Postopek : 2016/0373(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0028/2017

Predložena besedila :

A8-0028/2017

Razprave :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0031

PRIPOROČILO     ***
PDF 514kWORD 55k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Charles Tannock

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14765/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (5368/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 31(1) in 37 Pogodbe o Evropski uniji ter členom 212(1), točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0508/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0028/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kanade.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je poudarjeno v skupni izjavi EU in Kanade z dne 30. oktobra 2016 in navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2013, odnosi EU s Kanado temeljijo na skupnih vrednotah, izraženih v dolgoletnem obsežnem političnem in gospodarskem sodelovanju. Sodelovanje uradno sega v leto 1976, ko je EU s Kanado podpisala okvirni sporazum, prvi s katero od držav OECD.

Kanado in EU združuje močna predanost demokraciji, temeljnim svoboščinam, varstvu človekovih pravic, liberalni in odprti trgovini ter večstranskemu sodelovanju. Že od leta 1996 je strateška partnerica EU in pomembna zaveznica na mednarodnem prizorišču. Tesno sodelujeta pri svetovnih izzivih, kot so podnebne spremembe, človekove pravice, energetska varnost, reševanje konfliktov, boj proti terorizmu in prisilne migracije. Kanada redno prispeva k civilnim in vojaškim misijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU, prav tako pa je pomembna zaveznica v zvezi Nato.

Je tudi ena od držav, ki že ves čas dosledno prispevajo k evropski varnostni in obrambni politiki. Od leta 2003 je ta partnerska država s finančnega in/ali kadrovskega vidika prispevala k 10 od 34 misij/operacij skupne varnostne in obrambne politike EU v osmih državah in treh regijah. Kanada trenutno sodeluje v svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini, policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja in vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil. Njena podpora miru in stabilizacijskim prizadevanjem EU je zelo dragocena, še posebej v sedanjih okoliščinah, ko je multilaterizem ogrožen.

Cilj sporazuma o strateškem partnerstvu je okrepiti dvostransko sodelovanje na področjih, kot so zunanja in varnostna politika, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, trajnostni razvoj, raziskave in kultura. Sporazum bo skupaj s sporazumom CETA še utrdil odnose med EU in Kanado, omogočil tesnejše sodelovanje in okrepil medčloveške odnose, to pa bo koristilo državljanom na obeh straneh Atlantika.

Prav tako bo omogočil politični dialog in zagotovil več kot dobrodošle posvetovalne mehanizme, na primer s skupnim odborom ministrov in skupnim odborom za sodelovanje. Kanada bi morala kot utrjena parlamentarna demokracija skupaj z EU in njenimi demokratičnimi vrednotami zagotoviti, da politični dialog, katerega cilj je obravnavati vprašanja v skupnem interesu, ne bo omejen zgolj na sodelovanje na vodstveni ravni, temveč ga bo obogatilo tudi parlamentarno sodelovanje med partnericama.

Ker bi uspešna sklenitev sporazuma o strateškem partnerstvu prinesla strateške, politične in gospodarske koristi ter pozitivno prispevala k multilaterizmu, mednarodnemu miru in varnosti, gospodarskemu in trajnostnemu razvoju ter pravosodju, svobodi in varnosti, poročevalec predlaga, naj Odbor za zunanje zadeve priporoči odobritev tega sporazuma.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani

Referenčni dokumenti

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

6.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.12.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2017

 

 

 

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

4

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Datum predložitve

7.2.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Anna Elżbieta Fotyga

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

ENF

Louis Aliot, Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

5

0

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo