Postup : 2016/2230(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2017

Predkladané texty :

A8-0015/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0020

SPRÁVA     
PDF 441kWORD 50k
1.2.2017
PE 589.381v02-00 A8-0015/2017

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE) – 2016/2230(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07592/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a v) a ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0431/2016),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z...(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na správu o hodnotení ex ante Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušného protokolu z júna 2013,

–  so zreteľom na strategické usmernenia vypracované orgánmi Cookových ostrovov k rozvoju miestneho odvetvia rybolovu, najmä tých, ktoré sú uvedené v dokumente „Cook Islands Offshore Fisheries Policy”,

–  so zreteľom na rámec cieľov udržateľného rozvoja, najmä ciele trvalo udržateľného rozvoja č. 1, 2, 9, 10 a 14,

–  so zreteľom na závery a odporúčania 12. vedeckého zasadnutia výboru Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC) pre dlhodobú ochranu rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a udržateľné hospodárenie s nimi v západnom a strednom Tichom oceáne,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0015/2017),

A. keďže Európska komisia viedla rokovania s vládou Cookových ostrovov s cieľom uzavrieť medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi novú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (ďalej len „dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi“) a jej vykonávací protokol, pričom dohoda by mala platnosť osem rokov a protokol štyri roky;

B. keďže je to prvá dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi, ktorá zaručuje európsku prítomnosť vo vodách východného Tichomoria po neobnovení dohody s Kiribati (a dohodách, ktoré boli podpísané s Mikronéziou a Šalamúnovými ostrovmi, ale sa nevykonávajú);

C. keďže všeobecným cieľom tejto dohody a protokolu je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi v oblasti rybárstva, ktorá je v záujme oboch zmluvných strán, a to vytvorením rámca partnerstva, ktorý bude podporovať rybársku politiku a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) Cookových ostrovov;

D. keďže naša prítomnosť v regióne by mala slúžiť na podporu udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov a zaručiť správne hospodárenie so zdrojmi tuniaka v Tichomorí;

E. keďže dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi je založená na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, dodržiavaní opatrení Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC) v rámci obmedzení dostupného prebytku;

F. keďže pretrvávajú problémy v súvislosti s inšpekciou a kontrolou a keďže nezákonný, neohlásený a neregulovaný (NNN) rybolov predstavuje problém, ktorý je ťažko prekonať s ohľadom na nesúrodý charakter územia a zdrojov;

G. keďže v oblasti západného a stredného Tichomoria existujú viaceré plavidlá členských štátov EÚ a keďže platnosť ostatných existujúcich dohôd v oblasti rybárstva v tomto regióne už vypršala;

H. keďže bol prijatý záväzok neudeľovať iným neeurópskym flotilám priaznivejšie podmienky ako tie, ktoré sú stanovené v dohode, a keďže dohoda obsahuje doložku z Cotonou o ľudských právach, demokratických zásadách a právnom štáte;

I. keďže dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi je zameraná na podporu účinnejšieho a udržateľnejšieho rozvoja odvetvia rybárstva v tomto súostroví, ako aj súvisiaceho priemyslu a činností, a to v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky Cookových ostrovov, najmä z hľadiska podpory vedeckého výskumu a maloobjemového rybolovu, zvýšenia vykládok v miestnych prístavoch, zvýšenia kapacity monitorovania, kontroly a dohľadu, pokiaľ ide o rybolovnú činnosť a boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov), a v súlade s rámcom cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

J. keďže príspevky na podporu rozvoja politiky rybárstva Cookových ostrovov sa pohybujú medzi 47,6 % až 50 % celkových prevedených súm, čo je z percentuálneho hľadiska vysoký príspevok;

K. keďže populácie tuniaka okatého zaznamenali pokles od roku 2012 a keďže v dôsledku toho WCPFC zaviedla opatrenia, o ktorých sa bude znovu rokovať v roku 2017, a keďže úlovky vakovými sieťami poklesli v roku 2015 o 26 % v porovnaní s rokom 2014; keďže navyše sa vody Cookových ostrovov považujú za „útočisko žralokov“, hoci treba zdôrazniť, že to nie je cieľový druh európskej flotily loviacej v týchto vodách na základe novej dohody;

L. keďže plavidlá s lovnými šnúrami EÚ mali tendenciu loviť v teplejších vodách na juh od Cookových ostrovov; zohľadňujúc požiadavky nariadenia o ochrane žralokov Cookových ostrovov; keďže hodnotenie ex ante neuvádza žiadny budúci záujem o rybolov plavidlami EÚ s lovnými šnúrami vo VHZ Cookových ostrovov.

M. keďže Cookove ostrovy sú veľmi závislé od dovozu potravín;

1. zastáva názor, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi by mala účinne podporovať udržateľný rybolov vo vodách Cookových ostrovov prostredníctvom primeranej odvetvovej podpory a sledovať dva rovnako dôležité ciele: 1) zabezpečiť plavidlám EÚ možnosť rybolovu v rybolovnej zóne Cookových ostrovov, a to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a pri dodržiavaní opatrení na zachovanie a riadenie rybolovných zdrojov, ktoré prijala Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC), a v rámci obmedzení dostupného prebytku, ktorého výpočet by mali zohľadniť celkový rozvoj rybolovnej kapacity krajiny; a 2) presadzovať spoluprácu medzi EÚ a Cookovými ostrovmi, pričom sa zohľadní politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Cookových ostrovov, a prispievať k udržateľnému rozvoju odvetvia rybárstva Cookových ostrovov prostredníctvom hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce a pri rešpektovaní zvrchovaných rozhodnutí tejto krajiny týkajúcich sa daného rozvoja;

2. berie na vedomie závery správy o hodnotení ex ante dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušného protokolu z júna 2013, podľa ktorých predchádzajúce dohody o partnerstve v odvetví rybárstva a ich protokoly v danom regióne (Kiribati, Šalamúnové ostrovy) neprispeli výrazne k rozvoju miestneho rybolovu, najmä pokiaľ ide o spoločné podnikateľské iniciatívy (na základe spoločných investícií) a k rozvoju miestnych kapacít na spracovanie úlovkov; zastáva názor, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi by mala prispieť v čo najväčšej miere k rozvoju odvetvia miestneho rybolovu zabezpečením dodávku rýb pre domácu spotrebu, a tým zosúladiť ciele pre novú generáciu dohôd EÚ v oblasti rybárstva s rámcom cieľov udržateľného rozvoja;

a) vyjadruje poľutovanie nad tým, že ostatné krajiny v regióne neuzavreli dohody o partnerstve s EÚ a otvorili svoje rybolovné oblastí iný krajinám a regiónom sveta, ktoré niekedy používajú rybolovné praktiky, ktoré nezohľadňujú dostupné zdroje, namiesto toho, aby sa rozhodli pre dohodu s EÚ, ktorá podporuje udržateľné rybárstvo a poskytuje odvetvovú podporu;

b) víta zahrnutie povinnosti pre Cookove ostrovy zverejniť existenciu akejkoľvek dohody, ktorou sa zahraničným flotilám povoľuje loviť v ich vodách, ale vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou presnosťou celkového rybolovného úsilia, ako sa požadovalo podľa niektorých iných dohôd, ktoré uzatvorila EÚ;

3.  zdôrazňuje, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a jej príslušný protokol musí pri svojom vykonávaní a prípadných revíziách a/alebo obnoveniach zohľadňovať stratégiu orgánov Cookových ostrovov týkajúcu sa rozvoja miestneho odvetvia rybárstva a byť v súlade s ňou, pričom treba konkrétne stanoviť:

-  príspevok na zvýšenie kapacity v oblasti monitorovania, kontroly a dohľadu nad rybolovnými zdrojmi Cookových ostrovov a prebiehajúcimi rybolovnými činnosťami vo vodách tejto krajiny, s osobitným dôrazom na boj proti NNN rybolovu;

-  opatrenia na zlepšenie dostupných vedeckých poznatkov o stave miestnych morských ekosystémov a o rybolovných zdrojoch vo vodách Cookových ostrovov;

-  osobitnú podporu pre rozvoj miestneho maloobjemového rybolovu a komunít, ktoré od neho závisia, pričom sa zvýši jeho príspevok do miestneho hospodárstva, prispeje k zlepšeniu bezpečnosti na palube a k zvýšeniu príjmu rybárov a podporí rozvoj miestnej infraštruktúry na spracovanie rýb a ich uvádzanie na trh, či už na účely zásobovania vnútorného trhu alebo na vývoz;

4. domnieva sa, že podpora odvetvového rozvoja je dôležitým aspektom prispievania k udržateľnosti v partnerskej krajine, pretože pomáha zvyšovaniu jej vlastnej operačnej nezávislosti, podporuje jej stratégiu rozvoja a zaručuje jej zvrchovanosť;

5. nazdáva sa, že možnosti zamestnávania miestnych námorníkov na palube plavidiel EÚ v rámci partnerských dohôd spĺňajú medzinárodné normy; pripomína potrebu dodržiavania zásad MOP, zasadzuje sa za podpísanie dohovoru MOP č. 188, pričom je zároveň nutné rešpektovať všeobecné princípy slobody združovania a kolektívneho vyjednávania pracovníkov, ako aj zásadu nediskriminácie na pracovisku a v povolaní; poukazuje však na to, že vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných námorníkov pre plavidlá na lov tuniakov, orgány Cookových ostrovov nepožadovali nalodenie v rámci flotily EÚ;

6. domnieva sa, že dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskou úniou a Cookovými ostrovmi a príslušný protokol by mali umožniť, aby sa posilnila dvojstranná spolupráca v rámci boja proti nezákonnému rybolovu a poskytla Cookovým ostrovom prostriedky na financovanie programov monitorovania, a nazdáva sa, že by sa mali posilniť opatrenia na boj proti NNN rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Cookových ostrovov, a to aj prostredníctvom lepšieho monitorovania, kontroly a dohľadu využitím systému satelitného monitorovania plavidiel, lodných denníkov, inšpektorov a vykonávania rozhodnutí miestnych rybárskych organizácií;

7. považuje za žiaduce, aby sa zlepšila kvantita a presnosť informácií o všetkých úlovkoch (cieľových druhov a vedľajších úlovkoch) a o stave zachovania rybolovných zdrojov vo všeobecnosti, aby sa so zapojením rybárskych združení dal lepšie odhadnúť vplyv dohody na morský ekosystém a na rybárske spoločenstvá; nalieha na Komisiu, aby podporovala plynulé a transparentné fungovanie orgánov poverených dohľadom nad uplatňovaním dohody a posilnila vedecké hodnotenia, ktoré vypracúva WCPFC;

8. vyzýva preto Komisiu, aby zvážila uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti na pravidlá spoločnej rybárskej politiky a analyzovala používanie plávajúcich zariadení na zhlukovanie rýb v tejto oblasti a ich vplyv na ekológiu tuniaka a predložila návrhy na ich použitie na základe svojich zistení;

9. vyzýva Komisiu, aby včas informovala Parlament o nadchádzajúcich stretnutiach spoločného výboru a postúpila Parlamentu zápisnicu a závery zo schôdzí spoločného výboru stanoveného v článku 6 dohody, viacročný odvetvový program uvedený v článku 3 protokolu a výsledky príslušných ročných hodnotení, aby umožnila účasť zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a aby podporovala účasť rybárskych spoločenstiev Cookových ostrovov;

10. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a jeho prípadného obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o EÚ a článku 218 ods. 10 ZFEÚ;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

26.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

João Pimenta Lopes

Právne oznámenie