Procedūra : 2016/0182(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0008/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0008/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.11
CRE 27/04/2017 - 5.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0142

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 857kWORD 101k
26.1.2017
PE 594.107v02-00 A8-0008/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Philippe Lamberts

Atzinumu sagatavoja (*):

Vicky Ford, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(*)  Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejAS ATZINUMS (*)
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0388),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 169. panta 2. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0220/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A8-0008/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 169. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Savienība palīdz nodrošināt patērētāju tiesību augstu aizsardzības līmeni un to, lai galvenā uzmanība vienotajā tirgū būtu pievērsta patērētājiem, atbalstot un papildinot dalībvalstu politiku tā, lai mēģinātu nodrošināt, ka iedzīvotāji var pilnīgi izmantot iekšējā tirgus priekšrocības un, to darot, bauda juridisko un ekonomisko interešu pienācīgu risinājumu un aizsardzību. Labi funkcionējošs un uzticības cienīgs finanšu pakalpojumu sektors ir būtisks vienotā tirgus un tā pārrobežu darbības elements. Tam ir vajadzīga stabila regulēšanas un uzraudzības sistēma, kas vienlaikus nodrošina finanšu stabilitāti un ir vērsta uz atbalstu ilgtspējīgai ekonomikai. Tajā pašā laikā tai būtu jānodrošina augsts aizsardzības līmenis patērētājiem un citiem finanšu pakalpojumu galalietotājiem, tostarp individuāliem ieguldītājiem, noguldītājiem, apdrošināšanas polises turētājiem, pensiju fondu dalībniekiem un saņēmējiem, individuāliem akcionāriem, aizņēmējiem un MVU.

(2)  Kopš 2007. gada finanšu un ekonomikas krīze ir īpaši satricinājusi patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju uzticēšanos. Tāpēc, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos finanšu sektora stabilitātei un veicinātu tā paraugpraksi, ir svarīgi palielināt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, tostarp individuālo ieguldītāju, noguldītāju, apdrošināšanas polises turētāju, pensiju fondu dalībnieku un saņēmēju, individuālo akcionāru, aizņēmēju un MVU, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu aktīvu dalību un iesaistīšanos Savienības, daudzpusējos un citos attiecīgajos politikas veidošanas procesos finanšu sektorā.

(3)  Lai sasniegtu šo mērķi un atbilstoši vairāku Eiropas Parlamenta partiju kopējai iniciatīvai Komisija 2011. gada beigās sāka izmēģinājuma projektu nolūkā piešķirt dotācijas, lai atbalstītu finanšu ekspertīzes centru, kas sniegtu labumu patērētājiem, citiem galalietotājiem un to intereses pārstāvošām ieinteresētām personām, lai pastiprinātu to spēju piedalīties Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā un lai veicinātu noturīgas banku sistēmas attīstību. Galvenie politikas mērķi bija nodrošināt, lai Savienības politikas veidotāji, ierosinot jaunus tiesību aktus, varētu iegūt viedokļus, kas atšķiras no tiem, kurus pauž finanšu sektora profesionāļi, lai finanšu pakalpojumu patērētāju un citu galalietotāju intereses būtu atspoguļotas jaunos tiesību aktos, lai plašāka sabiedrība tiktu labāk informēta par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu jomas regulējumu, tā rezultātā uzlabojot finanšu lietpratību, un lai tiktu pastiprināta patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju aktīva iesaistīšanās Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā, līdz ar ko tiktu izstrādāti līdzsvaroti tiesību akti.

(4)  Tā rezultātā Komisija laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, piešķīra darbības dotācijas divām bezpeļņas organizācijām – Finance Watch un Better Finance. Šīs dotācijas izmēģinājuma projekta ietvaros tika piešķirtas divus gadus (2012. un 2013. gadā) un sagatavošanas darbības ietvaros – kopš 2014. gada. Tā kā sagatavošanas darbību var izmantot ne ilgāk par trim gadiem(3), lai sniegtu tiesisko pamatu šādu pasākumu finansēšanai no 2017. gada, ir vajadzīgs tiesību akts.

(5)  Organizācija Finance Watch kā starptautiska bezpeļņas apvienība tika izveidota 2011. gadā saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, un tai bija paredzētas Savienības dotācijas. Tās uzdevums ir aizstāvēt pilsoniskās sabiedrības intereses finanšu sektorā. Pateicoties Savienības dotācijām, Finance Watch izdevās īsā laikā izveidot kvalificētu ekspertu grupu, kas spēj veikt pētījumus, politikas analīzi un komunikācijas darbības finanšu pakalpojumu jomā.

(6)  Organizācija Better Finance tika izveidota pēc iepriekšējās Eiropas ieguldītāju un akcionāru apvienības sekmīgas reorganizācijas un zīmolvārda maiņas 2009. gadā. Pateicoties Savienības dotācijām, organizācija spēja izveidot finanšu ekspertīzes centru, kas galvenokārt ir vērsts uz patērētāju, individuālo ieguldītāju, individuālo akcionāru, noguldītāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju interesēm, atbilstīgi tās dalībnieku skaitam un resursiem.

(7)  Izmēģinājuma projekta un tai sekojošās sagatavošanas darbības novērtējumā, kas tika veikts 2015. gadā, ir secināts, ka politikas mērķi visumā ir sasniegti. Finance Watch un Better Finance strādā pie papildinošām politikas jomām un ir vērsušās pie dažādām mērķauditorijām. Kopā tās kopš 2012. gada ar savām darbībām ir aptvērušas Savienības finanšu politikas programmas lielāko daļu un atbilstoši pieejamajiem resursiem centušās paplašināt savu darbību, lai Savienībā nodrošinātu plašu ģeogrāfisko pārklājumu.

(8)  Abas organizācijas sniedz pievienoto vērtību gan visu valsts mēroga dalībnieku darbībām, gan Savienības patērētājiem ▌. Valstu organizācijām, kas nodarbojas ar plaša spektra patērētāju jautājumiem, bieži vien nav tehnisko zināšanu politikas jomās, kas ir saistītas tieši ar finanšu pakalpojumiem un ar tiem saistīto Savienības politikas veidošanas procesu. Turklāt līdz šim Savienības mērogā nav konstatēta neviena cita līdzīga organizācija. Lai arī novērtējums ▌apliecināja, ka kopš 2012. gada neviens cits pieteikuma iesniedzējs nav atsaucies uz kārtējiem ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, pēc 2017.–2020. gada perioda beigām programmai vajadzētu būt atvērtai citiem potenciāliem atbalsta saņēmējiem, ja tie atbilst programmas prasībām.

(9)  Tomēr, neraugoties uz regulāriem centieniem, abām organizācijām nav izdevies piesaistīt stabilu un nozīmīgu finansējumu no citiem naudas līdzekļu devējiem, kas būtu neatkarīgi no finanšu nozares, un tādēļ finansiālās ilgtspējas nodrošināšanas ziņā tās joprojām ir ļoti atkarīgas no Savienības finansējuma. Tāpēc nolūkā nodrošināt līdzekļus, kas pašreiz ir vajadzīgi, lai turpmākajos gados sasniegtu vēlamos politikas mērķus, ir nepieciešams Savienības līdzfinansējums, kas nodrošinātu finansiālu stabilitāti šīm organizācijām, kā arī to ekspertiem un administratīvajiem darbiniekiem, jo šīs organizācijas līdz šim ir spējušas īsā laika posmā uzsākt attiecīgās darbības. Tāpēc ir jāizveido Savienības programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu Finance Watch un Better Finance darbības (turpmāk — programma). Finanšu stabilitāte ir ļoti svarīga zinātības saglabāšanai, kā arī projektu plānošanai abās organizācijās. Tomēr visām organizācijām, kuras saņem šīs programmas atbalstu, būtu jācenšas palielināt pašfinansējuma īpatsvaru.

(10)  Laikposmā no 2017. gada līdz 2020. gadam turpinot finansēt Finance Watch un Better Finance līdzīgā veidā, kā tas tika darīts attiecībā uz sagatavošanas darbību, tiktu nodrošināts, ka tiek saglabāta līdz šim jau novērtētā minēto organizāciju darbības pozitīvā ietekme. Finansējums programmas īstenošanai būtu jābalstās uz vidējām faktiskajām izmaksām, kas katram atbalsta saņēmējam radušās laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam. Līdzfinansējuma likmei būtu jāpaliek nemainīgai. Ja programma un atbilstīgais finansējums tiks pagarināts pēc 2017.–2020. gada perioda beigām un parādīsies citi vērā ņemami dalībnieki, uzaicinājumam iesniegt pieteikumus vajadzētu būt atvērtam jebkurām citām potenciāli atbilstošām organizācijām, kas atbilst kritērijiem un sniedz labumu šīs regulas mērķu īstenošanā.

(11)  Laikā no 2012. gada līdz 2015. gadam abas organizācijas saņēma līdzfinansējumu darbības dotāciju veidā. 2016. gadā tika nolemts tā vietā piešķirt pasākumu dotācijas, jo pasākumu dotācijas nodrošina labāku kontroli pār Savienības budžeta izdevumiem.

(12)  Ar šo regulu būtu jāparedz finansējums visam programmas īstenošanas laikposmam, un tam vajadzētu būt Eiropas Parlamenta un Padomes galvenajai atsauces summai ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4) 17. punktā minētajā nozīmē.

(13)  Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras attiecībā uz ikgadējo darba programmu izveidi būtu jāpiešķir Komisijai.

(14)  Ik gadu līdz 30. novembrim katrs atbalsta saņēmējs iesniedz aprakstu par darbībām, kas ir ieplānotas nākamajam gadam, lai sasniegtu programmas mērķus. Būtu sīki jāapraksta minētās darbības, tostarp to mērķi, sagaidāmie rezultāti un ietekme, lēstās izmaksas un grafiks, kā arī atbilstoši rādītāji to izvērtēšanai.

(15)  Finansiālais atbalsts būtu jāpiešķir saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012(5).

(15a)  Izvērtējuma ziņojums par rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar šo programmu, būtu jāiesniedz Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms programmas beigām. Šajā izvērtējumā būtu jānovērtē, vai šī programma būtu jāturpina pēc 2017.–2020. gada perioda beigām. Uz programmas pagarināšanu, grozīšanu vai atjaunošanu pēc 2017.–2020. gada perioda būtu jāattiecina atklāta pieteikumu iesniegšanas procedūra nolūkā izvēlēties atbalsta saņēmējus.

(16)  Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā, visā izdevumu ciklā piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu novēršanu, konstatēšanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto naudas līdzekļu atgūšanu un, ja vajadzīgs, administratīvas un finansiālas sankcijas.

(17)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tās mēroga vai iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības mērogā, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā ir paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas ir nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo tiek izveidota Savienības programma (turpmāk — programma) laikposmam no 2017. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. decembrim, lai atbalstītu 3. pantā minēto organizāciju darbības, kuras palīdz sasniegt Savienības politikas mērķus, pastiprinot patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu iesaistīšanos Savienības un attiecīgas daudzpusējās politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā.

2.  Lai sasniegtu programmas mērķus, ar to līdzfinansē šādus pasākumus:

a)  darbības pētniecības jomā, tostarp pētījumu, datu, īpašo zināšanu sagatavošanu;

aa)  sadarbību ar patērētājiem un citiem finanšu pakalpojumu galalietotājiem, veidojot saikni ar esošajiem patērētāju tīkliem un palīdzības dienestiem dalībvalstīs, kā arī finanšu pakalpojumu jomā, lai konstatētu Savienības politikas veidošanai svarīgus jautājumus, kas ir saistīti ar patērētāju interešu aizsardzību finanšu pakalpojumu jomā;

b)  izpratnes veidošanas, informācijas izplatīšanas, izglītošanas un apmācības finanšu jomā darbības, ko veic tieši vai ar dalībvalstu dalībnieku starpniecību, tostarp attiecībā uz finanšu, tostarp banku, pakalpojumu patērētāju un citu galalietotāju, kā arī nespeciālistu plašu auditoriju;

c)  darbības, ar kurām pastiprina mijiedarbību starp 3. pantā minēto organizāciju dalībniekiem, kā arī interešu aizstāvības un politisko konsultāciju pasākumi, ar kuriem veicina minēto dalībnieku nostāju Savienības mērogā un sekmē sabiedrības un vispārējo interešu iekļaušanu finanšu un ES regulējumā.

2. pants Mērķi

1.  Programmai ir šādi mērķi:

a)  vēl vairāk pastiprināt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, kā arī patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju intereses pārstāvošu ieinteresēto personu aktīvu dalību un iesaistīšanos Savienības un attiecīgas daudzpusējās politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā;

b)  sekmēt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu lietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu informēšanu par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu sektora regulējumu.

2.  Komisija nodrošina, ka programmu regulāri uzrauga, lai konstatētu tās atbilstību 1. pantā izklāstītajiem mērķiem ▌, šai nolūkā jo īpaši izmantojot atbalsta saņēmēju nākamajam gadam plānoto darbību aprakstu un gada darbības pārskatu, kurā iekļauj kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus par katru darbību, ko atbalsta saņēmēji bija ieplānojuši un ir veikuši. Uzraudzībā iekļauj 9. panta 1. punktā minētā ziņojuma izstrādi.

3. pants Atbalsta saņēmēji

1.  Programmas atbalsta saņēmēji (turpmāk — atbalsta saņēmēji) ir Finance Watch un Better Finance.

2.  Lai varētu saņemt programmas atbalstu, šo atbalsta saņēmēju statuss nemainīgi ir nevalstiska, bezpeļņas juridiska persona, kas ir neatkarīga no nozares, komercijas vai uzņēmējdarbības. Tām nav interešu konflikta, un tās ar savu dalībnieku starpniecību pārstāv Savienības patērētāju un galalietotāju intereses finanšu pakalpojumu jomā. Lai aizstāvētu patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju intereses pēc iespējas daudzās dalībvalstīs, atbalsta saņēmēji cenšas paplašināt savu aktīvo dalībnieku tīklu dalībvalstīs un tādā veidā nodrošināt līdzsvarotu ģeogrāfisko pārklājumu. Komisija veicina turpmāku informēšanu un veido kontaktus ar potenciālajiem dalībniekiem. Komisija arī nodrošina, ka atbilstība šiem kritērijiem tiek ievērota visā programmas darbības laikā, šos kritērijus iekļaujot 7. pantā minētajās ikgadējās darba programmās un katru gadu novērtējot, vai atbalsta saņēmēji atbilst šiem kritērijiem, pirms tiem tiek piešķirtas 4. pantā minētās pasākumu dotācijas.

3.  Ja abi 1. punktā minētie atbalsta saņēmēji tiktu apvienoti, tā rezultātā izveidotā juridiskā persona kļūst par programmas atbalsta saņēmēju.

4. pants Dotāciju piešķiršana

Programmas finansējums tiek nodrošināts pasākumu dotāciju veidā, ko piešķir ik gadu, pamatojoties uz atbalsta saņēmēju priekšlikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar 7. pantu.

5. pants Pārredzamība

Ikvienā paziņojumā vai publikācijā saistībā ar pasākumu, ko veicis atbalsta saņēmējs un kas tiek finansēts programmas ietvaros, norāda, ka atbalsta saņēmējs ir saņēmis finansējumu no Savienības budžeta.

6. pants Finanšu noteikumi

1.  Maksimālais finansējums programmas īstenošanai laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir 6 000 000 EUR (faktiskajās cenās).

2.  Ikgadējās apropriācijas Eiropas Parlaments un Padome apstiprina, ievērojot daudzgadu finanšu shēmā noteiktos maksimālos apjomus.

7. pants Programmas īstenošana

1.  Komisija programmu īsteno saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

2.  Lai saņemtu programmas atbalstu, atbalsta saņēmēji līdz katra gada 30. novembrim iesniedz Komisijai to nākamajam gadam plānoto darbību aprakstu, kuras minētas 1. pantā un ar kurām paredzēts sasniegt programmas politikas mērķus. Minētās darbības, tostarp to mērķi, sagaidāmie rezultāti un ietekme, aprēķinātās izmaksas un grafiks, kā arī atbilstošie rādītāji to izvērtēšanai tiek sīki aprakstīti.

3.  Komisija īsteno programmu ar gada darba programmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Minētajās gada darba programmās ir izklāstīti sasniedzamie mērķi, atbalsta saņēmēju veikto pasākumu sagaidāmie rezultāti, šo pasākumu īstenošanas metode un kopsumma, kas ir vajadzīga šo pasākumu veikšanai. Tajās ir iekļauts arī apraksts par finansējamajiem pasākumiem, norāde par katram pasākumam piešķirto summu un indikatīvs īstenošanas grafiks. Attiecībā uz pasākumu dotācijām gada darba programmā iekļauj prioritātes, būtiskākos dotāciju piešķiršanas kritērijus un maksimālo līdzfinansējuma likmi. Maksimālā tiešā līdzfinansējuma likme ir 60 % no attiecināmām izmaksām. Kumulatīvā netiešā Savienības finansējuma maksimālā likme nepārsniedz 70 % no atbalsta saņēmēja attiecināmajām izmaksām, un Komisija ierobežo savu ikgadējo piešķīrumu šai programmai, lai ievērotu minēto maksimālo apjomu.

4.  Komisija pieņem gada darba programmu ar īstenošanas aktiem.

8. pants Savienības finanšu interešu aizstāvība

1.  Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tad, kad tiek īstenota saskaņā ar šo regulu finansēta darbība, ar preventīviem pasākumiem pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām tiek aizsargātas Savienības finanšu intereses, šajā nolūkā veicot iedarbīgas pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus administratīvus un finansiālus sodus.

2.  Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri programmas ietvaros ir tieši vai netieši saņēmuši Savienības līdzekļus.

3.  Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas attiecībā uz ekonomikas dalībniekiem, uz kuriem tieši vai netieši attiecas šāds finansējums, saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013(6) un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96(7), lai konstatētu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finansiālās intereses saistībā ar dotācijas nolīgumu vai dotācijas lēmumu, vai līgumu, kas tieši vai netieši finansēts šīs programmas ietvaros.

4.  Neskarot 1., 2. un 3. punktu, sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, dotāciju nolīgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, kas noslēgti, lai īstenotu šo regulu, nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras veikt šādas revīzijas, inspekcijas un pārbaudes uz vietas. Ja pasākuma īstenošanai pilnā apmērā vai daļēji tiek izmantoti ārpakalpojumi vai turpmāka deleģēšana vai ja ir nepieciešams piešķirt iepirkuma līgumu vai finansiālu atbalstu trešai personai, dotācijas nolīgumā vai lēmumā iekļauj atbalsta saņēmēja pienākumu nodrošināt, ka jebkura iesaistītā trešā persona nepārprotami akceptē Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF minētās pilnvaras.

9. pants Izvērtējums

1.  Ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms programmas beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojumu par programmas mērķu sasniegšanu un pēc pieprasījuma tiem nodrošina visas izvērtējuma veikšanai izmantotās informācijas pieejamību. Minētajā ziņojumā izvērtē programmas vispārējo atbilstību un pievienoto vērtību, tās īstenošanas efektivitāti un lietderīgumu un atbalsta saņēmēju darbības kopējo un individuālo iedarbīgumu 2. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanā.

2.  Ziņojumu nosūta informācijai arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2017. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

  OV C […], […], […] lpp.

(3)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(4)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(7)

  Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejAS ATZINUMS (*) (7.12.2016)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

(COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))

Atzinuma sagatavotāja(*): Vicky Ford

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikuma Savienības programmai laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā, mērķis ir nodrošināt Better Finance un Finance Watch finansējumu 2017.–2020. gadā.

Better Finance un Finance Watch finansē no izmēģinājuma programmas, kuras darbība sākās 2011. gadā. 2015. gadā veiktajā izvērtējumā tika secināts, ka kopumā ir sasniegti izmēģinājuma projekta un sagatavošanas darbības politikas mērķi. Tomēr izvērtējumā tika uzsvērs, ka abas šīs organizācijas bez Savienības finansējuma nebūtu finansiāli ilgtspējīgas. Komisija ierosina abas organizācijas daļēji finansēt, piešķirot kombinēto EUR 6 miljonu atbalstu 2017.–2020. gadā. Šis finansējums nāks no ES budžeta.

Atzinuma sagatavotāja kopumā atbalsta šo priekšlikumu un uzskata, ka ir svarīgi, lai IMCO komiteja atzītu vajadzību uzklausīt patērētāju viedokli saistībā ar šo tiesību aktu. Tomēr viņa uzskata, ka ir jāievieš vairākas pārbaudes un līdzsvarojoši elementi, lai palielinātu patērētāju iesaistīšanās efektivitāti un nodrošinātu to, ka organizācijas sniedz kvalitatīvu informāciju. Izstrādājot šo atzinumu, viņa ņēma vērā arī citu IMCO komitejas locekļu paustos viedokļus.

IMCO komiteja ir atbildīga par to, lai patērētāju intereses tieku ņemtas vērā daudzu nozaru, tostarp finanšu pakalpojumu, tiesību aktos. Tāpēc ir lietderīgi, ka IMCO pieņem apzinātu lēmumu, lai nodrošinātu, ka Better Finance un Finance Watch darbība tiek pārbaudīta saskaņā ar augstiem patērētāju aizsardzības standartiem.

Mērķi (2. pants)

Programmā norādīts, ka tā sekmēs patērētāju un citu finanšu pakalpojumu lietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu informēšanu par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu sektorā regulējumu.

Atzinuma sagatavotāja uzskata – lai sasniegtu mērķus, abām organizācijām ir jāspēj pārstāvēt patērētājus. Better Finance un Finance Watch ir jāsadarbojas ar dalībvalstu patērētāju tīkliem un palīdzības dienestiem, lai augšupējā kārtībā identificētu problēmas. Turklāt Komisijai ir jāņem vērā trešo personu intereses un sūdzības.

Atbalsta saņēmēji (3. pants)

Atzinuma sagatavotāja gribētu zināt, kāpēc Better Finance un Finance Watch ir vienīgie programmas atbalsta saņēmēji. Lai gan šīs abas organizācijas nenoliedzami bija vienīgie pretendenti konkursā uz dalību izmēģinājuma programmā, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nākotnē programma varētu būt atvērtāka un iekļaujošāka, lai labāk garantētu spēcīgu patērētāju viedokli.

Atzinuma sagatavotāja norāda uz Eiropas patērētāju centru praktisko darbību un uzskata, ka to gūtā pieredze varētu nodrošināt sinerģisku iedarbību atbalsta saņēmējiem. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ir iesniegusi ierosinājumus šajā jomā.

Atzinuma sagatavotāja vēlas uzzināt, kāpēc šiem diviem atbalsta saņēmējiem būtu jāapvienojas.

Viņa norāda – ja programma tiks vērtēta vidusposmā un ja tā tiks pagarināta pēc 2020. gada, tai vajadzētu būt atvērtai arī citiem atbalsta saņēmējiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem. Ja citas patērētāju asociācijas atbildīs finansējuma saņemšanai noteiktajiem kritērijiem (nevalstiska, bezpeļņas, ar rūpniecību, tirdzniecību vai uzņēmējdarbību nesaistīta organizācija), tām vajadzētu būt iespējai pieteikties dalībai programmā.

Finanšu noteikumi (6. pants)

Atzinu sagatavotāja uzskata, ka līdzfinansējumam nebūtu jānāk tikai no ES avotiem vien.

Maksimālajai tiešā līdzfinansējuma likmei vajadzētu būt 60 % no attiecināmajām izmaksām, un maksimālā kumulatīvā netiešā līdzfinansējuma likme nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecināmajām izmaksām.

Programmas īstenošana (7. pants)

Atzinu sagatavotāja pauž bažas par to, ka pašreizējais 7. panta formulējums ir neskaidrs un varētu radīt interešu konfliktu. Ir vajadzīga stabila un neatkarīga pieeja, lai pārliecinātos, ka Better Finance un Finance Watch patērētāju interesēs neatkarīgi uzrauga Komisijas likumdošanu finanšu pakalpojumu jomā. Tajā pašā laikā ir jāievēro Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, (ES, Euratom) Nr. 966/2012) noteiktās prasības.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina jaunu 3. panta (Atbalsta saņēmēji) punktu par to, ka atbalsta saņēmēji sagatavo to nākamajam gadam plānoto darbību aprakstu, ar kurām paredzēts sasniegt programmas politikas mērķus. Darbību aprakstu iesniedz Komisijai katru gadu (līdz gada beigām), lai atbalsta saņēmēji varētu gūt labumu no programmas.

Izvērtējums (9. pants)

Atzinu sagatavotāja ierosina 9. pantā minēto pārskatīšanas klauzulu īstenot agrāk un piesaistīt vidusposma pārskatam.

Atzinu sagatavotāja arī iesaka vidusposma pārskata ziņojumā iekļaut arī izvērtējumu attiecībā uz programmas iespējamo pagarināšanu vai atjaunošanu un uz programmas pagarināšanu, grozīšanu vai atjaunošanu periodā pēc 2017.–2020. gada attiecināt atklāto pieteikumu iesniegšanas procedūru nolūkā izvēlēties atbalsta saņēmējus.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Savienība palīdz nodrošināt patērētāju tiesību augstu aizsardzības līmeni un to, lai galvenā uzmanība vienotajā tirgū būtu pievērsta patērētājiem, atbalstot un papildinot dalībvalstu politiku tā, lai mēģinātu nodrošināt, ka iedzīvotāji var pilnīgi izmantot iekšējā tirgus priekšrocības un, to darot, bauda to juridisko un ekonomisko interešu pienācīgu risinājumu un aizsardzību. Labi funkcionējošs un uzticams finanšu pakalpojumu sektors ir būtisks vienotā tirgus elements. Tam ir vajadzīga stabila regulēšanas un uzraudzības sistēma, kas vienlaikus nodrošina finanšu stabilitāti un ir vērsta uz atbalstu ilgtspējīgai ekonomikai. Vienlaikus tai būtu jānodrošina augsts aizsardzības līmenis patērētājiem un citiem finanšu pakalpojumu galalietotājiem, tostarp individuāliem privātiem ieguldītājiem, noguldītājiem, apdrošināšanas polises turētājiem, pensiju fondu dalībniekiem, individuāliem akcionāriem, aizņēmējiem un MVU.

(1)  Savienība palīdz nodrošināt patērētāju tiesību augstu aizsardzības līmeni un to, lai galvenā uzmanība vienotajā tirgū būtu pievērsta patērētājiem, atbalstot un papildinot dalībvalstu politiku tā, lai mēģinātu nodrošināt, ka iedzīvotāji var pilnīgi izmantot iekšējā tirgus priekšrocības un, to darot, bauda to juridisko un ekonomisko interešu pienācīgu risinājumu un aizsardzību. Labi funkcionējošs un uzticams finanšu pakalpojumu sektors ir būtisks vienotā tirgus un tā pārrobežu darbības elements. Tam ir vajadzīga stabila regulēšanas un uzraudzības sistēma, kas vienlaikus nodrošina finanšu stabilitāti un ir vērsta uz atbalstu ilgtspējīgai ekonomikai. Vienlaikus tai būtu jānodrošina augsts aizsardzības līmenis patērētājiem un citiem finanšu pakalpojumu galalietotājiem, tostarp individuāliem privātiem ieguldītājiem, noguldītājiem, apdrošināšanas polises turētājiem, pensiju fondu dalībniekiem, individuāliem akcionāriem, aizņēmējiem un MVU.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Kopš 2007. gada finanšu un ekonomikas krīze ir īpaši satricinājusi patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju uzticēšanos. Tāpēc, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos finanšu sektora stabilitātei, ir svarīgi palielināt patērētāju un citu galalietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu sektorā.

(2)  Kopš 2007. gada finanšu un ekonomikas krīze ir īpaši satricinājusi patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, tostarp privāto ieguldītāju un noguldītāju, uzticēšanos. Tāpēc, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos finanšu sektora stabilitātei un efektivitātei, ir svarīgi palielināt patērētāju un citu galalietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu sektorā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija 2011. gada beigās sāka izmēģinājuma projektu nolūkā piešķirt dotācijas, lai atbalstītu finanšu ekspertīzes centru, kas sniegtu ieguvumu patērētājiem, citiem galalietotājiem un to intereses pārstāvošām ieinteresētām personām un pastiprinātu to spēju piedalīties Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā. Galvenie politikas mērķi bija nodrošināt, lai Savienības politikas veidotāji, ierosinot jaunus tiesību aktus, varētu iegūt viedokļus, kas atšķiras no tiem, kurus pauž finanšu sektora profesionāļi, lai plašāka sabiedrība tiktu labāk informēta par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu jomas regulējumu un lai tiktu pastiprināta patērētāju iesaistīšanās Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā, līdz ar ko tiktu izstrādāti līdzsvaroti tiesību akti.

(3)  Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija 2011. gada beigās sāka izmēģinājuma projektu nolūkā piešķirt dotācijas, lai atbalstītu finanšu ekspertīzes centru, kas sniegtu ieguvumu patērētājiem, citiem galalietotājiem un to intereses pārstāvošām ieinteresētām personām, pastiprinātu to spēju piedalīties Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā un nepieļautu banku īstenotu ļaunprātīgu rīcību. Galvenie politikas mērķi bija nodrošināt, lai Savienības politikas veidotāji, ierosinot jaunus tiesību aktus, varētu iegūt viedokļus, kas atšķiras no tiem, kurus pauž finanšu sektora profesionāļi, lai plašāka sabiedrība tiktu labāk informēta par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu jomas regulējumu un lai tiktu pastiprināta patērētāju iesaistīšanās Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā, līdz ar ko tiktu izstrādāti līdzsvaroti tiesību akti.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tā rezultātā Komisija laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, piešķīra darbības dotācijas divām bezpeļņas organizācijām – Finance Watch un Better Finance. Šīs dotācijas attiecībā uz izmēģinājuma projektu tika piešķirtas divu gadu laikā – 2012. un 2013. gadā un attiecībā uz sagatavošanas darbībām – kopš 2014. gada. Tā kā sagatavošanas darbības var izmantot ne ilgāk par trim gadiem3, lai sniegtu tiesisko pamatu šādu pasākumu finansēšanai no 2017. gada, ir vajadzīgs tiesību akts.

(4)  Tā rezultātā Komisija laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un nolūkā uzlabot patērētāju iesaistīšanos finanšu pakalpojumu jomā piešķīra darbības dotācijas divām bezpeļņas organizācijām – Finance Watch un Better Finance. Šīs dotācijas attiecībā uz izmēģinājuma projektu tika piešķirtas divu gadu laikā – 2012. un 2013. gadā un attiecībā uz sagatavošanas darbībām – kopš 2014. gada. Tā kā sagatavošanas darbības var izmantot ne ilgāk par trim gadiem3, lai sniegtu tiesisko pamatu šādu pasākumu finansēšanai no 2017. gada, ir vajadzīgs tiesību akts.

__________________

__________________

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Organizācija Finance Watch tika izveidota 2011. gadā saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem kā starptautiska bezpeļņas apvienība. Tās uzdevums ir aizstāvēt pilsoniskās sabiedrības intereses finanšu sektorā. Pateicoties Savienības dotācijām, Finance Watch izdevās īsā laikā izveidot kvalificētu ekspertu grupu, kas spēj veikt pētījumus, politikas analīzi un komunikācijas darbības finanšu pakalpojumu jomā.

