Postup : 2016/0247(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0025/2017

Predkladané texty :

A8-0025/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0058

ODPORÚČANIE     ***
PDF 517kWORD 54k
3.2.2017
PE 589.494v02-00 A8-0025/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Josef Weidenholzer

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDKY HLASOVANÍ PODĽA MIEN

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12852/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (12881/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8–0515/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0025/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V roku 2014 Európsky parlament a Rada prijali ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (ISF Hranice a víza) na obdobie 2014 až 2020 (nariadenie (EÚ) 515/2014).

Hlavným cieľom nástroja ISF Hranice a víza je zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti v Únii a zároveň uľahčiť legitímne cestovanie, a to prostredníctvom jednotnej a prísnej kontroly na vonkajších hraniciach a účinného spracúvania schengenských víz. Financovanie vo výške približne 2,8 miliardy EUR do roku 2020 je – najmä prostredníctvom národných programov – určené okrem iného na budovanie infraštruktúry potrebnej na hraničných priechodoch a pre hraničný dozor, financovanie informačných systémov požadovaných európskym systémom hraničného dozoru (EUROSUR), ako aj na opatrenia, ktoré uľahčujú efektívne riadenie migračných tokov, spracúvanie žiadostí o víza a konzulárnu spoluprácu.

V článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 515/2014 sa uvádza, že krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis sa podieľajú na nástroji v súlade s jeho ustanoveniami a že sa dohodnú mechanizmy poskytovania finančných príspevkov a dodatočné pravidlá potrebné pre takúto účasť. Cieľom návrhu dohody s Lichtenštajnskom je stanoviť presne tie mechanizmy, ktoré umožnia Komisii prevziať zodpovednosť za plnenie rozpočtu nástroja v tejto pridruženej krajine a určiť príspevok Lichtenštajnska do rozpočtu Únie v súvislosti s týmto nástrojom (približne 200 000 EUR ročne).

Spravodajca tento návrh podporuje. Nástroj ISF Hranice a víza zriaďuje mechanizmus solidarity, ktorý bude viazať zúčastnené štáty rovnakými európskymi pravidlami, pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc v spoločnom záujme a v spoločnom mene. Nástroj ISF Hranice a víza bude slúžiť na dosiahnutie hlavného cieľa schengenského acquis, ktorým je najmä spoločná zodpovednosť za účinnú, prísnu a jednotnú kontrolu na vonkajších hraniciach v súlade so záväzkom Únie v oblasti základných slobôd a ľudských práv.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020

Referenčné čísla

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

9.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Spravodajca

       dátum menovania

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

42

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dátum predloženia

3.2.2017


VÝSLEDKY HLASOVANÍ PODĽA MIEN

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie