Menetlus : 2016/0202(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0007/2017

Esitatud tekstid :

A8-0007/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0034

SOOVITUS     ***
PDF 348kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (11018/2016),

–  võttes arvesse 2015. aasta protokolli, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa (11019/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0391/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0007/2017),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu allkirjastasid 32 osalist ja see jõustus aastal 1980. Lepinguga kaotati imporditollimaksud kõikidele õhusõidukitele (v.a sõjalennukid) ja kõigile muudele lepinguga hõlmatud toodetele – tsiviillennukitele, tsiviilõhusõidukite kõikidele komponentidele ja sõlmedele ning lennusimulaatoritele.

Leping sisaldab lisa (lisa lepingu kohaste toodete kohta), milles on loetletud tooted, mille suhtes kohaldatakse tollimaksuvaba kohtlemist. Lisas loetletud tooted on liigitatud Maailma Tolliorganisatsiooni kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi („harmoneeritud süsteem“) tariifirubriikide kaupa.

Pärast tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu vastuvõtmist on võetud vastu mitmeid harmoneeritud süsteemi versioone, eelkõige võeti 2007. aastal vastu harmoneeritud süsteemi uus versioon. Seetõttu võttis tsiviilõhusõidukite komitee 2015. aasta novembris vastu protokolli, millega muudetakse lepingu kõnealust lisa, et võtta üle harmoneeritud süsteemi 2007. aasta versiooniga vastu võetud muudatused.

Protokoll hõlmab ühise kaubanduspoliitika küsimusi ning muudatus tehakse rahvusvahelise lepingu tehniliseks ajakohastamiseks; selle otsuse õiguslik alus on artikli 218 lõike 6 punkt a, millega nõutakse Euroopa Parlamendi heakskiitu.

Raportöör toetab ettepaneku kohase protokolli (millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa lepingu kohaste toodete kohta) heakskiitmist.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa lepingu kohaste toodete kohta

Viited

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

28.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

6.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea

Esitamise kuupäev

26.1.2017

Õigusalane teave