(5)  Organizācija Finance Watch tika izveidota 2011. gadā saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem un Savienības dotācijām kā starptautiska bezpeļņas apvienība. Tās uzdevums ir aizstāvēt pilsoniskās sabiedrības intereses finanšu sektorā. Pateicoties Savienības dotācijām, Finance Watch izdevās īsā laikā izveidot kvalificētu ekspertu grupu, kas spēj veikt pētījumus, politikas analīzi un komunikācijas darbības finanšu pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Better Finance tika izveidota pēc iepriekšējās Eiropas ieguldītāju un akcionāru apvienības sekmīgas reorganizācijas un zīmolvārda maiņas 2009. gadā. Pateicoties Savienības dotācijām, organizācija spēja izveidot finanšu ekspertīzes centru, kas galvenokārt ir vērsts uz patērētāju, individuālo ieguldītāju, individuālo akcionāru, noguldītāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju interesēm, atbilstīgi tās biedru skaitam.

(6)  Better Finance tika izveidota pēc iepriekšējās Eiropas ieguldītāju un akcionāru apvienības sekmīgas reorganizācijas un zīmolvārda maiņas 2009. gadā. Pateicoties Savienības dotācijām, organizācija spēja izveidot finanšu ekspertīzes centru, kas galvenokārt ir vērsts uz patērētāju, individuālo ieguldītāju, individuālo akcionāru, noguldītāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju interesēm, atbilstīgi tās biedru skaitam un resursiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Izmēģinājuma projekta un turpmākās sagatavošanas darbību novērtējumā, kas tika veikts 2015. gadā, ir secināts, ka politikas mērķi visumā ir sasniegti. Finance Watch un Better Finance ir strādājušas ar papildinošām politikas jomām un vērsušās pie dažādām auditorijām. Kopumā tās kopš 2012. gada ar savām darbībām ir aptvērušas Savienības finanšu politikas programmas lielāko daļu.

(7)  Izmēģinājuma projekta un turpmākās sagatavošanas darbību novērtējumā, kas tika veikts 2015. gadā, ir secināts, ka politikas mērķi visumā ir sasniegti. Finance Watch un Better Finance ir strādājušas ar papildinošām politikas jomām un vērsušās pie dažādām auditorijām. Kopumā tās kopš 2012. gada ar savām darbībām ir aptvērušas Savienības finanšu politikas programmas lielāko daļu un atbilstoši to resursu sniegtajām iespējām centušās paplašināt savu darbību, lai iegūtu plašu ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Abas organizācijas sniedz pievienoto vērtību gan visu valsts mēroga biedru darbībām, gan Savienības patērētājiem veidā, kādā to nav spējušas valsts patērētāju interešu aizstāvības grupas. Valstu organizācijām, kas nodarbojas ar dažādiem patērētāju jautājumiem, nav tehnisko zināšanu politikas jomās, kas ir saistītas ar finanšu pakalpojumiem. Turklāt līdz šim Savienības mērogā nav konstatēta neviena cita līdzīga organizācija. Novērtējumā arī apliecināts, ka kopš 2012. gada neviens cits pieteikuma iesniedzējs nav atsaucies uz kārtējiem ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas norāda uz to, ka Savienības mērogā neviena cita organizācija šobrīd nespēj veikt līdzīgu darbību.

(8)  Abas organizācijas sniedz pievienoto vērtību gan visu valsts mēroga biedru darbībām, gan Savienības patērētājiem. Valstu organizācijām, kas nodarbojas ar plaša spektra patērētāju jautājumiem, bieži vien nav tehnisko zināšanu politikas jomās, kas ir saistītas tieši ar finanšu pakalpojumiem un ar to saistīto Savienības politikas veidošanas procesu. Turklāt līdz šim Savienības mērogā nav konstatēta neviena cita līdzīga organizācija. Lai arī novērtējums apliecināja, ka kopš 2012. gada neviens cits pieteikuma iesniedzējs nav atsaucies uz kārtējiem ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, pēc 2017.–2020. gada perioda programmai vajadzētu būt atvērtai citiem potenciālajiem saņēmējiem, ja tie atbilst programmas prasībām.

Pamatojums

Ar grozījumu pielāgo tekstu, uzlabojot tā saskaņotību un līdzsvarotību.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tomēr neraugoties uz regulāriem centieniem, abām organizācijām nav izdevies piesaistīt piesaistīt stabilu un nozīmīgu finansējumu no citiem naudas līdzekļu devējiem, kas būtu neatkarīgi no finanšu nozares, un tāpēc tās joprojām ir ļoti atkarīgas no Savienības finansējuma. Tāpēc nolūkā nodrošināt līdzekļus, kas ir vajadzīgi, lai turpmākajos gados sasniegtu vēlamos politikas mērķus, ir nepieciešams Savienības līdzfinansējums, kas nodrošinātu finansiālu stabilitāti šīm organizācijām, kuras līdz šim ir spējušas īsā laika posmā uzsākt attiecīgās darbības. Tāpēc ir jāizveido Savienības programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu Finance Watch un Better Finance darbības (turpmāk “programma”).

(9)  Tomēr, neraugoties uz regulāriem centieniem, abām organizācijām nav izdevies piesaistīt piesaistīt stabilu un nozīmīgu finansējumu no citiem naudas līdzekļu devējiem, kas būtu neatkarīgi no finanšu nozares, un tāpēc finansiālās ilgtspējas nodrošināšanas ziņā tās joprojām ir ļoti atkarīgas no Savienības finansējuma. Tāpēc nolūkā nodrošināt līdzekļus, kas ir vajadzīgi, lai turpmākajos gados sasniegtu vēlamos politikas mērķus, ir nepieciešams Savienības līdzfinansējums, kas nodrošinātu finansiālu stabilitāti šīm organizācijām, kā arī to ekspertiem un administratīvajiem darbiniekiem, jo šīs organizācijas līdz šim ir spējušas īsā laika posmā uzsākt attiecīgās darbības. Tāpēc ir jāizveido Savienības programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu Finance Watch un Better Finance darbības (turpmāk “programma”). Finanšu stabilitāte ir ļoti svarīga zinātības saglabāšanai, kā arī projektu plānošanai abās organizācijās.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Laikposmā no 2017. gada līdz 2020. gadam turpinot finansēt Finance Watch un Better Finance līdzīgā veidā, kā tas tika darīts attiecībā uz sagatavošanas darbībām, tiktu nodrošināts, ka tiek saglabāta līdz šim jau novērtētā minēto organizāciju darbības pozitīvā ietekme. Finansējums programmas īstenošanai būtu jābalsta uz vidējām faktiskām izmaksām, kas katram atbalsta saņēmējam radušās laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam. Līdzfinansējuma likmei būtu jāpaliek nemainīgai.

(10)  Laikposmā no 2017. gada līdz 2020. gadam turpinot finansēt Finance Watch un Better Finance līdzīgā veidā, kā tas tika darīts attiecībā uz sagatavošanas darbībām, tiktu nodrošināts, ka tiek saglabāta līdz šim jau novērtētā minēto organizāciju darbības pozitīvā ietekme finanšu sektorā. Finansējums programmas īstenošanai būtu jābalsta uz vidējām faktiskām izmaksām, kas katram atbalsta saņēmējam radušās laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam. Līdzfinansējuma likmei būtu jāpaliek nemainīgai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Ik gadu līdz 31. decembrim katrs atbalsta saņēmējs iesniedz aprakstu par darbībām, kas ir ieplānotas nākamajam gadam, lai sasniegtu programmas mērķus. Būtu sīki jāapraksta minētās darbības, tostarp to mērķis, sagaidāmie rezultāti un ietekme, aprēķinātās izmaksas un laika grafiks, kā arī atbilstoši rādītāji to izvērtēšanai.

(14)  Ik gadu līdz 30. novembrim katrs atbalsta saņēmējs iesniedz aprakstu par darbībām, kas ir ieplānotas nākamajam gadam, lai sasniegtu programmas mērķus. Būtu sīki jāapraksta minētās darbības, tostarp to mērķis, sagaidāmie rezultāti un ietekme, aprēķinātās izmaksas un laika grafiks, kā arī atbilstoši rādītāji to izvērtēšanai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Izvērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar šo programmu, būtu jāiesniedz Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms programmas beigām. Šajā izvērtējumā būtu jānovērtē, vai šī programma būtu jāturpina pēc 2017.–2020. gada perioda beigām. Uz programmas pagarināšanu, grozīšanu vai atjaunošanu pēc 2017.–2020. gada perioda būtu jāattiecina atklāta pieteikumu iesniegšanas procedūra nolūkā izvēlēties atbalsta saņēmējus.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Programma aptver šādus pasākumus:

2.  Lai sasniegtu programmas mērķus, ar to līdzfinansē šādus pasākumus:

Pamatojums

Pasākumiem, kurus atbalsta ar programmu, ir jābūt vērstiem uz patērētāju un galalietotāju.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  sadarbība ar galalietotājiem, veidojot saikni ar esošajiem patērētāju tīkliem un palīdzības dienestiem dalībvalstīs, kā arī finanšu pakalpojumu jomā, lai konstatētu Savienības politikas veidošanai svarīgus jautājumus, kas ir saistīti ar patērētāju interešu aizsardzību finanšu pakalpojumu jomā;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izpratnes veidošanas un informācijas izplatīšanas darbības, tostarp attiecībā uz vispārējo nespeciālistu auditoriju;

(b)  izpratnes veidošanas un informācijas izplatīšanas darbības, tostarp attiecībā uz finanšu, tostarp banku, pakalpojumu galalietotāju un nespeciālistu vispārējo auditoriju;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  darbības, ar kurām pastiprina mijiedarbību starp 3. pantā minēto organizāciju biedriem, un pasākumus interešu aizstāvības jomā, ar kuriem veicina minēto biedru nostāju Savienības mērogā.

(c)  darbības, ar kurām pastiprina mijiedarbību starp 3. pantā minēto organizāciju biedriem, un interešu aizstāvības un politisko konsultāciju pasākumi, ar kuriem īpaši veicina minēto biedru nostāju Savienības mērogā un veicina sabiedrības interešu iekļaušanu finanšu regulējumā ar noteikumu, ka darbības, kas nav iekļautas Savienības finanšu pakalpojumu politikā, nav attiecināmas.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vēl vairāk pastiprināt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā;

(a)  vēl vairāk pastiprināt patērētāju (Savienībā un dalībvalstīs) un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju, kā arī patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju intereses pārstāvošu ieinteresēto personu iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā;

Pamatojums

Mērķiem ir jābūt precīzākiem, lai sasniegtu plaša spektra patērētājus dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  sekmēt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu lietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu informēšanu par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu sektorā regulējumu.

(b)  sekmēt patērētāju un citu finanšu pakalpojumu lietotāju, kā arī to intereses pārstāvošu ieinteresēto personu informēšanu par konkrētiem jautājumiem saistībā ar finanšu sektorā regulējumu un patērētājiem kaitējošu korporatīvo praksi, tostarp pārrobežu kontekstā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Konkrētāk, šā panta 1. punktā izklāstītos mērķus uzrauga, izmantojot programmas atbalsta saņēmēju veikto pasākumu ikgadēju aprakstu un gada pārskatu, kas ietver kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus par katru darbību, kuru atbalsta saņēmēji ir ieplānojuši un veikuši.

svītrots

(Pārcelts uz 9. panta -1. punktu (jauns); sk. 15. grozījumu.)

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai varētu saņemt atbalstu no programmas, šo atbalsta saņēmēju statuss nemainīgi ir nevalstiska, bezpeļņas juridiska persona, kas ir neatkarīga no nozares, komercijas vai komercdarbības. Tiem nav interešu konflikta, un tie ar savu biedru starpniecību pārstāv Savienības patērētāju un galalietotāju intereses finanšu pakalpojumu jomā. Komisija nodrošina, ka atbilstība šiem kritērijiem tiek ievērota visā programmas darbības laikā, šos kritērijus iekļaujot 7. pantā minētajās gada darba programmās un katru gadu novērtējot, vai atbalsta saņēmēji atbilst šiem kritērijiem, pirms tiem tiek piešķirtas 4. pantā minētās pasākumu dotācijas.

2.  Lai varētu saņemt atbalstu no programmas, atbalsta saņēmēji ir nevalstiskas, bezpeļņas juridiskās personas, kas nav saistītas ar rūpniecību, tirdzniecību vai uzņēmējdarbību. Tiem nav interešu konflikta. Tie ar savu biedru tīkla starpniecību pārstāv Savienības patērētāju un galalietotāju intereses finanšu pakalpojumu jomā. Lai aizstāvētu attiecīgo patērētāju un galalietotāju intereses pēc iespējas daudzās dalībvalstīs, atbalsta saņēmēji cenšas paplašināt savu aktīvo dalībnieku tīklu dalībvalstīs un nodrošināt līdzsvarotu ģeogrāfisko pārklājumu Savienībā. Komisija nodrošina, ka atbilstība šiem kritērijiem tiek ievērota visā programmas darbības laikā, šos kritērijus iekļaujot 7. pantā minētajās gada darba programmās un katru gadu novērtējot, vai atbalsta saņēmēji atbilst šiem kritērijiem, pirms tiem tiek piešķirtas 4. pantā minētās pasākumu dotācijas.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja abi 1. punktā minētie atbalsta saņēmēji tiktu apvienoti, tā rezultātā izveidotā juridiskā persona kļūst par programmas atbalsta saņēmēju.

svītrots

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai varētu saņemt atbalstu no programmas, atbalsta saņēmēji katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Komisijai priekšlikumu, kurā aprakstītas darbības, kas ir ieplānotas nākamajā gadā.

2.  Lai saņemtu atbalstu no programmas, atbalsta saņēmēji līdz katra gada 30. novembrim iesniedz Komisijai to nākamajam gadam plānoto 1. pantā minēto darbību aprakstu, ar kurām paredzēts sasniegt programmas politikas mērķus. Minētās darbības, tostarp to mērķi, lēstās izmaksas un laika grafiks, kā arī atbilstošie rādītāji izvērtēšanas nolūkā tiek sīki aprakstīti.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem gada darba programmas. Minētajās gada darba programmās ir izklāstīti sasniedzamie mērķi, atbalsta saņēmēju veikto pasākumu sagaidāmie rezultāti, šo pasākumu īstenošanas metode un kopsumma, kas ir vajadzīga šo pasākumu veikšanai. Tajās ir iekļauts arī apraksts par finansējamajiem pasākumiem, norāde par katram pasākumam piešķirto summu un indikatīvs īstenošanas grafiks. Attiecībā uz pasākumu dotācijām gada darba programmās izklāsta prioritātes un būtiskos dotāciju piešķiršanas kritērijus. Maksimālā līdzfinansējuma likme ir 60 % no attiecināmām izmaksām.

3.  Komisija īsteno programmu ar gada darba programmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Gada darba programmās ir izklāstīti sasniedzamie mērķi, atbalsta saņēmēju veikto pasākumu sagaidāmie rezultāti, šo pasākumu īstenošanas metode un kopsumma, kas ir vajadzīga šo pasākumu veikšanai. Tajās ir iekļauts arī apraksts par finansējamajiem pasākumiem, norāde par katram pasākumam piešķirto summu un indikatīvs īstenošanas grafiks. Attiecībā uz pasākumu dotācijām gada darba programmā iekļauj prioritātes, būtiskākos dotāciju piešķiršanas kritērijus un maksimālo līdzfinansējuma likmi. Maksimālā tiešā līdzfinansējuma likme ir 60 % no attiecināmām izmaksām. Maksimālais kumulatīvais netiešais Savienības finansējums ir ierobežots 70 % apmērā no atbalsta saņēmēja attiecināmajām izmaksām, un Komisija ierobežo savu ikgadējo piešķīrumu šajā programmā, lai ievērotu minēto maksimālo apjomu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izvērtējums

Pārraudzība un izvērtēšana

Pamatojums

Ieteikums paplašināt virsrakstu, lai tajā iekļautu ne vien programmas galīgo izvērtēšanu, kā tas ir ierasts citās ES finansējuma programmās, bet arī pārraudzību.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

9. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisija nodrošina, ka programmu regulāri pārrauga, lai pārliecinātos par atbilstību 2. pantā izklāstītajiem mērķiem, šai nolūkā jo īpaši izmantojot atbalsta saņēmēju nākamajam gadam plānoto darbību aprakstu un gada darbības pārskatu, kurā iekļauj kvantitatīvus un kvalitatīvus rādītājus par katru darbību, ko atbalsta saņēmēji bija ieplānojuši un ir veikuši. Pārraudzībā iekļauj šā panta 1. punktā minētā ziņojuma izstrādi.

(Pārcelts no 2. panta 2. punkta un nedaudz pārformulēts.)

Pamatojums

Ar šo jauno punktu nodrošina programmas regulāru uzraudzību, pamatojoties uz COM piedāvātā teksta 2. panta (Mērķi) 2. punktu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms programmas beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojumu par programmas mērķu sasniegšanu. Minētajā ziņojumā izvērtē programmas vispārējo atbilstību un pievienoto vērtību, tās īstenošanas iedarbīgumu un efektivitāti un atbalsta saņēmēju darbības iedarbīgumu – kopumā un atsevišķi – attiecībā uz 2. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

1.  Ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms programmas beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojumu par iegūtajiem rezultātiem, programmas īstenošanas kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem aspektiem un programmas mērķu sasniegšanu. Ziņojumā izvērtē programmas vispārējo atbilstību un pievienoto vērtību, tās īstenošanas iedarbīgumu un efektivitāti un atbalsta saņēmēju darbības iedarbīgumu – kopumā un atsevišķi – attiecībā uz 2. pantā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Izvērtējuma ziņojumā turklāt tiek izvērtēta iespējamā programmas pagarināšana vai atjaunošana. Uz programmas pagarināšanu, grozīšanu vai atjaunošanu pēc 2017.–2020. gada perioda ttiecas atklātā pieteikumu iesniegšanas procedūra nolūkā izvēlēties atbalsta saņēmējus.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

Atsauces

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

27.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

27.10.2016

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

27.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Vicky Ford

13.7.2016

Izskatīšana komitejā

10.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

Pieņemšanas datums

5.12.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Julia Reda

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrejs Mamikins, Tonino Picula, Traian Ungureanu


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības programmas izveide laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

Atsauces

COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

27.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

22.6.2016

IMCO

27.10.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

12.10.2016

 

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

27.10.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Philippe Lamberts

15.6.2016

 

 

 

Aizstātie referenti

Philippe Lamberts

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.10.2016

29.11.2016

12.1.2017

 

Pieņemšanas datums

25.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

2

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Renato Soru, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Iturgaiz

Iesniegšanas datums

26.1.2017

Juridisks paziņojums