Postupak : 2016/0202(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0007/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0007/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0034

PREPORUKA     ***
PDF 434kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (11018/2016),

–  uzimajući u obzir Protokol (2015.) o izmjeni Priloga Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima (11019/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0391/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. i stavak 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0007/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazumom o trgovini civilnim zrakoplovima, koji je stupio na snagu 1980. i koji su potpisale 32 stranke, ukidaju se uvozne carine na sve zrakoplove osim vojnih, kao i na ostale proizvode obuhvaćene Sporazumom – civilne zrakoplove, sve sastavne dijelove i podsklopove civilnih zrakoplova i simulatore leta.

Sporazum sadržava prilog s popisom proizvoda na koje se primjenjuje oslobođenje od carina (Prilog o opsegu proizvoda). Proizvodi u Prilogu Sporazumu razvrstani su prema tarifnim brojevima u skladu s Harmoniziranim sustavom nazivlja i brojčanog označivanja robe („Harmonizirani sustav”) koji je izradila Svjetska carinska organizacija.

Od sklapanja Sporazuma o trgovini civilnim zrakoplovima doneseno je više izmjena Harmoniziranog sustava, a posebno s novom verzijom 2007. godine. Stoga je, kako bi se prenijele izmjene uvedene u verziji Harmoniziranog sustava iz 2007., Odbor za civilno zrakoplovstvo u studenome 2015. donio Protokol o izmjeni Priloga Sporazumu.

Protokolom su obuhvaćena pitanja iz područja zajedničke trgovinske politike, a izmjena se odnosi na tehničko ažuriranje međunarodnog sporazuma. Pravna je osnova predmetne odluke članak 218. stavak 6. točka (a), u kojoj se zahtijeva suglasnost Europskog parlamenta.

Izvjestiteljica se zalaže za odobrenje predloženog Protokola o izmjeni Priloga o opsegu proizvoda Sporazuma o trgovini civilnim zrakoplovima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (2015.) o izmjeni Priloga o opsegu proizvoda Sporazumu o trgovini civilnim zrakoplovima

Referentni dokumenti

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

28.9.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Agea

Datum podnošenja

26.1.2017

Pravna napomena