SPRÁVA     ***I
PDF 1610kWORD 240k
21.12.2016
PE 589.110v02-00 A8-0392/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Péter Niedermüller

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0271),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 78 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0174/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0392/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  CEAS je založený na spoločných minimálnych štandardoch pre konania o azyle, poskytovaní uznania a ochrany na úrovni Únie, podmienkach prijímania a systéme na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Bez ohľadu na pokrok dosiahnutý v rámci CEAS stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o udeľovanie medzinárodnej ochrany a jej formu. Tieto rozdiely by sa mali riešiť zabezpečením väčšieho zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu a zaistením vyššej a jednotnejšej úrovne uplatňovania práva Únie v celej Únii.

(2)  CEAS je založený na spoločných minimálnych štandardoch pre konania o azyle, poskytovaní uznania a ochrany na úrovni Únie, podmienkach prijímania a systéme na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Bez ohľadu na pokrok dosiahnutý v rámci CEAS stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o udeľovanie medzinárodnej ochrany a jej formu. Tieto rozdiely by sa mali riešiť zabezpečením lepšie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, a teda úsilím o jednotnú úroveň uplatňovania práva Únie v celej Únii na základe vysokých noriem.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 2016 uviedla svoje možnosti na zlepšenie CEAS, a to najmä zriadením udržateľného a spravodlivého systému na určenie členských štátov zodpovedných za žiadateľov o azyl, posilnením systému Eurodac, dosiahnutím väčšieho zbližovania v azylovom systéme, zabránením sekundárnym pohybom a vypracovaním rozšíreného mandátu pre Európsky podporný úrad pre azyl. Toto oznámenie je v súlade s výzvami Európskej rady z 18. februára 2016 na dosiahnutie pokroku smerom k reforme existujúceho rámca EÚ s cieľom zabezpečiť humánnu a efektívnu azylovú politiku. Navrhuje sa v ňom aj ďalší postup v súlade s celostným prístupom k migrácii, ktorý Európsky parlament stanovil vo svojej správe z vlastnej iniciatívy z 12. apríla 2016.

(3)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 2016 uviedla svoje možnosti na zlepšenie CEAS, a to najmä zriadením udržateľného a spravodlivého systému na určenie členských štátov zodpovedných za žiadateľov o azyl, posilnením systému Eurodac, dosiahnutím väčšieho zbližovania v azylovom systéme, zabránením sekundárnym pohybom a vypracovaním rozšíreného mandátu pre Európsky podporný úrad pre azyl. Toto oznámenie je v súlade s výzvami Európskej rady z 18. februára 2016 na dosiahnutie pokroku smerom k reforme existujúceho rámca EÚ s cieľom zabezpečiť humánnu, spravodlivú a efektívnu azylovú politiku. Navrhuje sa v ňom aj ďalší postup v súlade s celostným prístupom k migrácii, ktorý Európsky parlament stanovil vo svojej správe z vlastnej iniciatívy z 12. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Európsky podporný úrad pre azyl bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/20107 a svoje úlohy začal vykonávať 1. februára 2011. Európsky podporný úrad pre azyl posilnil praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v záležitostiach týkajúcich sa azylu a pomohol členským štátom pri plnení ich povinností v rámci CEAS. Európsky podporný úrad pre azyl tiež poskytuje podporu členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systému sú pod mimoriadnym tlakom. Jeho úloha a funkcia sa však musia ďalej rozšíriť, aby nielen podporoval členské štáty pri ich praktickej spolupráci, ale aj posilňoval a dopĺňal azylové a prijímacie systémy členských štátov.

(4)  Európsky podporný úrad pre azyl bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/20107 a svoje úlohy začal vykonávať 1. februára 2011. Európsky podporný úrad pre azyl posilnil praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v záležitostiach týkajúcich sa azylu a pomohol členským štátom pri plnení ich povinností v rámci CEAS. Európsky podporný úrad pre azyl tiež poskytuje podporu členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systému sú pod mimoriadnym tlakom. Jeho úloha a funkcia sa však musia ďalej rozšíriť, aby nielen podporoval členské štáty pri ich praktickej spolupráci, ale aj posilňoval a dopĺňal azylové a prijímacie systémy členských štátov na základe vysokých noriem a v súlade s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

__________________

__________________

7Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

7Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na štrukturálne nedostatky CEAS, ktoré sa prejavili počas rozsiahleho a nekontrolovaného prílevu migrantov a žiadateľov o azyl do Únie, a požiadavku na efektívnu, vysokú a jednotnú úroveň uplatňovania azylového práva Únie v členských štátoch je potrebné zlepšiť vykonávanie a fungovanie CEAS vychádzajúc z práce Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať na plnohodnotnú agentúru, ktorá by mala byť zodpovedná za uľahčenie a zlepšenie fungovania CEAS, zaistenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, za zabezpečenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii a za monitorovanie praktického a technického uplatňovania práva Únie.

(5)  Vzhľadom na štrukturálne nedostatky CEAS, ktoré sa prejavili počas rozsiahleho prílevu migrantov a žiadateľov o azyl do Únie, a požiadavku na efektívnu, vysokú a jednotnú úroveň uplatňovania azylového práva Únie v členských štátoch je potrebné zlepšiť vykonávanie a fungovanie CEAS vychádzajúc z práce Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať na plnohodnotnú agentúru, ktorá by mala byť zodpovedná za uľahčenie a zlepšenie fungovania CEAS, zaistenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, za zabezpečenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii a za monitorovanie praktického a technického uplatňovania práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali rozšíriť, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnou úlohou by malo byť posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie v oblasti azylu, podporovať dublinský systém a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali rozšíriť, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by však mala zostať rovnakou právnickou osobou s úplnou kontinuitou všetkých svojich činností a postupov. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnou úlohou by malo byť posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporiť medzinárodné právo a právo Únie v oblasti azylu a prevádzkové normy, a teda sa usilovať o vysoký stupeň jednotnosti na základe vysokých noriem, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie v oblasti azylu, podporovať presídlenie a dublinský systém a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom zaručiť, aby bola nezávislá a mohla riadne vykonávať svoje úlohy, by sa Agentúre Európskej únie pre azyl mali poskytnúť dostatočné finančné zdroje a personál, a to vrátane najmä vlastného personálu agentúry, na vytvorenie tímov odborníkov zodpovedných postupov hodnotenia a monitorovania azylových a prijímacích systémov.

Odôvodnenie

Predpokladá sa, že agentúra bude mať 500 zamestnancov do roku 2020. Keďže organizačná štruktúra však nemôže byť začlenená do nariadenia, je potrebné sa ubezpečiť, že agentúra bude mať dostatok vlastného personálu na to, aby mohla účinne plniť svoje úlohy a aby sa zabezpečila jej nestrannosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zhromažďovať a analyzovať informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu. To by malo agentúre umožniť poskytovať pomoc členským štátom a lepšie porozumieť faktorom migrácie spojenej s azylom, ktorá smeruje do Únie a ku ktorej dochádza v jej rámci, ako aj na účely včasného varovania a pripravenosti členských štátov.

(8)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zhromažďovať a analyzovať informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu. To by malo agentúre umožniť poskytovať pomoc členským štátom a lepšie porozumieť faktorom súvisiacim s migračnými a utečeneckými tokmi smerujúcimi do Únie a v rámci nej, ako aj na účely včasného varovania a pripravenosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vzhľadom na reformu dublinského systému by Agentúra Európskej únie pre azyl mala poskytovať potrebnú podporu členským štátom, a to najmä prevádzkovaním a riadením nápravného mechanizmu.

(9)  Vzhľadom na reformu dublinského systému by Agentúra Európskej únie pre azyl mala poskytovať potrebnú podporu členským štátom, a to najmä prevádzkovaním a riadením nápravného mechanizmu a prostredníctvom iných úloh, ktoré jej boli zverené v rámci nariadenia (EÚ) xxx/xxx (dublinské nariadenie).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Pokiaľ ide o presídlenie, najmä v súvislosti s očakávaným budúcim nariadením o rámci pre presídľovanie, Agentúra Európskej únie pre azyl by mala byť schopná poskytovať členským štátom potrebnú podporu. Na tento účel by agentúra mala rozvíjať a poskytovať odborné poznatky z oblasti presídľovania s cieľom podporovať činnosti týkajúce sa presídľovania vykonávané členskými štátmi alebo Úniou vrátane výmeny informácií, a to v úzkej spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a s príslušnými mimovládnymi organizáciami a pri plnom dodržiavaní noriem a politických usmernení stanovených UNHCR.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala členským štátom pomáhať s odbornou prípravou expertov zo všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu, a to vrátane vypracovania spoločných základných študijných osnov. Agentúra by okrem toho mala zabezpečiť, aby všetci odborníci zapojení do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu získali špecializovanú odbornú prípravu ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou.

(10)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala organizovať odbornú prípravu alebo členským štátom pomáhať s odbornou prípravou expertov zo všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu, a to vrátane vypracovania spoločných základných študijných osnov. Agentúra by okrem toho mala zabezpečiť, aby všetci odborníci zapojení do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu získali špecializovanú odbornú prípravu ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zabezpečiť štruktúrovanejšie a jednoduchšie zhromažďovanie údajov o krajinách pôvodu na úrovni Európskej únie. Je potrebné, aby agentúra zhromažďovala informácie a vypracúvala správy s informáciami o krajine pôvodu prostredníctvom európskych sietí pre informácie o krajine pôvodu s cieľom zabrániť duplicite a dosiahnuť synergie s vnútroštátnymi správami. Okrem toho, aby agentúra zaistila zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj povahu a kvalitu udelenej ochrany, mala by sa spoločne s členskými štátmi zapojiť do vypracovania spoločnej analýzy ktorá by poskytovala usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu.

(11)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zabezpečiť štruktúrovanejšie a jednoduchšie zhromažďovanie údajov o krajinách pôvodu na úrovni Európskej únie. Je potrebné, aby agentúra zhromažďovala informácie a vypracúvala správy s informáciami o krajine pôvodu prostredníctvom sietí medzi členskými štátmi pre informácie o krajine pôvodu s cieľom zabrániť duplicite a dosiahnuť synergie s vnútroštátnymi správami. Takéto informácie by sa mali týkať okrem iného politickej, kultúrnej a náboženskej situácie v krajine, ako aj podmienok zaistenia, najmä mučenia a zlého zaobchádzania v miestach zaistenia. Okrem toho, aby agentúra zaistila zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj povahu a kvalitu udelenej ochrany, mala by sa spoločne s členskými štátmi zapojiť do vypracovania spoločnej analýzy, ktorá by poskytovala usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu. Takáto spoločná analýza by sa mala vypracovať na základe konzultácií s Komisiou, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a poradným fórom a mali by sa v nej zohľadniť najnovšie usmernenia UNHCR týkajúce sa kritérií oprávnenosti na posudzovanie potreby medzinárodnej ochrany pre žiadateľov o azyl z konkrétnych krajín pôvodu. Ak jestvujú rozpory medzi spoločnou analýzou a usmerneniami UNHCR týkajúcimi sa kritérií oprávnenosti, členské štáty by mali pri preskúmavaní jednotlivých žiadostí o medzinárodnú ochranu dôsledne zvážiť práve usmernenia UNHCR v súlade so zodpovednosťou UNHCR za dozor, ako sa uvádza v článku 8 štatútu Úradu vysokého komisára pre utečencov, ktorý treba vnímať v súvislosti s článkom 35 Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 (dohovor z roku 1951) a s článkom II Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (protokol z roku 1967).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia by mala pravidelne preskúmavať spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu, ktorý sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. XXX/XXX9. Agentúra by mala vzhľadom na svoje odborné znalosti pomáhať Komisii pri preskúmaní tohto zoznamu. Agentúra by mala tiež Komisii na jej na žiadosť poskytovať informácie o konkrétnych tretích krajinách, ktoré by sa mohli zahrnúť do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu a o tretích krajinách označených za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie bezpečnej tretej krajiny, prvej krajiny azylu alebo európskej bezpečnej tretej krajiny existujúce v členských štátoch.

(12)  Komisia by mala pravidelne preskúmavať spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu, ktorý sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. XXX/XXX9. Agentúra by mala vzhľadom na svoje odborné znalosti pomáhať Komisii pri preskúmaní tohto zoznamu. Agentúra by mala tiež Komisii poskytovať informácie o konkrétnych tretích krajinách, ktoré by sa mohli zahrnúť do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu alebo z neho vyňať alebo ktorých uvádzanie v ňom by sa mohlo pozastaviť, a o tretích krajinách označených za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie bezpečnej tretej krajiny, prvej krajiny azylu alebo európskej bezpečnej tretej krajiny existujúce v členských štátoch.

__________________

__________________

9 Ú. v. EÚ L […].

9 Ú. v. EÚ L […].

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie vysokého stupňa jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, by agentúra mala organizovať a koordinovať činnosti na podporu práva Únie. Agentúra by na tento účel mala pomáhať členským štátom pri rozvoji prevádzkových noriem a ukazovateľov na monitorovanie súladu s týmito normami. Agentúra by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa azylovej problematiky a mala by umožniť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

(13)  S cieľom usilovať sa o jednotnosť na základe vysokých noriem, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, by agentúra mala organizovať a koordinovať činnosti na podporu práva Únie. Agentúra by na tento účel mala pomáhať členským štátom pri rozvoji prevádzkových noriem a ukazovateľov na monitorovanie súladu s týmito normami. Agentúra by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa azylovej problematiky a mala by umožniť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a UNHCR a po konzultácii s poradným fórom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, analýzy informácií o azylovej situácie, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou vypracovať návrh odporúčaní pre dotknuté členské štáty, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie a príslušnými monitorovacími orgánmi OSN pre zmluvy o ľudských právach a monitorovacími mechanizmami Rady Európy v oblasti ľudských práv, ako aj z analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou vypracovať návrh odporúčaní pre dotknuté členské štáty, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Po odporúčaniach by mal nasledovať akčný plán vypracovaný dotknutým členským štátom. Ak dotknutý členský štát v stanovenej lehote neprijme potrebné opatrenia na zavedenie odporúčaní a ak nedostatky v azylových a prijímacích systémoch sú také závažné, že ohrozujú fungovanie CEAS, Komisia by mala na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijať odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov. Komisia by mohla v dotknutých členských štátoch zorganizovať návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu. Komisia by mala tiež v prípade potreby identifikovať opatrenia, ktoré by na podporu daného členského štátu mala prijať agentúra. Ak by členský štát určitý čas naďalej neplnil svoje povinnosti, Komisia by mohla prijať ďalšie kroky a od agentúry vyžadovať zásah na podporu daného členského štátu.

(15)  Po odporúčaniach by mal nasledovať akčný plán vypracovaný dotknutým členským štátom. Ak dotknutý členský štát v stanovenej lehote neprijme potrebné opatrenia na zavedenie odporúčaní a ak nedostatky v azylových a prijímacích systémoch sú také závažné, že ohrozujú fungovanie CEAS, Komisia by mala na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijať odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov, v záujme zabezpečenia okrem iného dodržiavania práv zakotvených v charte. Komisia by mohla v dotknutých členských štátoch zorganizovať návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu. Komisia by mala tiež v prípade potreby identifikovať opatrenia, ktoré by na podporu daného členského štátu mala prijať agentúra. Ak by členský štát určitý čas naďalej neplnil svoje povinnosti, Komisia by mohla prijať ďalšie kroky prostredníctvom vykonávajúceho aktu.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Agentúra by mala byť schopná vyslať styčných dôstojníkov do členských štátov, ktorých úlohou by bolo pomáhať pri vykonávaní CEAS, najmä v prípadoch zlúčenia rodiny a v súvislosti s maloletými osobami bez sprievodu a so zraniteľnými osobami.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  S cieľom zabezpečiť, aby solidarita zostala základným pilierom systému CEAS, ak členský štát systematicky porušuje opatrenia uvedené vo vykonávacom akte v lehote stanovej v ňom, čím je vážne ohrozené fungovanie CEAS, malo by sa Komisii umožniť, aby ako poslednú možnosť začala postup stanovený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/399. Takéto systematické porušovanie lehôt členským štátom môže takisto viesť k prerušeniu alebo pozastaveniu platieb alebo k uplatneniu finančnej opravy na finančnú pomoc Únie v rámci fondov Únie v súlade s existujúcimi a budúcimi legislatívnymi aktami Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na uľahčenie a zlepšenie správneho fungovania CEAS a na podporu členských štátov pri plnení ich povinností v rámci CEAS by Agentúra Európskej únie pre azyl mala členským štátom poskytnúť operačnú a technickú pomoc, najmä ak sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku. Agentúra by mala poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc vyslaním podporných tímov pre azyl, ktoré sú zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov pridelených členskými štátmi do agentúry, a to na základe operačného plánu. Tieto tímy by mali podporovať členské štáty pomocou operačných a technických opatrení vrátane poskytovania odborných znalostí týkajúcich sa identifikácie a evidencie štátnych príslušníkov tretích krajín, tlmočníckych služieb, informácií o krajinách pôvodu a poznatkov o riešení a spracovaní azylových prípadov, ako aj poskytovaním pomoci vnútroštátnym orgánom zodpovedným za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu a v prípadoch presídlenia. S cieľom zabezpečiť efektívnosť takéhoto vyslania by sa mal systém podporných azylových tímov riadiť týmto nariadením.

(16)  Na uľahčenie a zlepšenie správneho fungovania CEAS a na podporu členských štátov pri plnení ich povinností v rámci CEAS by Agentúra Európskej únie pre azyl mala členským štátom poskytnúť operačnú a technickú pomoc, najmä ak sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku. Agentúra by mala poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc vyslaním podporných tímov pre azyl, ktoré sú zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov pridelených členskými štátmi do agentúry, a to na základe operačného plánu. Tieto tímy by mali podporovať členské štáty pomocou operačných a technických opatrení vrátane poskytovania odborných znalostí týkajúcich sa identifikácie a evidencie štátnych príslušníkov tretích krajín, tlmočníckych služieb, informácií o krajinách pôvodu a poznatkov o riešení a spracovaní azylových prípadov, ako aj poskytovaním pomoci vnútroštátnym orgánom zodpovedným za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu vrátane oprávnenosti žiadostí o azyl a v prípadoch presídlenia. Každé rozhodnutie o žiadostiach o medzinárodnú ochranu by však malo zostať vo výlučnej právomoci vnútroštátnych orgánov. S cieľom zabezpečiť efektívnosť takéhoto vyslania by sa mal systém podporných azylových tímov riadiť týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 a)  Odborníci zamestnávaní v podporných azylových tímoch musia mať úspešne ukončenú tematickú a špecializovanú odbornú prípravu súvisiacu s ich povinnosťami a úlohami a až potom sa môžu zapájať do operačných činností. Odborníci spomedzi vlastných zamestnancov agentúry by sa mali zapájať do preskúmavania žiadostí o medzinárodnú ochranu len vtedy, keď vedia preukázať príslušné skúsenosti v trvaní aspoň jedného roka v pozícii sociálneho pracovníka v oblasti azylovej správy členského štátu alebo v pozícii úradníka UNHCR pre ochranu. Každá činnosť vykonávaná členmi podporných azylových tímov by mala byť v úplnom súlade s chartou, najmä s článkom 18 o práve na azyl.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 b)  V problémových oblastiach (hotspotoch) by mali jednotlivé agentúry a členské štáty pôsobiť v rámci svojich príslušných mandátov a právomocí. Komisia v spolupráci s ďalšími príslušnými agentúrami by mala zabezpečiť súlad činností v problémových oblastiach s príslušným acquis Únie vrátane CEAS a základných práv.

Pozmeňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V prípadoch, keď sú azylové a prijímacie systémy členských štátov vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie výnimočné vysoké a naliehavé požiadavky na ich azylové a prijímacie systémy, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl pomáhať členskému štátu, či už na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, prostredníctvom komplexného súboru opatrení vrátane vyslania odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu. S cieľom zaistiť dostupnosť týchto odborníkov a ich okamžité vyslanie by rezervná skupina v oblasti azylu mala pozostávať z odborníkov z členských štátov a mala by mať prinajmenšom 500 členov. Samotná agentúra by mala byť schopná zasiahnuť na podporu členského štátu aj vtedy, keď dotknutý členský štát napriek neprimeranému tlaku nežiada od agentúry dostatočnú pomoc alebo neprijíma dostatočné kroky na riešenie tohto tlaku, čoho následkom by bola taká miera neúčinnosti azylových a prijímacích systémov, ktorá by ohrozila fungovanie CEAS. Ukazovateľom neprimeraného tlaku môže byť neúmerný počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný.

(17)  V prípadoch, keď sú azylové a prijímacie systémy členských štátov vystavené výnimočne vysokým a naliehavým požiadavkám, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl pomáhať členskému štátu, či už na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, prostredníctvom komplexného súboru opatrení vrátane vyslania odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu. S cieľom zaistiť dostupnosť týchto odborníkov a ich okamžité vyslanie by rezervná skupina v oblasti azylu mala pozostávať z odborníkov z členských štátov a mala by mať prinajmenšom 500 členov. Samotná agentúra by mala byť schopná zasiahnuť na podporu členského štátu aj vtedy, keď dotknutý členský štát napriek veľmi vysokému prílevu žiadateľov o azyl nežiada od agentúry dostatočnú pomoc alebo neprijíma dostatočné kroky na riešenie tohto tlaku, čoho následkom by bola taká miera neúčinnosti azylových a prijímacích systémov, ktorá by ohrozila fungovanie CEAS. Ukazovateľom neprimeraného tlaku môže byť veľmi vysoký počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu predovšetkým z ich geografickej alebo demografickej situácie, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl podporovať rozvoj solidarity v rámci Únie a pomáhať pri lepšom premiestňovaní medzinárodne chránených osôb medzi členskými štátmi a súčasne zaisťovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu azylových a prijímacích systémy.

(19)  V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu predovšetkým z ich geografickej alebo demografickej situácie, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl podporovať rozvoj solidarity v rámci Únie, plniť svoje úlohy a povinnosti v súvislosti s premiestňovaním alebo presunom žiadateľov o medzinárodnú ochranu a medzinárodne chránených osôb v rámci Únie a súčasne zaisťovať, aby sa riadne rozvíjali a vykonávali azylové a prijímacie systémy, a to aj v rámci nariadenia (EÚ) xxx/xxx (dublinské nariadenie).

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V určitých oblastiach na vonkajších hraniciach, kde členské štáty čelia neúmerným migračným tlakom charakterizovaným veľkými prílevmi zmiešaných migračných tokov, ktoré sa označujú ako tzv. problémové oblasti, by členské štáty mali mať možnosť využívať intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené odborníkmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom Agentúry Európskej únie pre azyl, Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolu alebo iných príslušných agentúr Únie, ako aj odborníkmi z radov zamestnancov Agentúry Európskej únie pre azyl a Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. Agentúra by mala zabezpečiť koordináciu svojich činností v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie v spolupráci s Komisiou a inými príslušnými agentúrami Únie.

(20)  Členské štáty by mali mať možnosť využívať intenzívnejšie operačné a technické posilnenie, ktoré zabezpečia podporné tímy pre riadenie migrácie tvorené odborníkmi vyslanými z členských štátov prostredníctvom Agentúry Európskej únie pre azyl, Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolu alebo iných príslušných agentúr Únie, ako aj odborníkmi z radov zamestnancov Agentúry Európskej únie pre azyl a Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. Agentúra by mala zabezpečiť koordináciu svojich činností v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie v spolupráci s Komisiou a inými príslušnými agentúrami Únie. Každá činnosť vykonávaná členmi podporných tímov pre riadenie migrácie by mala byť v úplnom súlade s chartou, najmä s článkom 18 o práve na azyl.

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20 a)  Agentúra by mala Európskemu parlamentu a Rade podávať čo najúplnejšiu správu o svojich činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) vo veciach uvedených v tomto nariadení v rámci pracovných dojednaní s cieľom využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mali úlohy UNHCR a ostatných príslušných medzinárodných organizácií plne uznať a tieto organizácie by sa mali zapojiť do činností agentúry. Pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

(23)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala spolupracovať s medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami, predovšetkým s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), vo veciach uvedených v tomto nariadení v rámci pracovných dojednaní s cieľom využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mali úlohy UNHCR a ostatných príslušných medzinárodných a mimovládnych organizácií plne uznať a tieto organizácie by sa mali zapojiť do činností agentúry. Pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach uvedených v tomto nariadení. Mala by tiež spolupracovať s orgánmi tretích krajín v rámci pracovných dojednaní, ktoré by mali byť vopred schválené Komisiou. Agentúra by mala konať v súlade s politikou Únie v oblasti vonkajších vzťahov a za žiadnych okolností by nemala formulovať žiadnu nezávislú vonkajšiu politiku. Agentúra a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

(24)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach uvedených v tomto nariadení. Mala by tiež spolupracovať s orgánmi tretích krajín v otázkach týkajúcich sa azylu a presídľovaniav rámci pracovných dojednaní, ktoré by mali byť vopred schválené Komisiou. Agentúra by mala konať v súlade s politikou Únie v oblasti vonkajších vzťahov a za žiadnych okolností by nemala formulovať žiadnu nezávislú vonkajšiu politiku. Agentúra a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala viesť úzky dialóg s občianskou spoločnosťou na účely výmeny informácií a zhromažďovania poznatkov v oblasti azylu. Agentúra by mala vytvoriť poradné fórum, ktoré by malo plniť funkciu mechanizmu na výmenu informácií a zhromažďovania poznatkov. Poradné fórum by malo pomáhať výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(25)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala viesť úzky dialóg s občianskou spoločnosťou na účely výmeny informácií a zhromažďovania poznatkov v oblasti azylu. Agentúra by mala vytvoriť poradné fórum, ktoré by malo plniť funkciu mechanizmu na konzultácie, výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Poradné fórum by malo radiť výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Všetky činnosti Agentúry Európskej únie pre azyl sa budú vykonávať pri úplnom dodržiavaní týchto základných práv a zásad vrátane práva na azyl, ochrany pred vyhostením alebo vrátením, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov a práva na účinný prostriedok nápravy. V každom prípade sa musia zohľadňovať práva dieťaťa a osobitné potreby zraniteľných osôb.

(26)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Všetky činnosti Agentúry Európskej únie pre azyl sa budú vykonávať pri úplnom dodržiavaní týchto základných práv a zásad vrátane práva na azyl, ochrany pred vyhostením alebo vrátením, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na zlúčenie rodiny, práva na ochranu osobných údajov, práva na prístup k spravodlivosti a práva na účinný prostriedok nápravy v súlade s právom Únie a medzinárodným právom. V každom prípade by sa mali zohľadňovať práva dieťaťa a osobitné potreby zraniteľných osôb v súlade s právom Únie a medzinárodným právom. Z tohto dôvodu by mala agentúra pri uplatňovaní svojich výsad rešpektovať záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a s náležitým zreteľom na blaho a sociálny rozvoj maloletých osôb, ich bezpečnosť a ochranu a názory maloletej osoby s prihliadnutím na jej vek a zrelosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Pod výrazom zraniteľné osoby podľa tohto nariadenia by sa mali chápať okrem iného maloleté osoby (vrátane maloletých osôb bez sprievodu), ľudia so zdravotným postihnutím, starší ľudia, tehotné ženy, osamotení rodičia s deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, obete mučenia, znásilnenia alebo iných závažných foriem psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia (ako sú obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov), osoby trpiace posttraumatickou stresovou poruchou (najmä ľudia, ktorí prežili stroskotanie lode), osoby trpiace vážnymi chorobami a osoby s duševnými poruchami. Pri posudzovaní zraniteľnosti možno prihliadať aj na riziká vyplývajúce z rodu, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26 b)  Mal by sa vymenovať nezávislý úradník pre základné práva, ktorý bude podporovať dodržiavanie základných práv vnútri agentúry, a to vypracovaním stratégie agentúry pre základné práva a vybavovaním sťažností doručených agentúre na základe mechanizmu podávania sťažností.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26c)  Prevádzkové postupy a metódy stanovené Agentúrou Európskej únie pre azyl by mali podľa potreby uľahčovať účasť členských štátov, agentúr Únie a externých odborníkov, najmä z UNHCR a mimovládnych organizácií, na vypracúvaní okrem iného materiálov odbornej prípravy, správ o krajine pôvodu, usmernení, prevádzkových noriem a najlepších postupov, ako sa uvádza v článkoch 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Agentúry Európskej únie pre azyl, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad jej fungovaním. Pokiaľ by to bolo možné, správna rada by mala pozostávať z operačných riadiacich pracovníkov azylových útvarov členských štátov alebo ich zástupcov. Mali by sa jej udeliť právomoci potrebné najmä na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijímanie príslušných rozpočtových pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodovací proces agentúry a vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho zástupcu. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré Európsky parlament, Rada a Európska komisia prijali 19. júla 2012.

(27)  Komisia, členské štáty a Európsky parlament by mali byť zastúpení v správnej rade Agentúry Európskej únie pre azyl, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad jej fungovaním. Pokiaľ by to bolo možné, správna rada by mala pozostávať z operačných riadiacich pracovníkov azylových útvarov členských štátov alebo ich zástupcov. Mali by sa jej udeliť právomoci potrebné najmä na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijímanie príslušných rozpočtových pravidiel, a zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodovací proces agentúry. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré Európsky parlament, Rada a Európska komisia prijali 19. júla 2012.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Akékoľvek spracovanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a malo by rešpektovať zásadu nevyhnutnosti a proporcionality16.Agentúra môže spracúvať osobné údaje na vykonávanie svojich úloh spočívajúcich v poskytovaní operačnej a technickej pomoci členským štátom, na uľahčenie výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolom alebo Eurojustom, na analýzu informácií o azylovej situácii a na administratívne účely. Akékoľvek ďalšie spracúvanie uchovávaných osobných údajov na iné účely než tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, by malo byť zakázané.

(35)  Akékoľvek spracovanie osobných údajov Agentúrou Európskej únie pre azyl v rámci tohto nariadenia by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a malo by rešpektovať zásadu nevyhnutnosti a proporcionality16. Agentúra môže spracúvať osobné údaje na vykonávanie svojich úloh spočívajúcich v poskytovaní operačnej a technickej pomoci členským štátom, na uľahčenie výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolom alebo Eurojustom a na administratívne účely. Akékoľvek ďalšie spracúvanie uchovávaných osobných údajov na iné účely než tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, by malo byť zakázané.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/201617 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov členskými štátmi vykonané pri uplatňovaní tohto nariadenia, pokiaľ takéto spracovanie nevykonávajú určené alebo overujúce príslušné orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takýmto hrozbám.

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/67917 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov členskými štátmi vykonané pri uplatňovaní tohto nariadenia, pokiaľ takéto spracovanie nevykonávajú určené alebo overujúce príslušné orgány členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takýmto hrozbám.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/17 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/17 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/XXX/EÚ18 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a voľnom pohybe takýchto údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania podľa tohto nariadenia.

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/680/EÚ18 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a voľnom pohybe takýchto údajov sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi členských štátov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania podľa tohto nariadenia.

__________________

__________________

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Agentúra by mala spracúvať osobné údaje len na účely plnenia svojich úloh pri poskytovaní operačnej a technickej pomoci, pri výbere vzoriek prípadov na účely monitorovania, prípadne pri spracúvaní žiadostí o medzinárodnú ochranu zo strany detí alebo zraniteľných osôb, uľahčovaní výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolom alebo Eurojustom a v rámci informácií získaných pri plnení svojich úloh v podporných tímoch pre riadenie migrácie v problémových oblastiach, ako aj na analýzu informácií o azylovej situácii. Pri každom takomto spracúvaní osobných údajov by sa mala dodržať zásada proporcionality a spracovanie by malo byť prísne obmedzené na osobné údaje potrebné na tieto účely.

(39)  Agentúra by mala spracúvať osobné údaje len na účely plnenia svojich úloh pri poskytovaní operačnej a technickej pomoci, pri výbere vzoriek prípadov na účely monitorovania, prípadne pri spracúvaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, uľahčovaní výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolom alebo Eurojustom a v rámci informácií získaných pri plnení svojich úloh v podporných tímoch pre riadenie migrácie v problémových oblastiach. Pri každom takomto spracúvaní osobných údajov by sa mala dodržať zásada proporcionality a spracovanie by malo byť prísne obmedzené na osobné údaje potrebné na tieto účely.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Akékoľvek osobné údaje, ktoré agentúra spracúva, s výnimkou údajov spracúvaných na administratívne účely, by sa mali vymazať po uplynutí 30 dní. Dlhší čas uchovávania nie je potrebný na účely spracovania osobných údajov agentúrou v rámci tohto nariadenia.

(40)  Akékoľvek osobné údaje, ktoré agentúra spracúva, s výnimkou údajov spracúvaných na administratívne účely, by sa mali vymazať po uplynutí 45 dní. Dlhší čas uchovávania nie je potrebný na účely spracovania osobných údajov agentúrou v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Keďže ciele tohto návrhu, najmä potreba uľahčiť vykonávanie a zlepšiť fungovanie CEAS, posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v otázkach týkajúcich sa azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie súvisiacich s azylom a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systému sú vystavené neprimeranému tlaku, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(42)  Keďže ciele tohto návrhu, najmä potreba uľahčiť vykonávanie a zlepšiť fungovanie CEAS, posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v otázkach týkajúcich sa azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti a spravodlivosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie súvisiacich s azylom a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené neprimeranému tlaku, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Právomoc azylových orgánov členských štátov prijímať rozhodnutia o jednotlivých žiadostiach o medzinárodnú ochranu zostáva v kompetencii členských štátov.

(46)  Právomoc azylových orgánov členských štátov prijímať rozhodnutia o jednotlivých žiadostiach o medzinárodnú ochranu zostáva v kompetencii členských štátov. Tým sa však nevylučuje spoločné spracovanie žiadostí o individuálnu ochranu členským štátom a agentúrou na žiadosť agentúry a v rámci vymedzenom v operačnom pláne dohodnutom medzi hostiteľským členským štátom a agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra“) zabezpečuje efektívne a jednotné uplatňovanie azylového práva Únie v členských štátoch. Uľahčuje vykonávanie a zlepšuje fungovanie spoločného európskeho azylového systému (ďalej tiež „CEAS“) a je zodpovedná za umožnenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii.

1.   Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra“) prispieva k zabezpečeniu efektívneho a jednotného uplatňovania azylového práva Únie v členských štátoch. Uľahčuje vykonávanie a zlepšuje fungovanie spoločného európskeho azylového systému (ďalej tiež „CEAS“) a je zodpovedná za umožnenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, a to pri plnom dodržiavaní základných práv, v záujme zaručenia vysokých noriemv celej Únii.

2.   Agentúra je odborným strediskom vzhľadom na svoju nezávislosť, vedeckú a technickú povahu poskytovanej pomoci a šírených informácií, transparentnosť jej prevádzkových postupov a metód, jej dôslednosť pri plnení zverených povinností a podporu informačných technológií potrebnú na plnenie jej mandátu.

2.  Agentúra je odborným strediskom vzhľadom na svoju nezávislosť, vedeckú a technickú povahu poskytovanej pomoci a šírených a zbieraných informácií, transparentnosť jej prevádzkových postupov a metód, jej dôslednosť pri plnení zverených povinností a podporu informačných technológií potrebnú na plnenie jej mandátu.

3.   Agentúra Európskej únie pre azyl je nový názvov Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010. Činnosť agentúry je odteraz založená na tomto nariadení.

3.  Agentúra Európskej únie pre azyl je nový názvov Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010. Činnosť agentúry je odteraz založená na tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1 a

 

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

 

1.  „podporný tím pre riadenie migrácie“ je tím odborníkov, ktorý poskytuje technickú a operačnú posilu členským štátom v problémových oblastiach (hotspotoch) a ktorý je zložený z odborníkov vyslaných z členských štátov Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre azyl a z odborníkov z Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúry Európskej únie pre azyl, Europolu alebo ostatných príslušných agentúr Únie;

 

2.  „problémová oblasť (hotspot)“ je problémová oblasť vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (EÚ) č. 2016/1624;

 

3.   „hostiteľský členský štát“ je členský štát, ktorý je príjemcom operačnej a technickej pomoci poskytovanej agentúrou, najmä členský štát, v ktorom je nasadený podporný azylový tím alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu a odborníci z radov zamestnancov agentúry, prípadne podporný tím pre riadenie migrácie;

 

4.  „domovský členský štát“ je členský štát, ktorý poskytuje odborníka alebo prispieva do podporných azylových tímov, rezervnej skupiny v oblasti azylu alebo podporných tímov pre riadenie migrácie;

 

5.  „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý sa podieľa na operačnej a technickej pomoci poskytovanej agentúrou, ako je vymedzené v príslušnom operačnom pláne, a to tým, že poskytuje odborníkov alebo technické vybavenie;

 

6.  „spoločné spracovanie“ je podpora postupu preskúmavania jednotlivých žiadostí o medzinárodnú ochranu, čo nezahŕňa proces rozhodovací proces azylových orgánov členských štátov týkajúci sa takýchto jednotlivých žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra plní tieto úlohy:

1.  Agentúra podporuje, uľahčuje, koordinuje a posilňuje praktickú spoluprácu, výmenu informácií a vykonávanie CEAS vrátane dodržiavania základných práv plnením týchto úloh:

a)  uľahčuje, koordinuje a posilňuje praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi o rôznych aspektoch azylu;

 

b)  zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii a o vykonávaní CEAS;

b)  zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov a o vykonávaní CEAS;

c)  podporuje členské štáty pri vykonávaní CEAS;

c)  podporuje členské štáty pri vykonávaní CEAS;

d)  pomáha členským štátom s odbornou prípravou expertov zo všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu vrátane vypracovania spoločných základných študijných osnov;

d)  pomáha členských štátom s odbornou prípravou expertov zo všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu alebo zabezpečuje ich odbornú prípravu, a to aj vytvorením a vypracovaním spoločných základných študijných osnov;

e)  vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné dokumenty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie;

e)  vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné dokumenty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie;

f)  koordinuje úsilie členských štátov pri zapojení sa do spoločnej analýzy situácie v tretích krajinách pôvodu a jej vypracúvaní;

f)  koordinuje úsilie členských štátov pri zapojení sa do spoločnej analýzy situácie v tretích krajinách pôvodu a jej vypracúvaní;

g)  poskytuje členským štátom účinnú operačnú a technickú pomoc, najmä v prípadoch, keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku;

g)  poskytuje členským štátom účinnú operačnú a technickú pomoc s cieľom zaručiť vysoké normy a dodržiavanie základných práv, najmä v prípadoch, keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku;

h)  pomáha pri premiestňovaní alebo presune osôb pod medzinárodnou ochranou v rámci Únie;

h)  pomáha pri premiestňovaní alebo presune osôb pod medzinárodnou ochranou a žiadateľov o medzinárodnú ochranu v rámci Únie a vykonáva alebo koordinuje toto premiestňovanie alebo presun;

i)  zostavuje a vysiela podporné azylové tímy a rezervnú skupinu v oblasti azylu;

i)  zostavuje a vysiela podporné azylové tímy a rezervnú skupinu v oblasti azylu;

 

i a)  plní svoje úlohy a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. xxx/xxx [dublinské nariadenie].

j)  nasadzuje potrebné technické vybavenie pre podporné azylové tímy a vysiela odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

j)  obstaráva a nasadzuje potrebné technické vybavenie pre podporné azylové tímy a vysiela odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

k)  stanovuje prevádzkové normy, ukazovatele, smernice a najlepšie postupy so zreteľom na vykonávanie všetkých nástrojov práva Únie v oblasti azylu;

k)  stanovuje prevádzkové normy, ukazovatele, smernice a najlepšie postupy so zreteľom na vykonávanie všetkých nástrojov práva Únie v oblasti azylu;

 

k a)  vysiela styčných dôstojníkov do členských štátov a v prípade potreby do tretích krajín;

l)  monitoruje a posudzuje vykonávanie CEAS, ako aj azylových a prijímacích systémov členských štátov;

l)  monitoruje a posudzuje vykonávanie CEAS, ako aj azylových a prijímacích systémov a prijímacej kapacity členských štátov a vydáva v tomto smere odporúčania;

m)  podporovať členské štáty v ich spolupráci s tretími krajinami v záležitostiach v oblasti azylu, najmä pokiaľ ide o presídlenie.

m)  podporuje členské štáty v ich spolupráci s tretími krajinami v záležitostiach v oblasti azylu, najmä pokiaľ ide o presídlenie;

 

m a)  pomáha členským štátom v súvislosti s humanitárnymi vízami;

 

m b)  plní svoje úlohy a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. xxx/xxx [rámec Únie pre presídľovanie].

2.  Agentúra podporuje členské štáty v súvislosti s vonkajším rozmerom CEAS. V tomto ohľade agentúra po dohode s Komisiou koordinuje výmenu informácií a ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru CEAS.

2.  Agentúra podporuje členské štáty v súvislosti s vonkajším rozmerom CEAS. V tomto ohľade agentúra po dohode s Komisiou koordinuje výmenu informácií a ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru CEAS, najmä otázok týkajúcich sa prístupu k azylu a presídľovania a presadzovania vysokých noriem prijímania.

 

2a.  S cieľom plniť úlohy uvedené v odsekoch 1 a 2 agentúra úzko spolupracuje s UNHCR, príslušnými medzivládnymi organizáciami, ako je Rada Európy a Medzinárodná organizácia pre migráciu, a príslušnými mimovládnymi organizáciami, výskumnými a akademickými pracovníkmi a v závislosti od konkrétneho prípadu berie do úvahy informácie, ktoré tieto subjekty sprístupnili, a to aj v rámci poradného fóra uvedeného v článku 48.

3.  Agentúra sa môže z vlastnej iniciatívy zapojiť do komunikačných činností v oblastiach patriacich do jej mandátu. Komunikačné činnosti nesmú mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odsekoch 1 a 2 a vykonávajú sa v súlade s príslušnými plánmi komunikácie a šírenia informácií prijatými správnou radou.

3.   Agentúra sa z vlastnej iniciatívy zapája do komunikačných činností v oblastiach patriacich do jej mandátu. Poskytuje verejnosti presné a komplexné informácie o svojich činnostiach. Komunikačné činnosti nesmú mať negatívny vplyv na úlohy uvedené v odsekoch 1 a 2 a vykonávajú sa v súlade s príslušnými plánmi komunikácie a šírenia informácií prijatými správnou radou.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Agentúra a azylové orgány členských štátov, vnútroštátne imigračné a azylové útvary a iné vnútroštátne útvary sú povinné spolupracovať v dobrej viere a vymieňať si informácie.

1.   Agentúra a azylové orgány členských štátov, vnútroštátne imigračné a azylové útvary a iné vnútroštátne útvary sú povinné spolupracovať v dobrej viere a pravidelne si vymieňať všetky príslušné informácie.

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR).

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a s inými orgánmi, organizáciami a osobami uvedenými v článku 2 ods. 2 a.

3.  Agentúra organizuje, podporuje a koordinuje činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi členskými štátmi, a to aj prostredníctvom vytvorenia sietí, ak to je vhodné. Agentúra a azylové orgány členských štátov, vnútroštátne imigračné a azylové útvary a iné vnútroštátne útvary si na tieto účely včas a primeraným spôsobom vymieňajú všetky potrebné informácie.

3.  Agentúra organizuje, podporuje a koordinuje činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi členskými štátmi, a to aj prostredníctvom vytvorenia sietí, ak to je vhodné. Agentúra a azylové orgány členských štátov, vnútroštátne imigračné a azylové útvary a iné vnútroštátne útvary si na tieto účely včas a primeraným spôsobom vymieňajú všetky potrebné informácie.

 

3a.  Ak výkonný riaditeľ zistí, že azylové orgány členských štátov, vnútroštátne imigračné a azylové útvary a iné vnútroštátne útvary si systematicky neplnia povinnosť spolupracovať v dobrej viere vrátane povinnosti poskytovať včasné a presné informácie v súlade s nariadením (ES) č. 862/2007, predloží správu správnej rade a Komisii a tieto informácie uvedie vo výročnej správe o činnosti týkajúcej sa azylovej situácie v Únii podľa článku 65.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu vrátane aktuálnych informácií o hlavných príčinách, migračných a utečeneckých tokoch, ako aj o každom náhlom príchode väčšieho počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý môže vyvolať neprimeraný tlak na azylové a prijímacie systémy, s cieľom podporiť rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií s členskými štátmi a identifikovať možné riziká pre azylové systémy členských štátov.

1.  Agentúra zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu vrátane aktuálnych informácií o hlavných príčinách, migračných a utečeneckých tokoch, najmä o prítomnosti maloletých osôb bez sprievodu, prijímacej kapacite a potrebách v oblasti presídlenia, ako aj o každom náhlom príchode väčšieho počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý môže vyvolať neprimeraný tlak na azylové a prijímacie systémy, s cieľom podporiť rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií s členskými štátmi a identifikovať možné riziká pre azylové systémy členských štátov.

2.  Agentúra môže pri svojej analýze vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, príslušnými inštitúciami a agentúrami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ako aj Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a inými medzinárodnými organizáciami.

2.  Agentúra môže pri svojej analýze vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, príslušnými inštitúciami a agentúrami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ako aj Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a inými orgánmi, organizáciami a osobami uvedenými v článku 2 ods. 2 a.

Agentúra na tento účel úzko spolupracuje s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú vypracovala táto agentúra s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu a zbližovania, pokiaľ ide o informácie poskytované oboma agentúrami.

Agentúra na tento účel úzko spolupracuje s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a predovšetkým, ak je to vhodné, berie do úvahy analýzu rizika a posúdenie zraniteľnosti, ktoré vypracovala táto agentúra s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu a zbližovania, pokiaľ ide o informácie poskytované oboma agentúrami.

3.  Agentúra zabezpečuje rýchlu výmenu dôležitých informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou. Okrem toho aj včas a primeraným spôsobom predkladá výsledky svojej analýzy správnej rade.

3.  Agentúra zabezpečuje rýchlu výmenu dôležitých informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou. Okrem toho aj včas a primeraným spôsobom predkladá výsledky svojej analýzy správnej rade a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra organizuje, koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s vykonávaním všetkých nástrojov azylového práva Únie.

1.  Agentúra organizuje, koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s vykonávaním všetkých nástrojov azylového práva Únie.

2.  Agentúra vytvára databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry, ktoré sa týkajú uplatňovania a výkladu azylových nástrojov Únie, ako aj vnútroštátnych a medzinárodných azylových nástrojov, a to najmä s využitím existujúcich dojednaní. V takýchto databázach sa nesmú uchovávať žiadne osobné údaje, pokiaľ takéto údaje agentúra nezískala z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné.

2.  Agentúra vytvára verejne dostupné databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry, ktoré sa týkajú uplatňovania a výkladu azylových nástrojov Únie, ako aj vnútroštátnych a medzinárodných azylových nástrojov, a to najmä s využitím existujúcich dojednaní. V takýchto databázach sa nesmú uchovávať žiadne osobné údaje, pokiaľ takéto údaje agentúra nezískala z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné.

3.  Agentúra zhromažďuje predovšetkým tieto informácie:

3.  Agentúra zhromažďuje predovšetkým tieto kvantitatívne a kvalitatívne informácie:

a)  informácie o vybavovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu vnútroštátnymi správnymi a inými orgánmi;

a)  informácie o vybavovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu vnútroštátnymi správnymi a inými orgánmi vrátane informácií o trvaní vybavovania žiadostí a iných procesných aspektoch;

b)  informácie o vnútroštátnom práve a vývoji práva v oblasti azylu, ako aj o judikatúre v tejto oblasti;

b)  informácie o vnútroštátnom práve a vývoji práva v oblasti azylu, ako aj o judikatúre v tejto oblasti;

c)  informácie o príslušnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

c)  informácie o príslušnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Podpora dublinského systému

 

Agentúra plní svoje úlohy a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. XXX/XXX.

 

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zabezpečuje a rozvíja odbornú prípravu pre vlastných zamestnancov, členov všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu v členských štátoch.

1.  Agentúra zabezpečuje a rozvíja odbornú prípravu pre vlastných zamestnancov, členov všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu v členských štátoch.

2.  Agentúra rozvíja takúto odbornú prípravu v úzkej spolupráci s členskými štátmi a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu vrátane akademických inštitúcií a iných príslušných organizácií.

2.  Agentúra rozvíja takúto odbornú prípravu v úzkej spolupráci s členskými štátmi a prípadne s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre základné práva a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu, s existujúcimi sieťami v oblasti odbornej prípravy, napríklad Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy, a inými orgánmi, organizáciami a osobami uvedenými v článku 2 ods. 2 a.

3.  Agentúra vytvorí všeobecné, špecifické alebo tematické nástroje odbornej prípravy, ktoré môžu zahŕňať metodiku odbornej prípravy školiteľov a elektronické učenie sa.

3.  Agentúra vytvorí všeobecné, špecifické alebo tematické nástroje odbornej prípravy, ktoré môžu zahŕňať metodiku odbornej prípravy školiteľov a elektronické učenie sa.

4.  Agentúra vytvára a rozvíja európsky vzdelávací program v oblasti azylu, pričom zohľadňuje existujúcu spoluprácu Únie v tejto oblasti. Členské štáty začlenia spoločné základné študijné osnovy do odbornej prípravy zamestnancov vnútroštátnych útvarov a orgánov príslušných vo veciach azylu v súlade s ich povinnosťou podľa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ21 s cieľom zabezpečiť svojim zamestnancom riadnu odbornú prípravu.

4.  Agentúra vytvára a rozvíja európsky vzdelávací program v oblasti azylu, pričom zohľadňuje existujúcu spoluprácu Únie v tejto oblasti. Cieľom spoločných základných študijných osnov je presadzovať pri vykonávaní azylového práva Únie najlepšie postupy a najvyššie normy. Členské štáty začlenia spoločné základné študijné osnovy do odbornej prípravy zamestnancov vnútroštátnych útvarov a orgánov príslušných vo veciach azylu v súlade s ich povinnosťou podľa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ21 s cieľom zabezpečiť svojim zamestnancom riadnu odbornú prípravu.

5.  Špecifické alebo tematické činnosti odbornej prípravy týkajúce sa azylových záležitostí zahŕňajú:

5.  Špecifické alebo tematické činnosti odbornej prípravy týkajúce sa azylových záležitostí zahŕňajú okrem iného:

a)  medzinárodné normy a normy Únie v oblasti základných práv, a to najmä ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné právo a právo Únie v oblasti azylu vrátane osobitných právnych otázok a otázok súvisiacich s judikatúrou;

a)  medzinárodné normy a normy Únie v oblasti základných práv, a to najmä ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné právo a právo Únie v oblasti azylu vrátane osobitných právnych a procesných otázok a otázok súvisiacich s judikatúrou;

b)  otázky týkajúce sa spracovania žiadostí o medzinárodnú ochranu, najmä žiadostí podaných zraniteľnými osobami s osobitnými potrebami a deťmi, a to aj pokiaľ ide o posúdenia najlepších záujmov dieťaťa, osobitné procesné záruky, ako je rešpektovanie práva dieťaťa byť vypočuté, a aspekty ochrany dieťaťa, ako sú metódy posudzovania veku;

b)  otázky týkajúce sa spracovania žiadostí o medzinárodnú ochranu, najmä žiadostí podaných zraniteľnými osobami;

 

b a)  postupy identifikácie maloletých osôb a ich nasmerovania na príslušné orgány vrátane podrobných pravidiel zameraných na posúdenie najlepších záujmov dieťaťa, osobitné procesné záruky, napríklad rešpektovanie práva dieťaťa byť vypočuté, a aspektov ochrany dieťaťa, ako sú metódy posudzovania veku, určovanie poručníka a alternatívy k zaisteniu v prípade detí a rodín;

c)  metódy vedenia pohovoru vrátane osobitnej pozornosti venovanej deťom, zraniteľným skupinám a obetiam mučenia;

c)  metódy vedenia pohovoru vrátane osobitnej pozornosti venovanej deťom, zraniteľným osobám a obetiam mučenia;

 

c a)  postupy identifikácie zraniteľných osôb a ich nasmerovania na príslušné orgány;

 

c b)  výmenu najlepších postupov pri vykonávaní azylového práva Únie, najmä v rámci uľahčovania odbornej prípravy zameranej na členov súdov a tribunálov;

d)  údaje o odtlačkoch prstov vrátane požiadaviek na kvalitu a zabezpečenie údajov;

d)  údaje o odtlačkoch prstov vrátane aspektov ochrany údajov a požiadaviek na kvalitu a zabezpečenie údajov;

e)  využívanie znaleckých lekárskych a právnych posudkov v azylovom konaní;

e)  využívanie znaleckých lekárskych a právnych posudkov v azylovom konaní;

f)  otázky súvisiace so zhromažďovaním informácií o krajinách pôvodu, nakladaním s nimi a ich využívaním;

f)  otázky súvisiace so zhromažďovaním informácií o krajinách pôvodu, nakladaním s nimi a ich využívaním;

g)  podmienky prijímania vrátane osobitnej pozornosti venovanej maloletým osobám bez sprievodu a deťom s ich rodinami, zraniteľným skupinám a obetiam mučenia.

g)  podmienky prijímania vrátane osobitnej pozornosti a pomoci venovanej maloletým osobám bez sprievodu a deťom s ich rodinami a zraniteľným osobám;

 

g a)  otázky súvisiace s obsahom medzinárodnej ochrany, právami osôb s udelenou medzinárodnou ochranou a podporou pri začleňovaní;

 

g b)  otázky týkajúce sa vybavovania postupov premiestňovania;

 

g c)  presídlenie, čo sa týka aj výberových misií, poskytovania informácií pred odchodom a podpory po príchode, prístupu k vzdelávaniu, jazykovým kurzom, odbornému vzdelávaniu a učňovskej príprave;

 

g d)  zručností v oblasti odolnosti a zvládania stresu v prípade personálu, ktorý priamo pracuje so žiadateľmi o azyl;

 

g e)  podľa potreby iné relevantné otázky na základe rozhodnutia správnej rady.

6.  Ponúkaná odborná príprava bude mať vysokú kvalitu a bude vymedzovať kľúčové zásady a najlepšie postupy, a tak prispievať k väčšiemu zbližovaniu administratívnych metód, rozhodnutí a právnej praxe pri plnom rešpektovaní nezávislosti vnútroštátnych súdov.

6.  Ponúkaná odborná príprava bude mať vysokú kvalitu a bude vymedzovať kľúčové zásady a najlepšie postupy, a tak prispievať k väčšiemu zbližovaniu administratívnych metód, rozhodnutí a právnej praxe pri plnom rešpektovaní nezávislosti vnútroštátnych súdov.

7.  Agentúra zabezpečí, aby všetci odborníci, ktorí sa zapojili do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu, získali špecializovanú odbornú prípravu súvisiacu s ich povinnosťami a funkciami ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Agentúra uskutočňuje pravidelné cvičenia týchto odborníkov v súlade s harmonogramom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení, ktorý je uvedený v ročnom pracovnom programe agentúry.

7.   Agentúra všetkým odborníkom, ktorí sa zapájajú do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu, poskytne špecializovanú odbornú prípravu súvisiacu s ich povinnosťami a funkciami ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Agentúra uskutočňuje pravidelné cvičenia týchto odborníkov v súlade s harmonogramom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení, ktorý je uvedený v ročnom pracovnom programe agentúry.

8.  Agentúra môže organizovať činnosti odbornej prípravy v spolupráci s členskými štátmi alebo tretími krajinami na ich území.

8.   Agentúra môže organizovať činnosti odbornej prípravy v spolupráci s členskými štátmi alebo tretími krajinami na ich území.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra plní úlohu strediska na zhromažďovanie dôležitých, spoľahlivých, presných a aktuálnych informácií o krajinách pôvodu osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, vrátane informácií o deťoch a cielených informácií o osobách zo zraniteľných skupín. Vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné produkty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu.

1.  Agentúra plní úlohu strediska na zhromažďovanie objektívnych, dôležitých, spoľahlivých, presných a aktuálnych informácií o krajinách pôvodu osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, vrátane informácií o deťoch a informácií rozdelených na základe rodu a cielených informácií o zraniteľných osobách a osobách patriacich k menšinám. Vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné produkty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu.

2.  Agentúra najmä:

2.  Agentúra najmä:

a)  využije všetky relevantné zdroje informácií vrátane svojej analýzy informácií o azylovej situácii a iných informácií získaných od vládnych, mimovládnych a medzinárodných organizácií, a to aj prostredníctvom sietí uvedených v článku 9, ako aj od inštitúcií, útvarov, orgánov a úradov Únie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť;

a)  využije všetky relevantné zdroje informácií vrátane svojej analýzy informácií o azylovej situácii a iných informácií získaných od UNHCR a iných orgánov, organizácií a osôb uvedených v článku 2 ods. 2 a), a to aj prostredníctvom sietí uvedených v článku 9 a poradného fóra uvedeného v článku 48, vyšetrovacích misií koordinovaných agentúrou, ako aj od inštitúcií, agentúr, orgánov a úradov Únie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť;

b)  spravuje a ďalej rozvíja portál na zhromažďovanie informácií o krajinách pôvodu;

b)  spravuje a ďalej rozvíja verejne prístupný portál na zhromažďovanie a šírenie informácií o krajinách pôvodu;

c)  rozvíja spoločný formát a spoločnú metodiku vrátane referenčného rámca na vypracúvanie správ a iných produktov s informáciami o krajinách pôvodu na úrovni Únie, a to v súlade s požiadavkami azylového práva Únie.

c)  rozvíja na základe konzultácií s poradným fórom, ako aj s UNHCR a inými príslušnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, výskumnými a akademickými pracovníkmi spoločný formát a spoločnú metodiku vrátane referenčného rámca na vypracúvanie správ a iných produktov s informáciami o krajinách pôvodu na úrovni Únie v súlade s požiadavkami medzinárodného azylového práva a azylového práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zabezpečí koordináciu vnútroštátnych iniciatív, ktoré prinášajú informácie o krajinách pôvodu, a to tak, že vytvorí a spravuje siete pre informácie o krajinách pôvodu medzi členskými štátmi.

1.  Agentúra zabezpečí koordináciu vnútroštátnych iniciatív, ktoré prinášajú informácie o krajinách pôvodu, a to tak, že vytvorí a spravuje siete pre informácie o krajinách pôvodu medzi členskými štátmi. Tieto siete môžu podľa potreby a v príslušných prípadoch zahŕňať externých odborníkov s náležitými odbornými poznatkami z UNHCR a mimovládnych organizácií.

2.  Účel sietí uvedených v odseku 1 je, aby členské štáty:

2.  Účel sietí uvedených v odseku 1 je, aby členské štáty:

a)  vymieňali si a aktualizovali vnútroštátne správy a iné produkty o krajinách pôvodu vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu;

a)  pravidelne si vymieňali a aktualizovali vnútroštátne správy a iné produkty o krajinách pôvodu vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu;

b)  odosielali agentúre problémy týkajúce sa špecifických faktických otázok, ktoré môžu vyplývať zo žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

b)  odosielali agentúre problémy a poskytovali pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa špecifických faktických otázok, ktoré môžu vyplývať zo žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia, ochrany údajov a dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom podporiť zbližovanie kritérií posudzovania, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ22, agentúra koordinuje úsilie členských štátov vypracovať a rozvíjať spoločnú analýzu, ktorá obsahuje usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu.

1.  S cieľom podporiť zbližovanie kritérií posudzovania, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ22, agentúra koordinuje úsilie členských štátov vypracovať a rozvíjať spoločnú analýzu, ktorá obsahuje usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu. Agentúra zabezpečí, aby sa v tejto spoločnej analýze zohľadňovali najnovšie usmernenia UNHCR týkajúce sa oprávnenosti na posudzovanie potreby medzinárodnej ochrany v prípade žiadateľov o azyl z konkrétnych krajín pôvodu.

2.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s Komisiou predloží túto spoločnú analýzu správnej rade na schválenie. Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto spoločnú analýzu zohľadňovali pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby bola dotknutá ich právomoc rozhodovať o jednotlivých žiadostiach.

2.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s Komisiou, UNHCR a poradným fórom prijme túto spoločnú analýzu po tom, ako ju predložil správnej rade na preskúmanie. Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto spoločnú analýzu zohľadňovali pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby bola dotknutá ich právomoc rozhodovať o jednotlivých žiadostiach.

3.  Agentúra zabezpečuje, aby sa spoločná analýza priebežne skúmala a v nevyhnutnom rozsahu aktualizovala. Každá takáto revízia sa musí taktiež vopred konzultovať s Komisiou a musí byť schválená správnou radou.

3.  Agentúra zabezpečuje, aby sa spoločná analýza priebežne skúmala a v nevyhnutnom rozsahu aktualizovala. Každá takáto revízia sa musí taktiež vopred konzultovať s Komisiou, UNHCR a poradným fórom.

4.  Členské štáty agentúre každý mesiac predkladajú príslušné informácie o rozhodnutiach prijatých v súvislosti so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu pochádzajúcimi z tretích krajín, ktoré sú predmetom spoločnej analýzy. Tieto informácie zahŕňajú najmä:

4.  Členské štáty agentúre každý mesiac predkladajú všetky príslušné informácie o rozhodnutiach prijatých v súvislosti so žiadateľmi o medzinárodnú ochranu pochádzajúcimi z tretích krajín, ktoré sú predmetom spoločnej analýzy. Tieto informácie zahŕňajú najmä:

a)  štatistické údaje o počte rozhodnutí o udelení medzinárodnej ochrany žiadateľom z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy, a s uvedením typu ochrany;

a)  štatistické údaje o počte podaných žiadostí o medzinárodnú ochranu a o počte rozhodnutí o udelení medzinárodnej ochrany žiadateľom z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy, a s uvedením typu ochrany;

b)  štatistické údaje o počte rozhodnutí o zamietnutí medzinárodnej ochrany žiadateľom z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy;

b)  štatistické údaje o počte rozhodnutí, a to vrátane rozhodnutí o zamietnutí, o zamietnutí medzinárodnej ochrany žiadateľom z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy, a dôvody zamietnutia;

c)  štatistické údaje o počte rozhodnutí prijatých v súvislosti so žiadateľmi z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy, ale v prípade ktorých sa nepostupovalo podľa tejto spoločnej analýzy, ako aj dôvody tohto konania.

c)  štatistické údaje o počte rozhodnutí, a to vrátane rozhodnutí o zamietnutí, prijatých v súvislosti so žiadateľmi z každej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy, ale v prípade ktorých sa nepostupovalo podľa tejto spoločnej analýzy, ako aj dôvody tohto konania.

 

4a.  Na základe informácií uvedených v odseku 4 agentúra preskúma rozdiely, pokiaľ ide o mieru, v akej členské štáty uznávajú žiadosti o medzinárodnú ochranu podané žiadateľmi z danej krajiny pôvodu, ktorá je predmetom spoločnej analýzy. Ak agentúra konštatuje, že tieto rozdiely sú výrazné, výkonný riaditeľ informuje Komisiu a Európsky parlament o takýchto rozdieloch a možných dôvodoch. Komisia následne prijme nadväzujúce opatrenia, ak je to vhodné.

 

4b.  Agentúra zabezpečí, aby informácie získané od členských štátov v súlade s odsekom 4 boli verejne prístupné a v podobe prílohy boli súčasťou výročnej správy vypracovanej podľa článku 65.

__________________

__________________

22Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra pomáha Komisii pri pravidelnom preskúmaní situácie v tretích krajinách, ktoré sú uvedené v spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením (EÚ) č. XXX/XXX, vrátane tých, ktorých uvádzanie v zozname bolo pozastavené Komisiou, a tých, ktoré boli z tohto zoznamu vypustené.

1.  Agentúra pomáha Komisii pri pravidelnom preskúmaní situácie v tretích krajinách, ktoré sú uvedené v spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením (EÚ) č. XXX/XXX, vrátane tých, ktorých uvádzanie v zozname bolo pozastavené Komisiou, a tých, ktoré boli z tohto zoznamu vypustené.

2.  Agentúra poskytne Komisii na požiadanie informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX.

2.  Agentúra poskytne Komisii informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX, pozastavenie ich zaradenia alebo ich odstránenie. Tieto informácie sa poskytnú aj Európskemu parlamentu.

 

2a.  Informácie poskytnuté agentúrou v súlade s odsekmi 1 a 2 sa zhromažďujú v súlade so všeobecnými zásadami uvedenými v článku 8 tohto nariadenia a zohľadňujú sa pritom informácie získané od UNHCR, mechanizmov OSN a Rady Európy na monitorovanie ľudských práv, príslušných mimovládnych organizácií a z iných príslušných nezávislých a spoľahlivých zdrojov vrátane informácií poskytnutých v rámci poradného fóra.

3.  Pri informovaní Komisie v súlade s článkom 37 ods. 4, článkom 38 ods. 5 a článkom 39 ods. 7 smernice 2013/32/EÚ, členské štáty tiež informujú agentúru o tretích krajinách, ktoré sú označené za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie prvej krajiny azylu, bezpečnej tretej krajiny alebo európskej bezpečnej tretej krajiny podľa článkov 35, 38 a 39 smernice 2013/32/EÚ.

3.  Pri informovaní Komisie v súlade s článkom 37 ods. 4, článkom 38 ods. 5 a článkom 39 ods. 7 smernice 2013/32/EÚ, členské štáty tiež informujú agentúru o tretích krajinách, ktoré sú označené za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie prvej krajiny azylu, bezpečnej tretej krajiny alebo európskej bezpečnej tretej krajiny podľa článkov 35, 38 a 39 smernice 2013/32/EÚ.

Komisia môže agentúru požiadať, aby preskúmala situáciu v ktorejkoľvek takejto tretej krajine s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú príslušné podmienky a kritériá stanovené v uvedenej smernici.

Parlament, Rada alebo Komisia môže agentúru požiadať, aby preskúmala situáciu v ktorejkoľvek takejto tretej krajine s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú príslušné podmienky a kritériá stanovené v uvedenej smernici.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra organizuje a koordinuje činnosti na podporu správneho a účinného uplatňovania práva Únie, a to aj vypracovaním prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení alebo najlepších postupov pre záležitosti týkajúce sa azylu a výmenou najlepších postupov v oblasti azylu medzi členskými štátmi.

1.  Agentúra organizuje a koordinuje činnosti na podporu správneho a účinného uplatňovania práva Únie, a to aj vypracovaním prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení alebo najlepších postupov pre záležitosti týkajúce sa azylu a výmenou najlepších postupov v oblasti azylu medzi členskými štátmi.

2.  Agentúra z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie a po konzultáciách s Komisiou vypracuje prevádzkové normy pre uplatňovanie práva Únie v oblasti azylu a ukazovatele pre monitorovanie dodržiavania súladu s týmito prevádzkovými normami, ako aj usmernenia a najlepšie postupy týkajúce sa vykonávania nástrojov práva Únie v oblasti azylu. Agentúra po konzultáciách s Komisiou a po prijatí správnou radou odošle tieto normy, ukazovatele, usmernenia alebo najlepšie postupy členským štátom.

2.  Agentúra z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie a po konzultáciách s Komisiou a členskými štátmi, svojím poradným fórom, UNHRC, inými príslušnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami a prípadne s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy a justičnými združeniami vypracuje prevádzkové normy pre uplatňovanie práva Únie v oblasti azylu a ukazovatele pre monitorovanie dodržiavania súladu s týmito prevádzkovými normami, ako aj usmernenia a najlepšie postupy týkajúce sa vykonávania nástrojov práva Únie v oblasti azylu. Agentúra po konzultáciách s Komisiou a po prijatí správnou radou odošle tieto normy, ukazovatele, usmernenia alebo najlepšie postupy členským štátom.

3.  Agentúra pomôže členským štátom na ich žiadosť pri zavádzaní prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

3.  Agentúra pomôže členským štátom na ich žiadosť pri zavádzaní prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou vytvorí mechanizmus s cieľom:

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou vytvorí mechanizmus s cieľom:

a)  monitorovať vykonávanie a posudzovať všetky aspekty CEAS v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o dublinský systém, podmienky prijímania, azylové konania, uplatňovanie kritérií na určenie potrieb ochrany, ako aj povahu a kvalitu ochrany poskytovanej členskými štátmi osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane dodržiavania základných práv, záruk na ochranu dieťaťa a potrieb zraniteľných osôb;

a)  monitorovať vykonávanie a posudzovať všetky aspekty CEAS v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o dublinský systém, podmienky prijímania, azylové konania a dodržiavanie príslušných procesných záruk, právo na účinný prostriedok nápravy vrátane právnej pomoci, prístup k tlmočeniu, uplatňovanie kritérií na určenie potrieb ochrany, ako aj povahu a kvalitu ochrany poskytovanej členskými štátmi osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane dodržiavania základných práv, záruk na ochranu dieťaťa, fungovania referenčných mechanizmov pre zraniteľných žiadateľov a presídlenia;

b)  monitorovať dodržiavanie prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení a najlepších postupov v oblasti azylu členskými štátmi;

b)  monitorovať dodržiavanie prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení a najlepších postupov v oblasti azylu členskými štátmi;

c)  overiť azylové a prijímacie systémy, schopnosti, infraštruktúru, vybavenie a dostupný personál, a to aj na zaistenie prekladu a tlmočenia v členských štátoch, finančné zdroje a schopnosť azylových orgánov členských štátov vrátane súdneho systému efektívne a správne spracovávať a viesť azylové prípady.

c)  overiť azylové a prijímacie systémy, schopnosti, infraštruktúru, vybavenie, finančné a ľudské zdroje, a to aj na zaistenie prekladu a tlmočenia v členských štátoch a schopnosť súdnych a správnych azylových orgánov členských štátov vrátane súdneho systému efektívne spracovávať a viesť azylové prípady v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ.

 

1a.  Na účely odseku 1 má agentúra prístup k súhrnným a anonymizovaným štatistickým údajom zo systému Eurodac, ako aj z vízového informačného systému (VIS) zriadeného nariadením (ES) č. 767/2008, zo Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) zriadeného nariadením (ES) č. 1987/2006 a zo systému vstup/výstup, ktorý sa má vytvoriť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/...

2.  Agentúra môže pri posudzovaní vychádzať predovšetkým z informácií poskytnutých členskými štátmi, z analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výbere vzoriek prípadov.

2.  Agentúra pri posudzovaní vychádza predovšetkým z informácií poskytnutých okrem iného členskými štátmi, z analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov a z posúdení poskytnutých orgánmi, organizáciami a osobami uvedenými v článku 2 ods. 2 a.

 

Na účely uvedeného posúdenia môže agentúra vykonávať neohlásené kontroly na mieste bez predchádzajúceho oznámenia dotknutému členskému štátu. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vytvorí všeobecné usmernenia o praktických opatreniach týkajúcich sa takýchto návštev.

Členské štáty na tento účel poskytnú agentúre na jej žiadosť potrebné informácie týkajúce sa azylových konaní, vybavenia, infraštruktúry, podmienok prijímania, miery kladne vybavených žiadostí a kvality ochrany, ako aj ľudských a finančných zdrojov na vnútroštátnej úrovni určených na zaistenie efektívneho riadenia azylového a prijímacieho systému. Členské štáty budú tiež spolupracovať s agentúrou a umožnia akúkoľvek návštevu na mieste, ktorú agentúra vykonáva na účely monitorovania.

Členské štáty na tento účel poskytnú agentúre na jej žiadosť potrebné informácie týkajúce sa azylových konaní, príslušných procesných záruk vrátane dostupnosti právnej pomoci a prístupu k tlmočeniu, vybavenia, infraštruktúry, podmienok prijímania, miery kladne vybavených žiadostí a kvality ochrany, ako aj ľudských a finančných zdrojov na vnútroštátnej úrovni určených na zaistenie efektívneho riadenia azylového a prijímacieho systému. Členské štáty budú tiež spolupracovať s agentúrou a umožnia a aktívne podporia akúkoľvek návštevu na mieste, ktorú agentúra vykonáva na účely monitorovania.

3.  Agentúra posúdi pripravenosť členských štátov čeliť problémom, ktoré vyplývajú z prípadného neprimeraného tlaku na azylové a prijímacie systémy. Agentúra môže členské štáty požiadať o poskytnutie plánu pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s opatreniami, ktoré treba prijať na riešenie takéhoto prípadného neprimeraného tlaku, a pomôže členským štátom pripraviť a preskúmať ich plán pre prípad nepredvídaných udalostí, ak to je potrebné.

3.  Agentúra posúdi kapacitu a pripravenosť členských štátov čeliť problémom, ktoré vyplývajú z prípadného neprimeraného tlaku na azylové a prijímacie systémy, a to bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie dotknuté v zmluvách. Agentúra môže členské štáty požiadať o poskytnutie plánu pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s opatreniami, ktoré treba prijať na riešenie takéhoto prípadného neprimeraného tlaku, a pomôže členským štátom pripraviť a preskúmať ich plán pre prípad nepredvídaných udalostí v súlade s článkom 16, ak to je potrebné.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na účinné, nestranné a samostatné plnenie úlohy monitorovať a hodnotiť uplatňovanie CEAS a azylových systémov a systémov prijímania členských štátov má agentúra k dispozícii primerané množstvo stálych a dočasných zamestnancov a primerané finančné zdroje.

Odôvodnenie

Úlohu monitorovať a hodnotiť spoločný európsky azylový systém by nemali vykonávať vyslaní experti, ale vlastní zamestnanci agentúry vyškolení na tento účel. Predpokladá sa, že agentúra bude mať 500 zamestnancov do roku 2020. Keďže organizačná štruktúra však nemôže byť začlenená do nariadenia, je potrebné sa ubezpečiť, že agentúra bude mať dostatok vlastného personálu na to, aby mohla účinne plniť svoje úlohy a aby sa zabezpečila jej nestrannosť.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada po konzultácii s Komisiou stanoví program monitorovania a posudzovania azylových a prijímacích systémov v každom členskom štáte alebo vo všetkých členských štátoch na základe tematických alebo špecifických aspektov azylových systémov. Tento program bude súčasťou viacročného a ročného programovania uvedeného v článku 41.

1.  Agentúra po konzultácii s Komisiou stanoví program pre mechanizmus uvedený v článku 13. Tento program bude súčasťou viacročného a ročného programovania uvedeného v článku 41.

V rámci viacročného programovania sa stanoví zoznam členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sa majú každý rok monitorovať, aby sa zabezpečilo, že každý členský štát bude monitorovaný aspoň raz za päť rokov.

V rámci viacročného programovania sa stanoví zoznam členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sa majú každý rok monitorovať, aby sa zabezpečilo, že každý členský štát bude monitorovaný aspoň raz za tri roky.

V ročnom pracovnom programe sa stanoví zoznam členských štátov, ktoré sa budú monitorovať v nasledujúcom roku v súlade s viacročným programovaním a tematickými posúdeniami. V tomto programe sa uvedie, z čoho bude monitorovanie pozostávať, ako aj harmonogram všetkých návštev na mieste.

V ročnom pracovnom programe sa stanoví zoznam členských štátov, ktoré sa budú monitorovať v nasledujúcom roku v súlade s viacročným programovaním a akýmkoľvek tematickým posúdením v jednom alebo viacerých členských štátoch, kde to bude považované za potrebné, v nasledujúcom roku na základe analýzy informácií vypracovanej v súlade s článkom 4. V tomto programe sa uvedie, z čoho bude monitorovanie pozostávať, ako aj harmonogram všetkých návštev na mieste.

Ročný pracovný program sa v prípade potreby môže upraviť v súlade s článkom 41.

Ročný pracovný program sa v prípade potreby môže upraviť v súlade s článkom 41.

Agentúra môže začať monitorovanie na posúdenie azylových a prijímacích systémov členského štátu z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie vždy, keď existujú vážne obavy týkajúce sa funkčnosti ktoréhokoľvek aspektu azylových alebo prijímacích systémov členského štátu.

Agentúra začne monitorovanie na posúdenie azylových a prijímacích systémov členského štátu z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie vždy, keď existujú vážne obavy týkajúce sa funkčnosti ktoréhokoľvek aspektu azylových alebo prijímacích systémov členského štátu alebo jeho kapacity alebo pripravenosti čeliť problémom vyplývajúcim z neprimeraného tlaku, čo by mohlo ohroziť fungovanie CEAS. Ak sa monitorovaním odhalia závažné nedostatky, ktoré sa považujú za ohrozujúce fungovanie CEAS alebo ktoré by mohli predstavovať závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v priestore bez kontroly vnútorných hraníc, Komisia informuje o tejto skutočnosti čo najskôr Európsky parlament a Radu, a to z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu alebo niektorého členského štátu.

2.  Agentúra zostaví tímy odborníkov pre každé monitorovanie, a to aj pre návštevy na mieste, ak to je potrebné. Tieto tímy budú zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry a zo zástupcov Komisie. Tímy odborníkov budú zodpovedné za vypracovanie správy na základe zistení počas návštev na mieste a informácií poskytnutých členskými štátmi.

2.  Agentúra zostaví tímy odborníkov pre každé monitorovanie, a to aj pre návštevy na mieste, ak to je potrebné. Tieto tímy môžu byť zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry a zo zástupcov Komisie. Tímy odborníkov budú zodpovedné za vypracovanie správy na základe zistení počas návštev na mieste vrátane neoznámených návštev na mieste a informácií poskytnutých členskými štátmi, ako aj UNHCR a mimovládnymi organizáciami.

3.  Výkonný riaditeľ odošle návrh správy tímu odborníkov dotknutému členskému štátu, ktorý predloží svoje pripomienky k tomuto návrhu správy. Výkonný riaditeľ potom predloží návrh správy správnej rade, pričom zohľadní pripomienky dotknutého členského štátu. Správna rada prijme monitorovaciu správu a odošle ju Komisii.

3.  Výkonný riaditeľ odošle návrh správy tímu odborníkov dotknutému členskému štátu, ktorý predloží svoje pripomienky k tomuto návrhu správy. Výkonný riaditeľ potom dokončí návrh správy, pričom zohľadní pripomienky dotknutého členského štátu, a odošle ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

4.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s Komisiou vypracuje návrh odporúčaní pre dotknutý členský štát, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie nedostatkov uvedených v monitorovacej správe. Dotknutý členský štát dostane jeden mesiac na vyjadrenie pripomienok k návrhu odporúčaní. Správna rada po zvážení týchto pripomienok prijme odporúčania a vyzve dotknutý členský štát na vypracovanie akčného plánu s prehľadom opatrení na nápravu akýchkoľvek nedostatkov.

4.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s Komisiou vypracuje návrh odporúčaní pre dotknutý členský štát, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie nedostatkov uvedených v monitorovacej správe. Dotknutý členský štát dostane jeden mesiac na vyjadrenie pripomienok k návrhu odporúčaní a 10 dní v prípade situácie podľa ods. 1 písm. c). Správna rada po zvážení týchto pripomienok prijme odporúčania a vyzve dotknutý členský štát na vypracovanie akčného plánu s prehľadom opatrení na nápravu akýchkoľvek nedostatkov. Odporúčania sa sprístupnia verejnosti.

5.  Dotknutý členský štát predloží agentúre akčný plán do jedného mesiaca od prijatia odporúčaní uvedených v odseku 4. Uvedený členský štát predloží agentúre správu o vykonávaní akčného plánu do troch mesiacov od prijatia odporúčaní a následne jej predkladá správy každý mesiac počas maximálne šiestich mesiacov.

5.  Dotknutý členský štát predloží agentúre akčný plán do jedného mesiaca od prijatia odporúčaní uvedených v odseku 4, pričom v prípade situácie podľa ods. 1 písm. c) platí lehota 15 dní. Uvedený členský štát predloží agentúre správu o vykonávaní akčného plánu do troch mesiacov od prijatia odporúčaní, pričom v prípade situácie podľa ods. 1 písm. c) platí lehota 45 dní, a následne jej predkladá správy každý mesiac počas maximálne šiestich mesiacov.

6.  Agentúra bude Komisiu pravidelne informovať o vykonávaní akčného plánu.

6.  Agentúra bude Komisiu a Európsky parlament pravidelne informovať o vykonávaní akčného plánu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14 a

 

Styční dôstojníci v členských štátoch

 

1.  S cieľom pomôcť agentúre pri plnení jej úloh podľa článkov 13 a 14 agentúra zabezpečí pravidelné monitorovanie toho, ako členské štáty vykonávajú CEAS, prostredníctvom styčných dôstojníkov agentúry.

 

Agentúra môže rozhodnúť, že styčný dôstojník bude mať na starosti až štyri členské štáty, ktoré sú si geograficky blízko.

 

2.  Výkonný riaditeľ vymenúva zo zamestnancov agentúry odborníkov, ktorí majú pôsobiť ako styční dôstojníci. Výkonný riaditeľ po konzultácii s dotknutými členskými štátmi predloží návrh o povahe a podmienkach nasadenia a o členskom štáte alebo regióne, v ktorom môže byť styčný dôstojník nasadený. Návrh výkonného riaditeľa podlieha schváleniu správnou radou. Výkonný riaditeľ informuje o vymenovaní styčných dôstojníkov príslušný členský štát a spolu s ním určí miesto nasadenia.

 

3.  Styční dôstojníci konajú v mene agentúry a podporujú spoluprácu a dialóg medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za uplatňovanie CEAS, najmä s ohľadom na orgány zodpovedné za vybavovanie žiadostí o azyl. Styční dôstojníci najmä:

 

a)  pôsobia ako prostredníci medzi agentúrou a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za azyl;

 

b)  podporujú zber informácií uvedených v článkoch 13 a 14 a akýchkoľvek informácií požadovaných agentúrou;

 

c)  prispievajú k presadzovaniu uplatňovania acquis Únie týkajúceho sa vykonávania CEAS, a to aj so zreteľom na dodržiavanie základných práv;

 

d)  pomáhajú tam, kde je to možné, členským štátom pri príprave ich pohotovostných plánov opatrení, ktoré sa majú prijať na vysporiadanie sa s možným neprimeraným tlakom na ich azylové a prijímacie systémy;

 

e)  uľahčujú komunikáciu medzi príslušným členským štátom a agentúrou, sprístupňujú dôležité informácie od agentúry príslušnému členskému štátu vrátane informácií o prebiehahúcej pomoci;

 

f)  pravidelne podávajú správu výkonnému riaditeľovi o schopnosti príslušného členského štátu efektívne riešiť povinnosti, ktoré mu vyplávajú z CEAS;

 

Ak správy uvedené v písmene f) vyvolajú obavy z hľadiska jedného alebo viacerých aspektov, ktoré sú pre príslušný členský štát relevantné, výkonný riaditeľ daný členský štát bezodkladne informuje.

 

4.  Pri vykonávaní svojich povinností styční dôstojníci prijímajú pokyny iba od agentúry.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak dotknutý členský štát v lehote uvedenej v článku 14 ods. 5 plne nevykoná akčný plán a ak nedostatky v azylových a prijímacích systémoch sú také závažné, že ohrozujú fungovanie CEAS, Komisia na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijme odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov, a v prípade potreby stanoví opatrenia, ktoré má agentúra prijať na podporu tohto členského štátu.

1.  Ak dotknutý členský štát v lehote uvedenej v článku 14 ods. 5 plne nevykoná akčný plán, Komisia na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijme odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov, a v prípade potreby stanoví opatrenia, ktoré má agentúra prijať na podporu tohto členského štátu.

2.  Komisia môže vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov zorganizovať v členskom štáte návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu.

2.  Komisia môže vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov zorganizovať v členskom štáte návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu.

3.  Dotknutý členský štát predloží Komisii správu o vykonávaní odporúčaní uvedených v odseku 1 v rámci lehoty stanovenej v týchto odporúčaniach.

3.  Dotknutý členský štát predloží Komisii správu o vykonávaní odporúčaní uvedených v odseku 1 v rámci lehoty stanovenej v týchto odporúčaniach.

Ak Komisia po uplynutí tejto lehoty nie je presvedčená o tom, že členský štát v plnej miere dodržal tieto odporúčania, môže prijať ďalšie opatrenia v súlade s článkom 22 ods. 3.

Ak Komisia po uplynutí tejto lehoty nie je presvedčená o tom, že členský štát v plnej miere dodržal tieto odporúčania, môže prijať ďalšie opatrenia v súlade s článkom 22 ods. 3 po získaní súhlasu Parlamentu a Rady, môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie, ktorým určí jedno alebo viac opatrení na riešenie zistených nedostatkov.

 

3a.  Ak členský štát systematicky porušuje opatrenia stanovené vo vykonávacom akte, ktorý je uvedený v odseku 3, v lehote stanovej v ňom, čím je vážne ohrozené fungovanie CEAS, Komisia môže ako poslednú možnosť začať postup stanovený v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 2016/399, a to za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky, a v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality.

4.  Komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o pokroku, ktorý dosiahol dotknutý členský štát.

4.  Komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o pokroku, ktorý dosiahol dotknutý členský štát.

 

4a. Komisia postúpi Európskemu parlamentu na jeho žiadosť akýkoľvek dokument týkajúci sa opatrení nadväzujúcich na monitorovanie vrátane výsledkov všetkých návštev na mieste.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu od agentúry požadovať pomoc pri plnení svojich povinností v oblasti azylu, najmä keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku.

1.  Členské štáty môžu od agentúry požadovať pomoc pri plnení svojich povinností v oblasti azylu, najmä keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku.

2.  Členské štáty predložia výkonnému riaditeľovi žiadosť o pomoc s opisom situácie a účelom žiadosti. K žiadosti sa priloží podrobné posúdenie potrieb. Výkonný riaditeľ hodnotí, schvaľuje a koordinuje žiadosti o pomoc. Každá sa podrobí dôkladnému a spoľahlivému posúdeniu, ktoré agentúre umožní identifikovať a navrhnúť súbor opatrení uvedených v odseku 3, ktoré zodpovedajú potrebám dotknutého členského štátu.

2.  Členské štáty predložia výkonnému riaditeľovi žiadosť o pomoc s opisom situácie a účelom žiadosti. K žiadosti sa priloží podrobné posúdenie potrieb. Výkonný riaditeľ hodnotí, schvaľuje a koordinuje žiadosti o pomoc. Každá sa podrobí dôkladnému a spoľahlivému posúdeniu, ktoré agentúre umožní identifikovať a navrhnúť súbor opatrení v primeranej lehote podľa odseku 3, ktoré zodpovedajú potrebám dotknutého členského štátu.

3.  Agentúra počas obmedzeného časového obdobia organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení:

3.  Agentúra počas obmedzeného časového obdobia organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení, a to pri plnom dodržiavaní základných práv:

a)  pomáhať členským štátom pri identifikácii a evidencii štátnych príslušníkov tretích krajín;

a)  pomáhať členským štátom pri identifikácii a evidencii štátnych príslušníkov tretích krajín;

b)  uľahčovať posudzovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré posudzujú príslušné vnútroštátne orgány;

b)  uľahčovať posudzovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré posudzujú príslušné vnútroštátne orgány, vrátane, ak je to potrebné, pomoci členským štátom pri posudzovaní prípustnosti žiadostí o azyl;

c)  poskytovať pomoc príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu;

c)  poskytovať pomoc príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, a to aj spoločným spracovaním, ak oň požiada dotknutý členský štát;

d)  uľahčovať iniciatívy členských štátov v oblasti technickej spolupráce v súvislosti so spracovaním žiadostí o medzinárodnú ochranu;

d)  uľahčovať iniciatívy členských štátov v oblasti technickej spolupráce v súvislosti so spracovaním žiadostí o medzinárodnú ochranu;

e)  pomáhať s poskytovaním informácií o konaní o žiadosti o medzinárodnú ochranu;

e)  pomáhať s poskytovaním informácií o konaní o žiadosti o medzinárodnú ochranu;

f)  poskytovať poradenstvo a zaisťovať koordináciu pri zriaďovaní alebo poskytovaní prijímacích zariadení členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o núdzové ubytovanie, dopravu a lekársku pomoc;

f)  poskytovať poradenstvo a zaisťovať koordináciu pri zriaďovaní alebo poskytovaní prijímacích zariadení členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o núdzové ubytovanie, dopravu a lekársku pomoc;

g)  pomáhať pri premiestňovaní alebo presune osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, v rámci Únie;

g)  pomáhať pri premiestňovaní alebo presune osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a žiadateľov o medzinárodnú ochranu v rámci Únie a vykonávať alebo koordinovať toto premiestňovanie alebo presun;

h)  poskytovať tlmočnícke služby;

h)  poskytovať tlmočnícke služby;

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných práv dieťaťa a záruk na ochranu dieťaťa;

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných záruk na dodržiavanie práv dieťaťa, a to pri plnom rešpektovaní najlepších záujmov dieťaťa vrátane postupov identifikácie maloletých osôb a ich nasmerovania na príslušné orgány;

j)  byť súčasťou podporných tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach uvedených v nariadení č. XXX/XXX.

j)  byť súčasťou podporných tímov pre riadenie migrácie v problémových oblastiach uvedených v nariadení č. XXX/XXX.

 

j a)  pomáhať pri postupoch identifikácie zraniteľných osôb a ich nasmerovania na príslušné orgány a pri zabezpečení primeranej pomoci takýmto zraniteľným osobám;

 

j b)  poskytovať akúkoľvek dodatočnú formu operačnej a technickej pomoci, o ktorú požiadal členský štát v súlade s odsekom 1.

 

3a.  na účely organizovania a koordinovania operačných a technických opatrení môže agentúra uzatvoriť núdzové pohotovostné dohody s UNHCR a príslušnými medzivládnymi alebo mimovládnymi organizáciami s cieľom doplniť kapacitu agentúry zabezpečiť operačnú a technickú pomoc členským štátom, najmä pokiaľ ide o zriaďovanie alebo poskytovanie prijímacích zariadení, poskytovanie informácií žiadateľom o azyl, identifikáciu a pomoc zraniteľným osobám a ich nasmerovanie na príslušné orgány a poskytovanie tlmočníckych služieb;

4.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 3 zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

4.  Agentúra financuje alebo spolufinancuje činnosti uvedené v odseku 3 zo svojho rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

5.  Výkonný riaditeľ vyhodnotí výsledky operačných a technických opatrení a odošle podrobné hodnotiace správy správnej rade do 60 dní od dokončenia týchto opatrení. Agentúra vykoná komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov, ktoré sa zahrnú do výročnej správy o činnosti uvedenej v článku 65.

5.  Výkonný riaditeľ vyhodnotí výsledky operačných a technických opatrení a odošle podrobné hodnotiace správy správnej rade, Komisii a Európskemu parlamentu do 60 dní od dokončenia týchto opatrení, pričom vychádza zo systému podávania správ a hodnotení obsahujúceho ukazovatele a referenčné hodnoty na hodnotenia, a to aj s ohľadom na ochranu ľudských práv, pričom podľa situácie berie do úvahy informácie od ostatných agentúr Únie a orgánov, organizácií a osôb uvedených v článku 2 ods. 2 a, a to spolu s pripomienkami úradníka pre základné práva. Agentúra vykoná komplexnú porovnávaciu analýzu týchto výsledkov, ktoré sa zahrnú do výročnej správy o činnosti uvedenej v článku 65.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vyšle do členských štátov podporné azylové tímy na poskytovanie operačnej a technickej pomoci v súlade s článkom 16.

1.  Agentúra vyšle do členských štátov podporné azylové tímy na poskytovanie operačnej a technickej pomoci v súlade s článkom 16.

2.  Podporné azylové tímy budú pozostávať z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov vyslaných členskými štátmi do agentúry.

2.  Podporné azylové tímy budú pozostávať z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov vyslaných členskými štátmi do agentúry.

3.  Na základe návrhu výkonného riaditeľa rozhoduje správna rada absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte odborníkov, ktorí majú byť k dispozícii pre podporné azylové tímy. Rovnaký postup sa uplatní pri každej následnej zmene profilov a celkového počtu odborníkov.

3.  Na základe návrhu výkonného riaditeľa rozhoduje správna rada absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte odborníkov, ktorí majú byť k dispozícii pre podporné azylové tímy. Rovnaký postup sa uplatní pri každej následnej zmene profilov a celkového počtu odborníkov.

4.  Členské štáty prispievajú do podporných azylových tímov prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú odborníkov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom.

4.  Členské štáty prispievajú do podporných azylových tímov prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú odborníkov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom.

5.  Agentúra vypracuje zoznam tlmočníkov, ktorí budú súčasťou podporných azylových tímov. Členské štáty pomáhajú agentúre pri hľadaní tlmočníkov do zoznamu tlmočníkov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či tlmočníkov vyšlú alebo ich poskytnú prostredníctvom videokonferencie.

5.  Agentúra vypracuje zoznam tlmočníkov, ktorí budú súčasťou podporných azylových tímov. Členské štáty pomáhajú agentúre pri hľadaní tlmočníkov do zoznamu tlmočníkov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či tlmočníkov vyšlú alebo ich poskytnú prostredníctvom videokonferencie.

6.  Príspevok členských štátov, pokiaľ ide o ich vlastných odborníkov alebo odborníkov vyslaných do agentúry na nasledujúci rok, sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty okamžite poskytnú odborníkov na vyslanie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

6.  Príspevok členských štátov, pokiaľ ide o ich vlastných odborníkov alebo odborníkov vyslaných do agentúry na nasledujúci rok, sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty okamžite poskytnú odborníkov na vyslanie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby profily a počty odborníkov, ktorými prispievajú, zodpovedali profilom a počtom, o ktorých rozhodla správna rada. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 30 dní.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby profily a počty odborníkov, ktorými prispievajú, zodpovedali profilom a počtom, o ktorých rozhodla správna rada. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 60 dní.

8.  Agentúra prispeje do podporných azylových tímov odborníkmi z radov vlastných zamestnancov určených osobitne na prácu v teréne a tlmočenie.

8.  Agentúra prispeje do podporných azylových tímov odborníkmi z radov vlastných zamestnancov určených a školených osobitne na prácu v teréne a tlmočenie, ktorí absolvovali aspoň základnú odbornú prípravu.

 

8a.  Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte odborníkov nasadených v podporných azylových tímoch v súlade s týmto článkom. V tejto správe sa uvedie zoznam členských štátov, ktoré sa v predchádzajúcom roku odvolali na výnimočnú situáciu uvedenú v odseku 6. Uvedú sa v nej aj dôvody odvolania sa na výnimočnú situáciu a informácie, ktoré poskytol dotknutý členský štát.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely článku 22 zriadi správna rada na návrh výkonného riaditeľa rezervnú skupinu v oblasti azylu zloženú z odborníkov, ktorí budú agentúre okamžite k dispozícii. Členské štáty poskytnú agentúre na tento účel každý rok skupinu odborníkov, ktorú bude tvoriť najmenej 500 osôb.

1.  Na účely článku 22 zriadi správna rada na návrh výkonného riaditeľa rezervnú skupinu v oblasti azylu zloženú z odborníkov, ktorí budú agentúre okamžite k dispozícii. Členské štáty poskytnú agentúre na tento účel každý rok skupinu odborníkov, ktorú bude tvoriť najmenej 500 osôb.

2.  Správna rada na návrh výkonného riaditeľa rozhodne trojštvrtinovou väčšinou členov s hlasovacím právom o profiloch odborníkov a o podiele príspevku každého členského štátu do rezervnej skupiny v oblasti azylu. Rovnaký postup sa uplatní pri každej následnej zmene profilov a celkového počtu odborníkov.

2.  Správna rada na základe návrhu výkonného riaditeľa rozhodne o profiloch odborníkov.

3.  Členské štáty prispievajú do rezervnej skupiny v oblasti azylu prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú expertov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 30 dní.

3.  Členské štáty prispievajú do rezervnej skupiny v oblasti azylu prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú expertov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 60 dní.

 

3a.  Výkonný riaditeľ môže overiť, či odborníci, ktorých poskytli členské štáty v súlade s odsekom 1, zodpovedajú vymedzeným profilom a rozhodne o odborníkoch, ktorí sa vyberú z rezervnej skupiny v oblasti azylu. Výkonný riaditeľ môže požiadať, aby členský štát odstránil odborníka z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ak nie sú splnené požadované profily. V prípade pochybenia alebo porušenia platných pravidiel vyslania požiada členský štát, aby odstránil odborníka z rezervnej skupiny v oblasti azylu.

 

3b.  Každý členský štát prispieva k počtu odborníkov, ako je uvedené v odseku 1, v súlade s prílohou 1 a. Členské štáty, ktoré neposkytnú požadovaný počet odborníkov, namiesto toho poskytnú finančný príspevok do platformy zriadenej na úrovni Únie, čím sa prispieva k riešeniu problémov spôsobených neprimeraným tlakom priamo či nepriamo riadeným agentúrou, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh, v súlade s analýzou informácií uvedenou v článku 4.

 

3c.  Ak nastane situácia, ktorá si vyžiada viac odborníkov, než sa poskytli podľa odseku 1, výkonný riaditeľ okamžite informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu. Vyzve tiež Radu, aby požiadala členské štáty o záväzok odstrániť tento nedostatok.

 

3d.  Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte odborníkov, ktorých každý členský štát vyčlenil, a o počte odborníkov skutočne nasadených z rezervnej skupiny v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát sa dohodnú na operačnom pláne. Operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľský členský štát a zúčastnené členské štáty.

1.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát sa dohodnú na operačnom pláne. Operačný plán je záväzný pre agentúru, hostiteľský členský štát a zúčastnené členské štáty.

2.  V operačnom pláne sa stanovia podrobné podmienky poskytovania operačnej a technickej pomoci a vyslania podporných azylových tímov alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu vrátane týchto prvkov:

2.  V operačnom pláne sa stanovia podrobné podmienky poskytovania operačnej a technickej pomoci a vyslania podporných azylových tímov alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu vrátane týchto prvkov:

a)  opis situácie s pracovnými metódami a cieľmi vyslania vrátane operačného cieľa;

a)  opis situácie s pracovnými metódami a cieľmi vyslania vrátane operačného cieľa;

b)  predpokladané trvanie vyslania;

b)  predpokladané trvanie vyslania;

c)  miesto v členskom štáte, kam budú vyslané podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

c)  miesto v členskom štáte, kam budú vyslané podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

 

c a)  územná pôsobnosť azylových podporných tímov, ak majú byť takéto tímy mobilné;

d)  logistické opatrenia vrátane informácií o pracovných podmienkach a prostredí v mieste, kam budú vyslané podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

d)  logistické opatrenia vrátane informácií o pracovných podmienkach a prostredí v mieste, kam budú vyslané podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

e)  podrobný a zrozumiteľný opis úloh a špeciálnych pokynov pre podporné azylové tímy alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu vrátane vnútroštátnych a európskych databáz, v ktorých môžu vyhľadávať, a vybavenia, ktoré môžu používať alebo nosiť v hostiteľskom členskom štáte;

e)  podrobný a zrozumiteľný opis úloh a zodpovedností, a to aj so zreteľom na dodržiavanie ľudských práv, a špeciálnych pokynov pre podporné azylové tímy alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu vrátane vnútroštátnych a európskych databáz, v ktorých môžu vyhľadávať, a vybavenia, ktoré môžu používať alebo nosiť v hostiteľskom členskom štáte;

f)  zloženie podporných azylových tímov alebo odborníkov, ktorí sa majú vyslať z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

f)  zloženie podporných azylových tímov alebo odborníkov, ktorí sa majú vyslať z rezervnej skupiny v oblasti azylu;

g)  nasadené technické vybavenie vrátane konkrétnych ustanovení, ako sú podmienky používania, preprava a ostatné logistické a finančné ustanovenia;

g)  nasadené technické vybavenie vrátane konkrétnych ustanovení, ako sú podmienky používania, preprava a ostatné logistické a finančné ustanovenia;

h)  pokiaľ ide o pomoc so žiadosťami o medzinárodnú ochranu, a to aj v súvislosti s posúdením takýchto žiadostí, osobitné informácie o úlohách, ktoré môžu vykonávať podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako aj odkaz na platné vnútroštátne právne predpisy a právo Únie;

h)  pokiaľ ide o pomoc so žiadosťami o medzinárodnú ochranu, a to aj v súvislosti s posúdením takýchto žiadostí, osobitné informácie o úlohách, ktoré môžu vykonávať podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako aj jasný opis ich zodpovedností a platných vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisovpráva Únie vrátane režimu zodpovednosti, a to aj so zreteľom na článok 26;

i)  systém predkladania správ a hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre hodnotiacu správu a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy;

i)  systém predkladania správ a hodnotení, ktorý obsahuje kritériá pre hodnotiacu správu, a to aj so zreteľom na dodržiavanie ľudských práv, a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy;

j)  podrobnosti spolupráce s tretími krajinami, inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie alebo medzinárodnými organizáciami;

j)  podrobnosti spolupráce s tretími krajinami, inými agentúrami, orgánmi a úradmi Únie alebo medzinárodnými organizáciami v oblastiach, kde majú tieto subjekty podobné mandáty;

k)  postupy, podľa ktorých sa osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, obete obchodovania s ľuďmi, maloleté osoby bez sprievodu a osoby v zraniteľnom postavení, nasmerujú na príslušné vnútroštátne orgány, ktoré im poskytnú primeranú pomoc.

k)  postupy identifikácie maloletých a zraniteľných osôb a ich nasmerovania na príslušné vnútroštátne orgány, ktoré im poskytnú primeranú pomoc a starostlivosť;

 

k a)  postupy, ktorými sa stanovujú praktické opatrenia týkajúce sa mechanizmu podávania sťažností uvedeného v článku 54 c.

 

2a.  V členských štátoch, kde UNHCR funguje a má kapacity reagovať na žiadosť o operačnú a technickú pomoc, agentúra s UNHCR koordinuje svoje činnosti, pokiaľ ide o vypracovanie a vykonávanie operačného plánu, ak je to potrebné.

3.  So zreteľom na ods. 2 písm. e) členský štát oprávni odborníkov z podporných azylových tímov alebo rezervnej skupiny v oblasti azylu na vyhľadávanie v európskych databázach a môže ich oprávniť na vyhľadávanie vo vnútroštátnych databázach v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi o prístupe k takýmto databázam a vyhľadávaní v nich, a to v miere potrebnej na dosiahnutie cieľov a plnenie úloh uvedených v operačnom pláne.

3.  So zreteľom na ods. 2 písm. e) členský štát oprávni odborníkov z podporných azylových tímov alebo rezervnej skupiny v oblasti azylu na vyhľadávanie v európskych databázach a môže ich oprávniť na vyhľadávanie vo vnútroštátnych databázach v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi o prístupe k takýmto databázam a vyhľadávaní v nich, a to v miere potrebnej na dosiahnutie cieľov a plnenie úloh uvedených v operačnom pláne.

4.  Pri všetkých zmenách alebo úpravách operačného plánu sa vyžaduje súhlas výkonného riaditeľa a hostiteľského členského štátu. Agentúra ihneď zašle kópiu zmeneného alebo upraveného operačného plánu zúčastneným členským štátom.

4.  Pri všetkých zmenách alebo úpravách operačného plánu sa vyžaduje súhlas výkonného riaditeľa a hostiteľského členského štátu. Agentúra ihneď zašle kópiu zmeneného alebo upraveného operačného plánu zúčastneným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade potreby môže výkonný riaditeľ vyslať z agentúry odborníkov, aby posúdili situáciu v členskom štáte, ktorý žiada o pomoc. Výkonný riaditeľ ihneď informuje správnu radu o každej žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov.

1.  V prípade potreby môže výkonný riaditeľ vyslať z agentúry odborníkov, aby posúdili situáciu v členskom štáte, ktorý žiada o pomoc. Výkonný riaditeľ ihneď informuje správnu radu o každej žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov.

2.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ zároveň písomne informuje členský štát, ktorý žiada o pomoc, a správnu radu o rozhodnutí, pričom uvedie hlavné dôvody svojho rozhodnutia.

2.  Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o vyslanie podporných azylových tímov do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ zároveň písomne informuje členský štát, ktorý žiada o pomoc, a správnu radu o rozhodnutí, pričom uvedie hlavné dôvody svojho rozhodnutia.

3.  Výkonný riaditeľ pri určovaní zloženia každého podporného azylového tímu zohľadní osobitné okolnosti členského štátu, ktorý žiada o pomoc, a jeho posúdenie potrieb. Podporný azylový tím sa zostaví v súlade s operačným plánom.

3.  Výkonný riaditeľ pri určovaní zloženia každého podporného azylového tímu zohľadní osobitné okolnosti členského štátu, ktorý žiada o pomoc, a jeho posúdenie potrieb. Podporný azylový tím sa zostaví v súlade s operačným plánom.

4.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát vypracujú operačný plán do troch pracovných dní odo dňa, keď sa prijalo rozhodnutie o vyslaní podporného azylového tímu.

4.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát vypracujú operačný plán do troch pracovných dní odo dňa, keď sa prijalo rozhodnutie o vyslaní podporného azylového tímu.

5.  Výkonný riaditeľ bezodkladne po schválení operačného plánu požiada členské štáty o vyslanie odborníkov najneskôr do siedmich pracovných dní. Výkonný riaditeľ uvedie počet a profily, ktoré sa vyžadujú od členských štátov. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným miestam, pričom sa uvedie plánovaný dátum vyslania. Národným kontaktným miestam sa odošle aj kópia operačného plánu.

5.  Výkonný riaditeľ bezodkladne po schválení operačného plánu požiada členské štáty o vyslanie odborníkov najneskôr do siedmich pracovných dní. Výkonný riaditeľ uvedie počet a profily, ktoré sa vyžadujú od členských štátov. Tieto informácie sa písomne oznámia národným kontaktným miestam, pričom sa uvedie plánovaný dátum vyslania. Národným kontaktným miestam, Komisii a Európskemu parlamentu sa odošle aj kópia operačného plánu.

6.  Ak už nie sú platné podmienky vykonávania operačných a technických opatrení alebo ak hostiteľský členský štát nedodržiava operačný plán, výkonný riaditeľ po informovaní hostiteľského štátu pozastaví alebo ukončí vyslanie podporných azylových tímov.

6.  Ak už nie sú platné podmienky vykonávania operačných a technických opatrení alebo ak hostiteľský členský štát nedodržiava operačný plán, alebo ak sa po konzultácii s úradníkom pre základné práva domnieva, že hostiteľský štát sa dopustil porušení základných práv alebo povinností v oblasti medzinárodnej ochrany, ktoré sú závažné, alebo je pravdepodobné, že budú pretrvávať, výkonný riaditeľ po informovaní hostiteľského štátu môže úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť vyslanie podporných azylových tímov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Ak je členský štát vystavený neúmerným migračným výzvam v konkrétnych problémových oblastiach (hotspotoch) svojich vonkajších hraníc, ktoré sú charakterizované veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov, tento členský štát môže požiadať o technické a operačné posily z podporných tímov pre riadenie migrácie. Tento členský štát predloží žiadosť o posily a posúdenie svojich potrieb agentúre a ostatným príslušným agentúram Únie, najmä Európskej hraničnej a pobrežnej stráži a Europolu, ako je uvedené v článku 18 ods. 1 nariadenia 2016/1624. Výkonný riaditeľ v spolupráci s inými príslušnými agentúrami Únie posúdi žiadosť členského štátu o posily a posúdenie jeho potrieb na účely vymedzenia komplexného balíka posíl, ktorý bude pozostávať z rozličných činností koordinovaných príslušnými agentúrami Únie a na ktorom sa dohodnú s dotknutým členským štátom.

1.  Ak členský štát žiada o operačné a technické posilnenie prostredníctvom podporných tímov pre riadenie migrácie, ako sa uvádza v článku 17 nariadenia č. XXX/XXX, alebo ak sa podporné tímy pre riadenie migrácie vyšlú do problémových oblastí, ako sa uvádza v článku 18 nariadenia č. XXX/XXX, výkonný riaditeľ zabezpečuje koordináciu činností agentúry v podporných tímoch pre riadenie migrácie s Komisiou a inými príslušnými útvarmi Únie, najmä s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

1.  Komisia v spolupráci s hostiteľským členským štátom a príslušnými agentúrami Únie stanoví podmienky spolupráce v problémovej oblasti (hotspote) a zodpovedá za koordináciu činností podporných tímov pre riadenie migrácie.

2.  Výkonný riaditeľ začne v prípade potreby postup na vyslanie podporných azylových tímov alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu v súlade s článkami 17 a 18. Operačné a technické posilnenie, ktoré poskytujú podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, môže zahŕňať:

2.  Výkonný riaditeľ začne v prípade potreby postup na vyslanie podporných azylových tímov alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu ako súčasť podporných tímov pre riadenie migrácie v súlade s článkami 17, 18, 20 a 22, a to aj v prípadoch, keď sa uplatňuje postup stanovený v odseku -1 tohto článku alebo v článku 19 ods. 3 písm. b) nariadenia 2016/1624. Operačné a technické posilnenie, ktoré poskytujú podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu v rámci podporných tímov pre riadenie migrácie, môže zahŕňať:

a)  kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane ich identifikácie, evidencie a na základe žiadosti členských štátov aj odber odtlačkov prstov;

a)  kontrolu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane ich identifikácie, evidencie a na základe žiadosti členských štátov aj odber odtlačkov prstov;

b)  evidenciu žiadostí o medzinárodnú ochranu a na žiadosť členských štátov aj posúdenie takýchto žiadostí;

b)  evidenciu žiadostí o medzinárodnú ochranu a na žiadosť členských štátov aj posúdenie takýchto žiadostí;

c)  poskytovanie informácií o azylových konaniach vrátane premiestňovania a osobitnej pomoci žiadateľom alebo potenciálnym žiadateľom, ktorí by mohli podliehať premiestneniu.

c)  poskytovanie informácií o azylových konaniach vrátane premiestňovania a osobitnej pomoci žiadateľom alebo potenciálnym žiadateľom, ktorí by mohli podliehať premiestneniu, a informácie o právach žiadateľa vrátane opravných prostriedkov dostupných žiadateľovi týkajúce sa prístupu k prijímaciemu konaniu a postupov identifikácie zraniteľných osôb a ich nasmerovania na príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sú azylové a prijímacie systémy členského štátu vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie na tieto systémy výnimočne vysoké a naliehavé požiadavky, agentúra na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu v krátkom čase zorganizuje a skoordinuje komplexný súbor operačných a technických opatrení uvedených v článku 16 a vyšle odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu uvedenej v článku 18 a odborníkov z radov vlastných zamestnancov na posilnenie azylových a prijímacích systémov.

1.  Ak sú azylové a prijímacie systémy členského štátu vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie na tieto systémy výnimočne vysoké a naliehavé požiadavky, agentúra na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu v krátkom čase zorganizuje a skoordinuje komplexný súbor operačných a technických opatrení uvedených v článku 16 a vyšle odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu uvedenej v článku 18 a odborníkov z radov vlastných zamestnancov a v prípade potreby nasadí ďalšie technické vybavenie na posilnenie azylových a prijímacích systémov.

2.  Odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu sa vyšlú v súlade s postupom stanoveným v článku 20, avšak za predpokladu, že odborníci sa vyšlú z každého členského štátu do troch pracovných dní odo dňa, keď výkonný riaditeľ a členský štát, ktorý žiada o pomoc, schválili operačný plán. Členské štáty sa nemôžu odvolávať na výnimku uvedenú v článku 17 ods. 6.

2.  Odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu sa vyšlú v súlade s postupom stanoveným v článku 20, avšak za predpokladu, že odborníci sa sprístupnia na vyslanie z každého členského štátu do troch pracovných dní odo dňa, keď výkonný riaditeľ a členský štát, ktorý žiada o pomoc, schválili operačný plán. Členské štáty sa nemôžu odvolávať na výnimku uvedenú v článku 17 ods. 6.

3.  Ak v prípade neprimeraného tlaku na azylové alebo prijímacie systémy členský štát nepožiada agentúru o operačnú a technickú pomoc, prípadne neprijme ponuku agentúry na takúto pomoc, alebo neprijme dostatočné opatrenia na riešenie tohto tlaku alebo sa neriadi odporúčaniami Komisie, ktoré sa uvádzajú v článku 15 ods. 3, čím obmedzí účinnosť azylových alebo prijímacích systémov do takej miery, že to ohrozuje fungovanie CEAS, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie, ktorým určí jedno alebo viac opatrení stanovených v článku 16 ods. 3, ktoré má agentúra prijať na podporu dotknutého členského štátu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64.

3.  Ak v prípade neprimeraného tlaku na azylové alebo prijímacie systémy členský štát nepožiada agentúru o operačnú a technickú pomoc, prípadne neprijme ponuku agentúry na takúto pomoc, alebo neprijme dostatočné opatrenia na riešenie tohto tlaku alebo sa neriadi odporúčaniami Komisie, ktoré sa uvádzajú v článku 15 ods. 3, čím obmedzí účinnosť azylových alebo prijímacích systémov do takej miery, že to ohrozuje fungovanie CEAS, Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie, ktorým určí jedno alebo viac opatrení stanovených v článku 16 ods. 3, ktoré má agentúra prijať na podporu dotknutého členského štátu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 64.

4.  Výkonný riaditeľ na účely odseku 3 do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia Komisie určí, ktoré kroky treba prijať na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie. Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát sa zároveň dohodnú na operačnom pláne.

4.  Výkonný riaditeľ na účely odseku 3 do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia rozhodnutia Komisie určí, ktoré kroky treba prijať na praktické vykonávanie opatrení určených v rozhodnutí Komisie. Výkonný riaditeľ a dotknutý členský štát sa zároveň dohodnú na operačnom pláne.

5.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade do troch pracovných dní odo dňa stanovenia operačného plánu vyšle potrebných odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako aj odborníkov z radov vlastných zamestnancov. Vyslanie odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu bude v prípade potreby ihneď doplnené podpornými azylovými tímami.

5.  Agentúra bezodkladne a v každom prípade do troch pracovných dní odo dňa stanovenia operačného plánu vyšle potrebných odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako aj odborníkov z radov vlastných zamestnancov. Vyslanie odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu bude v prípade potreby ihneď doplnené podpornými azylovými tímami.

6.  Dotknutý členský štát bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto rozhodnutia a praktického vykonávania opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí a v operačnom pláne.

6.  Dotknutý členský štát bezodkladne spolupracuje s agentúrou a prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto rozhodnutia a praktického vykonávania opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí a v operačnom pláne.

7.  Členské štáty poskytnú odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako stanovil výkonný riaditeľ.

7.  Členské štáty poskytnú odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu, ako stanovil výkonný riaditeľ.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 22 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22 a

 

Pokyny pre podporné azylové tímy a odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu

 

1.  Počas vyslania podporných azylových tímov alebo odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu hostiteľský členský štát vydáva pokyny tímom v súlade s operačným plánom.

 

2.  Prostredníctvom svojho koordinačného úradníka môže agentúra predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k pokynom uvedeným v odseku 1. Ak tak urobí, hostiteľský členský štát vezme tieto stanoviská na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

 

3.  V prípadoch, keď pokyny uvedené v odseku 1 nie sú v súlade s operačným plánom, koordinačný úradník o tom bezodkladne podá správu výkonnému riaditeľovi, ktorý môže podľa potreby podniknúť kroky v súlade s článkom 20 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov dodať potrebné zariadenia a vybavenie pre agentúru, aby mohla poskytovať požadovanú operačnú a technickú pomoc, môže agentúra nasadiť svoje vlastné vybavenie v členských štátoch do takej miery, v akej ho budú potrebovať podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu, a na doplnenie vybavenia, ktoré už sprístupnili členské štáty alebo iné útvary Únie.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov dodať potrebné zariadenia a vybavenie pre agentúru, aby mohla poskytovať požadovanú operačnú a technickú pomoc, môže agentúra nasadiť svoje vlastné vybavenie v členských štátoch vrátane na žiadosť členského štátu v núdzi do takej miery, v akej ho budú potrebovať podporné azylové tímy alebo odborníci z rezervnej skupiny v oblasti azylu, a na doplnenie vybavenia, ktoré už sprístupnili členské štáty alebo iné útvary Únie.

2.  Agentúra si môže obstarať alebo prenajať technické vybavenie na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa po porade so správnou radou. Pred obstaraním alebo prenájmom vybavenia sa uskutoční dôkladná analýza potrieb, nákladov a prínosov. Všetky takéto náklady sa hradia z rozpočtu agentúry, ktorý schválila správna rada, a v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

2.  Agentúra si môže obstarať alebo prenajať technické vybavenie na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa po porade so správnou radou. Pred obstaraním alebo prenájmom vybavenia sa uskutoční dôkladná analýza potrieb, nákladov a prínosov. Všetky takéto náklady sa hradia z rozpočtu agentúry, ktorý schválila správna rada, a v súlade s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na agentúru.

 

2a.  Agentúra je zodpovedná za zaistenie bezpečnosti svojich zariadení počas celého životného cyklu zariadení.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak odborníci z podporných azylových tímov alebo z rezervnej skupiny pre azyl pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát je v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú počas svojich operácií spôsobia.

1.  Ak odborníci z podporných azylových tímov alebo z rezervnej skupiny pre azyl pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, tento členský štát a agentúra sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi spoločne a nerozdielne zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorú počas svojich operácií spôsobia. Ak odborníci z podporných azylových tímov alebo z rezervnej skupiny pre azyl pôsobia v tretej krajine, agentúra je zodpovedná za akúkoľvek škodu, ktorú počas svojich činností spôsobia.

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát môže požiadať domovský členský štát alebo agentúru o nahradenie akejkoľvek sumy, ktorú vyplatil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene.

2.  Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát alebo agentúra môže požiadať domovský členský štát o nahradenie akejkoľvek sumy, ktorú vyplatil poškodeným osobám alebo osobám oprávneným v ich mene.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží požadovania náhrady za škody, ktoré utrpel, od hostiteľského členského štátu alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží požadovania náhrady za škody, ktoré utrpel, od hostiteľského členského štátu alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

4.  Všetky spory medzi členskými štátmi alebo s agentúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania odsekov 2 a 3 tohto článku a ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru Európskej Únie v súlade s článkom 273 zmluvy.

4.  Všetky spory medzi členskými štátmi alebo medzi členským štátom a agentúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku a ktoré nie je možné vyriešiť medzi nimi dohodou, sa predložia Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade so zmluvami.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv agentúry voči tretím osobám, náklady súvisiace so škodou spôsobenou na vybavení agentúry počas vyslania znáša agentúra, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

5.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv agentúry voči tretím osobám, náklady súvisiace so škodou spôsobenou na vybavení agentúry počas vyslania znáša agentúra, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a)  náklady na internú dopravu medzi rôznymi regiónmi hostiteľského členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f a)  náklady na prenájom automobilu a všetky súvisiace náklady, ako napríklad poistenie, palivo a cestné mýta;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f b)  náklady na komunikáciu;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

f c)  náklady na tlmočenie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra pri spracovaní osobných údajov uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

1.  Agentúra pri spracovaní osobných údajov uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

2.  Správna rada stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa vymenovania zodpovednej osoby agentúry. Tieto opatrenia sa stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

2.  Správna rada stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa vymenovania zodpovednej osoby agentúry. Tieto opatrenia sa stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 31 a 32, môže agentúra spracúvať osobné údaje na administratívne účely.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 31 a 32, môže agentúra spracúvať osobné údaje na administratívne účely.

4.  Prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a následný prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo tretím stranám vrátane medzinárodných organizácií je zakázaný.

4.  Prenos osobných údajov spracúvaných agentúrou a následný prenos osobných údajov spracúvaných v rámci tohto nariadenia členskými štátmi orgánom tretích krajín alebo tretím stranám vrátane medzinárodných organizácií je zakázaný.

 

4a.  So zreteľom na spracúvanie osobných údajov agentúrou alebo jej zamestnancami pri poskytovaní operačnej a technickej pomoci a na základe pokynov hostiteľského členského štátu sa hostiteľský členský štát považuje za „prevádzkovateľa“ v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001. Na toto spracúvanie sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje len na tieto účely:

1.  Agentúra môže spracúvať osobné údaje len na tieto účely:

a)  plnenie svojich úloh poskytovania operačnej a technickej pomoci v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 21 ods. 2;

a)  plnenie svojich úloh poskytovania operačnej a technickej pomoci v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 21 ods. 2;

b)  pri vykonávaní výberu vzoriek prípadov na účely monitorovania, ako sa uvádza v článku 13;

b)  pri vykonávaní výberu vzoriek prípadov na účely monitorovania, ako sa uvádza v článku 13, a v tomto prípade sa spracúvajú iba osobné údaje týkajúce sa štátnej príslušnosti, veku a pohlavia;

c)  pri spracúvaní žiadostí detí a zraniteľných osôb o medzinárodnú ochranu na žiadosť členských štátov, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 a článku 16 ods. 3 písm. b) a c);

c)  pri spracúvaní žiadostí o medzinárodnú ochranu na žiadosť členských štátov, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. b), c) a j a);

d)  uľahčovanie výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolom alebo Eurojustom v súlade s článkom 36 a v rámci informácií získaných počas plnenia úloh uvedených v článku 21 ods. 2;

d)  uľahčovanie výmeny informácií s členskými štátmi, Európskou hraničnou a pobrežnou strážou, Europolom alebo Eurojustom v súlade s článkom 36 a v rámci informácií získaných počas plnenia úloh uvedených v článku 21 ods. 2;

e)  analýza informácií o azylovej situácii v súlade s článkom 4;

 

2.  Pri každom takomto spracúvaní osobných údajov sa musí dodržať zásada proporcionality a spracovanie je prísne obmedzené na osobné údaje potrebné na účely uvedené v odseku 1.

2.  Pri každom takomto spracúvaní osobných údajov sa musí dodržať zásada proporcionality a spracovanie je prísne obmedzené na osobné údaje potrebné na účely uvedené v odseku 1.

3.  Členské štáty alebo iné agentúry Únie poskytujúce osobné údaje agentúre môžu preniesť údaje agentúre len na účely uvedené v odseku 1. Akékoľvek ďalšie spracovanie uchovávaných údajov na iné účely než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, je zakázané.

3.  Členské štáty alebo iné agentúry Únie poskytujúce osobné údaje agentúre môžu preniesť údaje agentúre len na účely uvedené v odseku 1. Akékoľvek ďalšie spracovanie uchovávaných údajov na iné účely než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, je zakázané.

4.  Členské štáty alebo iné agentúry Únie môžu pri prenose osobných údajov určiť akékoľvek obmedzenia prístupu alebo využitia, či už všeobecné, alebo konkrétne, vrátane obmedzení týkajúcich sa prenosu, vymazania alebo zničenia týchto informácií. Ak vznikne potreba takéhoto obmedzenia po prenose poskytnutých informácií, zodpovedajúcim spôsobom informujú agentúru. Agentúra tieto obmedzenia dodržiava.

4.  Členské štáty alebo iné agentúry Únie môžu pri prenose osobných údajov určiť akékoľvek obmedzenia prístupu alebo využitia, či už všeobecné, alebo konkrétne, vrátane obmedzení týkajúcich sa prenosu, vymazania alebo zničenia týchto informácií. Ak vznikne potreba takéhoto obmedzenia po prenose poskytnutých informácií, zodpovedajúcim spôsobom informujú agentúru. Agentúra tieto obmedzenia dodržiava.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Používanie osobných údajov agentúrou, ktoré zhromaždili alebo odoslali agentúre členské štáty alebo vlastní zamestnanci počas poskytovania operačnej a technickej pomoci členským štátom, sa obmedzuje na meno, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, povolanie alebo vzdelanie, odtlačky prstov a digitalizovanú fotografiu štátnych príslušníkov tretej krajiny.

1.  Používanie osobných údajov agentúrou, ktoré zhromaždili alebo odoslali agentúre členské štáty alebo vlastní zamestnanci počas poskytovania operačnej a technickej pomoci členským štátom, sa obmedzuje na meno, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, povolanie alebo vzdelanie, odtlačky prstov a digitalizovanú fotografiu štátnych príslušníkov tretej krajiny.

2.  Osobné údaje uvedené v odseku 1 môže agentúra spracúvať v týchto prípadoch:

2.  Osobné údaje uvedené v odseku 1 môže agentúra spracúvať v týchto prípadoch:

a)  ak to je potrebné na identifikáciu a evidenciu uvedené v článku 16 ods. 3 písm. a);

a)  ak to je potrebné na identifikáciu a evidenciu uvedené v článku 16 ods. 3 písm. a);

b)  ak to je potrebné na uľahčenie posúdenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré posudzujú príslušné vnútroštátne orgány, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. b);

b)  ak to je potrebné na uľahčenie posúdenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré posudzujú príslušné vnútroštátne orgány, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. b);

c)  ak to je potrebné na poskytovanie pomoci príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. c);

c)  ak to je potrebné na poskytovanie pomoci príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. c);

d)  ak to je potrebné na pomoc pri premiestňovaní alebo presune osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana v rámci Únie, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. g);

d)  ak to je potrebné na pomoc pri premiestňovaní alebo presune osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana v rámci Únie, ako sa uvádza v článku 16 ods. 3 písm. g);

e)  ak je prenos Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej úniie, Europolu alebo Euroúčtu potrebný na plnenie ich úloh v súlade s ich príslušnými mandátmi a v súlade s článkom 30;

e)  ak je prenos Európskej hraničnej a pobrežnej stráži, Europolu alebo Eurojustu potrebný na plnenie ich úloh v súlade s ich príslušnými mandátmi a v súlade s článkom 30;

f)  ak je prenos orgánom členských štátov alebo imigračným a azylovým útvarom potrebný na použitie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany údajov;

f)  ak je prenos orgánom členských štátov alebo imigračným a azylovým útvarom potrebný na použitie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany údajov;

g)  ak to je potrebné na analýzu informácií o azylovej situácii.

 

3.  Osobné údaje sa vymažú hneď potom, ako sa prenesú Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolu alebo Eurojustu alebo príslušným orgánom členských štátov alebo hneď potom, ako sa použijú na analýzu informácií o azylovej situácii. Čas uchovávania nesmie v žiadnom prípade byť dlhší než 30 dní odo dňa, keď agentúra zhromaždila alebo prijala tieto údaje. Vo výsledku analýzy informácií o azylovej situácii nesmie byť nikdy možné na základe údajov identifikovať fyzickú osobu.

3.  Osobné údaje sa vymažú hneď potom, ako sa prenesú Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Europolu alebo Eurojustu alebo príslušným orgánom členských štátov. Čas uchovávania nesmie v žiadnom prípade byť dlhší než 45 dní odo dňa, keď agentúra zhromaždila alebo prijala tieto údaje. Vo výsledku analýzy informácií o azylovej situácii nesmie byť nikdy možné na základe údajov identifikovať fyzickú osobu.

 

3a.  Členský štát alebo zamestnanci agentúry pri uskutočňovaní prenosu osobných údajov podľa odseku 1 informujú štátneho príslušníka tretej krajiny v čase zhromažďovania jeho osobných údajov o právach uvedených v článkoch 15, 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 a o postupoch ich vykonávania, o kontaktných údajoch vnútroštátneho dozorného orgánu hostiteľského štátu a o práve podať sťažnosť vnútroštátnych dozorným orgánom a vnútroštátnym súdom.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, ktoré sa týkajú jej činnosti, a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Agentúra a členské štáty podporujú a dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú právnymi predpismi Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto tretích krajín.

1.  Vo veciach, ktoré sa týkajú jej činnosti, a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Agentúra a členské štáty podporujú a dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú právnymi predpismi Únie vrátane charty a dohovoru z roku 1951 a protokolu z roku 1967, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto tretích krajín.

2.  Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s podporou delegácií Únie a v koordinácii s nimi, a to najmä s cieľom podporiť normy Únie v oblasti azylu a pomáhať tretím krajinám, pokiaľ ide o odborné znalosti a budovanie kapacít pre ich vlastné azylové a prijímacie systémy, ako aj vykonávanie regionálnych rozvojových programov a programov ochrany a iných činností. Agentúra môže takýmto spôsobom spolupracovať v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi v súlade s právom a politikou Únie. Agentúra vopred požiada Komisiu o schválenie takýchto pracovných dojednaní a informuje Európsky parlament.

2.  Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s podporou delegácií Únie a v koordinácii s nimi, a to najmä s cieľom podporiť normy Únie v oblasti azylu a pomáhať tretím krajinám, pokiaľ ide o odborné znalosti a budovanie kapacít pre ich vlastné azylové a prijímacie systémy, ako aj vykonávanie regionálnych rozvojových programov a programov ochrany a iných činností. Agentúra môže takýmto spôsobom spolupracovať v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi v súlade s právom a politikou Únie. Agentúra vopred požiada Komisiu o schválenie takýchto pracovných dojednaní a informuje Európsky parlament. Agentúra informuje Európsky parlament pred uzavretím dohody o pracovných podmienkach.

3.  Agentúra môže so súhlasom hostiteľského členského štátu vyzvať úradníkov z tretích krajín, aby pozorovali operačné a technické opatrenia uvedené v článku 16 ods. 3, ak ich prítomnosť neohrozuje dosiahnutie cieľov týchto opatrení a ak môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov.

 

4.  Agentúra koordinuje činnosti v oblasti presídľovania vykonávané členskými štátmi alebo Úniou vrátane výmeny informácií s cieľom naplniť potreby utečencov týkajúce sa medzinárodnej ochrany v tretích krajinách a prejaviť solidaritu s ich hostiteľskými krajinami. Agentúra zhromažďuje informácie, monitoruje presídľovanie do členských štátov a podporuje členské štáty prostredníctvom budovania kapacít na presídľovanie. Agentúra môže tiež so súhlasom tretej krajiny a po dohode s Komisiou koordinovať akúkoľvek takúto výmenu informácií alebo iné činnosti medzi členskými štátmi a treťou krajinou na území tejto tretej krajiny.

4.  Agentúra podporuje činnosti v oblasti presídľovania vykonávané členskými štátmi alebo Úniou vrátane výmeny informácií, a to v úzkej spolupráci s UNHCR a s príslušnými mimovládnymi organizáciami a pri plnom dodržiavaní noriem a politických usmernení stanovených UNHCR. Agentúra zhromažďuje informácie, monitoruje presídľovanie do členských štátov a podporuje členské štáty prostredníctvom budovania kapacít na presídľovanie a poskytuje akúkoľvek ďalšiu podporu pri presídľovaní v súlade s úlohami, ktoré jej boli udelené v nariadení (EÚ) 2017/xxx [rámec Únie pre presídľovanie].

5.  Agentúra sa zúčastňuje na vykonávaní medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.  Agentúra sa zúčastňuje na vykonávaní medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže iniciovať a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách, ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6.  Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže iniciovať a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách, ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

 

6 a.  O činnostiach vykonávaných podľa tohto článku agentúra informuje Európsky parlament. Do svojich výročných správ agentúra zahrnie posúdenie spolupráce s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 35 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 35 a

 

Styční dôstojníci v tretích krajinách

 

1.  Agentúra môže do tretích krajín vyslať odborníkov z radov vlastných zamestnancov ako styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností v tretích krajinách disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sa vyšlú len do tých tretích krajín, v ktorých sa pri riadení migrácie a azylu dodržiavajú normy v oblasti ľudských práv.

 

2.  V rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov sa styční dôstojníci prednostne vysielajú do tých tretích krajín, ktoré na základe vlastnej analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu v súvislosti s migráciou spojenou s azylom. Vyslanie styčných dôstojníkov schvaľuje riadiaca rada.

 

3.  V súlade s právom Únie a pri plnom dodržiavaní základných práv úlohy styčných dôstojníkov agentúry zahŕňajú nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, s cieľom prispievať k vytvoreniu riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany a prípadne k uľahčovaniu prístupu osôb, ktoré potrebujú ochranu, k legálnym spôsobom vstupu do EÚ, a to aj prostredníctvom presídlenia. Ak je to potrebné, styční dôstojníci úzko koordinujú svoju činnosť s delegáciami Únie, ako aj s medzinárodnými organizáciami a orgánmi, najmä s UNHCR.

 

4.  Rozhodnutie o vyslaní styčných dôstojníkov do tretích krajín podlieha predchádzajúcemu prijatiu stanoviska Komisie. Európsky parlament je o týchto činnostiach plne a bezodkladne informovaný.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra spolupracuje s agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, ktorých činnosti sa týkajú jej oblasti činnosti, a to najmä s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, a ktoré sú príslušné v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1.  Agentúra spolupracuje s agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, ktorých činnosti sa týkajú jej oblasti činnosti, a to najmä s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou pohraničnou a pobrežnou strážou, a ktoré sú príslušné v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Táto spolupráca sa uskutočňuje v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi po ich schválení Komisiou. Agentúra o každom takomto dojednaní informuje Európsky parlament.

2.  Táto spolupráca sa uskutočňuje v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi po ich schválení Komisiou. Agentúra o každom takomto dojednaní informuje Európsky parlament.

3.  Spolupráca vytvorí synergie medzi príslušnými orgánmi Únie a zabráni akémukoľvek zdvojovaniu úsilia pri práci vykonávanej každým z orgánov podľa jeho mandátu.

3.  Spolupráca vytvorí synergie medzi príslušnými orgánmi Únie a zabráni akémukoľvek zdvojovaniu úsilia pri práci vykonávanej každým z orgánov podľa jeho mandátu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi a v súlade so Zmluvou a s ustanoveniami o právomoci týchto orgánov. Správna rada rozhodne o pracovných dojednaniach, ktoré musí vopred schváliť Komisia.

Agentúra spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi a v súlade so Zmluvou a s ustanoveniami o právomoci týchto orgánov. Správna rada rozhodne o pracovných dojednaniach, ktoré musí vopred schváliť Komisia. Agentúra o každom takomto pracovnom dojednaní informuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

Správnu a riadiacu štruktúru agentúry tvorí:

a)  správna rada, ktorá vykonáva úlohy stanovené v článku 40;

a)  správna rada, ktorá vykonáva úlohy stanovené v článku 40;

b)  výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti stanovené v článku 46;

b)  výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti stanovené v článku 46;

c)  zástupca výkonného riaditeľa, ako sa stanovuje v článku 47.

c)  zástupca výkonného riaditeľa, ako sa stanovuje v článku 47;

 

c a)  úradník pre základné práva;

 

c b)  poradné fórum.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu a z dvoch zástupcov Komisie, ktorí majú hlasovacie právo.

1.  Správna rada pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu, z dvoch zástupcov Komisie a z dvoch zástupcov Európskeho parlamentu, ktorí majú hlasovacie právo.

2.  Členom správnej rady je aj jeden zástupca UNHCR, ktorý nemá hlasovacie právo.

2.  Členom správnej rady je aj jeden zástupca UNHCR, ktorý nemá hlasovacie právo.

3.  Každý člen správnej rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena rady v prípade jeho neprítomnosti.

3.  Každý člen správnej rady má náhradníka. Náhradník zastupuje člena rady v prípade jeho neprítomnosti.

4.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s prihliadnutím na ich znalosti v oblasti azylu, pričom sa zohľadnia príslušné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa usilujú obmedziť výmenu svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Všetky zúčastnené strany sa snažia docieliť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

4.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú s prihliadnutím na ich znalosti v oblasti azylu, pričom sa zohľadnia príslušné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa usilujú obmedziť výmenu svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu práce rady. Všetky zúčastnené strany sa snažia docieliť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

5.  Funkčné obdobie členov správnej rady je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia členovia zotrvajú vo funkcii až do predĺženia ich funkčného obdobia alebo do ich nahradenia.

5.  Funkčné obdobie členov správnej rady je štyri roky. Toto obdobie možno predĺžiť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia členovia zotrvajú vo funkcii až do predĺženia ich funkčného obdobia alebo do ich nahradenia.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správna rada:

Správna rada:

a)  určuje všeobecné smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry v súlade s článkom 41;

a)  určuje všeobecné smerovanie činností agentúry a každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma programový dokument agentúry v súlade s článkom 41;

b)  dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet agentúry a vykonáva ďalšie úlohy týkajúce sa rozpočtu agentúry podľa kapitoly 10;

b)  dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma ročný rozpočet agentúry a vykonáva ďalšie úlohy týkajúce sa rozpočtu agentúry podľa kapitoly 10;

c)  prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti zameranú na činnosti agentúry a do 1. júla ju každoročne zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

c)  prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti zameranú na činnosti agentúry a do 1. júla ju každoročne zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov. Konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

 

c a)  do 30. novembra každého roka a po zohľadnení stanoviska Komisie prijme dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom jednotný programový dokument obsahujúci viacročný program a pracovný program agentúry na nasledujúci rok a zašle ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

d)  prijíma rozpočtové pravidlá platné pre agentúru v súlade s článkom 53;

d)  prijíma rozpočtové pravidlá platné pre agentúru v súlade s článkom 53;

e)  prijíma všetky rozhodnutia na účely plnenia mandátu agentúry v zmysle tohto nariadenia;

e)  prijíma všetky rozhodnutia na účely plnenia mandátu agentúry v zmysle tohto nariadenia;

f)  prijíma stratégiu boja proti podvodom primeranú k riziku výskytu podvodov, pričom sa zohľadnia náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

f)  prijíma stratégiu boja proti podvodom primeranú k riziku výskytu podvodov, pričom sa zohľadnia náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

g)  prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a pravidlá riešenia takýchto konfliktov;

g)  prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi členmi a pravidlá riešenia takýchto konfliktov;

h)  na základe analýzy potrieb prijíma a pravidelne aktualizuje plány komunikácie a šírenia informácií uvedené v článku 2 ods. 3;

h)  na základe analýzy potrieb prijíma a pravidelne aktualizuje plány komunikácie a šírenia informácií uvedené v článku 2 ods. 3;

i)  prijíma svoj rokovací poriadok;

i)  prijíma svoj rokovací poriadok;

j)  vo vzťahu k zamestnancom agentúry vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a právomoci zverené podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy27 (menovací orgán);

j)  vo vzťahu k zamestnancom agentúry vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a právomoci zverené podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy27 (menovací orgán);

k)  prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade s článkom 110 služobného poriadku;

k)  prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade s článkom 110 služobného poriadku;

l)  vymenúva výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa, vykonáva nad ním disciplinárnu právomoc a v náležitých prípadoch mu predlžuje funkčné obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkami 45 a 47;

l)  vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a zástupcom výkonného riaditeľa;

 

l a)  vymenúva úradníka pre základné práva na návrh výkonného riaditeľa po konzultácii s poradným fórom;

m)  prijíma výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Únii v súlade s článkom 65. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

m)  prijíma výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Únii v súlade s článkom 65. Táto správa sa predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a zverejní sa;

n)  prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa rozvoja informačných systémov stanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 8 ods. 2 písm. b);

n)  prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa rozvoja informačných systémov stanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 8 ods. 2 písm. b);

o)  prijíma podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súlade s článkom 58;

o)  prijíma podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súlade s článkom 58;

 

o a)  stanovuje opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa vymenovania úradníka agentúry pre ochranu údajov;

p)  prijíma zamestnaneckú politiku agentúry v súlade s článkom 55;

p)  prijíma zamestnaneckú politiku agentúry v súlade s článkom 55;

q)  prijíma, po požiadaní Komisie o vydanie stanoviska, programový dokument v súlade s článkom 41;

q)  prijíma, po požiadaní Komisie o vydanie stanoviska, programový dokument v súlade s článkom 41;

r)  prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia a prípadných zmien vnútorných štruktúr agentúry;

r)  prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia a prípadných zmien vnútorných štruktúr agentúry;

s)  zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o vnútornom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

s)  zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o vnútornom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

t)  prijíma prevádzkové normy, ukazovatele, usmernenia a najlepšie postupy vypracované agentúrou v súlade s článkom 12 ods. 2;

t)  prijíma prevádzkové normy, ukazovatele, usmernenia a najlepšie postupy vypracované agentúrou v súlade s článkom 12 ods. 2;

u)  potvrdzuje spoločnú analýzu zameranú na informácie o krajine pôvodu a všetky preskúmania spoločnej analýzy v súlade s článkom 10 ods. 2 a 3;

 

v)  stanovuje program monitorovania a posudzovania azylových a prijímacích systémov v súlade s článkom 14 ods. 1;

v)  stanovuje program monitorovania a posudzovania azylových a prijímacích systémov v súlade s článkom 14 ods. 1;

w)  prijíma návrh správy od skupiny odborníkov vykonávajúcich monitorovanie v súlade s článkom 14 ods. 3;

w)  prijíma návrh správy od skupiny odborníkov vykonávajúcich monitorovanie v súlade s článkom 14 ods. 3;

x)  prijíma odporúčania na základe monitorovania v súlade s článkom 14 ods. 4;

x)  prijíma odporúčania na základe monitorovania v súlade s článkom 14 ods. 4;

y)  stanovuje profily a celkové počty odborníkov, ktorí sa majú poskytnúť pre podporné azylové tímy, a rozhoduje o nich v súlade s článkom 17 ods. 3;

y)  stanovuje profily a celkové počty odborníkov, ktorí sa majú poskytnúť pre podporné azylové tímy, a rozhoduje o nich v súlade s článkom 17 ods. 3;

z)  stanovuje profily a celkové počty odborníkov, ktorí sa majú poskytnúť pre rezervnú skupinu v oblasti azylu, a rozhoduje o nich v súlade s článkom 18 ods. 2;

z)  stanovuje profily a celkové počty odborníkov, ktorí sa majú poskytnúť pre rezervnú skupinu v oblasti azylu, a rozhoduje o nich v súlade s článkom 18 ods. 2;

a a)  prijíma stratégiu vzťahov s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami vo veciach, v ktorých je agentúra príslušná, a tiež pracovné dojednania s Komisiou na účely vykonávania tejto stratégie;

a a)  prijíma stratégiu vzťahov s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami vo veciach, v ktorých je agentúra príslušná, a tiež pracovné dojednania s Komisiou na účely vykonávania tejto stratégie;

b b)  schvaľuje uzavretie pracovných dojednaní v súlade s článkom 35.

b b)  schvaľuje uzavretie pracovných dojednaní v súlade s článkom 35.

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzí podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci subdelegovať.

2.  Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzí podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci subdelegovať.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže rozhodnutím dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a právomocí, ktoré výkonný riaditeľ subdelegoval, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného zamestnanca, ako je výkonný riaditeľ.

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže rozhodnutím dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a právomocí, ktoré výkonný riaditeľ subdelegoval, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného zamestnanca, ako je výkonný riaditeľ.

3.  Správna rada môže zriadiť výkonnú radu zloženú z predsedu správnej rady, dvoch zástupcov Komisie v správnej rade a ďalších troch členov správnej rady, ktorá bude jej a výkonnému riaditeľovi pomáhať pri príprave rozhodnutí, ročného a viacročného programovania a činností, ktoré má prijať správna rada. Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať určité predbežné rozhodnutia v mene správnej rady, najmä vo veciach administratívneho riadenia.

3.  Správa rada môže zriadiť malú výkonnú radu, aby jej a výkonnému riaditeľovi poskytovala pomoc v súvislosti s prípravou rozhodnutí, programov a činností, ktoré má prijať správna rada, a aby prijímala určité predbežné naliehavé rozhodnutia v mene správne rady, ak je to potrebné. Výkonná rada neprijíma rozhodnutia, na prijatie ktorých je potrebná buď dvojtretinová, alebo trojštvrtinová väčšina hlasov členov správnej rady s hlasovacím právom. Správna rada môže delegovať určité jasne vymedzené úlohy na výkonnú radu, najmä ak sa tým zlepší efektivita agentúry. Správna rada nesmie delegovať na výkonnú radu úlohy týkajúce sa rozhodnutí, na prijatie ktorých je potrebná buď dvojtretinová, alebo trojštvrtinová väčšina hlasov členov správnej rady s hlasovacím právom.

__________________

__________________

27 Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

27 Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada každoročne do 30. novembra na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom prijme programový dokument obsahujúci viacročné a ročné programovanie po zohľadnení stanoviska Komisie a v prípade viacročného programovania po konzultácii s Európskym parlamentom. Správna rada predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

1.  Správna rada každoročne do 30. novembra na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom prijme programový dokument obsahujúci viacročné a ročné programovanie po zohľadnení stanoviska Komisie a v prípade viacročného programovania po konzultácii s Európskym parlamentom. Správna rada predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Návrh programového dokumentu sa zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii najneskôr 31. januára každého roka, ako ja všetky prípadné aktualizované verzie tohto dokumentu.

Návrh programového dokumentu sa zašle Európskemu parlamentu, Rade a Komisii najneskôr 31. januára každého roka, ako ja všetky prípadné aktualizované verzie tohto dokumentu.

2.  V rámci viacročného programovania sa stanovuje celkové strategické plánovanie v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Ďalej sa v ňom stanovuje plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a personálu.

2.  V rámci viacročného programovania sa stanovuje celkové strategické plánovanie v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Ďalej sa v ňom stanovuje plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a personálu.

V rámci viacročného programovania sa určia strategické oblasti, ktoré si vyžadujú intervenciu, a vysvetlí sa, čo treba urobiť na dosiahnutie cieľov. Súčasťou viacročného programovania je aj stratégia vzťahov s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami podľa článkov 34 a 37 a opatrenia spojené s touto stratégiou, ako aj špecifikácia súvisiacich zdrojov.

V rámci viacročného programovania sa určia strategické oblasti, ktoré si vyžadujú intervenciu, a vysvetlí sa, čo treba urobiť na dosiahnutie cieľov. Súčasťou viacročného programovania je aj stratégia vzťahov s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami podľa článkov 34 a 37, stratégia základných práv uvedená v článku 54 a a opatrenia spojené s touto stratégiou, ako aj špecifikácia súvisiacich zdrojov.

Viacročné programovanie sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov a každoročne sa aktualizuje. Viacročné programovanie sa aktualizuje podľa potreby, najmä však s cieľom reagovať na výsledok hodnotenia uvedeného v článku 66.

Viacročné programovanie sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov a každoročne sa aktualizuje. Viacročné programovanie sa aktualizuje podľa potreby, najmä však s cieľom reagovať na výsledok hodnotenia uvedeného v článku 66.

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a rozpis finančných a ľudských zdrojov pridelených na jednotlivé činnosti v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Ročný pracovný program musí byť v súlade s viacročným programovaním uvedeným v odseku 2. Jasne sa v ňom uvádzajú úlohy, ktoré sa pridali, zmenili alebo odstránili v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

3.  Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a rozpis finančných a ľudských zdrojov pridelených na jednotlivé činnosti v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Ročný pracovný program musí byť v súlade s viacročným programovaním uvedeným v odseku 2. Jasne sa v ňom uvádzajú úlohy, ktoré sa pridali, zmenili alebo odstránili v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

4.  Správna rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha.

4.  Správna rada zmení prijatý ročný pracovný program, keď sa agentúre uloží nová úloha.

Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Správna rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Správna rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 45

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ je zamestnancom a prijme sa ako dočasný zamestnanec agentúry v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

1.  Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa, ktorý asistuje výkonnému riaditeľovi, sú zamestnanci a prijmú sa ako dočasní zamestnanci agentúry v súlade s článkom 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

2.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu uchádzačov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Výkonný riaditeľ sa vymenúva na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj rozsiahlych odborných skúseností v oblasti migrácie a azylu.

2.  Európsky parlament a Rada vymenúvajú na po vzájomnej dohode výkonného riaditeľa na základe zoznamu aspoň troch uchádzačov navrhnutých Komisiou po uverejnení oznámenia o voľnom mieste v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne v inej tlači alebo na internete. Výkonný riaditeľ sa vymenúva na základe zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností na vysokej úrovni, ako aj rozsiahlych odborných skúseností v oblasti migrácie a azylu.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje agentúru predseda správnej rady.

 

 

2a.  Zástupcu výkonného riaditeľa vymenuje na návrh výkonného riaditeľa správna rada. Zástupca výkonného riaditeľa sa vymenúva na základe zásluh a primeraných administratívnych a riadiacich schopností vrátane príslušných odborných skúseností v oblasti CEAS. Výkonný riaditeľ navrhne na pracovné miesto zástupcu výkonného riaditeľa aspoň troch uchádzačov. Správna rada prijme svoje rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.

 

Správna rada má právomoc odvolať zástupcu výkonného riaditeľa v súlade s postupom stanoveným v prvom pododseku.

 

2b.  Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú oprávnení na opätovné vymenovanie jedenkrát najviac o päť rokov.

3.  Pred vymenovaním môže byť uchádzač, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby vystúpil s vyhlásením pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

 

4.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

4.  Funkčné obdobie zástupcu výkonného riaditeľa a výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti zástupcu výkonného riaditeľa a výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

5.  Správna rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 4, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

 

6.  Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa. Počas jedného mesiaca pred takýmto predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby vystúpil s vyhlásením pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

 

7.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

7.  Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nemôže na konci celkového funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné miesto.

8.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady konajúcej na návrh Komisie.

 

9.  Správna rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní, predĺžení funkčného obdobia alebo odvolaní z funkcie výkonného riaditeľa dvojtretinovou väčšinou hlasov svojich členov s hlasovacím právom.

 

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkonný riaditeľ riadi agentúru. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

1.  Výkonný riaditeľ riadi agentúru. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, je výkonný riaditeľ pri plnení svojich povinností nezávislý a nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, osoby ani akéhokoľvek iného subjektu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, je výkonný riaditeľ pri plnení svojich povinností nezávislý a nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, osoby ani akéhokoľvek iného subjektu.

3.  Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

3.  Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správu o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

4.  Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom agentúry.

4.  Výkonný riaditeľ je štatutárnym zástupcom agentúry.

5.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za vykonávanie úloh, ktoré sa agentúre ukladajú týmto nariadením. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

5.  Výkonný riaditeľ zodpovedá za vykonávanie úloh, ktoré sa agentúre ukladajú týmto nariadením. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za:

a)  každodennú správu agentúry;

a)  každodennú správu agentúry;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

b)  vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

c)  prípravu programového dokumentu a jeho predloženie správnej rade po konzultácii s Komisiou;

c)  prípravu programového dokumentu a jeho predloženie správnej rade po konzultácii s Komisiou;

d)  vykonávanie programového dokumentu a podávanie správ správnej rade o jeho vykonávaní;

d)  vykonávanie programového dokumentu a podávanie správ správnej rade o jeho vykonávaní;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry a jej predloženie správnej rade na prijatie;

e)  prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry a jej predloženie správnej rade na prijatie;

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a podávanie správ o pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a správnej rade a výkonnej rade pravidelne;

f)  prípravu akčného plánu v nadväznosti na závery vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a podávanie správ o pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a správnej rade a výkonnej rade pravidelne;

g)  bez toho, aby bola dotknutá vyšetrovacia právomoc úradu OLAF, ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, vykonávaním účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania nenáležite vyplatených súm a prípadne uložením účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií;

g)  bez toho, aby bola dotknutá vyšetrovacia právomoc úradu OLAF, ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nezákonným činnostiam, vykonávaním účinných kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania nenáležite vyplatených súm a prípadne uložením účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií;

h)  vypracovanie stratégie agentúry pre boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie;

h)  vypracovanie stratégie agentúry pre boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie;

i)  prípravu návrhu rozpočtových pravidiel agentúry;

i)  prípravu návrhu rozpočtových pravidiel agentúry;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu;

j)  prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu;

k)  výkon právomocí vymedzených v článku 55 vo vzťahu k zamestnancom agentúry;

k)  výkon právomocí vymedzených v článku 55 vo vzťahu k zamestnancom agentúry;

l)  prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa riadenia informačných systémov stanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 8 ods. 2 písm. b);

l)  prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa riadenia informačných systémov stanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 8 ods. 2 písm. b);

m)  prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa riadenia vnútorných štruktúr agentúry;

m)  prijímanie všetkých rozhodnutí týkajúcich sa riadenia vnútorných štruktúr agentúry;

n)  predkladanie spoločnej analýzy správnej rade v súlade s článkom 10 ods. 2;

n)  predkladanie spoločnej analýzy správnej rade na preskúmanie v súlade s článkom 10 ods. 2;

o)  predloženie návrhov správ a odporúčaní v rámci monitorovania príslušnému členskému štátu a potom aj správnej rade v súlade s článkom 14 ods. 3 a 4;

o)  finalizácia správ a predloženie odporúčaní v rámci monitorovania príslušnému členskému štátu a potom aj správnej rade v súlade s článkom 14 ods. 3 a 4;

 

o a)  predkladanie správ o plnení povinnosti spolupracovať v dobrej viere správnej rade a Komisii v súlade s článkom 3 ods. 4;

p)  hodnotenie, schvaľovanie a koordinovanie žiadostí o operačnú a technickú pomoc v súlade s článkom 16 ods. 2 a článkom 20;

p)  hodnotenie, schvaľovanie a koordinovanie žiadostí o operačnú a technickú pomoc v súlade s článkom 16 ods. 2 a článkom 20;

q)  zabezpečenie vykonávania operačného plánu uvedeného v článku 19;

q)  zabezpečenie vykonávania operačného plánu uvedeného v článku 19;

r)  zabezpečenie koordinácie činností agentúry v podporných tímoch pre riadenie migrácie s Komisiou a inými príslušnými agentúrami Únie v súlade s článkom 21 ods. 1;

r)  zabezpečenie koordinácie činností agentúry v podporných tímoch pre riadenie migrácie s Komisiou a inými príslušnými agentúrami Únie v súlade s článkom 21 ods. 1;

s)  zabezpečenie vykonávania rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 22 ods. 3;

s)  zabezpečenie vykonávania rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 22 ods. 3;

t)  rozhodovanie, po porade so správnou radou, o nadobudnutí alebo prenájme technického vybavenia v súlade s článkom 23 ods. 2;

t)  rozhodovanie, po porade so správnou radou, o nadobudnutí alebo prenájme technického vybavenia v súlade s článkom 23 ods. 2;

 

t a)  navrhovanie uchádzača na vymenovanie za úradníka pre ľudské práva v súlade s článkom 47 a tohto nariadenia;

u)  vymenovanie koordinačného úradníka agentúry v súlade s článkom 25 ods. 1.

u)  vymenovanie koordinačného úradníka agentúry v súlade s článkom 25 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 47

vypúšťa sa

Zástupca výkonného riaditeľa

 

1.  Zástupca výkonného riaditeľa pomáha výkonnému riaditeľovi.

 

2.  Na zástupcu výkonného riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia článku 45.

 

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 47 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 47 a

 

1.  Úradníka pre ľudské práva vymenúva správna rada na návrh výkonného riaditeľa po konzultácii s poradným fórom. Úradník pre základné práva má potrebné kvalifikácie a skúsenosti v oblasti základných práv a azylu. Úradník pre základné práva zodpovedá za vypracovanie stratégie pre základné práva, monitorovanie dodržiavania základných práv a podporu dodržiavania základných práv v agentúre.

 

2.  Úradník pre základné práva je pri výkone svojich služobných povinností nezávislý, zodpovedá sa priamo správnej rade a spolupracuje s poradným fórom. Úradník pre základné práva pravidelne podáva správy poradnému fóru a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv uvedenému v článku 54 a.

 

3.  S úradníkom pre ľudské práva sa vedú konzultácie okrem iného o operačných plánoch vypracovaných v súlade s článkom 19, o operačných činnostiach organizovaných agentúrou alebo na ktorých sa agentúra zúčastňuje, o kódexoch správania, o spolupráci s tretími krajinami, o zrušení poskytovania finančných prostriedkov, pozastavení alebo ukončení činnosti agentúry a o programoch odbornej prípravy. Úradník pre základné práva má prístup k všetkým informáciám týkajúcim sa dodržiavania základných práv v súvislosti so všetkými činnosťami agentúry, a to aj prostredníctvom návštev na mieste akejkoľvek operačnej činnosti vykonávanej agentúrou, alebo na ktorej sa agentúra zúčastňuje, a to aj v tretích krajinách. Úradník pre základné práva je zodpovedný za zriadenie a ďalší rozvoj a uplatňovanie mechanizmu na podávanie sťažností podľa článku 54 c.

 

4.  Agentúra zabezpečuje, aby mal úradník pre základné práva na vykonávanie svojich úloh dostatočné množstvo zamestnancov a zdrojov. Úradník pre základné práva má kontrolu nad svojím rozpočtom.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 48

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra udržiava úzky dialóg s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylovej politiky na miestnej, regionálnej, celoštátnej úrovni, na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Na tento účel agentúra zriadi poradné fórum.

1.  Agentúra udržiava úzky dialóg s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylovej politiky na miestnej, regionálnej, celoštátnej úrovni, na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Na tento účel agentúra zriadi poradné fórum.

2.  Poradné fórum je mechanizmus na výmenu informácií a poznatkov. Zabezpečuje úzky dialóg medzi agentúrou a príslušnými organizáciami alebo orgánmi uvedenými v odseku 1 a pomáha výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.  Poradné fórum je mechanizmus na výmenu informácií a poznatkov. Zabezpečuje úzky dialóg medzi agentúrou a príslušnými organizáciami alebo orgánmi uvedenými v odseku 1 a pomáha výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.  Agentúra pozve Agentúru Európskej únie pre základné práva, Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, UNHCR a ostatné príslušné organizácie alebo orgány uvedené v odseku 1.

3.  Agentúra pozve Agentúru Európskej únie pre základné práva, Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, UNHCR a ostatné príslušné organizácie alebo orgány uvedené v odseku 1.

Na návrh výkonného riaditeľa správna rada rozhodne o zložení a pracovných metódach poradného fóra vrátane tematických alebo geograficky zameraných poradných skupín a o formách prenosu informácií poradnému fóru.

Výkonný riaditeľ rozhodne o zložení a pracovných metódach poradného fóra vrátane tematických alebo geograficky zameraných poradných skupín a o formách prenosu informácií poradnému fóru. Poradné fórum po konzultáciách s riadiacou radou a výkonným riaditeľom vymedzí svoje pracovné postupy vrátane tematických alebo geograficky zameraných pracovných skupín, ako sa považuje za potrebné a užitočné.

4.  Poradné fórum pomáha výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, ktoré sa týkajú azylu, v súlade s konkrétnymi potrebami v oblastiach, ktoré boli označené ako prioritné pre prácu agentúry.

4.  Poradné fórum radí výkonnému riaditeľovi a správnej rade vo veciach, ktoré sa týkajú azylu, v súlade s konkrétnymi potrebami v oblastiach, ktoré boli označené ako prioritné pre prácu agentúry.

 

4a.  S poradným fórom sa predovšetkým vedú konzultácie o vytvorení mechanizmu uvedeného v článku 13, o ďalšom rozvoji a uplatňovaní stratégie pre základné práva, o kódexoch správania, pracovných dohodách s tretími krajinami, mechanizme podávania sťažností uvedenom v článku 54 c, o operačných plánoch a spoločných základných študijných osnovách.

5.  Poradné fórum predovšetkým:

5.  Poradné fórum predovšetkým:

a)  predkladá správnej rade návrhy týkajúce sa ročného a viacročného programovania uvedeného v článku 41;

a)  predkladá správnej rade návrhy týkajúce sa ročného a viacročného programovania uvedeného v článku 41;

b)  poskytuje správnej rade spätnú väzbu a navrhuje ďalší postup v súvislosti s výročnou správou o situácii v oblasti azylu v Únii, ktorá sa uvádza v článku 65 a

b)  poskytuje správnej rade spätnú väzbu a navrhuje ďalší postup v súvislosti s výročnou správou o situácii v oblasti azylu v Únii, ktorá sa uvádza v článku 65 a

c)  oznamuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade závery a odporúčania konferencií, seminárov a stretnutí, ako aj zistenia štúdií alebo práce v teréne realizovaných niektorou z členských organizácií alebo orgánov poradného fóra s významom pre prácu agentúry.

c)  oznamuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade závery a odporúčania konferencií, seminárov a stretnutí, ako aj zistenia štúdií alebo práce v teréne realizovaných niektorou z členských organizácií alebo orgánov poradného fóra s významom pre prácu agentúry.

 

5a.  Správna rada zabezpečuje, aby sa poradnému fóru pridelili primerané ľudské a finančné zdroje.

6.  Poradné fórum sa stretáva aspoň dvakrát ročne.

6.  Poradné fórum sa stretáva aspoň dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Rozpočet vrátane plánu pracovných miest zahŕňa dostatočné finančné prostriedky na účely stratégie pre základné práva a pre úradníka pre základné práva vo výške aspoň 5 % celkového rozpočtu.

Pozmeňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Agentúra zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Správa obsahuje podrobné informácie o výdavkoch za každú úlohu uvedenú v článku 2.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 54 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54 a

 

Ochrana základných práv a stratégia pre základné práva

 

1.  Agentúra pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia ručí za ochranu základných práv v súlade s príslušným právom Únie, najmä chartou, príslušným medzinárodným právom vrátane dohovoru z roku 1951, protokolu z roku 1967, právnych noriem prijatých v súvislosti s CEAS a povinností týkajúcich sa prístupu k medzinárodnej ochrane a jej obsahu.

 

2.  Na účel uvedený v odseku 1 agentúra vypracuje a ďalej rozvíja a realizuje stratégiu pre základné práva vrátane účinného mechanizmu na monitorovanie dodržiavania základných práv vo všetkých činnostiach agentúry.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 54 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54 b

 

Kódex správania

 

Agentúra vypracuje a bude ďalej rozvíjať kódex správania platný pre všetkých odborníkov zapojených do podporných operácií koordinovaných agentúrou. V kódexe správania sa stanovujú postupy zamerané na zaručenie zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv s osobitným dôrazom na deti, maloleté osoby bez sprievodu a ďalšie osoby v zraniteľnom postavení, ako aj na osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu. Kódex správania sa vzťahuje na všetky osoby podieľajúce sa na činnostiach agentúry.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 54 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54 c

 

Mechanizmus podávania sťažností

 

1.  Agentúra v spolupráci s úradníkom pre základné práva prijme potrebné opatrenia na zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností v súlade s týmto článkom s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie základných práv pri všetkých činnostiach agentúry.

 

2.  Každá osoba, ktorá je priamo dotknutá činnosťami zamestnancov zapojených do operačných činností organizovaných agentúrou alebo s účasťou agentúry a ktorá sa domnieva, že v dôsledku týchto činností boli porušené jej základné práva, alebo akýkoľvek subjekt zastupujúci takúto osobu môže agentúre predložiť písomnú sťažnosť.

 

3.  Prípustné sú len opodstatnené sťažnosti týkajúce sa konkrétneho porušenia základných práv. Sťažnosti, ktoré sú anonymné, zlomyseľné, neseriózne, neopodstatnené, hypotetické alebo nepresné sa považujú za neprípustné.

 

4.  Úradník pre základné práva je zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých agentúrou v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných. Úradník pre základné práva na tento účel preskúma prípustnosť sťažnosti, zaregistruje prípustné sťažnosti, postúpi všetky zaregistrované sťažnosti výkonnému riaditeľovi, postúpi sťažnosti týkajúce sa členov tímov domovskému členskému štátu, informuje príslušný orgán alebo subjekt zodpovedajúci za základné práva v členskom štáte a zaregistruje a zabezpečí nadväzné opatrenia zo strany agentúry alebo tohto členského štátu.

 

5.  Ak je sťažnosť prípustná, sťažovateľom sa v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných oznámi, že ich sťažnosť bola zaregistrovaná, začala sa posudzovať a že môžu očakávať odpoveď hneď, ako bude k dispozícii. Ak sa sťažnosť postúpi vnútroštátnym orgánom alebo subjektom, sťažovateľovi sa poskytnú ich kontaktné údaje. Ak sťažnosť nie je prípustná, sťažovateľom sa oznámia dôvody neprípustnosti, a ak je to možné, poskytnú sa im ďalšie možnosti riešenia ich problémov.

 

Každé rozhodnutie má písomnú formu a je odôvodnené.

 

6.  V prípade registrovanej sťažnosti týkajúcej sa zamestnanca agentúry výkonný riaditeľ zabezpečí po konzultácii s úradníkom pre základné práva primerané následné opatrenia vrátane prípadných disciplinárnych opatrení. Výkonný riaditeľ v stanovenej lehote informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou v reakcii na sťažnosť vrátane prípadných disciplinárnych opatrení.

 

Ak sťažnosť súvisí s otázkami ochrany údajov, výkonný riaditeľ do jej riešenia zapojí úradníka agentúry pre ochranu údajov. Úradník pre základné práva a úradník pre ochranu údajov vypracujú písomné memorandum o porozumení, v ktorom konkretizujú rozdelenie svojich úloh a spoluprácu, pokiaľ ide o prijaté sťažnosti.

 

7.  V prípade sťažnosti týkajúcej sa odborníka hostiteľského členského štátu alebo člena tímov vrátane vyslaných členov tímov alebo vyslaných národných expertov domovský členský štát zabezpečí primerané následné opatrenia vrátane disciplinárnych opatrení alebo iných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom. Príslušný členský štát v stanovenej lehote a následne, ak je to potrebné, v pravidelných intervaloch informuje úradníka pre základné práva o zisteniach a následných opatreniach prijatých v reakcii na sťažnosť. Pokiaľ príslušný členský štát nepredloží žiadnu správu, agentúra sa vecou ďalej zaoberá.

 

8.  Ak sa zistí, že odborník nasadený agentúrou alebo vyslaný národný expert porušil základné práva či záväzky v oblasti medzinárodnej ochrany, agentúra požiada členský štát, aby tohto odborníka alebo vyslaného národného experta ihneď vylúčil z činností agentúry alebo z rezervnej skupiny v oblasti azylu.

 

9.  Úradník pre základné práva podáva výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade správy o zisteniach a následných opatreniach prijatých agentúrou a členskými štátmi v reakcii na sťažnosti. Agentúra do svojej výročnej správy zahrnie informácie o mechanizme podávania sťažností.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 59 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54 a

 

Predchádzanie konfliktom záujmov

 

Agentúra prijme vnútorné predpisy, ktoré budú od členov jej orgánov a od jej zamestnancov vyžadovať, aby sa počas zamestnania alebo funkčného obdobia vyhli akejkoľvek situácii, v ktorej by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, a aby takéto situácie nahlásili.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 60

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44335 a 2015/44436. Tieto predpisy sa vzťahujú najmä na výmenu, spracovanie a uchovávanie utajovaných skutočností.

1.  Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44335 a 2015/44436. Tieto predpisy sa vzťahujú najmä na výmenu, spracovanie a uchovávanie utajovaných skutočností

2.  Agentúra zároveň uplatňuje bezpečnostné zásady týkajúce sa spracúvania citlivých neutajovaných skutočností tak, ako sa stanovuje v rozhodnutiach uvedených v odseku 1 a ako ich vykonáva Komisia. Správna rada stanoví opatrenia na uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti.

2.  Agentúra zároveň uplatňuje bezpečnostné zásady týkajúce sa spracúvania citlivých neutajovaných skutočností tak, ako sa stanovuje v rozhodnutiach uvedených v odseku 1 a ako ich vykonáva Komisia. Správna rada stanoví opatrenia na uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti.

 

2a.  Utajované skutočnosti sa sprístupnia Európskemu parlamentu v súlade s týmto nariadením. Pri prenose a zaobchádzaní s informáciami a dokumentmi, ktoré sa Európskemu parlamentu poskytujú v súlade s týmto nariadením, sa dodržiavajú pravidlá postupovania utajovaných skutočností a zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami uplatňované medzi Európskym parlamentom a Komisiou.

__________________

__________________

35 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

35 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

36 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

36 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

Pozmeňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra nahradí všetky škody spôsobené jej orgánmi alebo jej zamestnancami pri výkone ich povinností v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

3.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra nahradí všetky škody spôsobené jej orgánmi alebo jej zamestnancami pri výkone ich povinností v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. V prípadoch uvedených v článku 26 je agentúra zodpovedná za všetky škody spôsobené členmi tímov počas ich operácií, najmä za škody vzniknuté v dôsledku porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 63 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 63 a

 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 2016/399

 

V nariadení (EÚ) č. 2016/399 sa článok 29 ods. 1 nahrádza takto: „1. Za výnimočných okolností, ak je ohrozené celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc v dôsledku trvalých závažných nedostatkov týkajúcich sa kontroly vonkajších hraníc, ako sa uvádza v článku 21 tohto nariadenia, alebo v dôsledku toho, že členský štát nedodržiava rozhodnutie Rady uvedené v článku 19 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/16241a, alebo v dôsledku toho, že členský štát nedodržiava vykonávací akt Komisie uvedený v článku 15 ods. 3 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/...*+, a za podmienok v ňom stanovených, a pokiaľ by tieto okolnosti predstavovali závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v priestore bez kontroly vnútorných hraníc alebo v jeho častiach, môže sa v súlade s odsekom 2 tohto článku obnoviť kontrola vnútorných hraníc na obdobie najviac šesť mesiacov. Ak tieto výnimočné okolnosti pretrvávajú, uvedené obdobie možno predĺžiť o ďalšie obdobie v trvaní najviac šiestich mesiacov, a to najviac trikrát.

 

__________________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

 

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).

 

+  Ú. v. EÚ: vložte sériové číslo nariadenia v dokumente 2016/0131(COD) a údaje o uverejnení do poznámky pod čiarou.“.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 65

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra vypracuje výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Únii, pričom riadne zohľadní informácie, ktoré už sú k dispozícii z iných príslušných zdrojov. Agentúra v rámci tejto správy vyhodnotí výsledky činností vykonaných podľa tohto nariadenia a vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu s cieľom zlepšiť kvalitu, súdržnosť a účinnosť CEAS.

1.  Agentúra vypracuje výročnú správu o situácii v oblasti azylu v Únii, pričom riadne zohľadní informácie, ktoré už sú k dispozícii z iných príslušných zdrojov. Agentúra v rámci tejto správy vyhodnotí výsledky činností vykonaných podľa tohto nariadenia a vypracuje komplexnú porovnávaciu analýzu s cieľom zlepšiť kvalitu, súdržnosť a účinnosť CEAS.

2.  Agentúra zasiela výročnú správu o činnosti správnej rade, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Výkonný riaditeľ predkladá výročnú správu Európskemu parlamentu.

2.  Agentúra zasiela výročnú správu o činnosti správnej rade, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Výkonný riaditeľ predkladá výročnú správu Európskemu parlamentu.

 

2 a.  Výročná správa o činnosti je prístupná verejnosti a uverejňuje sa na webovej lokalite agentúry.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 66

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zadá vypracovanie hodnotenia predovšetkým na posúdenie výkonnosti agentúry vo vzťahu k jej cieľom, mandátu a úlohám. V tomto hodnotení sa posúdi vplyv agentúry na praktickú spoluprácu v otázkach súvisiacich s azylom a na CEAS. V hodnotení sa riadne zohľadní dosiahnutý pokrok v rámci plnenia jej mandátu a takisto sa posúdi, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnej solidarity a rozdelenie zodpovednosti s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

1.  Najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zadá vypracovanie nezávislého vonkajšieho hodnotenia predovšetkým na posúdenie výkonnosti agentúry vo vzťahu k jej cieľom, mandátu a úlohám. V tomto hodnotení sa posúdi vplyv agentúry na praktickú spoluprácu v otázkach súvisiacich s azylom a na CEAS. V hodnotení sa riadne zohľadní dosiahnutý pokrok v rámci plnenia jej mandátu a takisto sa posúdi, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnej solidarity a rozdelenie zodpovednosti s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Takisto sa posúdi primeranosť riadiacej štruktúry na vykonávanie úloh agentúry. V hodnotení sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných strán na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Takisto sa posúdi primeranosť riadiacej štruktúry na vykonávanie úloh agentúry. V hodnotení sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných strán na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

2.  Komisia zašle hodnotiacu správu spolu s jej závermi k danej správe Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Zistenia hodnotenia sa zverejnia.

2.  Komisia zašle hodnotiacu správu spolu s jej závermi k danej správe Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Zistenia hodnotenia sa zverejnia.

3.  Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia zváži, či je pokračovanie agentúry odôvodnené s ohľadom na jej ciele, mandát a úlohy, a môže navrhnúť primeranú zmenu tohto nariadenia alebo jeho zrušenie.

3.  Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia zváži, či je pokračovanie agentúry odôvodnené s ohľadom na jej ciele, mandát a úlohy, a môže navrhnúť primeranú zmenu tohto nariadenia alebo jeho zrušenie.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Príloha 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha 1 a

 

Príspevky, ktoré poskytnú členské štáty, k minimálnemu celkovému počtu 500 odborníkov v súlade s článkom 18 ods. 1 a):

 

Belgicko

 

10

 

Bulharsko

 

13

 

Česká republika

 

7

 

Dánsko

 

10

 

Nemecko

 

74

 

Estónsko

 

6

 

Grécko

 

17

 

Španielsko

 

37

 

Francúzsko

 

56

 

Chorvátsko

 

22

 

Taliansko

 

41

 

Cyprus

 

3

 

Lotyšsko

 

10

 

Litva

 

13

 

Luxemburg

 

3

 

Maďarsko

 

22

 

Malta:

 

2

 

Holandsko

 

17

 

Rakúsko

 

11

 

Poľsko

 

32

 

Portugalsko

 

16

 

Rumunsko

 

24

 

Slovinsko

 

12

 

Slovensko

 

12

 

Fínsko

 

10

 

Švédsko

 

6

 

Švajčiarsko

 

5

 

Island

 

2

 

Lichtenštajnsko

 

*

 

Nórsko

 

7

 

SPOLU

 

500


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie na vytvorenie Agentúry Európskej únie pre azyl sa zameriava na posilnenie úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a na jeho pretvorenie do agentúry, ktorá môže prevziať novú úlohu vykonávania CEAS a silnejšej prítomnosti pri operáciách. Spravodajca sa domnieva, že ak sa má tento cieľ dosiahnuť, je rozhodujúce transformovať EASO v jeho súčasnej podobe na plnoprávnu agentúru EÚ s prostriedkami a mandátom potrebnými na pomoc členským štátom v krízových situáciách. Takisto by mal byť schopný poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc členským štátom, posilňovať a dopĺňať azylové a prijímacie systémy členských štátov vrátane podpory udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, monitorovania a posudzovania vykonávania CEAS a jeho podpory. Všeobecne je dôležité poskytnúť agentúre mandát, ktorý by zodpovedal celkovému zámeru posilnenia CEAS. Vzhľadom na to, že nariadenie o Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž čoskoro nadobudne účinnosť, spravodajca sa ďalej domnieva, že pri riadení súčasnej krízy je rozhodujúca aj rovnako silná a prevádzkyschopná Agentúra Európskej únie pre azyl.

Spravodajca víta a podporuje návrh Komisie zameraný na výrazné rozšírenie úlohy EASO pri praktickej spolupráci, výmene informácií o azyle, pri zaisťovaní väčšieho zbližovania CEAS, pri podpore medzinárodného práva a práva Únie a prevádzkových noriem v oblasti azylu, ako aj pri monitorovaní a hodnotení vykonávania CEAS a pri poskytovaní lepšej operačnej a technickej pomoci členským štátom.

Spravodajca podporuje názor, že nová operačná kapacita agentúry je veľmi dôležitá. Agentúra by mala mať technické, finančné a ľudské zdroje, ktoré by boli primerané vzhľadom na jej nové úlohy, konkrétne aktuálne problémy migračných tokov v Európe, pričom tieto zdroje by mali byť prístupné účinným spôsobom. Táto kapacita by mala byť založená na prínose členských štátov.

Spravodajca zdôrazňuje význam spolupráce medzi agentúrou a inými európskymi orgánmi a agentúrami, najmä Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a to tak strategicky, operačne aj technicky. Spravodajca navyše navrhuje silnejší vzťah medzi agentúrou a UNHCR a zastáva názor, že takáto spolupráca by bola veľkým prínosom. Navrhuje tiež posilnenie vzťahu medzi agentúrou a mimovládnymi organizáciami vrátane združení sudcov.

Domnieva sa, že medzi najdôležitejšie úlohy agentúry patrí odborná príprava. Navrhuje teda rozšíriť pôsobnosť odbornej prípravy ponúkanej agentúrou a jej prispôsobenie aktuálnym potrebám a zabezpečenie väčšej pružnosti. Správna rada tým dostáva možnosť zavádzať nové témy.

Spravodajca víta úlohu agentúry pri monitorovaní toho, ako členské štáty dodržiavajú všetky aspekty CEAS. Domnieva sa, že takéto monitorovanie v oblasti všetkých aspektov CEAS by sa malo uskutočňovať stále raz za 5 rokov. Mohlo by sa to považovať aj za preventívne opatrenie, keďže nedostatky by sa takto zistili a dali by sa napraviť včas. Vďaka výsledkom týchto posúdení by sa získal aj jasný obraz celkového fungovania CEAS.

Spravodajca sa domnieva, že okrem toho všeobecného hodnotenia je nutné, aby sa o možnosti hodnotenia/monitorovania dalo rozhodovať každoročne. Navrhuje sa, aby bolo takéto posúdenie prepojené s analýzou informácií pripravenou agentúrou v súlade s článkom 4. Ročné hodnotenie by sa mohlo vykonávať v jednom alebo viacerých členských štátoch v závislosti od vyššie uvedenej analýzy informácií vykonávanej agentúrou.

Komisia navrhla, aby mohla agentúra začínať monitorovanie na vlastný podnet alebo na žiadosť Komisie. Spravodajca tento nápad podporuje, ale takéto monitorovanie by sa malo vykonávať len v osobitných prípadoch, keď udalosti v niektorom z členských štátov vyvolávajú vážne obavy z hľadiska fungovania niektorých aspektov azylových systémov členských štátov, pričom ak sa situácia nevyrieši včas, mohlo by to ohroziť fungovanie CEAS.

Spravodajca navrhuje, aby agentúra vypracovala stratégiu pre základné práva, ktorú by pripravil úradník pre základné práve. Ten by zároveň zodpovedal za mechanizmus podávania sťažností.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (2.12.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ramona Nicole Mănescu

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom azylovej politiky Únie je vyvinúť a zriadiť spoločný európsky azylový systém (CEAS), ktorý je v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie a riadi sa zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti.

(1)  Cieľom azylovej politiky Únie je vyvinúť a zriadiť spoločný európsky azylový systém (CEAS), ktorý je v súlade s príslušným medzinárodným právom a právom Únie, najmä Chartou základných práv Európskej únie, hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie a riadi sa zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, ako aj rozlišovania medzi regionálnymi špecifikami a rozdielnou záťažou jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  CEAS je založený na spoločných minimálnych štandardoch pre konania o azyle, poskytovaní uznania a ochrany na úrovni Únie, podmienkach prijímania a systéme na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Bez ohľadu na pokrok dosiahnutý v rámci CEAS stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o udeľovanie medzinárodnej ochrany a jej formu. Tieto rozdiely by sa mali riešiť zabezpečením väčšieho zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu a zaistením vyššej a jednotnejšej úrovne uplatňovania práva Únie v celej Únii.

(2)  CEAS je založený na spoločných minimálnych štandardoch pre konania o azyle, poskytovaní uznania a ochrany na úrovni Únie, podmienkach prijímania a systéme na určenie členského štátu zodpovedného za žiadateľov o azyl. Bez ohľadu na pokrok dosiahnutý v rámci CEAS existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o udeľovanie medzinárodnej ochrany a jej formu, a to z dôvodu rozdielnej povahy regionálnych a geopolitických problémov. Tieto rozdiely by sa mali riešiť zabezpečením väčšej spolupráce pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu a zaistením vysokej úrovne uplatňovania a účinného presadzovania práva Únie a medzinárodného práva v celej Únii na základe najlepších postupov a lepšieho zapojenia regionálnych aktérov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na štrukturálne nedostatky CEAS, ktoré sa prejavili počas rozsiahleho a nekontrolovaného prílevu migrantov a žiadateľov o azyl do Únie, a požiadavku na efektívnu, vysokú a jednotnú úroveň uplatňovania azylového práva Únie v členských štátoch je potrebné zlepšiť vykonávanie a fungovanie CEAS vychádzajúc z práce Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať na plnohodnotnú agentúru, ktorá by mala byť zodpovedná za uľahčenie a zlepšenie fungovania CEAS, zaistenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, za zabezpečenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii a za monitorovanie praktického a technického uplatňovania práva Únie.

(5)  Vzhľadom na štrukturálne nedostatky CEAS, ktoré sa prejavili počas rozsiahleho a nekontrolovaného prílevu migrantov a žiadateľov o azyl do Únie, a požiadavku na efektívnu, vysokú a jednotnú úroveň uplatňovania azylového práva Únie a medzinárodného azylového práva v členských štátoch je potrebné zlepšiť vykonávanie a fungovanie CEAS vychádzajúc z práce Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať na plnohodnotnú agentúru, ktorá by mala byť zodpovedná za uľahčenie a zlepšenie fungovania CEAS, zaistenie udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu, za zabezpečenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii a za monitorovanie praktického a technického uplatňovania práva Únie a medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali rozšíriť, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnou úlohou by malo byť posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie v oblasti azylu, podporovať dublinský systém a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali zameriavať na dosiahnutie cieľov, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnou úlohou by malo byť posilňovať a podporovať praktickú spoluprácu a výmenu informácií o najlepších postupoch medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporovať právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku, lepšiu koordináciu s agentúrou Frontex a členskými štátmi s cieľom účinnejšie pôsobiť pri ochrane vonkajších hraníc Únie a predchádzať situáciám nezvládnuteľných migračných tlakov, posilniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi a regulovaným spôsobom riadiť sekundárne pohyby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európsky podporný úrad pre azyl by mal úzko spolupracovať s Komisiou, ako aj azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti. Členské štáty by mali spolupracovať s agentúrou, aby tak zabezpečili jej schopnosť napĺňať svoj mandát. Je dôležité, aby agentúra a členské štáty konali v dobrej viere a aby si včas a primeraným spôsobom vymieňali informácie. Akékoľvek poskytovanie štatistických údajov by sa malo vykonávať v súlade s technickými a metodickými špecifikáciami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 862/2007. 8

(7)  Európsky podporný úrad pre azyl by mal úzko spolupracovať s Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s delegáciami Únie v krajinách pôvodu a tranzitu, ako aj s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti. Členské štáty by mali spolupracovať s agentúrou, aby tak zabezpečili jej schopnosť napĺňať svoj mandát. Je dôležité, aby agentúra a členské štáty konali v dobrej viere a aby si včas a primeraným spôsobom vymieňali informácie. Akékoľvek poskytovanie štatistických údajov by sa malo vykonávať v súlade s technickými a metodickými špecifikáciami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 862/2007. 8

__________________

__________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zhromažďovať a analyzovať informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu. To by malo agentúre umožniť poskytovať pomoc členským štátom a lepšie porozumieť faktorom migrácie spojenej s azylom, ktorá smeruje do Únie a ku ktorej dochádza v jej rámci, ako aj na účely včasného varovania a pripravenosti členských štátov.

(8)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zhromažďovať a analyzovať informácie o azylovej situácii v Únii, tretích krajinách a v krajinách tranzitu v spolupráci s UNHCR a poradným fórom v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu a konkrétne na členské štáty, ktoré sú priamo zasiahnuté z dôvodu svojej blízkosti k tretiemu štátu. To by malo agentúre umožniť poskytovať pomoc členským štátom a lepšie porozumieť faktorom migrácie spojenej s azylom, ktorá smeruje do Únie a ku ktorej dochádza v jej rámci, ako aj na účely včasného varovania a pripravenosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zabezpečiť štruktúrovanejšie a jednoduchšie zhromažďovanie údajov o krajinách pôvodu na úrovni Európskej únie. Je potrebné, aby agentúra zhromažďovala informácie a vypracúvala správy s informáciami o krajine pôvodu prostredníctvom európskych sietí pre informácie o krajine pôvodu s cieľom zabrániť duplicite a dosiahnuť synergie s vnútroštátnymi správami. Okrem toho, aby agentúra zaistila zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj povahu a kvalitu udelenej ochrany, mala by sa spoločne s členskými štátmi zapojiť do vypracovania spoločnej analýzy ktorá by poskytovala usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu.

(11)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala zabezpečiť štruktúrovanejšie a jednoduchšie zhromažďovanie údajov o krajinách pôvodu a tranzitu na úrovni Európskej únie. Je potrebné, aby agentúra zhromažďovala informácie a vypracúvala správy s informáciami o krajine pôvodu a tranzitu prostredníctvom európskych sietí pre informácie o krajine pôvodu, predovšetkým ESVČ, delegácií Únie a diplomatických misií členských štátov, s cieľom zabrániť duplicite a dosiahnuť synergie s vnútroštátnymi správami. Okrem toho, aby agentúra zaistila zbližovanie a vysokú úroveň pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, ako aj povahu a kvalitu udelenej ochrany, mala by sa spoločne s členskými štátmi zapojiť do vypracovania spoločnej analýzy ktorá by poskytovala usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu. Pri vypracúvaní tejto spoločnej analýzy treba vziať do úvahy najnovšie relevantné informácie a správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), medzinárodných a národných organizácií a UNHCR, ako sú správy zo služobných ciest na účely zistenia potrebných skutočností, pozičné dokumenty týkajúce sa jednotlivých krajín/situácií a usmernenia týkajúce sa oprávnenosti vzťahujúce sa na konkrétnu krajinu pôvodu a tranzitu. Pokiaľ sa objaví rozpor medzi spoločnou analýzou a usmerneniami UNHCR, členské štáty by pri skúmaní jednotlivých žiadostí o medzinárodnú ochranu mali zohľadniť usmernenia UNHCR v súlade so zodpovednosťou UNHCR za vykonávanie dohľadu, ako sa stanovuje v odseku 8 stanov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v spojení s článkom 35 Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 (ďalej len „dohovor z roku 1951“) a článkom II Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (ďalej len „protokol z roku 1967“).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Komisia by mala pravidelne preskúmavať spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu, ktorý sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. XXX/XXX9. Agentúra by mala vzhľadom na svoje odborné znalosti pomáhať Komisii pri preskúmaní tohto zoznamu. Agentúra by mala tiež Komisii na jej na žiadosť poskytovať informácie o konkrétnych tretích krajinách, ktoré by sa mohli zahrnúť do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu a o tretích krajinách označených za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie bezpečnej tretej krajiny, prvej krajiny azylu alebo európskej bezpečnej tretej krajiny existujúce v členských štátoch.

(12)  Komisia by mala v spolupráci s ESVČ pravidelne preskúmavať spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu, ktorý sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX9, pričom zabezpečí, že nebude porušená zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia ani individuálne právo na azyl, a to najmä u ľudí, ktorí patria do zraniteľných skupín, ako sú maloleté osoby bez sprievodu. Agentúra by mala vzhľadom na svoje odborné znalosti pomáhať Komisii pri preskúmaní tohto zoznamu. Agentúra by mala tiež Komisii a Európskemu parlamentu poskytovať informácie o konkrétnych tretích krajinách, ktoré by sa mohli zahrnúť do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu a o tretích krajinách označených za bezpečné krajiny pôvodu alebo bezpečné tretie krajiny, alebo na ktoré sa vzťahujú koncepcie bezpečnej tretej krajiny, prvej krajiny azylu alebo európskej bezpečnej tretej krajiny existujúce v členských štátoch.

__________________

__________________

9 Ú. v. EÚ L […].

9 Ú. v. EÚ L […].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zabezpečenie vysokého stupňa jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, by agentúra mala organizovať a koordinovať činnosti na podporu práva Únie. Agentúra by na tento účel mala pomáhať členským štátom pri rozvoji prevádzkových noriem a ukazovateľov na monitorovanie súladu s týmito normami. Agentúra by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa azylovej problematiky a mala by umožniť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

(13)  Na zabezpečenie vysokého stupňa jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, by agentúra mala organizovať a koordinovať činnosti na podporu medzinárodného práva a práva Únie. Agentúra by na tento účel mala pomáhať členským štátom pri rozvoji prevádzkových noriem a ukazovateľov na monitorovanie súladu s týmito normami. Agentúra by tiež mala vypracovať usmernenia týkajúce sa azylovej problematiky a mala by umožňovať, podporovať a koordinovať výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi v spolupráci s Agentúrou pre základné práva, UNHCR a poradným fórom.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, analýzy informácií o azylovej situácie, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou vypracovať návrh odporúčaní pre dotknuté členské štáty, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi organizáciami na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie a príslušnými zmluvnými orgánmi OSN monitorujúcimi ľudské práva a mechanizmami Rady Európy na monitorovanie ľudských práv, analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste, výmeny informácií s vnútroštátnymi orgánmi a odborníkmi, ako aj z výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou poskytnúť členským štátom odporúčania, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Po odporúčaniach by mal nasledovať akčný plán vypracovaný dotknutým členským štátom. Ak dotknutý členský štát v stanovenej lehote neprijme potrebné opatrenia na zavedenie odporúčaní a ak nedostatky v azylových a prijímacích systémoch sú také závažné, že ohrozujú fungovanie CEAS, Komisia by mala na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijať odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov. Komisia by mohla v dotknutých členských štátoch zorganizovať návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu. Komisia by mala tiež v prípade potreby identifikovať opatrenia, ktoré by na podporu daného členského štátu mala prijať agentúra. Ak by členský štát určitý čas naďalej neplnil svoje povinnosti, Komisia by mohla prijať ďalšie kroky a od agentúry vyžadovať zásah na podporu daného členského štátu.

(15)  Po odporúčaniach by mal nasledovať akčný plán vypracovaný dotknutým členským štátom. Komisia by mala takisto identifikovať opatrenia, ktoré by Únia a agentúra mali prijať na podporu daného členského štátu. Ak dotknutý členský štát v stanovenej lehote neprijme potrebné opatrenia na zavedenie odporúčaní a ak nedostatky v azylových a prijímacích systémoch sú také závažné, že ohrozujú fungovanie CEAS, Komisia by mala na základe vlastného posúdenia vykonávania akčného plánu a závažnosti nedostatkov prijať odporúčania adresované tomuto členskému štátu, v ktorých sa uvádza prehľad opatrení na nápravu závažných nedostatkov. Komisia by mohla v dotknutých členských štátoch zorganizovať návštevy na mieste s cieľom overiť vykonávanie akčného plánu. Ak by členský štát určitý čas naďalej neplnil svoje povinnosti, Komisia by mohla prijať ďalšie kroky a od Únie a agentúry vyžadovať zásah na podporu daného členského štátu a naďalej trvať na potrebe zachovávania súladu s predpismi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na uľahčenie a zlepšenie správneho fungovania CEAS a na podporu členských štátov pri plnení ich povinností v rámci CEAS by Agentúra Európskej únie pre azyl mala členským štátom poskytnúť operačnú a technickú pomoc, najmä ak sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku. Agentúra by mala poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc vyslaním podporných tímov pre azyl, ktoré sú zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov pridelených členskými štátmi do agentúry, a to na základe operačného plánu. Tieto tímy by mali podporovať členské štáty pomocou operačných a technických opatrení vrátane poskytovania odborných znalostí týkajúcich sa identifikácie a evidencie štátnych príslušníkov tretích krajín, tlmočníckych služieb, informácií o krajinách pôvodu a poznatkov o riešení a spracovaní azylových prípadov, ako aj poskytovaním pomoci vnútroštátnym orgánom zodpovedným za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu a v prípadoch presídlenia. S cieľom zabezpečiť efektívnosť takéhoto vyslania by sa mal systém podporných azylových tímov riadiť týmto nariadením.

(16)  Na uľahčenie a zlepšenie správneho fungovania CEAS a na podporu členských štátov pri plnení ich povinností v rámci CEAS by Agentúra Európskej únie pre azyl mala členským štátom poskytnúť operačnú a technickú pomoc, najmä ak sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku. Agentúra by mala poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc vyslaním podporných tímov pre azyl, ktoré sú zložené z odborníkov z radov vlastných zamestnancov agentúry, odborníkov z členských štátov alebo odborníkov pridelených členskými štátmi do agentúry, a to na základe operačného plánu. Odborníci v podporných tímoch pre azyl by mali absolvovať odbornú prípravu v agentúre a mali by mať príslušné skúsenosti. Tieto tímy by mali podporovať členské štáty pomocou operačných a technických opatrení vrátane poskytovania odborných znalostí týkajúcich sa identifikácie a evidencie štátnych príslušníkov tretích krajín, tlmočníckych služieb, informácií o krajinách pôvodu a poznatkov o riešení a spracovaní azylových prípadov, ako aj poskytovaním pomoci vnútroštátnym orgánom zodpovedným za posúdenie žiadostí o medzinárodnú ochranu a v prípadoch presídlenia. S cieľom zabezpečiť efektívnosť takéhoto vyslania by sa mal systém podporných azylových tímov riadiť týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V prípadoch, keď sú azylové a prijímacie systémy členských štátov vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie výnimočné vysoké a naliehavé požiadavky na ich azylové a prijímacie systémy, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl pomáhať členskému štátu, či už na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, prostredníctvom komplexného súboru opatrení vrátane vyslania odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu. S cieľom zaistiť dostupnosť týchto odborníkov a ich okamžité vyslanie by rezervná skupina v oblasti azylu mala pozostávať z odborníkov z členských štátov a mala by mať prinajmenšom 500 členov. Samotná agentúra by mala byť schopná zasiahnuť na podporu členského štátu aj vtedy, keď dotknutý členský štát napriek neprimeranému tlaku nežiada od agentúry dostatočnú pomoc alebo neprijíma dostatočné kroky na riešenie tohto tlaku, čoho následkom by bola taká miera neúčinnosti azylových a prijímacích systémov, ktorá by ohrozila fungovanie CEAS. Ukazovateľom neprimeraného tlaku môže byť neúmerný počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný.

(17)  V prípadoch, keď sú azylové a prijímacie systémy členských štátov vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie výnimočné vysoké a naliehavé požiadavky na ich azylové a prijímacie systémy, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl pomáhať členskému štátu, či už na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, prostredníctvom komplexného súboru opatrení vrátane vyslania odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu. S cieľom zaistiť dostupnosť týchto odborníkov a ich okamžité vyslanie by rezervná skupina v oblasti azylu mala pozostávať z odborníkov z členských štátov a mala by mať prinajmenšom 500 členov. V prípade potreby by agentúra mala byť schopná prijímať zamestnancov, aby mohla členským štátom poskytnúť požadovanú podporu. Samotná agentúra by mala byť schopná zasiahnuť na podporu členského štátu aj vtedy, keď dotknutý členský štát napriek neprimeranému tlaku nežiada od agentúry dostatočnú pomoc alebo neprijíma dostatočné kroky na riešenie tohto tlaku, čoho následkom by bola taká miera neúčinnosti azylových a prijímacích systémov, ktorá by ohrozila fungovanie CEAS. Ukazovateľom neprimeraného tlaku môže byť neúmerný počet žiadostí o medzinárodnú ochranu, za ktoré je členský štát zodpovedný.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu predovšetkým z ich geografickej alebo demografickej situácie, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl podporovať rozvoj solidarity v rámci Únie a pomáhať pri lepšom premiestňovaní medzinárodne chránených osôb medzi členskými štátmi a súčasne zaisťovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu azylových a prijímacích systémy.

(19)  V prípade členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu predovšetkým z ich geografickej, hospodárskej alebo demografickej situácie, by mala Agentúra Európskej únie pre azyl podporovať rozvoj solidarity v rámci Únie a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti, pomáhať pri čo najrýchlejšom premiestňovaní žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi a súčasne zaisťovať, aby nedochádzalo k zneužívaniu azylových a prijímacích systémov, a podporovať dotknuté členské štáty v ich úsilí zabrániť zneužívaniu osôb prostredníctvom nelegálnej migrácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala na účely plnenia svojho poslania a v rozsahu potrebnom na vykonávanie svojich úloh spolupracovať s orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie a Agentúrou Európskej únie pre základné práva vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s právom a politikou Únie. Tieto pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

(21)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala na účely plnenia svojho poslania a v rozsahu potrebnom na vykonávanie svojich úloh spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, najmä s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, európskymi styčnými úradníkmi pre migráciu, detašovanými pracoviskami navrhnutými na základe rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie a Agentúrou Európskej únie pre základné práva vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s právom a politikou Únie a medzinárodným právom. Tieto pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) vo veciach uvedených v tomto nariadení v rámci pracovných dojednaní s cieľom využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mali úlohy UNHCR a ostatných príslušných medzinárodných organizácií plne uznať a tieto organizácie by sa mali zapojiť do činností agentúry. Pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

(23)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s UNHCR, IOM a s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo veciach uvedených v tomto nariadení v rámci pracovných dojednaní s cieľom využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mali úlohy UNHCR a ostatných príslušných subjektov OSN a medzinárodných organizácií plne uznať a tieto organizácie by sa mali zapojiť do činností agentúry. Pracovné dojednania by mali byť vopred odsúhlasené Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach uvedených v tomto nariadení. Mala by tiež spolupracovať s orgánmi tretích krajín v rámci pracovných dojednaní, ktoré by mali byť vopred schválené Komisiou. Agentúra by mala konať v súlade s politikou Únie v oblasti vonkajších vzťahov a za žiadnych okolností by nemala formulovať žiadnu nezávislú vonkajšiu politiku. Agentúra a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín.

(24)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala uľahčovať operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach uvedených v tomto nariadení. Mala by takisto spolupracovať s orgánmi tretích krajín na otázkach týkajúcich sa azylu a presídľovania v rámci pracovných dojednaní, ktoré by mali byť vopred schválené Komisiou po konzultácii s ESVČ. Európsky parlament by mal byť o týchto pracovných dojednaniach včas informovaný, a to tak pred ich uzavretím, ako aj po ňom. Agentúra by mala konať v súlade s politikou Únie v oblasti vonkajších vzťahov a za žiadnych okolností by nemala formulovať žiadnu nezávislú vonkajšiu politiku. Agentúra a členské štáty by pri spolupráci s tretími krajinami mali dodržiavať normy a pravidlá, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s normami a pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v medzinárodnom práve vrátane medzinárodného humanitárneho práva, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto krajín. Komisia a agentúra Európskemu parlamentu včas podávajú správy o stave spolupráce s ktoroukoľvek konkrétnou treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Všetky činnosti Agentúry Európskej únie pre azyl sa budú vykonávať pri úplnom dodržiavaní týchto základných práv a zásad vrátane práva na azyl, ochrany pred vyhostením alebo vrátením, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov a práva na účinný prostriedok nápravy. V každom prípade sa musia zohľadňovať práva dieťaťa a osobitné potreby zraniteľných osôb.

(26)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie a Ženevskom dohovore z roku 1951. Všetky činnosti Agentúry Európskej únie pre azyl sa budú vykonávať pri úplnom dodržiavaní týchto základných práv a zásad vrátane práva na azyl, ochrany pred vyhostením alebo vrátením, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov a práva na účinný prostriedok nápravy. V každom prípade sa musia zohľadňovať práva dieťaťa a osobitné potreby zraniteľných osôb, predovšetkým žien a LGBTI osôb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Agentúry Európskej únie pre azyl, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad nad jej fungovaním. Pokiaľ by to bolo možné, správna rada by mala pozostávať z operačných riadiacich pracovníkov azylových útvarov členských štátov alebo ich zástupcov. Mali by sa jej udeliť právomoci potrebné najmä na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijímanie príslušných rozpočtových pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodovací proces agentúry a vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho zástupcu. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré Európsky parlament, Rada a Európska komisia prijali 19. júla 2012.

(27)  Komisia, Európsky parlament a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Agentúry Európskej únie pre azyl, aby mohli vykonávať politiku a politický dohľad a kontrolu nad jej fungovaním. Správna rada by mala zahŕňať zástupcu UNHCR a Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), a pokiaľ je to možné, pozostávať z operačných riadiacich pracovníkov azylových útvarov členských štátov alebo ich zástupcov. Mali by sa jej udeliť právomoci potrebné najmä na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijímanie príslušných rozpočtových pravidiel, zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodovací proces agentúry a vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho zástupcu. Agentúra by sa mala spravovať a prevádzkovať v súlade so zásadami spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram Únie, ktoré Európsky parlament, Rada a Európska komisia prijali 19. júla 2012.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala mať vlastný rozpočet, ktorý by tvoril najmä príspevok Únie, aby bola zaručená jej autonómia. Financovanie agentúry by malo podliehať dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 31 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení.12 Rozpočtový postup Únie by sa mal uplatniť, pokiaľ ide o príspevok Únie a akékoľvek dotácie, ktoré možno hradiť zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Kontrolu účtov by mal vykonávať Dvor audítorov.

vypúšťa sa

__________________

 

12 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra“) zabezpečuje efektívne a jednotné uplatňovanie azylového práva Únie v členských štátoch. Uľahčuje vykonávanie a zlepšuje fungovanie spoločného európskeho azylového systému (ďalej tiež „CEAS“) a je zodpovedná za umožnenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii.

1.  Agentúra Európskej únie pre azyl (ďalej len „agentúra“) zabezpečuje efektívne a jednotné uplatňovanie azylového práva Únie v členských štátoch. Uľahčuje vykonávanie a zlepšuje fungovanie spoločného európskeho azylového systému (ďalej tiež „CEAS“) v súlade s medzinárodným právom a normami a je zodpovedná za umožnenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii a o vykonávaní CEAS;

b)  zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách a o vykonávaní CEAS;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporuje členské štáty pri vykonávaní CEAS;

c)  podporuje členské štáty pri vykonávaní CEAS a plnení ich záväzkov na úrovni Únie a medzinárodných záväzkov v oblasti azylu;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  monitoruje a posudzuje vykonávanie CEAS, ako aj azylových a prijímacích systémov členských štátov;

l)  v súlade s platným právom Únie monitoruje a posudzuje vykonávanie CEAS s ohľadom na azylové a prijímacie systémy členských štátov, ktorým sa musí na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu poskytnúť podpora;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 –písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ma)  spolupracuje s tretími krajinami na účely podpory a pomoci v oblasti budovania kapacít v ich vlastných azylových a prijímacích systémoch v súlade s medzinárodnými normami a pri vykonávaní regionálnych programov ochrany.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra podporuje členské štáty v súvislosti s vonkajším rozmerom CEAS. V tomto ohľade agentúra po dohode s Komisiou koordinuje výmenu informácií a ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru CEAS.

2.  Agentúra podporuje členské štáty, pokiaľ ide o ich vzťahy s orgánmi tretích krajín v otázkach, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a ktoré súvisia s vonkajším rozmerom CEAS. V tomto ohľade agentúra po dohode s Komisiou koordinuje výmenu informácií a ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov týkajúcich sa vonkajšieho rozmeru CEAS. Na tento účel a po dohode s Komisiou má agentúra možnosť vyslať svojich zástupcov do delegácií EÚ v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR).

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), pričom využíva odborné poznatky ďalších orgánov spojených s OSN, napríklad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu vrátane aktuálnych informácií o hlavných príčinách, migračných a utečeneckých tokoch, ako aj o každom náhlom príchode väčšieho počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý môže vyvolať neprimeraný tlak na azylové a prijímacie systémy, s cieľom podporiť rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií s členskými štátmi a identifikovať možné riziká pre azylové systémy členských štátov.

1.  Agentúra zhromažďuje a analyzuje informácie o azylovej situácii v Únii a tretích krajinách v rozsahu zodpovedajúcom jej možnému vplyvu na Úniu alebo na jednotlivé členské štáty vrátane aktuálnych informácií o hlavných príčinách, migračných a utečeneckých tokoch, ako aj o každom náhlom príchode väčšieho počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý môže vyvolať neprimeraný tlak na azylové a prijímacie systémy, s cieľom podporiť rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií s členskými štátmi a identifikovať možné riziká pre azylové systémy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra môže pri svojej analýze vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, príslušnými inštitúciami a agentúrami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ako aj Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a inými medzinárodnými organizáciami.

Agentúra môže pri svojej analýze vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, príslušnými inštitúciami a agentúrami Únie, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ako aj Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, IOM a inými odbornými vnútroštátnymi, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami v oblasti azylu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra zabezpečuje rýchlu výmenu dôležitých informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou. Okrem toho aj včas a primeraným spôsobom predkladá výsledky svojej analýzy správnej rade.

3.  Agentúra zabezpečuje rýchlu výmenu dôležitých informácií medzi členskými štátmi a s Komisiou. Okrem toho aj včas a primeraným spôsobom predkladá výsledky svojej analýzy správnej rade a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra vytvára databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry, ktoré sa týkajú uplatňovania a výkladu azylových nástrojov Únie, ako aj vnútroštátnych a medzinárodných azylových nástrojov, a to najmä s využitím existujúcich dojednaní. V takýchto databázach sa nesmú uchovávať žiadne osobné údaje, pokiaľ takéto údaje agentúra nezískala z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné.

2.  Agentúra vytvára databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry, ktoré sa týkajú uplatňovania a výkladu azylových nástrojov Únie, vnútroštátnych a medzinárodných azylových nástrojov, a to najmä s využitím existujúcich dojednaní a v spolupráci s príslušnými medzinárodnými organizáciami, mimovládnymi organizáciami a výskumnými a akademickými pracovníkmi. V takýchto databázach sa nesmú uchovávať žiadne osobné údaje, pokiaľ takéto údaje agentúra nezískala z dokumentov, ktoré sú verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra zabezpečuje a rozvíja odbornú prípravu pre vlastných zamestnancov, členov všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu v členských štátoch.

1.  Agentúra zabezpečuje a rozvíja odbornú prípravu pre vlastných zamestnancov, členov všetkých vnútroštátnych správnych orgánov a súdov, ako aj vnútroštátnych útvarov príslušných vo veciach azylu v členských štátoch a po dohode s ich správnymi orgánmi aj pre úradníkov z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra rozvíja takúto odbornú prípravu v úzkej spolupráci s členskými štátmi a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu vrátane akademických inštitúcií a iných príslušných organizácií.

2.  Agentúra rozvíja takúto odbornú prípravu v úzkej spolupráci s členskými štátmi a v spolupráci s príslušnými subjektmi členských štátov zodpovednými za odbornú prípravu vrátane UNHCR, akademických inštitúcií, vnútroštátnych a medzinárodných združení sudcov a iných príslušných odborných mimovládnych organizácií.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  medzinárodné normy a normy Únie v oblasti základných práv, a to najmä ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné právo a právo Únie v oblasti azylu vrátane osobitných právnych otázok a otázok súvisiacich s judikatúrou;

a)  medzinárodné právo v oblasti ľudských práv a normy Únie v oblasti základných práv, a to najmä ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné právo a právo Únie v oblasti azylu vrátane osobitných právnych otázok a otázok súvisiacich s judikatúrou;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  metódy vedenia pohovoru vrátane osobitnej pozornosti venovanej deťom, zraniteľným skupinám a obetiam mučenia;

c)  metódy vedenia pohovoru vrátane osobitnej pozornosti venovanej tak deťom so sprievodom, ako aj bez sprievodu, zraniteľným skupinám a obetiam mučenia;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podmienky prijímania vrátane osobitnej pozornosti venovanej maloletým osobám bez sprievodu a deťom s ich rodinami, zraniteľným skupinám a obetiam mučenia.

g)  podmienky prijímania vrátane osobitnej pozornosti a ochrany venovanej maloletým osobám bez sprievodu a deťom s ich rodinami, zraniteľným skupinám, obetiam mučenia a obetiam obchodovania s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra zabezpečí, aby všetci odborníci, ktorí sa zapojili do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu, získali špecializovanú odbornú prípravu súvisiacu s ich povinnosťami a funkciami ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Agentúra uskutočňuje pravidelné cvičenia týchto odborníkov v súlade s harmonogramom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení, ktorý je uvedený v ročnom pracovnom programe agentúry.

7.  Agentúra poskytne odborníkom, ktorí sa zapojili do podporných azylových tímov a rezervnej skupiny v oblasti azylu, špecializovanú odbornú prípravu súvisiacu s ich povinnosťami a funkciami ešte predtým, ako sa zúčastnia na operačných činnostiach organizovaných agentúrou. Agentúra uskutočňuje pravidelné cvičenia týchto odborníkov v súlade s harmonogramom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení, ktorý je uvedený v ročnom pracovnom programe agentúry.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Agentúra môže organizovať činnosti odbornej prípravy v spolupráci s členskými štátmi alebo tretími krajinami na ich území.

8.  Agentúra môže organizovať činnosti odbornej prípravy týkajúce sa azylu a presídľovania v spolupráci s členskými štátmi alebo tretími krajinami na ich území.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra plní úlohu strediska na zhromažďovanie dôležitých, spoľahlivých, presných a aktuálnych informácií o krajinách pôvodu osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, vrátane informácií o deťoch a cielených informácií o osobách zo zraniteľných skupín. Vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné produkty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu.

1.  Agentúra plní úlohu nezávislého strediska na zhromažďovanie dôležitých, spoľahlivých, transparentných, vysledovateľných presných a aktuálnych informácií o krajinách pôvodu osôb, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu, vrátane informácií o deťoch, informácií rozdelených na základe rodu a sexuálnej orientácie osôb, ako aj cielených informácií o osobách zo zraniteľných skupín. Vypracúva a pravidelne aktualizuje správy a iné produkty obsahujúce informácie o krajinách pôvodu na úrovni Únie vrátane tematických otázok špecifických pre krajiny pôvodu vrátane problematiky mučenia a zlého zaobchádzania na miestach zaistenia a zásad uvedených v článku 21 Zmluvy o EÚ.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  využije všetky relevantné zdroje informácií vrátane svojej analýzy informácií o azylovej situácii a iných informácií získaných od vládnych, mimovládnych a medzinárodných organizácií, a to aj prostredníctvom sietí uvedených v článku 9, ako aj od inštitúcií, útvarov, orgánov a úradov Únie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť;

a)  využije všetky relevantné zdroje informácií vrátane svojej analýzy informácií o azylovej situácii a iných informácií získaných od vládnych, mimovládnych a medzinárodných organizácií, najmä UNHCR, a to aj prostredníctvom sietí uvedených v článku 9, služobných ciest do krajín pôvodu na účely zistenia potrebných skutočností, ako aj od inštitúcií, útvarov, orgánov a úradov Únie a od Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a delegácií Únie;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  spravuje a ďalej rozvíja portál na zhromažďovanie informácií o krajinách pôvodu;

b)  spravuje a ďalej rozvíja plne transparentný, verejne dostupný portál na zhromažďovanie a šírenie informácií o krajinách pôvodu vrátane informácií o využívaní zdrojov v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  rozvíja spoločný formát a spoločnú metodiku vrátane referenčného rámca na vypracúvanie správ a iných produktov s informáciami o krajinách pôvodu na úrovni Únie, a to v súlade s požiadavkami azylového práva Únie.

c)  rozvíja spoločný formát a spoločnú metodiku vrátane referenčného rámca a hodnotiacich kritérií na vypracúvanie správ a iných produktov s informáciami o krajinách pôvodu na úrovni Únie, a to v súlade s požiadavkami medzinárodného azylového práva a azylového práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  odosielali agentúre problémy týkajúce sa špecifických faktických otázok, ktoré môžu vyplývať zo žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

b)  odosielali agentúre a pomáhali jej zodpovedať otázky týkajúce sa špecifických faktických otázok, ktoré môžu vyplývať zo žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom podporiť zbližovanie kritérií posudzovania, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ, 22 agentúra koordinuje úsilie členských štátov vypracovať a rozvíjať spoločnú analýzu, ktorá obsahuje usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu.

1.  S cieľom podporiť zbližovanie kritérií posudzovania, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ22, agentúra koordinuje úsilie členských štátov vypracovať a rozvíjať spoločnú analýzu, ktorá obsahuje usmernenia týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách pôvodu. Pri vypracúvaní spoločnej analýzy agentúra zabezpečí, aby sa v nej v plnej miere zohľadňovali najnovšie usmernenia UNHCR týkajúce sa oprávnenosti pre posudzovanie potreby medzinárodnej ochrany v prípade žiadateľov o azyl z konkrétnych krajín pôvodu a osobitné pozície UNHCR týkajúce sa konkrétnych krajín/situácií.

__________________

__________________

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s Komisiou predloží túto spoločnú analýzu správnej rade na schválenie. Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto spoločnú analýzu zohľadňovali pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby bola dotknutá ich právomoc rozhodovať o jednotlivých žiadostiach.

2.  Výkonný riaditeľ po konzultáciách s poradným fórom predloží túto spoločnú analýzu správnej rade na schválenie. Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto spoločnú analýzu zohľadňovali pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu, bez toho, aby bola dotknutá ich právomoc rozhodovať o jednotlivých žiadostiach.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra pomáha Komisii pri pravidelnom preskúmaní situácie v tretích krajinách, ktoré sú uvedené v spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením (EÚ) č. XXX/XXX, vrátane tých, ktorých uvádzanie v zozname bolo pozastavené Komisiou, a tých, ktoré boli z tohto zoznamu vypustené.

1.  Agentúra pomáha Komisii pri pravidelnom preskúmaní situácie v tretích krajinách, ktoré sú uvedené v spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečných krajín pôvodu stanovenom nariadením (EÚ) č. XXX/XXX, vrátane tých krajín, s ktorými Únia uzavrela alebo uzatvára „pakt“ na základe rámca pre partnerstvo, ako aj krajín, ktorých uvádzanie v zozname bolo pozastavené Komisiou, a krajín, ktoré boli z tohto zoznamu vypustené.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra poskytne Komisii na požiadanie informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX.

2.  Komisia požiada agentúru, aby jej poskytla informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu, pozastavenie ich uvádzania v zozname alebo ich vymazanie zo zoznamu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX. Európsky parlament o tom bude priebežne informovaný.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Informácie, ktoré agentúra poskytne v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku, sa zhrnú v súlade so všeobecnými zásadami uvedenými v článku 8 tohto nariadenia a zohľadnia sa v nich informácie prijaté od UNHCR, monitorovacích orgánov OSN pre zmluvy o ľudských právach, monitorovacích mechanizmov a osobitných postupov Rady Európy pre oblasť ľudských práv, Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), príslušných mimovládnych organizácií a ďalších relevantných nezávislých a spoľahlivých zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže agentúru požiadať, aby preskúmala situáciu v ktorejkoľvek takejto tretej krajine s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú príslušné podmienky a kritériá stanovené v uvedenej smernici.

Komisia alebo Európsky parlament môže agentúru požiadať, aby preskúmala situáciu v ktorejkoľvek takejto tretej krajine s cieľom posúdiť, či sa dodržiavajú príslušné podmienky a kritériá stanovené v uvedenej smernici.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie a po konzultáciách s Komisiou vypracuje prevádzkové normy pre uplatňovanie práva Únie v oblasti azylu a ukazovatele pre monitorovanie dodržiavania súladu s týmito prevádzkovými normami, ako aj usmernenia a najlepšie postupy týkajúce sa vykonávania nástrojov práva Únie v oblasti azylu. Agentúra po konzultáciách s Komisiou a po prijatí správnou radou odošle tieto normy, ukazovatele, usmernenia alebo najlepšie postupy členským štátom.

2.  Agentúra z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie a po konzultáciách s Komisiou, UNHCR a ďalšími príslušnými medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami vypracuje technické prevádzkové normy pre uplatňovanie práva Únie v oblasti azylu a ukazovatele pre monitorovanie dodržiavania súladu s týmito prevádzkovými normami, ako aj usmernenia a najlepšie postupy týkajúce sa vykonávania nástrojov práva Únie v oblasti azylu. Agentúra po konzultáciách s Komisiou a po prijatí správnou radou odošle tieto normy, ukazovatele, usmernenia alebo najlepšie postupy členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra pomôže členským štátom na ich žiadosť pri zavádzaní prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

3.  Agentúra pomôže členským štátom na ich žiadosť pri zavádzaní technických prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou vytvorí mechanizmus s cieľom:

1.  V súlade s právom Únie agentúra v úzkej spolupráci s Komisiou a na základe konzultácií s poradným fórom vytvorí mechanizmus s cieľom:

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  monitorovať vykonávanie a posudzovať všetky aspekty CEAS v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o dublinský systém, podmienky prijímania, azylové konania, uplatňovanie kritérií na určenie potrieb ochrany, ako aj povahu a kvalitu ochrany poskytovanej členskými štátmi osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane dodržiavania základných práv, záruk na ochranu dieťaťa a potrieb zraniteľných osôb;

a)  podporovať monitorovanie vykonávania a posudzovanie všetkých aspektov CEAS v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o dublinský systém, podmienky prijímania, azylové konania, postupy presídľovania a premiestňovania, uplatňovanie kritérií na určenie potrieb ochrany, ako aj povahu a kvalitu ochrany poskytovanej členskými štátmi osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane dodržiavania základných práv, záruk na ochranu dieťaťa, zlučovania rodín a potrieb zraniteľných osôb;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  monitorovať dodržiavanie prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení a najlepších postupov v oblasti azylu členskými štátmi;

b)  podporovať monitorovanie dodržiavania prevádzkových noriem, ukazovateľov, usmernení a najlepších postupov v oblasti azylu, ako aj medzinárodného práva členskými štátmi, a to v úzkej spolupráci s UNHCR;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra môže pri posudzovaní vychádzať predovšetkým z informácií poskytnutých členskými štátmi, z analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výbere vzoriek prípadov.

Agentúra môže pri posudzovaní vychádzať predovšetkým z informácií poskytnutých členskými štátmi, z analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste, výberu vzoriek prípadov a informácií poskytovaných UNHCR a ďalšími príslušnými zmluvnými orgánmi OSN monitorujúcimi ľudské práva a v rámci osobitných postupov alebo v rámci mechanizmov Rady Európy na monitorovanie ľudských práv a ďalšími príslušnými medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty na tento účel poskytnú agentúre na jej žiadosť potrebné informácie týkajúce sa azylových konaní, vybavenia, infraštruktúry, podmienok prijímania, miery kladne vybavených žiadostí a kvality ochrany, ako aj ľudských a finančných zdrojov na vnútroštátnej úrovni určených na zaistenie efektívneho riadenia azylového a prijímacieho systému. Členské štáty budú tiež spolupracovať s agentúrou a umožnia akúkoľvek návštevu na mieste, ktorú agentúra vykonáva na účely monitorovania.

Členské štáty na tento účel poskytnú agentúre na jej žiadosť potrebné informácie týkajúce sa azylových konaní, vybavenia, infraštruktúry, podmienok prijímania, miery kladne vybavených žiadostí a kvality ochrany, ako aj ľudských a finančných zdrojov na vnútroštátnej úrovni určených na zaistenie efektívneho riadenia azylového a prijímacieho systému. Členské štáty budú tiež úzko spolupracovať s agentúrou a umožnia akúkoľvek návštevu na mieste, ktorú agentúra vykonáva na účely monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra môže začať monitorovanie na posúdenie azylových a prijímacích systémov členského štátu z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie vždy, keď existujú vážne obavy týkajúce sa funkčnosti ktoréhokoľvek aspektu azylových alebo prijímacích systémov členského štátu.

Agentúra môže začať monitorovanie na posúdenie azylových a prijímacích systémov členského štátu na žiadosť Komisie vždy, keď existujú vážne obavy týkajúce sa funkčnosti ktoréhokoľvek aspektu azylových alebo prijímacích systémov členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra počas obmedzeného časového obdobia organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení:

3.  Agentúra organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)   pomáhať pri premiestňovaní alebo presune osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, v rámci Únie;

g)   pomáhať pri premiestňovaní alebo presune žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, v rámci Únie, pričom sa zohľadňujú spravodlivé objektívne kritériá, ako je zlučovanie rodín a kultúrne väzby;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných práv dieťaťa a záruk na ochranu dieťaťa;

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných záruk na ochranu základných práv vrátane práv dieťaťa a záruk na ochranu dieťaťa;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty zabezpečia, aby profily a počty odborníkov, ktorými prispievajú, zodpovedali profilom a počtom, o ktorých rozhodla správna rada. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 30 dní.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby profily a počty odborníkov, ktorými prispievajú, zodpovedali profilom a počtom, o ktoré požiadal členský štát v núdzi. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 60 dní.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správna rada na návrh výkonného riaditeľa rozhodne trojštvrtinovou väčšinou členov s hlasovacím právom o profiloch odborníkov a o podiele príspevku každého členského štátu do rezervnej skupiny v oblasti azylu. Rovnaký postup sa uplatní pri každej následnej zmene profilov a celkového počtu odborníkov.

2.  Správna rada na návrh výkonného riaditeľa rozhodne o profiloch odborníkov a o podiele príspevku každého členského štátu do rezervnej skupiny v oblasti azylu. Rovnaký postup sa uplatní pri každej následnej zmene profilov a celkového počtu odborníkov. Výkonný riaditeľ zabezpečí, aby bolo zloženie podporných azylových tímov alebo odborníkov, ktorí sa majú vyslať z rezervnej skupiny v oblasti azylu, v súlade s požiadavkou hostiteľského štátu v závislosti od potrieb priamo na mieste.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty prispievajú do rezervnej skupiny v oblasti azylu prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú expertov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom. Trvanie vyslania určí domovský členský štát, nesmie však byť kratšie než 30 dní.

3.  Členské štáty prispievajú do rezervnej skupiny v oblasti azylu prostredníctvom vnútroštátnej rezervy odborníkov vytvorenej na základe vymedzených profilov, pričom navrhujú odborníkov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom. Trvanie vyslania určí domovský členský štát v súlade s potrebou vymenovania odborníkov na dlhší čas s cieľom zabezpečiť primeranú prítomnosť priamo na mieste, nesmie však byť kratšie než 60 dní.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty v plnom rozsahu dodržiavajú svoje záväzky, pokiaľ ide o personálne zabezpečenie a podporu agentúry. Toto dodržiavanie monitoruje Európska komisia a v prípadoch nedodržiavania sa bezodkladne prijmú nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sú azylové a prijímacie systémy členského štátu vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie na tieto systémy výnimočne vysoké a naliehavé požiadavky, agentúra na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu v krátkom čase zorganizuje a skoordinuje komplexný súbor operačných a technických opatrení uvedených v článku 16 a vyšle odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu uvedenej v článku 18 a odborníkov z radov vlastných zamestnancov na posilnenie azylových a prijímacích systémov.

1.  Ak sú azylové a prijímacie systémy členského štátu vystavené neprimeranému tlaku, ktorý kladie na tieto systémy výnimočne vysoké a naliehavé požiadavky, agentúra na žiadosť dotknutého členského štátu v krátkom čase spoločne s dotknutým hostiteľským členským štátom zorganizuje a skoordinuje komplexný súbor operačných a technických opatrení uvedených v článku 16 a vyšle odborníkov z rezervnej skupiny v oblasti azylu uvedenej v článku 18 a odborníkov z radov vlastných zamestnancov na posilnenie azylových a prijímacích systémov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra môže prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sa týkajú jej úloh, s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj príslušnými agentúrami Únie.

1.  Agentúra môže prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sa týkajú jej úloh, s Komisiou a členskými štátmi a prípadne aj príslušnými agentúrami Únie vrátane Europolu s cieľom uľahčiť výmenu odtlačkov prstov.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo veciach, ktoré sa týkajú jej činnosti, a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Agentúra a členské štáty podporujú a dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú právnymi predpismi Únie, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto tretích krajín.

1.  Vo veciach, ktoré sa týkajú jej činnosti, a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie svojich úloh agentúra uľahčuje a podporuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov vrátane ochrany základných práv a v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Agentúra a členské štáty podporujú a dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sa stanovujú právnymi predpismi Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie a medzinárodného práva, a to aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra môže so súhlasom hostiteľského členského štátu vyzvať úradníkov z tretích krajín, aby pozorovali operačné a technické opatrenia uvedené v článku 16 ods. 3, ak ich prítomnosť neohrozuje dosiahnutie cieľov týchto opatrení a ak môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov.

3.  Agentúra môže so súhlasom hostiteľského členského štátu vyzvať úradníkov z tretích krajín, aby pozorovali operačné a technické opatrenia uvedené v článku 16 ods. 3, najmä ak to môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra koordinuje činnosti v oblasti presídľovania vykonávané členskými štátmi alebo Úniou vrátane výmeny informácií s cieľom naplniť potreby utečencov týkajúce sa medzinárodnej ochrany v tretích krajinách a prejaviť solidaritu s ich hostiteľskými krajinami. Agentúra zhromažďuje informácie, monitoruje presídľovanie do členských štátov a podporuje členské štáty prostredníctvom budovania kapacít na presídľovanie. Agentúra môže tiež so súhlasom tretej krajiny a po dohode s Komisiou koordinovať akúkoľvek takúto výmenu informácií alebo iné činnosti medzi členskými štátmi a treťou krajinou na území tejto tretej krajiny.

4.  Agentúra koordinuje činnosti v oblasti presídľovania vykonávané členskými štátmi alebo Úniou vrátane výmeny informácií, a to v plnom súlade s normami a usmerneniami stanovenými UNHCR, s cieľom naplniť potreby utečencov týkajúce sa medzinárodnej ochrany v tretích krajinách a prejaviť solidaritu s ich hostiteľskými krajinami. Agentúra zhromažďuje informácie, monitoruje presídľovanie do členských štátov a podporuje členské štáty prostredníctvom budovania kapacít na presídľovanie. Agentúra môže tiež so súhlasom tretej krajiny a po dohode s Komisiou koordinovať akúkoľvek takúto výmenu informácií alebo iné činnosti medzi členskými štátmi a treťou krajinou na území tejto tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Vždy musí byť zaručená dôvernosť informácií týkajúcich sa jednotlivých prípadov presídlenia. Každá výmena informácii sa vykonáva v plnom súlade s príslušnými pravidlami, ktoré sa stanovujú v príručke UNHCR o presídľovaní, pričom sa nesmie ohroziť oprávnenosť a výber utečencov na presídlenie. Každá činnosť agentúry v oblasti presídľovania sa vykonáva v úzkej spolupráci s UNHCR a odbornými mimovládnymi organizáciami a zahŕňa, podľa dôležitosti a potreby, podporu presídlených utečencov na území členských štátov po ich príchode.

Odôvodnenie

V nariadení, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre azyl, by sa mal výslovne zaručiť súlad s usmerneniami UNHCR týkajúcimi sa presídľovania a ich prednostného postavenia, pokiaľ ide o akúkoľvek činnosť v oblasti presídľovania, ktorú koordinuje alebo začína nová agentúra, a to s cieľom zabezpečiť úplnú konzistentnosť činností agentúry s prioritami a usmerneniami stanovenými UNHCR na celosvetovej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra sa zúčastňuje na vykonávaní medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.  Agentúra sa zúčastňuje na vykonávaní medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pričom zohľadňuje medzinárodné právo vrátane medzinárodného humanitárneho práva, zásady ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Agentúra môže vyslať odborníkov z radov vlastných zamestnancov do tretích krajín, v ktorých by trvalejšia prítomnosť agentúry pomohla plniť jej úlohy, najmä pokiaľ ide o presídľovanie. Správna rada každoročne na návrh výkonného riaditeľa prijme zoznam takýchto krajín. Vyslanie týchto zástupcov schvaľuje správna rada, pričom Komisia k nemu musí vopred prijať stanovisko. Títo odborníci úzko koordinujú svoju činnosť so styčnými dôstojníkmi pre prisťahovalectvo. Európsky parlament je o týchto činnostiach plne a bezodkladne informovaný.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 37 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s UNHCR a inými medzinárodnými organizáciami

Spolupráca so subjektmi OSN a s medzinárodnými organizáciami

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi a v súlade so Zmluvou a s ustanoveniami o právomoci týchto orgánov. Správna rada rozhodne o pracovných dojednaniach, ktoré musí vopred schváliť Komisia.

Agentúra spolupracuje so subjektmi OSN a s medzinárodnými organizáciami, najmä s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR), Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní dohodnutých s týmito orgánmi a v súlade so Zmluvou a s ustanoveniami o právomoci týchto orgánov. Správna rada rozhodne o pracovných dojednaniach, ktoré musí vopred schváliť Komisia. Agentúra o každom takomto pracovnom dojednaní informuje Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členom správnej rady je aj jeden zástupca UNHCR, ktorý nemá hlasovacie právo.

2.  Členom správnej rady je aj jeden zástupca UNHCR a jeden zástupca Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorí nemajú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 54 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 54a

 

Ochrana základných práv a mechanizmus na vybavovanie sťažností

 

1.   Agentúra zaručí pri vykonávaní svojich úloh podľa tohto nariadenia ochranu základných práv v súlade s príslušným právom Únie, najmä Chartou základných ľudských právEurópskej únie, príslušným medzinárodným právom vrátane dohovoru z roku 1951, protokolu z roku 1967, právnymi normami prijatými v kontexte CEAS a so záväzkami týkajúcimi sa prístupu k medzinárodnej ochrane a jej obsahu.

 

2.   Agentúra na tento účel navrhne, ďalej rozvíja a vykonáva stratégiu v oblasti základných práv vrátane mechanizmu na účinné monitorovanie dodržiavania základných práv pri všetkých činnostiach agentúry a mechanizmu na vybavovanie sťažností.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44335 a 2015/44436. Tieto predpisy sa vzťahujú najmä na výmenu, spracovanie a uchovávanie utajovaných skutočností.

1.  Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/44335 a 2015/44436, ako aj pravidlá, ktorými sa riadi ochrana osobných údajov. Tieto predpisy sa vzťahujú najmä na výmenu, spracovanie a uchovávanie utajovaných skutočností.

__________________

__________________

35 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

35 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

36 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

36 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Agentúra Európskej únie pre azyl

Referenčné čísla

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

7.7.2016

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ramona Nicole Mănescu

12.7.2016

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michel Reimon


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (12.10.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla toto nariadenie v rámci väčšieho balíka reforiem spoločného európskeho azylového systému, ktorý obsahuje aj návrhy na reformu dublinského systému a systému Eurodac. V širšom meradle tento návrh nadväzuje na európsku migračnú agendu dohodnutú minulý rok.

Spravodajca považuje za dôležité poznamenať, že navrhovaná modernizácia Európskeho podporného úradu pre azyl na plnohodnotnú Agentúru EÚ pre azyl je nevyhnutným doplnkom balíka týkajúceho sa pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý už bol prijatý. S cieľom predísť tomu, aby súčasné problémy vyvolané príchodom nebývalého počtu migrantov hľadajúcich útočisko v Európe viedli k výlučne reštriktívnemu prístupu, je zároveň nevyhnutné posilniť aspekt ochrany v záujme dodržiavania noriem v oblasti ľudských práv zakotvených v zmluvách a Charte základných práv.

V Európskej únii s otvorenými hranicami v rámci jej územia sa vonkajšie hranice stávajú spoločným záujmom všetkých členských štátov. Otázky hraníc a azylu si logicky vyžadujú spoločnú európsku reakciu. Európska pridaná hodnota je zriedka taká zjavná ako v týchto prípadoch a spravodajca preto podporuje väčšiu angažovanosť Európy v tejto oblasti. Financovanie týchto úloh z rozpočtu Únie je tiež otázkou solidarity, pretože osoh z otvorených hraníc majú občania všetkých členských štátov, zatiaľ čo bremeno zabezpečenia hraníc a prijímania migrantov má v skutočnosti na pleciach len zopár týchto štátov.

Spravodajca však zdôrazňuje, že rozpočet EÚ nie je prispôsobený na riešenie týchto nových výziev, pretože okruh 3 je zďaleka najmenším okruhom v rámci viacročného finančného rámca (VFR). Preto sa domnieva, že je nevyhnutné čo najskôr zrevidovať súčasný VFR smerom nahor a podstatne zvýšiť strop okruhu 3.

Pokiaľ ide o vplyv na rozpočet, tento návrh by si vyžadoval sumu 363,963 milióna EUR na roky 2017 – 2020. Popri rozpočtových prostriedkoch by sa mal zvýšiť aj počet zamestnancov, a to na celkovo 500 v roku 2020. Hoci spravodajca súhlasí s navrhovaným finančným výkazom, mal by sa skôr považovať za orientačné plánovanie, pretože počet prichádzajúcich migrantov sa vzhľadom na nestálu bezpečnostnú situáciu v európskom susedstve a mimo neho nedá predvídať. Rozpočtový orgán musí byť pripravený toto plánovanie v prípade potreby upraviť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 2016 uviedla svoje možnosti na zlepšenie CEAS, a to najmä zriadením udržateľného a spravodlivého systému na určenie členských štátov zodpovedných za žiadateľov o azyl, posilnením systému Eurodac, dosiahnutím väčšieho zbližovania v azylovom systéme, zabránením sekundárnym pohybom a vypracovaním rozšíreného mandátu pre Európsky podporný úrad pre azyl. Toto oznámenie je v súlade s výzvami Európskej rady z 18. februára 2016 na dosiahnutie pokroku smerom k reforme existujúceho rámca EÚ s cieľom zabezpečiť humánnu a efektívnu azylovú politiku. Navrhuje sa v ňom aj ďalší postup v súlade s celostným prístupom k migrácii, ktorý Európsky parlament stanovil vo svojej správe z vlastnej iniciatívy z 12. apríla 2016.

(3)  Komisia vo svojom oznámení zo 6. apríla 2016 uviedla svoje možnosti na zlepšenie CEAS, a to najmä zriadením udržateľného a spravodlivého systému na určenie členských štátov zodpovedných za žiadateľov o azyl, posilnením systému Eurodac, dosiahnutím väčšieho zbližovania v azylovom systéme prijatím nového nariadenia, ktorým sa zriadi jednotné spoločné konanie o azyle v Únii, nového nariadenia o podmienkach, ktoré musia spĺňať žiadatelia o azyl, cielenými zmenami smernice týkajúcej sa podmienok prijímania, zabránením sekundárnym pohybom a vypracovaním rozšíreného mandátu pre Európsky podporný úrad pre azyl. Toto oznámenie je v súlade s výzvami Európskej rady z 18. februára 2016 na dosiahnutie pokroku smerom k reforme existujúceho rámca EÚ s cieľom zabezpečiť humánnu a efektívnu azylovú politiku. Navrhuje sa v ňom aj ďalší postup v súlade s celostným prístupom k migrácii, ktorý Európsky parlament stanovil vo svojej iniciatívnej správe z 12. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali rozšíriť, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnou úlohou by malo byť posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie v oblasti azylu, podporovať dublinský systém a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

(6)  Úlohy Európskeho podporného úradu pre azyl by sa mali rozšíriť, a aby sa tieto zmeny zohľadnili, mal by sa premenovať na Agentúru Európskej únie pre azyl. Agentúra by mala byť odborným strediskom a jej hlavnými úlohami by mali byť posilniť praktickú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporiť právo Únie a prevádzkové normy s cieľom zaistiť vysoký stupeň jednotnosti, pokiaľ ide o azylové konania, podmienky prijímania a posúdenie potrieb ochrany v celej Únii, hodnotiť a monitorovať praktické a technické uplatňovanie práva a noriem Únie v oblasti azylu, podporovať dublinský systém a poskytovať lepšiu operačnú a technickú podporu členským štátom pri riadení azylových a prijímacích systémov, a to najmä tým členským štátom, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Agentúre Európskej únie pre azyl by sa mali prideliť dostatočné finančné prostriedky a personál s cieľom zaručiť jej samostatnosť a možnosť riadne vykonávať úlohy, a najmä vlastný personál agentúry na vytvorenie tímov odborníkov poverených postupmi hodnotenia a monitorovania azylových a prijímacích systémov.

Odôvodnenie

Predpokladá sa, že agentúra bude mať 500 zamestnancov do roku 2020. Keďže organizačná štruktúra však nemôže byť začlenená do nariadenia, je potrebné sa ubezpečiť, že agentúra bude mať dostatok vlastného personálu na to, aby mohla účinne plniť svoje úlohy a aby sa zabezpečila jej nestrannosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európsky podporný úrad pre azyl by mal úzko spolupracovať s Komisiou, ako aj azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti. Členské štáty by mali spolupracovať s agentúrou, aby tak zabezpečili jej schopnosť napĺňať svoj mandát. Je dôležité, aby agentúra a členské štáty konali v dobrej viere a aby si včas a primeraným spôsobom vymieňali informácie. Akékoľvek poskytovanie štatistických údajov by sa malo vykonávať v súlade s technickými a metodickými špecifikáciami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 862/20078.

(7)  Európsky podporný úrad pre azyl by mal úzko spolupracovať s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti, ako aj s Komisiou a agentúrami Únie, najmä európskou pohraničnou a pobrežnou strážou. Členské štáty by mali spolupracovať s agentúrou, aby tak zabezpečili jej schopnosť napĺňať svoj mandát. Je dôležité, aby agentúra a členské štáty konali v dobrej viere a aby si včas a primeraným spôsobom vymieňali informácie. Akékoľvek poskytovanie štatistických údajov by sa malo vykonávať v súlade s technickými a metodickými špecifikáciami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 862/20078.

__________________

__________________

8Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

8Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia agentúra úzko spolupracuje s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú stráž vypracovala, s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, analýzy informácií o azylovej situácie, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou vypracovať návrh odporúčaní pre dotknuté členské štáty, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

(14)  Agentúra Európskej únie pre azyl by mala v úzkej spolupráci s Komisiou, ale bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Komisie ako ochrankyne zmlúv, zriadiť mechanizmus na monitorovanie a posudzovanie vykonávania CEAS, súladu s prevádzkovými normami členských štátov, usmerneniami a najlepšími postupmi v oblasti azylu a overovať fungovanie azylových a prijímacích systémov členských štátov. Monitorovanie a posudzovanie by malo byť komplexné a vychádzať najmä z informácií poskytnutých členskými štátmi, analýzy informácií o azylovej situácii, ktorú vypracovala agentúra, návštev na mieste a výberu vzoriek prípadov. Agentúra by mala o výsledkoch podať správu správnej rade, ktorá by zase mala túto správu prijať a postúpiť ju Európskemu parlamentu a Komisii. Výkonný riaditeľ by mal po konzultáciách s Komisiou vypracovať návrh odporúčaní pre dotknuté členské štáty, v ktorých bude uvedený prehľad potrebných opatrení na riešenie závažných nedostatkov a ktoré správna rada následne prijme ako odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Malo by sa urobiť všetko preto, aby sa zaručili dôstojné životné podmienky utečencov v členských štátoch a utečeneckých táboroch, najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, možnosť získať vzdelanie a príležitosť pracovať.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b)  Malo by sa dohliadať na optimálne financovanie a prideľovanie zdrojov v utečeneckých táboroch, aby sa vysídleným osobám zaručila možnosť aj naďalej žiť dôstojne.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Je dôležité, aby sa členské štáty naďalej podieľali na účinnom vyriešení utečeneckej krízy tak finančnými prostriedkami, ako aj inými opatreniami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR).

2.  Agentúra úzko spolupracuje s azylovými orgánmi členských štátov, vnútroštátnymi imigračnými a azylovými útvarmi a inými vnútroštátnymi útvarmi, ako aj s Komisiou a príslušnými agentúrami Únie, najmä európskou pohraničnou a pobrežnou strážou. Agentúra plní svoje povinnosti bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené ostatným príslušným orgánom Únie a úzko spolupracuje s týmito orgánmi a s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR).

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia agentúra úzko spolupracuje s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú stráž vypracovala, s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra na tento účel úzko spolupracuje s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú vypracovala táto agentúra s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu a zbližovania, pokiaľ ide o informácie poskytované oboma agentúrami.

Agentúra na tento účel úzko spolupracuje s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú vypracovala táto agentúra s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu a zbližovania, pokiaľ ide o informácie poskytované oboma agentúrami.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Agentúra harmonizuje prácu uskutočňovanú v členských štátoch s cieľom vytvoriť európsku informačnú sieť, pričom sa bude rešpektovať zásada subsidiarity a zabezpečí sa, aby systémy príslušných orgánov členských štátov mali spoločné porovnateľné normy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra poskytne Komisii na požiadanie informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX.

2.  Agentúra poskytne Komisii z vlastného podnetu alebo v každom prípade na požiadanie Komisie informácie o konkrétnych tretích krajinách, v prípade ktorých by bolo možné zvážiť ich zaradenie do spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra pomôže členským štátom na ich žiadosť pri zavádzaní prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

3.  Agentúra pomôže členským štátom z vlastného podnetu alebo v každom prípade na žiadosť Komisie alebo členských štátov pri zavádzaní prevádzkových noriem, usmernení a najlepších postupov do ich azylových a prijímacích systémov poskytovaním potrebných odborných znalostí alebo operačnej a technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra posúdi pripravenosť členských štátov čeliť problémom, ktoré vyplývajú z prípadného neprimeraného tlaku na azylové a prijímacie systémy. Agentúra môže členské štáty požiadať o poskytnutie plánu pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s opatreniami, ktoré treba prijať na riešenie takéhoto prípadného neprimeraného tlaku, a pomôže členským štátom pripraviť a preskúmať ich plán pre prípad nepredvídaných udalostí, ak to je potrebné.

3.  Agentúra v úzkej spolupráci s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou posúdi pripravenosť členských štátov čeliť problémom, ktoré vyplývajú z prípadného neprimeraného tlaku na azylové a prijímacie systémy. Agentúra môže členské štáty požiadať o poskytnutie plánu pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s opatreniami, ktoré treba prijať na riešenie takéhoto prípadného neprimeraného tlaku, a pomôže členským štátom pripraviť a preskúmať ich plán pre prípad nepredvídaných udalostí, ak to je potrebné.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia agentúra úzko spolupracuje s európskou pohraničnou a pobrežnou strážou a spolieha sa predovšetkým na analýzu rizika, ktorú stráž vypracovala, s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň súladu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na účinné, nestranné a samostatné plnenie úlohy monitorovať a hodnotiť uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému a azylových systémov a systémov prijímania členských štátov má agentúra k dispozícii primerané množstvo stálych a dočasných zamestnancov a primerané finančné zdroje.

Odôvodnenie

Úlohu monitorovať a hodnotiť spoločný európsky azylový systém by nemali vykonávať vyslaní experti, ale vlastní zamestnanci agentúry vyškolení na tento účel. Predpokladá sa, že agentúra bude mať 500 zamestnancov do roku 2020. Keďže plán pracovných miest však nemôže byť začlenený do nariadenia, je potrebné sa ubezpečiť, že agentúra bude mať dostatok vlastného personálu na to, aby mohla účinne plniť svoje úlohy a aby sa zabezpečila jej nestrannosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci viacročného programovania sa stanoví zoznam členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sa majú každý rok monitorovať, aby sa zabezpečilo, že každý členský štát bude monitorovaný aspoň raz za päť rokov.

V rámci viacročného programovania sa stanoví zoznam členských štátov, ktorých azylové a prijímacie systémy sa majú každý rok monitorovať, aby sa zabezpečilo, že každý členský štát bude monitorovaný aspoň raz za dva roky.

Odôvodnenie

Zdá sa nám byť rozumnejšie, aby agentúra posudzovala každý členský štát najmenej každé dva roky. Obdobie piatich rokov medzi každým hodnotením je príliš dlhé.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výkonný riaditeľ odošle návrh správy tímu odborníkov dotknutému členskému štátu, ktorý predloží svoje pripomienky k tomuto návrhu správy. Výkonný riaditeľ potom predloží návrh správy správnej rade, pričom zohľadní pripomienky dotknutého členského štátu. Správna rada prijme monitorovaciu správu a odošle ju Komisii.

3.  Výkonný riaditeľ odošle návrh správy tímu odborníkov dotknutému členskému štátu, ktorý predloží svoje pripomienky k tomuto návrhu správy. Výkonný riaditeľ potom predloží návrh správy správnej rade, pričom zohľadní pripomienky dotknutého členského štátu. Správna rada prijme monitorovaciu správu a odošle ju Európskemu parlamentu a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu od agentúry požadovať pomoc pri plnení svojich povinností v oblasti azylu, najmä keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku.

1.  Členské štáty môžu od agentúry požadovať pomoc pri plnení svojich povinností v oblasti azylu, najmä keď sú ich azylové a prijímacie systémy vystavené neprimeranému tlaku. Agentúra stanoví spoločné kritériá, ktoré vymedzujú tento tlak.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra počas obmedzeného časového obdobia organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení:

3.  Agentúra počas obmedzeného časového obdobia, ktoré si sama stanoví, organizuje a koordinuje jedno alebo viaceré z týchto operačných a technických opatrení:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných práv dieťaťa a záruk na ochranu dieťaťa;

i)  pomáhať členským štátom zabezpečiť uplatňovanie všetkých potrebných práv dieťaťa a záruk na ochranu dieťaťa, ako aj rešpektovanie všetkých práv žien;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát vypracujú operačný plán do troch pracovných dní odo dňa, keď sa prijalo rozhodnutie o vyslaní podporného azylového tímu.

4.  Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát vypracujú operačný plán do troch pracovných dní odo dňa, keď sa prijalo rozhodnutie o vyslaní podporného azylového tímu, ale v každom prípade najneskôr dva týždne po doručení žiadosti o pomoc.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správna rada stanoví podrobné pravidlá, pokiaľ ide o diéty odborníkov vyslaných členskými štátmi do podporných azylových skupín, a podľa potreby ich aktualizuje.

2.  Správna rada stanoví podrobné pravidlá, pokiaľ ide o honoráre a diéty odborníkov vyslaných členskými štátmi do podporných azylových skupín, a podľa potreby ich aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Agentúra spolupracuje s agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, ktorých činnosti sa týkajú jej oblasti činnosti, a to najmä s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, a ktoré sú príslušné v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

1.   Agentúra spolupracuje s agentúrami, orgánmi a úradmi Únie, ktorých činnosti sa týkajú jej oblasti činnosti, a to najmä s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, a ktoré sú príslušné v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   Podľa potreby by sa malo naplánovať rozdelenie administratívnych úloh medzi tieto subjekty alebo ich spoločné plnenie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Agentúra zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Táto správa obsahuje podrobné informácie o výdavkoch za každú jednotlivú úlohu uvedenú v článku 2.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zadá vypracovanie hodnotenia predovšetkým na posúdenie výkonnosti agentúry vo vzťahu k jej cieľom, mandátu a úlohám. V tomto hodnotení sa posúdi vplyv agentúry na praktickú spoluprácu v otázkach súvisiacich s azylom a na CEAS. V hodnotení sa riadne zohľadní dosiahnutý pokrok v rámci plnenia jej mandátu a takisto sa posúdi, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnej solidarity a rozdelenie zodpovednosti s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

Najneskôr tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia predloží hodnotenie, ktorým sa predovšetkým posúdi výkonnosť agentúry vo vzťahu k jej cieľom, mandátu a úlohám. V tomto hodnotení sa posúdi vplyv agentúry na praktickú spoluprácu v otázkach súvisiacich s azylom a na CEAS. V hodnotení sa riadne zohľadní dosiahnutý pokrok v rámci plnenia jej mandátu a takisto sa posúdi, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnej solidarity a rozdelenie zodpovednosti s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.

Odôvodnenie

Nie je nutné stanoviť v nariadení, či Komisia zadá vypracovanie štúdie formou outsourcingu alebo či sa hodnotenie vypracuje interne.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Agentúra Európskej únie pre azyl

Referenčné čísla

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

7.7.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jens Geier

23.5.2016

Dátum prijatia

11.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Afzal Khan, Derek Vaughan

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Edouard Ferrand


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Agentúra Európskej únie pre azyl

Referenčné čísla

COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)

Dátum predloženia v EP

4.5.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

7.7.2016

DEVE

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Péter Niedermüller

23.5.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.5.2016

26.9.2016

24.11.2016

8.12.2016

Dátum prijatia

8.12.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

9

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Maria Grapini, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz, Esther Herranz García, Sabine Lösing

Dátum predloženia

21.12.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Bodil Valero

9

-

ECR

EFDD

ENF

NI

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Branislav Škripek

Kristina Winberg

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

Udo Voigt

6

0

EFDD

GUE/NGL

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sabine Lösing

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie