Förfarande : 2016/0205(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0009/2017

Ingivna texter :

A8-0009/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0030

REKOMMENDATION     ***
PDF 426kWORD 66k
30.1.2017
PE 593.835v02-00 A8-0009/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande av yttrande: Artis Pabriks

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10975/2016),

–  med beaktande av utkastet till det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10973/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2, artikel 91, artikel 100.2, artikel 153.2, artikel 192.1, artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket leden a och v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0438/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet(A8-0000/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Kanada.


KORTFATTAD MOTIVERING

Förhandlingarna mellan EU och Kanada om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta), som inleddes vid toppmötet mellan EU och Kanada i Prag den 6 maj 2009, slutfördes vid toppmötet mellan EU och Kanada i Ottawa den 26 september 2014. Under den rättslig granskningen, som slutfördes den 29 februari 2016, gjordes ytterligare ändringar, särskilt av kapitlet om investeringar.

Ceta är det första frihandelsavtal som EU har ingått med en annan stor etablerad OECD-ekonomi. Det är också det mest ambitiösa avtal som både EU och Kanada har ingått. Med Ceta kommer de europeiska företagen att få de bästa villkor som Kanada har erbjudit någon handelspartner, och därigenom skapas likvärdiga förutsättningar på den kanadensiska marknaden för EU-företag.

Kanada är en stark handels- och investeringspartner för Europeiska unionen. Kanada är också en strategisk partner som vi delar en historia med, baserad på gemensamma värden och intressen. Kanada kommer på tolfte plats bland EU:s största handelspartner. För Kanada är EU den näst största handelspartnern (efter USA). Kanada är också den fjärde största investeraren i EU. 2015 importerade EU varor från Kanada motsvarande 28,3 miljarder euro och exporterade varor motsvarande 35,2 miljarder euro, en siffra som förväntas öka med över 20 procent när avtalet fullt ut har tillämpats.

Handel med varor Ceta kommer att innebära att nästan alla tullavgifter avskaffas från dag ett, motsvarande ett värde på 400 miljoner euro för varor med ursprung i EU. Det finns dock vissa begränsningar av det fria marknadstillträdet, inbegripet för några få jordbruksprodukter, offentliga tjänster, audiovisuella tjänster och transporttjänster. Flera jordbruksprodukter som anses vara känsliga kommer antingen att erbjudas som kvoter (mjölkprodukter) eller uteslutas helt (fjäderfän och ägg).

Utöver sänkta avgifter innehåller avtalet andra åtgärder som bör bidra till att minska producenternas kostnader, såsom det ömsesidiga erkännandet av så kallade intyg om bedömning av överensstämmelse för en bred uppsättning produkter, från elektriska produkter till leksaker. Om ett EU-företag till exempel vill exportera leksaker kommer produkten bara att behöva testas en gång, i Europa, och företaget kommer att få ett intyg som är giltigt för Kanada, vilket sparar tid och pengar.

Handel med tjänster Ceta kommer att innebära nytt och bättre marknadstillträde för europeiska leverantörer av tjänster för vilka EU-företag är världsledande, från maritima tjänster, telekommunikationer och ingenjörskonst till miljörelaterade tjänster och redovisning. Ceta kommer att göra det lättare för tjänsteleverantörer att resa mellan EU och Kanada för att hålla kontakten med kunderna. Ceta kommer också att inrätta en ram för att underlätta erkännandet av yrkeskvalifikationer, till exempel för arkitekter.

Avtalet utgör första gången som EU har gått med på att ge marknadstillträde till tjänstesektorn på grundval av en negativ förteckning: Detta betyder att alla tjänstemarknader är liberaliserade med undantag för dem som uttryckligen undantas. Undantagen omfattar offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala tjänster samt vattenförsörjning, audiovisuella tjänster och vissa flygtjänster.

Offentlig upphandling Kanada har öppnat sina offentliga upphandlingar för företag i EU i större utsträckning än för något av landets övriga handelspartner. EU-företag kommer att kunna lämna anbud på tillhandahållande av varor och tjänster inte bara på federal nivå, utan även till kanadensiska provinser och kommuner, vilket är första gången icke-kanadensiska företag ges den möjligheten. Upphandlingsmarknaden på provinsnivå i Kanada uppskattas vara dubbelt så stor som den federala. Kanada har också samtyckt till att öka transparensen genom att offentliggöra alla sina offentliga upphandlingar på en enda webbplats för offentlig upphandling. Tillgång till information är ett av de största hindren för mindre företags tillträde till internationella marknader, så detta kommer att ha särskild betydelse för små och medelstora företag i Europa.

Geografiska beteckningar

Ett viktigt offensivt intresse för EU vid handelsförhandlingarna har varit bättre skydd av geografiska beteckningar och högvärdiga specialistprodukter såsom Beyerisches Bier från Tyskland eller Mortadella Bologna från Italien. Kanada gick slutligen med på att tillhandahålla samma skydd för över 140 europeiska livsmedelsprodukter och drycker med geografiska beteckningar som det som tillämpas i EU. Ceta kommer att garantera att endast äkta produkter kan säljas i Kanada med dessa namn. En förteckning över dessa geografiska beteckningar finns i bilaga 20A till avtalet, och kan senare komma att kompletteras med andra geografiska beteckningar.

Investeringar Ceta var det första ekonomiska EU-avtalet efter Lissabonfördraget som innehöll ett fullständigt investeringskapitel, inbegripet alla relevanta bestämmelser om skydd av investeringar. Till följd av en livlig offentlig debatt och Europaparlamentets tydliga ståndpunkt mot en tvistlösning mellan investerare och stat, föreslog kommissionen en ny metod för investeringsskydd i september 2015, som den kanadensiska regeringen fullt ut godtog. Genom Ceta införs detta nya system för investeringsdomstolar och förstärkta regler om investeringsskydd. Ceta garanterar EU-regeringarnas rätt att reglera i medborgarnas intresse, samtidigt som utländska investerare uppmuntras genom att deras investeringar skyddas. Det nya systemet innebär också att man på ett rättvisare och mer transparent sätt kan lösa investeringstvister. Det utgör ett viktigt steg på vägen mot EU:s slutgiltiga mål att inrätta en internationell investeringsdomstol.

Gemensamt tolkningsinstrument

I samband med undertecknandet antog Kanada och EU och dess medlemsstater ett gemensamt tolkningsinstrument. Detta instrument ger, i den mening som avses i artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten, en redogörelse för vad parterna har enats om i ett antal bestämmelser i Ceta som har varit föremål för offentlig debatt och farhågor samt ger en överenskommen tolkning av detta. Detta inbegriper Ceta-avtalets inverkan på regeringars möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse samt bestämmelserna om investeringsskydd och tvistlösning samt om hållbar utveckling, arbetstagares rättigheter och miljöskydd. Instrumentet är därför en integrerad del av avtalet.

Slutsats

Kanada är den mest utvecklade ekonomi med vilken EU hittills har förhandlat fram ett frihandelsavtal. Det slutliga avtalet har gett ett balanserat och heltäckande resultat med ett betydande ekonomiskt värde för EU, helt i linje med förhandlingsmandatet och Europaparlamentets resolution(1). Det kommer att bidra till att skapa välbehövd tillväxt och sysselsättning, samtidigt som Europas höga standarder på områden såsom livsmedelssäkerhet, miljöskydd och arbetstagarrättigheter fullt ut upprätthålls. Det innehåller många nyheter, och man har uppnått resultat avseende geografiska beteckningar och marknadstillträde för fartyg och vissa maritima tjänster som Kanada hittills aldrig tidigare har godkänt för en handelspartner. Samtidigt skyddas EU:s särskilda känsliga intressen, inte minst i jordbrukssektorn eller i den offentliga tjänstesektorn.

Avtalet har, utöver de ekonomiska aspekterna, också geopolitisk betydelse eftersom det kommer att stärka förbindelserna mellan EU och ett av våra närmaste allierade.

Föredraganden rekommenderar därför fullt ut att parlamentet godkänner detta avtal.

(1)

Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (29.11.2016)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Föredragande av yttrande: Charles Tannock

KORTFATTAD MOTIVERING

Det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) kommer att stärka förbindelserna mellan EU och Kanada avsevärt. Avtalet är också ett viktigt instrument i EU:s ansträngningar för att utforma standarderna för världshandeln under det 21:a århundradet.

Kanada och Europa delar ett starkt engagemang för demokrati, grundläggande rättigheter, skydd av mänskliga rättigheter, en liberal och öppen handel och multilateralism. Kanada har varit en strategisk partner till EU sedan 1996 och är en viktig bundsförvant på den internationella arenan. Kanada och EU har bedrivit ett nära samarbete kring globala utmaningar såsom klimatförändringar, mänskliga rättigheter, energitrygghet, konfliktlösning och påtvingad migration. Kanada bidrar regelbundet till EU:s civila och militära GSFP‑uppdrag och är en viktig allierad i Nato. Genom att ingå Ceta skulle man, i en tid när både Europa och Nordamerika alltmer riktar sitt intresse mot Asien och andra regioner i världen, sända ut en stark signal om att det transatlantiska förhållandet alltjämt är viktigt och livskraftigt.

Ceta är det modernaste frihandelsavtal som EU någonsin har förhandlat om. Det innehåller kapitel om hållbar utveckling, arbetsmarknadsfrågor och miljö och fastställer ambitiösa åtaganden i fråga om miljöskydd och arbetstagarrättigheter. Avtalet innehåller också åtgärder för att se till att företag, fackföreningar, det civila samhällets organisationer och allmänheten deltar i arbetet med att genomföra de sociala och miljörelaterade bestämmelserna och de övriga delarna av avtalet. Dessutom har Ceta revolutionerat det sätt på vilket tvister mellan investerare och stater avgörs. Det gamla förlikningssystemet kommer att ersättas av ett nytt permanent system med en investeringsdomstol vars domare utnämns av europeiska och kanadensiska myndigheter. I detta nya system kommer det också att finnas en överklagandemekanism. Ceta skulle därför vara ett avgörande steg på väg mot en rättvisare och mer jämlik regelbaserad global handel. I en tid när framkomsten av nya maktcentrum på världsarenan alltmer undergräver västvärldens förmåga att ta fram globala normer och standarder skulle man genom att ingå Ceta stärka EU:s roll som central global aktör.

Ceta åtföljs av ett strategiskt partnerskapsavtal, som har till syfte att stärka det bilaterala samarbetet på områden som utrikes- och säkerhetspolitik, terrorismbekämpning, kamp mot organiserad brottslighet, hållbar utveckling, forskning och kultur. Tillsammans kommer de båda avtalen att göra det möjligt för förbindelserna mellan EU och Kanada att bli ännu starkare, vilket kommer att gagna folket på båda sidor om Atlanten. Det bör också nämnas att Ceta-avtalet gynnar de pågående handelsförhandlingarna med USA och Mexiko, eftersom det är den första grundstenen i ett bredare nordatlantiskt frihandelsområde.

Med tanke på att ett framgångsrikt ingående av Ceta-avtalet skulle medföra politiska och ekonomiska fördelar och positivt påverka de globala handelsreglerna anser föredraganden att utskottet för utrikesfrågor bör rekommendera att avtalet godkänns.

*******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

Referensnummer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Charles Tannock

8.9.2016

Behandling i utskott

14.11.2016

 

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

12

14

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michel Reimon


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (8.12.2016)

till utskottet för internationell handel

över rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Föredragande av yttrande: Georgi Pirinski

KORTFATTAD MOTIVERING

Det avgörande slutresultatet från Ceta måste vara skapandet av anständiga jobb, balanserade löneökningar och utökade möjligheter till entreprenörskap. När det gäller skapandet av anständiga jobb visar dock erfarenheten på grundval av modeller från verkligheten i bästa fall på en marginell total ökning av sysselsättningen i EU på högst 0,018 % under en genomförandeperiod på 6–10 år. Enligt färska studier där sådana modeller använts kommer 204 000 faktiska arbetstillfällen att gå förlorade i EU som helhet, däribland 45 000 i Frankrike, 42 000 i Italien och 19 000 i Tyskland. Dessutom visar bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling från 2011 på betydande branschstörningar som kan leda till en ökning av långtidsarbetslösheten.

När det gäller löner finns det belägg för att avtalet kommer att leda till ökade inkomstskillnader mellan okvalificerade och kvalificerade arbetstagare, vilket kommer att öka ojämlikheten och de sociala spänningarna. Dessutom förutspås betydande omfördelningseffekter beträffande nationalinkomsten, som för EU:s del uppgår till en ökning på 0,66 %, till fördel för kapitalägare, vilket ytterligare fördjupar de sociala klyftorna.

Avtalet innehåller inte ett enda kapitel med särskilda åtgärder till stöd för små och medelstora företag. Det finns för närvarande 20,9 miljoner små och medelstora företag i EU (93 % med färre än tio anställda), men bara 619 000 exporterar till länder utanför EU. I den liberaliserade miljö som Ceta skapar kommer sådana små och medelstora företag att utsättas med full kraft för konkurrens från stora nordamerikanska transnationella företag, vilket kommer att äventyra 90 miljoner jobb (67 % av den sammanlagda sysselsättningen).

Trots att Ceta innehåller ett särskilt kapitel om handel och sysselsättning föreligger det en tydlig skillnad mellan skyddsnivån för investerare och för arbetstagarnas intressen och rättigheter. Investerarnas priviligierade status inom systemet för investeringsdomstolar (ICS) står i skarp kontrast till samrådsmekanismen som är avsedd att skydda arbetstagarnas intressen och rättigheter.

Kanada har dessutom inte ännu ratificerat ILO:s konvention om tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, och det saknas fortfarande ett system för påföljder vid brott mot arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter, liksom mot arbetsrättsliga och sociala bestämmelser.

Främjande av nord-nord-handeln kommer att leda till minskad handel med utvecklingsländerna, framför allt afrikanska länder. Detta är särskilt skadligt med tanke på att uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030 måste främjas, eftersom det är enda sättet att överbrygga de ökande skillnaderna mellan utvecklade länder och utvecklingsländer och motverka det snabbt ökande migrationstrycket.

Det föreligger fortfarande allvarliga tvivel om huruvida ICS-klausulen är förenlig med befintlig EU-lagstiftning samt principen om provisorisk tillämpning.

Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell handel att inte ge sitt godkännande till avtalet.

******

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet inte godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

Referensnummer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

24.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Georgi Pirinski

9.11.2016

Behandling i utskott

29.11.2016

 

 

 

Antagande

8.12.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

24

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania González Peñas, Edouard Martin, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew, Hannu Takkula


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (13.1.2017)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))

Föredragande av yttrande: Bart Staes

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

Referensnummer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

24.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bart Staes

10.11.2016

Antagande

12.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

24

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Anne-Marie Mineur, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Tibor Szanyi, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Burkhard Balz, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Sajjad Karim, Sorin Moisă, Evelyn Regner, Jana Žitňanská


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

Referensnummer

10975/2016 – C8-0438/2016 – COM(2016)04432016/0205(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

31.10.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

21.11.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

21.11.2016

EMPL

24.11.2016

ENVI

24.11.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Artis Pabriks

13.7.2016

 

 

 

Behandling i utskott

31.8.2016

12.10.2016

10.11.2016

29.11.2016

 

23.1.2017

 

 

 

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

15

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea

Ingivande

30.1.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

ENF

Franz Obermayr

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

15

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli

ENF

Edouard Ferrand, Matteo Salvini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Eric Andrieu, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

ALDE

Marielle de Sarnez

Rättelser till avgivna röster och röstförklaringar

Franz Obermayr

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande