Postup : 2015/2319(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0002/2017

Predkladané texty :

A8-0002/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0021

SPRÁVA     
PDF 484kWORD 61k
12.1.2017
PE 575.223v02-00 A8-0002/2017

o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie

(2015/2319(INI))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Dennis de Jong

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Výbor pre právne veci

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o kontrole registra a zložení expertných skupín Komisie

(2015/2319(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie (C(2016)3301),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Komisii – Rámec pre expertné skupiny Komisie: horizontálne pravidlá a verejný register (C(2016)3300),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(1),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry(2),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0002/2017),

A.  keďže vyjadril svoje znepokojenie v súvislosti s fungovaním predchádzajúceho rámca pre expertné skupiny Komisie z novembra 2010(3), ktorý bol vytvorený s cieľom zaviesť významné funkčné inovácie s cieľom posilniť transparentnosť a koordináciu medziinštitucionálnej spolupráce;

B.  keďže najmä Výbor pre rozpočet vzhľadom na nedostatok transparentnosti a nevyvážené zloženie niektorých expertných skupín a vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby zloženie expertných skupín bolo vyvážené, pokiaľ ide o odborné znalosti a zastupované názory, prijal v rokoch 2011 a 2014 rozpočtové rezervy a sformuloval požiadavky na ich reformu, ktoré neboli ešte prijaté;

C.  keďže v nedávnej štúdii, ktorú zadal na vypracovanie, bol zistený všeobecný nedostatok transparentnosti a nevyváženosť v zložení niektorých expertných skupín(4);

D.  keďže vyvážené zloženie a transparentnosť sú zásadné predpoklady na to, aby odborné znalosti primerane odrážali potrebu regulačných opatrení a aby sa posilnila legitimita týchto odborných znalostí a regulačných opatrení v očiach európskych občanov;

E.  keďže európska ombudsmanka predložila v rámci svojho strategického vyšetrovania(5) odporúčanie týkajúce sa zloženia expertných skupín Komisie, najmä s dôrazom na potrebu väčšej transparentnosti expertných skupín;

F.  keďže pred prijatím rozhodnutia Komisia spolupracovala so zástupcami Parlamentu a s európskou ombudsmankou;

G.  keďže Komisia predložila Parlamentu pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom reaguje na odporúčania obsiahnuté v pracovnom dokumente spravodajcu Výboru pre kontrolu rozpočtu;

H.  keďže napriek tomu ani pracovný dokument útvarov Komisie, ani rozhodnutie Komisie neprináša, žiaľ, riešenia všetkých otázok, ktoré nastolil Parlament;

1.  víta rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že mnohé mimovládne organizácie vyjadrili záujem, Komisia neuskutočnila plnohodnotnú verejnú konzultáciu; zdôrazňuje, že je dôležité obnoviť formy zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov v dôležitých oblastiach, ako je napríklad transparentnosť a fungovanie európskych inštitúcií;

2.  poukazuje na to, že prijatím nových horizontálnych pravidiel sa zdanlivo odstránili mnohé obavy, ktoré predtým vyjadril Parlament, najmä pokiaľ ide o potrebu verejných výziev na predkladanie žiadostí v súvislosti s výberom členov expertných skupín a o revíziu registra expertných skupín Komisie a vytvorenie synergie medzi týmto registrom, registrom transparentnosti Komisie a Parlamentom, ako aj o pravidlá vzťahujúce sa na potrebu vyhnúť sa konfliktom záujmov, najmä pokiaľ ide o expertov, ktorí sú vymenovaní ako súkromné osoby;

3.  konštatuje, že transparentnosť a koordinácia medziinštitucionálnych činností zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri dosahovaní primeranej rovnováhy, pokiaľ ide o poznatky a názory zastúpené v zložení expertných skupín, a to s cieľom zlepšiť ich činnosť; víta preto skutočnosť, že výberové konanie je odteraz verejné; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že musia byť zjavné praktické skúsenosti a kvalifikácia expertov; zastáva názor, že počas celého výberového konania by sa mala zaručiť vysoká úroveň transparentnosti a malo by sa postupovať podľa jasnejších a stručnejších kritérií s osobitným dôrazom na praktické skúsenosti uchádzačov, ako aj ich akademické vzdelanie a na možný konflikt záujmov expertov;

4.  víta už existujúce prepojenie medzi registrom expertných skupín Komisie a registrom transparentnosti, čo zabezpečuje väčšiu transparentnosť;

5.  považuje za poľutovaniahodné, že snahy uskutočniť verejnú konzultáciu o zavedení nových pravidiel boli neúspešné; vyzýva Komisiu, aby konala transparentne a aby bola zodpovednou voči občanom EÚ;

6.  pripomína, že nedostatok transparentnosti má negatívny vplyv na dôveru, ktorú majú občania EÚ v inštitúcie EÚ; domnieva sa, že účinná reforma systému expertných skupín Komisie, založená na jednoznačných zásadách transparentnosti a vyváženého zloženia, zlepší dostupnosť a spoľahlivosť údajov, čo následne prispeje k zvýšeniu dôvery ľudí v EÚ;

7.  zdôrazňuje, že nové pravidlá by sa mali dôsledne a rovnakou mierou uplatňovať na všetky expertné skupiny bez ohľadu na ich názov (teda vrátane osobitných skupín, skupín na vysokej úrovni alebo iných „mimoriadnych“ skupín a formálnych alebo neformálnych skupín), ktoré nie sú zložené výlučne zo zástupcov členských štátov alebo sa neriadia rozhodnutím Komisie z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni; pripomína, že nové pravidlá musia zabezpečiť vyvážené zastúpenie prostredníctvom účasti zástupcov všetkých zainteresovaných strán;

8.  domnieva sa, že Komisia by mala uskutočniť kroky smerujúce k vyváženejšiemu zloženiu expertných skupín; odsudzuje však skutočnosť, že sa zatiaľ výslovne nerozlišuje medzi zástupcami hospodárskych a nehospodárskych záujmov, čím by sa zaručila maximálna miera transparentnosti a vyváženosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí objasnila, ako vymedzuje vyvážené zloženie a aké záujmy by rada videla zastúpené v zriadených expertných skupinách; považuje za dôležité zapojiť Parlament a Hospodársky a sociálny výbor s cieľom vyváženejšie vymedziť toto rozlíšenie;

9.  vyzýva Komisiu, aby pri vytváraní nových expertných skupín alebo zmene zloženia existujúcich expertných skupín vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí jasne uviedla, ako vymedzuje vyvážené zloženie a o zastúpenie akých záujmov sa snaží a prečo, ako aj odôvodnila akýkoľvek prípadný odklon od vopred vymedzeného vyváženého zloženia pri zriadení daných expertných skupín;

10.  v tejto súvislosti a s ohľadom na odseky 34 až 45 uvedeného stanoviska ombudsmanky upozorňuje, že napriek tomu, že Komisia zatiaľ oficiálne nevymedzila pojem „vyváženosť“, tento pojem sa nemá chápať ako výsledok aritmetického výpočtu, ale skôr ako výsledok úsilia zabezpečiť, aby členovia expertnej skupiny spoločne disponovali technickými odbornými znalosťami a širokou škálou názorov potrebnými na splnenie mandátu predmetnej expertnej skupiny; domnieva sa, že pojem vyváženosť by sa preto mal chápať tak, že je úzko spojený s konkrétnym mandátom každej expertnej skupiny; domnieva sa, že kritériá posudzovania vyváženosti expertnej skupiny by mali zahŕňať úlohy skupiny, požadované technické odborné znalosti, zainteresované strany, na ktoré bude mať daná záležitosť s najväčšou pravdepodobnosťou vplyv, organizáciu skupín zainteresovaných strán a primeraný pomer hospodárskych a nehospodárskych záujmov;

11.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne preskúmala, či je potrebné vytvoriť nový mechanizmus podávania sťažností v prípadoch, keby zainteresované strany namietali proti vymedzeniu vyváženého zloženia, alebo či sú súčasné opatrenia primerané; žiada, aby bol Parlament zapojený do tohto kontrolného mechanizmu;

12.  pripomína, že v minulosti Komisia nedokázala vždy nájsť dostatok odborníkov zastupujúcich MSP, spotrebiteľov, odbory alebo iné organizácie všeobecného verejného záujmu a že to často bolo spôsobené súvisiacimi nákladmi buď pri čerpaní pracovného voľna alebo, napríklad v prípade MSP, pri nahradení času stráveného v expertných skupinách (ďalej len „alternatívnymi nákladmi“);

13.  žiada preto Komisiu, aby preskúmala spôsoby uľahčenia a podpory účasti nedostatočne zastúpených organizácií alebo sociálnych skupín v expertných skupinách tým, že okrem iného efektívne a spravodlivo posúdi svoje ustanovenia o úhrade výdavkov vrátane možných spôsobov pokrytia výdavkov na takéto „alternatívne náklady“, pričom bude riadne dodržiavať zásadu proporcionality;

14.  žiada Komisiu, aby posúdila možnosť vypracovania systému príspevkov, ktorým by podporila nedostatočne zastúpené skupiny pri získavaní odborných znalostí potrebných v súvislosti s plne účinnou účasťou v expertnej skupine;

15.  vyzýva Komisiu, aby európskym mimovládnym organizáciám umožnila, aby ich v expertných skupinách zastupovali zástupcovia z ich národných členských organizácií, ak majú jasný mandát od európskych organizácií;

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že – dokonca aj vtedy, ak by napriek osobitným mechanizmom stále nebolo možné nájsť dostatok odborníkov zastupujúcich všetky relevantné záujmy, – daná expertná skupina prijme všetky vhodné opatrenia, napríklad prostredníctvom postupov váženia hlasov, aby sa zabezpečilo, že záverečné správy týchto expertných skupín budú v skutočnosti vyváženým spôsobom vyjadrovať všetky relevantné záujmy;

17.  pripomína, že Parlament aj európska ombudsmanka Komisii odporučili, aby boli rokovania expertných skupín verejné a ich program, podkladové dokumenty a zápisnice zverejňované, pokiaľ kvalifikovaná väčšina ich členov nerozhodne, že konkrétna schôdza alebo časť schôdze musí byť dôverná, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pokračuje v systéme, podľa ktorého sú schôdze aj naďalej dôverné, pokiaľ jednoduchá väčšina členov expertnej skupiny nerozhodne, že rokovania by mali byť verejné; považuje za nevyhnutné zaviesť čo najväčšiu transparentnosť a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli schôdze verejné a zápisnice zverejňované;

18.  zdôrazňuje, že je potrebné udeliť používateľom prístup k celému spektru dokumentov (programy schôdzí, referenčné dokumenty, rôzne správy), aby sa zabezpečilo účinné monitorovanie zo strany zainteresovaných strán; ďalej zastáva názor, že webové sídlo registra expertných skupín – či už samo osebe, alebo prostredníctvom hypertextových odkazov na iné relevantné webové sídla – by malo byť jedným z nástrojov alebo mechanizmov používaných na získavanie neustále aktualizovaných informácií týkajúcich sa vývoja politiky, čím sa zaručí vysoká úroveň transparentnosti;

19.  vyzýva Komisiu, aby – v rámci konzultácií so zainteresovanými stranami vrátane Parlamentu – bezodkladne vypracovala osobitné usmernenia, v ktorých vysvetlí, ako vykladá ustanovenie, že zápisnice zo schôdzí expertných skupín by mali byť zmysluplné a úplné, najmä keď tieto schôdze nie sú verejné, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti v súlade s odporúčaním európskej ombudsmanky zabezpečila maximálnu možnú transparentnosť, a to aj uverejňovanie programu schôdze, podkladových dokumentov, záznamov o hlasovaní a podrobných zápisníc vrátane nesúhlasných stanovísk;

20.  pripomína, že okrem expertov vymenovaných ako súkromné osoby môžu byť v konflikte záujmov aj členovia z univerzít, výskumných ústavov, advokátskych kancelárií a európskych alebo iných skupín odborníkov a konzultačných spoločností, a žiada Komisiu, aby objasnila, ako zabraňuje konfliktom záujmov v prípade týchto osobitných kategórií expertov;

21.  vyzýva Komisiu, aby zaručila – opierajúc sa o existujúce pozitívne príklady – systematické vykonávanie zlepšených horizontálnych pravidiel prostredníctvom centrálneho dohľadu nad uplatňovaním týchto horizontálnych pravidiel a nedelegovala ho na jednotlivé generálne riaditeľstvá;

22.  vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné zdroje najmä na činnosti súvisiace s registrom, a to prostredníctvom vyvíjania inovatívnych a osobitne účinných metód, aby sa tak register mohol priebežne aktualizovať, neobsahoval žiadne vecné chyby a/alebo aby v ňom neboli vynechané údaje a aby umožnil export dát v strojovo čitateľnom formáte;

23.  konštatuje, že Komisia oznámila, že do konca roka 2016 budú musieť všetky generálne riaditeľstvá začať uplatňovať nový rámec pre expertné skupiny Komisie, a žiada Komisiu, aby Parlamentu predložila správu o vykonávaní a hodnotení najneskôr jeden rok po prijatí rozhodnutia, t. j. pred 1. júnom 2017; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci štruktúrovaného dialógu s Parlamentom sa prvá ústna prezentácia správy bude môcť uskutočniť už počas nasledujúcich šiestich mesiacov;

24.  zdôrazňuje, že Komisia musí pri príprave a vypracúvaní delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj pri príprave strategických usmernení zaručiť, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov v rovnakom čase ako expertom členských štátov doručili aj Parlamentu a Rade, ako bolo dohodnuté v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0147.

(3)

C(2010)7649 z 10. novembra 2010.

(4)

Tematická sekcia D – rozpočtové veci, Zloženie expertných skupín Komisie a stav registra expertných skupín, 2015.

(5)

OI/6/2014/NF.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V rámci postupov udeľovania absolutória Európskej komisii sa Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) Parlamentu pravidelne zaoberal otázkou zloženia a fungovania expertných skupín Komisie. Vzhľadom na nedostatok transparentnosti a nevyvážené zloženie viacerých expertných skupín prijal Výbor pre rozpočet (BUDG) v rokoch 2011 a 2014 rozpočtové rezervy a sformuloval požiadavky na ich reformu.

Po prijatí rozpočtovej rezervy v roku 2011 Európska komisia vyjadrila ochotu zapojiť sa do neformálneho dialógu so skupinou poslancov Parlamentu s cieľom napraviť nevyváženosť v zložení existujúcich expertných skupín a vyvinúť lepšie pravidlá zakladania a fungovania expertných skupín. Neformálny dialóg umožnil, aby Parlament svoju rozpočtovú rezervu v roku 2011 uvoľnil, aj keď pretrvávali pochybnosti, pokiaľ ide o obsah existujúcich horizontálnych pravidiel aj ich uplatňovanie na viacerých generálnych riaditeľstvách Komisie.

V roku 2015 výbory CONT a BUDG zadali vypracovanie štúdie týkajúcej sa zloženia expertných skupín Komisie a stavu registra expertných skupín, ktorá zistila všeobecný nedostatok transparentnosti a nevyváženosť v zložení niektorých expertných skupín.

Na základe zistení štúdie a potreby náležitých nadväzných opatrení Konferencia predsedov výborov 26. novembra 2015 schválila návrh výboru CONT na vypracovanie iniciatívnej správy na túto tému. Správa mala obsahovať konkrétne odporúčania Komisii na zlepšenie vyváženého zloženia a transparentnosti expertných skupín. Správa by sa teda mohla stať základom obnoveného neformálneho dialógu s Komisiou. Správa mala vychádzať z vyšetrovaní a odporúčaní európskej ombudsmanky v tejto súvislosti, ktorých výsledkom bolo jej formálne odporúčanie z 26. januára 2016.

Počas prezentácie štúdie výborov BUDG a CONT v septembri 2015 útvary Európskej komisie oznámili, že výrazne pokročili v práci na revidovanom rámci pre svoje expertné skupiny, ktorý pozostáva z (revidovaných) horizontálnych pravidiel a lepšieho verejného registra. Napriek mnohým výzvam Parlamentu, aby Komisia počkala s formálnym prijatím svojho nového rámca, kým Parlament nebude môcť vyjadriť svoje názory v správe a uznesení, ktoré z nej vzíde, Komisia nejavila ochotu vyhovieť mu.

Spravodajca preto 1. marca 2016 uverejnil pracovný dokument pre výbor CONT, v ktorom načrtol hlavné obavy spojené s existujúcimi horizontálnymi pravidlami a registrom. Pracovný dokument predstavoval pokus spravodajcu, aby výbor CONT ešte ovplyvnil nové pravidlá Komisie. Útvary Komisie zasa poskytli Parlamentu pracovný dokument, v ktorom reagovali na rôzne odporúčania spravodajcu. Výbor CONT privítal pokrok dosiahnutý Komisiou, ale takisto uviedol, že nie všetky jeho obavy boli odstránené, najmä pokiaľ ide o vykonávanie nového rámca.

Po tejto výmene dokumentov začal prvý podpredseda Komisie rozhovory s európskou ombudsmankou, MVO a so spravodajcami Európskeho parlamentu (t. j. spravodajcami výborov CONT a JURI pre správu CONT/JURI a spravodajkyňou výboru BUDG požiadaného o stanovisko). Počas týchto rozhovorov sa prediskutovali zostávajúce obavy ombudsmanky, MVO a spravodajcov. Tie sa týkali okrem iného verejného charakteru diskusií v expertných skupinách, ich zápisníc, ako aj zabezpečenia vyváženého zloženia v osobitných prípadoch, napríklad ak sa ukáže, že je ťažké nájsť dostatok expertov na zastupovanie všetkých záujmov. Okrem toho sa diskusie sústredili na presadzovanie revidovaných pravidiel a náhrady iných nákladov zástupcov záujmových skupín než výdavkov na dopravu a ubytovanie.

Hoci výmeny s prvým podpredsedom boli užitočné a priniesli praktické riešenia väčšiny zostávajúcich bodov, rámec prijatý Komisiou neodrážal žiadne z týchto riešení. Na základe týchto skutočností sa spravodajcovia domnievajú, že prijatie iniciatívnej správy má stále význam, čiastočne preto, lebo Komisia stále môže zahrnúť odporúčania zo správy do vykonávacích usmernení pre útvary Komisie, a čiastočne preto, lebo Parlamentu umožňuje požadovať správy o vykonávaní rozhodnutia Komisie.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (29.11.2016)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie

(2015/2319(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Sylvia-Yvonne Kaufmann

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že transparentnosť a koordinácia medziinštitucionálnych činností zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri dosahovaní primeranej rovnováhy, pokiaľ ide o poznatky a názory zastúpené v zložení expertných skupín, a to s cieľom zlepšiť ich činnosť; víta preto skutočnosť, že výberové konanie je odteraz verejné; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že musia byť zjavné praktické skúsenosti a kvalifikácia expertov; zastáva názor, že počas celého výberového konania by sa mala zaručiť vysoká úroveň transparentnosti a malo by sa postupovať podľa jasnejších a stručnejších kritérií s osobitným dôrazom na praktické skúsenosti uchádzačov, ako aj ich akademické vzdelanie a možný konflikt záujmov expertov;

2.  víta existujúce prepojenie medzi registrom expertných skupín Komisie a registrom transparentnosti, čo zabezpečuje väčšiu transparentnosť;

3.  považuje za poľutovaniahodné, že snahy uskutočniť verejnú konzultáciu o zavedení nových pravidiel boli neúspešné; vyzýva Komisiu, aby jednala transparentne a aby bola zodpovednou voči občanom EÚ;

4.  domnieva sa, že Komisia by mala uskutočniť kroky smerom k vyváženejšiemu zloženiu expertných skupín; odsudzuje však, že sa zatiaľ výslovne nerozlišuje medzi hospodárskymi a nehospodárskymi zástupcami záujmov, čím by sa zaručila maximálna miera transparentnosti a vyváženosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí objasnila, ako definuje vyvážené zloženie a aké záujmy by rada videla zastúpené v expertných skupinách; považuje za dôležité zapojenie Európskeho parlamentu a Hospodárskeho a sociálneho výboru s cieľom jasnejšie vymedziť toto rozlíšenie;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z finančných a organizačných dôvodov nie je niekedy možná účasť nedostatočne zastúpených skupín, ktorými sú často zástupcovia občianskej spoločnosti a malých a stredných podnikov alebo iných organizácií všeobecného verejného záujmu; vyzýva preto Komisiu, aby v záujme zaručenia vyváženého zloženia expertných skupín zvážila možnosti finančnej podpory, aby sa mohli zapojiť všetky kategórie expertov;

6.  vyzýva Komisiu, aby sa zasadila o zverejnenie všetkých zápisníc z rokovaní s cieľom zvýšiť transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že tak obsah, ako aj pozície expertov, ktoré zastupujú, musia byť jasné a vyjadrené spôsobom prístupným pre európskych občanov; žiada ďalej, aby sa mohli zverejňovať menšinové rozhodnutia; zdôrazňuje, že je dôležité zverejniť rokovania expertných skupín Komisie, pričom sa zohľadní, že odborníci v týchto skupinách Komisie vykonávajú službu vo verejnom záujme a zverejňovanie diskusií, ktoré vedú k prijatiu, by malo byť pravidlom, a nie výnimkou;

7.  zdôrazňuje, že je potrebné udeliť používateľom prístup k celému spektru dokumentov (plány, referenčné dokumenty, rôzne správy), aby sa zabezpečilo účinné monitorovanie zo strany zúčastnených strán; zastáva názor, že na webovej stránke registra expertných skupín – či už ako takej alebo prostredníctvom odkazov na iné relevantné webové stránky – by sa mali nachádzať nástroje alebo mechanizmy používané na získavanie neustále aktualizovaných informácií týkajúcich sa vývoja politiky, čím sa zaručí vysoká úroveň transparentnosti;

8.  zdôrazňuje, že pri náznaku konfliktov záujmov je potrebné okamžite využiť dostupné opatrenia, najmä pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí vystupujú ako súkromné osoby, ktoré konajú nezávisle a vyjadrujú svoje osobné stanoviská vo všeobecnom záujme; zdôrazňuje, že týmto opatreniam je potrebné venovať väčšiu pozornosť, pretože ich uplatňovanie bude zárukou nezávislosti expertov;

9.  zdôrazňuje, že Komisia musí pri príprave a vypracúvaní delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj pri príprave strategických usmernení zaručiť, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov v rovnakom čase ako expertom členských štátov doručili aj Európskemu parlamentu a Rade, ako bolo dohodnuté v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (27.4.2016)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

ku kontrole registra a k zloženiu expertných skupín Komisie

(2015/2319(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže Výbor pre rozpočet vzhľadom na nedostatok transparentnosti a nevyvážené zloženie niektorých expertných skupín a vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby zloženie expertných skupín bolo vyvážené, pokiaľ ide o odborné znalosti a zastupované záujmy, prijal rozpočtové rezervy v rokoch 2011 a 2014 a sformuloval požiadavky na ich reformu;

B.  keďže v nedávnej štúdii, ktorú zadal na vypracovanie (1), bol zistený všeobecný nedostatok transparentnosti a nevyváženosť v zložení niektorých expertných skupín;

C.  keďže európska ombudsmanka predložila odporúčania, v ktorých zdôraznila potrebu väčšej transparentnosti expertných skupín(2);

D.  keďže vyvážené zloženie a transparentnosť sú zásadné predpoklady toho, aby odborné znalosti primerane odrážali potrebu regulačných opatrení a posilnili legitimitu týchto odborných znalostí a regulačných opatrení v očiach európskych občanov;

E.  keďže ako prvý krok víta iniciatívu Komisie na bezprostrednú reformu expertných skupín;

1.  zdôrazňuje, že napriek pokroku, ktorý je výsledkom rozpočtovej rezervy z roku 2011, Komisia doposiaľ nezmenila horizontálne pravidlá pre expertné skupiny a ich postupy tak, aby spĺňali požiadavky Parlamentu týkajúce sa transparentnosti, a že počet expertných skupín, v ktorých existuje nevyváženosť, sa od roku 2013 v zásade nezmenil (v súčasnosti 9 % všetkých expertných skupín);

2.  v tejto súvislosti a s ohľadom na odseky 34 až 45 uvedeného stanoviska ombudsmana zdôrazňuje, že napriek tomu, že Komisia zatiaľ oficiálne nevymedzila pojem „vyváženosť“, nemá sa chápať ako výsledok aritmetického priemeru, ale skôr ako výsledok úsilia zabezpečiť, aby členovia expertnej skupiny spoločne disponovali technickými odbornými znalosťami a širokou škálou názorov potrebnými na splnenie mandátu predmetnej expertnej skupiny; domnieva sa, že pojem vyváženosť by sa preto mal chápať tak, že je úzko spojený s konkrétnym mandátom každej expertnej skupiny; domnieva sa, že kritériá posudzovania vyváženosti expertnej skupiny by mali zahŕňať úlohy skupiny, požadované technické odborné znalosti, zainteresované strany, na ktoré bude mať daná záležitosť s najväčšou pravdepodobnosťou vplyv, organizáciu skupín zainteresovaných strán a primeraný pomer hospodárskych a nehospodárskych záujmov;

3.  zdôrazňuje, že dôveru európskych občanov v Európsku úniu nepriaznivo ovplyvňuje nedostatok transparentnosti a prehnané spoliehanie sa na hospodárske subjekty pri tvorbe práva EÚ, a preto zdôrazňuje, že vďaka účinnej reforme systému expertných skupín Európskej komisie získa EÚ väčšiu legitimitu;

4.  víta verejné oznámenie Komisie, že v revidovanom rámci pre expertné skupiny sa zohľadnia niektoré návrhy Parlamentu a ombudsmana, ako napríklad povinné otvorené výzvy na predkladanie žiadostí, zlepšený register, povinná registrácia predstaviteľov zainteresovaných strán v registri transparentnosti, vymedzenie profilu každej expertnej skupiny potrebného na zabezpečenie vyváženého zloženia, ako aj povinné vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré sa v registri zaznamenajú;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby okrem toho vykonala ombudsmanove odporúčania týkajúce sa transparentnosti, predovšetkým pokiaľ ide o uverejňovanie programov, podkladových dokumentov a zápisníc zo stretnutí expertných skupín a aby zápisnice boli čo najzmysluplnejšie a aby sa v nich uvádzali stanoviská vyjadrené členmi;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby dodržiavala najlepšie postupy a opierala sa o existujúce pozitívne príklady s cieľom zabezpečiť systematické vykonávanie zlepšených horizontálnych pravidiel, a to vrátane primeraného mechanizmu dohľadu vo všetkých generálnych riaditeľstvách v záujme zabezpečenia jednotného postupu;

7.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so zákonodarcom a občianskou spoločnosťou preskúmala spôsoby uľahčenia a podpory účasti nedostatočne zastúpených skupín v expertných skupinách, napríklad občianskej spoločnosti a odborových zväzov, s cieľom vyriešiť existujúce informačné asymetrie, a aby posúdila možnosť vypracovať systém príspevkov na tento účel, ktorý by tieto skupiny podporoval pri získavaní odborných znalostí potrebných na účinné zapojenie do expertných skupín;

8.  zdôrazňuje, že bude kriticky posudzovať reformné úsilie pri hlasovaní o ročnom rozpočte na rok 2017, a podčiarkuje svoju odhodlanosť zaviesť rezervu, ak sa bude domnievať, že sa jeho požiadavky neplnia uspokojivým spôsobom.

9.  naliehavo Komisiu vyzýva, aby pri predkladaní návrhov na reformu expertných skupín zabezpečila plné konzultácie so skupinami, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne zastúpené.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Jens Gieseke

(1)

Tematická sekcia D – rozpočtové veci, Zloženie expertných skupín Komisie a stav registra expertných skupín, 2015.

(2)

Európska ombudsmanka, odporúčanie európskej ombudsmanky v rámci jej strategického vyšetrovania OI/6/2014/NF týkajúceho sa zloženia expertných skupín Komisie, 29. 1. 2016.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Clare Moody

Právne oznámenie