Proċedura : 2015/0148(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0003/2017

Testi mressqa :

A8-0003/2017

Dibattiti :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Votazzjonijiet :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 06/02/2018 - 5.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

RAPPORT     ***I
PDF 1853kWORD 248k
13.1.2017
PE 582.397v01-00 A8-0003/2017

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Ian Duncan

Rapporteur għal opinjoni (*):

Fredrick Federley Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI TAL-MINORANZA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0337),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0190/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' April 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0003/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni sabiex tippromwovi t-tnaqqis tal-gassijiet serra b'mod kosteffettiv u ekonomikament effiċjenti.

(1)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni sabiex tippromwovi kemm it-tnaqqis tal-gassijiet serra b'mod kosteffettiv u ekonomikament effiċjenti kif ukoll it-tisħiħ sostenibbli tal-industrija tal-Unjoni kontra r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment.

__________________

__________________

15 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

15 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-objettiv tad-Direttiva huwa li tikseb ċertu livell ta' tnaqqis fl-emissjonijiet b'mod li ma jwassalx għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment. Dan huwa essenzjali kemm mill-perspettiva ambjentali (li tiġi evitata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet) kif ukoll dik ekonomika (rilokazzjoni ta' attivitajiet u impjiegi). Għalhekk, dan l-objettiv għandu jiżdied mal-ewwel Artikolu sabiex jiġi rikonoxxut bis-sħiħ bħala objettiv ewlieni.

Emenda2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 impenja ruħu biex inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra kumplessivi tal-Unjoni tal-anqas b'40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet u l-mira għandha tintlaħaq b'mod kosteffettiv permezz tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-Unjoni (EU ETS) bi tnaqqis ta' 43 % taħt il-livelli tal-2005 sal-2030. Dan kien ikkonfermat fl-impenn ta' tnaqqis maħsub iddeterminat fuq livell nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima fis-6 ta' Marzu 201516.

(2)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 impenja ruħu biex inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra kumplessivi tal-Unjoni tal-anqas b'40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet u l-mira trid tintlaħaq b'mod kosteffettiv permezz tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-Unjoni (EU ETS) bi tnaqqis ta' 43 % taħt il-livelli tal-2005 sal-2030. Dan kien ikkonfermat fl-impenn ta' tnaqqis maħsub iddeterminat fuq livell nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima fis-6 ta' Marzu 2015. L-isforz tat-tnaqqis fl-emissjonijiet għandu jiġi kondiviż b'mod ġust bejn is-setturi koperti mill-EU ETS.

__________________

 

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

 

Emenda3

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Sabiex jiġi onorat l-impenn miftiehem li s-setturi kollha tal-ekonomija jikkontribwixxu għat-twettiq tal-mira ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra kumplessivi tal-Unjoni tal-anqas b'40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030, huwa importanti li l-EU ETS, għalkemm hija l-għodda ewlenija tal-Unjoni biex jinkisbu l-objettivi tal-Unjoni fir-rigward tal-klima u l-enerġija fuq perijodu twil, tiġi kkomplementata b'azzjonijiet ekwivalenti addizzjonali meħuda permezz ta' atti u strumenti legali oħra li jindirizzaw l-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn setturi li mhumiex koperti mill-EU ETS.

Ġustifikazzjoni

L-interazzjoni tal-EU ETS ma' miżuri legali addizzjonali, tenfasizza l-importanza li tiġi żgurata ambizzjoni kemm f'setturi tal-ETS kif ukoll f'dawk li ma jaqgħux taħt l-ETS, mhux l-inqas fid-dawl tar-reviżjoni li jmiss tal-ESD u l-LULUCF.

Emenda4

Proposta għal direttiva

Premessa 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)  Skont il-Ftehim adottat f'Pariġi fil-21 Konferenza tal-Partijiet għall-UNFCCC tat-12 ta' Diċembru 2015 (il-"Ftehim ta' Pariġi"), il-pajjiżi huma meħtieġa jimplimentaw politiki sabiex jiksbu aktar minn 180 Kontribut Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali (INDCs) li jkopru madwar 98 % tal-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra. Il-Ftehim ta' Pariġi għandu l-għan li jillimita ż-żieda fit-temperatura medja globali għal ferm inqas minn 2°C iktar mil-livelli preindustrijali u li jara li jsiru l-isforzi ħalli ż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 1,5°C iktar mil-livelli preindustrijali. Ħafna minn dawn il-politiki huma mistennija li jinvolvu l-ipprezzar tal-karbonju jew miżuri simili, u għalhekk għandha tiġi stabbilita klawsola ta' reviżjoni f'din id-Direttiva sabiex il-Kummissjoni tkun tista', fejn xieraq, tipproponi tnaqqis aktar strett tal-emissjonijiet wara l-ewwel eżerċizzju ta' rendikont skont il-Ftehim ta' Pariġi fl-2023, aġġustament tad-dispożizzjonijiet b'rabta mar-rilokazzjoni tranżitorja tal-emissjonijiet tal-karbonju sabiex jirriflettu l-iżvilupp ta' mekkaniżmi tal-ipprezzar tal-karbonju barra l-Unjoni, u għodod u miżuri ta' politika addizzjonali li jsaħħu l-impenji ta' tnaqqis tal-gassijiet serra tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Il-klawsola ta' reviżjoni għandha tiżgura wkoll li tiġi adottata komunikazzjoni fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv, li għandu jsir taħt l-UNFCCC fl-2018, li tivvaluta l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda5

Proposta għal direttiva

Premessa 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c)  B'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi u b'konformità mal-impenn tal-koleġiżlaturi espress fid-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u d-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b, is-setturi kollha tal-ekonomija huma meħtieġa jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju (CO2). Għal dan l-għan qed isiru, u għandhom ikunu mħeġġa, sforzi sabiex jiġu limitati l-emissjonijiet marittimi internazzjonali permezz tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), bl-għan li jiġi stabbilit pjan ta' azzjoni ċar tal-OMI għal miżuri tal-politika dwar il-klima biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tbaħħir f'livell globali. L-adozzjoni ta' miri ċari biex jitnaqqsu l-emissjonijiet marittimi internazzjonali permezz tal-OMI saret kwistjoni ta' urġenza kbira u prerekwiżit għall-Unjoni biex ma tieħux azzjoni ulterjuri dwar l-inklużjoni tas-settur marittimu fi ħdan l-EU ETS. Jekk, madankollu, tali ftehim ma jintlaħaqx sa tmiem l-2021, is-settur għandu jiġi inkluż taħt l-EU ETS u għandu jiġi stabbilit fond għall-kontribuzzjonijiet tal-operaturi tal-vapuri u għall-konformità kollettiva b'rabta mal-emissjonijiet tas-CO2 diġà koperti mis-sistema tal-Unjoni għall-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika (is-sistema MRV) stabbilita fir-Regolament (UE) 2015/757 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1c (emissjonijiet rilaxxati f'portijiet tal-Unjoni u matul vjaġġi lejn u minn dawn il-portijiet). Sehem mid-dħul mill-irkantar tal-kwoti lis-settur marittimu għandu jintuża biex titjieb l-effiċjenza fl-enerġija u jiġu appoġġjati investimenti f'teknoloġiji innovattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 fis-settur marittimu, inklużi t-trasport marittimu fuq distanzi qosra u l-portijiet.

 

__________________

 

1aId-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63).

 

1bId-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136).

 

1cIr-Regolament (UE) 2015/757 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE (ĠU L 123, 19.5.2015, p. 55).

Emenda6

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li EU ETS riformata li tiffunzjona sew bi strument biex jistabbilizza s-suq sejra tkun l-istrument ewlieni Ewropew biex tintlaħaq din il-mira, b'fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,2 % mill-2021 'il quddiem, bl-allokazzjoni bla ħlas li ma tiskadiex iżda bil-miżuri eżistenti li jkomplu wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'ekonomiji oħra ewlenin, mingħajr ma jitnaqqas is-sehem ta' kwoti li jridu jiġu rkantati. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala figura perċentwali fil-leġiżlazzjoni, biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza u sabiex is-sistema globali ssir aktar sempliċi u faċli tifhimha.

(3)  EU ETS riformata li tiffunzjona sew bi strument imsaħħaħ biex jistabbilizza s-suq u t-tneħħija ta' għadd sinifikanti ta' kwoti żejda mis-suq se jkunu l-istrumenti ewlenin Ewropej biex tintlaħaq din il-mira, b'fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,4 % mill-2021 'il quddiem, bl-allokazzjoni bla ħlas li ma tiskadiex iżda b'miżuri li jkomplu wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'ekonomiji oħra ewlenin. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala figura perċentwali fil-leġiżlazzjoni, li għandha titnaqqas bl-applikazzjoni ta' fattur ta' korrezzjoni transsettorjali biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza, biex is-sistema globali ssir aktar sempliċi u aktar faċli li tinftiehem, u biex dawk is-setturi li huma l-aktar f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jiġu protetti minn fattur ta' korrezzjoni transsettorjali. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinżammu taħt reviżjoni b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi u għandhom jiġu aġġustati kif xieraq jekk dan ikun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-obbligi tal-Unjoni b'rabta mat-tibdil fil-klima skont dak il-ftehim.

Emenda7

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  Il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (LDCs) huma partikolarment vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima u huma responsabbli biss għal livelli baxxi ħafna ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra. Għalhekk, għandha tingħata prijorità partikolari sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-LDCs billi l-kwoti tal-EU ETS jintużaw sabiex tiġi ffinanzjata azzjoni klimatika, b'mod partikolari b'rabta mal-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima, permezz tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima tal-UNFCCC.

Emenda8

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Hija prijorità prinċipali tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u affordabbli liċ-ċittadini tagħha. L-ilħuq ta' dan jeħtieġ kontinwazzjoni tal-azzjoni klimatika ambizzjuża bl-EU ETS bħala l-pedament tal-politika dwar it-tibdil fil-klima tal-Ewropa, u progress fuq l-aspetti l-oħra tal-Unjoni tal-Enerġija17. L-implimentazzjoni tal-ambizzjoni deċiża fil-qafas għall-2030 tikkontribwixxi għat-twassil ta' prezz tal-karbonju sinifikanti u l-kontinwazzjoni tal-istimulazzjoni tat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra.

(4)  Hija prijorità prinċipali tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u affordabbli liċ-ċittadini u lill-industriji tagħha. L-ilħuq ta' dan jeħtieġ kontinwazzjoni tal-azzjoni klimatika ambizzjuża bl-EU ETS bħala l-pedament tal-politika dwar it-tibdil fil-klima tal-Unjoni, u progress fuq l-aspetti l-oħra tal-Unjoni tal-Enerġija17. Jeħtieġ li tiġi kkunsidrata l-interazzjoni tal-EU ETS ma' politiki nazzjonali u tal-Unjoni oħrajn dwar il-klima u l-enerġija li għandhom impatt fuq id-domanda għall-kwoti tal-EU ETS. L-implimentazzjoni tal-ambizzjoni deċiża fil-qafas għall-2030 u l-indirizzar adegwat tal-progress f'aspetti oħra tal-Unjoni tal-Enerġija jikkontribwixxu għat-twassil ta' prezz tal-karbonju sinifikanti u għall-kontinwazzjoni tal-istimulazzjoni tat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra.

__________________

__________________

17COM(2015)80, li tistabbilixxi Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem

17COM(2015)80, li tistabbilixxi Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem

Emenda9

Proposta għal direttiva

Premessa 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Jekk tiżdied l-ambizzjoni ta' effiċjenza fl-enerġija apparagun tal-mira ta' 27 % adottata mill-Kunsill, dan għandu jirriżulta f'iktar kwoti mingħajr ħlas għas-setturi tal-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Ġustifikazzjoni

Il-President Juncker appoġġja mira ta' effiċjenza fl-enerġija ta' mill-inqas 30 %. Il-maġġoranza tal-PE saħansitra tixtieq li tmur lil hinn minn dan. Dan ovvjament se jwassal għal aktar tnaqqis fl-emissjonijiet fil-kondiviżjoni tal-isforzi. Għalhekk, il-limitu massimu għall-kondiviżjoni tal-isforzi għandu jitnaqqas u l-ispazju għandu jintuża għall-protezzjoni tas-setturi tal-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda10

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  L-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li l-politika tal-Unjoni tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u, fuq il-bażi ta' dan, id-Direttiva 2003/87/KE tipprovdi għal tranżizzjoni lejn irkantar sħiħ maż-żmien. L-evitar tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju hija ġustifikazzjoni biex tiġi posposta t-tranżizzjoni sħiħa, u l-allokazzjoni bla ħlas u mmirata tal-kwoti lill-industrija hija ġġustifikata sabiex jiġu indirizzati r-riskji ġenwini ta' żidiet fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet tal-karbonju komparabbli sakemm miżuri ta' politika dwar it-tibdil fil-klima komparabbli ma jitwettqux minn ekonomiji ewlenin oħra.

(5)  L-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li l-politika tal-Unjoni tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u, fuq il-bażi ta' dan, id-Direttiva 2003/87/KE tipprovdi għal tranżizzjoni lejn irkantar sħiħ maż-żmien. L-evitar tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju hija ġustifikazzjoni biex jiġi pospost temporanjament l-irkantar sħiħ, u l-allokazzjoni bla ħlas u mmirata tal-kwoti lill-industrija hija eċċezzjoni ġġustifikata mill-prinċpju li min iniġġes għandu jħallas, sakemm ma jkun hemm l-ebda allokazzjoni żejda, sabiex jiġu indirizzati r-riskji ġenwini ta' żidiet fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet tal-karbonju komparabbli sakemm miżuri ta' politika dwar it-tibdil fil-klima komparabbli ma jitwettqux minn ekonomiji ewlenin oħra. Għal dak l-għan, l-allokazzjoni ta' kwoti mingħajr ħlas għandha tkun iżjed dinamika bi qbil mas-sollijiet previsti f'din id-Direttiva.

Emenda11

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  L-irkantar tal-kwoti tibqa' r-regola ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala l-eċċezzjoni. Konsegwentement, u kif ikkonfermat mill-Kunsill Ewropew, is-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li kien 57 % matul il-perjodu mill-2013 sal-2020, ma għandux jitnaqqas. Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni18 tagħti dettalji dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan is-sehem ta' 57 % huwa magħmul mill-kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, inklużi l-kwoti miżmuma għal dawk li jidħlu ġodda iżda mhux allokati, il-kwoti għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'ċerti Stati Membri u l-kwoti li jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19.

(6)  L-irkantar tal-kwoti għadu r-regola ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala l-eċċezzjoni. Konsegwentement, is-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li għandu jkun 57 % matul il-perjodu mill-2021 sal-2030, ma għandux jitnaqqas bl-applikazzjoni ta' fattur ta' korrezzjoni transsettorjali sabiex jiġu protetti dawk is-setturi l-aktar esposti għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni18 tagħti dettalji dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan is-sehem tal-irkant ta' 57 % huwa magħmul minn kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, inklużi l-kwoti mwarrba biex jiġi stabbilit Fond għall-Modernizzazzjoni mmirat lejn it-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri, kwoti mwarrba biex jiġu kkumpensati setturi jew sottosetturi esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti mġarrba b'riżultat ta' spejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku, kwoti mwarrba biex jiġi stabbilit Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta li jappoġġja r-reġjuni b'sehem kbir ta' ħaddiema f'setturi li jiddependu mill-faħam u b'PDG per capita ħafna inqas mill-medja tal-Unjoni, u kwoti li jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19. .

__________________

 

18 SEC(2015)XX

 

19Id-Deċiżjoni (UE) 2015/ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li tikkonċerna l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L […], […], p. […]).

19Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 2015 li tikkonċerna l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L 264, 9.10.2015, p. 1).

Emenda12

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Sabiex jiġi ppreservat il-benefiċċju ambjentali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Unjoni filwaqt li l-azzjonijiet minn pajjiżi oħra ma jagħtux inċentivi komparabbli lill-industrija biex tnaqqas l-emissjonijiet, l-allokazzjoni bla ħlas għandha tkompli għall-installazzjonijiet fis-setturi u s-sottosetturi bir-riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. L-esperjenza miġbura matul it-tħaddim tal-EU ETS ikkonfermat li s-setturi u s-sottosetturi huma fir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sa livelli differenti, u li l-allokazzjoni bla ħlas ippreveniet ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Filwaqt li ċerti setturi u sottosetturi jistgħu jitqiesu f'riskju ogħla ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, oħrajn jistgħu jgħaddu sehem konsiderevoli tal-ispejjeż tal-kwoti biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom fil-prezzijiet tal-prodotti mingħajr ma jitilfu s-sehem fis-suq u jġarrbu biss il-parti li jifdal tal-ispejjeż u għalhekk huma f'riskju baxx ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina u tiddifferenzja s-setturi rilevanti abbażi tal-intensità tal-kummerċ u l-intensità tal-emissjonijiet tagħhom biex tidentifika aħjar is-setturi f'riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Fejn, abbażi ta' dawn il-kriterji, jinqabeż livell limitu iddeterminat filwaqt li titqies il-possibbiltà rispettiva għas-setturi u s-sottosetturi kkonċernati li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti, is-settur jew is-sottosettur għandhom jitqiesu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Oħrajn għandhom jitqiesu f'riskju baxx jew fl-ebda riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-kunsiderazzjoni tal-possibbiltajiet għas-setturi u s-sottosetturi barra mill-ġenerazzjoni tal-elettriku li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti għandha tnaqqas ukoll il-qligħ mhux mistenni.

(7)  Sabiex jiġi ppreservat il-benefiċċju ambjentali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Unjoni filwaqt li l-azzjonijiet minn pajjiżi oħra ma jagħtux inċentivi komparabbli lill-industrija biex tnaqqas l-emissjonijiet, l-allokazzjoni bla ħlas għandha tkompli temporanjament għall-installazzjonijiet fis-setturi u s-sottosetturi bir-riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. L-esperjenza miġbura matul it-tħaddim tal-EU ETS ikkonfermat li s-setturi u s-sottosetturi huma fir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sa livelli differenti, u li l-allokazzjoni bla ħlas ippreveniet ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Filwaqt li ċerti setturi u sottosetturi jistgħu jitqiesu f'riskju ogħla ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, oħrajn jistgħu jgħaddu sehem konsiderevoli tal-ispejjeż tal-kwoti biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom fil-prezzijiet tal-prodotti mingħajr ma jitilfu s-sehem fis-suq u jġarrbu biss il-parti li jifdal tal-ispejjeż u għalhekk huma f'riskju baxx ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina u tiddifferenzja s-setturi rilevanti abbażi tal-intensità tal-kummerċ u l-intensità tal-emissjonijiet tagħhom biex tidentifika aħjar is-setturi f'riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Fejn, abbażi ta' dawn il-kriterji, jinqabeż livell limitu iddeterminat filwaqt li titqies il-possibbiltà rispettiva għas-setturi u s-sottosetturi kkonċernati li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti, is-settur jew is-sottosettur għandhom jitqiesu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Oħrajn għandhom jitqiesu f'riskju baxx jew fl-ebda riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-kunsiderazzjoni tal-possibbiltajiet għas-setturi u s-sottosetturi barra mill-ġenerazzjoni tal-elettriku li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti għandha tnaqqas ukoll il-qligħ mhux mistenni. Ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju f'setturi u sottosetturi li għalihom l-allokazzjoni bla ħlas tiġi kkalkulata abbażi tal-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku għandhom jiġu vvalutati wkoll fid-dawl tal-fatt li dawn il-prodotti huma magħmula kemm f'impjanti kimiċi u kemm f'raffineriji. Sabiex titnaqqas il-pressjoni minn fuq id-disponibbiltà ta' kwoti mingħajr ħlas, għandha tiġi stabbilita skema għall-inklużjoni tal-importazzjonijiet, li tkun konformi bis-sħiħ mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). L-iskema għandha tiffoka fuq setturi b'intensità kummerċjali baxxa u b'livell għoli ta' emissjonijiet bħalma huma s-setturi tas-siment u tal-gagazza.

Emenda13

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Sabiex jiġi rifless il-progress teknoloġiku fis-setturi kkonċernati u sabiex dawn jiġu aġġustati għall-perjodu rilevanti tal-allokazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni biex il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjonijiet bla ħlas lill-installazzjonijiet, iddeterminati fuq il-bażi tad-dejta mis-snin 2007-8, jiġu aġġornati b'konformità mat-titjib medju osservat. Għal raġunijiet ta' prevedibbiltà, dan għandu jitwettaq permezz tal-applikazzjoni ta' fattur li jirrappreżenta l-aħjar valutazzjoni tal-progress fis-setturi, li mbagħad għandha tikkunsidra dejta robusta, oġġettiva u verifikata mill-installazzjonijiet sabiex is-setturi li r-rata ta' titjib tagħhom tvarja b'mod konsiderevoli minn dan il-fattur ikollhom valur tal-parametru referenzjarju li jqarreb iżjed ir-rata ta' titjib attwali tagħhom. Fejn id-dejta turi differenza mit-tnaqqis tal-fattur li hija ogħla jew aktar baxxa minn 0,5% tal-valur tal-2007-8 fis-sena matul il-perjodu rilevanti, il-valur tal-parametru referenzjarju relatat għandu jkun aġġustat b'dak il-perċentwal. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni tal-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku fir-raffineriji u l-impjanti kimiċi, il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku għandhom ikomplu jkunu allinjati mal-parametri referenzjarji tar-raffineriji.

(8)  Sabiex jiġi rifless il-progress teknoloġiku fis-setturi kkonċernati u sabiex dawn jiġu aġġustati għall-perjodu rilevanti tal-allokazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni biex il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjonijiet bla ħlas lill-installazzjonijiet, iddeterminati fuq il-bażi tad-dejta mis-snin 2007 u 2008, jiġu aġġornati b'konformità mat-titjib medju osservat. Għal raġunijiet ta' prevedibbiltà, dan għandu jitwettaq permezz tal-applikazzjoni ta' fattur li jirrappreżenta l-valutazzjoni reali tal-progress mill-10 % tal-installazzjonijiet l-iktar effiċjenti fis-setturi, li mbagħad għandha tikkunsidra dejta robusta, oġġettiva u verifikata mill-installazzjonijiet sabiex is-setturi li r-rata ta' titjib tagħhom tvarja b'mod konsiderevoli minn dan il-fattur ikollhom valur tal-parametru referenzjarju li jqarreb iżjed ir-rata ta' titjib attwali tagħhom. Fejn id-dejta turi differenza mit-tnaqqis tal-fattur ta' iktar minn 1,75 % tal-valur li jikkorrispondi għas-snin 2007 u 2008 (ogħla jew aktar baxxa) fis-sena matul il-perjodu rilevanti, il-valur tal-parametru referenzjarju relatat għandu jkun aġġustat b'dak il-perċentwal. Fejn, madankollu, id-dejta turi rata ta' titjib ta' 0,25 jew anqas matul il-perjodu rilevanti, il-valur tal-parametru referenzjarju relatat għandu jkun aġġustat b'dak il-perċentwal. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni tal-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku fir-raffineriji u l-impjanti kimiċi, il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku għandhom ikomplu jkunu allinjati mal-parametri referenzjarji tar-raffineriji.

Emenda14

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw parzjalment, skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tal-klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni.

(9)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkumpensaw parzjalment, permezz ta' sistema ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-INDCs proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jindirizzaw ukoll l-aspetti soċjali tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomiji tagħhom u jużaw id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni. Għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jżidu mal-kumpens mogħti permezz tas-sistema ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni. Tali miżuri finanzjarji m'għandhomx jaqbżu l-livelli msemmija fil-linji gwida rilevanti dwar l-għajnuna mill-Istat.

Emenda15

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-inċentiv ewlieni fuq terminu twil minn din id-Direttiva għall-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS), teknoloġiji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u l-innovazzjoni rivoluzzjonarja fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju huwa s-sinjal tal-prezz tal-karbonju li toħloq u li l-kwoti ma jkunux jeħtieġu li jiġu ċeduti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li jinħażnu b'mod permanenti jew jiġu evitati. Barra minn hekk, sabiex ikunu ssupplimentati r-riżorsi li diġà qed jintużaw biex jaċċelleraw id-dimostrazzjoni ta' faċilitajiet tas-CCS kummerċjali u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, il-kwoti tal-EU ETS għandhom jintużaw biex jagħtu gwadanji ggarantiti għall-iskjerament tal-faċilitajiet tas-CCS, teknoloġji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u innovazzjoni industrijali fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fl-Unjoni għal diossidu tal-karbonju maqbud jew evitat fuq skala suffiċjenti, sakemm ikun hemm ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-għarfien. Il-maġġoranza ta' dan l-appoġġ għandha tiddependi fuq l-evitar ivverifikat tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, filwaqt li ċertu appoġġ jista' jingħata meta jintlaħqu ċerti tragwardi predeterminati filwaqt li tiġi kkunsiderata t-teknoloġija skjerata. Il-perċentwal massimu tal-ispejjeż tal-proġetti li jridu jiġu appoġġjati jista' jvarja skont il-kategorija ta' proġett.

(10)  L-inċentiv ewlieni fuq terminu twil minn din id-Direttiva għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju (CCS) u l-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU), teknoloġiji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u l-innovazzjoni rivoluzzjonarja fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju huwa s-sinjal tal-prezz tal-karbonju li toħloq u li l-kwoti ma jkunux jeħtieġu li jiġu ċeduti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li jinħażnu b'mod permanenti jew jiġu evitati. Barra minn hekk, sabiex ikunu ssupplimentati r-riżorsi li diġà qed jintużaw biex jaċċelleraw id-dimostrazzjoni ta' faċilitajiet tas-CCS u tas-CCU kummerċjali u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, il-kwoti tal-EU ETS għandhom jintużaw biex jagħtu gwadanji ggarantiti għall-iskjerament tal-faċilitajiet tas-CCS u tas-CCU, teknoloġji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u innovazzjoni industrijali fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fl-Unjoni għal diossidu tal-karbonju maqbud jew evitat fuq skala suffiċjenti, sakemm ikun hemm ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-għarfien. Il-maġġoranza ta' dan l-appoġġ għandha tiddependi fuq l-evitar ivverifikat tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, filwaqt li ċertu appoġġ jista' jingħata meta jintlaħqu ċerti tragwardi predeterminati filwaqt li tiġi kkunsiderata t-teknoloġija skjerata. Il-perċentwal massimu tal-ispejjeż tal-proġetti li jridu jiġu appoġġjati jista' jvarja skont il-kategorija ta' proġett.

Emenda16

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond għall-Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex jippromwovu b'mod trasparenti l-investimenti reali li jimmodernizzaw is-settur tal-enerġija tagħhom filwaqt li jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-enerġija intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u trasparenti biex jiżguraw l-implimentazzjoni l-aktar effiċjenti possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' governanza għandha tkun proporzjonata bl-iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. L-istruttura ta' governanza għandha tkun komposta minn bord għall-investimenti u kumitat ta' ġestjoni u għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi tal-BEI fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet sakemm ma jingħatax appoġġ lil proġetti żgħar permezz ta' self minn banek promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet permezz ta' programm nazzjonali li jikkondividi l-għanijiet tal-Fond għall-Modernizzazzjoni. L-investimenti ffinanzjati permezz tal-fond għandhom ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-Istati Membri bi dħul baxx ikunu indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz ta' forom differenti.

(11)  Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-Irkant stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 1031/2010. L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond għall-Modernizzazzjoni. L-Istati Membri li fl-2014 kellhom PDG per capita f'EUR bi prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni għandhom ikunu jistgħu, sal-2030, jidderogaw mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex jippromwovu b'mod trasparenti l-investimenti reali li jimmodernizzaw u jiddiversifikaw is-settur tal-enerġija tagħhom, skont l-għanijiet tal-Unjoni għall-2030 u l-2050 dwar il-klima u l-enerġija, filwaqt li jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-enerġija intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u trasparenti biex jiżguraw l-implimentazzjoni l-aktar effiċjenti possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess faċli. Dawn ir-regoli għandhom ikunu trasparenti, ibbilanċjati u proporzjonati bl-iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. L-istruttura ta' governanza għandha tkun komposta minn bord għall-investimenti, bord konsultattiv u kumitat ta' ġestjoni. Għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi tal-BEI fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet sakemm ma jingħatax appoġġ lil proġetti żgħar permezz ta' self minn banek promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet permezz ta' programm nazzjonali li jikkondividi l-għanijiet tal-Fond għall-Modernizzazzjoni. L-investimenti ffinanzjati permezz tal-fond għandhom ikunu proposti mill-Istati Membri u kwalunkwe finanzjament mill-Fond għandu jikkonforma ma' kriterji speċifiċi ta' eliġibbiltà. Sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-Istati Membri bi dħul baxx ikunu indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz ta' forom differenti.

Emenda17

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-modalitajiet, inkluża t-trasparenza, tal-allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija f'ċerti Stati Membri għandhom jittejbu. L-investimenti b'valur ta' EUR10 miljun jew iżjed għandhom jintgħażlu mill-Istat Membru kkonċernat permezz ta' proċess ta' offerti kompetittiv fuq il-bażi ta' regoli ċari u trasparenti biex jiġi żgurat li l-allokazzjoni bla ħlas tintuża biex tippromwovi investimenti reali għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija b'konformità mal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija. Investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun ukoll għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-allokazzjoni bla ħlas. L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħżel investimenti bħal dawn fuq il-bażi ta' kriterji ċari u trasparenti. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika. Il-pubbliku għandu jkun informat kif dovut fl-istadju tal-għażla tal-proġetti ta' investiment kif ukoll dwar l-implimentazzjoni tagħhom.

(12)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-modalitajiet, inkluża t-trasparenza, tal-allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għall-immodernizzar u d-diversifikazzjoni tas-settur tal-enerġija f'ċerti Stati Membri għandhom jittejbu. L-investimenti b'valur ta' EUR10 miljun jew iżjed għandhom jintgħażlu mill-Istat Membru kkonċernat permezz ta' proċess ta' offerti kompetittiv fuq il-bażi ta' regoli ċari u trasparenti biex jiġi żgurat li l-allokazzjoni bla ħlas tintuża biex tippromwovi investimenti reali għall-immodernizzar jew id-diversifikazzjoni tas-settur tal-enerġija b'konformità mal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż l-għan tal-promozzjoni tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija. Investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun ukoll għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-allokazzjoni bla ħlas. L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħżel investimenti bħal dawn fuq il-bażi ta' kriterji ċari u trasparenti. Il-proċess ta' għażla għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni pubblika u r-riżultati ta' tali proċess ta' għażla, inklużi l-proġetti rrifjutati, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Il-pubbliku għandu jkun informat kif dovut fl-istadju tal-għażla tal-proġetti ta' investiment kif ukoll dwar l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jittrasferixxu, parzjalment jew kompletament, il-kwoti korrispondenti lill-Fond għall-Modernizzazzjoni jekk ikunu eliġibbli biex jużaw iż-żewġ strumenti. Id-deroga għandha tintemm sa tmiem il-perjodu ta' negozjar fl-2030.

Emenda18

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Il-finanzjament tal-EU ETS għandu jkun koerenti ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tan-nefqa pubblika.

(13)  Il-finanzjament tal-EU ETS għandu jkun koerenti ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, inklużi Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-Istrateġija dwar il-Klima tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tan-nefqa pubblika.

Ġustifikazzjoni

Il-Fond għall-innovazzjoni għandu jopera b'mod ikkoordinat ma' Orizzont 2020 u l-FEIS. Rigward il-Fond għall-Modernizzazzjoni u l-allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas, il-kriterji dwar il-klima u l-investiment fl-enerġija żviluppati mill-BEI għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda19

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti li huma fis-seħħ għal installazzjonijiet żgħar li għandhom jiġu esklużi mill-EU ETS jippermettu lill-installazzjonijiet li huma esklużi li jibqgħu tali, u għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jaġġornaw il-lista tagħhom ta' installazzjonijiet esklużi u għall-Istati Membri li fil-preżent mhux qed jużaw din l-għażla biex jagħmlu hekk fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjar.

(14)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti li huma fis-seħħ għal installazzjonijiet żgħar li għandhom jiġu esklużi mill-EU ETS għandhom jiġu estiżi biex ikopru installazzjonijiet imħaddma minn intrapriżi żgħar u medji (SMEs) b'emissjonijiet ta' inqas minn 50 000 tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 f'kull waħda mit-tliet snin ta' qabel is-sena tal-applikazzjoni għall-esklużjoni. Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jaġġornaw il-lista tagħhom ta' installazzjonijiet esklużi u għall-Istati Membri li fil-preżent mhux qed jużaw din l-għażla biex jagħmlu hekk fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjar u f'nofs il-perjodu. Għandu jkun possibbli wkoll li l-installazzjonijiet li jipproduċu anqas minn 5 000 tunnellata ta' ekwivalenti ta' CO2 f'kull waħda mit-tliet snin ta' qabel il-bidu ta' kull perjodu ta' negozjar li jkunu esklużi mill-EU ETS, b'soġġett għal reviżjoni kull ħames snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri alternattivi ekwivalenti għall-installazzjonijiet li għażlu li jibqgħu barra ma jirriżultawx fi spiża ta' konformità ikbar. Ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għandhom jiġu ssimplifikati għal emittenti żgħar koperti bl-EU ETS.

Emenda20

Proposta għal direttiva

Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  Sabiex jitnaqqas b'mod konsiderevoli l-piż amministrattiv li jiffaċċjaw il-kumpaniji, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tqis miżuri bħal pereżempju l-awtomatizzar tas-sottomissjoni u l-verifika tar-rapporti dwar l-emissjonijiet, filwaqt li tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Emenda21

Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  L-atti delegati msemmija fl-Artikoli 14 u 15 għandhom jissimplifikaw ir-regoli ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika kemm jista' jkun sabiex titnaqqas il-burokrazija żejda għall-operaturi. L-att delegat imsemmi fl-Artikolu 19(3) għandu jiffaċilita l-aċċess għar-reġistru u l-użu tiegħu, speċjalment għall-operaturi ż-żgħar.

Emenda22

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1)  Fit-test kollu tad-Direttiva, it-terminu "skema Komunitarja" huwa sostitwit b'"EU ETS" u din is-sostituzzjoni hija akkumpanjata minn kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja.

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a)  Fit-test kollu tad-Direttiva, it-terminu "il-Komunità kollha" huwa sostitwit b'"l-Unjoni kollha";

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1b)  Fit-test kollu tad-Direttiva, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-punti (-1) u (-1a) u fl-Artikolu 26(2), it-terminu "Komunità" huwa sostitwit b'"Unjoni" u din is-sostituzzjoni hija akkumpanjata minn kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja;

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1c)  Fit-test kollu tad-Direttiva, il-kliem "il-proċedura riferita fl-Artikolu 23(2)" huwa sostitwit bil-kliem "proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 30c(2)";

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 - punt -1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1d)  Fl-Artikolu 3g, fil-punt (d) tal-Artikolu 5(1), fil-punt (c) tal-Artikolu 6(2), fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10a(2), fl-Artikolu 14(2), (3) u (4), fl-Artikolu 19(1) u (4) u fl-Artikolu 29a(4) il-kelma "regolament" hija sostitwita bil-kelma "att" u dawn is-sostituzzjonijiet huma akkumpanjati minn kwalunkwe bidla grammatikali neċessarja;

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda27

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1e (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 2 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1e)   Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

"1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-emissjonijiet mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I u għall-gassijiet serra elenkati fl-Annes II."

"1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għall-emissjonijiet mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I, għall-gassijiet serra elenkati fl-Annes II u għall-importaturi kif stipulat fl-Artikolu 10b."

Emenda28

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1f (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3 – punt h

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1f)  Fl-Artikolu 3, il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(h)  "istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq" tfisser:

"(h)  "istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq" tfisser:

-  kwalunkwe istallazzjoni li tagħmel attività waħda jew iżjed indikati fl-Anness I, li tkun akkwistat permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-ewwel darba, wara t-30 ta' Ġunju 2011,

-  kwalunkwe istallazzjoni li tagħmel attività waħda jew iżjed indikati fl-Anness I, li tkun akkwistat permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-ewwel darba, wara t-30 ta' Ġunju 2018,

-  kwalunkwe istallazzjoni li tagħmel attività li tiġi inkluża fl-iskema Komunitarja taħt l-Artikolu 24(1) jew (2), għall-ewwel darba, jew

-  kwalunkwe istallazzjoni li tagħmel attività li tiġi inkluża fl-iskema tal-Unjoni skont l-Artikolu 24(1) jew (2), għall-ewwel darba, jew

-  kull istallazzjoni li twettaq attività waħda jew iżjed indikati fl-Anness I jew attività li tiġi inkluża fl-iskema Komunitarja taħt l-Artikolu 24(1) jew (2), li kellha estensjoni sinifikanti wara t-30 ta' Ġunju 2011, safejn hija kkonċernata din l-estensjoni;"

-  kull istallazzjoni li twettaq attività waħda jew iżjed indikati fl-Anness I jew attività li tiġi inkluża fl-iskema tal-Unjoni skont l-Artikolu 24(1) jew (2), li kellha estensjoni sinifikanti wara t-30 ta' Ġunju 2018, safejn hija kkonċernata din l-estensjoni;"

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta' istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq - Istallazzjoni li kisbet permess GHG wara t-30 ta' Ġunju 2011 – teħtieġ li tiġi emendata biex tirrifletti l-Fażi IV. Fid-Direttiva attwali, istallazzjoni hija kkunsidrata bħala istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq 3 xhur qabel is-sottomissjoni mill-Istati Membri tal-lista ta' istallazzjonijiet (Settembru 2011). Il-proposta għall-Fażi 4 tipprevedi li s-sottomissjoni tal-lista ta' istallazzjonijiet issir sat-30 ta' Settembru 2018; għalhekk, jekk tinżamm l-istess loġika, l-istallazzjonijiet b'attività li tibda' wara t-30 ta' Ġunju 2018, għandhom jitqiesu bħala "istallazzjonijiet li daħlu ġodda fis-suq".

Emenda29

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1g (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3 – punt ua (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1g)  Fl-Artikolu 3, jiżdied il-punt li ġej:

 

"(ua)  "emittent żgħir" tfisser istallazzjoni b'emissjonijiet baxxi li tkun operata minn intrapriża żgħira jew ta' daqs medju u li tissodisfa mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

 

– l-emissjonijiet medji annwali vverifikati ta' dik l-istallazzjoni rrapportati lill-awtorità kompetenti rilevanti matul il-perjodu ta' negozjar immedjatament qabel il-perjodu ta' negozjar attwali, bl-esklużjoni tas-CO2 li jirriżulta mill-bijomassa u qabel kwalunkwe tnaqqis tas-CO2 trasferit, ikunu inqas minn 50 000 tunnellata ta' ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju fis-sena;

 

– l-emissjonijiet medji annwali msemmija fl-ewwel inċiż ma jkunux disponibbli għal dik l-istallazzjoni jew ma jkunux għadhom applikabbli għal dik l-istallazzjoni minħabba tibdil fil-konfini tal-istallazzjoni jew tibdil fil-kundizzjonijiet operattivi tal-istallazzjoni, imma l-emissjonijiet annwali ta' dik l-istallazzjoni għall-ħames snin li jmiss, bl-esklużjoni tas-CO2 li jirriżulta mill-bijomassa u qabel it-tnaqqis tas-CO2 trasferit, ikunu mistennija li jammontaw għal inqas minn 50 000 tunnellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena.

 

__________________

 

1a Kif definit fl-Anness tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE

Emenda30

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1h (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3c – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1h)  Fl-Artikolu 3c, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

'2. Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 13(1) li jibda fl-1 ta' Jannar 2013, u, fin-nuqqas ta' kwalunkwe emenda wara r-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 30(4), għal kull perijodu sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 95 % tal-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni mmultiplikati bin-numru ta' snin f'dak il-perijodu.

'2. Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 13 li jibda fl-1 ta' Jannar 2013, u, fin-nuqqas ta' kwalunkwe emenda wara r-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 30(4), għal kull perijodu sussegwenti, il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 95 % tal-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni mmultiplikati bin-numru ta' snin f'dak il-perijodu.

 

Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru fl-2021 għandha tkun 10 % anqas mill-allokazzjoni medja għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2016, u mbagħad tonqos kull sena bl-istess rata bħal dik tal-limitu massimu totali tal-EU ETS imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(1), sabiex il-limitu massimu għas-settur tal-avjazzjoni jsir aktar konformi mas-setturi l-oħra tal-EU ETS sal-2030.

 

Għall-attivitajiet tal-avjazzjoni minn u lejn ajrudromi li jinsabu barra ż-ŻEE, il-kwantità ta' kwoti li jridu jiġu allokati mill-2021'il quddiem tista' tiġi aġġustata b'kont meħud tal-mekkaniżmu globali bbażat fuq is-suq futur li ntlaħaq qbil dwaru fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) fid-39 assemblea tagħha. Sal-2019, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dawk l-attivitajiet wara l-40 assemblea tal-ICAO.

Dan il-persentaġġ jista' jkun rivedut bħala parti mir-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.

Dan il-persentaġġ jista' jkun rivedut bħala parti mir-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.

Emenda31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1i (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3c – paragrafu 4

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1i)  Fl-Artikolu 3c(4), l-aħħar sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

Dik id-deċiżjoni għandha tiġi kkunsidrata fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1).

Dik id-deċiżjoni għandha tiġi kkunsidrata fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 30c(1).

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda32

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt -1j (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3d – paragrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1j)  Fl-Artikolu 3d, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2.  Mill-1 ta' Jannar 2013, 15 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati. Dan il-persentaġġ jista' jiġi miżjud, bħala parti mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva."

"2.  Mill-1 ta' Jannar 2021, 50 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati."

Ġustifikazzjoni

Il-kwoti mingħajr ħlas mhux użati għandhom ikunu disponibbli sabiex jgħinu ħalli jiġi indirizzat ir-riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju f'industriji b'livelli għoljin ta' karbonju u ta' kummerċ.

Emenda33

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 1

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3d – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Fl-Artikolu 3d(3), it-tieni subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

(1)  Fl-Artikolu 3d, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23".

"3.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-arranġamenti dettaljati għall-irkantar mill-Istati Membri tal-kwoti li mhux meħtieġa jinħarġu bla ħlas skont il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu jew l-Artikolu 3f(8). In-numru ta' kwoti li għandhom jiġu rkantati f'kull perijodu minn kull Stat Membru għandu jkun proporzjonat għas-sehem tiegħu tat-total tal-emissjonijiet attribwiti għall-avjazzjoni tal-Istati Membri kollha għas-sena ta' referenza rrappurtati skont l-Artikolu 14(3) u vverifikati skont l-Artikolu 15. Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), is-sena ta' referenza għandha tkun l-2010 u għal kull perijodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 3c is-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xahar qabel il-bidu tal-perijodu li għalih jirreferi l-irkant."

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda34

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1a)  Fl-Artikolu 3d(4), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta' kwoti tal-avjazzjoni. Dak id-dħul għandu jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-iskema Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni. '

"4.  Id-dħul kollu jrid jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-iskema tal-Unjoni. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant jista' jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni. "

Emenda35

Proposta għal direttiva

Artikol 1, punt 1b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3e – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1b)  Fl-Artikolu 3e, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"1a.   Mill-2021 'il quddiem, ma għandha tingħata l-ebda kwota bla ħlas skont din id-Direttiva lis-settur tal-avjazzjoni sakemm din ma tkunx ikkonfermata b'deċiżjoni sussegwenti adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, peress li r-Riżoluzzjoni tal-ICAO A-39/3 tipprevedi li mill-2021 tibda tapplika miżura globali bbażata fuq is-suq. F'dan ir-rigward, il-koleġiżlaturi għandhom iqisu l-interazzjoni bejn dik il-miżura bbażata fuq is-suq u l-EU ETS."

Emenda36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Kapitolu IIa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:

 

"KAPITOLU IIa

 

L-inklużjoni tat-trasport bil-baħar fin-nuqqas ta' progress fil-livell internazzjonali

 

Artikolu 3ga

 

Introduzzjoni

 

Mill-2021, fin-nuqqas ta' sistema komparabbli li topera taħt l-OMI, l-emissjonijiet tas-CO2 li jseħħu fil-portijiet tal-Unjoni u matul vjaġġi lejn u minn portijiet tal-Unjoni, għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni permezz tas-sistema stabbilita f'dan il-Kapitolu, li għandha tkun operattiva mill-2023.

 

Artikolu 3gb

 

Kamp ta' applikazzjoni

 

Sal-1 ta' Jammar 2023, id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-ħruġ tal-kwoti fir-rigward tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vapuri li jkunu f'portijiet, li jaslu f'portijiet jew li jitilqu minn portijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru b'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/757. L-Artikoli 12 u 16 għandhom japplikaw għall-attivitajiet marittimi bl-istess mod bħal għal attivitajiet oħrajn.

 

Artikolu 3gc

 

Kwoti żejda għas-settur marittimu

 

Sal-1 ta' Awwissu 2021, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 30b sabiex tissupplemeta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-kwantità totali ta' kwoti għas-settur marittimu b'konformità ma' setturi oħra, il-metodu ta' allokazzjoni ta' kwoti għal dak is-settur permezz tal-irkantar u d-dispożizzjonijiet speċjali rigward l-Istat Membru li jamministra. Meta s-settur marittimu jiġi inkluż fl-EU ETS, l-ammont totali ta' kwoti għandu jiżdied b'dak l-ammont.

 

20% tad-dħul iġġenerat mill-irkantar tal-kwoti msemmija fl-Artikolu 3gd għandu jintuża permezz tal-fond stabbilit skont dak l-Artikolu ("Il-Fond tal-Klima Marittima") għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u biex jiġu appoġġjati investimenti f'teknoloġiji innovattivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 fis-settur marittimu, inklużi t-trasport marittimu fuq distanzi qosra u l-portijiet.

 

Artikolu 3gd

 

Fond tal-Klima Marittima

 

1.  Għandu jiġi stabbilit fond bl-għan li jikkumpensa għall-emissjonijiet marittimi, itejjeb l-effiċjenza fl-enerġija u jiffaċilita l-investimenti fit-teknoloġiji innovattivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mis-settur marittimu fil-livell tal-Unjoni.

 

2.  L-operaturi tal-vapuri jistgħu jħallsu, fuq bażi volontarja, kontribuzzjoni ta' sħubija annwali lill-fond, b'konformità mal-emissjonijiet totali tagħhom irrappurtati għas-sena kalendarja preċedenti skont ir-Regolament (UE) 2015/757. B'deroga mill-Artikolu 12(3), il-fond għandu jirrinunzja l-kwoti b'mod kollettiv f'isem l-operaturi ta' vapuri li jkunu membri tal-fond. Il-kontribuzzjoni għal kull tunnellata ta' emissjonijiet għandha tiġi stabbilita mill-fond sat-28 ta' Frar kull sena, u m'għandhiex tkun inqas mil-livell tal-prezz tas-suq għall-kwoti fis-sena preċedenti.

 

3.  Il-fond għandu jikseb kwoti ekwivalenti għall-kwantità totali kollettiva tal-emissjonijiet tal-membri tiegħu waqt is-sena kalendarja preċedenti u jirrinunzjahom fir-reġistru stabbilit fl-Artikolu 19 sat-30 ta' April kull sena għal kanċellazzjoni sussegwenti. Il-kontribuzzjonijiet għandhom isiru pubbliċi.

 

4.  Il-fond għandu jtejjeb ukoll l-effiċjenza fl-enerġija u jiffaċilita l-investimenti fit-teknoloġiji innovattivi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fis-settur marittimu, inklużi t-trasport marittimu fuq distanzi qosra u l-portijiet, permezz tad-dħul imsemmi fl-Artikolu 3gc. L-investimenti kollha appoġġjati mill-fond għandhom ikunu pubbliċi u konsistenti mal-għanijiet ta' din id-Direttiva.

 

5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 30b biex tissupplementa din id-Direttiva rigward l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

 

Artikolu 3ge

 

Kooperazzjoni internazzjonali

 

F'każ li jintlaħaq ftehim internazzjonali dwar miżuri globali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mit-trasport marittimu, il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva u jekk ikun xieraq għandha tipproponi emendi sabiex tiżgura allinjament ma' dak il-ftehim internazzjonali."

Emenda37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 5 − subparagrafu 1 − punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)  Fl-Artikolu 5, subparagrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:

 

"(da)  it-teknoloġiji CCU kollha li se jintużaw fl-istallazzjoni sabiex jgħinu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet",

Ġustifikazzjoni

Dettalji tat-teknoloġiji kollha ta' tnaqqis ta' emissjonijiet li l-operaturi biħsiebhom jużaw għandhom ikunu inklużi wkoll fl-applikazzjonijiet għal permessi għal emissjonijiet.

Emenda38

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2c (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punti ea u eb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c)  Fl-Artikolu 6(2), jiżdiedu l-punti li ġejjin:

 

"(ea)  ir-rekwiżiti legali kollha dwar ir-responsabbiltà soċjali u r-rapportar sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni ugwali u effettiva ta' regolamenti ambjentali u jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet interessati, inklużi r-rappreżentanti tal-ħaddiema, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-komunitajiet lokali, ikollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha (kif stipulat fil-Konvenzjoni Aarhus u kif implimentat fid-dritt tal-Unjoni u nazzjonali, inkluż fid-Direttiva 2003/87/KE);

 

(eb)  obbligu li kull sena tiġi ppubblikata informazzjoni komprensiva fir-rigward tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-konformità mad-direttivi tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali; u li din l-informazzjoni tkun aċċessibbli għar-rappreżentanti tal-ħaddiema u għar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili mill-komunitajiet lokali fil-viċinanza tal-istallazzjoni."

Emenda39

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 2d (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 7

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(2d)  L-Artikolu 7 jinbidel b'dan li ġej:

"L-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar kwalunkwe bidliet ippjanti fin-natura jew fl-operazzjoni, jew dwar estensjoni, jew tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità, tal-istallazzjoni li tista' tkun teħtieġ aġġornament tal-permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. Fejn xieraq, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess. Meta jkun hemm tibdil fl-identità tal-operatur tal-installazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess biex tinkludi l-isem u l-indirizz tal-operatur il-ġdid.

"Mingħajr dewmien żejjed, l-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar kwalunkwe bidla ppjanata fin-natura jew fl-operazzjoni, jew dwar estensjoni, jew tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità, tal-istallazzjoni li tista' tkun teħtieġ aġġornament tal-permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. Fejn xieraq, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess. Meta jkun hemm tibdil fl-identità tal-operatur tal-installazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha taġġorna l-permess bl-informazzjoni rilevanti dwar l-identità u l-kuntatt tal-operatur il-ġdid."

Emenda40

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 3

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 9 – paragrafi 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Sa mill-2021, il-fattur lineari għandu jkun 2,2 %."

"Sa mill-2021, il-fattur lineari għandu jkun 2,4 %."

Ġustifikazzjoni

Il-minimu assolut sabiex tintlaħaq il-parti l-baxxa tal-mira tal-UE għall-2050 ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 80-95 %.

Emenda41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tliet subparagrafi ġodda huma miżjuda mal-paragrafu 1:

(a)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

 

"1.  Mill-2019 'il quddiem, l-Istati Membri għandhom jirkantaw jew jikkanċellaw il-kwoti li ma jiġux allokati mingħajr ħlas skont l-Artikoli 10a u 10c u li ma jitqiegħdux fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq."

Emenda42

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri għandu jkun 57 %.

Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li għandu jiġi rkantat jew ikkanċellat għandu jkun 57 %, u dak is-sehem għandu jonqos b'mhux aktar minn ħames punti perċentwali matul il-perjodu kollu ta' għaxar snin li jibda fl-1 ta' Jannar 2021 skont l-Artikolu 10a(5). Tali aġġustament għandu jsir biss fis-sura ta' tnaqqis fil-kwoti rkantati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2. Meta ma jseħħ l-ebda aġġustament jew meta jkunu meħtieġa inqas minn ħames punti perċentwali biex isir aġġustament, il-kwantità li jifdal tal-kwoti għandha tiġi kkanċellata. Dan it-tħassir m'għandux jaqbeż il-200 miljun kwota.

Emenda43

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni").

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati sabiex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni"). Il-kwantità stabbilita f'dan is-subparagrafu għandha tifforma parti mis-sehem ta' 57 % tal-kwoti li jrid jiġi rkantat kif stabbilit fit-tieni subparagrafu.

Emenda44

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Barra minn hekk, 3 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jinħarġu bejn l-2021 u l-2030 għandhom jiġu rkantati sabiex jiġu kkumpensati setturi jew sottosetturi esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti effettivament imġarrba b'riżultat ta' spejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku kif stabbilit fl-Artikolu 10a(6) ta' din id-Direttiva. Żewġ terzi tal-kwantità stabbilita f'dan is-subparagrafu għandhom jiffurmaw parti mis-sehem ta' 57 % tal-kwoti li jrid jiġi rkantat kif stabbilit fit-tieni subparagrafu.

Emenda45

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 3b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Mill-1 ta' Jannar 2021 se jinħoloq Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta biex jikkomplementa l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew u dan għandu jkun iffinanzjat mill-ġbir komuni ta' 2 % tad-dħul mill-irkant;

 

Id-dħul minn dawn l-irkantijiet għandu jibqa' fil-livell tal-Unjoni, u għandu jintuża biex jiġu appoġġjati reġjuni li għandhom kemm sehem għoli ta' ħaddiema f'setturi li jiddependu mill-karbonju kif ukoll PDG per capita inqas sew mill-medja tal-Unjoni. Dawn il-miżuri għandhom jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

 

Id-dħul mill-irkant immirat lejn tranżizzjoni ġusta jista' jintuża f'modi differenti, bħal pereżempju:

 

- ħolqien ta' ċelluli ta' riallokazzjoni u/jew mobilità,

 

- inizjattivi ta' edukazzjoni/taħriġ biex il-ħaddiema jitħarrġu mill-ġdid jew itejbu l-ħiliet tagħhom,

 

- għajnuna fit-tfittxija ta' impjieg,

 

- ħolqien ta' negozju, u

 

- miżuri ta' monitoraġġ u miżuri preventivi biex jiġi evitat jew minimizzat l-impatt negattiv tal-proċess ta' ristrutturar fuq is-saħħa fiżika u mentali.

 

Peress li l-attivitajiet prinċipali li jridu jiġu ffinanzjati mill-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta huma relatati ħafna mas-suq tax-xogħol, is-sħab soċjali għandhom ikunu involuti b'mod attiv fil-ġestjoni tal-fond - abbażi tal-mudell tal-Kumitat tal-Fond Soċjali Ewropew - filwaqt li l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali lokali għandha tkun rekwiżit ewlieni għall-proġetti biex iġibu l-finanzi.

Emenda46

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri, wara li titnaqqas il-kwantità tal-kwoti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10a(8), għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.

Emenda47

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fl-1 ta' Jannar 2021, għandhom jitħassru 800 miljun kwota mir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq.

Emenda48

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt b – punt ii

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  10 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu rkantati għandhom ikunu distribwiti fost ċerti Stati Membri għal skopijiet ta' solidarjetà u tkabbir fil-Komunità, li jżid l-ammont ta' kwoti li dawk l-Istati Membri jirkantaw taħt il-punt (a) bil-perċentwali speċifikati fl-Anness IIa.

(b)  10 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu rkantati għandhom ikunu distribwiti fost ċerti Stati Membri għal skopijiet ta' solidarjetà u tkabbir fil-Komunità, li jżid l-ammont ta' kwoti li dawk l-Istati Membri jirkantaw taħt il-punt (a) bil-perċentwali speċifikati fl-Anness IIa. Fir-rigward ta' dawk l-Istati Membri li huma eliġibbli biex jibbenefikaw mill-Fond għall-Modernizzazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 10d, is-sehem tagħhom tal-kwoti speċifikat fl-Anness IIa għandu jiġi ttrasferit għas-sehem tagħhom fil-Fond għall-Modernizzazzjoni.

Emenda49

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt ba (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ba)  fil-paragrafu 3, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

"3.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn dħul ġenerat mill-irkant ta' kwoti. Talanqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandhom jiġu użati għal wieħed jew iżjed minn dan/dawn li ġej/ġejjin:"

"3.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta' kwoti. 100 % tad-dħul totali ġġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmi fil-paragrafu 2 jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandu jintuża għal wieħed jew iżjed minn dan/dawn li ġej/ġejjin:"

Emenda50

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt bb (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(bb)  fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(b)  biex jiġu żviluppati enerġiji rinnovabbli biex jissodisfaw l-impenn tal-Komunità tal-użu ta' 20 % ta' enerġiji rinnovabbli sal-2020, kif ukoll biex jiġu żviluppati teknoloġiji oħra li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni għal ekonomija sikura u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jgħinu fis-sodisfazzjon tal-impenn tal-Komunità li tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20 % sal-2020;"

"(b)  biex jiġu żviluppati enerġiji rinnovabbli biex jissodisfaw l-impenn tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli sal-2030, kif ukoll biex jiġu żviluppati teknoloġiji oħra li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni għal ekonomija sikura u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jgħinu fis-sodisfazzjon tal-impenn tal-Unjoni li, sal-2030, l-effiċjenza fl-enerġija tiżdied għal-livelli maqbula fl-atti leġiżlattivi xierqa;"

Emenda51

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt bc (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt f

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(bc)  fil-paragrafu 3, il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(f)  biex jinkoraġġixxu ċaqliq lejn emissjonijiet baxxi u forom pubbliċi ta' trasport;"

"(f)  biex jinkoraġġixxu ċaqliq lejn emissjonijiet baxxi u forom pubbliċi ta' trasport u jappoġġjaw - sakemm l-ispejjeż tas-CO2 ma jkunux riflessi b'mod simili għal modi oħra tat-trasport bis-superfiċje - modi ta' trasport elettrifikati bħalma huma l-ferroviji jew modi oħra tat-trasport bis-superfiċje elettrifikati b'kont meħud tal-ispejjeż indiretti tagħhom b'rabta mal-UE ETS; "

Emenda52

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt bd (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt h

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(bd)  fil-paragrafu 3, il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(h)  miżuri maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija u l-insulazzjoni jew jipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex jiġu indirizzati aspetti soċjali f'familji bi dħul baxx u medju; "

"(h)  miżuri maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija, is-sistemi ta' tisħin distrettwali u l-insulazzjoni jew jipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex jiġu indirizzati aspetti soċjali f'familji bi dħul baxx u medju;"

Emenda53

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt c

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt j

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j)  għall-finanzjament ta' miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu fil-prezzijiet tal-elettriku, sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10a(6);

(j)  għall-finanzjament ta' miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu fil-prezzijiet tal-elettriku, sakemm ma jintużax aktar minn 20 % tad-dħul għal dan l-iskop, u sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10a(6);

Emenda54

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt c

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt l

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(l)  għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali.

(l)  għall-indirizzar tal-impatt soċjali tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomiji tagħhom u għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'koordinazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali.

Emenda55

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt ca (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  fil-paragrafu 3, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

 

"Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta permezz ta' formola standardizzata mħejjija mill-Kummissjoni, li tinkludi informazzjoni dwar l-użu tad-dħul mill-irkantar għall-kategoriji differenti u l-addizzjonalità tal-użu tal-fondi. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni pubblika fuq is-sit web tagħha."

Emenda56

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt cb (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(cb)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"L-Istati Membri ikunu kunsidrati bħala li ssodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu jekk jistabbilixxu u jimplimentaw politika ta' appoġġ fiskali jew finanzjarju, inkluż b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jew linji politiċi regolatorji domestiċi li jaffettwaw l-appoġġ finanzjarju, stabbiliti għar-raġunijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu u li jkollhom valur ekwivalenti għal mill-inqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2."

"L-Istati Membri jkunu kkunsidrati bħala li ssodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu jekk jistabbilixxu u jimplimentaw politika ta' appoġġ fiskali jew finanzjarju, inkluż b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jew linji politiċi regolatorji domestiċi li jippromwovu appoġġ finanzjarju addizzjonali, stabbiliti għar-raġunijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu u li jkollhom valur għal 100 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmi fil-paragrafu 2 u jkunu rrappurtaw dawn il-politiki permezz ta' formola standardizzata pprovduta mill-Kummissjoni."

Emenda57

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt d

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafi 1, 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-tielet subparagrafu tal-paragrafu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

(d)  fil-paragrafu 4, l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23".

'4.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-ħinijiet, l-amministrazzjoni u aspetti oħra tal-irkantar sabiex jiġi żgurat li jitwettaq b'mod miftuħ, trasparenti, armonizzat u mhux diskriminatorju. Għal dan il-għan, il-proċess għandu jkun prevedibbli, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħinijiet u s-sekwenzjar tal-irkanti u l-volumi stmati ta' kwoti li jridu jsiru disponibbli. Meta valutazzjoni tas-setturi industrijali individwali turi li ma jkunux mistennija impatti sinifikanti fuq setturi jew sottosetturi esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, il-Kummissjoni tista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali, tadatta l-iskeda għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 13(1) li jibda fl-1 ta' Jannar 2013 biex tiżgura l-funzjonament xieraq tas-suq. Il-Kummissjoni m'għandhiex tagħmel aktar minn adattament wieħed bħal dan, għal għadd massimu ta' 900 miljun kwota.

 

L-irkanti għandhom jitfasslu biex jiżguraw li:

 

(a)  l-operaturi, u b'mod partikolari kwalunkwe SME koperta mill-EU ETS, ikollhom aċċess sħiħ, ġust u ekwitabbli,

 

(b)  il-parteċipanti kollha jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni fl-istess ħin u li l-parteċipanti ma jimminawx il-proċess tal-irkant,

 

(c)  l-organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni fl-irkanti jkunu kosteffikaċi u l-ispejjeż amministrattivi mhux meħtieġa jiġu evitati; u

 

(d)  l-emittenti ż-żgħar ikollhom aċċess għall-kwoti.";

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda58

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt da (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  fil-paragrafu 4, jiżdied il-ħames subparagrafu li ġej:

 

"Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni l-għeluq tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fit-territorju tagħhom minħabba miżuri nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-ammont ekwivalenti ta' kwoti li dan l-għeluq jirrappreżenta u tinforma lill-Istati Membri. L-Istati Membri jistgħu jikkanċellaw volum korrispondenti ta' kwoti mill-kwantità totali mqassma skont il-paragrafu 2."

Emenda59

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 4 – punt db (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(db)  il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

"5.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-funzjonament tas-suq Ewropew tal-karbonju. Kull sena, hija għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-funzjonament tas-suq tal-karbonju inkluż l-implimentazzjoni tal-irkanti, il-likwidità u l-volumi kkummerċjati. Jekk huwa meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni rilevanti hija mressqa quddiem il-Kummissjoni mill-inqas xahrejn qabel l-adozzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni."

'5.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-funzjonament tas-sistema EU ETS. Kull sena, hija għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-funzjonament tagħha inkluża l-implimentazzjoni tal-irkanti, il-likwidità u l-volumi kkummerċjati. Ir-rapport għandu jindirizza wkoll l-interazzjoni tal-EU ETS ma' politiki oħra tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, inkluż kif dawn il-politiki għandhom impatt fuq il-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda tal-EU ETS u l-konformità tagħhom mal-għanijiet tal-Unjoni għall-2030 u l-2050 fir-rigward tal-klima u l-enerġija. Ir-rapport għandu jqis ukoll ir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-impatt fuq l-investiment fi ħdan l-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni rilevanti titressaq quddiem il-Kummissjoni mill-inqas xahrejn qabel l-adozzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni."

Emenda60

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafi 1 u 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  it-tieni paragrafu tal-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma mibdula b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23. Dan l-att għandu jistipula wkoll allokazzjoni addizzjonali mir-riżerva ta' dawk li jidħlu ġodda għal żidiet sinifikanti fil-produzzjoni bl-applikazzjoni tal-istess livelli limitu u aġġustamenti fl-allokazzjoni li japplikaw fir-rigward ta' ċessjonijiet parzjali tal-operazzjoni. "

"1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta att delegat, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi miżuri fl-Unjoni kollha u kompletament armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti msemmija fil-paragrafi 4, 5, u 7, inkluża kwalunkwe dispożizzjoni neċessarja għall-applikazzjoni armonizzata tal-paragrafu 19. Dan l-att għandu jistipula wkoll allokazzjoni addizzjonali mir-riżerva ta' dawk li jidħlu ġodda għal tibdil sinifikanti fil-produzzjoni. L-att għandu, b'mod partikolari, jipprovdi li kwalunkwe żieda jew tnaqqis ta' mill-inqas 10 % fil-produzzjoni espressa bħala l-medja rikorrenti ta' dejta tal-produzzjoni verifikata għas-sentejn preċedenti meta mqabbla mal-attività tal-produzzjoni rrapportata skont l-Artikolu 11 tiġi aġġustata b'ammont korrispondenti ta' kwoti billi l-kwoti jitqiegħdu fi, jew jiġu rilaxxati, mir-riżerva msemmija fil-paragrafu 7.

 

Meta tkun qed tħejji l-att delegat imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tqis il-ħtieġa li tillimita l-kumplessità amministrattiva u li tevita l-manipulazzjoni tas-sistema. Għal dan il-għan hija tista', skont kif ikun xieraq, tuża flessibbiltà fl-applikazzjoni tal-livelli limitu stabbiliti f'dan il-paragrafu, meta dan ikun iġġustifikat minħabba ċirkostanzi speċifiċi. '

Emenda61

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) fil-paragrafu 1, it-tielet subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

"Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom, safejn ikun fattibbli, jiddeterminaw parametri referenzjarji ex ante Komunitarji sabiex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra u għal teknika ta' effiċjenza fl-enerġija filwaqt li tipprovdi prevedibbiltà lill-installazzjonijiet industrijali, billi tqis it-teknika l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi ta' produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet tal-iskart, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tas-CO2, fejn dawn il-faċilitajiet ikunu disponibbli, u ma għandhiex tipprovdi inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir ebda allokazzjoni gratis fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief għall-każijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 10c u l-elettriku prodott mill-gassijiet tal-iskart.

"Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom, safejn ikun fattibbli, jiddeterminaw parametri referenzjarji ex ante madwar l-Unjoni sabiex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra u għal teknika ta' effiċjenza fl-enerġija, billi tqis it-teknika l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi ta' produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet tal-iskart, l-użu tal-bijomassa, is-CCS u s-CCU, fejn dawn il-faċilitajiet ikunu disponibbli, u ma għandhiex tipprovdi inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief għall-każijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 10c u l-elettriku prodott mill-gassijiet tal-iskart.

Emenda62

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjoni bla ħlas għandhom ikunu aġġustati sabiex jiġi evitat qligħ mhux mistenni u jirriflettu l-progress teknoloġiku fil-perjodu bejn l-2007 u l-2008 u kull perjodu ta' wara li għalihom l-allokazzjonijiet bla ħlas huma determinati skont l-Artikolu 11(1). Dan l-aġġustament għandu jnaqqas il-valuri tal-parametri referenzjarji stabbiliti bl-att adottat skont l-Artikolu 10a b'1% tal-valur li kien stabbilit fuq il-bażi tad-dejta tal-2007-8 fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu rilevanti għall-allokazzjoni bla ħlas, sakemm:

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva sabiex tiddetermina l-valuri riveduti tal-parametru referenzjarju għall-allokazzjoni bla ħlas. Dawk l-atti għandhom ikunu konformi mal-atti delegati adottati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u għandhom jaderixxu ma' dan li ġej:

Emenda63

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt -i (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-i)   Għall-perijodu mill-2021 sal-2025, il-valuri tal-parametru referenzjarju għandhom jiġu determinati abbażi tal-informazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 11 għas-snin 2016-2017;

Emenda64

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt -ia (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-ia)   Abbażi ta' tqabbil tal-valuri tal-parametru referenzjarju bbażati fuq din l-informazzjoni mal-valur tal-parametru referenzjarju li jinsab fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/278, il-Kummissjoni għandha tiddetermina r-rata tat-tnaqqis annwali għal kull valur tal-parametru referenzjarju u tapplikaha għall-valuri tal-parametru referenzjarju applikabbli fil-perijodu 2013-2020 fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u l-2023 biex tiddetermina l-valuri tal-parametru referenzjarju għas-snin 2021-2025;

Emenda65

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha tidentifika jekk il-valuri għal kull parametru referenzjarju kkalkulati bl-użu tal-prinċipji fl-Artikolu 10a ivarjawx mit-tnaqqis annwali msemmi hawn fuq b'iżjed jew inqas minn 0,5 % tal-valur tal-2007-8 fis-sena. Jekk dan huwa l-każ, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu jkun aġġustat jew b'0,5 % jew b'1,5 % fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu li għalih issir l-allokazzjoni bla ħlas;

(i)  Meta, abbażi tal-informazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 11 ir-rata ta' titjib ma tkunx ogħla minn 0,25 %, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu għalhekk jitnaqqas b'dak il-perċentwal fil-perjodu 2021-2025, fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u l-2023;

Emenda66

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt ii

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

(ii)  Meta, abbażi tal-informazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 11 ir-rata ta' titjib ma tkunx ogħla minn 1,75 %, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu għalhekk jitnaqqas b'dak il-perċentwal fil-perjodu 2021-2025, fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u l-2023;

Emenda67

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni għal dan l-iskop skont l-Artikolu 22a.

imħassar

Emenda68

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt ba (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"Għall-perijodu bejn l-2026 u l-2030, il-valuri tal-parametru referenzjarju għandhom jiġu determinati bl-istess mod abbażi tal-informazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 11 għas-snin 2021-2022 u bir-rata ta' tnaqqis annwali tapplika fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u l-2028."

Emenda69

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt bb (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

(ii)  Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE hija li t-test jiġi ttrasferit f'post ieħor.

Emenda70

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt bc (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 4

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(bc)  il-paragrafu 4 huwa mibdul b'dan li ġej:

"4.  Għandha tingħata allokazzjoni bla ħlas għal tisħin distrettwali kif ukoll għal koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun ekonomikament iġġustifikata fir-rigward tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ. F'kull sena wara l-2013, l-allokazzjoni totali għal istallazzjonijiet bħal dawn fir-rigward tal-produzzjoni tas-sħana għandha tiġi aġġustata bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

"4.  Għandha tingħata allokazzjoni bla ħlas għal tisħin distrettwali kif ukoll għal koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita bid-Direttiva 2004/8/KE għal domanda li tkun ekonomikament iġġustifikata fir-rigward tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ.

Emenda71

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt c

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jiġi rispettat is-sehem tal-irkantar stabbilit fl-Artikolu 10, is-somma ta' allokazzjonijiet bla ħlas f'kull sena fejn is-somma tal-allokazzjonijiet bla ħlas ma tilħaqx il-livell massimu li jirrispetta s-sehem tal-irkantar tal-Istat Membru, il-kwoti li jifdal sa dak il-livell għandhom jintużaw għall-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-allokazzjonijiet bla ħlas sabiex jiġi rispettat is-sehem tal-irkantar tal-Istat Membri fis-snin ta' wara. Fejn, madankollu, jintlaħaq il-livell massimu, l-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom ikunu aġġustati kif xieraq. Kull aġġustament bħal dan għandu jitwettaq b'mod uniformi.

Meta s-somma ta' allokazzjonijiet bla ħlas f'sena partikolari ma tilħaqx il-livell massimu li jirrispetta s-sehem tal-irkantar tal-Istati Membri stipulat fl-Artikolu 10(1), il-kwoti li jifdal sa dak il-livell għandhom jintużaw għall-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-allokazzjonijiet bla ħlas fi snin sussegwenti. Meta, madankollu, il-livell massimu jintlaħaq, ammont ta' kwoti ekwivalenti għal tnaqqis sa ħames punti perċentwali tas-sehem tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati mill-Istati Membri matul il-perjodu kollu ta' għaxar snin li jibda fl-1 ta' Jannar 2021, skont l-Artikolu 10(1), għandu jiġi distribwit bla ħlas għal setturi u sottosetturi skont l-Artikolu 10b. Meta, madankollu, dan it-tnaqqis ma jkunx biżżejjed biex ilaħħaq mad-domanda ta' dawk is-setturi jew sottosetturi skont l-Artikolu 10b, l-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom ikunu aġġustati kif xieraq permezz ta' fattur ta' korrezzjoni transsettorjali uniformi għas-setturi b'intensità ta' kummerċ ma' pajjiżi terzi ta' inqas minn 15 % jew b'intensità tal-karbonju inqas minn 7 kg CO2/Euro VMG.

Emenda72

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt d

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawn l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

6.  Għandu jiġi adottat arranġament ċentralizzat fil-livell tal-Unjoni sabiex jikkumpensa s-setturi jew is-sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku.

 

Il-kumpens għandu jkun proporzjonat għall-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li effettivament jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku u għandu jiġi applikat skont il-kriterji stipulati fil-linji gwida relevanti dwar l-għajnuna mill-Istat sabiex jiġu evitati kemm effetti negattivi fuq is-suq intern kif ukoll kumpens żejjed tal-ispejjeż imġarrba.

 

Meta l-ammont ta' kumpens disponibbli ma jkunx biżżejjed biex jikkumpensa għall-ispejjeż indiretti eliġibbli, l-ammont ta' kumpens disponibbli għall-istallazzjonijiet eliġibbli kollha għandu jitnaqqas b'mod uniformi.

 

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 30b biex tissupplimenta din id-Direttiva għall-iskop imsemmi f'dan il-paragrafu billi ddaħħal fis-seħħ arranġamenti għall-ħolqien u l-funzjonament tal-fond.

Emenda73

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt da (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  fil-paragrafu 6, jiddaħħal subparagrafu ġdid:

 

"L-Istati Membri jistgħu jadottaw ukoll miżuri finanzjarji nazzjonali li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawk l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u skont l-Artikolu 10(3) ta' din id-Direttiva. Dawk il-miżuri nazzjonali, flimkien mal-appoġġ imsemmi fl-ewwel subparagrafu, m'għandhomx jaqbżu l-livell massimu ta' kumpens imsemmi fil-linji gwida rilevanti dwar l-għajnuna mill-Istat u m'għandhomx joħolqu distorsjonijiet ġodda tas-suq. Il-limiti massimi eżistenti dwar kumpens permezz ta' għajnuna mill-Istat għandhom ikomplu jonqsu tul il-perjodu ta' negozjar."

Emenda74

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt e – punt i

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 7 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kwoti mill-ammont massimu msemmi fl-Artikolu 10a(5) ta' din id-Direttiva li ma kinux allokati mingħajr ħlas sal-2020 għandhom jitwarrbu għal min jidħol ġdid u żidiet sinifikanti fil-produzzjoni, flimkien ma' 250 miljun kwota poġġuti fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq skont l-Artikolu 1(3) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*).

Għandhom jitwarrbu 400 miljun kwota għal min jidħol ġdid u għal żidiet sinifikanti fil-produzzjoni.

Emenda75

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt e – punt i

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 7 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sa mill-2021, il-kwoti mhux allokati għall-installazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 19 u 20 għandhom jiżdiedu mar-riżerva."

Sa mill-2021 'il quddiem, kwalunkwe kwota mhux allokata għall-installazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 19 u 20 għandha tiżdied mar-riżerva.

Emenda76

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f – parti introduttorja

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  fil-paragrafu 8, l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 8 jinbidlu b'dan li ġej:

(f)  il-paragrafu 8 huwa mibdul b'dan li ġej:

Emenda77

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f – subparagrafu 1

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.   400 miljun kwota għandhom ikunu disponibbli biex jappoġġjaw l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-setturi industrijali elenkati fl-Anness I, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li għandhom l-għan ta' qbid u ħżin ġeoloġiku (CCS) ambjentalment sikur tad-diossidu tal-karbonju kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fit-territorju tal-Unjoni.

8.   600 miljun kwota għandhom ikunu disponibbli biex jiġu promossi investimenti fl-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-setturi industrijali elenkati fl-Anness I, inklużi prodotti u materjali b'bażi bijoloġika li jissostitwixxu materjali b'intensità qawwija tal-karbonju, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li għandhom l-għan ta' CCS u CCU ambjentalment sikuri kif ukoll proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli u ta' ħżin tal-enerġija, fit-territorju tal-Unjoni.

Emenda78

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kwoti għandhom ikunu disponibbli għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi industrijali b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jappoġġjaw proġetti ta' dimostrazzjoni għall-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' CCS u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli li għadhom mhux kummerċjalment vijabbli f'postijiet ibbilanċjati ġeografikament. Sabiex ikunu promossi proġetti innovattivi, jistgħu jiġu appoġġjati sa 60 % tal-ispejjeż rilevanti tal-proġetti, li minnhom sa 40 % ma jeħtieġux prevenzjoni verifikata tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sakemm jintlaħqu t-tragwardi predeterminati u jittieħed kont tat-teknoloġija użata.

Il-kwoti għandhom ikunu disponibbli għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi industrijali b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jappoġġjaw proġetti ta' dimostrazzjoni għall-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, CCS u CCU li għadhom mhux kummerċjalment vijabbli. Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-impatt tagħhom fuq is-sistemi tal-enerġija jew il-proċessi industrijali fi ħdan Stat Membru, grupp ta' Stati Membri jew l-Unjoni. Sabiex ikunu promossi proġetti innovattivi, jistgħu jiġu appoġġjati sa 75 % tal-ispejjeż rilevanti tal-proġetti, li minnhom sa 60 % ma jeħtieġux prevenzjoni verifikata tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sakemm jintlaħqu t-tragwardi predeterminati u jittieħed kont tat-teknoloġija użata. Il-kwoti għandhom jiġu allokati lil proġetti skont il-ħtiġijiet tagħhom biex jilħqu stadji importanti predeterminati.

Emenda79

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... għandhom jissupplimentaw kull riżorsa eżistenti li jifdal skont dan il-paragrafu għall-proġetti msemmija hawn fuq, bi proġetti fl-Istati Membri kollha inklużi proġetti fuq skala żgħira, qabel l-2021. Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti.

Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq għandhom jissupplimentaw kull riżorsa eżistenti li jifdal skont dan il-paragrafu bħala konsegwenza ta' fondi li jirriżultaw mill-irkanti tal-kwoti NER300 għall-perijodu bejn l-2013 u l-2020 li ma ntużawx, għall-proġetti msemmija fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi, bi proġetti fl-Istati Membri kollha inklużi proġetti fuq skala żgħira, qabel l-2021 u mill-2018 'il quddiem. Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti, b'kont meħud tar-relevanza tagħhom b'rabta mad-dekarbonizzazzjoni tas-setturi kkonċernati.

 

Il-proġetti appoġġjati skont dan is-subparagrafu jistgħu jirċievu wkoll appoġġ addizzjonali skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi.

Emenda80

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b biex tissupplimenta din id-direttiva billi tistabbilixxi l-kriterji li għandhom jintużaw għall-għażla ta' proġetti li huma eliġibbli biex jibbenefikaw mill-kwoti addizzjonali msemmija f'dan il-paragrafu, b'kont meħud tal-prinċipji li ġejjin:

 

(i) Il-proġetti għandhom jiffokaw fuq it-tfassil u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet rivoluzzjonarji u fuq l-implimentazzjoni ta' programmi ta' dimostrazzjoni;

 

(ii) L-attivitajiet għandhom joperaw qrib tas-suq f'impjanti ta' produzzjoni sabiex juru l-vijabbiltà tat-teknoloġiji rivoluzzjonarji biex jingħelbu l-ostakoli kemm teknoloġiċi kif ukoll dawk mhux teknoloġiċi;

 

(iii) Il-proġetti għandhom jindirizzaw soluzzjonijiet teknoloġiċi li jkollhom il-potenzjal ta' applikazzjoni mifruxa, u jistgħu jikkombinaw teknoloġiji differenti;

 

(iv) Idealment, is-soluzzjonijiet u t-teknoloġiji għandu jkollhom il-potenzjal li jiġu trasferiti fi ħdan is-settur u possibbilment lil setturi oħrajn.

 

(v) Il-proġetti fejn l-emissjonijiet mistennija jkunu ferm inqas mill-valur ta' parametru referenzjarju rilevanti għandhom jingħtaw prijorità. Il-proġetti eliġibbli għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis fl-emissjonijiet taħt il-valuri tal-parametru referenzjarju msemmija fil-paragrafu 2 jew għandu jkollhom prospetti futuri biex inaqqsu b'mod sinifikanti l-ispiża tat-transizzjoni lejn produzzjoni tal-enerġija b'emissjonijiet baxxi; u

 

(vi) Il-proġetti CCU għandhom iwasslu għal tnaqqis nett fl-emissjonijiet u ħażna permanenti tas-CO2 tul il-ħajja kollha tagħhom.

Emenda81

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt f

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

Għandhom jiġu allokati kwoti għall-proġetti li jissodisfaw il-kriterji msemmija fit-tielet subparagrafu. L-appoġġ għal dawn il-proġetti għandu jingħata permezz tal-Istati Membri u għandu jikkumplimenta l-kofinanzjament sostanzjali mill-operatur tal-installazzjoni. Huma jistgħu jiġu kkofinanzjati wkoll mill-Istati Membri kif ukoll minn strumenti oħra. L-ebda proġett m'għandu jirċievi appoġġ permezz tal-mekkaniżmu taħt dan is-subparagrafu li jeċċedi 15 % tal-għadd totali ta' kwoti disponibbli għal dan l-għan. Dan l-appoġġ għandu jitqies skont il-paragrafu 7.

Il-kwoti msemmija fit-tieni u t-tielet subparagrafi għandhom jiġu allokati għall-proġetti li jissodisfaw il-kriterji msemmija fit-tielet subparagrafu. L-appoġġ għal dawn il-proġetti għandu jingħata permezz tal-Istati Membri u għandu jikkumplimenta l-kofinanzjament sostanzjali mill-operatur tal-installazzjoni. Huma jistgħu jiġu kkofinanzjati wkoll mill-Istati Membri kif ukoll minn strumenti oħra. L-ebda proġett individwali m'għandu jirċievi appoġġ permezz tal-mekkaniżmu taħt dan is-subparagrafu li jeċċedi 15 % tal-għadd totali ta' kwoti disponibbli għal dan l-għan. Dan l-appoġġ għandu jitqies skont il-paragrafu 7.

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni tal-PE hija li jinżamm it-test attwali għal dan is-subparagrafu.

Emenda82

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 5 – punt ia (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 20

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ia)  il-paragrafu 20 huwa mibdul b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha, bħala parti mill-miżuri adottati taħt il-paragrafu 1, tinkludi miżuri għad-definizzjoni tal-istallazzjonijiet li jkunu waqqfu l-operazzjonijiet tagħhom parzjalment jew tnaqqas il-kapaċità tagħhom b'mod sinifikanti u miżuri għall-adattament, kif xieraq, tal-livell tal-kwoti gratis mogħtija lilhom kif ikun jeħtieġ il-każ."

"Il-Kummissjoni għandha, bħala parti mill-miżuri adottati taħt il-paragrafu 1, tinkludi miżuri għad-definizzjoni tal-istallazzjonijiet li jkunu waqqfu l-operazzjonijiet tagħhom parzjalment jew tnaqqas il-kapaċità tagħhom b'mod sinifikanti u miżuri għall-adattament, kif xieraq, tal-livell tal-kwoti gratis mogħtija lilhom kif ikun jeħtieġ il-każ.

 

Dawn il-miżuri għandhom jipprovdu flessibbiltà lis-setturi tal-industrija meta l-kapaċità hija trasferita b'mod regolari bejn l-installazzjonijiet operattivi fl-istess kumpanija."

Ġustifikazzjoni

F'xi setturi tal-industrija, il-kapaċità tista' tiġi trasferita bejn il-faċilitajiet operattivi (tal-istess operatur). Din hija karatteristika ta' negozji staġjonali fejn il-produzzjoni ta' ċertu sit tista' tiżdied billi jiżdied it-tul tal-operazzjoni. Hija meħtieġa flessibbiltà li tippermetti trasferimenti regolari ta' kwoti bejn siti operatorji differenti.

Emenda83

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji enerġetikament intensivi f'każ ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

Miżuri tranżitorji li jappoġġjaw ċerti industriji enerġetikament intensivi f'każ ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

Emenda84

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Għandha tiġi stabbilita skema għall-inklużjoni tal-importazzjonijiet, li tkun konformi bis-sħiħ mar-regoli tad-WTO. Din għandha tirrikjedi li l-importaturi f'setturi li m'għandhomx intensità kummerċjali ogħla minn 10 % fis-snin 2009 sa 2013 u huma koperti mill-EU ETS jakkwistaw u jċedu kwoti għall-prodotti importati.

 

Sat-30 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika d-disinn preċiż tar-rekwiżiti dettaljati għal din l-iskema. Qabel ma tippreżenta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt, li tinkludi konsultazzjoni ta' partijiet interessati u studju tal-fattibbiltà li jħares lejn l-aktar mod effettiv biex tiġi introdotta tali skema. Din il-valutazzjoni għandha tkun ippubblikata flimkien mal-komunikazzjoni li tivvaluta l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi li trid tiġi ppubblikata fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv taħt l-UNFCCC fl-2018, kif stipulat fl-Artikolu 30a.

 

Ladarba dan il-mekkaniżmu jkun fis-seħħ, m'għandha tingħata l-ebda allokazzjoni bla ħlas lil setturi u sottosetturi li jkunu meqjusa li jinsabu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju iżda jkunu koperti mill-mekkaniżmu għall-inklużjoni tal-karbonju mill-importazzjonijiet.

Emenda85

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Wara l-adozzjoni tar-reviżjoni tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, il-Kummissjoni għandha tivvaluta mill-ġdid is-sehem tat-tnaqqis fl-emissjonijiet fl-EU ETS u d-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**. Biex tiġi protetta l-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jew ta' investiment għandu jintuża tnaqqis addizzjonali b'mira ogħla relatata mal-effiċjenza fl-enerġija.

 

____________

 

* Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

 

** Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136).

Ġustifikazzjoni

Il-President Juncker appoġġja mira ta' effiċjenza fl-enerġija ta' mill-inqas 30 %. Il-maġġoranza tal-PE saħansitra tixtieq li tmur lil hinn minn dan. Dan ovvjament se jwassal għal aktar tnaqqis fl-emissjonijiet fil-kondiviżjoni tal-isforzi. Għalhekk, il-limitu massimu għall-kondiviżjoni tal-isforzi għandu jitnaqqas u l-ispazju għandu jintuża għall-protezzjoni tas-setturi tal-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda86

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott mill-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom huwa ogħla minn 0,18 jistgħu jkunu inklużi fil-grupp imsemmi fil-paragrafu 1, fuq il-bażi ta' valutazzjoni kwalitattiva bl-użu tal-kriterji li ġejjin:

2.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott mill-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom huwa ogħla minn 0,12 jistgħu jkunu inklużi fil-grupp imsemmi fil-paragrafu 1, fuq il-bażi ta' valutazzjoni kwalitattiva bl-użu tal-kriterji li ġejjin:

(a)  il-limitu sa fejn huwa possibbli għal installazzjonijiet individwali fis-settur jew sottosetturi kkonċernati li jnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet jew il-konsum tal-elettriku;

(a)  il-limitu sa fejn huwa possibbli għal installazzjonijiet individwali fis-settur jew sottosetturi kkonċernati li jnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet jew il-konsum tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' żidiet assoċjati fl-ispejjeż tal-produzzjoni;

(b)  il-karatteristiċi tas-suq attwali u previsti;

(b)  il-karatteristiċi tas-suq attwali u previsti;

(c)  il-marġni ta' profitt bħala indikatur potenzjali ta' deċiżjonijiet ta' investiment jew rilokazzjoni fit-tul.

(c)  il-marġni ta' profitt bħala indikatur potenzjali ta' deċiżjonijiet ta' investiment jew rilokazzjoni fit-tul;

 

(ca)  komoditajiet li huma negozjati fi swieq madwar id-dinja kollha għal prezz ta' referenza komuni.

Emenda87

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Setturi u sottosetturi oħrajn huma meqjusin li jistgħu jgħaddu aktar mill-ispejjeż tal-kwoti fil-prezzijiet tal-prodotti, u għandhom ikunu allokati kwoti bla ħlas għall-perjodu sal-2030 għal 30 % tal-kwantità determinata skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10a.

3.  Is-settur tat-tisħin distrettwali huwa meqjus li jista' jgħaddi aktar mill-ispejjeż tal-kwoti fil-prezzijiet tal-prodotti, u għandu jiġi allokat kwoti bla ħlas għall-perijodu sal-2030 għal 30 % tal-kwantità determinata skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10a. Is-setturi u s-sottosetturi l-oħrajn m'għandhom ikunu allokati l-ebda kwota bla ħlas.

Emenda88

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat għall-paragrafi preċedenti għall-attivitajiet fil-livell ta' 4 figuri (kodiċi NACE-4) sa fejn jirrigwardaw il-paragrafu 1, skont l-Artikolu 23, abbażi ta' dejta għat-tliet snin kalendarji l-aktar reċenti disponibbli.

4. Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b biex tissupplimenta din id-Direttiva b'rabta mal-paragrafu 1 fir-rigward tal-attivitajiet fil-livell ta' 4 figuri (kodiċi NACE-4) jew, meta jkun ġustifikat abbażi ta' kriterji oġġettivi żviluppati mill-Kummissjoni, fil-livell rilevanti ta' diżaggregazzjoni abbażi ta' dejta pubblika u speċifika skont is-settur sabiex jiġu inklużi dawk l-attivitajiet koperti mill-EU ETS. Il-valutazzjoni tal-intensità tal-kummerċ għandha tkun ibbażata fuq dejta għall-ħames snin kalendarji l-aktar reċenti disponibbli.

Emenda89

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-produzzjoni tal-elettriku għall-modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija.

1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-elettriku għall-modernizzazzjoni, id-diversifikazzjoni u t-trasformazzjoni sostenibbli tas-settur tal-enerġija. Din id-deroga għandha tintemm fil-31 ta' Diċembru 2030.

Emenda90

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri li mhumiex eliġibbli skont il-paragrafu 1, iżda li fl-2014 kellhom PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni wkoll jistgħu jagħmlu użu mid-deroga msemmija f'dak il-paragrafu sal-kwantità totali msemmija fil-paragrafu 4, sakemm in-numru korrispondenti ta' kwoti jiġi ttrasferit lill-Fond għall-Modernizzazzjoni u d-dħul jintuża biex jiġu appoġġjati l-investimenti f'konformità mal-Artikolu 10d.

Emenda91

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  L-Istati Membri li huma eliġibbli skont dan l-Artikolu jagħtu allokazzjoni mingħajr ħlas lil installazzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-enerġija, jistgħu jagħżlu li jittrasferixxu l-għadd korrispondenti tal-kwoti jew parti minnhom lill-Fond għall-Modernizzazzjoni u jallokawhom skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10d. F'tali każ, huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni qabel it-trasferiment.

Emenda92

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jiżgura li jkunu biss dawk il-proġetti li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija u s-sorsi tal-provvista tagħhom, ir-ristrutturar meħtieġ, l-aġġornament ambjentali u r-rinnovazzjoni tal-infrastruttura, teknoloġiji ndaf u l-modernizzazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija li jkunu eliġibbli biex iressqu offerta;

(b)  jiżgura li jkunu biss dawk il-proġetti li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija u s-sorsi tal-provvista tagħhom, għar-ristrutturar meħtieġ, għall-aġġornament ambjentali u r-rinnovazzjoni tal-infrastruttura, għat-teknoloġiji ndaf (bħat-teknoloġiji rinnovabbli) jew għall-modernizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija, in-netwerks tat-tisħin distrettwali, l-effiċjenza fl-enerġija, il-ħażna tal-enerġija u s-setturi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija li jkunu eliġibbli biex iressqu offerta;

Emenda93

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jiddefinixxi kriterji tal-għażla ċari, oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji għall-klassifikazzjoni tal-proġetti, sabiex jiżgura li jintgħażlu proġetti li:

(c)  jiddefinixxi kriterji tal-għażla ċari, oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji, b'konformità mal-objettivi tal-politika tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2050 għall-klassifikazzjoni tal-proġetti, sabiex jiżgura li jintgħażlu proġetti li:

Emenda94

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju;

(i)  fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju li jkun proporzjonat għad-daqs tal-proġetti; Meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tal-elettriku, l-emissjonijiet totali ta' gassijiet serra għal kull kilowatt-siegħa ta' elettriku prodott fl-installazzjoni ma għandhomx ikunu iktar minn 450 gramma ta' ekwivalenti ta' CO2 wara t-tlestija tal-proġett. Sal-1 ta' Jannar 2021, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 30b sabiex temenda din id-Direttiva billi tiddefinixxi, għall-proġetti relatati mal-produzzjoni tas-sħana, il-massimu totali ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra għal kull kilowatt-siegħa ta' sħana prodotta fl-installazzjoni li m'għandux jinqabeż.

Emenda95

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt ii

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  huma addizzjonali, jwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jipprovdux żieda mmotivata mis-suq fid-domanda għall-enerġija;

(ii)  huma addizzjonali, għalkemm jistgħu jintużaw biex jintlaħqu l-miri rilevanti stabbiliti skont il-Qafas ta' Politika għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, iwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jipprovdux żieda mmotivata mis-suq fid-domanda għall-enerġija;

Emenda96

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt iiia (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiia)  ma jikkontribwixxux għal produzzjoni ġdida ta' enerġija mill-faħam u lanqas ma jżidu d-dipendenza fuq il-faħam;

Emenda97

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2019, kull Stat Membru li beħsiebu juża allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għandu jippubblika qafas nazzjonali dettaljat li jistabbilixxi l-proċess ta' offerti kompetittiv u l-kriterji tal-għażla għal konsultazzjoni pubblika.

Sat-30 ta' Ġunju 2019, kwalunkwe Stat Membru li jkun biħsiebu juża allokazzjoni bla ħlas tranżitorja u mhux obbligatorja għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija għandu jippubblika qafas nazzjonali dettaljat li jistabbilixxi l-proċess ta' offerti kompetittiv u l-kriterji tal-għażla għal konsultazzjoni pubblika.

Emenda98

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun huma appoġġjati b'allokazzjoni bla ħlas, l-Istat Membru għandu jagħżel il-proġetti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom jiġu ppubblikati għall-kummenti tal-pubbliku. Fuq il-bażi ta' dan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi u jissottometti lista ta' investimenti lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2019.

Fejn investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun huma appoġġjati b'allokazzjoni bla ħlas, l-Istat Membru għandu jagħżel il-proġetti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti, b'mod konsistenti mal-ilħuq tal-għanijiet fit-tul tal-klima u tal-enerġija tal-Unjoni. Dawk il-kriterji għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika, sabiex jiġu żgurati t-trasparenza u l-aċċessibbiltà totali tad-dokumenti rilevanti, u għandhom iqisu l-kummenti mqajma mill-partijiet interessati. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom jiġu ppubblikati għal raġunijiet ta' konsultazzjoni pubblika. Fuq il-bażi ta' dan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi u jissottometti lista ta' investimenti lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2019.

Emenda99

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-valur tal-investimenti maħsuba għandu jkun tal-anqas ugwali għall-valur tas-suq tal-allokazzjoni bla ħlas, filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni lill-ħtieġa li jiġu limitati ż-żidiet fil-prezzijiet konnessi direttament. Il-valur tas-suq għandu jkun il-medja tal-prezz tal-kwoti fuq il-pjattaforma komuni tal-irkant fis-sena kalendarja preċedenti.

3.  Il-valur tal-investimenti maħsuba għandu jkun tal-anqas ugwali għall-valur tas-suq tal-allokazzjoni bla ħlas, filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni lill-ħtieġa li jiġu limitati ż-żidiet fil-prezzijiet konnessi direttament. Il-valur tas-suq għandu jkun il-medja tal-prezz tal-kwoti fuq il-pjattaforma komuni tal-irkant fis-sena kalendarja preċedenti. Jistgħu jiġu appoġġjati sa 75 % tal-ispejjeż rilevanti ta' investiment.

Emenda100

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-ġeneraturi tal-elettriku u l-operaturi tan-netwerks li jibbenefikaw jirrapportaw sat-28 ta' Frar ta' kull sena dwar l-implimentazzjoni tal-investimenti magħżula tagħhom. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar dan lill-Kummissjoni, u l-Kummissjoni għandha tagħmel it-tali rapporti pubbliċi.

6.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-ġeneraturi tal-enerġija u l-operaturi tan-netwerks li jibbenefikaw jirrapportaw kull sena, sal-31 ta'Marzu ta' kull sena, dwar l-implimentazzjoni tal-investimenti magħżula tagħhom, inklużi l-bilanċ bejn l-allokazzjoni bla ħlas u n-nefqa tal-investiment imġarrba, it-tipi ta' investimenti appoġġjati u l-mod kif kisbu l-għanijiet stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar dan lill-Kummissjoni, u l-Kummissjoni għandha tagħmel it-tali rapporti disponibbli għall-pubbliku. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw u janalizzaw arbitraġġ potenzjali fir-rigward tal-livell limitu ta' EUR 10 miljuni għal proġetti żgħar u għandhom jipprevjenu l-qsim mhux ġustifikat ta' investiment fi proġetti iżgħar billi jiġi eskluż li jsir aktar minn investiment wieħed fl-istess installazzjoni benefiċjarja.

Emenda101

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 6a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a.  F'każ ta' suspett raġonevoli ta' irregolaritajiet jew nuqqas minn Stat Membru li jirrapporta skont il-paragrafi 2 sa 6, il-Kummissjoni Ewropea tista' twettaq investigazzjoni indipendenti, u fejn meħtieġ tkun assistita minn parti terza kontraenti. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga wkoll ksur possibbli ieħor, bħan-nuqqas ta' implimentazzjoni tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija. L-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi kemm l-informazzjoni kollha dwar l-investimenti kif ukoll l-aċċess sħiħ li l-investigazzjoni teżiġi, inkluż l-aċċess għall-installazzjonijiet u s-siti tal-bini. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar dik l-investigazzjoni.

Emenda102

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 6

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10c – paragrafu 6b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6b.  Fil-każ ta' ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, inkluż it-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija, jew tal-kriterji stabbiliti f'dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' teħtieġ li l-Istat Membru jissospendi l-allokazzjoni bla ħlas.

Emenda103

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fond li jappoġġja l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri li kellhom PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

1. Għandu jiġi stabbilit fond li jappoġġja u jingrana l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija, inkluż it-tisħin distrettwali, u fit-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri b'PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għall-perijodu 2021-2030 u li jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

Emenda104

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet ta' din id-Direttiva u l-Fond Ewropew għal Investiment Strateġiċi.

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament ugwali u ġestjoni finanzjarja tajba, u għandhom joffru l-aħjar valur għall-flus. Huma għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet ta' din id-Direttiva u mal-għanijiet fit-tul tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija u mal-Fond Ewropew għal Investiment Strateġiċi, u għandhom:

 

(i)  Jikkontribwixxu għall-iffrankar tal-enerġija, għas-sistemi tal-enerġija rinnovabbli, għall-ħżin tal-enerġija u għas-setturi tal-interkonnessjoni, tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-elettriku;meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tal-elettriku, l-emissjonijiet totali ta' gassijiet serra għal kull kilowatt-siegħa ta' elettriku prodott fl-installazzjoni ma għandhomx ikunu iktar minn 450 gramma ta' ekwivalenti ta' CO2 wara t-tlestija tal-proġett. Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 30b sal-1 ta' Jannar 2021 sabiex temenda din id-Direttiva billi tiddefinixxi, għall-proġetti relatati mal-produzzjoni tas-sħana, il-massimu totali ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra għal kull kilowatt-siegħa ta' sħana prodotta fl-installazzjoni li m'għandux jinqabeż.

 

(ii)  Abbażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju;

 

(iii)  Ikunu addizzjonali, għalkemm jistgħu jintużaw biex jintlaħqu l-miri rilevanti stabbiliti skont il-Qafas ta' Politika għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, jirreaġixxu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jwasslux għal żieda mmexxija mis-suq fid-domanda għall-enerġija;

 

(iv)  Ma jikkontribwixxux għal produzzjoni ġdida ta' enerġija mill-faħam u lanqas ma jżidu d-dipendenza fuq il-faħam;

Emenda105

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt rieżami r-rekwiżiti stipulati f'dan il-paragrafu, b'kunsiderazzjoni tal-Istrateġija dwar il-Klima tal-BEI. Jekk, abbażi tal-progress teknoloġiku, wieħed jew aktar mir-rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu jsiru irrilevanti, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 30b sa l-2024 bl-għan li temenda din id-Direttiva billi tiddefinixxi rekwiżiti ġodda jew aġġornati.

Emenda106

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida u kriterji ta' għażla għall-investiment speċifiċi għal proġetti bħal dawn.

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida għall-investiment u kriterji ta' għażla speċifiċi għal proġetti bħal dawn, b'konformità mal-objettivi ta' din id-Direttiva u mal-kriterji stipulati fil-paragrafu 1. Dawk il-kriterji ta' għażla għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, proġett ta' investiment fuq skala żgħira jfisser proġett iffinanzjat permezz ta' self ipprovdut minn bank promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali li jservi għanijiet speċifiċi konformi ma' dawk tal-Fond għall-Modernizzazzjoni, sakemm ma jintużax aktar minn 10% tas-sehem tal-Istati Membri stabbilit fl-Anness IIb.

Emenda107

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Kwalunkwe Stat Membru benefiċjarju li jkun iddeċieda li jagħti allokazzjoni tranżitorja bla ħlas skont l-Artikolu 10c jista' jittrasferixxi dawk il-kwoti għas-sehem tiegħu tal-Fond għall-Modernizzazzjoni stabbilit fl-Anness IIb u jallokahom skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10d.

Emenda108

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-fond għandu jkun ikkontrollat minn bord għall-investimenti u kumitat ta' ġestjoni, li għandhom ikunu komposti minn rappreżentanti mill-Istati Membri li qed jibbenefikaw, il-Kummissjoni, il-BEI u tliet rappreżentanti eletti mill-Istati Membri l-oħra għal perjodu ta' 5 snin. Il-bord għall-investimenti għandu jkun responsabbli biex jiddetermina politika ta' investiment fil-livell tal-Unjoni, strumenti ta' finanzjament xierqa u kriterji ta' għażla għall-investimenti.

4.  L-Istati Membri benefiċjarji għandhom ikunu responsabbli għall-governanza tal-fond, u għandhom jistabbilixxu, b'mod konġunt, bord għall-investimenti magħmul minn rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru benefiċjarju, il-Kummissjoni u tliet osservaturi minn partijiet interessati bħalma huma l-federazzjonijiet industrijali, it-trade unions jew l-NGOs. Il-bord għall-investimenti għandu jkun responsabbli biex jiddetermina politika ta' investiment fil-livell tal-Unjoni, li għandha tkun konformi mar-rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu u konsistenti mal-politiki tal-Unjoni.

 

Għandu jiġi stabbilit bord konsultattiv, li jkun indipendenti mill-bord għall-investimenti. Il-bord konsultattiv għandu jkun magħmul minn tliet rappreżentanti mill-Istati Membri benefiċjarji, tliet rappreżentanti mill-Istati Membri mhux benefiċjarji, rappreżentant tal-Kummissjoni, rappreżentant tal-BEI u rappreżentant tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ), magħżula għal perjodu ta' ħames snin. Ir-rappreżentanti tal-bord konsultattiv għandu jkollhom livell għoli ta' esperjenza tas-suq rilevanti rigward l-istrutturar u l-finanzjament tal-proġetti. Il-bord konsultattiv għandu jipprovdi pariri u rakkomandazzjonijiet lill-bord għall-investimenti dwar l-eliġibilità ta' proġett għall-għażla, dwar id-deċiżjonijiet ta' investiment u ta' finanzjament, u dwar kwalunkwe għajnuna għall-iżvilupp ulterjuri skont kif ikun meħtieġ.

Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' kuljum tal-fond.

Għandu jiġi stabbilit kumitat ta' ġestjoni. Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' kuljum tal-fond.

Emenda109

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-bord għall-investimenti għandu jeleġġi rappreżentant mill-Kummissjoni bħala president. Il-bord għall-investimenti għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Jekk il-bord għall-investimenti ma jistax jiddeċiedi b'kunsens fl-iskadenza stabbilita mill-president, il-bord għall-investimenti għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Il-president tal-bord għall-investimenti għandu jkun elett minn fost il-membri tiegħu għal perjodu ta' sena. Il-bord għall-investimenti għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Il-bord konsultattiv għandu jadotta l-opinjoni tiegħu permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Emenda110

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun magħmul mir-rappreżentanti maħtura mill-bord għall-investimenti. Id-deċiżjonijiet tal-kumitat ta' ġestjoni għandhom jittieħdu permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Il-bord għall-investimenti, il-bord konsultattiv u l-kumitat ta' ġestjoni għandhom joperaw b'mod miftuħ u trasparenti. Il-minuti tal-laqgħat taż-żewġ bordijiet għandhom jiġu ppubblikati. Il-kompożizzjoni tal-bord għall-investimenti u tal-bord konsultattiv għandha tiġi ppubblikata u s-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandhom jiġu aġġornati regolarment. Il-bord għall-investimenti u l-bord konsultattiv għandhom, fuq bażi kontinwa, jivverifikaw li ma jkun hemm l-ebda kunflitt ta' interess. Kull sitt xhur, il-bord konsultattiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lista tal-konsulenza pprovduta għall-proġetti.

Emenda111

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal din ir-rakkomandazzjoni, deċiżjoni għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se jitwettaq l-investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw f'dan il-każ. Iż-żewġ sentenzi ta' qabel ma għandhomx japplikaw għal proġetti żgħar iffinanzjati permezz ta' self ipprovdut minn bank promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali li jservi għanijiet speċifiċi f'konformità mal-għanijiet tal-Fond għall-Modernizzazzjoni, sakemm taħt il-programm ma jintużax iżjed minn 10 % tas-sehem tal-Istati Membri stabbilit fl-Anness IIb.

Jekk il-BEI jirrakkomanda lill-bord konsultattiv biex investiment ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għalfejn dan l-investiment mhuwiex konformi mal-politika ta' investiment adottata mill-bord għall-investimenti u mal-kriterji ta' għażla stipulati fil-paragrafu 1, opinjoni pożittiva għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se jitwettaq l-investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw f'dan il-każ.

Emenda112

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 5 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri li jibbenefikaw għandhom jirrapportaw kull sena lill-kumitat ta' ġestjoni dwar l-investimenti ffinanzjati mill-fond. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu jinkludi:

5.  L-Istati Membri benefiċjarji għandhom jirrapportaw kull sena lill-bord għall-investimenti u lill-bord konsultattiv dwar l-investimenti ffinanzjati mill-fond. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu jinkludi:

Emenda113

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Kull sena, il-kumitat ta' ġestjoni għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-investimenti. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-bażi li fuqha jkunu ntgħażlu l-proġetti sal-31 ta' Diċembru 2024 u, fejn xieraq, tagħmel proposti lill-kumitat ta' ġestjoni.

6.  Kull sena, il-bord konsultattiv għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-investimenti. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-bażi li fuqha jkunu ntgħażlu l-proġetti sal-31 ta' Diċembru 2024 u, fejn xieraq, tagħmel proposti lill-bord għall-investimenti u lill-bord konsultattiv.

Emenda114

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23 biex timplimenta dan l-Artikolu.

7.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-operazzjoni effettiva tal-Fond għall-Modernizzazzjoni.

Emenda115

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Fl-Artikolu 11(1), jiżdied it-tielet subparagrafu li ġej:

 

"Mill-2021 'il quddiem, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li matul kull sena kalendarju kull operatur jirrapporta l-attività tal-produzzjoni għall-aġġustamenti tal-allokazzjoni b'konformità mal-Artikolu 10a paragrafu 7."

Emenda116

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 8b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b)  Fl-Artikolu 11, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"3a.  F'każ ta' suspett raġonevoli ta' irregolaritajiet jew nuqqas minn Stat Membru li jipprovdi l-lista u l-informazzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 3, il-Kummissjoni tista' tibda investigazzjoni indipendenti, u fejn meħtieġ tkun assistita minn parti terza kontraenti. L-Istat Membru kkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha u l-aċċess kollu meħtieġa għall-investigazzjoni, inkluż aċċess għall-installazzjonijiet u għad-data tal-produzzjoni. Il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-istess regoli ta' kunfidenzjalità dwar informazzjoni kummerċjalment sensittiva bħall-Istat Membru kkonċernat u għandha tippubblika rapport dwar dik l-investigazzjoni."

Ġustifikazzjoni

Skont id-dispożizzjonijiet attwali, il-Kummissjoni Ewropea tiddependi bis-sħiħ fuq l-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru. Madankollu, f'każ li r-rappurtar ma jkunx korrett jew iseħħu xi irregolaritajiet, ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10a(1) sa 10c jista' jfixkel b'mod sinifikanti l-kundizzjonijiet ekwi għall-industriji u l-produtturi tal-enerġija fl-Unjoni. F'dan il-kuntest huwa ġġustifikat li tingħata l-possibbiltà lill-Kummissjoni biex tiġbor l-informazzjoni b'mod indipendenti.

Emenda117

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 10a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 12 − paragrafu 3a

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(10a)  Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3a huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3a.  M'għandux jinħoloq obbligu biex wieħed iċedi l-kwoti rigward emissjonijiet verifikati bħala emissjonijiet maqbuda u trasportati għal ħażna permanenti lejn faċilità li għaliha jkun hemm permess fis-seħħ taħt id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' April 2009 dwar il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju1."

"3a.  M'għandux jinħoloq obbligu biex wieħed iċedi l-kwoti rigward emissjonijiet verifikati bħala emissjonijiet maqbuda u trasportati għal ħażna permanenti lejn faċilità li għaliha jkun hemm permess fis-seħħ taħt id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' April 2009 dwar il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju1, u lanqas fir-rigward tal-emissjonijiet ivverifikati bħala maqbuda u/jew użati mill-ġdid f'applikazzjoni li tiżgura rabta permanenti tas-CO2, għall-iskop tal-qbid u l-użu mill-ġdid tal-karbonju."

Emenda118

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 12

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 14 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Fl-Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

(12)  Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.";

"1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' emissjonijiet u, fejn ikun rilevanti, dejta tal-attivitajiet, mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I, il-monitoraġġ u r-rappurtar tad-dejta dwar it-tunellati-kilometri għall-iskop ta' applikazzjoni skont l-Artikoli 3e jew 3f, li għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipji għall-monitoraġġ u r-rappurtar stabbiliti fl-Anness IV u l-ispeċifikazzjoni għall-potenzjal għat-tisħin globali ta' kull gass serra fir-rekwiżiti għall-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet għal dak il-gass.";

 

"Sal-31 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha taġġusta r-regoli eżistenti dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (EU) 601/2012* sabiex jitneħħew l-ostakoli regolatorji għall-investiment f'teknoloġiji aktar riċenti b'emissjoni baxxa ta' karbonju bħall-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU). Dawk ir-regoli l-ġodda għandhom ikunu effettivi għat-teknoloġiji CCU kollha sa mill-1 ta' Jannar 2019.

 

Dak ir-regolament għandu jiddetermina wkoll proċeduri ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika simplifikati għall-emittenti ż-żgħar.

 

____________________

 

*Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta' Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 181, 12.7.2012, p. 30)."

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda119

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 13

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 15 – paragrafi 4 u 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Fl-Artikolu 15, il-ħames subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

(13)  Fl-Artikolu 15, ir-raba' u l-ħames paragrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.";

"Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-verifika ta' rapporti dwar l-emissjonijiet abbażi tal-prinċipji stipulati fl-Anness V, u għall-akkreditament u s-superviżjoni tal-verifikaturi. Hi għandha tispeċifika l-kondizzjonijiet għall-akkreditament u t-tneħħija tal-akkreditament, għar-rikonoxximent reċiproku u l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-entitajiet tal-akkreditament, kif ikun xieraq.";

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda120

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 16 – paragrafu 7

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(13a)  Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

7.   Meta talbiet bħal dawk imsemmijin fil-paragrafu 5 huma indirizzati lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn permezz tar-rappreżentanti tagħhom fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1) skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat.

7.   Meta talbiet bħal dawk imsemmijin fil-paragrafu 5 huma indirizzati lill-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn permezz tar-rappreżentanti tagħhom fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 30c(1) skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat.

Ġustifikazzjoni

Addattament tekniku.

Emenda121

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 16 – paragrafu 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12.  Fejn xieraq, għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati rigward il-proċeduri msemmija f'dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 22a.

12.  Fejn xieraq, għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati rigward il-proċeduri msemmija f'dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 30c(2).

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi mal-formulazzjoni attwali tal-att bażiku.

Emenda122

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 15

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 19 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Fl-Artikolu 19(3),(ii) it-tielet sentenza hija mibdula b'dan li ġej:

(15)  Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Għandu jinkludi wkoll dispożizzjonijiet biex jimplimentaw regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwoti fi ftehimiet biex jiġu konnessi l-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.";

"3.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-istabbiliment ta' sistema standardizzata u sigura ta' uffiċċji tar-reġistrazzjonijiet fil-forma ta' databases elettroniċi u standardizzati li jkun fihom elementi ta' dejta komuni sabiex jittraċċjaw il-ħruġ, iż-żamma, it-trasferiment u l-kanċellazzjoni tal-kwoti, sabiex jipprovdu l-aċċess lill-pubbliku u l-kunfidenzjalità kif xieraq u sabiex jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda trasferiment li jkun inkompatibbli mal-obbligi li jirriżultaw mill-Protokoll ta' Kyoto. Dawk l-atti delegati għandhom jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar l-użu u l-identifikazzjoni ta' CERs u ERUs fl-EU ETS u dwar il-monitoraġġ tal-livell ta' tali użu. Dawk l-atti għandhom jinkludu wkoll dispożizzjonijiet biex jimplimentaw regoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwoti fi ftehimiet biex jiġu konnessi l-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet.";

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda123

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 15a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 21 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(15a)  Fl-Artikolu 21, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1.  Kull sena l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Dan ir-rapport għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-arranġamenti għall-allokazzjoni tal-kwoti, il-ħidma tal-uffiċċji tar-reġistrazzjonijet, l-applikazzjoni tal-miżuri għall-implimentazzjoni tal-monitoraġġ u tar-rappurtaġġ, il-verifika u l-akkreditament u l-kwistjonijiet relatati mal-konformità ma' din id-Direttiva u t-trattament fiskali tal-kwoti, jekk ikun hemm minnhom. L-ewwel rapport għandu jiġi ssottomess lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2005. Ir-rapport għandu jiġi mfassal fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew deskrizzjoni fil-qosor abbozzati mill-Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE. Il-kwestjonarju jew id-deskrizzjoni fil-qosor għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri mill-inqas sitt xhur qabel it-temma taż-żmien għas-sottomissjoni tal-ewwel rapport.

"1.  Kull sena l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Dan ir-rapport għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-arranġamenti għall-allokazzjoni tal-kwoti, il-miżuri finanzjarji skont l-Artikolu 10a(6), il-ħidma tal-uffiċċji tar-reġistrazzjonijet, l-applikazzjoni tal-miżuri għall-implimentazzjoni tal-monitoraġġ u tar-rappurtaġġ, il-verifika u l-akkreditament u l-kwistjonijiet relatati mal-konformità ma' din id-Direttiva u t-trattament fiskali tal-kwoti, jekk ikun hemm minnhom. L-ewwel rapport għandu jiġi ssottomess lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2005. Ir-rapport għandu jiġi mfassal fuq il-bażi ta' kwestjonarju jew deskrizzjoni fil-qosor abbozzati mill-Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/692/KEE. Il-kwestjonarju jew id-deskrizzjoni fil-qosor għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri mill-inqas sitt xhur qabel it-temma taż-żmien għas-sottomissjoni tal-ewwel rapport."

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tar-rappurtar u tat-trasparenza fil-konformità, jew in-nuqqas tagħha, fis-setturi kollha.

Emenda124

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 15b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15b)  Fl-Artikolu 21, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

 

"2a.  Ir-rapport għandu, bl-użu ta' dejta pprovduta permezz tal-kooperazzjoni msemmija fl-Artikolu 18b, jinkludi lista tal-operaturi suġġetti għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva li ma jkunux fetħu kont ta' reġistru."

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-konformità minn operaturi tal-avjazzjoni hija ġeneralment għolja, hemm numru ta' każijiet ta' nuqqas ta' konformità li għad iridu jiġu solvuti. L-ippubblikar ta' lista ta' operaturi mhux konformi jista' jħaffef l-infurzar.

Emenda125

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 15c (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15c)  Fl-Artikolu 21, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"3a.  F'każ ta' suspett raġonevoli ta' irregolaritajiet jew nuqqas minn Stat Membru li jirrapporta skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' twettaq investigazzjoni indipendenti, u fejn meħtieġ tkun assistita minn parti terza kontraenti. L-Istat Membru għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa u l-aċċess kollu li l-investigazzjoni teżiġi, inkluż l-aċċess għall-installazzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-investigazzjoni."

Ġustifikazzjoni

Biex tiżgura livell ugwali ta' konformità fl-Unjoni kollha, u biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-industriji li jipparteċipaw fl-EU ETS, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li twettaq investigazzjoni indipendenti fejn ikun hemm suspett li l-konformità mhix żgurata mill-awtoritajiet nazzjonali.

Emenda126

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 16

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b biex temenda din id-direttiva billi tistabbilixxi elementi mhux essenzjali tal-Annessi ta' din id-Direttiva, bl-eċċezzjoni tal-Annessi I, IIa u IIb.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi mal-formulazzjoni attwali tal-att bażiku.

Emenda127

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 17

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 22a – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Jiddaħħal l-Artikolu 22a li ġej:

(17)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

"Artikolu 22a

"Artikolu 30c

Il-proċedura ta' kumitat"

Il-proċedura ta' kumitat"

Ġustifikazzjoni

Numerazzjoni mill-ġdid għal skopijiet ta' kontroreferenza.

Emenda128

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 18

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 23 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Artikolu 23

"Artikolu 30b

L-eżerċitar tad-delega"

L-eżerċitar tad-delega"

Ġustifikazzjoni

Numerazzjoni mill-ġdid għal skopijiet ta' kontroreferenza.

Emenda129

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 19 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mill-2008, l-Istati Membri jistgħu japplikaw l-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet, skont din id-Direttiva, għall-attivitajiet u għall-gassijiet serra li mhumiex imniżżla fl-Anness I, filwaqt li jitqiesu l-kriterji kollha rilevanti, speċjalment l-effetti fuq is-suq intern, id-distorsjonijiet potenzjali tal-kompetizzjoni, l-integrità ambjentali tal-iskema Komunitarja u l-affidabbiltà tas-sistema ta' monitoraġġ u ta' rrappurtar li tkun ippjanata, bil-kondizzjoni li l-inklużjoni ta' dawn l-attivitajiet u gassijiet serra tkun approvata mill-Kummissjoni.

Mill-2008, l-Istati Membri jistgħu japplikaw l-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet, skont din id-Direttiva, għall-attivitajiet u għall-gassijiet serra li mhumiex imniżżla fl-Anness I, filwaqt li jitqiesu l-kriterji kollha rilevanti, speċjalment l-effetti fuq is-suq intern, id-distorsjonijiet potenzjali tal-kompetizzjoni, l-integrità ambjentali tal-EU ETS u l-affidabbiltà tas-sistema ta' monitoraġġ u ta' rrappurtar li tkun ippjanata, bil-kondizzjoni li l-inklużjoni ta' tali attivitajiet u ta' tali gassijiet serra tkun approvata mill-Kummissjoni. Kwalunkwe inklużjoni unilaterali bħal din għandha tiġi proposta u approvata sa mhux aktar tard minn 18-il xahar qabel il-bidu ta' perijodu ġdid ta' skambju fl-EU ETS.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom il-possibilità li jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tal-EU ETS sabiex iżidu għal gassijiet u setturi ġodda. Kwalunkwe inklużjoni unilaterali fl-ambitu tal-EU ETS teħtieġ li tiġi ċċarata sew qabel il-bidu tal-Fażi IV

Emenda130

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 19 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Skont l-atti delegati li l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta skont l-Artikolu 23, jekk l-inklużjoni tirreferi għal attivitajiet u gassijiet serra li mhumiex elenkati fl-Anness I.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 30b biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-approvazzjoni tal-inklużjoni tal-attivitajiet u l-gassijiet serra msemmija fl-ewwel subparagrafu fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet jekk dik l-inklużjoni tirreferi għal attivitajiet u gassijiet serra li mhumiex elenkati fl-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda131

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 19 – punt b

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 24 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 huwa mibdul b'dan li ġej:

(b)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati għal regolament bħal dan għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet u d-dejta tal-attività skont l-Artikolu 23.";

"3.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti ddettaljati għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' attivitajiet, installazzjonijiet u gassijiet serra li m'humiex elenkati bħala kombinament fi grupp wieħed fl-Anness I, jekk il-monitoraġġ u r-rappurtar jistgħu jitwettqu bi preċiżjoni suffiċjenti.;

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda132

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 20 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 24a – paragrafu 1 – subparagrafi 1 u 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

"Miżuri bħal dawn għandhom ikunu konsistenti mal-atti adottati skont l-Artikolu 11b(7). Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.";

'1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 30b, biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi, apparti l-inklużjonijiet previsti fl-Artikolu 24, arranġamenti dettaljati għall-ħruġ ta' kwoti jew krediti fir-rigward tal-proġetti amministrati minn Stati Membri li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra li ma jkunux koperti mill-EU ETS.";

Ġustifikazzjoni

Allinjament mat-TFUE. Il-kontenut ta' din id-dispożizzjoni jikkorrispondi għall-formulazzjoni attwali tal-att bażiku bi ftit aġġustamenti tekniċi.

Emenda133

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 25a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis tal-impatt tat-tibdil fil-klima minn titjiriet li jitilqu minn dak il-pajjiż li jinżlu fil-Komunità, il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-pajjiż terz, u mal-Istati Membri fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 23(1), għandha tqis l-għażliet disponibbli sabiex tistipula l-aħjar interazzjoni bejn l-iskema tal-Komunità u l-miżuri ta' dak il-pajjiż.

1. Meta pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis tal-impatt tat-tibdil fil-klima minn titjiriet li jitilqu minn dak il-pajjiż li jinżlu fl-Unjoni, il-Kummissjoni, wara li tkun ikkonsultat mal-pajjiż terz, u mal-Istati Membri fil-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 30c(1), għandha tqis l-għażliet disponibbli sabiex tistipula l-aħjar interazzjoni bejn l-EU ETS u l-miżuri ta' dak il-pajjiż terz.

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' taddotta emendi biex tipprovdi għal tijiriet li jaslu mill-pajjiż terz ikkonċernat sabiex dawn jiġu esklużi mill-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I jew biex tipprovdi għal kull emenda oħra għall-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li hija meħtieġa minn ftehim skont ir-raba' subparagrafu. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta emendi bħal dawn skont l-Artikolu 23.

Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex tipprovdi għal titjiriet li jaslu mill-pajjiż terz ikkonċernat sabiex dawn jiġu esklużi mill-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I jew biex tipprovdi għal kull emenda oħra għall-attivitajiet tal-avjazzjoni elenkati fl-Anness I meħtieġa minn tali ftehim.

Emenda134

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 27 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(22a)  Fl-Artikolu 27, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Wara li jikkonsultaw lill-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-iskema Komunitarja, installazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' inqas minn 25 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju u, meta jwettqu attivitajiet ta' kombustjoni, ikollhom kapaċità termika nominali ta' inqas minn 35 MW, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija fil-punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

"1. Wara li jikkonsultaw lill-operatur u bi ftehim mal-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-EU ETS installazzjonijiet operati minn SME li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' inqas minn 50 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija fil-punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(a)  jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ u jispeċifika kif dawk il-miżuri mhux se jirriżultaw fi spejjeż ta' konformità ogħla għal dawn l-installazzjonijiet, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe istallazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri jistgħu jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, skont l-Artikolu 14;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe istallazzjoni tkunx is-sors ta' 50 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri, fuq talba ta' operatur, għandhom jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, skont l-Artikolu 14;

(c)  jikkonferma li jekk xi istallazzjoni tkun sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l-miżuri li japplikaw għal dik l-istallazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-ġdid fl-iskema Komunitarja;

(c)  jikkonferma li jekk xi istallazzjoni tkun sors ta' 50 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l-miżuri li japplikaw għal dik l-istallazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-ġdid fl-EU ETS;

(d)  jippubblika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) għall-kummenti mill-pubbliku.

(d)  jagħmel l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) disponibbli għall-pubbliku.

 

L-isptarijiet jistgħu ikunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti. '

L-isptarijiet jistgħu jkunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti."

Emenda135

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 27a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b)  Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

 

"Artikolu 27a

 

Esklużjoni ta' installazzjonijiet żgħar mhux soġġetti għal miżuri ekwivalenti

 

1.  Wara konsultazzjoni mal-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-EU ETS, installazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' anqas minn 5 000 tunnellata ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju, esklużi emissjonijiet mill-bijomassa, f'kull sena mit-tliet snin qabel in-notifika skont il-punt (a), jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

(a)  jinnotifika lill-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet skont l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata jew mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

 

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-sors ta' 5 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja;

 

(c)  jikkonferma li jekk kwalunkwe installazzjoni tkun is-sors ta' 5 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunkwe sena kalendarja, l-installazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fl-EU ETS, sakemm ma jkunx japplika l-Artikolu 27;

 

(d)  jagħmel l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) disponibbli għall-pubbliku.

 

2.  Meta installazzjoni tiddaħħal mill-ġdid fl-EU ETS skont il-paragrafu 1(c), għandha tingħata kwalunkwe kwota maħruġa skont l-Artikolu 10a b'effett mis-sena tad-dħul mill-ġdid. Il-kwoti maħruġa lil dawn l-installazzjonijiet għandhom jitnaqqsu mill-ammont li jkun se jiġi rkantat skont l-Artikolu 10(2) mill-Istat Membru li fih tkun tinsab l-installazzjoni.

Emenda136

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22c (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 29

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(22c) L-Artikolu 29 huwa emendat kif ġej:

"Rapport biex jiżgura li s-suq tal-karbonju jiffunzjona aħjar

"Rapport biex jiżgura li s-suq tal-karbonju jiffunzjona aħjar

Jekk, fuq il-bażi tar-rapporti regolari dwar is-suq tal-karbonju msemmi fl-Artikolu 10(5), il-Kummissjoni jkollha prova li s-suq tal-karbonju mhux qed jiffunzjona sewwa, hija għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, minn proposti li jkollhom l-objettiv li tiżdied it-trasparenza tas-suq tal-karbonju u miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tiegħu."

Jekk, fuq il-bażi tar-rapporti regolari dwar is-suq tal-karbonju msemmi fl-Artikolu 10(5), il-Kummissjoni jkollha prova li s-suq tal-karbonju mhux qed jiffunzjona sewwa, hija għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-rapport għandu jinkludi taqsima ddedikata għall-interazzjoni bejn l-EU ETS u politiki oħra nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, fir-rigward tal-volumi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kosteffettività ta' tali politiki u l-impatt li għandhom fuq id-domanda għall-kwoti tal-EU ETS. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun il-każ, minn proposti leġiżlattivi li jkollhom l-objettiv li tiżdied it-trasparenza tal-EU ETS, li tiġi indirizzata l-kapaċità li jkun hemm kontribut għall-għanijiet tal-Unjoni għall-2030 u l-2050 fir-rigward tal-klima u l-enerġija u li jiġu indirizzati miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tagħha, inklużi miżuri li jqisu l-impatt ta' politiki komplementari madwar l-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima fuq il-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda tal-EU ETS."

Emenda137

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22d (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 30a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22d)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 30a

 

Aġġustamenti b'segwitu għal analiżi globali skont l-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi

 

Fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv skont l-UNFCCC fl-2018 il-Kummissjoni għandha tippubblika komunikazzjoni li tivvaluta l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi. B'mod partikolari, il-komunikazzjoni għandha teżamina r-rwol u l-adegwatezza tal-EU ETS biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi.

 

Fi żmien sitt xhur mill-eżerċizzju ta' rendikont globali fl-2023 u mir-rendikonti globali sussegwenti minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li jivvaluta l-ħtieġa li l-azzjoni klimatika tal-Unjoni tiġi aġġustata kif ikun jeħtieġ il-każ.

 

Ir-rapport għandu jikkunsidra l-aġġustamenti għall-EU ETS fil-kuntest tal-isforzi ta' mitigazzjoni globali u l-isforzi mwettqa minn ekonomiji ewlenin oħra. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jivvaluta l-ħtieġa ta' tnaqqis tal-emissjonijiet aktar strett, il-ħtieġa li jiġu aġġustati d-dispożizzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, u jekk humiex meħtieġa għodod u miżuri ta' politika addizzjonali sabiex jiġu ssodisfati l-impenji fir-rigward tal-gassijiet serra tal-Unjoni u tal-Istati Membri.

 

Ir-rapport għandu jqis ir-riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, il-kompetittività tal-industriji Ewropej, l-investimenti fi ħdan l-Unjoni u l-politika ta' industrijalizzazzjoni tal-Unjoni.

 

Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva, jekk ikun xieraq, u f'tali każ il-Kummissjoni għandha tippubblika, b'mod parallel, valutazzjoni sħiħa tal-impatt."

Emenda138

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – punt 22e (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Anness I – paragrafu 3

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(22e)  L-Anness I(3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

'3.  Meta l-input termiku nominali totali ta' istallazzjoni jiġi kkalkulat sabiex jiġi deċiż jekk tiddaħħalx fl-iskema Komunitarja, l-inputs termiċi nominali tal-junits tekniċi kollha li jagħmlu parti minnha u li fihom jinħarqu karburanti fi ħdan l-istallazzjoni, jingħaddu flimkien. Dawn il-junits jistgħu jinkludu kull tip ta' bojlers, berners, turbini, ħiters, fran tal-funderiji, inċineraturi, kalkari tal-ġir, kalkari, fran, impjanti nixxiefa (dryers), magni, ċelluli tal-karburanti, junits tal-kombustjoni 'chemical looping', torċi (flares), u impjanti termiċi jew katalitiċi tal-post-kombustjoni. Junits b'input termiku nominali taħt it-3 MW u junits li jużaw biss il-bijomassa ma jitqisux għall-finijiet ta' dan il-kalkolu. "Junits li jużaw biss il-bijomassa" jinkludu impjanti li jużaw il-karburanti fossili meta jitqabbdu jew meta jintfew biss.

"3.  Meta l-input termiku nominali totali ta' istallazzjoni jiġi kkalkulat sabiex jiġi deċiż jekk tiddaħħalx fl-EU ETS, l-inputs termiċi nominali tal-kompartimenti tekniċi kollha li jagħmlu parti minnha u li fihom jinħarqu l-karburanti fi ħdan l-istallazzjoni, jingħaddu flimkien. Dawk il-kompartimenti jistgħu jinkludu kull tip ta' bojlers, berners, turbini, ħiters, fran tal-funderiji, inċineraturi, kalċinaturi, kalkari, fran, apparat tat-tnixxif (dryers), magni, ċelluli tal-fjuwil, kompartimenti tal-kombustjoni "chemical looping", apparat tal-ivvampjar, u kompartimenti termiċi jew katalitiċi tal-postkombustjoni. Il-kompartimenti b'input termiku nominali taħt it-3 MW, il-kompartimenti ta' emerġenza li jintużaw biss biex jipproduċu l-elettriku għal konsum fuq il-post fil-każ ta' qtugħ tal-elettriku u l-kompartimenti li jużaw biss il-bijomassa ma għandhomx jitqiesu għall-finijiet ta' dan il-kalkolu. "Il-kompartimenti li jużaw biss il-bijomassa" jinkludu kompartimenti li jużaw il-fjuwils fossili meta jitqabbdu jew meta jintfew biss.

Emenda139

Proposta għal direttiva

Artikolu 1a (ġdid)

Deċiżjoni (UE) 2015/1814

Artikolu 1 - paragrafu 5 - subparagrafi 1a u 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 1a

 

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 hija emendata kif ġej:

 

Fl-Artikolu 1(5), jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin mal-ewwel subparagrafu:

 

"Permezz ta' deroga, sal-perijodu ta' reviżjoni msemmi fl-Artikolu 3, il-perċentwali msemmija f'dan is-subparagrafu għandhom jiġu rdoppjati. Ir-reviżjoni għandha tikkunsidra li tirdoppja r-rata ta' ammissjoni sakemm jerġa' jiġi stabbilit il-bilanċ tas-suq.

 

Barra minn hekk, ir-reviżjoni għandha tintroduċi limitu fuq ir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq u, jekk ikun xieraq, ir-reviżjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposta leġiżlattiva.".

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta' konsum li l-MSR għandha tiġi rduppjata għall-ewwel erba' snin tal-operat.

(1)

ĠU C 71, 24.2.2016, p. 57.

(2)

ĠU C 240, 1.7.2016, p. 62.


NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Fil-15 ta' Lulju 2015 il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta tagħha għall-fażi IV tal-ETS. Il-proposta għandha l-għan li tilħaq il-mira tal-UE tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-2030 ta' "mill-anqas" 40 % filwaqt li tipproteġi lill-industrija Ewropea mir-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tippromwovi l-innovazzjoni u l-modernizzazzjoni fis-setturi industrijali u tal-enerġija tal-Ewropa bejn l-2020 u l-2030.(1) Il-proposta tirriżulta mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014, li jistabbilixxu linji gwida dwar kif dawn l-objettivi għandhom jintlaħqu.(2)

Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-pakkett kontinwu tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2030. Ir-Rapporteur jemmen li mekkaniżmu bbażat fuq is-suq bħall-ETS huwa l-aktar mod effettiv li permezz tiegħu nistgħu nilħqu l-obbligi tagħna dwar it-tibdil fil-klima u jinnota b'pożittività l-firxa tal-ipprezzar tal-karbonju madwar id-dinja.

Waqt il-ħolqien ta' dan ir-rapport, ir-Rapporteur ħadem mill-qrib max-Shadow Rapporteurs tiegħu, l-uffiċċji u l-konsulenti tagħhom u jixtieq jirringrazzjahom tal-kontribut siewi tagħhom fil-proċess s'issa. Bl-istess mod, ir-Rapporteur jixtieq jirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea għall-involviment sostnut u proattiv tagħha wkoll.

Ambizzjoni

Ir-rapporteur jilqa' l-fattur lineari ta' tnaqqis ġdid (LRF) ta' 2.2 % u jemmen li dan huwa t-tnaqqis annwali minimu tal-għadd totali ta' kwoti matul il-fażi IV.

Fit-12 ta' Diċembru, in-nazzjonijiet tad-dinja waslu għall-Ftehim ta' Pariġi, u b'hekk impenjaw ruħhom li jwaqqfu ż-żieda tat-temperatura globali għal "ferm taħt" iż-żewġ gradi, filwaqt li rrikonoxxew li objettiv ta' 1.5 gradi jkun aħjar għall-ġlieda kontra l-agħar effetti tat-tibdil fil-klima.(3) Ir-Rapporteur jemmen li huwa kruċjali li l-ETS tkun kapaċi tirrifletti l-progress tal-Ftehim ta' Pariġi u ppropona dan li ġej:

a)  klawsola ta' rieżami ġdida li tagħti istruzzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea biex iżżomm l-LRF taħt rieżami u, jekk meħtieġ, tressaq proposta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill wara l-ewwel eżerċizzju ta' rendikont globali fl-2023.

Filwaqt li rrikonoxxa li d-duplikazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-klima u l-enerġija kif ukoll ta' miżuri nazzjonali unilaterali għat-tnaqqis tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku tista' ddgħajjef l-effettività tal-ETS u tikkontribwixxi għall-iżbilanċi tas-suq, ir-Rapporteur ippropona wkoll dan li ġej:

a)  Bħala parti mir-rieżami annwali tal-funzjonament tal-ETS, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-impatt ta' politiki doppji tal-UE u, jekk meħtieġ, tressaq proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

b)  Kull sentejn, l-Istati Membri jistgħu jċedu numru ta' kwoti lir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq li jkun daqs in-numru ta' kwoti konnessi mal-kapaċità tal-elettriku li f'dak il-perjodu ma kinux konnessi.

Ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju

Hekk kif l-ambizzjoni tagħna dwar it-tibdil fil-klima tkompli tipprogressa, il-kwoti bla ħlas isiru aktar skarsi. Ir-Rapporteur jemmen li huwa essenzjali li tkun offruta protezzjoni adegwata lill-industriji li jinsabu f'riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju iżda jirrikonoxxi l-ħtieġa li jkun hemm aktar enfażi fuq din il-protezzjoni filwaqt li jiġu żgurat li l-parametri referenzjarji jkunu realistiċi u li jiġi evitat il-fattur ta' korrezzjoni transettorjali (CSCF) inġust. Ir-Rapporteur għalhekk ippropona dan li ġej:

a)  Distribuzzjoni aktar iffukata tal-kwoti bla ħlas abbażi tar-riżultat tal-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ ta' settur jew sottosettur ma' pajjiżi terzi mal-intensità tal-emissjonijiet.

b)  Valutazzjoni kwalitattiva għas-setturi kollha fi ħdan10 % ta' kategorija ogħla ta' allokazzjoni bla ħlas.

c)  Rata ġdida ta' tnaqqis tal-parametru referenzjarju ta' 0,3 % sabiex jitqiesu l-industriji li ma jistgħux jiksbu tnaqqis annwali ta' 0,5 %.

d)  Sa 2 % tas-sehem tal-irkant ser jiġu trasferiti għall-kwoti bla ħlas sabiex jitjieb is-CSCF jekk jiġi attivat.

e)  Il-Kummissjoni tista' tivvaluta setturi jew sottosetturi f'livell ulterjuri aggregat jew deżaggregat għajr in-NACE-4.

Spejjez Indiretti

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li jkun hemm distorsjoni fis-suq meta xi Stati Membri jikkumpensaw għall-ispejjeż indiretti u oħrajn le. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li din id-distorsjoni għandha tiġi indirizzata. Madankollu, tfaċċat problema ġuridika. Fid-dawl tal-fatt li huwa kontra t-Trattati li l-Istati Membri jiġu mġiegħla jużaw l-għajnuna mill-Istat, ir-Rapporteur irrikorra għall-istatus attwali fejn Stat Membru "jista'" jikkumpensa, sakemm isiru aktar diskussjonijiet max-Shadow Rapporteurs u l-esperti legali tiegħu.

Allokazzjoni Aktar Dinamika

Skont ir-regoli attwali, huwa possibbli biss li tinbidel l-allokazzjoni meta jkun hemm bidla ta' 50 % fil-livelli tal-produzzjoni. Dan wassal biex f'xi setturi jkun hemm nuqqas ta' allokazzjoni filwaqt li oħrajn għamlu profitti mhux mistennija. Sabiex tissolva din il-problema, ir-Rapporteur ippropona li:

a)  L-allokazzjoni tinbidel b'żieda jew tnaqqis korrispondenti ta' 10 % fil-produzzjoni ta' installazzjoni.

Simplifikazzjoni

L-ispiża u l-piż amministrattiv tal-ETS jaqgħu l-aktar fuq dawk li l-anqas jistgħu jaffordjawhom. Filwaqt li jirrikonoxxi li hemm sforz qawwi biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-industrija, ir-Rapporteur ippropona dan li ġej:

a)  Il-livell limitu għall-emittenti żgħar se jiżdied minn 25 000 tunnellata ekwivalenti tas-CO2 għal 50 000 tunnellata ekwivalenti tas-CO2.

b)  Emittenti żgħar ħafna ta' inqas minn 5,000 tunnellata ekwivalenti tas-CO2 għandhom ikunu jistgħu ma jipparteċipawx fl-ETS bl-ebda miżura ekwivalenti.

Fond għall-Innovazzjoni

Fl-aħħar mill-aħħar, l-industriji jridu jkunu kapaċi jinnovaw triqthom lejn ġejjieni b'livell baxx ta' karbonju. Hekk kif l-ambizzjoni fi ħdan l-ETS tiżdied u hekk kif il-limiti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra jonqsu, huwa fundamentali li jinħolqu teknoloġiji ġodda biex iżommu l-industriji tal-Ewropa kompetittivi u jissalvagwardjaw l-impjiegi. Ir-Rapporteur għalhekk ippropona għadd ta' bidliet għall-Fond għall-Innovazzjoni:

a)  Nofs il-Fond għall-Innovazzjoni se jiġi mis-sehem tal-irkant.

b)  Il-Fond għall-Innovazzjoni se jiżdied b'150 miljun kwota mhux allokata.

c)  Sa 75 % tal-ispejjeż tal-proġetti għandhom jiġu appoġġjati.

d)  60 % tal-finanzjament m'għandhomx għalfejn ikunu dipendenti fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet ivverifikati.

e)  Il-proġetti se jkunu ffinanzjati skont ċerti stadji importanti predeterminati.

Fond għall-Modernizzazzjoni

Ir-Rapporteur jemmen li, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ottubru 2014, il-Fond għall-Modernizzazzjoni għandu jkun primarjament irregolat mill-Istati Membri benefiċjarji, bl-involviment tal-BEI u l-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li l-kriterji tal-investiment u r-regoli tal-fond għandhom ikunu trasparenti kemm jista' jkun. Ir-Rapporteur ippropona dan li ġej:

a)  Il-livell limitu għal proġetti żgħar ser ikun ta' EUR 20 miljun.

b)  L-Istati Membri għandhom joħolqu r-regoli nazzjonali u l-kriterji ta' għażla għal proġetti żgħar u dawk ir-regoli u l-kriterji ser ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika.

c)  Il-Bord għall-Investimenti għandu jkun magħmul minn Stati Membri benefiċjarji, il-BEI u l-Kummissjoni.

d)  Il-Kriterji ta' Għażla tal-Bord għall-Investimenti għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika.

Artikolu 10c

Ir-Rapporteur jilqa' l-pass lejn proċess ta' offerti kompetittiv għal proġetti mwettqa permezz tal-Artikolu 10c, u jirrikonoxxi li l-kompetizzjoni se tiddetermina l-aħjar valur għall-flus. Filwaqt li b'mod ġenerali jaċċetta l-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur ippropona dan li ġej:

a)  Il-livell limitu għal offerti kompetittivi ser ikun ta' EUR 20 miljun.

b)  Il-koġenerazzjoni ta' sħana u enerġija għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ.

(1)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/index_en.htm

(2)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf

(3)

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf


OPINJONI TAL-MINORANZA

Skont l-Artikolu 56(3) tar-Regoli ta' Proċedura,

Mireille D'Ornano

Il-grupp tagħna ma jassoċjax ruħu ma' din ir-riforma li aħna nikkunsidraw bħala riskjuża wisq, minkejja l-intenzjonijiet tajba li hija tinvoka fuq il-livell ambjentali. M'hemmx dubju li t-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra huwa ta' min ifaħħru, iżda dan m'għandux isir askaptu tal-impjiegi industrijali tagħna. Is-setturi kkonċernati, bħal dak tal-azzar, diġà huma soġġetti għal kompetizzjoni globali ħarxa minn pajjiżi bħaċ-Ċina. Filwaqt li jokkupaw pożizzjoni sinifikanti f'dan is-settur, dawn il-pajjiżi ftit għandhom skrupli mil-lat ambjentali. Barra minn hekk, it-tisħiħ dejjem aktar insidjuż tas-setgħat tal-Kummissjoni Ewropea, għad-detriment tal-Istati Membri sovrani, ma jonqosx f'dan ir-rapport. Lanqas ma nappoġġjaw l-indħil, bilkemm mistur, fir-rigward tal-kompetenzi tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, li jirriżulta mir-rieda tal-inklużjoni tas-settur marittimu u tas-settur tal-avjazzjoni fl-ETS. Sabiex ikunu leġittimi u effikaċi, dawn id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu mill-Istati kollha, fil-livell dinji. L-UE m'għandhiex tinterferixxi f'dawk l-organizzazzjonijiet jew tipprova tissostitwixxihom. Għaldaqstant, fid-dawl ta' dawn ir-raġunijiet kollha, se nivvotaw kontra dan ir-rapport.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (10.11.2016)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Rapporteur (*): Fredrick Federley

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-dinja qed tersaq lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima adottat is-sena l-oħra jimmarka dan l-iżvilupp bħala irriversibbli. Il-Ftehim jistabbilixxi miri ambizzjużi, u għall-UE huwa importanti li twettaq il-wegħdiet tagħha. Huwa daqstant importanti li naħtfu l-opportunitajiet enormi marbuta mat-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna f'ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

L-Ewropa għandha iżjed minn għaxar snin esperjenza fl-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS). L-EU ETS hija l-akbar skema "cap and trade" fid-dinja, li tkopri aktar minn 11 000 impjant tal-enerġija u installazzjoni industrijali. Kienet ta' suċċess f'li rnexxielha tpoġġi t-tibdil fil-klima fuq l-aġenda tal-bordijiet, billi tintroduċi prezz fuq il-karbonju – li għen biex jiġu stimulati l-investimenti f'teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Il-gvernijiet u s-settur privat qed jargumentaw favur is-swieq tal-karbonju madwar id-dinja, bħala għodda li tista' tiżgura l-kompetittività, tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, u tikseb tnaqqis fl-emissjonijiet li jagħmlu sens. Grupp ta' pajjiżi li dejjem qiegħed jikber, inkluża b'mod partikolari ċ-Ċina, juża jew se juża is-swieq tal-karbonju biex jikseb l-objettivi klimatiċi tiegħu.

F'Lulju 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta biex tirrevedi d-Direttiva dwar l-EU ETS sabiex jinkiseb l-objettiv tal-UE ta' mill-inqas 40 % tat-tnaqqis domestiku tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-2030. Ir-rapporteur jilqa' r-riformi proposti. Madankollu, ċerti elementi jridu jissaħħu sabiex tiġi żgurata l-integrità tas-sistema, il-prevedibbiltà għall-industrija u kundizzjonijiet ekwi fil-kumpaniji, is-setturi u l-Istati Membri. Huwa kruċjali li, fid-dawl ukoll tal-Ftehim ta' Pariġi adottat reċentament, l-EU ETS tkompli tixpruna tnaqqis adegwat fl-emissjonijiet. Fl-istess ħin, hija trid tevita spejjeż mhux dovuti tal-karbonju għall-industriji bl-aqwa prestazzjoni li huma esposti b'mod ġenwin għal riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

It-twassil ta' tnaqqis kosteffiċjenti tal-emissjonijiet

Skont id-Direttiva attwali, id-dispożizzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jintemmu fl-2020. Madankollu, għal xi setturi industrijali se jibqa' meħtieġ li titkompla b'mod temporanju l-allokazzjoni mingħajr ħlas, bħala eżenzjoni mir-regola ġenerali tal-irkantar bħala metodu ta' allokazzjoni prinċipali, għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Ir-regoli ta' allokazzjoni u l-parametri referenzjarji jridu jkunu kemm realistiċi kif ukoll jipprovdu inċentiv għal titjib tal-proċess kontinwu. Huma meħtieġa aktar aġġustamenti frekwenti skont il-produzzjoni attwali tad-dejta sabiex tiġi evitata allokazzjoni żejda u biex ma jiġux skoraġġuti industriji effiċjenti milli jikbru. L-allokazzjoni mingħajr ħlas trid tkun immirata aħjar lejn dawk is-setturi l-aktar esposti għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, b'tali mod li tiżgura appoġġ sħiħ għas-setturi li l-aktar li għandhom bżonn. Dan l-approċċ se jimminimizza l-ħtieġa li jiġi applikat fattur ta' korrezzjoni transsettorjali li jista', min-naħa l-oħra, joħloq żvantaġġ inġust u dirett għall-kompetittività ta' xi setturi industrijali.

Il-promozzjoni tal-innovazzjoni industrijali

L-EU ETS tista' u għandha tkun għodda qawwija biex tiżviluppa teknoloġiji innovattivi b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li żżid id-daqs tal-fond għall-innovazzjoni, u l-kamp ta' applikazzjoni estiż għal innovazzjoni b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fis-setturi industrijali. Madankollu, l-EU ETS attwalment qed tonqos milli tippromwovi investimenti b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u innovazzjoni fuq l-iskala meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi klimatiċi fuq terminu medju u twil. Hi teħtieġ fond għall-innovazzjoni aktar b'saħħtu b'150 miljun kwota addizzjonali biex jiġu stimulati investimenti privati f'teknoloġiji industrijali rivoluzzjonarji. Waqt li l-limitu massimu tal-EU ETS qiegħed jonqos u d-dispożizzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju qed jiġu riformati, bl-għan aħħari jkun 100 % irkantar, il-politiki biex jiġi appoġġjat l-investiment fit-tranżizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju qed isiru dejjem aktar importanti.

Il-konsistenza ma' suq tal-enerġija li qed isir dejjem aktar integrat

Ir-riforma tal-EU ETS, flimkien mal-impatt tagħha fuq il-produzzjoni tal-enerġija u l-kummerċ tal-enerġija, għandha tkun konsistenti mal-objettivi tal-Unjoni tal-Enerġija. Sistema tal-enerġija Ewropea innovattiva u moderna hija vitali, u għandhom jiġu direzzjonati aktar riżorsi lejn dan l-għan. Ir-regoli tal-EU ETS wara l-2020 immirati lejn is-settur tal-enerġija jew lejn il-kumpens tal-ispejjeż tal-karbonju indiretti għall-konsumaturi tal-elettriku jeħtieġu jkunu aktar armonizzati, u għandhom jimmiraw li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi u ma jxekklux il-kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku bejn l-Istati Membri. L-allokazzjoni tranżitorja mingħajr ħlas lis-settur tal-enerġija fi Stati Membri bi dħul aktar baxx trid titmexxa b'mod trasparenti, li tiżgura proġetti ekonomikament vijabbli skont il-miri tal-UE fuq terminu twil rigward l-enerġija u l-klima. Rieżami ġenerali tal-interazzjoni bejn l-EU ETS u politiki oħra dwar il-klima, il-kwalità tal-arja u l-enerġija fil-livell Ewropew u dak nazzjonali għandhom jitwettqu b'mod regolari, sabiex jiġi evitat it-trikkib ta' politiki u l-interazzjoni negattiva bejn strumenti differenti.

Il-Ftehim ta' Pariġi bħala bażi

Għadhom mhumiex esplorati fid-dettall l-effetti li l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima se jkollu fuq l-EU ETS, u għalhekk għadu mhux possibbli li jittieħed kont sħiħ għall-bidu tal-fażi 4.

Filwaqt li l-Protokoll ta' Kyoto kopra biss 12 % tal-emissjonijiet globali, pajjiżi responsabbli għal aktar minn 95 % tal-emissjonijiet globali issa huma meħtieġa jimplimentaw pjanijiet nazzjonali dwar il-klima u jżidu l-ambizzjoni kull ħames snin. Id-Direttiva dwar l-EU ETS trid għalhekk tkun allinjata mal-Ftehim ta' Pariġi, inkluż it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' intensifikazzjoni tal-EU ETS li jagħmilha possibbli biex id-dispożizzjonijiet ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u l-livell ta' ambizzjoni jiġu riveduti b'mod regolari.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni sabiex tippromwovi t-tnaqqis tal-gassijiet serra b'mod kosteffettiv u ekonomikament effiċjenti.

(1)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Unjoni sabiex tippromwovi t-tnaqqis tal-gassijiet serra b'mod kosteffettiv u ekonomikament effiċjenti filwaqt li tiżgura l-kompetittività internazzjonali tal-industrija tal-UE u tevita r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment.

__________________

__________________

15 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

15 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 impenja ruħu biex inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra kumplessivi tal-Unjoni tal-anqas b'40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet u l-mira għandha tintlaħaq b'mod kosteffettiv permezz tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-Unjoni (EU ETS) bi tnaqqis ta' 43 % taħt il-livelli tal-2005 sal-2030. Dan kien ikkonfermat fl-impenn ta' tnaqqis maħsub iddeterminat fuq livell nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima fis-6 ta' Marzu 201516.

(2)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 impenja ruħu biex inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra kumplessivi tal-Unjoni tal-anqas b'40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għall-ilħuq ta' dan it-tnaqqis ta' emissjonijiet u l-mira għandha tintlaħaq b'mod kosteffettiv permezz tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet tal-Unjoni (EU ETS) bi tnaqqis ta' 43 % taħt il-livelli tal-2005 sal-2030. Dan kien ikkonfermat fl-impenn ta' tnaqqis maħsub iddeterminat fuq livell nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ppreżentat lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima fis-6 ta' Marzu 2015[1]. Il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima ("il-Ftehim"), approvat fil-21 sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, jimmarka livell ġdid ta' impenn globali, u għandu l-għan li jżomm iż-żieda fit-temperatura medja globali ferm taħt iż-2°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u li jkompli bl-isforzi biex jillimita ż-żieda fit-temperatura għal 1,5°C. Skont il-Ftehim, is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2. Miri u miżuri maqbula fil-livell internazzjonali, bħal fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) u fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI), huma milqugħa jekk jiksbu tnaqqis adegwat tal-emissjonijiet.

__________________

__________________

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li EU ETS riformata li tiffunzjona sew bi strument biex jistabbilizza s-suq sejra tkun l-istrument ewlieni Ewropew biex tintlaħaq din il-mira, b'fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,2 % mill-2021 'il quddiem, bl-allokazzjoni bla ħlas li ma tiskadiex iżda bil-miżuri eżistenti li jkomplu wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'ekonomiji oħra ewlenin, mingħajr ma jitnaqqas is-sehem ta' kwoti li jridu jiġu rkantati. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala figura perċentwali fil-leġiżlazzjoni, biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza u sabiex is-sistema globali ssir aktar sempliċi u faċli tifhimha.

(3)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li EU ETS riformata, li tiffunzjona sew u aktar effettiva bi strument biex jistabbilizza s-suq sejra tkun l-istrument ewlieni Ewropew biex tintlaħaq din il-mira, b'fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,2 % mill-2021 'il quddiem, bl-allokazzjoni bla ħlas li ma tiskadiex iżda bil-miżuri eżistenti li jkomplu wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'ekonomiji oħra ewlenin, pajjiżi terzi jew reġjuni sottonazzjonali, mingħajr ma jitnaqqas is-sehem ta' kwoti li jridu jiġu rkantati. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala figura perċentwali fil-leġiżlazzjoni, biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza u sabiex is-sistema globali ssir aktar sempliċi u faċli tifhimha. Filwaqt li l-Unjoni hija ċara dwar l-intenzjoni tagħha li żżomm l-EU ETS fiċ-ċentru tal-politika dwar it-tibdil fil-klima tal-Unjoni, pajjiżi u reġjuni oħra fid-dinja qed isegwu l-politiki dwar it-tibdil fil-klima tal-Unjoni. Fl-2016, madwar 40 pajjiż u aktar minn 20 belt, stat u provinċja jużaw, sa gradi differenti, mekkaniżmi tal-ipprezzar tal-karbonju u oħrajn qed jippjanaw li jimplimentawhom fil-futur. L-Unjoni tħeġġeġ lill-pajjiżi oħra biex ikomplu u jirsistu fl-isforzi tagħhom.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Hija prijorità prinċipali tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u affordabbli liċ-ċittadini tagħha. L-ilħuq ta' dan jeħtieġ kontinwazzjoni tal-azzjoni klimatika ambizzjuża bl-EU ETS bħala l-pedament tal-politika dwar it-tibdil fil-klima tal-Ewropa, u progress fuq l-aspetti l-oħra tal-Unjoni tal-Enerġija17. L-implimentazzjoni tal-ambizzjoni deċiża fil-qafas għall-2030 tikkontribwixxi għat-twassil ta' prezz tal-karbonju sinifikanti u l-kontinwazzjoni tal-istimulazzjoni tat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra.

(4)  Hija prijorità prinċipali tal-Unjoni li tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, kompetittiva u affordabbli liċ-ċittadini tagħha. L-ilħuq ta' dan jeħtieġ kontinwazzjoni tal-azzjoni klimatika ambizzjuża bl-EU ETS bħala l-pedament tal-politika dwar it-tibdil fil-klima tal-Ewropa, u progress fuq l-aspetti l-oħra tal-Unjoni tal-Enerġija17, filwaqt li jiġi żgurat li dawn l-aspetti, bħal dawk relatati mal-effiċjenza fl-enerġija u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, itejbu l-għanijiet tal-EU ETS u ma jimminawx l-effettività tas-suq tagħha. L-implimentazzjoni tal-ambizzjoni deċiża fil-qafas għall-2030 tikkontribwixxi għat-twassil ta' prezz tal-karbonju sinifikanti u l-kontinwazzjoni tal-istimulazzjoni tat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, sabiex jinkiseb l-għan fit-tul tal-Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra b'80-95 % sal-2050. B'dispjaċir, is-sinjal tal-prezz tal-karbonju matul il-Fażi 3 ma kienx għoli biżżejjed biex jinċentiva l-investimenti fit-teknoloġija u l-proċessi b'użu baxx tal-karbonju. Prezz tal-karbonju li jkun biżżejjed biex jinċentiva l-investimenti fid-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni huwa importanti biex l-EU ETS tiffunzjona sew. F'dan il-kuntest għandhom jiġu enfasizzati l-mira ta' 20 % ta' riindustrijalizzazzjoni tas-sehem tal-industrija fil-PDG tal-Unjoni sal-2020, kif ukoll l-importanza tal-innovazzjoni, l-investimenti fir-R&Ż, l-impjiegi u t-tiġdid tal-ħiliet.

__________________

__________________

17 COM(2015)80, li tistabbilixxi Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem

17 COM(2015)80, li tistabbilixxi Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  L-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li l-politika tal-Unjoni tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u, fuq il-bażi ta' dan, id-Direttiva 2003/87/KE tipprovdi għal tranżizzjoni lejn irkantar sħiħ maż-żmien. L-evitar tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju hija ġustifikazzjoni biex tiġi posposta t-tranżizzjoni sħiħa, u l-allokazzjoni bla ħlas u mmirata tal-kwoti lill-industrija hija ġġustifikata sabiex jiġu indirizzati r-riskji ġenwini ta' żidiet fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra f'pajjiżi terzi fejn l-industrija mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet tal-karbonju komparabbli sakemm miżuri ta' politika dwar it-tibdil fil-klima komparabbli ma jitwettqux minn ekonomiji ewlenin oħra.

(5)  L-Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li l-politika tal-Unjoni tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u, fuq il-bażi ta' dan, id-Direttiva 2003/87/KE tipprovdi għal tranżizzjoni lejn irkantar sħiħ maż-żmien. L-evitar tar-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment huwa ġustifikazzjoni biex tiġi posposta t-tranżizzjoni sħiħa, u l-allokazzjoni bla ħlas u mmirata tal-kwoti lill-industrija hija ġġustifikata sabiex jiġu indirizzati r-riskji ġenwini ta' żidiet fl-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra u devjazzjonijiet ta' investimenti lejn pajjiżi terzi fejn l-industrija mhijiex soġġetta għal restrizzjonijiet tal-karbonju komparabbli sakemm miżuri ta' politika dwar it-tibdil fil-klima komparabbli ma jitwettqux minn ekonomiji ewlenin oħra. Studju kkummissjonat mill-Kummissjoni fl-2013 ikkonkluda li bejn l-2005 u l-2012 ma seħħet l-ebda rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  L-irkantar tal-kwoti tibqa' r-regola ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala l-eċċezzjoni. Konsegwentement, u kif ikkonfermat mill-Kunsill Ewropew, is-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li kien 57 % matul il-perjodu mill-2013 sal-2020, ma għandux jitnaqqas. Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni18 tagħti dettalji dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan is-sehem ta' 57 % huwa magħmul mill-kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, inklużi l-kwoti miżmuma għal dawk li jidħlu ġodda iżda mhux allokati, il-kwoti għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'ċerti Stati Membri u l-kwoti li jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19.

(6)  L-irkantar tal-kwoti jibqa' r-regola ġenerali, bl-allokazzjoni bla ħlas bħala eċċezzjoni għall-perjodu tranżizzjonali biex tinżamm il-kompetittività globali Ewropea. Konsegwentement, u kif ikkonfermat mill-Kunsill Ewropew, is-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat, li kien 57 % matul il-perjodu mill-2013 sal-2020, ma għandux jitnaqqas. Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat għandu jkun 57 % bil-possibbiltà li jitnaqqas sa ħames punti perċentwali biex jiġi żgurat ammont biżżejjed ta' kwoti bla ħlas. Il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni18 tagħti dettalji dwar is-sehem tal-irkant u tispeċifika li dan is-sehem ta' 57 % huwa magħmul mill-kwoti rkantati f'isem l-Istati Membri, inklużi l-kwoti miżmuma għal dawk li jidħlu ġodda iżda mhux allokati, il-kwoti għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'ċerti Stati Membri u l-kwoti li jridu jiġu rkantati aktar 'il quddiem minħabba t-tqegħid tagħhom fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19

__________________

__________________

18 SEC(2015)XX

18 SEC(2015)XX

19 Id-Deċiżjoni (UE) 2015/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li tikkonċerna l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L […], […], p. […]).

19 Id-Deċiżjoni (UE) 2015/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-… li tikkonċerna l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L […], […], p. […]).

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Sabiex jiġi ppreservat il-benefiċċju ambjentali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Unjoni filwaqt li l-azzjonijiet minn pajjiżi oħra ma jagħtux inċentivi komparabbli lill-industrija biex tnaqqas l-emissjonijiet, l-allokazzjoni bla ħlas għandha tkompli għall-installazzjonijiet fis-setturi u s-sottosetturi bir-riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. L-esperjenza miġbura matul it-tħaddim tal-EU ETS ikkonfermat li s-setturi u s-sottosetturi huma fir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sa livelli differenti, u li l-allokazzjoni bla ħlas ippreveniet ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Filwaqt li ċerti setturi u sottosetturi jistgħu jitqiesu f'riskju ogħla ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, oħrajn jistgħu jgħaddu sehem konsiderevoli tal-ispejjeż tal-kwoti biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom fil-prezzijiet tal-prodotti mingħajr ma jitilfu s-sehem fis-suq u jġarrbu biss il-parti li jifdal tal-ispejjeż u għalhekk huma f'riskju baxx ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina u tiddifferenzja s-setturi rilevanti abbażi tal-intensità tal-kummerċ u l-intensità tal-emissjonijiet tagħhom biex tidentifika aħjar is-setturi f'riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Fejn, abbażi ta' dawn il-kriterji, jinqabeż livell limitu iddeterminat filwaqt li titqies il-possibbiltà rispettiva għas-setturi u s-sottosetturi kkonċernati li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti, is-settur jew is-sottosettur għandhom jitqiesu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Oħrajn għandhom jitqiesu f'riskju baxx jew fl-ebda riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-kunsiderazzjoni tal-possibbiltajiet għas-setturi u s-sottosetturi barra mill-ġenerazzjoni tal-elettriku li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti għandha tnaqqas ukoll il-qligħ mhux mistenni.

(7)  Sabiex jiġi ppreservat il-benefiċċju ambjentali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Unjoni filwaqt li l-azzjonijiet minn pajjiżi oħra ma jagħtux inċentivi komparabbli lill-industrija biex tnaqqas l-emissjonijiet, l-allokazzjoni bla ħlas għandha tkompli għall-installazzjonijiet fis-setturi u s-sottosetturi bir-riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. L-allokazzjoni bla ħlas mhux suppost li tkun sussidju, iżda għandha timmira li tipprevjeni r-riskju tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment u tinċentiva u tiffinanzja investimenti f'teknoloġiji u proċessi b'użu baxx tal-karbonju. L-esperjenza miġbura matul it-tħaddim tal-EU ETS ikkonfermat li s-setturi u s-sottosetturi huma fir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju sa livelli differenti, u li l-allokazzjoni bla ħlas ippreveniet ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Filwaqt li ċerti setturi u sottosetturi jistgħu jitqiesu f'riskju ogħla ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, oħrajn jistgħu jgħaddu sehem konsiderevoli tal-ispejjeż tal-kwoti biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom fil-prezzijiet tal-prodotti mingħajr ma jitilfu s-sehem fis-suq u jġarrbu biss il-parti li jifdal tal-ispejjeż u għalhekk huma f'riskju baxx ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina u tiddifferenzja s-setturi rilevanti abbażi tal-intensità tal-kummerċ u l-intensità tal-emissjonijiet tagħhom biex tidentifika aħjar is-setturi f'riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Fejn, abbażi ta' dawn il-kriterji, jinqabeż livell limitu iddeterminat filwaqt li titqies il-possibbiltà rispettiva għas-setturi u s-sottosetturi kkonċernati li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti, is-settur jew is-sottosettur għandhom jitqiesu f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Oħrajn għandhom jitqiesu f'riskju baxx jew fl-ebda riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Is-setturi jew is-sottosetturi li mhumiex esposti għar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju m'għandhomx jirċievu kwoti bla ħlas. Il-kunsiderazzjoni tal-possibbiltajiet għas-setturi u s-sottosetturi barra mill-ġenerazzjoni tal-elettriku li jgħaddu l-ispejjeż fil-prezzijiet tal-prodotti għandha tnaqqas ukoll il-qligħ mhux mistenni.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Sabiex jiġi rifless il-progress teknoloġiku fis-setturi kkonċernati u sabiex dawn jiġu aġġustati għall-perjodu rilevanti tal-allokazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni biex il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjonijiet bla ħlas lill-installazzjonijiet, iddeterminati fuq il-bażi tad-dejta mis-snin 2007-8, jiġu aġġornati b'konformità mat-titjib medju osservat. Għal raġunijiet ta' prevedibbiltà, dan għandu jitwettaq permezz tal-applikazzjoni ta' fattur li jirrappreżenta l-aħjar valutazzjoni tal-progress fis-setturi, li mbagħad għandha tikkunsidra dejta robusta, oġġettiva u verifikata mill-installazzjonijiet sabiex is-setturi li r-rata ta' titjib tagħhom tvarja b'mod konsiderevoli minn dan il-fattur ikollhom valur tal-parametru referenzjarju li jqarreb iżjed ir-rata ta' titjib attwali tagħhom. Fejn id-dejta turi differenza mit-tnaqqis tal-fattur li hija ogħla jew aktar baxxa minn 0,5 % tal-valur tal-2007-8 fis-sena matul il-perjodu rilevanti, il-valur tal-parametru referenzjarju relatat għandu jkun aġġustat b'dak il-perċentwal. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni tal-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku fir-raffineriji u l-impjanti kimiċi, il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku għandhom ikomplu jkunu allinjati mal-parametri referenzjarji tar-raffineriji.

(8)  Sabiex jiġi rifless il-progress teknoloġiku fis-setturi kkonċernati, il-parametri referenzjarji għandhom ikunu kompletament aġġornati bid-dejta tal-2017 u tal-2018 u jirriflettu titjib teknoloġiku reali. Għal raġunijiet ta' prevedibbiltà u biex jagħtu inċentiv kontinwu għat-titjib tal-proċessi, il-parametri referenzjarji għandhom ikomplu jiġu aġġornati permezz tal-applikazzjoni ta' fattur li jirrappreżenta l-aħjar valutazzjoni tal-progress fis-setturi, li mbagħad għandu jikkunsidra dejta robusta, oġġettiva u verifikata mill-installazzjonijiet sabiex is-setturi li r-rata ta' titjib tagħhom tvarja b'mod konsiderevoli minn dan il-fattur ikollhom valur tal-parametru referenzjarju li jqarreb iżjed ir-rata ta' titjib attwali tagħhom. Fejn id-dejta turi differenza mit-tnaqqis tal-fattur li hija ogħla jew aktar baxxa minn 0,5 % tal-valur fis-sena matul il-perjodu rilevanti, il-valur tal-parametru referenzjarju relatat għandu jkun aġġustat b'dak il-perċentwal. Fejn is-setturi jkollhom rata ta' titjib li tkun inqas minn 0,3 %, dak il-perċentwal għandu jiġi applikat. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produzzjoni tal-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku fir-raffineriji u l-impjanti kimiċi, il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku għandhom ikomplu jkunu allinjati mal-parametri referenzjarji tar-raffineriji.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw parzjalment, skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tal-klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni.

(9)  Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu armonizzat tal-UE biex jikkumpensa, b'kunsiderazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Għalhekk, tal-anqas 80 % tad-dħul mill-irkant għandhom jintnefqu fuq azzjonijiet klimatiċi mniżżla f'din id-Direttiva, inklużi azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tal-klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-UE għandha tistabbilixxi wkoll Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta biex tiġbor flimkien id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-inċentiv ewlieni fuq terminu twil minn din id-Direttiva għall-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS), teknoloġiji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u l-innovazzjoni rivoluzzjonarja fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju huwa s-sinjal tal-prezz tal-karbonju li toħloq u li l-kwoti ma jkunux jeħtieġu li jiġu ċeduti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li jinħażnu b'mod permanenti jew jiġu evitati. Barra minn hekk, sabiex ikunu ssupplimentati r-riżorsi li diġà qed jintużaw biex jaċċelleraw id-dimostrazzjoni ta' faċilitajiet tas-CCS kummerċjali u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, il-kwoti tal-EU ETS għandhom jintużaw biex jagħtu gwadanji ggarantiti għall-iskjerament tal-faċilitajiet tas-CCS, teknoloġji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u innovazzjoni industrijali fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fl-Unjoni għal diossidu tal-karbonju maqbud jew evitat fuq skala suffiċjenti, sakemm ikun hemm ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-għarfien. Il-maġġoranza ta' dan l-appoġġ għandha tiddependi fuq l-evitar ivverifikat tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, filwaqt li ċertu appoġġ jista' jingħata meta jintlaħqu ċerti tragwardi predeterminati filwaqt li tiġi kkunsiderata t-teknoloġija skjerata. Il-perċentwal massimu tal-ispejjeż tal-proġetti li jridu jiġu appoġġjati jista' jvarja skont il-kategorija ta' proġett.

(10)  L-inċentiv ewlieni fuq terminu twil minn din id-Direttiva għall-qbid u l-ħżin (CCS) u l-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU) tas-CO2, teknoloġiji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u l-innovazzjoni rivoluzzjonarja fit-teknoloġiji u l-proċessi sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju huwa s-sinjal tal-prezz tal-karbonju li toħloq u li l-kwoti ma jkunux jeħtieġu li jiġu ċeduti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju li jinħażnu b'mod permanenti jew jiġu evitati. Barra minn hekk, sabiex ikunu ssupplimentati r-riżorsi li diġà qed jintużaw biex jaċċelleraw id-dimostrazzjoni ta' faċilitajiet tas-CCS u s-CCU kummerċjali u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, il-kwoti tal-EU ETS għandhom jintużaw biex jagħtu gwadanji ggarantiti għall-użu tal-faċilitajiet tas-CCS u s-CCU, teknoloġiji ġodda ta' enerġija rinnovabbli u innovazzjoni industrijali fit-teknoloġiji u l-proċessi sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fl-Unjoni għal diossidu tal-karbonju maqbud jew evitat fuq skala suffiċjenti, sakemm ikun hemm ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-għarfien. Il-maġġoranza ta' dan l-appoġġ għandha tiddependi fuq l-evitar ivverifikat tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, filwaqt li ċertu appoġġ jista' jingħata meta jintlaħqu ċerti tragwardi predeterminati filwaqt li tiġi kkunsiderata t-teknoloġija użata. Il-perċentwal massimu tal-ispejjeż tal-proġetti li jridu jiġu appoġġjati jista' jvarja skont il-kategorija ta' proġett.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond għall-Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex jippromwovu b'mod trasparenti l-investimenti reali li jimmodernizzaw is-settur tal-enerġija tagħhom filwaqt li jevitaw distorsjonoijiet tas-suq tal-enerġija intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u trasparenti biex jiżguraw l-implimentazzjoni l-aktar effiċjenti possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' governanza għandha tkun proporzjonata bl-iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. L-istruttura ta' governanza għandha tkun komposta minn bord għall-investimenti u kumitat ta' ġestjoni u għandha tingħata l-kunsiderazzjoni dovuta lill-kompetenzi tal-BEI fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet sakemm ma jingħatax appoġġ lil proġetti żgħar permezz ta' self minn banek promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet permezz ta' programm nazzjonali li jikkondividi l-għanijiet tal-Fond għall-Modernizzazzjoni. L-investimenti ffinanzjati permezz tal-fond għandhom ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-Istati Membri bi dħul baxx ikunu indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz ta' forom differenti.

(11)  Għandu jiġi stabbiliti Fond għall-Modernizzazzjoni mit-2 % tal-kwoti totali tal-EU ETS, u għandu jiġi rkantat skont ir-regoli u l-modalitajiet għall-irkanti li jseħħu fuq il-Pjattaforma Komuni tal-Irkant stabbilita fir-Regolament 1031/2010. L-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita skont ir-rati tal-kambju tas-suq ta' inqas minn 60 % taħt il-medja tal-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond għall-Modernizzazzjoni u jingħataw deroga sal-2030 mill-prinċipju ta' rkantar sħiħ għall-ġenerazzjoni tal-elettriku billi jużaw l-għażla ta' allokazzjoni bla ħlas sabiex jippromwovu b'mod trasparenti l-investimenti reali li jimmodernizzaw is-settur tal-enerġija tagħhom f'konformità mal-miri tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 u l-2050, filwaqt li jevitaw distorsjonijiet tas-suq tal-enerġija intern. Ir-regoli għall-kontroll tal-Fond għall-Modernizzazzjoni għandhom jipprovdu qafas koerenti, komprensiv u trasparenti biex jiżguraw l-implimentazzjoni l-aktar effiċjenti possibbli, filwaqt li jikkunsidraw il-ħtieġa li l-parteċipanti kollha jkollhom aċċess faċli. Il-funzjoni tal-istruttura ta' governanza għandha tkun proporzjonata bl-iskop li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi. L-istruttura ta' governanza għandha tkun komposta minn bord għall-investimenti u Kumitat Konsultattiv. L-investimenti ffinanzjati permezz tal-fond għandhom ikunu proposti mill-Istati Membri. Sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet ta' investiment fl-Istati Membri bi dħul baxx ikunu indirizzati kif xieraq, id-distribuzzjoni tal-fondi għandha tikkunsidra f'ishma ugwali l-emissjonijiet verifikati u l-kriterji tal-PDG. L-għajnuna finanzjarja mill-Fond għall-Modernizzazzjoni tista' tingħata permezz ta' forom differenti.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-modalitajiet, inkluża t-trasparenza, tal-allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija f'ċerti Stati Membri għandhom jittejbu. L-investimenti b'valur ta' EUR10 miljun jew iżjed għandhom jintgħażlu mill-Istat Membru kkonċernat permezz ta' proċess ta' offerti kompetittiv fuq il-bażi ta' regoli ċari u trasparenti biex jiġi żgurat li l-allokazzjoni bla ħlas tintuża biex tippromwovi investimenti reali għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija b'konformità mal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija. Investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun ukoll għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-allokazzjoni bla ħlas. L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħżel investimenti bħal dawn fuq il-bażi ta' kriterji ċari u trasparenti. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika. Il-pubbliku għandu jkun informat kif dovut fl-istadju tal-għażla tal-proġetti ta' investiment kif ukoll dwar l-implimentazzjoni tagħhom.

(12)  Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-modalitajiet, inkluża t-trasparenza, tal-allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija f'ċerti Stati Membri għandhom jittejbu. L-investimenti b'valur ta' EUR10 miljun jew iżjed għandhom jintgħażlu mill-Istat Membru kkonċernat permezz ta' proċess ta' offerti kompetittiv fuq il-bażi ta' regoli ċari u trasparenti biex jiġi żgurat li l-allokazzjoni bla ħlas tintuża biex tippromwovi investimenti reali għall-immodernizzar tas-settur tal-enerġija b'konformità mal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija. Il-lista tal-proġetti, kemm dawk magħżula kif ukoll dawk mhux magħżula, għandha tkun disponibbli għall-pubbliku. Investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun ukoll għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament mill-allokazzjoni bla ħlas. L-Istat Membru kkonċernat għandu jagħżel investimenti bħal dawn fuq il-bażi ta' kriterji ċari u trasparenti stabbiliti f'din id-Direttiva. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika. Il-pubbliku għandu jkun informat kif dovut fl-istadju tal-għażla tal-proġetti ta' investiment kif ukoll dwar l-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Il-finanzjament tal-EU ETS għandu jkun koerenti ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tan-nefqa pubblika.

(13)  Il-finanzjament tal-EU ETS għandu jkun koerenti ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, inklużi l-Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, b'kunsiderazzjoni tal-Istrateġija dwar il-Klima tal-Bank Ewropew tal-Investiment, sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tan-nefqa pubblika.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti li huma fis-seħħ għal installazzjonijiet żgħar li għandhom jiġu esklużi mill-EU ETS jippermettu lill-installazzjonijiet li huma esklużi li jibqgħu tali, u għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jaġġornaw il-lista tagħhom ta' installazzjonijiet esklużi u għall-Istati Membri li fil-preżent mhux qed jużaw din l-għażla biex jagħmlu hekk fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjar.

(14)  Id-dispożizzjonijiet eżistenti li huma fis-seħħ għal installazzjonijiet żgħar li għandhom jiġu esklużi mill-EU ETS jippermettu lill-installazzjonijiet li huma esklużi li jiġu estiżi sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi żejda, u għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jaġġornaw il-lista tagħhom ta' installazzjonijiet esklużi u għall-Istati Membri li fil-preżent mhux qed jużaw din l-għażla biex jagħmlu hekk fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjar.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16b)  Sabiex jitnaqqas b'mod konsiderevoli l-piż amministrattiv li jiffaċċjaw il-kumpaniji, il-Kummissjoni tista' tqis miżuri bħal pereżempju l-awtomatizzar tas-sottomissjoni u l-verifika ta' rapporti ta' emissjonijiet, li jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ua (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fl-Artikolu 3, paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:

 

"(ua)  "emittent żgħir" tfisser installazzjoni li tkun irrappurtat lill-awtorità kompetenti emissjonijiet ta' inqas minn 50 000 tunnellata ta' ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju u, fejn twettaq attivitajiet ta' kombustjoni, ikollha kapaċità termali kklassifikata li ma taqbiżx il-35 MW, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, f'kull sena mit-tliet snin qabel in-notifika skont il-punt (a) tal-Artikolu 27(1)."

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   tliet subparagrafi ġodda huma miżjuda mal-paragrafu 1:

(a)   erba' subparagrafi ġodda jiżdiedu mal-paragrafu 1:

"Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri għandu jkun 57 %.

"Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri għandu jkun 57 %, u dak is-sehem għandu jonqos b'mhux aktar minn ħames punti perċentwali matul ir-raba' perjodu ta' negozjar kollu, skont l-Artikolu 10a(5). Tali aġġustament għandu jsir biss fil-forma ta' tnaqqis ta' kwoti rkantati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(2).

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni").

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni").

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.";

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.

 

300 miljun kwota mqiegħda fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq għandhom jiġu kkanċellati fis-sena 2021."

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b – punt i

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)   fil-punt (a), "88 %" huwa mibdul b'"90 %";

(i)   l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

2  Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati minn kull Stat Membru għandha tkun magħmula kif ġej:

2  Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati minn kull Stat Membru għandha tkun magħmula kif ġej:

(a)  90 % tal-kwantità totali tal-kwoti li għandhom ikunu rkantati jiġu distribwiti fost l-Istati Membri f'ishma li huma identiċi għas-sehem tal-emissjonijiet verifikati konformement mal-iskemaKomunitarja għall-2005 jew il-medja tal-perjodu mill-2005 sal-2007, abbażi ta' liema waħda tkun l-ogħla, ta' l-Istat Membru kkonċernat;

(a)  90 % tal-kwantità totali tal-kwoti li għandhom ikunu rkantati jiġu distribwiti fost l-Istati Membri f'ishma li huma identiċi għas-sehem tal-emissjonijiet verifikati konformement mal-iskema Komunitarja għall-2005 jew il-medja tal-perjodu mill-2005 sal-2007, abbażi ta' liema waħda tkun l-ogħla, tal-Istat Membru kkonċernat;

(b)  10 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu rkantati għandhom ikunu distribwiti fost ċerti Stati Membri għal skopijiet ta' solidarjetà u tkabbir fil-Komunità, li jżid l-ammont ta' kwoti li dawk l-Istati Membri jirkantaw taħt il-punt (a) bil-perċentwali speċifikati fl-Anness IIa."; u

(b)  10 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu rkantati għandhom ikunu distribwiti fost ċerti Stati Membri għal skopijiet ta' solidarjetà u tkabbir fil-Komunità, li jżid l-ammont ta' kwoti li dawk l-Istati Membri jirkantaw taħt il-punt (a) bil-perċentwali speċifikati fl-Anness IIa. Għal dawk l-Istati Membri eliġibbli taħt il-Fond ta' Modernizzazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 10d, is-sehem tagħhom tal-kwoti speċifikat fl-Anness IIa għandu jiġi trasferit għas-sehem tagħhom fil-Fond ta' Modernizzazzjoni."

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b – punt ii

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)   il-punt (b) huwa mibdul b'dan li ġej:

imħassar

(b)  "(b) 10 % tal-kwantità totali tal-kwoti li jridu jiġu rkantati għandhom ikunu distribwiti fost ċerti Stati Membri għal skopijiet ta' solidarjetà u tkabbir fil-Komunità, li jżid l-ammont ta' kwoti li dawk l-Istati Membri jirkantaw taħt il-punt (a) bil-perċentwali speċifikati fl-Anness IIa."; u

 

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fil-paragrafu 3, jiżdiedu l-punti (j), (k) u (l) li ġejjin:

(c)  il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

3  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn dħul ġenerat mill-irkant ta' kwoti. Talanqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandhom jiġu użati għal wieħed jew iżjed minn dan/dawn li ġej/ġejjin:"

“3  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn dħul ġenerat mill-irkant ta' kwoti. Tal-anqas 80 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandhom jiġu użati għal wieħed jew iżjed minn dan/dawn li ġej/ġejjin:"

(a)  biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż bil-kontribuzzjoni għall-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli u għall-Fond ta' Adattament kif operat mill-Konferenza ta' Poznań dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 14 u COP/MOP 4), biex ikun hemm adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima u biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll proġetti ta' dimostrazzjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u għall-adattament għat-tibdil fil-klima, inkluż il-parteċipazzjoni fl-inizjattivi fil-qafas tal-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija u l-Pjattaformi Ewropej għat-Teknoloġija;

(a)  biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż bil-kontribuzzjoni għall-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli u għall-Fond ta' Adattament kif operat mill-Konferenza ta' Poznań dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 14 u COP/MOP 4), u għall-Fond Ekoloġiku għall-Klima, biex ikun hemm adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima u biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll proġetti ta' dimostrazzjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u għall-adattament għat-tibdil fil-klima, inkluż il-parteċipazzjoni fl-inizjattivi fil-qafas tal-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija u l-Pjattaformi Ewropej għat-Teknoloġija;

(b)  biex jiġu żviluppati enerġiji rinnovabbli biex jissodisfaw l-impenn tal-Komunità tal-użu ta' 20 % ta' enerġiji rinnovabbli sal-2020, kif ukoll biex jiġu żviluppati teknoloġiji oħra li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni għal ekonomija sikura u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jgħinu fis-sodisfazzjon tal-impenn tal-Komunità li tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'20 % sal-2020;

(b)  biex jiġu żviluppati enerġiji rinnovabbli biex jissodisfaw l-impenn tal-Komunità tal-użu ta' [aġġornament skont il-ftehim konkluż bejn il-koleġiżlaturi] % ta' enerġiji rinnovabbli sal-2030, kif ukoll biex jiġu żviluppati teknoloġiji oħra li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni għal ekonomija sikura u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jgħinu fis-sodisfazzjon tal-impenn tal-Komunità li tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija b'[aġġornament skont il-ftehim konkluż bejn il-koleġiżlaturi] % sal-2030;

(c)  għal miżuri mmirati biex jevitaw id-deforestazzjoni u jiżdiedu l-afforestazzjoni u r-riforestazzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li rratifikaw il-ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-klima biex jiġu trasferiti t-teknoloġiji u jiġi ffaċilitat l-adattament għall-effetti negattivi tal-bidla fil-klima f'dawn il-pajjiżi;

(c)  għal miżuri mmirati biex jevitaw id-deforestazzjoni u jiżdiedu l-afforestazzjoni u r-riforestazzjoni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw li rratifikaw il-ftehim internazzjonali dwar il-bidla fil-klima biex jiġu trasferiti t-teknoloġiji u jiġi ffaċilitat l-adattament għall-effetti negattivi tal-bidla fil-klima f'dawn il-pajjiżi;

d)  sekwestru tal-forestrija fil-Komunità;

(d)  sekwestru tal-forestrija fil-Komunità;

(e)  għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika tas-CO2 b'mod ambjentalment sikur, b'mod partikolari minn impjanti tal-enerġija tal-karburanti mill-fossili solidu u numru ta' setturi u subsetturi industrijali, anke f'pajjiżi terzi;

(e)  għall-ġabra u l-ħażna ġeoloġika jew l-użu tas-CO2 b'mod ambjentalment sikur, b'mod partikolari minn impjanti tal-enerġija tal-karburanti mill-fossili solidu u numru ta' setturi u subsetturi industrijali, anke f'pajjiżi terzi;

(f)  biex jinkoraġġixxu ċaqliq lejn emissjonijiet baxxi u forom pubbliċi ta' trasport;

(f)  biex jinkoraġġixxu ċaqliq lejn emissjonijiet baxxi u forom pubbliċi ta' trasport;

(g)  biex jiffinanzjaw ir-riċerka u l-iżvilupp fl-effiċjenza fl-enerġija u teknoloġiji nodfa fis-setturi koperti minn din id-Direttiva;

(g)  biex jiffinanzjaw ir-riċerka u l-iżvilupp fl-effiċjenza fl-enerġija u teknoloġiji nodfa fis-setturi koperti minn din id-Direttiva;

(h)  miżuri maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija u l-insulazzjoni jew jipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex jiġu indirizzati aspetti soċjali f'familji bi dħul baxx u medju;

(h)  miżuri maħsuba biex iżidu l-effiċjenza fl-enerġija u l-insulazzjoni jew jipprovdu appoġġ finanzjarju sabiex jiġu indirizzati aspetti soċjali f'familji bi dħul baxx u medju;

(i)  biex jiġu koperti l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni tal-iskema Komunitarja.

(i)  għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima.

(j)  għall-finanzjament ta' miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu fil-prezzijiet tal-elettriku, sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10a(6);

(j)  biex jitħeġġu l-effiċjenza fir-riżorsi u ekonomija ċirkolari;

(k)  għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima.

(k)  Barra minn hekk, id-dħul jista' jintuża għal wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

 

(i)  biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi tal-ġestjoni tal-iskema tal-Komunità."

 

(ii)  għall-finanzjament ta' miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu fil-prezzijiet tal-elettriku, sakemm dawn il-miżuri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 10a(6);

(l)  għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali."

 

L-Istati Membri ikunu kunsidrati bħala li ssodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu jekk jistabbilixxu u jimplimentaw politika ta' appoġġ fiskali jew finanzjarju, inkluż b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jew linji politiċi regolatorji domestiċi li jaffettwaw l-appoġġ finanzjarju, stabbiliti għar-raġunijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu u li jkollhom valur ekwivalenti għal mill-inqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fl-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2.

L-Istati Membri ikunu kunsidrati bħala li ssodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu jekk jistabbilixxu u jimplimentaw politika ta' appoġġ fiskali jew finanzjarju, inkluż b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jew linji politiċi regolatorji domestiċi li jaffettwaw l-appoġġ finanzjarju, stabbiliti għar-raġunijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu u li jkollhom valur ekwivalenti għal mill-inqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-użu tad-dħul u tal-azzjonijiet meħuda konformement ma' dan il-paragrafu fir-rapporti tagħhom ippreżentati konformement mad-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-użu tad-dħul u tal-azzjonijiet meħuda konformement ma' dan il-paragrafu fir-rapporti tagħhom ippreżentati konformement mad-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta permezz ta' formola standardizzata pprovduta mill-Kummissjoni, b'livell minimu ta' dettall li jippermetti trasparenza u komparabbiltà, inkluża informazzjoni dwar l-addizzjonalità tal-fondi. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit tal-Internet tagħha."

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ca (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafi 3a u 3b (ġodda)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

 

"3a  Sa 260 miljun tal-kwantità totali tal-kwoti, li nofshom jittieħdu mis-sehem tal-kwoti li jrid jiġi rkantat kif imsemmi fl-Artikolu 10(1) u li nofshom inkella jiġu allokati bla ħlas, għandhom jiġu rkantanti sabiex jiġi stabbilit arranġament armonizzat fil-livell tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 10a(6).

 

3b.  Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta

 

Mill-1 ta' Jannar 2021 se jinħoloq Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta biex jikkumplimenta l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew u għandu jkun iffinanzjat mill-ġbir komuni ta' 2 % tad-dħul mill-irkant;

 

Id-dħul minn dawn l-irkanti se jibqa' fil-livell tal-Unjoni, bl-għan li jintuża biex itaffi l-impatt soċjali tal-politiki dwar it-tibdil fil-klima f'reġjuni li jikkombinaw parti kbira ta' ħaddiema f'setturi li jiddependu fuq il-karbonju u PDG per capita li jinsab ferm taħt il-medja tal-UE. Dawn il-miżuri għandhom jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

 

Dan id-dħul mill-irkant immirat lejn tranżizzjoni ġusta jista' jintuża f'modi differenti, bħal pereżempju:

 

-  il-ħolqien ta' ċelluli ta' riallokazzjoni u/jew mobilità,

 

-  inizjattivi ta' edukazzjoni/taħriġ biex jerġgħu jagħtu l-ħila jew iżidu l-ħiliet tal-ħaddiema,

 

-  appoġġ fit-tiftix ta' impjieg,

 

-  ħolqien ta' negozji, u

 

-  miżuri ta' sorveljanza u preventivi biex jiġi evitat jew minimizzat l-impatt negattiv tal-proċess ta' ristrutturar fuq is-saħħa fiżika u mentali.

 

Peress li l-attivitajiet prinċipali li għandhom jiġu ffinanzjati mill-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta huma relatati ħafna mas-suq tax-xogħol, is-sħab soċjali għandhom ikunu involuti b'mod attiv fil-ġestjoni tal-fond - fuq il-mudell tal-Kumitat tal-Fond Soċjali Ewropew - u l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali lokali għandha tkun rekwiżit ewlieni għall-proġetti biex iġibu l-finanzi."

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt da (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(da)  il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:

5.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-funzjonament tas-suq Ewropew tal-karbonju. Kull sena, hija għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-funzjonament tas-suq tal-karbonju inkluż l-implimentazzjoni tal-irkanti, il-likwidità u l-volumi kkummerċjati. Jekk huwa meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni rilevanti hija mressqa quddiem il-Kummissjoni mill-inqas xahrejn qabel l-adozzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni.

“5.  Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-funzjonament tas-suq Ewropew tal-karbonju. Kull sena, hija għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-funzjonament tas-suq tal-karbonju inkluż l-implimentazzjoni tal-irkanti, il-likwidità u l-volumi kkummerċjati. Ir-rapport għandu jindirizza wkoll l-interazzjoni bejn l-EU ETS u miżuri oħra tal-klima u l-enerġija fil-livell Ewropew u nazzjonali, u għandu janalizza l-implikazzjonijiet ta' diversi strumenti ta' politika dwar il-funzjonament tas-suq tal-EU ETS, b'mod speċjali fuq il-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda fis-suq tal-karbonju. Ir-rapport għandu jindirizza wkoll il-pass-through tal-ispejjeż tal-kwoti fil-prezzijiet tal-prodott għas-setturi u s-sottosetturi l-aktar rilevanti, b'mod partikolari rigward is-sehem tas-suq tagħhom. Jekk huwa meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni rilevanti hija mressqa quddiem il-Kummissjoni mill-inqas xahrejn qabel l-adozzjoni tar-rapport mill-Kummissjoni.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – db (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)   jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"5a  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-għeluq tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku minħabba miżuri nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-ammont ekwivalenti ta' kwoti li dan l-għeluq jirrappreżenta. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw volum korrispondenti ta' kwoti".

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt a

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   it-tieni paragrafu tal-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

(a)   il-paragrafi 1, 2 u 3 jinbidlu b'dan li ġej:

1  Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tadotta, miżuri ta' implimentazzjoni sabiex ikunu applikabbli mal-Komunità kollha li jkunu kompletament armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti msemmija fil-paragrafi 4, 5, 7 u 12 inkluża kwalunkwe dispożizzjoni neċessarja għall-applikazzjoni armonizzata tal-paragrafu 19 ta' dan l-Artikolu.

“1  Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tadotta, miżuri ta' implimentazzjoni sabiex ikunu applikabbli mal-Komunità kollha li jkunu kompletament armonizzati għall-allokazzjoni tal-kwoti msemmija fil-paragrafi 4, 5, 7 u 12 inkluża kwalunkwe dispożizzjoni neċessarja għall-applikazzjoni armonizzata tal-paragrafu 19 ta' dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23. Dan l-att għandu jistipula wkoll allokazzjoni addizzjonali mir-riżerva ta' dawk li jidħlu ġodda għal żidiet sinifikanti fil-produzzjoni bl-applikazzjoni tal-istess livelli limitu u aġġustamenti fl-allokazzjoni li japplikaw fir-rigward ta' ċessjonijiet parzjali tal-operazzjoni."

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23 li jissupplimenta din id-Direttiva billi jipprovdi allokazzjoni addizzjonali mir-riżerva ta' dawk li jidħlu ġodda għal tibdil sinifikanti fil-produzzjoni. Kwalunkwe żieda jew tnaqqis ta' aktar minn 10 % fil-produzzjoni espressa bħala l-medja rikorrenti tal-attività tal-produzzjoni verifikata għas-sentejn preċedenti meta mqabbla mal-attività tal-produzzjoni rrapportata skont l-Artikolu 11 għandhom jiġu aġġustati b'ammont korrispondenti ta' kwoti billi l-kwoti jitqiegħdu fir-riżerva msemmija fil-paragrafu 7 u jiġu rilaxxati minnha.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom, sa fejn ikun fattibbli, jiddeterminaw punti ta' riferiment ex-ante Komunitarji sabiex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gass serra u għal teknika ta' effiċjenza fl-enerġija, billi titqies it-teknika l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi ta' produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet tal-iskart, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tas-CO2, fejn dawn il-faċilitajiet ikunu disponibbli, u ma għandhiex tipprovdi inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir ebda allokazzjoni gratis fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief għall-każijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 10c u l-elettriku prodott mill-gassijiet tal-iskart.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom, safejn ikun fattibbli, jiddeterminaw parametri referenzjarji ex ante Komunitarji sabiex jiżguraw li l-allokazzjoni sseħħ b'mod li tagħti inċentivi għal tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra u għal teknika ta' effiċjenza fl-enerġija filwaqt li tipprovdi prevedibbiltà lill-installazzjonijiet industrijali, billi tqis it-teknika l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi ta' produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet tal-iskart, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tas-CO2, fejn dawn il-faċilitajiet ikunu disponibbli, u ma għandhiex tipprovdi inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. M'għandha ssir ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, ħlief għall-każijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 10c u l-elettriku prodott mill-gassijiet tal-iskart.

Fil-prinċipju, għal kull settur u subsettur, il-punt ta' riferiment għandu jiġi kkalkulat għall-prodotti aktar milli għall-inputs, sabiex jiġu mmassimizzati kemm jista' jkun it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-iffrankar mill-effiċjenza enerġetika matul kull proċess ta' produzzjoni tas-settur jew subsettur ikkonċernat.

Fil-prinċipju, għal kull settur u sottosettur, il-parametru referenzjarju għandu jiġi kkalkulat għall-prodotti aktar milli għall-inputs, sabiex jiġu mmassimizzati kemm jista' jkun it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-iffrankar mill-effiċjenza enerġetika matul kull proċess ta' produzzjoni tas-settur jew sottosettur ikkonċernat.

2.  Fid-definizzjoni tal-prinċipji għall-istabbiliment tal-punti ta' riferiment f'setturi jew subsetturi individwali, il-punt ta' bidu għandu jkun ir-rendiment medju tal-istallazzjonijiet li jiffurmaw l-ogħla 10 % tal-aktar istallazzjonijiet effiċjenti f'settur jew subsettur fil-Komunità fis-snin 2007-2008. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-setturi u s-sottosetturi kkonċernati.

2.  Fid-definizzjoni tal-prinċipji għall-istabbiliment tal-parametri referenzjarji f'setturi jew sottosetturi individwali, il-punt ta' bidu għandu jkun ir-rendiment medju tal-istallazzjonijiet li jiffurmaw l-ogħla 10 % tal-aktar installazzjonijiet effiċjenti f'settur jew sottosettur fil-Komunità fis-snin 2007-2008. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-setturi u s-sottosetturi kkonċernati. Allokazzjoni mingħajr ħlas għandha tingħata biss lil setturi u sottosetturi li għalihom id-dejta hija pprovduta skont il-metodoloġija armonizzata stabbilita, sabiex tiġi żgurata ugwaljanza u trasparenza."

Ir-regolamenti skont l-Artikoli 14 u 15 għandhom jipprevedu regoli armonizzati dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra relatati mal-produzzjoni bil-ħsieb li jiġu ddeterminati parametri referenzjarji ex-ante.

Ir-regolamenti skont l-Artikoli 14 u 15 għandhom jipprevedu regoli armonizzati dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra relatati mal-produzzjoni bil-ħsieb li jiġu ddeterminati parametri referenzjarji ex-ante, b'kunsiderazzjoni tal-potenzjal tat-tnaqqis tal-emissjonijiet fuq terminu twil fid-dawl tal-kisba tal-miri klimatiċi tal-Unjoni fuq terminu twil.

Il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjoni bla ħlas għandhom ikunu aġġustati sabiex jiġi evitat qligħ mhux mistenni u jirriflettu l-progress teknoloġiku fil-perjodu bejn l-2007 u l-2008 u kull perjodu ta' wara li għalih l-allokazzjonijiet bla ħlas huma determinati skont l-Artikolu 11(1). Dan l-aġġustament għandu jnaqqas il-valuri tal-parametri referenzjarji stabbiliti bl-att adottat skont l-Artikolu 10a b'1% tal-valur li kien stabbilit fuq il-bażi tad-dejta tal-2007-8 fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu rilevanti għall-allokazzjoni bla ħlas, sakemm:

Qabel il-bidu tal-parametri referenzjarji tal-perjodu ta' negozjar f'setturi u sottosetturi individwali, għandhom jiġu aġġornati abbażi tal-medja tal-emissjonijiet ivverifikati tal-ogħla 10 % mill-aktar installazzjonijiet effiċjenti f'settur jew sottosettur fl-Unjoni fis-snin 2017 u 2018. Il-parametri referenzjarji għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta' informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11.

 

Il-parametri referenzjarji għandhom jiriflettu l-progress teknoloġiku reali u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tiegħu b'paragun mal-punt ta' bidu stipulat fl-ewwel subparagrafu. Abbażi tal-aġġornament sħiħ bid-dejta 2017 u 2018, il-valuri għandhom jitnaqqsu kull sena sussegwenti b'1 % b'paragun mal-valur li kien stabbilit, ħlief jekk:"

(i)  Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha tidentifika jekk il-valuri għal kull parametru referenzjarju kkalkulati bl-użu tal-prinċipji fl-Artikolu 10a ivarjawx mit-tnaqqis annwali msemmi hawn fuq b'iżjed jew inqas minn 0,5 % tal-valur tal-2007-8 fis-sena. Jekk dan huwa l-każ, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu jkun aġġustat jew b'0,5 % jew b'1,5 % fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu li għalih issir l-allokazzjoni bla ħlas;

(i)  Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha tidentifika jekk il-valuri għal kull parametru referenzjarju kkalkulati bl-użu tal-prinċipji fl-Artikolu 10a ivarjawx mit-tnaqqis annwali msemmi hawn fuq b'iżjed jew inqas minn 0,5 % tal-valur tal-2017-2018 fis-sena. Jekk dan huwa l-każ, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu jkun aġġustat jew b'0,5 % jew b'1,5 % kull sena;

(ii)  Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

(ii)  Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha tidentifika jekk il-valuri għal kull parametru referenzjarju kkalkulati bl-użu tal-prinċipji fl-Artikolu 10a huwiex inqas mit-tnaqqis annwali msemmi hawn fuq b'iżjed jew inqas minn 0,7% tal-valur tal-2017-2018 annwalment fis-sentejn l-aktar riċenti li għalihom hija disponibbli d-dejta. Jekk dan huwa l-każ, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu jitnaqqas b'0,3% f'dik is-sena;

 

(iia)  Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni għal dan l-iskop skont l-Artikolu 22a."

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni għal dan l-iskop skont l-Artikolu 22a, u għandha timmira li tnaqqas il-piż amministrattiv fuq SMEs fil-ġbir tad-dejta.

3  Suġġett għall-paragrafi 4 u 8, u minkejja l-Artikolu 10c, ma għandha tingħata l-ebda allokazzjoni bi ħlas għal ġeneraturi tal-elettriku, għal installazzjonijiet għall-ġbir tas-CO2, għal pajpijiet għat-trasport tas-CO2 jew għal siti tal-ħażna tas-CO2.

3  Suġġett għall-paragrafi 4 u 8, u minkejja l-Artikolu 10c, ma għandha tingħata l-ebda allokazzjoni bi ħlas għal ġeneraturi tal-elettriku, għal installazzjonijiet għall-ġbir tas-CO2, għal pajpijiet għat-trasport tas-CO2 jew għal siti tal-ħażna tas-CO2.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt b

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-tielet subparagrafu ġdid jiżdied mal-paragrafu 2 kif ġej:

imħassar

"Il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-allokazzjoni bla ħlas għandhom ikunu aġġustati sabiex jiġi evitat qligħ mhux mistenni u jirriflettu l-progress teknoloġiku fil-perjodu bejn l-2007 u l-2008 u kull perjodu ta' wara li għalihom l-allokazzjonijiet bla ħlas huma determinati skont l-Artikolu 11(1). Dan l-aġġustament għandu jnaqqas il-valuri tal-parametri referenzjarji stabbiliti bl-att adottat skont l-Artikolu 10a b'1% tal-valur li kien stabbilit fuq il-bażi tad-dejta tal-2007-8 fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu rilevanti għall-allokazzjoni bla ħlas, sakemm:

 

(i)  Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha tidentifika jekk il-valuri għal kull parametru referenzjarju kkalkulati bl-użu tal-prinċipji fl-Artikolu 10a ivarjawx mit-tnaqqis annwali msemmi hawn fuq b'iżjed jew inqas minn 0,5 % tal-valur tal-2007-8 fis-sena. Jekk dan huwa l-każ, il-valur tal-parametru referenzjarju għandu jkun aġġustat jew b'0,5 % jew b'1,5 % fir-rigward ta' kull sena bejn l-2008 u n-nofs tal-perjodu li għalih issir l-allokazzjoni bla ħlas;

 

(ii)  Permezz ta' deroga rigward il-valuri tal-parametri referenzjarji għall-aromatiċi, l-idroġenu u l-gass sintetiku, dawn il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikunu aġġustati bl-istess perċentwal bħall-parametri referenzjarji tar-raffineriji sabiex jiġu ppreservati kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-produtturi ta' dawn il-prodotti.

 

Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni għal dan l-iskop skont l-Artikolu 22a."

 

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt c

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-paragrafu 5 huwa mibdul b'dan li ġej:

(c)  il-paragrafi 5, 6, 7 u 8 jinbidlu b'dan li ġej:

5.  "Sabiex jiġi rispettat is-sehem tal-irkantar stabbilit fl-Artikolu 10, is-somma ta' allokazzjonijiet bla ħlas f'kull sena fejn is-somma tal-allokazzjonijiet bla ħlas ma tilħaqx il-livell massimu li jirrispetta s-sehem tal-irkantar tal-Istat Membru, il-kwoti li jifdal sa dak il-livell għandhom jintużaw għall-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-allokazzjonijiet bla ħlas sabiex jiġi rispettat is-sehem tal-irkantar tal-Istat Membri fis-snin ta' wara. Fejn, madankollu, jintlaħaq il-livell massimu, l-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom ikunu aġġustati kif xieraq. Kull aġġustament bħal dan għandu jitwettaq b'mod uniformi.";

“5.  Meta s-somma ta' allokazzjonijiet bla ħlas f'kull sena ma tilħaqx il-livell massimu li jirrispetta s-sehem tal-irkantar tal-Istat Membru stipulat fl-Artikolu 10, il-kwoti li jifdal sa dak il-livell għandhom jintużaw għall-prevenzjoni jew il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-allokazzjonijiet bla ħlas sabiex jiġi rispettat is-sehem tal-irkantar tal-Istat Membri fis-snin ta' wara. Fejn, madankollu, jintlaħaq il-livell massimu, ammont ta' kwoti ekwivalenti għal tnaqqis sa ħames punti perċentwali tas-sehem tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati mill-Istati Membri matul il-perjodu kollu ta' għaxar snin li jibda fl-1 ta' Jannar 2021 għandu jiġi distribwit bla ħlas għal setturi u sottosetturi skont l-Artikolu 10b. Fejn, madankollu, dan it-tnaqqis ma jkunx biżżejjed biex ilaħħaq mad-domanda tas-setturi jew is-sottosetturi skont l-Artikolu 10b, l-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom ikunu aġġustati kif xieraq. Kull aġġustament bħal dan għandu jitwettaq b'mod uniformi, u applikat sabiex ma jkunx hemm impatt fuq l-10 % ta' min ikollu l-aħjar prestazzjoni, kif definit fl-Artikolu 10 abbażi tal-informazzjoni sottomessa skont l-Artikolu 11.

L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawn l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

6.  Huwa stabbilit arranġament armonizzat fil-livell tal-Unjoni biex jikkumpensa installazzjonijiet, li jiffavorixxu setturi u sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Dan il-kumpens armonizzat għandu jiġi ffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10 għal tali spejjeż.

 

Il-kumpens għandu jkun proporzjonat, iqis ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u għandu jiġi applikat b'tali mod li jiġu evitati kemm effetti negattivi fuq is-suq intern kif ukoll kumpens żejjed. Il-miżuri ta' kumpens għandhom iżommu inċentiv għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u jaqilbu minn użu għoli tal-karbonju għal użu baxx tal-karbonju. Meta l-ammont ta' kumpens kif stipulat fl-Artikolu 10 ma jkunx biżżejjed biex jikkumpensa għall-ispejjeż eliġibbli kollha, l-ammont ta' għajnuna għall-installazzjonijiet eliġibbli kollha għandu jitnaqqas b'mod uniformi. Tali miżuri, inklużi l-kumpens addizzjonali mill-Istati Membri skont l-Artikolu 10(3), għandhom ikunu konformi mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, u m'għandhomx joħolqu distorsjonijiet ġodda tas-suq.

7.  "Il-kwoti mill-ammont massimu msemmi fl-Artikolu 10a(5) ta' din id-Direttiva li ma kinux allokati mingħajr ħlas sal-2020 għandhom jitwarrbu għal min jidħol ġdid u żidiet sinifikanti fil-produzzjoni, flimkien ma' 250 miljun kwota poġġuti fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq skont l-Artikolu 1(3) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*).

7.  "Il-kwoti mill-ammont massimu msemmi fl-Artikolu 10a(5) ta' din id-Direttiva li ma kinux allokati mingħajr ħlas sal-2020 għandhom jitwarrbu għal min jidħol ġdid u żidiet sinifikanti fil-produzzjoni, flimkien ma' 250 miljun kwota poġġuti fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq skont l-Artikolu 1(3) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*).

_____

_____

(*) [daħħal it-titolu sħiħ tad-Deċiżjoni u r-referenza ĠU]."

(*) [daħħal it-titolu sħiħ tad-Deċiżjoni u r-referenza ĠU]."

Sa mill-2021, il-kwoti mhux allokati għall-installazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 19 u 20 għandhom jiżdiedu mar-riżerva."

Sa mill-2021, il-kwoti mhux allokati għall-installazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 19 u 20 għandhom jiżdiedu mar-riżerva."

L-allokazzjonijiet għandhom jiġu aġġustati bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

L-allokazzjonijiet għandhom jiġu aġġustati bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9.

Ma tista' ssir ebda allokazzjoni gratis fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku minn istallazzjonijiet li daħlu ġodda fis-suq.

Ma tista' ssir ebda allokazzjoni bla ħlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku minn installazzjonijiet li daħlu ġodda fis-suq.

Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tadotta regoli armonizzati għall-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' "istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq", b'mod partikolari fir-rigward tad-definizzjoni tal-"estensjonijiet sinifikanti".

Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tadotta regoli armonizzati għall-applikazzjoni tad-definizzjoni ta' "istallazzjoni li daħlet ġdida fis-suq", b'mod partikolari fir-rigward tad-definizzjoni tal-"estensjonijiet sinifikanti".

 

7a.  Meta s-setturi u s-sottosetturi kkonċernati mill-Artikolu 10b paragrafi 1 u 2 jirċievu eċċess ta' allokazzjonijiet bla ħlas, il-valur monetarju tal-eċċess tal-kwoti għandu jiġi esklussivament investit (jew impenjat jew inkella imħallas) sal-31 ta' Diċembru 2013 f'investimenti b'użu baxx tal-karbonju fl-installazzjonijiet tad-ditta koperti mill-EU ETS li jissodisfaw ir-rekwiżiti fl-Artikolu 10, paragrafu 3 punti (b), (e) u (g) kif ukoll l-Artikolu 10c paragrafi 2 u 3.

 

Bilanċ se jitwettaq darbtejn matul il-fażi IV, fl-2025 u fl-2030 b'possibbiltà ta' sanzjonijiet skont l-Artikolu 16.

8.  400 miljun kwota għandhom ikunu disponibbli biex jappoġġjaw l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-setturi industrijali elenkati fl-Anness I, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li għandhom l-għan ta' qbid u ħżin ġeoloġiku (CCS) ambjentalment sikur tad-diossidu tal-karbonju kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fit-territorju tal-Unjoni.

8.  600 miljun kwota, li 200 miljun kwota minnhom għandhom jittieħdu mis-sehem tal-irkant stipulat fl-Artikolu 10, għandhom ikunu disponibbli biex jappoġġjaw u jistimulaw l-investimenti, billi jużaw għotjiet u strumenti differenti mmaniġġjati mill-Bank Ewropew tal-Investiment, fl-innovazzjoni fil-firxa kollha ta' teknoloġiji u proċessi sostenibbli b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-setturi industrijali elenkati fl-Anness I, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li għandhom l-għan ta' qbid u ħżin ġeoloġiku (CCS) ambjentalment sikur jew l-użu (CCU) tas-CO2 kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni, inklużi proġetti pilota, ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija, fit-territorju tal-Unjoni.

Il-kwoti għandhom ikunu disponibbli għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi industrijali b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jappoġġjaw proġetti ta' dimostrazzjoni għall-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' CCS u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli li għadhom mhux kummerċjalment vijabbli f'postijiet ibbilanċjati ġeografikament. Sabiex ikunu promossi proġetti innovattivi, jistgħu jiġu appoġġjati sa 60 % tal-ispejjeż rilevanti tal-proġetti, li minnhom sa 40 % ma jeħtieġux prevenzjoni verifikata tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sakemm jintlaħqu t-tragwardi predeterminati u jittieħed kont tat-teknoloġija użata.

Il-kwoti għandhom ikunu disponibbli għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji, il-prodotti u l-proċessi industrijali b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju f'installazzjonijiet eżistenti u ġodda u biex jappoġġjaw proġetti ta' dimostrazzjoni għall-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' CCS, CCU u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli li għadhom mhux kummerċjalment vijabbli. Sabiex ikunu promossi proġetti innovattivi, jistgħu jiġu appoġġjati sa 60 % tal-ispejjeż rilevanti tal-proġetti, li minnhom sa 40 % ma jeħtieġux prevenzjoni verifikata tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sakemm jintlaħqu t-tragwardi predeterminati u jittieħed kont tat-teknoloġija użata. Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-Istati Membri li jikkofinanzjaw proġetti eliġibbli sa... [12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]

Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... għandhom jissupplimentaw kull riżorsa eżistenti li jifdal skont dan il-paragrafu għall-proġetti msemmija hawn fuq, bi proġetti fl-Istati Membri kollha inklużi proġetti fuq skala żgħira, qabel l-2021. Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti.

Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... għandhom jissupplimentaw kull riżorsa eżistenti li jifdal skont dan il-paragrafu għall-proġetti msemmija hawn fuq, inklużi proġetti ta' skala żgħira, qabel l-2021.

 

Il-monetizzazzjoni tal-kwoti għall-fond għall-innovazzjoni għandha tqis iż-żmien tal-irkantar tal-kwoti b'tali mod li tipprovdi ċertezza tal-fondi disponibbli, filwaqt li tevita impatt negattiv tal-funzjonament tajjeb tas-suq tal-karbonju. L-iskeda taż-żmien għall-monetizzazzjoni tal-kwoti għandha tiġi ppubblikata mhux aktar tard minn 18-il xahar qabel il-bidu tal-Fażi IV u għandha tiġi żgurata monetizzazzjoni gradwali tal-kwoti mifruxa tul dik il-Fażi.

 

Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti, b'kont meħud tar-relevanza tagħhom b'rabta mad-dekarbonizzazzjoni tas-setturi kkonċernati.

 

Proġetti industrijali b'użu baxx tal-karbonju, inklużi c-CCS/CCU, għandhom jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u għandhom itejbu l-kompetittività u l-produttività.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-proġetti għandhom jiffukaw fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni għad-disinn u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi u l-implimentazzjoni ta' programmi ta' dimostrazzjoni f'ambjenti industrijali reali, joperaw qrib tas-suq, jindirizzaw soluzzjonijiet teknoloġiċi bil-potenzjal għal applikazzjonijiet mifruxa jew trasferabilità fi ħdan is-settur jew possibbilment lil hinn minnu, b'kunsiderazzjoni tal-bilanċ ġeografiku kull meta jkun fattibbli mingħajr ma jiġi kompromess il-prinċipju ta' eċċellenza.

Għandhom jiġu allokati kwoti għall-proġetti li jissodisfaw il-kriterji msemmija fit-tielet subparagrafu. L-appoġġ għal dawn il-proġetti għandu jingħata permezz tal-Istati Membri u għandu jikkumplimenta l-kofinanzjament sostanzjali mill-operatur tal-installazzjoni. Huma jistgħu jiġu kkofinanzjati wkoll mill-Istati Membri kif ukoll minn strumenti oħra. L-ebda proġett m'għandu jirċievi appoġġ permezz tal-mekkaniżmu taħt dan is-subparagrafu li jeċċedi 15 % tal-għadd totali ta' kwoti disponibbli għal dan l-għan. Dan l-appoġġ għandu jitqies skont il-paragrafu 7.

Għandhom jiġu allokati kwoti għall-proġetti li jissodisfaw il-kriterji msemmija fit-tielet subparagrafu. L-appoġġ għal dawn il-proġetti għandu jingħata permezz tal-Istati Membri u għandu jikkumplimenta l-kofinanzjament sostanzjali mill-operatur tal-installazzjoni. Huma jistgħu jiġu kkofinanzjati wkoll mill-Istati Membri kkonċernati kif ukoll minn strumenti u programmi bħall-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u l-Orizzont 2020. L-ebda proġett m'għandu jirċievi appoġġ permezz tal-mekkaniżmu taħt dan is-subparagrafu li jeċċedi 15 % tal-għadd totali ta' kwoti disponibbli għal dan l-għan. Dan l-appoġġ għandu jitqies skont il-paragrafu 7.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt d

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 6 huwa mibdul b'dan li ġej:

imħassar

"L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawn l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

 

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt e

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-paragrafu 7 huwa emendat kif ġej:

imħassar

7.  "Il-kwoti mill-ammont massimu msemmi fl-Artikolu 10a(5) ta' din id-Direttiva li ma kinux allokati mingħajr ħlas sal-2020 għandhom jitwarrbu għal min jidħol ġdid u żidiet sinifikanti fil-produzzjoni, flimkien ma' 250 miljun kwota poġġuti fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq skont l-Artikolu 1(3) tad-Deċiżjoni (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*).

 

_____

 

(*) [daħħal it-titolu sħiħ tad-Deċiżjoni u r-referenza ĠU]."

 

Sa mill-2021, il-kwoti mhux allokati għall-installazzjonijiet minħabba l-applikazzjoni tal-paragrafi 19 u 20 għandhom jiżdiedu mar-riżerva."

 

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 –punt f

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 8 – subparagrafu 1, 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  fil-paragrafu 8, l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafi tal-paragrafu 8 jinbidlu b'dan li ġej:

imħassar

"400 miljun kwota għandhom ikunu disponibbli biex jappoġġjaw l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju fis-setturi industrijali elenkati fl-Anness I, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti ta' dimostrazzjoni kummerċjali li għandhom l-għan ta' qbid u ħżin ġeoloġiku (CCS) ambjentalment sikur tad-diossidu tal-karbonju kif ukoll ta' proġetti ta' dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli, fit-territorju tal-Unjoni.

 

Il-kwoti għandhom ikunu disponibbli għall-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi industrijali b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u biex jappoġġjaw proġetti ta' dimostrazzjoni għall-iżvilupp ta' firxa wiesgħa ta' CCS u teknoloġiji innovattivi ta' enerġija rinnovabbli li għadhom mhux kummerċjalment vijabbli f'postijiet ibbilanċjati ġeografikament. Sabiex ikunu promossi proġetti innovattivi, jistgħu jiġu appoġġjati sa 60 % tal-ispejjeż rilevanti tal-proġetti, li minnhom sa 40 % ma jeħtieġux prevenzjoni verifikata tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra sakemm jintlaħqu t-tragwardi predeterminati u jittieħed kont tat-teknoloġija użata.

 

Barra minn hekk, 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2015/... għandhom jissupplimentaw kull riżorsa eżistenti li jifdal skont dan il-paragrafu għall-proġetti msemmija hawn fuq, bi proġetti fl-Istati Membri kollha inklużi proġetti fuq skala żgħira, qabel l-2021. Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti.

 

“Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23”.

 

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10b u Artikolu 10c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Artikolu 10b

"Artikolu 10b

Miżuri li jappoġġjaw ċerti industriji enerġetikament intensivi f'każ ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

Miżuri tranżitorji li jappoġġjaw ċerti industriji enerġetikament intensivi f'każ ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju

1.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott jeċċedi 0,2 bil-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi, iddefinita bħala l-proporzjon bejn il-valur totali tal-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi flimkien mal-valur tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u d-daqs totali tas-suq għaż-Żona Ekonomika Ewropea (il-fatturat totali flimkien mal-importazzjonijiet totali minn pajjiżi terzi), bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom, imkejla f'kgCO2 diviża bil-valur miżjud gross (f'EUR) tagħhom, għandhom jitqiesu li huma f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Setturi u sottosetturi bħal dawn għandhom ikunu allokati kwoti mingħajr ħlas għall-perjodu sal-2030 għal 100 % tal-kwantità determinata skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10a.

1.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott jeċċedi 0,2 bil-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi, iddefinita bħala l-proporzjon bejn il-valur totali tal-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi flimkien mal-valur tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi u d-daqs totali tas-suq għaż-Żona Ekonomika Ewropea (il-fatturat totali flimkien mal-importazzjonijiet totali minn pajjiżi terzi), bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom, imkejla f'kgCO2 diviża bil-valur miżjud gross (f'EUR) tagħhom, għandhom jitqiesu li huma f'riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju. Setturi u sottosetturi bħal dawn għandhom ikunu allokati kwoti mingħajr ħlas għall-perjodu sal-2030 għal 100 % tal-kwantità determinata skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10a.

2.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott mill-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom huwa ogħla minn 0,18 jistgħu jkunu inklużi fil-grupp imsemmi fil-paragrafu 1, fuq il-bażi ta' valutazzjoni kwalitattiva bl-użu tal-kriterji li ġejjin:

2.  Setturi u sottosetturi fejn il-prodott mill-multiplikazzjoni tal-intensità tal-kummerċ tagħhom ma' pajjiżi terzi bl-intensità tal-emissjonijiet tagħhom huwa ogħla minn 0,18 jistgħu jkunu inklużi fil-grupp imsemmi fil-paragrafu 1, fuq il-bażi ta' valutazzjoni kwalitattiva bl-użu tal-kriterji li ġejjin:

a)  il-limitu sa fejn huwa possibbli għal installazzjonijiet individwali fis-settur jew sottosetturi kkonċernati li jnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet jew il-konsum tal-elettriku;

(a)  il-limitu sa fejn huwa possibbli għal installazzjonijiet individwali fis-settur jew sottosetturi kkonċernati li jnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet jew il-konsum tal-elettriku;

(b)  il-karatteristiċi tas-suq attwali u previsti;

(b)  il-karatteristiċi tas-suq attwali u previsti;

(c)  il-marġni ta' profitt bħala indikatur potenzjali ta' deċiżjonijiet ta' investiment jew rilokazzjoni fit-tul.

(c)  il-marġni ta' profitt bħala indikatur potenzjali ta' deċiżjonijiet ta' investiment jew rilokazzjoni fit-tul.

3.  Setturi u sottosetturi oħrajn huma meqjusin li jistgħu jgħaddu aktar mill-ispejjeż tal-kwoti fil-prezzijiet tal-prodotti, u għandhom ikunu allokati kwoti bla ħlas għall-perjodu sal-2030 għal 30 % tal-kwantità determinata skont il-miżuri adottati skont l-Artikolu 10a.

3.  Setturi u sottosetturi oħrajn huma meqjusin li jistgħu jgħaddu aktar mill-ispejjeż tal-kwoti fil-prezzijiet tal-prodotti, u m'għandhomx ikunu allokati kwoti bla ħlas għall-perjodu sal-2030.

4.  Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat għall-paragrafi preċedenti għall-attivitajiet fil-livell ta' 4 figuri (kodiċi NACE-4) sa fejn jirrigwardaw il-paragrafu 1, skont l-Artikolu 23, abbażi ta' dejta għat-tliet snin kalendarji l-aktar reċenti disponibbli.

4.  Sal-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat għall-paragrafi preċedenti għall-attivitajiet fil-livell ta' 4 figuri (kodiċi NACE-4) sa fejn jirrigwardaw il-paragrafu 1, skont l-Artikolu 23, abbażi ta' dejta għat-tliet snin kalendarji l-aktar reċenti disponibbli.

Artikolu 10c

Artikolu 10c

Għażla għal allokazzjoni bla ħlas tranżitorja għall-modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

Għażla għal allokazzjoni bla ħlas tranżitorja għall-modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2013 kellhom PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-produzzjoni tal-elettriku għall-modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija.

1.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-2014 kellhom PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-produzzjoni tal-elettriku għall-modernizzazzjoni u t-trasformazzjoni sostenibbli tas-settur tal-enerġija.

 

Kwalunkwe Stat Membru benefiċjarju eliġibbli li juża l-Fond għall-Modernizzazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 10d, li jkun għażel li jagħti allokazzjoni tranżitorja bla ħlas skont l-Artikolu 10c, jista' jittrasferixxi dawk il-kwoti lejn is-sehem tiegħu għall-Fond għall-Modernizzazzjoni stipulat fl-Anness IIb u jallokahom skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10d.

2.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jorganizza proċess ta' offerti kompetittiv għal proġetti b'ammont totali ta' investiment li jeċċedi l-EUR10 miljun biex jiġu magħżula l-investimenti li sejrin ikunu ffinanzjati b'allokazzjoni bla ħlas. Il-proċess ta' offerti kompetittiv għandu:

2.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jorganizza proċess ta' offerti kompetittiv għal proġetti b'ammont totali ta' investiment li jeċċedi l-EUR10 miljun biex jiġu magħżula l-investimenti li sejrin ikunu ffinanzjati b'allokazzjoni bla ħlas. Il-proċess ta' offerti kompetittiv għandu:

(a)  jikkonforma mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament indaqs u ġestjoni finanzjarja tajba;

(a)  jikkonforma mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament indaqs u ġestjoni finanzjarja tajba;

(b)  jiżgura li jkunu biss dawk il-proġetti li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija u s-sorsi tal-provvista tagħhom, ir-ristrutturar meħtieġ, l-aġġornament ambjentali u r-rinnovazzjoni tal-infrastruttura, teknoloġiji ndaf u l-modernizzazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija li jkunu eliġibbli biex iressqu offerta;

(b)  jiżgura li jkunu biss dawk il-proġetti li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija u s-sorsi tal-provvista tagħhom, ir-ristrutturar meħtieġ, l-aġġornament ambjentali u r-rinnovazzjoni tal-infrastruttura, teknoloġiji ndaf u l-modernizzazzjoni tas-setturi tal-produzzjoni, inklużi t-tisħin distrettwali, l-effiċjenza fl-enerġija, il-ħażna tal-enerġija, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija li jkunu eliġibbli biex iressqu offerta; meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tal-elettriku, l-emissjonijiet totali tal-gassijiet b'effett serra għal kull kilowatt-siegħa ta' elettriku prodott fl-installazzjoni ma għandhomx jaqbżu l-450 gramma ta' ekwivalenti ta' CO2. meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tas-sħana, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 23a li jispeċifika l-kriterji.

(c)  jiddefinixxi kriterji tal-għażla ċari, oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji għall-klassifikazzjoni tal-proġetti, sabiex jiżgura li jintgħażlu proġetti li:

(c)  jiddefinixxi kriterji tal-għażla ċari, oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji, f'konformità mal-objettivi tal-UE tal-klima u tal-enerġija għall-2050 għall-klassifikazzjoni tal-proġetti, sabiex jiżgura li jintgħażlu proġetti li:

(i)  fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju;

(i)  fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis ta' diossidu tal-karbonju;

(ii)  huma addizzjonali, jwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jipprovdux żieda mmotivata mis-suq fid-domanda għall-enerġija;

(ii)  huma addizzjonali, jwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jipprovdux żieda mmotivata mis-suq fid-domanda għall-enerġija; ma kinux iffinanzjati permezz tal-pjan ta' investiment nazzjonali 2013-2020;

(iii)  joffru l-aħjar valur għall-flus;

(iii)  joffru l-aħjar valur għall-flus;

 

(iiia)  ma jikkontribwixxux għal ġenerazzjoni ta' enerġija mħaddma bil-faħam ġdida u kapaċità tas-sħana u lanqas ma jżidu d-dipendenza fuq il-faħam;

 

Il-proġetti magħżula għandu jkollhom l-għan li jippromwovu approċċi integrati mmexxija b'mod lokali u mill-komunità.

 

Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt rieżami r-rekwiżiti stipulati f'dan il-paragrafu, b'kunsiderazzjoni tal-progress teknoloġiku u l-istrateġija dwar il-klima tal-Bank Ewropew tal-Investiment, u jekk ikun xieraq, tadotta att delegat skont l-Artikolu 23a sal-2024.

Sat-30 ta' Ġunju 2019, kull Stat Membru li beħsiebu juża allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għandu jippubblika qafas nazzjonali dettaljat li jistabbilixxi l-proċess ta' offerti kompetittiv u l-kriterji tal-għażla għal konsultazzjoni pubblika.

Sat-30 ta' Ġunju 2019, kull Stat Membru li beħsiebu juża allokazzjoni bla ħlas mhux obbligatorja għandu jippubblika qafas nazzjonali dettaljat li jistabbilixxi l-proċess ta' offerti kompetittiv u l-kriterji tal-għażla għal konsultazzjoni pubblika.

Fejn investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun huma appoġġjati b'allokazzjoni bla ħlas, l-Istat Membru għandu jagħżel il-proġetti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom jiġu ppubblikati għall-kummenti tal-pubbliku. Fuq il-bażi ta' dan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi u jissottometti lista ta' investimenti lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2019.

Fejn investimenti b'valur ta' inqas minn EUR10 miljun huma appoġġjati b'allokazzjoni bla ħlas, l-Istat Membru għandu jagħżel il-proġetti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti u konsistenti mal-ilħuq tal-għanijiet tal-klima u tal-enerġija fit-tul tal-Unjoni. Ir-riżultati ta' dan il-proċess ta' għażla għandhom jiġu ppubblikati għall-kummenti tal-pubbliku. Fuq il-bażi ta' dan, l-Istat Membru kkonċernat għandu jistabbilixxi u jissottometti lista ta' investimenti lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju 2019.

3.  Il-valur tal-investimenti maħsuba għandu jkun tal-anqas ugwali għall-valur tas-suq tal-allokazzjoni bla ħlas, filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni lill-ħtieġa li jiġu limitati ż-żidiet fil-prezzijiet konnessi direttament. Il-valur tas-suq għandu jkun il-medja tal-prezz tal-kwoti fuq il-pjattaforma komuni tal-irkant fis-sena kalendarja preċedenti.

3.  Il-valur tal-investimenti maħsuba għandu jkun tal-anqas ugwali għall-valur tas-suq tal-allokazzjoni bla ħlas, filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni lill-ħtieġa li jiġu limitati ż-żidiet fil-prezzijiet konnessi direttament. Il-valur tas-suq għandu jkun il-medja tal-prezz tal-kwoti fuq il-pjattaforma komuni tal-irkant fis-sena kalendarja preċedenti. Jistgħu jiġu appoġġjati sa 75% tal-ispejjeż eliġibbli tal-investimenti maħsuba.

4.  L-allokazzjonijiet bla ħlas tranżitorji għandhom jitnaqqsu mill-kwantità tal-kwoti li l-Istat Membru kieku kien jirkanta. L-allokazzjoni bla ħlas totali ma għandhiex tkun iżjed minn 40 % tal-kwoti li l-Istat Membru kkonċernat jirċievi fil-perjodu 2021-30 skont l-Artikolu 10(2)(a) mifruxa f'volumi annwali ugwali tul il-perjodu mill-2021-30.

4.  L-allokazzjonijiet bla ħlas tranżitorji għandhom jitnaqqsu mill-kwantità tal-kwoti li l-Istat Membru kieku kien jirkanta. L-allokazzjoni bla ħlas totali ma għandhiex tkun iżjed minn 40 % tal-kwoti li l-Istat Membru kkonċernat jirċievi fil-perjodu 2021-30 skont l-Artikolu 10(2)(a) mifruxa f'volumi annwali ugwali tul il-perjodu ta' tneħħija gradwali mill-2021-30.

5.  L-allokazzjonijiet lill-operaturi għandhom isiru malli tingħata prova li twettaq investiment magħżul skont ir-regoli tal-proċess ta' offerti kompetittiv.

5.  L-allokazzjonijiet lill-operaturi għandhom isiru malli tingħata prova li twettaq investiment magħżul skont ir-regoli tal-proċess ta' offerti kompetittiv.

6.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-ġeneraturi tal-elettriku u l-operaturi tan-netwerks li jibbenefikaw jirrapportaw sat-28 ta' Frar ta' kull sena dwar l-implimentazzjoni tal-investimenti magħżula tagħhom. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar dan lill-Kummissjoni, u l-Kummissjoni għandha tagħmel it-tali rapporti pubbliċi."

6.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-ġeneraturi tal-elettriku u tas-sħana u l-operaturi tan-netwerks li jibbenefikaw jirrapportaw sat-28 ta' Frar ta' kull sena dwar l-implimentazzjoni tal-investimenti magħżula tagħhom. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar dan lill-Kummissjoni kull sena, u l-Kummissjoni għandha tagħmel it-tali rapporti pubbliċi." L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw u janalizzaw arbitraġġ potenzjali fir-rigward tal-limitu ta' EUR 10 miljuni għal proġetti żgħar u għandhom jipprevjenu l-qsim mhux ġustifikat ta' investiment fuq proġetti iżgħar billi jeskludu aktar minn investiment wieħed fl-istess installazzjoni benefiċjarja.

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Jiddaħħal l-Artikolu 10d li ġej:

(7)  Jiddaħħal l-Artikolu 10d li ġej:

"Artikolu 10d

"Artikolu 10d

Fond għall-Modernizzazzjoni

Fond għall-Modernizzazzjoni

1.  Fond li jappoġġja l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri li kellhom PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

1.  Fond li jappoġġja u jistimula l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija, inklużi sistemi ta' tisħin distrettwali, trażmissjoni u distribuzzjoni u interkonnetturi u fit-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, b'mod partikolari fil-bini fl-Istati Membri li kellhom PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet ta' din id-Direttiva u l-Fond Ewropew għal Investiment Strateġiċi.

L-investimenti appoġġjati għandhom ikunu konsistenti mal-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-miri fuq terminu twil tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, l-Unjoni tal-Enerġija, il-Fond Ewropew għal Investiment Strateġiċi.

 

Il-proġetti appoġġjati għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

(i)  jikkonformaw mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament indaqs u ġestjoni finanzjarja tajba;

 

(ii)  jikkontribwixxu għall-iffrankar tal-enerġija, is-sistemi tal-enerġija rinnovabbli, il-ħżin tal-enerġija u l-interkonnessjoni tal-elettriku, is-setturi tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni; meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tal-elettriku, l-emissjonijiet totali tal-gassijiet b'effett serra għal kull kilowatt-siegħa ta' elettriku prodott fl-installazzjonijiet ma għandhomx jaqbżu l-350 gramma ta' ekwivalenti ta' CO2. meta l-proġetti jkollhom x'jaqsmu mal-produzzjoni tas-sħana, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 23a li jispeċifika l-kriterji.

 

(iii)  fuq il-bażi ta' analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, jiżguraw gwadann nett pożittiv f'termini ta' tnaqqis ta' emissjonijiet u jirrealizzaw livell sinifikanti determinat minn qabel ta' tnaqqis tas-CO2;

 

(iv)  huma addizzjonali, jwieġbu b'mod ċar għall-ħtiġijiet ta' sostituzzjoni u modernizzazzjoni u ma jipprovdux żieda mmotivata mis-suq fid-domanda għall-enerġija u ma kinux iffinanzjati permezz tal-pjan nazzjonali ta' investimenti 2013-2020;

 

(v)  joffru l-aħjar valur għall-flus minfuqa;

 

(vi)  ma jikkontribwixxux għal kapaċità ta' ġenerazzjoni ta' enerġija u sħana mħaddma bil-faħam ġdida u lanqas ma jżidu d-dipendenza fuq il-faħam;

 

Il-proġetti magħżula għandu jkollhom l-għan li jippromwovu approċċi integrati mmexxija b'mod lokali u mill-komunità.

 

Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt rieżami r-rekwiżiti stipulati f'dan il-paragrafu, b'kunsiderazzjoni tal-progress teknoloġiku u l-istrateġija dwar il-klima tal-Bank Ewropew tal-Investiment, u jekk ikun xieraq, tadotta att delegat skont l-Artikolu 23a sal-2024.

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida u kriterji ta' għażla għall-investiment speċifiċi għal proġetti bħal dawn.

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida għall-investiment u l-bord konsultattiv għandu fuq din il-bażi jiddefinixxi l-kriterji ta' għażla speċifiċi għal proġetti bħal dawn, f'konformità mal-objettivi ta' din id-Direttiva u mal-kriterji stipulati fil-paragrafu 1. Dawn ir-regoli għandhom jiġu ppubblikati.

3.  Il-fondi għandhom ikunu distribwiti fuq il-bażi ta' kombinazzjoni ta' kriterji ta' sehem ta' 50 % tal-emissjonijiet verifikati u sehem ta' 50 % tal-PDG, li jwassal għad-distribuzzjoni stabbilita fl-Anness IIb.

3.  Il-fondi għandhom ikunu distribwiti fuq il-bażi ta' kombinazzjoni ta' kriterji ta' sehem ta' 50 % tal-emissjonijiet verifikati u sehem ta' 50 % tal-PDG, li jwassal għad-distribuzzjoni stabbilita fl-Anness IIb.

4.  Il-fond għandu jkun ikkontrollat minn bord għall-investimenti u kumitat ta' ġestjoni, li għandhom ikunu komposti minn rappreżentanti mill-Istati Membri li qed jibbenefikaw, il-Kummissjoni, il-BEI u tliet rappreżentanti eletti mill-Istati Membri l-oħra għal perjodu ta' 5 snin. Il-bord għall-investimenti għandu jkun responsabbli biex jiddetermina politika ta' investiment fil-livell tal-Unjoni, strumenti ta' finanzjament xierqa u kriterji ta' għażla għall-investimenti. Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' kuljum tal-fond.

4.  L-Istati Membri benefiċjarji għandhom ikunu responsabbli għall-governanza tal-fond, u għandhom b'mod konġunt jistabbilixxu bord għall-investimenti magħmul minn rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru benefiċjarju, il-Kummissjoni u tliet osservaturi minn partijiet interessati (federazzjonijiet industrijali, trade unions, NGOs). Il-bord għandu jkun responsabbli biex jiddetermina politika ta' investiment fil-livell tal-Unjoni, f'konformità mar-rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu u konsistenti mal-politiki tal-Unjoni u jieħu deċiżjonijiet dwar l-investimenti. .

 

Għandu jiġi stabbilit bord konsultattiv, indipendenti mill-bord għall-investimenti, u għandu jkun magħmul minn esperti b'esperjenza tas-suq rilevanti ta' livell għoli fl-istrutturar u l-finanzjament tal-proġetti. Il-bord konsultattiv għandu jkun magħmul minn tliet rappreżentanti mill-Istati Membri benefiċjarji, tliet rappreżentanti mill-Istati Membri l-oħra u esperti mill-Kummissjoni, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ), magħżula għal perjodu ta' 5 snin. Il-bord konsultattiv għandu jipprovdi konsulenza fir-rigward ta' proġetti speċifiċi dwar il-ġbir komuni ta' riżorsi finanzjarji pubbliċi u privati, l-eliġibilità tal-proġetti b'rekwiżiti ta' investiment u l-ħtiġijiet għall-assistenza għall-iżvilupp ta' proġetti.

Il-bord għall-investimenti għandu jeleġġi rappreżentant mill-Kummissjoni bħala president. Il-bord għall-investimenti għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Jekk il-bord għall-investimenti ma jistax jiddeċiedi b'kunsens fl-iskadenza stabbilita mill-president, il-bord għall-investimenti għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Il-President tal-bord għall-investimenti għandu jiġi elett mill-membri tiegħu abbażi ta' mudell ta' rotazzjoni ta' sena. Il-bord għall-investimenti għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Il-bord konsultattiv għandu jadotta l-opinjoni tiegħu permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun magħmul mir-rappreżentanti maħtura mill-bord għall-investimenti. Id-deċiżjonijiet tal-kumitat ta' ġestjoni għandhom jittieħdu permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Il-bord għall-investimenti u l-bord konsultattiv għandhom joperaw b'mod miftuħ u trasparenti. Il-minuti tal-laqgħat taż-żewġ bordijiet għandhom jiġu ppubblikati. Il-kompożizzjoni tal-bord għall-investimenti u l-bord konsultattiv għandha tiġi ppubblikata u s-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri għandhom jiġu ppubblikati u regolarment aġġornati. Il-bord għall-investimenti u l-bord konsultattiv għandhom, fuq bażi kontinwa, jivverifikaw li ma jkunx hemm kunflitt ta' interess. Il-bord konsultattiv għandu jissottometti darbtejn fis-sena lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lista tal-konsulenza pprovduta għal proġetti.

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal din ir-rakkomandazzjoni, deċiżjoni għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se jitwettaq l-investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw f'dan il-każ. Iż-żewġ sentenzi ta' qabel ma għandhomx japplikaw għal proġetti żgħar iffinanzjati permezz ta' self ipprovdut minn bank promozzjonali nazzjonali jew permezz ta' għotjiet li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali li jservi għanijiet speċifiċi f'konformità mal-għanijiet tal-Fond għall-Modernizzazzjoni, sakemm taħt il-programm ma jintużax iżjed minn 10 % tas-sehem tal-Istati Membri stabbilit fl-Anness IIb.

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal din ir-rakkomandazzjoni f'konformità mal-politika ta' investiment adottata mill-bord għall-investimenti u mal-kriterji ta' għażla stipulati fil-paragrafu 1, opinjoni pożittiva għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se jitwettaq l-investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw f'dan il-każ.

5.  L-Istati Membri li jibbenefikaw għandhom jirrapportaw kull sena lill-kumitat ta' ġestjoni dwar l-investimenti ffinanzjati mill-fond. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu jinkludi:

5.  L-Istati Membri benefiċjarji għandhom jirrapportaw kull sena lill-bord għall-investimenti u lill-bord konsultattiv u dwar l-investimenti ffinanzjati mill-fond. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu jinkludi:

(a)  informazzjoni dwar l-investimenti ffinanzjati għal kull Stat Membru li jibbenefika;

(a)  informazzjoni dwar l-investimenti ffinanzjati għal kull Stat Membru li jibbenefika;

(b)  valutazzjoni tal-valur miżjud f'termini ta' effiċjenza fl-enerġija jew modernizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija miksuba permezz tal-investiment;

(b)  valutazzjoni tal-valur miżjud f'termini ta' effiċjenza fl-enerġija jew modernizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija miksuba permezz tal-investiment;

6.  Kull sena, il-kumitat ta' ġestjoni għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-investimenti. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-bażi li fuqha jkunu ntgħażlu l-proġetti sal-31 ta' Diċembru 2024 u, fejn xieraq, tagħmel proposti lill-kumitat ta' ġestjoni.

6.  Kull sena, il-bord konsultattiv għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-investimenti. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-bażi li fuqha jkunu ntgħażlu l-proġetti sal-31 ta' Diċembru 2024 u, fejn xieraq, tagħmel proposti lill-bord konsultattiv u lill-bord għall-investimenti.

7.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23 biex timplimenta dan l-Artikolu.

7.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23 biex timplimenta dan l-Artikolu dwar l-arranġamenti dettaljati u għall-funzjonament effettiv tal-Fond għall-Modernizzazzjoni.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Lista ta' installazzjonijiet koperti minn din id-Direttiva għall-ħames snin li jibdew mill-1 ta' Jannar 2021 għandha tiġi sottomessa sat-30 ta' Settembru 2018, u listi għall-ħames snin sussegwenti għandhom ikunu sottomessi kull ħames snin minn hemm 'il quddiem. Kull lista għandha tinkludi informazzjoni dwar l-attività ta' produzzjoni, it-trasferimenti tas-sħana u l-gassijiet, il-produzzjoni tal-elettriku u l-emissjonijiet fil-livell ta' subinstallazzjoni tul il-ħames snin kalendarji li jippreċedu s-sottomissjoni tagħha. L-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom jingħataw biss lil installazzjonijiet fejn tiġi pprovduta tali informazzjoni."

Lista ta' installazzjonijiet koperti minn din id-Direttiva għas-sentejn li jibdew mill-1 ta' Jannar 2021 għandha tiġi sottomessa sat-30 ta' Settembru 2018, u listi għas-sentejn sussegwenti għandhom ikunu sottomessi kull sentejn minn hemm 'il quddiem. Kull lista għandha tinkludi informazzjoni dwar l-attività ta' produzzjoni, it-trasferimenti tas-sħana u l-gassijiet, il-produzzjoni tal-elettriku u l-emissjonijiet fil-livell ta' subinstallazzjoni tul is-sentejn kalendarji li jippreċedu s-sottomissjoni tagħha. L-allokazzjonijiet bla ħlas għandhom jingħataw biss lil installazzjonijiet fejn tiġi pprovduta tali informazzjoni."

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Fl-Artikolu 11, paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

"Mill-2021 'il quddiem, l-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li tul kull sena kalendarju kull operatur jirrapporta l-attività tal-produzzjoni għall-aġġustamenti għall-allokazzjoni f'konformità mal-Artikolu 10a paragrafu 7."

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 12 – paragrafu 3a

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

10a.  Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3a huwa emendat kif ġej:

3a.  M'għandux jinħoloq obbligu biex wieħed iċedi l-kwoti rigward emissjonijiet verifikati bħala emissjonijiet maqbuda u trasportati għal ħażna permanenti lejn faċilità li għaliha jkun hemm permess fis-seħħ taħt id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' April 2009 dwar il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju3.

“3a.  M'għandux jinħoloq obbligu biex wieħed iċedi l-kwoti għal emissjonijiet verifikati bħala emissjonijiet maqbuda u trasportati għal ħażna permanenti lejn faċilità li għaliha jkun hemm permess fis-seħħ taħt id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju3, lanqas fir-rigward tal-emissjonijiet ivverifikati bħala maqbuda u/jew użati mill-ġdid f'applikazzjoni li tiżgura rabta permanenti tas-CO2, għall-iskop tal-qbid tal-karbonju u l-użu mill-ġdid."

__________________

__________________

3 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114

3 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  Fl-Artikolu 14, paragrafu 1, jiddaħħal subparagrafu ġdid:

 

"Sal-31 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha taġġusta r-regoli eżistenti dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni EU) 601/20121a sabiex jitneħħew l-ostakoli regolatorji għall-investiment f'teknoloġiji aktar riċenti b'livell ta' karbonju baxx bħall-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU). Dawn ir-regoli l-ġodda għandhom ikunu effettivi għat-teknoloġiji CCU kollha sa mill-1 ta' Jannar 2019.".

 

__________________

 

1a Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta' Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 181, 12.7.2012, p. 30).

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19 –punt b

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 24 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati għal regolament bħal dan għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet u d-dejta tal-attività skont l-Artikolu 23".

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati għal regolament bħal dan għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet u d-dejta tal-attività skont l-Artikolu 23". Rigward il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet, il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-applikazzjoni effettiva u koerenti u l-infurzar tal-proċeduri ta' penali fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' monitoraġġ effettiva għat-tranżazzjonijiet transkonfinali tal-kwoti tal-emissjonijiet fil-livell tal-UE biex ittaffi r-riskju ta' abbuż u attivitajiet frodulenti.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 25 – paragrafi 1ba u 1bb (ġodda)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Fl-Artikolu 25, jiżdiedu dawn il-paragrafi li ġejjin:

 

(1ba)  B'segwitu tal-Artikolu 6(2) tal-Ftehim ta' Pariġi, il-Kummissjoni Ewropea għandha tivvaluta fir-rapport tagħha, li għandu jitħejja skont l-Artikolu 28aa, l-iżvilupp tal-politiki dwar il-mitigazzjoni tal-klima, inklużi approċċi bbażati fuq is-suq, f'pajjiżi terzi u f'reġjuni u l-effett ta' dawn il-politiki fuq il-kompetittività tal-industrija Ewropea.

 

(1bb)  Jekk dan ir-rapport jikkonkludi li għad hemm riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta leġiżlattiva li tintroduċi aġġustament tal-fruntieri tal-karbonju, kompatibbli bis-sħiħ mar-regoli tad-WTO, abbażi ta' studju ta' fattibiltà li għandu jibda mal-pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-ĠU. Dan il-mekkaniżmu jkun jinkludi fl-EU ETS importaturi ta' prodotti li huma prodotti minn setturi jew subsetturi determinati taħt l-Artikolu 10a;

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 27 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(22a)  Fl-Artikolu 27, l-ewwel paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

Wara li jikkonsultaw lill-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-iskema Komunitarja, installazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' inqas minn 25 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju u, meta jwettqu attivitajiet ta' kombustjoni, ikollhom kapaċità termika nominali ta' inqas minn 35 MW, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija fil-punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

Wara li jikkonsultaw lill-operatur u soġġett għall-ftehim tiegħu, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-iskema Komunitarja, installazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' inqas minn 50 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju u, meta jwettqu attivitajiet ta' kombustjoni, ikollhom kapaċità termika nominali ta' inqas minn 35 MW, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda mit-3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija fil-punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)  jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(a)  jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri jistgħu jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, skont l-Artikolu 14;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe installazzjoni tkunx is-sors ta' 50 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri jistgħu jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, skont l-Artikolu 14;

(c)  jikkonferma li jekk xi installazzjoni tkun sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l-miżuri li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-installazzjoni se tiġi introdotta mill-ġdid fl-EU ETS;

(c)  jikkonferma li jekk xi installazzjoni tkun sors ta' 50 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l-miżuri li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-installazzjoni se tiġi introdotta mill-ġdid fl-EU ETS;

(d)  jippubblika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) għall-kummenti mill-pubbliku.

(d)  jippubblika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) għall-kummenti mill-pubbliku.

L-isptarijiet jistgħu jkunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti.

L-isptarijiet jistgħu jkunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 28a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b)  jiddaħħal l-Artikolu 28a li ġej:

 

"Artikolu 28a

 

Aġġustamenti fuq bilanċ globali taħt il-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi

 

1.  Fi żmien sitt xhur mir-rendikont globali taħt il-Ftehim ta' Pariġi fl-2023 tal-isforzi kollettivi tal-Partijiet fir-rigward tal-progress lejn l-għan fit-tul globali, u rendikonti globali sussegwenti wara dan, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport li jivvaluta l-ħtieġa li tiġi aġġornata u msaħħa l-azzjoni klimatika tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni tal-isforzi mwettqa minn ekonomiji maġġuri oħra, u l-kompetittività fil-kuntest tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u tal-investiment. Jekk ikun xieraq, ir-rapport għandu jkun segwit minn proposta leġiżlattiva.

 

2.  Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni għandha tivvaluta b'mod partikolari ż-żieda xierqa tal-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 9 u l-ħtieġa għal politiki u miżuri addizzjonali li jsaħħu l-impenji ta' tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra tal-Unjoni u tal-Istati Membri, u tista' teżamina l-fattibbiltà li jiġi introdott standard tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta wkoll id-dispożizzjonijiet tar-rilokazzjoni tal-karbonju bil-ħsieb li tneħħi gradwalment l-allokazzjoni temporanja bla ħlas."

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22c)  fl-Artikolu 30, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"4a.  Rieżami ġenerali tal-interazzjoni bejn l-EU ETS u politiki oħra dwar il-klima, il-kwalità tal-arja u l-enerġija fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali għandu jitwettaq kull ħames snin, sabiex ikun hemm aktar koerenza u jiġu evitati l-impatti antagonistiċi ta' politiki li jikkoinċidu.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22d (ġdid)

Id-Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 30a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22d)  jiddaħħal il-Kapitolu IV li ġej:

 

"Kapitolu IV Is-settur marittimu u tal-avjazzjoni

 

Artikolu 30a

 

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja li s-setturi kollha tal-ekonomija jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 skont il-Ftehim ta' Pariġi tal-UNFCCC, anke jekk il-miri u l-miżuri maqbula fil-livell internazzjoni, bħal fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) u fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), humiex qed jiksbu tnaqqis adegwat tal-emissjonijiet."

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Anness I – paragrafu 1

Id-Direttiva 2003/87/KE

Anness IIa

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Żidiet fil-perċentwal ta' kwoti li se jiġu rkantati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 10(2)(a) għall-finijiet ta' solidarjetà u tkabbir sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet u jkun hemm adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima.

Żidiet fil-perċentwal ta' kwoti li se jiġu rkantati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 10(2)(a) għall-finijiet ta' solidarjetà u tkabbir sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet u jkun hemm adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima. Għal dawk l-Istati Membri eliġibbli għall-Fond għall-Modernizzazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 10d, is-sehem tagħhom tal-kwoti speċfikat fl-Anness IIa għandu jiġi trasferit għas-sehem tagħhom fil-Fond għall-Modernizzazzjoni.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju

Referenzi

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

7.9.2015

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

7.9.2015

Kumitat(i) assoċjat(i) - data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

10.3.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Fredrick Federley

28.10.2015

Eżami fil-kumitat

17.3.2016

12.7.2016

 

 

Data tal-adozzjoni

13.10.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

45

13

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Salvatore Cicu, Albert Deß


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (14.7.2016)

għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju

(COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jordi Sebastià

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC), li tlesta fl-2014, ikkonferma u kompla ddeskriva fid-dettall is-sitwazzjoni ta' gravità estrema tal-isfida tal-klima u enfasizza l-urġenza li tiżdied l-azzjoni klimatika. Ir-reazzjoni għal din l-isfida rappreżentata minn kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs), imressqa mill-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, għadha l-bogħod milli tkun suffiċjenti iżda tirrappreżenta progress kbir.

Il-Ftehim ta' Pariġi jispeċifika l-għan tal-azzjoni globali tal-klima bħala "ż-żamma taż-żieda fit-temperatura medja globali għal ferm inqas minn 2 °C 'l fuq mil-livelli pre-industrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1.5 °C". Permezz ta' dan il-ftehim, il-pajjiżi kollha qed jinvolvu lilhom infushom f'dan l-isforz. Il-ftehim ħoloq ukoll kundizzjonijiet aħjar biex ikun hemm żieda fir-reviżjoni tal-isforzi lejn livelli proporzjonati mal-isfida tal-klima.

Jeħtieġ tiġi sfruttata kompletament l-opportunità li tiġi intensifikata l-azzjoni globali dwar il-klima. L-UE hi emittur importanti u għandha riżorsi konsiderevoli, għalhekk iġġorr responsabbiltà kbira. Hi għandha tgħin biex jitrawwem proċess li fih il-pajjiżi tad-dinja, influwenzati mill-isforzi ta' xulxin, iżidu l-isforzi tagħhom u jaraw li sseħħ reviżjoni kostanti akbar fl-isforz globali.

Wieħed mill-kompiti ewlenin għall-UE hu li tirrevedi s-sistema tagħha tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet (ETS) u tagħmilha verament strument effiċjenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, kif ukoll għall-ġenerazzjoni ta' fondi għall-promozzjoni ta' enerġiji rinnovabbli, ta' ffrankar tal-enerġija u ta' appoġġ għall-adattament għall-impatti tal-isfida tat-tibdil fil-klima kemm fi ħdan l-UE kif ukoll f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari l-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs).

Il-proposta tal-Kummissjoni biex tkun emendata d-Direttiva dwar l-ETS mhijiex biżżejjed biex l-ETS issir l-istrument li l-Unjoni teħtieġ attwalment. Ir-rapporteur għalhekk jipproponi emendi li:

-  issaħħu l-integrità ambjentali billi jallinjaw il-limitu massimu tal-emissjonijiet rappreżentat mill-fattur ta' tnaqqis lineari, bħala l-ewwel pass lejn in-naħa ta' fuq tal-mira attwali ta' tnaqqis ta' GHG tal-UE għall-2050 fl-ekonomija kollha, jiġifieri 95 % meta mqabbel mal-1990, u, bħala t-tieni pass, permezz ta' rieżami regolari kull 5 snin tal-limitu massimu, wara r-reviżjonijiet kollettivi tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi;

-  jirtiraw il-kwoti miż-żieda mqiegħda fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq li jikkorrispondu għall-użu ta' krediti CDM u JI internazzjonali fil-qafas tal-ETS, u b'hekk il-mira ta' tnaqqis ta' GHG tal-ETS issir sforz intern;

-  jiġu rkantati l-kwoti tal-ETS kollha u d-dħul kollu jkun allokat għall-azzjoni klimatika, b'nofs id-dħul imur għal pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw, u jiġi stabbilit rekwiżit ta' kwoti ta' importazzjoni għall-importazzjoni ta' oġġetti li jikkunsmaw ħafna enerġija sabiex tiġi evitata r-rilokazzjoni potenzjali tal-emissjonijiet ta' karbonju;

-  jiżguraw li s-settur tal-avjazzjoni jikkontribwixxi għall-mira ta' tnaqqis ta' gassijiet serra għall-2030 fuq l-istess livell bħal setturi oħra taħt l-ETS tal-UE, u jkun allokat id-dħul kollu tal-avjazzjoni għal azzjoni dwar il-klima f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw;

-  jinkludu t-trasport marittimu internazzjonali fil-miri tal-klima permezz ta' fond kollettiv għall-kontribuzzjonijiet tal-operaturi tal-bastimenti fir-rigward tal-emissjonijiet fil-portijiet tal-UE u matul vjaġġi lejn u minn portijiet tal-UE;

-  jillimitaw il-fattur ta' emissjoni żero għall-bijomassa għall-iskart u r-residwi bil-għan li jitnaqqsu l-inċentivi għal ħtif tal-art f'pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ifornu l-bijoenerġija għas-suq tal-UE. Id-deforestazzjoni globali u t-telf tal-istokk tal-karbonju forestali huwa meqjus responsabbli għal madwar 20 % tat-tibdil fil-klima. Iż-żieda fid-domanda tal-UE għall-bijomassa tal-foresti permezz ta' kontabilità dibattibbli ta' emissjonijiet żero tal-karbonju qed tirriskja li fl-aħjar każ tkun ineffiċjenti u fl-agħar każ, tkun kontroproduttiva mill-perspettiva ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

L-assenjazzjoni tad-dħul tal-ETS u l-inklużjoni tal-emissjonijiet mit-trasport marittimu internazzjonali fl-iskema huma wkoll konformi mal-pożizzjoni li ħa l-PE dwar din il-kwistjoni fil-pakkett dwar il-klima, u f'diversi okkażjonijiet oħra.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)   L-isfidi klimatiċi u ambjentali huma ta' natura globali. L-għan aħħari tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima huwa li jiġu stabilizzati l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-atmosfera għal livell li ma jippermettix interferenzi antropoġeniċi perikolużi mas-sistema tal-klima. Il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (il-Ftehim ta' Pariġi), approvat waqt il-21 Konferenza tal-Partijiet (COP-21) tal-UNFCCC, jimmarka livell ġdid ta' impenn globali biex jiġu limitati u mnaqqsa l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, bil-pajjiżi kollha involuti f'dawn l-isforzi.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)   L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, wara li ffirmaw il-Ftehim ta' Pariġi, impenjaw ruħhom li jżommu "ż-żieda fit-temperatura medja globali għal ferm inqas minn 2 °C meta mqabbla mal-livelli pre-industrijali" u li jkomplu"bl-isforzi biex jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5 °C". Il-Ftehim ta' Pariġi għandu wkoll l-għan li jikseb bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-assorbiment minn bjar tal-gassijiet serra fit-tieni nofs ta' dan is-seklu, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' ekwità. Dawk l-impenji għandhom jiggwidaw il-ħidma lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-investiment fl-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c)  Il-Ftehim ta' Pariġi jirrappreżenta ftehim globali biex jiġu limitati u mnaqqsa l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u għandu l-għan li jikseb "tranżizzjoni ġusta", li minnha għandhom ukoll jibbenefikaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2d)  Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma l-aktar vulnerabbli għall-impatt tat-tibdil fil-klima. L-Unjoni għandha żżid l-appoġġ tagħha għal dawn il-pajjiżi bl-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jadattaw u r-reżiljenza tagħhom għat-tibdil fil-klima. Il-koerenza politika fil-livell tal-Unjoni għandha tittejjeb sabiex l-EU ETS tista' tkun komplement effettiv tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 2e (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2e)   Għandu jitqies il-progress rappreżentat mill-Ftehim ta' Pariġi kif ukoll il-kundizzjonijiet aħjar li ħoloq għal reviżjoni kostanti 'l fuq tal-miri u l-isforzi lejn livelli proporzjonati mal-isfida imposta mit-tibdil fil-klima. L-EU ETS hi waħda mill-aħjar għodod għad-dispożizzjoni tal-Unjoni biex jintlaħqu l-impenji stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi. Bħala parti minn dawn l-isforzi, huwa essenzjali li l-EU ETS issir strument aktar effiċjenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, u li tappoġġja t-tranżizzjoni lejn l-enerġija rinnovabbli, iżżid kemm jista' jkun l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u trawwem tkabbir ta' teknoloġija nadifa globalment.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)   Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li EU ETS riformata li tiffunzjona sew bi strument biex jistabbilizza s-suq sejra tkun l-istrument ewlieni Ewropew biex tintlaħaq din il-mira, b'fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,2 % mill-2021 'il quddiem, bl-allokazzjoni bla ħlas li ma tiskadiex iżda bil-miżuri eżistenti li jkomplu wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'ekonomiji oħra ewlenin, mingħajr ma jitnaqqas is-sehem ta' kwoti li jridu jiġu rkantati. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala figura perċentwali fil-leġiżlazzjoni, biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza u sabiex is-sistema globali ssir aktar sempliċi u faċli tifhimha.

(3)   EU ETS riformata għandha tistabbilixxi fattur ta' tnaqqis annwali ta' 2,8 % mill-2021 'il quddiem, u tipprovdi għal rekwiżit ta' kwoti fir-rigward tal-importazzjonijiet (AIR) wara l-2020 għall-prevenzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-politika dwar it-tibdil fil-klima, sakemm ma jitwettqux sforzi komparabbli f'pajjiżi terzi jew reġjuni subnazzjonali, mingħajr ma jitnaqqas is-sehem ta' kwoti li jridu jiġu rkantati.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)   Sabiex tissaħħaħ l-ambizzjoni tal-perjodu ta' qabel l-2020 u biex ikun rifless l-objettiv globali li t-temperatura tinżamm sew taħt iż-2 °C, il-mira tal-UE 2020 ta' tnaqqis tal-gassijiet serra għal 20 % inqas mil-livelli tal-1990 għandha tintlaħaq permezz ta' sforzi interni. Ammont ta' kwoti sal-livell ta' krediti internazzjonali (Tnaqqis Ċertifikat tal-Emissjonijiet mill-Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif u ta' Unitajiet ta' Tnaqqis tal-Emissjonijiet mill-Implimentazzjoni Konġunta) li ġew użati fl-EU ETS għandu jiġi rtirat mir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 3b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)   Il-Partijiet għall-UNFCCC kienu talbu lill-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC), biex iħejji rapport speċjali fl-2018 dwar l-objettiv ta' 1,5 °C, u ddeċidew li jorganizzaw djalogu faċilitattiv li jikkunsidra l-ambizzjoni kollettiva u l-progress fl-implimentazzjoni tal-impenji, bl-għan li jkunu infurmati l-partijiet qabel l-aħħar sottomissjonijiet tagħhom ta' Kontributi Maħsuba Determinati fil-livell Nazzjonali. Il-Ftehim ta' Pariġi jipprevedi bilanċ perjodiku tal-implimentazzjoni biex jivvaluta l-progress kollettiv magħmul biex jintlaħqu l-għanijiet fuq terminu twil tal-Ftehim, li jibda mill-2023 u li wara jseħħ kull ħames snin. L-EU ETS għandha tipprevedi reviżjonijiet regolari biex taġġorna u ttejjeb l-azzjoni klimatika tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  L-ikklassifikar ta' emissjonijiet żero mill-bijomassa fl-EU ETS jikkostitwixxi skema ta' appoġġ fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Il-bijolikwidi, il-bijokarburanti u l-bijomassa solida u gassuża għandhom jirċievu appoġġ u jgħoddu għall-miri nazzjonali biss fejn ikunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fid-Direttiva 2009/28/KE jew fil-Politika tal-UE għall-Bijoenerġija Sostenibbli. Konsegwentement, il-kriterji ta' sostenibbiltà għandhom jiġu applikati għas-sorsi kollha ta' bijoenerġija li jiġu kkunsmati u kklassifikati b'valur ta' żero għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra fi ħdan installazzjoni jew l-attivitajiet ta' operatur ta' inġenju tal-ajru koperti mill-EU ETS.

 

_________________________________

 

1aId-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).

Ġustifikazzjoni

L-ETS bħalissa teskludi installazzjonijiet li jużaw biss il-bijomassa mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha, tittratta l-bijomassa kollha użata f'installazzjonijiet bħala karbonju newtrali u ma tissoġġettax il-bijomassa solida għal xi kriterji ta' sostenibbiltà. B'konsegwenza ta' dan, parti sinifikanti mill-emissjonijiet ma jkunux ikkunsidrati. Huwa essenzjali li l-bijomassa ma tibqax titqies bħala mingħajr emissjonijiet u li tkun soġġetta għal kriterji ta' sostenibbiltà.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw parzjalment, skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Għalhekk, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tal-klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni.

(9)  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw parzjalment, skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, ċerti installazzjonijiet fis-setturi jew sottosetturi li ġew iddeterminati li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jiġu mgħoddija fil-prezzijiet tal-elettriku. Il-Protokoll u d-deċiżjonijiet ta' akkumpanjament adottati mill-Konferenza tal-Partijiet f'Pariġi jeħtieġu jipprovdu għall-mobilizzazzjoni dinamika tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-Partijiet eliġibbli, b'mod partikolari dawk bl-inqas kapaċitajiet. Il-finanzjament mingħand is-settur pubbliku għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima se jkompli jaqdi rwol importanti fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi wara l-2020. Filwaqt li jirrikonoxxu r-responsabbiltà globali tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom minnufih jappoġġjaw finanzjarjament l-isforzi mwettqa mill-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs) bl-għan li jiġu żviluppati teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju abbażi tal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika u l-mitigazzjoni tal-impatt tat-tibdil fil-klima. F'dan ir-rigward persentaġġ sinifikanti mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta' kwoti mill-Istati Membri għandu jingħata lil fondi internazzjonali, b'mod partikolari: il-Fond Ekoloġiku għall-Klima, il-Fond għall-Pajjiżi l-Inqas Żviluppati u l-Fond Speċjali għat-Tibdil fil-Klima. L-ammont ta' finanzjament għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima li jrid jiġi mmobilizzat se jiddependi wkoll fuq l-ambizzjoni u l-kwalità tal-kontributi maħsuba determinati fil-livell nazzjonali (INDCs) proposti, il-pjanijiet ta' investiment sussegwenti u l-proċessi ta' ppjanar għall-adattament nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jużaw id-dħul mill-irkantar għall-promozzjoni tal-formazzjoni tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema affettwati mit-tranżizzjoni tal-impjiegi f'ekonomija ta' dekarbonizzazzjoni.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 10a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)   L-LDCs huma speċjalment vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima u huma responsabbli biss għal livelli baxxi ħafna ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra. Għalhekk, għandha tingħata prijorità partikolari biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-LDCs billi jintużaw il-kwoti tal-EU ETS sabiex tkun finanzjata l-azzjoni klimatika, b'mod partikolari l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima permezz tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 13a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)   F'konformità mal-impenn tal-koleġiżlaturi espress fid-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u d-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b, is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għall-kisba ta' tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż it-trasport marittimu internazzjonali u l-avjazzjoni. L-avjazzjoni qed tikkontribwixxi għat-tnaqqis bl-inklużjoni tagħha fl-iskema tal-EU ETS. Peress li l-ebda ftehim internazzjonali li jinkludi l-emissjonijiet marittimi internazzjonali fil-miri ta' tnaqqis tiegħu ma ġie adottat permezz tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, għandu jiġi stabbilit fond għall-ġbir ta' kontribuzzjonijiet mill-operaturi tal-bastimenti relatati mal-emissjonijiet ta' CO2 rilaxxati f'portijiet tal-Unjoni u matul vjaġġi lejn u minn portijiet bħal dawn. Il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti skont il-livell tal-prezz tas-suq għall-kwoti tal-emissjonijiet, jew ogħla. Il-Fond għandu jiffinanzja l-adattament u l-mitigazzjoni f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw. L-operaturi ta' bastimenti koperti bir-Regolament (UE) Nru 2015/757 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill1c għandhom ikunu suġġetti għall-EU ETS fir-rigward ta' kwalunkwe tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet.

 

________________________

 

1aId-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li temenda d-Direttiva 2009/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63).

 

1bId-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136).

 

1c   Ir-Regolament (UE) 2015/757 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE (ĠU L 123, 19.5.2015, p. 55)

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)   Fl-Artikolu 3d(3), it-tieni subparagrafu huwa mibdul b'dan li ġej:

(1)   L-Artikolu 3d huwa mibdul b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23".

"Artikolu 3d

 

Metodu għall-allokazzjoni ta' kwoti għall-avjazzjoni permezz ta' bejgħ bl-irkant

 

Il-kwantità totali ta' kwoti għall-avjazzjoni għandha tonqos kull sena bl-istess fattur lineari bħal ta' attivitajiet oħra taħt l-iskema Komunitarja. Il-kwoti kollha għall-attivitajiet tal-avjazzjoni għandhom jiġu rkantati u d-dħul użat għall-finanzjament tat-tibdil fil-klima f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw, inkluż l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima."

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-avjazzjoni għandu jikkontribwixxi għall-mira ta' tnaqqis ta' gassijiet serra għall-2030 fuq l-istess livell bħal setturi oħra fil-qafas tal-EU ETS. F'konformità mal-pożizzjoni tal-PE dwar il-proposta tal-ETS għall-avjazzjoni għall-2007, u għall-konsistenza mad-dritt internazzjonali tal-avjazzjoni, id-dħul kollu tal-EU ETS għall-avjazzjoni għandu jintuża sabiex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. Sabiex tinbena l-fiduċja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar il-miżura ta' politika tal-UE, id-dħul kollu tal-ETS mill-avjazzjoni għandu jiġi allokat għall-finanzjament internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 3e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)   L-Artikolu 3e jitħassar.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Emenda 9. Il-kwoti kollha għas-settur tal-avjazzjoni għandhom jiġu rkantati mill-Istati Membri.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 9 – paragrafi 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Sa mill-2021, il-fattur lineari għandu jkun 2,%."

"Sa mill-2021, il-fattur lineari għandu jkun 2,8%."

Ġustifikazzjoni

Fil-Ftehim ta' Pariġi diversi pajjiżi qablu li jżommu ż-żieda fit-temperatura ferm taħt iż-2° C u jkomplu bl-isforzi sabiex jillimitawha għal 1,5° C. Il-fattur lineari propost ma jwassalx għal livell baxx tal-mira tal-UE għall-2050 ta' 80-95 % taħt il-livelli tal-1990, maqbul abbażi ta' objettiv ta' 2 °C. Sabiex ikun hemm aktar konsistenza mal-Ftehim ta' Pariġi, qed jiġi propost aġġustatament għall-fattur lineari ta' 2,8 %, li jikkorrispondi għal tnaqqis mal-ekonomija kollha ta' 95 % aktar baxx minn dak tal-1990 għall-2050, jiġifieri l-limitu superjuri għall-mira tal-UE għall-2050, u bħala t-tieni pass qed tiġi prevista klawżola ta' reviżjoni biex taġġusta l-fattur lineari wara reviżjonijiet tan-NU.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tliet subparagrafi ġodda huma miżjuda mal-paragrafu 1:

(a)  is-subparagrafi li ġejjin jiżdiedu mal-paragrafu 1:

"Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri għandu jkun 57 %.

 

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni").

"2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din id-Direttiva ("il-Fond għall-Modernizzazzjoni").

 

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit Fond ta' Azzjoni Internazzjonali dwar il-Klima li jappoġġja azzjoni favur il-klima f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw b'livell baxx ta' kapaċità, speċjalment il-pajjiżi l-anqas żviluppati, stati-gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw u pajjiżi fl-Afrika, b'mod partikolari għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima. Riżorsi finanzjarji mill-Fond ta' Azzjoni Internazzjonali dwar il-Klima għandhom jintużaw biex jirrifornixxu lill-Fond Ekoloġiku għall-Klima tan-Nazzjonijiet Uniti fuq bażi annwali, li għandu l-mira li jalloka 50 % għall-adattament, b'nofs dan l-ammont destinat għal pajjiżi vulnerabbli ħafna.

 

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu rkantati biex jiġi stabbilit Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta li jappoġġja l-komunitajiet lokali u l-ħaddiema f'reġjuni l-aktar milquta li għaddejjin minn tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata. Ir-riżorsi ta' dan il-fond għandhom jintużaw għal investimenti mmirati lejn il-ħolqien ta' impjiegi, il-finanzjament ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol u servizzi oħra dwar l-impjieg u s-saħħa f'attivitajiet ekonomiċi alternattivi f'reġjuni fejn tradizzjonalment is-setturi b'użu intensiv tal-karbonju huma mistennija li jitilfu numru kbir ta' impjiegi bħala riżultat ta' dekarbonizzazzjoni. Għandu jiġi żviluppat pjan speċifiku minn kull Stat Membru li japplika biex juża riżorsi mill-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, fi sħubija mill-qrib mal-awtoritajiet muniċipali u lokali tar-reġjuni fi trasformazzjoni, kif ukoll is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.";

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha tkun distribwita skont il-paragrafu 2.";

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha:

- twaqqaf Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta bħala mekkaniżmu qawwi ta' appoġġ fl-UE kollha għall-ħaddiema u r-reġjuni li ser jmorru minn taħt fit-tranżizzjoni lejn emissjonijiet baxxi tal-karbonju.

- twaqqaf fond ta' azzjoni internazzjonali dwar il-klima li għandu jirriforni direttament l-Fond Ekoloġiku għall-Klima u jgħin biex il-finanzjament internazzjonali dwar il-klima ma jibqax iserraħ fuq il-baġits għall-għajnuna biss.

Is-sehem tal-kwoti tal-Fond għall-Modernizzazzjoni, il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, u l-fond ta' azzjoni internazzjonali dwar il-klima għandhom jiżdiedu mal-kwoti rkantati.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt ba (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(ba)   fil-paragrafu 3, il-parti introduttorja tinbidel b'li ġej:

3.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn dħul ġenerat mill-irkant ta' kwoti. Talanqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandhom jiġu użati għal wieħed jew iżjed minn dan/dawn li ġej/ġejjin:"

“3.    L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir minn dħul ġenerat mill-irkant ta' kwoti. Tal-anqas 50 % tad-dħul ġenerat mill-irkant tal-kwoti msemmija fil-paragrafu 2, inkluż id-dħul kollu mill-irkant imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2, jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju ta' dan id-dħul, għandu jintuża għall-finanzjament tal-azzjoni klimatika f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw, inkluż sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u għall-adattament għall-impatt tat-tibdil fil-klima. Il-bqija għandu jintuża għal wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:"

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-pożizzjoni li ħa l-PE dwar il-pakkett dwar il-klima tal-2008, id-dħul kollu (jew l-ekwivalenti fil-valur finanzjarju) mill-EU ETS għandu jiġi allokat għall-azzjoni klimatika u 50 % għandu jkun iddedikat għal kontribuzzjoni kollettiva tal-UE għall-finanzjament internazzjonali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Ippleġġjar kollettiv mill-UE u l-Istati Membri tagħha jwassal għal żieda fl-influwenza tal-UE fin-negozjati tal-UNFCCC u l-effikaċja tal-finanzjament għall-klima tal-UE.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt k

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(k)  għal azzjonijiet ta' finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli, inkluż l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima.

(k)  għal finanzjament ta' adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima u ta' azzjonijiet oħrajn dwar it-tibdil fil-klima f'pajjiżi terzi vulnerabbli li jkun addizzjonali għall-finanzjament ta' azzjonijiet permezz ta' strumenti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; dan il-finanzjament tal-klima għandu jservi biex ikunu ssodisfati l-impenji finanzjarji tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima, iżda jkun addizzjonali għall-iżvilupp, u m'għandux jitqies bħala finanzjament għalih;

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   it-tieni paragrafu tal-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

(a)   il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 23. Dan l-att għandu jistipula wkoll allokazzjoni addizzjonali mir-riżerva ta' dawk li jidħlu ġodda għal żidiet sinifikanti fil-produzzjoni bl-applikazzjoni tal-istess livelli limitu u aġġustamenti fl-allokazzjoni li japplikaw fir-rigward ta' ċessjonijiet parzjali tal-operazzjoni."

300 miljun kwota għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw l-azzjoni klimatika f'pajjiżi l-anqas żviluppati, b'mod partikolari għall-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima, permezz tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima tan-Nazzjonijiet Uniti."

Ġustifikazzjoni

L-LDCs huma speċjalment vulnerabbli għall-effetti tat-tibdil fil-klima u huma responsabbli biss għal livell baxx ħafna ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra. Għalhekk, għandha tingħata prijorità partikolari biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-LDCs permezz tal-użu tal-kwoti tal-EU ETS biex tiġi ffinanzjata l-azzjoni klimatika, b'mod partikolari l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima. Ippleġġjar kollettiv mill-UE iwassal għal żieda fl-influwenza tal-UE fin-negozjati tal-UNFCCC filwaqt li l-kontribuzzjoni permezz tal-Fond Ekoloġiku għall-Klima ikun jista' wkoll iħeġġeġ lill-oħrajn biex jikkontribwixxu porzjon tal-iskemi ta' prezzijiet tal-karbonju tagħhom lill-Fond.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10a – paragrafu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawn l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat."

"L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri finanzjarji li jiffavorixxu setturi jew sottosetturi li huma esposti għal riskju ġenwin ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju minħabba spejjeż indiretti sinifikanti li huma effettivament imġarrba mill-ispejjeż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra li jgħaddu għall-prezzijiet tal-elettriku, b'kunsiderazzjoni ta' kull effett fuq is-suq intern. Miżuri finanzjarji bħal dawn biex jikkumpensaw parti minn dawn l-ispejjeż għandhom ikunu skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat."

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni proposta "għandhom" hija legalment ambigwa. Filwaqt li sistema armonizzata tista' tkun mixtieqa, il-fatt li tobbliga lill-Istati Membri jużaw l-għajnuna mill-Istat mhuwiex legalment sod, għaldaqstant qed terġa' tintuża l-kelma "jistgħu".

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fond li jappoġġja l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija fl-Istati Membri li kellhom PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

1.  Fond li jappoġġja l-investiment fl-immodernizzar tas-sistemi tal-enerġija u t-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija (inkluż fir-rigward tal-enerġija termali, it-tisħin distrettwali, il-koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, l-enerġija rinnovabbli u s-sħana ġeotermali) fl-Istati Membri li kellhom PDG per capita taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni fl-2013, għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 2021-30 u jkun iffinanzjat kif stabbilit fl-Artikolu 10.

Ġustifikazzjoni

L-imsemmija investimenti fuq skala żgħira għandhom rwol kruċjali għall-modernizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet, għalhekk dan għandu jiġi enfasizzat b'mod espliċitu.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 10d – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija. Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida u kriterji ta' għażla għall-investiment speċifiċi għal proġetti bħal dawn.

2.  Il-fond għandu jiffinanzja wkoll proġetti ta' investiment ta' skala żgħira fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u l-effiċjenza fl-enerġija (inkluż fir-rigward tal-enerġija termali, it-tisħin distrettwali, il-koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja, l-enerġija rinnovabbli u s-sħana ġeotermali). Għal dan il-għan, il-bord għall-investimenti għandu jiżviluppa linji gwida u kriterji ta' għażla għall-investiment speċifiċi għal proġetti bħal dawn.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri benefiċjarji għandhom jingħataw id-dritt li jagħżlu proġetti fuq skala żgħira waħedhom speċjalment meta t-twettiq tagħhom ikun previst fi pjan/programm nazzjonali eżistenti sabiex jaġġustaw l-MF għas-sitwazzjoni nazzjonali. F'każ bħal dan biss, sempliċi informazzjoni lill-Bord Konsultattiv għandha tkun biżżejjed.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 11c (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)   Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

 

"Artikolu 11c

 

Kontribuzzjoni mit-trasport marittimu għall-finanzjament ta' azzjoni f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw

 

Mill-2019, fin-nuqqas ta' sistema simili li topera taħt l-OMI, għandu jiġi stabbilit fond għal operaturi tal-bastimenti li jikkontribwixxi għall-emissjonijiet CO2 rilaxxati f'portijiet tal-Unjoni u waqt vjaġġi lejn u minn portijiet tal-Unjoni, għall-inqas fil-livell tal-prezz tas-suq għal kwoti fis-sena preċedenti. Id-dħul tal-Fond għandu jintuża biex jiġu ffinanzjati l-adattament u l-mitigazzjoni f'pajjiżi vulnerabbli li qed jiżviluppaw.

 

Il-kontribuzzjonijiet kif imsemmi fl-ewwel paragrafu għandhom ikunu ppubblikati. L-operaturi ta' bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 2015/757 għandhom jintalbu li jċedu kwoti fir-rigward ta' kwalunkwe tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet. Jekk il-mitigazzjoni ffinanzjata mill-kontribuzzjonijiet ma tirriżultax fi tnaqqis tal-emissjonijiet b'mod ugwali għal-livell tal-emissjonijiet mill-kontributuri, id-differenza għandha tiġi kkanċellata fir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20151029&qid=1458208850750&from=MT)

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-pożizzjoni tal-PE tal-2008 dwar l-ETS u l-ftehim dwar il-pakkett tal-klima fl-2009, is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, inklużi n-navigazzjoni marittima u l-avjazzjoni. Fin-nuqqas ta' azzjoni tal-OMI għandu jiġi stabbilit fond għal operaturi tal-bastimenti li jikkontribwixxi għall-emissjonijiet fil-portijiet tal-UE u għal vjaġġi lejn u minn portijiet tal-UE. Jekk l-azzjoni klimatika ma tirriżultax fi tnaqqis ta' emissjonijiet ekwivalenti għal emissjonijiet ta' operaturi koperti, id-differenza għandha tiġi kkanċellata mir-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu 27 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(22a)  Fl-Artikolu 27, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

1.   Wara li jikkonsultaw lill-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-iskema Komunitarja, istallazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' anqas minn 25 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju u, meta jwettqu attivitajiet ta' kombustjoni, ikollhom kapaċità termika nominali ta' anqas minn 35 MW, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa f'kull waħda mit- 3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija f'punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

"1.   Wara li jikkonsultaw lill-operatur, l-Istati Membri jistgħu jeskludu, mill-iskema Komunitarja, istallazzjonijiet li rrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti emissjonijiet ta' anqas minn 25 000 tunnellata ekwivalenti ta' dijossidju tal-karbonju u, meta jwettqu attivitajiet ta' kombustjoni, ikollhom kapaċità termika nominali ta' anqas minn 35 MW, f'kull waħda mit-3 snin li jippreċedu n-notifika msemmija f'punt (a), u li huma suġġetti għal miżuri li jiksbu kontribut ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet, jekk l-Istat Membru kkonċernat jikkonforma mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)   jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(a)   jinnotifika l-Kummissjoni dwar kull waħda minn dawn l-installazzjonijiet, filwaqt li jispeċifika l-miżuri ekwivalenti li japplikaw għal dik l-installazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li qegħdin fis-seħħ, qabel ma l-lista ta' installazzjonijiet taħt l-Artikolu 11(1) tkun trid tiġi ppreżentata u mhux aktar tard minn meta din il-lista tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe istallazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri għandhom jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, taħt l-Artikolu 14;

(b)  jikkonferma li hemm arranġamenti ta' monitoraġġ fis-seħħ li jivvalutaw jekk kwalunkwe istallazzjoni tkunx is-sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, fi kwalunwe sena kalendarja; L-Istati Membri jistgħu jippermettu li jkun hemm miżuri simplifikati ta' monitoraġġ, rappurtar u verifika għall-installazzjonijiet b'emissjonijiet annwali vverifikati bejn l-2008 u l-2010 li jkunu inqas minn 5 000 tunnellata fis-sena, taħt l-Artikolu 14;

(c)  jikkonferma li jekk xi istallazzjoni tkun sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, esklużi l-emissjonijiet mill-bijomassa, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l- miżuri li japplikaw għal dik l-istallazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-ġdid fl-iskema Komunitarja;

(c)  jikkonferma li jekk xi istallazzjoni tkun sors ta' 25 000 tunnellata ta' emissjonijiet jew aktar tal-ekwivalenti tad-dijossidju tal-karbonju, fi kwalunwe sena kalendarja jew li l-miżuri li japplikaw għal dik l-istallazzjoni li se tikseb kontribut ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma għadhomx fis-seħħ, l-istallazzjoni tiġi introdotta mill-ġdid fl-iskema Komunitarja;

(d)   jippubblika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) għall-kummenti mill-pubbliku.

(d)   jippubblika l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) (b) u (c) għall-kummenti mill-pubbliku.

L-isptarijiet jistgħu jkunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti.

L-isptarijiet jistgħu jkunu esklużi jekk jieħdu miżuri ekwivalenti.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX:02003L0087-20151029)

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)

Direttiva 2003/87/KE

Artikolu -28a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b)   Jiddaħħal l-artikolu li ġej:

 

"Artikolu -28a