Eljárás : 2015/0276(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0029/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0029/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
A szavazatok indokolása
PV 18/04/2018 - 12.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

JELENTÉS     ***I
PDF 1128kWORD 128k
7.2.2017
PE 582.447v02-00 A8-0029/2017

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Simona Bonafè

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0596),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0385/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. június 15-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0029/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Tekintettel az Uniónak a nyersanyagok importjától való függésére és a természeti erőforrások jelentős részének rövid távon várható gyors kimerülésére, kulcsfontosságú feladat, hogy az Unióban található erőforrások közül amennyit csak lehet ismét kiaknázhatóvá tegyünk, valamint hogy fokozzuk a körforgásos gazdaságra való átállás ütemét.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás szélesebb keretét, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálata által a szóban forgó átmenet gyorsítására kínált lehetőségeket.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A hulladékgazdálkodást fenntartható anyaggazdálkodássá kell átalakítani. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelvének1a felülvizsgálata lehetőséget nyújt erre.

 

__________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

Indokolás

Hangsúlyozni kell a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás szélesebb keretét, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálata által a szóban forgó átmenet gyorsítására kínált lehetőségeket.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és hatékony hasznosítása, a körforgásos gazdaság elveinek előmozdítása, a megújuló energia terjesztésének fokozása, az energiahatékonyság növelése és az Unió importerőforrásoktól való függőségének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát, ami új gazdasági lehetőségeket és hosszú távú versenyképességet biztosít. A ténylegesen körforgásos gazdaság kialakítása érdekében a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozóan kiegészítő intézkedésekre van szükség, amelyek a termékek teljes életciklusára összpontosítanak, megőrizve az erőforrásokat és megvalósítva az anyagkörforgást. Az erőforrások hatékonyabb felhasználása ezenkívül jelentős nettó megtakarítást hozna az uniós vállalkozások, az állami hatóságok és a fogyasztók számára, miközben csökkentené a teljes éves üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A hulladék hasznosításának és újrafeldolgozásának előmozdítására mint a természeti erőforrások kezelésének a körforgásos gazdaságon belüli, fenntartható módjára irányuló politikai és társadalmi ösztönzésnek tiszteletben kell tartania a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikkében megállapított hulladékgazdálkodási hierarchiát és szigorúan olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely az újrafeldolgozás helyett a megelőzést helyezi előtérbe.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Indokolás

A körforgásos gazdaság tiszta termelés nélkül nem lehetséges. A mérgező anyagokat már a tervezési szakaszban el kell kerülni, hogy a termékek és anyagok olyan zárt termékláncban forogjanak, amely nem veszélyezteti az anyagok minőségét, valamint a polgárok és a munkavállalók egészségét és a környezetet. Ehhez meg kell változtatni a mérgező anyagokhoz való hozzáállást, hogy a körforgásos gazdaságban a veszélyes anyagok ne akadályozzák az újrafelhasználás, javítás és újrafeldolgozás folyamatait.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A szemetelés, valamint a csomagolás és a csomagolási hulladék nem megfelelő lerakása hátrányosan érinti mind a tengeri környezet védelmét, mind pedig az Unió gazdaságát, és szükségtelen közegészségügyi kockázatokkal jár. A tengerpartokon gyakran fellelhető tárgyak között sok csomagolási hulladék van, melyek hosszú távú kihatással vannak a környezetre, az pedig érinti a turizmust és hogy a lakosság mennyire élvezheti ezeket a természeti területeket. Ezenfelül a tengeri környezetbe kerülő csomagolási hulladék feje tetejére állítja a hulladékhierarchia prioritási sorrendjét, különösen azáltal, hogy nem készítik elő újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb hasznosításra a nem megfelelő hulladéklerakást megelőzően. A csomagolási hulladék tengeri szemétben tapasztalható aránytalanul nagy mennyiségű előfordulásának csökkentése érdekében kötelező érvényű célszámokat kell megállapítani, amelyek betartását a tagállamoknak célzott intézkedések elfogadásával kell támogatniuk.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben13 a csomagolási hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan megállapított célértékeket módosítani kell, megnövelve a csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítését és újrafeldolgozását annak érdekében, hogy az irányelv jobban tükrözze az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.

(2)  A 94/62/EK irányelvben a csomagolás és a csomagolási hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan megállapított célértékeket módosítani kell, megnövelve a csomagolási hulladék újrafeldolgozását annak érdekében, hogy az irányelv jobban tükrözze az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.

__________________

 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

 

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az újrahasználatra vonatkozóan a tagállamok által elérendő külön mennyiségi célértékeket kell megállapítani az újrafelhasználható csomagolás használatának előmozdítása, valamint a munkahelyteremtéshez való hozzájárulás és erőforrás-megtakarítások elérése érdekében.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A csomagolások újrahasználatának növelése általános költségcsökkenést eredményezhet az ellátási láncban, és csökkentheti a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatását. A tagállamoknak támogatniuk kell az olyan újrafelhasználható csomagolás piaci bevezetését, amelyet az életciklusa végén újra fel lehet dolgozni.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Bizonyos helyzetekben – amilyen például az étkeztetés – egyszer használatos csomagolásra van szükség ahhoz, hogy garantálni lehessen az élelmiszer-higiéniát, valamint a fogyasztók egészségét és biztonságát. A tagállamoknak a megelőző intézkedések kidolgozásakor ezt figyelembe kell venniük és elő kell mozdítaniuk az ilyen csomagolás újrafeldolgozásához való jobb hozzáférést.

Indokolás

A megelőző intézkedéseknek számolniuk kell azzal, hogy az élelmiszer-higiénia és a fogyasztók egészsége és biztonsága elsőbbséget élvez. Vannak olyan helyzetek – például az elvitelre szánt ételek esetében –, amikor az élelmiszer-higiénia, valamint a fogyasztók biztonsága nem teszi lehetővé az újrafelhasználható csomagolási formák használatát. A tagállamoknak ugyanakkor nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük az ilyen csomagolás háztartásokból való összegyűjtésének támogatására és újrafeldolgozására.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ezen túlmenően a hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében a 94/62/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat hozzá kell igazítani a hulladékra általánosan alkalmazandó 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben14 találhatókhoz.

(3)  Ezen túlmenően a hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében, a csomagolás és a csomagolási hulladék sajátosságainak sérelme nélkül, a 94/62/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat adott esetben hozzá kell igazítani a hulladékra általánosan alkalmazandó 2008/98/EK irányelvben találhatóakhoz.

__________________

 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

 

Indokolás

Összhangot kell teremteni a hulladékokról szóló valamennyi uniós jogszabály között.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább növelni a csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben megállapított célértékeket.

(4)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös lenne tovább növelni a csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben megállapított célértékeket.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az erőforrás-hatékonyság javításának, a hulladék által a környezetre gyakorolt hatás csökkentésének és az anyagok magas színvonalú újrafeldolgozása előmozdításának a leghatékonyabb módja a hulladékkeletkezés megelőzése. Mindezen okokból a tagállamoknak az életcikluson alapuló megközelítést kell kialakítaniuk ahhoz, hogy csökkenjen a termékek környezetre gyakorolt hatása. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az újrafelhasználható csomagolás terjedésének ösztönzésére, valamint a nem újrafeldolgozható és felesleges csomagolás fogyasztásának csökkentésére. Ennek érdekében a tagállamoknak megfelelő gazdasági eszközöket és egyéb intézkedéseket kell igénybe venniük a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. A tagállamoknak tudniuk kell alkalmazni a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsorolt eszközöket és intézkedéseket. Ezenkívül a hulladékkeletkezés megelőzésére irányuló erőfeszítések nem veszélyeztethetik a csomagolásnak a higiénia megőrzésében és a fogyasztó számára nyújtott biztonságban betöltött szerepét.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott csomagolásihulladék-megelőzési és -újrafeldolgozási célértékek elérésére irányuló pénz- és adóügyi ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. Ezeknek az intézkedéseknek minden tagállamban a csomagolásihulladék-megelőzési program részét kell képezniük.

Indokolás

A tagállamok alapvető szerepet töltenek be a körforgásos gazdasággá való átalakulás biztosításában, és fontos, hogy megfelelő pénz- és adóügyi, valamint szabályozási ösztönzőkkel segítsék a megelőzést és a csomagolási hulladékok újrafeldolgozását, összhangban az ebben az irányelvben megfogalmazott célkitűzésekkel. A meghozott intézkedéseknek minden tagállamban a csomagolási hulladékok keletkezésének megelőzését és kezelését célzó speciális programok részét kell képezniük.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Az esetek túlnyomó többségében a csomagolás fajtája nem a végső fogyasztó választása, hanem inkább a gyártóé. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel elkerülhető a csomagolási hulladék keletkezése, és olyan rendszerek hozhatók létre, amelyekkel biztosított a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék fogyasztótól, más végfelhasználótól, vagy a hulladékáramból való visszajuttatása és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása (beleértve az újrafeldolgozást is).

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A keletkező csomagolási hulladék mennyiségének és a környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében – egyúttal ösztönözve a jó minőségű anyagok újrafeldolgozását – át kell tekinteni, és szükség esetén felül kell vizsgálni ezen irányelv II. mellékletének alapvető követelményeit, azon követelmények szigorítása érdekében, amelyek elősegítik, hogy a csomagolásokat újrahasználatra és minőségi újrafeldolgozásra tervezzék.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  A tagállamok nemzeti stratégiáinak tartalmazniuk kell az újrafeldolgozott hulladékból készült termékekkel kapcsolatos ösztönzőket és előnyöket kínáló, a tudatosság növelését célzó intézkedéseket, ami fellendíti majd az újrafeldolgozott termékek ágazatában megvalósuló beruházásokat.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4 f)  A fenntartható biogazdaság előmozdítása hozzájárulhat Európa nyersanyag-behozataltól való függőségének csökkentéséhez. A bioalapú, újrafeldolgozható csomagolás és a komposztálható, biológiailag lebomló csomagolás piaci feltételeinek javítása és az ilyen anyagok felhasználását jelenleg akadályozó jogszabályok felülvizsgálata lehetőséget kínál a további kutatás és innováció ösztönzésére, valamint arra, hogy a csomagolások gyártásának fosszilis tüzelőanyag-alapú nyersanyagait megújuló erőforrásokkal váltsák fel, amennyiben ez az életciklus-személet tekintetében előnyösnek bizonyul, és támogatja a további szerves újrafeldolgozást.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában, és közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon.

(5)  A csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában, és közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon, az élelmiszer-biztonság, a fogyasztók egészsége és az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül.

__________________

__________________

15 COM(2013)0442.

15 COM(2013)0442.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tiszta, hatékony és fenntartható körforgásos gazdaság feltétele a veszélyes anyagoknak a termékekből már a tervezési szakaszban történő eltávolítása, és ebben az összefüggésben a körforgásos gazdaságnak el kell ismernie a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amely program a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kifejlesztésére szólít fel, hogy az újrafeldolgozott hulladékot az Unió jelentős és megbízható nyersanyagforrásként hasznosíthassa.

Indokolás

Az EU-nak a tiszta, körforgásos gazdaság létrehozására kell összpontosítania, és el kell kerülnie annak lehetséges, jelentős kockázatát, hogy a jövőben elvesszen a lakosság és a piac újrafeldolgozott anyagokba vetett bizalma, miközben végeláthatatlan problémákat okoznak. Az újrafeldolgozást végzők számára a legfőbb problémát az anyagban található veszélyes anyagok jelentik. Az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a veszélyes anyagokat eltávolítsa a termékekből és a hulladékból, valamint hogy ne veszélyeztesse a lakosság egészségét és a környezetet azáltal, hogy a vállalkozások vagy termékek bizonyos osztályait mentesíti a biztonsági előírások alól, és lehetetlenné teszi a szóban forgó szennyezett anyagok jövőbeli azonosítását.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Amennyiben az újrafeldolgozott anyag a hulladékstátusz megszűnésével – akár azért, mert teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó konkrét kritériumokat, akár azért, mert új termékbe kerül beépítésre – újból belép a gazdaságba, maradéktalanul meg kell felelnie a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

Indokolás

A REACH rendelet nem alkalmazandó a hulladékokra, ahogy az a 2. cikk (2) bekezdésében is szerepel: „a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hulladék nem minősül az e rendelet 3. cikke szerinti anyagnak, keveréknek vagy árucikknek”.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  Lényeges különbségek vannak a háztartási csomagolási hulladék, illetve a kereskedelmi és ipari csomagolási hulladék között. Ahhoz, hogy ezekről egyértelmű és pontos képet lehessen kapni, a tagállamoknak elkülönítve kell e két hulladékáramról jelentést tenniük.

Indokolás

Belgium is currently the only Member State which has a separate collection and reporting system for household packaging waste and commercial and industrial packaging waste. We believe this is a best practice example which has the potential to be replicated at the EU level. The economic reality for household packaging versus commercial and industrial packaging significantly differs: 1) they deal with different products and hence require different packaging, which lead to different waste streams; 2) the commercial dimension is different (B-to-B setting for commercial and industrial packaging versus B-to-C setting for household packaging; 3) the volumes of both streams highly differ. These are the three most compelling reasons for making a clear distinction between both streams.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján.

(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges újrafeldolgozási hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni a megelőzéshez, az újrahasználathoz és az újrafeldolgozáshoz szükséges hulladékkezelő üzemek és létesítmények építésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján, fontos továbbá, hogy innovatív újrafeldolgozási infrastruktúrafejlesztéseket elősegítő ösztönzőket állapítsunk meg.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ezen irányelv célkitűzései elérésének elősegítése és a körforgásos gazdaságra való átállás ösztönzése érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania egyrészt a tagállamok, másrészt a gazdaság különböző ágazatai közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezt a cserét egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lehetne elősegíteni, amely felhívhatná a figyelmet az új ipari megoldásokra és jobb áttekintést nyújthatna a rendelkezésre álló kapacitásokról, valamint hozzájárulna a hulladékipar és az egyéb ágazatok összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre.

(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK1a tanácsi irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre.

 

__________________

 

1a  A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

Indokolás

Az újrahasznosítási célok továbbra is a körforgásos gazdasággá való átalakulás alapvető mozgatórugói.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban, a megelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás ügyének előmozdítása érdekében kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat.

(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára és a körforgásos gazdaságra irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat és e stratégiákat és beruházási terveket úgy kell kidolgozniuk, hogy azok elsősorban a hulladék megelőzésének és újrahasználatának, másodsorban pedig újrafeldolgozásának előmozdítására irányuljanak.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az újrafeldolgozási célértékek 2030 utáni további növelésére vonatkozó szabályokat az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében felül kell vizsgálni.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A vasfémek és az alumínium tekintetében jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel jár az egyedi újrafeldolgozási célértékek megállapítása, mert így több alumínium kerülhet újrafeldolgozásra, ami által nagy energiamegtakarítások érhetők el, illetve jelentős mértékben csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás. A csomagolási fémhulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértéket ezért ketté kell bontani oly módon, hogy e két hulladéktípusra más-más célérték vonatkozzon.

(10)  A vasfémek és az alumínium tekintetében jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel jár az egyedi újrafeldolgozási célértékek megállapítása, mert így több fém kerülhet újrafeldolgozásra, ami által nagy energiamegtakarítások érhetők el, illetve jelentős mértékben csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás. A csomagolási fémhulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértéket ezért ketté kell bontani oly módon, hogy e két hulladéktípusra más-más célérték vonatkozzon.

Indokolás

A célértékek szétválasztása nem csak az alumínium, hanem az acél újrafeldolgozási rátáját is javítaná, ezért az „alumínium” szó helyett helyesebb a „fém” szó használata.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamoknak az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek által újrahasználatra előkészített termékek és összetevők figyelembevételére. Annak érdekében, hogy a számítások végzése egységes módon történjen, a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan.

(11)  Az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékekkel kapcsolatos adatok egységes számításának biztosítása érdekében a Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia az újrafeldolgozó gazdasági szereplők meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, nyomon követhetőségére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan. E harmonizált módszertan elfogadását követően a tagállamoknak az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük a fémek égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozásának figyelembevételére.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból általános szabályként az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében a tagállamoknak szigorú feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányáról a hulladékosztályozó létesítményekből kilépő anyagmennyiségek alapján számoljanak be. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

(12)  Az újrafeldolgozásról gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen az adatok gyűjtése, nyomon követhetősége, ellenőrzése és bejelentése vonatkozásában közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. A célértékek elérésének számításához egy egységes módszert kell alapul venni, ami megakadályozza, hogy az adatközlés tartalmazza az újrafeldolgozott hulladékként kitett hulladékot. E célból az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.

(14)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának bevezetésével és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal együttműködésben kidolgozott közös adatgyűjtési és -feldolgozási módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A tagállamoknak kérésre haladéktalanul be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az ezen irányelv végrehajtásának, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának értékeléséhez szükséges valamennyi információt.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A 94/62/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 6a. cikk (2) és (5) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése és a 20. cikk vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő továbbításáról.

(17)  A 94/62/EK irányelv kiegészítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek elérésének kiszámítása, egyes újrahasznosított anyagokban, termékkörökben és csomagolástípusokban megengedett legnagyobb nehézfém-koncentráció tekintetében megállapított bizonyos kivételek, az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek elérésével kapcsolatos adatgyűjtés és -feldolgozás módszertanának és az adatszolgáltatás formátumának meghatározása, és a csomagolás meghatározását szemléltető példák listájának módosításai, valamint az ezen irányelv alkalmazása során felmerülő esetleges technikai nehézségek vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten, megfelelő konzultációkat folytasson, és a konzultációkra a szabályozás javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban szereplő elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A 94/62/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a 12. cikk (3d) bekezdése és a 19. cikk vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően kell gyakorolni.

(18)  A 94/62/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a felhasznált csomagolóanyagok jellegére vonatkozó azonosítási rendszer tudományos és műszaki fejlődéshez való igazítását célzó módszertan meghatározása vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden uniós munkavállaló számára magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozások legyenek érvényben a meglévő uniós jogszabályokkal és néhány gyártó, újrafeldolgozó és hulladékgazdálkodási ágazat munkavállalói által tapasztalt sajátos kockázatokkal összhangban.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

94/62/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)   A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ebből a célból az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, további alapelvként pedig a csomagolóanyag újrahasználatára, vagy a csomagolási hulladék anyagában történő vagy más módon történő hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak.

„(2)   Ebből a célból az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, további alapelvként pedig a csomagolóanyag újrahasználatára, vagy a csomagolási hulladék anyagában történő vagy más módon történő hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak, a körforgásos gazdaság felé való átmenet elősegítése érdekében.

Indokolás

A célkitűzések között fontos kiemelni az irányelvnek a körforgásos gazdaság felé való átmenetben betöltött jelentőségét.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„2a.  »bioalapú csomagolás«: biológiai eredetű anyagból származó csomagolás, ide nem értve a geológiai alakzatokban található és/vagy megkövült anyagokat;”

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

94/62/EK irányelv

3 cikk – 3–10 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 3–10. pontot el kell hagyni;

c)  a 3. és 4. pontot, valamint a 6–10. pontot el kell hagyni;

Indokolás

Az „újrahasználat” fogalommeghatározásának helyreállítása.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A »hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, a »gyűjtés«, az »elkülönített gyűjtés«, a »megelőzés«, az »újrahasználat«, a »kezelés«, a »hasznosítás«, az »újrahasználatra való előkészítés«, az »újrafeldolgozás«, a »végső újrafeldolgozási eljárás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK irányelv 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók.”

„A »hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, a »gyűjtés«, az »elkülönített gyűjtés«, a »megelőzés«, a »válogatás«, a »települési hulladék«, az »ipari és kereskedelmi hulladék«, a »kezelés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás«, a »szerves újrafeldolgozás«, a »végső újrafeldolgozási eljárás«, a »szemét« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK irányelv 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók.”.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Ilyen egyéb intézkedések lehetnek nemzeti programok, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek révén a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentésére irányuló ösztönzők vagy más, megfelelő esetben a gazdasági szereplőkkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedések, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit. Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.”;

„A tagállamok intézkedéseket fogadnak el a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentése és a hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó, a 2008/98/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében. Ezen intézkedések közé tartozik a 8. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősség és az újrahasználható csomagolások használatát célzó ösztönzők.

 

A tagállamok intézkedéseket hoznak a nem újrafeldolgozható és a túlzott csomagolás használatának tartós csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések nem veszélyeztethetik a higiéniát vagy az élelmiszerbiztonságot.

 

Emellett a tagállamok egyéb, a gazdasági szereplőkkel és a fogyasztói és környezetvédelmi szervezetekkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedéseket is hozhatnak, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit.

 

Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.

 

A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel és egyéb intézkedésekkel ösztönzik a hulladékhierarchia alkalmazását. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A Bizottság megfelelő esetben javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, amelyek ezen lényegi követelmények betartatásának erősítését és kiegészítését, valamint annak biztosítását szolgálják, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére.

(3)  A Bizottság 2020. december 31-ig javaslatokat tesz a lényegi követelmények naprakésszé tételére e követelmények betartatásának erősítése és kiegészítése céljából, hogy biztosítsa, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére A Bizottság az érintett felekkel való konzultációt követően jogalkotási javaslatot nyújt be a követelmények naprakésszé tételére, különösen az újrahasználat és a színvonalas újrafeldolgozás terveinek erősítése céljából.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A tagállamok, amennyiben az életciklus-szemlélet szerint környezeti szempontból előnyös, ösztönzik a megújuló forrásból nyert bioalapú újrahasznosítható csomagolás és a biológiai úton lebontható komposztálható csomagolás használatát az alábbiakhoz hasonló intézkedések meghozatalával:

 

a)  használatuk elősegítése többek között gazdasági eszközökkel;

 

b)  az ilyen termékek piaci feltételeinek javítása;

 

c)  az ilyen anyagok használatát akadályozó, meglevő jogszabályok felülvizsgálata.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c.  Az 5. cikk a következő címmel egészül ki:

 

„Újrahasználat”

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2d.  A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok előmozdíthatják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni.

(1)  „A hulladékhierarchiával összhangban a tagállamok előmozdítják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni, az élelmiszer-higiénia vagy a fogyasztók biztonsága veszélyeztetése nélkül.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 e pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e.  A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  A tagállamok a csomagolás újrahasználata tekintetében az alábbi célok elérésére törekednek:

 

a)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 5 tömegszázalékát újrahasznosítják;

 

b)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 10 tömegszázalékát újrahasznosítják.”

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 f pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2f.  A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1b)  Az újrahasznosítási műveletek ösztönzése céljából a tagállamok többek között az alábbi intézkedéseket hozhatják:

 

–  az újrafelhasználható csomagolási termékek esetében betétdíjas rendszerek használata;

 

–  a forgalomba hozott újrahasznosítható csomagolások minimális százalékarányának csomagolási áramonként történő évenkénti megállapítása;

 

–  megfelelő gazdasági ösztönzők az újrahasznosítható csomagolások gyártóinak.”

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 g pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2g.  A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(1c) A betétdíjas rendszereken keresztül összegyűjtött csomagolás és újrafelhasznált csomagolás beszámítható a nemzeti megelőzési programokban meghatározott megelőzési célok elérésébe.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a cikk címe helyébe a „Hasznosítás, újrahasználat és újrafelfolgozás” szöveg lép;

a)  a cikk címe helyébe a „Hasznosítás és újrafelfolgozás” szöveg lép;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)   A 6. cikk a következő (-1) bekezdéssel egészül ki:

 

„(-1)  A tagállamok minden csomagolóanyag esetében válogatórendszereket alakítanak ki.”

Indokolás

Minden csomagolóanyag gyűjtését és szétválogatását elő kell írni, nem elég annak ösztönzése. A nem elkülönítve gyűjtött csomagolást nem lehet újrafeldolgozni. Csak az összes csomagolóanyag elkülönített gyűjtésére és szétválogatására vonatkozó egyértelmű jogi kötelezettség bevezetésével lehet elérni, hogy minden újrafeldolgozható csomagolás garantáltan eljusson a gyűjtő és újrafeldolgozó rendszerekbe. Azért is szükséges előírni a tagállamok számára mindenfajta csomagolás gyűjtését és szétválogatását, hogy biztosítsák folyamatos ellátást az újrafeldolgozható anyagokból, kiszámítható jövőt nyújtva ezzel a meglévő és új gyűjtési és válogatási technológiák és infrastruktúra terén az innováció és a beruházás számára.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 65 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;

f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 70 tömegszázalékát dolgozzák fel újra;

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  legkésőbb 2025. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:

g)  legkésőbb 2025. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:

i.  a műanyagok esetében 55 tömegszázalék;

i.  a műanyagok esetében 60 tömegszázalék;

ii.  a fa esetében 60 tömegszázalék;

ii.  a fa esetében 65 tömegszázalék;

iii.  a vasfémek esetében 75 tömegszázalék;

iii.  a vasfémek esetében 80 tömegszázalék;

iv.  az alumínium esetében 75 tömegszázalék;

iv.  az alumínium esetében 80 tömegszázalék;

v.  az üveg esetében 75 tömegszázalék;

v.  az üveg esetében 80 tömegszázalék;

vi.  a papír és a karton esetében 75 tömegszázalék;

vi.  a papír és a karton esetében 90 tömegszázalék;

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 75 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;

h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 80 tömegszázalékát dolgozzák fel újra;

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  legkésőbb 2030. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:

i)  legkésőbb 2030. december 31-ig a csomagolási hulladékban lévő, az alábbiakban felsorolt anyagok újrafeldolgozása vonatkozásában teljesítik a következő, tömegszázalékban kifejezett minimális célértékeket:

i.  a fa esetében 75 tömegszázalék;

i.  a fa esetében 80 tömegszázalék;

ii.  a vasfémek esetében 85 tömegszázalék;

ii.  a vasfémek esetében 90 tömegszázalék;

iii.  az alumínium esetében 85 tömegszázalék;

iii.  az alumínium esetében 90 tömegszázalék;

iv.  az üveg esetében 85 tömegszázalék;

iv.  az üveg esetében 90 tömegszázalék;

v.  a papír és a karton esetében 85 tömegszázalék.

 

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás vagy hasznosítás céljából másik tagállamba szállított csomagolási hulladék az (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott célértékek teljesítése szempontjából csak a gyűjtés helye szerinti tagállam által vehető figyelembe.

(3)  Az újrafeldolgozás céljából másik tagállamba szállított csomagolási hulladék az (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott célértékek teljesítése szempontjából csak a gyűjtés helye szerinti tagállam által vehető figyelembe.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ca)  A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A tagállamok adott esetben ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy

(4)  A tagállamok – a hulladékhierarchiával összhangban és amennyiben az az életciklus-szemlélet szerint előnyös – ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy

a)  javítják az ilyen termékek piaci feltételeit;

a)  javítják az ilyen termékek piaci feltételeit;

b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.

b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.

 

ba)  megfelelő gazdasági eszközöket – többek között a termékekben található újrahasznosított tartalom előmozdítását és a fenntarthatóságra vonatkozó közbeszerzési kritériumokat – alkalmaznak a másodlagos nyersanyagok felhasználásának ösztönzésére;

 

bb)  népszerűsítik azokat az anyagokat, amelyek újrafeldolgozás esetén akkor sem veszélyeztetik az emberi egészséget, ha élelmiszerrel érintkező anyag készül belőlük.”

Indokolás

A tagállamoknak ösztönözniük kell az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagoknak a csomagolások és egyéb termékek gyártásánál történő felhasználását azáltal, hogy javítják az ilyen termékek piaci feltételeit, felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket, valamint ösztönzik az olyan másodlagos nyersanyagok felhasználását és népszerűsítik azokat az anyagokat, amelyek újrafeldolgozás esetén nem veszélyeztetik az emberi egészséget.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 5, 8 és 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)   az (5), a (8) és a (9) bekezdést el kell hagyni.

d)   az (5) és a (9) bekezdést el kell hagyni.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 8 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

da)  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

(8)   A Bizottság a lehető leghamarabb, legkésőbb 2005. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásának előrehaladásáról és annak környezetre gyakorolt hatásáról, valamint a belső piac működéséről. A jelentés figyelembe veszi az egyes tagállamok egyedi körülményeit. A jelentésben a következők szerepelnek:

(8)   Ennek érdekében Bizottság 2024. december 31-ig megvizsgálja a 6. cikkben megállapított célértékeket és az elérésük felé történt előrelépést, figyelembe véve a tagállamok által az említett célok elérése érdekében alkalmazott bevált gyakorlatokat és intézkedéseket.

 

Értékelésében a Bizottság megvizsgálja a következőket:

a)   értékelés a lényegi követelmények hatékonyságáról, végrehajtásáról és alkalmazásáról;

a)  egyéb csomagolási hulladékáramokra vonatkozó célértékek meghatározása;

b)   további megelőző intézkedések, annak érdekében, hogy a csomagolás környezeti hatását alapvető funkciói csorbítása nélkül, a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni lehessen;

b)  külön célértékek meghatározása a háztartási csomagolási hulladék, valamint a kereskedelmi és ipari csomagolási hulladék tekintetében.

c)   olyan csomagolási környezeti mutató esetleges kidolgozása, amely a csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozását egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi;

E célból a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentést készít, amelyet továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

d)   csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló tervek;

 

e)   újrahasználat ösztönzése, és különösen az újrahasználat és az újrafeldolgozás költségeinek és előnyeinek összehasonlítása;

 

f)   gyártói felelősség, beleértve annak pénzügyi szempontjait is;

 

g)   2010-ig erőfeszítések a csomagolásban levő nehézfémek és más veszélyes anyagok további csökkentésére, és adott esetben ezek használatának végleges beszüntetésére.

 

Ehhez a jelentéshez adott esetben mellékelni kell az ezen irányelv kapcsolódó rendelkezései felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat, kivéve, ha ezeket a javaslatokat már korábban benyújtották.

 

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1)   A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítását a következők szerint kell elvégezni:

„(1)   A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása alkalmazásában az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegét az egy adott évben végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladék tömegeként kell beszámítani;

a)  az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömege alatt a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladék tömegét kell érteni;

 

b)  az újrahasználatra előkészített csomagolási hulladék tömege alatt az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által hasznosított vagy gyűjtött olyan csomagolási hulladék tömegét kell érteni, amely minden olyan ellenőrzési, tisztítási és javítási műveleten átment, amely a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges;

 

c)  a tagállamok a számításnál figyelembe vehetik az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és összetevőket. Az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott csomagolási hulladék módosított, az újrahasználatra előkészített termékek és alkatrészek tömegét figyelembe vevő arányának kiszámításához a tagállamoknak az üzemeltetőkről származó, ellenőrzött adatokat és a IV. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazniuk.

 

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság 2018. december 31-ig felkéri az európai szabványügyi szervezeteket, hogy a végső újrafeldolgozási eljárásba kerülő hulladékanyagokra és a másodlagos nyersanyagokra, különösen a műanyagokra vonatkozóan dolgozzanak ki a legjobb termelési gyakorlatokon alapuló európai minőségi szabványokat.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdése b) és c) pontja, valamint a IV. melléklet egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre és -szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

(2)  Az (1) bekezdés egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 21a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre, -szolgáltatásra és nyomonkövetésre vonatkozó szabályokat.

Indokolás

Az ezen irányelv (1) bekezdésében előírtak egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell meghatároznia a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy összehangolja a kompozit csomagolásra vonatkozó jelentéstételt az ezen irányelvben foglalt kötelezettségekkel, és adott esetben javaslatokat tesz ilyen irányú intézkedésekre.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve bármilyen válogatási művelet eredményéül kapott hulladék tömegét bele lehet számítani az újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegébe, amennyiben:

törölve

a)  az eredményül kapott hulladék bekerül a végső újrafeldolgozási eljárásba;

 

b)  a végső újrafeldolgozási eljárás alá nem vetett, ártalmatlanításra vagy energetikai hasznosításra kerülő anyagok tömege az újrafeldolgozottként számított hulladék teljes tömegének 10 %-a alatt marad.

 

Indokolás

„Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című 2015. július 9-i állásfoglalásában az Európai Parlament azt kérte, hogy az újrafeldolgozás célértékeinek számítása valamennyi tagállamban egy egységes, összehangolt módszerrel történjen, amely egy olyan, megalapozott jelentéstételi módszeren alapul, amely megakadályozza, hogy a hasznosítatlan (lerakóban elhelyezett vagy elégetett) hulladékot újrafeldolgozott hulladékként jelentsék.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a csomagolási hulladék vonatkozásában a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülésének biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 2008/98/EK irányelv 35. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát.

(4)  A (2) bekezdésnek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban a tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a csomagolási hulladék vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 2008/98/EK irányelv 35. cikkének (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségellenőrzésre és nyomonkövethetőségre vonatkozóan választott rendszerről.

Indokolás

Fontos, hogy az ezen irányelv (1) bekezdésében előírt szabályok betartásának biztosítása érdekében a tagállamok a csomagolási hulladékok vonatkozásában minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hozzanak létre, és értesítsék a Bizottságot arról, hogy milyen módszert választottak e rendszer kezeléséhez.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tagállamok az elégetésre kerülő csomagolási hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehetik a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek. A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11a. cikkének (6) bekezdésének megfelelően létrehozott közös módszertant használják.

(5)  A 6. cikk (1) bekezdésének f)–i) pontjaiban meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tagállamok csak abban az esetben vehetik figyelembe az elégetésre vagy együttégetésre kerülő csomagolási hulladék mennyiségével arányosan a fémek égetési folyamatot vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, ha a hulladékot égetés előtt szétválogatták, vagy ha eleget tettek a papír, a fém, a műanyag, az üveg és a biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségnek, és amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek. A tagállamok a 2008/98/EK irányelv 11a. cikkének (6) bekezdésének megfelelően létrehozott közös módszertant használják.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

94/62/EK irányelv

6 b cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  felsorolja az Unió-szerte alkalmazott azon bevált gyakorlatok példáit, amelyek iránymutatással szolgálhatnak a célértékek eléréséhez.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

94/62/EK irányelv

6 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Szükség esetén az (1) bekezdésben említett jelentések ezen irányelv (1) bekezdésben említettektől eltérő követelményeinek végrehajtásával, például a hulladékmegelőzési programokban foglalt célértékek elérésére vonatkozó előrejelzésekkel, valamint az energetikai hasznosítás keretében ártalmatlanított vagy energetikailag hasznosított települési hulladék százalékarányával és egy főre jutó mennyiségével is foglalkoznak.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

94/62/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják a következőket:

„(1)   Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják és ösztönzik a következőket:

a)  a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltása és/vagy begyűjtése a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási megoldásokat alkalmazzák;

a)  a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltása és/vagy begyűjtése a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási megoldásokat alkalmazzák;

b)  a begyűjtött csomagolóanyag és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása, beleértve az újrafeldolgozást is,

b)  a begyűjtött csomagolóanyag és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása, beleértve az újrafeldolgozást is.

annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek.

 

annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek. E rendszerekben az érintett ágazatok piaci szereplői és az illetékes hatóságok részt vehetnek. Ezek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – az importált termékekre is vonatkoznak, beleértve a részletes rendelkezéseket és a rendszerekbe való belépésre megállapított díjakat, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy a Szerződéssel összhangban elkerüljék a kereskedelem akadályozását vagy a verseny torzulását.”

annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek. E rendszerekben az érintett ágazatok piaci szereplői és az illetékes hatóságok részt vehetnek. Ezek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – az importált termékekre is vonatkoznak, beleértve a részletes rendelkezéseket és a rendszerekbe való belépésre megállapított díjakat, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy a Szerződéssel összhangban elkerüljék a kereskedelem akadályozását vagy a verseny torzulását.”

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

94/62/EK irányelv

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b.   Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

 

„7a. cikk

 

A visszavételi és begyűjtési rendszerekre vonatkozó külön intézkedések

 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megvalósítsák:

 

a)  legalább a papír, a fém, a műanyag, az üveg vagy az ezek együtteséből készült csomagolás vagy csomagolási hulladék maradékhulladéktól való külön gyűjtését,

 

b)  a 2005/270/EK bizottsági határozatban meghatározott kompozit csomagolás begyűjtését olyan meglévő begyűjtési rendszerek keretében, amelyek megfelelnek a végső újrafeldolgozáshoz szükséges minőségi szabványoknak. ”

Indokolás

In order to increase recycling, more must be collected and governments need to ensure that everything that can be recycled is recycled, in particular for packaging. Requiring Member States to set up systems to collect all packaging and packaging wastes will secure feedstock, thus generating investment and driving innovation in collection and sorting infrastructure and, in turn, ‘creating the recycling pipeline’. To leverage existing collection infrastructure, composite material should be collected in existing collection systems. Requiring separate collection of packaging waste would align the Packaging and Packaging Waste Directive with the Waste Framework Directive which proposes under Article 11 that Member States must set up separate collection for at least the following: paper, metal, plastic and glass.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

94/62/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5c.  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a 97/129/EK bizottsági határozat [1] alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.

„(2)   A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson fel kell tüntetni az ehhez szükséges hasznos információkat. Különösen az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a csomagoláson a 97/129/EK bizottsági határozat alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.”;

[1] HL L 50., 1997.2.20., 28. o.”

[1] HL L 50., 1997.2.20., 28. o.”

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3a)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a)–i) pontjaiban előírt célértékek teljesítése tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül.

„(3a)  A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének a)–i) pontjaiban előírt célértékek teljesítése tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat a (3d) bekezdésben említett közös módszertan szerint kell gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül.

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adatszolgáltatást a Bizottság által a (3d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

Az adatgyűjtést és -feldolgozást a (3d) bekezdésben említett közös módszertan alkalmazásával, az adatszolgáltatást pedig a Bizottság által a (3d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. A 6. cikk f)–i) pontjában foglalt célokra vonatkozó első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv hatálybalépésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok az adatszolgáltatás során közös módszertanon alapuló adatokat közöljenek, a Bizottság által a (3d) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban.

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 c bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint az adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(3c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A (3d) bekezdésben meghatározott adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanának létrehozásáig a jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére. A Bizottság értékeli továbbá az adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatközlését követő kilencedik hónapban, majd azt követően háromévente kell elkészíteni.

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 c a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3ca)  A jelentésben a Bizottság tájékoztatást ad az irányelv egészében vett végrehajtásáról, és értékeli annak az emberi egészségre, a környezetre és a belső piacra gyakorolt hatását. Adott esetben az irányelv felülvizsgálatáról szóló javaslatot is csatolhat a jelentéshez.

Indokolás

Az irányelv hatását rendszeresen értékelni kell annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv alapvető elemei megfeleljenek a kitűzött célnak.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3d)  A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.”;

(3d)  A Bizottság a 38a. cikkel összhangban ezen irányelv kiegészítése céljából az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanát, illetve a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.”;

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

94/62/EK irányelv

21 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottság a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3d) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

94/62/EK irányelv

21 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikk (2) bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3d) bekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

94/62/EK irányelv

21 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 6a. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése vagy a 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”.

(5)  A 6a. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, 12. cikk (3d) bekezdése, a 19. cikk (2) bekezdése vagy a 20. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglaltak lépnek.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv egy új, IV. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét ezen irányelv melléklete tartalmazza.

törölve

Indokolás

A hulladékká nem vált termékeket és alkatrészeket nem kell beleszámítani az újrafeldolgozás célértékeinek teljesülésébe, mivel ezek hulladékhasznosítási műveletek. A termékek és alkatrészek újrahasználata hulladékkezelési művelet, amely megakadályozza a hulladékképződést, ezért a hulladékhierarchiával összhangban megelőzési intézkedésnek kell tekinteni. A 6a. cikk (1) bekezdése már meghatározza az újrafeldolgozás arányának számítására szolgáló módszereket.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 1 pont – 1 franciabekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A II. melléklet 1. pontjának első franciabekezdése a következőképpen módosul:

-  A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.

-  A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak a hulladékhierarchiával összhangban történő újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 a bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 1 pont – 1 a franciabekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.   A II. melléklet 1. pont a következő 1a. franciabekezdéssel egészül ki:

 

„-   A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a lehető legkisebb legyen a szénlábnyoma, többek között biológiailag lebontható és fenntartható bioalapú anyagok felhasználásával.”

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 b bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 3 pont – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(A magyar változatot nem érinti.)  

c)   A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás

  

A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 c bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 3 pont – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1c.   A II. melléklet 3. pontjának d) pontja a következőképpen módosul:

d)   Biológiai úton lebontható csomagolás

„d)   Biológiai úton lebontható csomagolás

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le. Az oxidatív úton lebontható műanyag csomagolás nem tekinthető biológiai úton lebonthatónak.”

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szöveg a következő IV. mellékletekkel egészül ki:

törölve

„IV MELLÉKLET

 

A 6. cikk (1) bekezdése f)–i) pontjának alkalmazásában a termékek és összetevők újrahasználatra való előkészítésére vonatkozó számítás módszere

 

A 6. cikk (1) bekezdése f)–i) pontjának megfelelően az újrafeldolgozás és az újrahasználatra való előkészítés módosított arányának számításához a tagállamok az alábbi képletet alkalmazzák:

 

 

 

E: az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás módosított aránya egy adott évben;

 

A: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített csomagolási hulladék tömege egy adott évben;

 

R: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített termékek és összetevők tömege egy adott évben;

 

P: az adott évben keletkező csomagolási hulladék tömege.”

 

Indokolás

A hulladékká nem vált termékeket és alkatrészeket nem kell beleszámítani az újrafeldolgozás célértékeinek teljesülésébe, mivel ezek hulladékhasznosítási műveletek. A termékek és alkatrészek újrahasználata hulladékkezelési művelet, amely megakadályozza a hulladékképződést, ezért a hulladékhierarchiával összhangban megelőzési intézkedésnek kell tekinteni. A 6a. cikk (1) bekezdése már meghatározza az újrafeldolgozás arányának számítására szolgáló módszereket.

(1)

HL C 264., 2016.07.20., 98. o.

(2)

HL C 17., 2017.1.18., 46. o.


INDOKOLÁS

Háttér

A jelenlegi „vedd-gyártsd-fogyaszd-dobd el” lineáris fejlődési modell már láttatja a saját korlátait. Bolygónkon folyamatos a felmelegedés, az erőforrások pedig, amelyektől függünk, egyre fogyatkoznak. Strukturális beavatkozások nélkül a világgazdaság nyersanyagigénye a következő 15 év során több mint 50%-kal nőhet. A tendenciák visszafordítása értekében olyan körkörös fejlődési modell felé kell fordulnunk, amely az erőforrások hatékony felhasználása révén (kezdve a zárt ciklusú hulladékkezelés optimalizálásával) a lehető leghosszabb időn át a gazdasági rendszeren belüli körforgásban tartja az anyagokat és azok értékét. Az újrahasználat, az újrafeldolgozás és a hasznosítás azok a kulcsszavak, amelyek köré szerveződik az új paradigma, amely elősegíti a fenntarthatóságot, az innovációt és a versenyképességet, és amelyben a hulladék problémából erőforrássá válik.

Az intézkedéscsomagot tehát sokkal szélesebb összefüggésben kell értelmezni annál, mintsem hogy a hulladékokra vonatkozó jogszabályok puszta újrafogalmazása volna. Az előadó szeretné kiemelni a Bizottság azon szándékát, hogy óvja a környezetet, versenyképesebbé tegye az európai gazdaságot és segítse a fenntartható újraiparosítási folyamatot. Az erőforrások értékének növelése beavatkozást jelent a termékek életciklusának minden szakaszába, a nyersanyagok kitermelésétől kezdve a termékek dizájnjáig, a fogyasztás céljából történő terjesztéstől a termékek elhasználódásáig.

Az átmenet előmozdításának első lépése az egyértelmű és stabil szabályozási keret megalkotása.

Egy ilyen rendszerszintű változáshoz ambiciózus szakpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek olyan jogszabályi keretre támaszkodnak, amely megfelelő jelzéseket ad a befektetőknek. Egy olyan európai szabályozás, amely nem ad egyértelmű meghatározásokat és nem fogalmaz meg kötelező erejű célkitűzéseket, veszélyeztetheti a körkörös gazdaság felé történő előrelépést.

Az előadó szándéka az volt, hogy módosítsa a Bizottság javaslatát, a hulladékhierarchiától kezdve mindenekelőtt a megelőzés és a hulladék termelési folyamatba való visszaemelése terén. A hulladékmennyiség csökkenése azt jelenti, hogy fellendültek a körkörös gazdaság alapjául szolgáló termékfolyamatok és üzleti modellek innovációi.

Az Unió „zöld”, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-felhasználás szempontjából hatékony gazdasággá történő átalakítása már a 7. környezetvédelmi cselekvési programban is fő célkitűzésként szerepelt, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy Európa elkötelezte magát az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek megvalósítása mellett.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv.

Az Eurostat becslése szerint 2013-ban Európában több mint 79,368 millió tonna csomagolási hulladék keletkezett, amely mintegy 500 000 tonnával több, mint 2012-ben. Az újrahasznosítási arány elérte a 65,3%-ot, amely enyhe növekedést jelent a 2012-es adatokhoz képest, és mindössze három tagállamban maradt 50% alatt. Várható, hogy az elkövetkező években a forgalomba hozott csomagolások mennyisége tovább fog nőni.

A 94/62/EK irányelv több különböző felülvizsgálaton esett már át. 2010-ben a Bizottság munkaprogramjának részeként megtörtént az irányelv állapotfelmérése, amely eredményeit a körkörös gazdaságról szóló eredeti – a Bizottság által 2014 decemberében visszavont – jogalkotási csomagot(1) kísérő 2014. évi szakmai munkadokumentumban(2) tették közzé.

A szakmai munkadokumentumban számos olyan ajánlás szerepelt, amely az irányelv hatékonyságának és eredményességének javítását célozta, és amely nem szerepel a Bizottság új javaslatában. Ezért úgy tűnik, hogy célszerű javítani az irányelv néhány kulcsfontosságú elemén, elsősorban azért, hogy összhangba kerüljön a hulladékhierarchiával, amely a megelőzést tekinti a legfontosabb szintnek.

Az újrafeldolgozási célértékek növelése, a csomagolások tekintetében a kötelező kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek bővítése, az alapvető követelmények jobb megfogalmazása és szigorúbb végrehajtása, valamint az újrahasznosítás előmozdítása mind azon kezdeményezések közé tartoznak, amelyeket az előadó az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében támogat.

A körkörös gazdaság alapelveivel összhangban a mennyiségi megelőzés és a csomagolások minőségének javítása kell, hogy az irányelv felülvizsgálatának elsődleges célja legyen. Ezért vissza kell szorítani a fogyasztókra zúdított túlzott csomagolások használatát, miközben elő kell segíteni a könnyebben újrafeldolgozható és/vagy újrahasznosítható csomagolások tervezését. Emellett ösztönözni kell azokat az intézkedéseket, amelyek a megújuló erőforrásokra támaszkodó csomagolásokra irányuló kutatásokat, azok alkalmazását és forgalmazását támogatják.

Végül, az újrahasználatra való előkészítésre és az újrafeldolgozásra kerülő hulladékok meghatározása és mennyiségük kiszámítási módszere tekintetében az előadó beilleszti a hulladékokról szóló keretirányelvbe is beillesztett módosításokat.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0397.

(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (20.10.2016)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

A vélemény előadója: João Ferreira

RÖVID INDOKOLÁS

Figyelembe véve az egyes tagállamok eltérő kiindulási helyzetét az újrafeldolgozásra, valamint az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó célértékek fokozatos emelése terén – azaz hogy különböző szintű erőfeszítésre lesz szükség a kitűzött célok elérésére –, bizonyos fokú rugalmasságra van szükség a célkitűzések elérésének ütemtervét illetően.

Mint ahogy a javaslat is elismeri, számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a célkitűzéseket, azok teljesítésének megvalósíthatósága bizonyos fokú rugalmasságot követel az ütemezés terén.

Emellett az új, felfelé módosított célkitűzések igazolják azon új forrásokat, amelyek az elérésükhöz szükségesek. Indokolt ezért, hogy az Európai Unió megnövelje a tagállamok rendelkezésére álló forrásokat, hogy támogassa őket a szükséges beruházásokban.

Megfelelő feltételeket és ösztönzőket is ki kell alakítani, hogy az iparág számára vonzó javaslat legyen a csomagolási hulladék beépítése a gyártási folyamataikba hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása céljából, megőrizve közben az érintetlen nyersanyagokat.

Ugyanakkor az energetikai hasznosítást meg kell tartani életképes lehetőségnek a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésére, ha ez technikailag, gazdaságilag és környezetvédelmileg indokolható.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel elkerülhető a csomagolási hulladék keletkezése, és olyan rendszerek hozhatók létre, amelyekkel biztosítva van a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék fogyasztó vagy más végfelhasználó általi, illetve a hulladékáramból való visszajuttatása és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása (beleértve az újrafeldolgozást).

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet – így a tengeri környezet és a vadon élő állatok – minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát, csökkentve a forrásfüggőséget az Unióban, és növelve a forráshatékonyságot.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamoknak elő kell segíteniük a fenntartható biogazdaságot a hulladék erőforrásként való felhasználásának céljából. E céllal összhangban a hulladékkeletkezés megelőzése az erőforrás-hatékonyság javításának leghatékonyabb módja, és a tagállamoknak intézkedniük kell a felesleges csomagolás megelőzése és az egyszer használatos csomagolás előállításának és fogyasztásának csökkentése céljából. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy piaci korlátozásokat vezessenek be a túlzott csomagolásokra. A tagállamoknak olyan előírást kell elfogadniuk, mely szerint csak olyan csomagoló helyezhető forgalomba, mely megfelel a körkörös csomagolás terveket ösztönző minimális követelményeknek, amely magában foglalhatja újrafeldolgozott tartalom és alacsony üvegházhatású anyag felhasználását. A Bizottság adott esetben előmozdítja a II. mellékletben meghatározott lényeges követelményekre vonatkozó uniós szabványok és iránymutatások kidolgozását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A szemetelés, valamint a csomagolás és a csomagolási hulladék nem megfelelő lerakása hátrányosan érinti mind a tengeri környezet védelmét, mind pedig az Unió gazdaságát, és szükségtelen közegészségügyi kockázatokkal jár. A tengerpartokon gyakran fellelhető tárgyak között sok csomagolási hulladék van, melyek hosszú távú kihatással vannak a környezetre, az pedig érinti a turizmust és hogy a lakosság élvezhesse ezeket a természeti területeket. Ezenfelül a tengeri környezetbe kerülő csomagolási hulladék feje tetejére állítja a hulladékhierarchia prioritási sorrendjét, különösen azáltal, hogy nem készítik elő újrahasználatra, újrafelhasználásra és egyéb feldolgozásra az illetéktelen hulladéklerakást megelőzően. A csomagolási hulladék tengeri szemétben tapasztalható aránytalanul nagy mennyiségű előfordulásának csökkentése érdekében kötelező érvényű célszámokat kell megállapítani, amiket a tagállamok célzott intézkedések elfogadásával ösztönöznek.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés végrehajtásában, és közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon.

(5)  A csomagolási hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó meglévő célértékek fokozatos növelésével biztosítani kell, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan és ténylegesen hasznosításra kerüljenek. Ezáltal biztosítani kell, hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, amely így előreléphet a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában, közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos gazdasággá váljon, és a csomagolóanyagok tekintetében – az élelmiszer-biztonság sérelme nélkül – előremozdulhat a fogyasztók egészségére és az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó jogszabályok terén.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ugyanakkor feltételeket és ösztönzőket is ki kell alakítani, hogy az iparág számára vonzó javaslat legyen a csomagolási hulladék beépítése a gyártási folyamataikba hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása céljából, megőrizve közben az érintetlen nyersanyagokat.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján.

(6)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges újrahasznosítási hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni a megelőzéshez, az újrahasználathoz és az újrafeldolgozáshoz szükséges hulladékkezelő üzemek és létesítmények építésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján, fontos továbbá, hogy innovatív hulladékkezelési infrastruktúra fejlesztéseket elősegítő ösztönzőket állapítsunk meg.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A hulladékolaj gyűjtése és újrafeldolgozása jelentős gazdasági és ökológiai előnyökkel járna a nyersanyagellátás biztosítása, a körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás és a nyersolajellátástól való függés csökkentésének előmozdítása szempontjából.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre.

(7)  A 2008/98/EK és az 1999/31/EK irányelvben az újrafeldolgozás vonatkozásában meghatározott célértékek és a hulladéklerakóban való elhelyezés vonatkozásában meghatározott korlátozások mellett többé nincs szükség a 94/62/EK irányelvben a csomagolási hulladék energetikai hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan előírt uniós szintű célértékekre. Ugyanakkor az energetikai hasznosítás lehetőség maradhat a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésére, ha ez technikailag, gazdaságilag és környezetvédelmileg indokolható, amihez szükség van a csomagolás minden szintjének környezeti hatását tanulmányozó körültekintő környezeti hatásvizsgálat elvégzésére.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7а)  A tagállamok nemzeti stratégiáinak tartalmazniuk kell az újrafeldolgozott hulladékból készült termékekkel kapcsolatos ösztönzőket és előnyöket kínáló, a tudatosság növelését célzó intézkedéseket, ami fellendíti majd az újrafeldolgozott termékek ágazatában megvalósuló beruházásokat.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban, a megelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás ügyének előmozdítása érdekében kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat.

(8)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon, a hulladékhierarchiával összhangban, elsőként a megelőzés, majd az újrahasználat, végül pedig az újrafeldolgozás ügyének előmozdítása érdekében kell igénybe venniük az európai strukturális és beruházási alapokat. Az Európai Strukturális és Befektetési Alapokat nem szabad hulladékégetők vagy lerakók finanszírozására felhasználni.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A csomagolás és a csomagolási hulladék vonatkozásában tovább kell erősíteni a különgyűjtést. Ha azonban az életciklus-elemzés környezetvédelmi előnyöket mutat ki, kivételeket lehet tenni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamoknak az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek által újrahasználatra előkészített termékek és összetevők figyelembevételére. Annak érdekében, hogy a számítások végzése egységes módon történjen, a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan.

(11)  A tagállamoknak az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésével összefüggésben végzett számítások szempontjából képesnek kell lenniük az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek, valamint újrafeldolgozó üzemek által újrahasználatra előkészített termékek és összetevők figyelembevételére. Annak érdekében, hogy a számítások végzése egységes módon történjen, a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározására, valamint az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból általános szabályként az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében a tagállamoknak szigorú feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányáról a hulladékosztályozó létesítményekből kilépő anyagmennyiségek alapján számoljanak be. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

(12)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ezen adatokat a nyílt adatokra vonatkozó célkitűzéseket támogató szabványokkal és előírásokkal összhangban kell gyűjteni, és nyílt adatként kell hozzáférhetővé tenni. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból általános szabályként az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében a tagállamoknak szigorú feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányáról a hulladékosztályozó létesítményekből kilépő anyagmennyiségek alapján számoljanak be. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.

  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. Az adatminőség-ellenőrzési jelentést harmonizált formátumban kell elkészíteni.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Lehetőség szerint a tagállamoknak ösztönözniük kell az olyan anyagok, például az állandó anyagok használatát, amelyeknek kiemelt értékük van a körforgásos gazdaság szempontjából, mivel ezek olyan anyagként vannak besorolva, amelyek minőségvesztés nélkül újrafeldolgozhatóak, függetlenül attól, hogy milyen gyakran dolgozzák fel az anyagot.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b)  A jelen irányelv egyik fontos célja, hogy a belső piac feltételeit javítsa. Ezért a jelen irányelvnek a belső piac működésére gyakorolt hatásairól készülő Bizottsági jelentés fontos eszköznek tekinthető.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

(16)  A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor a 94/62/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti hatóságokkal együttműködésben kidolgozott közös adatgyűjtési és -feldolgozási módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen egyfelől a csomagolás és a csomagolási hulladék miatt a környezetet érő hatások megelőzését vagy az ilyen hatások mérséklését, és ezáltal a környezet magas szintű védelmét, másfelől pedig a belső piac működésének biztosítását, valamint a kereskedelmi akadályok és a versenytorzulás és -korlátozás Európai Unión belüli megjelenésének elkerülését a tagállamok nem képesek megfelelően megvalósítani, és azok – figyelemmel az intézkedések nagyságrendjére vagy hatásaira – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének megfelelően, a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

(21)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen a csomagolás és a csomagolási hulladék miatt a környezetet érő hatások megelőzését vagy az ilyen hatások mérséklését, és ezáltal a környezet magas szintű védelmét a belső piac működését figyelembe véve a tagállamok nem képesek megfelelően megvalósítani, és azok – figyelemmel az intézkedések nagyságrendjére vagy hatásaira – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének megfelelően, a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden uniós munkavállaló számára magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályozások legyenek érvényben a meglévő uniós jogszabályokkal és néhány gyártó, újrafeldolgozó és hulladékgazdálkodási szektor munkavállalói által tapasztalt sajátos kockázatokkal összhangban.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b)  Az esetek túlnyomó többségében a csomagolás fajtája nem a végső fogyasztó választása, hanem inkább a gyártóé. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel elkerülhető a csomagolási hulladék keletkezése, és olyan rendszerek hozhatók létre, amelyekkel biztosítva van a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék fogyasztó vagy más végfelhasználó általi, illetve a hulladékáramból való visszajuttatása és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása (beleértve az újrafeldolgozást).

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 (új)

94/62/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

1.  Ezen irányelv célja, hogy összhangba hozza a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó nemzeti intézkedéseket, egyfelől annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a tagállamok és a harmadik országok környezetére gyakorolt hatását, vagy csökkentse e hatást, ilyen módon biztosítva a környezet védelmének magas szintjét, és másfelől hogy biztosítsa a belső piac zavartalan működését, valamint megakadályozza a kereskedelem útjába állított akadályokat, és a verseny torzítását és korlátozását a Közösségen belül.

1.  Ezen irányelv célja, hogy összhangba hozza a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó nemzeti intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a tagállamok és a harmadik országok környezetére gyakorolt hatását, vagy csökkentse e hatást, ilyen módon biztosítva a környezet védelmének magas szintjét, figyelembe véve a belső piac zavartalan működését.”;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szöveg a következő második bekezdéssel egészül ki:

 

„2a.  »bioalapú csomagolás«: biológiai eredetű anyagból származó csomagolás, ide nem értve a geológiai alakzatokban található és/vagy megkövült anyagokat;”

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 12 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

(12a)  »többrétegű csomagolás«: olyan csomagolás, mely egynél több réteg anyagból áll.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen egyéb intézkedések lehetnek nemzeti programok, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek révén a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentésére irányuló ösztönzők vagy más, megfelelő esetben a gazdasági szereplőkkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedések, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit. Ezen intézkedéseknek meg kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.

Ilyen egyéb intézkedéseknek meg kell felelniük ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített, illetve a 2008/98/EK irányelv célkitűzéseivel, nevezetesen a keletkező csomagolási hulladék mennyiségének tartós csökkentésének eléréséhez, a csomagolás használatának megelőzéséhez és a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentéséhez való hozzájárulás révén. Ilyen intézkedések a 2008/98/EK irányelvben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a tagállamok által meghatározott egyéb nemzeti programok. Ezeket az intézkedéseket megfelelő esetben a gazdasági szereplőkkel és a nem kormányzati szervezetekkel folytatott konzultáció alapján lehet elfogadni. Ezek célja, hogy összefogják a tagállamokban a megelőzéssel kapcsolatban meghozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 4. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

 

„A műanyag csomagológyártásban tevékenykedő gazdasági szereplők az alábbi pénzügyi ösztönzőket is igénybe vehetik, hacsak valamely egyedi csomagolótípusra vonatkozóan az illetékes hatóságok nem határoztak úgy, hogy nem megvalósítható, vagy hogy indokolatlan közegészségügyi kockázatot jelent:

 

a)  azon csomagológyártók, akik a forgalomba hozott, merev műanyag tárolóikban csökkentették a felhasznált színezéket a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapján fizetendő pénzügyi hozzájárulásból kedvezményt kapnak a nyers, merev műanyag csomagoláshoz adott színezék szintjének megfelelően;

 

b)  azok a gazdasági szereplők, akik újratölthető műanyag vagy üveg tárolóedényeket használnak a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapján fizetendő pénzügyi hozzájárulásból kedvezményt kapnak attól függően, hogy szereplő a saját tevékenységén belül mennyi újratölthetőt használ.

 

A Bizottság a jelen bekezdés végrehajtásához szükséges végrehajtási aktusokat fogad el ... [a jelen irányelv hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül]. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.”;

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2b)  A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)   A Bizottság hozzájárul a megelőzés előmozdításához azáltal, hogy támogatja megfelelő európai szabványok kialakítását a 10. cikkel összhangban. A szabványok a 9. és 10. cikkel összhangban a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentését célozzák.

(2)  A Bizottság hozzájárul a megelőzés előmozdításához azáltal, hogy támogatja megfelelő európai szabványok kialakítását a 10. cikkel összhangban. A szabványok a 9. és 10. cikkel összhangban a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentését, valamint a csomagolás mennyiségének csökkentését és a felesleges csomagolás megszüntetését célozzák.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 2 a pont (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2c)  A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3)   A Bizottság megfelelő esetben javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, amelyek ezen lényegi követelmények betartatásának erősítését és kiegészítését, valamint annak biztosítását szolgálják, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére.

(3)  A Bizottság 2018. december 31-ig javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, amelyek ezen lényegi követelmények betartatásának erősítését és kiegészítését, valamint annak biztosítását szolgálják, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére. A Bizottság különösen javaslatot nyújt be a nem újrahasznosítható csomagolásokra, a veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolásokra, az egyszer használatos csomagolásokra, valamint az eldobható és a felesleges csomagolásokra, a csomagolások csökkentésére vonatkozó intézkedésekre, és mérlegeli az e tételekre vonatkozó uniós szintű piaci korlátozások bevezetésének lehetőségét.„

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új)

94/62/EK irányelv

5 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2d)   Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

újrahasználat

„újrahasznosítás

A tagállamok előmozdíthatják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni.

(1)  A tagállamok előmozdítják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni.

 

A tagállamok tehát támogathatják újrahasználható csomagolások esetében a betétdíjas rendszerek felállítását, többek között kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek révén, emellett megfelelő ösztönzőket biztosíthatnak az újrahasznosítható csomagolások gyártóinak.

 

(2)  A betétdíjas rendszereken keresztül összegyűjtött újrafelhasznált csomagolás beszámítható a 4. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően elfogadott nemzeti megelőzési programokban meghatározott megelőzési célok elérésébe.”

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 65 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;

f)  legkésőbb 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 65 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra vagy dolgozzák fel újra;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés – hpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 75 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra és dolgozzák fel újra;

h)  legkésőbb 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 75 tömegszázalékát készítik elő újrahasználatra vagy dolgozzák fel újra;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 1 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a)  Az (1) bekezdésben meghatározott célszámok kiszámítása érdekében, adott esetben az aerob vagy anaerob kezelésben részesülő biológiai úton lebontható hulladék mennyisége újrafeldolgozottként vehető számításba, ha a kezelés eredményeként keletkező komposzt, fermentált vagy egyéb anyagok, amelynek nagy része további szükséges feldolgozást követően újrafeldolgozott termékként, alapanyagként vagy anyagként felhasználásra kerül.”

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unióból exportált csomagolási hulladékot az (1) bekezdésben foglalt célértékek teljesítése szempontjából a csomagolási hulladék gyűjtésének helye szerinti tagállam csak akkor veheti figyelembe, ha teljesülnek a 6a. cikk (4) bekezdésében előírt követelmények, és amennyiben az exportőr az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(*) megfelelően bizonyítani tudja, hogy a hulladék szállítása megfelel az említett rendelet követelményeinek, valamint hogy a hulladék kezelése az Unió területén kívül a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogi aktusok követelményeivel egyenértékű feltételek mellett történt.

(2)  Az Unióból exportált csomagolási hulladékot az (1) bekezdésben foglalt célértékek teljesítése szempontjából a csomagolási hulladék gyűjtésének helye szerinti tagállam csak akkor veheti figyelembe, ha teljesülnek a 6a. cikk (4) bekezdésében előírt követelmények, és amennyiben az exportőr az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(*) megfelelően bizonyítja, hogy a hulladék szállítása megfelel az említett rendelet követelményeinek, valamint hogy a hulladék kezelése az Unió területén kívül a jelen irányelv követelményeinek és a vonatkozó környezet-, egészségvédelmi és munkavédelmi jogi aktusoknak megfelelően történt.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 3a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  A tagállamok választhatják az energetikai hasznosítást az anyagok újrafeldolgozása helyett környezetvédelmi, technikai vagy gazdasági megfontolásokból.”

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c b pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

cb)  A 6. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4)  A tagállamok adott esetben ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy

(4)  A tagállamok ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy

a)  az ilyen termékek piaci feltételeinek javítása;

a)  a piaci feltételek javítása és az olyan jogszabályok felülvizsgálata, amelyek esetlegesen akadályozhatják az ilyen termékek használatát;

b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.

b)  felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket, biztosítva a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmét;

 

ba)  pénzügyi és gazdasági ösztönzőket vezetnek be az újrahasznosított csomagolóanyagok használatának és a „zöld” közbeszerzési feltételek bevezetéséért;

 

bb)  népszerűsítik azokat az anyagokat, amelyek újrafeldolgozás esetén akkor sem veszélyeztetik az emberi egészséget, ha élelmiszerrel érintkező anyag készül belőlük;

 

bc)   olyan anyagok használatának ösztönzése, amelyek a gyártás után újrahasznosíthatók minőségvesztés nélkül, függetlenül attól, hogy hányszor hasznosították vagy használták már őket újra."

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

94/62/EK irányelv

6 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az (5), a (8) és a (9) bekezdést el kell hagyni.

d)  a (5) és a (9) bekezdést el kell hagyni, a (8) bekezdés helyébe pedig a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság az egyes tagállamok egyedi körülményeit figyelembe véve értékeli a jelen irányelv megvalósítását a belső piac működése tekintetében. Ezt az értékelést legalább háromévente elvégzik, és az értékelésről jelentés készül az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

94/62/EK irányelv

6 cikk – 11a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A cikk a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(11a)  A 6b. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok, egyedi helyzetüktől függően eltérést kaphatnak az (1) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott célok elérésének ütemtervét illetően, amennyiben biztosítva van e célok fokozatos elérése, és figyelembe véve a 6b. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott ajánlásokat.”;

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

94/62/EK irányelv

6 a cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok a számításnál figyelembe vehetik az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és összetevőket. Az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott csomagolási hulladék módosított, az újrahasználatra előkészített termékek és alkatrészek tömegét figyelembe vevő arányának kiszámításához a tagállamoknak az üzemeltetőkről származó, ellenőrzött adatokat és a IV. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazniuk.

törölve

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

94/62/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják a következőket:

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket – például a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszereket – állítsanak fel, melyek biztosítják a következőket:

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

94/62/EK irányelv

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A következő cikk kerül beillesztésre:

 

„7a. cikk

 

A csomagolás és csomagolási hulladék csökkentése a tengeri környezetben

 

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a területükről a tengeri környezetbe jutó csomagolási hulladék mennyisége csökkenjen. Az intézkedések az alábbiak:

 

a)  vállalják, hogy a 2015-ös szintekhez képest 2025-re a csomagolási hulladékot 50%-kal csökkentik;

 

b)  a tengeri környezetbe kerülő csomagolási hulladék mérésére és felügyeletére programokat indítanak és üzemeltetnek;

 

c)  olyan egyedi intézkedéseket fogadnak el, melyekkel csökkentik a tengeri környezetben és a régióban található tengerparton előforduló csomagolási hulladék főbb forrásait, így például felhívják a lakosság figyelmét, gazdasági eszközöket és ösztönzőket alkalmaznak, és reklámozási korlátozásokat vezetnek be.

 

(2)  [x]-ra a tagállamok minden évben jelentést készítenek a Bizottság részére a területükről származó és a tengeri környezetbe kerülő csomagolási hulladék csökkentése érdekében tett előrehaladásukról, ebben leírják, milyen intézkedéseket fogadtak el az (1) bekezdésnek megfelelően és hogy azoknak milyen lesz a várható kimenetele.

 

(3)  A Bizottság a jelen cikk végrehajtásához szükséges végrehajtási aktusokat fogad el ... [a jelen irányelv hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül]. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.”;

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

94/62/EK irányelv

8 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(5c)  A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  „(2) A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a 97/129/EK bizottsági határozat* alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.

(2)  A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson fel kell tüntetni az ehhez szükséges hasznos információkat. Különösen az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából kell feltüntetni a csomagoláson a 97/129/EK bizottsági határozat alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét.”;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

92/64/EK irányelv

12 cikk – 3 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést és egy, a 6a. cikk (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló jelentést kell mellékelni.

(3b)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést és egy, a 6a. cikk (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló jelentést kell mellékelni. A minőség-ellenőrzési jelentést egy harmonizált formátumnak megfelelően kell elkészíteni.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 c bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3 c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint az adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(3 c)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint e nyílt adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére, konzisztenciájára és elérhetőségére. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont

94/62/EK irányelv

12 cikk – 3 d bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3 d)  A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(3 d)  A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti adatszolgáltatás, valamint a (3b) bekezdésben előírt minőségellenőrzési jelentés az adatok újbóli felhasználását és a nyílt adatokkal kapcsolatos célkitűzéseket támogató formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

94/62/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(7a)  A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A Szerződés idevágó rendelkezései alapján eljárva, a Tanács gazdasági eszközöket fogad el az irányelvben meghatározott célkitűzések megvalósításának előmozdítására. Ilyen intézkedések hiányában a Közösség környezetvédelmi politikáját irányító elvek – többek között a "szennyező fizet" elve – és a Szerződésből eredő kötelezettségek betartásával a tagállamok fogadnak el intézkedéseket e célkitűzések megvalósítása érdekében.

A Szerződés idevágó rendelkezései alapján eljárva, a Tanács gazdasági eszközöket fogad el az irányelvben meghatározott célkitűzések megvalósításának előmozdítására. Ilyen intézkedések hiányában a Közösség környezetvédelmi politikáját irányító elvek – többek között a "szennyező fizet" elve – és a Szerződésből eredő kötelezettségek betartásával a tagállamok fogadnak el intézkedéseket e célkitűzések megvalósítása érdekében. Ilyen intézkedések a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek, az egyszer használatos csomagolások esetén különböző díjak, használattal arányos rendszer és betétdíjas rendszerek részét képezhetik.”

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

94/62/EK irányelv

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„15a. cikk

 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó általános követelmények

 

A tagállamok biztosítják, hogy a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikke szerint bevezetett kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek a csomagolásra és a csomagolási hulladékokra is vonatkozzanak.

 

________________

 

*Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 1 pont – 1 franciabekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A II. melléklet 1. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő lép:

-  A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.

„–  A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), a hulladékgazdálkodás hierarchiájának elvével összhangban, és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 a bekezdés (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 3 pont – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A II. melléklet 3. a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  Az újrafeldolgozás útján hasznosítható csomagolás

„a)  Az újrafeldolgozás útján hasznosítható csomagolás

A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos tömegszázalékának újrafeldolgozását lehetővé tegyék, a Közösség jelenlegi szabványaival összhangban. E százalékos arány megállapítása a csomagolást alkotó anyagok fajtájától függően változhat.

A csomagolást úgy kell előállítani, hogy technikai, környezetvédelmi és gazdasági szempontből megérje újrafeldolgozni figyelembe véve a válogatást, tisztítást és a formátumok és a felhasznált anyagok mértékét, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos tömegszázalékának újrafeldolgozását lehetővé tegyék, a Közösség jelenlegi szabványaival összhangban. E százalékos arány megállapítása a csomagolást alkotó anyagok fajtájától függően változhat. Az olyan formátumokat és anyagterveket, amelyek akadályozzák a válogatást és az újbóli feldolgozást, ismert, hatékony alternatívákra cserélik le.”

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A csomagolás és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

João Ferreira

25.2.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

11

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Albert Deß


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A csomagolás és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Benyújtás dátuma

7.2.2017

Jogi nyilatkozat