Procedure : 2016/0373(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2017

Indgivne tekster :

A8-0028/2017

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0031

HENSTILLING     ***
PDF 353kWORD 47k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Charles Tannock

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14765/2016),

–  der henviser til udkast til den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (5368/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 31, stk. 1, og artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 212, stk. 1, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0508/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0028/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Canadas regering og parlament.


KORT BEGRUNDELSE

Som understreget i den fælles erklæring af 30. oktober 2016 om partnerskabet mellem EU og Canada og angivet i Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013, bygger EU's forbindelser med Canada på fælles værdier, hvilket illustreres ved en lang tradition for omfattende politisk og økonomisk samarbejde. Samarbejdet går formelt tilbage til 1976, da EU undertegnede en rammeaftale med Canada, hvilket var den første aftale med et OECD-land.

Canada og EU lægger begge stor vægt på demokrati, grundlæggende friheder, beskyttelse af menneskerettighederne, liberal og åben handel og multilateralisme. Canada har været en af EU's strategiske partnere siden 1996 og er en vigtig allieret på den internationale scene. Canada og EU har arbejdet tæt sammen om globale udfordringer såsom klimaforandringer, menneskerettigheder, energisikkerhed, konfliktløsning og tvungen migration. Canada bidrager regelmæssigt til EU's civile og militære FSFP-missioner og er en central allieret i NATO.

Canada har siden begyndelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik været en af de vigtigste bidragsydere. Siden 2003 har denne partner engageret finansielle og/eller menneskelige ressourcer i ti ud af 34 EU/FSFP-missioner/operationer i otte lande og i tre regioner. Canada udfører på nuværende tidspunkt opgaver i EUAM Ukraine, EUPOL COPPS og EUTM Mali. Dette bidrag til EU's bestræbelser på at opnå fred og stabilisering er højt værdsat, navnlig i betragtning af truslerne mod multilateralismen.

Den strategiske partnerskabsaftale (SPA) sigter mod at intensivere det bilaterale samarbejde på områder såsom udenrigs- og sikkerhedspolitik, terrorbekæmpelse, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bæredygtig udvikling, forskning og kultur. Denne aftale vil sammen med CETA muliggøre en yderligere styrkelse af forbindelserne mellem EU og Canada, bidrage til et tættere samarbejde og øge de menneskelige forbindelser til fordel for borgerne på begge sider af Atlanterhavet.

Denne aftale fastsætter ligeledes politisk dialog og høringsmekanismer, såsom Det Blandede Ministerudvalg og det blandede samarbejdsudvalg. Som et konsolideret parlamentarisk demokrati bør Canada sammen med EU, med sine demokratiske værdier, sikre, at den politiske dialog, der sigter mod at håndtere spørgsmål af fælles interesse, ikke begrænses til samarbejde på udøvende plan og beriges af et parlamentarisk samarbejde mellem de to partnere.

I betragtning af de strategiske, politiske og økonomiske fordele, som den vellykkede indgåelse af denne strategiske partnerskabsaftale medfører, og dens positive bidrag til multilateralisme, international fred og sikkerhed, økonomisk og bæredygtig udvikling, retfærdighed, frihed og sikkerhed foreslår ordføreren, at Udenrigsudvalget anbefaler at godkende denne aftale.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

Referencer

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

6.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.12.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

31.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

4

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Dato for indgivelse

7.2.2017

Juridisk meddelelse