Postupak : 2016/0262(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0024/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0024/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0024

IZVJEŠĆE     *
PDF 444kWORD 52k
3.2.2017
PE 597.450v03-00 A8-0024/2017

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Lorenzo Fontana

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (12356/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0405/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari(1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0024/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 127, 20.5.2005., str. 32.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Podvrgavanje nove psihoaktivne tvari metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoata (MDMB-CHMICA) kontrolnim mjerama

Referentni dokumenti

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

3.10.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Datum podnošenja

3.2.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NLG

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Raymond Finch

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena