Postup : 2016/2312(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2017

Predkladané texty :

A8-0023/2017

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0036

SPRÁVA     
PDF 472kWORD 59k
3.2.2017
PE 594.191v02-00 A8-0023/2017

o správe Komisie o Albánsku za rok 2016

(2016/2312(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Knut Fleckenstein

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o Albánsku za rok 2016

(2016/2312(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 o perspektíve pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z 26. – 27. júna 2014 udeliť Albánsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ a na závery Rady z 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na závery predsedníctva z 13. decembra 2016,

–  so zreteľom na ôsme zasadnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra 2016 v Bruseli,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu parížskeho samitu o západnom Balkáne zo 4. júla 2016 a na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti na parížsky samit v roku 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2016 s názvom Oznámenie o politike rozširovania EÚ za rok 2016 (COM(2016)0715) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Albánsku za rok 2016 (SWD(2016)0364),

–  so zreteľom na spoločné závery zo šiesteho dialógu na vysokej úrovni o kľúčových prioritách, ktoré boli prijaté 30. marca 2016 v Tirane,

–  so zreteľom na záverečné správy OBSE/ODIHR o parlamentných voľbách 2013 a voľbách do miestnych samospráv v roku 2015,

–  so zreteľom na správu OBSE s názvom Monitorovanie správnych konaní v roku 2015,

–  so zreteľom na odporúčania, ktoré prijal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko na svojej jedenástej schôdzi, ktorá sa konala 7. a 8. novembra 2016 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0023/2017),

A.  keďže Albánsko dosiahlo pokrok v plnení politických kritérií pre členstvo a stabilný pokrok v plnení piatich priorít, ktoré sú kľúčové pre začatie prístupových rokovaní; keďže pre posilnenie dôvery občanov v ich verejné inštitúcie a politických zástupcov je okrem iného nevyhnutné ďalšie vykonávanie balíka reformy súdnictva, volebnej reformy a zákona, ktorý znemožňuje vymenovanie a zvolenie páchateľov trestných činov do verejných funkcií (tzv. dekriminalizačný zákon);

B.  keďže na zabezpečenie ďalšieho pokroku na ceste Albánska k pristúpeniu k EÚ je potrebné urýchlene a efektívne v duchu dialógu, spolupráce a kompromisu medzi vládou a opozíciou riešiť problémy, ktoré stále pretrvávajú;

C.  keďže pre ďalšie napredovanie procesu pristúpenia k EÚ je nevyhnutný konštruktívny a udržateľný politický dialóg medzi politickými silami o reformách súvisiacich s EÚ;

D.  keďže v otázke pristúpenia k EÚ existuje v Albánsku politický konsenzus a tento proces má podporu širokej verejnosti;

E.  keďže rokovania o pristúpení sú silným podnetom na prijatie a vykonávanie reforiem súvisiacich s pristúpením;

F.  keďže pre napredovanie procesu pristúpenia Albánska k EÚ je naďalej kľúčová reforma súdnictva;

G.  keďže v roku 2017 sa v Albánsku uskutočnia prezidentské a parlamentné voľby;

H.  keďže ochrana slobody vierovyznania, kultúrneho dedičstva, práv menšín a správy majetku patria medzi základné hodnoty Európskej únie;

I.  keďže EÚ zdôrazňuje potrebu posilniť hospodárske riadenie, právny štát a kapacity verejnej správy vo všetkých krajinách západného Balkánu;

J.  keďže albánske orgány majú pozitívny prístup k regionálnej spolupráci, ktorej cieľom je podporiť rozvoj infraštruktúry, opatrenia na boj proti terorizmu, obchod a mobilitu mladých;

1.  víta stabilný pokrok Albánska v reformách súvisiacich s EÚ, najmä politickú zhodu pri prijímaní ústavných zmien v júli 2016 s cieľom pripraviť podmienky pre hĺbkovú a komplexnú reformu súdnictva; zdôrazňuje, že pre ďalší pokrok v procese pristúpenia k EÚ je nevyhnutné nielen dôsledné prijímanie reforiem, ale aj ich úplné a včasné vykonávanie vo všetkých piatich kľúčových prioritných oblastiach a trvalá politická angažovanosť; nabáda Albánsko, aby pri realizácii týchto reforiem vykázalo reálne výsledky;

2.  víta odporúčanie Komisie, aby sa začali prístupové rokovania s Albánskom; plne podporuje pristúpenie Albánska k EÚ a požaduje, aby sa prístupové rokovania začali hneď po dosiahnutí hmatateľného a udržateľného pokroku vo vykonávaní komplexnej reformy súdnictva a v boji proti organizovanému zločinu a korupcii s cieľom udržať tempo reforiem; očakáva, že Albánsko skonsoliduje dosiahnutý pokrok a udrží si tempo napredovania vo vykonávaní všetkých kľúčových priorít;

3.  opätovne zdôrazňuje, že konštruktívny dialóg, udržateľná politická spolupráca, vzájomná dôvera a vôľa dosiahnuť kompromis sú kľúčové pre úspech reforiem a celý proces pristúpenia k EÚ; v tejto súvislosti víta prijatie právnych predpisov o vylúčení páchateľov trestných činov z verejných funkcií; vyzýva politické strany, aby sa ďalej snažili vytvoriť skutočný politický dialóg a konštruktívnu spoluprácu;

4.  víta konsenzuálne prijatie ústavných zmien na reformu súdnictva a prijatie zákonov o inštitucionálnej reorganizácii súdnictva, prokuratúry a ústavného súdu; vyzýva na urýchlené prijatie a dôveryhodné vykonanie všetkých relevantných sprievodných právnych predpisov a interných predpisov, najmä zákona o opätovnom hodnotení (preverovaní) sudcov, prokurátorov a právnych poradcov a súboru návrhov zákonov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie reformy súdnictva; berie na vedomie rozsudok ústavného súdu o ústavnosti zákona o preverovaní, ktorému predchádzalo pozitívne stanovisko Benátskej komisie; opäť zdôrazňuje, že občania Albánska dôrazne žiadajú komplexnú reformu súdnictva, aby sa obnovila ich dôvera v politických predstaviteľov a verejné inštitúcie, a že dôveryhodnosť a účinnosť celkového reformného procesu vrátane boja proti korupcii a organizovanému zločinu závisí od úspechu procesu preverovania a vykonania reformy súdnictva; pripomína, že prijatie a vykonávanie takejto reformy je zásadné v boji proti korupcii a nevyhnutné na upevnenie právneho štátu a na posilnenie presadzovania základných práv v krajine, a to aj s cieľom zvýšiť dôveru všetkých občanov v systém súdnictva;

5.  víta novú stratégiu reformy súdnictva na obdobie 2017 – 2020 a jej akčný plán zameraný na zvýšenie profesionality, účinnosti a nezávislosti systému súdnictva vrátane systému súdov a na opätovné preverenie všetkých členov súdnictva, ako aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu; vyslovuje poľutovanie nad tým, že vykonávanie spravodlivosti je naďalej pomalé a neefektívne; poukazuje na nedostatočný pokrok v obsadzovaní pracovných miest na najvyššom súde a administratívnych súdoch a v účinnom používaní jednotného systému správy prípadov; žiada, aby sa ďalej riešili akékoľvek nedostatky vo fungovaní systému súdnictva vrátane nedostatočnej nezávislosti od politického vplyvu a ďalších pilierov moci, selektívnej spravodlivosti, obmedzenej zodpovednosti, neúčinných mechanizmov dohľadu, korupcie a celkovej dĺžky súdnych konaní a uplatňovania práva; vyjadruje poľutovanie nad politickým zasahovaním do vyšetrovania a súdnych prípadov a vyzýva preto na posilnenie nezávislosti súdnictva v praxi; vyzýva na väčšiu angažovanosť v oblasti správneho súdnictva a riešenie otázok ako účinný prístup k súdom a vyčlenenie zdrojov, aby mohli súdy efektívne fungovať; opätovne zdôrazňuje, že cieľom reformy systému trestného súdnictva by malo byť postavenie páchateľov pred súd a podpora ich rehabilitácie a reintegrácie, pričom sa musí zabezpečiť ochrana práv obetí a svedkov trestných činov;

6.  vyzýva ad-hoc parlamentný výbor pre volebnú reformu, aby urýchlene dokončil svoje posúdenie volebného zákona a zároveň sa zaoberal všetkými predchádzajúcimi odporúčaniami OBSE/ODIHR a zvýšil transparentnosť financovania politických strán a integritu volebného procesu; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili jeho vykonávanie včas pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v júni 2017 a tiež nezávislosť a odpolitizovanie volebnej správy; pripomína, že zabezpečenie konania demokratických volieb v súlade s medzinárodnými normami je zodpovednosťou všetkých politických strán; žiada orgány, aby nabádali organizácie občianskej spoločnosti (OOS) k aktívnej účasti na zabezpečovaní dohľadu nad celým volebným procesom; pripomína, že slobodné a spravodlivé voľby sú zásadne dôležité pre ďalší pokrok v procese pristúpenia k EÚ; zdôrazňuje, že sa treba zaoberať obavami týkajúcimi sa financovania politických strán a zodpovedného systému auditu;

7.  vyzýva albánske politické strany, aby pri zostavovaní zoznamov kandidátov do nadchádzajúcich volieb dôsledne rešpektovali duch a literu zákona o vylúčení páchateľov trestných činov z verejných funkcií; žiada, aby sa tento zákon v plnom rozsahu vykonával;

8.  nabáda albánske úrady, aby prijali opatrenia na uľahčenie možnosti albánskych občanov žijúcich v zahraničí hlasovať v albánskych voľbách zo zahraničia;

9.  víta zlepšenú transparentnosť a inkluzívnosť parlamentných činností, ale vyzýva na posilnenie parlamentných kapacít, ktoré umožní monitorovanie vykonávania reforiem a ich súlad s normami EÚ, a na lepšie využitie rôznych mechanizmov a orgánov dohľadu s cieľom dosiahnuť, aby vláda niesla zodpovednosť za svoju činnosť; žiada, aby bol schválený etický kódex parlamentu a aby rokovací poriadok zohľadňoval zákon o úlohe parlamentu v procese integrácie do EÚ; ponúka, že preskúma možnosti užšej spolupráce s parlamentom Albánska v rámci podporného programu Európskeho parlamentu pre parlamenty krajín zapojených do procesu rozširovania, aby sa zvýšila jeho schopnosť produkovať kvalitné právne predpisy v súlade s acquis EÚ a vykonávať dozornú úlohu pri vykonávaní reforiem;

10.  berie na vedomie úsilie smerujúce k verejnej správe viac orientovanej na občanov a stabilný pokrok pri vykonávaní reformy verejnej správy a reformy riadenia verejných financií; požaduje ďalší pokrok v rozšírení uplatňovania zákona o štátnej službe a zákona o administratívnych postupoch, aby sa zlepšili postupy prijímania pracovníkov a ich povýšenia na základe zásluh a výkonnosti a posilnili sa inštitucionálne kapacity a ľudské zdroje s cieľom skonsolidovať úspechy na ceste k vytvoreniu efektívnejšej, odpolitizovanej, transparentnej a profesionálnej verejnej správy, čo by takisto prispelo k efektívnemu priebehu prístupových rokovaní s EÚ; vyzýva na posilnenie právomocí, autonómie, efektívnosti a zdrojov orgánov činných v oblasti ľudských práv vrátane úradu ombudsmana; vyzdvihuje iniciatívy národnej rady pre európsku integráciu na posilnenie kapacity verejnej správy a občianskej spoločnosti pri monitorovaní plnenia reforiem súvisiacich s pristúpením; zdôrazňuje potrebu zachovať nezávislosť regulačných orgánov a orgánov dohľadu;

11.  berie na vedomie realizáciu územnej reformy; zdôrazňuje, že na zvýšenie finančnej a administratívnej kapacity novovytvorených jednotiek miestnej samosprávy je potrebné značné úsilie;

12.  víta prijatie kľúčových právnych predpisov v oblasti boja proti korupcii vrátane ochrany oznamovateľov korupcie; naďalej je však znepokojený tým, že korupcia je stále vysoká a prítomná v mnohých oblastiach, čo predstavuje vážny problém a narúša dôveru ľudí vo verejné inštitúcie; je znepokojený tým, že naďalej dochádza k politickým zásahom do práce kľúčových protikorupčných inštitúcií a že tieto inštitúcie majú obmedzené administratívne kapacity; konštatuje, že slabá medziinštitucionálna spolupráca a výmena informácií ďalej bránia proaktívnemu vyšetrovaniu a efektívnemu stíhaniu korupcie; zdôrazňuje potrebu vytvoriť primeranejší právny rámec pre konflikt záujmov, reguláciu lobingu a lepšiu medziinštitucionálnu spoluprácu, a to najmä medzi políciou a prokuratúrou s cieľom zlepšiť výsledky, pokiaľ ide o vyšetrovanie, stíhanie a odsúdenie vrátane prípadov vysoko postavených osôb;

13.  víta pokračujúce vykonávanie stratégie a akčného plánu boja proti organizovanej trestnej činnosti a intenzívnejšej medzinárodnej policajnej spolupráce; požaduje tiež, aby sa rozložili siete organizovanej trestnej činnosti a zvýšil sa počet právoplatných odsúdení v prípadoch organizovanej trestnej činnosti, a to zlepšením spolupráce medzi medzinárodnými organizáciami, políciou a prokuratúrou a posilnením inštitucionálnych a operačných kapacít; je znepokojený tým, že výsledky v oblasti zmrazenia a konfiškácie nezákonne získaných aktív sú naďalej veľmi slabé, a vyzýva na zvýšenie kapacity a frekvencie používania finančných vyšetrovaní s cieľom zlepšiť výsledky v týchto oblastiach; konštatuje, že napriek vzostupnému trendu vo vyšetrovaní prípadov týkajúcich sa prania špinavých peňazí zostáva počet konečných obvinení obmedzený;

14.  víta nedávne zásahy proti konopným plantážam, zároveň však vyzýva na posilnenie opatrení na úplné odstránenie pestovania a výroby drog a obchodovania s nimi v Albánsku a súvisiacich sietí organizovaného zločinu, a to aj zintenzívnením medzinárodnej a regionálnej spolupráce; konštatuje však, že polícii ani prokuratúre sa nedarí identifikovať kriminálne siete zodpovedné za pestovanie drog;

15.  vyzýva na zvýšenie úsilia v oblasti boja proti nekontrolovanému šíreniu obchodu so zbraňami, ktorého súčasťou by malo byť aj posilnenie spolupráce s EÚ na tento účel, ako aj zničenie zostávajúcich zásob ručných a ľahkých zbraní a zlepšenie stavu skladovacích zariadení; vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokým počtom úmrtí spôsobených strelnými zbraňami v Albánsku;

16.  žiada, aby sa posilnila kapacita vlády, pokiaľ ide o hľadanie, zaistenie a konfiškáciu ziskov z počítačovej kriminality a predchádzanie praniu špinavých peňazí na internete;

17.  nabáda Albánsko, aby zlepšilo právny rámec na určenie statusu medzinárodnej ochrany pre utečencov; vyzdvihuje úsilie albánskej polície o zintenzívnenie výmeny informácií s Frontexom a žiada, aby sa spolupráca medzi EÚ a Albánskom ešte viac prehĺbila s cieľom chrániť práva utečencov v súlade s medzinárodnými normami a základnými hodnotami EÚ; vyjadruje obavy nad nedávnym nárastom počtu prípadov obchodovania s ľuďmi; žiada, aby sa zvýšilo úsilie v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť skupinám, ktoré sú najčastejšou obeťou takéhoto obchodovania, najmä deťom bez sprievodu, ženám a dievčatám;

18.  vyjadruje obavy z nadmerne vysokého počtu väzňov a (zo správ o) nedostatočnej zdravotnej starostlivosti v detenčných centrách, ako aj zo zlého zaobchádzania s podozrivými na policajných staniciach; odporúča revíziu trestného prístupu, reklasifikáciu trestných činov a častejšie využívanie alternatív k uväzneniu;

19.  berie na vedomie zlepšenie spolupráce medzi štátnymi inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti v súvislosti s EÚ vrátane účasti OOS na zasadnutiach Národnej rady pre európsku integráciu (NCEI); konštatuje, že silná občianska spoločnosť je kľúčovou zložkou každého demokratického systému; zdôrazňuje preto potrebu užšej koordinácie s organizáciami občianskej spoločnosti na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane miestnej úrovne; v tejto súvislosti víta vytvorenie Národnej rady pre občiansku spoločnosť (NCCS); vyzýva na účinné vykonávanie práva na informácie a verejné konzultácie a lepšiu reguláciu fiškálneho rámca týkajúceho sa OOS;

20.  pripomína, že medzi kľúčové priority patrí potreba posilniť ochranu ľudských práv, práv menšín a antidiskriminačných politík, a to aj posilnením ich presadzovania; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby ďalej zlepšovali atmosféru začleňovania a tolerancie vo vzťahu ku všetkým menšinám v krajine v súlade s európskymi normami ochrany menšín, a to aj prostredníctvom posilnenia úlohy štátneho výboru pre menšiny; víta počiatočné kroky zamerané na zlepšenie právneho rámca v oblasti ochrany menšín a vyzýva Albánsko, aby prijalo rámcový zákon o ochrane menšín a ratifikovalo Európsku chartu regionálnych a menšinových jazykov; berie na vedomie rozsiahly konzultačný proces, ktorý zahŕňa nezávislé inštitúcie, menšinové združenia a občiansku spoločnosť; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť životné podmienky Rómov, Egypťanov a ďalších etnických menšín; vyzýva na pokračovanie v úsilí o zlepšenie ich prístupu k zamestnaniu a ku všetkým verejným a sociálnym službám, vzdelávaniu, zdravotníctvu, sociálnemu bývaniu a právnej pomoci; vyjadruje znepokojenie nad tým, že aj napriek zlepšeniam je úroveň začlenenia rómskych detí do systému vzdelávania stále najnižšia v regióne;

21.  vyzdvihuje úsilie, ktoré vynaložila kancelária ombudsmana na skvalitnenie právnych predpisov v oblasti ľudských práv v rámci reformy súdnictva; víta aktívnu podporu práv zraniteľných skupín a zásad ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a právneho štátu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že prácu kancelárie ombudsmana naďalej obmedzoval nedostatok financií a personálu v centrálnom úrade aj miestnych kanceláriách; vyzýva na posilnenie právomoci, autonómie, efektívnosti a zdrojov jeho úradu;

22.  je naďalej znepokojený diskrimináciou žien a dievčat zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín a nedostatkom vhodných opatrení na ich ochranu, ako aj vysokým počtom prípadov domáceho násilia voči ženám a dievčatám; zdôrazňuje, že treba vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom vytvoriť bilanciu výsledkov v prípadoch týkajúcich sa boja proti diskriminácii; žiada príslušné orgány, aby pokračovali vo zvyšovaní informovanosti o domácom násilí, v prevencii proti nemu a aby zlepšili podporu určenú jeho obetiam; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu, aby sa v plnej miere implementoval Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor); naliehavo vyzýva orgány, aby prostredníctvom systematického vzdelávania, verejnej diskusie a vládnych opatrení bojovali proti predsudkom, ktoré sa týkajú stereotypov založených na rodovej príslušnosti;

23.  žiada účinnejšie inštitucionálne mechanizmy na ochranu práv dieťaťa a predchádzanie detskej práci;

24.  konštatuje, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na ochranu práv všetkých menšín v Albánsku prostredníctvom plného vykonávania príslušných právnych predpisov; odporúča, aby sa práva ľudí bulharskej etnickej príslušnosti z regiónov Prespa, Golo brdo a Gora zakotvili v právnych predpisoch a zabezpečovali aj v praxi;

25.  berie na vedomie zlepšenia v oblasti ochrany práv osôb LGBTI a nabáda vládu, aby pokračovala v ďalšom vykonávaní opatrení z programu, v ktorom bude Albánsko pokračovať do roku 2020;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušným orgánom sa ešte stále nepodarilo riadne vyšetriť straty na životoch, ku ktorým došlo počas demonštrácie 21. januára 2011; vyzýva tieto orgány, aby v záujme zabezpečenia spravodlivosti pre obete udalostí tohto dňa konali bez zbytočných prieťahov;

27.  oceňuje náboženskú toleranciu a dobrú spoluprácu medzi náboženskými komunitami; nabáda príslušné orgány a náboženské komunity, aby spolupracovali na zachovaní a podpore dobrého spolužitia náboženských skupín v súlade s ústavou; považuje za nevyhnutné predchádzať islamskej radikalizácii prostredníctvom cieleného prístupu zo strany spravodajských služieb, orgánov presadzovania práva a súdnych inštitúcií, okrem iného aj odvrátením vracajúcich sa zahraničných bojovníkov od extrémizmu a ich reintegráciou do spoločnosti, bojovať proti násilnému extrémizmu v spolupráci s OOS a náboženskými komunitami a zintenzívniť regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti; oceňuje komplexný právny rámec krajiny v oblasti predchádzania financovania terorizmu a boja proti nemu; naliehavo žiada, aby všetky opatrenia za každých okolností zaručovali dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade s medzinárodnými normami; zdôrazňuje, že programy zamerané na osobitné vzdelávanie zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii radikalizácie, ako aj pri rehabilitácii jednotlivcov a ich reintegrácii do spoločnosti;

28.  ľutuje, že minulý rok sa dosiahol len obmedzený pokrok v oblasti slobody médií; zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych a nezávislých súkromných a verejnoprávnych médií; je znepokojený politickým vplyvom v médiách a rozšírenou autocenzúrou novinárov; poukazuje na pomalé vykonávanie zákona o audiovizuálnych médiách a oneskorenia pri obsadzovaní voľných pracovných miest v orgáne pre audiovizuálne médiá; požaduje opatrenia na zvýšenie profesionálnych a etických noriem a rozšírenie riadnych pracovných zmlúv pre novinárov, zlepšenie transparentnosti štátnej reklamy v médiách a zabezpečenie nezávislosti, nestrannosti a zodpovednosti regulačného orgánu a verejnoprávneho média, najmä vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby; opätovne zdôrazňuje potrebu dokončiť a prijať interné stanovy verejnoprávneho vysielania RTSH a dokončiť prechod na digitálne vysielanie;

29.  víta zlepšenie fiškálnej konsolidácie a lepšie výsledky v podnikaní a úsilí o potláčanie tieňovej ekonomiky; konštatuje však, že pretrvávajúce nedostatky v oblasti právneho štátu a zložité regulačné prostredie odrádzajú investície; je znepokojený tým, že remitencie migrantov predstavujú dôležitý faktor ovplyvňujúci domáci dopyt; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby v záujme zlepšenia podnikateľského prostredia prijali opatrenia na zlepšenie plnenia zmlúv a lepší výber daní a aby pokračovali v uskutočňovaní reformy súdnictva; je znepokojený vysokou mierou priameho zadávania zákaziek a nekonkurenčných výberových konaní a prideľovaním zmlúv na dlhodobý outsourcing a zmlúv o verejno-súkromných partnerstvách s otáznym vplyvom z hľadiska verejného záujmu;

30.  odporúča orgánom, aby urýchlili výstavbu hlavných infraštruktúrnych projektov, ako je železničné spojenie a moderná diaľnica medzi Tiranou a Skopje v rámci koridoru VIII;

31.  so znepokojením berie na vedomie obmedzený charakter administratívnych kapacít v oblasti presadzovania environmentálneho práva, ako aj nevhodné nakladanie s odpadom a hospodárenie s vodou, ktoré často vedú k trestným činom proti životnému prostrediu ohrozujúcim hospodárske zdroje Albánska a predstavujúcim prekážku pre hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť kvalitu posúdení vplyvov na životné prostredie, ako aj zaručiť zapojenie verejnosti a konzultácie s občianskou spoločnosťou v rámci príslušných projektov; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa ciele v oblasti zmeny klímy dosiahli bez negatívneho vplyvu na biodiverzitu, krajinu, vodné zdroje, flóru a faunu a postihnuté miestne obyvateľstvo;

32.  zdôrazňuje, že posúdenie environmentálneho vplyvu vodných elektrární často nie je dostatočné na to, aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými normami a príslušnými právnymi predpismi EÚ o ochrane životného prostredia; odporúča vláde, aby zvážila založenie národného parku Vjosa a upustila od plánov vybudovať nové vodné elektrárne pozdĺž rieky Vjosa a jej prítokov; naliehavo žiada, aby v záujme zvýšenia energetickej nezávislosti a účinnosti došlo k ďalšiemu zosúladeniu s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa energetiky, najmä v súvislosti s prijatím národnej stratégie v oblasti energetiky; víta národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie na roky 2015 – 2020;

33.  konštatuje, že zatiaľ nebolo zabezpečené účinné presadzovanie vlastníckych práv; naliehavo požaduje dokončenie procesu registrácie majetku, reštitúcií a náhrad, ako aj aktualizáciu a účinné vykonávanie stratégie v oblasti vlastníckych práv na roky 2012 – 2020; ďalej naliehavo žiada orgány, aby v tejto súvislosti vypracovali plán s jasnými zodpovednosťami a lehotami a aby uskutočnili verejnú informačnú kampaň s cieľom informovať bývalých vlastníkov o ich právach a povinnostiach týkajúcich sa reštitúcie majetku; vyzýva na zvýšenie transparentnosti, právnej istoty a rovnosti zaobchádzania v súvislosti s právom týkajúcim sa náhrady škody za majetok skonfiškovaný počas obdobia komunizmu; žiada o vymenovanie národného koordinátora pre vlastnícke práva a zrýchlenie procesu registrácie a mapovania majetku vrátane digitalizácie majetku;

34.  zdôrazňuje význam výskumu v procese odhaľovania trestných činov spáchaných bývalým komunistickým režimom, ako aj morálnu, politickú a právnu zodpovednosť štátnych inštitúcií v tomto procese; vyzýva orgány, aby vypracovali vhodné legislatívne opatrenia na pomoc pri rehabilitácii obetí vrátane kompenzácie jednotlivcov a ich rodín a aby zrušili všetky politicky motivované súdne rozhodnutia, ktoré sú ešte stále platné; naliehavo žiada štátne orgány, aby páchateľov, ktorí sa počas komunistickej diktatúry dopustili zločinov proti ľudskosti, vyšetrili a postavili pred súd;

35.  konštatuje, že je zásadne dôležité zaoberať sa komunistickou minulosťou, aby bolo možné riešiť prípady porušenia ľudských práv a dopracovať sa k pravde a spravodlivosti pre obete; víta zákon o vytvorení orgánu pre sprístupnenie záznamov Sigurimi; víta prieskum o poznatkoch a verejnom vnímaní komunistickej minulosti v Albánsku a o budúcich očakávaniach, ktorý uverejnilo zastúpenie OBSE a nemecké veľvyslanectvo; domnieva sa, že toto úsilie pomôže nadviazať dialóg o minulosti a vybudovať očakávania do budúcnosti;

36.  zdôrazňuje význam posilňovania sociálneho dialógu, zapojenia OOS, kapacít sociálnych partnerov a donucovacích mechanizmov na dodržiavanie sociálnych práv; naliehavo vyzýva vládu, aby zmodernizovala systém vzdelávania s cieľom vybudovať inkluzívnejšiu spoločnosť, znížiť nerovnosti a diskrimináciu a lepšie vybaviť mladých ľudí zručnosťami a vedomosťami; zdôrazňuje význam pomoci poskytovanej prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA) zameraného na vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne politiky;

37.  vyzýva albánske úrady, aby posilnili politiky zamerané na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí naďalej čelia ťažkostiam pri prístupe k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a rozhodovaniu a narážajú tiež na prekážky, ktoré im bránia slobodne vykonávať hlasovacie právo;

38.  so znepokojením berie na vedomie, že počet žiadostí o azyl, ktoré Albánci podali v členských štátoch EÚ a o ktorých bolo rozhodnuté, že sú neopodstatnené, sa opäť zvýšil; naliehavo vyzýva vládu, aby podnikla okamžité a rozhodné kroky na riešenie tohto javu a aby v tomto ohľade zvýšila informovanosť, sociálno-ekonomickú pomoc a úsilie o prevenciu a tiež aby sa zaoberala hnacími faktormi spojenými s nezamestnanosťou a so štrukturálnymi nedostatkami v politikách sociálnej ochrany, vzdelávania a zdravia; zdôrazňuje potrebu poskytnúť dostatok ľudských zdrojov generálnemu riaditeľstvu pre hranice a migráciu a hraničnej polícii, ako aj zlepšiť príslušnú medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom účinnejšie bojovať proti nelegálnej migrácii;

39.  vyjadruje Albánsku uznanie za pokračujúce plné zosúladenie s príslušnými vyhláseniami EÚ a závermi Rady, čím prejavuje jasný záväzok voči európskej integrácii a solidarite; zdôrazňuje, že je dôležité a potrebné, aby Albánsko naďalej konštruktívne prispievalo k politickej stabilite v tomto regióne;

40.  víta rozhodnutie albánskych orgánov zosúladiť zahraničnú politiku tejto krajiny s rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/1671, ktorým sa obnovujú reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku;

41.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dobré susedské vzťahy, ktoré sú naďalej nevyhnutné ako neoddeliteľná súčasť procesu rozširovania, ako aj podmienka procesu stabilizácie a pridruženia; víta konštruktívnu a proaktívnu úlohu Albánska pri podpore regionálnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov s ostatnými krajinami zahrnutými do procesu rozširovania a susednými členskými štátmi EÚ; víta zapojenie Albánska do iniciatívy „Západobalkánska šestka“;

42.  oceňuje trvalé odhodlanie Albánska aj Srbska zlepšiť bilaterálne vzťahy a posilniť regionálnu spoluprácu na politickej a spoločenskej úrovni, napríklad prostredníctvom Úradu regionálnej spolupráce pre mládež so sídlom v Tirane (RYCO); nabáda obe krajiny, aby pokračovali v dobrej spolupráci s cieľom podporiť zmierenie v regióne, najmä prostredníctvom programov pre mladých ľudí, ako napríklad v rámci pozitívneho programu pre mládež na západnom Balkáne;

43.  berie na vedomie nedávne napätie vo vzťahoch medzi Albánskom a Gréckom a odporúča, aby sa obe strany zdržali krokov alebo vyhlásení, ktoré by mohli tieto vzťahy negatívne ovplyvniť;

44.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia zahrnula do svojich správ informácie o podpore z nástroja IPA v Albánsku a účinnosti zavedených opatrení, najmä o podpore z nástroja IPA určenej na vykonávanie kľúčových priorít a príslušných projektov;

45.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

52

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Právne oznámenie