Postup : 2016/0202(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0007/2017

Predkladané texty :

A8-0007/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0034

ODPORÚČANIE     ***
PDF 504kWORD 52k
26.1.2017
PE 592.339v02-00 A8-0007/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami

(11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11018/2016),

–  so zreteľom na Protokol (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami (11019/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0391/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0007/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (ďalej len „dohoda“), ktorá bola podpísaná 32 zmluvnými stranami a vstúpila do platnosti v roku 1980, odstraňuje dovozné clá na všetky lietadlá okrem vojenských lietadiel, ako aj na všetky ostatné výrobky, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje – na civilné lietadlá, všetky komponenty a podzostavy civilných lietadiel a letové simulátory.

Súčasťou dohody je príloha obsahujúca zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje bezcolné zaobchádzanie. Výrobky uvedené v prílohe sú klasifikované podľa svojich príslušných položiek colného sadzobníka v rámci harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“), ktorý vypracovala Svetová colná organizácia.

Od prijatia dohody boli prijaté rôzne verzie harmonizovaného systému, najmä nová verzia v roku 2007. V novembri 2015 preto Výbor pre obchod s civilnými lietadlami prijal protokol, ktorým sa mení táto príloha dohody na účely vykonania zmien, ktoré boli zavedené vo verzii harmonizovaného systému z roku 2007.

Protokol sa vzťahuje na otázky, ktoré sú súčasťou spoločnej obchodnej politiky a zmena sa týka technickej aktualizácie medzinárodnej dohody; právnym základom tohto rozhodnutia je čl. 218 ods. 6 písm. a), na základe ktorého je potrebný súhlas Európskeho parlamentu.

Spravodajkyňa sa vyslovuje za schválenie navrhovaného Protokolu, ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami obsahujúca zoznam výrobkov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami obsahujúca zoznam výrobkov

Referenčné čísla

11018/2016 – C8-0391/2016 – COM(2016)04402016/0202(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

28.9.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

6.10.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

31.8.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Agea

Dátum predloženia

26.1.2017

Právne oznámenie