Postopek : 2015/0272(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0013/2017

Predložena besedila :

A8-0013/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

POROČILO     ***I
PDF 931kWORD 108k
30.1.2017
PE 580.560v04-00 A8-0013/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Simona Bonafè

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0593),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0383/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0013/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in učinkovite rabe naravnih virov ter spodbujanja načel krožnega gospodarstva.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Za čisto, učinkovito in trajnostno krožno gospodarstvo je treba v fazi zasnove iz izdelkov odstraniti nevarne snovi, zato bi moralo krožno gospodarstvo priznavati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, ki pozivajo k vzpostavitvi ciklov nestrupenih materialov, da bi lahko reciklirane odpadke uporabljali kot pomemben, zanesljiv vir surovin za Unijo.

Obrazložitev

EU bi se morala osredotočiti na to, da ustvari čisto krožno gospodarstvo, in preprečiti potencialno veliko tveganje, da se v prihodnje izgubi zaupanje javnosti in trga v reciklirane materiale, kar bo imelo dolgotrajne posledice. Glavna ovira za tiste, ki reciklirajo, je vsebnost nevarnih snovi v materialu. EU bi se morala osredotočiti na to, da se te nevarne snovi izločajo iz izdelkov in odpadkov, ne pa da se z izvzetjem nekaterih vrst poslov ali izdelkov iz varnostnih zahtev ogrožata javno zdravje in okolje in se onemogoča, da bi te kontaminirane materiale v prihodnje opredelili.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Zagotoviti je treba učinkovito in nizko porabo energije in sekundarnih surovin, prednost pa bi morale imeti raziskave in razvoj za uresničitev tega cilja. Komisija bi morala razmisliti tudi o predložitvi predloga o razvrstitvi odpadkov, da bi podprla vzpostavitev trga sekundarnih surovin v Uniji.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker nimajo več statusa odpadka in za to izpolnjujejo posebna merila ali postanejo del novega izdelka, morajo biti v celoti v skladu z zakonodajo Unije o kemikalijah.

Obrazložitev

Kot določa člen 2(2) uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, se ta uredba ne uporablja za odpadke:„Odpadki, kakor je opredeljeno v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ne pomenijo snovi, pripravka ali izdelka v smislu člena 3 te uredbe.“

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Industrijski sektor se je v zadnjih letih znatno spremenil zaradi tehnološkega napredka in vse bolj globaliziranih blagovnih tokov. Ti dejavniki prinašajo nove izzive za okolju prijazno upravljanje in ravnanje z odpadki, ki bi ga bilo treba obravnavati s kombinacijo povečanih raziskovalnih prizadevanj in usmerjenih regulativnih orodij. Vse pomembnejše vprašanje je načrtovana zastarelost, ki je že sama po sebi v nasprotju s cilji krožnega gospodarstva, zato bi moral biti cilj, da se jo odpravi s skupnim prizadevanjem vseh najpomembnejših deležnikov, industrije, strank in regulativnih organov.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

(3)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost predloženih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zanesljivo sporočanje podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri poročanju o uresničevanju ciljev iz teh direktiv uporabljati skupno metodologijo, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, ki so pristojni za ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Države članice bi morale zagotoviti, da bo ločeno zbrana odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) tudi ustrezno obdelana. Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji ter skladnost z zakonodajo o odpadkih in konceptom krožnega gospodarstva, bi morala Komisija razviti skupne standarde za obdelavo OEEO, kot je določeno v Direktivi 2012/19/EU.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz teh direktiv uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

(4)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz teh direktiv uporabljajo skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic.

Obrazložitev

Da bi izboljšali kakovost in zanesljivost podatkov v vsej EU, bi morala Komisija poleg običajnih metod izračuna, ki obstajajo za tri zadevne direktive, razviti skupno metodologijo za zbiranje podatkov in njihovo obdelavo.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Da bi pripomogla k uresničevanju ciljev iz te direktive in spodbujanju prehoda na krožno gospodarstvo, bi morala Komisija spodbujati usklajevanje in izmenjavo informacij in dobrih praks med državami članicami in med različnimi gospodarskimi sektorji. To izmenjavo bi bilo mogoče pospešiti s komunikacijskimi platformami, ki bi pripomogle k ozaveščanju o novih industrijskih rešitvah, omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi in prispevale k povezovanju industrije odpadkov in drugih sektorjev ter tako podprle industrijsko simbiozo.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES ima prednost pri zakonodaji Unije o preprečevanju odpadkov in ravnanju z njimi. Hierarhija se zato uporablja za izrabljena vozila, baterije in akumulatorje, odpadne baterije in akumulatorje ter odpadno električno in elektronsko opremo. Države članice bi morale pri uresničevanju cilja te direktive sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje prednostnih vidikov hierarhije ravnanja z odpadki in zagotoviti njihovo praktično izvajanje.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ker v skladu s krožnim gospodarstvom vse bolj naraščajo potrebe po obdelavi in recikliranju odpadkov znotraj Unije, bi morali še posebej skrbno zagotoviti, da je pošiljanje odpadkov v skladu z načeli in zahtevami okoljske zakonodaje Unije, zlasti z načelom bližine, prednosti predelave in samozadostnosti. Komisija bi morala preučiti, ali bi bilo za upravni postopek za pošiljke odpadkov zaželeno uvesti točko „vse na enem mestu“, da bi zmanjšali upravne obremenitve. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja odpadkov.

Predlog spremembe     12

Predlog direktive

Uvodna izjava 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 2000/53/ES glede skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter oblike za podatke, ki se sporočijo v zvezi z uresničevanjem ciljev ponovne uporabe in predelave za izrabljena vozila ter za izvajanje Direktive 2012/19/EU glede metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter oblike za podatke, ki se sporočijo v zvezi z uresničevanjem ciljev, določenih za zbiranje in predelavo električne in elektronske opreme, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Obrazložitev

Dodati je treba standardno uvodno izjavo o izvedbenih pooblastilih Komisije.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Za določitev metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter oblike za podatke, ki se sporočijo za baterije in akumulatorje ter odpadne baterije in akumulatorje, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123 12.5.2016, str.1). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Člen 6 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.  Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s splošnimi zahtevami, določenimi v členu 4 Direktive 75/442/EGS, in skladno z minimalnimi tehničnimi zahtevami iz Priloge I k tej direktivi, ne da bi to posegalo v nacionalne predpise o zdravju in okolju.“

„1.  Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s prednostnim vrstnim redom iz hierarhije ravnanja z odpadki in splošnimi zahtevami, določenimi v členu 4 Direktive 75/442/EGS, in skladno z minimalnimi tehničnimi zahtevami iz Priloge I k tej direktivi, ne da bi to posegalo v nacionalne predpise o zdravju in okolju.“

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost in pravna varnost kar zadeva zakonodajo EU na področju odpadkov, je v členih 1, 6 in 7 nujno potrebno sklicevanje na hierarhijo ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 1d tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do vzpostavitve skupne metodologije zbiranja in obdelave podatkov iz odstavka 1d poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1 ca (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1ca.  Komisija v poročilo lahko vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in o njenem vplivu na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te direktive.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).

1d.  Komisija sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11a.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1 da (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1da.  Komisija do 31. decembra 2018 v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo pregleda to direktivo kot celoto in zlasti njeno področje uporabe ter cilje na osnovi ocene učinka ter ob upoštevanju ciljev in pobud Unije v okviru politike krožnega gospodarstva. Posebna pozornost se nameni pošiljkam rabljenih vozil, za katera se sumi, da so izrabljena vozila. V ta namen se uporabijo Smernice informatorjev št. 9 o pošiljkah izrabljenih vozil. Komisija preuči tudi možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 22a

 

Podatki

 

1.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s členoma 10 in 12, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

 

2.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 23a, da bi to uredbo dopolnila z metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za poročanje.“

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 23 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)  V členu 23 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Pregled“

„Poročanje in pregled“

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 2006/66/ES

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje do konca leta 2016 pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.

1.  Komisija najpozneje do konca leta 2016 in zatem vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Doda se naslednji odstavek:

 

„3a.  Komisija do 31. decembra 2018 v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo in na osnovi ocene učinka v celoti pregleda to direktivo in zlasti njeno področje uporabe ter cilje. V pregledu upošteva cilje in pobude Unije v okviru politike krožnega gospodarstva in tehnični razvoj novih tipov baterij, ki ne uporabljajo nevarnih snovi, zlasti ne težkih kovin ter drugih kovin in kovinskih ionov. Komisija preuči tudi možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 23 aa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 23aa

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 8(5) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za varstvo okolja lahko države članice postavijo minimalne standarde kakovosti za obdelavo OEEO, ki je bila zbrana.“

„Za varstvo okolja države članice postavijo minimalne standarde kakovosti za obdelavo zbrane OEEO.“

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)   V členu 8(5) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti, temelječe zlasti na standardih, ki jih razvijejo evropske organizacije za standardizacijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“

„Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena in v skladu z mandatom v Direktivi 2012/19/EU, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 6 tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Države članice zagotovijo poročanje o podatkih vseh akterjev, ki zbirajo ali obdelujejo OEEO. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do vzpostavitve skupne metodologije zbiranja in obdelave podatkov iz odstavka 5d poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5 ca (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5ca.  Komisija v poročilo vključi informacije o izvajanju direktive kot celote in o njenem vplivu na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te direktive.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“.

5d.  Komisija sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a. Ti delegirani akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 20.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5 da (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5da.  Med pregledom iz odstavka 5c Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo pregleda to direktivo kot celoto in zlasti njeno področje uporabe ter cilje na osnovi ocene učinka ter ob upoštevanju ciljev in pobud Unije v okviru politike krožnega gospodarstva. Komisija preuči možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 16a

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str. 98.

(2)

UL C 17, 18.1.2017, str. 46.


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Namen predloga je poenostaviti obveznosti poročanja držav članic in jih uskladiti z določbami o poročanju v okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o embalaži in odpadni embalaži ter direktivi o odlaganju odpadkov na odlagališča. Cilj predloga je tudi uskladitev določb o komitologiji iz Lizbonsko pogodbo.

Poročevalka se načeloma strinja s cilji tega predloga in meni, da bi moralo preverjanje uresničevanja ciljev temeljiti na trdnih in zanesljivih podatkih. Zato bi morale države članice svoja prizadevanja osredotočiti na pravilno zbiranje in prenos podatkov Komisiji. Namen sprememb je izboljšati kakovost podatkov, in sicer z vključitvijo preverjanja kakovosti v direktivo o baterijah. Komisija bi morala v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi razviti tudi skupno metodologijo za zbiranje, sistemizacijo in obdelavo podatkov, da bi zagotovila primerljivost kakovostnih podatkov. Namen predlogov sprememb je tudi, da bi Komisija ohranila obveznost ocenjevanja in poročanja o izvajanju direktiv ter o njihovem vplivu na okolje in zdravje ljudi. Komisija bi morala v ocenjevalnih poročilih oceniti, ali je treba revidirati bistvene dele direktive, vključno s cilji, da bi zakonodaja še naprej ustrezala svojemu namenu. Če so potrebne izboljšave in bolj ambiciozni cilji, bi bilo treba poročilom priložiti zakonodajne predloge. Predlogi sprememb so bili vloženi tudi zaradi uskladitve besedila z novim medinstitucionalnim dogovorom z dne 16. aprila 2016.

Ker je povpraševanje po odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), baterijah in odpadnih vozilih vse večje, kar povzroča nastanek raznolikih odpadkov, ki so vir dragocenih in redkih surovin, bi bilo treba v bližnji prihodnosti izvesti celovit pregled vseh treh direktiv v okviru krožnega gospodarstva, ki bo temeljil na ustrezni oceni učinka in upošteval okoljsko primerno zasnovo, potrebo po predelavi več sekundarnih surovin, tehnološki razvoj ter druge cilje in pobude Unije na področju krožnega gospodarstva.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (20.10.2016)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Pripravljavec mnenja: Pavel Telička

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela nov sveženj o krožnem gospodarstvu, ki vsebuje akcijski načrt za krožno gospodarstvo in štiri zakonodajne predloge o odpadkih. Namen tega zakonodajnega predloga je določiti cilje za zmanjšanje količine odpadkov, in sicer cilje za odlaganje na odlagališčih, ponovno uporabo in recikliranje, ki naj bi jih izpolnili do leta 2030. Uvaja tudi ambiciozen in izvedljiv dolgoročni načrt za ravnanje z odpadki in recikliranje.

Čeprav je odbor ITRE sklenil razdeliti sveženj na štiri ločene dosjeje, so med seboj tesno povezani. Številne spremembe v zvezi s statističnimi podatki in opredelitvami odpadkov so predstavljene v okvirni direktivi o odpadkih, cilji in obveznosti na podlagi teh opredelitev ali statističnih podatkov pa so zajeti v drugih treh direktivah. Zato je treba zagotoviti skladnost med vsemi dosjeji.

Pripravljavec mnenja pozdravlja spremenjeni predlog Komisije, saj gre za širši, bolj celosten in tudi bolj realističen pristop. Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je bistveno za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev med državami članicami in za učinkovito ravnanje z odpadki v EU. Nedvomno pa so na tem področju potrebne nadaljnje izboljšave. Cilji, ki jih predlaga Evropska komisija, morajo biti ambiciozni, a realistični in uresničljivi za vse države članice, v nasprotnem primeru bi EU grozila drobitev notranjega trga ter nevključujoč in neenakomeren razvoj na tem področju. Prava pot naprej je dolgoročna vizija z dovolj ambiciozno zastavljenimi cilji. Pripravljavec mnenja ima še vedno pomisleke glede metodologije, uporabljene pri določanju ciljev, in to ne glede na njihovo ustreznost. Ko bodo zbrani zanesljivi in primerljivi podatki, bo treba pregledati cilje in želje ter jih ustrezno spremeniti. Pripravljavec mnenja tudi obžaluje, da je predlog premalo osredotočen na izobraževanje in obveščanje, ki bi morala biti v središču preobrazbe.

Namen predloga o spremembi direktive o izrabljenih vozilih, baterijah in akumulatorjih, odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni električni in elektronski opremi je poenostaviti obveznosti poročanja za države članice. Stališče pripravljavca mnenja je, da bi morali poenostaviti zakonodajo za države članice in podjetja in jim ne nalagati dodatnih nepotrebnih obveznosti, s tem pa vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za udeležence na trgu. Ni zaželeno, da bi uvajali novo uredbo, temveč bi morali za podjetja ustvariti tako okolje, da bi lahko uporabljala okoljsko in stroškovno čim učinkovitejše rešitve, ki bodo v skladu z dolgoročno strategijo. Države članice morajo vzpostaviti primerne razmere, tudi s finančnimi spodbudami in podpiranjem industrijske simbioze, ter ustvariti pogoje, da bodo lahko proizvajalci izpolnili svoje odgovornosti. Pripravljavec mnenja se vseeno sprašuje, ali bo predlog Komisije o baterijah in akumulatorjih dejansko privedel do tega.

Če želi EU resnično priti do prehoda na krožno gospodarstvo, je treba v EU oblikovati ustrezno infrastrukturo in odprt trg za prevoz in ravnanje z odpadki. To doslej ni delovalo in utegne v prihodnosti celo ovirati učinkovito ravnanje z odpadki v EU. Zato pripravljavec mnenja predlaga, naj Komisija preuči, ali bi bilo za upravni postopek za pošiljke odpadkov zaželeno uvesti sistem „vse na enem mestu“ in tako zmanjšati upravno obremenitev ter pospešiti postopek.

Še en pomemben element tega okvira je obdelava ločeno zbrane odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Ločeno zbiranje te opreme nima smisla, če ni ustrezno obdelana. Nekatere države članice so že uvedle obvezne standarde za obdelavo OEEO (serija EN 50625), zato pripravljavec mnenja poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, da bo skladnost s standardi serije EN 50625 o obdelavi OEEO postala obvezna.

Opozoriti bi želel tudi na izvoz proizvodov iz EU, ki veljajo za elektronske odpadke in sekundarne surovine (OEEO, pa tudi odpadne kovine, plastika itd.). EU bi se morala osredotočiti na spremljanje obdelave in recikliranja teh materialov zunaj svojega ozemlja, kot je navedeno v okvirni direktivi o odpadkih, pa tudi na nezakoniti izvoz teh surovin v tretje države, pri čemer gre predvsem za vprašanje izvrševanja veljavne zakonodaje. Komisija v svojem zakonodajnem predlogu na področju odpadkov ne daje možnosti za reševanje te problematike. Bi pa morala to vprašanje obravnavati pri reviziji uredbe o pošiljkah odpadkov in s tem povezane zakonodaje ter skušati preprečiti izvoz iz EU in se osredotočiti na izvajanje in izvrševanje veljavne zakonodaje. Pozitivno je, da Komisija pripravlja nove predloge na področjih, kot sta okoljsko primerna zasnova ali izvajanje nekaterih direktiv, saj bi lahko s tem pripomogla k zmanjšanju nezakonitega izvoza elektronskih odpadkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju Protokola št. 2 k Pogodbi o Evropski uniji o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov, spodbujanja bolj krožnega gospodarstva, povečanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja odvisnosti Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Zagotoviti je treba učinkovito in nizko porabo energije in sekundarnih surovin, prednost pa bi morale imeti raziskave in razvoj za uresničitev tega cilja. Komisija bi morala razmisliti tudi o predložitvi predloga o razvrstitvi odpadkov, da bi podprla vzpostavitev trga sekundarnih surovin v Uniji.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Industrijski sektor se je v zadnjih letih znatno spremenil zaradi tehnološkega napredka in vse bolj globaliziranih blagovnih tokov. Ti dejavniki prinašajo nove izzive za okolju prijazno upravljanje in ravnanje z odpadki, ki bi ga bilo treba obravnavati s kombinacijo povečanih raziskovalnih prizadevanj in usmerjenih regulativnih orodij. Vse pomembnejše vprašanje je načrtovana zastarelost, ki je že sama po sebi v nasprotju s cilji krožnega gospodarstva, zato bi moral biti cilj, da se jo odpravi s skupnim prizadevanjem vseh najpomembnejših deležnikov, industrije, strank in regulativnih organov.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

(3)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z oblikovanjem usklajene metodologije zbiranja in obdelave podatkov in z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, ki bi morala biti Eurostat, ter s črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročila o preverjanju kakovosti podatkov, ki bi moralo biti v usklajeni obliki. Zanesljivo sporočanje primerljivih statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri pripravi poročil v skladu s to direktivo uporabljati najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Države članice bi morale zagotoviti, da bo ločeno zbrana odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) tudi ustrezno obdelana. Če bodo imeli samo nekateri izvajalci obdelave OEEO ustrezne postopke obdelave, ne pa vsi, lahko pride do tveganj za okolje. Po Direktivi 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a je Komisija pooblaščena, da razvije skupne standarde za obdelavo OEEO (serija EN 50625). Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji ter skladnost z zakonodajo o odpadkih in konceptom krožnega gospodarstva, bi morala Komisija izdati izvedbeni akt, da bi ti standardi postali pravno zavezujoči.

 

_____________________

 

1a Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

(4)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz teh direktiv uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES ima prednost pri zakonodaji Unije o preprečevanju odpadkov in ravnanju z njimi. Hierarhija se zato uporablja za izrabljena vozila, baterije in akumulatorje, odpadne baterije in akumulatorje ter odpadno električno in elektronsko opremo. Države članice bi morale pri uresničevanju cilja te direktive sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje prednostnih vidikov hierarhije ravnanja z odpadki in zagotoviti njihovo praktično izvajanje.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Za uresničitev ciljev te direktive bi moralo biti pošiljanje odpadkov znotraj Unije enostavnejše in cenejše ter s preprostejšimi postopki za podjetja, obenem pa bi bilo treba ohraniti okoljske standarde. Komisija bi morala to vprašanje urediti pri reviziji Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

______________

 

1a Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Ker v skladu s krožnim gospodarstvom vse bolj naraščajo potrebe po obdelavi in recikliranju odpadkov znotraj Unije, bi morali še posebej skrbno zagotoviti, da je pošiljanje odpadkov v skladu z načeli in zahtevami okoljske zakonodaje, zlasti z načelom bližine, prednosti predelave in samozadostnosti. Komisija bi morala preučiti, ali bi bilo za upravni postopek za pošiljke odpadkov zaželeno uvesti točko „vse na enem mestu“, da bi zmanjšali upravne obremenitve. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja odpadkov.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju zavez iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 in jo je treba izvajati in uporabljati v skladu s smernicami sporazuma.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek -1 (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Člen 8 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 8(3) se nadomesti z naslednjim:

"3.  Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da proizvajalci sporočijo informacije o razstavljanju za vsak tip novega vozila na trgu v šestih mesecih od dneva, ko je bilo vozilo dano v promet. V teh informacijah so navedeni različni sestavni deli in surovine v vozilu ter kje so vse nevarne snovi v vozilu, kolikor je to potrebno, da obrati za obdelavo izpolnijo določbe te direktive, predvsem da se dosežejo cilji, določeni v členu 7.

„3.  Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da proizvajalci v elektronski obliki sporočijo informacije o razstavljanju za vsak tip novega vozila na trgu v šestih mesecih od dneva, ko je bilo vozilo dano v promet. V teh informacijah so navedeni različni sestavni deli in surovine v vozilu ter kje so vse nevarne snovi v vozilu, kolikor je to potrebno, da obrati za obdelavo izpolnijo določbe te direktive, predvsem da se dosežejo cilji, določeni v členu 7.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek -1 a (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Člen 8a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 8a

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

1.  Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente ali druge ukrepe. Države članice lahko v ta namen uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe iz Priloge IIa.

 

2.  Države članice do ... poročajo Komisiji o posameznih ekonomskih instrumentih ali drugih ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1. [vstavite datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu.“

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 – odstavek 1a do 1d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se zbirajo in obdelujejo z uporabo usklajene metodologije, da se zagotovi njihova primerljivost, in sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d, ki podpira cilje glede ponovne uporabe podatkov in odprtih podatkov. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

1b.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s tem členom, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

1b.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s tem členom, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti. Poročilo o preverjanju kakovosti se pripravi v usklajeni obliki.

1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov ter razpoložljivosti odprtih podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, in nato vsaka tri leta.

1d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“.

1d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi usklajeno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov in obliko za primerljive podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a, ter za obliko poročila o preverjanju kakovosti iz odstavka 1b. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Priloga II a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Doda se Priloga IIa, kot je določeno v Prilogi I k tej direktivi.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 15 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.  Obdelava in recikliranje se lahko izvedeta zunaj zadevne države članice ali zunaj Skupnosti, pod pogojem, da je pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (1).

„1.  Ob upoštevanju prednostnega vrstnega reda iz hierarhije ravnanja z odpadki in vplivov prometa na okolje se lahko obdelava in recikliranje izvedeta zunaj zadevne države članice ali zunaj Skupnosti, pod pogojem, da je pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (1).

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja odpadkov.“

__________________

__________________

(1) UL L 30. 6.2.1993, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1).

(1) UL L 30, 6.2.1993, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 (UL L 349, 31.12.2001, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 21 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 21a

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

1.  Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente ali druge ukrepe. Države članice lahko v ta namen uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe iz Priloge IVa.

 

2.  Države članice do ... [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne ekonomske instrumente ali druge ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1.“

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 22 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 22a

 

Zbiranje, obdelava in sporočanje podatkov

 

1.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s členoma 10 in 12, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

 

2.  Komisija z izvedbenimi akti določi metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za poročanje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 24(2).“

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Člen 23 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavku 2 se doda naslednja točka:

 

„(ba)  razvoj ukrepov, sprejetih za obdelavo vseh odpadnih prenosljivih baterij in akumulatorjev, vključno s pregledom, kako se uporabljajo najboljše obstoječe tehnologije;“;

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Priloga IV a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Doda se Priloga IVa, kot je določeno v Prilogi II k tej direktivi.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)   Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

Države članice brez poseganja v zakonodajo Unije o pravilnem delovanju notranjega trga in o načrtovanju izdelkov, vključno z Direktivo 2009/125/ES, spodbujajo sodelovanje med proizvajalci in izvajalci recikliranja ter ukrepe za pospeševanje načrtovanja in proizvodnje EEO, zlasti z vidika omogočanja ponovne uporabe, razstavljanja in predelave OEEO, njenih sestavnih delov in materialov. V tem kontekstu države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da se uporabljajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki omogočajo ponovno uporabo in obdelavo OEEO, kot so določene v okviru Direktive 2009/125/ES, in da proizvajalci s pomočjo posebnih konstrukcijskih lastnosti ali proizvodnih procesov ne preprečijo, da bi se OEEO ponovno uporabila, razen če take posebne lastnosti pri načrtovanju ali proizvodnih procesih predstavljajo glavne prednosti, na primer glede varstva okolja in/ali varnostnih zahtev.“

Države članice brez poseganja v zakonodajo Unije o pravilnem delovanju notranjega trga in o načrtovanju izdelkov, vključno z Direktivo 2009/125/ES, spodbujajo sodelovanje med proizvajalci, popravljavci in izvajalci recikliranja ter ukrepe za pospeševanje načrtovanja in proizvodnje EEO, zlasti z vidika omogočanja popravila in ponovne uporabe, razstavljanja in predelave OEEO, njenih sestavnih delov in materialov, ter da izključijo, da se v izdelek vgradi kakršna koli tehnologija načrtovane zastarelosti. V tem kontekstu države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da se uporabljajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki omogočajo ponovno uporabo in obdelavo OEEO, kot so določene v okviru Direktive 2009/125/ES, in da proizvajalci s pomočjo posebnih konstrukcijskih lastnosti ali proizvodnih procesov ne preprečijo, da bi se OEEO popravila in ponovno uporabila, razen če take posebne lastnosti pri načrtovanju ali proizvodnih procesih predstavljajo glavne prednosti, na primer glede varstva okolja in/ali varnostnih zahtev.“

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)   V členu 5(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

“(a)  vzpostavijo sistemi, ki bodo omogočali končnim imetnikom in distributerjem, da vrnejo take odpadke najmanj brezplačno. Države članice zagotovijo razpoložljivost in dostopnost potrebnih zbiralnic, upoštevajoč zlasti gostoto prebivalstva;

„(a)  vzpostavijo sistemi, ki bodo omogočali končnim imetnikom in distributerjem, da vrnejo take odpadke najmanj brezplačno. Države članice zagotovijo visoko razpoložljivost ter lahek in reden dostop do potrebnih zbiralnic, upoštevajoč zlasti gostoto prebivalstva;“.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 6 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1b)  V členu 6 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Odstranjevanje in prevoz zbrane OEEO“

Uporaba zbrane OEEO“

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 6 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1c)  V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2  Države članice zagotovijo, da se zbiranje in prevoz ločeno zbrane OEEO opravi na način, ki omogoča optimalne pogoje za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ter osamitev nevarnih snovi.

„2  Države članice zagotovijo, da se zbiranje in prevoz ločeno zbrane OEEO opravi na način, ki omogoča optimalne pogoje za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ter osamitev nevarnih snovi.

Da bi čim bolj izboljšali priprave na ponovno uporabo, države članice pred kakršnim koli nadaljnjim prenosom poskrbijo, da sistemi zbiranja ali zbiralnice že na zbirnih mestih zagotovijo, kjer je primerno, ločevanje OEEO, ki jo je treba pripraviti za ponovno uporabo, od ostale ločeno zbrane OEEO, zlasti z zagotovitvijo dostopa osebju iz centrov za ponovno uporabo.

Da bi čim bolj izboljšali priprave na ponovno uporabo, države članice pred kakršnim koli nadaljnjim prenosom poskrbijo, da sistemi zbiranja ali zbiralnice že na zbirnih mestih zagotovijo, kjer je primerno, ločevanje OEEO, ki jo je treba pripraviti za ponovno uporabo, od ostale ločeno zbrane OEEO, zlasti z zagotovitvijo dostopa osebju iz centrov za ponovno uporabo.

 

Ob upoštevanju prednostnih vidikov hierarhije ravnanja z odpadki in vplivov prometa na okolje ter brez poseganja v uporabo načela odgovornosti proizvajalca, se spodbuja dostop lokalnih izvajalcev popravil in izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo do ločeno zbranih OEEO.“;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1d)   V členu 8 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„3.  Države članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje strani v njihovem imenu vzpostavijo sisteme za predelavo OEEO in pri tem uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike. Sisteme lahko vzpostavijo proizvajalci posamezno ali skupinsko. Države članice zagotovijo, da vsaka ustanova ali podjetje, ki izvaja zbiranje ali obdelavo, skladišči in obdeluje OEEO v skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge VIII.“

„3.  Države članice zagotovijo, da proizvajalci ali tretje strani v njihovem imenu ali tretji izvajalci, prisotni na trgu, vzpostavijo sisteme za predelavo OEEO in pri tem uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike ter da ustanovam ali podjetjem, ki izvajajo predelavo, v ta namen zagotavljajo učinkovite informacije. Sisteme lahko vzpostavijo proizvajalci posamezno ali skupinsko. Države članice zagotovijo, da vsaka ustanova ali podjetje, ki izvaja zbiranje ali obdelavo, skladišči in obdeluje OEEO v skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge VIII.“

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 e (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1e)  V členu 8(5) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Za varstvo okolja lahko države članice postavijo minimalne standarde kakovosti za obdelavo OEEO, ki je bila zbrana.

Za varstvo okolja države članice postavijo minimalne standarde kakovosti za obdelavo zbrane OEEO. Te standarde objavijo.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 f (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1f)  V členu 8(5) se črta drugi pododstavek.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 g (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1g)  V členu 8(5) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti, temelječe zlasti na standardih, ki jih razvijejo evropske organizacije za standardizacijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti, temelječe zlasti na standardih serije EN 50625, ki jih razvijejo evropske organizacije za standardizacijo v skladu s pooblastilom, podeljenim z Direktivo 2012/19/EU. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 h (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 10 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1h) V členu 10 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„1.  Obdelava se lahko izvede zunaj zadevne države članice ali Unije, pod pogojem, da je pošiljka OEEO v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (2).“

„1.  Ob upoštevanju prednostnih vidikov iz hierarhije ravnanja z odpadki in vplivov prometa na okolje se obdelava lahko izvede zunaj zadevne države članice ali Unije, pod pogojem, da je pošiljka OEEO v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (2).

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja odpadkov.“

_________________

_________________

(2) UL L 316, 4.12.2007, str. 6.

(2) UL L 316, 4.12.2007, str. 6.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2012/19/EU

Člen 16 – odstavek 5a do 5d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se zbirajo, obdelujejo in sporočijo z uporabo usklajene metodologije in v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d, ki podpira cilje glede ponovne uporabe podatkov in odprtih podatkov. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].

5b.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s tem členom, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.

5b.  Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s tem členom, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti. Poročilo o preverjanju kakovosti se pripravi v usklajeni obliki.

5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov ter razpoložljivosti odprtih podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, in nato vsaka tri leta.

5d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“.

5d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi usklajeno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a, in obliko poročil o preverjanju kakovosti iz odstavka 5b. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Člen 17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 17a

 

Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo

 

1.   Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente ali druge ukrepe. Države članice lahko v ta namen uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe iz Priloge Xa.

 

2.   Države članice do ... [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne ekonomske instrumente ali druge ukrepe, sprejete v skladu z odstavkom 1.“

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2a (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Priloga Xa

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Vstavi se Priloga Xa, kot je določeno v Prilogi III k tej direktivi.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Priloga I (novo)

Direktiva 2000/53/ES

Priloga II a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga I

 

Direktivi 2000/53/ES se doda Priloga IIa:

 

„Priloga IIa

 

Instrumenti za spodbujanje vzpostavitve hierarhije ravnanja z odpadki in prehoda na krožno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1.  postopno zviševanje dajatev in/ali pristojbin za odlaganje na odlagališčih za vse kategorije odpadkov (komunalni, inertni, drugi);

 

1.2.  uvedba ali povišanje dajatev in/ali pristojbin za sežiganje;

 

1.3.  programi neposredne zaščite cen za spodbujanje ponovne uporabe, popravila in recikliranja;

 

1.4.  internalizacija pozitivnih in negativnih zunanjih stroškov, povezanih z recikliranjem in primarnimi surovinami;

 

1.5.  uvedba nizkega ali ničelnega davka na dodano vrednost za popravilo, material za popravilo in prodajo rabljenih proizvodov;

 

1.6.  postopna razširitev sistemov „odvrzi in plačaj“ na vse ozemlje držav članic, da bi povzročitelje komunalnih odpadkov spodbudili k zmanjšanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov;

 

1.7.  zelene dajatve ali napredne pristojbine za odstranjevanje, ki veljajo za proizvode, za katere ni shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.8.  ukrepi za večjo stroškovno učinkovitost obstoječih in prihodnjih shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.9.  naložbena pomoč projektom za spodbujanje vzpostavitve hierarhije ravnanja z odpadki;

 

1.10  razširitev področja uporabe shem odgovornosti proizvajalca na nove tokove odpadkov;

 

1.11.  vračilo kavcije ter druge sisteme, ki spodbujajo proizvajalce komunalnih odpadkov in ekonomske operaterje k zmanjševanju količine nastalih odpadkov, njihovi ponovni uporabi ali recikliranju;

 

1.12.  ekonomske spodbude za lokalne organe, da bi spodbujali preprečevanje nastajanja odpadkov ter razvijali in okrepili sisteme ločenega zbiranja;

 

1.13.  ukrepi v podporo razvoju sektorjev ponovne uporabe;

 

1.14.  merila za zelena javna naročila, ki spodbujajo hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.15.  ukrepi za postopno ukinitev škodljivih subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.16.  spodbude za oblikovanje in dajanje na trg za proizvode, s katerimi s preprečuje nastajanje odpadkov, kot je blago, ki ga je mogoče popraviti.

 

2.  Drugi ukrepi:

 

2.1.  izrecna prepoved sežiganja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati;

 

2.2.  tržne omejitve za proizvode in embalažo za enkratno uporabo in proizvode in embalažo, ki jih ni mogoče reciklirati;

 

2.3.  tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi bi podprli razvoj trgov za ponovno uporabljene proizvode in reciklirane (tudi kompostirane) materiale ter povečali kakovost recikliranih materialov;

 

2.4.  ukrepi, ki zajemajo vračilo davka in/ali davčne oprostitve;

 

2.5.  ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju smetenja, vključno z namenskimi kampanjami, s katerimi bi zmanjšali nastajanje odpadkov pri viru in zagotovili visoko raven sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;

 

2.6.  ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) med vsemi pristojnimi javnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanje drugih osrednjih deležnikov;

 

2.7.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnitev posameznih ciljev;

 

2.8.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje preprečevanja nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo in recikliranje;

 

2.9.  vzpostavitev komunikacijskih platform, s katerimi bi spodbudili izmenjavo primerov dobre prakse med sektorji, socialnimi partnerji, lokalnimi organi, pa tudi med državami članicami;

 

2.10.  uvedba minimalne vsebnosti recikliranih materialov v proizvodih;

 

2.11.  vsi ustrezni alternativni ali dodatni ukrepi za izpolnitev istega cilja.“

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Priloga II (novo)

Direktiva 2006/66/ES

Priloga IVa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga II

 

Direktivi 2006/66/ES se doda Priloga IVa:

 

„Priloga IVa

 

Instrumenti za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki;

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1.  postopno zviševanje dajatev in/ali pristojbin za odlaganje na odlagališčih za vse kategorije odpadkov (komunalni, inertni, drugi);

 

1.2.  uvedba ali povišanje dajatev in/ali pristojbin za sežiganje;

 

1.3.  programi neposredne zaščite cen za spodbujanje ponovne uporabe, popravila in recikliranja;

 

1.4.  internalizacija pozitivnih in negativnih zunanjih stroškov, povezanih z recikliranjem in primarnimi surovinami;

 

1.5.  uvedba nizkega ali ničelnega davka na dodano vrednost za popravilo, material za popravilo in prodajo rabljenih proizvodov;

 

1.6.  postopna razširitev sistemov „odvrzi in plačaj“ na vse ozemlje držav članic, da bi povzročitelje komunalnih odpadkov spodbudili k zmanjšanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov;

 

1.7.  zelene dajatve ali plačila za napredno odlaganje odpadkov za proizvode, kjer programi odgovornosti proizvajalca niso bili uvedeni;

 

1.8.  ukrepi za večjo stroškovno učinkovitost obstoječih in prihodnjih shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.9.  naložbena pomoč projektom spodbujanja uporabe hierarhije ravnanja z odpadki;

 

1.10  področje uporabe pri shemah odgovornosti proizvajalca se razširi na nove tokove odpadkov;

 

1.11.  vračilo pologa ter druge sisteme, ki spodbujajo proizvajalce komunalnih odpadkov in ekonomske operaterje k zmanjševanju količine nastalih odpadkov, njihovi ponovni uporabi ali recikliranju;

 

1.12.  ekonomske spodbude za lokalne organe, da bi spodbujali preprečevanje nastajanja odpadkov ter razvijali in okrepili sisteme ločenega zbiranja;

 

1.13.  ukrepi, s katerimi se spodbuja razvoj sektorjev ponovne uporabe;

 

1.14.  merila za zelena javna naročila, ki spodbujajo hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.15.  ukrepi za postopno ukinitev škodljivih subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.16.  spodbude za oblikovanje in dajanje na trg za proizvode, s katerimi s preprečuje nastajanje odpadkov, kot je blago, ki ga je mogoče popraviti.

 

2.  Drugi ukrepi:

 

2.1.  izrecna prepoved sežiganja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati;

 

2.2.  tržne omejitve za proizvode in embalažo za enkratno uporabo in proizvode in embalažo, ki jih ni mogoče reciklirati;

 

2.3.  tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi bi podprli razvoj trgov za ponovno uporabljene proizvode in reciklirane (tudi kompostirane) materiale ter povečali kakovost recikliranih materialov;

 

2.4.  ukrepi, ki zajemajo vračilo davka in/ali davčne oprostitve;

 

2.5.  ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju smetenja, vključno z namenskimi kampanjami, s katerimi bi zmanjšali nastajanje odpadkov pri viru in zagotovili visoko raven sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;

 

2.6.  ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) med vsemi pristojnimi javnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanje drugih osrednjih deležnikov;

 

2.7.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnitev posameznih ciljev;

 

2.8.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje preprečevanja nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo in recikliranje;

 

2.9.  vzpostavitev komunikacijskih platform, s katerimi bi spodbudili izmenjavo primerov dobre prakse med sektorji, socialnimi partnerji, lokalnimi organi, pa tudi med državami članicami;

 

2.10.  uvedba minimalne vsebnosti recikliranih materialov v proizvodih;

 

2.11.  vsi ustrezni alternativni ali dodatni ukrepi za izpolnitev istega cilja.“

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Priloga III (novo)

Direktiva 2012/19/EU

Priloga Xa (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga III

 

V Direktivi 2012/19/EU se vstavi Priloga Xa:

 

„Priloga Xa

 

Instrumenti za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki;

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1.  postopno zviševanje dajatev in/ali pristojbin za odlaganje na odlagališčih za vse kategorije odpadkov (komunalni, inertni, drugi);

 

1.2.  uvedba ali povišanje dajatev in/ali pristojbin za sežiganje;

 

1.3.  programi neposredne zaščite cen za spodbujanje ponovne uporabe, popravila in recikliranja;

 

1.4.  internalizacija pozitivnih in negativnih zunanjih stroškov, povezanih z recikliranjem in primarnimi surovinami;

 

1.5.  uvedba nižje ali ničelne stopnje davka na dodano vrednost za popravilo in prodajo rabljenih proizvodov;

 

1.6.  postopna razširitev sistemov „odvrzi in plačaj“ na vse ozemlje držav članic, da bi povzročitelje komunalnih odpadkov spodbudili k zmanjšanju, ponovni uporabi in recikliranju odpadkov;

 

1.7.  zelene dajatve ali napredne pristojbine za odstranjevanje, ki veljajo za proizvode, za katere ni shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.8.  ukrepi za večjo stroškovno učinkovitost obstoječih in prihodnjih shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.9.  naložbena pomoč projektom za spodbujanje vzpostavitve hierarhije ravnanja z odpadki;

 

1.10  področje uporabe pri shemah odgovornosti proizvajalca se razširi na nove tokove odpadkov;

 

1.11.  vračilo kavcije ter druge sisteme, ki spodbujajo proizvajalce komunalnih odpadkov in ekonomske operaterje k zmanjševanju količine nastalih odpadkov, njihovi ponovni uporabi ali recikliranju;

 

1.12.  ekonomske spodbude za lokalne organe, da bi spodbujali preprečevanje nastajanja odpadkov ter razvijali in okrepili sisteme ločenega zbiranja;

 

1.13.  ukrepi v podporo razvoju sektorjev ponovne uporabe;

 

1.14.  merila za zelena javna naročila, ki spodbujajo hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.15.  ukrepi za postopno ukinitev škodljivih subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki;

 

1.16.  spodbude za oblikovanje in dajanje na trg za proizvode, s katerimi s preprečuje nastajanje odpadkov, kot je blago, ki ga je mogoče popraviti.

 

2.  Drugi ukrepi:

 

2.1.  izrecna prepoved sežiganja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati;

 

2.2.  tržne omejitve za proizvode in embalažo za enkratno uporabo in proizvode in embalažo, ki jih ni mogoče reciklirati;

 

2.3.  tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi bi podprli razvoj trgov za ponovno uporabljene proizvode in reciklirane (tudi kompostirane) materiale ter povečali kakovost recikliranih materialov;

 

2.4.  ukrepi, ki zajemajo vračilo davka in/ali davčne oprostitve;

 

2.5.  ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju smetenja, vključno z namenskimi kampanjami, s katerimi bi zmanjšali nastajanje odpadkov pri viru in zagotovili visoko raven sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;

 

2.6.  ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) med vsemi pristojnimi javnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanje drugih osrednjih deležnikov;

 

2.7.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnitev posameznih ciljev;

 

2.8.  uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje preprečevanja nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo in recikliranje;

 

2.9.  vzpostavitev komunikacijskih platform, s katerimi bi spodbudili izmenjavo primerov dobre prakse med sektorji, socialnimi partnerji, lokalnimi organi, pa tudi med državami članicami;

 

2.10.  uvedba minimalne vsebnosti recikliranih materialov v proizvodih;

 

2.11.  vsi ustrezni alternativni ali dodatni ukrepi za dosego istih ciljev.“

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Direktiva o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

Referenčni dokumenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.12.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Pavel Telička

2.2.2016

Obravnava v odboru

14.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spiraki (Maria Spyraki)


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Direktiva o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi

Referenčni dokumenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Datum predložitve EP

2.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum sprejetja

24.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Datum predložitve

30.1.2017

Pravno obvestilo