Postupak : 2015/0274(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0031/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0031/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 887kWORD 110k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća  o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Simona Bonafè

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0594),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0384/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0031/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  S obzirom na ovisnost Unije o uvozu sirovina i na brzo iscrpljivanje značajne količine prirodnih resursa u kratkoročnom razdoblju, glavni je izazov vratiti što više resursa na područje Unije te poticati prelazak na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi okvir procesa prelaska na kružno gospodarstvo i istaknuti prilike za tu tranziciju koje nudi revizija Direktive o odlagalištima otpada.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.a)  Gospodarenje otpadom treba pretvoriti u održivo upravljanje materijalima. Revizija Direktive o odlagalištima otpada nudi priliku da se taj cilj ostvari.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi okvir procesa prelaska na kružno gospodarstvo, naglasiti potrebu da se gospodarenje otpadom pretvori u održivo upravljanje materijalima i istaknuti prilike za tu tranziciju koje nudi revizija Direktive o odlagalištima otpada.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa, promicanja više kružnoga gospodarstva, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja ovisnosti Unije o resursima.

Obrazloženje

Cilj boljeg gospodarenja otpadom na europskoj razini trebalo bi, uz zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja, biti bolje korištenje resursa, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje ovisnosti Unije o resursima, čime bi se uhvatilo u koštac s problemima povezanim s opskrbom resursima.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Za postizanje čistog, djelotvornog i održivog kružnog gospodarstva potrebno je ukloniti štetne tvari iz proizvoda prilikom njihova osmišljavanja i u tom bi kontekstu u okviru kružnog gospodarstva trebalo prepoznati jasne odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, kojim se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materijala kako bi se reciklirani otpad mogao iskoristiti kao važan i pouzdan izvor sirovina za Uniju.

Obrazloženje

EU bi trebao biti usmjeren na stvaranje čistog kružnog gospodarstva i izbjeći potencijalni veliki rizik od budućeg gubitka povjerenja javnosti i tržišta u reciklirane materijale, stvarajući pritom trajnu ostavštinu. Glavni teret za subjekte koji recikliraju jest prisutnost štetnih tvari u materijalima. EU bi trebao težiti uklanjanju tih štetnih tvari iz proizvoda i otpada, a ne tome da dovodi u opasnost javno zdravlje i okoliš izuzimanjem određenih vrsta poslovanja ili proizvoda iz sigurnosnih zahtjeva i onemogućivanjem identifikacije tih kontaminiranih materijala u budućnosti.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta za neopasan otpad.

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi ojačati kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 postupnim što većim smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta za neopasan otpad. Komisija i države članice trebale bi se pobrinuti za to da se to uklapa u integriranu politiku kojom se jamči pravilna primjena hijerarhije otpada, doprinosi pomaku prema sprečavanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju te sprečava prelazak s odlaganja otpada na njegovo spaljivanje.

________________

__________________

14 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)

14 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Osim toga, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, trebalo bi uskladiti definicije iz Direktive 1999/31/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

(4)  Osim toga, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, trebalo bi po potrebi uskladiti definicije iz Direktive 1999/31/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.

__________________

__________________

16 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

16 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Obrazloženje

Važno je zajamčiti dosljednost ove Direktive s ukupnim zakonodavstvom Unije u području otpada. Stoga se, u slučajevima u kojima je to primjereno, definicije sadržane u ovoj Direktivi trebaju uskladiti s onima iz Direktive 1999/31/EZ.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice, plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad) proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Pri provedbi tih ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi uzeti u obzir tehničku, ekološku ili gospodarsku izvedivost recikliranja ili drugih postupaka oporabe otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada.

(5)  Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice, plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad), s ciljem da se prihvaća samo preostali otpad, proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Dugoročna ulaganja u infrastrukturu i u istraživanje i inovacije imat će ključnu ulogu u smanjenju količine otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada, čije recikliranje ili drugi oblik oporabe trenutno nisu izvedivi zbog tehničkih ili ekonomskih razloga ili razloga povezanih s okolišem.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Politički i društveni poticaj za daljnje ograničavanje odlaganja otpada kao održivog načina postupanja s prirodnim resursima unutar kružnog gospodarstva trebao bi poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom iz članka 4. Direktive 2008/98/EZ te bi se trebao striktno primjenjivati pristup u kojem sprečavanje ima prednost i kojim se poštuje načelo predostrožnosti.

Obrazloženje

Iako odlagalište ima mnogo negativnih aspekata, ne bi trebalo posve odustati od njegove namjene za neke vrste otpada, na primjer PVC-a. Ono može biti najsigurnije mjesto za materijal koji sadrži opasne kemikalije, a kada je riječ o plastici, analize su pokazale da ju je iz klimatskih razloga prihvatljivije odlagati na odlagalištima nego spaljivati. Jasno je da je recikliranje obično najprimjerenija opcija, a da se odlaganje otpada na odlagališta mora provoditi prema najvišim standardima.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.

(6)  Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji bi se trebao odvojeno prikupljati u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.

Obrazloženje

Treba jasnije formulirati zabranu odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta dodatno će se olakšati odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada te izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(7)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem jasnih i ambicioznih ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta dodatno će se potaknuti ulaganja u cilju promicanja odvojenog prikupljanja, sortiranja i recikliranja otpada te izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na najnižoj razini hijerarhije otpada.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Postupno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Tim bi se smanjenjem trebalo izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom ili niskokvalitetnom mehaničkom biološkom obradom neobrađenog komunalnog otpada, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom.

(8)  Postupno maksimalno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada utvrđenom Direktivom 2008/98/EZ. To postupno maksimalno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta zahtijevat će velike promjene u gospodarenju otpadom u mnogim državama članicama. Boljim statističkim podacima o prikupljanju i obradi te boljom sljedivošću tokova otpada trebalo bi biti moguće izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada. U svjetlu nedavnih ulaganja u nekim državama članicama koja su dovela do prevelikog kapaciteta za energetsku oporabu ili do uvođenja mehaničke biološke obrade, nužno je dati jasan signal poduzećima koja se bave otpadom i državama članicama kako bi se izbjegla ulaganja koja su nespojiva s dugoročnim ciljevima utvrđenima u Direktivi o odlagalištima otpada i Okvirnoj direktivi o otpadu. Iz tih razloga trebalo bi razmotriti uvođenje granice za spaljivanje komunalnog otpada u skladu s ciljevima pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje iz članka 11. Direktive 2008/98/EZ i članka 5. Direktive 1999/31/EZ. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  U cilju postizanja ciljeva ove Direktive i pospješivanja prelaska na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te kojima bi se doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.b)  Komisija treba promicati koordinaciju i razmjenu informacija i primjera najbolje prakse među državama članicama te među regionalnim i posebno lokalnim tijelima, uz sudjelovanje svih relevantnih organizacija civilnog društva, uključujući socijalne partnere te organizacije koje se bave okolišem i organizacije potrošača.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.c)  Kako bi se ciljevi ove Direktive provodili i primjenjivali na odgovarajući način, potrebno je osigurati da lokalna tijela na područjima na kojima su smještena odlagališta budu priznata kao relevantni sudionici jer oni izravno trpe posljedice odlaganja otpada na odlagališta. Stoga treba unaprijed zajamčiti javno i demokratsko savjetovanje u mjestima i nadopćinskim jedinicama gdje će se napraviti odlagalište te treba uvesti odgovarajuće obeštećenje za lokalno stanovništvo.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.d)  Komisija treba zajamčiti reviziju svakog odlagališta u Uniji da bi se osigurala pravilna provedba prava Unije i nacionalnog prava.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva.

(9)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva te bi trebalo potaknuti razmjenu najboljih praksi između raznih dionika.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(11)  Podatci i informacije koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka. Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebale upotrebljavati zajedničku metodologiju koju je Komisija razvila u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 1999/31/EZ, posebno u cilju prilagodbe njezinih priloga znanstvenom i tehničkom napretku, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu članka 16. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravodobno i primjereno dostavljanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. Sve izmjene priloga trebalo bi izvršiti isključivo u skladu s načelima utvrđenima ovom Direktivom. U tu svrhu, kad je riječ o Prilogu II., Komisija bi trebala uzeti u obzir opća načela i opće postupke za ispitivanje i kriterije za prihvat utvrđene u Prilogu II. Osim toga, za svaku kategoriju odlagališta, uključujući, prema potrebi, posebne vrste odlagališta unutar svake kategorije, među ostalim i podzemno odlagalište, trebalo bi utvrditi posebne kriterije i metode ispitivanja te pripadajuće granične vrijednosti. Komisija bi, prema potrebi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive trebala razmotriti donošenje prijedloga za standardizaciju metoda nadzora, uzorkovanja i analize povezanih s prilozima.

(12)  Kako bi se izmijenila Direktiva 1999/31/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu prilagodbe priloga znanstvenom i tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito radi osiguravanja ravnomjernog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a njihovi stručnjaci trebali bi sustavno imati pristup sastancima Komisijinih stručnih skupina zaduženih za pripremu delegiranih akata. Sve izmjene priloga trebalo bi izvršiti isključivo u skladu s načelima utvrđenima ovom Direktivom. U tu svrhu, kad je riječ o Prilogu II., Komisija bi trebala uzeti u obzir opća načela i opće postupke za ispitivanje i kriterije za prihvat utvrđene u Prilogu II. Osim toga, za svaku kategoriju odlagališta, uključujući, prema potrebi, posebne vrste odlagališta unutar svake kategorije, među ostalim i podzemno odlagalište, trebalo bi utvrditi posebne kriterije i metode ispitivanja te pripadajuće granične vrijednosti. Komisija bi, prema potrebi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive trebala razmotriti donošenje prijedloga za standardizaciju metoda nadzora, uzorkovanja i analize povezanih s prilozima.

Obrazloženje

Usklađivanje s Međuinstitucijskim sporazumom od 13. travnja 2016.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 1999/31/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu članka 3. stavka 3., Priloga I. točke 3.5. i Priloga II. točke 5. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća17.

(13)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 1999/31/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti provedbene ovlasti u vezi s definicijom odlaganja neopasnog otpada, metodom koju treba koristiti za određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta pod određenim uvjetima i, iz razloga što uzorkovanje otpada može predstavljati ozbiljne probleme u pogledu reprezentativnosti i tehnika s obzirom na raznoliku prirodu različitih vrsta otpada, razvojem europskog standarda za uzorkovanje otpada. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća17.

__________________

__________________

17 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

17 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Komisija i države članice trebaju osigurati izradu planova za održivu oporabu i održivo alternativno korištenje odlagalištima otpada i područjima narušenima odlagalištima.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.b  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., a trebalo bi je provesti i primijeniti u skladu sa smjernicama iz tog sporazuma.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 1. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 1. dodaje se sljedeći stavak:

 

-1.   Postupno ukidanje odlaganja na odlagalištima osnovni je preduvjet za podršku prelasku Unije na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Bitno je općim ciljem Direktive obuhvatiti važnost postupnog ukidanja odlaganja na odlagalištima radi prelaska na kružno gospodarstvo.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  primjenjuju se definicije ‚otpad’, ‚komunalni otpad’, ‚opasan otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*).

(a)  primjenjuju se definicije ‚otpad’, ‚komunalni otpad’, ‚opasan otpad’, ‚neopasan otpad’‚ proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*).

__________________

__________________

(*) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).”;

(*) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).”;

Obrazloženje

Uvrštene su relevantne definicije iz članka 3. Direktive 2008/98/EZ, uključujući definiciju „neopasnog otpada”.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)   umeće se sljedeća točka (aa):

 

„(aa)  ‚preostali otpad’ znači otpad koji je nastao postupkom obrade ili oporabe, uključujući recikliranje, koji se ne može dodatno oporabiti te se stoga mora zbrinuti;”

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 2. – točka m

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)   točka m mijenja se kako slijedi:

(m)   „biorazgradivi otpad” znači svaki otpad koji podliježe anaerobnom ili aerobnom raspadanju, kao što je to slučaj s otpadom iz vrtova i otpadom od hrane te papirom i kartonom;

(m)  „biorazgradivi otpad” znači otpad od hrane i otpad iz vrtova, papir, karton, drvo te svaki otpad koji podliježe anaerobnom ili aerobnom raspadanju;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.a)  U članku 3. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 75/442/EEZ države članice mogu po vlastitom izboru izjaviti da odlaganje neopasnog otpada, koji treba utvrditi odbor osnovan člankom 17. ove Direktive, te koji ne predstavlja inertni otpad nastao istraživanjem rudnih ležišta te vađenjem, preradom i skladištenjem mineralnih resursa kao i radom kamenoloma, a koji se odlaže tako da sprečava onečišćenje okoliša ili štetu po zdravlje ljudi, može biti izuzet iz odredbi u Prilogu I., točke 2., 3.1., 3.2. i 3.3. ove Direktive.

3.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 75/442/EEZ države članice mogu po vlastitom izboru izjaviti da odlaganje neopasnog otpada, koji nije inertni otpad, nastalog istraživanjem rudnih ležišta te vađenjem, preradom i skladištenjem mineralnih resursa kao i radom kamenoloma, a koji se odlaže tako da sprečava onečišćenje okoliša ili štetu po zdravlje ljudi, može biti izuzet iz odredbi u Prilogu I., stavcima 2., 3.1., 3.2. i 3.3. ove Direktive. Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje što predstavlja odlaganje neopasnog otpada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.”

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Države članice izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje smanjivanja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba uključiti mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno putem recikliranja, kompostiranja, proizvodnjom prirodnog plina ili oporabom materijala i energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem sažima nacionalne strategije.

1.  Države članice u suradnji s regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje postupnog ukidanja odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba uključiti mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno recikliranjem, kompostiranjem, proizvodnjom bioplina, oporabom materijala ili, ako spomenuti postupci nisu mogući, oporabom energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem sažima nacionalne strategije.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  otpad koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.

(f)  otpad koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 22. Direktive 2008/98/EZ te ambalaža i ambalažni otpad kako su definirani u članku 3. Direktive 94/62/EZ;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

5.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. godišnja količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 5 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a   Države članice do 31. prosinca 2030. prihvaćaju samo preostali komunalni otpad na odlagališta za neopasan otpad.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Rumunjska i Slovačka mogu dobiti dodatnih pet godina za ispunjavanje cilja iz stavka 5. Država članica izvješćuje Komisiju da namjerava iskoristiti tu odredbu najkasnije 24 mjeseca prije odgovarajućeg roka utvrđenog stavkom 5. U slučaju produljenja država članica poduzima potrebne mjere za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta na 20 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada do 2030.

Država članica može zatražiti produženje od pet godina kako bi ostvarila cilj iz stavka 5. ako je 2013. više od 65 % svojeg komunalnog otpada odložila na odlagališta.

 

Država članica do 31. prosinca 2028. upućuje Komisiji zahtjev za to produženje.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz obavijest se dostavlja i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljevima prije novog roka. Plan uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

Uz zahtjev za produženje dostavlja se i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljem prije novog roka. Plan se sastavlja na temelju evaluacije postojećih planova za gospodarenje otpadom te uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

 

Osim toga, plan iz trećeg podstavka zadovoljava u najmanju ruku sljedeće kriterije:

 

(a)   koriste se primjereni ekonomski instrumenti u cilju pružanja poticaja za primjenu hijerarhije otpada iz članka 4. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;

 

(b)   karakterizira ga učinkovito i djelotvorno korištenje strukturnim i investicijskim fondovima preko dokazivih dugoročnih ulaganja kojima je cilj financiranje razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje relevantnih ciljeva;

 

(c)   pruža visokokvalitetne statističke podatke i daje jasna predviđanja kapaciteta za gospodarenje otpadom i preostalog puta do postizanja ciljeva navedenih u stavku 5. ovog članka, člancima 5. i 6. Direktive 94/62/EZ te članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ;

 

(d)   sadrži programe za sprečavanje nastanka otpada navedene u članku 29. Direktive 2008/98/EZ.

 

Komisija ocjenjuje jesu li kriteriji iz točaka od (a) do (d) četvrtog stavka ispunjeni.

 

Ako Komisija ne uloži prigovor na dostavljeni plan u roku od pet mjeseci od datuma njegova primitka, zahtjev za produljenjem roka smatra se prihvaćenim.

 

Ako uloži prigovore na predloženi plan, Komisija od dotične države članice traži da u roku od dva mjeseca nakon zaprimanja tih prigovora podnese revidirani plan.

 

Komisija procjenjuje revidirani plan u roku od dva mjeseca nakon što ga zaprimi te pisanim putem prihvaća ili odbija zahtjev za produljenje roka. Ako Komisija u tom roku ne odgovori, zahtjev za produljenje roka smatra se prihvaćenim.

 

Komisija u roku od dva mjeseca od datuma donošenja odluka izvješćuje Vijeće i Europski parlament o svojim odlukama.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 5. u cilju njegova smanjenja i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

7.  Najkasnije do 31. prosinca 2018. Komisija ispituje mogućnost postavljanja cilja i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi zakonodavni prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ca (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

 

7.a  Komisija će dodatno istražiti izvedivost predloženog regulatornog okvira za „povećano rudarenje otpada na odlagalištima” kako bi se omogućio povrat sekundarnih sirovina koje se nalaze u postojećim odlagalištima. Do 31. prosinca 2025. države članice na karti će označiti postojeća odlagališta otpada i navesti kakve su mogućnosti povećanog rudarenja na njima te razmijeniti informacije.

Obrazloženje

Povećano rudarenje na odlagalištima ne omogućava samo oporabu dragocjenih materijala koje se može ponovno uvrstiti u krug, nego omogućava i ponovnu upotrebu zemljišta, uzimajući u obzir da se velik dio od 500 000 povijesnih odlagališta u EU-u nalazi u (polu)urbanim područjima.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5.a – stavak 2. – uvodna rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvješća iz stavka 1. uključuju sljedeće:

2.  Izvješća iz stavka 1. dostupna su javnosti i uključuju sljedeće:

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5.a – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„(ba)  primjere dobre prakse koji se primjenjuju diljem Unije i koji mogu poslužiti kao smjernica za napredovanje u ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 5.”

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Dodaje se sljedeći članak 5.b:

 

Članak 5.b

 

Razmjena najboljih praksi i informacija

 

Komisija uspostavlja platformu za redovitu i strukturiranu razmjenu primjera najbolje prakse i informacija između Komisije i država članica o praktičnoj provedbi zahtjeva iz ove Direktive. Ta će razmjena doprinijeti jamčenju odgovarajućeg upravljanja, provedbe, prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi, kao što su ugovori o inovacijama i stručno ocjenjivanje. Nadalje, platforma će poticati predvodnike i omogućivati preskakanje etapa. Komisija rezultate platforme stavlja na raspolaganje javnosti.

Obrazloženje

Razmjena najboljih praksi i informacija važna je kako bi se svim državama članicama omogućilo ostvarenje ciljeva.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 6. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3b)   U članku 6. točka (a) mijenja se kako slijedi:

„(a)  da se na odlagališta odlaže samo otpad podvrgnut obradi. Ova se odredba ne primjenjuje ni na inertni otpad za koji obrada tehnički nije izvediva, ni na bilo koji drugi otpad za koji takva obrada ne doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Direktive, kako je utvrđeno u članku 1., smanjenjem količine otpada ili opasnosti za zdravlje ljudi odnosno okoliš;”

„(a)  da se na odlagališta odlaže samo otpad podvrgnut obradi. Ova se odredba ne primjenjuje ni na inertni otpad za koji obrada tehnički nije izvediva, ni na bilo koji drugi otpad za koji takva obrada ne doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Direktive, kako je utvrđeno u članku 1., smanjenjem količine otpada ili opasnosti za zdravlje ljudi odnosno okoliš, pod uvjetom da je dotična država članica ostvarila ciljeve u pogledu smanjenja iz članka 5. stavka 2. ove Direktive i ciljeve u pogledu recikliranja iz članka 11. Direktive 2008/98/EZ;”

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 6. – točka a – drugi podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  u članku 6. točki (a) dodaje se sljedeća rečenica:

(4)  u članku 6. točki (a) dodaje se sljedeći podstavak:

„Države članice osiguravaju da se mjerama poduzetima u skladu s ovom točkom ne ometa ostvarivanje ciljeva Direktive 2008/98/EZ, posebno u smislu povećanja pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja utvrđenih člankom 11. te Direktive.”

„Države članice osiguravaju da se mjerama poduzetima u skladu s ovom točkom ne ometa ostvarivanje ciljeva Direktive 2008/98/EZ, posebno u smislu hijerarhije otpada i povećanja pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja utvrđenih člankom 11. te Direktive.”

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem u pogledu ciljeva iz članka 5. stavka 5. obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom

 

Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu obuhvaćati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.b (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 15.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.b

 

Određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta

 

Komisija provedbenim aktima razvija i odobrava metodu koju treba koristiti za određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta, na terenu i za čitavo područje odlagališta. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.”

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.c (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 15.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.c  Umeće se sljedeći članak 15.c:

 

„Članak 15.c

 

Europski standard za uzorkovanje otpada

 

Europska komisija provedbenim aktima utvrđuje europski standard za uzorkovanje otpada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. Dok se ti provedbeni akti ne donesu, države članice mogu primjenjivati nacionalne standarde i postupke.”

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 17.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Obrazloženje

Usklađivanje s Međuinstitucijskim sporazumom od 13. travnja 2016.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Prilog I. – točka 3.5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  U Prilogu I. točka 3.5. briše se.

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Prilog II. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  U Prilogu II. točka 5. briše se.

Obrazloženje

Usklađivanje s Ugovorom iz Lisabona.

(1)

SL C 264, 20.7.2016., str. 98.

(2)

SL C 17, 18.1.2017., str. 46.


OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica je odlučila zauzeti horizontalan pristup i usredotočiti se na područja u kojima europska dimenzija ima jasnu dodanu vrijednost.

U tu se svrhu u izvješću podržava učinkovito djelovanje kojim se podupire učinkovita upotreba resursa i smanjenje stvaranja otpada i njegova učinka na okoliš kako bi se na konkretan način potaknuo prelazak na kružno gospodarstvo.

Kružno gospodarstvo jest, prije svega, učinkovit gospodarski model u pogledu resursa, u okviru kojeg se njihova upotreba poboljšava i istodobno smanjuje, te koji se u isto vrijeme hvata u koštac s problemima povezanim s opskrbom sirovinama. Time se osigurava veća zaštita okoliša te se potiče reindustrijalizacija i veća konkurentnost Europe na svjetskoj razini, kao i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i stvaranje poslovnih prilika.

Takva sustavna promjena iziskuje ambiciozne politike iza kojih stoji jasan zakonodavni okvir koji ulagačima može dati prave signale. Europskim zakonodavstvom koje ne bi sadržavalo jasne definicije i obvezujuće ciljeve mogao bi se ugroziti napredak prelaska.

Izvjestiteljica želi podsjetiti da je glavni cilj sedmog europskog akcijskog programa za okoliš pretvoriti Uniju u zeleno gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika koje je učinkovito u pogledu upotrebe resursa.

Za to je potrebna promjena paradigme zahvaljujući kojoj se nećemo baviti samo pukim gospodarenjem otpadom, već ćemo usvojiti politike u okviru kojih će se otpad smatrati istinskim resursom. Za postizanje tog cilja potrebna je puna provedba propisa o otpadu na europskoj razini, koju treba ostvariti strogom primjenom hijerarhije otpada i popratiti je dodatnim inicijativama za smanjenje stvaranja otpada. Izvjestiteljica je više puta podsjetila da treba voditi računa o tome da se u okviru kružnog gospodarstva temom gospodarenja otpadom treba baviti prvo iz perspektive sprečavanja njegova nastanka, a zatim se brinuti o njegovu vraćanju u proizvodne procese.

Direktiva o odlagalištima

Količina otpada koji se odlaže na odlagalištima snažan je pokazatelj te se u kontekstu kružnog gospodarstva ograničenja odlaganja mogu koristiti kao poluga. Ciljevi iz Direktive o odlagalištima i Okvirne direktive o otpadu međusobno su povezani; smanjenje količine odloženog otpada moguće je postići samo uz više ciljeve za prikupljanje i recikliranje otpada kojima mora biti popraćeno. Odlaganje na odlagališta treba biti posljednja opcija za otpad čiji se nastanak ne može izbjeći i koji se ne može reciklirati niti oporabiti ili barem svesti na najmanju moguću mjeru i dekontaminirati. Izvjestiteljica stoga pozdravlja prijedlog Komisije da se Direktiva o odlagalištima izmijeni i da se dodatno ograniči odlaganje komunalnog otpada na odlagalištima.

U prijedlogu Komisije uvodi se cilj prema kojem se do 2030. najviše 10 % nastalog komunalnog otpada smije odlagati na odlagališta. Također se predviđa opcionalno dodatno prijelazno razdoblje od pet godina za sedam posebno navedenih država članica. Osim toga, uvodi se sustav ranog upozoravanja u suradnji s Europskom agencijom za okoliš te izmjenjuje sustav izvješćivanja. I na kraju, ažuriraju se odredbe o sekundarnom zakonodavstvu.

Izvjestiteljica podupire većinu navedenih elemenata, ali predlaže da se neki aspekti prijedloga izmijene kako bi on bio dosljedniji i ambiciozniji. To se u prvom redu odnosi na sljedeće elemente:

Postupno ukidanje umjesto smanjenja odlaganja otpada na odlagališta:

Kao što je ranije objašnjeno, dugoročno gledano odlaganje bi otpada na odlagališta trebalo biti dopušteno samo kada ne postoji alternativa. Premda to možda ne bi odmah utjecalo na provedbu, važno je biti jasan u cijelom tekstu i naznačiti da bilo kakav kvantitativan cilj smanjenja nije konačan cilj sam po sebi i da ne bi trebao biti način postizanja održivog upravljanja resursima. Stoga bi u tekstu trebalo navesti da se na odlagališta odlaže samo obrađen otpad koji se više ne može reciklirati.

Postupan pristup prema ambicioznijem cilju do 2030.:

Iskustvo je pokazalo da provedba zakonodavstva u području okoliša iziskuje stalno praćenje. Izvjestiteljica postavlja ambiciozniji cilj za odlaganje preostalog otpada od 5 % umjesto 10 % za 2030., što bolje odražava ideju kružnog gospodarstva.

Dodatno prijelazno razdoblje za države članice suočene s izazovima pri provedbi:

Iako izvjestiteljica pozdravlja fleksibilni pristup koji je predložila Komisija, izdvajanje sedam država članica proizvoljno je, nepravedno i demotivirajuće za sve uključene strane. Izvjestiteljica predlaže da se to razdoblje odgode temelji na transparentnim i razumljivim kriterijima i da se za svako odstupanje odredi jasan postupak odobrenja.

Moguće ograničenje za odlaganje neopasnog nekomunalnog otpada na odlagališta:

Izvjestiteljica žali zbog nedostatka ambicioznosti u Komisijinu prijedlogu kada je riječ o otpadu koji nije komunalni otpad te predlaže da se već za 2018. predvidi preispitivanje i postavljanje fakultativnog cilja.

Ujednačene odredbe za određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta i za uzorkovanje otpada:

Izvjestiteljica primjećuje da Komisija ne izvršava u potpunosti svoje zadaće utvrđene u prilozima I. i II. Međutim, te su odredbe nužne za siguran rad odlagališta. Izvjestiteljica stoga predlaže vrlo preciznu formulaciju kako bi Komisija mogla sastaviti i donijeti potrebne tehničke odredbe.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (8.11.2016)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Telička

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija usvojila je 2. prosinca 2015. novi paket o kružnom gospodarstvu koji sadrži akcijski plan za kružno gospodarstvo i četiri zakonodavna prijedloga o otpadu. Tim se zakonodavnim prijedlogom žele uspostaviti ciljevi smanjenja količine otpada, uključujući ciljeve za odlaganje otpada na odlagališta, ponovnu uporabu i recikliranje koji se trebaju ostvariti do 2030. godine. Prijedlogom se također određuje ambiciozan i vjerodostojan dugoročan program gospodarenja otpadom i reciklaže.

Iako je odbor ITRE odlučio podijeliti paket u četiri odvojena dokumenta, oni su međusobno usko povezani. Mnoge od promjena povezanih sa statističkim podacima o otpadu i njegovim definicijama predstavljene su u Okvirnoj direktivi o otpadu, dok su ciljevi i obveze koji se temelje na tim definicijama ili statističkim podacima predstavljeni u sklopu tri druge direktive. Stoga je potrebno zajamčiti usklađenost svih dokumenata.

Izvjestitelj za mišljenje pozdravlja revidirani prijedlog Komisije jer predstavlja širi, cjelovitiji i također realističniji pristup. Pouzdano izvještavanje o statističkim podacima o gospodarenju otpadom uistinu je ključno za osiguravanje jednakih uvjeta među državama članicama te učinkovito gospodarenje otpadom u EU-u. Nesumnjivo je da su u tom području potrebna daljnja poboljšanja. Ciljevi koje predlaže Europska komisija moraju biti ambiciozni, ali ipak realistični i ostvarivi za sve države članice jer bi u suprotnom unutarnje tržište EU-a moglo postati rascjepkano, a razvoj u tom području neuključiv, a time i neravnomjeran. Pravo je rješenje dugoročna vizija s dovoljno ambicioznim ciljevima. Međutim, izvjestitelj još uvijek gaji sumnje u vezi s metodologijom korištenom za određivanje ciljeva bez obzira na njihovu primjerenost. Osim toga, nakon prikupljanja pouzdanih i usporedivih podataka, bit će potrebno revidirati ciljeve i ambicije te ih dovesti na primjerenu razinu. Izvjestitelj također izražava žaljenje zbog toga što je čitav prijedlog nedovoljno usmjeren na obrazovanje i informiranje koji bi trebali biti u središtu ove preobrazbe.

Cilj direktiva o izmjeni Direktive o odlagalištima otpada jest unapređenje gospodarenja otpadom u EU-u određivanjem ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta koja se moraju ispuniti do 2030. te dodatnih ograničenja za odvojeno prikupljen otpad, uključujući i biološki otpad. Ovim prijedlogom trebalo bi se potaknuti daljnje sortiranje i recikliranje otpada u skladu s hijerarhijom otpada (vidi Okvirnu direktivu o otpadu). Izvjestitelj pozdravlja prijedlog i zagovara stajalište da su definicije i točni statistički podaci temelji cjelokupnog zakonodavstva o otpadu i da su neizbježni za mjerenje napretka u postizanju ciljeva zakonodavstva o otpadu i kružnog gospodarstva.

Izvjestitelj naglašava važnost razmjene informacija i najboljih praksi ne samo na razini EU-a, nego i među različitim gospodarskim sektorima, što uključuje i sektor zbrinjavanja otpada te financijski sektor. To bi se moglo postići uspostavljanjem komunikacijskih platformi kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i dozvolio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te podržala industrijska simbioza, što može znatno doprinijeti prelasku na kružnije gospodarstvo. Izvjestitelj također vjeruje da bi se financijska sredstva koje je Komisija dodijelila za postupak prelaska također mogla upotrijebiti za istraživačke projekte o obradi otpada, posebice opasnog otpada.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog pojednostavljenja obveza izvješćivanja za države članice, iako neki dijelovi koje je predložila Komisija nisu jednoznačni. Komisija također predlaže da se izvješća podnose svake tri godine, no pitanje je kako će se ti rokovi poštovati u praksi te kada će postupak izvješćivanja započeti kako bi, nakon prenošenja ove direktive u nacionalna zakonodavstva, bilo dovoljno vremena za razmatranje i, po potrebi, daljnje mjere.

Izvjestitelj podupire uvođenje ograničenja u pogledu odlaganja biološkog otpada na odlagališta, ali vjeruje i da bi trebala postojati obveza njegova odvojenog prikupljanja te da bi potrebu uvođenja obveze odvojenog prikupljanja biološkog otpada trebalo dodatno istaknuti u Okvirnoj direktivi o otpadu. Izvjestitelj će stoga predložiti dodatne izmjene u pogledu obveznog odvojenog prikupljanja biološkog otpada u Okvirnoj direktivi o otpadu kako bi se uspostavila jasna veza između ta dva dokumenta.

Postoje znatne razlike među apsolutnim količinama otpada proizvedenima u pojedinačnim državama članicama. Metoda izračuna ciljeva odlaganja na odlagališta koju je predložila Komisija (u postocima) ne odražava te razlike u dovoljnoj mjeri. Izvjestitelj vjeruje da bi Komisija također trebala procijeniti još jedan dodatni cilj koji bi se temeljio na ukupnoj količini otpada koju se smije odložiti na odlagalište, a izražavao bi se u kilogramima po osobi na godišnjoj razini. Time bi se olakšala usporedba među državama članicama i omogućila bolja procjena sprečavanja stvaranja otpada, što je najviša razina u hijerarhiji otpada. Na taj bi se način dao doprinos i smanjenju ukupne količine otpada koji se proizvede svake godine.

Izvjestitelj naglašava da je potrebna ispravna provedba i primjena postojećeg zakonodavstva o otpadu. Svim daljnjim mjerama koje poduzme Komisija trebale bi se uzeti u obzir obveze utvrđene Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa, poticanja energetske tranzicije i energetske učinkovitosti te promicanja kružnijega gospodarstva kojim bi se omogućilo smanjenje ovisnosti Unije u pogledu prirodnih resursa.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta za neopasan otpad.

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi revidirati kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 postupnim smanjenjem odlaganja otpada namijenjenog za odlagališta za neopasan otpad sve do njegova potpunog ukidanja.

__________________

__________________

14Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)

14Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice, plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad) proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Pri provedbi tih ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi uzeti u obzir tehničku, ekološku ili gospodarsku izvedivost recikliranja ili drugih postupaka oporabe otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada.

(5)  Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad) proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Poboljšanja u tehničkoj, ekološkoj ili gospodarskoj izvedivosti recikliranja trebalo bi dodatno podržati kako bi se što je više moguće smanjila količina otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada.

Obrazloženje

Otpad koji je odvojeno prikupljen i koji se može reciklirati ne bi trebao završiti na odlagalištu. Potrebna su dodatna ulaganja kako bi se smanjila količina preostalog otpada.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.

(6)  Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji bi se trebao odvojeno prikupljati u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ. Komisija i države članice trebale bi poticati upotrebu alternativnih mjera za održivu obradu biorazgradivog otpada u skladu s novim tehnologijama i tehnikama kao što su kompostiranje crvima ili anaerobna razgradnja.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta dodatno će se olakšati odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada te izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(7)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem jasnih ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta i uspostavom okvirnog programa s vremenskim rasporedom ciljeva trebalo bi se dodatno potaknuti i olakšati odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada. Nadalje ti bi ambiciozni ciljevi trebali pružiti odgovarajući kontekst za poticanje većih javnih i privatnih ulaganja u infrastrukturu, istraživanje i vještine te bi se njima trebalo izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Postupno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Tim bi se smanjenjem trebalo izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom ili niskokvalitetnom mehaničkom biološkom obradom neobrađenog komunalnog otpada, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom.

(8)  Postupno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada utvrđenom Direktivom 2008/98/EZ. Tim postupnim smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta ostvarit će se velika promjena u gospodarenju otpadom u mnogim državama članicama. Boljim statističkim podacima o sakupljanju i obradi otpada trebalo bi biti moguće izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom ili niskokvalitetnom mehaničkom biološkom obradom neobrađenog komunalnog otpada, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada, a doprinijeti će postizanju visoke kvalitete razvrstanog materijala. U tu je svrhu potrebno da napori za uklanjanje odlaganja otpada na odlagališta nemaju kao posljedicu povećanje količine otpada koji se spaljuje i kapaciteta za spaljivanje te prekomjernu uporabu odlagališta. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom. Također je potrebno zajamčiti obrađivanje pošiljki otpada na najisplativiji i najodrživiji način u skladu s načelima i zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a, a posebno u skladu s načelima blizine, prioriteta oporabe i samodostatnosti, te bi stoga te pošiljke trebalo na odgovarajući način pratiti i koordinirati, kako bi se na taj način zajamčilo da se provode poštujući načela i temelje kružnog gospodarstva.

 

_____________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2016. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Komisija bi trebala procijeniti prikladnost uvođenja cilja za ukupnu količinu otpada, komunalnog otpada ili svake vrsta otpada bez obzira na izvor koju se smije odložiti na odlagalište, izraženog u kilogramima po osobi po godini. Takvim bi se ciljem olakšala usporedba među državama članicama i omogućila bolja procjena sprečavanja stvaranja otpada, što je najviša razina u hijerarhiji otpada. Na taj bi se način dao doprinos i smanjenju ukupne količine otpada koji se proizvede svake godine.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Kako bi pomogla u ostvarenju ciljeva Direktive 1999/31/EZ, Komisija bi trebala promicati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama, podnacionalnim tijelima, posebno u slučaju da su te razine vlasti odgovorne za gospodarenje otpadom, i među različitim gospodarskim sektorima, što uključuje i sektor zbrinjavanja otpada i financijski sektor. To bi se moglo postići uspostavljanjem komunikacijskih platformi kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada i financijskog sektora i podržavanju industrijske simbioze, uzimajući uvijek u obzir da je ključno zadržati konkurentnost europske industrije.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva.

(9)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva te bi trebalo potaknuti razmjenu najboljih praksi između raznih dionika.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(11)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem usklađene metodologije za prikupljanje i obradu podataka, uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu koja bi trebala biti Eurostat, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka na osnovi usklađenog formata trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano pružanje usporedivih statističkih podataka o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebale upotrebljavati najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Opasni otpad koji se skuplja zajedno s neopasnim otpadom (komunalni, industrijski i ostali otpad) i odlaže na odlagališta može predstavljati rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Istraživački programi o obradi opasnog otpada pomogli bi u smanjivanju takvog odlaganja na odlagališta. Stoga bi se za takve programe mogla iskoristiti sredstva Unije koja se dodjeljuju za podupiranje prijelaza na kružno gospodarstvo.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., a trebalo bi je provesti i primijeniti u skladu sa smjernicama iz istog sporazuma.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 2. – točka m

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba)  točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

(-m)   „biorazgradivi otpad” znači svaki otpad koji podliježe anaerobnom ili aerobnom raspadanju, kao što je to slučaj s otpadom iz vrtova i otpadom od hrane te papirom i kartonom;

(m)   „biorazgradivi otpad” znači hranu, otpad iz vrtova, papir i karton, drvo i poljoprivredni otpad koji ne potječe od životinja, poput slame, te sav drugi otpad koji može biti podvrgnut anaerobnom ili aerobnom raspadanju;

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)   stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Države članice izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje smanjivanja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba uključiti mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno putem recikliranja, kompostiranja, proizvodnjom prirodnog plina ili oporabom materijala i energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izviješće u kojem sažima nacionalne strategije.

1.  Države članice izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje ubrzanog smanjivanja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba sadržavati mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno putem recikliranja, kompostiranja, proizvodnje bioplina ili oporabe materijala/energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem sažima nacionalne strategije.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 5. – stavci 5. – 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

5.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

 

5a.  Države članice do 31. prosinca 2030. prihvaćaju samo neopasni preostali otpad od komunalnog otpada, trgovačkog otpada i industrijskog otpada na odlagalištima za neopasni otpad.

6.  Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Rumunjska i Slovačka mogu dobiti dodatnih pet godina za ispunjavanje cilja iz stavka 5. Država članica izvješćuje Komisiju da namjerava iskoristiti tu odredbu najkasnije 24 mjeseca prije odgovarajućeg roka utvrđenog stavkom 5. U slučaju produljenja država članica poduzima potrebne mjere za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta na 20 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada do 2030.

6.  Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Rumunjska i Slovačka mogu dobiti dodatnih pet godina za ispunjavanje cilja iz stavka 5. Država članica izvješćuje Komisiju da namjerava iskoristiti tu odredbu najkasnije 24 mjeseca prije odgovarajućeg roka utvrđenog stavkom 5. U slučaju produljenja država članica poduzima potrebne mjere za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta na 20 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada do 2030.

Uz obavijest se dostavlja i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljevima prije novog roka. Plan uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

Uz obavijest dostavlja se i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljevima prije novog roka. Plan uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

7.  Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 5. u cilju njegova smanjenja i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

7.  Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 5. u cilju njegova mogućeg dodatnog smanjenja na 5 %, podložno procjeni učinka, i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. Komisija će također procijeniti je li primjereno uvesti cilj za ukupnu količinu otpada koju se smije odložiti na odlagalište, izražen, na primjer, u kilogramima po osobi po godini u odobrenom području. U tu se svrhu izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 8. – točka a – podtočka iii.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  u članku 8.a točka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.  djelatnost odlaganja otpada se obavlja na način koji osigurava poduzimanje mjera za sprečavanje nesreća i ograničenje njihovih posljedica;”

„iii.   djelatnost odlaganja otpada obavlja se na način koji osigurava stalno poduzimanje preventivnih mjera za smanjivanje rizika od nesreća i njihovih posljedica;”;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 14.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 14.a

 

Instrumenti za promicanje prelaska na kružnije gospodarstvo

 

1.   Kako bi pridonijele ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice upotrebljavaju odgovarajuće ekonomske instrumente ili druge mjere. U tu svrhu države članice mogu upotrijebiti ekonomske instrumente ili druge mjere navedene u Prilogu III.a.

 

2.   Države članice do [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma Komisiji podnose izvješća o konkretnim ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama koje su uspostavile u skladu sa stavkom 1.”

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Države članice prikupljaju, obrađuju i dostavljaju usporedive podatke u skladu s usklađenom metodom i to elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji podržava ciljeve za ponovnu uporabu i otvorene podatke i koji je Komisija utvrdila u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].

2.  Države članice izvješćuju o podatcima o provedbi ciljeva utvrđenih u članku 5. stavku 2. do 1. siječnja 2025.

2.  Države članice izvješćuju o podatcima o provedbi ciljeva utvrđenih u članku 5. stavku 2. do 1. siječnja 2025.

3.  Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.

3.  Podatcima koje država članica dostavlja u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete. Izvješće o potvrdi kvalitete sastavlja se u skladu s usklađenim formatom.

4.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

4.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama, kao i cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka te dostupnost otvorenih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon što države članice prvi put dostave podatke i svake tri godine nakon toga.

5.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 2. ove Direktive.

5.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 17.a o utvrđivanju formata za dostavu usporedivih podataka kao i usklađene metodologije u skladu sa stavkom 1. te formata za izvješće o potvrdi kvalitete iz stavka 3.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. prenosi se na Komisiju na neograničeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 15. i 16. prenosi se na Komisiju na neodređeno razdoblje od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 1999/31/EZ

Članak 17.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 15. i 16. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Directive1999/31/EC

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.1. – podtočka e

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9a)  U PRILOGU I. točki 1.1. podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)  zaštita prirodne ili kulturne baštine u širem području.”

„(e)  opasnost za lokalne ekosustave i lokalne divlje biljne i životinjske vrste te za kulturnu baštinu tog područja.”;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Direktiva 1999/31/EZ

Prilog III.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)   Dodaje se Prilog III.a, kako je utvrđen u Prilogu ovoj Direktivi.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Prilog (novi)

Direktiva 1999/31/EZ

Prilog III.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG

 

Dodaje se sljedeći Prilog III.a:

 

„Prilog III.a

 

Instrumenti za promicanje primjene hijerarhije otpada i prijelaza na kružno gospodarstvo

 

1. Ekonomski instrumenti:

 

1.1.  postupno povećanje poreza i/ili naknada za odlaganje otpada na odlagališta za sve kategorije otpada (komunalni, inertni i ostali otpad);

 

1.2.  uvođenje ili povećanje poreza i/ili naknada za spaljivanje;

 

1.3.  neposredni programi zaštite cijena za promicanje ponovne uporabe, popravka i recikliranja;

 

1.4.  internalizacija pozitivnih i negativnih vanjskih učinaka povezanih s recikliranjem i primarnim sirovinama;

 

1.5.  uvođenje niske ili nulte stope PDV-a za popravak, materijale za popravak i prodaju rabljenih proizvoda;

 

1.6.  postupno proširenje sustava „plati koliko baciš” na cijeli teritorij država članica kojima se potiče proizvođače komunalnog otpada na smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

 

1.7.  ekološke pristojbe ili naknade za zbrinjavanje koje se primjenjuju na proizvode ako nisu uspostavljeni programi proširene odgovornosti proizvođača;

 

1.8.  mjere za poboljšanje isplativosti postojećih i budućih programa odgovornosti proizvođača;

 

1.9.  potpore za ulaganja za projekte kojima se promiče primjena hijerarhije otpada;

 

1.10  proširenje područja primjene programa odgovornosti proizvođača na nove tokove otpada;

 

1.11.  povrat pologa i drugi sustavi poticanja proizvođača komunalnog otpada i gospodarskih subjekata na smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje otpada;

 

1.12.  ekonomski poticaji tijelima lokalne vlasti da promiču sprečavanje nastanka otpada te da razvijaju i pojačaju sustave odvojenog prikupljanja;

 

1.13.  mjere za potporu razvoju sektora ponovne uporabe;

 

1.14.  kriteriji zelene javne nabave kojima se promiče hijerarhija otpada;

 

1.15.  mjere za postupno ukidanje subvencija koje nisu u skladu s hijerarhijom otpada;

 

1.16.  poticaji kojima se promiče dizajniranje i stavljanje na tržište proizvoda kojima se izbjegava nastanak otpada, poput robe koja se može popraviti.

 

2.  Ostale mjere:

 

2.1.  konkretne zabrane za spaljivanje otpada koji se može reciklirati;

 

2.2.  tržišna ograničenja za proizvode i ambalažu za jednokratnu uporabu koji se ne mogu reciklirati;

 

2.3.  tehničke i fiskalne mjere za potporu razvoju tržišta za ponovno uporabljene proizvode i reciklirane materijale (uključujući kompostirane materijale) kao i za poboljšanje kvalitete recikliranih materijala;

 

2.4.  mjere koje uključuju povrat poreza i/ili porezna oslobođenja;

 

2.5.  mjere za povećanje svjesnosti građana o pravilnom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpada na javnim mjestima i u prirodi, uključujući ad hoc kampanje za smanjenje količine otpada na izvoru i osiguranje visoke razine sudjelovanja u sustavima odvojenog prikupljanja;

 

2.6.  mjere za postizanje odgovarajuće koordinacije, uključujući digitalnim sredstvima, među svim nadležnim javnim tijelima uključenima u gospodarenje otpadom te sudjelovanja i drugih ključnih dionika;

 

2.7.  korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u cilju financiranja razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje relevantnih ciljeva;

 

2.8.  korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u cilju financiranja sprečavanja nastanka otpada, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja;

 

2.9.  uspostavljanje komunikacijskih platformi za poticanje razmjene najboljih praksi između industrija, socijalnih partnera, lokalnih tijela i također država članica;

 

2.10.  uvođenje minimalnog recikliranog sadržaja u proizvodima;

 

2.11.  sve relevantne alternative ili dodatne mjere koje su usmjerene na ispunjenje istih ciljeva kao one iz točaka 2.1. do 2.10.”.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Direktiva o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

Referentni dokumenti

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Pavel Telička

28.1.2016

Razmatranje u odboru

14.6.2016

 

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Direktiva o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada

Referentni dokumenti

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Datum podnošenja

7.2.2017

Pravna napomena