett műveleti tevékenységekről, a magatartási kódexről, a harmadik országokkal folytatott együttműködésről, a finanszírozás megvonásáról, az Ügynökség tevékenységének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről és a képzési tantervekről. Az alapjogi tisztviselő az Ügynökség minden tevékenysége tekintetében hozzáféréssel rendelkezik az alapvető jogok tiszteletben tartását érintő valamennyi információhoz, többek között az Ügynökség által végzett, vagy az Ügynökség részvételével zajlott bármely operatív tevékenység során tett helyszíni látogatások révén, harmadik országokban is. Az 54c. cikk értelmében az alapjogi tisztviselő felel a panaszkezelési mechanizmus létrehozásáért, továbbfejlesztéséért és végrehajtásáért.

 

(4)  Az Ügynökség biztosítja, hogy az alapjogi tisztviselő elegendő személyzettel és erőforrással rendelkezzen feladatai ellátásához. Az alapjogi tisztviselő ellenőrzést gyakorol saját költségvetése felett.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség közeli párbeszédet folytat a menekültügyi politika területén működő helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű, érintett civil társadalmi szervezetekkel és vonatkozó hatáskörrel rendelkező testületekkel. E célból az Ügynökség konzultációs fórumot hoz létre.

(1)  Az Ügynökség közeli párbeszédet folytat a menekültügyi politika területén működő helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű, érintett civil társadalmi szervezetekkel és vonatkozó hatáskörrel rendelkező testületekkel. E célból az Ügynökség konzultációs fórumot hoz létre.

(2)  A konzultációs fórum létrehozza az információcsere és az ismeretek megosztásának mechanizmusát. Biztosítja a szoros párbeszédet az Ügynökség és az (1) bekezdésben említett érintett szervezetek és testületek között, és segíti az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

(2)  A konzultációs fórum létrehozza az információcsere és az ismeretek megosztásának mechanizmusát. Biztosítja a szoros párbeszédet az Ügynökség és az (1) bekezdésben említett érintett szervezetek és testületek között, és segíti az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben.

(3)  Az Ügynökség felkéri az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget, az UNHCR-t és más, az (1) bekezdésben említett érintett szervezeteket vagy testületeket a részvételre.

(3)  Az Ügynökség felkéri az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget, az UNHCR-t és más, az (1) bekezdésben említett érintett szervezeteket vagy testületeket a részvételre.

Az ügyvezető igazgató javaslatára az igazgatótanács határoz a konzultációs fórum összetételéről és munkamódszereiről, beleértve a tematikus vagy földrajzi központú tanácsadó csoportokat, és a konzultációs fórumnak való információ-átadás módjait.

Az ügyvezető igazgató határoz a Konzultációs fórum összetételéről, beleértve a tematikus vagy földrajzi központú tanácsadó csoportokat, és a konzultációs fórumnak való információ-átadás módjait. A konzultációs fórum az igazgatótanáccsal és az ügyvezető igazgatóval való konzultációt követően meghatározza munkamódszereit, beleértve a tematikus vagy földrajzi központú munkacsoportokat, ha szükségesnek és hasznosnak ítélik.

(4)  A konzultációs fórum segíti az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos munkáját, az Ügynökség által prioritásként azonosított területeken fennálló konkrét szükségleteknek megfelelően.

(4)  A konzultációs fórum tanáccsal látja el az ügyvezető igazgatót és az igazgatótanácsot menekültügyi kérdésekkel kapcsolatos munkájában, az Ügynökség által prioritásként azonosított területeken fennálló konkrét szükségleteknek megfelelően.

 

(4a)  A konzultációs fórummal kell egyeztetni különösen a 13. cikkben említett mechanizmus létrehozásáról, az alapjogi stratégia, a magatartási kódexek, a harmadik országokkal kötött munkamegállapodások, az 54c. cikkben említett panasztételi mechanizmus, a műveleti tervek és az egységes alaptantervek továbbfejlesztéséről és végrehajtásáról.

(5)  A konzultációs fórum a következő feladatokat látja el:

(5)  A konzultációs fórum a következő feladatokat látja el:

a)  javaslatokat tesz az igazgatótanácsnak a 41. cikkben említett éves és többéves programozásra;

a)  javaslatokat tesz az igazgatótanácsnak a 41. cikkben említett éves és többéves programozásra;

b)  visszajelzést ad az igazgatótanácsnak és intézkedéseket javasol a 65. cikkben említett, az uniós menekültügyi helyzetről szóló éves jelentés nyomon követésére; és

b)  visszajelzést ad az igazgatótanácsnak és intézkedéseket javasol a 65. cikkben említett, az uniós menekültügyi helyzetről szóló éves jelentés nyomon követésére; és

c)  következtetéseket közöl az ügyvezető igazgatóval és igazgatótanáccsal, javaslatokat tesz konferenciákra, szemináriumokra és találkozókra, valamint következtetéseket közöl a konzultációs fórum bármely tagszervezete vagy -testülete által végzett, az Ügynökség munkája szempontjából releváns tanulmányokból vagy terepmunkából származó megállapításokról.

c)  következtetéseket közöl az ügyvezető igazgatóval és igazgatótanáccsal, javaslatokat tesz konferenciákra, szemináriumokra és találkozókra, valamint következtetéseket közöl a konzultációs fórum bármely tagszervezete vagy -testülete által végzett, az Ügynökség munkája szempontjából releváns tanulmányokból vagy terepmunkából származó megállapításokról.

 

(5a)  Az igazgatótanács biztosítja, hogy megfelelő emberi és pénzügyi erőforrások álljanak a konzultációs fórum rendelkezésére.

(6)  A konzultációs fórum évente legalább kétszer ülésezik.

(6)  A konzultációs fórum évente legalább kétszer ülésezik.

Módosítás     88

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A létszámtervet is tartalmazó költségvetésnek elegendő, a teljes költségvetés legalább 5%-át kitevő finanszírozást kell biztosítania az alapjogi stratégia és az alapjogi tisztviselő számára.

Módosítás     89

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Az Ügynökség a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek. A jelentés a 2. cikkben felsorolt minden egyes feladat vonatkozásában részletezi a kiadásokat.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

54 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54a. cikk

 

Az alapvető jogok védelme és alapjogi stratégia

 

(1)  Az Ügynökség az e rendelet szerinti feladatai ellátása során a vonatkozó uniós joggal, különösen a Chartával, a vonatkozó nemzetközi joggal, többek között az 1951. évi egyezménnyel és az 1967. évi jegyzőkönyvvel, a KEMR-rel összefüggésben elfogadott jogi előírásokkal, valamint a nemzetközi védelem elérésével és tartalmával kapcsolatos kötelezettségekkel összhangban garantálja az alapvető jogok védelmét.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett célból az Ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve egy arra szolgáló hatékony mechanizmust is, hogy nyomon kövessék az alapvető jogok tiszteletben tartását az Ügynökség valamennyi tevékenysége keretében.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

54 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54b. cikk

 

Magatartási kódex

 

Az Ügynökség kidolgozza és továbbfejleszti magatartási kódexét, amelyet az Ügynökség által koordinált határellenőrzési műveletekben érintett valamennyi szakértőre alkalmazni kell. A magatartási kódex meghatározza a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása elvének biztosítását célzó eljárásokat, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a kísérő nélküli kiskorúakra és a kiszolgáltatott helyzetben lévő egyéb személyekre, valamint a nemzetközi védelemért folyamodó személyekre. A magatartási kódex az Ügynökség tevékenységeiben részt vevő valamennyi személyre alkalmazandó.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

54 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54c. cikk

 

Panaszkezelési mechanizmus

 

(1)  Az Ügynökség az alapjogi tisztviselővel együttműködve e cikknek megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket egy panaszkezelési mechanizmus létrehozására annak érdekében, hogy nyomon kövesse és biztosítsa az Ügynökség valamennyi tevékenysége során az alapvető jogok tiszteletben tartását.

 

(2)  Az Ügynökség által vagy az Ügynökség bevonásával szervezett műveleti tevékenységekben részt vevő személyzet tevékenysége által közvetlenül érintett bármely olyan személy, aki úgy ítéli meg, hogy e tevékenység következtében sérültek az alapvető jogai, illetve ilyen személyt képviselő bármely fél írásban panaszt nyújthat be az Ügynökséghez.

 

(3)  Csak az alapvető jogok konkrét megsértésére vonatkozó, indokolással ellátott panaszok fogadhatók el. A névtelen, rosszhiszemű, komolytalan, zaklató jellegű, hipotetikus vagy pontatlan panaszok elfogadhatatlannak minősülnek.

 

(4)  Az alapjogi tisztviselő felel az Ügynökséghez beérkező panaszoknak a megfelelő ügyintézéshez való jog szellemében történő kezeléséért. E célból az alapjogi tisztviselőnek megvizsgálja a panasz elfogadhatóságát, nyilvántartásba veszi az elfogadható panaszokat, minden nyilvántartásba vett panaszt továbbít az ügyvezető igazgatónak, a csapatok tagjaival kapcsolatos panaszokat továbbítja a küldő tagállamnak, tájékoztatja az alapvető jogok tekintetében illetékes érintett tagállami hatóságot vagy szervet, és nyilvántartásba veszi és biztosítja az Ügynökség vagy az adott tagállam által a panasz nyomán hozott intézkedéseket.

 

(5)  Amennyiben a panasz elfogadható, a panaszost a megfelelő ügyintézéshez való jognak megfelelően tájékoztatni kell a panasz nyilvántartásba vételéről és a vizsgálat megindításáról, továbbá arról, hogy a panaszos választ kap, amint az rendelkezésre áll. Ha a panaszt nemzeti hatóságnak vagy szervnek továbbítják, a panaszosnak meg kell adni e hatóság vagy szerv elérhetőségeit. Amennyiben a panasz nem elfogadható, a panaszost tájékoztatni kell ennek okáról és lehetőség szerint aggályai kezelésének további lehetőségeiről.

 

Minden határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni.

 

(6)  Amennyiben a nyilvántartásba vett panasz az Ügynökség alkalmazottját érinti, az ügyvezető igazgató az alapjogi tisztviselővel egyeztetve biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket is. Az ügyvezető igazgató meghatározott időn belül jelentést tesz az alapjogi tisztviselőnek az Ügynökség panaszokkal kapcsolatos megállapításairól és az annak nyomán tett intézkedéseiről, ideértve szükség szerint a fegyelmi intézkedéseket.

 

Amennyiben egy panasz adatvédelmi kérdéseket is érint, az ügyvezető igazgatónak be kell vonnia az Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjét. Az alapjogi tisztviselő és az adatvédelmi tisztviselő írásbeli egyetértési megállapodás keretében meghatározzák a beérkezett panaszokkal kapcsolatos feladataik megosztását és együttműködésüket.

 

(7)  Amennyiben a panasz a fogadó tagállam szakértőjét vagy a csapatok tagját érinti, ideértve a csapatok kirendelt tagjait vagy a kirendelt nemzeti szakértőket, a küldő tagállam biztosítja a megfelelő nyomon követést, ideértve szükség esetén a fegyelmi intézkedéseket vagy a nemzeti jognak megfelelő más intézkedéseket is. Az érintett tagállam meghatározott időszakon belül, szükség esetén pedig ezt követően rendszeres időközönként jelentést tesz az alapjogi tisztviselőnek a panasszal kapcsolatos megállapításokról és a nyomonkövetési intézkedésekről. Az Ügynökség nyomon követi az ügyet, ha az érintett tagállamtól nem érkezik jelentés.

 

(8)  Amennyiben az Ügynökség által kiküldött szakértőről vagy a kirendelt nemzeti szakértőről azt állapítják meg, hogy megsértette az alapvető jogokat vagy a nemzetközi védelemre vonatkozó kötelezettségeket, az Ügynökség felkéri a tagállamot, hogy haladéktalanul vonja ki a szakértőt vagy kirendelt nemzeti szakértőt az Ügynökség tevékenységeiből vagy a menekültügyi intervenciós szakértői állományból.

 

(9)  Az alapjogi tisztviselő jelentést tesz az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak az Ügynökség és a tagállamok által a panaszokkal kapcsolatban tett megállapításokról és nyomonkövetési intézkedésekről. Az Ügynökség éves jelentése információkat tartalmaz a panaszkezelési mechanizmusról.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

59 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

59a. cikk

 

Az összeférhetetlenségek megelőzése

 

Az Ügynökség olyan belső szabályokat fogad el, amelyek megkövetelik, hogy szervei és személyzete tagjai munkaviszonyuk fennállása vagy hivatali idejük alatt kerüljenek el minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet, valamint hogy az ilyen helyzeteket jelentsék.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség alkalmazza a Bizottságnak 2015/443/EU, Euratom35 és a 2015/444/EU, Euratom36 bizottsági határozatokban lefektetett biztonsági szabályait. Ezek a szabályok különösen a minősített információk cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkoznak.

(1)  Az Ügynökség alkalmazza a Bizottságnak 2015/443/EU, Euratom35 és a 2015/444/EU, Euratom36 bizottsági határozatokban lefektetett biztonsági szabályait. Ezek a szabályok különösen a minősített információk cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkoznak.

(2)  Az Ügynökség ugyancsak alkalmazza a nem minősített érzékeny információk feldolgozására vonatkozó, az (1) bekezdésben említett határozatokban megállapított és a Bizottság által végrehajtott biztonsági elveket. Az igazgatótanács intézkedéseket hoz ezen biztonsági elvek alkalmazása érdekében.

(2)  Az Ügynökség ugyancsak alkalmazza a nem minősített érzékeny információk feldolgozására vonatkozó, az (1) bekezdésben említett határozatokban megállapított és a Bizottság által végrehajtott biztonsági elveket. Az igazgatótanács intézkedéseket hoz ezen biztonsági elvek alkalmazása érdekében.

 

(2a)  A minősített információkat e rendelet alapján hozzáférhetővé kell tenni az Európai Parlament számára. Az e rendelet alapján a Parlamentnek továbbított információkat és dokumentumokat a minősített információk továbbítására és kezelésére irányadó, az Európai Parlament és a Bizottság között alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell továbbítani és kezelni.

__________________

__________________

35A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

35A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

36A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

36 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

Módosítás     95

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szerződésen kívüli felelősség esetében a tagállamok jogában meglévő közös általános elvekkel összhangban az Ügynökség megtéríti a kötelezettségei végrehajtása során a szolgálatai vagy személyzete által okozott károkat.

(3)  A szerződésen kívüli felelősség esetében a tagállamok jogában meglévő közös általános elvekkel összhangban az Ügynökség megtéríti a kötelezettségei végrehajtása során a szolgálatai vagy személyzete által okozott károkat. A 26. cikkben említett esetekben az Ügynökség felel a csapatok tagjai által a műveleteik során okozott károkért, különös tekintettel az alapvető jogok megsértése által okozott károkra.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

63 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

63a. cikk

 

Az (EU) 2016/399 rendelet módosítása

 

Az (EU) 2016/399 rendelet 29. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „(1) Kivételes körülmények esetén, amikor a belső határellenőrzés nélküli térség általános működését a külső határellenőrzés végzése terén mutatkozó tartós és súlyos, az e rendelet 21. cikkében említett hiányosságok, vagy az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 19. cikkének (1) bekezdésében említett tanácsi határozat, illetve az (EU)2016/... európai parlamenti és tanácsi rendelet*+ 15. cikke (3a) bekezdésében említett bizottsági végrehajtási aktus valamely tagállam általi be nem tartása veszélyeztetik, és amennyiben ezek a körülmények a belső határellenőrzés nélküli térségben vagy annak bizonyos részein komoly veszélyt jelentenek a közrendre vagy a belső biztonságra, az e cikk (2) bekezdésével összhangban legfeljebb hat hónapos időtartamra a tagállamok visszaállíthatják a belső határokon történő határellenőrzést. Ha a kivételes körülmények továbbra is fennállnak, ez az időszak legfeljebb három alkalommal további hat hónappal meghosszabbítható.

 

__________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.

 

*  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/... rendelete az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L ..., ...., ... o.).

 

+  HL: kérjük, hogy illessze be a 2016/0131(COD) dokumentumban szereplő rendelet sorozatszámát és a kihirdetésére vonatkozó részletes adatokat.”.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség éves tevékenységi jelentést készít a menekültügy helyzetéről az Unióban, az egyéb vonatkozó forrásokból már rendelkezésre álló információ kellő figyelembevételével. E jelentés keretében az Ügynökség értékeli az e rendelet alapján végzett fellépések eredményeit, és átfogó összehasonlító elemzést készít azokról annak érdekében, hogy javítsa a KEMR minőségét, következetességét és hatékonyságát.

(1)  Az Ügynökség éves tevékenységi jelentést készít a menekültügy helyzetéről az Unióban, az egyéb vonatkozó forrásokból már rendelkezésre álló információ kellő figyelembevételével. E jelentés keretében az Ügynökség értékeli az e rendelet alapján végzett fellépések eredményeit, és átfogó összehasonlító elemzést készít azokról annak érdekében, hogy javítsa a KEMR minőségét, következetességét és hatékonyságát.

(2)  Az Ügynökség az éves tevékenységi jelentést megküldi az igazgatótanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az éves jelentést az ügyvezető igazgató mutatja be az Európai Parlamentnek.

(2)  Az Ügynökség az éves tevékenységi jelentést megküldi az igazgatótanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az éves jelentést az ügyvezető igazgató mutatja be az Európai Parlamentnek.

 

(2a)  Az éves tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell hozni és közzé kell tenni az Ügynökség honlapján.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb három éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Ügynökség teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Ez az értékelés kiterjed az Ügynökségnek a menekültügyi gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re gyakorolt hatására. Az értékelés kellő figyelmet fordít az Ügynökség megbízatása során elért eredményekre, beleértve annak felmérését is, hogy szükséges-e további intézkedéseket hozni a tényleges szolidaritás, valamint a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamokkal való közös felelősségvállalás biztosítására.

(1)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb három éven belül, majd azt követően ötévente független, külső értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Ügynökség teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Ez az értékelés kiterjed az Ügynökségnek a menekültügyi gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re gyakorolt hatására. Az értékelés kellő figyelmet fordít az Ügynökség megbízatása során elért eredményekre, beleértve annak felmérését is, hogy szükséges-e további intézkedéseket hozni a tényleges szolidaritás, valamint a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamokkal való közös felelősségvállalás biztosítására.

Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükséges módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy az irányítási szerkezet megfelel-e az Ügynökség feladatai ellátásának. Az értékelés figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét mind uniós, mind nemzeti szinten.

Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükséges módosításával, és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy az irányítási szerkezet megfelel-e az Ügynökség feladatai ellátásának. Az értékelés figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét mind uniós, mind nemzeti szinten.

(2)  A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait közzé kell tenni.

(2)  A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait közzé kell tenni.

(3)  Minden második értékelés alkalmával a Bizottság megvizsgálja, hogy indokolt-t az Ügynökség fenntartása a célkitűzéseire, megbízatására és a feladataira tekintettel, és javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(3)  Minden második értékelés alkalmával a Bizottság megvizsgálja, hogy indokolt-t az Ügynökség fenntartása a célkitűzéseire, megbízatására és a feladataira tekintettel, és javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. melléklet

 

Az egyes tagállamok által a legkevesebb 500 szakértőhöz nyújtandó hozzájárulások a 18. cikk (1a) bekezdésével összhangban:

 

Belgium

 

10

 

Bulgária

 

13

 

Cseh Köztársaság

 

7

 

Dánia

 

10

 

Németország

 

74

 

Észtország

 

6

 

Görögország

 

17

 

Spanyolország

 

37

 

Franciaország

 

56

 

Horvátország

 

22

 

Olaszország

 

41

 

Ciprus

 

3

 

Lettország

 

10

 

Litvánia

 

13

 

Luxembourg

 

3

 

Magyarország

 

22

 

Málta

 

2

 

Hollandia

 

17

 

Ausztria

 

11

 

Lengyelország

 

32

 

Portugália

 

16

 

Románia

 

24

 

Szlovénia

 

12

 

Szlovákia

 

12

 

Finnország

 

10

 

Svédország

 

6

 

Svájc

 

5

 

Izland

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norvégia

 

7

 

ÖSSZESEN

 

500


INDOKOLÁS

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének létrehozására irányuló bizottsági javaslat célja, hogy megerősítse az EASO szerepét és azt olyan ügynökséggé fejlessze, amely új szerepet tölthet be a KEMR megvalósításában, és erőteljesebben jelen lehet a műveletekben. Az előadó úgy véli, hogy ennek eléréséhez elengedhetetlen, hogy a jelenlegi EASO-t egy teljes jogú Ügynökséggé alakítsák át, amely rendelkezik az ahhoz szükséges eszközökkel és megbízatással, hogy válsághelyzetekben segítséget nyújtson a tagállamoknak, emellett pedig biztosítsa a szükséges operatív és technikai segítségnyújtást a tagállamok számára, képes legyen a tagállami menekültügyi és befogadási rendszerek megerősítésére és kiegészítésre, többek között a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztásának támogatására, valamint a KEMR megvalósításának nyomon követésére és értékelésére. Nagy általánosságban fontos olyan megbízatást adni az Ügynökségnek, amely megfelel a KEMR megerősítésére vonatkozó általános célnak. Ezenfelül tekintettel arra, hogy hamarosan hatályba lép az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségről szóló rendelet, az előadó úgy véli, hogy egy ugyanolyan erős és operatív Menekültügyi Ügynökség döntő jelentőséggel bír a jelenlegi válság kezelésében.

Az előadó üdvözli és támogatja a Bizottság javaslatát, amelynek célja, hogy a gyakorlati együttműködésen, a menekültüggyel kapcsolatos információcserén, a KEMR nagyobb fokú konvergenciájának biztosításán, a nemzetközi és uniós jog és a menekültügyi operatív előírások előmozdításán, a KEMR megvalósításának nyomon követésén és értékelésén, valamint a tagállamoknak biztosított nagyobb operatív és technikai segítségnyújtáson belül jelentősen növelje az EASO szerepét.

Az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy az Ügynökség új operatív kapacitása rendkívül fontos. Az Ügynökségnek rendelkeznie kell az új feladatai ellátásához, nevezetesen az Európába irányuló migrációs áramlatokhoz kapcsolódó jelenlegi kihívások kezeléséhez szükséges megfelelő technikai, pénzügyi és emberi erőforrásokkal, amelyeket hatékony módon kell rendelkezésre bocsátani. E kapacitásnak tagállami hozzájárulásokon kell alapulnia.

Az előadó stratégiai, operatív és technikai szempontból egyaránt hangsúlyozza az Ügynökség és a többi európai szerv és ügynökség, különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség közötti együttműködés fontosságát. Ezenkívül az előadó szorosabb kapcsolatot javasol az Ügynökség és az UNHCR között, mivel véleménye szerint egy ilyen együttműködés rendkívül hasznos volna. Javasolja továbbá az Ügynökség és a nem kormányzati szervezetek, köztük a bírák szövetségei közötti kapcsolat erősítését.

Az előadó úgy véli, hogy a képzés az Ügynökség egyik legfontosabb feladata. Az előadó azt javasolja, hogy terjesszék ki az Ügynökség által kínált képzések hatókörét, valamint gondoskodjanak arról, hogy ezek a képzések rugalmasabbak legyenek és jobban igazodjanak a jelenlegi igényekhez. Ennélfogva az igazgatótanács számára lehetőséget kell biztosítani új témák bevezetésére.

Az előadó üdvözli az Ügynökség annak nyomon követésében vállalt szerepét, hogy a tagállamok minden szempontból eleget tesznek-e a KEMR-nek. Az előadó úgy véli, hogy öt évente minden tagállamot ellenőrizni kell a KEMR minden aspektusa tekintetében. Ez megelőző intézkedésnek is tekinthető, mivel így időben feltárhatók és orvosolhatók a hiányosságok. Ezen értékelések eredménye egyben világos képet adna a KEMR általános működéséről.

Az előadó úgy véli, hogy ezen általános értékelés mellett lehetőséget kell biztosítani az évenkénti értékelés/nyomon követés eldöntésére. Az előadó azt javasolja, hogy az ilyen értékelést össze kellene kapcsolni az információk Ügynökség általi, 4. cikkel összhangban történő elemzésével. Az évenkénti értékelést egy vagy több tagállamban is elvégezhetik az információk Ügynökség általi, fent említett elemzésétől függően.

A Bizottság azt javasolta, hogy tegyék lehetővé az Ügynökség számára, hogy saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére ellenőrzési gyakorlatot kezdeményezhessen. Az előadó támogatja ezt az elképzelést, azonban ilyen ellenőrzést csak abban a konkrét esetben szabadna végezni, ha valamely tagállamban bekövetkező események súlyos aggodalomra adnak okot az adott tagállam menekültügyi rendszere bármilyen szempontú működésével kapcsolatban, valamint veszélyeztethetik a KEMR működését, ha nem kezelik időben.

Az előadó azt javasolja, hogy az Ügynökségen belül az alapjogi tisztviselő dolgozzon ki egy alapjogi stratégiát, aki a panaszkezelési mechanizmusért is felelne.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (2.12.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

A vélemény előadója: Ramona Nicole Mănescu

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió menekültügyi politikájának célja, hogy közös európai menekültügyi rendszert (a továbbiakban: KEMR) dolgozzon ki és hozzon létre, amely összhangban áll az Európai Unió értékeivel és humanitárius hagyományával, és a szolidaritás és a felelősség méltányos megosztásának elve szerint működik.

(1)  Az Unió menekültügyi politikájának célja, hogy közös európai menekültügyi rendszert (a továbbiakban: KEMR) dolgozzon ki és hozzon létre, amely összhangban áll a vonatkozó nemzetközi és uniós jogszabályokkal, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájával, valamint az Európai Unió értékeivel és humanitárius hagyományával, és a szolidaritás és a felelősség méltányos megosztásának elve szerint működik, továbbá különbséget tesz a regionális sajátosságok és az egyes tagállamokra háruló terhek közötti eltérések között.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A KEMR a menekültügyi eljárások közös minimumszabályain, az uniós szinten kínált elismerésen és védelmen, a befogadási feltételeken és a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszeren alapul. Függetlenül a KEMR fejlődésétől, a nemzetközi védelem nyújtása és az ilyen nemzetközi védelem formái tekintetében továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok között. Ezeket az eltéréseket a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének fokozott konvergenciája és az uniós jognak az Unió egész területén való magas szintű és egységes alkalmazásának garantálása útján kell kezelni.

(2)  A KEMR a menekültügyi eljárások közös minimumszabályain, az uniós szinten kínált elismerésen és védelmen, a befogadási feltételeken és a menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló rendszeren alapul. Függetlenül a KEMR fejlődésétől, a nemzetközi védelem nyújtása és az ilyen nemzetközi védelem formái tekintetében a regionális és geopolitikai kihívások terén való eltérések miatt továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Ezeket az eltéréseket a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése terén fokozott együttműködés és az uniós és nemzetközi jognak az Unió egész területén való magas szintű alkalmazásának és hatékony, a bevált gyakorlatokon és a regionális szereplők fokozott bevonásán alapuló végrehajtásának garantálása útján kell kezelni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tekintettel a KEMR strukturális gyengeségeire, amelyekre a migránsok és a menedékkérők nagyszabású és ellenőrizetlen Unióba való érkezése hozott előtérbe, továbbá az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony, magas szintű és egységes tagállami alkalmazásának szükségességére, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájára építve javítani kell a KEMR végrehajtását és működését, és a Hivatalt tovább kell fejleszteni egy teljes jogú ügynökséggé, amelynek feladata a KEMR működésének megkönnyítése és fejlesztése, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztása, a konvergencia biztosítása a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése terén az egész Unióban, továbbá az uniós jog operatív és technikai alkalmazásának nyomon követése.

(5)  Tekintettel a KEMR strukturális gyengeségeire, amelyekre a migránsok és a menedékkérők nagyszabású és ellenőrizetlen Unióba való érkezése hozott előtérbe, továbbá az uniós és a nemzetközi menekültügyi jogszabályok hatékony, magas szintű és egységes tagállami alkalmazásának szükségességére, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájára építve javítani kell a KEMR végrehajtását és működését, és a Hivatalt tovább kell fejleszteni egy teljes jogú ügynökséggé, amelynek feladata a KEMR működésének megkönnyítése és fejlesztése, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztása, a konvergencia biztosítása a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése terén az egész Unióban, továbbá az uniós és a nemzetközi jog operatív és technikai alkalmazásának nyomon követése.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait ki kell terjeszteni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa az uniós jogot és az eljárási standardokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igényre vonatkozó értékelés magas fokú egységességének biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje a menekültügyre vonatkozó uniós jog és előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, támogassa a dublini rendszert, továbbá jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait célirányossá kell tenni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse és ösztönözze a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és a bevált gyakorlatokról szóló információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa az uniós jogot és az eljárási standardokat annak érdekében, hogy jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén a tagállamok részére, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik, fokozza a Frontex és a tagállamok közötti együttműködés koordinációját az Unió külső határain való hatékonyabb fellépés érdekében és a migrációs nyomásból eredő kezelhetetlen helyzetek elkerülése céljából, megerősítve az emberkereskedelem elleni fellépést és a másodlagos mozgásokat szabályozott módon kezelve.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szorosan együtt kell működnie a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs és menekültügyi, illetve egyéb szolgálatokkal, e szolgálatok kapacitására és szakértelmére építve, valamint a Bizottsággal. A tagállamoknak együtt kell működniük az Ügynökséggel annak biztosítása érdekében, hogy az utóbbi elláthassa megbízatását. Fontos, hogy az Ügynökség és a tagállamok jóhiszeműen járjanak el, továbbá gyors és pontos információcserét folytassanak. Bármilyen statisztikai adatszolgáltatásnak tiszteletben kell tartania a 862/2007/EK rendelet 8 technikai és módszertani előírásait. 8

(7)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szorosan együtt kell működnie a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs és menekültügyi, illetve egyéb szolgálatokkal, e szolgálatok kapacitására és szakértelmére építve, valamint a Bizottsággal, az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és az Unió származási és tranzitországokban működő küldöttségeivel. A tagállamoknak együtt kell működniük az Ügynökséggel annak biztosítása érdekében, hogy az utóbbi elláthassa megbízatását. Fontos, hogy az Ügynökség és a tagállamok jóhiszeműen járjanak el, továbbá gyors és pontos információcserét folytassanak. Bármilyen statisztikai adatszolgáltatásnak tiszteletben kell tartania a 862/2007/EK rendelet 8 technikai és módszertani előírásait. 8

__________________

__________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének információt kell gyűjtenie és elemeznie a menekültügyi helyzetéről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben az hatással lehet az Unióra. Ennek lehetővé kell tennie az Ügynökség számára, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a menekültüggyel kapcsolatos, az Unió felé irányuló és az Unión belül migrációt érintő tényezők jobb megértésében, valamint a tagállamok korai figyelmeztetése és felkészültsége érdekében.

(8)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének az UNHCR-rel és a konzultatív fórummal együttműködésben információt kell gyűjtenie és elemeznie a menekültügyi helyzetéről az Unióban, harmadik országokban és tranzitországokban annyiban, amennyiben az hatással lehet az Unióra és különösen a harmadik államokhoz való közelség révén közvetlenül érintett tagállamokra. Ennek lehetővé kell tennie az Ügynökség számára, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a menekültüggyel kapcsolatos, az Unió felé irányuló és az Unión belül migrációt érintő tényezők jobb megértésében, valamint a tagállamok korai figyelmeztetése és felkészültsége érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének strukturáltabb és áramvonalasabb információ-szolgáltatást kell biztosítania az Európai Unió szintjén a származási országokról. Szükséges, hogy az Ügynökség – a származási országra vonatkozó információk európai információs hálózatainak igénybevételével – információkat gyűjtsön és jelentéseket készítsen a származási országokra vonatkozó információról a párhuzamosságok elkerülése és a nemzeti jelentésekkel való szinergia létrehozása érdekében. Továbbá, ahhoz, hogy biztosítani lehessen a konvergenciát a nemzetközi védelem iránti kérelmek és a nyújtott védelem jellege és minősége tekintetében, az Ügynökségnek a tagállamokkal együtt közös elemzésben kell részt vennie és ilyet kell kidolgoznia, amely iránymutatást nyújt a bizonyos származási országokban levő helyzetről.

(11)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének strukturáltabb és áramvonalasabb információ-szolgáltatást kell biztosítania az Európai Unió szintjén a származási és tranzitországokról. Szükséges, hogy az Ügynökség – a származási országra vonatkozó információk európai információs hálózatai, különösen az EKSZ, az uniós küldöttségek és a tagállamok diplomáciai képviseleteinek igénybevételével – információkat gyűjtsön és jelentéseket készítsen a származási és tranzitországokról a párhuzamosságok elkerülése és a nemzeti jelentésekkel való szinergia létrehozása érdekében. Továbbá ahhoz, hogy biztosítani lehessen a konvergenciát és a magas szintű normákat a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelése és a biztosított védelem jellege és minősége tekintetében, az Ügynökségnek a tagállamokkal együtt közös elemzést kell végeznie, és ilyet kell kidolgoznia, amely iránymutatást nyújt az egyes származási országokban fennálló helyzetről. E közös elemzést a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), a nemzetközi és nemzeti szervezetek és az UNHCR legfrissebb releváns információi és jelentései, például a tényfeltáró látogatások jelentései, az ország-/helyzetspecifikus állásfoglalások és az érintett származási és tranzitországra vonatkozó támogathatósági iránymutatások figyelembevételével kell elkészíteni. A közös elemzés és az UNHCR iránymutatásának ellentmondása esetén a tagállamoknak az utóbbit körültekintően figyelembe kell venniük, amikor az UNHCR-nek a Menekültügyi Főbiztos Hivatala alapokmányának (8) bekezdésében meghatározott, a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény (a továbbiakban: 1951. évi egyezmény) 35. cikkével és a menekültek jogállásáról szóló 1967. évi jegyzőkönyv (a továbbiakban: 1967. évi jegyzőkönyv) II. cikkével összefüggésben értelmezett felügyeleti felelősségével összhangban megvizsgálják a nemzetközi védelem iránti egyéni kérelmeket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A biztonságos származási országoknak a XXX/XXX/EU 9 rendelettel megállapított közös uniós listáját a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia. Tekintettel a szakértelmére, az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot e lista felülvizsgálatában. Az Ügynökség a Bizottság kérésére – információt szolgáltat azon konkrét harmadik országokról, amelyek felvehetők a biztonságos származási országok közös uniós listájára, valamint a biztonságos származási országnak minősülő származási országokról, továbbá azon harmadik országokról, amelyek a tagállamok szerint biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősülnek, vagy alkalmazandó rájuk a biztonságos harmadik ország, az első menedék országa vagy az európai biztonságos harmadik ország fogalma.

(12)  A biztonságos származási országoknak az Európai Parlament és a Tanács (EU) XXX/XXX rendeletével9 megállapított közös uniós listáját a Bizottságnak az EKSZ-szel együttműködésben rendszeresen felül kell vizsgálnia, egyszersmind biztosítva, hogy a visszaküldés tilalmának elve, valamint az egyéni menedékjog – különösen a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó személyek, például a kísérő nélküli kiskorúak esetében – ne sérüljön. Tekintettel a szakértelmére, az Ügynökségnek segítenie kell a Bizottságot e lista felülvizsgálatában. Az Ügynökség információt szolgáltat a Bizottság és az Európai Parlament számára azon konkrét harmadik országokról, amelyek felvehetők a biztonságos származási országok közös uniós listájára, valamint a biztonságos származási országnak minősülő származási országokról, továbbá azon harmadik országokról, amelyek a tagállamok szerint biztonságos származási országnak vagy biztonságos harmadik országnak minősülnek, vagy alkalmazandó rájuk a biztonságos harmadik ország, az első menedék országa vagy az európai biztonságos harmadik ország fogalma.

__________________

__________________

9 HL L […]

9 HL L […]

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ahhoz, hogy biztosítsuk a menekültügyi eljárások, a befogadási feltételek és a védelmi szükségletek értékelésének magas szintű egységességét az Unió egész területén, az Ügynökségnek az uniós jogot támogató tevékenységeket kell szerveznie és koordinálnia. E célból az Ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok részére az ezen előírásoknak való megfelelést segítő operatív normák és megfelelés figyelemmel kísérésére vonatkozó mutatók kidolgozásával. Az Ügynökségnek emellett iránymutatásokat is ki kell dolgoznia a menekültügyi kapcsolatos kérdésekben, és lehetővé kell tennie a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

(13)  Ahhoz, hogy biztosítsuk a menekültügyi eljárások, a befogadási feltételek és a védelmi szükségletek értékelésének magas szintű egységességét az Unió egész területén, az Ügynökségnek az uniós és nemzetközi jogot támogató tevékenységeket kell szerveznie és koordinálnia. E célból az Ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok részére az ezen előírásoknak való megfelelést segítő operatív normák és megfelelés figyelemmel kísérésére vonatkozó mutatók kidolgozásával. Az Ügynökségnek emellett iránymutatásokat is ki kell dolgoznia a menekültüggyel kapcsolatos kérdésekben, és lehetővé kell tennie, valamint ösztönöznie és koordinálnia a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, az Alapjogi Ügynökséggel, az UNHCR-rel és a konzultatív fórummal együttműködésben.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon és esettanulmányokon kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket készít az érintett tagállam részére, amely felvázolja a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amit az igazgatótanács ajánlásként fogad el.

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok, a nemzetközi szervezetek, valamint a nemzeti vagy uniós szintű nem kormányzati szervezetek, az emberi jogi egyezmény nyomon követésével foglalkozó érintett ENSZ-szervezetek, valamint az Európa Tanács emberi jogi helyzet nyomon követésére szolgáló mechanizmusai által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon, nemzeti hatóságokkal és szakértőkkel folytatott eszmecseréken, valamint mintavételen kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlásokat bocsát az érintett tagállam rendelkezésére, amelyek felvázolják a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amelyeket az igazgatótanács ajánlásokként fogad el.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az ajánlásokat az érintett tagállam által készített cselekvési terv alapján kell nyomon követni. Ha a meghatározott időn belül az érintett tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az ajánlások végrehajtására, és a menekültügyi és befogadási rendszerek hiányosságai olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését, a Bizottságnak – a cselekvési terv saját értékelése alapján – a tagállamnak címzett ajánlásokat kell elfogadnia, amelyben felvázolja a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak helyszíni látogatásokat is kell szerveznie az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását. Amennyiben szükséges, a Bizottságnak meg kell határoznia azokat az intézkedéseket, amiket az Ügynökségnek az adott tagállam támogatására meg kell tennie. Ha a tagállam egy bizonyos idő után sem felel meg, a Bizottság további lépéseket tehet, amivel kötelezheti az Ügynökséget, hogy beavatkozzon a tagállam támogatására.

(15)  Az ajánlásokat az érintett tagállam által készített cselekvési terv alapján kell nyomon követni. A Bizottságnak meg kell határoznia azokat az intézkedéseket is, amelyeket az Uniónak és az Ügynökségnek az adott tagállam támogatására meg kell tennie. Ha a meghatározott időn belül az érintett tagállam nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az ajánlások végrehajtására, és a menekültügyi és befogadási rendszerek hiányosságai olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését, a Bizottságnak – a cselekvési terv saját értékelése alapján – a tagállamnak címzett ajánlásokat kell elfogadnia, amelyben felvázolja a súlyos hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak helyszíni látogatásokat is kell szerveznie az érintett tagállamba, hogy ellenőrizze a cselekvési terv végrehajtását. Ha a tagállam egy bizonyos idő után sem felel meg, a Bizottság további lépéseket tehet, felszólítva az Uniót és az Ügynökséget, hogy avatkozzanak be a tagállam támogatása érdekében, és továbbra is tartsanak ki a megfelelés szükségessége mellett.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A KEMR szabályszerű működésének megkönnyítése és fejlesztése érdekében, továbbá, hogy támogassa a tagállamokat a KEMR keretében fennálló kötelezettségeik végrehajtásában, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének operatív és technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak, különösen akkor, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik. Az Ügynökségnek a szükséges operatív és technikai segítséget az Ügynökség saját munkatársaiból, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportok kiküldése útján, egy operatív terv alapján kell biztosítania. Ezek a csoportok operatív és technikai intézkedésekkel támogatják a tagállamokat, beleértve a harmadik országok állampolgárainak azonosításával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos szakértelmet, a tolmácsolási szolgáltatásokat, a származási országokra vonatkozó információkat és a menekültügyi esetek kezelésére és feldolgozására vonatkozó tudást, valamint az illetékes nemzeti hatóságok támogatását a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésében és az áthelyezésben való közreműködésben. A menekültügyi támogató csoportok működésének feltételeit – a hatékony kiküldésük biztosítása érdekében – e rendeletnek kell szabályoznia.

(16)  A KEMR szabályszerű működésének megkönnyítése és fejlesztése érdekében, továbbá, hogy támogassa a tagállamokat a KEMR keretében fennálló kötelezettségeik végrehajtásában, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének operatív és technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak, különösen akkor, ha azok menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik. Az Ügynökségnek a szükséges operatív és technikai segítséget az Ügynökség saját munkatársaiból, a tagállamok szakértőiből vagy a tagállamok által az Ügynökséghez kirendelt szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportok kiküldése útján, egy operatív terv alapján kell biztosítania. A menekültügyi támogató csoportok szakértőinek el kell végezniük az Ügynökség képzését, és számottevő tapasztalattal kell rendelkezniük. Ezek a csoportok operatív és technikai intézkedésekkel támogatják a tagállamokat, beleértve a harmadik országok állampolgárainak azonosításával és nyilvántartásba vételével kapcsolatos szakértelmet, a tolmácsolási szolgáltatásokat, a származási országokra vonatkozó információkat és a menekültügyi esetek kezelésére és feldolgozására vonatkozó tudást, valamint az illetékes nemzeti hatóságok támogatását a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésében és az áthelyezésben való közreműködésben. A menekültügyi támogató csoportok működésének feltételeit – a hatékony kiküldésük biztosítása érdekében – e rendeletnek kell szabályoznia.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Olyan esetekben, amikor egy tagállam menekültügyi és befogadási rendszereire aránytalan terhelés nehezedik, amely kivételesen erőteljesen és halaszthatatlanul igénybe vesz a menekültügyi és a befogadási rendszereit, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének átfogó intézkedések révén segítséget kell nyújtania a tagállam kérésére vagy az Ügynökség saját kezdeményezésére, beleértve a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek kiküldését. A szakértők rendelkezésre állásának és azonnali kiküldésének biztosítása érdekében a menekültügyi intervenciós állománynak a legalább 500 tagállami szakértőből kell állnia. Az Ügynökségnek magának is képesnek kell lennie a beavatkozásra olyan tagállam támogatására, ahol az aránytalanul nagy nyomás ellenére, az érintett tagállam nem kér megfelelő segítség az Ügynökségtől vagy ahol a tagállam nem tesz megfelelő intézkedéseket, hogy kezelje a nyomást, aminek következtében a menekültügyi és befogadási rendszerek oly mértékben hatástalanná válnak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését. Az aránytalan terhelés jele lehet az, ha a tagállam aránytalanul nagy számú nemzetközi védelem iránti kérelemért felelős.

(17)  Olyan esetekben, amikor egy tagállam menekültügyi és befogadási rendszereire aránytalan terhelés nehezedik, amely kivételesen erőteljesen és halaszthatatlanul igénybe vesz a menekültügyi és a befogadási rendszereit, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének átfogó intézkedések révén segítséget kell nyújtania a tagállam kérésére vagy az Ügynökség saját kezdeményezésére, beleértve a menekültügyi intervenciós állomány szakértőinek kiküldését. A szakértők rendelkezésre állásának és azonnali kiküldésének biztosítása érdekében a menekültügyi intervenciós állománynak a legalább 500 tagállami szakértőből kell állnia. Az Ügynökségnek szükség esetén lehetőséget kell kapnia alkalmazottak felvételére a tagállamok számára szükséges támogatás biztosítása érdekében. Az Ügynökségnek magának is képesnek kell lennie a beavatkozásra olyan tagállam támogatására, ahol az aránytalanul nagy nyomás ellenére, az érintett tagállam nem kér megfelelő segítség az Ügynökségtől vagy ahol a tagállam nem tesz megfelelő intézkedéseket, hogy kezelje a nyomást, aminek következtében a menekültügyi és befogadási rendszerek oly mértékben hatástalanná válnak, hogy veszélyeztetik a KEMR működését. Az aránytalan terhelés jele lehet az, ha a tagállam aránytalanul nagy számú nemzetközi védelem iránti kérelemért felelős.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Azon tagállamok esetében, amelyek nemzeti menekültügyi és befogadási rendszere – különösen földrajzi vagy demográfia helyzetükből adódóan – különösen nagy és aránytalan terhelésnek van kitéve, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének segítséget kell nyújtania az Unión belüli szolidaritás kialakításában és a nemzetközi védelmet élvezők tagállamok közötti jobb áthelyezésében, ügyelve mindeközben arra, hogy ne éljenek vissza a menekültügyi és befogadási rendszerekkel.

(19)  Azon tagállamok esetében, amelyek nemzeti menekültügyi és befogadási rendszere – különösen földrajzi, gazdasági vagy demográfiai helyzetükből adódóan – különösen nagy és aránytalan terhelésnek van kitéve, az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének segítséget kell nyújtania az Unión belüli szolidaritás kialakításában és a feladatok méltányos elosztásában, a nemzetközi védelmet élvezők és az ilyen védelmet kérők tagállamok közötti lehető leggyorsabb áthelyezésének segítésével, ügyelve mindeközben arra, hogy ne éljenek vissza a menekültügyi és befogadási rendszerekkel, valamint hogy támogassák az érintett tagállamok erőfeszítéseit az illegális migráció általi visszaélések megelőzésére.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A küldetése teljesítése érdekében és a feladatai végrehajtásához szükséges mértékben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének együtt kell működnie az uniós szervekkel, ügynökségekkel és hivatalokkal, különösen az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az uniós joggal és a politikával összhangban létrehozott munkamegállapodások keretében. Ezeket az munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

(21)  Küldetése teljesítése érdekében és feladatai végrehajtásához szükséges mértékben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének együtt kell működnie a nemzeti hatóságokkal, az uniós szervekkel, ügynökségekkel és hivatalokkal, különösen az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, az európai migrációs összekötő tisztviselőkkel és a migrációs partnerségi keret értelmében javasolt kirendeltségekkel, valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az uniós joggal és politikával, illetve a nemzetközi joggal összhangban létrehozott munkamegállapodások keretében. Ezeket az munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a nemzetközi szervezetekkel, különösen az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR), hogy azok szakértelme és támogatása az előnyére szolgáljon. Ennek érdekében szükséges, hogy az UNHCR és az egyéb érintett nemzetközi szervezetek szerepe teljes elismertséget élvezzen, és ezeket teljes mértékben bevonják az Ügynökség tevékenységébe. A munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

(23)  Az e rendelet által szabályozott kérdésekben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNHCR-rel, az IOM-mel és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatalával (OHCHR), hogy azok szakértelme és támogatása az előnyére szolgáljon. Ennek érdekében szükséges, hogy az UNHCR és az egyéb érintett ENSZ-szervek és nemzetközi szervezetek szerepe teljes elismertséget élvezzen, és ezeket teljes mértékben bevonják az Ügynökség tevékenységébe. A munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének meg kell könnyítenie a tagállamok közötti operatív együttműködést az e rendeletben szabályozott kérdésekben. Munkamegállapodások keretében együtt kell működnie a harmadik országok hatóságaival; az munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az Ügynökségnek az Európai Unió külkapcsolati politikájának megfelelően kell eljárnia, és semmilyen körülmények között nem fogalmazhat meg semmilyen önálló külpolitikát. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor.

(24)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének meg kell könnyítenie a tagállamok közötti operatív együttműködést az e rendeletben szabályozott kérdésekben. Az Ügynökségnek harmadik országok hatóságaival a menedékjogi és áttelepítési ügyekben is együtt kell működnie olyan munkamegállapodások keretében, amelyeket a Bizottságnak – az EKSZ-szel konzultálva – előzetesen jóvá kell hagynia. Az Európai Parlamentet kellő időben tájékoztatni kell e munkamegállapodásokról, megkötésük előtt és után. Az Ügynökségnek az Európai Unió külkapcsolati politikájának megfelelően kell eljárnia, és semmilyen körülmények között nem fogalmazhat meg semmilyen önálló külpolitikát. A harmadik országokkal folytatott együttműködés során az Ügynökségnek és a tagállamoknak az uniós jogban és a nemzetközi jogban, beleértve a nemzetközi humanitárius jogban foglaltakkal legalább egyenértékű szabályokat és előírásokat kell betartaniuk akkor is, ha a harmadik országokkal folytatott együttműködésre az utóbbiak területén kerül sor. A Bizottság és az Ügynökség kellő időben jelentést tesz a Parlamentnek bármely konkrét harmadik országgal folytatott együttműködés aktuális állásáról.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége minden tevékenységét ezen alapvető jogok és elvek teljes tiszteletben tartásával végzi, beleértve a menedékjogot, a visszaküldés tilalmát, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek jogait és a kiszolgáltatott személyek különleges igényeit.

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre és a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi genfi egyezményre. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége minden tevékenységét ezen alapvető jogok és elvek teljes tiszteletben tartásával végzi, beleértve a menedékjogot, a visszaküldés tilalmát, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek jogait és a kiszolgáltatott személyek – különösen a nők és az LMBTI-személyek – különleges igényeit.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének igazgatótanácsában, hogy szakpolitikai és politikai felügyeletet gyakoroljanak a működése felett. Amennyire lehetséges, az igazgatótanácsnak a tagállamok menekültügyi szolgálatainak operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsot megfelelő hatáskörrel kell felruházni, ideértve különösen a költségvetés megállapítását, végrehajtásának ellenőrzését, megfelelő pénzügyi szabályok elfogadását, az Ügynökség döntéshozatalának átlátható eljárási és operatív szabályzatának megállapítását, valamint az ügyvezető igazgató és annak helyettese kinevezését. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

(27)  A Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének igazgatótanácsában, hogy szakpolitikai és politikai felügyeletet és ellenőrzést gyakoroljanak a működése felett. Az igazgatótanácsban helyet kell kapjon az UNHCR és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének egy-egy képviselője, továbbá az igazgatótanácsnak, amennyire lehetséges, a tagállamok menekültügyi szolgálatainak operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből kell állnia. Az igazgatótanácsot megfelelő hatáskörrel kell felruházni, ideértve különösen a költségvetés megállapítását, végrehajtásának ellenőrzését, megfelelő pénzügyi szabályok elfogadását, az Ügynökség döntéshozatalának átlátható eljárási és operatív szabályzatának megállapítását, valamint az ügyvezető igazgató és annak helyettese kinevezését. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítéssel összhangban kell irányítani és működtetni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Európai Menekültügyi Ügynökség autonómiájának biztosítása érdekében önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely alapvetően az Uniótól származó hozzájárulásból erednek. Az Ügynökség finanszírozását a költségvetési hatóságnak kell megállapítania az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 31. pontja értelmében.12Az uniós költségvetési eljárásának alkalmazhatónak kell lennie az Unió hozzájárulására, valamint minden, az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott támogatásra. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

törölve

__________________

 

12 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

 

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) biztosítja az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony és egységes alkalmazását a tagállamokban. Megkönnyíti a közös európai menekültügyi rendszer (a továbbiakban: a KEMR) végrehajtását és javítja annak működését, továbbá felel azért, hogy lehetővé váljon a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének konvergenciája az egész Unióban.

(1)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) biztosítja az uniós menekültügyi jogszabályok hatékony és egységes alkalmazását a tagállamokban. Az Ügynökség a nemzetközi joggal és normákkal összhangban megkönnyíti a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) végrehajtását és javítja annak működését, továbbá felel azért, hogy lehetővé váljon a nemzetközi védelem iránti kérelmek értékelésének konvergenciája az egész Unióban.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  összegyűjti és elemzi a menekültügyi helyzetére és a KEMR végrehajtására vonatkozó információt;

b)  összegyűjti és elemzi az EU-ban és harmadik országokban fennálló menekültügyi helyzetre és a KEMR végrehajtására vonatkozó információkat;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  támogatja a tagállamokat a KEMR végrehajtásában;

c)  támogatja a tagállamokat a KEMR végrehajtásában, valamint a menekültügy területén rájuk háruló uniós és nemzetközi kötelezettségek teljesítésében;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  figyelemmel kíséri és értékeli a KEMR végrehajtását, valamint a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit;

l)  az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban ellenőrzi és értékeli a KEMR végrehajtását a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereivel kapcsolatban, amelyeket bármely tagállam kérésére támogatni kell;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ma)  együttműködik harmadik országokkal annak érdekében, hogy a nemzetközi normákkal összhangban növelje és kapacitásépítéssel támogassa menekültügyi és befogadó rendszereiket, és hozzájáruljon regionális védelmi programok végrehajtásához.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség támogatja a tagállamokat a KEMR külső dimenziója tekintetében. E tekintetben az Ügynökség – a Bizottsággal egyetértésben – koordinálja a KEMR külső dimenziójára vonatkozó eszközök és mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan kezdeményezett információcserét és egyéb fellépéseket.

(2)  Az e rendelet által szabályozott kérdésekben az Ügynökség támogatja a tagállamokat a harmadik országok hatóságaival fenntartott kapcsolataik terén és a KEMR külső dimenziója tekintetében. E tekintetben az Ügynökség – a Bizottsággal egyetértésben – koordinálja a KEMR külső dimenziójára vonatkozó eszközök és mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan kezdeményezett információcserét és egyéb fellépéseket. Az Ügynökség számára e célból és a Bizottság hozzájárulásával lehetőséget kell biztosítani arra, hogy képviselőket küldjön az uniós küldöttségekre.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR).

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR), élve egyúttal az ENSZ-hez kapcsolódó más testületek, például a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szakértelmével is.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség információt gyűjt és elemez a menekültügyi helyzetről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben ez hatással lehet az Unióra, beleértve a kiváltó okokra, a migrációs és a menekültáramlásra, valamint harmadik országbeli állampolgárok bármilyen hirtelen, tömeges, a menekültügyi és befogadási rendszereket potenciálisan aránytalanul megterhelő beáramlására vonatkozó naprakész információkat, annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok közötti gyors és megbízható kölcsönös információcserét, és azonosítsa a tagállamok menekültügyi rendszereit fenyegető lehetséges kockázatokat.

(1)  Az Ügynökség információt gyűjt és elemez a menekültügyi helyzetről az Unióban és harmadik országokban annyiban, amennyiben ez hatással lehet az Unióra vagy egyik tagállamára, beleértve a kiváltó okokra, a migrációs és a menekültáramlásra, valamint harmadik országbeli állampolgárok bármilyen hirtelen, tömeges, a menekültügyi és befogadási rendszereket potenciálisan aránytalanul megterhelő beáramlására vonatkozó naprakész információkat, annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok közötti gyors és megbízható kölcsönös információcserét, és azonosítsa a tagállamok menekültügyi rendszereit fenyegető lehetséges kockázatokat.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség elemzése különösen a tagállamok, az érintett uniós intézmények és ügynökségek, az Európai Külügyi Szolgálat, valamint az UNHCR és más nemzetközi szervezetek által nyújtott információkon alapul.

Az Ügynökség elemzése különösen a tagállamok, az érintett uniós intézmények és ügynökségek, az Európai Külügyi Szolgálat, az UNHCR, az IOM, valamint a menekültügy terén szakértelemmel rendelkező más nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati szervezetek által nyújtott információkon alapul.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség gondoskodik a releváns információk gyors cseréjéről a tagállamok között és a Bizottsággal. Határidőre és pontosan benyújtja az elemzése eredményeit az igazgatótanácsnak.

(3)  Az Ügynökség gondoskodik a releváns információk gyors cseréjéről a tagállamok között és a Bizottsággal. Határidőre és pontosan benyújtja elemzése eredményeit az igazgatótanácsnak és az Európai Parlamentnek.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség tényszerű, jogi és az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokat hoz létre az uniós, a nemzeti és nemzetközi menekültügyi eszközök alkalmazásáról és értelmezéséről különösen a meglévő intézkedések felhasználásával. Az ilyen adatbázisokban személyes adatokat csak akkor lehet tárolni, ha ezeket az adatokat az Ügynökség nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból szerezte.

(2)  Az Ügynökség tényszerű, jogi és az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokat hoz létre az uniós, a nemzeti és nemzetközi menekültügyi eszközök alkalmazásáról és értelmezéséről különösen a meglévő intézkedések felhasználásával, valamint az érintett nemzetközi szervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel, kutatókkal és tudományos szakemberekkel együttműködve. Az ilyen adatbázisokban személyes adatokat csak akkor lehet tárolni, ha ezeket az adatokat az Ügynökség nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból szerezte.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség képzést dolgoz ki és fejleszt a saját személyzetének tagjai, a nemzeti közigazgatási szervek, bíróságok és törvényszékek, valamint a tagállamok menekültügyekért felelős nemzeti szolgálatainak tagjai számára.

(1)  Az Ügynökség képzést hoz létre és dolgoz ki a saját személyzetének tagjai, a nemzeti közigazgatási szervek, bíróságok és törvényszékek, a tagállamok menekültügyekért felelős nemzeti szolgálatainak tagjai, valamint – közigazgatási hatóságuk engedélyével – a harmadik országok köztisztviselői számára.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség az ilyen képzést a tagállamokkal szorosan együttműködve és a tagállamok megfelelő képzési szervezeteivel együttműködésben dolgozza ki, beleértve a felsőoktatási intézményeket és egyéb érdekelt szervezeteket.

(2)  Az Ügynökség az ilyen képzést a tagállamokkal szorosan együttműködve és a tagállamok megfelelő képzési szervezeteivel együttműködésben dolgozza ki, beleértve az UNHCR-t, a felsőoktatási intézményeket, bírák nemzeti és nemzetközi egyesületeit és az adott területeken szakértelemmel rendelkező egyéb nem kormányzati szervezeteket.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nemzetközi és uniós alapjogi normák, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései, valamint a nemzetközi és uniós menekültügyi jog, beleértve a konkrét jogi és az ítélkezési gyakorlatban felmerülő problémákat;

a)  nemzetközi emberi jogi és uniós alapjogi normák, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezései, valamint a nemzetközi és uniós menekültügyi jog, beleértve a konkrét jogi és az ítélkezési gyakorlatban felmerülő problémákat;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kérdezési technikák, ideértve a gyermekekre, a kiszolgáltatott csoportokra és a kínzás áldozataira fordított különös figyelem;

c)  kérdezési technikák, ideértve a kísérővel rendelkező vagy kísérő nélküli gyermekekre, a kiszolgáltatott csoportokra és a kínzás áldozataira fordított különös figyelem;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  befogadási feltételek, különös figyelmet fordítva a kísérő nélküli gyermekekre és a családjukkal utazó gyermekekre, a veszélyeztetett csoportokra és a kínzás áldozataira.

g)  befogadási feltételek, különös figyelmet fordítva és védelmet nyújtva a kísérő nélküli gyermekekre és a családjukkal utazó gyermekekre, a veszélyeztetett csoportokra, valamint a kínzás és az embercsempészet áldozataira.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Ügynökség megteszi a szükséges kezdeményezéseket annak biztosítása érdekében, hogy a menekültügyi támogató csoportokban és a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő szakértők szakmai képzést kapjanak a feladataik és funkciók tekintetében, mielőtt az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben vesznek részt. Az Ügynökség rendszeres gyakorlati képzést tart ezeknek a szakértőknek az éves munkaprogramjában meghatározott szakmai képzési és gyakorlati ütemtervnek megfelelően.

(7)  Az Ügynökség a menekültügyi támogató csoportokban és a menekültügyi intervenciós állományban részt vevő szakértők számára szakmai képzést nyújt a feladataik és funkciók tekintetében, mielőtt az Ügynökség által szervezett operatív tevékenységekben vesznek részt. Az Ügynökség rendszeres gyakorlati képzést tart ezeknek a szakértőknek az éves munkaprogramjában meghatározott szakmai képzési és gyakorlati ütemtervnek megfelelően.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az Ügynökség a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve képzési tevékenységeket szervezhet a területükön.

(8)  Az Ügynökség a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködve a menekültüggyel és áttelepítéssel kapcsolatos képzési tevékenységeket szervezhet a területükön.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a nemzetközi védelmet igénylő személyek származási országaira vonatkozó releváns, megbízható, pontos és naprakész információk – köztük a gyermekekre vonatkozó információk, valamint a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre vonatkozó célzott információk – gyűjtésének központja. Elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb termékeket, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról, ideértve a származási országokra vonatkozó tematikus kérdéseket is.

(1)  Az Ügynökség a nemzetközi védelmet igénylő személyek származási országaira vonatkozó releváns, megbízható, átlátható, nyomon követhető, pontos és naprakész információk – köztük a gyermekekre, a nemekre és a szexuális irányultságra vonatkozó információk, valamint a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre vonatkozó célzott információk – gyűjtésének független központja. Elkészíti és rendszeresen frissíti a jelentéseket és egyéb termékeket, amelyek az Unió szintjén szolgáltatnak információt a származási országokról, ideértve a származási országokra vonatkozó tematikus kérdéseket is, így például a kínzás és a rossz bánásmód kérdését a fogva tartás helyszínén, valamint az EUSZ 21. cikkében említett elveket.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  felhasznál minden releváns információforrást, ideértve a kormányzati, nem kormányzati és nemzetközi szervezetektől (többek között a 9. cikkben említett hálózatokon keresztül), valamint az uniós intézményektől, szervektől, testületektől, hivataloktól és az Európai Külügyi Szolgálattól összegyűjtött, a menekültügyi helyzetre vonatkozó és egyéb információk elemzését;

a)  felhasznál minden releváns információforrást, ideértve a kormányzati, nem kormányzati és nemzetközi szervezetektől, különösen az UNHCR-től (többek között a 9. cikkben említett hálózatokon keresztül), a származási országokba indított tényfeltáró kiküldetések során, valamint az uniós intézményektől, szervektől, testületektől, hivataloktól, az Európai Külügyi Szolgálattól és az uniós küldöttségektől összegyűjtött, a menekültügyi helyzetre vonatkozó és egyéb információk elemzését;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  üzemelteti és továbbfejleszti a származási országokra vonatkozó információ gyűjtésére szolgáló portált;

b)  üzemelteti és továbbfejleszti a származási országokra, többek között az 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően a források felhasználására vonatkozó információ gyűjtésére és terjesztésére szolgáló, teljes mértékben átlátható és nyilvánosan hozzáférhető portált;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az uniós menekültügyi joggal összhangban közös formátumot és közös módszertant – többek között közös feladatmeghatározást – dolgoz ki a származási országokra vonatkozó uniós szintű jelentések és egyéb termékek kidolgozására.

c)  a nemzetközi és az uniós menekültügyi joggal összhangban közös formátumot és közös módszertant – többek között közös feladatmeghatározást és értékelési kritériumokat – dolgoz ki a származási országokra vonatkozó uniós szintű jelentések és egyéb termékek kidolgozására.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban esetleg felmerülő konkrét ténykérdésekkel összefüggő megkereséseket nyújtsanak be az Ügynökségnek, a nemzeti jogban megállapított titoktartási szabályok sérelme nélkül.

b)  a nemzetközi védelem iránti kérelmekkel kapcsolatban esetleg felmerülő konkrét ténykérdésekkel összefüggő megkereséseket nyújtsanak be az Ügynökségnek, és ezek megválaszolásában segítséget nyújtsanak, a nemzeti jogban megállapított titoktartási szabályok sérelme nélkül,

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben22 lefektetett értékelési szempontok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében az Ügynökség koordinálja a tagállamok közötti erőfeszítéseket, hogy közösen részt vegyenek egy közös elemzés kidolgozásában, amely útmutatást ad az egyes származási országokban fennálló helyzetről.

(1)  A 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben22 lefektetett értékelési szempontok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében az Ügynökség koordinálja a tagállamok közötti erőfeszítéseket, hogy közösen részt vegyenek egy közös elemzés kidolgozásában, amely útmutatást ad az egyes származási országokban fennálló helyzetről. E közös elemzés kidolgozásában az Ügynökség figyelembe veszi az UNHCR legfrissebb és legrelevánsabb információit, az ország-/helyzetspecifikus állásfoglalásokat és az UNHCR legfrissebb, az egyes származási országokból érkező menedékkérőknek nyújtandó nemzetközi védelem szükségességének értékelésére vonatkozó támogathatósági iránymutatásait.

__________________

__________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelve a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott egyeztetést követően a közös elemzést jóváhagyás céljából benyújtja az igazgatótanácsnak. A tagállamok kötelesek ezt a közös elemzést figyelembe venni a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során, az egyedi kérelmek értékelésére vonatkozó hatáskörük sérelme nélkül.

(2)  Az ügyvezető igazgató a konzultációs fórummal folytatott egyeztetést követően a közös elemzést jóváhagyás céljából benyújtja az igazgatótanácsnak. A tagállamok kötelesek ezt a közös elemzést figyelembe venni a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során, az egyedi kérelmek értékelésére vonatkozó hatáskörük sérelme nélkül.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség segíti a Bizottságot azon harmadik országokban fennálló helyzet rendszeres felülvizsgálatában, amelyek szerepelnek a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listáján, beleértve azokat, amelyeket a Bizottság felfüggesztett, és azokat, amelyeket töröltek a listáról.

(1)  Az Ügynökség segíti a Bizottságot azon harmadik országokban fennálló helyzet rendszeres felülvizsgálatában, amelyek szerepelnek a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listáján, beleértve azokat az országokat, amelyekkel az Unió a partnerségi keret értelmében „migrációs paktumot” kötött, vagy ennek megkötése folyamatban van, valamint azokat, amelyeket a Bizottság felfüggesztett, és azokat, amelyeket töröltek a listáról.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a Bizottság kérésére információt szolgáltat olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt.

(2)  A Bizottság felkéri az Ügynökséget, hogy szolgáltasson információt olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt, illetve az e listáról való felfüggesztést vagy törlést. Az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatják.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökség által az e cikk (1) és (2) bekezdése értelmében szolgáltatott információkat az e rendelet 8. cikkében foglalt általános elvekkel összhangban kell összeállítani, és ennek során figyelembe kell venni az UNHCR, az emberi jogi egyezmény nyomon követésével foglalkozó érintett ENSZ-szervezetek és különleges eljárások, az Európa Tanács emberi jogi helyzet nyomon követésére szolgáló mechanizmusa, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) és az érintett nem kormányzati szervezetek által szolgáltatott, valamint az egyéb lényeges független és megbízható forrásokból származó információkat.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy mérje fel a helyzetet bármelyik ilyen harmadik országban azzal a céllal, hogy értékelje az említett irányelvben meghatározott releváns feltételek és szempontok tiszteletben tartását.

A Bizottság vagy az Európai Parlament felkérheti az Ügynökséget, hogy mérje fel a helyzetet bármelyik ilyen harmadik országban azzal a céllal, hogy értékelje az említett irányelvben meghatározott releváns feltételek és szempontok tiszteletben tartását.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére – és a Bizottsággal egyeztetve – operatív előírásokat dolgoz ki a menekültügyre vonatkozó uniós jogi eszközök végrehajtására, és mutatókat dolgoz ki az ezen operatív előírásoknak, továbbá az iránymutatásoknak és az uniós menekültügyi jogi eszközök végrehajtásához kapcsolódó legjobb gyakorlatoknak való megfelelés nyomon követésére. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést és az igazgatótanács általi jóváhagyást követően – az ilyen előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat közli a tagállamokkal.

(2)  Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére – és a Bizottsággal, az UNHCR-rel, valamint más érintett nemzetközi és nem kormányzati szervezettel egyeztetve – technikai operatív előírásokat dolgoz ki a menekültügyre vonatkozó uniós jogi eszközök végrehajtására, és mutatókat dolgoz ki az ezen operatív előírásoknak, továbbá az iránymutatásoknak és az uniós menekültügyi jogi eszközök végrehajtásához kapcsolódó legjobb gyakorlatoknak való megfelelés nyomon követésére. Az Ügynökség – a Bizottsággal folytatott egyeztetést és az igazgatótanács általi jóváhagyást követően – az ilyen előírásokat, mutatókat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat közli a tagállamokkal.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy operatív és technikai segítség biztosításával segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

(3)  Az Ügynökség a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy technikai operatív és technikai segítség biztosításával segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség a Bizottsággal való szoros együttműködésben mechanizmust dolgoz ki:

(1)  Az uniós joggal összhangban az Ügynökség a Bizottsággal való szoros együttműködésben és a konzultációs fórummal egyeztetve mechanizmust dolgoz ki:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a KEMR valamennyi szempontja tagállami végrehajtásának és értékelésének nyomon követésére, ideértve különösen a dublini rendszert, a befogadási feltételeket, a menekültügyi eljárásokat, a védelmi szükségleteket meghatározó szempontok alkalmazását és a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek a tagállamok által adott védelem jellegét és minőségét, beleértve – az alapjogok tiszteletben tartása vonatkozásában – a gyermekvédelmi biztosítékokat és a kiszolgáltatott személyek szükségleteit;

a)  a KEMR valamennyi szempontja tagállami végrehajtásának és értékelésének nyomon követésének támogatására, különösen a dublini rendszert, a befogadási feltételeket, a menekültügyi eljárásokat, az áttelepítési és áthelyezési eljárásokat, a védelmi szükségleteket meghatározó szempontok alkalmazását és a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek a tagállamok által adott védelem jellegét és minőségét, beleértve – az alapjogok tiszteletben tartása vonatkozásában – a gyermekvédelmi biztosítékokat, családegyesítést és a kiszolgáltatott személyek szükségleteit;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az operatív előírásoknak, mutatóknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak való tagállami megfelelés nyomon követésére;

b)  a menekültüggyel kapcsolatos operatív előírásoknak, mutatóknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint a nemzetközi jognak való tagállami megfelelés nyomon követésének támogatására az UNCHR-rel szoros együttműködésben;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség az értékelését különösen a tagállamok által szolgáltatott információkra, a menekültügyi helyzet elemzéséről az Ügynökség által kidolgozott információkra, helyszíni látogatásokra és mintavételre alapozhatja.

Az Ügynökség az értékelését különösen a tagállamok által szolgáltatott információkra, a menekültügyi helyzet elemzéséről az Ügynökség által kidolgozott információkra, helyszíni látogatásokra, mintavételre, valamint az UNHCR, az emberi jogi egyezmény nyomon követésével foglalkozó más érintett ENSZ-szervezetek és különleges eljárások, az Európa Tanács emberi jogi helyzet nyomon követésére szolgáló mechanizmusa és más érintett nemzetközi és nem kormányzati szervezetek által szolgáltatott információkra alapozhatja.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Erre a célra a tagállamok az ügynökség kérésére rendelkezésre bocsátják a menekültügyi eljárásokra, berendezésekre, infrastruktúrára, a befogadási feltételekre, az elismerés szintekre és a védelem minőségére, valamint a nemzeti szinten a menekültügyi és befogadási rendszer hatékony működtetéséhez rendelkezésre álló személyzetre és pénzügyi forrásokra vonatkozó szükséges információkat. A tagállamok együttműködnek az Ügynökséggel, és támogatnak minden helyszíni látogatást, amit az Ügynökség a felügyeleti tevékenysége céljából tesz.

Erre a célra a tagállamok az ügynökség kérésére rendelkezésre bocsátják a menekültügyi eljárásokra, berendezésekre, infrastruktúrára, a befogadási feltételekre, az elismerés szintekre és a védelem minőségére, valamint a nemzeti szinten a menekültügyi és befogadási rendszer hatékony működtetéséhez rendelkezésre álló személyzetre és pénzügyi forrásokra vonatkozó szükséges információkat. A tagállamok szorosan együttműködnek az Ügynökséggel, és támogatnak minden helyszíni látogatást, amit az Ügynökség a felügyeleti tevékenysége céljából tesz.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség a saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére ellenőrzési gyakorlatot kezdeményezhet egy adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszereinek értékelésére, amennyiben komoly aggályok merülnek fel az adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszerei bármilyen szempontjának működésével kapcsolatban.

Az Ügynökség a Bizottság kérésére ellenőrzési gyakorlatot kezdeményezhet egy adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszereinek értékelésére, amennyiben komoly aggályok merülnek fel az adott tagállam menekültügyi vagy befogadási rendszerei bármilyen szempontjának működésével kapcsolatban.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség korlátozott időtartamra megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül:

(3)  Az Ügynökség megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül:

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)   segítséget nyújt a nemzetközi védelmet élvezők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához;

g)   segítséget nyújt a nemzetközi védelmet élvezők és az ilyen védelmet kérők Unión belüli áthelyezéséhez vagy átadásához, olyan tisztességes objektív kritériumokat figyelembe véve, mint a családegyesítés és a kulturális kötelékek;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy a gyermekek minden elengedhetetlen jogát és a gyermekvédelmi biztosítékokat tiszteletben tartsák;

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy az alapvető jogok minden szükséges biztosítékát, többek között a gyermekek elengedhetetlen jogát és a gyermekvédelmi biztosítékokat tiszteletben tartsák;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott szakértők profilja és létszáma megfeleljen az igazgatótanácsi határozat előírásainak. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott szakértők profilja és létszáma megfeleljen a rászoruló tagállam kérésének. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 60 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján a szavazati joggal rendelkező tagjainak háromnegyedes többséggel határoz a szakértők profiljairól és arról, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk a menekültügyi intervenciós állományhoz. A szakértők profiljaiban és összlétszámában utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárást kell alkalmazni.

(2)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslata alapján határoz a szakértők profiljairól és arról, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben kell hozzájárulniuk a menekültügyi intervenciós állományhoz. A szakértők profiljaiban és összlétszámában utóbb beálló bármely változás tekintetében ugyanezen eljárást kell alkalmazni. Az ügyvezető igazgató biztosítja, hogy a menekültügyi támogató csoportok vagy a menekültügyi intervenciós állományból érkező szakértők összetétele megfeleljen a fogadó tagállam helyszíni szükségletektől függő kérésének.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a menekültügyi intervenciós állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 30 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg.

(3)  A tagállamok a különböző előírt profilok alapján a menekültügyi intervenciós állományon keresztül hozzájárulnak a menekültügyi támogató csoportokhoz, és a szükséges profiloknak megfelelően szakértőket jelölnek. A kiküldés időtartamát, mely nem lehet 60 napnál rövidebb, a küldő tagállam határozza meg a megfelelő helyi szintű jelenlét biztosításához szükséges hosszabb távú kinevezés alapján.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok kötelesek maradéktalanul teljesíteni az ügynökség személyi állományának biztosítására és az ügynökség támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. A megfelelést a Bizottság ellenőrzi és nem megfelelés esetén azonnali kiigazító intézkedéseket kell tenni.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a tagállam menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik, ami kivételesen erőteljes és sürgős igényeket támaszt ezen rendszerekkel szemben, az Ügynökség az érintett tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére operatív és technikai intézkedések átfogó csomagját szervezi meg és koordinálja a 16. cikkben leírtak szerint, és szakértőket rendel ki a 18. cikkben említett menekültügyi intervenciós állományból és a saját személyzetéből, hogy rövid időn belül megerősítse a menekültügyi és befogadási rendszereket.

(1)  Ha a tagállam menekültügyi és befogadási rendszerére aránytalan terhelés nehezedik, ami kivételesen erőteljes és sürgős igényeket támaszt ezen rendszerekkel szemben, az Ügynökség az érintett fogadó tagállammal közösen, az érintett tagállam kérésére operatív és technikai intézkedések átfogó csomagját szervezi meg és koordinálja a 16. cikkben leírtak szerint, és szakértőket rendel ki a 18. cikkben említett menekültügyi intervenciós állományból és a saját személyzetéből, hogy rövid időn belül megerősítse a menekültügyi és befogadási rendszereket.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel.

(1)  Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel, beleértve az Europolt az ujjlenyomatok cseréjének lehetővé tétele érdekében.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tevékenységeihez kapcsolódó ügyekben és különösen a feladatai ellátásához szükséges mértékben az Ügynökség előmozdítja és bátorítja az operatív együttműködést a tagállamok és harmadik országok között az Unió külkapcsolati politikájának keretei között, beleértve az alapjogok védelme tekintetében, és együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal. Az Ügynökség és a tagállamok támogatják és betartják az uniós jogalkotás által meghatározottakkal egyenértékű normákat és előírásokat, ideértve azt is, amikor a tevékenységeit ezen harmadik országok területén végzi.

(1)  A tevékenységeihez kapcsolódó ügyekben és különösen a feladatai ellátásához szükséges mértékben az Ügynökség előmozdítja és bátorítja az operatív együttműködést a tagállamok és harmadik országok között az Unió külkapcsolati politikájának keretei között, beleértve az alapjogok védelme tekintetében, és együttműködve az Európai Külügyi Szolgálattal. Az Ügynökség és a tagállamok támogatják és betartják az uniós jogalkotás által meghatározottakkal egyenértékű normákat és előírásokat, ideértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a nemzetközi jogot, abban az esetben is, amikor tevékenységeiket az említett harmadik országok területén végzi.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a fogadó tagállam egyetértésével meghívhatja harmadik országok tisztviselőit, hogy megfigyeljék a 16. cikk (3) bekezdésében vázolt operatív és technikai intézkedéseket, amennyiben a jelenlétük nem veszélyezteti az ilyen intézkedések céljainak elérését, ugyanakkor hozzájárulhat az együttműködés javításához és a legjobb gyakorlatok kicseréléséhez.

(3)  Az Ügynökség a fogadó tagállam egyetértésével meghívhatja harmadik országok tisztviselőit, hogy megfigyeljék a 16. cikk (3) bekezdésében vázolt operatív és technikai intézkedéseket, különösen akkor, ha ez hozzájárulhat az együttműködés javításához és a bevált gyakorlatok cseréjéhez.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Ügynökség koordinálja a tagállamok vagy az Unió által végrehajtott áttelepítési műveleteket, beleértve az információcserét, hogy eleget tegyen menekültek nemzetközi védelem iránti igényének harmadik országokban, és szolidaritást mutasson a fogadó országaikkal. Az Ügynökség információkat gyűjt és figyelemmel kíséri az áttelepítést a tagállamokba, és áttelepítés kapacitásépítéssel támogatja a tagállamokat. Az Ügynökség a harmadik ország hozzájárulásával és a Bizottság beleegyezésével összehangolhat bármilyen ilyen információcserét vagy egyéb műveletet a tagállamok és egy harmadik ország között az adott harmadik ország területén.

(4)  Az Ügynökség koordinálja a tagállamok vagy az Unió által végrehajtott áttelepítési műveleteket, beleértve az információcserét az UNHCR által meghatározott normák és iránymutatások teljes körű betartásával, hogy eleget tegyen a menekültek nemzetközi védelem iránti igényének harmadik országokban, és szolidaritást mutasson a fogadó országaikkal. Az Ügynökség információkat gyűjt és figyelemmel kíséri az áttelepítést a tagállamokba, és áttelepítés kapacitásépítéssel támogatja a tagállamokat. Az Ügynökség a harmadik ország hozzájárulásával és a Bizottság beleegyezésével összehangolhat bármilyen ilyen információcserét vagy egyéb műveletet a tagállamok és egy harmadik ország között az adott harmadik ország területén.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az egyedi áttelepítési esetekkel kapcsolatos információk bizalmas jellegét mindenkor garantálni kell. Bármilyen információcserére az UNHCR letelepítési kézikönyvében meghatározott vonatkozó szabályok teljes körű betartása mellett kerülhet sor, a menekültek áttelepítésre való jogosultságának és kiválasztásának veszélyeztetése nélkül. Az Ügynökség áttelepítés területén végrehajtott tevékenységeit az UNHCR-ral és nem kormányzati szakértői szervezetekkel szoros együttműködésben kell végrehajtani, és megfelelő és szükséges módon magukban kell foglalniuk az áttelepített menekültek számára érkezésüket követően a tagállam területén történő segítségnyújtást.

Indokolás

Az UNHCR áttelepítésről szóló iránymutatásainak betartását az új ügynökség által az áttelepítés területén koordinált vagy kezdeményezett fellépések esetében egyértelműen biztosítani kell az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége létrehozásáról szóló rendeletben annak érdekében, hogy az ügynökség fellépései teljes mértékben összhangban legyenek az UNHCR globális szinten meghatározott prioritásaival és iránymutatásaival.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Ügynökség részt vesz az Unió által harmadik országokkal – az Unió külkapcsolati politikája keretében kötött – nemzetközi megállapodások végrehajtásában az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében.

(5)  Az Ügynökség részt vesz az Unió által harmadik országokkal – az Unió külkapcsolati politikája keretében kötött – nemzetközi megállapodások végrehajtásában, és ennek keretében figyelembe veszi a nemzetközi jogot, beleértve a nemzetközi humanitárius jogot, valamint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság elveit az e rendelet hatálya alá tartozó ügyek tekintetében.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Ügynökség a saját személyzetéhez tartozó szakértőket is kirendelhet olyan harmadik országokba, ahol jelenléte hozzájárulhat feladatai végrehajtásához, különös tekintettel az áttelepítésekre. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára évente fogadja el ezen országok jegyzékét. A képviselők kirendelését az igazgatótanács hagyja jóvá, és erről előzetesen kikéri a Bizottság véleményét. A szakértők szoros egyeztetést folytatnak a bevándorlási összekötő tisztviselőkkel. Az Európai Parlamentet késedelem nélkül teljes körűen tájékoztatni kell ezen tevékenységekről.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Együttműködés az UNHCR-rel és más nemzetközi szervezetekkel

Együttműködés az ENSZ-szerveivel és a nemzetközi szervezetekkel

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNHCR-rel, az e rendelet által szabályozott területeken az ilyen szervekkel megkötött munkamegállapodások keretein belül és összhangban a Szerződéssel és az ezen szervek hatáskörére vonatkozó rendelkezésekkel. A munkamegállapodásokról az igazgatótanács határoz, és azokhoz a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

Az e rendelet által szabályozott területeken az Ügynökség együttműködik az ENSZ-szervekkel és a nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNHCR-rel, az OHCHR-rel és az IOM-mel, az ezekkel a szervekkel kötött munkamegállapodások keretein belül, összhangban a Szerződéssel és az ezen szervek hatáskörére vonatkozó rendelkezésekkel. A munkamegállapodásokról az igazgatótanács határoz, és azokhoz a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Az Ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet az ilyen munkamegállapodásokról.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanácsnak tagja az UNHCR egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

(2)  Az igazgatótanácsnak tagja az UNHCR és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) egy-egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

54a. cikk

 

Az alapvető jogok védelme és panasztételi mechanizmus

 

(1)  Az Ügynökség az e rendelet szerinti feladatai ellátása során a vonatkozó uniós joggal, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a vonatkozó nemzetközi joggal, többek között az 1951. évi egyezménnyel és az 1967. évi jegyzőkönyvvel, a KEMR-rel összefüggésben elfogadott jogi előírásokkal, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáféréssel és annak tartalmával kapcsolatos kötelezettségekkel összhangban garantálja az alapvető jogok védelmét.

 

(2)  E célból az Ügynökség kidolgozza, továbbfejleszti és végrehajtja alapjogi stratégiáját, beleértve egy arra szolgáló hatékony mechanizmust, hogy nyomon kövesse az alapvető jogok tiszteletben tartását az Ügynökség valamennyi tevékenysége keretében, beleértve továbbá egy panasztételi mechanizmust.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség alkalmazza a Bizottságnak 2015/443/EU, Euratom35 és a 2015/444/EU, Euratom36 bizottsági határozatokban lefektetett biztonsági szabályait. Ezek a szabályok különösen a minősített információk cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkoznak.

(1)  Az Ügynökség alkalmazza a Bizottságnak az (EU, Euratom) 2015/44335 és az (EU, Euratom) 2015/44436 bizottsági határozatokban lefektetett biztonsági szabályait, valamint a személyes adatok védelméről szóló szabályokat. Ezek a szabályok különösen a minősített információk cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkoznak.

__________________

__________________

35 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

35 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

36 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

36 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége

Hivatkozások

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.7.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Az elfogadás dátuma

29.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michel Reimon


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (12.10.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről és a 439/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság ezt a rendeletet a közös európai menekültügyi rendszer reformjával kapcsolatos szélesebb körű intézkedéscsomag részeként javasolta, amely magában foglalja a dublini és az Eurodac rendszer reformjára vonatkozó javaslatokat is. Tágabb összefüggésben ez a javaslat a múlt évben elfogadott európai migrációs stratégia nyomon követése.

Az előadó fontosnak véli megjegyezni, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal javasolt felminősítése teljes jogú európai uniós Menekültügyi Ügynökséggé a már elfogadott európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomag szükséges kiegészítése. Annak elkerülése érdekében, hogy az Európában menedéket kereső migránsok soha nem látott számban való érkezése következtében fellépő jelenlegi kihívás ne vezessen kizárólag korlátozó megközelítéshez, alapvető fontosságú egyidejűleg a védelmi aspektus megerősítése a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített emberi jogi normák betartása végett.

A nyitott belső határokkal rendelkező Európai Unióban a külső határok valamennyi tagállam közös érdekévé válnak. A határok és a menekültügy kérdése logikus módon közös európai választ igényel. Az európai hozzáadott érték ritkán annyira egyértelmű, mint ezekben az esetekben, ezért az előadó támogatja az európai szerepvállalás fokozását e területen. E feladatok uniós költségvetésből történő finanszírozása szintén szolidaritás kérdése, mivel valamennyi tagállam állampolgára profitál a nyitott határokból, miközben ténylegesen csak kevés tagállam kényszerül arra, hogy határőrizeti feladatokat lásson el és kezelje a migránsok fogadását.

Az előadó azonban hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés nem rendelkezik az ezen új kihívások kezeléséhez szükséges eszközökkel, a 3. fejezet ugyanis a többéves pénzügyi keret messze legkisebb fejezete. Az előadó ezért úgy véli, hogy elengedhetetlen a többéves pénzügyi keret lehető leghamarabbi felülvizsgálata és a 3. fejezet felső határának megemelése.

E javaslat költségvetési vonatkozásai a 2017–2020 közötti időszakra 363 963 millió eurót tesznek ki. Az előirányzattal párhuzamosan az alkalmazottak létszámát 2020-ra összesen 500 főre kell emelni. Bár az előadó támogatja a javasolt pénzügyi kimutatást, azt inkább csak indikatív tervezésnek kell tekinteni, mivel az érkező migránsok száma az Európa szomszédságában és azon túl uralkodó ingatag biztonsági helyzet miatt előre nem látható. A költségvetési hatóságnak készen kell állnia arra, hogy további igény felmerülése esetén kiigazítsa ezt a tervezést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság a 2016. április 6-i közleményében meghatározta a KEMR fejlesztésének lehetőségeit: egy fenntartható és méltányos rendszer létrehozását a menedékkérőkért felelős tagállamok meghatározására, az Eurodac rendszer megerősítését, nagyobb konvergencia elérését a menekültügyi rendszerben, a másodlagos migráció megakadályozását, valamint egy szélesebb körű megbízatással rendelkező Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kialakítását. A közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18-i felhívásával, amely szerint tovább kell lépni az Unió meglévő keretrendszerének megújítása felé a humánus és hatékony menekültügyi politika biztosítása érdekében. Emellett az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentésében bemutatott holisztikus megközelítésnek megfelelően javaslatot tesz a továbblépésre.

(3)  A Bizottság a 2016. április 6-i közleményében meghatározta a KEMR fejlesztésének lehetőségeit: egy fenntartható és méltányos rendszer létrehozását a menedékkérőkért felelős tagállamok meghatározására, az Eurodac rendszer megerősítését, nagyobb konvergencia elérését a menekültügyi rendszerben egy, az Unión belül egységes közös menekültügyi eljárást bevezető új rendelet és egy, a menedékkérők által teljesítendő feltételekre vonatkozó új rendelet elfogadása, valamint a befogadási feltételekre vonatkozó irányelv célzott módosítása révén, a másodlagos migráció megakadályozását, valamint egy szélesebb körű megbízatással rendelkező Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kialakítását. A közlemény összhangban van az Európai Tanács 2016. február 18-i felhívásával, amely szerint tovább kell lépni az Unió meglévő keretrendszerének megújítása felé a humánus és hatékony menekültügyi politika biztosítása érdekében. Emellett az Európai Parlament 2016. április 12-i saját kezdeményezésű jelentésében bemutatott holisztikus megközelítésnek megfelelően javaslatot tesz a továbblépésre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait ki kell terjeszteni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa az uniós jogot és az eljárási standardokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igényre vonatkozó értékelés magas fokú egységességének biztosítása érdekében az egész Unióban, figyelemmel kísérje a menekültügyre vonatkozó uniós jog és előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, támogassa a dublini rendszert, továbbá jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

(6)  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feladatait ki kell terjeszteni, és ezen változások tükrözése érdekében át kell nevezni az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségévé. Az Ügynökség a szakértelem központja és legfőbb szerepe, hogy erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést és információcserét a menekültügy területén, előmozdítsa az uniós jogot és az eljárási standardokat a menekültügyi eljárás, a befogadási feltételek és a védelmi igényre vonatkozó értékelés magas fokú egységességének biztosítása érdekében az egész Unióban, értékelje és figyelemmel kísérje a menekültügyre vonatkozó uniós jog és előírások operatív és gyakorlati alkalmazását, támogassa a dublini rendszert, továbbá jobb operatív és technikai támogatást biztosítson a tagállamok részére a menekültügyi és befogadási rendszerek kezelése terén, különösen azon tagállamoknak, amelyek rendszereire aránytalanul nagy nyomás nehezedik.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Autonómiájának és feladatai megfelelő ellátásának szavatolása érdekében elegendő pénzügyi forrást és személyzetet kell biztosítani az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége számára, ideértve különösen a menekültügyi és befogadási rendszerek értékelési és ellenőrzési eljárásaiért felelős szakértői csoportok felállítását lehetővé tevő saját ügynökségi személyzetet.

Indokolás

A tervek szerint az Ügynökség személyzetét 500 főre emelik. Mivel azonban a létszámtervet nem lehet belefoglalni a rendeletbe, helyénvaló leszögezni, hogy az Ügynökség elegendő saját személyzettel fog rendelkezni ahhoz, hogy hatékonyan teljesíthesse feladatait, és pártatlansága biztosított legyen.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szorosan együtt kell működnie a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs és menekültügyi, illetve egyéb szolgálatokkal, e szolgálatok kapacitására és szakértelmére építve, valamint a Bizottsággal. A tagállamoknak együtt kell működniük az Ügynökséggel annak biztosítása érdekében, hogy az utóbbi elláthassa megbízatását. Fontos, hogy az Ügynökség és a tagállamok jóhiszeműen járjanak el, továbbá gyors és pontos információcserét folytassanak. Bármilyen statisztikai adatszolgáltatásnak tiszteletben kell tartania a 862/2007/EK rendelet8 technikai és módszertani előírásait.

(7)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének szorosan együtt kell működnie a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs és menekültügyi, illetve egyéb szolgálatokkal, e szolgálatok kapacitására és szakértelmére építve, valamint a Bizottsággal és az uniós ügynökségekkel, különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel. A tagállamoknak együtt kell működniük az Ügynökséggel annak biztosítása érdekében, hogy az utóbbi elláthassa megbízatását. Fontos, hogy az Ügynökség és a tagállamok jóhiszeműen járjanak el, továbbá gyors és pontos információcserét folytassanak. Bármilyen statisztikai adatszolgáltatásnak tiszteletben kell tartania a 862/2007/EK rendelet8 technikai és módszertani előírásait.

__________________

__________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).

Indokolás

E rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az Ügynökség szorosan együttműködik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, és a legmagasabb szintű koherencia biztosítása érdekében az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon és esettanulmányokon kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket készít az érintett tagállam részére, amely felvázolja a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amit az igazgatótanács ajánlásként fogad el.

(14)  Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének – szoros együttműködésben a Bizottsággal, de a Bizottság Szerződések őreként ellátott feladatainak sérelme nélkül – létre kell hoznia egy olyan mechanizmust, amely nyomon követi és értékeli a KEMR végrehajtását, a tagállamok megfelelését a menekültügyi operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak, valamint ellenőrzi a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek működését. Az ellenőrzésnek és értékelésnek átfogónak kell lennie, és különösen a tagállamok által szolgáltatott információkon, a menekültügyi helyzetre vonatkozó információk Ügynökség általi elemzésén, helyszíni látogatásokon és esettanulmányokon kell alapulnia. Az Ügynökségnek a megállapításairól jelentést kell benyújtania az igazgatótanácsnak, amelynek el kell fogadnia a jelentést, és továbbítania kell a az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak. Az ügyvezető igazgató a Bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlástervezeteket készít az érintett tagállam részére, amely felvázolja a súlyos hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket, amit az igazgatótanács ajánlásként fogad el.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek a menekültek számára a méltó életkörülmények a tagállamokban és a menekülttáborokban, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra, a képzésben való részvétel lehetőségére és a munkalehetőségek megkönnyítésére.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  A lehető legjobban kell gondoskodni a menekülttáborok finanszírozásáról és a források elosztásáról annak érdekében, hogy a menekültek továbbra is emberhez méltó életet élhessenek.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok pénzügyi források és egyéb intézkedések révén továbbra is hozzájáruljanak a menekültválság hatékony megoldásához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR).

(2)  Az Ügynökség szorosan együttműködik a tagállamok menekültügyi hatóságaival és a nemzeti migrációs, menekültügyi és egyéb szolgálatokkal, valamint a Bizottsággal és az illetékes uniós ügynökségekkel, különösen az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel. Az Ügynökség az Unió egyéb érintett szervei számára kijelölt feladatok sérelme nélkül végzi a feladatait, és szorosan együttműködik e szervekkel és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR).

Indokolás

E rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az Ügynökség szorosan együttműködik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, és a legmagasabb szintű koherencia biztosítása érdekében az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból az Ügynökség szorosan együttműködik a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, és különösen az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik, annak érdekében, hogy biztosítsa a két ügynökség által szolgáltatott információk legmagasabb szintű koherenciáját és konvergenciáját.

E célból az Ügynökség szorosan együttműködik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, és különösen az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik, annak érdekében, hogy biztosítsa a két ügynökség által szolgáltatott információk legmagasabb szintű koherenciáját és konvergenciáját.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Ügynökség – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett – összehangolja a tagállamokban folytatott munkát egy olyan európai információs hálózat létrehozása érdekében, amely biztosítja, hogy a tagállami illetékes hatóságok rendszerei összemérhető közös normákkal rendelkezzenek.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a Bizottság kérésére információt szolgáltat olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt.

(2)  Az Ügynökség saját kezdeményezésére vagy pedig a Bizottság kérésére mindenkor információt szolgáltat olyan konkrét harmadik országokról, amelyek esetében mérlegelni kell a biztonságos származási országok (EU) XXX/XXX rendelettel létrehozott közös uniós listájára való felvételt.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy operatív és technikai segítség biztosításával segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

(3)  Az Ügynökség saját kezdeményezésére vagy pedig a Bizottság vagy a tagállamok kérésére a szükséges szakértelem vagy operatív és technikai segítség biztosításával mindenkor segítséget nyújt az operatív előírásoknak, iránymutatásoknak és legjobb gyakorlatoknak a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereire való alkalmazásához.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség értékeli, hogy a tagállamok mennyire készek arra, hogy megfeleljenek a menekültügyi és befogadási rendszereikre nehezedő lehetséges aránytalan terhelés jelentette kihívásoknak. Az Ügynökség felkérheti a tagállamokat, hogy bocsássák a rendelkezésére azon intézkedésekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervüket, amikkel az ilyen lehetséges aránytalan terhelést kezelni kívánják, és az Ügynökség szükség szerint segítséget nyújt a tagállamoknak a vészhelyzeti intézkedési tervük elkészítésében és felülvizsgálatában.

(3)  Az Ügynökség az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel szorosan együttműködve értékeli, hogy a tagállamok mennyire készek arra, hogy megfeleljenek a menekültügyi és befogadási rendszereikre nehezedő lehetséges aránytalan terhelés jelentette kihívásoknak. Az Ügynökség felkérheti a tagállamokat, hogy bocsássák a rendelkezésére az azon intézkedésekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervüket, amelyekkel az ilyen lehetséges aránytalan terhelést kezelni kívánják, és az Ügynökség szükség szerint segítséget nyújt a tagállamoknak a vészhelyzeti intézkedési tervük elkészítésében és felülvizsgálatában.

Indokolás

E rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az Ügynökség szorosan együttműködik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, és a legmagasabb szintű koherencia biztosítása érdekében az ezen Ügynökség által végzett kockázatelemzésre támaszkodik.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ahhoz, hogy egyrészt a közös európai menekültügyi rendszer, másrészt a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereinek a végrehajtását hatékony, független és pártatlan módon nyomon követhesse és értékelhesse, az Ügynökségnek megfelelő számú állandó és ideiglenes személyzettel, valamint elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie.

Indokolás

A KEMR nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat 2020-ig nem kirendelt szakértőknek kellene elvégezniük, hanem az Ügynökség saját és e célra kiképzett személyzetének. A tervek szerint az Ügynökség személyzetét 500 főre emelik. Mivel azonban a létszámtervet nem lehet belefoglalni a rendeletbe, helyénvaló leszögezni, hogy az Ügynökség elegendő saját személyzettel fog rendelkezni ahhoz, hogy hatékonyan teljesíthesse feladatait, és pártatlansága biztosított legyen.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A többéves programozás felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerét évente ellenőrzik, így biztosítva, hogy minden egyes tagállamot minden ötéves időszak során legalább egyszer ellenőrizzenek.

A többéves programozás felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerét évente ellenőrzik, így biztosítva, hogy minden egyes tagállamot minden kétéves időszak során legalább egyszer ellenőrizzenek.

Indokolás

Észszerűbbnek tűnik számunkra, ha az Ügynökség minden tagállamot legalább kétévente értékelne. Az egyes értékelések közötti öt év túl hosszú időszak.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgató a szakértői csoport jelentéstervezetét megküldi az érintett tagállamnak, amely észrevételeket tehet a jelentéstervezetre. Ezt követően az ügyvezető igazgató a jelentéstervezetet – az érintett tagállam észrevételeit figyelembe véve – benyújtja az igazgatótanácshoz. Az igazgatótanács elfogadja az ellenőrzési jelentést, és továbbítja azt a Bizottságnak.

(3)  Az ügyvezető igazgató a szakértői csoport jelentéstervezetét megküldi az érintett tagállamnak, amely észrevételeket tehet a jelentéstervezetre. Ezt követően az ügyvezető igazgató a jelentéstervezetet – az érintett tagállam észrevételeit figyelembe véve – benyújtja az igazgatótanácshoz. Az igazgatótanács elfogadja az ellenőrzési jelentést, és továbbítja azt az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok segítségét kérhetnek az Ügynökségtől a menekültüggyel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához, különösen, ha a menekültügy és befogadási rendszereik aránytalan terhelésnek vannak kitéve.

(1)  A tagállamok segítségét kérhetnek az Ügynökségtől a menekültüggyel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásához, különösen, ha a menekültügy és befogadási rendszereik aránytalan terhelésnek vannak kitéve. Az Ügynökség közös kritériumokat állapít meg az említett terhelés meghatározására.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség korlátozott időtartamra megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül:

(3)  Az Ügynökség a saját maga által meghatározott korlátozott időtartamra megszervez és koordinál egyet vagy többet a következő operatív és technikai intézkedések közül:

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy a gyermekek minden elengedhetetlen jogát és a gyermekvédelmi biztosítékokat tiszteletben tartsák;

i)  támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy a gyermekek minden elengedhetetlen jogát és a gyermekvédelmi biztosítékokat, továbbá a nők valamennyi jogát tiszteletben tartsák;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére vonatkozó döntés napjától számított három munkanapon belül operatív tervet állít össze.

(4)  Az ügyvezető igazgató és a fogadó tagállam a menekültügyi támogató csoportok kiküldésére vonatkozó döntés napjától számított három munkanapon, legkésőbb azonban a segítségkérés kézhezvételének napjától számított két héten belül operatív tervet állít össze.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács részletes szabályokat állapít meg a tagállamok által a menekültügyi támogató csoportokba kiküldött szakértők napidíjának megfizetése tekintetében, amit szükség szerint frissít.

(2)  Az igazgatótanács részletes szabályokat állapít meg a tagállamok által a menekültügyi támogató csoportokba kiküldött szakértők tiszteletdíja és napidíjának megfizetése tekintetében, amit szükség szerint frissít.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   Az Ügynökség együttműködik az Unió azon ügynökségeivel, szerveivel és hivatalaival, amelyek tevékenységei kapcsolódnak a saját működési köréhez, így különösen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséggel, továbbá azokkal, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az e rendelet által szabályozott ügyekre.

(1)   Az Ügynökség együttműködik az Unió azon ügynökségeivel, szerveivel és hivatalaival, amelyek tevékenységei kapcsolódnak a saját működési köréhez, így különösen az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, továbbá azokkal, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az e rendelet által szabályozott ügyekre.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   Adott esetben elő kell irányozni az adminisztratív feladatok ezen szervek közötti megosztását vagy összevonását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Az Ügynökség a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek. A jelentés a 2. cikkben felsorolt egyes feladatok mindegyikére vonatkozóan részletezi a kiadásokat.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb három éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Ügynökség teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Ez az értékelés kiterjed az Ügynökségnek a menekültügyi gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re gyakorolt hatására. Az értékelés kellő figyelmet fordít az Ügynökség megbízatása során elért eredményekre, beleértve annak felmérését is, hogy szükséges-e további intézkedéseket hozni a tényleges szolidaritás, valamint a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamokkal való közös felelősségvállalás biztosítására.

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb három éven belül, majd azt követően ötévente értékelést nyújt be, hogy felmérje különösen az Ügynökség teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Ez az értékelés kiterjed az Ügynökségnek a menekültügyi gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re gyakorolt hatására. Az értékelés kellő figyelmet fordít az Ügynökség megbízatása során elért eredményekre, beleértve annak felmérését is, hogy szükséges-e további intézkedéseket hozni a tényleges szolidaritás, valamint a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamokkal való közös felelősségvállalás biztosítására.

Indokolás

A rendeletben nem szükséges meghatározni azt, hogy a Bizottság az értékelést harmadik félnek kiszervezve rendeli-e meg vagy azt házon belül készíti-e el.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége

Hivatkozások

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.7.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

23.5.2016

Az elfogadás dátuma

11.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Afzal Khan, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Edouard Ferrand


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége

Hivatkozások

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Az elfogadás dátuma

8.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

9

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Benyújtás dátuma

21.12.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat