Procedura : 2015/0276(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2017

Teksty złożone :

A8-0029/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2018 - 12.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1210kWORD 131k
7.2.2017
PE 582.447v02-00 A8-0029/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Simona Bonafè

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0596),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0385/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0029/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Z uwagi na zależność Unii od importu surowców oraz na gwałtowne uszczuplenie znacznych ilości zasobów naturalnych w krótkiej perspektywie czasowej kluczowym wyzwaniem jest odzyskiwanie jak największych ilości zasobów na terytorium Unii oraz przyspieszenie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwypuklić szersze ramy przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz podkreślić, że zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych stwarza okazję do intensyfikacji tego procesu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  Gospodarowanie odpadami należy przekształcić w zrównoważoną gospodarkę materiałami. Okazję ku temu stwarza przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE1a.

 

__________________

 

1a  Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwypuklić szersze ramy przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz podkreślić, że zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych stwarza okazję do intensyfikacji tego procesu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, propagowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, rozszerzenia skali dystrybucji energii odnawialnej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zależności Unii od importowanych surowców, co zapewni nowe możliwości ekonomiczne i długoterminową konkurencyjność. Aby stworzyć gospodarkę o rzeczywiście zamkniętym obiegu, należy wprowadzić dodatkowe środki w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, kładąc główny nacisk na cały cykl życia produktów w sposób pozwalający oszczędzać zasoby i zamknąć obieg. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów przyniosłoby także znaczne oszczędności netto dla unijnych przedsiębiorstw, organów publicznych i konsumentów, zmniejszając jednocześnie całkowitą ilość rocznych emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Tworząc polityczne i społeczne zachęty do promowania odzysku i recyklingu jako zrównoważonej metody postępowania z surowcami naturalnymi w gospodarce o obiegu zamkniętym, należy respektować hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a i rygorystycznie stosować podejście, w którym zapobieganie ma pierwszeństwo przed recyklingiem.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Uzasadnienie

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie może funkcjonować bez czystej produkcji. Na etapie projektowania należy unikać substancji toksycznych, aby produkty i materiały mogły krążyć w zamkniętym obiegu bez obniżania jakości materiałów i narażania zdrowia obywateli, pracowników i środowiska. Wymaga to zmiany podejścia do substancji toksycznych w taki sposób, aby w gospodarce o obiegu zamkniętym niebezpieczne substancje nie utrudniały procesów ponownego użycia, naprawy i recyklingu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Zaśmiecanie i niewłaściwe usuwanie opakowań i odpadów opakowaniowych negatywnie wpływają zarówno na środowisko morskie, jak i na gospodarkę Unii oraz stwarzają ryzyko – którego można uniknąć – dla zdrowia publicznego. Wiele spośród przedmiotów najczęściej znajdowanych na plażach zawiera odpady opakowaniowe, co ma długoterminowe konsekwencje dla środowiska wpływające negatywnie na turystykę i korzystanie z tych obszarów naturalnych przez społeczeństwo. Ponadto fakt, że odpady opakowaniowe trafiają do środowiska morskiego, narusza kolejność priorytetów w hierarchii postępowania z odpadami, ponieważ niewłaściwego usuwania nie poprzedza przygotowanie do ponownego użycia, recykling ani innego rodzaju odzysk. Aby zmniejszyć nieproporcjonalny udział odpadów opakowaniowych wśród odpadów morskich, należy ustanowić wiążący cel poparty ukierunkowanymi środkami przyjętymi przez państwa członkowskie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zmiana celów określonych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady13 w zakresie odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych powinna polegać na zwiększeniu celów dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych, aby lepiej odzwierciedlały unijną ambicję dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

(2)  Zmiana celów określonych w dyrektywie 94/62/WE w zakresie odzysku i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych powinna polegać na zwiększeniu celów dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych, aby lepiej odzwierciedlały unijną ambicję dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.

__________________

 

3  Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).

 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Aby propagować stosowanie nadających się do ponownego użycia odpadów opakowaniowych, a jednocześnie przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy i oszczędności zasobów, należy ustanowić odrębne cele ilościowe dotyczące ponownego użycia, do których osiągnięcia powinny dążyć państwa członkowskie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Zwiększenie skali ponownego użycia opakowań może przyczynić się do obniżenia ogólnych kosztów w łańcuchu dostaw i do zmniejszenia wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko. Państwa członkowskie powinny wspierać wprowadzanie do obrotu opakowań nadających się do ponownego użycia, które po zakończeniu ich cyklu życia można poddać recyklingowi.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c)  W niektórych sytuacjach, np. w usługach gastronomicznych, opakowanie jednorazowego użytku jest niezbędne do zagwarantowania higieny żywności oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Państwa członkowskie powinny brać to pod uwagę przy opracowywaniu środków zapobiegawczych oraz powinny propagować zwiększenie recyklingu takich opakowań.

Uzasadnienie

Środki zapobiegawcze muszą uwzględniać konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności higieny żywności oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Są sytuacje, w których ze względu na higienę żywności i bezpieczeństwo konsumentów niemożliwe jest stosowanie opakowań nadających się do ponownego użytku, na przykład przy daniach sprzedawanych na wynos. Z drugiej strony państwa członkowskie muszą dołożyć większych starań, aby wesprzeć zbiórkę takich opakowań poza punktem sprzedaży oraz ich recykling.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Ponadto, aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 94/62/WE należy dostosować do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE14, mających zastosowanie do odpadów w ogóle.

(3)  Ponadto, aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, bez uszczerbku dla specyfiki opakowań i odpadów opakowaniowych, definicje zawarte w dyrektywie 94/62/WE należy w odpowiednich przypadkach dostosować do przepisów dyrektywy 2008/98/WE, mających zastosowanie do odpadów w ogóle.

__________________

 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

 

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności wszystkich unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Dalsze podniesienie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE dotyczących przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów opakowaniowych przyniosłoby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

(4)  Dalsze podniesienie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE dotyczących recyklingu odpadów opakowaniowych przyniosłoby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej skutecznym sposobem na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne oraz propagowanie wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu. Z tych powodów, aby zmniejszyć wpływ produktów na środowisko, państwa członkowskie powinny przyjąć podejście oparte na cyklu życia produktów. Państwa członkowskie powinny przedsięwziąć środki zachęcające do wprowadzania opakowań nadających się do ponownego użycia oraz środki ograniczające zużycie opakowań nienadających się do recyklingu i nadmierne opakowanie. W tym celu państwa członkowskie powinny wykorzystywać odpowiednie instrumenty ekonomiczne i inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania środków wymienionych w załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE. Ponadto działania służące zapobieganiu powstawania odpadów nie powinny umniejszać roli opakowania polegającej na utrzymaniu higieny i bezpieczeństwa konsumentów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności za pomocą zachęt finansowych i podatkowych służących osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych i w zakresie ich recyklingu, takich jak podatki od składowania odpadów, opłaty za spalanie, systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz zachęty dla władz lokalnych. Te środki powinny stanowić element programów zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych we wszystkich państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odgrywają zasadniczą rolę w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dlatego powinny przewidzieć odpowiednie zachęty finansowe, podatkowe i regulacyjne sprzyjające zapobieganiu i recyklingowi odpadów opakowaniowych, zgodnie z celami określonymi w niniejszej dyrektywie. Przedsięwzięte środki powinny stanowić element specjalnych programów gospodarowania odpadami opakowaniowymi i zapobiegania ich powstawaniu we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  W większości przypadków opakowanie nie zależy od konsumenta ani nie podlega jego decyzji, lecz jest decyzją producenta. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta to odpowiednie narzędzie, które pozwala zarówno zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych, jak i tworzyć systemy gwarantujące zwrot lub zbiórkę zużytych opakowań lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów, oraz ponowny użytek lub odzysk, w tym recykling, zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Aby skuteczniej zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć ich wpływ na środowisko, a jednocześnie propagować wysokiej jakości materiały pochodzące z recyklingu, należy poddać przeglądowi podstawowe wymogi niniejszej dyrektywy i załącznik II do niej i w stosownym przypadku wprowadzić do nich zmiany w celu zaostrzenia wymogów, co przyczyni się do lepszego projektowania z myślą o ponownym użyciu i wysokiej jakości recyklingu opakowań.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Krajowe strategie państw członkowskich powinny obejmować podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat różnych środków zachęty oraz korzyści wynikających z produktów wytworzonych z odpadów poddanych recyklingowi, co pobudzi inwestycje w przemyśle recyklingowym.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  Wspieranie zrównoważonej biogospodarki może przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia Europy od importowanych surowców. Poprawa warunków rynkowych dla bioopakowań nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji opakowań nadających się do kompostowania oraz przegląd istniejących przepisów utrudniających stosowanie takich materiałów stwarzają okazję do pobudzenia dalszych badań naukowych i innowacji oraz zastąpienia w produkcji opakowań surowców opartych na paliwach kopalnych surowcami ze źródeł odnawialnych, jeśli jest to korzystne z punktu widzenia cyklu życia i sprzyja dalszemu recyklingowi organicznemu.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, bez uszczerbku dla przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Czysta, efektywna i zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga usuwania niebezpiecznych substancji z produktów na etapie projektowania i w związku z tym w gospodarce o obiegu zamkniętym należy uznać wyraźne przepisy siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska, które postulują opracowywanie nietoksycznych cykli materiałowych, aby odpady poddawane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako ważne i pewne źródło surowców w Unii.

Uzasadnienie

UE powinna skupić się na tworzeniu czystej gospodarki o obiegu zamkniętym i unikać ewentualnego poważnego ryzyka utraty w przyszłości zaufania obywateli i rynku do materiałów pochodzących z recyklingu i tworzenia przy tym niekończącej się spuścizny. Głównym problemem podmiotów zajmujących się recyklingiem jest obecność w materiale substancji niebezpiecznych. UE powinna skupić się na usunięciu tych niebezpiecznych substancji z produktów i odpadów, aby nie narażać zdrowia publicznego i środowiska przez wprowadzenie zwolnień dla pewnych klas przedsiębiorstw lub produktów z wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwienie identyfikacji takich zanieczyszczonych materiałów w przyszłości.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  W momencie gdy materiał pochodzący z recyklingu ponownie trafia do gospodarki, gdyż utracił status odpadu dzięki spełnieniu szczególnych kryteriów znoszących status odpadu lub został zastosowany w nowym produkcie, musi on być w pełni zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

Uzasadnienie

REACH nie ma zastosowania do odpadów, jak stanowi art. 2 ust 2 „Odpady, w rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nie są substancją, preparatem ani wyrobem w rozumieniu art. 3 niniejszego rozporządzenia”.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c)  Istnieją znaczne różnice między odpadami opakowaniowymi z gospodarstw domowych a przemysłowymi i handlowymi odpadami opakowaniowymi. Aby mieć jasny i dokładny obraz obu strumieni, państwa członkowskie powinny przekazywać dane dotyczące tych strumieni odrębnie.

Uzasadnienie

Belgium is currently the only Member State which has a separate collection and reporting system for household packaging waste and commercial and industrial packaging waste. We believe this is a best practice example which has the potential to be replicated at the EU level. The economic reality for household packaging versus commercial and industrial packaging significantly differs: 1) they deal with different products and hence require different packaging, which lead to different waste streams; 2) the commercial dimension is different (B-to-B setting for commercial and industrial packaging versus B-to-C setting for household packaging; 3) the volumes of both streams highly differ. These are the three most compelling reasons for making a clear distinction between both streams.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami, należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne.

(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami i recyklingu. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami i określić zachęty do inwestowania w innowacyjną infrastrukturę gospodarowania odpadami i recyklingu należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne dotyczące budowy zakładów przetwarzania odpadów i instalacji niezbędnych w zapobieganiu, ponownym użyciu i recyklingu.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy i zachęcić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna wspierać koordynację oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, co przyczyniłoby się do powiązania przemysłu odpadowego z innymi sektorami oraz wspierałoby symbiozę przemysłową.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach 2008/98/WE i 1999/31/WE unijne cele w zakresie odzysku energii i wartości docelowe dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne.

(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach Rady 2008/98/WE i 1999/31/WE1a unijne cele w zakresie odzysku energii dotyczące odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne.

 

__________________

 

1a  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

Uzasadnienie

Cele w zakresie recyklingu wciąż są podstawową dźwignią przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, wspierając zapobiegnie wytwarzaniu odpadów, ponowne użycie i recykling.

(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami i w gospodarkę o obiegu zamkniętym państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów oraz powinny opracowywać te strategie i plany inwestycyjne tak, aby w pierwszej kolejności były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne użycie, a w następnej kolejności na recykling, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Należy dokonać przeglądu przepisów dotyczących dalszego zwiększenia wartości docelowych dla recyklingu od roku 2030 na podstawie doświadczeń ze stosowaniem niniejszej dyrektywy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Należy wyznaczyć odrębne cele w zakresie recyklingu metali żelaznych i aluminium, co przyniosłoby duże korzyści dla gospodarki i środowiska ponieważ zwiększenie ilości aluminium poddawanego recyklingowi doprowadziłoby do znacznych oszczędności energii i dwutlenku węgla. Obowiązujący obecnie cel w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu opakowań metalowych powinien zatem zostać podzielony na osobne cele dotyczące tych dwóch rodzajów odpadów.

(10)  Należy wyznaczyć odrębne cele w zakresie recyklingu metali żelaznych i aluminium, co przyniosłoby duże korzyści dla gospodarki i środowiska, ponieważ zwiększenie ilości metali poddawanych recyklingowi doprowadziłoby do znacznych oszczędności energii i dwutlenku węgla. Obowiązujący obecnie cel w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu opakowań metalowych powinien zatem zostać podzielony na osobne cele dotyczące tych dwóch rodzajów odpadów.

Uzasadnienie

Odrębne cele nie tylko pomogą poprawić wskaźniki recyklingu aluminium, ale również wskaźniki recyklingu stali, właściwe jest zatem użycie wyrazu „metale” w miejsce „aluminium”.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby obliczać, czy cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia produktów i części składowych, które są przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowywaniem odpadów do ponownego użycia oraz w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. W celu wprowadzenia ujednoliconych warunków dotyczących tych obliczeń, Komisja przyjmie szczegółowe zasady identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia i uznanych systemów zwrotu kaucji oraz zasady zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych.

(11)  Aby zapewnić jednolite obliczanie danych dotyczących celów w zakresie recyklingu, Komisja powinna przyjąć szczegółowe zasady identyfikacji podmiotów zajmujących się recyklingiem oraz zasady gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych. Po przyjęciu tej zharmonizowanej metodyki, przy obliczaniu, czy cele w zakresie recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia recyklingu metali, który odbywa się w związku ze spalaniem lub współspalaniem.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca realizacji celów recyklingu musi zasadniczo opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, państwa członkowskie powinny być upoważnione, pod pewnymi ścisłymi warunkami, do zgłaszania współczynników recyklingu na podstawie wydajności sortowni odpadów. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.

(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących recyklingu konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. Obliczenia dotyczące osiągnięcia celów powinny opierać się na jednej, zharmonizowanej metodzie zapobiegającej zgłaszaniu odpadów odrzuconych jako poddanych recyklingowi. Z myślą o tym sprawozdawczość dotycząca osiągnięcia celów w zakresie recyklingu musi opierać się na ilościach odpadów wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.

(14)  Dane i informacje zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki wprowadzeniu wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki ustanowieniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych opracowanej przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji na żądanie i bez zwłoki wszelkie informacje niezbędne do oceny wykonywania całej niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 94/62/WE uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do art. 6a ust. 2, art. 6a ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(17)  W celu uzupełnienia dyrektywy 94/62/WE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zasad obliczania, w jakim stopniu osiągnięto cele dotyczące recyklingu, niektórych wyjątków dotyczących maksymalnych poziomów stężenia metali ciężkich w niektórych materiałach poddawanych recyklingowi, ogniw produktów i rodzajów opakowania, wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu przekazywanych danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, a także zmiany wykazu przykładów ilustrujących definicję opakowań oraz wszelkich trudności technicznych napotkanych przy wykonywaniu niniejszej dyrektywy. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 94/62/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do art. 12 ust. 3d i art. 19. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201116.

(18)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania dyrektywy 94/62/WE, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do dostosowania do postępu naukowo-technicznego systemu identyfikacji dotyczącego charakteru stosowanych materiałów opakowaniowych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201116.

__________________

__________________

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich unijnych pracowników, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami unijnymi i szczególnymi rodzajami ryzyka, jakie napotykają pracownicy niektórych sektorów produkcji, recyklingu i gospodarki opadami.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)   w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W tym celu niniejsza dyrektywa ustanawia środki zmierzające w pierwszym rzędzie do zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz w ramach dodatkowych zasad podstawowych, do wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu oraz innych form odzysku odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów.”

„2.   W tym celu niniejsza dyrektywa ustanawia środki zmierzające w pierwszym rzędzie do zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz w ramach dodatkowych zasad podstawowych, do wielokrotnego użytku opakowań, recyklingu oraz innych form odzysku odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów, aby przyczynić się do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.”;

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwypuklić w celach znaczenie niniejszej dyrektywy dla przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„2a.  »bioopakowania« oznaczają wszelkie opakowania wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego, z wyjątkiem materiałów zawartych w formacjach geologicznych lub skamieniałych;”;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 3 – punkty od 3 do 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  skreśla się pkt 3–10;

c)  skreśla się pkt 3 i 4 oraz pkt 6–10;

Uzasadnienie

Przywraca się definicję „ponownego użycia”.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Ponadto stosuje się definicje „odpadów”, „wytwórcy odpadów”, „posiadacza odpadów”, „gospodarowania odpadami”, „zbierania”, „selektywnej zbiórki”, „zapobiegania”, „ponownego użycia”, „przetwarzania”, „odzysku”, „przygotowania do ponownego użycia”, „recyklingu”, „procesu ostatecznego recyklingu” i „unieszkodliwiania”, zawarte w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE.”;

„Ponadto stosuje się definicje »odpadów«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »zbierania«, »selektywnej zbiórki«, »zapobiegania«, »sortowania«, »odpadów komunalnych«, »odpadów przemysłowych i handlowych«, »przetwarzania«, »odzysku«, »recyklingu«, »recyklingu organicznego«, »procesu ostatecznego recyklingu«, »śmieci« i »unieszkodliwiania«, zawarte w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE.”;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Środki takie mogą składać się z programów krajowych, środków zachęty polegających na wprowadzeniu systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko lub podobnych działań podejmowanych, w stosownych przypadkach, w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, i mających na celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich. Są one zgodne z celami niniejszej dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.”;

„Państwa członkowskie podejmują środki w celu zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko i przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, które ustanowiono w art. 9 ust. -1 dyrektywy 2008/98/WE. Takie środki obejmują rozszerzoną odpowiedzialność producenta określoną w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy oraz zachęty do wprowadzania opakowań nadających się do ponownego użycia.

 

Państwa członkowskie podejmują środki służące trwałemu ograniczeniu zużycia opakowań nienadających się do recyklingu i nadmiernego opakowania. Takie środki nie mogą negatywnie wpływać na higienę i bezpieczeństwo żywności.

 

Ponadto państwa członkowskie mogą podejmować inne działania przyjęte w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, organizacjami konsumenckimi i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, i mające na celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich.

 

Są one zgodne z celami niniejszej dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.

 

Państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i inne środki w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wymienione w załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a)  w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Jeżeli zachodzi potrzeba, Komisja przedstawia wnioski w sprawie środków mających na celu wzmocnienie oraz uzupełnienie stosowania wymogów zasadniczych oraz zapewniających, że nowe opakowanie może wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania.”

„3.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja przedstawi wnioski w celu aktualizacji zasadniczych wymogów, aby wzmocnić i uzupełnić stosowanie tych wymogów tak, aby nowe opakowania mogły być wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy, gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania. Po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy w sprawie aktualizacji wymogów, w szczególności aby udoskonalić projektowanie z myślą o ponownym użyciu i wysokiej jakości recyklingu opakowań.”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Państwa członkowskie, gdy jest to korzystne dla środowiska z punktu widzenia cyklu życia, zachęcają do stosowania bioopakowań nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji opakowań nadających się do kompostowania przez podejmowanie takich środków, jak:

 

a)  promowanie stosowania takich opakowań, między innymi, za pomocą instrumentów ekonomicznych;

 

b)  poprawa warunków rynkowych dla takich produktów;

 

c)  przegląd istniejących przepisów utrudniających używanie takich produktów.”;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 c (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c)  w art. 5 dodaje się tytuł w brzmieniu:

 

„Ponowne użycie”;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 d (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2d)  w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Państwa Członkowskie mogą zachęcać do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem.

1.  „Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami państwa członkowskie zachęcają do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem, bez naruszania zasad higieny żywności i bezpieczeństwa konsumentów.”;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 e (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2e)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  Państwa członkowskie dążą do osiągnięcia następujących celów dotyczących ponownego użycia opakowań:

 

a)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. do ponownego użycia trafia co najmniej 5 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych ;

 

b)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. do ponownego użycia trafia co najmniej 10 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych;”;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2f)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1b.  W celu zachęcenia do operacji ponownego użycia państwa członkowskie mogą podjąć m.in. następujące środki:

 

  stosowanie systemów zwrotu kaucji w przypadku opakowań nadających się do ponownego użycia;

 

  ustalanie minimalnej ilości opakowań nadających się do ponownego użycia, wprowadzanych do obrotu każdego roku w każdym strumieniu opakowań;

 

  ustanowienie odpowiednich zachęt ekonomicznych dla producentów opakowań nadających się do ponownego użycia.”;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 g (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2g)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

1c. Opakowania i ponownie używane opakowania zebrane w systemie zwrotu kaucji mogą zostać zaliczone na poczet osiągnięcia celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, wyznaczonych w krajowych programach zapobiegania.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: „Odzysk, ponowne użycie i recykling”;

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: „Odzysk i recykling”;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   w art. 6 dodaje się ust. -1 w brzmieniu:

 

„-1.  Państwa członkowskie tworzą systemy sortowania wszystkich materiałów opakowaniowych.”;

Uzasadnienie

Separate collection and sorting for all packaging needs to be mandated not just promoted. Packaging that is not separately collected and sorted is not recycled. Only by introducing a clear legal obligation to mandate separate collection and sorting for all packaging, will all recyclable packaging materials have guaranteed access to collection and recycling schemes. Requiring Member States to set up systems to collect and sort all packaging is also necessary to secure a constant supply of recyclable materials thus providing a predictable scenario for innovation and investment in existing and new collection and sorting technologies and infrastructure.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;

f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 70 % wagowo wszystkich powstałych odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:

g)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:

(i)  55 % tworzyw sztucznych;

(i)  60 % tworzyw sztucznych;

(ii)  60 % drewna;

(ii)  65 % drewna;

(iii)  75 % metali żelaznych;

(iii)  80 % metali żelaznych;

(iv)  75 % aluminium;

(iv)  80 % aluminium;

(v)  75 % szkła;

(v)  80 % szkła;

(vi)  75 % papieru i tektury;

(vi)  90 % papieru i tektury;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;

h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 80 % wagowo wszystkich powstałych odpadów opakowaniowych zostanie poddane recyklingowi;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:

i)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. następujące minimalne cele wagowe w zakresie recyklingu zostaną osiągnięte w odniesieniu do następujących określonych materiałów zawartych w odpadach opakowaniowych:

(i)  75 % drewna;

(i)  80 % drewna;

(ii)  85 % metali żelaznych;

(ii)  90 % metali żelaznych;

(iii)  85 % aluminium;

(iii)  90 % aluminium;

(iv)  85 % szkła;

(iv)  90 % szkła;

(v)  85 % papieru i tektury.

 

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Odpady opakowaniowe przekazane innemu państwu członkowskiemu w celu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku w tym innym państwie członkowskim mogą być zaliczone na poczet realizacji celów określonych w ust. 1 lit. f) – i) przez to państwo członkowskie, w którym zostały zebrane.

3.  Odpady opakowaniowe przekazane innemu państwu członkowskiemu w celu recyklingu w tym innym państwie członkowskim mogą być zaliczone na poczet realizacji celów określonych w ust. 1 lit. f) – i) przez to państwo członkowskie, w którym zostały zebrane.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ca)  w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Państwa Członkowskie, w odpowiednim przypadku, wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:

„4.  Państwa członkowskie, gdy jest to korzystne z punktu widzenia cyklu życia oraz zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:

a)  poprawienie warunków rynkowych dla takich materiałów;

a)  poprawienie warunków rynkowych dla takich materiałów;

b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów.

b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów;

 

ba)  wykorzystanie odpowiednich instrumentów ekonomicznych, aby stworzyć zachęty do szerszego stosowania surowców wtórnych, które mogą obejmować działania promujące zawartość materiałów z recyklingu w produktach oraz stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych;

 

bb)  promowanie materiałów, które – poddane recyklingowi – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, gdy w wyniku recyklingu powstaje materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością.”;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania w produkcji opakowań i innych artykułów materiałów uzyskanych z odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, poprawiając warunki rynkowe dla tego rodzaju materiałów i dokonując przeglądu aktualnych przepisów, tak aby nic nie stało na przeszkodzie ich stosowaniu, a także wspierając wykorzystywanie surowców wtórnych i materiałów, które po recyklingu nie szkodzą zdrowiu ludzkiemu.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustępy 5, 8 i 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)   uchyla się ust. 5, 8 i 9;

d)   uchyla się ust. 5 i 9;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 8

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

da)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.   Komisja, tak szybko jak to jest możliwe, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r., składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w sprawie postępu we wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko, jak również na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Sprawozdanie uwzględnia szczególne okoliczności w każdym Państwie Członkowskim. Zawiera ono:

„8.   W tym celu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przeanalizuje cele ustanowione w art. 6 i postępy na drodze do ich osiągnięcia, uwzględniając najlepsze praktyki i środki stosowane przez państwa członkowskie w dążeniu do tych celów.

 

W swojej ocenie Komisja rozważy możliwość określenia:

a)   ocenę skuteczność, wprowadzanie w życie oraz stosowanie wymogów zasadniczych;

a)  celów dla innych strumieni odpadów opakowaniowych;

b)   dodatkowe środki zapobiegania zmniejszające wpływ na środowisko naturalne opakowań zbiorczych w najszerszym zakresie bez wpływu na ich zasadnicze funkcje;

b)  oddzielnych celów dla odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych i dla przemysłowych i handlowych odpadów opakowaniowych.

c)   możliwy rozwój wskaźników środowiskowych dotyczących opakowań aby uczynić zapobieganie odpadom opakowaniowym łatwiejsze oraz bardziej skuteczne;

W tym celu Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.”;

d)   plany zapobiegania odpadom opakowaniowym;

 

e)   wspieranie ponownego użycia oraz, w szczególności, porównanie kosztów z korzyściami ponownego użycia oraz poddania recyklingowi;

 

f)   odpowiedzialność producenta, włącznie z jej aspektem finansowym;

 

g)   wysiłki w celu dalszego zmniejszenia oraz, w odpowiednim przypadku, ostatecznego wykluczenia metali ciężkich oraz innych niebezpiecznych substancji z opakowań do 2010 r.

 

Do sprawozdania tego załącza się, w odpowiednim przypadku, wnioski o przeprowadzenie rewizji odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli takie przepisy zostały przedstawione do tego czasu.

 

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.   Do celów obliczania, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte:

„1.   Do celów obliczania, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi należy liczyć jako masę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu w danym roku.

a)  masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi należy rozumieć jako masę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu;

 

b)  masę odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia należy rozumieć jako masę odpadów opakowaniowych, które zostały odzyskane lub zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia oraz przeszły wszystkie niezbędne czynności w zakresie kontroli, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania i wstępnej obróbki;

 

c)  państwa członkowskie mogą uwzględniać produkty i części składowe przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowaniem do ponownego użycia lub w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. Do obliczenia skorygowanego współczynnika odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z uwzględnieniem masy produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia, państwa członkowskie wykorzystują zweryfikowane dane uzyskane od wspomnianych podmiotów i stosują wzór podany w załączniku IV.

 

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja wystąpi do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich norm jakości dla materiałów odpadowych wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu i dla surowców wtórnych, w szczególności tworzyw sztucznych, w oparciu o najlepsze dostępne praktyki.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 lit. b) i c) oraz załącznika IV Komisja, zgodnie z art. 21a, przyjmuje akty delegowane ustanawiające minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia oraz uznanych systemów zwrotu kaucji, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, weryfikacji i przekazywania danych.

2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 Komisja, zgodnie z art. 21a, przyjmuje akty delegowane, aby uzupełnić niniejszą dyrektywę, ustanawiając minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, identyfikowania, weryfikacji i przekazywania danych.

Uzasadnienie

Aby zapewnić jednolite stosowanie postanowień ust. 1 niniejszej dyrektywy, Komisja musi przyjąć akty delegowane ustanawiające minimalne wymogi jakościowe i operacyjne określania podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja bada możliwości przyjęcia środków w celu usprawnienia sprawozdawczości w zakresie opakowań kompozytowych zgodnie z obowiązkami ustalonymi w niniejszej dyrektywie i w stosownym przypadku proponuje takie środki.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 masę odpadów po każdej operacji sortowania można zgłosić jako masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, pod warunkiem że:

skreśla się

a)  takie odpady będące produktem sortowania są wprowadzane do procesu ostatecznego recyklingu;

 

b)  masa materiałów lub substancji, które nie są poddawane procesowi ostatecznego recyklingu i które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii, stanowi mniej niż 10 % całkowitej masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.

 

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym przyjętej w dniu 9 lipca 2015 r. Parlament Europejski domagał się, by obliczanie celów w zakresie recyklingu odbywało się w ten sam zharmonizowany sposób we wszystkich państwach członkowskich, w oparciu o skuteczną metodę sprawozdawczą, która uniemożliwiałaby zgłaszanie odpadów unieszkodliwionych (poprzez składowanie lub spalanie) jako odpadów poddanych recyklingowi.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów opakowaniowych, aby zapewnić spełnienie warunków określonych w ust. 3 lit. a) i b). System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów poddanych recyklingowi.

4.  Zgodnie z aktami delegowanymi przyjętymi na mocy ust. 2 państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów opakowaniowych, aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w ust. 1. System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów poddanych recyklingowi. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wybranym systemie kontroli jakości i identyfikowania.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie ustanawiają system kontroli i identyfikowania odpadów opakowaniowych, aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w ust. 1 niniejszej dyrektywy, oraz powiadamiają Komisję o metodzie wybranej w celu zarządzania tym systemem.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte, państwa członkowskie mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem, proporcjonalnie do ilości spalanych odpadów opakowaniowych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe. Państwa członkowskie stosują wspólną metodykę ustaloną zgodnie z art. 11a ust. 6 dyrektywy 2008/98/WE.

5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 6 ust. 1 lit. f) – i) zostały osiągnięte, państwa członkowskie mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem lub współspalaniem, tylko jeżeli odpady posortowano przed spaleniem lub jeżeli spełniono obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów, proporcjonalnie do ilości spalanych lub współspalanych odpadów opakowaniowych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe. Państwa członkowskie stosują wspólną metodykę ustaloną zgodnie z art. 11a ust. 6 dyrektywy 2008/98/WE.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 b – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  przykłady najlepszych praktyk stosowanych w całej Unii, mogące być wskazówką na drodze do osiągnięcia celów.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 b – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W razie konieczności sprawozdania, o których mowa w ust. 1 dotyczą stosowania wymogów niniejszej dyrektywy innych niż wymogi wymienione w ust. 1, w tym prognozowania realizacji celów określonych w programach zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odsetka i ilości w przeliczeniu na mieszkańca odpadów komunalnych, które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te są ustanowione, aby zapewnić:

„1.   Aby spełnić cele określone w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te są ustanowione, aby zapewnić i promować:

a)  zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów w celu ich doprowadzenia do najbardziej odpowiedniego sposobu w ramach gospodarowania odpadami;

a)  zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów w celu ich doprowadzenia do najbardziej odpowiedniego sposobu w ramach gospodarowania odpadami;

b)  wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych,

b)  wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

zmierzające do realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie.

 

Systemy takie są otwarte dla podmiotów gospodarczych działających w danych sektorach oraz dla właściwych władz publicznych. Systemy te mają także zastosowanie do wyrobów przywożonych na nie dyskryminacyjnych warunkach, w tym do szczegółowych rozwiązań i wszelkich opłat nakładanych za dostęp do systemu, oraz są tak skonstruowane by, zgodnie z Traktatem, uniknąć przeszkód w handlu oraz zakłóceń konkurencji.”

Systemy takie są otwarte dla podmiotów gospodarczych działających w danych sektorach oraz dla właściwych władz publicznych. Systemy te mają także zastosowanie do wyrobów przywożonych na nie dyskryminacyjnych warunkach, w tym do szczegółowych rozwiązań i wszelkich opłat nakładanych za dostęp do systemu, oraz są tak skonstruowane by, zgodnie z Traktatem, uniknąć przeszkód w handlu oraz zakłóceń konkurencji.”

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)   dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Specjalne środki dotyczące systemów zwrotu i zbierania

 

Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby zapewnić:

 

a)  selektywną zbiórkę co najmniej opakowań lub odpadów opakowaniowych z papieru, metalu, tworzyw sztucznych lub szkła, lub jakichkolwiek połączeń tych materiałów, niezależnie od zbiórki odpadów resztkowych;

 

b)  zbiórkę opakowań kompozytowych, zgodnie z definicją w dyrektywie Komisji 2005/270/WE, w ramach istniejących systemów zbierania spełniających standardy jakości wymagane w kontekście ostatecznego recyclingu.”;

Uzasadnienie

In order to increase recycling, more must be collected and governments need to ensure that everything that can be recycled is recycled, in particular for packaging. Requiring Member States to set up systems to collect all packaging and packaging wastes will secure feedstock, thus generating investment and driving innovation in collection and sorting infrastructure and, in turn, ‘creating the recycling pipeline’. To leverage existing collection infrastructure, composite material should be collected in existing collection systems. Requiring separate collection of packaging waste would align the Packaging and Packaging Waste Directive with the Waste Framework Directive which proposes under Article 11 that Member States must set up separate collection for at least the following: paper, metal, plastic and glass.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c)  art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [1].”;

„2.   Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania muszą zawierać przydatne dla tych celów informacje. W szczególności opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [1].”;

[1] Dz.U. C 50 z 17.12.2011, s. 28.

[1] Dz.U. C 50 z 17.12.2011, s. 28.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3a.  Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–i) za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają one te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane.

„3a.  Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–i) za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 3d, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 3d. Pierwsze zgłoszenie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r.

Dane są gromadzone i przetwarzane z zastosowaniem wspólnej metodyki, o której mowa w ust. 3d, i zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 3d. Pierwsze zgłoszenie, jeśli chodzi o cele ujęte w art. 6 lit. f)–i), obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] r.

Uzasadnienie

Zgłaszane dane powinny opierać się na wspólnej metodyce i zachowywać format określony przez Komisję, zgodnie z postanowieniami ust. 3d.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metodyki stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 3d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność przekazanych danych i informacji. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie i co trzy lata od tej daty.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 c a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3ca.  W sprawozdaniu Komisja przedstawia informacje na temat wykonywania całej dyrektywy oraz ocenia jej wpływ na zdrowie ludzkie, środowisko i rynek wewnętrzny. W stosownym przypadku sprawozdaniu może towarzyszyć wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Wpływ dyrektywy powinien podlegać regularnej kontroli, aby zapewnić adekwatność istotnych elementów dyrektywy do jej celu.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.”;

3d.  Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 38a, akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a. ”;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 21 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [enter date of entry into force of this Directive] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [enter date of entry into force of this Directive] r.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 21 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 21 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6a ust. 2, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3d, art. 19 ust. 2 i art. 20 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  Załącznik II do dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zostaje zastąpiony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  w załączniku IV do dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

skreśla się

Uzasadnienie

Produktów i części składowych, które nie zamieniły się w odpady nie należy uwzględniać w obliczeniach dotyczących realizacji celów w zakresie recyklingu, gdyż są to procesy odzysku odpadów. Ponowne wykorzystanie produktów i części składowych to proces przetwarzania, który uniemożliwia powstawanie odpadów, zatem zgodnie z hierarchią odpadów musi być traktowany jako działanie zapobiegawcze. Ustęp 6a pkt 1 określa już sposób obliczania wskaźnika recyklingu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – ustęp -1 (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 1 – tiret 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1.  w załączniku II pkt 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

  Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling, oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.

„–  Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling – zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami – oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – ustęp -1 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 1 – tiret 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.   w załączniku II pkt 1 dodaje się tiret 1a w brzmieniu:

 

„–  Opakowania produkuje się w sposób minimalizujący ich ślad węglowy, w tym przy użyciu zrównoważonych materiałów pochodzenia biologicznego ulegających biodegradacji.”

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt -1 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 3 – litera c

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

c)   Opakowania podlegające odzyskowi przez kompostowanie

 

Odpady opakowaniowe przetwarzane przez kompostowanie mają takie właściwości biodegradacyjne, które nie stanowią przeszkody dla oddzielnej zbiórki, procesu kompostowania lub innych działań, jakim są poddawane.

 

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt -1 c (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 3 – litera d

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1c)   w załączniku II pkt 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d)   Opakowania ulegające biodegradacji

„d)  Opakowania ulegające biodegradacji

Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odznaczają się taką zdolnością rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład gotowego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę.

Odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odznaczają się taką zdolnością rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, która zapewni ostateczny rozkład gotowego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę i wodę. Opakowania z tworzyw sztucznych ulegające degradacji utleniającej uważa się za opakowania biodegradowalne.”

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodaje się załącznik IV w brzmieniu:

skreśla się

„ZAŁĄCZNIK IV

 

Metoda obliczeniowa dotycząca przygotowania do ponownego użycia produktów i części składowych do celów art. 6 ust. 1 lit. f) – i)

 

Aby obliczyć skorygowany współczynnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) – i), państwa członkowskie stosują następujący wzór:

 

E=(A+R)*100 /(P+R)

 

E: skorygowany współczynnik recyklingu i ponownego użycia w danym roku;

 

A: masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;

 

R: masa produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;

 

P: masa odpadów opakowaniowych wytworzonych w danym roku.”.

 

Uzasadnienie

Produktów i części składowych, które nie zamieniły się w odpady nie należy uwzględniać w obliczeniach dotyczących realizacji celów w zakresie recyklingu, gdyż są to procesy odzysku odpadów. Ponowne wykorzystanie produktów i części składowych to proces przetwarzania, który uniemożliwia powstawanie odpadów, zatem zgodnie z hierarchią odpadów musi być traktowany jako działanie zapobiegawcze. Ustęp 6a pkt 1 określa już sposób obliczania wskaźnika recyklingu.

(1)

Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 98.

(2)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 46.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Coraz częściej okazuje się, że panujący obecnie linearny model rozwoju „bierz, produkuj, konsumuj i wyrzucaj” ma swoje granice. Klimat na Ziemi się ociepla, a zasoby, z których korzystamy i od których jesteśmy zależni stają się coraz uboższe. Bez odpowiednich działań strukturalnych zapotrzebowanie gospodarki światowej na energię może wzrosnąć o ponad 50 % w ciągu następnych 15 lat. Aby odwrócić tę tendencję, musimy przejść do cyrkulacyjnego modelu rozwoju, który jak najdłużej utrzymuje w obiegu systemu gospodarczego materiały i ich wartość poprzez oszczędne gospodarowanie zasobami, wychodząc od optymalizacji zintegrowanego cyklu zarządzania odpadami. Ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk to kluczowe hasła, wokół których należy zbudować nowy system, wspierający zrównoważoność, innowację i konkurencyjność, gdzie odpady z problemu stają się zasobem.

Pakiet należy zatem postrzegać w dużo szerszej perspektywie niż zwyczajny przegląd przepisów z zakresu odpadów. Celem sprawozdawczyni jest wsparcie wysiłków Komisji na rzecz ochrony środowiska, zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki i ułatwienia zrównoważonej reindustrializacji. Podwyższenie wartości zasobów oznacza działania na wszystkich etapach cyklu życia produktów: od wydobycia surowców do projektowania produktu, od dystrybucji do konsumpcji aż do zakończenia ich cyklu życia.

Jasne i stabilne ramy prawne to pierwszy krok na drodze do zmiany.

Tego rodzaju zmiana systemowa wymaga bowiem ambitnych strategii politycznych opierających się na ustawodawstwie, które będzie w stanie dać właściwe sygnały inwestorom. Europejskie ustawodawstwo pozbawione jasnych definicji i wiążących celów mogłoby przeszkodzić w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wychodząc od hierarchii odpadów, sprawozdawczyni postanowiła zmienić wniosek Komisji przede wszystkim pod względem zapobiegania powstawaniu odpadów i ich powrotu do procesu produkcji. Ograniczenie ilości odpadów oznacza wprowadzenie u źródeł innowacji w zakresie procesów produktowych i modeli biznesowych, na których opiera się gospodarka o obiegu zamkniętym.

Przekształcenie Unii w gospodarkę zieloną, niskoemisyjną i efektywną pod względem wykorzystania zasobów jest zresztą głównym celem siódmego unijnego programu działań na rzecz środowiska i nie należy również zapominać o zaangażowaniu Unii w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Według szacunków Eurostatu w 2013 r. w Europie wytworzono ponad 79,368 mln ton odpadów opakowaniowych, czyli około 500 tys. więcej niż w 2012 r. Wskaźnik recyklingu wynosi 65,3 %, co stanowi nieznaczny wzrost w stosunku do 2012 r., przy czym tylko trzy państwa członkowskie nie przekroczyły 50 %. Przewiduje się, że w najbliższych latach ilość opakowań wprowadzanych na rynek wciąż będzie rosnąć.

Dyrektywa 94/62/WE była przedmiotem licznych przeglądów. W 2010 r., w ramach programu prac Komisji, dyrektywa została poddana kontroli sprawności, której wyniki opublikowano w dokumencie roboczym służb Komisji z 2014 r.(1), dołączonym do oryginalnego pakietu legislacyjnego dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i wycofanego przez Komisję w grudniu 2014 r.(2)

Wiele z zaleceń zawartych w dokumencie roboczym służb Komisji i mających na celu zwiększenie efektywności i skuteczności dyrektywy nie zostało włączonych do nowego wniosku Komisji. Wydaje się zatem konieczne poprawienie niektórych kluczowych elementów dyrektywy, przede wszystkim po to, by dostosować ją do hierarchii zarządzania odpadami, w której zapobieganie ich powstawaniu reprezentuje poziom najważniejszy.

Podniesienie celów w zakresie recyklingu, rozciągnięcie na opakowania obowiązkowych systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, lepsze określenie i bardziej rygorystyczne stosowanie podstawowych wymogów i promowanie ponownego użycia to jedne z inicjatyw, które sprawozdawczyni poparła jako sprzyjające oszczędnemu gospodarowaniu zasobami.

Zmniejszenie ilości i poprawa jakości opakowań powinny stanowić nadrzędny cel przeglądu dyrektywy zgodnie z zasadami rządzącymi gospodarką o obiegu zamkniętym. W związku z tym należy zniechęcać do nadmiernego stosowania opakowań, jakie narzuca się konsumentowi i zamiast tego promować projektowanie opakowań, które łatwiej poddają się recyklingowi i/lub ponownemu użyciu. Poza tym należy sprzyjać działaniom wspierającym badania naukowe oraz stosowaniu i wprowadzaniu do obrotu opakowań uzyskanych z zasobów odnawialnych.

Sprawozdawczyni wprowadza ponadto te same zmiany, jakie pojawiły się w dyrektywie ramowej dotyczącej odpadów, w odniesieniu do definicji i metod obliczania ilości odpadów podlegających przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209.

(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (20.10.2016)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: João Ferreira

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Mając na uwadze różnorodność sytuacji wyjściowych w państwach członkowskich, jeśli chodzi o podwyższone cele w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, co będzie wymagało różnej skali wysiłku od poszczególnych państw na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów, uzasadnione jest zapewnienie przejściowej elastyczności w ich realizacji.

Jak stwierdzono we wniosku, wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Zatem, aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami, należy koniecznie określić jasne cele strategiczne. Nie kwestionując samych celów, należy podkreślić, że ich wykonalność wymaga pewnej elastyczności terminów realizacji.

Z drugiej strony pojawienie się nowych podwyższonych celów uzasadnia przeznaczenie na nie nowych środków. Dlatego uzasadnione jest, aby Unia zwiększyła środki do dyspozycji państw członkowskich, aby wesprzeć je w realizowaniu niezbędnych inwestycji.

Należy także stworzyć warunki i zachęty, które sprawią, że branża przemysłowa uzna za korzystne włączenie odpadów opakowaniowych do procesu produkcyjnego, aby wytwarzać produkty o większej wartości dodanej i oszczędzać surowce naturalne.

Tymczasem odzyskiwanie energii powinno pozostać dostępnym rozwiązaniem w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, pod warunkiem że jest uzasadnione pod względem technicznym, gospodarczym i z punktu widzenia ochrony środowiska.

Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta to odpowiednie narzędzie, które pozwala zarówno zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych, jak i tworzyć systemy gwarantujące zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów, oraz wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym środowiska morskiego oraz dzikiej flory i fauny, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, ograniczenia zależności surowcowej w Unii i bardziej oszczędnego gospodarowania zasobami.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Państwa członkowskie powinny wspierać zrównoważoną biogospodarkę, której celem będzie wykorzystywanie odpadów jako surowca. Zgodnie z tym celem zapobieganie powstawaniu odpadów to najskuteczniejsza metoda oszczędniejszego gospodarowania zasobami, a państwa członkowskie powinny podjąć kroki zapobiegające zbędnym opakowaniom i zmniejszające produkcję i zużycie opakowań jednorazowych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia ograniczeń rynkowych dotyczących zbędnych opakowań. Państwa członkowskie powinny wymagać, aby wszystkie opakowania wprowadzane do obrotu były zgodne z wymogami minimalnymi wspierającymi projekt opakowań o obiegu zamkniętym, które mogą obejmować stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów o niskiej emisji gazów cieplarnianych. Komisja powinna wspierać, w stosownych przypadkach, opracowanie unijnych norm i wytycznych odnoszących się do zasadniczych wymogów, o których mowa w załączniku II.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Zaśmiecanie i niewłaściwe usuwanie opakowań i odpadów opakowaniowych wpływa negatywnie zarówno na środowisko morskie, jak i gospodarkę Unii oraz stanowi możliwe do uniknięcia ryzyko dla zdrowia publicznego. Wiele spośród przedmiotów najczęściej znajdowanych na plażach zawiera też odpady opakowaniowe, co ma długoterminowe konsekwencje dla środowiska oraz wpływa negatywnie na turystykę i korzystanie z tych obszarów naturalnych. Ponadto fakt, że odpady opakowaniowe trafiają do środowiska morskiego, narusza kolejność priorytetów w hierarchii postępowania z odpadami, ponieważ niewłaściwego usuwania nie poprzedza przygotowanie do ponownego użycia, recykling ani innego rodzaju przywrócenie do stanu używalności. Aby zmniejszyć nieproporcjonalny udział odpadów opakowaniowych wśród odpadów morskich, należy ustanowić wiążący cel poparty ukierunkowanymi środkami przyjętymi przez państwa członkowskie.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

(5)  Dzięki stopniowemu podnoszeniu obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych powinien zostać zapewniony stopniowy i skuteczny odzysk wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, oparty na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. W ten sposób można zapewnić przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji unijnej inicjatywy na rzecz surowców15 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz – w przypadku materiałów opakowaniowych – bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Należy jednocześnie stworzyć warunki i zachęty, które sprawią, że branża przemysłowa uzna za korzystne włączenie odpadów opakowaniowych do procesu produkcyjnego, aby wytwarzać produkty o większej wartości dodanej i oszczędzać surowce naturalne.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami, należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne.

(6)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami i recyklingu. Aby zapobiec zablokowaniu materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami i określić zachęty do inwestowania w innowacyjną infrastrukturę gospodarowania odpadami i recyklingu należy zatem koniecznie określić jasne cele strategiczne dotyczące budowy zakładów przetwarzania odpadów i instalacji niezbędnych w zapobieganiu, ponownym użyciu i recyklingu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Zbieranie i recykling olejów odpadowych przyniosłyby znaczne korzyści gospodarce i środowisku, jeśli chodzi o zapewnienie podaży surowców, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczynienie się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw ropy naftowej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach 2008/98/WE i 1999/31/WE unijne cele w zakresie odzysku energii i wartości docelowe dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne.

(7)  W wyniku połączenia celów dotyczących recyklingu i ograniczenia składowania określonych w dyrektywach 2008/98/WE i 1999/31/WE unijne cele w zakresie odzysku energii i wartości docelowe dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych określone w dyrektywie 94/62/WE nie są już potrzebne. Odzyskiwanie energii powinno pozostać dostępnym rozwiązaniem w gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, pod warunkiem że jest uzasadnione pod względem technicznym, gospodarczym i z punktu widzenia ochrony środowiska, co będzie wymagało ostrożnej oceny oddziaływania na środowisko, w której zbadane zostanie oddziaływanie opakowań na środowisko na wszystkich etapach.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7а)  Informowanie społeczeństwa powinno stanowić założenie krajowych strategii państw członkowskich poprzez różne środki zachęty oraz korzyści z produktów wytworzonych z odpadów poddanych recyklingowi, wspierając w ten sposób inwestycje w przemyśle recyklingowym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, wspierając zapobiegnie wytwarzaniu odpadów, ponowne użycie i recykling.

(8)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, wspierając jako priorytet zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ponowne użycie, a następnie recykling. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nie powinny być wykorzystywane do finansowania spalarni ani składowisk.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Należy też wzmocnić selektywną zbiórkę opakowań i odpadów opakowaniowych. Jeśli jednak analiza pełnego cyklu życia świadczy o korzyściach dla środowiska, można stosować wyjątki.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby obliczać, czy cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia produktów i części składowych, które są przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowywaniem odpadów do ponownego użycia oraz w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. W celu wprowadzenia ujednoliconych warunków dotyczących tych obliczeń, Komisja przyjmie szczegółowe zasady identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia i uznanych systemów zwrotu kaucji oraz zasady zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych.

(11)  Aby obliczać, czy cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia produktów i ich części, które są przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowywaniem odpadów do ponownego użycia, w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji i przez podmioty prowadzące recykling. W celu wprowadzenia ujednoliconych warunków dotyczących tych obliczeń, Komisja przyjmie szczegółowe zasady identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia i uznanych systemów zwrotu kaucji oraz zasady zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca realizacji celów recyklingu musi zasadniczo opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, państwa członkowskie powinny być upoważnione, pod pewnymi ścisłymi warunkami, do zgłaszania współczynników recyklingu na podstawie wydajności sortowni odpadów. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.

(12)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości. Dane te powinny być gromadzone zgodnie z normami i specyfikacjami wspierającymi osiąganie celów związanych z otwartymi danymi oraz udostępniane jako otwarte dane. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca realizacji celów recyklingu musi zasadniczo opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, państwa członkowskie powinny być upoważnione, pod pewnymi ścisłymi warunkami, do zgłaszania współczynników recyklingu na podstawie wydajności sortowni odpadów. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.

(14)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Sprawozdanie z kontroli jakości należy sporządzić zgodnie z ujednoliconym formatem.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W miarę możliwości państwa członkowskie powinny zachęcać do wykorzystywania materiałów takich jak materiały trwałe, o ogromnej wartości dla gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż są sklasyfikowane jako materiały, które mogą zostać poddane recyklingowi bez utraty jakości, bez względu na częstotliwość recyklingu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b)  Ważnym celem niniejszej dyrektywy jest poprawa warunków na rynku wewnętrznym. W związku z tym istotnym środkiem są sprawozdania Komisji na temat skutków niniejszej dyrektywy dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

(16)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 94/62/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych opracowanej przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie, z jednej strony, zapobieganie wpływowi opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko lub zmniejszenie takiego wpływu, a tym samym zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, a z drugiej strony – zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcie barier w handlu oraz zakłócenia i ograniczenia konkurencji w Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ale ze względu na rozmiary lub skutki działań, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia powyższych celów,

(21)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie zapobieganie wpływowi opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko lub zmniejszenie takiego wpływu, a tym samym zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, mając na uwadze funkcjonowanie rynku wewnętrznego, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ale ze względu na rozmiary lub skutki działań, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia powyższych celów,

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie wysokiego poziomu regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich unijnych pracowników, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami unijnymi i szczególnymi rodzajami ryzyka, jakie napotykają pracownicy niektórych sektorów produkcji, recyklingu i gospodarki opadami.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  W większości przypadków opakowanie nie zależy od konsumenta ani nie podlega jego decyzji, lecz jest decyzją producenta. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta to odpowiednie narzędzie, które pozwala zarówno zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych, jak i tworzyć systemy gwarantujące zwrot i/lub zbiórkę zużytych opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta lub innego użytkownika końcowego lub ze strumienia odpadów, oraz wielokrotny użytek lub odzysk, w tym recykling zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1)  art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Niniejsza dyrektywa ma na celu zharmonizowanie krajowych środków dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z jednej strony w celu zapobiegania ich wpływowi na środowisko wszystkich Państw Członkowskich oraz państw trzecich lub zmniejszenia takiego wpływu, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony środowiska, a z drugiej strony w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia przeszkód w handlu i zakłócenia oraz ograniczenia konkurencji we Wspólnocie.

1.  Niniejsza dyrektywa ma na celu zharmonizowanie krajowych środków dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w celu zapobiegania ich wpływowi na środowisko wszystkich państw członkowskich oraz państw trzecich lub zmniejszenia takiego wpływu, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony środowiska, mając na uwadze funkcjonowanie rynku wewnętrznego.”;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„2a.  „bioopakowania” oznaczają wszelkie opakowania wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego, z wyjątkiem materiałów zawartych w formacjach geologicznych lub skamieniałych;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 3 – punkt 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w art. 3 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

12a)  „opakowanie wielowarstwowe” oznacza opakowanie złożone z więcej niż jednej warstwy materiału.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Środki takie mogą składać się z programów krajowych, środków zachęty polegających na wprowadzeniu systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko lub podobnych działań podejmowanych, w stosownych przypadkach, w konsultacji z podmiotami gospodarczymi, i mających na celu skupianie i wykorzystywanie licznych inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich. Są one zgodne z celami niniejszej dyrektywy określonymi w art. 1 ust. 1.”;

Środki takie spełniają cele niniejszej dyrektywy określone w art. 1 ust. 1 i w dyrektywie 2008/98/WE, a mianowicie przyczyniają się do osiągnięcia trwałego ograniczenia ilości generowanych odpadów opakowaniowych, zapobiegają stosowaniu opakowań i minimalizują wpływ opakowań na środowisko. Takie środki obejmują systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta określone w dyrektywie 2008/98/WE i inne krajowe programy określone przez państwa członkowskie. Środki te mogą zostać przyjęte w stosownych przypadkach w porozumieniu z podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi. Mają one na celu skupianie i wykorzystywanie inicjatyw w zakresie zapobiegania podejmowanych w państwach członkowskich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w art. 4 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

 

„Podmioty gospodarcze zaangażowane w produkcję opakowań z tworzyw sztucznych korzystają z następujących zachęt finansowych, chyba że w stosunku do konkretnego rodzaju opakowań właściwe organy ustalą, że jest to technicznie niewykonalne lub stanowi nadmierne ryzyko dla zdrowia publicznego:

 

a)  producenci opakowań, którzy zmniejszą poziom barwników w swoich wprowadzanych do obrotu pojemnikach ze sztywnych tworzyw sztucznych, wnoszą obniżoną kwotę wkładów finansowych wymaganych na mocy systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w zależności od ilości barwników wprowadzanych do pierwotnych sztywnych opakowań z tworzyw sztucznych;

 

b)  podmioty gospodarcze korzystające z pojemników wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych lub szkła wnoszą obniżoną kwotę wkładów finansowych wymaganych na mocy systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, proporcjonalnie do ilości pojemników wielokrotnego użytku wykorzystywanych przez dany podmiot w ramach jego działalności, jeśli jest to możliwe.

 

Komisja przyjmuje akty wykonawcze niezbędne w celu zastosowania niniejszego ustępu do dnia ... [18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.”;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2b)  art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.   Komisja wspiera zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zachęcanie do opracowania odpowiednich norm europejskich, zgodnie z art. 10. Normy te mają na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne opakowań zgodnie z art. 9 i 10.

2.  Komisja wspiera zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zachęcanie do opracowania odpowiednich norm europejskich, zgodnie z art. 10. Normy te mają na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne opakowań zgodnie z art. 9 i 10, zmniejszenie liczby opakowań i wyeliminowanie nadmiernych opakowań.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2c)  art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   Jeżeli zachodzi potrzeba, Komisja przedstawia wnioski w sprawie środków mających na celu wzmocnienie oraz uzupełnienie stosowania wymogów zasadniczych oraz zapewniających, że nowe opakowanie może wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania.

3.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja przedstawia wnioski w sprawie środków mających na celu wzmocnienie oraz uzupełnienie stosowania wymogów zasadniczych oraz zapewniających, że nowe opakowanie może być wprowadzone na rynek wyłącznie wtedy, gdy producent podjął wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko naturalne bez naruszania zasadniczych funkcji opakowania. W szczególności Komisja przedstawia wniosek w sprawie środków dotyczących opakowań nienadających się do recyklingu, opakowań zawierających substancje niebezpieczne, opakowań jednorazowego użytku, opakowań trwale składowanych i nadmiernych opakowań, a także ocenia możliwość wprowadzenia ograniczeń rynkowych na te artykuły na szczeblu Unii.”

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2d)  art. 5 otrzymuje brzmienie:

Ponowne wykorzystanie

„Ponowne użycie

Państwa Członkowskie mogą zachęcać do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem.

1.  Państwa członkowskie zachęcają do stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z Traktatem.

 

W szczególności państwa członkowskie mogą wspierać tworzenie systemów zwrotu kaucji w przypadku opakowań nadających się do ponownego użytku, w tym wykorzystując systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, i zapewniać odpowiednie zachęty dla producentów opakowań nadających się do ponownego użytku.

 

2.  Opakowania wielokrotnego użytku zebrane w systemie zwrotu kaucji mogą zostać zaliczone na poczet osiągnięcia celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, wyznaczonych w krajowych programach zapobiegania przyjętych zgodnie z kryteriami określonymi w art. 4.”

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;

f)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65 % wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi;

h)  nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 75% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych zostanie przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  Do celów obliczania celów określonych w ust. 1 w stosownych przypadkach ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawanych obróbce tlenowej lub beztlenowej uznaje się za poddaną recyklingowi, jeśli w wyniku tej obróbki powstaje kompost, sfermentowana biomasa lub inny materiał, którego główna część, po koniecznej dalszej obróbce, jest wykorzystywana jako produkt, materiał lub substancja pochodzące z recyklingu.”

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Odpady opakowaniowe wywiezione z Unii są zaliczane na poczet realizacji celów ustanowionych w ust. 1 przez państwo członkowskie, w którym zebrano odpady opakowaniowe wyłącznie wówczas, gdy wymogi określone w art. 6a ust. 4 są spełnione oraz gdy, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(*), eksporter może udowodnić, że przemieszczenie odpadów jest zgodne z wymogami tego rozporządzenia, a przetwarzanie odpadów poza Unią odbyło się w warunkach równoważnych do wymogów właściwych przepisów unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska.

2.  Odpady opakowaniowe wywiezione z Unii są zaliczane na poczet realizacji celów ustanowionych w ust. 1 przez państwo członkowskie, w którym zebrano odpady opakowaniowe wyłącznie wówczas, gdy wymogi określone w art. 6a ust. 4 są spełnione oraz gdy, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(*), eksporter udowadnia, że przemieszczenie odpadów jest zgodne z wymogami tego rozporządzenia, a przetwarzanie odpadów poza Unią jest zgodne z wymogami niniejszej dyrektywy i wszystkimi właściwymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Państwa członkowskie mogą wybrać odzysk energii, gdy jest to korzystniejsze niż recykling materiału ze względu na środowisko naturalne, ze względów technicznych i ekonomicznych.”

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c b (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

cb)  art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Państwa Członkowskie, w odpowiednim przypadku, wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:

4.  Państwa członkowskie wspomagają użycie materiałów uzyskanych z recyklingu odpadów opakowaniowych do wytwarzania opakowań i innych produktów przez:

a)  poprawienie warunków rynkowych dla takich materiałów;

a)  poprawienie warunków rynkowych i przegląd przepisów, które mogą utrudniać stosowanie takich materiałów;

b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów.

b)  dokonanie przeglądu istniejących rozporządzeń zapobiegających użyciu tych materiałów, przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego;

 

ba)  wprowadzenie zachęt podatkowych i gospodarczych do korzystania z materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu, a także kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych;

 

bb)  promowanie materiałów, które – poddane recyklingowi – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, gdy w wyniku recyklingu powstaje materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością;

 

bc)   promowanie materiałów, które mogą zostać ponownie użyte lub poddane recyklingowi bez utraty jakości, bez względu na częstotliwość recyklingu.”

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  uchyla się ust. 5, 8 i 9;

d)  uchyla się ust. 5 i 9, a ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Komisja, uwzględniając indywidualne okoliczności poszczególnych państw członkowskich, ocenia wdrożenie niniejszej dyrektywy pod kątem funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ocenę przeprowadza się przynajmniej raz na trzy lata, a sprawozdanie z oceny jest przedkładane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 – ustęp 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  dodaje się ustęp 11a w brzmieniu:

 

„11a.  Niezależnie od art. 6b państwa członkowskie mogą – zależnie od swej szczególnej sytuacji – uzyskać odstępstwa w zakresie harmonogramu osiągania celów określonych w ust. 1 lit. f) do lit. i), pod warunkiem że zapewnione zostało stopniowe dostosowywanie do tych celów oraz po uwzględnieniu zaleceń, o których mowa w art. 6b ust. 2 lit. b).”;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 6 a – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie mogą uwzględniać produkty i części składowe przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowaniem do ponownego użycia lub w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. Do obliczenia skorygowanego współczynnika odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z uwzględnieniem masy produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia, państwa członkowskie wykorzystują zweryfikowane dane uzyskane od wspomnianych podmiotów i stosują wzór podany w załączniku IV.

skreśla się

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5a)  art. 7 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

1.  Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te są ustanowione, aby zapewnić:

1.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że systemy te – na przykład systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta – są ustanowione, aby zapewnić: "

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Redukcja ilości opakowań i odpadów opakowaniowych w środowisku morskim

 

1.  Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki, aby zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych trafiających z ich terytorium do środowiska morskiego. Środki te obejmują wszystkie poniższe elementy:

 

a)  przyjęcie wiążącego celu redukcji odpadów opakowaniowych o 50 % do 2025 r. w porównaniu z rokiem 2015;

 

b)  ustanowienie i realizacja programów pomiaru i monitorowania odpadów opakowaniowych trafiających do środowiska morskiego;

 

c)  przyjęcie dla każdego regionu szczegółowych środków na rzecz ograniczenia głównych źródeł odpadów opakowaniowych trafiających do środowiska morskiego i na plaże, w tym programów zwiększających świadomość społeczeństwa, instrumentów i zachęt ekonomicznych oraz ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu.

 

2.  Do dnia [x] każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania oceniające ich postępy w ograniczaniu ilości odpadów opakowaniowych trafiających z ich terytorium do środowiska morskiego, w tym opisy środków przyjętych na mocy ust. 1 i oczekiwane wyniki.

 

3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze niezbędne w celu zastosowania niniejszego artykułu do dnia ... [18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.”;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 c (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c)  art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [9].

2.  Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania zawierają przydatne dla tych celów informacje. W szczególności opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu na podstawie decyzji Komisji 97/129/WE [9].”;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 92/64/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem musi towarzyszyć sprawozdanie z kontroli jakości oraz sprawozdanie z wdrażania przepisów art. 6a ust. 4.

3b.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem musi towarzyszyć sprawozdanie z kontroli jakości oraz sprawozdanie z wdrażania przepisów art. 6a ust. 4. Sprawozdanie z kontroli jakości sporządzane jest zgodnie z ujednoliconym formatem.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metodyki stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

3c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metodyki stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych i dostępności otwartych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 12 – ustęp 3 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.

3d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 3a i sprawozdanie z kontroli jakości, o którym mowa w ust. 3b, wspierające osiąganie celów związanych z ponownym wykorzystywaniem danych i otwartymi danymi. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

7a)  art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Stanowiąc w oparciu o odpowiednie postanowienia Traktatu, Rada przyjmuje instrumenty ekonomiczne, mające wspierać realizację celów określonych w niniejszej dyrektywie. Przy braku takich środków Państwa Członkowskie mogą podejmować środki zmierzające do realizacji tych celów zgodnie z zasadami obowiązującymi w polityce ochrony środowiska Wspólnoty, między innymi z zasadą "zanieczyszczający płaci", a także zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Traktatu.ˮ

„Stanowiąc w oparciu o odpowiednie postanowienia Traktatu, Rada przyjmuje instrumenty ekonomiczne, mające wspierać realizację celów określonych w niniejszej dyrektywie. Przy braku takich środków państwa członkowskie mogą podejmować środki zmierzające do realizacji tych celów zgodnie z zasadami obowiązującymi w polityce ochrony środowiska Wspólnoty, między innymi z zasadą "zanieczyszczający płaci", a także zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Traktatu. Takie środki mogą stanowić część systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zróżnicowanych opłat za opakowania jednorazowe, systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów i systemów zwrotu kaucji.”

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Artykuł 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15a

 

Ogólne wymagania dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta ustanowione zgodnie z art 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE* obowiązywały też w stosunku do opakowań i odpadów opakowaniowych.

 

________________

 

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – ustęp -1 (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 1 – tiret 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

w załączniku II pkt 1 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

-  Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling, oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.

-  Opakowania są projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie i odzysk, w tym recykling – zgodnie z zasadą hierarchii postępowania z odpadami – oraz na zmniejszenie ich wpływu na środowisko po usunięciu odpadów opakowaniowych lub pozostałości po działaniach prowadzonych w ramach gospodarowania nimi.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – ustęp -1 a (nowy)

Dyrektywa 94/62/WE

Załącznik II – punkt 3 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

w załączniku II pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  Opakowania podlegające odzyskowi w formie recyklingu

„a)  Opakowania podlegające odzyskowi w formie recyklingu

Opakowania muszą być wytwarzane w sposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów znajdujących się w obrocie, zgodnie z normami obowiązującymi we Wspólnocie. Procent ten może być ustalony na różnym poziomie, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego składa się opakowanie.ˮ

Opakowania muszą być wytwarzane w sposób technicznie, środowiskowo i ekonomicznie pozwalający na recykling, uwzględniając sortowanie, czyszczenie i skalę formatów i materiałów wykorzystywanych do recyklingu określonego procentu masy materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów znajdujących się w obrocie, zgodnie z normami obowiązującymi we Wspólnocie. Procent ten może być ustalony na różnym poziomie, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego składa się opakowanie. Formaty i materiały zaprojektowane w sposób uniemożliwiający sortowanie lub obróbkę są zastępowane znanymi i skutecznymi alternatywami.”

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Odsyłacze

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

João Ferreira

25.2.2016

Rozpatrzenie w komisji

14.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

11

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Albert Deß


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Odsyłacze

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Data przedstawienia w PE

2.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Data złożenia

7.2.2017

Informacja prawna