Procedură : 2016/2054(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0012/2017

Texte depuse :

A8-0012/2017

Dezbateri :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0064

RAPORT     
PDF 605kWORD 61k
30.1.2017
PE 592.341v02-00 A8-0012/2017

referitor la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor de sustenabilitate a speciilor sălbatice

(2016/2054(INI))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Emma McClarkin

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor de sustenabilitate a speciilor sălbatice

(2016/2054(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 191 și 207,

–   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere propunerea UE de text pentru un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă în cadrul Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), în special articolele 10-16,

–  având în vedere documentul final al Summitului Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă din 2015, intitulat „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, în special punctele 9 și 33, precum și obiectivul 15,

–  având în vedere Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), în special articolul XX literele (a) și (g),

–  având în vedere Planul de acțiune al UE din 2016 în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră (COM(2016)0087) (denumit în continuare „Planul de acțiune”),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 privind Planul de acțiune al UE și traficul cu specii sălbatice,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea(1) și Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal(2),

–  având în vedere Rezoluția 69/314 a Adunării Generale a ONU privind combaterea traficului ilicit cu specii sălbatice de faună și floră și Rezoluția 1/3 a Adunării ONU pentru mediu privind comerțul ilegal cu specii sălbatice,

–  având în vedere rezultatele CoP17 a CITES de la Johannesburg,

–  având în vedere rezultatele Conferinței de la Londra, din februarie 2014, privind comerțul ilegal cu specii sălbatice și evaluarea progreselor desfășurată la Kasane în martie 2015,

–  având în vedere rezultatul Congresului mondial pentru conservare al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) organizat în 2016 în Hawaii,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate,

–  având în vedere programul global privind speciile sălbatice (GWP) din cadrul Fondului global de mediu (GEF) al Băncii Mondiale,

–  având în vedere Raportul privind infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel mondial pentru 2016 al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC),

–  având în vedere declarația din iunie 2014 a Consiliului de cooperare vamală din cadrul Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) privind comerțul ilegal cu specii sălbatice,

–  având în vedere declarația făcută la Palatul Buckingham (Londra) de grupul operativ pentru transporturi al organizației „United for Wildlife” (denumită în continuare „Declarația de la Palatul Buckingham”),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0012/2017),

A.  întrucât lumea se confruntă cu o intensificare fără precedent a traficului cu specii sălbatice, iar în același timp se produc crize biologice din cauza recoltării și capturării, precum și a comercializării continue, în mod ilegal și nesustenabil, a speciilor de floră și faună la nivel mondial;

B.  întrucât utilizarea necontrolată și excesivă a speciilor de animale și plante sălbatice reprezintă a doua cea mai gravă amenințare la adresa supraviețuirii lor în sălbăticie, urmând imediat după distrugerea habitatelor acestora;

C.  întrucât, conform estimărilor, comerțul ilegal cu speciile de floră și faună sălbatice este al patrulea cel mai profitabil domeniu de activitate infracțională, cu o cifră de afaceri estimată la 20 de miliarde de euro;

D.  întrucât cele mai recente tendințe indică o implicare din ce în ce mai mare a rețelelor criminale și organizate la scară largă care utilizează metode tot mai sofisticate;

E.  întrucât traficul cu specii sălbatice contribuie la alimentarea conflictelor și rețelele teroriste sunt suspectate că obțin surse de finanțare, printre altele, prin comerțul ilegal cu specii sălbatice, care generează profituri semnificative;

F.  întrucât problemele conexe ale corupției și structurilor slabe de guvernanță exacerbează vulnerabilitățile existente ale cadrelor privind comerțul cu specii sălbatice;

G.  întrucât Uniunea Europeană este în prezent o piață de destinație pentru respectivele specii, un nod de tranzit către alte regiuni și, de asemenea, o zonă din care provin anumite specii care fac obiectul comerțului ilegal;

H.  întrucât asigurarea implicării și a beneficiilor comunităților rurale din țările de origine în conservarea speciilor sălbatice este esențială pentru combaterea cauzelor fundamentale ale traficului ilegal cu specii sălbatice;

I.  întrucât criminalitatea informatică privind speciile sălbatice reprezintă o amenințare gravă la adresa speciilor sălbatice aflate pe cale de dispariție, inclusiv elefanții, rinocerii, pangolinii, reptilele, amfibienii, păsările și girafele;

J.  întrucât politica comercială corelată cu cooperarea pentru dezvoltare poate reprezenta un motor puternic pentru creșterea economică în țările în curs de dezvoltare;

K.  întrucât creșterea comerțului ilegal cu numeroase specii de floră și faună are drept rezultat pierderea biodiversității și distrugerea ecosistemelor, din ce în ce mai multe devenind vulnerabile sau chiar dispărând;

L.  întrucât comerțul sustenabil cu specii sălbatice poate fi foarte important pentru anumite comunități marginalizate, care se bazează pe cadre juridice pentru a conserva resursele locale și pentru a contribui la reducerea sărăciei,

Tendințe, principii și considerații generale

1.  constată cu profundă îngrijorare recenta intensificare a traficului cu specii sălbatice și a criminalității care le vizează, tendință care, dacă nu este oprită și inversată, riscă să aibă consecințe grave și permanente în ceea ce privește conservarea biodiversității și durabilitatea mediului;

2.  observă că UE, în calitate de semnatară a numeroase convenții mondiale care urmăresc protecția mediului, are obligația legală de a se asigura că politicile și tratatele sale internaționale contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv;

3.  consideră că o dezvoltare economică mai puternică în urma integrării în cadrul piețelor mondiale și utilizarea resurselor naturale în scopul dezvoltării economice sustenabile nu se exclud reciproc, ci mai degrabă ar trebui considerate ca sprijinindu-se reciproc;

4.  sprijină, prin urmare, cu fermitate o abordare a problemelor legate de speciile sălbatice care nu numai că respectă obiectivele de protecție a mediului ale UE și partenerilor săi comerciali, ci permite, de asemenea, crearea de cadre pentru un comerț sustenabil și legal care să consolideze contribuția pozitivă a politicii comerciale la dezvoltarea durabilă;

5.  subliniază cu îngrijorare că UE, împreună cu SUA, continuă să fie o importantă piață de destinație și rută de tranzit pentru produsele ilicite derivate din specii sălbatice;

6.  salută Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, ce va juca un rol esențial în combaterea creșterii îngrijorătoare a comerțului ilegal cu specii sălbatice, foarte profitabil, care destabilizează economiile și comunitățile a căror existență depinde de speciile sălbatice și care amenință pacea și securitatea în regiuni fragile ale partenerilor comerciali ai UE prin consolidarea rutelor ilicite;

7.  consideră că numai o abordare integrată a infracțiunilor legate de speciile sălbatice poate reuși, în cele din urmă, să reducă și să elimine comerțul ilegal și că UE trebuie să conducă eforturile de abordare nu doar a aspectelor privind oferta, inclusiv a problemelor legate de dezvoltare ce apar pe teren în țările terțe, ci și a cererii de produse ilegale pe piețele interne, inclusiv pe platformele online;

Instituții internaționale și guverne

8.  reamintește că, în temeiul dreptului OMC, țările sunt autorizate să introducă excepții de la dispozițiile generale ale articolului XX litera (g) din GATT pentru a reglementa resursele naturale epuizabile și ale articolului XX litera (a) pentru a proteja moralitatea publică; observă că organul de apel al OMC a interpretat „resursele naturale epuizabile” în sens larg ca incluzând speciile vii expuse riscului de dispariție și că jurisprudența OMC a evidențiat în mod expres includerea speciilor în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) ca dovadă a caracterului lor epuizabil; constată, de asemenea, că organul de apel al OMC a interpretat „moralitatea publică” în sens larg ca incluzând preocupările referitoare la prevenirea cruzimii față de animale;

9.  salută eforturile depuse de UE în cadrul OMC în vederea reducerii subvențiilor dăunătoare pentru pescuit, care pot submina gestionarea durabilă a pescuitului și pot amenința conservarea unor specii precum țestoasele, rechinii, păsările marine și mamiferele marine;

10.  își reiterează angajamentul ferm față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și față de punerea cu succes în practică a obiectivului 15, care include un angajament de a pune capăt braconajului și traficului cu specii protejate de floră și faună, precum și de a combate atât cererea, cât și oferta de produse care fac obiectul traficului;

11.  salută activitatea prezentă a Consorțiului internațional pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, o inițiativă care implică CITES, Interpol, UNODC, Banca Mondială și OMV;

Vămi și comerțul online

12.  salută, de asemenea, proiectul INAMA al OMV, care urmărește să consolideze posibilitatea autorităților vamale de a îmbunătăți crearea de capacități în vederea combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice; solicită o mai mare implicare a autorităților vamale în operațiunile de aplicare a legii care vizează să combată comerțul ilegal cu specii sălbatice, precum și sporirea numărului de activități de sensibilizare cu obiectivul de a îmbunătăți formarea și funcționarea autorităților vamale;

13.  consideră că infracțiunile online privind speciile sălbatice reprezintă o amenințare gravă la adresa animalelor aflate pe cale de dispariție, inclusiv a elefanților, a rinocerilor, a amfibienilor, a reptilelor și a păsărilor, și că guvernele, întreprinderile și organizațiile neguvernamentale ar trebui să colaboreze împotriva unor astfel de infracțiuni;

14.  consideră că ar trebui să se consolideze în continuare dimensiunea vamală a Planului de acțiune al Uniunii Europene, atât pentru cooperarea cu țările partenere, cât și pentru o mai bună și mai eficientă punere în aplicare în interiorul Uniunii; așteaptă, prin urmare, cu interes analiza Comisiei din 2016 cu privire la punerea în aplicare și asigurarea respectării actualului cadru juridic al UE și solicită ca această analiză să includă și o evaluare a procedurilor vamale;

15.  invită Comisia să investigheze măsura în care legislația UE privind comerțul cu speciile sălbatice este aplicată în mod uniform în diferitele state membre de către lucrătorii vamali responsabili cu controlul;

16.  invită Comisia și statele membre să depună eforturi în privința schimbului de informații și a consolidării capacităților, inclusiv a formării specifice, pentru lucrătorii vamali;

Rolul sectorului privat și al organizațiilor neguvernamentale

17.  subliniază că este important să se asigure implicarea sectorului privat în lupta împotriva traficului cu specii sălbatice, inclusiv implicarea piețelor online și a platformelor de comunicare socială;

18.  salută soluțiile fezabile care, atunci când vor fi integrate în sistemele existente de gestionare a lanțului de aprovizionare și a schimburilor comerciale, vor permite sectorului privat să joace un rol de partener veritabil al guvernelor și organismelor internaționale în asigurarea gestionării responsabile a lanțurilor de aprovizionare globale; subliniază totuși că politica comercială comună ar trebui să promoveze standarde privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, care să ghideze și să sprijine sectorul privat în legătură cu practicile responsabile din punct de vedere social; consideră că standardele privind responsabilitatea socială a întreprinderilor au o importanță deosebită în cadrul rețelelor de transport;

19.  salută abordările emergente de colaborare cu toleranță zero între experții în domeniul comerțului cu specii sălbatice și companiile de logistică; consideră că Comisia ar trebui să reflecteze la modul optim de a se asigura că cadrele juridice relevante pot răspunde mai bine riscurilor legate de comerțul electronic și publicitatea comercială online și offline;

20.  salută rolul jucat de organizațiile neguvernamentale și de organizațiile societății civile nu numai în lupta împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice de floră și faună, inclusiv în activitățile de sensibilizare și în reducerea cererii atât în UE, cât și pe teritoriul țărilor terțe în care își au originea respectivele specii, dar și în cadrul grupurilor consultative interne prevăzute în acordurile de liber schimb ale UE, pentru monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor referitoare la comerț și la dezvoltarea durabilă;

21.  salută Declarația grupului operativ pentru transporturi al organizației „United for Wildlife” de la Palatul Buckingham din martie 2016, care urmărește implicarea actorilor din sectorul privat în abordarea vulnerabilităților procedurilor din domeniul transportului și cel vamal care sunt exploatate de traficanți, precum și îmbunătățirea schimbului de informații de-a lungul lanțurilor de aprovizionare globale și a rutelor comerciale;

22.  invită Comisia și statele membre să colaboreze cu organizațiile neguvernamentale pentru reducerea traficului, modificarea comportamentului consumatorilor și reducerea cererii de produse ilegale derivate din specii sălbatice, prin intermediul unor campanii de sensibilizare cu privire la aspectele provocării reprezentate de combaterea comerțului ilegal cu specii sălbatice, în special în țările în care această cerere este mai ridicată;

Cadrul juridic și acordurile comerciale ale UE

23.  consideră că, în actualul cadru juridic existent pe plan intern, principala provocare și prioritate cu care se confruntă statele membre ale UE, în această etapă, este punerea în aplicare a normelor existente; recunoaște, cu toate acestea, că ar trebui examinate dispoziții suplimentare, ținând cont de normele existente în alte state, cu scopul de a interzice punerea la dispoziție și plasarea pe piață, transportul și achiziționarea speciilor sălbatice obținute sau comercializate în mod ilegal în țări terțe, în conformitate cu propriile cadre juridice ale țărilor respective; consideră că și actualul cadru juridic ar trebui examinat pentru a răspunde mai bine riscurilor legate de comerțul electronic;

24.  sprijină abordarea care include în viitoarele acorduri comerciale ale UE dispoziții vizând combaterea traficului cu specii sălbatice;

25.  salută propunerea Comisiei privind includerea unui capitol referitor la comerț și la dezvoltarea durabilă în cadrul TTIP, ca parte a angajamentului său constant de a asigura o dezvoltare durabilă; constată că SUA a încercat în acordurile sale comerciale să negocieze standarde privind comerțul cu specii sălbatice, inclusiv prin limitarea subvențiilor pentru pescuit; subliniază că ar trebui negociate dispoziții eficace privind protejarea speciilor sălbatice în toate viitoarele acorduri de liber schimb ale UE, inclusiv dispoziții și angajamente pentru punerea corespunzătoare în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu (AMM) ca parte a capitolelor referitoare la comerț și la dezvoltarea durabilă;

26.  salută abordarea mai ambițioasă a UE privind protecția speciilor sălbatice prevăzută în capitolul privind schimburile comerciale și dezvoltarea durabilă din Acordul de liber schimb UE-Vietnam, care include nu doar angajamente pentru punerea corespunzătoare în aplicare și asigurarea respectării AMM-urilor, cum ar fi CITES, Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și Convenția internațională privind reglementarea vânării balenelor (ICRW), ci și dispoziții referitoare la consolidarea capacităților comerciale, la schimbul de informații și la activitățile de sensibilizare și îndeamnă UE și statele membre să garanteze punerea în aplicare corespunzătoare a acestor angajamente și dispoziții; consideră că aceste angajamente ar trebui să aibă caracter executoriu pentru a asigura respectarea efectivă și continuă, acordându-se un rol adecvat organizațiilor neguvernamentale și ale societății civile;

27.  sprijină abordarea, prezentată în strategia „Comerț pentru toți”, de a include dispoziții anticorupție în viitoarele acorduri comerciale, dat fiind rolul cunoscut pe care îl joacă corupția în facilitarea comerțului ilegal cu specii sălbatice, precum și angajamentul UE de punere în aplicare a politicilor comerciale care promovează dezvoltarea durabilă, care va contribui la atingerea obiectivelor globale convenite ca parte a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

Recomandări

28.  sprijină o abordare față de politica comercială a UE care nu numai să acorde prioritate combaterii comerțului ilegal cu specii sălbatice, ci și să includă în toate acordurile viitoare dispoziții vizând reducerea și, în cele din urmă, eliminarea acestui tip de comerț, împreună cu unele măsuri complementare solide și eficiente, având în vedere, în special, formarea, prevenirea și aplicarea sancțiunilor în domeniul gestionării pădurilor, al sănătății și al vămilor;

29.  subliniază că niciun element al politicii comerciale a UE nu ar trebui să împiedice UE sau partenerii săi comerciali să ia deciziile necesare pentru protecția speciilor sălbatice și a resurselor naturale, cu condiția ca aceste măsuri să continue să urmărească obiective legitime de politică publică și să nu reprezinte o discriminare arbitrară sau nejustificată;

30.  consideră că nu există nicio soluție universală pentru a asigura sustenabilitatea speciilor sălbatice la nivel mondial și a combate comerțul ilegal; reamintește, în acest context, necesitatea de a asigura o flexibilitate deplină și de a face schimb de informații, date și cele mai bune practici, pentru a facilita dialogul în vederea unei cooperări consolidate, ținând cont de natura transfrontalieră a acestui tip de încălcare;

31.  recomandă ca statele membre ale UE să analizeze soluții de politică care să permită eliminarea tuturor lacunelor juridice rămase ce ar putea facilita „spălarea” speciilor sălbatice și a produselor derivate de proveniență ilegală; recomandă, în continuare, să se efectueze o monitorizare exhaustivă în acest sens și să se utilizeze în mod eficient resursele și agențiile existente pentru a atinge respectivul obiectiv;

32.  solicită UE și statelor sale membre să examineze posibilitatea interzicerii la nivel european a comerțului, exportului sau reexportului în UE și în afara UE de fildeș de elefant, inclusiv de fildeș „anterior Convenției”, într-o manieră care respectă dreptul OMC;

33.  solicită alocarea unor resurse suficiente pentru politicile și măsurile destinate să îndeplinească obiectivele UE în materie de combatere a comerțului ilegal cu specii sălbatice, inclusiv alocarea de resurse pentru țările terțe în vederea consolidării capacităților, în special cu privire la regimurile vamale, autorități, transparență și buna guvernanță;

34.  solicită Comisiei și statelor membre să continue colaborarea cu toți actorii implicați pentru a asigura o abordare integrată care nu doar să vizeze sursele de specii sălbatice și de produse derivate ilegale, ci și să prevadă măsuri de reducere a cererii și de sensibilizare pe piețele de cerere;

35.  solicită statelor membre și Comisiei să depună mai multe eforturi pentru a se asigura că rețelele infracționale ilegale și grupările active în comerțul ilegal cu specii sălbatice sunt vizate pentru a fi dezintegrate, eliminate și urmărite penal; solicită statelor membre să se asigure că pedepsele și sentințele rezervate infracțiunilor privind speciile sălbatice sunt atât proporționale și disuasive, cât și conforme cu angajamentele, după caz, definite în Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;

36.  invită UE să examineze, în limitele cadrului oferit de OMC, în ce fel regimurile comerciale și de mediu globale se pot sprijini mai bine reciproc, în special în contextul lucrărilor curente vizând consolidarea coerenței dintre OMC și AMM-uri, dar și în lumina Acordului privind facilitarea comerțului;

37.  consideră că ar trebui să se analizeze ce alte posibilități de cooperare există între OMC și CITES, în special în ceea ce privește acordarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților în domeniul comerțului și al mediului la nivelul funcționarilor din țările în curs de dezvoltare; solicită Comisiei să reflecteze în continuare asupra acestui aspect ca parte a discuțiilor de după Nairobi și a viitoarelor elemente care vor fi luate în considerare la următoarea conferință ministerială din Buenos Aires din 2017;

°

°  °

38.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, CITES, Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, OMV, OMC și Interpolului.

(1)

JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)

JO L 328, 6.12.2008, p. 28.


EXPUNERE DE MOTIVE

Lumea se confruntă cu o intensificare fără precedent a comerțului ilegal cu specii sălbatice și produse derivate din acestea, care amenință să anuleze progresele în domeniul conservării realizate cu greu pe parcursul mai multor decenii. Într-adevăr, traficul ilegal cu specii sălbatice și cu produse derivate a devenit una dintre cele mai profitabile activități infracționale la nivel mondial, estimările privind valoarea sa totală situându-se între 8 și 20 de miliarde EUR anual. Comerțul ilicit cu specii sălbatice are nu numai efecte devastatoare asupra biodiversității, ci și un impact negativ asupra dezvoltării și a statului de drept, având în vedere legăturile sale strânse cu corupția, care contribuie la destabilizarea securității în unele țări cu risc.

La 26 februarie 2016, Comisia Europeană a adoptat, la solicitarea Parlamentului European, o comunicare intitulată „Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră” (COM(2016)0087). Planul de acțiune urmărește să propună o schemă cuprinzătoare pentru conjugarea eforturilor în vederea combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice în interiorul UE și pentru consolidarea rolului UE în lupta la nivel mondial împotriva acestor activități ilegale. Planul de acțiune prezintă o serie de propuneri concepute ca parte a răspunsului dat de UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, și în special la obiectivul 15, care urmărește luarea de măsuri urgente pentru a pune capăt braconajului și traficului cu specii protejate și pentru a aborda atât cererea, cât și oferta de produse ilegale derivate din specii sălbatice.

În plus, noua strategie comercială cuprinzătoare a Comisiei, intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497), pune un accent mai puternic pe nevoia de coerență a politicilor și de complementaritate între politica comercială comună și politicile externe și de dezvoltare mai ample, în special între comerț și obiectivele de dezvoltare durabilă, cum ar fi conservarea speciilor sălbatice. Comisia a solicitat Parlamentului European să reflecteze asupra celor mai bune modalități de a asigura coerența între politica comercială comună, bazată pe articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și politica de mediu.

Ca răspuns, Comisia pentru comerț internațional a decis să redacteze un raport fără caracter legislativ, al cărui obiectiv va fi acela de a examina în detaliu cadrele de politică comercială și în materie de frontiere externe, care să sprijine și să pună în aplicare angajamentele internaționale asumate deja în acest domeniu. Raportul oferă o imagine succintă a provocărilor cu care se confruntă UE și țările din întreaga lume pentru a reduce și, în final, a elimina această intensificare fără precedent a traficului cu specii sălbatice.

Trebuie să fie abordate noile probleme legate de creșterea cererii, extinderea comerțului electronic, containerizare, oficiile poștale private și implicarea rețelelor de crimă organizată și ar trebui să se asigure continuitatea comerțului legal și sustenabil, de care depinde adesea traiul comunităților locale, precum și posibilitatea sa de a contribui la dezvoltarea economică sustenabilă. Provocările noi și emergente necesită o abordare integrată și fermă, iar politicile UE comerciale, vamale, de aplicare a legii și de dezvoltare trebuie să continue să își joace rolul.

Având în vedere aceste provocări, raportoarea recomandă cinci acțiuni-cheie.

În primul rând, factorii de decizie de la nivelul UE și al statelor membre trebuie să se asigure că comerțul ilegal cu specii sălbatice continuă să reprezinte o prioritate politică. Negocierile actuale și viitoare privind acordurile comerciale trebuie să analizeze toate măsurile posibile legate atât de comerțul legal, cât și de cel ilegal cu specii sălbatice. Acest lucru ar trebui să privească în special TTIP, în cazul căruia UE ar trebui să ia în considerare standardele mai ridicate și ambiția mai mare pe care SUA le-a inclus în TPP ca un nou reper global. În plus, programul UE „Ajutor pentru comerț” și SPG+ ar trebui utilizate în mod mai explicit pentru a contribui în continuare la conceperea și consolidarea gestionării resurselor naturale, precum și pentru a ajuta comunitățile marginalizate să profite de comerțul sustenabil legal.

În al doilea rând, UE trebuie să se concentreze pe aplicarea îmbunătățită nu doar a propriilor cadre juridice, ci și a dispozițiilor convenite cu țările terțe, la nivel bilateral, plurilateral și multilateral. Acest lucru include un accent pe aplicarea și asigurarea respectării angajamentelor interne existente mai curând decât pe elaborarea unor cadre noi sau pe modificarea normelor existente. UE trebuie să dea un exemplu demn de urmat, iar statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a se asigura că pedepsele pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice sunt nu doar proporționale cu gradul de gravitate, ci și suficient de disuasive. De asemenea, UE ar trebui să examineze ce rol ar putea juca în ceea ce privește reducerea cererii în țările în care există piețe mari pentru speciile sălbatice și produsele derivate comercializate ilegal.

În al treilea rând, dacă instituțiile și organizațiile internaționale și rețelele globale doresc să colaboreze mai bine pentru a asigura rezultate reciproc avantajoase, este esențial să se realizeze un schimb de informații cu privire la cele mai recente evoluții și tendințe privind infracțiunile legate de speciile sălbatice. Eforturile trebuie să vizeze colectarea datelor și furnizarea de platforme de schimb de informații, cum ar fi UE-Twix, precum și sprijinirea și consolidarea rolului unor agenții precum OMV și UNODC. Acest lucru este deosebit de important pentru autoritățile vamale, care se află în prima linie a eforturilor de combatere a traficului cu specii sălbatice și care au nevoie de informații actualizate și relevante pentru a localiza transporturile suspecte și a izola rutele de trafic.

În al patrulea rând, UE trebuie să își intensifice eforturile pentru a aborda problema corupției, care reprezintă unul dintre principalii factori ce încurajează comerțul ilegal cu specii sălbatice. În acest sens, raportoarea salută angajamentul exprimat în strategia Comisiei „Comerț pentru toți” de a negocia dispoziții anticorupție în viitoarele acorduri de liber schimb. Deși natura exactă a acestor dispoziții urmează să facă obiectul negocierilor între instituțiile UE și cu țările terțe, raportoarea consideră încă o dată că recent încheiatul TPP stabilește un nou standard de aur care ar trebui să fie privit favorabil de factorii de decizie europeni.

În fine, UE trebuie să se asigure că sunt alocate fonduri suficiente pentru măsurile de consolidare a capacităților. UE ar trebui să vizeze să ofere sprijin pentru formare în țările producătoare, nu numai autorităților vamale și celor de urmărire penală, ci și asociațiilor de producători, cooperativelor și întreprinderilor sociale care permit comunităților locale să profite de comerțul sustenabil legal. Rolul ONG-urilor și al sectorului privat ar trebui, de asemenea, să fie examinat din perspectiva acestui obiectiv, dat fiind rolul-cheie pe care îl vor juca în sprijinirea guvernelor să își atingă obiectivele de protejare a speciilor sălbatice.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

24.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells

Notă juridică