RAPORT     ***I
PDF 1716kWORD 241k
21.12.2016
PE 589.110v02-00 A8-0392/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Péter Niedermüller

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0271),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0174/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0392/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  SECA se bazează pe standarde minime comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în acest sens, există în continuare disparități considerabile între statele membre în ceea ce privește acordarea protecției internaționale și formele acestei protecții. Aceste disparități ar trebui să fie eliminate prin asigurarea unei mai mari convergențe în evaluarea cererilor de protecție internațională și prin garantarea unui nivel ridicat și unitar de punere în aplicare a legislației Uniunii în întreaga Uniune.

(2)  SECA se bazează pe standarde minime comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în acest sens, există în continuare disparități considerabile între statele membre în ceea ce privește acordarea protecției internaționale și formele acestei protecții. Aceste disparități ar trebui să fie eliminate prin asigurarea unei mai mari convergențe în evaluarea cererilor de protecție internațională, vizându-se astfel un nivel unitar de punere în aplicare a legislației Uniunii în întreaga Uniune pe baza unor standarde ridicate.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 6 aprilie 2016, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil, prevenirea deplasărilor secundare și elaborarea unui mandat consolidat pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil. Comunicarea răspunde apelurilor lansate de Consiliul European din 18 februarie 2016 de a se înregistra progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană și eficace în domeniul azilului. De asemenea, comunicarea propune o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

(3)  În comunicarea sa din 6 aprilie 2016, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil, prevenirea deplasărilor secundare și elaborarea unui mandat consolidat pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil. Comunicarea răspunde apelurilor lansate de Consiliul European din 18 februarie 2016 de a se înregistra progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană, echitabilă și eficace în domeniul azilului. De asemenea, comunicarea propune o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

Amendamentul   3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Biroul European de Sprijin pentru Azil a fost înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului7 și a început să funcționeze la 1 februarie 2011. Biroul European de Sprijin pentru Azil a consolidat cooperarea practică dintre statele membre în materie de azil, precum și asistența acordată statelor membre pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în temeiul SECA. Biroul European de Sprijin pentru Azil acordă, de asemenea, sprijin statelor membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite. Cu toate acestea, rolul și atribuțiile sale trebuie să fie consolidate în continuare, pentru ca agenția nu doar să sprijine statele membre în cooperarea lor practică, ci și să consolideze și să acționeze în complementaritate cu sistemele de azil și de primire ale statelor membre.

(4)  Biroul European de Sprijin pentru Azil a fost înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului7 și a început să funcționeze la 1 februarie 2011. Biroul European de Sprijin pentru Azil a consolidat cooperarea practică dintre statele membre în materie de azil, precum și asistența acordată statelor membre pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în temeiul SECA. Biroul European de Sprijin pentru Azil acordă, de asemenea, sprijin statelor membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite. Cu toate acestea, rolul și atribuțiile sale trebuie să fie consolidate în continuare, pentru ca agenția nu doar să sprijine statele membre în cooperarea lor practică, ci și să consolideze și să acționeze în complementaritate cu sistemele de azil și de primire ale statelor membre, pe baza unor standarde ridicate și în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta).

__________________

__________________

7 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11).

7 Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (JO L 132, 29.5.2010, p. 11).

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere deficiențele structurale ale SECA scoase în evidență de sosirea în masă și necontrolată a migranților și a solicitanților de azil în Uniune și necesitatea unui nivel eficient, ridicat și uniform de aplicare în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil, este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare și funcționarea SECA pornind de la activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil, care ar trebui să fie transformat într-o agenție în toată puterea cuvântului, responsabilă cu facilitarea și îmbunătățirea funcționării SECA, cu crearea condițiilor necesare pentru o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, cu asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune și cu monitorizarea aplicării operaționale și tehnice a legislației Uniunii.

(5)  Având în vedere deficiențele structurale ale SECA scoase în evidență de sosirea în masă a migranților și a solicitanților de azil în Uniune și necesitatea unui nivel eficient, ridicat și uniform de aplicare în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil, este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare și funcționarea SECA pornind de la activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil, care ar trebui să fie transformat într-o agenție în toată puterea cuvântului, responsabilă cu facilitarea și îmbunătățirea funcționării SECA, cu crearea condițiilor necesare pentru o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, cu asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune și cu monitorizarea aplicării operaționale și tehnice a legislației Uniunii.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie extinse, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolul principal de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, de a promova legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, de a monitoriza aplicarea operațională și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și a acorda statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată.

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie extinse, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Nu ar trebui însă schimbată persoana juridică a agenției, pentru a se asigura continuitatea deplină a tuturor activităților și procedurilor sale. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolul principal de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, de a promova legislația și standardele operaționale internaționale și ale Uniunii în acest domeniu, urmărind astfel un grad ridicat de uniformitate, pe baza unor standarde ridicate, în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, de a monitoriza aplicarea operațională și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil, de a sprijini relocarea și sistemul de la Dublin și de a acorda statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a i se garanta independența și pentru buna desfășurare a misiunilor sale, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să dispună de resurse financiare și de personal suficiente, inclusiv în special de personal propriu, pentru a înființa echipe de experți responsabile cu procedurile de evaluare și de control ale sistemelor de azil și de primire.

Justificare

Se prevede ca numărul de angajați ai agenției să ajungă la 500 până în 2020. Cu toate acestea, întrucât schema de personal nu poate fi inclusă în regulament, trebuie să se garanteze că agenția va dispune de personal propriu suficient pentru a-și realiza misiunile în mod eficace și pentru a garanta imparțialitatea acestuia.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să colecteze și să analizeze informații privind situația în materie de azil din Uniune și din țări terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii. Acest lucru ar trebui să permită agenției să ajute statele membre să înțeleagă mai bine factorii care favorizează migrația legată de azil spre Uniune și în interiorul acesteia și va fi, de asemenea, util și în contextul alertelor timpurii și al pregătirii statelor membre.

(8)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să colecteze și să analizeze informații privind situația în materie de azil din Uniune și din țări terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii. Acest lucru ar trebui să permită agenției să ajute statele membre să înțeleagă mai bine factorii care favorizează fluxurile de migranți și refugiați spre Uniune și în interiorul acesteia și va fi, de asemenea, util și în contextul alertelor timpurii și al pregătirii statelor membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Având în vedere reforma sistemului Dublin, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre sprijinul necesar, în special prin utilizarea și gestionarea mecanismului de corecție.

(9)  Având în vedere reforma sistemului Dublin, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre sprijinul necesar, în special prin utilizarea și gestionarea mecanismului de corecție și a oricăror alte sarcini ce îi sunt încredințate în temeiul Regulamentului (UE) xxx/xxx (Regulamentul Dublin).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În ceea ce privește relocarea, în special în perspectiva adoptării unui Regulament de instituire a cadrului de relocare al Uniunii, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să poată acorda statelor membre sprijinul necesar. În acest scop, agenția ar trebui să dezvolte și să ofere expertiză privind relocarea, pentru a sprijini acțiunile de relocare ale statelor membre sau ale Uniunii, inclusiv schimbul de informații, în strânsă cooperare cu Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și cu organizațiile neguvernamentale relevante și respectând pe deplin standardele și orientările de politică stabilite de UNHCR.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să sprijine statele membre să formeze experți în cadrul tuturor administrațiilor, instanțelor judecătorești și organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil, inclusiv în ceea ce privește elaborarea unei programe comune de bază. În plus, agenția ar trebui să se asigure că toți experții care fac parte din echipele de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil beneficiază de formare specializată înainte să participe lor la activitățile operative organizate de agenție.

(10)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să organizeze cursuri de formare sau să sprijine statele membre să formeze experți în cadrul tuturor administrațiilor, instanțelor judecătorești și organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil, inclusiv în ceea ce privește elaborarea unei programe comune de bază. În plus, agenția ar trebui să se asigure că toți experții care fac parte din echipele de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil beneficiază de formare specializată înainte să participe la activitățile operative organizate de agenție.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene trebuie să asigure o producție mai structurată și mai raționalizată a informațiilor privind țările de origine la nivelul Uniunii Europene. Este necesar ca agenția să colecteze informații și să elaboreze rapoarte în care să ofere informații privind țara de origine făcând apel la rețelele europene de informații privind țara de origine, astfel încât să se evite duplicarea și să se creeze sinergii cu rapoartele naționale. În plus, pentru a asigura convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională și a naturii și calității protecției acordate, agenția ar trebui să colaboreze cu statele membre și să efectueze o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine.

(11)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene trebuie să asigure o producție mai structurată și mai raționalizată a informațiilor privind țările de origine la nivelul Uniunii Europene. Este necesar ca agenția să colecteze informații și să elaboreze rapoarte în care să ofere informații privind țara de origine făcând apel la rețelele de informații între statele membre privind țara de origine, astfel încât să se evite duplicarea și să se creeze sinergii cu rapoartele naționale. Aceste informații ar trebui să privească, printre altele, situația politică, culturală și religioasă din țară, precum și condițiile de detenție, în special tortura și relele tratamente din centrele de detenție. În plus, pentru a asigura convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională și a naturii și calității protecției acordate, agenția ar trebui să colaboreze cu statele membre și să efectueze o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine. O astfel de analiză comună ar trebui elaborată în consultare cu Comisia, Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și forumul consultativ și ar trebui să țină seama de cele mai recente orientări ale UNHCR privind eligibilitatea pentru evaluarea nevoilor de protecție internațională ale solicitanților de azil din anumite țări de origine. În cazul în care există un conflict între analiza comună și orientările privind eligibilitatea ale UNHCR, acestea din urmă ar trebui să fie atent luate în considerare de statele membre atunci când examinează cererile individuale de protecție internațională, în conformitate cu responsabilitatea de supraveghere a UNHCR, după cum se prevede la punctul 8 din Statutul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, în coroborare cu articolul 35 din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților (Convenția din 1951) și articolul II din Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților (Protocolul din 1967).

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) XXX/XXX9 ar trebui să fie revizuită periodic de către Comisie. Având în vedere expertiza agenției, aceasta ar trebui să sprijine Comisia în procesul de revizuire a listei respective. De asemenea, la cererea Comisiei, agenția ar trebui să îi furnizeze acesteia informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, precum și referitoare la țările terțe desemnate ca țări de origine sigure sau ca țări terțe sigure sau cărora li se aplică, de către statele membre, conceptele de țară terță sigură, primă țară de azil sau țară terță europeană sigură.

(12)  Lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) XXX/XXX9 ar trebui să fie revizuită periodic de către Comisie. Având în vedere expertiza agenției, aceasta ar trebui să sprijine Comisia în procesul de revizuire a listei respective. De asemenea, agenția ar trebui să îi furnizeze informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure sau eliminate provizoriu sau permanent de pe această listă, precum și referitoare la țările terțe desemnate ca țări de origine sigure sau ca țări terțe sigure sau cărora li se aplică, de către statele membre, conceptele de țară terță sigură, primă țară de azil sau țară terță europeană sigură.

__________________

__________________

9 JO L […]

9 JO L […]

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze activități de promovare a legislației Uniunii. În acest scop, agenția ar trebui să sprijine statele membre prin elaborarea unor standarde operaționale și a unor indicatori de monitorizare a conformității cu aceste standarde. De asemenea, agenția ar trebui să elaboreze orientări în materie de azil și ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre.

(13)  Pentru a urmări obținerea uniformității pe baza unor standarde ridicate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze activități de promovare a legislației Uniunii. În acest scop, agenția ar trebui să sprijine statele membre prin elaborarea unor standarde operaționale și a unor indicatori de monitorizare a conformității cu aceste standarde. De asemenea, agenția ar trebui să elaboreze orientări în materie de azil și ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre, în colaborare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu UNHCR și în urma consultării forumului său consultativ.

 

 

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebuie să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să transmită statului membru în cauză un proiect de recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, ar trebui să fie adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebui să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, de organizațiile internaționale și neguvernamentale de la nivel național sau al Uniunii, de organismele competente din cadrul ONU care monitorizează respectarea tratatelor din domeniul drepturilor omului, precum și de mecanismele din cadrul Consiliului Europei de monitorizare a situației drepturilor omului, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să transmită statului membru în cauză un proiect de recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, ar trebui să fie adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Recomandărilor ar trebui să li se dea curs pe baza unui plan de acțiune elaborat de statul membru în cauză. În cazul în care, în termenul stabilit, statul membru în cauză nu adoptă măsurile necesare pentru a da curs recomandărilor, iar deficiențele sistemelor de azil și de primire sunt atât de grave încât pun în pericol funcționarea SECA, Comisia ar trebui, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, să adopte recomandări adresate statului membru respectiv, în care să prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave. Comisia poate avea nevoie să organizeze vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune. Atunci când este necesar, Comisia ar trebui, de asemenea, să identifice măsurile care ar trebui să fie luate de agenție pentru a sprijini statul membru respectiv. Dacă statul membru nu pune în aplicare recomandările într-un anumit termen, Comisia poate lua măsuri suplimentare, solicitând agenției să intervină în sprijinul statului membru respectiv.

(15)  Recomandărilor ar trebui să li se dea curs pe baza unui plan de acțiune elaborat de statul membru în cauză. În cazul în care, în termenul stabilit, statul membru în cauză nu adoptă măsurile necesare pentru a da curs recomandărilor, iar deficiențele sistemelor de azil și de primire sunt atât de grave încât pun în pericol funcționarea SECA, Comisia ar trebui, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, să adopte recomandări adresate statului membru respectiv, în care să prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, în vederea asigurării, printre altele, a respectării drepturilor consacrate în Cartă. Comisia poate avea nevoie să organizeze vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune. Atunci când este necesar, Comisia ar trebui, de asemenea, să identifice măsurile care ar trebui să fie luate de agenție pentru a sprijini statul membru respectiv. Dacă statul membru nu pune în aplicare recomandările într-un anumit termen, Comisia poate lua măsuri suplimentare prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Agenția ar trebui să poată trimite ofițeri de legătură în statele membre, cu misiunea de a asista la punerea în aplicare a SECA, în special în cazurile de reîntregire a familiei și în ceea ce privește minorii neînsoțiți și persoanele vulnerabile.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 15 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  Pentru a asigura faptul că solidaritatea rămâne piatra de temelie a SECA, atunci când un stat membru, în mod sistematic, nu respectă măsurile prevăzute în actul de punere în aplicare în termenul stabilit în acest act, punând astfel în mare pericol funcționarea SECA, ar trebui ca Comisia să poată, în ultimă instanță, să declanșeze procedura prevăzută la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 2016/399. O astfel de nerespectare sistematică din partea unui stat membru ar putea, de asemenea, avea ca efect întreruperea sau suspendarea plăților sau aplicarea unei corecții financiare asistenței financiare acordate de Uniune sub formă de fonduri ale UE, în conformitate cu legislația în vigoare și viitoare a Uniunii.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita și a îmbunătăți funcționarea adecvată a SECA și pentru a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în cadrul SECA, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre asistență operativă și tehnică, în special atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate. Agenția ar trebui să acorde asistența operativă și tehnică necesară prin trimiterea unor echipe de sprijin pentru azil formate din experți din personalul propriu al agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție, precum și pe baza unui plan operativ. Aceste echipe ar trebui să sprijine statele membre cu măsuri operative și tehnice, inclusiv prin furnizarea de expertiză în materie de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe, servicii de interpretariat, informații privind țările de origine și cunoștințe în materie de tratare și gestionare a dosarelor de azil, precum și prin acordarea de asistență autorităților naționale competente pentru examinarea cererilor de protecție internațională și prin acordarea de asistență pentru transfer. Organizarea echipelor de sprijin pentru azil ar trebui reglementată prin prezentul regulament, pentru a asigura eficacitatea trimiterii acestora.

(16)  Pentru a facilita și a îmbunătăți funcționarea adecvată a SECA și pentru a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în cadrul SECA, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre asistență operativă și tehnică, în special atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate. Agenția ar trebui să acorde asistența operativă și tehnică necesară prin trimiterea unor echipe de sprijin pentru azil formate din experți din personalul propriu al agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție, precum și pe baza unui plan operativ. Aceste echipe ar trebui să sprijine statele membre cu măsuri operative și tehnice, inclusiv prin furnizarea de expertiză în materie de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe, servicii de interpretariat, informații privind țările de origine și cunoștințe în materie de tratare și gestionare a dosarelor de azil, precum și prin acordarea de asistență autorităților naționale competente pentru examinarea cererilor de protecție internațională, inclusiv în ceea ce privește admisibilitatea cererilor de azil, și prin acordarea de asistență pentru transfer. Orice decizie privind cererile de protecție internațională ar trebui totuși să rămână în competența exclusivă a autorităților naționale. Organizarea echipelor de sprijin pentru azil ar trebui reglementată prin prezentul regulament, pentru a asigura eficacitatea trimiterii acestora.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Experții folosiți în echipele de sprijin pentru azil trebuie să fi absolvit cursuri de pregătire specifice și specializate relevante pentru obligațiile și atribuțiile lor, înainte de a participa la activități operaționale. Experții din cadrul personalului agenției ar trebui să fie implicați în examinarea cererilor de protecție internațională numai dacă pot proba că au o experiență relevantă de cel puțin un an ca asistent social în structurile administrative care se ocupă de azil ale unui stat membru sau ca funcționar responsabil de chestiunile de protecție în cadrul UNHCR. Toate activitățile desfășurate de membrii echipelor de sprijin pentru azil ar trebui să respecte pe deplin Carta, în special articolul 18 privind dreptul la azil.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  În zonele hotspot, diversele agenții și statele membre ar trebui să acționeze în limitele mandatelor și competențelor lor. Comisia, în cooperare cu alte agenții relevante, ar trebui să asigure respectarea de către activitățile din zonele hotspot a acquis-ului aplicabil al Uniunii, inclusiv a SECA și a drepturilor fundamentale.

Amendamentul   21

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În cazurile în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune sarcini excepțional de împovărătoare și urgente pentru aceste sisteme, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde asistență statului membru respectiv, la cerere sau din proprie inițiativă, prin intermediul unui set cuprinzător de măsuri, inclusiv prin trimiterea de experți din cadrul rezervei de intervenție pentru azil. Pentru a asigura disponibilitatea acestor experți și trimiterea lor imediată, rezerva de intervenție pentru azil ar trebui să fie alcătuită din cel puțin 500 de experți din statele membre. Agenția ar trebui să poată interveni ea însăși în sprijinul unui stat membru atunci când, în pofida presiunii disproporționate, statul membru în cauză nu solicită o asistență suficientă din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii, ceea ce ar afecta eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA. Un număr disproporționat de cereri de protecție internațională de care este responsabil un stat membru poate indica o presiune disproporționată.

(17)  În cazurile în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unor sarcini excepțional de împovărătoare și urgente, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde asistență statului membru respectiv, la cerere sau din proprie inițiativă, prin intermediul unui set cuprinzător de măsuri, inclusiv prin trimiterea de experți din cadrul rezervei de intervenție pentru azil. Pentru a asigura disponibilitatea acestor experți și trimiterea lor imediată, rezerva de intervenție pentru azil ar trebui să fie alcătuită din cel puțin 500 de experți din statele membre. Agenția ar trebui să poată interveni ea însăși în sprijinul unui stat membru atunci când, în pofida existenței unui aflux foarte ridicat de solicitanți de azil, statul membru în cauză nu solicită o asistență suficientă din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii, ceea ce ar afecta eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA. Un număr foarte ridicat de cereri de protecție internațională de care este responsabil un stat membru poate indica o presiune disproporționată.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite și disproporționate, cauzate în special de situația lor geografică sau demografică, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să sprijine dezvoltarea solidarității în cadrul Uniunii și să acorde asistență pentru un transfer mai bun între statele membre al persoanelor care beneficiază de protecție internațională, asigurându-se, totodată, faptul că sistemele de azil și de primire nu fac obiectul vreunui abuz.

(19)  Pentru statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite și disproporționate, cauzate în special de situația lor geografică sau demografică, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să sprijine dezvoltarea solidarității în cadrul Uniunii și să-și îndeplinească sarcinile și obligațiile în ceea ce privește transferul solicitanților și persoanelor care beneficiază de protecție internațională în cadrul Uniunii, asigurându-se, totodată, faptul că sistemele de azil și de primire sunt corect dezvoltate și puse în aplicare, inclusiv în contextul Regulamentului (UE) xxx/xxx (Regulamentul Dublin).

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  În anumite zone de la frontierele externe unde statele membre se confruntă cu o presiune disproporționată a migrației, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, denumite zone-hotspot, statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative sporite din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți din statele membre trimiși prin intermediul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene, al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene și al Europol sau al altor agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene. Agenția ar trebui să asigure coordonarea activităților sale desfășurate de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației cu Comisia și cu celelalte agenții relevante ale Uniunii.

(20)  Statele membre ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative sporite din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, alcătuite din echipe de experți din statele membre trimiși prin intermediul Agenției pentru Azil a Uniunii Europene, al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene și al Europol sau al altor agenții relevante ale Uniunii, precum și din experți din cadrul personalului Agenției pentru Azil a Uniunii Europene și al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene. Agenția ar trebui să asigure coordonarea activităților sale desfășurate de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației cu Comisia și cu celelalte agenții relevante ale Uniunii. Toate activitățile desfășurate de membrii echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației trebuie să respecte pe deplin Carta, în special articolul 18 privind dreptul la azil.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Agenția ar trebui să informeze într-o manieră cât mai completă Parlamentul European și Consiliul cu privire la activitățile sale.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu organizațiile internaționale, în special cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru, pentru a beneficia de expertiza și sprijinul acestora. În acest scop, rolul UNHCR și al celorlalte organizații internaționale relevante ar trebui să fie recunoscut pe deplin și organizațiile respective ar trebui să fie implicate în activitatea agenției. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

(23)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu organizațiile internaționale și neguvernamentale, în special cu UNHCR, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru, pentru a beneficia de expertiza și sprijinul acestora. În acest scop, rolul UNHCR și al celorlalte organizații internaționale și neguvernamentale relevante ar trebui să fie recunoscut pe deplin și organizațiile respective ar trebui să fie implicate în activitatea agenției. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să faciliteze cooperarea operativă dintre statele membre în domeniile reglementate de prezentul regulament. Agenția ar trebui, de asemenea, să coopereze cu autoritățile din țări terțe în temeiul unor acorduri de lucru care ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui să acționeze în conformitate cu politica de relații externe a Uniunii și nu ar trebui în niciun caz să formuleze o politică externă independentă. În cadrul cooperării cu țările terțe, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

(24)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să faciliteze cooperarea operativă dintre statele membre în domeniile reglementate de prezentul regulament. Agenția ar trebui, de asemenea, să coopereze cu autoritățile din țări terțe în probleme ce țin de azil și relocare, în temeiul unor acorduri de lucru care ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui să acționeze în conformitate cu politica de relații externe a Uniunii și nu ar trebui în niciun caz să formuleze o politică externă independentă. În cadrul cooperării cu țările terțe, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să mențină un dialog strâns cu societatea civilă pentru a face schimb de informații și a pune în comun cunoștințele în domeniul azilului. Agenția ar trebui să creeze un forum consultativ, care ar trebui să constituie un mijloc de a schimba informații și de a pune în comun cunoștințele. Forumul consultativ ar trebui să acorde asistență directorului executiv și Consiliului de administrație în domeniile reglementate de prezentul regulament.

(25)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să mențină un dialog strâns cu societatea civilă pentru a face schimb de informații și a pune în comun cunoștințele în domeniul azilului. Agenția ar trebui să creeze un forum consultativ, care ar trebui să reprezinte un mecanism pentru consultări, schimburi de informații și partajare a cunoștințelor. Forumul consultativ ar trebui să consilieze directorul executiv și Consiliul de administrație în domeniile reglementate de prezentul regulament.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Toate activitățile Agenției pentru Azil a Uniunii Europene se vor desfășura cu respectarea deplină a acestor drepturi fundamentale și principii, inclusiv a dreptului de azil, a protecției împotriva returnării, a dreptului la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la o cale de atac eficientă. Drepturile copilului și nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile vor fi întotdeauna luate în considerare.

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Toate activitățile Agenției pentru Azil a Uniunii Europene se vor desfășura cu respectarea deplină a acestor drepturi fundamentale și principii, inclusiv a dreptului de azil, a protecției împotriva returnării, a dreptului la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la reîntregirea familiei, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a dreptului de a avea acces la justiție și a dreptului la o cale de atac eficientă în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional. Drepturile copilului și nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile ar trebui luate întotdeauna în considerare în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul internațional. Din aceste motive, agenția ar trebui să-și îndeplinească prerogativele respectând interesul suprem al copilului, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului, luând în considerare bunăstarea și dezvoltarea socială a minorului, aspectele ce țin de siguranță și securitate, precum și punctul de vedere al minorului în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  În temeiul prezentului regulament, prin persoane vulnerabile ar trebui să se înțeleagă, printre altele, minori (inclusiv minori neînsoțiți), persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, femei însărcinate, părinți singuri cu copii, victime ale traficului de persoane, ale torturii, violului sau altor forme de violență psihologică, fizică sau sexuală (cum ar fi victimele mutilării genitale a femeilor), persoane care suferă de sindromul de stres posttraumatic (în special supraviețuitorii naufragiilor), persoane care suferă de afecțiuni grave și persoane cu afecțiuni mintale. Atunci când se evaluează vulnerabilitatea, se poate, de asemenea, ține seama de riscurile pe care le implică genul, orientarea sexuală sau identitatea de gen.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Ar trebui numit un responsabil independent pentru drepturile fundamentale, care să promoveze respectarea drepturilor fundamentale în cadrul agenției, inclusiv prin elaborarea strategiei agenției privind drepturile fundamentale și prin tratarea reclamațiilor primite de agenție prin intermediul mecanismului de reclamații.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 26 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26c)  Procedurile și metodele operative stabilite de Agenția Uniunii Europene pentru Azil ar trebui să înlesnească, dacă este necesar, implicarea statelor membre, a agențiilor Uniunii și a experților externi, în special din partea UNHCR și a organizațiilor neguvernamentale, în elaborarea, inter alia, a materialelor de formare, a rapoartelor privind țara de origine, a orientărilor, standardelor operaționale și a celor mai bune practici menționate la articolele 7, 8, 9, 10, 11 și 12.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în Consiliul de administrație al Agenției pentru Azil a Uniunii Europene pentru a-i supraveghea politicile și a-și exercita controlul politic asupra activităților acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni ai serviciilor competente în domeniul azilului din statele membre sau din reprezentanții acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare, în special pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile Abordării comune privind agențiile descentralizate ale Uniunii, care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

(27)  Comisia, statele membre și Parlamentul European ar trebui să fie reprezentate în Consiliul de administrație al Agenției pentru Azil a Uniunii Europene pentru a-i supraveghea politicile și a-și exercita controlul politic asupra activităților acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni ai serviciilor competente în domeniul azilului din statele membre sau din reprezentanții acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare, în special pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate și stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile Abordării comune privind agențiile descentralizate ale Uniunii, care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene în temeiul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și ar trebui să respecte principiile necesității și proporționalității.16Agenția poate prelucra date cu caracter personal pentru a-și îndeplini sarcina de a acorda asistență operativă și tehnică statelor membre, pentru a facilita schimbul de informații cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu Europol sau Eurojust, pentru a analiza informațiile privind situația în materie de azil și în scopuri administrative. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie interzisă.

(35)  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenția pentru Azil a Uniunii Europene în temeiul prezentului regulament ar trebui să se efectueze în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și ar trebui să respecte principiile necesității și proporționalității.16 Agenția poate prelucra date cu caracter personal pentru a-și îndeplini sarcina de a acorda asistență operativă și tehnică statelor membre, pentru a facilita schimbul de informații cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu Europol sau Eurojust în scopuri administrative. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie interzisă.

__________________

__________________

16 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

16 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Regulamentul (UE) nr. XXX/2016 al Parlamentului European și al Consiliului17 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile competente desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.

(36)  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre efectuate în contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care această prelucrare este efectuată de către autoritățile competente desemnate sau de control ale statelor membre în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

17 Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din statele membre în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmării penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament se aplică Directiva 2016/XXX/UE a Parlamentului European și a Consiliului18 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date.

(37)  În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din statele membre în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmării penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave în temeiul prezentului regulament se aplică Directiva 2016/680/UE a Parlamentului European și a Consiliului18 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date.

__________________

__________________

18 Directiva (UE) 2016/680 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

18 Directiva (UE) 2016/680 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Agenția ar trebui să prelucreze date cu caracter personal numai în scopul îndeplinirii sarcinilor sale de a acorda asistență operativă și tehnică, atunci când verifică eșantioane de cazuri în scopul exercițiului de monitorizare, eventual când tratează cererile de protecție internațională din partea copiilor sau a persoanelor vulnerabile, când facilitează schimbul de informații cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu Europol sau cu Eurojust și în cadrul obținerii de informații în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot, precum și pentru analizarea informațiilor privind situația în materie de azil. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să se efectueze cu respectarea principiului proporționalității și să fie strict limitată la datele cu caracter personal necesare pentru scopurile menționate.

(39)  Agenția ar trebui să prelucreze date cu caracter personal numai în scopul îndeplinirii sarcinilor sale de a acorda asistență operativă și tehnică, atunci când verifică eșantioane de cazuri în scopul exercițiului de monitorizare, eventual când tratează cererile de protecție internațională, când facilitează schimbul de informații cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu Europol sau cu Eurojust și în cadrul obținerii de informații în cursul îndeplinirii sarcinilor sale în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să se efectueze cu respectarea principiului proporționalității și să fie strict limitată la datele cu caracter personal necesare pentru scopurile menționate.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Orice date cu caracter personal pe care le prelucrează agenția, cu excepția celor prelucrate în scopuri administrative, ar trebui să fie șterse după 30 de zile. O perioadă de stocare mai lungă nu este necesară pentru scopurile în care agenția prelucrează datele cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

(40)  Orice date cu caracter personal pe care le prelucrează agenția, cu excepția celor prelucrate în scopuri administrative, ar trebui să fie șterse după 45 de zile. O perioadă de stocare mai lungă nu este necesară pentru scopurile în care agenția prelucrează datele cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul   38

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Obiectivele prezentului regulament, și anume să se faciliteze punerea în aplicare a SECA și să se îmbunătățească funcționarea sa, să se consolideze cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, să se promoveze legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a se asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, să se monitorizeze aplicarea operativă și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și să se acorde statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată asupra respectivelor sisteme, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, dar, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(42)  Obiectivele prezentului regulament, și anume să se faciliteze punerea în aplicare a SECA și să se îmbunătățească funcționarea sa, să se consolideze cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, să se promoveze legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a se asigura un grad ridicat de uniformitate și echitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, să se monitorizeze aplicarea operativă și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și să se acorde statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre care se confruntă cu o presiune disproporționată asupra respectivelor sisteme, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, dar, datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Competența de a lua decizii cu privire la cererile individuale de protecție internațională le revine în continuare statelor membre, respectiv autorităților acestora în domeniul azilului.

(46)  Competența de a lua decizii cu privire la cererile individuale de protecție internațională le revine în continuare statelor membre, respectiv autorităților acestora în domeniul azilului. Acest lucru nu exclude, însă, prelucrarea comună a cererilor de protecție individuală de către un stat membru și agenție, la cererea agenției și în cadrul stabilit într-un plan operațional convenit între statul membru gazdă și agenție.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) asigură aplicarea eficientă și uniformă în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil. Agenția facilitează punerea în aplicare și îmbunătățește funcționarea sistemului european comun de azil (SECA) și este responsabilă pentru asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune.

1.   Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) contribuie la asigurarea aplicării eficiente și uniforme în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil. Agenția facilitează punerea în aplicare și îmbunătățește funcționarea sistemului european comun de azil (SECA) și este responsabilă cu asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în vederea garantării unor standarde ridicate în întreaga Uniune.

2.   Agenția este un centru de expertiză prin prisma independenței sale, a calității științifice și tehnice a asistenței pe care o acordă și a informațiilor pe care le difuzează, a transparenței procedurilor și metodelor sale operative, a diligenței cu care efectuează sarcinile care îi sunt încredințate și a capacității în materie de tehnologie a informației necesare pentru a-și îndeplini mandatul.

2.  Agenția este un centru de expertiză prin prisma independenței sale, a calității științifice și tehnice a asistenței pe care o acordă și a informațiilor pe care le culege și le difuzează, a transparenței procedurilor și metodelor sale operative, a diligenței cu care efectuează sarcinile care îi sunt încredințate și a capacității în materie de tehnologie a informației necesare pentru a-și îndeplini mandatul.

3.   Agenția pentru Azil a Uniunii Europene este noua denumire a Biroului European de Sprijin pentru Azil, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. Activitățile agenției se bazează de acum înainte pe prezentul regulament.

3.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene este noua denumire a Biroului European de Sprijin pentru Azil, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. Activitățile agenției se bazează de acum înainte pe prezentul regulament.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

 

1.  „echipă de sprijin pentru gestionarea migrației” înseamnă o echipă de experți care furnizează întăriri tehnice și operative statelor membre în zonele hotspot și care este alcătuită din experți detașați din statele membre de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și de Agenția Uniunii Europene pentru Azil, precum și din experți trimiși din cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, al Agenției Uniunii Europene pentru Azil, al Europol sau al altor agenții relevante ale Uniunii;

 

2.  „zonă hotspot” înseamnă o zonă hotspot astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (UE) 2016/1624;

 

3.   „stat membru gazdă” înseamnă un stat membru căruia agenția îi acordă asistență operativă și tehnică, în special un stat membru în care sunt trimiși o echipă de sprijin în probleme de azil sau experți din grupul de experți pentru intervenții în situații legate de azil și experți din cadrul personalului agenției sau o echipă de sprijin pentru gestionarea migrației;

 

4.  „stat membru de origine” înseamnă un stat membru care pune la dispoziție experți sau contribuie la echipele de sprijin în probleme de azil, la grupul de experți pentru intervenții în situații legate de azil sau la echipele de sprijin pentru gestionarea migrației;

 

5.  „stat membru participant” înseamnă un stat membru care participă la asistența operativă și tehnică acordată de agenție, astfel cum este definită în planul operativ corespunzător, prin punerea la dispoziție a experților sau a echipamentelor tehnice;

 

6.  „prelucrare în comun” înseamnă acordarea de sprijin în cadrul procedurii de examinare a cererilor individuale de protecție internațională, nefiind inclus procesul de luare a deciziilor cu privire la astfel de cereri individuale de către autoritățile din statele membre responsabile cu procedurile de azil.

 

 

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția efectuează următoarele sarcini:

1.  Agenția sprijină, facilitează, coordonează și consolidează cooperarea practică, schimburile de informații și punerea în aplicare a SECA, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale, realizând următoarele sarcini:

(a)  facilitează, coordonează și consolidează cooperarea practică și schimbul de informații dintre statele membre cu privire la diverse aspecte legate de azil;

 

(b)  colectează și analizează informații privind situația în materie de azil și punerea în aplicare a SECA;

(b)  colectează și analizează informații, inclusiv date calitative și cantitative, privind situația în materie de azil și punerea în aplicare a SECA;

(c)  sprijină statele membre în procesul de punere în aplicare a SECA;

(c)  sprijină statele membre în procesul de punere în aplicare a SECA;

(d)  sprijină statele membre să formeze experți din cadrul tuturor administrațiilor, instanțelor judecătorești și organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil, inclusiv în ceea ce privește elaborarea unei programe comune de bază;

(d)  sprijină statele membre în procesul de formare sau oferă cursuri de formare experților din statele membre din cadrul tuturor administrațiilor, instanțelor judecătorești și organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil, inclusiv în ceea ce privește stabilirea și elaborarea unei programe comune de bază;

(e)  elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte documente care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii;

(e)  elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte documente care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii;

(f)  coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună a situației din țările terțe de origine;

(f)  coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună a situației din țările terțe de origine;

(g)  acordă asistență operativă și tehnică eficace statelor membre, în special atunci când sistemele de azil și de primire ale acestora sunt supuse unei presiuni disproporționate;

(g)  acordă asistență operativă și tehnică eficace statelor membre, în vederea garantării unor standarde ridicate și a respectării drepturilor fundamentale, în special atunci când sistemele de azil și de primire ale acestora sunt supuse unei presiuni disproporționate;

(h)  acordă asistență în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii;

(h)  acordă asistență, efectuează sau coordonează transferul beneficiarilor și solicitanților de protecție internațională în cadrul Uniunii;

(i)  înființează și trimite echipe de sprijin pentru azil și o rezervă de intervenție pentru azil;

(i)  înființează și trimite echipe de sprijin pentru azil și o rezervă de intervenție pentru azil;

 

(ia)  își îndeplinește sarcinile și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [Regulamentul Dublin];

(j)  asigură echipamentele tehnice necesare de care au nevoie echipele de sprijin pentru azil și experții din rezerva de intervenție pentru azil;

(j)  procură și asigură echipamentele tehnice necesare de care au nevoie echipele de sprijin pentru azil și trimite experții din rezerva de intervenție pentru azil;

(k)  stabilește standarde operaționale, indicatori, orientări și bune practici privind punerea în aplicare a tuturor instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil;

(k)  stabilește standarde operaționale, indicatori, orientări și bune practici privind punerea în aplicare a tuturor instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil;

 

(ka)  trimite ofițeri de legătură în statele membre și, după caz, în țările terțe;

(l)  monitorizează și evaluează punerea în aplicare a SECA, precum și sistemele de azil și de primire ale statelor membre;

(l)  monitorizează și evaluează punerea în aplicare a SECA, precum și sistemele de azil și de primire ale statelor membre și emite recomandări în acest sens;

(m)  sprijină statele membre în cooperarea lor cu țările terțe referitoare la aspectele legate de azil, în special în ceea ce privește relocarea.

(m)  sprijină statele membre în cooperarea lor cu țările terțe referitoare la aspectele legate de azil, în special în ceea ce privește relocarea;

 

(ma)  asistă statele membre în ceea ce privește vizele umanitare;

 

(mb)  își îndeplinește sarcinile și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. xxx/xxx [Cadrul de relocare al UE].

2.  Agenția sprijină statele membre în ceea ce privește dimensiunea externă a SECA. În această privință, de comun acord cu Comisia, agenția coordonează schimburile de informații și alte acțiuni întreprinse cu privire la aspectele care decurg din punerea în aplicare a instrumentelor și mecanismelor legate de dimensiunea externă a SECA.

2.  Agenția sprijină statele membre în ceea ce privește dimensiunea externă a SECA. În această privință, de comun acord cu Comisia, agenția coordonează schimburile de informații și alte acțiuni întreprinse cu privire la aspectele care decurg din punerea în aplicare a instrumentelor și mecanismelor legate de dimensiunea externă a SECA, în special aspecte referitoare la accesul la azil și relocare și promovarea unor standarde ridicate de primire.

 

2a.  Pentru a executa sarcinile menționate la alineatele (1) și (2), agenția acționează în strânsă cooperare cu UNHCR, cu organizațiile interguvernamentale relevante, cum ar fi Consiliul Europei și Organizația Internațională pentru Migrație, și cu organizații neguvernamentale relevante, cercetători și mediul academic și ține seama de informațiile pe care aceștia i le pun la dispoziție, după caz, inclusiv în cadrul forumului consultativ menționat la articolul 48.

3.  Agenția poate derula din proprie inițiativă activități de comunicare în domeniile care țin de competența sa. Activitățile de comunicare nu pot avea un impact negativ asupra sarcinilor prevăzute la alineatele (1) și (2) și se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și difuzare relevante adoptate de Consiliul de administrație.

3.   Agenția derulează din proprie inițiativă activități de comunicare în domeniile care țin de competența sa. Aceasta oferă publicului informații exacte și cuprinzătoare cu privire la activitățile sale. Activitățile de comunicare nu pot avea un impact negativ asupra sarcinilor prevăzute la alineatele (1) și (2) și se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și difuzare relevante adoptate de Consiliul de administrație.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Agenția și autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, serviciile naționale de imigrație și de azil și alte servicii naționale sunt supuse obligației de a coopera cu bună credință și de a face schimb de informații.

1.   Agenția și autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, serviciile naționale de imigrație și de azil și alte servicii naționale sunt supuse obligației de a coopera cu bună credință și de a partaja toate informațiile relevante, în mod regulat.

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective, cu UNHCR și cu celelalte organe, organizații și persoane menționate la articolul 2 alineatul (2a).

3.  Agenția organizează, promovează și coordonează activități care permit schimbul de informații între statele membre, inclusiv prin crearea de rețele, după caz. În aceste scopuri, agenția și autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, serviciile naționale de imigrație și de azil și alte servicii naționale își comunică unele altora, în timp util și cu exactitate, toate informațiile necesare.

3.  Agenția organizează, promovează și coordonează activități care permit schimbul de informații între statele membre, inclusiv prin crearea de rețele, după caz. În aceste scopuri, agenția și autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, serviciile naționale de imigrație și de azil și alte servicii naționale își comunică unele altora, în timp util și cu exactitate, toate informațiile necesare.

 

3a.  În cazul în care constată că autoritățile responsabile de procedurile de azil dintr-un stat membru, serviciile naționale de imigrație și azil și alte servicii naționale nu au reușit în mod sistematic să respecte obligația de a coopera cu bună credință, inclusiv obligația de a furniza informații exacte în timp util, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 862/2007, directorul executiv înaintează un raport Consiliului de administrație și Comisiei și include aceste informații în raportul anual de activitate privind situația în materie de azil din Uniune, în conformitate cu articolul 65.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția colectează și analizează informațiile privind situația în materie de azil din Uniune și din țările terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii, inclusiv informații actualizate privind cauzele profunde, fluxurile de migrație și de refugiați, precum și privind orice sosire bruscă a unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care poate supune sistemele de azil și de primire unei presiuni disproporționate, în scopul de a încuraja schimbul de informații rapid și fiabil între statele membre și de a identifica riscurile posibile la adresa sistemelor de azil ale statelor membre.

1.  Agenția colectează și analizează informațiile privind situația în materie de azil din Uniune și din țările terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii, inclusiv informații actualizate privind cauzele profunde, fluxurile de migrație și de refugiați, în special, prezența minorilor neînsoțiți, capacitatea de primire și nevoile de relocare, precum și privind orice sosire bruscă a unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care poate supune sistemele de azil și de primire unei presiuni disproporționate, în scopul de a încuraja schimbul de informații rapid și fiabil între statele membre și de a identifica riscurile posibile la adresa sistemelor de azil ale statelor membre.

2.  Agenția își bazează analiza pe informațiile furnizate în special de către statele membre, instituțiile și agențiile UE relevante, Serviciul European de Acțiune Externă, precum și de către UNHCR și alte organizații internaționale.

2.  Agenția își bazează analiza pe informațiile furnizate în special de către statele membre, instituțiile și agențiile UE relevante, Serviciul European de Acțiune Externă, precum și de către UNHCR și celelalte organe, organizații și persoane menționate la articolul 2 alineatul (2a).

În acest scop, agenția își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene și, în special, se bazează pe analiza riscurilor efectuată de această agenție, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de coerență și convergență a informațiilor furnizate de ambele agenții.

În acest scop, agenția își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, în special, ține seama, după caz, de analiza riscurilor și vulnerabilităților efectuată de această agenție pentru a asigura cel mai înalt nivel de coerență și convergență a informațiilor furnizate de ambele agenții.

3.  Agenția asigură schimbul rapid de informații relevante între statele membre și cu Comisia. De asemenea, agenția prezintă Consiliului de administrație, în timp util și cu exactitate, rezultatele analizei sale.

3.  Agenția asigură schimbul rapid de informații relevante între statele membre și cu Comisia. De asemenea, agenția prezintă Consiliului de administrație și Parlamentului European, în timp util și cu exactitate, rezultatele analizei sale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția organizează, coordonează și promovează schimbul de informații între statele membre și între Comisie și statele membre cu privire la punerea în aplicare a tuturor instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil.

1.  Agenția organizează, coordonează și promovează schimbul de informații între statele membre și între Comisie și statele membre cu privire la punerea în aplicare a tuturor instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil.

2.  Agenția creează o bază de date cu informații faptice, juridice și de jurisprudență referitoare la aplicarea și interpretarea instrumentelor în materie de azil de la nivelul Uniunii și de la nivel național și internațional, utilizând în special mecanismele existente. În bazele de date respective nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste date au fost obținute de către agenție din documente accesibile publicului.

2.  Agenția creează o bază de date cu informații faptice, juridice și de jurisprudență, deschisă publicului, referitoare la aplicarea și interpretarea instrumentelor în materie de azil de la nivelul Uniunii și de la nivel național și internațional, utilizând în special mecanismele existente. În bazele de date respective nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste date au fost obținute de către agenție din documente accesibile publicului.

3.  În special, agenția colectează informații privind următoarele:

3.  În special, agenția colectează informații cantitative și calitative privind următoarele:

(a)  modul în care sunt tratate cererile de protecție internațională de către administrațiile și autoritățile naționale;

(a)  modul în care sunt procesate cererile de protecție internațională de către administrațiile și autoritățile naționale, inclusiv privind durata procesării cererilor și alte aspectele procedurale;

(b)  legislațiile naționale și evoluțiile juridice în materie de azil, inclusiv jurisprudența;

(b)  legislațiile naționale și evoluțiile juridice în materie de azil, inclusiv jurisprudența;

(c)  jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

(c)  jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Sprijin pentru sistemul Dublin

 

Agenția își îndeplinește sarcinile și obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

 

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția stabilește și elaborează cursuri pentru membrii personalului său, pentru personalul administrațiilor, al instanțelor judecătorești și al organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil din statele membre.

1.  Agenția stabilește și elaborează cursuri pentru membrii personalului său, pentru personalul administrațiilor, al instanțelor judecătorești și al organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil din statele membre.

2.  Agenția elaborează aceste cursuri în strânsă cooperare cu statele membre și în cooperare cu organisme de formare corespunzătoare din statele membre, inclusiv cu instituții academice și alte organizații relevante.

2.  Agenția elaborează aceste cursuri în strânsă cooperare cu statele membre și, dacă este cazul cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și în cooperare cu organisme de formare corespunzătoare din statele membre, cu rețelele de formare existente, cum ar fi Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, și cu celelalte organe, organizații și persoane menționate la articolul 2 alineatul (2a).

3.  Agenția elaborează instrumente de formare generale, specifice sau tematice, care pot include metodologii de formare a formatorilor și învățare online (e-learning).

3.  Agenția elaborează instrumente de formare generale, specifice sau tematice, care pot include metodologii de formare a formatorilor și învățare online (e-learning).

4.  Agenția stabilește și elaborează o programă de formare în materie de azil ținând seama de cooperarea existentă în acest domeniu la nivelul Uniunii. Statele membre integrează programa comună de bază în formarea personalului serviciilor și autorităților naționale responsabile în materie de azil, în conformitate cu obligația care le revine în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului21 de a asigura formarea corespunzătoare a personalului lor.

4.  Agenția stabilește și elaborează o programă de formare în materie de azil ținând seama de cooperarea existentă în acest domeniu la nivelul Uniunii. Programa comună de bază urmărește promovarea celor mai bune practici și a celor mai înalte standarde în punerea în aplicare a legislației Uniunii în materie de azil. Statele membre integrează programa comună de bază în formarea personalului serviciilor și autorităților naționale responsabile în materie de azil, în conformitate cu obligația care le revine în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului21 de a asigura formarea corespunzătoare a personalului lor.

5.  Activitățile de formare specifice sau tematice privind aspecte legate de azil includ:

5.  Activitățile de formare specifice sau tematice privind aspecte legate de azil includ, printre altele:

(a)  standardele internaționale și ale Uniunii în materie de drepturi fundamentale, în special dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și legislația internațională și a Uniunii în materie de azil, inclusiv aspecte juridice și de jurisprudență specifice;

(a)  standardele internaționale și ale Uniunii în materie de drepturi fundamentale, în special dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și legislația internațională și a Uniunii în materie de azil, inclusiv aspecte juridice, procedurale și de jurisprudență specifice;

(b)  aspecte legate de tratarea cererilor de protecție internațională, în special a celor introduse de persoane vulnerabile cu nevoi speciale și de copii, inclusiv în ceea ce privește evaluarea interesului superior al copilului, garanțiile procedurale specifice, cum ar fi respectarea dreptului copilului de a fi ascultat și aspectele legate de protecția copilului, cum ar fi tehnicile de determinare a vârstei;

(b)  aspecte legate de tratarea cererilor de protecție internațională, în special a celor introduse de persoane vulnerabile;

 

(ba)  procedurile de identificare și de sesizare pentru minori, inclusiv norme detaliate vizând evaluarea interesului superior al copilului, garanțiile procedurale specifice, cum ar fi respectarea dreptului copilului de a fi ascultat și aspectele legate de protecția copilului, cum ar fi tehnicile de determinare a vârstei;

(c)  tehnici de intervievare, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii;

(c)  tehnici de intervievare, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor, persoanelor vulnerabile și victimelor torturii;

 

(ca)  procedurile de identificare și de sesizare pentru persoane vulnerabile;

 

(cb)  schimburi de bune practici privind punerea în aplicare a legislației Uniunii în materie de azil, în special în contextul facilitării formării destinate membrilor instanțelor judecătorești și organelor jurisdicționale;

(d)  datele privind amprentele digitale, inclusiv calitatea datelor și cerințele de securitate;

(d)  datele privind amprentele digitale, inclusiv aspecte legate de protecția datelor, calitatea datelor și cerințele de securitate;

(e)  utilizarea rapoartelor de expertiză medicală și judiciară în procedurile de azil;

(e)  utilizarea rapoartelor de expertiză medicală și judiciară în procedurile de azil;

(f)  aspecte legate de producerea și utilizarea informațiilor privind țările de origine;

(f)  aspecte legate de producerea și utilizarea informațiilor privind țările de origine;

(g)  condițiile de primire, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor neînsoțiți și copiilor cu familiile lor, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii.

(g)  condițiile de primire, inclusiv acordarea unei atenții și asistențe speciale copiilor neînsoțiți și copiilor cu familiile lor și persoanelor vulnerabile;

 

(ga)  aspecte legate de conținutul protecției internaționale, drepturile persoanelor care beneficiază de protecție internațională și sprijinul pentru integrare;

 

(gb)  aspecte legate de gestionarea procedurilor de transfer;

 

(gc)  relocarea, inclusiv în ceea ce privește misiunile de selecție, furnizarea de informații înainte de plecare și de sprijin după sosire, acces la educație, cursuri de limbi străine, formare profesională și ucenicii;

 

(gd)  competențe în materie de rezistență și gestionare a stresului pentru personalul care lucrează direct cu solicitanții de azil;

 

(ge)  alte aspecte relevante, atunci când este necesar, pe baza unei decizii a Consiliului de administrație.

6.  Cursurile propuse sunt de înaltă calitate și definesc principii-cheie și bune practici în vederea creșterii convergenței metodelor administrative, a deciziilor și a practicii juridice, cu respectarea deplină a independenței instanțelor judecătorești și a organelor jurisdicționale naționale.

6.  Cursurile propuse sunt de înaltă calitate și definesc principii-cheie și bune practici în vederea creșterii convergenței metodelor administrative, a deciziilor și a practicii juridice, cu respectarea deplină a independenței instanțelor judecătorești și a organelor jurisdicționale naționale.

7.  În plus, agenția ia măsurile necesare pentru a se asigura că experții care fac parte din echipele de sprijin pentru azil și din rezerva de intervenție pentru azil au beneficiat de formare specializată relevantă pentru sarcinile și atribuțiile lor înainte să participe la activitățile operative organizate de agenție. Agenția desfășoară exerciții periodice cu experții respectivi, în conformitate cu programul de formare specializată și de exerciții prevăzut în programul său anual de lucru.

7.   În plus, agenția oferă experților care fac parte din echipele de sprijin pentru azil și din rezerva de intervenție pentru azil formare specializată relevantă pentru sarcinile și atribuțiile lor înainte ca aceștia să participe la activitățile operative organizate de agenție. Agenția desfășoară exerciții periodice cu experții respectivi, în conformitate cu programul de formare specializată și de exerciții prevăzut în programul său anual de lucru.

8.  Agenția poate organiza activități de formare în cooperare cu statele membre sau țările terțe, pe teritoriul acestora.

8.   Agenția poate organiza activități de formare în cooperare cu statele membre sau țările terțe, pe teritoriul acestora.

__________________

__________________

21 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

21 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este un centru pentru colectarea de informații relevante, fiabile, exacte și actualizate privind țările de origine ale persoanelor care solicită protecție internațională, inclusiv informații specifice privind copiii și informații punctuale privind persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile. Agenția elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte produse care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine.

1.  Agenția este un centru pentru colectarea de informații obiective, relevante, fiabile, exacte și actualizate privind țările de origine ale persoanelor care solicită protecție internațională, inclusiv informații specifice privind copiii, informații specifice legate de gen și informații punctuale privind persoanele vulnerabile și persoanele care aparțin minorităților. Agenția elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte produse care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine.

2.  În special, agenția:

2.  În special, agenția:

(a)  utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv analiza sa a informațiilor privind situația în materie de azil și alte informații colectate de la organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale, inclusiv prin intermediul rețelelor menționate la articolul 9, precum și de la instituțiile, agențiile, organele și oficiile Uniunii și de la Serviciul European de Acțiune Externă;

(a)  utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv analiza sa a informațiilor privind situația în materie de azil și alte informații colectate de la UNHCR și alte organe, organizații și persoane menționate la articolul 2 alineatul (2a), inclusiv prin intermediul rețelelor menționate la articolul 9, al forumului consultativ menționat la articolul 48 și al misiunilor de informare coordonate de agenție, precum și de la instituțiile, agențiile, organele și oficiile Uniunii și de la Serviciul European de Acțiune Externă;

(b)  gestionează și dezvoltă în continuare un portal pentru colectarea de informații privind țările de origine;

(b)  gestionează și dezvoltă în continuare un portal accesibil publicului pentru colectarea și difuzarea de informații privind țările de origine;

(c)  elaborează un format comun și o metodologie comună, inclusiv un mandat, în conformitate cu cerințele legislației Uniunii în materie de azil, pentru elaborarea de rapoarte și de alte produse cu informații privind țările de origine la nivelul Uniunii.

(c)  elaborează, în consultare cu forumul consultativ, precum și cu UNHCR și alte organizații interguvernamentale și neguvernamentale relevante, cu cercetători și mediul academic, un format comun și o metodologie comună, inclusiv un mandat, pentru elaborarea de rapoarte și de alte produse cu informații privind țările de origine la nivelul Uniunii în conformitate cu cerințele legislației internaționale și a Uniunii în materie de azil.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția asigură coordonarea inițiativelor naționale de producere de informații privind țara de origine prin crearea și gestionarea de rețele ale statelor membre de informații privind țara de origine.

1.  Agenția asigură coordonarea inițiativelor naționale de producere de informații privind țara de origine prin crearea și gestionarea de rețele ale statelor membre de informații privind țara de origine. Aceste rețele pot implica, dacă este necesar și de la caz la caz, experți externi cu cunoștințe de specialitate relevante, din partea UNHCR și a organizațiilor neguvernamentale.

2.  Scopul rețelelor prevăzute la alineatul (1) este ca statele membre:

2.  Scopul rețelelor prevăzute la alineatul (1) este ca statele membre:

(a)  să facă schimb de rapoarte naționale și de alte produse privind țările de origine, inclusiv cele cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine, și să le actualizeze;

(a)  periodic, să facă schimb de rapoarte naționale și de alte produse privind țările de origine, inclusiv cele cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine, și să le actualizeze;

(b)  să transmită agenției întrebări privind chestiuni de fapt specifice care pot apărea ca urmare a cererilor de protecție internațională, fără a aduce atingere normelor de confidențialitate stabilite în legislația națională.

(b)  să transmită agenției întrebări privind chestiuni de fapt specifice care pot apărea ca urmare a cererilor de protecție internațională, fără a aduce atingere normelor privind viața privată, protecția datelor și confidențialitatea stabilite în legislația națională și să ajute agenția să răspundă la aceste întrebări.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a favoriza convergența în aplicarea criteriilor de evaluare stabilite în Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului22, agenția coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine.

1.  Pentru a favoriza convergența în aplicarea criteriilor de evaluare stabilite în Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului22, agenția coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine. Agenția se asigură că o astfel de analiză comună ține seama de cele mai recente orientări ale UNHCR privind eligibilitatea pentru evaluarea nevoilor de protecție internațională ale solicitanților de azil din anumite țări de origine.

2.  După consultarea Comisiei, directorul executiv prezintă respectiva analiza comună Consiliului de administrație spre aprobare. Statele membre au obligația de a ține cont de analiza comună atunci când examinează cererile de protecție internațională, fără a aduce atingere competenței lor de a decide cu privire la cererile individuale.

2.  După consultarea Comisiei, a UNHCR și a forumului consultativ, directorul executiv adoptă respectiva analiza comună după ce o trimite Consiliului de administrație spre examinare. Statele membre au obligația de a ține cont de analiza comună atunci când examinează cererile de protecție internațională, fără a aduce atingere competenței lor de a decide cu privire la cererile individuale.

3.  Agenția se asigură că analiza comună este revizuită constant și actualizată în funcție de necesități. Orice astfel de revizuire necesită, de asemenea, consultarea prealabilă a Comisiei și aprobarea de către Consiliul de administrație.

3.  Agenția se asigură că analiza comună este revizuită constant și actualizată în funcție de necesități. Orice astfel de revizuire necesită, de asemenea, consultarea prealabilă a Comisiei, a UNHCR și a forumului consultativ.

4.  În fiecare lună, statele membre transmit agenției informații relevante referitoare la deciziile luate în privința solicitanților de protecție internațională care provin din țările terțe vizate de analiza comună. Informațiile respective includ în special:

4.  În fiecare lună, statele membre transmit agenției toate informațiile relevante referitoare la deciziile luate în privința solicitanților de protecție internațională care provin din țările terțe vizate de analiza comună. Informațiile respective includ în special:

(a)  statistici privind numărul deciziilor prin care se acordă protecție internațională solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună, precizându-se tipul protecției;

(a)  statistici privind numărul cererilor de protecție internațională depuse și numărul deciziilor prin care se acordă protecție internațională solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună, precizându-se tipul protecției;

(b)  statistici privind numărul deciziilor prin care se refuză protecția internațională solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună;

(b)  statistici privind numărul deciziilor, inclusiv al deciziilor de inadmisibilitate, prin care se refuză protecția internațională solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună și motivele refuzului;

(c)  statistici privind numărul deciziilor luate în privința solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună în cazurile în care nu s-a ținut cont de analiza comună, precizându-se motivele pentru care nu s-a ținut cont de aceasta.

(c)  statistici privind numărul deciziilor, inclusiv al deciziilor de inadmisibilitate, luate în privința solicitanților din fiecare țară de origine vizată de analiza comună în cazurile în care nu s-a ținut cont de analiza comună, precizându-se motivele pentru care nu s-a ținut cont de aceasta.

 

4a.  Pe baza informațiilor menționate la alineatul (4), agenția analizează diferențele între ratele de recunoaștere înregistrate de statele membre în ceea ce privește cererile de protecție internațională ale solicitanților care provin dintr-o anumită țară de origine vizată de analiza comună. Dacă agenția constată că există diferențe semnificative, directorul executiv notifică Comisiei și Parlamentului European diferențele respective și posibilele motive ale acestora. Comisia ia apoi măsuri subsecvente, după caz.

 

4b.  Agenția se asigură că informațiile primite de la statele membre în conformitate cu alineatul (4) sunt accesibile publicului și sunt incluse ca anexă în raportul anual care trebuie redactat în conformitate cu articolul 65.

__________________

__________________

22 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare) (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

22 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare) (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția acordă asistență Comisiei în procesul de analizare periodică a situației din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX, inclusiv cele care au fost suspendate de către Comisie și cele care au fost eliminate din lista respectivă.

1.  Agenția acordă asistență Comisiei în procesul de analizare periodică a situației din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX, inclusiv cele care au fost suspendate de către Comisie și cele care au fost eliminate din lista respectivă.

2.  La cererea Comisiei, agenția îi furnizează informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

2.  Agenția îi furnizează Comisiei informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure sau eliminate provizoriu sau permanent de pe această listă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX. Aceste informații vor fi, de asemenea, transmise Parlamentului European.

 

2a.  Informațiile furnizate de agenție în conformitate cu alineatele (1) și (2) se elaborează în conformitate cu principiile generale prevăzute la articolul 8 și iau în considerare informațiile primite de la UNHCR, de la mecanismele de monitorizare a drepturilor omului din cadrul ONU și al Consiliului Europei, de la organizații neguvernamentale relevante și din alte surse independente și de încredere relevante, inclusiv informațiile furnizate în cadrul forumului consultativ.

3.  Odată cu notificarea Comisiei în conformitate cu articolul 37 alineatul (4), articolul 38 alineatul (5) și articolul 39 alineatul (7) din Directiva 2013/32/UE, statele membre informează și agenția cu privire la țările terțe care sunt desemnate țări de origine sigure sau țări terțe sigure sau cărora li se aplică conceptele de primă țară de azil, țară terță sigură sau țară terță europeană sigură în temeiul articolelor 35, 38 și, respectiv, 39 din Directiva 2013/32/UE.

3.  Odată cu notificarea Comisiei în conformitate cu articolul 37 alineatul (4), articolul 38 alineatul (5) și articolul 39 alineatul (7) din Directiva 2013/32/UE, statele membre informează și agenția cu privire la țările terțe care sunt desemnate țări de origine sigure sau țări terțe sigure sau cărora li se aplică conceptele de primă țară de azil, țară terță sigură sau țară terță europeană sigură în temeiul articolelor 35, 38 și, respectiv, 39 din Directiva 2013/32/UE.

Comisia poate solicita agenției să efectueze o analiză a situației din oricare astfel de țară terță cu scopul de a evalua dacă sunt respectate condițiile și criteriile relevante stabilite în directiva menționată.

Parlamentul, Consiliul sau Comisia poate solicita agenției să efectueze o analiză a situației din oricare astfel de țară terță cu scopul de a evalua dacă sunt respectate condițiile și criteriile relevante stabilite în directiva menționată.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția organizează și coordonează activități de promovare a punerii în aplicare corecte și eficace a legislației Uniunii, inclusiv prin elaborarea unor standarde operaționale, indicatori, orientări și bune practici în materie de azil, precum și prin schimbul de bune practici în materie de azil între statele membre.

1.  Agenția organizează și coordonează activități de promovare a punerii în aplicare corecte și eficace a legislației Uniunii, inclusiv prin elaborarea unor standarde operaționale, indicatori, orientări și bune practici în materie de azil, precum și prin schimbul de bune practici în materie de azil între statele membre.

2.  Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei și în consultare cu aceasta, agenția elaborează standarde operaționale privind punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil și indicatori pentru monitorizarea respectării acestor standarde operaționale, precum și orientări și bune practici referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil. După consultarea Comisiei și după adoptarea lor de către Consiliul de administrație, agenția comunică statelor membre respectivele standarde, indicatori, orientări și bune practici.

2.  Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei și în consultare cu aceasta, cu statele membre, cu forumul său consultativ, cu UNHCR, cu organizații interguvernamentale și neguvernamentale relevante și, după caz, cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară și asociații judiciare, agenția elaborează standarde operaționale privind punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil și indicatori pentru monitorizarea respectării acestor standarde operaționale, precum și orientări și bune practici referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil. După consultarea Comisiei și după adoptarea lor de către Consiliul de administrație, agenția comunică statelor membre respectivele standarde, indicatori, orientări sau bune practici.

3.  La solicitarea statelor membre, agenția le ajută să aplice standardele operaționale, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

3.  La solicitarea statelor membre, agenția le ajută să aplice standardele operaționale, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu Comisia, stabilește un mecanism pentru:

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu Comisia, stabilește un mecanism pentru:

(a)  a monitoriza punerea în aplicare și a evalua toate aspectele SECA în statele membre, în special sistemul Dublin, condițiile de primire, procedurile de azil, aplicarea criteriilor de stabilire a nevoilor de protecție, precum și natura și calitatea protecției oferite persoanelor care au nevoie de protecție internațională de către statele membre, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, garanțiile de protecție a copilului și nevoile persoanelor vulnerabile;

(a)  a monitoriza punerea în aplicare și a evalua toate aspectele SECA în statele membre, în special sistemul Dublin, condițiile de primire, procedurile de azil, și respectarea garanțiilor procedurale, dreptul la cale de atac eficientă, inclusiv asistența juridică, accesul la servicii de interpretariat, aplicarea criteriilor de stabilire a nevoilor de protecție, precum și natura și calitatea protecției oferite persoanelor care au nevoie de protecție internațională de către statele membre, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, garanțiile de protecție a copilului și funcționarea mecanismelor de sesizare pentru solicitanții vulnerabili și relocarea;

(b)  a monitoriza respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a indicatorilor, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil;

(b)  a monitoriza respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a indicatorilor, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil;

(c)  a verifica sistemele de azil și de primire, capacitățile, infrastructura, echipamentele, personalul disponibil, inclusiv pentru traducere și interpretariat în statele membre, resursele financiare și capacitatea autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, inclusiv a sistemului judiciar, de a trata și a gestiona dosarele de azil în mod eficient și corect.

(c)  a verifica sistemele de azil și de primire, capacitățile, infrastructura, echipamentele, resursele financiare și umane, inclusiv pentru traducere și interpretariat în statele membre, și capacitatea autorităților judiciare și administrative ale statelor membre competente în domeniul azilului, inclusiv a sistemului judiciar, de a trata și a gestiona dosarele de azil în mod eficient și în conformitate cu dreptul UE.

 

1a.  În sensul alineatului (1), agenția are acces la datele statistice agregate și anonimizate din partea Eurodac, precum și a VIS, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 767/2008, a SIS II, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și a sistemului de intrare/ieșire, care urmează a fi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 2017/… al Parlamentului European și Consiliului.

2.  Agenția își poate baza evaluarea în special pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil elaborată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri.

2.  Agenția își bazează evaluarea în special pe informațiile furnizate, între altele, de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil elaborată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri, pe informațiile furnizate de solicitanți și pe evaluările furnizate de organele, organizațiile și persoanele menționate la articolul 2 alineatul (2a).

 

Pentru realizarea acestei evaluări, agenția poate efectua vizite neanunțate la fața locului, fără a notifica acest lucru în prealabil statului membru în cauză. Comisia stabilește, în strânsă cooperare cu statele membre, orientări generale privind aspectele practice de desfășurare a acestor vizite.

În acest scop, la cererea agenției, statele membre îi furnizează informațiile necesare referitoare la procedurile de azil, echipamente, infrastructură, condițiile de primire, ratele de recunoaștere și calitatea protecției, precum și la personalul și resursele financiare necesare la nivel național pentru a asigura o gestionare eficientă a sistemului de azil și de primire. Statele membre cooperează, de asemenea, cu agenția și facilitează desfășurarea vizitelor la fața locului pe care agenția le efectuează în scopul exercițiului de monitorizare.

În acest scop, la cererea agenției, statele membre îi furnizează informațiile necesare referitoare la procedurile de azil, la garanțiile procedurale relevante, inclusiv la disponibilitatea asistenței juridice și accesul la servicii de interpretare, echipamente, infrastructură, condițiile de primire, ratele de recunoaștere și calitatea protecției, precum și la personalul și resursele financiare disponibile la nivel național pentru a asigura o gestionare eficientă a sistemului de azil și de primire. Statele membre cooperează, de asemenea, cu agenția și facilitează și sprijină activ desfășurarea vizitelor la fața locului pe care agenția le efectuează în scopul exercițiului de monitorizare.

3.  Agenția evaluează dacă statele membre sunt pregătite să facă față provocărilor ce ar decurge dintr-o eventuală presiune disproporționată asupra sistemelor lor de azil și de primire. Agenția poate solicita statelor membre să îi furnizeze planurile lor pentru situații neprevăzute care conțin măsurile care ar trebui să fie luate pentru a face față unei astfel de presiuni disproporționate eventuale și ajută statele membre să pregătească și să își revizuiască planurile pentru situații neprevăzute, în cazul în care este necesar.

3.  Agenția evaluează dacă statele membre au capacitatea și sunt pregătite să facă față provocărilor ce ar decurge dintr-o eventuală presiune disproporționată asupra sistemelor lor de azil și de primire, fără a aduce atingere competențelor Comisiei, astfel cum sunt prevăzute în tratate. Agenția poate solicita statelor membre să îi furnizeze planurile lor pentru situații neprevăzute care conțin măsurile care ar trebui să fie luate pentru a face față unei astfel de presiuni disproporționate eventuale și ajută statele membre să pregătească și să își revizuiască planurile pentru situații neprevăzute, în conformitate cu articolul 16, în cazul în care este necesar.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru a-și îndeplini misiunea de monitorizare și de evaluare a punerii în aplicare a SECA și a sistemelor de azil și de primire ale statelor membre într-un mod eficace, imparțial și independent, agenția dispune de un număr adecvat de personal permanent și temporar și de resurse financiare suficiente.

Justificare

Misiunea de monitorizare și de evaluare a SECA nu ar trebui să fie efectuată de experți detașați, ci de personalul propriu al agenției, format special în acest sens. Se prevede ca numărul de angajați ai agenției să ajungă la 500 până în 2020. Cu toate acestea, întrucât schema de personal nu poate fi inclusă în regulament, trebuie să se garanteze că agenția va dispune de personal propriu suficient pentru a-și realiza misiunile în mod eficace și pentru a garanta imparțialitatea acestuia.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație, în consultare cu Comisia, stabilește programul de monitorizare și de evaluare a sistemelor de azil și de primire din fiecare stat membru sau din toate statele membre pe baza unor aspecte tematice sau specifice ale sistemelor de azil. Acest program face parte din programarea multianuală și anuală menționată la articolul 41.

1.  Agenția, în consultare cu Comisia, stabilește programul pentru mecanismul menționat la articolul 13. Acest program face parte din programarea multianuală și anuală menționată la articolul 41.

În programarea multianuală se indică statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt monitorizate în fiecare an, asigurându-se faptul că fiecare stat membru este monitorizat cel puțin o dată la cinci ani.

În programarea multianuală se indică statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt monitorizate în fiecare an, asigurându-se faptul că fiecare stat membru este monitorizat cel puțin o dată la trei ani;

În programul anual de lucru se indică statele membre care urmează să fie monitorizate în anul următor în conformitate cu programarea multianuală și cu evaluările tematice. Programul include o indicație privind conținutul monitorizării și un calendar al eventualelor vizite la fața locului.

În programul anual de lucru se indică statele membre care urmează să fie monitorizate în anul următor în conformitate cu programarea multianuală și toate evaluările tematice realizate într-unul sau mai multe state membre, considerate necesare în anul următor pe baza analizei informațiilor realizată în conformitate cu articolul 4. Programul include o indicație privind conținutul monitorizării și un calendar al eventualelor vizite la fața locului.

Programul anual de lucru poate fi adaptat, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 41.

Programul anual de lucru poate fi adaptat, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 41.

Din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, agenția poate iniția un exercițiu de monitorizare pentru a evalua sistemele de azil sau de primire ale unui stat membru ori de câte ori există motive serioase de îngrijorare privind funcționarea oricărui aspect al sistemelor de azil sau de primire ale statului membru respectiv.

Din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, agenția inițiază un exercițiu de monitorizare pentru a evalua sistemele de azil sau de primire ale unui stat membru ori de câte ori există motive serioase de îngrijorare privind funcționarea oricărui aspect al sistemelor de azil sau de primire ale statului membru respectiv sau capacitatea și disponibilitatea statului membru de a face față provocărilor pe care le presupune o presiune disproporționată care ar putea pune în pericol funcționarea SECA. În cazul în care un astfel de exercițiu de monitorizare evidențiază deficiențe grave considerate a pune în pericol funcționarea SECA sau a constitui o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără frontiere interne, Comisia, din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului European sau a unui stat membru, informează Parlamentul European și Consiliul în cel mai scurt timp.

2.  Agenția înființează echipe de experți pentru fiecare exercițiu de monitorizare, inclusiv pentru vizitele la fața locului, după caz. Echipele de experți sunt compuse din experți din personalul agenției și din reprezentanți ai Comisiei. Echipa de experți are obligația de a elabora un raport pe baza constatărilor vizitelor la fața locului și a informațiilor furnizate de statele membre.

2.  Agenția înființează echipe de experți pentru fiecare exercițiu de monitorizare, inclusiv pentru vizitele la fața locului, după caz. Echipele de experți pot fi compuse din experți din personalul agenției și din reprezentanți ai Comisiei. Echipa de experți are obligația de a elabora un raport pe baza constatărilor vizitelor la fața locului, inclusiv a vizitelor neanunțate la fața locului, și a informațiilor furnizate de statele membre, de UNHCR și de organizațiile neguvernamentale.

3.  Directorul executiv transmite proiectul de raport al echipei de experți statului membru în cauză, care își prezintă observațiile cu privire la acesta. Directorul executiv transmite apoi proiectul de raport, ținând seama de observațiile statului membru în cauză, Consiliului de administrație. Consiliul de administrație adoptă raportul de monitorizare și îl transmite Comisiei.

3.  Directorul executiv transmite proiectul de raport al echipei de experți statului membru în cauză, care își prezintă observațiile cu privire la acesta. Directorul executiv finalizează apoi proiectul de raport, ținând seama de observațiile statului membru în cauză și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

4.  După consultarea Comisiei, directorul executiv transmite statului membru în cauză un proiect de recomandări în care prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor menționate în raportul de monitorizare. Statului membru în cauză i se acordă un termen de o lună pentru a-și prezenta observațiile cu privire la proiectul de recomandări. După ce analizează observațiile, Consiliul de administrație adoptă recomandările și invită statul membru în cauză să elaboreze un plan de acțiune în care să prezinte măsurile de remediere a eventualelor deficiențe.

4.  După consultarea Comisiei, directorul executiv transmite statului membru în cauză un proiect de recomandări în care prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor menționate în raportul de monitorizare. Statului membru în cauză i se acordă un termen de o lună pentru a-și prezenta observațiile cu privire la proiectul de recomandări și de zece zile în cazul situației menționate la alineatul (1) litera (c). După ce analizează observațiile, Consiliul de administrație adoptă recomandările și invită statul membru în cauză să elaboreze un plan de acțiune în care să prezinte măsurile de remediere a eventualelor deficiențe. Recomandările se pun la dispoziția publicului.

5.  Statul membru în cauză transmite agenției un plan de acțiune în termen de o lună de la adoptarea recomandărilor menționate la alineatul (4). Statul membru respectiv informează agenția cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune în termen de trei luni de la adoptarea recomandărilor și ulterior o dată pe lună timp de maximum șase luni.

5.  Statul membru în cauză transmite agenției un plan de acțiune în termen de o lună de la adoptarea recomandărilor menționate la alineatul (4) și de cincisprezece zile în cazul situației menționate la alineatul (1) litera (c). Statul membru respectiv informează agenția cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune în termen de trei luni de la adoptarea recomandărilor și de 45 de zile în cazul situației menționate la alineatul (1) litera (c) și ulterior o dată pe lună timp de maximum șase luni.

6.  Agenția informează periodic Comisia cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune.

6.  Agenția informează periodic Comisia și Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Ofițerii de legătură în statele membre

 

1.  Pentru a ajuta agenția să își îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul articolelor 13 și 14, agenția monitorizează periodic gestionarea SECA de către statele membre prin intermediul ofițerilor de legătură ai agenției.

 

Agenția poate decide ca un ofițer de legătură să acopere până la patru state membre aflate în proximitate geografică.

 

2.  Directorul executiv numește experți din cadrul personalului agenției care urmează să fie utilizați ca ofițeri de legătură. În urma consultării cu statele membre vizate, directorul executiv face o propunere privind natura și condițiile trimiterii ofițerilor de legătură respectivi și statul membru sau regiunea în care pot fi trimiși aceștia. Propunerea formulată de directorul executiv se supune aprobării Consiliului de administrație. Directorul executiv informează statul membru în cauză cu privire la numirea ofițerilor de legătură și stabilește, împreună cu statul membru în cauză, locul de trimitere.

 

3.  Ofițerii de legătură acționează în numele agenției și promovează cooperarea și dialogul dintre agenție și autoritățile naționale responsabile de aplicarea SECA, în special autoritățile însărcinate cu prelucrarea solicitărilor de azil. Ofițerii de legătură au, în special, următoarele sarcini:

 

(a)  joacă rolul de interfață între agenție și autoritățile naționale responsabile de azil;

 

(b)  sprijină colectarea informațiilor menționate la articolele 13 și 14 și a oricăror alte informații solicitate de agenție;

 

(c)  contribuie la promovarea aplicării acquis-ului Uniunii privind punerea în aplicare a SECA, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale;

 

(d)  dacă este posibil, acordă asistență statelor membre la elaborarea planurilor lor pentru situații neprevăzute conținând măsurile care urmează a fi adoptate pentru a face față unei eventuale presiuni disproporționate asupra sistemelor de azil și de primire ale acestora;

 

(e)  facilitează comunicarea dintre statul membru în cauză și agenție, comunică statului membru în cauză informațiile relevante primite de la agenție, inclusiv informațiile cu privire la asistența în curs de desfășurare;

 

(f)  prezintă periodic directorului executiv rapoarte privind capacitatea statului membru în cauză de a-și îndeplini efectiv obligațiile care îi revin în temeiul SECA.

 

În cazul în care rapoartele menționate la litera (f) indică îngrijorări privind unul sau mai multe aspecte relevante pentru statul membru în cauză, acesta este informat fără întârziere de către directorul executiv.

 

4.  În îndeplinirea sarcinilor care le revin, ofițerii de legătură nu acceptă instrucțiuni decât din partea agenției.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care, după perioada menționată la articolul 14 alineatul (5), statul membru în cauză nu a pus integral în aplicare planul de acțiune, iar deficiențele sistemelor de azil și de primire sunt atât de grave încât pun în pericol funcționarea SECA, Comisia, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, adoptă recomandări adresate statului membru respectiv, în care prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, și, dacă este necesar, stabilește măsurile pe care ar trebui să le ia agenția pentru a sprijini statul membru în cauză.

1.  În cazul în care, după perioada menționată la articolul 14 alineatul (5), statul membru în cauză nu a pus integral în aplicare planul de acțiune, Comisia, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, adoptă recomandări adresate statului membru respectiv, în care prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, și, dacă este necesar, stabilește măsurile pe care ar trebui să le ia agenția pentru a sprijini statul membru în cauză.

2.  Ținând cont de gravitatea deficiențelor constatate, Comisia poate organiza vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune.

2.  Ținând cont de gravitatea deficiențelor constatate, Comisia poate organiza vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune.

3.  Statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a recomandărilor menționate la alineatul (1) în termenul stabilit în recomandările respective.

3.  Statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a recomandărilor menționate la alineatul (1) în termenul stabilit în recomandările respective.

În cazul în care, după acest termen, Comisia nu este convinsă că statul membru a respectat pe deplin recomandările, aceasta poate lua măsuri suplimentare în conformitate cu articolul 22 alineatul (3).

În cazul în care, după acest termen, Comisia nu este convinsă că statul membru a respectat pe deplin recomandările, aceasta poate adopta o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, indicând una sau mai multe măsuri necesare pentru remedierea deficiențelor constatate.

 

3a.  Atunci când un stat membru, în mod sistematic, nu respectă măsurile prevăzute în actul de punere în aplicare menționat la alineatul (3) în termenul stabilit în acest act, punând astfel în mare pericol funcționarea SECA, Comisia poate, în ultimă instanță, să declanșeze procedura prevăzută la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 2016/399, cu condiția îndeplinirii condițiilor relevante și în conformitate cu principiile necesității și proporționalității.

4.  Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele realizate de statul membru în cauză.

4.  Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele realizate de statul membru în cauză.

 

4a. Comisia transmite Parlamentului European, la cererea acestuia, orice document legat de măsurile subsecvente exercițiului de monitorizare, inclusiv rezultatele tuturor vizitelor la fața locului.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției pentru a-și îndeplini obligațiile în domeniul azilului, mai ales atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate.

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției pentru a-și îndeplini obligațiile în domeniul azilului, mai ales atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate.

2.  Statele membre înaintează directorului executiv o cerere de asistență, în care descriu situația și scopul cererii. Cererea este însoțită de o evaluare detaliată a nevoilor. Directorul executiv evaluează, aprobă și coordonează cererile de asistență. Fiecare cerere face obiectul unei evaluări detaliate și fiabile, care să permită agenției să identifice și să propună o serie de măsuri, precum cele menționate la alineatul (3), care pot răspunde nevoilor statului membru în cauză.

2.  Statele membre înaintează directorului executiv o cerere de asistență, în care descriu situația și scopul cererii. Cererea este însoțită de o evaluare detaliată a nevoilor. Directorul executiv evaluează, aprobă și coordonează cererile de asistență. Fiecare cerere face obiectul unei evaluări detaliate și fiabile, care să permită agenției să identifice și să propună o serie de măsuri într-un termen rezonabil, precum cele menționate la alineatul (3), care pot răspunde nevoilor statului membru în cauză.

3.  Agenția organizează și coordonează, pe o perioadă limitată de timp, una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice:

3.  Agenția organizează și coordonează, pe o perioadă limitată de timp, una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale:

(a)  ajută statele membre în procesul de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe;

(a)  ajută statele membre în procesul de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe;

(b)  facilitează examinarea cererilor de protecție internațională care sunt în curs de examinare de către autoritățile naționale competente;

(b)  facilitează examinarea cererilor de protecție internațională care sunt în curs de examinare de către autoritățile naționale competente, inclusiv, după caz, prin acordarea de sprijin statelor membre la examinarea admisibilității cererilor de azil;

(c)  acordă asistență autorităților naționale competente responsabile de examinarea cererilor de protecție internațională;

(c)  acordă asistență autorităților naționale competente responsabile de examinarea cererilor de protecție internațională, inclusiv prin intermediul unei prelucrări comune, dacă o cere statul membru respectiv;

(d)  facilitează inițiativele statelor membre de cooperare tehnică în ceea ce privește tratarea cererilor de protecție internațională;

(d)  facilitează inițiativele statelor membre de cooperare tehnică în ceea ce privește tratarea cererilor de protecție internațională;

(e)  acordă asistență în ceea ce privește furnizarea de informații privind procedura de protecție internațională;

(e)  acordă asistență în ceea ce privește furnizarea de informații privind procedura de protecție internațională;

(f)  oferă consiliere și coordonează crearea sau furnizarea de facilități de primire de către statele membre, în special cazarea de urgență, mijloacele de transport și asistența medicală;

(f)  oferă consiliere și coordonează crearea sau furnizarea de facilități de primire de către statele membre, în special cazarea de urgență, mijloacele de transport și asistența medicală;

(g)  acordă asistență în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii;

(g)  acordă asistență, efectuează sau coordonează relocarea sau transferul beneficiarilor și solicitanților de protecție internațională în cadrul Uniunii;

(h)  furnizează servicii de interpretare;

(h)  furnizează servicii de interpretare;

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare privind drepturile copilului și protecția copilului;

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare pentru respectarea drepturilor copilului, cu deplina respectare a interesului superior al copilului, inclusiv procedurile de identificare și trimitere pentru minori;

(j)  contribuie la echipele de sprijin pentru gestionarea migrației din zonele-hotspot menționate în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

(j)  contribuie la echipele de sprijin pentru gestionarea migrației din zonele-hotspot menționate în Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

 

(ja)  acordă asistență în ceea ce privește procedurile de identificare și trimitere ale persoanelor vulnerabile și în ceea ce privește acordarea de sprijin adecvat acestor persoane vulnerabile;

 

(jb)  asigură orice altă formă de asistență operațională și tehnică solicitată de statul membru în conformitate cu alineatul 1.

 

3a.  Pentru organizarea și coordonarea măsurilor operaționale și tehnice, agenția poate încheia acorduri de tip „stand-by” de urgență cu ICNUR și cu organizațiile interguvernamentale sau neguvernamentale pertinente în scopul completării capacității agenției de a acorda asistență operațională și tehnică statelor membre, în special în ceea ce privește crearea sau furnizarea de sisteme de primire, furnizarea de informații solicitanților de azil, identificarea, trimiterea și acordarea de asistență persoanelor vulnerabile și furnizarea de servicii de interpretariat;

4.  Agenția finanțează sau cofinanțează din bugetul său activitățile stabilite la alineatul (3), în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

4.  Agenția finanțează sau cofinanțează din bugetul său activitățile stabilite la alineatul (3), în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

5.  Directorul executiv evaluează rezultatul măsurilor operative și tehnice și prezintă Consiliului de administrație rapoarte de evaluare detaliate în termen de 60 de zile de la încheierea respectivelor măsuri. Agenția efectuează o analiză comparativă cuprinzătoare a rezultatelor respective, care se include în raportul anual de activitate menționat la articolul 65.

5.  Pe baza unei scheme de raportare și evaluare care conține indicatori și criterii de referință pentru evaluare, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, și luând în considerare, atunci când sunt disponibile, informațiile primite din partea altor agenții ale Uniuni, precum și din partea organelor, organizațiilor și persoanelor menționate la articolul 2 alineatul (2a), directorul executiv evaluează rezultatul măsurilor operative și tehnice și prezintă Consiliului de administrație, Comisiei și Parlamentului European rapoarte de evaluare detaliate în termen de 60 de zile de la încheierea respectivelor măsuri, împreună cu observațiile responsabilului pentru drepturile fundamentale. Agenția efectuează o analiză comparativă cuprinzătoare a rezultatelor respective, care se include în raportul anual de activitate menționat la articolul 65.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția trimite în statele membre echipe de sprijin pentru azil cu scopul de a acorda asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16.

1.  Agenția trimite în statele membre echipe de sprijin pentru azil cu scopul de a acorda asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16.

2.  Echipele de sprijin pentru azil sunt alcătuite din experți din personalul agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție.

2.  Echipele de sprijin pentru azil sunt alcătuite din experți din personalul agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție.

3.  La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept de vot, cu privire la profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziția echipelor de sprijin pentru azil. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor profesionale și ale numărului total de experți.

3.  La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide, cu majoritatea absolută a membrilor săi cu drept de vot, cu privire la profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziția echipelor de sprijin pentru azil. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor profesionale și ale numărului total de experți.

4.  Statele membre contribuie la echipele de sprijin pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate.

4.  Statele membre contribuie la echipele de sprijin pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate.

5.  Agenția stabilește o listă de interpreți care urmează să facă parte din echipele de sprijin pentru azil. Statele membre oferă asistență agenției pentru a identifica interpreții care vor fi înscriși pe listă. Statele membre pot alege fie ca interpreții să fie trimiși la fața locului, fie ca aceștia să lucreze prin videoconferință.

5.  Agenția stabilește o listă de interpreți care urmează să facă parte din echipele de sprijin pentru azil. Statele membre oferă asistență agenției pentru a identifica interpreții care vor fi înscriși pe listă. Statele membre pot alege fie ca interpreții să fie trimiși la fața locului, fie ca aceștia să lucreze prin videoconferință.

6.  Contribuția statelor membre în ceea ce privește experții proprii sau experții detașați în cadrul agenției în anul următor se planifică pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun imediat la dispoziție experții în vederea trimiterii lor, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

6.  Contribuția statelor membre în ceea ce privește experții proprii sau experții detașați în cadrul agenției în anul următor se planifică pe baza unor negocieri și acorduri bilaterale anuale între agenție și statele membre. În conformitate cu acordurile respective, statele membre pun imediat la dispoziție experții în vederea trimiterii lor, cu excepția cazului în care se confruntă cu o situație excepțională care afectează într-o măsură importantă îndeplinirea sarcinilor naționale.

7.  Statele membre se asigură că experții pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor profesionale și numărului decise de Consiliul de administrație. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 30 de zile.

7.  Statele membre se asigură că experții pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor profesionale și numărului decise de Consiliul de administrație. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 60 de zile.

8.  Agenția contribuie la echipele de sprijin pentru azil cu experți din personalul propriu, angajați în mod specific pentru munca pe teren, și cu interpreți.

8.  Agenția contribuie la echipele de sprijin pentru azil cu experți din personalul propriu, angajați și formați în mod specific pentru munca pe teren, și cu interpreți care au cel puțin o formare de bază.

 

8a.  Agenția informează anual Parlamentul European cu privire la numărul de experți trimiși în echipele de sprijin pentru azil în conformitate cu prezentul articol. În acel raport este inclusă lista statelor membre care au invocat situația excepțională menționată la alineatul (6) în cursul anului precedent. Acesta cuprinde și motivele pentru invocarea situației excepționale și informațiile furnizate de statul membru în cauză.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul articolului 22, pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație creează o rezervă de intervenție pentru azil, alcătuită din experți puși la dispoziția imediată a agenției. În acest scop, în fiecare an, statele membre pun la dispoziția agenției cel puțin 500 de experți.

1.  În sensul articolului 22, pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație creează o rezervă de intervenție pentru azil, alcătuită din experți puși la dispoziția imediată a agenției. În acest scop, în fiecare an, statele membre pun la dispoziția agenției cel puțin 500 de experți.

2.  Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație, cu o majoritate de trei sferturi din membrii cu drept de vot, decide cu privire la profilurile profesionale ale experților și la cota cu care contribuie fiecare stat membru la constituirea rezervei de intervenție pentru azil. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor profesionale și ale numărului total de experți.

2.  Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație decide cu privire la profilurile profesionale ale experților.

3.  Statele membre contribuie la rezerva de intervenție pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 30 de zile.

3.  Statele membre contribuie la rezerva de intervenție pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 60 de zile.

 

3a.  Directorul executiv poate verifica dacă experții puși la dispoziție de către statele membre în conformitate cu alineatul (1) corespund profilurilor definite și hotărăște care dintre aceștia vor fi aleși din rezerva de intervenție pentru azil. Directorul executiv îi poate solicita unui stat membru să înlăture un expert din cadrul rezervei de intervenție pentru azil în cazul în care profilurile solicitate nu sunt îndeplinite. Acesta solicită ca un stat membru să înlăture un expert din cadrul rezervei de intervenție pentru azil în caz de abatere sau de încălcare a normelor aplicabile misiunii.

 

3b.  Fiecare stat membru contribuie la numărul de experți, astfel cum se menționează la alineatul (1), în conformitate cu anexa 1a. Statele membre care nu pun la dispoziție numărul necesar de experți trebuie, în schimb, să furnizeze o contribuție financiară la o platformă creată la nivelul Uniunii care contribuie la abordarea provocărilor datorate presiunii disproporționate și care este gestionată direct sau indirect de către agenție, cu excepția cazului în care acestea se confruntă cu o situație excepțională care afectează în mod substanțial îndeplinirea sarcinilor naționale în conformitate cu analiza informațiilor menționată la articolul 4.

 

3c.  În cazul în care intervine o situație în care sunt necesari mai mulți experți decât sunt puși la dispoziție în temeiul alineatului (1), directorul executiv informează imediat Parlamentul European, Consiliul și Comisia. De asemenea, acesta solicită Consiliului să obțină un angajament din partea statelor membre pentru a compensa acest deficit.

 

3d.  Agenția informează anual Parlamentul European cu privire la numărul de experți la care s-a angajat fiecare stat membru și la numărul de experți care sunt trimiși efectiv din rezervă, în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv și statul membru gazdă stabilesc de comun acord un plan operativ. Planul operativ este obligatoriu pentru agenție, pentru statul membru gazdă și pentru statele membre participante.

1.  Directorul executiv și statul membru gazdă stabilesc de comun acord un plan operativ. Planul operativ este obligatoriu pentru agenție, pentru statul membru gazdă și pentru statele membre participante.

2.  Planul operativ stabilește în detaliu condițiile pentru acordarea asistenței operative și tehnice și pentru trimiterea echipelor de sprijin pentru azil sau a experților din rezerva de intervenție pentru azil, inclusiv următoarele:

2.  Planul operativ stabilește în detaliu condițiile pentru acordarea asistenței operative și tehnice și pentru trimiterea echipelor de sprijin pentru azil sau a experților din rezerva de intervenție pentru azil, inclusiv următoarele:

(a)  o descriere a situației, împreună cu modul de operare și obiectivele trimiterii, inclusiv obiectivul operativ;

(a)  o descriere a situației, împreună cu modul de operare și obiectivele trimiterii, inclusiv obiectivul operativ;

(b)  durata previzibilă a trimiterii ;

(b)  durata previzibilă a trimiterii ;

(c)  locul din statul membru gazdă în care sunt trimise echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil;

(c)  locul din statul membru gazdă în care sunt trimise echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil

 

(ca)  sfera de competență teritorială a echipelor de sprijin pentru azil, atunci când aceste echipe trebuie să fie mobile;

(d)  modalitățile logistice, inclusiv informații privind condițiile de muncă și mediul din locul în care sunt trimise echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil;

(d)  modalitățile logistice, inclusiv informații privind condițiile de muncă și mediul din locul în care sunt trimise echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil;

(e)  o descriere detaliată și clară a sarcinilor și a instrucțiunilor speciale pentru echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil, inclusiv bazele de date naționale și europene pe care sunt autorizați să le consulte și echipamentele pe care sunt autorizați să le utilizeze sau să le transporte în statul membru gazdă;

(e)  o descriere detaliată și clară a sarcinilor și responsabilităților, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, și instrucțiuni speciale pentru echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil, inclusiv bazele de date naționale și europene pe care sunt autorizați să le consulte și echipamentele pe care sunt autorizați să le utilizeze sau să le transporte în statul membru gazdă;

(f)  componența echipelor de sprijin pentru azil sau experții care urmează să fie trimiși din rezerva de intervenție pentru azil;

(f)  componența echipelor de sprijin pentru azil sau experții care urmează să fie trimiși din rezerva de intervenție pentru azil;

(g)  echipamentele tehnice care urmează să fie trimise, inclusiv dispoziții specifice, cum ar fi condițiile de utilizare, transportul și alte aspecte logistice, precum și dispoziții financiare;

(g)  echipamentele tehnice care urmează să fie trimise, inclusiv dispoziții specifice, cum ar fi condițiile de utilizare, transportul și alte aspecte logistice, precum și dispoziții financiare;

(h)  în ceea ce privește asistența pentru cererile de protecție internațională, inclusiv în ceea ce privește examinarea unor astfel de cereri, informații specifice privind sarcinile pe care le pot efectua echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil, precum și trimiteri la legislația aplicabilă la nivel național și la nivelul Uniunii;

(h)  în ceea ce privește asistența pentru cererile de protecție internațională, inclusiv în ceea ce privește examinarea unor astfel de cereri, informații specifice privind sarcinile pe care le pot efectua echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil, precum și o descriere clară a responsabilităților și a legislației aplicabile la nivel național, internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv regimul răspunderii, de asemenea, cu trimitere la articolul 26;

(i)  o schemă de raportare și de evaluare care conține indicatori pentru raportul de evaluare și data-limită pentru transmiterea raportului final de evaluare;

(i)  o schemă de raportare și de evaluare care conține indicatori pentru raportul de evaluare, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, și data-limită pentru transmiterea raportului final de evaluare;

(j)  modalitățile de cooperare cu țările terțe, alte agenții, organe și oficii ale Uniunii sau organizații internaționale;

(j)  modalitățile de cooperare cu țările terțe, alte agenții, organe și oficii ale Uniunii sau organizații internaționale, în domenii în care acești actori au mandate similare;

(k)  procedurile prin care persoanele care au nevoie de protecție internațională, victimele traficului de persoane, minorii neînsoțiți și persoanele aflate într-o situație vulnerabilă sunt îndrumate către autoritățile naționale competente pentru a primi o asistență corespunzătoare.

(k)  procedurile pentru identificarea și direcționarea minorilor și a persoanelor vulnerabile către autoritățile naționale competente pentru a primi o asistență și îngrijire corespunzătoare;

 

(ka)  procedurile de stabilire a modalităților practice referitoare la mecanismul de tratare a plângerilor menționat la articolul 54c.

 

2a.  În statele membre în care ICNUR este operațional și are capacitatea de a contribui la solicitarea de asistență operațională și tehnică, agenția se coordonează cu ICNUR în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a planului operațional, după caz;

3.  Având în vedere alineatul 2 litera (e), statul membru gazdă autorizează experții din echipele de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil să consulte bazele de date europene și îi poate autoriza să consulte bazele sale de date naționale în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională privind accesul la bazele de date respective și consultarea acestora și în măsura necesară pentru realizarea obiectivelor și efectuarea sarcinilor descrise în planul operativ.

3.  Având în vedere alineatul 2 litera (e), statul membru gazdă autorizează experții din echipele de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil să consulte bazele de date europene și îi poate autoriza să consulte bazele sale de date naționale în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională privind accesul la bazele de date respective și consultarea acestora și în măsura necesară pentru realizarea obiectivelor și efectuarea sarcinilor descrise în planul operativ.

4.  Modificarea sau adaptarea planului operativ necesită acordul directorului executiv și al statului membru gazdă. Agenția transmite imediat statelor membre participante o copie a planului operativ modificat sau adaptat.

4.  Modificarea sau adaptarea planului operativ necesită acordul directorului executiv și al statului membru gazdă. Agenția transmite imediat statelor membre participante o copie a planului operativ modificat sau adaptat.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă este necesar, directorul executiv poate trimite experți din cadrul agenției care să evalueze situația din statul membru care solicită asistență. Directorul executiv notifică imediat Consiliului de administrație orice solicitare de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil.

1.  Dacă este necesar, directorul executiv poate trimite experți din cadrul agenției care să evalueze situația din statul membru care solicită asistență. Directorul executiv notifică imediat Consiliului de administrație orice solicitare de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil.

2.  Directorul executiv ia o decizie cu privire la solicitarea de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Directorul executiv notifică simultan decizia, în scris, statului membru care solicită asistență și Consiliului de administrație, precizând motivele principale pentru adoptarea acesteia.

2.  Directorul executiv ia o decizie cu privire la solicitarea de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Directorul executiv notifică simultan decizia, în scris, statului membru care solicită asistență și Consiliului de administrație, precizând motivele principale pentru adoptarea acesteia.

3.  Atunci când stabilește componența fiecărei echipe de sprijin pentru azil, directorul executiv ține seama de circumstanțele specifice ale statului membru care solicită asistență și de evaluarea de către acesta a propriilor nevoi. Echipa de sprijin pentru azil se constituie în conformitate cu planul operativ.

3.  Atunci când stabilește componența fiecărei echipe de sprijin pentru azil, directorul executiv ține seama de circumstanțele specifice ale statului membru care solicită asistență și de evaluarea de către acesta a propriilor nevoi. Echipa de sprijin pentru azil se constituie în conformitate cu planul operativ.

4.  Directorul executiv și statul membru gazdă elaborează un plan operativ în termen de trei zile lucrătoare de la data la care s-a luat decizia de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil.

4.  Directorul executiv și statul membru gazdă elaborează un plan operativ în termen de trei zile lucrătoare de la data la care s-a luat decizia de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil.

5.  Imediat ce se adoptă planul operativ, directorul executiv solicită statelor membre să trimită experții în termen de cel mult șapte zile lucrătoare. Directorul executiv stabilește numărul și profilurile profesionale ale experților pe care trebuie să îi trimită statele membre. Aceste informații se furnizează în scris punctelor de contact naționale și cuprind data la care urmează să se efectueze trimiterea. Acestor puncte de contact li se furnizează și o copie a planului operativ.

5.  Imediat ce se adoptă planul operativ, directorul executiv solicită statelor membre să trimită experții în termen de cel mult șapte zile lucrătoare. Directorul executiv stabilește numărul și profilurile profesionale ale experților pe care trebuie să îi trimită statele membre. Aceste informații se furnizează în scris punctelor de contact naționale și cuprind data la care urmează să se efectueze trimiterea. Acestor puncte de contact, Comisiei Europene și Parlamentului European li se furnizează și o copie a planului operativ.

6.  După ce a informat statul membru gazdă, directorul executiv suspendă sau încetează trimiterea echipelor de sprijin pentru azil în cazul în care condițiile pentru întreprinderea măsurilor operative și tehnice nu mai sunt îndeplinite sau în cazul în care planul operativ nu este respectat de către statul membru gazdă.

6.  După ce a informat statul membru gazdă, directorul executiv poate suspenda sau înceta, în integralitate sau parțial, trimiterea echipelor de sprijin pentru azil în cazul în care condițiile pentru întreprinderea măsurilor operative și tehnice nu mai sunt îndeplinite sau în cazul în care planul operativ nu este respectat de către statul membru gazdă sau dacă, în urma consultării responsabilului pentru drepturile fundamentale, acesta consideră că există încălcări grave sau susceptibile să persiste ale drepturilor fundamentale sau ale obligațiilor de protecție internațională.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În cazul în care un stat membru se confruntă cu o provocare disproporționată legată de migrație în anumite zone-hotspot ale frontierelor sale externe, caracterizată de sosiri masive de fluxuri migratorii mixte, statul membru respectiv poate solicita întăriri tehnice și operative din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației. Respectivul stat membru transmite agenției și altor agenții relevante ale Uniunii, în special poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și Europol, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul 2016/1624, o cerere de întăriri și o evaluare a nevoilor sale. Directorul executiv, în coordonare cu alte agenții relevante ale Uniunii, examinează cererea de întăriri a statului membru și evaluarea nevoilor sale cu scopul de a defini un pachet cuprinzător de întăriri, alcătuit din diferite activități care sunt coordonate de agențiile relevante ale Uniunii și care necesită aprobarea statului membru în cauză.

1.  În cazul în care un stat membru solicită întăriri tehnice și operative din partea echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX sau în cazul în care se trimit echipe de sprijin pentru gestionarea migrației în zonele-hotspot, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX, directorul executiv asigură coordonarea activităților agenției desfășurate de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației cu Comisia și cu alte agenții relevante ale Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

1.  Comisia, în cooperare cu statul membru gazdă și cu agențiile relevante, stabilește condițiile cooperării în zona-hotspot și este responsabilă de coordonarea activităților echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației.

2.  Directorul executiv demarează, după caz, procedura de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil sau a experților din rezerva de intervenție pentru azil în conformitate cu articolele 17 și 18. Întăririle tehnice și operative furnizate de echipele de sprijin pentru azil sau de experții din rezerva de intervenție pentru azil în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației pot include:

2.  Directorul executiv demarează, după caz, procedura de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil sau a experților din rezerva de intervenție pentru azil, în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației, în conformitate cu articolele 17, 18, 20 și 22, inclusiv în cazul în care se aplică procedura prevăzută la alineatul (-1) din prezentul articol sau la articolul 19 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 1624/2016. Întăririle tehnice și operative furnizate de echipele de sprijin pentru azil sau de experții din rezerva de intervenție pentru azil în cadrul echipelor de sprijin pentru gestionarea migrației pot include:

(a)  verificarea resortisanților țărilor terțe, inclusiv identificarea și înregistrarea lor și, atunci când statele membre o solicită, prelevarea amprentelor lor digitale;

(a)  verificarea resortisanților țărilor terțe, inclusiv identificarea și înregistrarea lor și, atunci când statele membre o solicită, prelevarea amprentelor lor digitale;

(b)  înregistrarea cererilor de protecție internațională și, atunci când statele membre o solicită, examinarea unor astfel de cereri;

(b)  înregistrarea cererilor de protecție internațională și, atunci când statele membre o solicită, examinarea unor astfel de cereri;

(c)  furnizarea de informații privind procedurile de azil, inclusiv transferul și asistența specifică pentru solicitanții sau solicitanții potențiali care ar putea face obiectul transferului.

(c)  furnizarea de informații privind procedurile de azil, inclusiv transferul și asistența specifică pentru solicitanții sau solicitanții potențiali care ar putea face obiectul transferului, precum și de informații privind drepturile solicitantului, inclusiv cu privire la căile de atac de care dispune acesta, la accesul la procedurile de primire, de identificare și de îndrumare pentru persoanele vulnerabile.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune acestora sarcini excepțional de împovărătoare și urgente, agenția, la solicitarea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, organizează și coordonează un set cuprinzător de măsuri operative și tehnice, astfel cum se menționează la articolul 16, și trimite experți din rezerva de intervenție pentru azil menționată la articolul 18 și experți din personalul propriu pentru a consolida sistemele de azil și de primire într-o perioadă scurtă de timp.

1.  În cazul în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune acestora sarcini excepțional de împovărătoare și urgente, agenția, la solicitarea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, organizează și coordonează un set cuprinzător de măsuri operative și tehnice, astfel cum se menționează la articolul 16, și trimite experți din rezerva de intervenție pentru azil menționată la articolul 18, experți din personalul propriu și, dacă este necesar, echipamente tehnice suplimentare pentru a consolida sistemele de azil și de primire într-o perioadă scurtă de timp.

2.  Experții din rezerva de intervenție pentru azil sunt trimiși în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20, cu condiția însă ca experții să fie trimiși din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data convenirii planului operativ de către directorul executiv și statul membru care solicită asistență. Statele membre nu pot invoca excepția prevăzută la articolul 17 alineatul (6).

2.  Experții din rezerva de intervenție pentru azil sunt trimiși în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20, cu condiția însă ca experții să fie puși la dispoziție pentru a fi trimiși din fiecare stat membru în termen de trei zile lucrătoare de la data convenirii planului operativ de către directorul executiv și statul membru care solicită asistență. Statele membre nu pot invoca excepția prevăzută la articolul 17 alineatul (6).

3.  Atunci când, în cazul unei presiuni disproporționate asupra sistemelor de azil sau de primire, un stat membru nu solicită agenției asistență operativă și tehnică sau nu acceptă o ofertă de acest tip din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii sau nu respectă recomandările Comisiei menționate la articolul 15 alineatul (3), afectând astfel eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA, Comisia poate adopta o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, în care să precizeze una sau mai multe dintre măsurile stabilite la articolul 16 alineatul (3) care să fie adoptate de agenție în vederea sprijinirii statului membru în cauză. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64.

3.  Atunci când, în cazul unei presiuni disproporționate asupra sistemelor de azil sau de primire, un stat membru nu solicită agenției asistență operativă și tehnică sau nu acceptă o ofertă de acest tip din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii sau nu respectă recomandările Comisiei menționate la articolul 15 alineatul (3), afectând astfel eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA, Comisia poate adopta o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, în care să precizeze una sau mai multe dintre măsurile stabilite la articolul 16 alineatul (3) care să fie adoptate de agenție în vederea sprijinirii statului membru în cauză. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 64.

4.  În sensul alineatului (3), în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei Comisiei, directorul executiv stabilește acțiunile necesare care trebuie să fie întreprinse pentru a pune în practică măsurile prevăzute în decizia Comisiei. În paralel, directorul executiv și statul membru în cauză stabilesc de comun acord un plan operativ.

4.  În sensul alineatului (3), în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării deciziei Comisiei, directorul executiv stabilește acțiunile necesare care trebuie să fie întreprinse pentru a pune în practică măsurile prevăzute în decizia Comisiei. În paralel, directorul executiv și statul membru în cauză stabilesc de comun acord un plan operativ.

5.  Fără întârziere și, în orice caz, în termen de trei zile lucrătoare de la data stabilirii planului operativ, agenția trimite experții necesari din rezerva de intervenție pentru azil, precum și experți din personalul său propriu. Atunci când este necesar, trimiterea de experți din rezerva de intervenție pentru azil se completează imediat cu echipe de sprijin pentru azil.

5.  Fără întârziere și, în orice caz, în termen de trei zile lucrătoare de la data stabilirii planului operativ, agenția trimite experții necesari din rezerva de intervenție pentru azil, precum și experți din personalul său propriu. Atunci când este necesar, trimiterea de experți din rezerva de intervenție pentru azil se completează imediat cu echipe de sprijin pentru azil.

6.  Statul membru în cauză cooperează imediat cu agenția și întreprinde acțiunile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a respectivei decizii și punerea în practică a măsurilor prevăzute în decizie și în planul operativ.

6.  Statul membru în cauză cooperează imediat cu agenția și întreprinde acțiunile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a respectivei decizii și punerea în practică a măsurilor prevăzute în decizie și în planul operativ.

7.  Statele membre pun la dispoziție experți din rezerva de intervenție pentru azil în condițiile stabilite de către directorul executiv.

7.  Statele membre pun la dispoziție experți din rezerva de intervenție pentru azil în condițiile stabilite de către directorul executiv.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Instrucțiuni pentru echipele de sprijin pentru azil și pentru experții din rezerva de intervenție pentru azil

 

1.  În timpul intervenției echipelor de sprijin pentru azil sau a experților din rezerva de intervenție pentru azil, statul membru gazdă transmite instrucțiuni echipelor în concordanță cu planul operațional.

 

2.  Agenția poate comunica statului membru gazdă punctul său de vedere asupra instrucțiunilor menționate la alineatul 1 prin intermediul responsabilului său cu coordonarea. În acest caz, statul membru gazdă ține seama de punctul de vedere exprimat și se conformează acestuia, în măsura posibilului.

 

3.  În cazul în care instrucțiunile menționate la punctul 1 nu sunt conforme cu planul operațional, responsabilul cu coordonarea îl informează imediat pe directorul executiv, care poate, după caz, să ia măsuri în conformitate cu articolul 20 alineatul (6).

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere obligației statelor membre de a furniza mijloacele și echipamentele necesare pentru ca agenția să poată acorda asistența operativă și tehnică necesară, agenția își poate trimite propriile echipamente în statele membre, în măsura în care echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil au nevoie de acestea și în măsura în care acestea pot completa echipamentele puse deja la dispoziție de către statele membre sau de către alte agenții ale Uniunii.

1.  Fără a aduce atingere obligației statelor membre de a furniza mijloacele și echipamentele necesare pentru ca agenția să poată acorda asistența operativă și tehnică necesară, agenția își poate trimite propriile echipamente în statele membre, inclusiv la cererea statului membru care are nevoie, în măsura în care echipele de sprijin pentru azil sau experții din rezerva de intervenție pentru azil au nevoie de acestea și în măsura în care acestea pot completa echipamentele puse deja la dispoziție de către statele membre sau de către alte agenții ale Uniunii.

2.  Agenția poate achiziționa sau închiria echipamente tehnice pe baza unei decizii a directorului executiv, adoptată după consultarea Consiliului de administrație. Orice achiziție sau închiriere de echipamente este precedată de o analiză detaliată a nevoilor și a raportului costuri-beneficii. Orice astfel de cheltuieli se prevăd în bugetul agenției astfel cum a fost adoptat de Consiliul de administrație și în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

2.  Agenția poate achiziționa sau închiria echipamente tehnice pe baza unei decizii a directorului executiv, adoptată după consultarea Consiliului de administrație. Orice achiziție sau închiriere de echipamente este precedată de o analiză detaliată a nevoilor și a raportului costuri-beneficii. Orice astfel de cheltuieli se prevăd în bugetul agenției astfel cum a fost adoptat de Consiliul de administrație și în conformitate cu normele financiare aplicabile agenției.

 

2a.  Agenția are responsabilitatea de a garanta siguranța utilizării echipamentelor sale pe parcursul întregului ciclu de viață al echipamentelor respective.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care experții dintr-o echipă de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil desfășoară operațiuni într-un stat membru gazdă, acel stat membru răspunde, în conformitate cu legislația sa națională, pentru orice daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor.

1.  În cazul în care experții dintr-o echipă de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil desfășoară operațiuni într-un stat membru gazdă, acel stat membru și agenția răspunde în solidar, în conformitate cu legislația națională și cu legislația Uniunii, pentru orice daune provocate de aceștia în cursul operațiunilor. În cazul în care experții dintr-o echipă de sprijin pentru azil sau din rezerva de intervenție pentru azil desfășoară operațiuni într-o țară terță, agenția răspunde pentru orice daune provocate de aceștia în cursul activităților desfășurate.

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, statul membru gazdă poate contacta statul membru de origine sau agenția pentru ca acestea să îi ramburseze sumele plătite victimelor sau titularilor de drepturi în numele acestora.

2.  În cazul în care aceste daune sunt cauzate din neglijență gravă sau cu intenție, statul membru gazdă sau agenția poate contacta statul membru de origine pentru ca acesta să îi ramburseze sumele plătite victimelor sau titularilor de drepturi în numele acestora.

3.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, fiecare stat membru renunță la orice cereri de rambursare adresate statului membru gazdă sau oricărui alt stat membru pentru orice daune pe care le-a suferit, cu excepția daunelor care au fost provocate din neglijență gravă sau cu intenție.

3.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, fiecare stat membru renunță la orice cereri de rambursare adresate statului membru gazdă sau oricărui alt stat membru pentru orice daune pe care le-a suferit, cu excepția daunelor care au fost provocate din neglijență gravă sau cu intenție.

4.  Orice litigiu între statele membre sau cu agenția în legătură cu aplicarea alineatelor (2) și (3) ale prezentului articol care nu poate fi soluționat prin negocieri între acestea este înaintat de către statele membre Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 273 din tratat.

4.  Orice litigiu între statele membre sau între un stat membru și agenție în legătură cu aplicarea alineatelor (1), (2) și (3) ale prezentului articol care nu poate fi soluționat prin negocieri între acestea este înaintat de către statele membre Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu tratatele.

5.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, agenția suportă costurile ocazionate de daunele provocate echipamentelor agenției în cursul trimiterii, cu excepția cazului în care daunele au fost provocate din neglijență gravă sau cu intenție.

5.  Fără a aduce atingere exercitării drepturilor sale față de terți, agenția suportă costurile ocazionate de daunele provocate echipamentelor agenției în cursul trimiterii, cu excepția cazului în care daunele au fost provocate din neglijență gravă sau cu intenție.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  transportul intern între diferite regiuni ale statului membru gazdă;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  închirierea de autoturisme și toate costurile conexe, cum ar fi asigurarea, combustibilul și taxele rutiere;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  cheltuielile pentru comunicații;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  cheltuielile pentru interpretare.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La prelucrarea datelor cu caracter personal, agenția aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

1.  La prelucrarea datelor cu caracter personal, agenția aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

2.  Consiliul de administrație stabilește măsurile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv pe cele referitoare la desemnarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul agenției. Aceste măsuri se stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2.  Consiliul de administrație stabilește măsurile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv pe cele referitoare la desemnarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul agenției. Aceste măsuri se stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

3.  Fără a aduce atingere articolelor 31 și 32, agenția poate prelucra date cu caracter personal în scopuri administrative.

3.  Fără a aduce atingere articolelor 31 și 32, agenția poate prelucra date cu caracter personal în scopuri administrative.

4.  Sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul ulterior de către statele membre către autoritățile unor țări terțe sau către părți terțe, inclusiv organizații internaționale, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

4.  Sunt interzise transferul datelor cu caracter personal prelucrate de agenție și transferul ulterior de către statele membre către autoritățile unor țări terțe sau către părți terțe, inclusiv organizații internaționale, al datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

 

4a.  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție sau de personalul acesteia atunci când acordă asistență operațională și tehnică și în conformitate cu instrucțiunile statului membru gazdă, statul membru gazdă este considerat un „operator” în sensul articolelor 4 alineatul (1) și 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 și al articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Această prelucrare este reglementată de Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția poate prelucra date cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

1.  Agenția poate prelucra date cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

(a)  îndeplinirea sarcinilor sale de a acorda asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2);

(a)  îndeplinirea sarcinilor sale de a acorda asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2);

(b)  verificarea eșantioanelor de cazuri în scopul exercițiului de monitorizare menționat la articolul 13;

(b)  verificarea eșantioanelor de cazuri în scopul exercițiului de monitorizare menționat la articolul 13, în care caz prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție să fie strict limitată la naționalitate, vârstă și sex;

(c)  tratarea cererilor de protecție internațională introduse de copii sau de persoane vulnerabile, la cererea statelor membre, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 16 alineatul (3) literele (b) și (c);

(c)  tratarea cererilor de protecție internațională, la cererea statelor membre, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) literele (b), (c) și (ja);

(d)  facilitarea schimbului de informații cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu Europol sau Eurojust în conformitate cu articolul 36 și în cadrul obținerii de informații în cursul îndeplinirii sarcinilor sale menționate la articolul 21 alineatul (2);

(d)  facilitarea schimbului de informații cu statele membre, cu poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, cu Europol sau Eurojust în conformitate cu articolul 36 și în cadrul obținerii de informații în cursul îndeplinirii sarcinilor sale menționate la articolul 21 alineatul (2);

(e)  analizarea informațiilor privind situația în materie de azil în conformitate cu articolul 4.

 

2.  Orice astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea principiului proporționalității și este strict limitată la datele cu caracter personal necesare pentru scopurile menționate la alineatul (1).

2.  Orice astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea principiului proporționalității și este strict limitată la datele cu caracter personal necesare pentru scopurile menționate la alineatul (1).

3.  Statele membre sau alte agenții ale Uniunii care transmit agenției date cu caracter personal pot transfera date agenției exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1). Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal păstrate în alte scopuri decât cele menționate la alineatul (1) este interzisă.

3.  Statele membre sau alte agenții ale Uniunii care transmit agenției date cu caracter personal pot transfera date agenției exclusiv în scopurile menționate la alineatul (1). Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal păstrate în alte scopuri decât cele menționate la alineatul (1) este interzisă.

4.  La momentul transferării datelor cu caracter personal, statele membre sau alte agenții ale Uniunii pot indica, în termeni generali sau specifici, eventualele restricții privind accesul sau utilizarea, inclusiv în ceea ce privește transferul, ștergerea sau distrugerea. Dacă astfel de restricții devin necesare după transferul informațiilor, statele membre și alte agenții ale Uniunii informează agenția în consecință. Agenția se conformează acestor restricții.

4.  La momentul transferării datelor cu caracter personal, statele membre sau alte agenții ale Uniunii pot indica, în termeni generali sau specifici, eventualele restricții privind accesul sau utilizarea, inclusiv în ceea ce privește transferul, ștergerea sau distrugerea. Dacă astfel de restricții devin necesare după transferul informațiilor, statele membre și alte agenții ale Uniunii informează agenția în consecință. Agenția se conformează acestor restricții.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Utilizarea de către agenție a datelor cu caracter personal care au fost colectate de către statele membre sau care i-au fost transmise de către acestea ori de către personalul său propriu în contextul acordării de asistență operativă și tehnică statelor membre se limitează la numele, data nașterii, sexul, naționalitatea, profesia sau educația, amprentele digitale și fotografiile digitale ale resortisanților țărilor terțe.

1.  Utilizarea de către agenție a datelor cu caracter personal care au fost colectate de către statele membre sau care i-au fost transmise de către acestea ori de către personalul său propriu în contextul acordării de asistență operativă și tehnică statelor membre se limitează la numele, data nașterii, sexul, naționalitatea, profesia sau educația, amprentele digitale și fotografiile digitale ale resortisanților țărilor terțe.

2.  Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi prelucrate de agenție în următoarele cazuri:

2.  Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi prelucrate de agenție în următoarele cazuri:

(a)  atunci când acest lucru este necesar pentru identificarea și înregistrarea menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (a);

(a)  atunci când acest lucru este necesar pentru identificarea și înregistrarea menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (a);

(b)  atunci când acest lucru este necesar pentru a facilita examinarea cererilor de protecție internațională care sunt în curs de examinare de către autoritățile naționale competente, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (b);

(b)  atunci când acest lucru este necesar pentru a facilita examinarea cererilor de protecție internațională care sunt în curs de examinare de către autoritățile naționale competente, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (b);

(c)  atunci când acest lucru este necesar pentru a acorda asistență autorităților naționale competente responsabile de examinarea cererilor de protecție internațională, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (c);

(c)  atunci când acest lucru este necesar pentru a acorda asistență autorităților naționale competente responsabile de examinarea cererilor de protecție internațională, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (c);

(d)  atunci când acest lucru este necesar pentru a acorda asistență în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (g);

(d)  atunci când acest lucru este necesar pentru a acorda asistență în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (3) litera (g);

(e)  atunci când transmiterea către Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Europol sau Eurojust este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin acestora în conformitate cu mandatele lor respective și în conformitate cu articolul 30;

(e)  atunci când transmiterea către poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, Europol sau Eurojust este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin acestora în conformitate cu mandatele lor respective și în conformitate cu articolul 30;

(f)  atunci când transmiterea către autoritățile sau serviciile de imigrație și de azil din statele membre este necesară pentru ca datele în cauză să fie utilizate în conformitate cu legislația națională și cu normele în materie de protecție a datelor cu caracter personal de la nivel național și de la nivelul Uniunii;

(f)  atunci când transmiterea către autoritățile sau serviciile de imigrație și de azil din statele membre este necesară pentru ca datele în cauză să fie utilizate în conformitate cu legislația națională și cu normele în materie de protecție a datelor cu caracter personal de la nivel național și de la nivelul Uniunii;

(g)  atunci când acest lucru este necesar pentru analizarea informațiilor privind situația în materie de azil.

 

3.  Datele cu caracter personal se șterg de îndată ce au fost transmise Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Europol, Eurojust sau autorităților competente din statele membre ori de îndată ce au fost utilizate pentru analiza informațiilor privind situația în materie de azil. Perioada de stocare nu poate depăși în niciun caz 30 de zile de la data la care agenția colectează sau primește datele respective. În rezultatele analizei informațiilor privind situația în materie de azil, datele nu pot permite în niciun moment identificarea vreunei persoane fizice.

3.  Datele cu caracter personal se șterg de îndată ce au fost transmise Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Europol, Eurojust sau autorităților competente din statele membre. Perioada de stocare nu poate depăși în niciun caz 45 de zile de la data la care agenția colectează sau primește datele respective. În rezultatele analizei informațiilor privind situația în materie de azil, datele nu pot permite în niciun moment identificarea vreunei persoane fizice.

 

3a.  Un stat membru sau personalul agenției care transmite date cu caracter personal în conformitate cu alineatul (1) informează resortisantul țării terțe, la momentul colectării datelor sale cu caracter personal, de existența a drepturilor prevăzute la articolele 15, 16, 17 și 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 și de procedurile de exercitare a acestora, de datele de contact ale autorității naționale de supraveghere din statul membru gazdă, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritățile naționale de supraveghere și la instanțele naționale.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În privința aspectelor legate de activitățile sale și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, și în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă. Agenția și statele membre promovează și respectă norme și standarde echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv atunci când desfășoară activități pe teritoriul țărilor terțe respective.

1.  În privința aspectelor legate de activitățile sale și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, și în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă. Agenția și statele membre promovează și respectă norme și standarde echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv Carta, Convenția din 1951și protocolul din 1967, inclusiv atunci când desfășoară activități pe teritoriul țărilor terțe respective.

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile țărilor terțe competente în domeniile reglementate de prezentul regulament cu sprijinul delegațiilor Uniunii și în coordonare cu acestea, în special în vederea promovării standardelor Uniunii în materie de azil și a acordării de asistență țărilor terțe în ceea ce privește expertiza și consolidarea capacităților pentru propriile lor sisteme de azil și de primire, precum și în vederea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare regională și de protecție și a altor acțiuni. Agenția poate desfășura o astfel de cooperare în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste autorități în conformitate cu legislația și politicile Uniunii. Agenția solicită aprobarea prealabilă a Comisiei pentru astfel de acorduri de lucru și informează Parlamentul European cu privire la acestea.

2.  Agenția poate coopera cu autoritățile țărilor terțe competente în domeniile reglementate de prezentul regulament cu sprijinul delegațiilor Uniunii și în coordonare cu acestea, în special în vederea promovării standardelor Uniunii în materie de azil și a acordării de asistență țărilor terțe în ceea ce privește expertiza și consolidarea capacităților pentru propriile lor sisteme de azil și de primire, precum și în vederea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare regională și de protecție și a altor acțiuni. Agenția poate desfășura o astfel de cooperare în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste autorități în conformitate cu legislația și politicile Uniunii. Agenția solicită aprobarea prealabilă a Comisiei pentru astfel de acorduri de lucru și informează Parlamentul European cu privire la acestea. Agenția informează Parlamentul European înainte de încheierea unui acord de lucru.

3.  Cu acordul statului membru gazdă, agenția poate invita funcționari din țările terțe să observe măsurile operative și tehnice menționate la articolul 16 alineatul (3), în cazul în care prezența lor nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor măsurilor respective și în cazul în care aceasta poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici.

 

4.  Agenția coordonează acțiunile privind relocarea întreprinse de statele membre sau de Uniune, inclusiv schimbul de informații, pentru a răspunde nevoilor de protecție internațională ale refugiaților din țări terțe și a da dovadă de solidaritate cu țările-gazdă ale acestora. Agenția colectează informații, monitorizează relocarea în statele membre și sprijină statele membre să își consolideze capacitățile în materie de relocare. De asemenea, sub rezerva acordului țării terțe și de comun acord cu Comisia, agenția poate coordona orice astfel de schimburi de informații sau alte acțiuni între statele membre și o țară terță, pe teritoriul țării terțe respective.

4.  Agenția sprijină acțiunile privind relocarea întreprinse de statele membre sau de Uniune, inclusiv schimbul de informații, în strânsă cooperare cu ICNUR și cu organizațiile neguvernamentale pertinente și respectând pe deplin standardele și orientările de politică stabilite de ICNUR. Agenția colectează informații, monitorizează relocarea în statele membre, sprijină statele membre să își consolideze capacitățile în materie de relocare și oferă tot sprijinul necesar procesului de relocare, în conformitate cu responsabilitățile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) 2017/xxx [de instituire a cadrului de relocare al Uniunii].

5.  Agenția participă la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate de Uniune cu țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

5.  Agenția participă la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate de Uniune cu țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

6.  Agenția poate beneficia de finanțare din partea Uniunii în conformitate cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politica de relații externe a Uniunii. Agenția poate iniția și finanța proiecte de asistență tehnică în țări terțe, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

6.  Agenția poate beneficia de finanțare din partea Uniunii în conformitate cu dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politica de relații externe a Uniunii. Agenția poate iniția și finanța proiecte de asistență tehnică în țări terțe, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

 

6a.  Agenția informează Parlamentul European cu privire la activitățile realizate în temeiul prezentului articol. Aceasta include o evaluare a cooperării cu țări terțe în rapoartele sale anuale.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 35 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 35a

 

Ofițerii de legătură în țări terțe

 

1.  Agenția poate trimite experți din cadrul personalului propriu pentru a servi drept ofițeri de legătură, care ar trebui să beneficieze de cel mai înalt grad de protecție atunci când își îndeplinesc sarcinile în țări terțe. Ofițerii de legătură sunt trimiși doar în țări terțe în care practicile referitoare la migrație și azil respectă standardele de protecție a drepturilor omului.

 

2.  În cadrul politicii de relații externe a Uniunii, se acordă prioritate trimiterii de ofițeri de legătură acelor țări terțe care, pe baza unei analize a informațiilor, constituie țări de origine sau de tranzit în ceea ce privește migrația legată de azil. Trimiterea ofițerilor de legătură este aprobată de Consiliul de administrație.

 

3.  Sarcinile ofițerilor de legătură ai agenției includ, în conformitate cu legislația Uniunii și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, stabilirea și menținerea de contacte cu autoritățile competente din țările terțe în care sunt trimiși cu scopul de a contribui la instituirea unei gestionări a migrației care să țină seama de aspectele referitoare la protecție și, după caz, de a facilita accesul la căile legale spre Uniune pentru persoanele care au nevoie de protecție, inclusiv prin relocare. Ofițerii de legătură acționează în strânsă coordonare cu delegațiile Uniunii, precum și cu organizațiile și organismele internaționale, în special ICNUR, după caz.

 

4.  Decizia de a trimite ofițeri de legătură în țări terțe trebuie să primească în prealabil avizul Comisiei. Parlamentul European este pe deplin informat, fără întârziere, cu privire la aceste activități.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția cooperează cu agențiile, organele și oficiile Uniunii care au activități legate de domeniul său de activitate, în special cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, și care au competențe în domeniile reglementate de prezentul regulament.

1.  Agenția cooperează cu agențiile, organele și oficiile Uniunii care desfășoară activități legate de domeniul său de activitate, în special cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și cu poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, și care au competențe în domeniile reglementate de prezentul regulament.

2.  Această cooperare se desfășoară în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu organele respective, după ce Comisia și-a dat aprobarea. Agenția informează Parlamentul European în legătură cu aceste acorduri.

2.  Această cooperare se desfășoară în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu organele respective, după ce Comisia și-a dat aprobarea. Agenția informează Parlamentul European în legătură cu aceste acorduri.

3.  Cooperarea creează sinergii între organele relevante ale Uniunii și evită dublarea eforturilor în cadrul activităților efectuate de fiecare dintre ele în temeiul mandatului lor.

3.  Cooperarea creează sinergii între organele relevante ale Uniunii și evită dublarea eforturilor în cadrul activităților efectuate de fiecare dintre ele în temeiul mandatului lor.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția cooperează cu organizațiile internaționale, în special cu UNHCR, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste organisme, în conformitate cu tratatul și cu dispozițiile privind competența acestor organisme. Consiliul de administrație decide care acorduri de lucru sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei.

Agenția cooperează cu organizațiile internaționale, în special cu UNHCR, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste organisme, în conformitate cu tratatul și cu dispozițiile privind competența acestor organisme. Consiliul de administrație decide care acorduri de lucru sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei. Agenția informează Parlamentul European în legătură cu toate acordurile de lucru de acest tip.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 38

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura administrativă și de conducere a agenției cuprinde:

Structura administrativă și de conducere a agenției cuprinde:

(a)  un Consiliu de administrație, care exercită funcțiile stabilite la articolul 40;

(a)  un Consiliu de administrație, care exercită funcțiile stabilite la articolul 40;

(b)  un director executiv, căruia îi revin responsabilitățile stabilite la articolul 46;

(b)  un director executiv, căruia îi revin responsabilitățile stabilite la articolul 46;

(c)  un director executiv adjunct, astfel cum se prevede la articolul 47.

(c)  un director executiv adjunct, astfel cum se prevede la articolul 47;

 

(ca)  un responsabil pentru drepturile fundamentale;

 

(cb)  un forum consultativ.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, toți având drept de vot.

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, din doi reprezentanți ai Comisiei și doi reprezentanți din partea Parlamentului European, toți având drept de vot.

2.  Din Consiliul de administrație face parte și un reprezentant al UNHCR, care nu are drept de vot.

2.  Din Consiliul de administrație face parte și un reprezentant al UNHCR, care nu are drept de vot.

3.  Fiecare membru al Consiliului de administrație are un membru supleant. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta lipsește.

3.  Fiecare membru al Consiliului de administrație are un membru supleant. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular atunci când acesta lipsește.

4.  Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați în funcție de cunoștințele lor în domeniul azilului, ținând cont de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în Consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita schimbarea frecventă a reprezentanților lor în consiliu, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în Consiliul de administrație.

4.  Membrii Consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați în funcție de cunoștințele lor în domeniul azilului, ținând cont de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Toate părțile reprezentate în Consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita schimbarea frecventă a reprezentanților lor în consiliu, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Toate părțile urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în Consiliul de administrație.

5.  Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei, membrii rămân în funcție până când mandatul este prelungit sau până când sunt înlocuiți.

5.  Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi prelungit. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei, membrii rămân în funcție până când mandatul este prelungit sau până când sunt înlocuiți.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație:

Consiliul de administrație:

(a)  definește orientarea generală a activităților agenției și adoptă în fiecare an documentul de programare al agenției, cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot, în conformitate cu articolul 41;

(a)  definește orientarea generală a activităților agenției și adoptă în fiecare an documentul de programare al agenției, cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot, în conformitate cu articolul 41;

(b)  adoptă bugetul anual al agenției cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot și exercită alte funcții cu privire la bugetul agenției în conformitate cu capitolul 10;

(b)  adoptă bugetul anual al agenției cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot și exercită alte funcții cu privire la bugetul agenției în conformitate cu capitolul 10;

(c)  adoptă un raport anual de activitate consolidat referitor la activitățile agenției și îl transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi. Raportul anual de activitate consolidat este făcut public;

(c)  adoptă un raport anual de activitate consolidat referitor la activitățile agenției și îl transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi. Raportul anual de activitate consolidat este făcut public;

 

(ca)  înainte de data de 30 noiembrie a fiecărui an și după ce a luat în considerare avizul Comisiei, adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot, un document de programare unic care conține programul multianual al agenției și programul de lucru al acesteia pentru următorul an și transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(d)  adoptă normele financiare aplicabile agenției în conformitate cu articolul 53;

(d)  adoptă normele financiare aplicabile agenției în conformitate cu articolul 53;

(e)  ia toate deciziile în vederea îndeplinirii mandatului agenției, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(e)  ia toate deciziile în vederea îndeplinirii mandatului agenției, astfel cum este stabilit în prezentul regulament;

(f)  adoptă o strategie antifraudă proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(f)  adoptă o strategie antifraudă proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(g)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în cazul membrilor săi;

(g)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în cazul membrilor săi;

(h)  adoptă și actualizează periodic, pe baza unei analize a necesităților, planurile de comunicare și difuzare menționate la articolul 2 alineatul (3);

(h)  adoptă și actualizează periodic, pe baza unei analize a necesităților, planurile de comunicare și difuzare menționate la articolul 2 alineatul (3);

(i)  adoptă regulamentul său de procedură;

(i)  adoptă regulamentul său de procedură;

(j)  în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul agenției, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți27 (denumite în continuare „competențele de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(j)  în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul agenției, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți27 (denumite în continuare „competențele de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(k)  adoptă normele corespunzătoare de punere în aplicare a Statului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(k)  adoptă normele corespunzătoare de punere în aplicare a Statului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(l)  desemnează directorul executiv și directorul executiv adjunct, exercită autoritate disciplinară asupra acestora și, dacă este cazul, le prelungește mandatul sau îi demite din funcție în conformitate cu articolele 45 și 47;

(l)  exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și a directorului executiv adjunct;

 

(la)  numește un responsabil pentru drepturile fundamentale în urma unei propuneri a directorului executiv și a consultărilor cu forumul consultativ;

(m)  adoptă un raport anual privind situația în materie de azil din Uniune în conformitate cu articolul 65. Raportul se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(m)  adoptă un raport anual privind situația în materie de azil din Uniune în conformitate cu articolul 65. Raportul se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și se publică;

(n)  ia toate deciziile privind dezvoltarea sistemelor informatice prevăzute în prezentul regulament, inclusiv a portalului de informații menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b);

(n)  ia toate deciziile privind dezvoltarea sistemelor informatice prevăzute în prezentul regulament, inclusiv a portalului de informații menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b);

(o)  adoptă normele detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în conformitate cu articolul 58;

(o)  adoptă normele detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în conformitate cu articolul 58;

 

(oa)  stabilește măsurile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 de către agenție, inclusiv pe cele referitoare la desemnarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul agenției;

(p)  adoptă politica de personal a agenției în conformitate cu articolul 55;

(p)  adoptă politica de personal a agenției în conformitate cu articolul 55;

(q)  adoptă, după ce a solicitat avizul Comisiei, documentul de programare în conformitate cu articolul 41;

(q)  adoptă, după ce a solicitat avizul Comisiei, documentul de programare în conformitate cu articolul 41;

(r)  ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale agenției și, dacă este necesar, privind modificarea acestora;

(r)  ia toate deciziile privind instituirea structurilor interne ale agenției și, dacă este necesar, privind modificarea acestora;

(s)  se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(s)  se asigură că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(t)  adoptă standardele operaționale, indicatorii, orientările și bunele practici elaborate de agenție în conformitate cu articolul 12 alineatul (2);

(t)  adoptă standardele operaționale, indicatorii, orientările și bunele practici elaborate de agenție în conformitate cu articolul 12 alineatul (2);

(u)  aprobă analiza comună a informațiilor privind țara de origine și orice revizuire a acesteia în conformitate cu articolul 10 alineatele (2) și (3);

 

(v)  stabilește programul de monitorizare și de evaluare a sistemelor de azil și de primire în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

(v)  stabilește programul de monitorizare și de evaluare a sistemelor de azil și de primire în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

(w)  adoptă proiectul de raport al echipei de experți care desfășoară exercițiul de monitorizare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3);

(w)  adoptă proiectul de raport al echipei de experți care desfășoară exercițiul de monitorizare în conformitate cu articolul 14 alineatul (3);

(x)  adoptă recomandările care rezultă dintr-un exercițiu de monitorizare în conformitate cu articolul 14 alineatul (4);

(x)  adoptă recomandările care rezultă dintr-un exercițiu de monitorizare în conformitate cu articolul 14 alineatul (4);

(y)  stabilește și decide profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziție pentru echipele de sprijin pentru azil în conformitate cu articolul 17 alineatul (3);

(y)  stabilește și decide profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziție pentru echipele de sprijin pentru azil în conformitate cu articolul 17 alineatul (3);

(z)  stabilește și decide profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziție pentru rezerva de intervenție pentru azil în conformitate cu articolul 18 alineatul (2);

(z)  stabilește și decide profilurile profesionale și numărul total de experți care urmează să fie puși la dispoziție pentru rezerva de intervenție pentru azil în conformitate cu articolul 18 alineatul (2);

(aa)  adoptă o strategie pentru relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale în privința aspectelor care intră în sfera de competență a agenției, precum și un acord de lucru cu Comisia pentru punerea în aplicare a strategiei;

(aa)  adoptă o strategie pentru relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale în privința aspectelor care intră în sfera de competență a agenției, precum și un acord de lucru cu Comisia pentru punerea în aplicare a strategiei;

(bb)  autorizează încheierea acordurilor de lucru în conformitate cu articolul 35.

(bb)  autorizează încheierea acordurilor de lucru în conformitate cu articolul 35.

2.  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie întemeiată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului executiv competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și definește condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege competențele menționate.

2.  Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie întemeiată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care deleagă directorului executiv competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și definește condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege competențele menționate.

În cazul în care împrejurări excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea către directorul executiv a competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri și subdelegarea competențelor de către acesta și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui alt membru al personalului decât directorul executiv.

În cazul în care împrejurări excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea către directorul executiv a competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri și subdelegarea competențelor de către acesta și să le exercite el însuși sau să le delege unuia dintre membrii săi ori unui alt membru al personalului decât directorul executiv.

3.  Consiliul de administrație poate institui un Consiliu executiv, compus din președintele Consiliului de administrație, cei doi reprezentanți ai Comisiei în Consiliul de administrație și alți trei membri ai acestuia, pentru a acorda sprijin Consiliului de administrație și directorului executiv la pregătirea deciziilor, a programării anuale și multianuale și a activităților care trebuie adoptate de Consiliul de administrație. Atunci când este necesar din motive de urgență, Consiliul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele Consiliului de administrație, îndeosebi cu privire la aspecte legate de gestionarea administrativă.

3.  Consiliul de administrație poate institui un Consiliu executiv cu o componență redusă, al cărui scop este de a acorda sprijin Consiliului de administrație și directorului executiv la pregătirea deciziilor, a programării și a activităților care trebuie adoptate de Consiliul de administrație și de a adopta anumite decizii provizorii urgente în numele Consiliului de administrație atunci când este necesar. Consiliul executiv nu ia decizii pentru adoptarea cărora este nevoie de o majoritate de două treimi sau trei pătrimi dintre membrii Consiliului de administrație cu drept de vot. Consiliul de administrație poate delega anumite sarcini, clar definite, Consiliului executiv, în special atunci când în acest mod se îmbunătățește eficiența agenției. Consiliul de administrație nu poate delega Consiliului executiv sarcinile legate de decizii pentru adoptarea cărora este nevoie de o majoritate de două treimi sau trei pătrimi dintre membrii Consiliului de administrație cu drept de vot.

__________________

__________________

27 Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcționarilor comunităților europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități, precum și a unor dispoziții speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

27 Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcționarilor comunităților europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor comunități, precum și a unor dispoziții speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 41

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă un document de programare care conține programarea multianuală și anuală, pe baza unui proiect înaintat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și, în cazul programării multianuale, după consultarea Parlamentului European. Consiliul de administrație transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

1.  Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Consiliul de administrație adoptă un document de programare care conține programarea multianuală și anuală, pe baza unui proiect înaintat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și, în cazul programării multianuale, după consultarea Parlamentului European. Consiliul de administrație transmite acest document Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general și, dacă este necesar, se ajustează în consecință.

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general și, dacă este necesar, se ajustează în consecință.

Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei li se transmite proiectul documentului de programare, precum și orice versiune ulterioară actualizată a documentului respectiv.

Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei li se transmite proiectul documentului de programare, precum și orice versiune ulterioară actualizată a documentului respectiv.

2.  Programarea multianuală stabilește programarea strategică globală pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Aceasta definește, de asemenea, programarea resurselor, inclusiv a bugetului multianual și a personalului.

2.  Programarea multianuală stabilește programarea strategică globală pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Aceasta definește, de asemenea, programarea resurselor, inclusiv a bugetului multianual și a personalului.

Programarea multianuală stabilește domeniile strategice de intervenție și explică ce trebuie făcut pentru atingerea obiectivelor. Aceasta include strategia privind relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale menționată la articolul 34 și, respectiv, la articolul 37, acțiunile legate de strategie, precum și precizarea resurselor aferente.

Programarea multianuală stabilește domeniile strategice de intervenție și explică ce trebuie făcut pentru atingerea obiectivelor. Aceasta include strategia privind relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale menționată la articolele 34 și 37, strategia privind drepturile fundamentale menționată la articolul 54a, acțiunile legate de strategie, precum și precizarea resurselor aferente.

Programarea multianuală se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de lucru și se actualizează anual. Programarea multianuală se actualizează dacă este cazul, în special pentru a ține cont de rezultatele evaluării menționate la articolul 66.

Programarea multianuală se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de lucru și se actualizează anual. Programarea multianuală se actualizează dacă este cazul, în special pentru a ține cont de rezultatele evaluării menționate la articolul 66.

3.  Programul anual de lucru conține obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care trebuie să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei activități, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului pe activități și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programarea multianuală menționată la alineatul (2). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

3.  Programul anual de lucru conține obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care trebuie să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei activități, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului pe activități și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programarea multianuală menționată la alineatul (2). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

4.  Atunci când agenției i se încredințează o nouă sarcină, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru adoptat.

4.  Atunci când agenției i se încredințează o nouă sarcină, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru adoptat.

Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 45

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv este membru al personalului și este recrutat ca agent temporar al agenției în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

1.  Directorul executiv și directorul executiv adjunct, care îl asistă pe directorul executiv, sunt membri ai personalului și sunt recrutați ca agenți temporari ai agenției în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

2.  Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, întocmită în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Directorul executiv este numit pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere de nivel înalt dovedite, precum și a experienței profesionale în posturi de conducere din domeniul migrației și azilului.

2.  Parlamentul European și Consiliul numesc, de comun acord, directorul executiv și directorul executiv adjunct pe baza unei liste de cel puțin trei candidați propuși de Comisie, în urma publicării postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, după caz, în alte publicații sau pe alte site-uri web. Directorul executiv este numit pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere de nivel înalt dovedite, precum și a experienței profesionale în posturi de conducere din domeniul migrației și azilului.

În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, agenția este reprezentată de președintele Consiliului de administrație.

 

 

2a.  Directorul executiv adjunct este numit de Consiliul de administrație la propunerea directorului executiv. Directorul executiv adjunct este numit pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere corespunzătoare, precum și a experienței profesionale pertinente din domeniul sistemului european comun de azil (SECA). Directorul executiv propune cel puțin trei candidați pentru postul de director executiv adjunct. Consiliul de administrație își adoptă decizia cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot.

 

Consiliul de administrație are competența de revocare a directorului executiv adjunct, în conformitate cu procedura prevăzută la primul paragraf.

 

2b.  Directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt eligibili pentru reînnoirea mandatului o singură dată pentru o perioadă care nu depășește cinci ani.

3.  Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către Consiliul de administrație poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă la întrebările adresate de membrii acesteia.

 

4.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

4.  Durata mandatului directorului executiv adjunct și al directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv adjunct și ale directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

5.  La propunerea Comisiei, care ține cont de evaluarea menționată la alineatul (4), Consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.

 

6.  Consiliul de administrație informează Parlamentul European dacă intenționează să prelungească mandatul directorului executiv. Cu o lună înainte de o astfel de prelungire, directorul executiv poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului și să răspundă la întrebările adresate de membrii acesteia.

 

7.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei totale a mandatului său.

7.  Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post după încheierea perioadei totale a mandatului său.

8.  Directorul executiv poate fi demis din funcție numai printr-o decizie a Consiliului de administrație, la propunerea Comisiei.

 

9.  Consiliul de administrație adoptă deciziile referitoare la numirea, la prelungirea mandatului sau la demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi din membrii săi cu drept de vot.

 

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 46

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv conduce agenția. Directorul executiv răspunde în fața Consiliului de administrație.

1.  Directorul executiv conduce agenția. Directorul executiv răspunde în fața Consiliului de administrație.

2.  Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și ale Consiliului de administrație, directorul executiv își îndeplinește atribuțiile în mod independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern, de la vreo instituție, persoană sau de orice alt organism.

2.  Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și ale Consiliului de administrație, directorul executiv își îndeplinește atribuțiile în mod independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern, de la vreo instituție, persoană sau de orice alt organism.

3.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

3.  Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

4.  Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.

4.  Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.

5.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite agenției prin prezentul regulament. În special, directorul executiv are următoarele sarcini:

5.  Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite agenției prin prezentul regulament. În special, directorul executiv are următoarele sarcini:

(a)  se ocupă de administrarea curentă a agenției;

(a)  se ocupă de administrarea curentă a agenției;

(b)  pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de administrație;

(b)  pune în aplicare deciziile adoptate de Consiliul de administrație;

(c)  pregătește documentul de programare și îl transmite Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(c)  pregătește documentul de programare și îl transmite Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(d)  pune în aplicare documentul de programare și raportează Consiliului de administrație cu privire la punerea în aplicare a acestuia;

(d)  pune în aplicare documentul de programare și raportează Consiliului de administrație cu privire la punerea în aplicare a acestuia;

(e)  redactează raportul anual consolidat referitor la activitățile agenției și îl prezintă, spre adoptare, Consiliului de administrație;

(e)  redactează raportul anual consolidat referitor la activitățile agenției și îl prezintă, spre adoptare, Consiliului de administrație;

(f)  pregătește un plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), și raportează progresele înregistrate de două ori pe an Comisiei și cu regularitate Consiliului de administrație și Consiliului executiv;

(f)  pregătește un plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), și raportează progresele înregistrate de două ori pe an Comisiei și cu regularitate Consiliului de administrație și Consiliului executiv;

(g)  fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, protejează interesele financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricărei alte activități ilegale, prin controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive;

(g)  fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, protejează interesele financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricărei alte activități ilegale, prin controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive;

(h)  pregătește strategia agenției de combatere a fraudei și o prezintă spre aprobare Consiliului de administrație;

(h)  pregătește strategia agenției de combatere a fraudei și o prezintă spre aprobare Consiliului de administrație;

(i)  pregătește proiectul de norme financiare aplicabile agenției;

(i)  pregătește proiectul de norme financiare aplicabile agenției;

(j)  întocmește proiectul de situație estimativă a veniturilor și cheltuielilor agenției și execută bugetul acesteia;

(j)  întocmește proiectul de situație estimativă a veniturilor și cheltuielilor agenției și execută bugetul acesteia;

(k)  exercită competențele prevăzute la articolul 55 cu privire la personalul agenției;

(k)  exercită competențele prevăzute la articolul 55 cu privire la personalul agenției;

(l)  ia toate deciziile privind gestionarea sistemelor informatice prevăzute în prezentul regulament, inclusiv a portalului de informații menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b);

(l)  ia toate deciziile privind gestionarea sistemelor informatice prevăzute în prezentul regulament, inclusiv a portalului de informații menționat la articolul 8 alineatul (2) litera (b);

(m)  ia toate deciziile privind gestionarea structurilor interne ale agenției;

(m)  ia toate deciziile privind gestionarea structurilor interne ale agenției;

(n)  prezintă analiza comună Consiliului de administrație în conformitate cu articolul 10 alineatul (2);

(n)  prezintă analiza comună Consiliului de administrație pentru examinare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2);

(o)  în contextul exercițiului de monitorizare, transmite proiecte de rapoarte și proiecte de recomandări statului membru în cauză și, ulterior, Consiliului de administrație în conformitate cu articolul 14 alineatele (3) și (4);

(o)  în contextul exercițiului de monitorizare, finalizează rapoarte și transmite proiecte de recomandări statului membru în cauză și, ulterior, Consiliului de administrație în conformitate cu articolul 14 alineatele (3) și (4);

 

(oa)  transmite rapoarte referitoare la respectarea obligației de a coopera cu bună credință cu Consiliul de administrație și cu Comisia, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4);

(p)  evaluează, aprobă și coordonează solicitările de asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) și cu articolul 20;

(p)  evaluează, aprobă și coordonează solicitările de asistență operativă și tehnică în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) și cu articolul 20;

(q)  asigură punerea în aplicare a planului operativ menționat la articolul 19;

(q)  asigură punerea în aplicare a planului operativ menționat la articolul 19;

(r)  asigură coordonarea activităților agenției desfășurate de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației împreună cu Comisia și alte agenții relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1);

(r)  asigură coordonarea activităților agenției desfășurate de echipele de sprijin pentru gestionarea migrației împreună cu Comisia și alte agenții relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1);

(s)  asigură punerea în aplicare a deciziei Comisiei menționate la articolul 22 alineatul (3);

(s)  asigură punerea în aplicare a deciziei Comisiei menționate la articolul 22 alineatul (3);

(t)  decide, după consultarea Consiliului de administrație, cu privire la achiziționarea sau închirierea de echipamente tehnice în conformitate cu articolul 23 alineatul (2);

(t)  decide, după consultarea Consiliului de administrație, cu privire la achiziționarea sau închirierea de echipamente tehnice în conformitate cu articolul 23 alineatul (2);

 

(ta)  propune un candidat pentru numirea în funcția de responsabil pentru drepturile fundamentale, în conformitate cu articolul 47a din prezentul regulament;

(u)  desemnează un ofițer coordonator al agenției în conformitate cu articolul 25 alineatul (1).

(u)  desemnează un ofițer coordonator al agenției în conformitate cu articolul 25 alineatul (1).

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 47

eliminat

Directorul executiv adjunct

 

1.  Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct.

 

2.  Directorului executiv adjunct i se aplică dispozițiile articolului 45.

 

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 47 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 47a

 

1.  Consiliul de administrație numește un responsabil pentru drepturile fundamentale în urma unei propuneri a directorului executiv și a consultărilor cu forumul consultativ. Responsabilul pentru drepturile fundamentale trebuie să aibă experiența și calificările necesare în domeniul drepturilor fundamentale și al azilului. Responsabilul pentru drepturile fundamentale este răspunzător cu elaborarea strategiei privind drepturile fundamentale, cu monitorizarea respectării drepturilor fundamentale și cu promovarea respectării drepturilor fundamentale de către agenție.

 

2.  Acesta este independent în exercitarea sarcinilor sale, este subordonat direct Consiliului de administrație și cooperează cu forumul consultativ. Responsabilul pentru drepturile fundamentale prezintă în mod periodic informări forumului consultativ, contribuind astfel la mecanismul de monitorizare a drepturilor fundamentale menționat la articolul 54a.

 

3.  Responsabilul pentru drepturile fundamentale este consultat, printre altele, cu privire la planurile operaționale elaborate în conformitate cu articolul 19, cu privire la activitățile operaționale organizate de agenție sau cu implicarea acesteia, la codurile de conduită, la cooperarea cu țările terțe, la retragerea finanțării, la suspendarea sau încetarea unei activități a agenției, precum și la programa de formare. Responsabilul cu drepturile fundamentale are acces la toate informațiile referitoare la respectarea drepturilor fundamentale legate de toate activitățile agenției, inclusiv prin efectuarea de vizite în locurile de desfășurare a oricărei activități operaționale desfășurate de agenție sau cu implicarea acesteia, inclusiv în țările terțe. Responsabilul pentru drepturile fundamentale este răspunzător cu instituirea, dezvoltarea continuă și punerea în aplicare a unui mecanism de tratare a plângerilor în conformitate cu articolul 54c.

 

4.  Agenția asigură faptul că responsabilul pentru drepturile fundamentale dispune de personal și resurse suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul pentru drepturile fundamentale are control asupra bugetului său.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 48

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția menține un dialog strâns cu organizațiile relevante ale societății civile și alte organisme competente relevante care desfășoară activități în domeniul politicii în materie de azil la nivel local, regional, național, la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. În acest scop, agenția instituie un forum consultativ.

1.  Agenția menține un dialog strâns cu organizațiile relevante ale societății civile și alte organisme competente relevante care desfășoară activități în domeniul politicii în materie de azil la nivel local, regional, național, la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. În acest scop, agenția instituie un forum consultativ.

2.  Forumul consultativ constituie un mijloc de a schimba informații și de a pune în comun cunoștințele. Acesta asigură un dialog strâns între agenție și organizațiile sau organismele relevante menționate la alineatul (1) și asistă directorul executiv și Consiliul de administrație în domeniile reglementate de prezentul regulament.

2.  Forumul consultativ constituie un mijloc de a schimba informații și de a pune în comun cunoștințele. Acesta asigură un dialog strâns între agenție și organizațiile sau organismele relevante menționate la alineatul (1) și asistă directorul executiv și Consiliul de administrație în domeniile reglementate de prezentul regulament.

3.  Agenția invită să participe la forumul consultativ Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, UNHCR și alte organizații sau organisme relevante, precum cele menționate la alineatul (1).

3.  Agenția invită să participe la forumul consultativ Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, UNHCR și alte organizații sau organisme relevante, precum cele menționate la alineatul (1).

La propunerea directorului executiv, Consiliul de administrație decide asupra componenței și metodelor de lucru ale Forumului consultativ, inclusiv asupra unor grupuri de consultare constituite pe criterii tematice sau geografice, precum și asupra modalităților de transmitere a informațiilor către acesta.

Directorul executiv decide asupra componenței Forumului consultativ, inclusiv asupra unor grupuri de consultare constituite pe criterii tematice sau geografice, precum și asupra modalităților de transmitere a informațiilor către acesta. După consultarea Consiliului de administrație și a directorului executiv, forumul consultativ își definește metodele sale de lucru, inclusiv cu privire la grupurile de lucru constituite pe criterii tematice sau geografice, după caz.

4.  Forumul consultativ asistă directorul executiv și Consiliul de administrație în privința aspectelor legate de azil, în conformitate cu nevoile specifice din domeniile identificate ca prioritare pentru activitatea agenției.

4.  Forumul consultativ oferă consiliere directorului executiv și Consiliului de administrație în privința aspectelor legate de azil, în conformitate cu nevoile specifice din domeniile identificate ca prioritare pentru activitatea agenției.

 

4a.  Forumul consultativ este în special consultat cu privire la crearea mecanismului menționat la articolul 13, la dezvoltarea suplimentară și punerea în aplicare a Strategiei privind drepturile fundamentale, a codurilor de conduită, a acordurilor de lucru cu țările terțe, a mecanismului de tratare a plângerilor menționat la articolul 54c, a planurilor operaționale și a programelor comune de bază.

5.  În special, forumul consultativ:

5.  În special, forumul consultativ:

(a)  prezintă sugestii Consiliului de administrație cu privire la programarea anuală și multianuală menționată la articolul 41;

(a)  prezintă sugestii Consiliului de administrație cu privire la programarea anuală și multianuală menționată la articolul 41;

(b)  oferă feedback Consiliului de administrație și sugerează măsurile care trebuie luate ca urmare a raportului anual privind situația în materie de azil din Uniune menționat la articolul 65, precum și

(b)  oferă feedback Consiliului de administrație și sugerează măsurile care trebuie luate ca urmare a raportului anual privind situația în materie de azil din Uniune menționat la articolul 65, precum și

(c)  comunică directorului executiv și Consiliului de administrație concluziile și recomandările conferințelor, seminarelor și reuniunilor, precum și constatările rezultate din studiile sau munca de teren efectuată de către oricare dintre organizațiile sau organismele membre ale forumului consultativ care sunt relevante pentru activitatea agenției.

(c)  comunică directorului executiv și Consiliului de administrație concluziile și recomandările conferințelor, seminarelor și reuniunilor, precum și constatările rezultate din studiile sau munca de teren efectuată de către oricare dintre organizațiile sau organismele membre ale forumului consultativ care sunt relevante pentru activitatea agenției.

 

5a.  Consiliul de administrație se asigură că forumului consultativ i se alocă resurse umane și financiare adecvate.

6.  Forumul consultativ se reunește de cel puțin două ori pe an.

6.  Forumul consultativ se reunește de cel puțin două ori pe an.

Amendamentul     88

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Bugetul, inclusiv schema de personal, include o finanțare suficientă a strategiei privind drepturile fundamentale și a ofițerului pentru drepturile fundamentale, care se ridică la cel puțin 5% din bugetul global.

Amendamentul     89

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar, agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar, agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Raportul furnizează detalii privind cheltuielile pentru fiecare dintre sarcinile enumerate la articolul 2.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 54 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54a

 

Protecția drepturilor fundamentale și strategia privind drepturile fundamentale

 

1.  Agenția garantează protecția drepturilor fundamentale în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special cu Carta, cu dreptul internațional relevant, inclusiv cu Convenția din 1951, cu Protocolul din 1967, cu normele adoptate în contextul SECA și cu obligațiile referitoare la accesul la protecție internațională și la conținutul acesteia.

 

2.  În scopul menționat la alineatul (1), agenția redactează, dezvoltă și pune în aplicare o strategie privind drepturile fundamentale, inclusiv un mecanism eficient pentru a monitoriza respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 54 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54b

 

Codul de conduită

 

Agenția elaborează și dezvoltă în continuare un cod de conduită aplicabil tuturor experților implicați în operațiuni de sprijin coordonate de agenție. Codul de conduită stabilește proceduri menite să garanteze principiile statului de drept și respectării drepturilor fundamentale, acordând o atenție specială copiilor, minorilor neînsoțiți și altor persoane aflate într-o situație vulnerabilă, precum și persoanelor care solicită protecție internațională. Codul de conduită se aplică tuturor persoanelor care participă la activitățile agenției.

Amendamentul   92

Propunere de regulament

Articolul 54 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54c

 

Mecanismul de tratare a plângerilor

 

1.  În cooperare cu responsabilul pentru drepturile fundamentale, agenția ia măsurile necesare pentru a institui un mecanism de tratare a plângerilor, în conformitate cu prezentul articol, pentru a monitoriza și a asigura respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției.

 

2.  Orice persoană direct afectată de acțiunile personalului implicat în activități operaționale organizate de agenție sau cu implicarea acesteia, care consideră că a fost victima unei încălcări a drepturilor sale fundamentale în urma acestor acțiuni, sau orice parte care reprezintă o astfel de persoană, poate transmite agenției o plângere scrisă.

 

3.  Sunt admisibile numai plângerile motivate care implică încălcări concrete ale drepturilor fundamentale. Plângerile anonime, răuvoitoare, frivole, insultătoare, ipotetice sau inexacte se consideră inadmisibile.

 

4.  Responsabilul pentru drepturile fundamentale este responsabil pentru gestionarea plângerilor primite de agenție în conformitate cu dreptul la bună administrare. În acest scop, responsabilul pentru drepturile fundamentale analizează admisibilitatea unei plângeri, înregistrează plângerile admisibile, transmite directorului executiv toate plângerile înregistrate, transmite plângerile referitoare la membrii echipelor statului membru de origine, informează autoritatea relevantă sau organul competent în aspecte de drepturi fundamentale dintr-un stat membru și înregistrează măsurile adoptate de agenție sau de statul membru în cauză ca urmare a plângerilor și asigură realizarea acestor măsuri.

 

5.  În conformitate cu dreptul la bună administrare, dacă o plângere este admisibilă, reclamanții sunt informați că a fost înregistrată o plângere, că s-a inițiat o evaluare și că un răspuns va fi transmis de îndată ce va fi disponibil. În cazul în care plângerea este transmisă autorităților sau organismelor naționale, reclamantului i se comunică datele de contact ale acestora. Dacă o plângere nu e admisibilă, reclamanților li se transmit informații privind motivele inadmisibilității și, dacă este posibil, li se comunică alte modalități de rezolvare a nemulțumirilor lor.

 

Toate deciziile sunt transmise în scris și sunt motivate.

 

6.  În cazul înregistrării unei plângeri referitoare la un membru al personalului agenției, directorul executiv se asigură că sunt luate măsurile subsecvente adecvate, în consultare cu responsabilul pentru drepturile fundamentale, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul. Într-o perioadă de timp determinată, directorul executiv îl informează pe responsabilul pentru drepturile fundamentale în privința constatărilor la care a ajuns agenția în urma unei plângeri și a măsurilor luate în consecință, inclusiv cu privire la măsurile disciplinare, după caz.

 

În cazul în care o plângere se referă la aspecte legate de protecția datelor, directorul executiv implică responsabilul cu protecția datelor din cadrul agenției. Responsabilul pentru drepturile fundamentale și responsabilul cu protecția datelor elaborează, în scris, un memorandum de înțelegere care să indice repartizarea sarcinilor ce le revin și cooperarea în ceea ce privește plângerile primite.

 

7.  În cazul unei plângeri referitoare la un expert al unui stat membru gazdă sau la un membru al echipelor, inclusiv la membri detașați ai echipelor sau la experți naționali detașați, statul membru de origine se asigură că sunt luate măsurile necesare, inclusiv de natură disciplinară, dacă este cazul, sau de altă natură, în conformitate cu legislația națională. Statul membru în cauză îl informează pe responsabilul pentru drepturile fundamentale în privința constatărilor la care a ajuns în urma unei plângeri și a măsurilor luate în consecință, într-o perioadă determinată de timp și, ulterior, dacă este cazul, la intervale regulate. În cazul în care nu se primește niciun raport de la statul membru în cauză, Agenția urmărește problema.

 

8.  În cazul în care un expert trimis de agenție sau un expert național detașat este găsit vinovat de încălcarea drepturilor fundamentale sau a obligațiilor privind protecția internațională, agenția solicită statului membru îndepărtarea imediată a expertului sau a expertului național detașat din activitatea agenției sau din rezerva de intervenție pentru azil.

 

9.  Responsabilul pentru drepturile fundamentale informează directorul executiv și Consiliul de administrație cu privire la constatările la care au ajuns agenția și statele membre în urma plângerilor, precum și în privința măsurilor luate în consecință. Agenția include în raportul său anual informații privind mecanismul de tratare a plângerilor.

Amendamentul   93

Propunere de regulament

Articolul 59 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 59a

 

Prevenirea conflictelor de interese

 

Agenția adoptă norme interne care impun membrilor organelor acesteia și personalului acesteia să evite, pe durata raporturilor de muncă sau a mandatului lor, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze astfel de situații.

Amendamentul   94

Propunere de regulament

Articolul 60

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția aplică normele de securitate ale Comisiei prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/44335 și 2015/44436 ale Comisiei. Normele respective se aplică, printre altele, schimbului, prelucrării și stocării informațiilor clasificate.

1.  Agenția aplică normele de securitate ale Comisiei prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/44335 și 2015/44436 ale Comisiei. Normele respective se aplică, printre altele, schimbului, prelucrării și stocării informațiilor clasificate.

2.  Agenția aplică, de asemenea, principiile de securitate referitoare la prelucrarea informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în deciziile menționate la alineatul (1) și puse în aplicare de Comisie. Consiliul de administrație stabilește măsurile pentru aplicarea acestor principii de securitate.

2.  Agenția aplică, de asemenea, principiile de securitate referitoare la prelucrarea informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în deciziile menționate la alineatul (1) și puse în aplicare de Comisie. Consiliul de administrație stabilește măsurile pentru aplicarea acestor principii de securitate.

 

2a.  Informațiile clasificate sunt puse la dispoziția Parlamentului European în conformitate cu prezentul regulament. Transmiterea și prelucrarea informațiilor și documentelor transmise Parlamentului European în conformitate cu prezentul regulament respectă normele privind transmiterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile în relațiile dintre Parlamentul European și Comisie.

__________________

__________________

35 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

35 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

36 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

36 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

Amendamentul     95

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, agenția acordă reparații pentru orice prejudiciu provocat de serviciile sale sau de personalul său în executarea îndatoririlor lor.

3.  În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, agenția acordă reparații pentru orice prejudiciu provocat de serviciile sale sau de personalul său în executarea îndatoririlor lor. În cazurile menționate în articolul 26, agenția este responsabilă pentru orice prejudiciu provocat de membrii echipelor în timpul operațiunilor lor, în special pentru prejudiciile provocate ca urmare a încălcării drepturilor fundamentale.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 63 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 63a

 

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/399

 

În Regulamentul (UE) 2016/399, articolul 29 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: „1. În circumstanțe excepționale, atunci când funcționarea generală a spațiului fără controale la frontierele interne este periclitată ca urmare a unor deficiențe grave persistente legate de controlul la frontierele externe, astfel cum se menționează la articolul 21 din prezentul regulament sau ca urmare a nerespectării de către un stat membru a unei decizii a Consiliului menționată la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului1a, sau ca urmare a nerespectării de către statul membru a actului de punere în aplicare al Comisiei menționat la articolul 15 alineatul (3a) din Regulamentul (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului*+, și în condițiile stabilite de acesta, și în măsura în care aceste circumstanțe constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne în spațiul fără controale la frontierele interne sau în cadrul unor părți ale acestuia, controlul la frontierele interne poate fi reintrodus în conformitate cu alineatul 2 din prezentul articol pentru o perioadă de maximum șase luni. Respectiva perioadă poate fi prelungită maximum de trei ori, pentru o perioadă suplimentară de maximum șase luni, în cazul în care circumstanțele excepționale persistă.

 

__________________

 

1a  Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

 

*  Regulamentul (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (JO L ..., ..., p. ...).

 

+  JO: a se introduce numărul regulamentului în 2016/0131(COD) și detaliile privind publicarea în nota de subsol.”.

Amendamentul   97

Propunere de regulament

Articolul 65

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția întocmește un raport anual de activitate privind situația în materie de azil din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de informațiile deja disponibile provenind din alte surse relevante. În cadrul acestui raport, agenția evaluează rezultatele activităților desfășurate în temeiul prezentului regulament și face o analiză comparativă cuprinzătoare a acestora în scopul îmbunătățirii calității, coerenței și eficacității SECA.

1.  Agenția întocmește un raport anual de activitate privind situația în materie de azil din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de informațiile deja disponibile provenind din alte surse relevante. În cadrul acestui raport, agenția evaluează rezultatele activităților desfășurate în temeiul prezentului regulament și face o analiză comparativă cuprinzătoare a acestora în scopul îmbunătățirii calității, coerenței și eficacității SECA.

2.  Agenția transmite raportul anual de activitate Consiliului de administrație, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Directorul executiv prezintă raportul anual și Parlamentului European.

2.  Agenția transmite raportul anual de activitate Consiliului de administrație, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Directorul executiv prezintă raportul anual și Parlamentului European.

 

2a.  Raportul de activitate anual se publică și este pus la dispoziție, de asemenea, pe site-ul web al agenției.

Amendamentul   98

Propunere de regulament

Articolul 66

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia comandă o evaluare pentru a analiza în special dacă agenția și-a îndeplinit obiectivele, mandatul și sarcinile. Evaluarea vizează impactul agenției asupra cooperării practice în materie de azil și asupra SECA. Evaluarea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate, în limitele mandatului său, analizându-se inclusiv dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura solidaritatea efectivă și partajarea responsabilităților cu statele membre supuse unei presiuni deosebite.

1.  În termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia comandă o evaluare independentă externă pentru a analiza în special dacă agenția și-a îndeplinit obiectivele, mandatul și sarcinile. Evaluarea vizează impactul agenției asupra cooperării practice în materie de azil și asupra SECA. Evaluarea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate, în limitele mandatului său, analizându-se inclusiv dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura solidaritatea efectivă și partajarea responsabilităților cu statele membre supuse unei presiuni deosebite

Evaluarea abordează în special necesitatea eventuală de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Aceasta analizează, de asemenea, dacă structura de conducere este adecvată pentru îndeplinirea atribuțiilor agenției. În cadrul evaluării se ține cont de opiniile părților interesate atât de la nivelul Uniunii, cât și la nivel național.

Evaluarea abordează în special necesitatea eventuală de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Aceasta analizează, de asemenea, dacă structura de conducere este adecvată pentru îndeplinirea atribuțiilor agenției. În cadrul evaluării se ține cont de opiniile părților interesate atât de la nivelul Uniunii, cât și la nivel național.

2.  Comisia transmite raportul de evaluare, împreună cu concluziile sale asupra raportului, Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.

2.  Comisia transmite raportul de evaluare, împreună cu concluziile sale asupra raportului, Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.

3.  Cu ocazia unei evaluări din două, Comisia analizează dacă existența agenției se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale și poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

3.  Cu ocazia unei evaluări din două, Comisia analizează dacă existența agenției se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale și poate propune modificarea în consecință sau abrogarea prezentului regulament.

Amendamentul   99

Propunere de regulament

Anexa 1 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa 1a

 

Statele membre contribuie la constituirea efectivul total de minimum 500 de experți, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1a), după cum urmează:

 

Belgia

 

10

 

Bulgaria

 

13

 

Republica Cehă

 

7

 

Danemarca

 

10

 

Germania

 

74

 

Estonia

 

6

 

Grecia

 

17

 

Spania

 

37

 

Franța

 

56

 

Croația

 

22

 

Italia

 

41

 

Cipru

 

3

 

Letonia

 

10

 

Lituania

 

13

 

Luxemburg

 

3

 

Ungaria

 

22

 

Malta

 

2

 

Țările de Jos

 

17

 

Austria

 

11

 

Polonia

 

32

 

Portugalia

 

16

 

România

 

24

 

Slovenia

 

12

 

Slovacia

 

12

 

Finlanda

 

10

 

Suedia

 

6

 

Elveția

 

5

 

Islanda

 

2

 

Liechtenstein

 

*

 

Norvegia

 

7

 

TOTAL

 

500


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei de instituire a unei Agenții pentru azil a Uniunii Europene vizează consolidarea rolului EASO și transformarea sa într-o agenție care își poate asuma un nou rol în ceea ce privește punerea în aplicare a SECA și o prezență mai pregnantă în cadrul operațiunilor. Raportorul este de părere că, pentru a realiza acest lucru, este esențial ca actualul EASO să se transforme într-o veritabilă agenție a UE, cu mijloacele și mandatul necesare pentru a sprijini statele membre în situații de criză, dar și pentru a oferi asistența operativă și tehnică necesară statelor membre, pentru a putea consolida și completa sistemele de azil și de primire ale statului membru, inclusiv sprijinind o distribuție sustenabilă și echitabilă a solicitărilor de protecție internațională, monitorizând și evaluând punerea în aplicare a SECA și asigurând capacitarea. La un nivel mai general, este important să i se acorde agenției un mandat care să corespundă obiectivului general de consolidare a SECA. În plus, dat fiind că Regulamentul privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va intra în curând în vigoare, raportorul consideră că o agenție pentru azil operațională și la fel de puternică este esențială pentru gestionarea crizei actuale.

Raportorul salută și susține propunerea Comisiei, care are drept scop creșterea în mod semnificativ a rolului EASO în ceea ce privește cooperarea practică, schimbul de informații în materie de azil, asigurarea unei convergențe sporite a SECA, promovarea dreptului internațional și al Uniunii și a standardelor operaționale privind azilul, monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a SECA și furnizarea de asistență operațională și tehnică sporită statelor membre.

Raportorul susține punctul de vedere potrivit căruia noua capacitate operațională a agenției este esențială. Agenția ar trebui să dispună de resurse tehnice, financiare și umane adecvate îndeplinirii noilor sale sarcini, în special provocărilor actuale reprezentate de fluxurile de imigranți în Europa, care ar trebui puse la dispoziție în mod eficient. Această capacitate ar trebui să se bazeze pe contribuția statelor membre.

Raportorul subliniază importanța cooperării dintre agenție și alte organisme și agenții europene, în special Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, din punct de vedere strategic, operațional și tehnic. În plus, raportorul propune o relație mai puternică între agenție și ICNUR și este de părere că o astfel de cooperare ar fi extrem de avantajoasă. De asemenea, se propune consolidarea relațiilor între agenție și organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de judecători.

Raportorul consideră că formarea reprezintă una dintre cele mai importante sarcini ale agenției. Raportorul propune extinderea domeniului de aplicare al cursurilor de formare oferite de Agenție și pentru ca acesta să devină mai flexibil și adaptabil la nevoile actuale. Prin urmare, Consiliul de administrație are posibilitatea de a introduce noi tematici.

Raportorul salută rolul agenției în monitorizarea respectării de către statele membre a tuturor aspectelor SECA. Raportorul consideră că toate statele membre trebuie să fie monitorizate din cinci în cinci ani în privința tuturor aspectelor SECA. Acest lucru poate fi considerat, de asemenea, o măsură preventivă, întrucât deficiențele pot fi detectate și corectate la timp. Rezultatul acestor evaluări ar oferi, de asemenea, o imagine clară a funcționării globale a SECA.

Pe lângă această evaluare generală, raportorul consideră că este necesar să existe posibilitatea unei evaluări/monitorizări stabilită anual. Se propune ca o astfel de evaluare să fie corelată cu analiza informațiilor realizată de agenție în conformitate cu articolul 4. Evaluarea anuală ar putea fi efectuată într-unul sau în mai multe state membre, în funcție de analiza informațiilor menționată anterior, realizată de agenție.

Comisia a propus să i se permită agenției să inițieze un exercițiu de monitorizare din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei. Raportorul sprijină această idee, dar această monitorizare ar trebui să fie realizată numai în cazuri specifice, atunci când anumite evenimente în oricare din statele membre dau naștere unor îngrijorări serioase în ceea ce privește funcționarea oricăror aspecte ale sistemului de azil din statele membre respective și pot pune în pericol funcționarea SECA, în cazul în care nu sunt abordate la timp.

Raportorul propune agenției să elaboreze o strategie privind drepturile fundamentale, pregătită de către responsabilul pentru drepturile fundamentale, care ar fi, de asemenea, responsabil pentru mecanismul de tratare a plângerilor.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (2.12.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Raportoare pentru aviz: Ramona Nicole Mănescu

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul azilului este elaborarea și instituirea unui sistem european comun de azil (SECA) conform cu valorile și tradiția în materie de asistență umanitară ale Uniunii Europene și guvernat de principiile solidarității și repartizării echitabile a responsabilităților.

(1)  Obiectivul politicii Uniunii în domeniul azilului este elaborarea și instituirea unui sistem european comun de azil (SECA) conform cu dispozițiile relevante ale dreptului internațional și ale dreptului Uniunii, în special cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu valorile și tradiția în materie de asistență umanitară ale Uniunii Europene și guvernat de principiile solidarității și repartizării echitabile a responsabilităților și care să facă deosebire între particularitățile regionale și discrepanțele dintre sarcinile care îi revin fiecărui stat membru.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  SECA se bazează pe standarde minime comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în acest sens, există în continuare disparități considerabile între statele membre în ceea ce privește acordarea protecției internaționale și formele acestei protecții. Aceste disparități ar trebui să fie eliminate prin asigurarea unei mai mari convergențe în evaluarea cererilor de protecție internațională și prin garantarea unui nivel ridicat și unitar de punere în aplicare a legislației Uniunii în întreaga Uniune.

(2)  SECA se bazează pe standarde minime comune pentru procedurile de azil, recunoașterea și protecția oferită la nivelul Uniunii, condițiile de primire și un sistem de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de azil. În pofida progreselor înregistrate în domeniul SECA, există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește acordarea protecției internaționale și formele acestei protecții din cauza schimbărilor provocărilor regionale și geopolitice. Aceste disparități ar trebui să fie eliminate prin asigurarea unei mai mari cooperări în evaluarea cererilor de protecție internațională și prin garantarea unui nivel ridicat de punere în aplicare și de asigurare eficientă a respectării legislației Uniunii și a legislației internaționale în întreaga Uniune pe baza bunelor practici și a unei implicări mai mari a actorilor regionali.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere deficiențele structurale ale SECA scoase în evidență de sosirea în masă și necontrolată a migranților și a solicitanților de azil în Uniune și necesitatea unui nivel eficient, ridicat și uniform de aplicare în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil, este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare și funcționarea SECA pornind de la activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil, care ar trebui să fie transformat într-o agenție în toată puterea cuvântului, responsabilă cu facilitarea și îmbunătățirea funcționării SECA, cu crearea condițiilor necesare pentru o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, cu asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune și cu monitorizarea aplicării operaționale și tehnice a legislației Uniunii.

(5)  Având în vedere deficiențele structurale ale SECA scoase în evidență de sosirea în masă și necontrolată a migranților și a solicitanților de azil în Uniune și necesitatea unui nivel eficient, ridicat și uniform de aplicare în statele membre a dreptului Uniunii și a dreptului internațional în materie de azil, este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare și funcționarea SECA pornind de la activitatea Biroului European de Sprijin pentru Azil, care ar trebui să fie transformat într-o agenție în toată puterea cuvântului, responsabilă cu facilitarea și îmbunătățirea funcționării SECA, cu crearea condițiilor necesare pentru o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, cu asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune și cu monitorizarea aplicării operaționale și tehnice a dreptului Uniunii și a dreptului internațional.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie extinse, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolul principal de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, de a promova legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, de a monitoriza aplicarea operațională și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și a acorda statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată.

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să urmărească obiective precise, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolul principal de a consolida și a încuraja cooperarea practică și schimbul de informații privind bunele practici în materie de azil între statele membre , de a promova legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a le asigura statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată, și o mai bună coordonare între Frontex și statele membre, pentru a proteja cu mai mare eficacitate frontierele externe ale Uniunii Europene și, de asemenea, pentru a preveni situațiile imposibil de gestionat legate de presiunile exercitate de migrație, a consolida combaterea traficului de ființe umane și a gestiona în mod regulat deplasările secundare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și azil și cu alte servicii, utilizând capacitățile și expertiza acestora, precum și cu Comisia. Statele membre ar trebui să coopereze cu agenția, astfel încât aceasta să fie în măsură să își îndeplinească mandatul. Este important ca agenția și statele membre să acționeze cu bună credință și să efectueze schimburi de informații corecte și în timp util. Orice furnizare de date statistice ar trebui să respecte specificațiile tehnice și metodologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 862/2007. 8

(7)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și azil și cu alte servicii, utilizând capacitățile și expertiza acestora, precum și cu Comisia, cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu delegațiile Uniunii în țările de origine și de tranzit. Statele membre ar trebui să coopereze cu agenția, astfel încât aceasta să fie în măsură să își îndeplinească mandatul. Este important ca agenția și statele membre să acționeze cu bună credință și să efectueze schimburi de informații corecte și în timp util. Orice furnizare de date statistice ar trebui să respecte specificațiile tehnice și metodologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

8 Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să colecteze și să analizeze informații privind situația în materie de azil din Uniune și din țări terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii. Acest lucru ar trebui să permită agenției să ajute statele membre să înțeleagă mai bine factorii care favorizează migrația legată de azil spre Uniune și în interiorul acesteia și va fi, de asemenea, util și în contextul alertelor timpurii și al pregătirii statelor membre.

(8)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să colecteze și să analizeze informații privind situația în materie de azil din Uniune și din țări terțe, precum și din țările de tranzit, în cooperare cu UNHCR și cu în Forumul consultativ, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii și, mai exact, asupra unui stat membru afectat direct din cauza proximității sale față de o țară terță. Acest lucru ar trebui să permită agenției să ajute statele membre să înțeleagă mai bine factorii care favorizează migrația legată de azil spre Uniune și în interiorul acesteia și va fi, de asemenea, util și în contextul alertelor timpurii și al pregătirii statelor membre.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene trebuie să asigure o producție mai structurată și mai raționalizată a informațiilor privind țările de origine la nivelul Uniunii Europene. Este necesar ca agenția să colecteze informații și să elaboreze rapoarte în care să ofere informații privind țara de origine făcând apel la rețelele europene de informații privind țara de origine, astfel încât să se evite duplicarea și să se creeze sinergii cu rapoartele naționale. În plus, pentru a asigura convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională și a naturii și calității protecției acordate, agenția ar trebui să colaboreze cu statele membre și să efectueze o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine.

(11)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene trebuie să asigure o producție mai structurată și mai raționalizată a informațiilor privind țările de origine și de tranzit la nivelul Uniunii Europene. Este necesar ca agenția să colecteze informații și să elaboreze rapoarte în care să ofere informații privind țara de origine și tranzit făcând apel la rețelele europene, în special SEAE, delegațiile Uniunii și misiunile statelor membre, astfel încât să se evite duplicarea și să se creeze sinergii cu rapoartele naționale. În plus, pentru a asigura convergența și standarde ridicate în evaluarea cererilor de protecție internațională și a naturii și calității protecției acordate, agenția ar trebui să colaboreze cu statele membre și să efectueze o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine. O astfel de analiză comună ar trebui elaborată ținând seama pe deplin de cele mai recente rapoarte și informații relevante ale OIM, ale organizațiilor internaționale și naționale și ale UNHCR, cum ar fi rapoartele misiunilor de informare și documentele de poziție privind țara/situația specifică, și de orientările privind eligibilitatea referitoare la țara de origine și tranzit în cauză. În cazul în care există un conflict între analiza comună și orientările UNHCR, acestea din urmă ar trebui să fie atent luate în considerare de statele membre atunci când examinează cererile individuale de protecție internațională, în conformitate cu responsabilitatea de supraveghere a UNHCR, după cum se prevede la punctul 8 din Statutul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, în coroborare cu articolul 35 din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților (Convenția din 1951) și cu articolul II din Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților (Protocolul din 1967).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) XXX/XXX 9 ar trebui să fie revizuită periodic de către Comisie. Având în vedere expertiza agenției, aceasta ar trebui să sprijine Comisia în procesul de revizuire a listei respective. De asemenea, la cererea Comisiei, agenția ar trebui să îi furnizeze acesteia informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, precum și referitoare la țările terțe desemnate ca țări de origine sigure sau ca țări terțe sigure sau cărora li se aplică, de către statele membre, conceptele de țară terță sigură, primă țară de azil sau țară terță europeană sigură.

(12)  Lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului 9 ar trebui să fie revizuită periodic de către Comisie, în cooperare cu SEAE, asigurându-se în același timp că nu sunt compromise principiul nereturnării și dreptul individual de azil, în special cel al persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți. Având în vedere expertiza agenției, aceasta ar trebui să sprijine Comisia în procesul de revizuire a listei respective. De asemenea, agenția ar trebui să furnizeze Comisiei și Parlamentului European informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure, precum și referitoare la țările terțe desemnate ca țări de origine sigure sau ca țări terțe sigure sau cărora li se aplică, de către statele membre, conceptele de țară terță sigură, primă țară de azil sau țară terță europeană sigură.

__________________

__________________

9 JO L […]

9 JO L […]

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze activități de promovare a legislației Uniunii. În acest scop, agenția ar trebui să sprijine statele membre prin elaborarea unor standarde operaționale și a unor indicatori de monitorizare a conformității cu aceste standarde. De asemenea, agenția ar trebui să elaboreze orientări în materie de azil și ar trebui să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre.

(13)  Pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, agenția ar trebui să organizeze și să coordoneze activități de promovare a legislației internaționale și a legislației Uniunii. În acest scop, agenția ar trebui să sprijine statele membre prin elaborarea unor standarde operaționale și a unor indicatori de monitorizare a conformității cu aceste standarde. De asemenea, agenția ar trebui să elaboreze orientări în materie de azil și ar trebui să încurajeze și să coordoneze schimbul de bune practici între statele membre, în colaborare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, UNHCR și Forumul consultativ.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebuie să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să transmită statului membru în cauză un proiect de recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, ar trebui să fie adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebuie să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, de organizațiile internaționale și neguvernamentale de la nivel național sau de la nivelul UE și de organismele relevante din cadrul ONU care monitorizează respectarea tratatelor privind drepturile omului, precum și de mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului, pe schimburi cu autoritățile și cu experții de la nivel național, precum și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să furnizeze statului membru în cauză recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, sunt adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Recomandărilor ar trebui să li se dea curs pe baza unui plan de acțiune elaborat de statul membru în cauză. În cazul în care, în termenul stabilit, statul membru în cauză nu adoptă măsurile necesare pentru a da curs recomandărilor, iar deficiențele sistemelor de azil și de primire sunt atât de grave încât pun în pericol funcționarea SECA, Comisia ar trebui, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, să adopte recomandări adresate statului membru respectiv, în care să prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave. Comisia poate avea nevoie să organizeze vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune. Atunci când este necesar, Comisia ar trebui, de asemenea, să identifice măsurile care ar trebui să fie luate de agenție pentru a sprijini statul membru respectiv. Dacă statul membru nu pune în aplicare recomandările într-un anumit termen, Comisia poate lua măsuri suplimentare, solicitând agenției să intervină în sprijinul statului membru respectiv.

(15)  Recomandărilor ar trebui să li se dea curs pe baza unui plan de acțiune elaborat de statul membru în cauză. De asemenea, Comisia ar trebui să identifice măsurile care ar trebui să fie luate de Uniune și de agenție pentru a sprijini statul membru respectiv. În cazul în care, în termenul stabilit, statul membru în cauză nu adoptă măsurile necesare pentru a da curs recomandărilor, iar deficiențele sistemelor de azil și de primire sunt atât de grave încât pun în pericol funcționarea SECA, Comisia ar trebui, pe baza propriei sale evaluări a punerii în aplicare a planului de acțiune și a gravității deficiențelor, să adopte recomandări adresate statului membru respectiv, în care să prezintă măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave. Comisia poate avea nevoie să organizeze vizite la fața locului în statul membru în cauză pentru a verifica punerea în aplicare a planului de acțiune. Dacă statul membru nu pune în aplicare recomandările într-un anumit termen, Comisia poate lua măsuri suplimentare, solicitând Uniunii și agenției să intervină în sprijinul statului membru respectiv și să insiste în continuare asupra necesității de a se conforma.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita și a îmbunătăți funcționarea adecvată a SECA și pentru a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în cadrul SECA, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre asistență operativă și tehnică, în special atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate. Agenția ar trebui să acorde asistența operativă și tehnică necesară prin trimiterea unor echipe de sprijin pentru azil formate din experți din personalul propriu al agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție, precum și pe baza unui plan operativ. Aceste echipe ar trebui să sprijine statele membre cu măsuri operative și tehnice, inclusiv prin furnizarea de expertiză în materie de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe, servicii de interpretariat, informații privind țările de origine și cunoștințe în materie de tratare și gestionare a dosarelor de azil, precum și prin acordarea de asistență autorităților naționale competente pentru examinarea cererilor de protecție internațională și prin acordarea de asistență pentru transfer. Organizarea echipelor de sprijin pentru azil ar trebui reglementată prin prezentul regulament, pentru a asigura eficacitatea trimiterii acestora.

(16)  Pentru a facilita și a îmbunătăți funcționarea adecvată a SECA și pentru a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile care le revin în cadrul SECA, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde statelor membre asistență operativă și tehnică, în special atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate. Agenția ar trebui să acorde asistența operativă și tehnică necesară prin trimiterea unor echipe de sprijin pentru azil formate din experți din personalul propriu al agenției, experți din statele membre sau experți detașați de statele membre la agenție, precum și pe baza unui plan operativ. Ar trebui ca experții din echipele de sprijin pentru azil să fie instruiți de către agenție și să aibă o experiență relevantă. Aceste echipe ar trebui să sprijine statele membre cu măsuri operative și tehnice, inclusiv prin furnizarea de expertiză în materie de identificare și înregistrare a resortisanților țărilor terțe, servicii de interpretariat, informații privind țările de origine și cunoștințe în materie de tratare și gestionare a dosarelor de azil, precum și prin acordarea de asistență autorităților naționale competente pentru examinarea cererilor de protecție internațională și prin acordarea de asistență pentru transfer. Organizarea echipelor de sprijin pentru azil ar trebui reglementată prin prezentul regulament, pentru a asigura eficacitatea trimiterii acestora.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În cazurile în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune sarcini excepțional de împovărătoare și urgente pentru aceste sisteme, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde asistență statului membru respectiv, la cerere sau din proprie inițiativă, prin intermediul unui set cuprinzător de măsuri, inclusiv prin trimiterea de experți din cadrul rezervei de intervenție pentru azil. Pentru a asigura disponibilitatea acestor experți și trimiterea lor imediată, rezerva de intervenție pentru azil ar trebui să fie alcătuită din cel puțin 500 de experți din statele membre. Agenția ar trebui să poată interveni ea însăși în sprijinul unui stat membru atunci când, în pofida presiunii disproporționate, statul membru în cauză nu solicită o asistență suficientă din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii, ceea ce ar afecta eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA. Un număr disproporționat de cereri de protecție internațională de care este responsabil un stat membru poate indica o presiune disproporționată.

(17)  În cazurile în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune sarcini excepțional de împovărătoare și urgente pentru aceste sisteme, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acorde asistență statului membru respectiv, la cerere sau din proprie inițiativă, prin intermediul unui set cuprinzător de măsuri, inclusiv prin trimiterea de experți din cadrul rezervei de intervenție pentru azil. Pentru a asigura disponibilitatea acestor experți și trimiterea lor imediată, rezerva de intervenție pentru azil ar trebui să fie alcătuită din cel puțin 500 de experți din statele membre. Dacă este necesar, agenția ar trebui să aibă posibilitatea de a recruta personal pentru a putea oferi sprijinul necesar statelor membre. Agenția ar trebui să poată interveni ea însăși în sprijinul unui stat membru atunci când, în pofida presiunii disproporționate, statul membru în cauză nu solicită o asistență suficientă din partea agenției sau nu ia măsuri suficiente pentru a face față presiunii, ceea ce ar afecta eficacitatea sistemelor de azil și de primire într-o asemenea măsură încât s-ar pune în pericol funcționarea SECA. Un număr disproporționat de cereri de protecție internațională de care este responsabil un stat membru poate indica o presiune disproporționată.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite și disproporționate, cauzate în special de situația lor geografică sau demografică, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să sprijine dezvoltarea solidarității în cadrul Uniunii și să acorde asistență pentru un transfer mai bun între statele membre al persoanelor care beneficiază de protecție internațională, asigurându-se, totodată, faptul că sistemele de azil și de primire nu fac obiectul vreunui abuz.

(19)  Pentru statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt supuse unei presiuni deosebite și disproporționate, cauzate în special de situația lor geografică, economică sau demografică, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să sprijine dezvoltarea solidarității în cadrul Uniunii și repartizarea echitabilă a responsabilităților, acordând asistență pentru un transfer cât mai rapid cu putință între statele membre al solicitanților și al persoanelor care beneficiază de protecție internațională, asigurându-se, totodată, faptul că sistemele de azil și de primire nu fac obiectul vreunui abuz și sprijinind statele membre afectate în eforturile lor de a preveni săvârșirea de abuzuri prin migrație ilegală.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În scopul îndeplinirii misiunii sale și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu organele, agențiile și oficiile Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

(21)  În scopul îndeplinirii misiunii sale și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu autoritățile naționale, cu organele, agențiile și oficiile Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu ofițerii de legătură europeni în materie de migrație și cu birourile locale propuse în temeiul cadrului de parteneriat privind migrația, precum și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii și cu legislația internațională. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu organizațiile internaționale, în special cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru, pentru a beneficia de expertiza și sprijinul acestora. În acest scop, rolul UNHCR și al celorlalte organizații internaționale relevante ar trebui să fie recunoscut pe deplin și organizațiile respective ar trebui să fie implicate în activitatea agenției. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

(23)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să coopereze cu organizațiile internaționale, în special cu UNHCR, cu OIM și cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul unor acorduri de lucru, pentru a beneficia de expertiza și sprijinul acestora. Entitățile ONU și organizațiile internaționale ar trebui să fie recunoscute pe deplin și organizațiile respective ar trebui să fie implicate în activitatea agenției. Acordurile de lucru respective ar trebui să fie aprobate în prealabil de Comisie.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să faciliteze cooperarea operativă dintre statele membre în domeniile reglementate de prezentul regulament. Agenția ar trebui, de asemenea, să coopereze cu autoritățile din țări terțe în temeiul unor acorduri de lucru care ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui să acționeze în conformitate cu politica de relații externe a Uniunii și nu ar trebui în niciun caz să formuleze o politică externă independentă. În cadrul cooperării cu țările terțe, Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective.

(24)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să faciliteze cooperarea operativă dintre statele membre în domeniile reglementate de prezentul regulament. Agenția ar trebui, de asemenea, să coopereze cu autoritățile din țări terțe cu privire la aspecte legate de azil și relocare în temeiul unor acorduri de lucru care ar trebui aprobate în prealabil de Comisie, în consultare cu SEAE. Parlamentul European ar trebui să fie informat constant în timp util cu privire la aceste acorduri de lucru, înainte și după încheierea lor. Agenția ar trebui să acționeze în conformitate cu politica de relații externe a Uniunii și nu ar trebui în niciun caz să formuleze o politică externă independentă. În cadrul cooperării cu țările terțe, agenția și statele membre ar trebui să respecte norme și standarde cel puțin echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii și de dreptul internațional și dreptul internațional umanitar, inclusiv în cazul în care cooperarea cu țările terțe are loc pe teritoriul țărilor respective. Comisia și agenția informează în timp util Parlamentul European cu privire la situația cooperării cu orice țară terță.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Toate activitățile Agenției pentru Azil a Uniunii Europene se vor desfășura cu respectarea deplină a acestor drepturi fundamentale și principii, inclusiv a dreptului de azil, a protecției împotriva returnării, a dreptului la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la o cale de atac eficientă. Drepturile copilului și nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile vor fi întotdeauna luate în considerare.

(26)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și aderă la principiile consacrate, în special prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și prin Convenția de la Geneva din 1951. Toate activitățile Agenției pentru Azil a Uniunii Europene se vor desfășura cu respectarea deplină a acestor drepturi fundamentale și principii, inclusiv a dreptului de azil, a protecției împotriva returnării, a dreptului la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a dreptului la o cale de atac eficientă. Drepturile copilului și nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile, în special ale femeilor și ale persoanelor LGBTI, vor fi întotdeauna luate în considerare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în Consiliul de administrație al Agenției pentru Azil a Uniunii Europene pentru a-i supraveghea politicile și a-și exercita controlul politic asupra activităților acesteia. În măsura în care este posibil, Consiliul de administrație ar trebui să fie format din șefii de operațiuni ai serviciilor competente în domeniul azilului din statele membre sau din reprezentanții acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare, în special pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile Abordării comune privind agențiile descentralizate ale Uniunii, care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

(27)  Comisia, Parlamentul European și statele membre ar trebui să fie reprezentate în Consiliul de administrație al Agenției pentru Azil a Uniunii Europene pentru a-i supraveghea politicile și a-și exercita supravegherea și controlul politic asupra activităților acesteia. Consiliul de administrație ar trebui să includă un reprezentant al UNHCR, un reprezentant al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și, în măsura în care este posibil, ar trebui să fie format din șefii de operațiuni ai serviciilor competente în domeniul azilului din statele membre sau din reprezentanții acestora. Consiliului de administrație ar trebui să i se confere competențele necesare, în special pentru întocmirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru procesul decizional al agenției și numirea directorului executiv și a directorului executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze în conformitate cu principiile Abordării comune privind agențiile descentralizate ale Uniunii, care a fost adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a se garanta autonomia Agenției pentru Azil a Uniunii Europene, aceasta ar trebui să aibă un buget propriu, alimentat în principal dintr-o contribuție din partea Uniunii. Finanțarea agenției ar trebui să facă obiectul unui acord din partea autorității bugetare, astfel cum se prevede la punctul 31 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară12.Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și alte eventuale granturi acordate din bugetul general al Uniunii Europene. Verificarea conturilor ar trebui să fie asigurată de Curtea de Conturi.

eliminat

__________________

 

12 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

 

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) asigură aplicarea eficientă și uniformă în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil. Agenția facilitează punerea în aplicare și îmbunătățește funcționarea sistemului european comun de azil (SECA) și este responsabilă pentru asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune.

1.  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”) asigură aplicarea eficientă și uniformă în statele membre a legislației Uniunii în materie de azil. Agenția facilitează punerea în aplicare și îmbunătățește funcționarea sistemului european comun de azil (SECA), în conformitate cu dreptul și standardele internaționale, și este responsabilă pentru asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  colectează și analizează informații privind situația în materie de azil și punerea în aplicare a SECA;

(b)  colectează și analizează informații privind situația în materie de azil în Uniune și în țările terțe și punerea în aplicare a SECA;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijină statele membre în procesul de punere în aplicare a SECA;

(c)  sprijină statele membre în procesul de punere în aplicare a SECA și în îndeplinirea obligațiilor europene și internaționale în materie de azil;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  monitorizează și evaluează punerea în aplicare a SECA, precum și sistemele de azil și de primire ale statelor membre;

(l)  în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii, monitorizează și evaluează punerea în aplicare a SECA în raport cu sistemele de azil și de primire ale statelor membre, care trebuie să fie sprijinite la cererea oricărui stat membru;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ma)  cooperează cu țările terțe pentru a promova și a sprijini consolidarea capacităților, în cadrul propriilor sisteme de azil și de primire, în conformitate cu standardele internaționale, și pune în aplicare programe regionale de protecție.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția sprijină statele membre în ceea ce privește dimensiunea externă a SECA. În această privință, de comun acord cu Comisia, agenția coordonează schimburile de informații și alte acțiuni întreprinse cu privire la aspectele care decurg din punerea în aplicare a instrumentelor și mecanismelor legate de dimensiunea externă a SECA.

2.  Agenția sprijină statele membre în relațiile lor cu autoritățile din țările terțe în chestiuni reglementate de prezentului regulament și în ceea ce privește dimensiunea externă a SECA. În această privință, de comun acord cu Comisia, agenția coordonează schimburile de informații și alte acțiuni întreprinse cu privire la aspectele care decurg din punerea în aplicare a instrumentelor și mecanismelor legate de dimensiunea externă a SECA. În acest scop și de comun acord cu Comisia, agenția are posibilitatea de a-și detașa reprezentanți în delegațiile Uniunii.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), beneficiind, totodată, de expertiza altor organisme afiliate ONU, cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția colectează și analizează informațiile privind situația în materie de azil din Uniune și din țările terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii, inclusiv informații actualizate privind cauzele profunde, fluxurile de migrație și de refugiați, precum și privind orice sosire bruscă a unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care poate supune sistemele de azil și de primire unei presiuni disproporționate, în scopul de a încuraja schimbul de informații rapid și fiabil între statele membre și de a identifica riscurile posibile la adresa sistemelor de azil ale statelor membre.

1.  Agenția colectează și analizează informațiile privind situația în materie de azil din Uniune și din țările terțe, în măsura în care acest lucru poate avea un impact asupra Uniunii sau asupra unui anumit stat membru, inclusiv informații actualizate privind cauzele profunde, fluxurile de migrație și de refugiați, precum și privind orice sosire bruscă a unui număr mare de resortisanți ai țărilor terțe care poate supune sistemele de azil și de primire unei presiuni disproporționate, în scopul de a încuraja schimbul de informații rapid și fiabil între statele membre și de a identifica riscurile posibile la adresa sistemelor de azil ale statelor membre.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția își bazează analiza pe informațiile furnizate în special de către statele membre, instituțiile și agențiile UE relevante, Serviciul European de Acțiune Externă, precum și de către UNHCR și alte organizații internaționale.

Agenția își bazează analiza pe informațiile furnizate în special de către statele membre, instituțiile și agențiile UE relevante, Serviciul European de Acțiune Externă, precum și de către UNHCR, OIM și alte organizații naționale, internaționale și neguvernamentale specializate în domeniul azilului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția asigură schimbul rapid de informații relevante între statele membre și cu Comisia. De asemenea, agenția prezintă Consiliului de administrație, în timp util și cu exactitate, rezultatele analizei sale.

3.  Agenția asigură schimbul rapid de informații relevante între statele membre și cu Comisia. De asemenea, agenția prezintă Consiliului de administrație și Parlamentului European, în timp util și cu exactitate, rezultatele analizei sale.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția creează o bază de date cu informații faptice, juridice și de jurisprudență referitoare la aplicarea și interpretarea instrumentelor în materie de azil de la nivelul Uniunii și de la nivel național și internațional, utilizând în special mecanismele existente. În bazele de date respective nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste date au fost obținute de către agenție din documente accesibile publicului.

2.  Agenția creează o bază de date cu informații faptice, juridice și de jurisprudență referitoare la aplicarea și interpretarea instrumentelor în materie de azil de la nivelul Uniunii și de la nivel național și internațional, utilizând în special mecanismele existente și în cooperare cu organizații internaționale, organizații neguvernamentale, cercetători și cadre universitare care prezintă relevanță. În bazele de date respective nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cazului în care aceste date au fost obținute de către agenție din documente accesibile publicului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția stabilește și elaborează cursuri pentru membrii personalului său, pentru personalul administrațiilor, al instanțelor judecătorești și al organelor jurisdicționale naționale, precum și al serviciilor naționale competente în materie de azil din statele membre.

1.  Agenția stabilește și elaborează cursuri pentru membrii personalului său, pentru personalul administrațiilor, al instanțelor judecătorești și al organelor jurisdicționale naționale, al serviciilor naționale competente în materie de azil din statele membre, precum și pentru funcționari ai țărilor terțe, cu acordul autorităților administrative ale acestora.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția elaborează aceste cursuri în strânsă cooperare cu statele membre și în cooperare cu organisme de formare corespunzătoare din statele membre, inclusiv cu instituții academice și alte organizații relevante.

2.  Agenția elaborează aceste cursuri în strânsă cooperare cu statele membre și în cooperare cu organisme de formare corespunzătoare din statele membre, inclusiv cu UNHCR, instituții academice, asociații naționale și internaționale de judecători și alte organizații neguvernamentale specializate relevante.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  standardele internaționale și ale Uniunii în materie de drepturi fundamentale, în special dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și legislația internațională și a Uniunii în materie de azil, inclusiv aspecte juridice și de jurisprudență specifice;

(a)  dreptul internațional al drepturilor omului și standardele Uniunii în materie de drepturi fundamentale, în special dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și legislația internațională și a Uniunii în materie de azil, inclusiv aspecte juridice și de jurisprudență specifice;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  tehnici de intervievare, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii;

(c)  tehnici de intervievare, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor – atât celor însoțiți, cât și celor neînsoțiți –, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  condițiile de primire, inclusiv acordarea unei atenții speciale copiilor neînsoțiți și copiilor cu familiile lor, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii.

(g)  condițiile de primire, inclusiv acordarea unei atenții și a unei protecții speciale copiilor neînsoțiți și copiilor cu familiile lor, grupurilor vulnerabile și victimelor torturii, precum și victimelor traficului de persoane.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În plus, agenția ia măsurile necesare pentru a se asigura că experții care fac parte din echipele de sprijin pentru azil și din rezerva de intervenție pentru azil au beneficiat de formare specializată relevantă pentru sarcinile și atribuțiile lor înainte să participe la activitățile operative organizate de agenție. Agenția desfășoară exerciții periodice cu experții respectivi, în conformitate cu programul de formare specializată și de exerciții prevăzut în programul său anual de lucru.

7.  În plus, agenția pune la dispoziție experții care fac parte din echipele de sprijin pentru azil și din rezerva de intervenție pentru azil, având formarea specializată relevantă pentru sarcinile și atribuțiile lor înainte să participe la activitățile operative organizate de agenție. Agenția desfășoară exerciții periodice cu experții respectivi, în conformitate cu programul de formare specializată și de exerciții prevăzut în programul său anual de lucru.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Agenția poate organiza activități de formare în cooperare cu statele membre sau țările terțe, pe teritoriul acestora.

8.  Agenția poate organiza activități de formare legate de azil și de relocare, în cooperare cu statele membre sau țările terțe, pe teritoriul acestora.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este un centru pentru colectarea de informații relevante, fiabile, exacte și actualizate privind țările de origine ale persoanelor care solicită protecție internațională, inclusiv informații specifice privind copiii și informații punctuale privind persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile. Agenția elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte produse care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine.

1.  Agenția este un centru independent pentru colectarea de informații relevante, fiabile, transparente, a căror sursă să poată fi identificată, exacte și actualizate privind țările de origine ale persoanelor care solicită protecție internațională, inclusiv informații specifice privind copiii, genul și orientarea sexuală, precum și informații punctuale privind persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile. Agenția elaborează și actualizează periodic rapoarte și alte produse care furnizează informații privind țările de origine la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la aspecte tematice specifice țărilor de origine, cum ar fi tortura și maltratarea în centrele de detenție, și cu privire la principiile prevăzute de articolul 21 din TUE.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv analiza sa a informațiilor privind situația în materie de azil și alte informații colectate de la organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale, inclusiv prin intermediul rețelelor menționate la articolul 9, precum și de la instituțiile, agențiile, organele și oficiile Uniunii și de la Serviciul European de Acțiune Externă;

(a)  utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv analiza sa a informațiilor privind situația în materie de azil și alte informații colectate de la organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale, în special UNHCR, inclusiv prin intermediul rețelelor menționate la articolul 9, de la misiunile de informare în țările de origine, precum și de la instituțiile, agențiile, organele și oficiile Uniunii, de la Serviciul European de Acțiune Externă și de la delegațiile Uniunii;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionează și dezvoltă în continuare un portal pentru colectarea de informații privind țările de origine;

(b)  gestionează și dezvoltă în continuare un portal complet transparent, accesibil publicului, pentru colectarea și difuzarea de informații privind țările de origine, inclusiv privind utilizarea surselor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  elaborează un format comun și o metodologie comună, inclusiv un mandat, în conformitate cu cerințele legislației Uniunii în materie de azil, pentru elaborarea de rapoarte și de alte produse cu informații privind țările de origine la nivelul Uniunii.

(c)  elaborează un format comun și o metodologie comună, inclusiv un mandat și criterii de evaluare, în conformitate cu cerințele dreptului internațional și ale legislației Uniunii în materie de azil, pentru elaborarea de rapoarte și de alte produse cu informații privind țările de origine la nivelul Uniunii.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să transmită agenției întrebări privind chestiuni de fapt specifice care pot apărea ca urmare a cererilor de protecție internațională, fără a aduce atingere normelor de confidențialitate stabilite în legislația națională.

(b)  să transmită agenției întrebări privind chestiuni de fapt specifice care pot apărea ca urmare a cererilor de protecție internațională și să ajute la elaborarea răspunsurilor la acestea, fără a aduce atingere normelor de confidențialitate stabilite în legislația națională.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a favoriza convergența în aplicarea criteriilor de evaluare stabilite în Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului22, agenția coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine.

1.  Pentru a favoriza convergența în aplicarea criteriilor de evaluare stabilite în Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului22, agenția coordonează eforturile statelor membre de a colabora și a efectua o analiză comună care să ofere orientări cu privire la situația din anumite țări de origine. La elaborarea acestei analize comune, agenția ține seama pe deplin de cele mai recente și relevante informații ale UNHCR, de documentele de poziție ale UNHCR privind țara sau situația specifică și de orientările UNHCR privind eligibilitatea pentru evaluarea nevoilor de protecție internațională ale solicitanților de azil din anumite țări de origine .

__________________

__________________

22 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare) (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

22 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (reformare) (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După consultarea Comisiei, directorul executiv prezintă respectiva analiza comună Consiliului de administrație spre aprobare. Statele membre au obligația de a ține cont de analiza comună atunci când examinează cererile de protecție internațională, fără a aduce atingere competenței lor de a decide cu privire la cererile individuale.

2.  După consultarea Forumului consultativ, directorul executiv prezintă respectiva analiza comună Consiliului de administrație spre aprobare. Statele membre au obligația de a ține cont de analiza comună atunci când examinează cererile de protecție internațională, fără a aduce atingere competenței lor de a decide cu privire la cererile individuale.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția acordă asistență Comisiei în procesul de analizare periodică a situației din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX, inclusiv cele care au fost suspendate de către Comisie și cele care au fost eliminate din lista respectivă.

1.  Agenția acordă asistență Comisiei în procesul de analizare periodică a situației din țările terțe care sunt incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure stabilită prin Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX, inclusiv din acele țări cu care UE a încheiat un „pact” sau se află în curs de încheiere a unuia în temeiul cadrului de parteneriat, precum și din țările care au fost suspendate de către Comisie și cele care au fost eliminate din lista respectivă.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea Comisiei, agenția îi furnizează informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

2.  Comisia cere agenției să îi furnizeze informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure sau pentru a fi suspendate sau eliminate de pe aceasta, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX. Se asigură informarea Parlamentului European în acest sens.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Informațiile furnizate de agenție în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol se elaborează în conformitate cu principiile generale prevăzute la articolul 8 din prezentul regulament și iau în considerare informațiile primite de la UNHCR, de la organismele și procedurile speciale ale ONU de monitorizare a respectării tratatelor privind drepturile omului, de la mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), de la organizații neguvernamentale relevante, precum și de la alte surse independente și de încredere relevante.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate solicita agenției să efectueze o analiză a situației din oricare astfel de țară terță cu scopul de a evalua dacă sunt respectate condițiile și criteriile relevante stabilite în directiva menționată.

Comisia sau Parlamentul European pot solicita agenției să efectueze o analiză a situației din oricare astfel de țară terță cu scopul de a evalua dacă sunt respectate condițiile și criteriile relevante stabilite în directiva menționată.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei și în consultare cu aceasta, agenția elaborează standarde operaționale privind punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil și indicatori pentru monitorizarea respectării acestor standarde operaționale, precum și orientări și bune practici referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil. După consultarea Comisiei și după adoptarea lor de către Consiliul de administrație, agenția comunică statelor membre respectivele standarde, indicatori, orientări și bune practici.

2.  Din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei și în consultare cu aceasta, cu UNHCR și cu alte organizații internaționale și neguvernamentale relevante, agenția elaborează standarde operaționale tehnice privind punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil și indicatori pentru monitorizarea respectării acestor standarde operaționale, precum și orientări și bune practici referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil. După consultarea Comisiei și după adoptarea lor de către Consiliul de administrație, agenția comunică statelor membre respectivele standarde, indicatori, orientări și bune practici.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La solicitarea statelor membre, agenția le ajută să aplice standardele operaționale, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

3.  La solicitarea statelor membre, agenția le ajută să aplice standardele operaționale tehnice, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția, în strânsă cooperare cu Comisia, stabilește un mecanism pentru:

1.  În conformitate cu legislația Uniunii, agenția, în strânsă cooperare cu Comisia și în consultare cu Forumul consultativ, stabilește un mecanism pentru:

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a monitoriza punerea în aplicare și a evalua toate aspectele SECA în statele membre, în special sistemul Dublin, condițiile de primire, procedurile de azil, aplicarea criteriilor de stabilire a nevoilor de protecție, precum și natura și calitatea protecției oferite persoanelor care au nevoie de protecție internațională de către statele membre, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, garanțiile de protecție a copilului și nevoile persoanelor vulnerabile;

(a)  a sprijini monitorizarea punerii în aplicare și a evaluării tuturor aspectelor SECA în statele membre, în special a sistemului Dublin, a condițiilor de primire, a procedurilor de azil, a procedurilor de relocare și transfer, a aplicării criteriilor de stabilire a nevoilor de protecție, precum și a naturii și calității protecției oferite persoanelor care au nevoie de protecție internațională de către statele membre, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, garanțiile de protecție a copilului, reîntregirea familiei și nevoile persoanelor vulnerabile

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a monitoriza respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a indicatorilor, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil;

(b)  a sprijini monitorizarea respectării de către statele membre a standardelor operaționale, a indicatorilor, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil, precum și a dreptului internațional în strânsă cooperare cu UNCHR;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția își poate baza evaluarea în special pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil elaborată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri.

Agenția își poate baza evaluarea în special pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil elaborată de agenție, pe vizite la fața locului, pe verificarea unui eșantion de cazuri și pe informațiile furnizate de UNHCR și de alte organisme și proceduri speciale relevante ale ONU care monitorizează respectarea tratatelor privind drepturile omului sau de mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor omului ale Consiliului Europei și de alte organizații internaționale și neguvernamentale relevante.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, la cererea agenției, statele membre îi furnizează informațiile necesare referitoare la procedurile de azil, echipamente, infrastructură, condițiile de primire, ratele de recunoaștere și calitatea protecției, precum și la personalul și resursele financiare necesare la nivel național pentru a asigura o gestionare eficientă a sistemului de azil și de primire. Statele membre cooperează, de asemenea, cu agenția și facilitează desfășurarea vizitelor la fața locului pe care agenția le efectuează în scopul exercițiului de monitorizare.

În acest scop, la cererea agenției, statele membre îi furnizează informațiile necesare referitoare la procedurile de azil, echipamente, infrastructură, condițiile de primire, ratele de recunoaștere și calitatea protecției, precum și la personalul și resursele financiare necesare la nivel național pentru a asigura o gestionare eficientă a sistemului de azil și de primire. Statele membre cooperează strâns, de asemenea, cu agenția și facilitează desfășurarea vizitelor la fața locului pe care agenția le efectuează în scopul exercițiului de monitorizare.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, agenția poate iniția un exercițiu de monitorizare pentru a evalua sistemele de azil sau de primire ale unui stat membru ori de câte ori există motive serioase de îngrijorare privind funcționarea oricărui aspect al sistemelor de azil sau de primire ale statului membru respectiv.

La solicitarea Comisiei, agenția poate iniția un exercițiu de monitorizare pentru a evalua sistemele de azil sau de primire ale unui stat membru ori de câte ori există motive serioase de îngrijorare privind funcționarea oricărui aspect al sistemelor de azil sau de primire ale statului membru respectiv.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția organizează și coordonează, pe o perioadă limitată de timp, una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice:

3.  Agenția organizează și coordonează una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice:

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)   acordă asistență în ceea ce privește transferul beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii;

(g)   acordă asistență în ceea ce privește transferul solicitanților și al beneficiarilor de protecție internațională în cadrul Uniunii, ținând seama de criterii obiective echitabile, precum reîntregirea familiei și legăturile culturale;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare privind drepturile copilului și protecția copilului;

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare privind drepturile fundamentale, inclusiv privind drepturile copilului și protecția copilului;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre se asigură că experții pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor profesionale și numărului decise de Consiliul de administrație. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 30 de zile.

7.  Statele membre se asigură că experții pe care îi pun la dispoziție corespund profilurilor profesionale și numărului solicitate de statul membru care are nevoie de acestea. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 60 de zile.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație, cu o majoritate de trei sferturi din membrii cu drept de vot, decide cu privire la profilurile profesionale ale experților și la cota cu care contribuie fiecare stat membru la constituirea rezervei de intervenție pentru azil. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor profesionale și ale numărului total de experți.

2.  Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație decide cu privire la profilurile profesionale ale experților și la cota cu care contribuie fiecare stat membru la constituirea rezervei de intervenție pentru azil. Aceeași procedură se aplică și în ceea ce privește eventualele schimbări ulterioare ale profilurilor profesionale și ale numărului total de experți. Directorul executiv se asigură că echipele de sprijin pentru azil sau experții trimiși din rezerva de intervenție pentru azil corespund solicitării lansate de statul membru gazdă, în funcție de nevoile de la fața locului ale acestuia.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre contribuie la rezerva de intervenție pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, dar nu poate fi mai mică de 30 de zile.

3.  Statele membre contribuie la rezerva de intervenție pentru azil prin intermediul unei rezerve naționale de experți, constituită pe baza diferitelor profiluri profesionale definite, desemnând experții care corespund profilurilor solicitate. Durata trimiterii acestora se stabilește de către statul membru de origine, în concordanță cu necesitatea unei numiri pe termen mai lung pentru a asigura prezența adecvată pe teren, dar nu poate fi mai mică de 60 de zile.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3 a.  Statele membre își respectă în totalitate obligațiile care le revin în ceea ce privește dotarea cu personal și sprijinirea agenției. Această respectare ar trebui monitorizată de Comisia Europeană și, în cazul nerespectării, se întreprind imediat acțiuni corective.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune acestora sarcini excepțional de împovărătoare și urgente, agenția, la solicitarea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, organizează și coordonează un set cuprinzător de măsuri operative și tehnice, astfel cum se menționează la articolul 16, și trimite experți din rezerva de intervenție pentru azil menționată la articolul 18 și experți din personalul propriu pentru a consolida sistemele de azil și de primire într-o perioadă scurtă de timp.

1.  În cazul în care sistemele de azil și de primire ale unui stat membru sunt supuse unei presiuni disproporționate care impune acestora sarcini excepțional de împovărătoare și urgente, agenția, la solicitarea statului membru în cauză, organizează și coordonează, împreună cu statul membru gazdă în cauză, un set cuprinzător de măsuri operative și tehnice, astfel cum se menționează la articolul 16, și trimite experți din rezerva de intervenție pentru azil menționată la articolul 18 și experți din personalul propriu pentru a consolida sistemele de azil și de primire într-o perioadă scurtă de timp.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și cu statele membre și, atunci când este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii.

1.  Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și cu statele membre și, atunci când este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv cu Europol, pentru facilitarea schimbului de amprente digitale.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În privința aspectelor legate de activitățile sale și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, și în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă. Agenția și statele membre promovează și respectă norme și standarde echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv atunci când desfășoară activități pe teritoriul țărilor terțe respective.

1.  În privința aspectelor legate de activitățile sale și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, agenția facilitează și încurajează cooperarea operativă între statele membre și țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, și în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă. Agenția și statele membre promovează și respectă norme și standarde echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii, inclusiv de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv atunci când desfășoară activități pe teritoriul țărilor terțe respective.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu acordul statului membru gazdă, agenția poate invita funcționari din țările terțe să observe măsurile operative și tehnice menționate la articolul 16 alineatul (3), în cazul în care prezența lor nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor măsurilor respective și în cazul în care aceasta poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici.

3.  Cu acordul statului membru gazdă, agenția poate invita funcționari din țările terțe să observe măsurile operative și tehnice menționate la articolul 16 alineatul (3), în special în cazul în care acest lucru poate contribui la îmbunătățirea cooperării și a schimbului de bune practici.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția coordonează acțiunile privind relocarea întreprinse de statele membre sau de Uniune, inclusiv schimbul de informații, pentru a răspunde nevoilor de protecție internațională ale refugiaților din țări terțe și a da dovadă de solidaritate cu țările-gazdă ale acestora. Agenția colectează informații, monitorizează relocarea în statele membre și sprijină statele membre să își consolideze capacitățile în materie de relocare. De asemenea, sub rezerva acordului țării terțe și de comun acord cu Comisia, agenția poate coordona orice astfel de schimburi de informații sau alte acțiuni între statele membre și o țară terță, pe teritoriul țării terțe respective.

4.  Agenția coordonează acțiunile privind relocarea întreprinse de statele membre sau de Uniune, inclusiv schimbul de informații, cu respectarea deplină a standardelor și a orientărilor stabilite de UNHCR, pentru a răspunde nevoilor de protecție internațională ale refugiaților din țări terțe și a da dovadă de solidaritate cu țările-gazdă ale acestora. Agenția colectează informații, monitorizează relocarea în statele membre și sprijină statele membre să își consolideze capacitățile în materie de relocare. De asemenea, sub rezerva acordului țării terțe și de comun acord cu Comisia, agenția poate coordona orice astfel de schimburi de informații sau alte acțiuni între statele membre și o țară terță, pe teritoriul țării terțe respective.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Confidențialitatea informațiilor legate de fiecare caz de relocare este garantată în permanență. Orice schimb de informații se realizează cu respectarea deplină a normelor relevante stabilite în Manualul de relocare al UNHCR, fără a pune în pericol eligibilitatea și selectarea refugiaților pentru relocare. Orice activitate a agenției în domeniul relocării este desfășurată în strânsă cooperare cu UNHCR și cu organizații neguvernamentale specializate și presupune acordarea de sprijin pentru refugiații relocați pe teritoriul statelor membre după sosire, dacă acest lucru este relevant și necesar.

Justificare

Respectarea și supremația orientărilor UNHCR privind relocarea în ceea ce privește orice acțiune coordonată sau inițiată de noua agenție în domeniul relocării ar trebui să fie asigurate explicit prin regulamentul de înființare a Agenției pentru Azil a UE, pentru a asigura coerența deplină a acțiunilor agenției cu prioritățile și orientările stabilite de UNHCR la nivel global.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Agenția participă la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate de Uniune cu țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

5.  Agenția participă la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate de Uniune cu țările terțe, în cadrul politicii de relații externe a Uniunii și, în acest demers, ține seama de dreptul internațional, inclusiv de dreptul internațional umanitar, de principiile drepturilor omului, democrației și statului de drept, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Agenția poate trimite experți din propriul său personal în țările terțe în care o prezență permanentă a agenției ar contribui la îndeplinirea sarcinilor, în special în ceea ce privește relocarea. Pe baza unei propuneri a directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă anual lista țărilor respective. Trimiterea acestor reprezentanți este aprobată de Consiliul de administrație și face obiectul avizului prealabil al Comisiei. Experții respectivi își coordonează strâns activitățile cu cele ale ofițerilor de legătură în materie de imigrație. Parlamentul European este pe deplin informat, fără întârziere, cu privire la aceste activități.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea cu UNHCR și alte organizații internaționale

Cooperarea cu entitățile ONU și organizațiile internaționale

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția cooperează cu organizațiile internaționale, în special cu UNHCR, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste organisme, în conformitate cu tratatul și cu dispozițiile privind competența acestor organisme. Consiliul de administrație decide care acorduri de lucru sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei.

Agenția cooperează cu entitățile ONU și cu organizațiile internaționale, în special cu UNHCR și OHCHR și OIM, în domeniile reglementate de prezentul regulament, în temeiul acordurilor de lucru încheiate cu aceste organisme, în conformitate cu tratatul și cu dispozițiile privind competența acestor organisme. Consiliul de administrație decide care acorduri de lucru sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei. Agenția informează Parlamentul European în legătură toate acordurile de lucru de acest tip.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Din Consiliul de administrație face parte și un reprezentant al UNHCR, care nu are drept de vot.

2.  Din Consiliul de administrație fac parte și un reprezentant al UNHCR și un reprezentant al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care nu au drept de vot.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54a

 

Protecția drepturilor fundamentale și mecanismul de tratare a plângerilor

 

1.   Agenția garantează protecția drepturilor fundamentale în realizarea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, în special cu Carta drepturilor fundamentale, cu dreptul internațional relevant, inclusiv cu Convenția din 1951, cu Protocolul din 1967, cu normele juridice adoptate în contextul SECA și cu obligațiile legate de accesul la protecție internațională și de conținutul acesteia.

 

2.   În acest scop, agenția elaborează, dezvoltă în continuare și pune în aplicare o strategie privind drepturile fundamentale, inclusiv un mecanism eficace de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în toate activitățile agenției, precum și un mecanism de tratare a plângerilor.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția aplică normele de securitate ale Comisiei prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/44335 și 2015/44436 ale Comisiei. Normele respective se aplică, printre altele, schimbului, prelucrării și stocării informațiilor clasificate.

1.  Agenția aplică normele de securitate ale Comisiei prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/44335 și 2015/44436 ale Comisiei, precum și normele de reglementare privind protecția datelor cu caracter personal. Normele respective se aplică, printre altele, schimbului, prelucrării și stocării informațiilor clasificate.

__________________

__________________

35 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

35 Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

36 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

36 Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția Uniunii Europene pentru azil

Referințe

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

7.7.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Data adoptării

29.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

7

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michel Reimon


AVIZ al Comisiei pentru bugete (12.10.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus prezentul regulament în cadrul unui pachet mai cuprinzător de reforme aduse sistemului european comun de azil, care include și propuneri de reformare a sistemelor Dublin și Eurodac. La o scară mai mare, prezenta propunere constituie un document privind măsurile subsecvente Agendei europene privind migrația, convenită anul trecut.

Raportorul consideră că este important de remarcat că ridicarea propusă a Biroului European de Sprijin pentru Azil la statutul de agenție pentru azil a UE de sine stătătoare constituie o completare necesară a pachetului privind sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă, deja adoptat. Pentru a evita ca provocarea actuală reprezentată de sosirea în Europa a unui număr fără precedent de migranți în căutare de refugiu să conducă la o abordare exclusiv restrictivă, este esențial să se consolideze aspectul protecției, în cadrul unui proces paralel de respectare a standardelor în materie de drepturi ale omului, consfințite în tratate și în Carta drepturilor fundamentale.

Într-o Uniune Europeană cu frontiere deschise în interiorul său, frontierele externe devin o chestiune de interes comun pentru toate statele membre. În mod logic, chestiunile legate de frontiere și azil necesită un răspuns european comun. Valoarea adăugată europeană este rareori atât de evidentă ca în aceste cazuri și raportorul sprijină, prin urmare, un angajament european mai amplu în acest domeniu. Finanțarea acestor sarcini de la bugetul Uniunii constituie, de asemenea, o chestiune de solidaritate, deoarece de frontierele deschise profită cetățenii tuturor statelor membre, în timp ce numai câteva state membre se confruntă, în fapt, cu sarcina de a securiza frontierele și de a soluționa problema primirii migranților.

Raportorul subliniază însă că bugetul Uniunii nu este în măsură să facă față acestor noi provocări, deoarece rubrica 3 este, de departe, cea mai mică rubrică din cadrul financiar multianual (CFM). În consecință, raportorul consideră că este imperativ să se revizuiască cât mai curând posibil actualul CFM, mărind considerabil plafonul rubricii 3.

Pentru perioada 2017-2020, implicațiile bugetare ale prezentei propuneri se cifrează la 363,963 milioane de euro. În paralel cu creditele bugetare, numărul angajaților urmează să crească până la un total de 500 de persoane în 2020. Deși raportorii sunt de acord cu fișa financiară propusă, aceasta trebuie totuși să fie considerată o planificare mai curând orientativă, deoarece numărul migranților care sosesc este impredictibil, dat fiind contextul de securitate volatil din vecinătatea europeană și de dincolo de aceasta. Autoritatea bugetară trebuie să fie pregătită să adapteze această planificare în funcție de necesități.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 6 aprilie 2016, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil, prevenirea deplasărilor secundare și elaborarea unui mandat consolidat pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil. Comunicarea răspunde apelurilor lansate de Consiliul European din 18 februarie 2016 de a se înregistra progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană și eficace în domeniul azilului. De asemenea, comunicarea propune o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

(3)  În comunicarea sa din 6 aprilie 2016, Comisia și-a prezentat opțiunile de îmbunătățire a SECA, și anume introducerea unui sistem sustenabil și echitabil pentru determinarea statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil, consolidarea sistemului Eurodac, realizarea unei mai mari convergențe în sistemul de azil prin adoptarea unui nou regulament de instituire a unei proceduri comune unice în domeniul azilului la nivelul Uniunii, a unui nou regulament privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții de azil, precum și prin modificări specifice ale Directivei privind condițiile de primire, prevenirea deplasărilor secundare și elaborarea unui mandat consolidat pentru Biroul European de Sprijin pentru Azil. Comunicarea răspunde apelurilor lansate de Consiliul European din 18 februarie 2016 de a se înregistra progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să se asigure o politică umană și eficace în domeniul azilului. De asemenea, comunicarea propune o cale de urmat conformă cu abordarea globală în materie de migrație prezentată de Parlamentul European în raportul său din proprie inițiativă din 12 aprilie 2016.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie extinse, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolul principal de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, de a promova legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, de a monitoriza aplicarea operațională și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și a acorda statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată.

(6)  Sarcinile Biroului European de Sprijin pentru Azil ar trebui să fie extinse, iar pentru a reflecta aceste modificări, biroul ar trebui să fie redenumit „Agenția pentru Azil a Uniunii Europene”. Agenția ar trebui să fie un centru de expertiză, având rolurile principale de a consolida cooperarea practică și schimbul de informații între statele membre în materie de azil, de a promova legislația și standardele operaționale ale Uniunii pentru a asigura un grad ridicat de uniformitate în ceea ce privește procedurile de azil, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, de a evalua și monitoriza aplicarea operațională și tehnică a legislației și a standardelor Uniunii în materie de azil și a acorda statelor membre un sprijin operativ și tehnic sporit pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special statelor membre ale căror sisteme se confruntă cu o presiune disproporționată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să dispună de resurse financiare și de personal suficiente pentru a garanta autonomia și buna executare a misiunilor sale, în special de personal propriu, astfel încât agenția să înființeze echipe de experți responsabile cu procedurile de evaluare și de control ale sistemelor de azil și de primire.

Justificare

Se preconizează că numărul de angajați ai agenției va ajunge la 500 până în 2020. Cu toate acestea, întrucât schema de personal nu poate fi inclusă în regulament, trebuie să se asigure că agenția va dispune de personal propriu suficient pentru a-și realiza misiunile în mod eficace și pentru a garanta imparțialitatea acestuia.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și azil și cu alte servicii, utilizând capacitățile și expertiza acestora, precum și cu Comisia. Statele membre ar trebui să coopereze cu agenția, astfel încât aceasta să fie în măsură să își îndeplinească mandatul. Este important ca agenția și statele membre să acționeze cu bună credință și să efectueze schimburi de informații corecte și în timp util. Orice furnizare de date statistice ar trebui să respecte specificațiile tehnice și metodologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 862/20078.

(7)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și azil și cu alte servicii, utilizând capacitățile și expertiza acestora, precum și cu Comisia și cu agențiile Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Statele membre ar trebui să coopereze cu agenția, astfel încât aceasta să fie în măsură să își îndeplinească mandatul. Este important ca agenția și statele membre să acționeze cu bună credință și să efectueze schimburi de informații corecte și în timp util. Orice furnizare de date statistice ar trebui să respecte specificațiile tehnice și metodologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 862/20078.

__________________

__________________

8 Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

8 Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

Justificare

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, în special, se bazează pe analiza riscurilor realizată de aceasta din urmă pentru a asigura un nivel optim de coerență.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebuie să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să transmită statului membru în cauză un proiect de recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, ar trebui să fie adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

(14)  Agenția pentru Azil a Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu Comisia și fără a aduce atingere responsabilității Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să instituie un mecanism prin care să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a SECA, respectarea de către statele membre a standardelor operaționale, a orientărilor și a bunelor practici în materie de azil și să verifice funcționarea sistemelor de azil și de primire ale statelor membre. Monitorizarea și evaluarea ar trebui să fie cuprinzătoare și ar trebuie să se bazeze mai ales pe informațiile furnizate de statele membre, pe analiza informațiilor privind situația în materie de azil efectuată de agenție, pe vizite la fața locului și pe verificarea unui eșantion de cazuri. Agenția ar trebui să își prezinte constatările în cadrul unui raport adresat Consiliului de administrație care, la rândul său, ar trebui să adopte raportul și să îl transmită Parlamentului European și Comisiei. Directorul executiv ar trebui, după consultarea Comisiei, să transmită statului membru în cauză un proiect de recomandări în care să prezinte măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor grave, care, la rândul lor, ar trebui să fie adoptate de către Consiliul de administrație drept recomandări.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Ar trebui să se depună toate eforturile pentru asigurarea unor condiții de viață demne refugiaților din statele membre și din taberele de refugiați, în special în ceea ce privește asistența medicală, accesul la educație și facilitarea oportunităților de muncă.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Ar trebui să se optimizeze finanțarea și alocarea resurselor pentru taberele de refugiați, astfel încât să li se asigure refugiaților posibilitatea de a trăi în continuare într-un mod demn.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Este important ca statele membre să contribuie în continuare la soluționarea eficace a crizei refugiaților, cu mijloace financiare și de altă natură.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

2.  Agenția colaborează strâns cu autoritățile statelor membre competente în domeniul azilului, cu serviciile naționale de imigrație și de azil și cu alte servicii naționale, precum și cu Comisia și cu agențiile competente ale Uniunii, în special cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Agenția își îndeplinește obligațiile fără a aduce atingere obligațiilor care le revin altor organe relevante ale Uniunii și colaborează strâns cu organele respective și cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Justificare

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, în special, se bazează pe analiza riscurilor realizată de aceasta din urmă pentru a asigura un nivel optim de coerență.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, agenția își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene și, în special, se bazează pe analiza riscurilor efectuată de această agenție, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de coerență și convergență a informațiilor furnizate de ambele agenții.

În acest scop, agenția își desfășoară activitatea în strânsă colaborare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, în special, se bazează pe analiza riscurilor efectuată de această agenție, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de coerență și convergență a informațiilor furnizate de ambele agenții.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Agenția uniformizează activitățile desfășurate în statele membre în scopul creării unei rețele europene de informații care să asigure că sistemele autorităților competente ale statelor membre au standarde comune comparabile, respectând în același timp principiul subsidiarității.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea Comisiei, agenția îi furnizează informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

2.  În orice caz, din proprie inițiativă sau la cererea Comisiei, agenția îi furnizează informații referitoare la anumite țări terțe care ar putea fi avute în vedere pentru a fi incluse în lista comună la nivelul UE a țărilor de origine sigure în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La solicitarea statelor membre, agenția le ajută să aplice standardele operaționale, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

3.  Din proprie inițiativă sau, în orice caz, la solicitarea Comisiei ori a statelor membre, agenția le ajută pe acestea să aplice standardele operaționale, orientările și bunele practici în sistemele lor de azil și de primire, furnizându-le expertiza sau asistența operativă și tehnică necesară.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția evaluează dacă statele membre sunt pregătite să facă față provocărilor ce ar decurge dintr-o eventuală presiune disproporționată asupra sistemelor lor de azil și de primire. Agenția poate solicita statelor membre să îi furnizeze planurile lor pentru situații neprevăzute care conțin măsurile care ar trebui să fie luate pentru a face față unei astfel de presiuni disproporționate eventuale și ajută statele membre să pregătească și să își revizuiască planurile pentru situații neprevăzute, în cazul în care este necesar.

3.  Agenția, în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează dacă statele membre sunt pregătite să facă față provocărilor ce ar decurge dintr-o eventuală presiune disproporționată asupra sistemelor lor de azil și de primire. Agenția poate solicita statelor membre să îi furnizeze planurile lor pentru situații neprevăzute care conțin măsurile care ar trebui să fie luate pentru a face față unei astfel de presiuni disproporționate eventuale și ajută statele membre să pregătească și să își revizuiască planurile pentru situații neprevăzute, în cazul în care este necesar.

Justificare

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și, în special, se bazează pe analiza riscurilor realizată de aceasta din urmă pentru a asigura un nivel optim de coerență.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Pentru a-și îndeplini misiunea de monitorizare și de evaluare a punerii în aplicare a sistemului european comun de azil și a sistemelor de azil și de primire ale statelor membre într-un mod eficace, imparțial și autonom, agenția dispune de un număr adaptat de agenți permanenți și temporari și de resurse financiare suficiente.

Justificare

Misiunea de monitorizare și de evaluare a SECA nu ar trebui să fie efectuată de experți detașați, ci de personalul propriu al agenției, format special în acest sens. Se preconizează că numărul de angajați ai agenției va ajunge la 500 până în 2020. Cu toate acestea, întrucât schema de personal nu poate fi inclusă în regulament, trebuie să se asigure că agenția va dispune de personal propriu suficient pentru a-și realiza misiunile în mod eficace și pentru a garanta imparțialitatea acestuia.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În programarea multianuală se indică statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt monitorizate în fiecare an, asigurându-se faptul că fiecare stat membru este monitorizat cel puțin o dată la cinci ani.

În programarea multianuală se indică statele membre ale căror sisteme de azil și de primire sunt monitorizate în fiecare an, asigurându-se faptul că fiecare stat membru este monitorizat cel puțin o dată la doi ani.

Justificare

Pare mai rezonabil ca fiecare stat membru să fie evaluat cel puțin o dată la doi ani de către agenție. Intervalul de cinci ani dintre astfel de evaluări este prea îndelungat.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul executiv transmite proiectul de raport al echipei de experți statului membru în cauză, care își prezintă observațiile cu privire la acesta. Directorul executiv transmite apoi proiectul de raport, ținând seama de observațiile statului membru în cauză, Consiliului de administrație. Consiliul de administrație adoptă raportul de monitorizare și îl transmite Comisiei.

3.  Directorul executiv transmite proiectul de raport al echipei de experți statului membru în cauză, care își prezintă observațiile cu privire la acesta. Directorul executiv transmite apoi proiectul de raport, ținând seama de observațiile statului membru în cauză, Consiliului de administrație. Consiliul de administrație adoptă raportul de monitorizare și îl transmite Parlamentului European și Comisiei.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției pentru a-și îndeplini obligațiile în domeniul azilului, mai ales atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate.

1.  Statele membre pot solicita asistență din partea agenției pentru a-și îndeplini obligațiile în domeniul azilului, mai ales atunci când sistemele lor de azil și de primire sunt supuse unei presiuni disproporționate. Agenția stabilește criteriile comune pentru a defini o astfel de presiune.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția organizează și coordonează, pe o perioadă limitată de timp, una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice:

3.  Agenția organizează și coordonează, pe o perioadă limitată de timp stabilită de ea însăși, una sau mai multe dintre următoarele măsuri operative și tehnice:

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare privind drepturile copilului și protecția copilului;

(i)  ajută statele membre să se asigure că s-au instituit toate garanțiile necesare privind drepturile copilului, protecția copilului, precum și respectarea tuturor drepturilor femeilor;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Directorul executiv și statul membru gazdă elaborează un plan operativ în termen de trei zile lucrătoare de la data la care s-a luat decizia de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil.

4.  Directorul executiv și statul membru gazdă elaborează un plan operativ în termen de trei zile lucrătoare de la data la care s-a luat decizia de trimitere a echipelor de sprijin pentru azil, dar nu mai târziu de două săptămâni de la data primirii cererii de asistență.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație stabilește norme detaliate, pe care le actualizează ori de câte ori este nevoie, cu privire la plata diurnei experților trimiși de statele membre în echipele de sprijin pentru azil.

2.  Consiliul de administrație stabilește norme detaliate, pe care le actualizează ori de câte ori este nevoie, cu privire la onorarii și plata diurnei experților trimiși de statele membre în echipele de sprijin pentru azil.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Agenția cooperează cu agențiile, organele și oficiile Uniunii care au activități legate de domeniul său de activitate, în special cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, și care au competențe în domeniile reglementate de prezentul regulament.

1.   Agenția cooperează cu agențiile, organele și oficiile Uniunii care au activități legate de domeniul său de activitate, în special cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, și care au competențe în domeniile reglementate de prezentul regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Atunci când este cazul, trebuie luată în considerare partajarea sau punerea în comun a sarcinilor administrative între aceste organisme.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar, agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi.

Până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar, agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Acest raport oferă detalii privind cheltuielile pentru fiecare dintre sarcinile individuale enumerate la articolul 2.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia comandă o evaluare pentru a analiza în special dacă agenția și-a îndeplinit obiectivele, mandatul și sarcinile. Evaluarea vizează impactul agenției asupra cooperării practice în materie de azil și asupra SECA. Evaluarea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate, în limitele mandatului său, analizându-se inclusiv dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura solidaritatea efectivă și partajarea responsabilităților cu statele membre supuse unei presiuni deosebite.

În termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia prezintă o evaluare pentru a analiza în special dacă agenția și-a îndeplinit obiectivele, mandatul și sarcinile. Evaluarea vizează impactul agenției asupra cooperării practice în materie de azil și asupra SECA. Evaluarea ține seama în mod corespunzător de progresele înregistrate, în limitele mandatului său, analizându-se inclusiv dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura solidaritatea efectivă și partajarea responsabilităților cu statele membre supuse unei presiuni deosebite.

Justificare

Nu este necesar ca, în regulament, să se specifice dacă Comisia comandă un studiu, în sensul externalizării către o terță parte, sau dacă realizează o evaluare internă.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene

Referințe

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

7.7.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

23.5.2016

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Afzal Khan, Derek Vaughan

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edouard Ferrand


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

European Union Agency for Asylum

Referințe

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Data prezentării la PE

4.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Raportori

  Data numirii

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Data adoptării

8.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

9

6

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Data depunerii

21.12.2016


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică