Postopek : 2016/2078(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0014/2017

Predložena besedila :

A8-0014/2017

Razprave :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0065

POROČILO     
PDF 700kWORD 135k
1.2.2017
PE 589.295v02-00 A8-0014/2017

o odgovornem lastništvu in oskrbi kopitarjev

(2016/2078(INI))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Julie Girling

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o odgovornem lastništvu in oskrbi kopitarjev

(2016/2078(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 39, 42 in 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki opredeljujejo delovanje skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike,

–  ob upoštevanju člena 114 PDEU o vzpostavitvi in delovanju enotnega trga,

–  ob upoštevanju Protokola (št. 2) k PDEU o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

–  ob upoštevanju člena 168(4)(b) PDEU o ukrepih na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega zdravja,

–  ob upoštevanju člena 13 PDEU, v skladu s katerim Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju politik Unije na področju kmetijstva, ribištva, prometa, notranjega trga, raziskav in tehnološkega razvoja ter vesolja v celoti upoštevajo zahteve za dobrobit živali kot čutečih bitij, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe in ustaljene običaje držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne dediščine,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“)(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi(3),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali(4),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje)(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („uredba o reji živali“),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005(6),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008(7),

–  o upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015 v zadevi C-424/13 Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije „Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1337/2013 z dne 13. decembra 2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1169/2011 v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za meso,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike (COM(2010)0352),

–  ob upoštevanju ugotovitev Komisije v študiji EDUCAWEL(8),

–  ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije za zaščito rejnih živali,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0014/2017),

A.  ker je sektor enoprstih kopitarjev v EU vreden več kot 100 milijard EUR letno(9) in je samo v letu 2013 prinesel dodatnih 27,3 milijarde EUR skupnega prometa pri stavah, pri čemer so vlade držav članic prejele 1,1 milijarde EUR(10);

B.  ker zgolj industrija konjeniškega športa zagotavlja približno 900 000 delovnih mest, pet do sedem enoprstih kopitarjev ustvarja eno delovno mesto s polnim delovnim časom, ta delovna mesta, ki jih ni mogoče preseliti, pa so na ekonomsko občutljivih podeželskih območjih;

C.  ker sektor enoprstih kopitarjev ustrezno izpolnjuje cilje evropske politike za razvoj podeželja, ki temelji na kmetijski vzdržnosti, trajnostnemu upravljanju naravnih virov in spodbujanju vključevanja prebivalcev podeželja v družbo; ker se enoprsti kopitarji še zelo uporabljajo v kmetijstvu, kjer so bile odkrite nove možnosti za uporabo, na primer za proizvodnjo osličjega mleka, ter nove možnosti in koristi za proizvajalce in potrošnike z nadaljnjim razvijanjem teh proizvodov;

D.  ker sektor enoprstih kopitarjev aktivno prispeva k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 za trajnostni razvoj, ki temelji na bolj zelenem gospodarstvu in vključujoči rasti, in ker je sektor enoprstih kopitarjev pomemben zaradi bistvenega prispevka k okoljskemu, gospodarskemu in socialnemu razvoju podeželja;

E.  ker je Evropska unija največji svetovni trg za industrijo konjeniškega športa(11);

F.  ker so bili enoprsti kopitarji, ki naj bi jih bilo v EU približno 7 milijonov, skozi zgodovino tesno povezani s človekom, danes pa se uporabljajo za zelo različne namene: za tekmovanja in prosti čas, kot delovne živali v prometu, turizmu, pri vedenjskih, rehabilitacijskih in vzgojnih terapijah, v športu, izobraževanju, gozdarstvu in kmetijstvu, kot vir mleka in mesa, za poskuse na živalih, hkrati pa so tudi divje in napol divje živali; ker enoprsti kopitarji prispevajo tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnosti podeželja ter lahko v svojem življenju opravljajo različne naloge;

G.  ker se odgovorno lastništvo in skrb za enoprste kopitarje začne s primerno skrbjo za zdravje živali in ustreznimi pogoji za njihovo dobrobit in ker mora biti dobrobit živali v središču vseh dejavnosti enoprstih kopitarjev; ker se regulativno okolje na ravni EU med državami članicami razlikuje in ker se sedanja zakonodaja znotraj EU različno izvaja, kar povzroča izkrivljanje konkurence in slabšanje dobrobiti živali;

H.  ker so enoprsti kopitarji najbolj prevažane živali v EU glede na njihovo populacijo(12) in ker je čas prevoza živali resen problem za evropske državljane, ki zahtevajo krajši čas prevoza, saj se enoprsti kopitarji včasih prevažajo v EU in iz nje v vozilih, ki niso primerna za prevoz kopitarjev, na dolgih razdaljah po cesti, morju in zraku, preden prispejo na končni cilj;

I.  ker se podatki o premikih enoprstih kopitarjev za komercialne namene beležijo v sistemu TRACES (Trade Control and Expert System), ti podatki pa se objavljajo samo enkrat letno in z dveletnim zamikom;

J.  ker bi lahko pristojni organi in druge organizacije s pomočjo lahko dostopnih podatkov bolje spremljali učinke na zdravje živali in preučevali nadaljnje kazalce slabe biološke zaščite;

K.  ker ni na voljo dovolj podatkov za neposredno določitev števila enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za delo na malih in delno samooskrbnih kmetijah, od katerih so številne v novejših državah članicah, ter v turizmu;

L.  ker je Svetovna organizacija za zdravje živali maja 2016 sprejela smernice o enoprstih kopitarjih za delo(13) v zvezi s spoštovanjem petih temeljnih svoboščin živali, in sicer, da se jim prizanese z lakoto, žejo, strahom in stisko, fizičnim neugodjem, toplotno obremenitvijo in bolečino ter da se jim omogoči običajno vedenje;

M.  ker enoprsti kopitarji lokalnim skupnostim in podeželju zagotavljajo dragocena delovna mesta in dohodek od kmetijstva, konjeniških dejavnosti in turizma, ki jih ni mogoče preseliti, vendar je dobrobit nekaterih enoprstih kopitarjev ogrožena, turisti pa pogosto nimajo dovolj znanja, da bi prepoznali težave z dobrobitjo živali in problem odpravili(14);

N.  ker oznake o dobrobiti, ki jih je uvedel sektor, lahko pomagajo, da se dejavnosti ustrezno odvijajo in da je javnost ustrezno obveščena;

O.  ker se lahko z neomejeno, neselektivno in neodgovorno vzrejo enoprstih kopitarjev vzredijo živali brez ekonomske vrednosti, ki imajo pogosto hude težave s počutjem, zlasti v času gospodarske krize; ker sta Parlament in Svet pravkar sprejela zakonodajo o uskladitvi predpisov v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pogoji za rejo čistopasemskih plemenskih živali, tudi enoprstih kopitarjev, da bi okrepila konkurenčnost in ureditev rejskega sektorja EU, kakovost informacij o vzreji in identifikaciji čistopasemskih plemenskih živali, zlasti enoprstih kopitarjev;

P.   ker se od leta 2008 v zahodnih državah članicah povečuje število zapuščenih enoprstih kopitarjev, zlasti tam, kjer so postali drago razkošje in veliko finančno breme, ne pa vir dohodka; ker se Komisija in države članice niso primerno in ustrezno odzvale za rešitev tega problema;

Q.  ker je mogoče večino teh primerov pripisati zasebnim lastnikom in niso reprezentativni za pretežni del profesionalne konjereje v Evropi;

R.  ker so enoprsti kopitarji družabne živali s kognitivnimi sposobnostmi in močno čustveno navezanostjo in ker se uporabljajo pri najrazličnejših izobraževalnih programih in programih za usposabljanje, terapijah in rehabilitacijah, tudi pri motnjah avtističnega spektra, cerebralni paralizi, primerih možganske kapi, učnih ali jezikovnih motnjah in težavah, rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj, psihoterapiji, posttravmatski stresni motnji ter pri zdravljenju odvisnosti;

S.  ker so lastniki pred težko odločitvijo, kadar ne morejo več ustrezno skrbeti za svoje enoprste kopitarje, delno zaradi visokih veterinarskih stroškov, in ker je v nekaterih državah članicah evtanazija pogosto prvi izhod za lastnike, ki ne morejo kriti teh stroškov in stroškov za zagotavljanje dobrobiti živali; ker je v drugih državah evtanazija enoprstih kopitarjev možna le, če obstaja jasna nujna veterinarska potreba, ne glede na dolgoročno dobrobit same živali;

T.  ker v številnih državah zunaj Unije na enoprste kopitarje ne gledajo kot na živali za prehrano in ker se njihovo meso redno uvaža iz teh držav in prodaja na trgu EU; ker so te razmere zaskrbljujoče za dobrobit živali in ker povzročajo izkrivljanje konkurence, saj EU zaenkrat ne dovoljuje, da meso evropskih konj, ki niso bili od samega začetka namenjeni za proizvodnjo hrane in zakol, vstopi v prehransko verigo za ljudi, večja fleksibilnost pa je možna za meso, uvoženo iz tretjih držav;

1.  priznava velik gospodarski, okoljski in socialni prispevek enoprstih kopitarjev v EU ter bistvene kulturne in izobraževalne vrednote, ki so z njimi neposredno povezane, denimo spoštovanje živali in okolja;

2.   poudarja, da se enoprsti kopitarji na kmetijah čedalje bolj uporabljajo za izobraževalne, športne, terapevtske in rekreativne namene, saj želijo nekateri kmeti razvejati svojo dejavnost in povečati prihodek, ter poudarja, da prisotnost enoprstih kopitarjev omogoča večfunkcionalnost kmetijskega gospodarstva, kar povečuje zaposlovanje na podeželju in prispeva k razvoju odnosov med mestom in podeželjem, lokalno trajnost in kohezijo;

3.  poziva, naj se sektor enoprstih kopitarjev, ki bistveno prispeva k uresničevanju splošnih in strateških ciljev EU, bolj priznava na evropski ravni in bolj vključi v različne mehanizme v okviru skupne kmetijske politike, tudi v neposredno pomoč iz prvega stebra ali drugega stebra;

4.  ugotavlja, da dobro zdravje enoprstih kopitarjev in njihova dobrobit krepita ekonomske rezultate kmetij in povezanih podjetij ter na splošno koristita podeželskemu gospodarstvu, obenem pa se upoštevajo povečane zahteve državljanov EU po višjih standardih za zdravje in dobrobit živali;

5.  poziva Komisijo, naj prizna status delovnih živali za enoprste kopitarje kot pomembno orodje pri kmetijskih dejavnostih na podeželskih območjih v Evropi, zlasti na gorskih in težko dostopnih območjih;

6.  poudarja, da bi morali imeti lastniki enoprstih kopitarjev osnovno znanje o reji kopitarjev in da lastništvo pomeni tudi osebno odgovornost za standarde zdravja in dobrobiti živali v njihovi oskrbi;

7.  poudarja, da bi morala biti izmenjava znanja med lastniki enoprstih kopitarjev, pa tudi med državami članicami, pomembna za dosego teh standardov, ter ugotavlja, da so nova znanstvena dognanja, razvoj na področju zakonodaje in učne metode pomagali izboljšati delovne metode strokovnjakov za enoprste kopitarje, kar je prispevalo tudi k izboljšanju njihove dobrobiti;

8.  ugotavlja, da se večina lastnikov in oskrbnikov enoprstih kopitarjev obnaša odgovorno; poudarja, da lahko večje spodbujanje dobrobiti živali uspe le v okviru ekonomsko vzdržnih proizvodnih sistemov;

9.  ugotavlja, da morajo strokovnjaki ostati ekonomsko vzdržni, hkrati pa se učinkovito soočati z novimi izzivi, kot so omejeni naravni viri, učinki podnebnih sprememb ter izbruhi in širjenje novih bolezni;

10.  spodbuja države članice, naj zagotovijo primerne pogoje, ki bodo kmetijskim gospodarstvom omogočali vzdržnost;

11.  poudarja, da so prihodnji referenčni centri za zdravje živali velikega pomena za boljšo raven skladnosti z zakonodajo ter njeno izvrševanje, skupaj s širjenjem informacij in najboljše prakse o dobrobiti živali, kot je opredeljena na podlagi desetih načel Mednarodne organizacije za zdravje živali;

12.  poziva Komisijo, naj Eurostatu naroči študijo, kjer bo analiziran gospodarski, okoljski in socialni učinek vseh vidikov sektorja enoprstih kopitarjev, ter naj redno posreduje statistične podatke o uporabi storitev, prevozih in zakolih kopitarjev;

13.  poziva Komisijo, naj razvije smernice za dobro prakso v sektorju enoprstih kopitarjev za različne uporabnike in strokovnjake, pripravljene v sodelovanju z deležniki in organizacijami iz sektorja enoprstih kopitarjev, ki naj temeljijo na že obstoječih smernicah in kjer naj bo poudarek na dobrobiti, skrbi za vedenje in oskrbi ob koncu življenja za vsako posamezno vrsto;

14.  poziva Komisijo, naj zagotovi enako uporabo smernic EU ter naj sprosti sredstva za prevod tega dokumenta;

15.  poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobre prakse in izobraževalnih programov, naj zbere dobre primere iz različnih držav članic na področju dobrobiti živali ter naj podpre pripravo in širjenje informacij o tem, kako na podlagi „petih svoboščin“ in ne glede na njihovo vlogo poskrbeti za potrebe enoprstih kopitarjev skozi vse njihovo življenje;

16.  poziva Komisijo, naj pri pripravi smernic za dobro prakso v sektorju enoprstih kopitarjev upošteva večfunkcionalno vlogo enoprstih kopitarjev, tako da vključi smernice za odgovorno rejo, zdravje in dobrobit živali ter o koristih sterilizacije enoprstih kopitarjev, dela v turizmu, kmetijstvu in gozdarstvu, o ustreznem prevozu in zakolu ter zaščiti pred goljufivimi praksami, vključno z dopingom, ter priporoča, naj se v sodelovanju s predstavniškimi poklicnimi kmetijskimi združenji, priznanimi v EU, te smernice posredujejo rejcem, društvom rejcev enoprstih kopitarjev, kmetijam, hlevom, zavetiščem, prevoznikom in klavnicam, dostopne pa naj bodo v različnih oblikah in jezikih;

17.  poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo delo Evropske konjske mreže (European Horse Network) in Evropskega združenja državnih kobilarn (European State Stud Association), saj imata kot platforma za izmenjavo dobrih praks pomembno vlogo pri razvoju evropskega konjskega sektorja in za ohranitev tradicij, veščin, starih konjskih pasem in vplivnosti sektorja;

18.  poziva Komisijo, naj prek sistema kmetijskega svetovanja izobraževalne vire o dobrobiti na kmetijah razširi na strokovnjake v neposrednem stiku z enoprstimi kopitarji, kot so veterinarji, rejci živali in lastniki konj, ter na širši krog uporabnikov, da bi se vključili tudi dobrobit in vzreja enoprstih kopitarjev ter poudaril pomen usposabljanja in obveščanja;

19.  poziva Komisijo in države članice, naj uporabljajo sisteme za prenos znanja za širjenje dobre prakse in poslovnih modelov, osveščanje glede težav in spodbujanje inovacij in novih idej; ugotavlja, da v nekaterih državah članicah že obstajajo sheme za prenos znanja v sektorju enoprstih kopitarjev;

20.  poziva Komisijo, naj si ponovno prizadeva za pripravo evropske listine za trajnostni in odgovorni turizem ter naj posreduje jasne informacije, da se bodo pri odločanju o uporabi storitev enoprstih kopitarjev za delo turisti in deležniki lahko odločali v prid dobrobiti živali; poudarja, da bi morala listina temeljiti na obstoječih listinah kakovosti, ki so jih pripravila priznana, reprezentativna in poklicna kmetijska združenja, ter ugotavlja, da medtem ko imajo nekatere države članice stroge smernice o delovnih pogojih in delovnem času, v drugih državah članicah ta oblika zaščite manjka;

21.  poziva Komisijo, naj za države članice pripravi smernice o turističnih modelih, ki bodo v prid dobrobiti enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za delo;

22.  poziva države članice, naj pripravijo prostovoljne delovne smernice, vključno z delovnim časom in časom za počitek, da se enoprsti kopitarji, ki se uporabljajo za delo, zaščitijo pred prekomernim delom in ekonomskim izkoriščanjem;

23.  poziva Komisijo, naj bodo podatki iz sistema TRACES na voljo javnosti mnogo hitreje kot doslej;

24.   poudarja, da je obstoječa zakonodaja EU o dobrobiti živali med prevozom in s tem povezanimi dejavnostmi oblikovana tako, da preprečuje poškodbe in trpljenje živali ter zagotavlja ustrezne pogoje in trajanje prevoza, a je zaskrbljen, ker organi v mnogih državah članicah pomanjkljivo izvajajo zakonodajo EU o dobrobiti živali med prevozom;

25.  poziva Komisijo, naj v vseh državah članicah zagotovi ustrezno uporabo ter učinkovito in enotno izvrševanje veljavne zakonodaje EU o prevozu živali ter zakonsko obveznem poročanju;

26.  poziva države članice, ki izvažajo enoprste kopitarje, naj najdejo način za spodbujanje zakola na njihovem ozemlju, kjer je to mogoče, da se tako prepreči prevoz živih živali, ter poziva Komisijo, naj vzpostavi mehanizem za učinkovit nadzor nad skladnostjo z zakonodajnimi in regulativnimi določbami v sedanjem in bodočem zakonodajnem okviru;

27.  poziva Komisijo, naj predlaga krajši najdaljši čas vožnje za prevoz konjev za zakol, v skladu z ugotovitvami Evropske agencije za varnost hrane, ter pri tem upošteva smernice za prevoz enoprstih kopitarjev, ki jih pripravijo strokovnjaki iz sektorja, in posebnosti sektorjev enoprstih kopitarjev v različnih državah;

28.  poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo smernice, spodbujajo in okrepijo znanstvene raziskave ter naj uporabljajo obstoječe raziskave o dobrobiti enoprstih kopitarjev ob zakolu, da se razvijejo bolj humane metode zakola, primernejše za enoprste kopitarje, ter naj dokumente s smernicami posredujejo pristojnim organom držav članic;

29.  poziva države članice, naj se popolnoma in ustrezno zavežejo inšpekcijskim pregledom ter redno preverjajo klavnice na svojem ozemlju, ki imajo dovoljenje za sprejem enoprstih kopitarjev, in zagotovijo, da bodo lahko zadostile posebnim potrebam za dobrobit teh živali, zlasti kar zadeva prostore in kvalifikacijo osebja;

30.  poziva Komisijo, naj se loti priprave potrjenih kazalnikov za dobrobit živali, ki bi jih bilo treba uporabljati pri ocenjevanju dobrobiti enoprstih kopitarjev, opredeljevanju obstoječih problemov in uvajanju izboljšav, ob zagotavljanju praktičnega izvajanja in koristi za sektor, ter meni, da je pomembno vključiti deležnike, ki so uvedli podobna orodja v EU, in pri določitvi kazalnikov za dobrobit živali tesno sodelovati s predstavniki poklicnih združenj sektorja enoprstih kopitarjev;

31.  poziva Komisijo in države članice, naj lastnike konj spodbujajo k ustanavljanju združenj;

32.  poudarja pomen humanega ravnanja z enoprstimi kopitarji in njihove dobrobiti ter načela, da noben lastnik, dreser, konjušnik ali druga oseba ne sme kruto ravnati z živalmi in jih zlorabljati;

33.  poziva države članice, naj izvajajo strožjo zakonodajo glede zapuščanja živali ter slabega ravnanja z njimi, vključno s posebnimi ukrepi za boj proti zapuščanju živali, ter naj celovito in ustrezno raziščejo poročila o nehumanih praksah in kršitvah dobrobiti enoprstih kopitarjev;

34.  ugotavlja, da obstajajo razlike med vrstami kopitarjev, zaradi katerih so različne tudi potrebe glede dobrobiti, vključno z zahtevami glede oskrbe ob koncu življenja in glede zakola;

35.  poziva Komisijo, naj s študijo razišče in dokumentira te razlike ter naj izda posebne smernice za posamezno vrsto, da se zagotovi ohranitev standardov za dobrobit živali;

36.  poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo raziskave in razvoj sistemov reje za posamezno vrsto v sektorju enoprstih kopitarjev, ki bodo upoštevali naravno vedenje enoprstih kopitarjev kot črednih živali z nagnjenostjo k bežanju;

37  poziva Komisijo, naj da prednost pilotnemu projektu, kjer bi preučili uporabo novih in že obstoječih programov financiranja, s katerimi bi nagradili dobre rezultate pri doseganju dobrobiti enoprstih kopitarjev za delo, tudi živali na majhnih in delno samooskrbnih kmetijah;

38.  poziva države članice, naj zagotovijo celovito in pravilno izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/262 (uredbe o potnih listih za enoprste kopitarje);

39.  ugotavlja, da so lahko cene veterinarskih zdravil, stroški za uničenje živalskih trupel ter stroški evtanazije, kjer je dovoljena, že sami po sebi ovira za usmrtitev kopitarja, s čimer se podaljša njegovo trpljenje;

40.  poziva države članice, naj preučijo poročila o nehumanih praksah pri evtanaziji in kršenju načela o dobrobiti živali, kot je nepravilna uporaba zdravil, ter naj o kršitvah poročajo Komisiji;

41.  ugotavlja, da se je povečala proizvodnja osličjega in kobiljega mleka, in poziva Komisijo, naj objavi smernice za kmetije za prirejo tovrstnega mleka;

42.  poziva države članice, naj v sodelovanju s poklicnimi, reprezentativnimi in priznanimi kmetijskimi združenji povečajo število inšpekcijskih pregledov na kmetijah za prirejo oslovskega in kobiljega mleka;

43.   je zaskrbljen zaradi uvoza in uporabe veterinarskih medicinskih proizvodov, ki vsebujejo serumski gonadotropin za breje kobile (PMSG);

44.  poziva direktorat Komisije za presoje in analize na področju zdravja in hrane, naj v okviru inšpekcij v obratih, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo hormona PMSG, med proizvodnjo preveri upoštevanje veljavnih določb za dobrobit živali ter naj razišče stanje glede dobrobiti in ravnanja s samicami kopitarjev, ki se uporabljajo za zbiranje hormonov za uporabo v farmacevtski industriji, ter naj o tem pripravi poročilo;

45.  poudarja, da zaenkrat še ni vzpostavljen pravičen davčni sistem, ki bi poklicnim kmetom, ki imajo enoprste kopitarje, omogočal ustvarjanje dohodka, potrebnega za vzdrževanje gospodarske dejavnosti na evropskih kmetijah z enoprstimi kopitarji;

46.  ugotavlja, da bi pravičnejši davčni sistem sektorju enoprstih kopitarjev omogočil, da deluje v enakih konkurenčnih pogojih in poveča preglednost dejavnosti, povezanih s tem sektorjem, ter omogočil boj proti goljufijam in sivi ekonomiji, poklicnim rejcem konj pa, da ustvarijo prihodek, potreben za ohranjanje gospodarske dejavnosti;

47.  meni, da bo v okviru prihodnje revizije direktive o DDV potrebno pojasniti zakonodajo o obdavčevanju sektorja enoprstih kopitarjev, da bi ta dejavnost bolj prispevala k rasti, zaposlovanju;

48.  poziva Komisijo, naj ukrepa, da bi državam članicam omogočila večjo prožnost pri uvajanju nižje stopnje DDV za vse dejavnosti v tem sektorju, in meni, da bi morala ta pojasnitev zagotoviti usklajen, varen in prilagojen okvir za zmanjšano stopnjo DDV, ki bi državam članicam omogočil ustrezno prožnost znotraj lastne davčne politike;

49.  poudarja razlike, ki obstajajo med zdravstvenimi zahtevami za konjsko meso, proizvedeno v Evropi, in tisto, ki je uvoženo iz tretjih držav;

50.  opozarja, da je treba vzpostaviti sledljivost za konjsko meso, ter poudarja, da je v interesu evropskih potrošnikov, da je raven zahtev za varnost zdravja in hrane enaka in usklajena tudi pri uvozu, ne glede na izvor konjskega mesa;

51.  poziva Komisijo, naj zaradi zaščite zdravja potrošnikov sprejme ukrepe za ponovno vzpostavitev ravnotežja med ravnjo zahtev v EU in zahtevami pri pregledih na mejah;

52.  zato poziva Komisijo, naj določi, da je treba za vse predelane proizvode iz konjskega mesa obvezno navesti državo izvora;

53.  poziva Komisijo, naj poveča število inšpekcij v klavnicah zunaj Unije, ki imajo dovoljenje za izvoz mesa enoprstih kopitarjev v EU, in pogojno ustavi uvoz tega mesa iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo zahtev EU glede sledljivosti in varnosti hrane;

54.  poudarja, da je treba odpraviti tabuje, ki so povezani s koncem življenja enoprstih kopitarjev; meni, da pomoč pri končanju življenja konj še ne pomeni, da se izključijo iz prehranske verige;

55.  poziva Komisijo, naj bo zlasti pozorna na oskrbo enoprstih kopitarjev ob koncu življenja, tudi z določitvijo mejnih vrednosti ostankov pogosto uporabljenih veterinarskih zdravil, kot je fenilbutazon, da bi zagotovila varno prehransko verigo;

56.  poziva države članice, naj spodbujajo ponovno vključitev v prehransko verigo z uvedbo sistema karence, ki bo temeljil na znanstvenih raziskavah, kar bo omogočalo vrnitev živali v prehransko verigo po zadnji uporabi zdravila, hkrati pa se varovalo zdravje potrošnikov;

57.  ugotavlja, da pri enoprstih kopitarjih, ki niso namenjeni za zakol za proizvodnjo hrane za ljudi (registrirani za neuporabo pri proizvodnji hrane), v nekaterih državah članicah ni nikakršne evidence o uporabljenih zdravilih, zato je možno, da te živali končajo v nezakonitih klavnicah in postanejo resna nevarnost za javno zdravje; zato poziva Komisijo, naj zapolni to ureditveno vzel;

58.  poziva Komisijo, naj skupaj s evropsko federacijo združenj veterinarjev za enoprste kopitarje preuči uskladitev dostopa do zdravljenja in zdravil na celotnem evropskem ozemlju;

59.  meni, da bi se lahko s takšno harmonizacijo izognili izkrivljanju konkurence in omogočili širšo obravnavo v primerih bolezni enoprstih kopitarjev in učinkovitejše lajšanje bolečin teh živali;

60.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo izmenjavo dobrih praks za preudarno uporabo zdravil pri enoprstih kopitarjih;

61.  ugotavlja, da sta zdravljenje in uporaba veterinarskih zdravil včasih nujna in primerna, a hkrati opozarja, da si je treba bolj prizadevati za rešitev problema nizke ravni naložb in pomanjkanja zdravil, vključno s cepivi, ki so na voljo za zdravljenje enoprstih kopitarjev;

62.  poleg tega opozarja, da je treba spodbujati farmacevtske raziskave in inovacije na področju uporabe zdravil pri enoprstih kopitarjih, saj v tem sektorju zelo primanjkuje zdravil, primernih za njihov metabolizem;

63.  poziva Komisijo, naj financira dodatne raziskave o morebitnih učinkih različnih zdravil na življenje enoprstih kopitarjev;

64.  ugotavlja, da so nekatere pasme enoprstih kopitarjev, ki se vzrejajo v državah članicah, lokalne pasme, ki so sestavni del življenja in kulture nekaterih skupnosti, in da so nekatere države članice v svoje programe za razvoj podeželja vključile ukrepe za zaščito in nadaljnje širjenje teh pasem;

65.  poziva Komisijo, naj se zaveže, da bo finančno podprla programe za ohranitev in varstvo prostoživečih avtohtonih vrst enoprstih kopitarjev ali vrst, ki jim v EU grozi izumrtje;

66.  zaveda se visoke ekološke in naravne vrednosti prostoživečih populacij enoprstih kopitarjev, ki prispevajo k čiščenju in gnojenju območij, kjer živijo, ter turistične vrednosti populacij divjih konjev, zato poziva k nadaljnjim raziskavam o težavah teh populacij;

67.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)

UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(3)

UL L 303, 18.11.2009, str. 1.

(4)

UL L 221, 8.8.1998, str. 23.

(5)

UL L 59, 3.3.2015, str. 1.

(6)

UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(7)

UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(8)

Glej http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf, dostop 6.9.2016.

(9)

Mednarodna konjeniška zveza (Fédération Equestre Internationale, FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) (Pogosto zastavljena vprašanja o konju dobrega zdravja z dobrimi dosežki). Koncept, sprejet maja 2014 na generalnem zasedanju Mednarodne organizacije za zdravje živali.

(10)

5 Letno poročilo Mednarodne federacije organov za konjske dirke.

(11)

Podatkovna zbirka Mednarodne konjeniške zveze, dostop 22.9.2014

(12)

Podatkovna zbirka TRACES, 2012.

(13)

Svetovna organizacija za zdravje živali – Zoosanitarni kodeks za kopenske živali (2016), poglavje 7.12.

(14)

Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, 2013. (Taksiji na oslih in mulah na Santoriniju – neodvisno poročilo o dobrobiti živali za organizacijo Donkey Sanctuary)


OBRAZLOŽITEV

Razsežnost sektorja enoprstih kopitarjev v Evropi

Enoprsti kopitarji imajo edinstveno mesto v evropski zgodovini in civilizaciji. So najbolj vsestranske živali, saj dajejo mleko in meso, poleg tega pa se uporabljajo za šport, družbo, za delo v prometu, turizmu, gozdarstvu in kmetijstvu, za terapije in raziskave, hkrati pa jih najdemo kot divje in napol divje živali.

 

Graf 1: Populacije enoprstih kopitarjev (na prebivalca)

Po podatkih Mednarodne konjeniške zveze (Fédération Equestre Internationale) je sektor enoprstih kopitarjev vreden več kot 100 milijard EUR letno. Približno 7 milijonov enoprstih kopitarjev v EU potrebuje najmanj 2,6 milijona hektarjev zemljišč(1), najmanj 900 000 delovnih mest(2) pa je odvisnih zgolj od industrije konjeniškega športa v EU.

Nedvomno lahko sektor enoprstih kopitarjev pomembno vpliva na lokalno gospodarstvo, zlasti na podeželju. V poročilu o sektorju enoprstih kopitarjev v Franciji se ugotavlja tudi visoka stopnja zaposlitve žensk s skrajšanim delovnim časom(3).

V nekaterih državah je vlogo enoprstih kopitarjev v lokalnem gospodarstvu težje številčno opredeliti, zlasti delovnih živali na majhnih ali delno samooskrbnih kmetijah ter v turizmu. Tako ni podatkov, s pomočjo katerih bi lahko natančno določili število živali na delno samooskrbnih kmetijah, vendar je po poročilih v Romuniji med 600 000 in 800 000 enoprstih kopitarjev, med katerimi se jih približno 80 % uporablja za delo, na primer prevoz blaga in ljudi ter kmetijska in gozdarska dela(4).

Evropski trg konjeništva za šport in prosti čas je največji na svetu. V 28 državah članicah je bilo vzrejenih 21 % angleških polnokrvnih konj na svetu. Leta 2013 je 93 % svetovnih tekem v preskakovanju ovir potekalo v Uniji, poleg tega pa tudi 21 000 galopskih dirk in več kot 43 000 kasaških dirk. Leta 2014 je večina dogodkov Mednarodne konjeniške zveze (kot so preskakovanje ovir, dresura, tridnevno tekmovanje in para dresura) potekala v EU.

Sektor enoprstih kopitarjev nudi tudi številne priložnost za podjetnike po vsej Evropi, zlasti na podeželju. Tako so na primer kmetije za prirejo osličjega mleka tradicionalna praksa ponekod po Italiji, take kmetije pa delujejo tudi v Belgiji, na Nizozemskem, v Franciji, na Cipru in v Romuniji. Pitje osličjega mleka naj bi imelo številne dobrodejne učinke, mleko pa velja kot najboljši nadomestek materinega mleka(5) za malčke in bolne otroke. Cene osličjega mleka sicer nihajo, vendar se v maloprodaji na splošno gibljejo med 8 in 15 EUR na liter.

Enoprsti kopitarji se veliko uporabljajo tudi za terapijo in rehabilitacijo, kar omogoča dodatne gospodarske priložnosti in družbene prednosti. Terapevtsko jahanje uporabljata Združenje Riding for the Disabled (Jahanje za invalide) ter The Donkey Sanctuary (Zavetišče za osle) v Združenem kraljestvu kot pomoč ljudem z najrazličnejšimi težavami, tudi motnjami avtističnega spektra, cerebralno paralizo, po možganski kapi ter ljudem s težavami pri učenju jezika(6). V 21 državah članicah v Evropi je ena ali več organizacij ali posameznikov včlanjenih v Federation of Horses in Education and Therapy International AISBL (HETI)(7) (Mednarodno združenje za konje v izobraževanju in terapiji).

Kopitarji v EU so tudi vir mesa in v manjši meri usnja. Težko je oceniti število zaklanih živali, saj se iz leta v leto spreminja. V precej državah se je to število v letih 2011 in 2012 povečalo in ponovno upadlo leta 2013.

Razlogi za skrb glede dobrobiti ter vzroki zanje, ki škodujejo sektorju enoprstih kopitarjev

V raziskavi, ki sta jo izvedli organizaciji World Horse Welfare in Eurogroup for Animals ter objavili v poročilu Removing the Blinkers: The Health and Welfare of European Equidae in 2015 (Odstranimo plašnice: zdravje in dobrobit enoprstih kopitarjev v Evropi leta 2015), se je pokazalo, da so si kljub velikosti sektorja problemi dobrobiti, ki tarejo 7 milijonov kopitarjev v Evropi, izredno podobni.

V veliko državah članicah je zlasti zaskrbljujoče ravnanje s kopitarji za delo, predvsem pri velikih populacijah ali kjer se uporabljajo na delno samooskrbnih kmetijah. Ker veliko teh kopitarjev lahko preživi z lahko dostopno krmo, kot sta trava in seno, se morda zdi, da potrebujejo le malo posebne oskrbe. Vendar pa problemi dobrobiti, ki jih povzročajo nestrokovno amatersko kovanje ali neprimerne vprege, ne povzročajo le bolečin in trpljenja posamezni živali, ampak lahko ogrozijo tudi njeno zmožnost za učinkovito delo ter skrajšajo življenjsko dobo, kar pa negativno vpliva na kmetijo ali poslovanje.

Veliko teh težav najdemo pri enoprstih kopitarjih, ki se uporabljajo v turizmu. V nekaterih primerih delo močno ogroža dobrobit kopitarja, kar posledično vpliva na učinkovito delovanje podjetja. Čeprav te živali pogosto delajo vsem na očeh, pa lahko težave z njihovo dobrobitjo ostanejo neopažene, če jih turisti ne znajo prepoznati.

 

Graf 2: Najpogostejše težave z dobrobitjo glede na poročila nevladnih organizacij v Removing the Blinkers: The Health & Welfare of Equidae in 2015 (Odstranimo plašnice: zdravje in dobrobit enoprstih kopitarjev v Evropi leta 2015)

V konjeniškem športu so evropski rejci pogosto med prvimi na svetu. Evropske rodovniške knjige so na prvih mestih klasifikacij za tridnevno tekmovanje, preskakovanje ovir in dresuro pri Svetovni rejski federaciji za športne konje (WBFSH). Vendar lahko neomejena vzreja kopitarjev povzroči hude težave z dobrobitjo. Tudi te živali lahko hitro postanejo žrtve gospodarskega neuspeha. Zaradi visokega povpraševanja po kopitarjih v času gospodarske blaginje lahko pride do neselektivne vzreje manj kakovostnih živali. V času krize te živali izgubijo veliko vrednosti oziroma postanejo ničvredne v finančnem smislu. Tako ni presenetljivo, da se je v veliko državah članicah, zlasti na zahodu Unije, v zadnjih letih močno povečalo število zapuščenih kopitarjev(8).

Stroški vzdrževanja kopitarjev se močno razlikujejo glede na posamezno državo članico in regijo, namen živali in način vzdrževanja. Ob malo možnostih za nov dom in v času s pogodbami vezanega trga za prodajo kopitarjev se nekaterih lastniki odločajo za zakol živali ali njihovo evtanazijo, če je to cenovno dostopno in zakonsko možno. Na žalost se tisti, ki prevzemajo skrb za kopitarja, vedno ne zavedajo stroškov in časa, potrebnega za oskrbo take živali, zlasti kadar v času prevelike ponudbe nakupne cene padejo celo na 5 EUR za žival(9).

Glede na raznovrstne vloge kopitarjev ni prav nič presenetljivo, da pri prevozu živali v EU glede na celotno populacijo prvo mesto zavzemajo ravno kopitarji(10). Ti podatki se beležijo v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu TRACES in se objavljajo letno z dveletnim zamikom. Zaradi tega zamika pristojni organi in druge organizacije ne morejo ugotoviti, kako na premik kopitarjev vplivajo zunanji dejavniki, kar nato vpliva na druga področja. Tako je na primer premik kopitarjev za zakol lahko povezan z večjim pojavljanjem obvezno prijavljive bolezni(11) v populaciji kopitarjev, ki niso namenjeni za zakol. To morda kaže slabe standarde biološke zaščite.

Pogosti so tudi premiki kopitarjev za zakol med državami članicami ter njihov izvoz v tretje države (predvsem v Rusijo) v pogojih, kjer je ogrožena njihova dobrobit(12). Posebej so ranljivi zato, ker je za prevoznike le malo spodbud, da bi poskrbeli za dobrobit teh živali med prevozom.

Pri uporabi kopitarjev zgolj za kmetovanje morata zdravje in dobrobit živali ostati na prvem mestu. Še naprej je treba ščititi potrošnike, ki morajo tudi vedeti, da so izdelki, ki jih dajejo kopitarji, na primer osličje mleko, varni. Dejansko je dobrobit živali na kmetijah, ki se ukvarjajo s prirejo osličjega mleka, zelo različna(13). Na nekaterih kmetijah molža še vedno poteka ročno, drugje pa uporabljajo stroje. Poleg tega raven nadzora nikakor ni primerljiva z nadzorom na kmetijah za prirejo kravjega mleka, morda zato, ker je v osličjem mleku manj človeških patogenov(14). Poleg tega niso jasni pravni standardi, ki veljajo za mleko kopitarjev, ravno tako pa v EU ni doslednih inšpekcij in nadzora.

Priporočila za sprostitev gospodarskega potenciala sektorja enoprstih kopitarjev ter okrepitev njihovega dobrega zdravja in dobrobiti

Kljub nejasni velikosti in obsegu sektorja kopitarjev ima ta sektor nedvomno nesorazmerno velik ekonomski vpliv na gospodarstvo glede na razmeroma majhno število živali v njem. Jasno je, da bi s smernicami in izmenjavo najboljše prakse lahko spodbudili spremembe od spodaj navzgor ter naredili veliko za odpravo problemov, ki izvirajo zgolj iz neznanja.

Tako je na primer veliko organizacij pripravilo smernice dobre prakse za prevoz enoprstih kopitarjev. Leta 2014 so bile objavljene Praktične smernice za napajanje enoprstih kopitarjev med cestnim prevozom, pred kratkim pa so tudi nove smernice o telesni pripravljenosti kopitarjev za prevoz. Komisija bi morala dejavno podpirati pripravo takih smernic dobre prakse, pomagati pri ravni skladnosti in zagotavljati dosledno izvrševanje, ampak bi morala tudi v osnovi zagotoviti ustrezno oskrbo teh živali med prevozom na dolge in kratke razdalje.

Številne nevladne organizacije so pripravile tudi smernice za zadovoljitev osnovnih potreb enoprstih kopitarjev od začetka do konca življenja. Tak primer so smernice Pet poti do srečnega in zdravega konja, ki jih je pred štirimi leti pripravila organizacija World Horse Welfare. S takimi smernicami, prilagojenimi potrebam vseh enoprstih kopitarjev, prevedenimi in dostopnimi v različnih oblikah, ki bi jih promovirala Komisija, bi lahko storili veliko za poglobitev znanja pri lastnikih in oskrbnikih enoprstih kopitarjev z njimi; tako bi zaščitili zdravje in dobrobit posameznih živali, pa tudi njihovo dolgoročno ekonomsko vrednost in izkoristek.

Prejšnja Komisija je začela pripravljati evropsko listino za trajnostni in odgovorni turizem, ki naj bi vključevala informacije za pomoč turistom, da bi se pri odločanju o uporabi storitev enoprstih kopitarjev za delo odločali v prid dobrobiti živali. Poročevalka poziva Komisijo, naj se ponovno zaveže ideji listine ter turiste opolnomoči pri odločitvah, s katerimi bodo nagradili podjetja, ki ustrezno skrbijo za svoje kopitarje, hkrati pa bodo potrošniki v tem procesu informirani in mirni.

Zahteve za ravnanje z enoprstimi kopitarji se precej razlikujejo od drugih vrst, to pa je najbolj očitno pri zakolu. Komisija bi morala preučiti možnost širjenja smernic klavnicam, ki imajo dovoljenje za zakol enoprstih kopitarjev. Poleg tega bi morali Urad za prehrano in veterinarstvo in pristojni organi povečati število inšpekcijskih pregledov v teh obratih.

Tudi spremljanje izpolnjevanja ustreznih standardov pripomore k uvajanju izboljšav. Tako bi si lahko Komisija prizadevala za ustanovitev novih referenčnih centrov za dobrobit živali ter pripravo potrjenih kazalnikov dobrobiti živali za enoprste kopitarje. Te kazalnike bi morali uporabljati za spodbujanje in nagrajevanje kmetov, kjer je to mogoče, Komisija pa bi morala te možnosti raziskati v novem pilotnem projektu.

Navsezadnje bi se morale države članice zavezati, da bodo povečale število inšpekcijskih pregledov na kmetijah za prirejo osličjega mleka, zlasti namesto strokovnega združenja rejcev oslov in ker številne nimajo standardov za nadzor kakovosti. Komisija bi lahko prevzela vlogo pri širjenju smernic za prirejo osličjega mleka, ki jih pripravijo strokovni inštituti in nevladne organizacije.

Odgovorno lastništvo in oskrba sta sicer vedno pričakovani prvi pogoj, vendar pa številni problemi z zdravjem in dobrobitjo pri evropskih enoprstih kopitarjih kažejo, da sta prepogosto odrinjena na rob. S predlaganimi pobudami bi lahko povečali ozaveščenost, informacije in pobude ter sprostili celoten gospodarski potencial sektorja enoprstih kopitarjev v EU, hkrati pa bi bolje zaščitili dobrobit teh edinstvenih živali, ki jih kot družba tako cenimo.

(1)

Glej http://faostat3.fao.org/browse/Q/QA/E, 11.2.2015

(2)

Predstavitev generalnega sekretarja Evropske konjeniške zveze Alija Küçüka na generalni skupščini te zveze 21. oktobra 2014

(3)

Advances in Animal Biosciences, Oktober 2013. (Napredek v živalski bioznanosti), Francoski konjeniški sektor: Scenarios 20130 Cambridge University Press (2013), str. 55

(4)

Popescu, S. Duigan, E-A. 2012, Povezava med vedenjskimi in drugimi kazalniki za dobrobit delovnih konjev. Journal of Equine Veterinary Science 33, str.1-12

(5)

http://www.foodsmatter.com/allergy_intollerance/goat_sheep_milks/research/mares_milk.html, 20.8.14

(6)

http://www.rda.org.uk/assets/understanding-hippotherapy7.pdf , 2.9.2014

(7)

http://www.frdi.net/membership_list.html, 2.9.2014

(8)

RSCPA, World Horse Welfare, Redwings, the British Horse Society, Blue Cross & Horse World: Left on the verge: in the grip of an equine crisis in England and Wales, 2013 (Zapuščeni na robu: v primežu konjske krize v Angliji in Walesu)

(9)

DSPCA: ‘Ireland’s Horse Crisis’, http://www.dspca.ie/equinecrisis (Konjska kriza na Irskem)

(10)

Podatki TRACES

(11)

The Donkey Sanctuary & University College Dublin (Zavetišče za osle in Univerza v Dublinu): Donkey Welfare in Ireland in 2015 (Dobrobit oslov na Irskem v letu 2015)

(12)

World Horse Welfare, 2008, dokazno gradivo: Priporočila za spremembo Uredbe Sveta (EU) št. 1/2005 in dokazno gradivo World Horse Welfare, druga izdaja, del 1: Journey Times (Čas potovanja)

(13)

The Donkey Sanctuary (Zavetišče za osle), osebno sporočilo

(14)

Keith Meldrum CB BVM&S MRCVS DVSM Hon. FRSPH, osebno sporočilo


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Stefan Eck, Julie Girling, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Florent Marcellesi, John Procter, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli

Pravno obvestilo