Menetlus : 2016/0247(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0025/2017

Esitatud tekstid :

A8-0025/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/03/2017 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0058

SOOVITUS     ***
PDF 362kWORD 54k
3.2.2017
PE 589.494v02-00 A8-0025/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (täiendavate normide kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) sõlmimise kohta

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Josef Weidenholzer

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELISTE HÄÄLETUSTE TULEMUSED

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (täiendavate normide kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) sõlmimise kohta

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12852/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lepingu eelnõu (täiendavate normide kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) (12881/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0515/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0025/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.


LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2014. aastal vastu Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendi aastateks 2014–2020 (määrus (EL) nr 515/2014).

Välispiiride ja viisade rahastamisvahendi peamine eesmärk on tagada Euroopa Liidus kõrge turvalisuse tase ja hõlbustada samas seaduslikku reisimist, tagades välispiiri ühtlase ja kõrgetasemelise kontrolli ja Schengeni viisade tõhusa töötlemise. Enamasti riiklike programmide kaudu toimuvat rahastamist (kuni 2020. aastani ligikaudu 2,8 miljardit) kasutatakse muu hulgas piiripunktide ja piirivalve jaoks vajaliku taristu rajamiseks, Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) tarbeks IT-süsteemide rahastamiseks ning samuti meetmeteks, millega hõlbustada rändevoogude tõhusat haldamist, viisataotluste menetlemist ja konsulaarkoostööd.

Määruse (EL) nr 515/2014 artikli 5 lõikes 7 on sätestatud, et Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja arendamisega seotud riigid osalevad rahastamisvahendis kooskõlas kõnealuse määrusega ning et tuleks kehtestada nende riikide rahalise osaluse kord ja selliseks osalemiseks vajaminevad täiendavad normid. Käesoleva ettepaneku, st Liechtensteiniga sõlmitava lepingu eelnõu eesmärk on just sellise korra kehtestamine, et komisjon saaks võtta vastutuse rahastamisvahendi eelarve täitmise eest kõnealuses assotsieerunud riigis ja määrata kindlaks Liechtensteini poolt rahastamisvahendi jaoks liidu eelarvesse makstava osamaksu suurus (ligikaudu 200 000 eurot aastas).

Raportöör toetab seda ettepanekut. Välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga luuakse solidaarsusmehhanism, millega kohustada osalevaid riike üksteise huvides ja üksteise nimel rakendama välispiiride kontrollimisel ühesuguseid Euroopa norme. Raportööri arvamusel aitab välispiiride ja viisade rahastamisvahend kaasa Schengeni acquis' ühe olulise eesmärgi saavutamisele, nimelt sellele, et välispiiril tagatakse ühiselt tõhus, kõrge ja ühtlase tasemega piirikontroll, pidades sealjuures kinni liidu kohustusest austada põhivabadusi ja inimõigusi.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping (täiendavate normide kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020)

Viited

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

9.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Esitamise kuupäev

3.2.2017


NIMELISTE HÄÄLETUSTE TULEMUSED

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave