Procedūra : 2016/0373(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0028/2017

Pateikti tekstai :

A8-0028/2017

Debatai :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0031

REKOMENDACIJA     ***
PDF 580kWORD 55k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Charles Tannock

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14765/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo projektą (5368/2016),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą pritarti pagal Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 1 dalį ir 37 straipsnį, taip pat pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 212 straipsnio 1 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C7-0508/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A8–0028/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kanados vyriausybėms ir parlamentams.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaip pabrėžiama 2016 m. spalio 30 d. ES ir Kanados bendroje deklaracijoje ir kaip nurodoma Europos Parlamento 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliucijoje, ES santykiai su Kanada grindžiami bendromis vertybėmis – tai parodo ilgalaikis platus politinis ir ekonominis bendradarbiavimas. Oficialiai šis bendradarbiavimas prasidėjo 1976 m., kai ES su Kanada pasirašė bendrąjį susitarimą – pirmąjį tokį susitarimą su EBPO šalimi.

Ir Kanada, ir ES yra tvirtai įsipareigojusios laikytis demokratijos, pagrindinių laisvių, žmogaus teisių apsaugos, laisvos ir atviros prekybos ir daugiašališkumo principų. Kanada yra ES strateginė partnerė nuo 1996 m. ir svarbi sąjungininkė tarptautinėje arenoje. Kanada ir ES glaudžiai bendradarbiauja spręsdamos pasaulinius klausimus, pvz., klimato kaitos, žmogaus teisių, energetinio saugumo, konfliktų sprendimo, kovos su terorizmu ir priverstinės migracijos srityse. Kanada reguliariai dalyvauja ES civilinėse ir karinėse BSGP misijose ir yra svarbi sąjungininkė NATO.

Kanada – viena iš pastoviausių šių misijų dalyvių nuo ESGP pradžios. Nuo 2003 m. ši partnerė skyrė finansinių ir (arba) žmogiškųjų išteklių 10 iš 34 BSGP misijų / operacijų, vykdytų 8 šalyse ir 3 regionuose. Kanada šiuo metu dalyvauja „EUAM Ukraine“, EUPOL COPPS ir „EUTM Mali“ misijose. Ši parama ES taikos ir stabilizavimo pastangoms yra labai vertinama, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, kai kyla grėsmė daugiašališkumo principui.

Strateginės partnerystės susitarimu (SPS) siekiama intensyvinti šį dvišalį bendradarbiavimą tokiose srityse, kaip užsienio ir saugumo politika, kova su terorizmu, kova su organizuotu nusikalstamumu, tvarus vystymasis, moksliniai tyrimai ir kultūra. Šis susitarimas kartu su išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu (IEPS) dar labiau sustiprins ES ir Kanados ryšius, padės glaudžiau bendradarbiauti ir intensyvins žmonių tarpusavio ryšius – tai bus naudinga piliečiams abipus Atlanto.

Pagal šį susitarimą taip pat numatomi politinio dialogo ir konsultacijų mechanizmai, pvz., Jungtinis ministrų komitetas ir Jungtinis bendradarbiavimo komitetas, kurie yra labai sveikintini. Kanada, kaip tvirtos parlamentinės demokratijos šalis, kartu su ES, puoselėjančia demokratines vertybes, turėtų užtikrinti, kad politinis dialogas, kuriuo siekiama spręsti bendro intereso klausimus, neapsiribotų tik bendradarbiavimu vykdomosios valdžios lygmeniu, bet būtų praturtintas partnerių parlamentiniu bendradarbiavimu.

Atsižvelgdamas į strateginę, politinę ir ekonominę naudą, kuri bus sukurta sėkmingai sudarius šį strateginės partnerystės susitarimą, ir į šio susitarimo teigiamą poveikį siekiant daugiašališkumo, tarptautinės taikos ir saugumo, ekonominio ir darnaus vystymosi, teisingumo, laisvės ir saugumo, pranešėjas siūlo, kad Užsienio reikalų komitetas rekomenduotų pritarti šiam susitarimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas

Nuorodos

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

6.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

31.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

4

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Pateikimo data

7.2.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

ENF

Louis Aliot, Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

5

0

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas