Procedure : 2015/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0031/2017

Indgivne tekster :

A8-0031/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

BETÆNKNING     ***I
PDF 785kWORD 119k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Simona Bonafè

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0594),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0384/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 15. juni 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0031/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  I betragtning af EU's afhængighed af importerede råstoffer og den hurtige udtynding af mange naturressourcer på kort sigt ligger der en afgørende udfordring i at genanvende så mange ressourcer som muligt inden for EU og styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege de bredere rammer for omstillingen til en cirkulær økonomi og fremhæve de muligheder, som revisionen af direktivet om deponering af affald giver for at forbedre omstillingen.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  Det er nødvendigt at omlægge affaldshåndtering til bæredygtig materialehåndtering. Revisionen af direktivet om deponering af affald giver mulighed herfor.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege de bredere rammer for omstillingen til en cirkulær økonomi, fremhæve behovet for, at affaldshåndtering bliver omdannet til bæredygtig materialehåndtering, og understrege de muligheder, som revisionen af direktivet om deponering af affald giver for at styrke omstillingen.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, fremme en mere cirkulær økonomi, øge energieffektiviteten og mindske Unionens ressourceafhængighed.

Begrundelse

Ud over at beskytte miljøet og menneskers sundhed bør målene for en bedre affaldshåndtering på europæisk plan omfatte en bedre anvendelse af ressourcerne, øget energieffektivitet og mindsket ressourceafhængighed i Unionen for således at tackle problemer i forbindelse med ressourceforsyning.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En ren, effektiv og bæredygtig cirkulær økonomi forudsætter fjernelse af farlige stoffer fra produkter i designfasen og bør i denne sammenhæng tage udgangspunkt i de udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram om udvikling af ikkegiftige materialekredsløb, således at genanvendt affald kan udnyttes som en væsentlig og pålidelig råstofkilde i Unionen.

Begrundelse

EU bør fokusere på at skabe en ren cirkulær økonomi og undgå den store potentielle risiko for tab i fremtiden af offentlighedens og markedets tillid til genanvendt materiale, samtidig med at der skabes en uendelig arv. Hovedbyrden for genanvendelsesvirksomheder er tilstedeværelsen af farlige stoffer i materiale. EU bør fokusere på at fjerne disse farlige stoffer fra produkter og affald og ikke bringe folkesundheden og miljøet i fare ved at undtage visse kategorier af virksomheder eller produkter fra sikkerhedskrav og ved at gøre det umuligt at identificere disse kontaminerede materialer i fremtiden.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved at mindske deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikke-farligt affald.

(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14 bør styrkes, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved gradvist at minimere deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikkefarligt affald. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at dette passer ind i en integreret politik, der sikrer en korrekt anvendelse af affaldshierarkiet, styrker skiftet hen imod forebyggelse, genbrug og genanvendelse og forhindrer et skift fra deponering hen imod forbrænding.

________________

__________________

14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 og COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 og COM(2014) 297.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bør definitionerne i direktiv 1999/31/EF bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF16.

(4)  For at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bør definitionerne i direktiv 1999/31/EF i relevant omfang bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF16.

__________________

__________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at dette direktiv er i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning i sin helhed. Det er derfor nødvendigt, at definitionerne i dette direktiv, hvor det er relevant, også bringes i overensstemmelse med definitionerne i direktiv 1999/31/EF.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald). Ved gennemførelsen af disse begrænsninger for deponering bør der tages hensyn til den tekniske, miljømæssige og økonomiske gennemførlighed af genanvendelse eller andre former for nyttiggørelse af restaffald fra særskilt indsamlet affald.

(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald), med målet om kun at tillade restaffald. Langsigtede investeringer i infrastruktur og i forskning og innovation vil spille en afgørende rolle for mindskelsen af mængden af restaffald fra særskilt indsamlet affald, som det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk, miljømæssigt eller økonomisk muligt at genanvende eller på anden måde nyttiggøre.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Et politisk og samfundsmæssigt incitament til at begrænse yderligere deponering som en bæredygtig måde at håndtere naturressourcerne på i en cirkulær økonomi bør respektere det hierarki til håndtering af affald, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF, og strengt følge en fremgangsmåde, hvor forebyggelse prioriteres højest, og forsigtighedsprincippet respekteres.

Begrundelse

Selvom deponering har mange negative sider, bør den ikke afvises fuldstændig som endestation for nogle typer affald – f.eks. PVC. Den kan være det sikreste sted for et materiale, der indeholder farlige kemiske stoffer, og analyser viser, at deponering generelt er at foretrække frem for forbrænding for plast, der ikke genanvendes, af klimamæssige grunde. Naturligvis er genanvendelse normalt at foretrække, og deponering bør ske efter de højeste standarder.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som er indsamlet særskilt i overensstemmelse med artikel i 22 direktiv 2008/98/EF.

(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige miljømæssige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som skal indsamles særskilt i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2008/98/EF.

Begrundelse

Forbuddet mod deponering af bionedbrydeligt kommunalt affald bør formuleres strengere.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af reduktionsmål for deponering vil lette særskilt indsamling, sortering og genvinding af affald yderligere og undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.

(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af klare og ambitiøse reduktionsmål for deponering vil yderligere tilskynde til investeringer, der skal lette særskilt indsamling, sortering og genanvendelse af affald og undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses på det laveste niveau i affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  En gradvis reduktion af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Med denne reduktion bør det undgås, at faciliteter til håndtering af restaffald udvikler overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse eller simpel mekanisk-biologisk behandling af ubehandlet kommunalt affald, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til håndtering af restaffald fra kommunalt affald. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv.

(8)  En gradvis minimering af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet som fastsat i direktiv 2008/98/EF. Denne gradvise minimering af deponering kræver større ændringer af affaldshåndteringen i mange medlemsstater. Med bedre statistikker over affaldsindsamling og -behandling og bedre sporbarhed af affaldsstrømme bør det kunne undgås, at der udvikles overkapacitet til behandling af restaffald, f.eks. via energiudnyttelse, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til håndtering af restaffald fra kommunalt affald. I lyset af, at visse medlemsstater i nyere tid har foretaget investeringer, som har ført til overkapacitet til energiudnyttelse eller indførelse af simpel mekanisk-biologisk behandling, er det afgørende, at der sendes et klart signal til aktører på affaldsområdet og medlemsstaterne om at undgå investeringer, som er uforenelige med de langsigtede mål i deponerings- og affaldsrammedirektiverne. Derfor kan en grænse for forbrændingen af kommunalt affald i overensstemmelse med målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF og artikel 5 i direktiv 1999/31/EF komme på tale. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  For at medvirke til virkeliggørelsen af dette direktivs mål og sætte gang i omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne og de forskellige økonomiske sektorer. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan bidrage til at højne bevidstheden om nye industrielle løsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, og vil bidrage til at forbinde affaldsindustrien med andre sektorer og fremme en industriel symbiose.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Kommissionen bør fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstater, regionale og især lokale myndigheder og involvere alle relevante civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og miljø- og forbrugerorganisationer.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  Med henblik på at gennemføre og håndhæve målene i dette direktiv på tilstrækkelig vis er det nødvendigt at sikre, at de lokale myndigheder i de områder, hvor der ligger deponeringsanlæg, anerkendes som relevante aktører, idet de lider direkte under konsekvenserne af deponering. Der bør derfor afholdes forudgående offentlig og demokratisk høring på de lokaliteter og i de overkommunale områder, hvor der skal etableres et deponeringsanlæg, og lokalbefolkningen bør sikres en passende kompensation.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8d)  Kommissionen bør garantere, at hvert enkelt deponeringsanlæg i Unionen underkastes en revision for at sikre korrekt gennemførelse af EU-ret og national ret.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber.

(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber, og udvekslingen af bedste praksis mellem de forskellige interessenter bør fremmes.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF at anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(11)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. De indberettede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til indsamling og behandling af data, der er baseret på pålidelige kilder, og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF anvende den fælles metode, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 1999/31/EF, navnlig hvad angår tilpasning af bilagene til dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 16. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Ændringer til bilagene foretages udelukkende efter principperne i nærværende direktiv. Med hensyn til bilag II bør Kommissionen tage hensyn til de generelle principper og generelle procedurer for testning og modtagelse som anført i bilag II. Endvidere bør specifikke kriterier og forsøgsmetoder og tilknyttede grænseværdier fastsættes for hver kategori deponeringsanlæg, herunder om nødvendigt specifikke typer deponeringsanlæg inden for hver kategori, herunder underjordisk opbevaring. Forslag til standardisering af kontrol- prøveudtagnings- og analysemetoder i relation til bilagene bør behandles af Kommissionen med henblik på vedtagelse i givet fald senest to år efter dette direktivs ikrafttræden.

(12)  Med henblik på at ændre direktiv 1999/31/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår tilpasning af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter. Ændringer til bilagene foretages udelukkende efter principperne i nærværende direktiv. Med hensyn til bilag II bør Kommissionen tage hensyn til de generelle principper og generelle procedurer for testning og modtagelse som anført i bilag II. Endvidere bør specifikke kriterier og forsøgsmetoder og tilknyttede grænseværdier fastsættes for hver kategori deponeringsanlæg, herunder om nødvendigt specifikke typer deponeringsanlæg inden for hver kategori, herunder underjordisk opbevaring. Forslag til standardisering af kontrol- prøveudtagnings- og analysemetoder i relation til bilagene bør om nødvendigt behandles af Kommissionen med henblik på vedtagelse i givet fald senest to år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Tilpasning til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår artikel 3, stk. 3, bilag I, punkt 3.5 og bilag II, punkt 5. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201117.

(13)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår definitionen af deponering af ikkefarligt affald, den metode, der skal anvendes til at bestemme permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg under visse betingelser, og, da prøveudtagning af affald kan være behæftet med alvorlige problemer med hensyn til repræsentativitet og prøveudtagningsteknik på grund af forskellige affaldsformers heterogene karakter, udviklingen af en europæisk standard for prøveudtagning af affald. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201117.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Kommissionen og medlemsstaterne skal sikre, at der udvikles planer for bæredygtig nyttiggørelse og bæredygtig alternativ anvendelse af deponeringsanlæg og områder ødelagt af deponering.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i samme aftale.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

 

-1.   En gradvis udfasning af deponering er en grundlæggende betingelse for at støtte Unionens omstilling til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage vigtigheden af en gradvis udfasning af deponering for omstillingen til en cirkulær økonomi i direktivets overordnede mål.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 2 – litra a)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  a) definitionerne på "affald", "kommunalt affald", "farligt affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver", "affaldshåndtering", "særskilt indsamling", "nyttiggørelse", "genanvendelse" og "bortskaffelse", jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(*), finder anvendelse

a)  a) definitionerne på "affald", "kommunalt affald", "farligt affald", "ikkefarligt affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver", "affaldshåndtering", "særskilt indsamling", "nyttiggørelse", "genanvendelse" og "bortskaffelse", jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(*), finder anvendelse

__________________

__________________

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Begrundelse

De relevante definitioner fra artikel 3 i direktiv 2008/98/EF er blev indsat, herunder definitionen af "ikkefarligt affald".

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)   Følgende indsættes som litra aa):

 

"aa)  "restaffald": affald fra en behandlings- eller nyttiggørelsesoperation, herunder en genanvendelsesoperation, som ikke kan nyttiggøres yderligere og som følge heraf skal bortskaffes

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 2 – litra m

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)   I litra m) foretages følgende ændringer:

m)   "bionedbrydeligt affald": enhver type affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning, såsom levnedsmidler og haveaffald samt papir og pap;

"m)  "bionedbrydeligt affald": levnedsmidler og haveaffald, papir, pap, træ og andre former for affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning;"

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 3 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 3, stk. 3, ændres således:

3.  Uden at det indskrænker anvendelsen af direktiv 75/442/EØF kan medlemsstaterne efter eget valg erklære, at deponering af ikke farligt affald, som skal defineres af det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 17 i nærværende direktiv, bortset fra inert affald, som hidrører fra efterforskning efter og udvinding, behandling og oplagring af mineraler samt fra driften af stenbrud, og som deponeres på en sådan måde, at det beskytter mod forurening af miljøet eller skader for menneskers sundhed, kan undtages fra bestemmelserne i bilag I, punkt 2, 3.1, 3.2 og 3.3 i nærværende direktiv.

"3.  Uden at det indskrænker anvendelsen af direktiv 75/442/EØF kan medlemsstaterne efter eget valg erklære, at deponering af ikke farligt affald, bortset fra inert affald, som hidrører fra efterforskning efter og udvinding, behandling og oplagring af mineraler samt fra driften af stenbrud, og som deponeres på en sådan måde, at det beskytter mod forurening af miljøet eller skader for menneskers sundhed, kan undtages fra bestemmelserne i bilag I, punkt 2, 3.1, 3.2 og 3.3 i nærværende direktiv. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, hvori det fastlægges, hvad der udgør deponering af ikkefarligt affald. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2."

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2) – litra -a) (nyt)

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1 affattes således:

1.  Medlemsstaterne opstiller en national strategi til reduktion af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genvinding, kompostering, biogasproduktion eller materiale-/energigenvinding. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.

1.  Medlemsstaterne opstiller i samarbejde med regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering, en national strategi til udfasning af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genanvendelse, kompostering, biogasproduktion og materialegenvinding, eller, når ovennævnte foranstaltninger er umulige, ved energiudnyttelse. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 5 – stk. 3 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  affald, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 22 i direktiv 2008/98/EF.

f)  affald, der er indsamlet særskilt i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 22 i direktiv 2008/98/EF, og emballage og emballageaffald som defineret i artikel 3 i direktiv 94/62/EF;

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 2 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mængden af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den årlige mængde af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.   Senest den 31. december 2025 tager medlemsstaterne kun imod restaffald fra kommunalt affald i deponeringsanlæg for ikkefarligt affald.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 5 – stk. 6 – første afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet kan indrømmes yderligere fem år til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin hensigt om at gøre brug af denne bestemmelse senest 24 måneder før den i stk. 5 fastsatte frist. Forlænges fristen, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger for senest i 2030 at reducere mængden af deponeret kommunalt affald til 20 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

En medlemsstat kan anmode om en femårig forlængelse til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5, hvis den deponerede mere end 65 % af sit kommunale affald i 2013.

 

Medlemsstaten skal indgive en anmodning til Kommissionen for at få en sådan forlængelse senest den 31. december 2028.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EC

Artikel 5 – stk. 6 – andet afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Underretningen ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målene inden den nye frist. Planen skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

Anmodningen om forlængelse ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målet inden den nye frist. Planen udarbejdes på grundlag af en evaluering af de eksisterende affaldshåndteringsplaner og skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

 

Den plan, der er omhandlet i tredje afsnit, skal desuden overholde mindst følgende krav:

 

a)   den gør brug af passende økonomiske instrumenter, som skal tilskynde til anvendelse af affaldshierarkiet, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF

 

b)   den påviser en effektiv anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden med fastslåede langsigtede investeringer, der skal finansiere udviklingen af de affaldshåndteringsinfrastrukturer, der er nødvendige for at opfylde de relevante mål

 

c)   den leverer statistikker af høj kvalitet og giver klare prognoser for affaldshåndteringskapacitet og afstanden til de mål, der er angivet i stk. 5 i denne artikel, artikel 5 og 6 i direktiv 94/62/EF og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF

 

d)   den har fastlagt affaldsforebyggelsesprogrammer, jf. artikel 29 i direktiv 2008/98/EF.

 

Kommissionen vurderer, om kravene i litra a)-d) i fjerde afsnit er opfyldt.

 

Medmindre Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan senest fem måneder efter datoen for modtagelsen, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.

 

Hvis Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan, pålægger den den pågældende medlemsstat at fremlægge en revideret plan senest to måneder efter modtagelsen af denne indsigelse.

 

Kommissionen vurderer den reviderede plan senest to måneder efter modtagelsen heraf og imødekommer eller afviser anmodningen om forlængelse skriftligt. Hvis der ikke foreligger en afgørelse fra Kommissionen inden for nævnte tidsfrist, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.

 

Kommissionen underretter Rådet og Europa-Parlamentet om sine afgørelser, senest to måneder efter at den har truffet disse afgørelser.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 målet, der er fastsat i stk. 5, med henblik på at skærpe det og indføre begrænsninger for deponering af andet ikke-farligt affald end kommunalt affald. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i givet fald ledsaget af et forslag.

7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2018 muligheden for at indføre et mål og begrænsninger for deponering af andet ikkefarligt affald end kommunalt affald. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

 

7a.  Kommissionen skal yderligere undersøge gennemførligheden af at foreslå lovgivningsmæssige rammer for "udvidet affaldsmining" for dermed at muliggøre indvinding af sekundære råstoffer, der er til stede i eksisterende deponeringsanlæg. Medlemsstaterne skal senest den 31. december 2025 kortlægge eksisterende deponeringsanlæg og angive mulighederne for udvidet affaldsmining og dele informationerne.

Begrundelse

Udvidet affaldsmining muliggør ikke alene nyttiggørelse af værdifulde materialer, som kan bringes tilbage i cirkulation, men giver også mulighed for nyttiggørelse af jordarealer, idet det tages i betragtning, at en stor del af EU's 500 000 historiske deponeringsanlæg helt (eller delvis) er beliggende i bymiljøer.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5a – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Rapporterne i stk. 1 skal omfatte følgende:

2.  Rapporterne i stk. 1 skal offentliggøres og omfatte følgende:

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 a – stk. 2 – afsnit b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"ba)  eksempler på bedste praksis, der anvendes i hele Unionen, og som kan give vejledning til udviklingen hen imod opnåelse af de mål, der er fastsat i artikel 5."

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  Følgende artikel 5b indsættes:

 

Artikel 5b

 

Udveksling af bedste praksis og information

 

Kommissionen skal etablere en platform for regelmæssig og struktureret udveksling af bedste praksis og information mellem Kommissionen og medlemsstaterne om den praktiske gennemførelse af kravene i dette direktiv. Denne udveksling vil bidrage til at sikre tilstrækkelig styring, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde, udveksling af bedste praksis såsom innovationsaftaler og peerevalueringer. Endvidere skal platformen give et incitament til foregangslande og give mulighed for at springe led over. Kommissionen sørger for, at resultaterne i relation til platformen gøres offentligt tilgængelige.

Begrundelse

Udvekslingen af bedste praksis og information er vigtig for at gøre det muligt for alle medlemsstater at nå målene.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 6 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

3b)   I artikel 6, litra a), foretages følgende ændringer:

"a)  at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Det er muligt ikke at lade denne bestemmelse omfatte inert affald, som det ikke er teknisk muligt at behandle, eller alle andre former for affald, for hvilke en sådan behandling ikke bidrager til direktivets mål som nævnt i artikel 1, ved at nedbringe mængden af affald eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet"

"a)  at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Det er muligt ikke at lade denne bestemmelse omfatte inert affald, som det ikke er teknisk muligt at behandle, eller alle andre former for affald, for hvilke en sådan behandling ikke bidrager til direktivets mål som nævnt i artikel 1, ved at nedbringe mængden af affald eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet, forudsat at reduktionsmålene i artikel 5, stk. 2, i dette direktiv og genanvendelsesmålene i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF er opfyldt af den pågældende medlemsstat"

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 6 – litra a – andet afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  I artikel 6, litra a), tilføjes følgende punktum:

4)  I artikel 6, litra a), indsættes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med dette litra, ikke hindrer opfyldelsen af målene i direktiv 2008/98/EF, og dette gælder navnlig forhøjelsen af målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, som er fastsat i samme direktivs artikel 11."

"Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med dette litra, ikke hindrer opfyldelsen af målene i direktiv 2008/98/EF, og dette gælder navnlig affaldshierarkiet og forhøjelsen af målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, som er fastsat i samme direktivs artikel 11."

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 15 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport vedrørende målet i artikel 5, stk. 5, skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger, som skal tilskynde til anvendelse af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF."

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 15 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15b

 

Bestemmelse af permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg

 

Kommissionen bør udvikle og godkende den metode, der skal anvendes til at bestemme permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg, på stedet og for hele det område, anlægget dækker, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2."

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 15 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6c.  Følgende artikel 15c indsættes:

 

"Artikel 15c

 

Europæisk standard for prøveudtagning af affald

 

Kommissionen udvikler en europæisk standard for prøveudtagning af affald ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2. Indtil disse gennemførelsesretsakter er vedtaget, kan medlemsstaterne anvende nationale standarder og procedurer."

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 17a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

Begrundelse

Tilpasning til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Bilag I – punkt 3.5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  I bilag I udgår punkt 3.5.

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Bilag II – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b)  I bilag II udgår punkt 5.

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Ordføreren har med en horisontal tilgang valgt at fokusere på de områder, hvor EU-dimensionen har en klar merværdi.

Til dette formål støtter betænkningen effektive tiltag, der skal fremme den effektive anvendelse af ressourcer og en mindskelse af affaldsproduktionen og de miljømæssige virkninger heraf, så der med praktiske midler tilskyndes til omstillingen til en cirkulær økonomi.

Ud fra et ressourcemæssigt synspunkt er den cirkulære økonomi først og fremmest en effektiv økonomisk model, der skal forbedre og også mindske anvendelsen af ressourcer og samtidig tackle problemerne i forbindelse med forsyningen af råstoffer. Miljøet vil således blive bedre beskyttet, mens genindustrialiseringen samtidig vil blive fremmet og den europæiske konkurrenceevne øget på globalt plan, og der vil kunne skabes arbejdspladser af god kvalitet og opstå nye forretningsmuligheder.

En sådan systemisk ændring kræver ambitiøse politikker, som understøttes af en klar retlig ramme, der kan sende de rette signaler til investorerne. Hvis ikke det lykkes at inkorporere klare definitioner og bindende mål i den europæiske lovgivning, vil det kunne hindre fremskridtet hen imod omstillingen.

Ordføreren vil gerne erindre om, at hovedformålet med det syvende miljøhandlingsprogram er at omdanne Unionen til en grøn lavemissionsøkonomi, der anvender ressourcerne effektivt.

Der er derfor behov for et paradigmeskift, der går videre end simpel affaldshåndtering, og som fører til vedtagelsen af politikker, der betragter affald som en regulær ressource i sig selv. For at nå dette mål er det nødvendigt at gennemføre de europæiske affaldsregler fuldt ud, hvilket bør ske ved en nøje anvendelse af affaldshierarkiet og suppleres af yderligere foranstaltninger til mindskelse af affaldsproduktionen. Flere steder opfordrer ordføreren til at huske på, at den cirkulære økonomi først og fremmest bør tackle problemet med affaldshåndtering ud fra et forebyggelsesperspektiv og derefter ved at føre affald tilbage i produktionsprocesserne.

Direktiv om deponering af affald

Mængden af affald, der deponeres, er en stærk indikator, og begrænsninger for deponering kan bruges som løftestang i forbindelse med den cirkulære økonomi. Målene i direktivet om deponering af affald og i affaldsrammedirektivet er indbyrdes forbundne. En mindskelse af mængden af deponeret affald kan kun lade sig gøre og må gå hånd i hånd med højere mål for indsamling og genanvendelse af affald. Deponering bør kun være den sidste udvej for affald, der hverken kan undgås, genanvendes, nyttiggøres eller i det mindste minimeres og renses. Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at ændre direktivet om deponering af affald og om yderligere at begrænse deponeringen af kommunalt affald.

Kommissionens forslag indfører et mål på højst 10 % for deponering af det kommunale affald, der produceres, senest i 2030. Det indeholder også en mulighed for en valgfri overgangsperiode på yderligere fem år for syv specifikt anførte medlemsstater. Desuden indføres et system for tidlig varsling i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, og ordningen for rapportering ændres. Endelig ajourføres bestemmelserne om afledt ret.

Ordføreren bakker op om de fleste af de nævnte elementer, men foreslår, at flere aspekter i forslaget ændres for at gøre det mere sammenhængende og ambitiøst, navnlig:

Udfasning i stedet for mindskelse af deponering:

Som forklaret ovenfor bør deponering på lang sigt kun være tilladt, når der ikke findes alternativer. Selv om det ikke nødvendigvis påvirker gennemførelsen umiddelbart, er det vigtigt at anvende et klart sprog i hele teksten og signalere, at et kvantitativt reduktionsmål ikke er et mål i sig selv, men blot tjener som middel til at opnå en bæredygtig ressourceforvaltning. Det bør derfor nævnes i teksten, at det kun er behandlet affald, der ikke længere kan genanvendes, som kan deponeres.

En gradvis tilgang til et mere ambitiøst 2030-mål:

Erfaringen viser, at gennemførelse af miljølovgivning kræver konstant overvågning. Ordføreren fastsætter et mere ambitiøst mål på 5 % for deponering af restaffald i stedet for 10 % for 2030, hvilket bedre afspejler princippet om en cirkulær økonomi.

En yderligere overgangsperiode for medlemsstater med gennemførelsesudfordringer:

Selv om ordføreren hilser Kommissionens forslag om en fleksibel tilgang velkommen, er opførelsen af syv udvalgte medlemsstater vilkårlig, uretfærdig og demotiverende for alle involverede parter. Ordføreren foreslår at basere overgangsperioden på gennemsigtige og forståelige kriterier og fastlægge en utvetydig tilladelsesprocedure for enhver afvigelse.

Mulige begrænsninger for deponering af andet ikkefarligt affald end kommunalt affald:

Ordføreren beklager manglen på ambition i Kommissionen forslag med hensyn til affald fra andre kilder end kommuner og foreslår et mandat med henblik på en ændring og et tilhørende valgfrit mål allerede i 2018.

Ensartede bestemmelser for bestemmelse af permeabilitetskoefficienten for deponeringsanlæg og for prøveudtagning af affald:

Ordføreren noterer sig, at Kommissionen undlader at varetage sine opgaver som omhandlet i bilag I og II. Disse bestemmelser er imidlertid nødvendige for at sikre en sikker drift af deponeringsanlæg. Ordføreren foreslår derfor en meget præcis formulering, så Kommissionen kan udvikle og vedtage de påkrævede tekniske bestemmelser.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (19.10.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Pavel Telička

KORT BEGRUNDELSE

Den 2. december 2015 vedtog Europa-Kommissionen en ny pakke om cirkulær økonomi, der omfatter en handlingsplan for den cirkulære økonomi og fire lovgivningsforslag om affald. Formålet med disse lovgivningsforslag er at opstille mål for affaldsreduktion, herunder mål for deponering, genbrug og genanvendelse, der skal nås inden 2030. Med forslagene fastlægges også en ambitiøs og troværdig langsigtet fremgangsmåde for affaldshåndtering og genanvendelsesaktiviteter.

Selv om ITRE-Udvalget besluttede at dele pakken i fire separate sager, er disse sager indbyrdes tæt forbundne. Mange af ændringerne vedrørende statistik og definitioner af affald fremsættes inden for affaldsrammedirektivet, mens mål og forpligtelser på grundlag af disse definitioner eller statistikker fremsættes i forbindelse med de andre tre direktiver. Det er således nødvendigt at sikre sammenhæng mellem alle sagerne.

Ordføreren for udtalelsen hilser Europa-Kommissionens reviderede forslag velkommen, da det repræsenterer en bredere, mere helhedsorienteret og også mere realistisk tilgang. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er afgørende for at sikre lige vilkår for medlemsstaterne og for en effektiv affaldshåndtering i EU. Der er utvivlsomt behov for yderligere forbedringer på dette område. De mål, som Europa-Kommissionen foreslår, skal være ambitiøse, men også realistiske og mulige at nå for alle medlemsstaterne, da EU ellers risikerer, at der opstår en fragmentering af det indre marked og en ikkeinklusiv og dermed ujævn udvikling på dette område. En korrekt fremgangsmåde indebærer en langsigtet vision med tilstrækkeligt ambitiøse mål. Ordføreren har dog stadig sine tvivl med hensyn til den metode, der er anvendt til fastlæggelse af målene, hvor hensigtsmæssige de end måtte være. Efter indsamling af pålidelige og sammenlignelige data vil det desuden være nødvendigt at gennemgå målene og ambitionerne igen på et passende niveau. Ordføreren beklager også, at der i hele forslaget mangler fokus på uddannelse og information, som bør indtage en særdeles central placering i omstillingen.

Formålet med ændringsdirektivet om deponering af affald er at forbedre affaldshåndteringen i EU ved at indføre mål for begrænsning af deponering, der skal nås inden 2030 og yderligere mål for begrænsning af særskilt indsamlet affald, herunder bioaffald. Dette forslag bør tilskynde til yderligere sortering og genanvendelse af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet (se affaldsrammedirektivet). Ordføreren hilser forslaget velkommen og slår til lyd for, at definitionerne og nøjagtige statistikker skal udgøre hjørnestenene i hele affaldslovgivningen, og at de er uundgåelige, når fremskridtene med at nå målene i affaldslovgivningen og for den cirkulære økonomi skal måles.

Ordføreren vil gerne understrege betydningen af, at oplysninger og bedste praksis ikke blot udveksles på EU-niveau, men også på tværs af forskellige sektorer af økonomien, herunder affaldsindustrien og finanssektoren. Dette kan opnås ved, at der indføres kommunikationsplatforme, som kan hjælpe med at øge bevidstheden om nye industriløsninger og give mulighed for et bedre overblik over tilgængelig kapacitet samt støtte industriel symbiose, hvilket kan bidrage væsentligt til omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Ordføreren mener også, at de finansielle midler, som Kommissionen har afsat til omstillingen, kan bruges til forskningsprojekter vedrørende affaldsbehandling, navnlig for så vidt angår farligt affald.

Ordføreren ser med tilfredshed på forslaget om at forenkle indberetningsforpligtelsen for medlemsstaterne, selv om nogle dele af Kommissionens forslag ikke kan fortolkes entydigt. Kommissionen foreslår også et system med indberetning hvert tredje år, men spørgsmålet er, hvordan disse frister vil blive overholdt i praksis, og hvornår indberetningsprocessen skal påbegyndes efter gennemførelsen af dette direktiv for at give tilstrækkelig tid til overvejelser og eventuelle yderligere foranstaltninger.

Ordføreren støtter begrænsninger for deponering af bioaffald, men han mener, at det bør være obligatorisk at indsamle bioaffald særskilt, og at behovet for obligatorisk særskilt indsamling af bioaffald bør fremhæves yderligere i affaldsrammedirektivet. Ordføreren vil derfor fremsætte yderligere ændringsforslag vedrørende obligatorisk særskilt indsamling af bioaffald i affaldsrammedirektivet for at skabe en klar forbindelse mellem de to sager.

Der er store forskelle på den absolutte mængde af affald, der produceres i de enkelte medlemsstater. Den beregningsmetode for deponeringsmålene, som Kommissionen har foreslået (i procenter), afspejler ikke i tilstrækkelig grad disse forskelle. Ordføreren mener, at Kommissionen også bør vurdere et yderligere mål baseret på den samlede mængde affald, der kan deponeres, beregnet i antal kilogram pr. person pr. år. Det ville gøre det lettere at foretage sammenligninger mellem medlemsstaterne og give mulighed for en bedre vurdering af affaldsforebyggelse, som befinder sig på det højeste niveau i affaldshierarkiet. Det ville derfor også bidrage til at nedbringe den samlede mængde affald, der produceres hvert år.

Ordføreren ønsker at fremhæve behovet for, at den eksisterende affaldslovgivning gennemføres og håndhæves korrekt. Ethvert yderligere tiltag fra Kommissionens side bør tage hensyn til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme energiomstillingen og energieffektiviteten og en mere cirkulær økonomi, som vil gøre det muligt at mindske Unionens afhængighed af naturressourcer.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved at mindske deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikke-farligt affald.

(2)  De mål om begrænsning af deponering, der er fastsat i Rådets direktiv 1999/31/EF14 bør revideres, så de bedre afspejler Unionens mål om omstillingen til en cirkulær økonomi og skabe fremdrift med hensyn til gennemførelsen af råstofinitiativet15 ved gradvist at mindske deponering af affald, der er bestemt til deponeringsanlæg for ikkefarligt affald, indtil den er udfaset fuldstændig.

__________________

__________________

14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

14 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 og COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 og COM(2014) 297.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald). Ved gennemførelsen af disse begrænsninger for deponering bør der tages hensyn til den tekniske, miljømæssige og økonomiske gennemførlighed af genanvendelse eller andre former for nyttiggørelse af restaffald fra særskilt indsamlet affald.

(5)  Der kan skabes klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele ved yderligere at begrænse deponering – indledningsvis med de affaldsstrømme, der indsamles særskilt (f.eks. plast, metal, glas, papir og bioaffald). Forbedringen af den tekniske, miljømæssige og økonomiske gennemførlighed af genanvendelse bør understøttes yderligere med det mål at reducere mængden af restaffald fra særskilt indsamlet affald mest muligt.

Begrundelse

Affald, der er indsamlet særskilt og kan genanvendes, bør ikke ende i et deponeringsanlæg. Der er behov for yderligere investeringer for at mindske mængden af restaffald.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som er indsamlet særskilt i overensstemmelse med artikel i 22 direktiv 2008/98/EF.

(6)  Bionedbrydeligt kommunalt affald udgør en stor andel af det kommunale affald. Deponering af ubehandlet, bionedbrydeligt affald forårsager betydelige miljømæssige skadevirkninger i form af drivhusgasemissioner og forurening af overfladevand, grundvand, jord og luft. Direktiv 1999/31/EF indeholder allerede mål for omdirigering af bionedbrydeligt affald, men der bør indføres yderligere restriktioner for deponering af bionedbrydeligt affald, idet det forbydes at deponere bionedbrydeligt affald, som bør indsamles særskilt i overensstemmelse med artikel 22 i direktiv 2008/98/EF. Kommissionen og medlemsstaterne bør tilskynde til brug af alternative foranstaltninger med henblik på bæredygtig behandling af bionedbrydeligt affald i overensstemmelse med nye teknologier og teknikker, f.eks. ormekompostering eller bioforgasning.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af reduktionsmål for deponering vil lette særskilt indsamling, sortering og genvinding af affald yderligere og undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.

(7)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Fastsættelsen af klare reduktionsmål for deponering og udvikling af et rammeprogram med en tidsplan for, hvornår målene skal opfyldes, bør yderligere tilskynde til og lette særskilt indsamling, sortering og genanvendelse af affald. Endvidere bør disse ambitiøse mål skabe en passende ramme for fremme af offentlige og private investeringer i infrastruktur, forskning og kompetencer, og de bør undgå, at potentielt genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  En gradvis reduktion af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Med denne reduktion bør det undgås, at faciliteter til håndtering af restaffald udvikler overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse eller simpel mekanisk-biologisk behandling af ubehandlet kommunalt affald, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til håndtering af restaffald fra kommunalt affald. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv.

(8)  En gradvis reduktion af deponering er nødvendig for at forebygge skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet og for at sikre, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt kan nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet som fastsat i direktiv 2008/98/EF. Denne gradvise reduktion af deponering kommer i høj grad til at ændre affaldshåndteringen i mange medlemsstater. Med bedre statistikker over affaldsindsamling og -behandling bør det kunne undgås, at faciliteter til behandling af restaffald udvikler overkapacitet, f.eks. via energiudnyttelse eller simpel mekanisk-biologisk behandling af ubehandlet kommunalt affald, da dette vil undergrave opfyldelsen af Unionens langsigtede mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald som fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF. For at undgå skadevirkninger for menneskers sundhed og miljøet bør medlemsstaterne på tilsvarende vis træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun affald, der har været underkastet behandling, deponeres, men uden at overholdelsen af en sådan forpligtelse fører til, at der skabes overkapacitet til behandling af restaffald fra kommunalt affald. Overholdelsen af en sådan forpligtelse vil bidrage til, at der opnås sorteret materiale af høj kvalitet. Med henblik herpå er det nødvendigt, at bestræbelserne for at afskaffe deponering ikke fører til en stigning i forbrændingsmængden og -kapaciteten eller til overdreven brug af deponering. For at sikre sammenhæng mellem de mål, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 2008/98/EF, og de reduktionsmål for deponering, der er defineret i artikel 5 i nærværende direktiv, og sikre en koordineret planlægning af den infrastruktur og de investeringer, der er nødvendig for at opfylde disse mål, bør de medlemsstater, der kan indrømmes mere tid til at nå målene for genanvendelse af kommunalt affald, også gives mere tid til at nå reduktionsmålet for deponering for 2030 som fastsat i nærværende direktiv. Det er også nødvendigt at sikre, at overførsel af affald behandles på den mest omkostningseffektive og bæredygtige måde i overensstemmelse med principperne og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/20061a, herunder navnlig principperne om nærhed, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet, og disse overførsler bør derfor nøje overvåges og koordineres, så det sikres, at de foregår på en måde, der er i overensstemmelse med principperne og præmisserne for den cirkulære økonomi.

 

_____________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2016 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Kommissionen bør vurdere hensigtsmæssigheden af at indføre et mål for den samlede mængde affald, for kommunalt affald eller for alle former for affald uanset oprindelse, som kan deponeres, beregnet i antal kilogram pr. person pr. år. Et sådant mål ville gøre det lettere at foretage sammenligninger mellem medlemsstaterne og give mulighed for en bedre vurdering af affaldsforebyggelse, som udgør det øverste trin i affaldshierarkiet. Det ville derfor også bidrage til at nedbringe den samlede mængde affald, der produceres hvert år.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Med henblik på at bidrage til opfyldelsen af målene i direktiv 1999/31/EF bør Kommissionen fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis både mellem medlemsstaterne, subnationale myndigheder, særligt hvis myndigheder på disse niveauer er ansvarlige for affaldshåndteringen, og mellem forskellige økonomiske sektorer, herunder affaldsindustrien og finanssektoren. Dette kan opnås ved, at der indføres kommunikationsplatforme, som kan hjælpe med at øge bevidstheden om nye industriløsninger og give mulighed for et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, og som kan bidrage til at forbinde affaldsindustrien og finanssektoren og til at støtte en industriel symbiose under stadig hensyntagen til vigtigheden af at opretholde den europæiske industris konkurrenceevne.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber.

(9)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber, og udvekslingen af bedste praksis mellem de forskellige interessenter bør fremmes.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF at anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(11)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en harmoniseret metode til dataindsamling og -behandling samt indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, som bør være Eurostat, og ved at ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten, som bør være baseret på et harmoniseret format. Pålidelig rapportering af sammenlignelige statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 1999/31/EF anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Deponering af farligt affald, som er indsamlet sammen med ikkefarligt affald (kommunalt affald, industriaffald, andre former), kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Forskningsprogrammer vedrørende behandling af farligt affald ville bidrage til at reducere en sådan deponering. EU-midler, som afsættes til støtte for omstillingen til den cirkulære økonomi, kunne derfor anvendes til sådanne programmer.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i samme aftale.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 2 – litra m

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ba)  Litra m) affattes således:

m)   "bionedbrydeligt affald": enhver type affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning, såsom levnedsmidler og haveaffald samt papir og pap;

m)   "bionedbrydeligt affald": levnedsmidler og haveaffald, papir og pap samt træ, ikkeanimalsk landbrugsaffald, såsom halm, og enhver anden type affald, der kan undergå en anaerob eller aerob nedbrydning;

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-a)   Stk. 1 affattes således:

1.  Medlemsstaterne opstiller en national strategi til reduktion af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genvinding, kompostering, biogasproduktion eller materiale-/energigenvinding. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.

1.  Medlemsstaterne opstiller en national strategi til fremskyndet reduktion af deponeringen af bionedbrydeligt affald senest to år efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og meddeler Kommissionen denne strategi. Strategien skal omfatte foranstaltninger til gennemførelse af målsætningerne i stk. 2, navnlig ved genvinding, kompostering, biogasproduktion eller materiale-/energigenvinding. Inden 30 måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet med en oversigt over de nationale strategier.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 5 – stk. 5-7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mængden af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mængden af deponeret kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

 

5a.  Senest den 31. december 2030 tager medlemsstaterne kun imod ikkefarligt restaffald fra kommunalt affald og erhvervs- og industriaffald i deponeringsanlæg for ikkefarligt affald.

6.  Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet kan indrømmes yderligere fem år til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin hensigt om at gøre brug af denne bestemmelse senest 24 måneder før den i stk. 5 fastsatte frist. Forlænges fristen, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger for senest i 2030 at reducere mængden af deponeret kommunalt affald til 20 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

6.  Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet kan indrømmes yderligere fem år til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 5. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin hensigt om at gøre brug af denne bestemmelse senest 24 måneder før den i stk. 5 fastsatte frist. Forlænges fristen, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger for senest i 2030 at reducere mængden af deponeret kommunalt affald til 20 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.

Underretningen ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målene inden den nye frist. Planen skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

Underretningen ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målene inden den nye frist. Planen skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 målet, der er fastsat i stk. 5, med henblik på at skærpe det og indføre begrænsninger for deponering af andet ikke-farligt affald end kommunalt affald. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i givet fald ledsaget af et forslag.".

7.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 målet, der er fastsat i stk. 5, med henblik på eventuelt at reducere det yderligere til 5%, med forbehold af en konsekvensanalyse, og indføre begrænsninger for deponering af andet ikkefarligt affald end kommunalt affald. Kommissionen vurderer også, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre et mål for den samlede mængde affald, der kan deponeres, eksempelvis udtrykt i antal kilogram pr. person pr. år inden for det autoriserede område. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et forslag.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 1 – litra a) – nr. iii

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(4 a)  Artikel 8, litra a), nr. iii), affattes således:

iii)  at deponeringsanlægget vil blive drevet således, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af ulykker og begrænsning af følgerne af sådanne ulykker

iii)   at deponeringsanlægget vil blive drevet således, at der løbende træffes de nødvendige forebyggende foranstaltninger for at mindske risikoen for ulykker og følgerne af sådanne ulykker"

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 14a

 

Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

1.   Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Medlemsstaterne kan med henblik herpå gøre brug af de økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, der er anført i bilag IIIa.

 

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger, de har indført i henhold til stk. 1, senest den [indsæt dato atten måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato."

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 5, stk. 2 og 5, til Kommissionen. De indsamler, behandler og rapporterer sammenlignelige data elektronisk efter en harmoniseret metode senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i et format, der fremmer målsætningerne om genbrug og åbne data, og som fastlægges af Kommissionen i henhold til stk. 5. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].

2.  Medlemsstaterne rapporterer data vedrørende gennemførelsen af de mål, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, indtil den 1. januar 2025.

2.  Medlemsstaterne rapporterer data vedrørende gennemførelsen af de mål, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, indtil den 1. januar 2025.

3.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.

3.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport. Kvalitetskontrolrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med et harmoniseret format.

4.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

4.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed, og spørgsmålet om tilgængeligheden af åbne data. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter medlemsstaternes første indberetning af data og derefter hvert tredje år.

5.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 17, stk. 2, i dette direktiv.".

5.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 17a delegerede retsakter, som fastlægger formatet for rapportering af sammenlignelige data samt den harmoniserede metode i henhold til stk. 1 og for den kvalitetskontrolrapport, der er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 17a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 16, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra den [indsæt datoen for dette direktivs ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 15 og 16, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra den [indsæt datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 1999/31/EF

Artikel 17a –stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15 og 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

direktiv 1999/10/EF

Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – litra e

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

9a)  Punkt 1.1, litra e), i bilag I affattes således:

"e)  beskyttelse af natur- eller kulturværdier i området.

"e)  risikoen for lokale økosystemer, hjemmehørende vilde dyr og planter samt kulturværdier i området."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Bilag III a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)   Som bilag IIIa indsættes bilaget til dette direktiv.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Bilag (nyt)

Direktiv 1999/31/EF

Bilag III a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG

 

Følgende indsættes som bilag IIIa:

 

"Bilag IIIa

 

Instrumenter til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet og omstillingen til en cirkulær økonomi

 

1. Økonomiske instrumenter:

 

1.1.  En gradvis forhøjelse af deponeringsafgifter og/eller gebyrer for alle kategorier af affald (kommunalt, inert og andet)

 

1.2.  Indførelse eller forhøjelse af forbrændingsafgifter og/eller — gebyrer

 

1.3.  Ordninger for direkte prisstøtte til fremme af genbrug, reparation og genanvendelse

 

1.4.  Internalisering af positive og negative eksternaliteter i forbindelse med genanvendelse og primære råstoffer

 

1.5.  Indførelse af lav moms eller nulmoms på reparation, materialer til reparation og salg af genbrugsvarer

 

1.6.  En gradvis udvidelse til hele medlemsstaternes område af systemer med volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-as-you-throw) for at give producenter af kommunalt affald incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.7.  Grønne afgifter eller avancerede bortskaffelsesgebyrer, som skal anvendes for produkter, for hvilke der ikke er indført programmer vedrørende udvidet producentansvar

 

1.8.  Foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten af bestående og kommende producentansvarsordninger

 

1.9.  Investeringsstøtte til projekter, der fremmer anvendelsen af affaldshierarkiet

 

1.10  Udvidelse af anvendelsesområdet for producentansvarsordninger til nye affaldsstrømme

 

1.11.  Pant- og retursystemer og andre systemer, der giver producenter af kommunalt affald og økonomiske operatører incitamenter til at reducere, genbruge og genanvende deres affald

 

1.12.  Økonomiske incitamenter for lokale myndigheder til at fremme forebyggelse og udvikle og intensivere systemer for særskilt indsamling

 

1.13.  Foranstaltninger til støtte for udviklingen af genbrugssektorer

 

1.14.  Kriterier for grønne offentlige indkøb, der fremmer affaldshierarkiet

 

1.15.  Foranstaltninger til at udfase skadelige subsidier, som ikke er i overensstemmelse med affaldshierarkiet

 

1.16.  Incitamenter for design og markedsføring af affaldsforebyggende produkter såsom reparerbare produkter.

 

2.  Andre foranstaltninger:

 

2.1.  Specifikt forbud mod forbrænding af genanvendeligt affald

 

2.2.  Markedsrestriktioner for engangsprodukter og -emballage og for produkter og emballage, som ikke kan genanvendes

 

2.3.  Tekniske og skattemæssige foranstaltninger til at støtte udviklingen af markeder for genbrugsvarer og genanvendte (herunder komposterede) materialer samt til at forbedre kvaliteten af genanvendte materialer

 

2.4.  Foranstaltninger såsom afgiftsrefusioner og/eller -fritagelser

 

2.5.  Foranstaltninger til at øge den offentlige bevidsthed om god affaldshåndtering og nedbringelse af affaldsmængden, herunder ad hoc-kampagner for at mindske affaldsmængden ved kilden og sikre en stor deltagelse i ordninger for særskilt indsamling

 

2.6.  Foranstaltninger til at sikre en passende koordinering, herunder ved hjælp af digitale midler, mellem alle kompetente offentlige myndigheder, som er involveret i affaldshåndtering, og inddragelse af andre vigtige interessenter

 

2.7.  Anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere udviklingen af den infrastruktur for affaldshåndtering, der er nødvendig for at nå de relevante mål

 

2.8.  Anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse

 

2.9.  Oprettelse af kommunikationsplatforme for at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem industrier, arbejdsmarkedets parter, lokale myndigheder samt medlemsstater

 

2.10.  Indførelse af mindsteindhold af genanvendte materialer i produkter

 

2.11.  Alle andre relevante alternative eller supplerende foranstaltninger, der sigter mod at opfylde samme formål som dem, der er anført i punkt 2.1 til 2.10. ".

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Referencer

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Pavel Telička

28.1.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Referencer

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Dato for høring af EP

2.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Dato for indgivelse

7.2.2017

Juridisk meddelelse