Postup : 2016/0262(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0024/2017

Předložené texty :

A8-0024/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0024

ZPRÁVA     *
PDF 518kWORD 52k
3.2.2017
PE 597.450v03-00 A8-0024/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Lorenzo Fontana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (12356/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0405/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0024/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy-)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením

Referenční údaje

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

3.10.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Datum přijetí

31.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Datum předložení

3.2.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NLG

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Raymond Finch

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění