Postopek : 2015/0276(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2017

Predložena besedila :

A8-0029/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

POROČILO     ***I
PDF 1155kWORD 127k
7.2.2017
PE 582.447v02-00 A8-0029/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Simona Bonafè

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0596),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0385/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0029/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Ker je EU odvisna od uvoza surovin in ker se velika količina naravnih virov kratkoročno hitro izčrpava, je eden od ključnih izzivov, da se viri v EU v čim večji meri ponovno uporabijo in da se okrepi prehod na krožno gospodarstvo.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti širši okvir prehoda na krožno gospodarstvo in to, da je pregled direktive o embalaži in odpadni embalaži priložnost, da se ta prehod okrepi.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Ravnanje z odpadki bi bilo treba preoblikovati v trajnostno ravnanje z materiali. Dobra priložnost za to je revizija Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

Obrazložitev

Pomembno je poudariti širši okvir prehoda na krožno gospodarstvo in to, da je pregled direktive o embalaži in odpadni embalaži priložnost, da se ta prehod okrepi.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, preudarne in učinkovite rabe naravnih virov, spodbujanja načel krožnega gospodarstva, širše rabe energije iz obnovljivih virov, večje energetske učinkovitosti, manjše odvisnosti EU od uvoženih virov ter zaradi zagotavljanja novih gospodarskih priložnosti in dolgoročne konkurenčnosti. Da bi gospodarstvo postalo resnično krožno, je treba sprejeti dodatne ukrepe za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, s takim poudarkom na vsem življenjskem ciklu proizvodov, da bomo ohranjali vire in „zaprli zanko“. Učinkovitejša raba virov bi prinesla tudi znatne neto prihranke za podjetja, javne organe in potrošnike v Uniji ter pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Pri političnem in družbenem spodbujanju ponovne uporabe in recikliranja kot trajnostnega načina ravnanja z naravnimi viri v krožnem gospodarstvu bi morali upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki, določeno v členu 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter dosledno uporabljati pristop, da ima preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred recikliranjem.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

Obrazložitev

Krožno gospodarstvo ni mogoče brez čiste proizvodnje. Da lahko proizvodi in materiali potujejo v zaprtem krogu, ne da bi ogrožali kakovost materialov in zdravje državljanov, delavcev ter okolje, se je treba na stopnji zasnove izogibati strupenim snovem. Zato je treba spremeniti njihovo obravnavo, da nevarne snovi v krožnem gospodarstvu ne bodo ovirale postopkov ponovne uporabe, popravil in recikliranja.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Smetenje in neprimerno odstranjevanje embalaže in odpadne embalaže negativno vpliva na morsko okolje in gospodarstvo Unije ter prinaša nepotrebna tveganja za javno zdravje. Med najpogosteje najdenimi predmeti na plažah je odpadna embalaža, ki ima dolgoročne posledice za okolje, to pa negativno vpliva na turizem in uživanje teh naravnih območij. Poleg tega odpadna embalaža, ki pride v morsko okolje, spodkopava prednostni vrstni red v hierarhiji ravnanja z odpadki, predvsem zato, ker je zaradi te nepravilne odstranitve ne moremo pripraviti za ponovno uporabo, recikliranje in druge postopke predelave. Da bi zmanjšali nesorazmerni delež odpadne embalaže v morskih smeteh, bi bilo treba določiti zavezujoč cilj, ki bi ga podpirali namenski ukrepi držav članic.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Cilje iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES13 glede predelave in recikliranja embalaže in odpadne embalaže bi bilo treba spremeniti tako, da se poveča priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže, s čimer bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.

(2)  Cilje iz Direktive 94/62/ES glede predelave in recikliranja embalaže in odpadne embalaže bi bilo treba spremeniti tako, da se poveča recikliranje odpadne embalaže, s čimer bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.

__________________

 

3  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).

 

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Določiti bi bilo treba ločene količinske cilje za ponovno uporabo, ki bi si jih države članice prizadevale doseči, zato da bi spodbujali uporabo embalaže za ponovno uporabo, hkrati pa prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest in prihranku virov.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Z večjo ponovno uporabo embalaže bi lahko zmanjšali skupne stroške v dobavni verigi in vpliv odpadne embalaže na okolje. Države članice bi morale podpirati uvajanje take embalaže za ponovno uporabo na trg, ki je po poteku življenjske dobe primerna za recikliranje.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  V nekaterih okoliščinah, na primer za strežbo hrane, je potrebna embalaža za enkratno uporabo, ki zagotavlja higieno živil ter zdravje in varnost potrošnikov. Države članice bi morale to upoštevati pri zasnovi preventivnih ukrepov in spodbujati boljši dostop do recikliranja tovrstne embalaže.

Obrazložitev

Pri preventivnih ukrepih je treba upoštevati, da morajo imeti higiena živil ter zdravje in varnost potrošnikov prednost. V nekaterih okoliščinah higiena živil in varnost potrošnikov ne dopuščata embalaže za ponovno uporabo, na primer za hrano, ki se dostavlja na dom. Po drugi strani morajo države članice bolje podpirati zbiranje te embalaže zunaj doma in njeno recikliranje.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, bi bilo tudi treba opredelitve iz Direktive 94/62/ES uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14, ki se uporablja za odpadke na splošno.

(3)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, ne da bi to vplivalo na specifičnost embalaže in odpadne embalaže, bi bilo tudi treba opredelitve iz Direktive 94/62/ES po potrebi uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES, ki se uporablja za odpadke na splošno.

__________________

 

14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

 

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi skladnost vse zakonodaje EU za odpadke.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Nadaljnje povišanje ciljev iz Direktive 94/62/ES glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi zagotovilo jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi.

(4)  Nadaljnje povišanje ciljev iz Direktive 94/62/ES glede recikliranja odpadne embalaže bi zagotovilo jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najboljši način za učinkovitejšo rabo virov, zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje ter spodbujanje recikliranja visokokakovostnih materialov. Zato bi morale države članice privzeti pristop, na podlagi katerega bi upoštevale življenjski cikel proizvodov in zmanjšale njihov vpliv na okolje. Sprejeti bi morale ukrepe za spodbujanje uveljavljanja embalaže za ponovno uporabo ter za zmanjšanje porabe embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in prekomerne embalaže. Za to bi morale uporabiti ustrezne ekonomske instrumente ter druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Države članice bi morale imeti možnost uporabljati instrumente in ukrepe iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES. Prizadevanja za preprečevanje nastajanja odpadkov pa ne bi smela ogroziti vloge embalaže pri zagotavljanju higiene in varnosti za potrošnike.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih in fiskalnih spodbud, namenjenih doseganju ciljev za preprečevanje odpadne embalaže in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti. Ti ukrepi bi morali biti sestavni del programov za ravnanje z odpadki in preprečevanje njihovega nastajanja v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Države članice imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju prehoda na krožno gospodarstvo, zato morajo države članice predvideti ustrezne finančne, davčne in normativne spodbude, da bi omogočile preprečevanje in recikliranje embalažnih odpadkov v skladu s cilji te direktive. Ti ukrepi bi morali biti sestavni del programov za ravnanje z odpadki in preprečevanje njihovega nastajanja v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  V veliki večini primerov zagotavljanje embalaže ni odvisno od odločitve ali izbire končnega potrošnika, marveč od proizvajalca. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so primerno sredstvo za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in za vzpostavitev sistemov, ki bodo zagotovili vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnikov, drugih končnih uporabnikov ali iz tokov odpadkov, potem pa ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d)  Da se spodbudi preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in zmanjša njen vpliv na okolje, obenem pa spodbuja recikliranje visokokakovostnih materialov, bi bilo treba pregledati in po potrebi revidirati bistvene zahteve te direktive in njeno Prilogo II ter tako okrepiti zahteve, ki bodo spodbudile oblikovanje za ponovno uporabo in visokokakovostno recikliranje embalaže.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e)  Nacionalne strategije držav članic bi morale vključevati tudi ozaveščanje javnosti v obliki različnih spodbud in koristi od proizvodov iz recikliranih odpadkov, kar bo spodbudilo naložbe v sektor recikliranih proizvodov.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f)  Spodbujanje trajnostnega biogospodarstva lahko prispeva k zmanjšanju odvisnosti Evrope od uvoženih surovin. Izboljšanje tržnih razmer za embalažo na biološki osnovi, ki jo je mogoče reciklirati, in biološko razgradljivo embalažo, primerno za kompostiranje, ter pregled obstoječe zakonodaje, ki ovira uporabo teh materialov, bi bila priložnost za spodbujanje nadaljnjih raziskav in inovacij ter za to, da bi surovine iz fosilnih goriv nadomestili z obnovljivimi viri za proizvodnjo embalaže, če bi bilo to koristno z vidika življenjskega cikla, in še dodatno podprli organsko recikliranje.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelajo. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se dragocene surovine v odpadkih vrnejo v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.

(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev glede recikliranja odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelali. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva, ne da bi to posegalo v zakonodajo o varnosti hrane, zdravju potrošnikov in materialih, namenjenih za stik z živili.

__________________

__________________

15 COM(2013)0442.

15 COM(2013)0442.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Za čisto, učinkovito in trajnostno krožno gospodarstvo je treba iz proizvodov odstraniti nevarne snovi že na stopnji zasnove, zato bi moralo krožno gospodarstvo priznavati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, kjer se poziva k vzpostavitvi ciklov nestrupenih materialov, da bi lahko reciklirane odpadke uporabljali kot pomemben, zanesljiv vir surovin za Unijo.

Obrazložitev

EU bi se morala osredotočiti na to, da ustvari čisto krožno gospodarstvo, in preprečiti potencialno veliko tveganje v prihodnosti, da bi dosegli zaupanje trga v reciklirane materiale in ustvarili krožno dediščino. Glavna ovira za tiste, ki reciklirajo, je vsebnost nevarnih snovi v materialu. EU bi se morala osredotočiti na to, da se te nevarne snovi izločajo iz proizvodov in odpadkov, ne pa da se z izvzetjem nekaterih vrst poslov ali proizvodov iz varnostnih zahtev ogrožata javno zdravje in okolje in se onemogoča, da bi te kontaminirane materiale prepoznali kdaj kasneje.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker nimajo več statusa odpadka, bodisi ker izpolnjujejo posebna merila za to ali ker postanejo del novega proizvoda, morajo biti popolnoma skladni z zakonodajo Unije o kemikalijah.

Obrazložitev

Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij v skladu s svojim členom 2(2) ne velja za odpadke:„Odpadki, kakor je opredeljeno v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ne pomenijo snovi, pripravka ali izdelka v smislu člena 3 te uredbe.“

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Med gospodinjsko ter komercialno in industrijsko odpadno embalažo so velike razlike. Zaradi jasnega in točnega vpogleda bi morale države članice ločeno poročati o teh dveh tokovih odpadkov.

Obrazložitev

Belgija je trenutno edina država članica, ki ima sistem ločenega zbiranja in poročanja za gospodinjsko ter trgovinsko in industrijsko odpadno embalažo. Menimo, da je to primer dobre prakse, ki bi se lahko posnemala na ravni EU. Gospodarska stvarnost gospodinjske embalaže se zelo razlikuje od komercialne in industrijske embalaže: 1) povezana je z različnimi proizvodi, zato zahteva različno embalažo, torej nastajajo različni tokovi odpadkov; 2) tržna razsežnost je različna (odnosi med podjetji za komercialno in industrijsko embalažo ter med podjetji in potrošniki za gospodinjsko embalažo); 3) obseg teh tokov odpadkov se zelo razlikuje. To so trije pomembni razlogi za to, da je treba jasno razlikovati med obema tokovoma odpadkov.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.

(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki, namenjene za recikliranje. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike za gradnjo objektov za obdelavo odpadkov in naprav, potrebnih za preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki in da se uvedejo spodbude za naložbe v inovativno infrastrukturo za ravnanje z odpadki, namenjeno za recikliranje.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi dosegli cilje te direktive in podprli prehod na krožno gospodarstvo, bi morala Komisija spodbujati usklajevanje in izmenjavo informacij in zgledov dobre prakse med državami članicami in med različnimi gospodarskimi sektorji. Izmenjavo bi lahko pospešili s komunikacijskimi platformami, ki bi pripomogle k ozaveščanju o novih industrijskih rešitvah in omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi ter prispevale k povezovanju industrije odpadkov in drugih sektorjev pa tudi podprle industrijsko simbiozo.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES, cilji Unije za energetsko predelavo in cilji recikliranja odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni.

(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v Direktivi 2008/98/ES in Direktivi Sveta 1999/31/ES1a, cilji Unije za energetsko predelavo odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni.

 

__________________

 

1a  Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

Obrazložitev

Cilji recikliranja so še vedno ključni vzvod za prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, priprave za ponovno uporabo in recikliranja odpadkov.

(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki ter načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo bi morale države članice smotrno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in te strategije in načrte naložb zasnovati tako, da bi bili skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki usmerjeni predvsem v spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in nato recikliranja.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Pravila o nadaljnjem višanju ciljev za recikliranje po letu 2030 bi bilo treba pregledati na podlagi izkušenj z uporabo te direktive.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da se zagotovi znatne gospodarske in okoljske koristi, bi bilo določiti ločene cilje recikliranja železnih kovin in aluminija, saj bi se tako recikliralo več aluminija in posledično zagotovili znatni prihranki energije in emisij ogljikovega dioksida. Sedanji cilj priprave za ponovno uporabo in recikliranje kovinske embalaže bi zato bilo treba razdeliti na ločena cilja za ti dve vrsti odpadkov.

(10)  Da se zagotovijo znatne gospodarske in okoljske koristi, bi bilo določiti ločene cilje recikliranja železnih kovin in aluminija, saj bi se tako recikliralo več kovin in posledično zagotovili znatni prihranki energije in emisij ogljikovega dioksida. Sedanji cilj priprave za ponovno uporabo in recikliranje kovinske embalaže bi zato bilo treba razdeliti na ločena cilja za ti dve vrsti odpadkov.

Obrazložitev

Z ločenimi cilji ne bi izboljšali le stopenj recikliranja aluminija, ampak tudi jekla, zato je primerno, da se namesto „aluminija“ uporabi beseda „kovine“.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti priprave na ponovno uporabo in kavcijski sistemi. Da se zagotovijo usklajeni pogoji za navedene izračune, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov ter pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

(11)  Da bi zagotovili enotne izračune podatkov za cilje recikliranja, bi morala Komisija sprejeti podrobna pravila za določitev izvajalcev recikliranja pa tudi za zbiranje, potrjevanje in sporočanje podatkov. Po sprejetju harmonizirane metodologije bi morale imeti države članice možnost, da za namen izračunavanja, ali so cilji recikliranja doseženi, upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se dejansko reciklira in kaj je mogoče upoštevati pri količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izguba mase materialov ali snovi zaradi procesov fizične in/ali kemične pretvorbe, ki je neločljivo povezana s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smela odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.

(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o recikliranju, je nujno treba določiti skupna pravila za zbiranje, sledljivost, potrjevanje in sporočanje podatkov. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se dejansko reciklira in kaj je mogoče upoštevati pri doseganju ciljev recikliranja. Izračunavanje doseganja ciljev bi moralo temeljiti na zanesljivi in harmonizirani metodi, ki bi preprečevala, da bi o odvrženih odpadkih poročali kot o recikliranih odpadkih. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Izguba mase materialov ali snovi zaradi procesov fizične in/ali kemične pretvorbe, ki je neločljivo povezana s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smela odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

(14)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistven element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost sporočenih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, pristojnimi za ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Države članice bi morale na zahtevo Komisiji nemudoma predložiti vse podatke, ki jih potrebuje za oceno izvajanja te direktive kot celote in njenega vpliva na okolje in človekovo zdravje.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zaradi dopolnjevanja ali spreminjanja Direktive 94/62/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s členi 6a(2), 6a(5), 11(3), 19(2) in 20. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi sočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(17)  Zaradi dopolnjevanja Direktive 94/62/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s pravili za izračun doseganja ciljev recikliranja, nekaterih izjem v zvezi z najvišjimi ravnmi koncentracije težkih kovin v nekaterih recikliranih materialih, proizvodnih verigah in vrstah embalaže, v zvezi s pravili o skupni metodologiji za zbiranje in obdelavo podatkov ter s formatom za sporočanje podatkov o doseganju ciljev recikliranja in spremembami k seznamu ponazoritvenih primerov za opredelitev embalaže ter v zvezi z morebitnimi tehničnimi težavami, ki bi se pojavile pri uporabi te direktive. Zlasti pomembno je, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Zlasti za to, da bi lahko vsi enakopravno sodelovali pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, na katerih se delegirani akti pripravljajo.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 94/62/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s členoma 12(3d) in 19. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta16.

(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 94/62/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da se bo sistem za identifikacijo narave uporabljenih materialov v embalaži ustrezno prilagodil znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta16.

__________________

__________________

16 Uredba št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

16 Uredba št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Države članice bi morale zagotoviti, da bo za vse delavce Unije v skladu z veljavnim pravom Unije in v skladu s posebnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni delavci v nekaterih vrstah proizvodnje, recikliranja in ravnanja z odpadki, veljala visoka raven zdravja in varnosti.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 1 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)   V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta direktiva velja za vso embalažo, dano v promet v Skupnosti, in vso odpadno embalažo, ki se uporablja v industrijskem, komercialnem, pisarniškem, trgovinskem, storitvenem, gospodinjskem ali katerem koli drugem okolju ali izhaja iz njega, ne glede na uporabljeni material.“

„2.   Ta direktiva velja za vso embalažo, dano v promet v Skupnosti, in vso odpadno embalažo, ki se uporablja v industrijskem, komercialnem, pisarniškem, trgovinskem, storitvenem, gospodinjskem ali katerem koli drugem okolju ali izhaja iz njega, ne glede na uporabljeni material, zato da bo prispevala k prehodu na krožno gospodarstvo.“

Obrazložitev

Pri ciljih je pomembno poudariti pomen te direktive za prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednja točka:

 

„2a.  „embalaža na biološki osnovi“ pomeni vso embalažo iz materialov biološkega izvora, razen materiala, ki izhaja iz geoloških formacij in/ali je fosiliziran;“

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točke 3 do 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  točke od 3 do 10 se črtajo;

(c)  točke 3 in 4 ter od 6 do 10 se črtajo;

Obrazložitev

Ponovno se uvede opredelitev ponovne uporabe.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 1 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega se uporabljajo opredelitve pojmov „odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „zbiranje“, „ločeno zbiranje“, „preprečevanje nastajanja“, „ponovna uporaba“, „obdelava“, „predelava“, „priprava za ponovno uporabo“, „recikliranje“, „končni postopek recikliranja“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Poleg tega se uporabljajo opredelitve pojmov „odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „zbiranje“, „ločeno zbiranje“, „preprečevanje nastajanja“, „sortiranje“, „komunalni odpadki“, „industrijski odpadki ter odpadki iz komercialne dejavnosti“, „obdelava“, „predelava“, „priprava za ponovno uporabo“, „izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo“, „recikliranje“, „organsko recikliranje“, „končni postopek recikliranja“, „smeti“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti drugi ukrepi so lahko nacionalni programi, spodbude za zmanjševanje vplivov embalaže na okolje s pomočjo shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali podobne akcije, ki se sprejmejo, če je ustrezno, po posvetovanju z gospodarskimi subjekti in so zasnovane za zbliževanje in izkoriščanje številnih spodbud, podanih v državah članicah za namene preprečevanja nastajanja odpadkov. Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi čim bolj zmanjšajo vpliv embalaže na okolje in prispevajo k doseganju ciljev glede preprečevanja nastajanja odpadkov, ki so določeni v členu 9(-1) Direktive 2008/98/ES. To zajema razširjeno odgovornost proizvajalca, kot je opredeljena v tretjem pododstavku člena 8(1), ter spodbude za uvajanje embalaže, ki se lahko ponovno uporabi.

 

Države članice sprejmejo ukrepe za trajno zmanjšanje porabe embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in prekomerne embalaže. Ti ukrepi ne zmanjšujejo higiene ali varnosti hrane.

 

Države članice lahko poleg tega po posvetovanju z gospodarskimi subjekti ter potrošniškimi in okoljskimi organizacijami sprejmejo druge ukrepe, zasnovane za zbliževanje in izkoriščanje številnih pobud za preprečevanje nastajanja odpadkov po državah članicah.

 

Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).

 

Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tudi tiste s seznama v Prilogi IVa Direktive 2008/98/ES.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  V členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Komisija po potrebi predstavi predloge, s katerimi se krepi in dopolnjuje izvajanje bistvenih zahtev, ter zagotavlja, da se embalaža da v promet le, če je proizvajalec sprejel vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže.

„3.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2020 predstavi predloge za posodobitev bistvenih zahtev, da okrepi in dopolni izvajanje teh zahtev in s tem zagotovi, da se nova embalaža da v promet le, če proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže. Komisija po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi predstavi zakonodajni predlog za posodobitev zahtev, zlasti za okrepitev oblikovanja za ponovno uporabo in visokokakovostno recikliranje.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  V členu 4 se vstavi naslednji odstavek:

 

„3a.  Kadar je to koristno za okolje z vidika življenjskega cikla proizvodov, države članice spodbujajo uporabo embalaže na biološki osnovi, ki je primerna za recikliranje, in uporabo biološko razgradljive embalaže, primerne za kompostiranje, in sicer z ukrepi, kot so:

 

(a)  spodbujanje uporabe tovrstne embalaže, med drugim z ekonomskimi instrumenti;

 

(b)  izboljšanje tržnih pogojev za tovrstne proizvode;

 

(c)  pregled obstoječe zakonodaje, ki ovira uporabo teh proizvodov.“

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  V členu 5 se vstavi naslednji naslov:

 

„Ponovna uporaba“

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2d)  V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Države članice lahko spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način.

1.  „V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki države članice spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način, ne da bila pri tem ogrožena higiena živil ali varnost potrošnikov.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2e)  V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.  Države članice dosežejo naslednje cilje za ponovno uporabo embalaže:

 

(a)  najpozneje do 31. decembra 2025 se za ponovno uporabo pripravi vsaj 5 masnih odstotkov vse odpadne embalaže;

 

(b)  najpozneje do 31. decembra 2030 se za ponovno uporabo pripravilo vsaj 10 masnih odstotkov vse odpadne embalaže.“

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2f)  V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1b.  Da bi spodbujale dejavnosti ponovne uporabe, države članice lahko med drugim sprejmejo naslednje ukrepe:

 

  uporaba kavcijskih shem za embalažo za ponovno uporabo;

 

  določitev minimalnega odstotka embalaže za ponovno uporabo, ki se da vsako leto na trg za posamezen tok embalaže;

 

  določitev ustreznih gospodarskih spodbud za proizvajalce embalaže za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 g (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2g)  V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

1c. Embalaža in ponovno uporabljena embalaža, ki se zbira v okviru kavcijske sheme, se lahko upošteva pri izračunu doseganja ciljev preprečevanja, določenih v nacionalnih programih preprečevanja.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naslov se nadomesti s „Predelava, ponovna uporaba in recikliranje“;

(a)  naslov se nadomesti s „Predelava in recikliranje“;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)   V členu 6 se vstavi naslednji odstavek -1:

 

„-1.  Države članice vzpostavijo sisteme sortiranja za vse embalažne materiale.

Obrazložitev

Ločeno zbiranje in sortiranje vse embalaže mora biti obvezno in ne zgolj predmet spodbude. Embalaža, ki se ne zbira in sortira ločeno, se ne reciklira. Le z uvedbo jasne pravne obveze, da je treba vso embalažo ločeno zbirati in sortirati, bomo zagotovili, da bo za ves embalažni material, ki jih je mogoče reciklirati, zagotovljen dostop do sistemov zbiranja in recikliranja. Od držav članic je treba tudi zahtevati, da vzpostavijo sisteme zbiranja in sortiranja vse embalaže, da bi zagotovili stalen dotok materialov, ki jih je mogoče reciklirati, ter s tem napovedljiv scenarij za inovacije in naložbe v obstoječe in nove tehnologije in infrastrukturo za zbiranje in sortiranje.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 65 masnih % vse odpadne embalaže;

(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo recikliralo vsaj 70 % masnega deleža vse nastale odpadne embalaže;

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  najpozneje do 31. decembra 2025 bodo izpolnjeni naslednji minimalni ciljni masni deleži priprave za ponovno uporabo in recikliranje naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:

(g)  najpozneje do 31. decembra 2030 bodo izpolnjeni naslednji minimalni cilji, izraženi v masnih deležih, glede recikliranja naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:

(i)  55 % plastike;

(i)  60 % plastike;

(ii)  60 % lesa;

(ii)  65% lesa;

(iii)  75 % železnih kovin;

(iii)  80% železnih kovin;

(iv)  75 % aluminija;

(iv)  80% aluminija;

(v)  75 % stekla;

(v)  80 % stekla;

(vi)  75 % papirja in kartona;

(vi)  90 % papirja in kartona.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 75 masnih % vse odpadne embalaže;

(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo recikliralo vsaj 80 % masnega deleža vse nastale odpadne embalaže;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  najpozneje do 31. decembra 2030 bodo izpolnjeni naslednji minimalni ciljni masni deleži priprave za ponovno uporabo in recikliranje naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:

(i)  najpozneje do 31. decembra 2030 bodo izpolnjeni naslednji minimalni cilji, izraženi v masnih deležih, glede recikliranja naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:

(i)  75% lesa;

(i)  80 % lesa;

(ii)  85% železnih kovin;

(ii)  90 % železnih kovin;

(iii)  85% aluminija;

(iii)  90 % aluminija;

(iv)  85 % stekla;

(iv)  90% stekla;

(v)  85% papirja in kartona.

 

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 3 – točka c

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odpadna embalaža, poslana v drugo državo članico za namene priprave za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo v tej drugi državi članici, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1(f) do (i), prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana.

3.  Odpadna embalaža, poslana v drugo državo članico za namene recikliranja v tej drugi državi članici, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1(f) do (i), prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ca)  V členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Države članice po potrebi pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:

„4.  Države članice pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, če je okoljsko koristna z vidika življenjskega cikla ter v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:

(a)  izboljšajo tržne pogoje za tovrstne materiale;

(a)  izboljšajo tržne pogoje za tovrstne materiale;

(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov;

(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov;

 

(ba)  uporabljajo ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe sekundarnih surovin, ki lahko vključujejo ukrepe za spodbujanje reciklirane vsebine proizvodov in uporabo meril za trajnostna javna naročila;

 

(bb)  promovirajo materiale, ki po tem, ko se reciklirajo v materiale, namenjene za stik z živili, ne ogrožajo zdravja ljudi.“

Obrazložitev

Države članice bi morale spodbujati uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže za proizvodnjo embalaže in drugih proizvodov, in sicer z izboljšanjem tržnih pogojev za te materiale ter s pregledom obstoječe zakonodaje, ki preprečuje njihovo uporabo, pa tudi z uvajanjem spodbud za uporabo sekundarnih surovin in promoviranjem materialov, ki po recikliranju niso škodljivi za zdravje ljudi.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 3 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavki 5, 8 in 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)   odstavki 5, 8 in 9 se črtajo.

(d)   odstavka 5 in 9 se črtata;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(da)  odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

8.   Komisija takoj ko je mogoče in najpozneje 30. junija 2005 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri izvajanju te direktive ter o njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga. V poročilu so upoštevane posebne razmere v posamezni državi članici. Vanj so vključeni:

„8.   Komisija zato do 31. decembra 2024 pregleda cilje iz člena 6 in napredek glede njihovega uresničevanja, pri čemer upošteva najboljšo prakso in ukrepe, ki jih države članice uporabljajo za doseganje teh ciljev.

 

Komisija pri oceni razmisli o uvedbi

(a)   ocene učinkovitosti, izvajanja in izvrševanja bistvenih zahtev;

(a)  ciljev za druge tokove odpadne embalaže;

(b)   dodatnih preventivnih ukrepov za čim večje zmanjševanje vpliva embalaže na okolje, ne da se pri tem ogrozilo njene osnovne funkcije;

(b)  različnih ciljev za gospodinjsko odpadno embalažo in trgovinsko ter industrijsko odpadno embalažo.

(c)   morebitnega razvoja okoljskega embalažnega indikatorja, s katerim bi laže in učinkoviteje preprečevali nastajanje odpadne embalaže;

Komisija v ta namen pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

(d)   načrti za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže;

 

(e)   spodbude za ponovno uporabo ter zlasti primerjava stroškov in koristi ponovne uporabe v primerjavi z recikliranjem;

 

(f)   odgovornost proizvajalca, vključno s finančnimi vidiki;

 

(g)   prizadevanja za dodatno zmanjšanje in, če je primerno, dokončno opustitev težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži do 2010.

 

Kadar je to primerno, so temu poročilu priloženi predlogi za revizijo ustreznih določb te direktive, razen če so bili taki predlogi že predstavljeni.

 

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.   Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 6(1)(f) do (i):

„1.   Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz točk (f) do (i) člena 6(1), se masa reciklirane odpadne embalaže izračuna kot masa odpadne embalaže, vnesene v končni postopek recikliranja v danem letu;

(a)  se masa reciklirane odpadne embalaže razume kot masa odpadne embalaže, vnesene v končni postopek recikliranja;

 

(b)  se masa odpadne embalaže, pripravljene na ponovno uporabo, razume kot masa odpadne embalaže, ki jo je predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katero so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;

 

(c)  države članice lahko vključijo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki so jih za ponovno uporabo pripravili priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za izračun prilagojene stopnje odpadne embalaže, pripravljene za ponovno uporabo in recikliranje, ob upoštevanju mase proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo, države članice uporabijo verificirane podatke, ki jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in enačbo iz Priloge IV.

 

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija do 31. decembra 2018 od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj na podlagi najboljše razpoložljive prakse razvijejo evropske standarde kakovosti za odpadne materiale, ki vstopajo v končni postopek recikliranja, in za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(b) in (c) in Priloge IV, Komisija v skladu s členom 21a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s členom 21a sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z opredelitvijo minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje izvajalcev končnega postopka recikliranja vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

Obrazložitev

Za zagotovitev enotnega izvajanja odstavka 1(a) te direktive, bi morala Komisija sprejeti delegirane akte, s katerimi bi določila minimalne zahteve glede kakovosti in operativne zahteve za določanje izvajalcev končnega postopka recikliranja.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija preuči možnosti za poenostavitev poročanja o sestavljeni embalaži z obveznostmi, določenimi v tej direktivi, in po potrebi predlaga ukrepe;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se masa izhodnih količin iz katere koli dejavnosti sortiranja lahko sporoči kot masa reciklirane odpadne embalaže, pod pogojem, da:

črtano

(a)  se takšni izhodni odpadki pošljejo v končni postopek recikliranja,

 

(b)  je masa materialov ali snovi, ki se ne pošljejo v končni postopek recikliranja in se odstranijo ali se uporabijo za energijsko predelavo, manjša od 10 % skupne mase, ki se sporoči kot reciklirana.

 

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo z dne 9. julija 2015 predlagal, da bi pri izračunu ciljev za recikliranje v vseh državah članicah uporabljali enotno harmonizirano metodo, ki bi temeljila na zanesljivi metodi poročanja, s čimer bi preprečili poročanje o zavrženih odpadkih (odloženih na odlagališče ali sežganih) kot o recikliranih odpadkih.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti odpadne embalaže, da zagotovijo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3(a) in (b).Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4) Direktive 2008/98/ES, tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih.

 

4.  V skladu z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 2 države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti odpadne embalaže, da zagotovijo skladnost s pravili iz odstavka 1. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4) Direktive 2008/98/ES, tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih. Države članice obvestijo Komisijo o sistemu, ki so ga izbrale za nadzor kakovosti in sledljivosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice vzpostavijo sistem nadzora in sledljivosti odpadne embalaže, s čimer bi zagotovili skladnost z določbami iz odstavka 1 te direktive, in da Komisijo obvestijo o metodi, izbrani za vodenje tega sistema.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 6(1)(f) do (i) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežgane odpadne embalaže, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti. Države članice uporabljajo skupno metodologijo, določeno v skladu s členom 11a(6) Direktive 2008/98/ES.“.

5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 6(1)(f) do (i) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja

ali sosežiganja, le če so bili odpadki pred sežiganjem sortirani ali če je bila izpolnjena obveznost ločenega zbiranja papirja, kovine, plastike, stekla in bioloških odpadkov, in sicer sorazmerno z deležem sežgane ali sosežgane odpadne embalaže, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti. Države članice uporabljajo skupno metodologijo, določeno v skladu s členom 11a(6) Direktive 2008/98/ES.“.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 b – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  primere dobre prakse, ki se uporabljajo po Uniji in ki bi lahko usmerjali napredek pri doseganju ciljev.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Poročila iz odstavka 1 po potrebi obravnavajo izvajanje zahtev iz te direktive, ki niso zahteve iz odstavka 1, vključno z napovedovanjem doseganja ciljev iz programov za preprečevanje nastajanja odpadkov ter odstotka in količine komunalnih odpadkov na osebo, ki se odstranijo ali uporabijo za energijsko predelavo.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 7 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  Člen 7(1) se nadomesti:

„1.   Države članice storijo vse potrebno, da zagotovijo, da se vzpostavijo sistemi, ki zagotavljajo:

„1.   Da bi dosegle cilje, določene v tej direktivi, države članice storijo vse potrebno, da zagotovijo, da se vzpostavijo sistemi, ki zagotavljajo in spodbujajo:

(a)  vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnika, drugega končnega uporabnika ali iz sicer zbranih odpadkov, zato da se jo usmeri v drugačne oblike najprimernejšega ravnanja z odpadki;

(a)  vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnika, drugega končnega uporabnika ali iz sicer zbranih odpadkov, zato da se jo usmeri v drugačne oblike najprimernejšega ravnanja z odpadki;

(b)  ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže,

(b)  ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže.

da bi dosegle cilje, določene v tej direktivi.

 

Ti sistemi so odprti za sodelovanje vseh gospodarskih subjektov iz zadevnih sektorjev in pristojnih javnih oblasti. Brez razlikovanja se uporabljajo tudi za uvožene proizvode, vključno s podrobno ureditvijo in cenami za dostop do teh sistemov, in so zasnovani tako, da ne pride do trgovinskih ovir ali izkrivljanja konkurence skladno s Pogodbo.“

Ti sistemi so odprti za sodelovanje vseh gospodarskih subjektov iz zadevnih sektorjev in pristojnih javnih oblasti. Brez razlikovanja se uporabljajo tudi za uvožene proizvode, vključno s podrobno ureditvijo in cenami za dostop do teh sistemov, in so zasnovani tako, da ne pride do trgovinskih ovir ali izkrivljanja konkurence skladno s Pogodbo.“

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Posebni ukrepi za sisteme vračanja in zbiranja

 

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev:

 

(a)  ločeno zbiranje vsaj embalaže ali embalažnih odpadkov iz papirja, kovine, plastike ali stekla ali katere koli kombinacije iz preostalih odpadkov od preostalih odpadkov;

 

(b)  sestavljena embalaža, kot je opredeljena v Odločbi Komisije 2005/270/ES se zbira znotraj obstoječih sistemov zbiranja; ti izpolnjujejo merila kakovosti, ki se zahtevajo za končni postopek recikliranja;

Obrazložitev

In order to increase recycling, more must be collected and governments need to ensure that everything that can be recycled is recycled, in particular for packaging. Requiring Member States to set up systems to collect all packaging and packaging wastes will secure feedstock, thus generating investment and driving innovation in collection and sorting infrastructure and, in turn, ‘creating the recycling pipeline’. To leverage existing collection infrastructure, composite material should be collected in existing collection systems. Requiring separate collection of packaging waste would align the Packaging and Packaging Waste Directive with the Waste Framework Directive which proposes under Article 11 that Member States must set up separate collection for at least the following: paper, metal, plastic and glass.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5c)  V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES[1].

„2.   Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, embalaža vsebuje ustrezne koristne informacije. Zlasti je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES[1].

[1] UL L 50, 20.2.1997, str. 28.“

[1] UL L 50, 20.2.1997, str. 28.“

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3a.  Države članice podatke v zvezi z doseganjem ciljev iz člena 6(1)(a) do (i) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki.

„3a.  Države članice podatke v zvezi z doseganjem ciljev iz točk (a) do (i) člena 6(1) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 3d in jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 3d. Prvo poročanje zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto].

Te podatke zberejo in obdelajo z uporabo skupne metodologije iz odstavka 3d in jih sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 3d. Prvo poročanje v zvezi s cilji, navedenimi v točkah (f) do (i) člena 6 zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto].

Obrazložitev

Pomembno je, da podatki, ki se sporočajo, temeljijo na skupni metodologiji in se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija, v skladu s členom 3d.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do določitve skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz odstavka 3d poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov in informacij. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, zatem pa vsaka tri leta.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3c a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3ca.  Komisija v poročilo vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in oceni njen učinek na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži predlog za pregled te direktive.

Obrazložitev

Vpliv direktive bi bilo treba redno ocenjevati, s čimer bi zagotovili, da bistveni elementi direktive ustrezajo namenu.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“;

3d.  Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi dopolni direktivo, in sicer z določitvijo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a.“; .“;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 94/62/ES

Člen 21 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20 se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20 se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 94/62/ES

Člen 21 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastila iz členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Pooblastila iz členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 94/62/ES

Člen 21 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Priloga II k Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži se nadomesti v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  K Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži se doda Priloga IV v skladu s Prilogo k tej direktivi.

črtano

Obrazložitev

Proizvodi in sestavine, ki niso postali odpadki, se ne smejo prišteti količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja ciljev za recikliranje, saj gre za dejavnosti predelave odpadkov. Ponovna uporaba proizvodov in sestavin pomeni obdelavo, ki preprečuje nastajanje odpadkov, zato jo je treba v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki šteti kot ukrep za preprečevanje. V odstavku 6a(1) je že opredeljen način za izračunavanje stopnje recikliranja.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Priloga – odstavek -1 (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 1 – alinea 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  V točki 1 Priloge II se prva alinea spremeni:

  Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem, in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.

„-  Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem – skladno z načelom hierarhije ravnanja z odpadki – in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Priloga – odstavek -1 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 1 – alinea 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)   V Prilogi II, točka 1, se vstavi naslednja alinea 1a:

 

  Embalaža se izdela tako, da se v največji možni meri omeji njen ogljični odtis, vključno z uporabo biološko razgradljivih materialov in trajnostnih materialov na biološki osnovi.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Priloga – odstavek -1 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 3 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1b)  V Prilogi II se točka (c) spremeni:

(c)   Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem

(c)  Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem

Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, mora biti toliko biološko razgradljiva, da naj ne bi ovirala ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti kompostiranja, kamor je vnesena.

Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, je toliko biološko razgradljiva, da ne ovira ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti kompostiranja, kamor je vnesena.

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Priloga – odstavek -1 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 3 – točka d

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1c)   V Prilogi II se točka (c) spremeni:

(d)   Biološko razgradljiva odpadna embalaža

„(d)  Biološko razgradljiva embalaža

Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo.

Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo. Za biološko razgradljivo ne šteje okso-razgradljiva plastična embalaža.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Priloga – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Doda se naslednja Priloga IV:

črtano

Priloga IV

 

Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 6(1)(f) do (i)

 

Države članice za izračun prilagojene stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo v skladu s členom 6(1)(f) do (i) uporabijo naslednjo enačbo:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: prilagojena stopnja recikliranja in ponovne uporabe v danem letu;

 

A: masa reciklirane ali za ponovno uporabo pripravljene odpadne embalaže v danem letu;

 

R: teža proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo v danem letu;

 

P: masa odpadne embalaže, nastale v danem letu.“

 

Obrazložitev

Proizvodi in sestavine, ki niso postali odpadki, se ne smejo prišteti količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja ciljev za recikliranje, saj gre za dejavnosti predelave odpadkov. Ponovna uporaba proizvodov in sestavin pomeni obdelavo, ki preprečuje nastajanje odpadkov, zato jo je treba v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki šteti kot ukrep za preprečevanje. V odstavku 6a(1) je že opredeljen način za izračunavanje stopnje recikliranja.

(1)

UL C 264, 20.7.2016, str.98

(2)

UL C 17, 18.1.2017, str.46


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Začenja se kazati. da je sedanji model linearnega razvoja po načelu „vzemi, proizvedi, uporabi in odvrzi“, dosegel svoje meje. Naš planet se segreva, virov, od katerih smo odvisni, pa počasi zmanjkuje. Če ne bomo sprejeli strukturnih ukrepov, bo v naslednjih 15 letih potreba svetovnega gospodarstva po surovinah narasla za več kot 50 %. Da bi obrnili trend, je treba preiti na krožni razvojni model, ki z optimizacijo integriranega recikliranja odpadkov za učinkovito rabo virov čim dlje ohranja materiale in njihovo vrednost znotraj gospodarskega sistema. Ponovna uporaba, recikliranje in predelava postajajo ključne besede, okrog katerih je treba zgraditi nov vzorec, ki bo spodbujal trajnost, inovacije in konkurenčnost, kjer odpadek ne bo več problem, ampak vir.

Na sveženj je torej treba gledati z mnogo širše perspektive, ne le kot na spremembo zakonodaje na področju odpadkov. Poročevalka namerava dodatno podpreti prizadevanja Komisije za varstvo okolja, povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in spodbujanje ponovne trajnostne industrializacije. Povečati vrednost virov pomeni biti vključen v vse faze življenjskega cikla proizvodov: od izkopavanja surovin do oblikovanja proizvoda, od distribucije prek porabe do konca njihovega življenjskega cikla.

Prvi korak k temu prehodu je jasen in stabilen regulativni okvir,

saj taka sistemska sprememba zahteva ambiciozno politiko, ki bo temeljila na zakonodaji, privlačni za naložbe. Evropska zakonodaja brez jasnih opredelitev in zavezujočih ciljev bi lahko škodovala prehodu na krožno gospodarstvo.

Poročevalka namerava spremeniti predlog Komisije zlasti na področju preprečevanja in ponovnega vključevanja odpadkov v proizvodni proces na podlagi hierarhije ravnanja z odpadki. Da bi se količina odpadkov zmanjšala, je treba inovacije proizvodnih postopkov in načinov poslovanja, na katerih temelji krožno gospodarstvo, vključiti že na začetku proizvodne verige.

Prehod Unije na zeleno, nizkoogljično gospodarstvo, učinkovito z vidika porabe virov, je že sedaj eden od glavnih ciljev sedmega evropskega akcijskega programa za okolje. Spomniti je tudi treba, da se je Evropa zavezala k doseganju ciljev OZN glede trajnostnega razvoja.

Direktiva o embalaži in odpadni embalaži

Eurostat ocenjuje, da je bilo leta 2013 v Evropi ustvarjenih več kot 79 368 milijonov ton odpadne embalaže, kar je približno 500 000 več kot leta 2012. Delež odpadne embalaže, ki se reciklira, je 65,3 % in je malenkost višji kot leta 2012. Nižji od 50 % je samo v treh državah članicah. Ocenjuje se, da se bo količina embalaže, dane na trg, v naslednjih letih še povečevala.

Direktiva 94/62/ES je bila večkrat revidirana. Leta 2010 je Komisija v okviru svojega programa dela opravila poseben pregled ustreznosti direktive, ugotovitve pa je objavila v delovnem dokumentu služb Komisije(1) iz leta 2014, priloženemu prvotnemu zakonodajnemu svežnju o krožnem gospodarstvu, ki ga je Komisija umaknila decembra 2014.(2)

Komisija v nov predlog ni vključila številnih priporočil za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti direktive iz delovnega dokumenta služb Komisije. Zato kaže izboljšati nekatere ključne elemente direktive, da bi jih uskladili s hierarhijo ravnanja z odpadki, v kateri je najpomembnejše preprečevanje.

Med pobudami, ki ji poročevalka predlaga za spodbujanje učinkovite porabe virov je povišanje ciljev glede recikliranja, razširitev obveznih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na embalažo, boljša opredelitev in strožja raven izvrševanja osnovnih zahtev in spodbujanje ponovne uporabe.

Glavni cilj pregleda direktive mora biti preprečevanje nastajanja odpadne embalaže v smislu količine in izboljšanje njene kakovosti v skladu s temeljnimi načeli krožnega gospodarstva. Zato je treba odvračati od prekomerne uporabe embalaže, vsiljene potrošniku, in spodbujati zasnovo embalaže, ki se lažje reciklira in/ali ponovno uporabi. Poleg tega je treba dati prednost ukrepom v podporo raziskavam o izdelavi, uporabi in trženju embalaže, izdelane iz obnovljivih virov.

In končno, glede opredelitev in metodologije za izračun količin odpadkov, ki so predmet priprave za ponovno uporabo in recikliranje, je poročevalka upoštevala iste spremembe, ki so bile vključene v okvirno direktivo o odpadkih.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209.

(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (20.10.2016)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Pripravljavec mnenja: João Ferreira

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Če upoštevamo, da imajo države članice različna izhodišča glede postopnega zviševanja ciljev za recikliranje in pripravo za ponovno uporabo, kar pomeni, da bodo za uresničitev zastavljenih ciljev potrebna različno intenzivna prizadevanja, bo potrebne nekaj prožnosti glede rokov za izpolnitev ciljev.

Kot se priznava v predlogu, mnoge države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki. Cilji sami po sebi niso vprašljivi, možnosti za njihovo izpolnitev pa v časovnem smislu vendarle zahtevajo nekaj prožnosti.

Poleg tega novi, navzgor popravljeni cilji upravičujejo, da bi bilo treba za njihovo uresničevanje zagotoviti nova sredstva. Upravičeno bi torej bilo, da bi Evropska unija povečala sredstva, dana na voljo državam članicam, in jim tako pomagala pri potrebnih naložbah.

Ustvariti je treba tudi prave razmere in spodbude, da bo predlog za industrijo dovolj privlačen, da bi odpadno embalažo vključila v proizvodne procese, kajti tako bi dobili proizvode z dodano vrednostjo in obenem prihranili pri primarnih surovinah.

Dotlej bi morala energetska predelava ostati izvedljiva možnost za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, kadar je tehnično, ekonomsko in okoljsko upravičena.

Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so primerno sredstvo tako za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže kot za vzpostavljanje sistemov, s katerimi bomo zagotovili vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnikov, drugih končnih uporabnikov ali iz siceršnjega toka odpadkov, pa tudi ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem embalaže in/ali zbrane odpadne embalaže.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, vključno z morskim okoljem in prostoživečimi vrstami, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov, spodbujanja bolj krožnega gospodarstva, zmanjšanja odvisnosti Unije od virov in povečanja učinkovitosti uporabe virov.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Države članice bi morale spodbujati razvoj trajnostnega biogospodarstva, ki bi začelo odpadke uporabljati kot vir. V skladu s tem ciljem je preprečevanje nastajanja odpadkov najučinkovitejši način za izboljšanje učinkovite rabe virov, države članice pa bi morale sprejeti ukrepe za preprečevanje nepotrebne embalaže in zmanjšanje proizvodnje in uporabe embalaže za enkratno uporabo. Države članice bi morale imeti možnost, da vključijo tržne omejitve za odvečno embalažo. Države članice bi morale zahtevati, da je vsa embalaža na trgu v skladu z minimalnimi zahtevami, ki spodbujajo oblikovanje krožne embalaže, ki bi lahko vključevala uporabo reciklirane vsebine, in uporabo materialov z nizkimi emisijami toplogrednih plinov. Komisija bi morala po potrebi spodbujati pripravo standardov in smernic Unije v zvezi z osnovnimi zahtevami iz Priloge II.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Smetenje, neustrezno odstranjevanje embalaže in odpadna embalaža ima negativne posledice za morsko okolje in gospodarstvo Unije ter predstavlja nepotrebna tveganja za javno zdravje. Med najpogostejšimi predmeti, ki jih najdemo na plažah, je tudi odpadna embalaža, kar dolgoročno vpliva na okolje, s tem pa na turizem in javno uživanje teh naravnih območij. Poleg tega odpadna embalaža, ki konča v morskem okolju, spreminja prednostni vrstni red hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti ker se pred neustreznim odstranjevanjem izogne še pripravi za ponovno uporabo, recikliranju in drugim vrstam predelave. Da bi zmanjšali nesorazmerni prispevek odpadne embalaže pri morskem smetenju, bi bilo treba določiti zavezujoč cilj, ki bi ga podpirali usmerjeni ukrepi, ki bi jih sprejele države članice.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelajo. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se dragocene surovine v odpadkih vrnejo v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.

(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelajo. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se dragocene surovine v odpadkih vrnejo v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva, v primeru embalaže pa, da to ne bi vplivalo na varnost hrane, zdravje potrošnikov in materiale, namenjene za stik z živili.

__________________

__________________

15 COM(2013)0442.

15 COM(2013)0442.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Obenem je treba ustvariti tudi prave razmere in spodbude, da bo predlog za industrijo dovolj privlačen, da bo odpadno embalažo vključila v proizvodne procese, kajti tako bi dobili proizvode z dodano vrednostjo in obenem prihranili pri primarnih surovinah.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.

(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki za reciklažo. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike za izgradnjo objektov in naprav za obdelavo odpadkov in za preprečevanje, ponovno uporabo in reciklažo, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki, in uvesti spodbude za naložbe v inovativno infrastrukturo za ravnanje z odpadki za reciklažo.

 

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Zbiranje in recikliranje odpadnih olj bi prineslo znatne gospodarske in okoljske koristi, na primer zanesljivo oskrbo s surovinami, napredovanje proti krožnemu gospodarstvu in manjšo odvisnost od oskrbe z nafto.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES, cilji Unije za energetsko predelavo in cilji recikliranja odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni.

(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES, cilji Unije za energetsko predelavo in cilji recikliranja odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni. Energetska predelava pa bi lahko še vedno bila možnost za upravljanje z embalažo in odpadno embalažo, vendar le takrat, ko je to tehnično, ekonomsko in okoljsko upravičeno, za kar bo potrebna natančna presoja vplivov na okolje, ki bo preučila vpliv embalaže na okolje v vseh fazah.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7а)  Nacionalne strategije držav članic bi morale vključevati ozaveščanje javnosti v obliki različnih spodbud in koristi, ki izhajajo iz izdelkov, narejenih iz reciklirane embalaže, kar bo spodbudilo naložbe v panogo recikliranih izdelkov.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, priprave za ponovno uporabo in recikliranja odpadkov.

(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer primarno s spodbujanjem preprečevanja in ponovne uporabe, nato pa recikliranja odpadkov. Za financiranje sežigalnic ali odlagališč ne bi smeli uporabljati evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Ločeno zbiranje bi bilo treba nadalje razširiti na embalažo in odpadno embalažo, možne pa so tudi izjeme, če analiza življenjskega cikla pokaže okoljske koristi.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti priprave na ponovno uporabo in kavcijski sistemi. Da se zagotovijo usklajeni pogoji za navedene izračune, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov ter pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

(11)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti priprave na ponovno uporabo in kavcijski sistemi, ter izvajalci dejavnosti recikliranja. Da se zagotovijo usklajeni pogoji za navedene izračune, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov ter pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izgube mase materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.

(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Te podatke bi bilo treba zbirati v skladu s standardi in določbami, ki podpirajo cilje odprtih podatkov, in jih ponuditi kot odprte podatke. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izgube mase materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.

(14)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Poročilo o preverjanju kakovosti bi bilo treba pripraviti v usklajeni obliki.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Države članice bi morale, kjer je to le mogoče, spodbujati uporabo materialov, kot so trajni materiali, ki imajo večjo vrednost za krožno gospodarstvo, saj se jih lahko opredeli kot materiale, ki jih je mogoče reciklirati brez izgube kakovosti, ne glede na to, kolikokrat je bil material že recikliran.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  Pomemben cilj te direktive je izboljšati pogoje na notranjem trgu, zato poročanje Komisije o učinkih te direktive na delovanje notranjega trga velja za pomemben ukrep.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, pristojnimi za ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ker države članice ne morejo ustrezno izpolniti ciljev iz te direktive, tj. po eni strani preprečiti ali zmanjšati vplive embalaže in odpadne embalaže na okolje ter tako zagotoviti visoko stopnjo varstva okolja, in po drugi strani zagotoviti delovanje notranjega trga in preprečiti trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence v Uniji, temveč jih je mogoče zaradi obsega ali učinkov ukrepov bolje izpolniti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –

(21)  Ker države članice glede na delovanje notranjega trga ne morejo ustrezno izpolniti ciljev iz te direktive, tj. preprečiti ali zmanjšati vplive embalaže in odpadne embalaže na okolje ter tako zagotoviti visoko stopnjo varstva okolja, temveč jih je mogoče zaradi obsega ali učinkov ukrepov bolje izpolniti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Države članice bi morale zagotoviti, da za vse delavce Unije uvedejo stroge zahteve glede zdravja in varnosti pri delu, ki so v skladu z obstoječo zakonodajo Unije in s specifičnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni delavci v nekaterih panogah proizvodnje, reciklaže in odpadkov.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  V veliki večini primerov na zagotovitev in izbiro embalaže ne vpliva končni potrošnik, marveč proizvajalec. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so primerno sredstvo tako za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže kot za vzpostavljanje sistemov, s katerimi bomo zagotovili vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnikov, drugih končnih uporabnikov ali iz sicer zbranih odpadkov, pa tudi ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem embalaže in/ali zbrane odpadne embalaže.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka - 1 (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 1 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

1.  Cilj te direktive je uskladitev nacionalnih predpisov za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, da se, po eni strani, prepreči njen kakršenkoli vpliv na okolje vseh držav članic kot tudi tretjih držav ali da se tak vpliv zmanjša, s čimer se zagotovi visoka raven varstva okolja, ter, po drugi strani, da se zagotovi delovanje notranjega trga in se preprečijo trgovinske ovire kot tudi izkrivljanje in omejevanje konkurence v Skupnosti.

1.  Cilj te direktive je uskladitev nacionalnih predpisov za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, da se ob upoštevanju delovanja notranjega trga prepreči njen kakršenkoli vpliv na okolje vseh držav članic kot tudi tretjih držav ali da se tak vpliv zmanjša, s čimer se zagotovi visoka raven varstva okolja.“;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednja točka:

 

„2a.  „embalaža na biološki osnovi“ pomeni embalažo iz materialov biološkega izvora razen tistega, ki je vsebovan v geoloških formacijah, in/ali je fosiliziran;“

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  V členu 3 se doda naslednja točka:

 

(12a)  „večplastna embalaža“ pomeni embalažo, sestavljeno iz več kot ene plasti materiala.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti drugi ukrepi so lahko nacionalni programi, spodbude za zmanjševanje vplivov embalaže na okolje s pomočjo shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali podobne akcije, ki se sprejmejo, če je ustrezno, po posvetovanju z gospodarskimi subjekti in so zasnovane za zbliževanje in izkoriščanje številnih spodbud, podanih v državah članicah za namene preprečevanja nastajanja odpadkov. Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).

Ti drugi ukrepi upoštevajo cilje te direktive, določene v členu 1(1), in Direktive 2008/98/ES, in sicer tako, da prispevajo k stalnemu zmanjšanju nastajanja odpadne embalaže, preprečevanju uporabe embalaže in zmanjševanju vplivov embalaže na okolje. Ti ukrepi so sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, kot so opredeljene v Direktivi 2008/98/ES in drugi nacionalni programi, ki jih določijo države članice. Ti ukrepi se po potrebi sprejmejo po posvetovanju z gospodarskimi subjekti in nevladnimi organizacijami. Zasnovani so za zbliževanje in izkoriščanje spodbud, podanih v državah članicah za namene preprečevanja nastajanja odpadkov.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 4(1) se dodajo naslednji pododstavki:

 

„Gospodarski subjekti, ki proizvajajo plastično embalažo, lahko izkoristijo naslednje finančne spodbude, razen če so za katero koli specifično vrsto embalaže pristojni organi ugotovili, da je tehnično neizvedljiva ali da predstavlja nerazumno tveganje za javno zdravje:

 

(a)  proizvajalci embalaže, ki zmanjšajo uporabljeno količino barvil v vsebnikih iz toge plastike, ki jih dajo na trg, lahko izkoristijo nižjo raven finančnih prispevkov v shemah razširjene odgovornosti proizvajalcev, to zmanjšanje pa je odvisno od količine barvil, ki se doda neuporabljeni embalaži iz toge plastike;

 

(b)  gospodarski subjekti, ki uporabljajo plastične ali steklene vsebnike, ki se lahko ponovno napolnijo, lahko izkoristijo nižjo raven finančnih prispevkov v shemah razširjene odgovornosti proizvajalcev, to zmanjšanje pa je v skladu s količino tovrstnih vsebnikov, ki jih subjekt uporablja pri svojem poslu, kjer je to mogoče.

 

Komisija sprejme izvedbene akte za izvajanje tega odstavka do ... [osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive]. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“;

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b)  Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

2.   Komisija pomaga pospeševati preprečevanje tako, da skladno s členom 10 spodbuja razvoj ustreznih evropskih standardov. Namen standardov je v skladu s členoma 9 in 10 zmanjšati vpliv embalaže na okolje.

2  Komisija pomaga pospeševati preprečevanje tako, da skladno s členom 10 spodbuja razvoj ustreznih evropskih standardov. Namen standardov je v skladu s členoma 9 in 10 zmanjšati vpliv embalaže na okolje, zmanjšati količino embalaže ter odpraviti pretirano uporabo embalaže.“

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2c)  Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

3.   Komisija po potrebi predstavi predloge, s katerimi se krepi in dopolnjuje izvajanje bistvenih zahtev, ter zagotavlja, da se embalaža da v promet le, če je proizvajalec sprejel vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže.

3.  Komisija do 31. decembra 2018 predstavi predloge, s katerimi se krepi in dopolnjuje izvajanje bistvenih zahtev, ter zagotavlja, da se embalaža da v promet le, če je proizvajalec sprejel vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže. Komisija zlasti predstavi predlog ukrepov glede embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, embalaže, ki vsebuje nevarne snovi, embalaže za enkratno uporabo, pretirane uporabe embalaže in zmanjšanja embalaže, ter oceni možnost tržnih omejitev za te predmete na ravni Unije.“

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2d)  Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba

Države članice lahko spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način.

1.  Države članice spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način.

 

Države članice lahko zlasti podpirajo vzpostavitev kavcijskih sistemov za embalažo, ki se lahko ponovno uporabi, tudi prek shem razširjene odgovornosti proizvajalca, in omogočijo ustrezne spodbude za proizvajalce embalaže, ki se lahko ponovno uporabi.

 

2.  Ponovno uporabljena embalaža, ki se zbira v okviru kavcijske sheme, se lahko šteje za napredek v smeri doseganja ciljev preprečevanja, ki so določeni v nacionalnih programih preprečevanja, sprejetih v skladu z merili iz člena 4.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 65 masnih % vse odpadne embalaže;

(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo za ponovno uporabo pripravilo ali recikliralo vsaj 65 masnih % vse odpadne embalaže;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 75 masnih % vse odpadne embalaže;

(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo za ponovno uporabo pripravilo ali recikliralo vsaj 75 masnih % vse odpadne embalaže;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  V členu 6 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1a.  Za izračun ciljev iz odstavka 1 se po potrebi količina biorazgradljivih odpadkov, ki se jih aerobno ali anaerobno obdela, šteje za reciklirano, če se s to obdelavo pridobi kompost, pregnito blato ali drug material, čigar glavni del se po nadaljnji potrebni obdelavi uporabi kot recikliran izdelek, material ali snov.“

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odpadna embalaža, izvožena iz Unije, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1, prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 6a(4) in če v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (*) izvoznik lahko dokaže, da je pošiljka skladna z zahtevami navedene uredbe in da je bilo ravnanje z odpadki zunaj Unije izvedeno pod pogoji, ki so enakovredni tistim, ki se zahtevajo na podlagi zadevne okoljske zakonodaje Unije.

2.  Odpadna embalaža, izvožena iz Unije, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1, prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 6a(4) in če v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (*) izvoznik dokaže, da je pošiljka skladna z zahtevami navedene uredbe in da je bilo ravnanje z odpadki zunaj Unije v skladu z zahtevami te direktive in vse zadevne zakonodaje s področja okolja, zdravja in varnosti pri delu.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  V členu 6 se vstavi naslednji odstavek:

 

„3a.  Države članice se lahko odločijo za energetsko predelavo, kadar je iz okoljskih, tehničnih in ekonomskih razlogov primernejša od recikliranja materiala.“

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(cb)  V členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4.  Države članice po potrebi pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:

4.  Države članice pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:

(a)  izboljšajo tržne pogoje za tovrstne materiale;

(a)  izboljšajo tržne pogoje in pregledajo zakonodajo, ki bi lahko otežila uporabo teh materialov;

(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov.

(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov, in zagotavljajo visoko raven varstva okolja in zdravja ljudi;

 

(ba)  uvedejo fiskalne in gospodarske spodbude za večjo uporabo reciklirane embalaže ter merila za zelena javna naročila;

 

(bb)  spodbujajo uporabo materialov, ki po tem, ko se reciklirajo v materiale, namenjene za stik z živili, ne ogrožajo zdravja ljudi;

 

(bc)   spodbujajo uporabo materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati brez izgube kakovosti, ne glede na to, kolikokrat je bil material že ponovno uporabljen ali recikliran.“

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  odstavki 5, 8 in 9 se črtajo.

(d)  odstavka 5 in 9 se črtata, odstavek 8 pa se nadomesti z naslednjim:

 

„Komisija oceni izvajanje te direktive glede delovanja notranjega trga ob upoštevanju posebnih razmer v posamezni državi članici. To ocenjevanje se opravi najmanj vsaka tri leta, poročilo o tej oceni pa se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 – odstavek 11 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Doda se naslednji odstavek 11a:

 

„11a.  Brez poseganja v člen 6b lahko države članice glede na svoje posebne razmere pridobijo odstopanja glede rokov za izpolnitev ciljev, določenih v odstavku 1(f) do (i), pod pogojem, da je zagotovljeno postopno usklajevanje s temi cilji ob upoštevanju priporočil iz člena 6b(2)(b).“;

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 94/62/ES

Člen 6a – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  države članice lahko vključijo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki so jih za ponovno uporabo pripravili priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za izračun prilagojene stopnje odpadne embalaže, pripravljene za ponovno uporabo in recikliranje, ob upoštevanju mase proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo, države članice uporabijo preverjene podatke, ki jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in enačbo iz Priloge IV.

črtano

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a)  V členu 7(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

1.  Države članice storijo vse potrebno, da zagotovijo, da se vzpostavijo sistemi, ki zagotavljajo:

„1.  Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vzpostavijo sistemi, npr. sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki zagotavljajo:

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 7a

 

Zmanjšanje embalaže in odpadne embalaže v morskem okolju

 

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zmanjšajo količino odpadne embalaže, ki na njihovem ozemlju vstopi v morsko okolje. Ti ukrepi vključujejo vse naslednje:

 

(a)  sprejetje zavezujočega cilja, da do leta 2025 zmanjšajo količino odpadne embalaže za 50 % v primerjavi z ravnjo iz leta 2015;

 

(b)  vzpostavitev in delovanje programov za merjenje in spremljanje odpadne embalaže, ki vstopi v morsko okolje;

 

(c)  sprejetje posebnih ukrepov za zmanjšanje glavnih virov odvečne embalaže, ki konča v morskem okolju in na plažah v vsaki regiji, vključno s programi za večjo ozaveščenost javnosti, ekonomskimi instrumenti in spodbudami ter tržnimi omejitvami.

 

2.  Do [x] vsakega leta države članice Komisiji predložijo poročila o njihovem napredku pri zmanjševanju odpadne embalaže, ki izvira z njihovega ozemlja in vstopa v morsko okolje, vključno z opisom ukrepov, sprejetih v skladu s odstavkom 1, in s pričakovanimi rezultati.

 

3.  Komisija sprejme izvedbene akte za izvajanje tega člena do ... [osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive]. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5c)  člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

2.  Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES [9].

2  Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, embalaža vsebuje ustrezne koristne informacije. Na njej je za prepoznavanje in razvrščanje v ustrezni gospodarski panogi navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES(9).“;

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka d

Direktiva 92/64/ES

Člen 12 – odstavek 3 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3b.  Podatkom, ki jih države članice sporočijo v skladu s tem členom, se priložita poročilo o preverjanju kakovosti in poročilo izvajanju člena 6a(4).

3b.  Podatkom, ki jih države članice sporočijo v skladu s tem členom, se priložita poročilo o preverjanju kakovosti in poročilo izvajanju člena 6a(4). Poročilo o preverjanju kakovosti se pripravi v usklajeni obliki.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3 c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov ter razpoložljivosti odprtih podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka d

Direktiva 94/62/ES

Člen 12 – odstavek 3 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).

3d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a, in za poročilo o preverjanju kakovosti iz odstavka 3b, ki podpirajo cilje glede ponovne uporabe podatkov in odprtih podatkov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 15 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(7a)  V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„Na podlagi ustreznih določb Pogodbe Svet sprejme ekonomske instrumente za pospeševanje doseganja ciljev te direktive. Če takšni ukrepi niso sprejeti, lahko države članice skladno z načeli, ki urejajo okoljsko politiko Skupnosti, med drugim skladno z načelom plača povzročitelj obremenitve, in z obveznostmi, ki izhajajo iz Pogodbe, sprejmejo ukrepe za uresničevanje teh ciljev.

„Na podlagi ustreznih določb Pogodbe Svet sprejme ekonomske instrumente za pospeševanje doseganja ciljev te direktive. Če takšni ukrepi niso sprejeti, lahko države članice skladno z načeli, ki urejajo okoljsko politiko Skupnosti, med drugim skladno z načelom plača povzročitelj obremenitve, in z obveznostmi, ki izhajajo iz Pogodbe, sprejmejo ukrepe za uresničevanje teh ciljev. Ti ukrepi so lahko del shem razširjene odgovornosti proizvajalca, različnih pristojbin za embalažo za enkratno uporabo, sistemov po načelu „odvrzi in plačaj“ in sistemov kavcije.“

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 15a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 15a

 

Minimalne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca

 

Države članice zagotovijo, da se sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, določene v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES*, uporabljajo tudi za embalažo in odpadno embalažo.

 

________________

 

*Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).“

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Priloga – odstavek - 1 (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 1 – alinea 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

V točki 1 Priloge II se prva alinea nadomesti z naslednjim:

-  Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem, in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.

-  Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem – skladno z načelom hierarhije ravnanja z odpadki – in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.“

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Priloga – odstavek - 1 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – točka 3 – točka a

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

V Prilogi II, točka 3, se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)  Embalaža, ki jo je mogoče predelati z recikliranjem materiala

„(a)  Embalaža, ki jo je mogoče predelati z recikliranjem materiala

Embalaža mora biti izdelana tako, da omogoča recikliranje določenega odstotka uporabljenih materialov za izdelavo proizvodov, ki jih je mogoče tržiti, skladno s trenutno veljavnimi standardi v Skupnosti. Ta odstotek se lahko spreminja, odvisno od vrste materiala, iz katerega je embalaža sestavljena.“

Embalaža mora biti izdelana tako, da jo je mogoče – ob upoštevanju sortiranja, čiščenja ter različnih oblik in materialov – tehnično, okoljsko in ekonomsko reciklirati tako, da omogoča recikliranje določenega masnega odstotka uporabljenih materialov za izdelavo proizvodov, ki jih je mogoče tržiti, skladno s trenutno veljavnimi standardi v Skupnosti. Ta odstotek se lahko spreminja, odvisno od vrste materiala, iz katerega je embalaža sestavljena. Oblike in materiale, ki jih ni mogoče sortirati ali ponovno obdelati, je treba nadomestiti s poznanimi in učinkovitimi alternativami.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Direktiva o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Referenčni dokumenti

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.12.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

João Ferreira

25.2.2016

Obravnava v odboru

14.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

11

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Direktiva o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Referenčni dokumenti

(COM(2015)0460 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Datum predložitve EP

2.12.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum sprejetja

24.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

58

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Datum predložitve

7.2.2017

Pravno obvestilo