Förfarande : 2015/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2017

Ingivna texter :

A8-0013/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

BETÄNKANDE     ***I
PDF 783kWORD 105k
30.1.2017
PE 580.560v02-00 A8-0013/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Simona Bonafè

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0593),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0383/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0013/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser används varsamt och ändamålsenligt samt främja principerna för den cirkulära ekonomin.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  En ren, effektiv och hållbar cirkulär ekonomi kräver att farliga ämnen tas bort från produkter redan på projekteringsstadiet och här bör man inom den cirkulära ekonomin erkänna att det sjunde miljöhandlingsprogrammet uttryckligen påbjudit utveckling av giftfria materialkretslopp, så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.

Motivering

EU bör inrikta sig på en ren cirkulär ekonomi och undvika en eventuellt stor risk för att allmänheten och marknaden i framtiden förlorar förtroendet för återvunnet material och det samtidigt skapas en avfallsbelastning som aldrig tar slut. Den stora svårigheten i samband med materialåtervinning är att det förekommer farliga ämnen i olika material. EU bör inrikta sig på att få bort dessa farliga ämnen från produkter och avfall, och inte vålla risker för folkhälsan och miljön genom att undanta vissa kategorier av företag eller produkter från säkerhetskraven och genom att göra det omöjligt att i framtiden identifiera dessa kontaminerade material.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  En effektiv och energisnål förvaltning av sekundära råvaror måste säkerställas, och man bör man prioritera FoU-insatser för att uppnå detta mål. Kommissionen bör också överväga att lägga fram ett förslag om klassificering av avfall för att stödja en unionsmarknad för sekundära råvaror.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  När återvunnet material kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.

Motivering

Reach-förordningen gäller inte för avfall, såsom det står i artikel 2.2: ”Avfall enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG är inte ett ämne, en beredning eller en vara i den mening som avses i artikel 3 i denna förordning”.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Det industriella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste åren som ett resultat av teknikens framsteg och av ökade globala varuflöden. Dessa faktorer innebär nya utmaningar för en miljöansvarsfull avfallshantering och avfallsbehandling, som man bör gripa sig an genom en kombination av ökade forskningsinsatser och riktade regleringsverktyg. Planerat åldrande är ett växande problem, som i sig strider mot målen för en cirkulär ekonomi, och åtgärder för att avskaffa det bör därför vidtas, genom att alla huvudaktörer, näringslivet, kunder och tillsynsmyndigheter gör en gemensam insats.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

(3)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter mellan medlemsstater. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i dessa direktiv har uppnåtts bör de därför använda de gemensamma metoder som kommissionen tagit fram, i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikbyråer och de nationella myndigheterna med ansvar för avfallshantering.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att den separata insamlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) följs av en lämplig behandling. För att säkerställa lika villkor och efterlevnad av avfallslagstiftningen och begreppet cirkulär ekonomi bör kommissionen ta fram gemensamma standarder för behandlingen av WEEE, såsom det uppdrogs åt kommissionen i direktiv 2012/19/EU.

Ändringsförslag     8

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter och lika villkor mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporterna om uppfyllelsen av målen i dessa direktiv bör de därför åläggas att använda de senaste metoderna som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(4)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter och lika villkor mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporterna om uppfyllelsen av målen i dessa direktiv bör de därför åläggas att använda de gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikbyråer.

Motivering

Kommissionen bör utveckla gemensamma metoder för insamling av uppgifter och behandling av dem, för att förbättra uppgifternas kvalitet och tillförlitlighet inom hela EU och för att komplettera de gemensamma beräkningsmetoder som redan finns för de tre berörda direktiven.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att bidra till uppnåendet av målen i detta direktiv och till att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samarbetet och utbytet av information och bästa praxis, dels mellan medlemsstaterna, dels mellan olika sektorer av ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet, och det skulle bidra, dels till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer, dels till att stödja industriell symbios.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG gäller som prioritetsordning för unionens lagstiftning om förebyggande och hantering av avfall. Hierarkin gäller därför för uttjänta fordon, batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter När medlemsstaterna uppfyller målet i detta direktiv bör de vidta nödvändiga åtgärder för att beakta de avfallshierarkiska prioriteringarna och säkerställa att de genomförs i praktiken.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Eftersom det finns ett växande behov av att hantera och materialåtervinna avfall inom unionen, i överensstämmelse med den cirkulära ekonomin, bör tonvikt läggas på att säkerställa att avfallstransporterna sker i enlighet med principerna och kraven i miljölagstiftningen, framför allt närhetsprincipen, principen om att återvinning ska ha företräde och principen om självförsörjning. Kommissionen bör undersöka om det är önskvärt att införa en enda kontaktpunkt för det administrativa förfarandet för avfallstransporter, i syfte att minska den administrativa bördan. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter.

Ändringsförslag     12

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2000/53/EG med avseende på de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om genomförandet av målen för återanvändning och återvinning av uttjänta fordon, samt för genomförandet av direktiv 2012/19/EU med avseende på metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om genomförandet av de mål som fastställs för insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111a.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Ett standardskäl som rör kommissionens genomförandebefogenheter behöver läggas till.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  För att fastställa metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2006, s. 1). Framför allt, för att säkerställa likvärdigt deltagande i arbetet med att förbereda delegerade akter, tillställs Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med att förbereda delegerade akter.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 6 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.  Medlemsstaterna skall genom erforderliga åtgärder se till att alla uttjänta fordon lagras (även tillfälligt) och behandlas i enlighet med de allmänna krav som fastställs i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG, och i överensstämmelse med de tekniska minimikrav som fastställs i bilaga I till det här direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om hälsoskydd och miljö.”

”1.  Medlemsstaterna skall genom erforderliga åtgärder se till att alla uttjänta fordon lagras (även tillfälligt) och behandlas i enlighet med de avfallshierarkiska prioriteringar och allmänna krav som fastställs i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG, och i överensstämmelse med de tekniska minimikrav som fastställs i bilaga I till det här direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om hälsoskydd och miljö.”

Motivering

I syfte att säkerställa enhetlighet och rättssäkerhet när det gäller EU:s avfallslagstiftning är det nödvändigt med en hänvisning till avfallshierarkin i artiklarna 1, 6 och 7.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med de gemensamma metoder som avses i punkt 1d i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 1d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1ca (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1ca.  I rapporten får kommissionen inkludera information om genomförandet av detta direktiv som helhet och dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

1d.  Kommissionen ska anta delegerade akter för att fastställa de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1da.  Senast den 31 december 2018, i samband med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, ska kommissionen se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning, och beakta målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi. Särskild uppmärksamhet ska ägnas transporter av begagnade fordon som misstänks vara uttjänta fordon. För detta ändamål ska riktlinjerna n:r 9 för kontaktorganen för transporter av uttjänta fordon användas. Kommissionen ska även undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 9a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 22a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 22a

 

Uppgifter

 

1.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med artiklarna 10 och 12 ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

 

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera denna förordning genom att fastställa metoder för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av dem.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 23 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a)  I artikel 23 ska rubriken ersättas med följande:

”Översyn”

Rapportering och översyn”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 23 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  ”Kommissionen ska före utgången av 2016 utarbeta en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion.”

1.  ”Kommissionen ska före utgången av 2016 och vart tredje år därefter utarbeta en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion.”

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följande punkt ska läggas till:

 

”3a.  Senast den 31 december 2018, i samband med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, ska kommissionen se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning. Vid översynen ska det tas hänsyn till målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi, och till den tekniska utvecklingen av nya batterityper där det inte används farliga ämnen, framför allt inte några tungmetaller eller andra metaller eller metalljoner. Kommissionen ska även undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 23aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 23aa

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led -1 (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 8.5 ska första stycket ersättas med följande:

”För att skydda miljön får medlemsstaterna fastställa minimikvalitetsnormer för behandlingen av insamlat WEEE.”

”För att skydda miljön ska medlemsstaterna fastställa minimikvalitetsnormer för behandlingen av insamlat WEEE.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led -1a (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a)   I artikel 8.5 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer som särskilt ska bygga på de standarder som tagits fram av de europeiska standardiseringsorganen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”

”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel och i enlighet med det uppdrag som ges i direktiv 2012/19/EU, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med de gemensamma metoder som avses i punkt 5d i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. De ska säkerställa att det rapporteras uppgifter om alla aktörer som arbetar med insamling och/eller hantering av WEEE. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 5d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5ca (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5ca.  Kommissionen ska i rapporten inkludera information om genomförandet av direktivet som helhet och dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta direktiv.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

5d.  Kommissionen ska anta delegerade akter för att fastställa de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5da (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5da.  Vid den översyn som avses i punkt 5c ska kommissionen, inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning, och beakta målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi. Kommissionen ska undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1a (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 16a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

(1)

EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

EUT C 17, 18.1.2017, s. 46.


MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att förenkla medlemsstaternas skyldigheter när det gäller rapporteringsskyldigheter och att anpassa dem till rapporteringsbestämmelserna i ramdirektivet om avfall, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och direktivet om deponering av avfall. Förslaget syftar också till att anpassa bestämmelserna om kommittéförfarandena till Lissabonfördraget.

Föredraganden ställer sig i stort bakom målet med förslaget och anser att kontroll av genomförandet av målet bör grunda sig på fullgoda och tillförlitliga uppgifter. Medlemsstaterna bör därför inrikta sina insatser på korrekt insamling och överföring av uppgifter till kommissionen. Ändringsförslagen syftar till att stärka uppgifternas kvalitet genom att införa en kvalitetskontroll i batteridirektivet. Kommissionen bör också utveckla gemensamma metoder för insamling, systematisering och behandling av uppgifter i samarbete med nationella statistikkontor för att garantera jämförbarheten av uppgifter av hög kvalitet. Ändringsförslagen syftar också till att bibehålla kommissionens skyldighet att bedöma och rapportera om genomförandet av direktiven, liksom om deras påverkan på miljön och människors hälsa. I utvärderingsrapporterna ska kommissionen bedöma huruvida de väsentliga delarna av direktiven, inbegripet målen, behöver ses över för att värna lagstiftningens ändamålsenlighet. Rapporterna bör åtföljas av lagstiftningsförslag, om det uppkommer ett behov av förbättring och högre ambitionsnivå. Ändringsförslag har också lagts fram för att anpassa ordalydelsen till det nya interinstitutionella avtalet av den 16 april 2016.

Eftersom efterfrågan på avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, batterier och uttjänta fordon ökar allt mer, vilket leder till olikartat avfall bestående av uttjänta produkter, och eftersom detta avfall är en källa till värdefulla och sällsynta råvaror, bör de tre direktiven omfattas av en omfattande översyn inom en snar framtid i samband med den cirkulära ekonomin, som grundas på en korrekt konsekvensbedömning och med beaktande av ekodesignen, att returråvaror måste återvinnas i större omfattning, den tekniska utvecklingen liksom övriga mål och initiativ för unionens politik för en cirkulär ekonomi.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (20.10.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Föredragande av yttrande: Pavel Telička

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen antog den 2 december 2015 ett nytt paket för cirkulär ekonomi, som innehåller en handlingsplan för den cirkulära ekonomin och fyra lagstiftningsförslag om avfall. Syftet med det här lagstiftningsförslaget är att fastställa mål för avfallsminskning, däribland mål för deponering, återanvändning och materialåtervinning, vilka ska uppfyllas senast 2030. I det föreslås också en ambitiös och trovärdig långsiktig riktning för avfallshanteringen och materialåtervinningen.

Även om ITRE-utskottet beslutade att dela upp paketet i fyra separata ärenden, är dessa nära kopplade till varandra. Många av ändringarna rörande statistik om och definitioner av avfall presenteras i ramdirektivet om avfall, medan de mål och skyldigheter som grundar sig på dessa definitioner eller denna statistik presenteras i de tre andra direktiven. Därför är det viktigt att se till att ärendena är samstämda.

Föredraganden av yttrandet välkomnar kommissionens reviderade förslag, eftersom det representerar ett bredare, mer övergripande och mer realistiskt tillvägagångssätt. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är en förutsättning för att säkerställa lika villkor mellan medlemsstaterna och för en effektiv avfallshantering i EU. Ytterligare förbättringar på detta område behövs onekligen. De mål som kommissionen föreslår måste vara ambitiösa men samtidigt realistiska och uppnåeliga för alla medlemsstater, annars riskerar EU en fragmentering av den inre marknaden och en icke-inkluderande och därmed ojämn utveckling på detta område. En långsiktig vision med tillräckligt ambitiösa mål är rätt väg framåt. Föredraganden är emellertid fortfarande tveksam till den metod som används för att fastställa mål oavsett hur lämpliga målen är. Dessutom kommer man efter insamlingen av tillförlitliga och jämförbara uppgifter att behöva se över målen och ambitionerna på lämplig nivå. Föredraganden beklagar också att hela förslaget saknar fokus på utbildning och information som skulle kunna utgöra själva kärnan av omvandlingen.

Målet med ändringsdirektiven om uttjänta fordon, om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning är att förenkla medlemsstaternas rapporteringsskyldighet. Föredragandens ståndpunkt är att lagstiftningen ska förenklas för medlemsstaterna och företag och att de inte ska påläggas ytterligare onödiga skyldigheter och att det ska skapas lika villkor för marknadsdeltagarna. Det är inte önskvärt med ytterligare nya bestämmelser, utan det bör i stället skapas ett företagsklimat, där företagen kan tillämpa de miljövänligaste och kostnadseffektivaste lösningarna, i överensstämmelse med den långsiktiga strategin. Medlemsstaterna måste skapa lämpliga förutsättningar, inbegripet skattemässiga incitament, och stödja industriell symbios för att skapa förutsättningar för tillverkare att leva upp till sitt ansvar. Föredraganden ställer sig dock frågande till om kommissionens förslag om batterier och ackumulatorer kommer att leda till sådana resultat.

Om EU realistiskt vill överväga en övergång till den cirkulära ekonomin måste det skapas en lämplig infrastruktur och en öppen marknad för transport och hantering av avfall i EU. Detta har inte skett hittills och i framtiden kan det bli ett hinder för effektiv avfallshantering i EU. Föredraganden föreslår därför att kommissionen bör undersöka om det är önskvärt att införa en enda kontaktpunkt för det administrativa förfarandet för transport av avfall, i syfte att minska den administrativa bördan och påskynda förfarandet.

En annan viktig del av ramen är hanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) sedan det samlats in separat. Separat insamling av WEEE är meningslös utan någon efterföljande lämplig behandling. Några av EU:s medlemsstater har redan infört obligatoriska standarder för behandling av WEEE (EN 50625-serien), och föredraganden uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att göra det obligatoriskt med efterlevnad av EN 50625-serien om behandling av WEEE.

Föredraganden vill också uppmärksamma exporten av produkter som anses som elektroniskt avfall och returråvaror (WEEE men också metallskrot, plast etc.) till länder utanför EU. EU bör fokusera på att övervaka behandlingen och återvinningen av sådana material utanför sitt territorium, vilket nämns i ramdirektivet om avfall, men också på den illegala exporten av dessa råmaterial till tredjeländer, vilket främst är en fråga om upprätthållande av nuvarande lagstiftning. Kommissionens förslag om avfallslagstiftning ger inte utrymme för att ta itu med dessa frågor. Kommissionen bör dock ta itu med detta vid översynen av förordningen om transport av avfall och tillhörande lagstiftning, i syfte att förhindra export till länder utanför EU, och fokusera på genomförande och upprätthållande av nuvarande lagstiftning. Det är positivt att kommissionen arbetar med ytterligare förslag inom områden såsom ekodesign eller genomförandet av vissa direktiv, vilket kan bidra till minska den illegala exporten av e-avfall.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av protokoll (nr 2) till fördraget om Europeiska unionen om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt, främja en mer cirkulär ekonomi, öka energieffektiviteten och minska unionens resursberoende.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  En effektiv och energisnål förvaltning av sekundära råvaror måste säkerställas, och man bör man prioritera FoU-insatser för att uppnå detta mål. Kommissionen bör också överväga att lägga fram ett förslag om klassificering av avfall för att stödja en unionsmarknad för sekundära råvaror.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Det industriella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste åren som ett resultat av teknikutveckling och ökade globala varuflöden. Dessa faktorer innebär nya utmaningar för en miljövänlig avfallshantering, som man bör gripa sig an genom en kombination av ökade forskningsinsatser och riktade regleringsverktyg. Planerat åldrande är ett växande problem, som i sig strider mot målen för en cirkulär ekonomi. Man bör därför gripa sig an problemet med avsikten att undanröja det genom att alla huvudaktörer, näringslivet, kunder och tillsynsmyndigheter gör en gemensam insats.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

(3)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inför harmoniserade metoder för insamling och behandling av uppgifter och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, lämpligtvis Eurostat, och genom att man tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport, som bör bygga på ett harmoniserat format. Tillförlitlig rapportering av jämförbara statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar genomföranderapporterna enligt detta direktiv bör de därför använda de senaste metoderna som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att den separata insamlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) följs av en lämplig behandling. Om vissa men inte alla behandlare av WEEE har lämpliga behandlingsmetoder kommer miljöriskerna att öka. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU1a gav kommissionen i uppdrag att utveckla gemensamma standarder för behandling av WEEE (EN 50625-serien). Kommissionen bör för att säkerställa lika villkor och efterlevnad av avfallslagstiftningen och begreppet cirkulär ekonomi utfärda en genomförandeakt för att göra dessa standarder rättsligt bindande.

 

_____________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

(4)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter och lika villkor mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporterna om uppfyllelsen av målen i dessa direktiv bör de därför åläggas att använda de senaste metoderna som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG gäller som prioritetsordning för unionens lagstiftning som rör förebyggande och hantering av avfall. Hierarkin gäller därför för uttjänta fordon, batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Medlemsstaterna bör i samband med att de uppfyller målet i detta direktiv vidta nödvändiga åtgärder för att beakta avfallshierarkins prioriteringar och säkerställa det praktiska genomförandet av dessa prioriteringar.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  För att målen i detta direktiv ska uppfyllas bör det bli enklare och billigare att transportera avfall inom unionen, med enklare förfaranden för företag, samtidigt som miljönormerna upprätthålls. Kommissionen bör ta upp detta vid översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/20061a.

 

______________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Eftersom det finns ett växande behov av att hantera och materialåtervinna avfall inom unionen, i överensstämmelse med den cirkulära ekonomin, bör tonvikt läggas på att säkerställa att avfallstransporterna är i enlighet med principerna och kraven i miljölagstiftningen, framför allt närhetsprincipen, principen om att återvinning ska ha företräde och principen om självförsörjning. Kommissionen bör undersöka om det är önskvärt att införa en enda kontaktpunkt för det administrativa förfarandet för transport av avfall, i syfte att minska den administrativa bördan. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 8 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.  Medlemsstaterna skall genom erforderliga åtgärder se till att producenterna tillhandahåller demonteringsinformation för varje typ av nytt fordon som släpps ut på marknaden, inom sex månader efter fordonets utsläppande på marknaden. I denna information skall de olika fordonskomponenterna och fordonsmaterialen samt lokaliseringen av de farliga ämnena i fordonen anges i den omfattning som behövs för att behandlingsanläggningarna skall kunna följa bestämmelserna i detta direktiv, särskilt i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 7.”

”3.  Medlemsstaterna skall genom erforderliga åtgärder se till att producenterna tillhandahåller demonteringsinformation för varje typ av nytt fordon som släpps ut på marknaden, inom sex månader efter fordonets utsläppande på marknaden, i elektroniskt format. I denna information skall de olika fordonskomponenterna och fordonsmaterialen samt lokaliseringen av de farliga ämnena i fordonen anges i den omfattning som behövs för att behandlingsanläggningarna skall kunna följa bestämmelserna i detta direktiv, särskilt i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 7.”

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 8a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

1.  För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument eller andra åtgärder. Medlemsstaterna får för detta ändamål använda de ekonomiska instrument eller andra åtgärder som finns förtecknade i bilaga IIa.

 

2.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda ekonomiska instrument eller andra åtgärder som införts i enlighet med punkt 1 senast den ... [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9 – punkt 1a–1d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska samlas in och behandlas med hjälp av en harmoniserad metod för att de ska vara jämförbara och rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d och som stöder mål om vidareanvändning av uppgifter jämte mål om öppna uppgifter. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

1b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

1b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport. Kvalitetskontrollrapporten ska utarbetas enligt ett harmoniserat format.

1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens och tillgången på öppna uppgifter. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter medlemsstaternas första rapportering av uppgifterna och vart tredje år därefter.

1d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

1d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den harmoniserade metoden för insamling och bearbetning av uppgifter och formatet för jämförbar rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a och för den kvalitetskontrollrapport som avses i punkt 1b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2000/53/EG

Bilaga IIa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Texten i bilaga I till detta direktiv ska införas som bilaga IIa.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 15 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1) Artikel 15.1 ska ersättas med följande:

”1.  Behandling och återvinning kan genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför gemenskapen under förutsättning att transporten av förbrukade batterier och ackumulatorer sker i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1).”

”1.  Utan att man åsidosätter avfallshierarkiprioriteringarna och transporternas miljöpåverkan, kan behandling och återvinning genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför gemenskapen under förutsättning att transporten av förbrukade batterier och ackumulatorer sker i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1).

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter.

__________________

__________________

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s.1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

(1) EGT L 30, 6.2.1993, s.1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 21a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 21a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

1.  För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument eller andra åtgärder. Medlemsstaterna får för detta ändamål använda de ekonomiska instrument eller andra åtgärder som finns förtecknade i bilaga IVa.

 

2.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda ekonomiska instrument eller andra åtgärder som införts i enlighet med punkt 1 senast den ... [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 22a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 22a

 

Insamling, behandling och rapportering av uppgifter

 

1.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med artiklarna 10 och 12 ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

 

2.  Metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2.”

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 2 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Artikel 23 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  Följande led ska läggas till i punkt 2:

 

ba)  utvecklingen av de åtgärder som vidtagits för hantering av alla förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer, inklusive en översikt över hur de bästa tillgängliga teknikerna används.”

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2006/66/EG

Bilaga IVa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Texten i bilaga II till detta direktiv ska införas som bilaga IVa.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)   Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om en välfungerande inre marknad och om produktutformning, inbegripet direktiv 2009/125/EG, uppmuntra samarbete mellan producenter, reparatörer och materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan utformning och tillverkning av EEE som syftar till lättare reparation, återanvändning, demontering och återvinning av WEEE, dess beståndsdelar och material. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder så att de ekodesignkrav som ska underlätta återanvändning och behandling av WEEE och som fastställdes inom ramen för direktiv 2009/125/EG tillämpas och att producenterna inte genom särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE återanvänds, såvida inte särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser har avgörande fördelar, till exempel med hänsyn till skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.”

”Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av kraven i unionslagstiftningen om en välfungerande inre marknad och om produktutformning, inbegripet direktiv 2009/125/EG, uppmuntra samarbete mellan producenter, reparatörer och materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan utformning och tillverkning av EEE som syftar till lättare reparation, återanvändning, demontering och återvinning av WEEE, dess beståndsdelar och material, och att de utesluter införlivandet i produkten av alla former av tekniker för planerat åldrande. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder så att de ekodesignkrav som ska underlätta återanvändning och behandling av WEEE och som fastställdes inom ramen för direktiv 2009/125/EG tillämpas och att producenterna inte genom särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser förhindrar att WEEE repareras och återanvänds, såvida inte särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser har avgörande fördelar, till exempel med hänsyn till skyddet av miljön och/eller säkerhetskrav.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 5 – punkt 2 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a)   I artikel 5.2 ska led a ersättas med följande:

”a)  det inrättas system som gör det möjligt för slutanvändarna och distributörerna att avgiftsfritt återlämna sådant avfall. Medlemsstaterna ska se till att det i synnerhet i förhållande till befolkningstätheten finns ett nödvändigt antal insamlingsplatser som är lätt tillgängliga,

”a)  det inrättas system som gör det möjligt för slutanvändarna och distributörerna att avgiftsfritt återlämna sådant avfall. Medlemsstaterna ska se till att det i synnerhet i förhållande till befolkningstätheten finns ett nödvändigt antal insamlingsplatser som är lätt och regelbundet tillgängliga,”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1b (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 6 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1b)  I artikel 6 ska rubriken ersättas med följande:

Bortskaffande och transport av insamlat WEEE”

Användning av insamlat WEEE”

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1c (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 6 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1c)  I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.  Medlemsstaterna ska se till att insamlingen och transporten av separat insamlat WEEE görs på ett sådant sätt att optimala villkor möjliggörs för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och för att begränsa spridningen av farliga ämnen.

”2.  Medlemsstaterna ska se till att insamlingen och transporten av separat insamlat WEEE görs på ett sådant sätt att optimala villkor möjliggörs för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och för att begränsa spridningen av farliga ämnen.

För att maximera förberedelsen för återanvändning ska medlemsstaterna verka för att, före ytterligare överföringar, det genom insamlingssystem eller insamlingsplatser är möjligt att vid insamlingspunkterna avskilja WEEE som ska förberedas för återvinning från annat separerat insamlat WEEE; medlemsstaterna kan i detta syfte särskilt verka för att personal från återanvändningsbranschen beviljas tillträde till dessa platser.”

För att maximera förberedelsen för återanvändning ska medlemsstaterna verka för att, före ytterligare överföringar, det genom insamlingssystem eller insamlingsplatser är möjligt att vid insamlingspunkterna avskilja WEEE som ska förberedas för återvinning från annat separerat insamlat WEEE; medlemsstaterna kan i detta syfte särskilt verka för att personal från återanvändningsbranschen beviljas tillträde till dessa platser.

 

Med hänsyn till avfallshierarkiprioriteringarna och transporternas miljöpåverkan och utan att det påverkar tillämpningen av principen om producentens ansvar, ska det arbetas för att separat insamlat WEEE görs åtkomligt för lokala reparatörer och återanvändare.”

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1d (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1d)   Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.  Medlemsstaterna ska se till att producenter eller tredje part som handlar för deras räkning inrättar system för återvinning av WEEE och att de använder bästa tillgängliga teknik. Producenterna får inrätta systemen individuellt eller kollektivt. Medlemsstaterna ska se till att alla inrättningar eller företag som bedriver insamlings- och behandlingsverksamhet lagrar och behandlar WEEE i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga VIII.”

”3.  Medlemsstaterna ska se till att tillverkare eller tredje part som handlar för deras räkning eller tredje aktörer på marknaden inrättar system för återvinning av WEEE och att de använder bästa tillgängliga teknik, och att de tillhandahåller lämplig information för återvinning till inrättning eller företag som utför behandlingsverksamhet. Producenterna får inrätta systemen individuellt eller kollektivt. Medlemsstaterna ska se till att alla inrättningar eller företag som bedriver insamlings- och behandlingsverksamhet lagrar och behandlar WEEE i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga VIII.”

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led 1e (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1e)  I artikel 8.5 ska första stycket ersättas med följande:

”För att skydda miljön ska medlemsstaterna fastställa minimikvalitetsnormer för behandlingen av insamlat WEEE.

”För att skydda miljön ska medlemsstaterna fastställa minimikvalitetsnormer för behandlingen av insamlat WEEE. Medlemsstaterna ska offentliggöra normerna.”

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led 1f (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1f)  I artikel 8.5 ska andra stycket utgå.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1g (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1g)  I artikel 8.5 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer som särskilt ska bygga på de standarder som tagits fram av de europeiska standardiseringsorganen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2.”

”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer som särskilt ska bygga på EN 50625-serien medstandarder som tagits fram av de europeiska standardiseringsorganen som svar på det uppdrag som fastställdes i direktiv 2012/19/EU. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 24.2.”

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led -1h (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 10 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1h) I artikel 10 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.  Behandlingen får även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför unionen under förutsättning att transporten av WEEE sker i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall(2).

”1.  Utan att man åsidosätter avfallshierarkiprioriteringarna och transporternas miljöpåverkan, får behandlingen även genomföras utanför den berörda medlemsstaten eller utanför unionen under förutsättning att transporten av WEEE sker i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (2).

 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter.

_________________

____________________

(2) EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

(2) EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led 1 – led b

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 16 – punkt 5a–1d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska samlas in och behandlas med hjälp av den harmoniserade metoden och rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d och som stöder mål om vidareanvändning av uppgifter jämte mål om öppna uppgifter. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

5b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

5b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport. Kvalitetskontrollrapporten ska utarbetas enligt ett harmoniserat format.

5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet, konsekvens och tillgängligheten för öppna uppgifter. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter medlemsstaternas första rapportering av uppgifterna och vart tredje år därefter.

5d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

5d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den harmoniserade metoden för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a och formatet för den kvalitetskontrollrapport som avses i punkt 5b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Artikel 17a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 17a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

1.   För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument eller andra åtgärder. Medlemsstaterna får för detta ändamål använda de ekonomiska instrument eller andra åtgärder som finns förtecknade i bilaga Xa.

 

2.   Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda ekonomiska instrument eller andra åtgärder som införts i enlighet med punkt 1 senast den ... [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2012/19/EU

Bilaga Xa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Texten i bilaga III till detta direktiv ska införas som bilaga Xa.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Bilaga I (ny)

Direktiv 2000/53/EG

Bilaga IIa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga I

 

Följande bilaga IIa ska fogas till direktiv 2000/53/EG:

 

”Bilaga IIa

 

Instrument för att främja tillämpningen av avfallshierarkin och en övergång till en cirkulär ekonomi.

 

1.   Ekonomiska instrument:

 

1.1.  En gradvis höjning av deponiskatterna och/eller deponiavgifterna för alla kategorier av avfall (kommunalt, inert, övrigt).

 

1.2.  Införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning.

 

1.3.  System för direkt prisstöd för främjande av återanvändning, reparation och materialåtervinning.

 

1.4.  Internalisering av positiva och negativa externa effekter i anslutning till materialåtervinning och primärråvaror.

 

1.5.  Införande av låg moms eller momsbefrielse för reparation, reparationsmaterial och försäljning av begagnade produkter.

 

1.6.  En gradvis utvidgning till medlemsstaternas hela territorium av system med mängdbaserade avfallstaxor, för att ge dem som producerar kommunalt avfall incitament att minska, återanvända och återvinna sitt avfall.

 

1.7.  Miljöanpassade avgifter eller avancerade bortskaffandeavgifter som ska gälla för produkter då system för utökat producentansvar inte har inrättats.

 

1.8.  Åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar.

 

1.9.  Investeringsstöd till projekt som främjar tillämpningen av avfallshierarkin.

 

1.10  Utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för producentansvar till nya avfallsflöden.

 

1.11.  Pant och andra system för att stimulera producenter av kommunalt avfall och ekonomiska aktörer att minska, återanvända och materialåtervinna sitt avfall.

 

1.12.  Ekonomiska incitament för de lokala myndigheterna att främja förebyggande åtgärder samt att utveckla och intensifiera system för separat insamling.

 

1.13.  Åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorn.

 

1.14.  Kriterier för grön offentlig upphandling som främjar avfallshierarkin.

 

1.15.  Åtgärder för att fasa ut skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.

 

1.16.  Incitament för att främja utformning och utsläppande på marknaden av avfallsundvikande produkter, såsom varor som går att reparera.

 

2.  Andra åtgärder:

 

2.1.  Särskilt förbud mot förbränning av avfall som kan materialåtervinnas.

 

2.2.  Marknadsrestriktioner för engångsprodukter och förpackningar och för produkter och förpackningar som inte kan materialåtervinnas.

 

2.3.  Tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvunna (inklusive komposterade) material, samt för att förbättra kvaliteten på återvunna material.

 

2.4.  Åtgärder av typ skatteåterbäring och/eller skatteundantag.

 

2.5.  Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling.

 

2.6.  Åtgärder för att säkra samordningen, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering samt deltagande av andra viktiga intressenter.

 

2.7.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå de uppsatta målen.

 

2.8.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning.

 

2.9.  Inrättande av kommunikationsplattformar för att främja utbytet av bästa praxis mellan näringsgrenar, arbetsmarknadens parter, lokala myndigheter och även medlemsstater.

 

2.10.  Införande av minimikrav för återvunnet innehåll i produkter.

 

2.11.  Alla relevanta alternativa eller kompletterande åtgärder för att uppnå samma syfte.”

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Bilaga II (ny)

Direktiv 2006/66/EG

Bilaga IVa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga II

 

Följande bilaga IVa ska fogas till direktiv 2006/66/EG:

 

”Bilaga IVa

 

Instrument för att främja tillämpningen av avfallshierarkin och en övergång till en cirkulär ekonomi.

 

1.   Ekonomiska instrument:

 

1.1.  En gradvis höjning av deponiskatterna och/eller deponiavgifterna för alla kategorier av avfall (kommunalt, inert, övrigt).

 

1.2.  Införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning.

 

1.3.  System för direkt prisstöd för främjande av återanvändning, reparation och materialåtervinning.

 

1.4.  Internalisering av positiva och negativa externa effekter i anslutning till materialåtervinning och primärråvaror.

 

1.5.  Införande av låg moms eller momsbefrielse för reparation, reparationsmaterial och försäljning av begagnade produkter.

 

1.6.  En gradvis utvidgning till medlemsstaternas hela territorium av system med mängdbaserade avfallstaxor, för att ge dem som producerar kommunalt avfall incitament att minska, återanvända och återvinna sitt avfall.

 

1.7.  Miljöanpassade avgifter eller avancerade bortskaffandeavgifter som ska gälla för produkter då system för utökat producentansvar inte har inrättats.

 

1.8.  Åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar.

 

1.9.  Investeringsstöd till projekt som främjar tillämpningen av avfallshierarkin.

 

1.10  Utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för producentansvar till nya avfallsflöden.

 

1.11.  Pant och andra system för att stimulera producenter av kommunalt avfall och ekonomiska aktörer att minska, återanvända och materialåtervinna sitt avfall.

 

1.12.  Ekonomiska incitament för de lokala myndigheterna att främja förebyggande åtgärder samt att utveckla och intensifiera system för separat insamling.

 

1.13.  Åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorn.

 

1.14.  Kriterier för grön offentlig upphandling som främjar avfallshierarkin.

 

1.15.  Åtgärder för att fasa ut skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.

 

1.16.  Incitament för att främja utformning och utsläppande på marknaden av avfallsundvikande produkter, såsom varor som går att reparera.

 

2.  Andra åtgärder:

 

2.1.  Särskilt förbud mot förbränning av avfall som kan materialåtervinnas.

 

2.2.  Marknadsrestriktioner för engångsprodukter och förpackningar och för produkter och förpackningar som inte kan materialåtervinnas.

 

2.3.  Tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvunna (inklusive komposterade) material, samt för att förbättra kvaliteten på återvunna material.

 

2.4.  Åtgärder av typ skatteåterbäring och/eller skatteundantag.

 

2.5.  Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling.

 

2.6.  Åtgärder för att säkra samordningen, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering samt deltagande av andra viktiga intressenter.

 

2.7.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå de uppsatta målen.

 

2.8.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning.

 

2.9.  Inrättande av kommunikationsplattformar för att främja utbytet av bästa praxis mellan näringsgrenar, arbetsmarknadens parter, lokala myndigheter och även medlemsstater.

 

2.10.  Införande av minimikrav för återvunnet innehåll i produkter.

 

2.11.  Alla relevanta alternativa eller kompletterande åtgärder för att uppnå samma syfte.”

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Bilaga III (ny)

Direktiv 2012/19/EU

Bilaga Xa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga III

 

Följande bilaga Xa ska införas i direktiv 2012/19/EU:

 

”Bilaga Xa

 

Instrument för att främja tillämpningen av avfallshierarkin och en övergång till en cirkulär ekonomi.

 

1.   Ekonomiska instrument:

 

1.1.  En gradvis höjning av deponiskatterna och/eller deponiavgifterna för alla kategorier av avfall (kommunalt, inert, övrigt).

 

1.2.  Införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning.

 

1.3.  System för direkt prisstöd för främjande av återanvändning, reparation och materialåtervinning.

 

1.4.  Internalisering av positiva och negativa externa effekter i anslutning till materialåtervinning och primärråvaror.

 

1.5.  Införande av låg moms eller momsbefrielse för reparation, reparationsmaterial och försäljning av begagnade produkter.

 

1.6.  En gradvis utvidgning till medlemsstaternas hela territorium av system med mängdbaserade avfallstaxor, för att ge dem som producerar kommunalt avfall incitament att minska, återanvända och återvinna sitt avfall.

 

1.7.  Miljöanpassade avgifter eller avancerade bortskaffandeavgifter som ska gälla för produkter då system för utökat producentansvar inte har inrättats.

 

1.8.  Åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar.

 

1.9.  Investeringsstöd till projekt som främjar tillämpningen av avfallshierarkin.

 

1.10  Utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för producentansvar till nya avfallsflöden.

 

1.11.  Pant och andra system för att stimulera producenter av kommunalt avfall och ekonomiska aktörer att minska, återanvända och materialåtervinna sitt avfall.

 

1.12.  Ekonomiska incitament för de lokala myndigheterna att främja förebyggande åtgärder samt att utveckla och intensifiera system för separat insamling.

 

1.13.  Åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorn.

 

1.14.  Kriterier för grön offentlig upphandling som främjar avfallshierarkin.

 

1.15.  Åtgärder för att fasa ut skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.

 

1.16.  Incitament för att främja utformning och utsläppande på marknaden av avfallsundvikande produkter, såsom varor som går att reparera.

 

2.  Andra åtgärder:

 

2.1.  Särskilt förbud mot förbränning av avfall som kan materialåtervinnas.

 

2.2.  Marknadsrestriktioner för engångsprodukter och förpackningar och för produkter och förpackningar som inte kan materialåtervinnas.

 

2.3.  Tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvunna (inklusive komposterade) material, samt för att förbättra kvaliteten på återvunna material.

 

2.4.  Åtgärder av typ skatteåterbäring och/eller skatteundantag.

 

2.5.  Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling.

 

2.6.  Åtgärder för att säkra samordningen, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering samt deltagande av andra viktiga intressenter.

 

2.7.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå de uppsatta målen.

 

2.8.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning.

 

2.9.  Inrättande av kommunikationsplattformar för att främja utbytet av bästa praxis mellan näringsgrenar, arbetsmarknadens parter, lokala myndigheter och även medlemsstater.

 

2.10.  Införande av minimikrav för återvunnet innehåll i produkter.

 

2.11.  Alla relevanta alternativa eller kompletterande åtgärder för att uppnå samma syfte.”

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

Referensnummer

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pavel Telička

2.2.2016

Behandling i utskott

14.6.2016

 

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

Referensnummer

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Framläggande för parlamentet

2.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Ingivande

30.1.2017

Rättsligt meddelande