Eljárás : 2015/0292(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0027/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0027/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 02/03/2017 - 6.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0057

AJÁNLÁS     ***
PDF 366kWORD 53k
7.2.2017
PE 589.287v02-00 A8-0027/2017

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Ramona Nicole Mănescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05748/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv tervezetére (05750/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0171/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0027/2017),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Libanoni Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele tekintetében

Hivatkozások

05748/2016 – C8-0171/2016 – COM(2015)06412015/0292(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.5.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.5.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

25.1.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ramona Nicole Mănescu

24.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Benyújtás dátuma

7.2.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

3

-

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios

1

0

ENF

Mario Borghezio

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat