Eljárás : 2015/0274(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0031/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0031/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
A szavazatok indokolása
PV 18/04/2018 - 12.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

JELENTÉS     ***I
PDF 905kWORD 109k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Simona Bonafè

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015/0594),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0384/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. június 15-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0031/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Tekintettel az Uniónak a nyersanyagok importjától való függésére és a természeti erőforrások jelentős részének rövid távon várható gyors kimerülésére, kulcsfontosságú feladat, hogy az Unióban található erőforrások közül amennyit csak lehet ismét kiaknázhatóvá tegyünk, valamint hogy fokozzuk a körforgásos gazdaságra való átállás ütemét.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a körkörös gazdaság felé való elmozdulás szélesebb keretét és a hulladéklerakókról szóló irányelv felülvizsgálata által a szóban forgó átmenet gyorsítására kínált lehetőségeket.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A hulladékgazdálkodást fenntartható anyaggazdálkodássá kell átalakítani. A hulladéklerakókról szóló irányelv felülvizsgálata erre nyújt lehetőséget.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a körkörös gazdaság felé való elmozdulás szélesebb keretét, a hulladékgazdálkodás fenntartható anyaggazdálkodássá való átalakításának szükségességét, valamint a hulladéklerakókról szóló irányelv felülvizsgálata által a szóban forgó átmenet fokozására kínált lehetőségeket.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, a valóban körforgásos gazdaság kiépítése, az energiahatékonyság növelése, valamint az Unió erőforrás-függőségének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

Indokolás

A környezet és az emberi egészség védelmén túlmenően a jobb uniós szintű hulladékgazdálkodás célja az erőforrások hasznosításának javítása, az energiahatékonyság növelése, valamint az Unió erőforrás-függőségének csökkentése, ezáltal kezelve az erőforrás-ellátáshoz kapcsolódó problémákat.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tiszta, hatékony és fenntartható körforgásos gazdaság feltétele a veszélyes anyagoknak a termékekből már a tervezési szakaszban történő eltávolítása, és ebben az összefüggésben a körforgásos gazdaságnak el kell ismernie a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amely program a toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kifejlesztésére szólít fel, hogy az újrafeldolgozott hulladékot az Unió jelentős, megbízható nyersanyagforrásként hasznosíthassa.

Indokolás

Az EU-nak a tiszta, körforgásos gazdaság létrehozására kell összpontosítania és el kell kerülnie annak lehetséges, jelentős kockázatát, hogy a jövőben elvesszen a lakosság és a piac újrafeldolgozott anyagokba vetett bizalma, miközben végtelenített, zárt körként működő rendszert hagy hátra. Az újrafeldolgozást végzők számára a legfőbb problémát az anyagban található veszélyes anyagok jelentik. Az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a veszélyes anyagokat eltávolítsa a termékekből és a hulladékból, valamint hogy ne veszélyeztesse a lakosság egészségét és a környezetet azáltal, hogy a vállalkozások vagy termékek bizonyos osztályait mentesíti a biztonsági előírások alól és lehetetlenné teszi a szóban forgó szennyezett anyagok jövőbeli azonosítását.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket módosítani kell, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének korlátozásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában.

(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket meg kell erősíteni, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének fokozatos minimalizálásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában. A Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ez egy olyan, integrált politikába illeszkedjék, amely biztosítja a hulladékhierarchia körültekintő alkalmazását, elősegíti a megelőzés, újrahasznosítás és újrafeldolgozás felé történő elmozdulást, illetve megakadályozza a hulladéklerakóban való elhelyezésről az égetésre való áttérést.

________________

__________________

14 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

14 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

15 COM(2008) 699 és COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 és COM(2014) 297.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében az 1999/31/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat hozzá kell igazítani a 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben16 találhatókhoz.

(4)  A hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében az 1999/31/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat szükség esetén hozzá kell igazítani a 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben16 találhatókhoz.

__________________

__________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy jelen irányelv összhangban legyen a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok összességével. E célból szükség esetén adott esetben a jelen irányelvben szereplő fogalommeghatározásokat hozzá kell igazítani az 1999/31/EK irányelvben találhatókhoz.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok, például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében. Az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék újrafeldolgozásának vagy egyéb formában történő hasznosításának műszaki, környezeti vagy gazdasági megvalósíthatóságát figyelembe kell venni a hulladéklerakókban való elhelyezésre vonatkozó korlátozás végrehajtásakor.

(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében, azzal a céllal, hogy a hulladéklerakók kizárólag maradékhulladékot fogadjanak. Az infrastruktúrába, valamint a kutatásba és az innovációba történő hosszú távú beruházásoknak döntő szerepük lesz az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék mennyiségének csökkentésében, amelynek újrafeldolgozása vagy egyéb formában történő hasznosítása jelenleg műszaki, környezetvédelmi vagy gazdaságossági szempontból nem valósítható meg.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A hulladék hulladéklerakókban való további elhelyezésének korlátozására, mint a természeti erőforrások kezelésének a körforgásos gazdaságon belüli, fenntartható módjára irányuló politikai és társadalmi ösztönzésnek tiszteletben kell tartania a 2008/98/EK irányelv 4. cikkében megállapított hulladékgazdálkodási hierarchiát és szigorúan olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely a megelőzést helyezi előtérbe és betartja az elővigyázatosság elvét.

Indokolás

Bár a hulladéklerakók számos negatív oldallal rendelkeznek, alkalmazásukat nem szabad teljes mértékben elutasítani bizonyos hulladékfajták, például a PVC esetében. A hulladéklerakó a legbiztonságosabb hely lehet egy veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó anyag számára, ami pedig a műanyagokat illeti, az elemzések azt mutatják, hogy amennyiben nincsenek újrafeldogozva, éghajlatvédelmi okokból a hulladéklerakó alkalmazása általában célszerűbb az elégetésnél. Egyértelmű, hogy rendszerint az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni, és hulladéklerakóban való elhelyezés esetén a legszigorúbb normák szerint kell eljárni.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával.

(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtendő, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával.

Indokolás

A biológiailag lebontható települési hulladék hulladéklerakóban való elhelyezésére vonatkozó tilalmat pontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó célérték megállapítása tovább ösztönzi az elkülönített gyűjtést és a hulladékok válogatását és újrafeldolgozását, lehetővé téve annak elkerülését, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.

(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó világos és nagyra törő célérték megállapítása tovább ösztönzi az elkülönített gyűjtés és a hulladékok válogatásának és újrafeldolgozásának megkönnyítése érdekében tett beruházásokat, lehetővé téve annak elkerülését, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia legalacsonyabb szintjén rekedjenek.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos csökkentése elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. E csökkentéssel el kell kerülni, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához. Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is.

(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos minimalizálása elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a 2008/98/EK irányelvben meghatározott megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. A hulladéklerakás e fokozatos csökkentése számos tagállamban jelentős változást követel majd meg a hulladékgazdálkodásban. A hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos jobb statisztikákkal és a hulladékáramok jobb nyomon követhetőségével elkerülhetővé kell válnia, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához. Az egyes tagállamokban a közelmúltban végrehajtott beruházások fényében, amelyek a maradékhulladék kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás kialakulását eredményezték (energetikai hasznosítás vagy alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő kezelés), kulcsfontosságú, hogy egyértelmű jelzést küldjünk a hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek és a tagállamoknak, hogy kerüljék el az olyan beruházásokat, amelyek nem összeegyeztethetők a hulladéklerakókról vagy a hulladékokról szóló keretirányelvekben megállapított, hosszú távú célkitűzésekkel, és amelyeket később megbánnának. Ezen okokból kifolyólag fontolóra lehetne venni a települési hulladék elégetésének korlátozását, összhangban a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében és az 1999/31/EK irányelv 5. cikkében rögzített, újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célokkal. Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ezen irányelv célkitűzései elérésének elősegítése és a körforgásos gazdaságra való átállás ösztönzése érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania egyrészt a tagállamok, másrészt a gazdaság különböző ágazatai közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezt a cserét egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lehetne elősegíteni, amely felhívhatná a figyelmet az új ipari megoldásokra és jobb áttekintést nyújthatna a rendelkezésre álló kapacitásokról, valamint hozzájárulna a hulladékipar és az egyéb ágazatok összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  A Bizottságnak támogatnia kell a koordinációt és az információk és bevált gyakorlatok kicserélését a tagállamok, a regionális és különösen a helyi hatóságok között, beleértve az összes érintett civiltársadalmi szervezetet, a szociális partnerszervezeteket, a környezetvédelmi és fogyasztói szervezeteket.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c)  A jelen irányelv céljainak megfelelő alkalmazása és végrehajtása érdekében gondoskodni kell arról, hogy azoknak a területeknek a helyi hatóságait, ahol a hulladéklerakók találhatók, elismerjék érintett szereplőnek, mivel közvetlenül ők szenvedik el a hulladék lerakóban való elhelyezésének következményeit. Ennek kapcsán előzetesen nyilvános és demokratikus konzultációt kell tartani azokon a településeken és több települést magukba foglaló területeken, ahol hulladéklerakó fog létesülni, és megfelelő kompenzációt kell nyújtani a helyi lakosság számára.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

8 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8d)  A Bizottságnak garantálnia kell, hogy az uniós és nemzeti törvények megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az Unióban található összes hulladéklerakót ellenőrizzék.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen.

(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen, és elősegítse a bevált gyakorlatok cseréjét a különféle gazdasági szereplők között.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor az 1991/31/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

(11)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért az 1999/31/EK irányelvben megállapított célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti hatóságokkal való együttműködésben kidolgozott közös módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az 1999/31/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében – különös tekintettel mellékleteinek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítására – a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 16. cikk vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő továbbításáról. A mellékletek módosítása kizárólag az ezen irányelvben megállapított elvekkel összhangban történhet. Ennek érdekében a II. mellékletet illetően a Bizottságnak figyelembe kell vennie a vizsgálatokra és az átvételi kritériumokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított általános elveket és általános eljárásokat. Ezen túlmenően meg kell állapítania minden egyes hulladéklerakó-kategória vonatkozásában – és szükség esetén az egyes kategóriákon belüli hulladéklerakó-típusok vonatkozásában, ideértve a földfelszín alatti tárolást is – az alkalmazandó specifikus kritériumokat, vizsgálati módszereket és a kapcsolódó határértékeket. A mellékletekkel összefüggésben a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a hulladéklerakókkal kapcsolatos ellenőrzési, mintavételi és elemzési módszerek szabványosítására irányuló javaslatokat fogadjon el.

(12)  Az 1999/31/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. A mellékletek módosítása kizárólag az ezen irányelvben megállapított elvekkel összhangban történhet. Ennek érdekében a II. mellékletet illetően a Bizottságnak figyelembe kell vennie a vizsgálatokra és az átvételi kritériumokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított általános elveket és általános eljárásokat. Ezen túlmenően meg kell állapítania minden egyes hulladéklerakó-kategória vonatkozásában – és szükség esetén az egyes kategóriákon belüli hulladéklerakó-típusok vonatkozásában, ideértve a földfelszín alatti tárolást is – az alkalmazandó specifikus kritériumokat, vizsgálati módszereket és a kapcsolódó határértékeket. A mellékletekkel összefüggésben a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy adott esetben az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a hulladéklerakókkal kapcsolatos ellenőrzési, mintavételi és elemzési módszerek szabványosítására irányuló javaslatokat fogadjon el.

Indokolás

Összeegyeztetés a 2016. április 13-i intézményközi megállapodással.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az 1999/31/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a 3. cikk (3) bekezdése, az I. melléklet 3.5. pontja és a II. melléklet 5. pontja vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell gyakorolni.

(13)  Az 1999/31/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a nem veszélyes hulladékok lerakásának meghatározása, a hulladéklerakók szivárgási tényezőjének bizonyos feltételek mellett történő meghatározásához használandó módszer meghatározása, és a hulladékból való mintavétel európai szabványának kidolgozása tekintetében, mivel a hulladékból történő mintavétel a minta reprezentatív jellege és a mintavételi technikák szempontjából komoly problémákat vethet fel, ami a különböző típusú hulladékok heterogén jellegéből adódik. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell gyakorolni.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell a hulladéklerakók és a hulladéklerakás miatt károsodott területek fenntartható felhasználásáról és fenntartható alternatív használatáról.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az ezen megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1999/31/EK irányelv

1 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

(-1)   A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos megszüntetése az Unió körforgásos gazdaságra való átállásának alapvető feltétele.

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv általános céljai között szerepeljen a hulladéklerakók igénybevételének fokozatos megszüntetése, amely elengedhetetlen a körforgásos gazdaságra való átálláshoz.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

1999/31/EK irányelv

2 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a »hulladék«, a »települési hulladék«, a »veszélyes hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, az »elkülönített gyűjtés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók;

a)  a »hulladék«, a »települési hulladék«, a »veszélyes hulladék«, a »nem veszélyes hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, az »elkülönített gyűjtés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók;

__________________

__________________

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”;

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”;

Indokolás

Beemelésre kerültek a megfelelő fogalommeghatározások a 2008/98/EK irányelv 3. cikkéből, többek között a „nem veszélyes hulladék” definíciója.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)

1999/31/EK irányelv

2 cikk – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)   a szöveg a következő aa) ponttal egészül ki:

 

„aa)   »maradékhulladék«: olyan hulladék, amely kezelési vagy hasznosítási művelet során képződik (az újrafeldolgozást is ideértve), és tovább már nem hasznosítható, ezért ártalmatlanítani kell;”

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

1999/31/EK irányelv

2 cikk – m pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)   az m) pont a következőképpen módosul:

m)   "biológiailag lebontható/lebomló hulladék": minden olyan hulladék, amely hajlamos anaerob vagy aerob bomlásra, mint pl. az élelmiszer- és kerti hulladék, papír és kartonpapír;

„m)   »biológiailag lebontható/lebomló hulladék«: az élelmiszer- és a kerti hulladék, a papír és a kartonpapír, a fa, valamint minden más olyan hulladék, amely hajlamos anaerob vagy aerob bomlásra;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1a.  A 3. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

(3)  A 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül, a tagállamok saját döntésük szerint kinyilváníthatják, hogy ezen irányelv I. mellékletének 2., 3.1., 3.2. és 3.3. pontjában foglalt rendelkezések hatálya alól mentesíteni lehet az ásványkincs feltárásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, valamint kőfejtők működéséből származó olyan, az inerthulladéktól különböző hulladékok elhelyezését, amely hulladékokat az ezen irányelv 17. cikke értelmében létrehozott bizottság nem veszélyesként határoz meg, és amelyeket oly módon helyeznek el, hogy a környezetet ne szennyezzék, vagy az emberi egészséget ne veszélyeztessék.

(3)  A 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül, a tagállamok saját döntésük szerint kinyilváníthatják, hogy ezen irányelv I. mellékletének 2., 3.1., 3.2. és 3.3. pontjában foglalt rendelkezések hatálya alól mentesíteni lehet az ásványkincs feltárásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, valamint kőfejtők működéséből származó, az inerthulladéktól különböző nem veszélyes hulladékok elhelyezését, amelyeket oly módon helyeznek el, hogy a környezetet ne szennyezzék, vagy az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák, mi minősül nem veszélyes hulladékok elhelyezésének. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül nemzeti stratégiát dolgoznak ki a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének csökkentésére, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés vagy anyag hasznosítás illetve energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül a hulladékgazdálkodásért felelős regionális és helyi hatóságokkal együttműködve nemzeti stratégiát dolgoznak ki a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének fokozatos megszüntetésére irányuló célkitűzés végrehajtására, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés, anyaghasznosítás vagy, amennyiben ezek nem lehetségesek, energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és 22. cikke alapján elkülönítve gyűjtött hulladék.

f)  a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és 22. cikke alapján elkülönítve gyűjtött hulladék, valamint a 94/62/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti csomagolás és/vagy csomagolási hulladék;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 10 %-ára csökkenjen.

(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék éves mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 5%-ára csökkenjen.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   A tagállamok a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakókban legkésőbb 2030. december 31-től kizárólag települési maradékhulladékot fogadnak.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (5) bekezdésben említett célérték elérésére Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Málta, Románia és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó tagállamok e szándékukról legkésőbb 24 hónappal az (5) bekezdésben megállapított határidő lejárta előtt értesítik a Bizottságot. Hosszabbítás esetén a tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 20 %-ára csökkenjen.

Bármely tagállam ötéves meghosszabbítást kérhet az (5) bekezdésben meghatározott cél eléréséhez, amennyiben 2013-ban települési hulladékának több mint 65%-át hulladéklerakókban helyezte el.

 

A tagállam 2028. december 31-ig kérelmet nyújt be a Bizottsághoz e meghosszabbítás engedélyezése iránt.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítéshez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célértékek új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

A meghosszabbítás iránti kérelemhez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célérték új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervet a meglévő hulladékgazdálkodási tervek értékelése alapján kell kidolgozni, és a tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

 

Ezen túlmenően a harmadik albekezdésben említett tervnek legalább a következő követelményeknek meg kell felelnie:

 

a)   megfelelő gazdasági eszközöket alkalmaz a 2008/98/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére;

 

b)   bizonyítja a strukturális és kohéziós alapok hatékony és eredményes felhasználását, bizonyítható hosszú távú beruházások révén, amelyek célja a megfelelő célértékek eléréséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúrák fejlesztésének finanszírozása.

 

c)   jó minőségű statisztikai adatokkal és egyértelmű előrejelzésekkel szolgál a hulladékgazdálkodási kapacitásokról, valamint az ezen cikk (5) bekezdésében, a 94/62/EK irányelv 5. és 6. cikkében és a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében előírt célértékek teljesülésétől való távolságról;

 

d)   a 2008/98/EK irányelv 29. cikkében említett hulladékmegelőzési programokat határoz meg;

 

a Bizottság értékeli, hogy teljesültek-e a negyedik albekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott követelmények.

 

Ha a Bizottság a benyújtott terv kézhezvételétől számított öt hónapon belül nem emel kifogást a tervvel szemben, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.

 

Ha a Bizottság a benyújtott tervvel szemben kifogást emel, felkéri az érintett tagállamot egy átdolgozott terv benyújtására a kifogások kézhezvételétől számítva két hónapon belül.

 

A Bizottság az átdolgozott tervet a beérkezésétől számítva két hónapon belül értékeli, és a határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet írásban elfogadja vagy elutasítja. Ha a Bizottság ezen a határidőn belül nem reagál, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.

 

A Bizottság a határozat meghozatalától számított két hónapon belül tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet a döntéséről.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség az (5) bekezdésben megállapított célérték további csökkentésére, valamint a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó korlátozások bevezetésére. E célból a Bizottság – adott esetben javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(7)  A Bizottság legkésőbb 2018. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó célérték és korlátozások bevezetésére. E célból a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(7a)  a Bizottság tovább vizsgálja annak megvalósíthatóságát, hogy javaslatot tegyen a lerakókban való emelt szintű bányászatot szabályozó keretre, hogy így lehetővé váljék a meglévő hulladéklerakókban lévő másodlagos nyersanyagok visszanyerése; 2015. december 31-ig a tagállamok feltérképezik a létező hulladéklerakókat, és jelzik azok potenciálját az emelt szintű bányászatot illetően, valamint megosztják az információt.

Indokolás

Az emelt szintű bányászat nemcsak az anyagciklusba visszaforgatható értékes anyagok visszanyerését teszi lehetővé, hanem a földterület visszanyerését is, tekintettel arra, hogy az EU 500 000 történelmi hulladék-lerakóhelyének nagy része (félig-meddig) városok környékén helyezkedik el.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/31/EK irányelv

5 a cikk – 2 bekezdés – bevezető mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben előírt jelentéseiben:

(2)  Az (1) bekezdésben említett jelentéseket nyilvánosságra kell hozni és a következőket kell tartalmazniuk:

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1999/31/EK irányelv

5 a cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„ba)  az Unió-szerte alkalmazott bevált gyakorlatok példái, amelyek iránymutatással szolgálhatnak az 5. cikkben megfogalmazott célok eléréséhez”

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

5 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A szöveg a következő 5b cikkel egészül ki:

 

5b. cikk

 

A bevált gyakorlatok és az információk cseréje

 

A Bizottság platformot hoz létre a bevált gyakorlatoknak a Bizottság és a tagállamok közötti rendszeres és strukturált cseréje, valamint az ezen irányelv gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos információk átadása céljára. Ez az információcsere hozzájárul a megfelelő irányítás, a végrehajtás, a határon átnyúló együttműködés, valamint az olyan bevált gyakorlatok cseréjének biztosításához, mint például az innovációs egyezségek és a kölcsönös felülvizsgálat. A platformnak továbbá ösztönzőket kell teremtenie az élenjárók számára és lehetővé kell tennie egyes szakaszok átugrását. A Bizottság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a platform eredményeit.

Indokolás

A bevált gyakorlatok illetve az információ megosztása azért fontos, hogy minden tagállam elérhesse a célokat.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1999/31/EK irányelv

6 cikk – a pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(3b)   A 6. cikk a) pontja a következőképpen módosul:

„a)  a hulladéklerakóban csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. Ezt a rendelkezést nem lehet inerthulladékra alkalmazni, amelynek kezelése műszakilag nem célszerű, sem más olyan hulladékokra, amelyeknél az ilyen kezelés nem járul hozzá ezen irányelv az 1. cikkben kijelölt céljaihoz azáltal, hogy csökkentené a hulladék mennyiségét, vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét;”

„a)  a hulladéklerakóban csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. Ezt a rendelkezést nem lehet inerthulladékra alkalmazni, amelynek kezelése műszakilag nem célszerű, sem más olyan hulladékokra, amelyeknél az ilyen kezelés nem járul hozzá ezen irányelv az 1. cikkben kijelölt céljaihoz azáltal, hogy csökkentené a hulladék mennyiségét, vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét, feltéve, hogy a szóban forgó tagállam teljesíti az ezen irányelv 5. cikke (2) bekezdésében foglalt hulladékcsökkentési célértékeket és a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében foglalt újrafeldolgozási célértékeket;”

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1999/31/EK irányelv

6 cikk – a pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A 6. cikk a) pontja a következő mondattal egészül ki:

4.  A 6. cikk a) pontja a következő albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e ponttal összhangban meghozott intézkedések ne veszélyeztessék a 2008/98/EK irányelvben – különösen annak 11. cikkében – meghatározott, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás fokozásával kapcsolatos célok elérését.”

„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e ponttal összhangban meghozott intézkedések ne veszélyeztessék a 2008/98/EK irányelvben – különösen annak 11. cikkében – meghatározott, a hulladék-hierarchiával és az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás fokozásával kapcsolatos célok elérését.”

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/31/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

1.  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az 5. cikk (5) bekezdésében szereplő célra vonatkozó első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság elősegítésének eszközei

 

Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok megfelelő gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és egyéb intézkedéseket hoznak a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

1999/31/EK irányelv

15 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b.  a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15b. cikk

 

A hulladéklerakók szivárgási tényezőjének meghatározása

 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kidolgozza és elfogadja a hulladéklerakók szivárgási tényezőjének adott területen, vagy a telep egész kiterjedésében történő meghatározásához használandó módszert. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)

1999/31/EK irányelv

15 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6c.  A rendelet a következő 15c. cikkel egészül ki:

 

15c. cikk

 

A hulladékból való mintavétel európai szabványa

 

A Bizottság végrehajtási aktusok révén kidolgozza a hulladékból való mintavétel európai szabványát. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A végrehajtási aktusok elfogadásáig a tagállamok a nemzeti szabványokat és eljárásokat alkalmazhatják.”

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1999/31/EK irányelv

17 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Indokolás

Összeegyeztetés a 2016. április 13-i intézményközi megállapodással.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

I melléklet – 3.5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a.  Az I. melléklet 3.5. pontját el kell hagyni.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

1999/31/EK irányelv

II melléklet – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b.  A II. melléklet 5. pontját el kell hagyni.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéssel való összhang biztosítása.

(1)

HL C 264., 2016.7.20., 98. o.

(2)

HL C 17., 2017.1.18., 46. o.


INDOKOLÁS

Az előadó úgy döntött, hogy horizontális megközelítés révén azokra a területekre összpontosít, ahol az uniós dimenzió egyértelmű hozzáadott értékkel bír.

Ennek érdekében a jelentés támogatja az erőforrások hatékony felhasználása, valamint a keletkező hulladék mennyiségének és környezeti hatásának csökkentése érdekében tett tényleges lépéseket, ami gyakorlati eszközökkel segíti elő a körforgásos gazdaságra való áttérést.

A körforgásos gazdaság mindenekelőtt hatékony gazdasági modell az erőforrások szempontjából, javítja és egyúttal csökkenti azok felhasználását, továbbá megoldást kínál a nyersanyagellátással kapcsolatos problémákra is. Megvalósulásával jobban érvényre jut a környezet védelme, miközben az újraiparosítást is támogatja, illetve növeli Európa versenyképességét a globális színtéren, elősegítve a minőségi munkahelyek létrehozását és új üzleti lehetőségek teremtését.

Ehhez a rendszerszintű változáshoz ambiciózus szakpolitikák szükségesek, olyan egyértelmű jogalkotási keret támogatásával, amely képes megfelelő jelzéseket küldeni a beruházók felé. Ha az európai jogalkotó nem vezet be egyértelmű meghatározásokat és kötelező célkitűzéseket, akkor akadályozhatja az átmenetet.

Az előadó szeretne emlékeztetni arra, hogy a hetedik uniós környezetvédelmi cselekvési program fő célkitűzése az Unió átalakítása zöld, karbonszegény gazdasággá, amely hatékonyan használja fel az erőforrásokat.

Ezért paradigmaváltásra van szükség, amely túlmutat a hulladékgazdálkodáson, és olyan politikák kidolgozásával jár, amelyek a hulladékot tényleges erőforrásnak tekintik. E célkitűzés elérése érdekében szükséges a hulladékokra vonatkozó európai jogszabályok teljes körű végrehajtása, amely a hulladékhierarchia szigorú alkalmazása révén érhető el, kiegészítve a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló további lépésekkel. Az előadó több helyen felhívja a figyelmet arra, hogy a körforgásos gazdaságnak elsősorban a megelőzés, illetve a hulladéknak a termelési folyamatba való visszavezetése szempontjából kell megközelítenie a hulladékgazdálkodás problémáját.

A hulladéklerakókról szóló irányelv

A lerakókban elhelyezett hulladék mennyisége fontos mutatószám, és a lerakásra vonatkozó korlátozások ösztönzőként alkalmazhatók a körforgásos gazdaság előmozdítására. A hulladéklerakókról szóló irányelv és a hulladékról szóló keretirányelv között összefüggés áll fenn; a lerakókban elhelyezett hulladék mennyiségének csökkentése csak a hulladék gyűjtésére és újrafeldolgozására vonatkozó magasabb célszámok kijelölésével érhető el, és a két folyamatot együtt kell megvalósítani. A lerakókban történő elhelyezés csak a legutolsó lehetőség lehet, olyan hulladék esetében, amelynek keletkezése nem kerülhető el, újrafeldolgozásra vagy visszanyerésre alkalmatlan, továbbá se minimalizálása, se szennyezésmentesítése nem lehetséges. Az előadó ezért üdvözli a Bizottság javaslatát a hulladéklerakókról szóló irányelv módosítására, valamint a hulladéklerakóba kerülő települési hulladék mennyiségének további korlátozására.

A Bizottság javaslata 2030-ig elérendő maximum 10%-os célkitűzést tartalmaz a hulladéklerakóba kerülő települési hulladék arányát illetően. Hét, konkrétan felsorolt tagállam esetében további ötéves átmeneti időszakról rendelkezik. Továbbá korai figyelmeztető rendszert vezet be az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködve, illetve módosítja a jelentéstételi rendszert. Végül naprakésszé teszi a másodlagos jogszabályok rendelkezéseit.

Az előadó az említett elemek zömével egyetért, de a javaslat koherensebbé és ambiciózusabbá tétele érdekében néhány szempontjának módosítását javasolja, melyek közül a legfontosabbak:

A hulladéklerakók fokozatos megszüntetése, a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése helyett;

ahogy fentebb már említésre került, hosszú távon a hulladéklerakókban való elhelyezés csak akkor lehetne megengedett, ha nincs más alternatíva. Bár ez nincs közvetlen hatással a végrehajtásra, alapvető fontosságú az egyértelmű nyelvezet használata az egész szövegben, jelezve, hogy a csökkentésre vonatkozó bármilyen számszerűsített célkitűzés nem önmagában való cél, hanem a fenntartható erőforrás-gazdálkodás eszköze. Ezért szerepelnie kell a szövegben, hogy csak az újrafeldolgozásra már nem alkalmas hulladékot szabad hulladéklerakókban elhelyezni.

Egy ambiciózusabb 2030-as célkitűzés fokozatos megközelítése:

a tapasztalat azt mutatja, hogy a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása állandó ellenőrzést igényel. Az előadó egy ambiciózusabb, 10%-os helyett 5%-os célt tűz ki 2030-ig a hulladéklerakás tekintetében, ami jobban tükrözi a körforgásos gazdaság elképzelését.

További átmeneti időszak a végrehajtás terén nehézségekkel küzdő tagállamok számára:

Bár az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt rugalmas hozzáállást, a hét tagállamot tartalmazó lista önkényes, igazságtalan, és demotiváló minden érintett fél számára. Az előadó véleménye szerint a haladék biztosításának átlátható és érthető kritériumokon kell alapulnia, továbbá egyértelmű jóváhagyási eljárást kell kidolgozni, amely révén engedélyezhető az eltérés.

A települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének lehetséges korlátozása:

az előadó sajnálja, hogy a Bizottság javaslata nem elég ambiciózus a nem települési hulladékot illetően, és a felülvizsgálatra vonatkozó megbízatást javasol, illetve egy opcionális célkitűzést már 2018-ra.

A hulladéklerakók szivárgási tényezőjének meghatározására és a hulladék mintavételére vonatkozó egységes rendelkezések:

az előadó megjegyzi, hogy a Bizottság tartózkodik feladatának az I. és II. mellékletben meghatározottak szerinti teljesítésétől. Ezek a rendelkezések azonban szükségesek bármely hulladéklerakó biztonságos működéséhez. Az előadó ezért nagyon pontos szövegezést javasol annak érdekében, hogy a Bizottság kidolgozhassa és elfogadhassa a szükséges technikai rendelkezéseket.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (8.11.2016)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

A vélemény előadója: Pavel Telička

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2015. december 2-án a körforgásos gazdaságra vonatkozó új csomagot fogadott el,

amelynek részét képezi a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a hulladékról szóló négy jogalkotási javaslat. A jogalkotási javaslat célja a 2030-ig teljesítendő hulladékcsökkentési célértékek meghatározása, beleértve a hulladéklerakókra, az újrahasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket. A javaslat ezenkívül nagyratörő és hiteles hosszú távú pályát határoz meg a hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítási tevékenységek számára.

Bát az ITRE bizottság a csomag négy különböző dossziéra történő felbontása mellett döntött, ezek szorosan összefüggenek egymással. A statisztikákra és a hulladék meghatározására vonatkozó több változás a hulladékról szóló keretirányelvben szerepel, míg az e meghatározásokon vagy statisztikákon alapuló célértékeket és kötelezettségeket három másik irányelv tartalmazza. Így biztosítani kell a dossziék közötti összhangot.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság felülvizsgált javaslatát, mivel szélesebb, átfogóbb és reálisabb megközelítést tartalmaz. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható statisztikaiadat-szolgáltatás nélkülözhetetlen a tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosításához és a hatékony hulladékgazdálkodáshoz az Unióban. Kétségtelen, hogy ezen a területen további előrelépésre van szükség. Az Európai Bizottság által javasolt célértékeknek nagyratörőnek, ugyanakkor reálisnak és valamennyi tagállam által teljesíthetőnek kell lenniük, máskülönben az Uniónak a belső piac széttagolódásának kockázatával, illetve a terület nem inkluzív és így egyenetlen fejlődésével kell szembenéznie. A továbblépés megfelelő útja egy kellően ambiciózus célkitűzéseket tartalmazó, hosszú távú elképzelés. Az előadónak azonban továbbra is kételyei vannak a célértékek meghatározásakor alkalmazott módszertannal kapcsolatban, függetlenül azok helytállóságától. Ezenkívül a megbízható és összehasonlítható adatok összegyűjtését követően át kell majd tekintetni a célértékeket és törekvéseket azok megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az előadó szintén sajnálatosnak tartja, hogy a teljes javaslatból hiányzik az oktatással és tájékoztatással kapcsolatos nézőpont, amelynek az átalakítás középpontjában kellene állnia.

A hulladéklerakókról szóló módosító irányelv célja a hulladékgazdálkodás javítása az Unióban a hulladéklerakókra vonatkozó, 2030-ig teljesítendő korlátozás, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékra, köztük a biohulladékra vonatkozó további korlátozások meghatározásával. A javaslatnak ösztönözni kellene a hulladék további szelektív gyűjtését és újrafeldolgozását a hulladékhierarchiának megfelelően (lásd a hulladékról szóló keretirányelvet). A vélemény előadója üdvözli a javaslatot, és szorgalmazza, hogy meghatározások és pontos statisztikák képezzék a hulladékkal kapcsolatos teljes szabályozás központi elemét, amelyek megkerülhetetlenek a hulladékról szóló szabályozás és a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megvalósulásában elért eredmények mérésében.

Az előadó hangsúlyozni kívánja az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét nemcsak uniós szinten, hanem a különböző gazdasági ágazatok között is, beleértve a hulladékágazatot és a pénzügyi szektort. Ez egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lenne megvalósítható, amely felhívná a figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb áttekintést nyújtana a rendelkezésre álló kapacitásokról, és támogatná az ipari szimbiózist, ami jelentősen hozzájárulna egy fokozottabb mértékben körforgásos gazdaságra történő átmenethez. A vélemény előadója úgy gondolja továbbá, hogy a Bizottság által az átmenet érdekében előirányzott pénzügyi forrásokat hulladékkezeléssel, különösen a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos kutatási projektekre is fel lehetne használni.

Az előadó üdvözli a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeinek egyszerűsítésére irányuló javaslatot, bár a bizottsági javaslat egyes részei nem teszik lehetővé az egyértelmű értelmezést. A Bizottság továbbá háromévenkénti jelentéstételi rendszert javasol, ugyanakkor a kérdés az, hogy ezek a határidők hogyan teljesíthetők a gyakorlatban, illetve hogy a jelentéstételi folyamat mikor veszi kezdetét az irányelv átültetését követően annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfontolásra és a további intézkedésekre, amennyiben ez szükséges.

Az előadó támogatja a biohulladék-lerakásra vonatkozó korlátozásokat, de úgy véli, hogy a biohulladékot kötelező módon szelektíven kellene gyűjteni, és hogy a biohulladék kötelező szelektív gyűjtésének szükségességét fokozottabban fel kellene tüntetni a hulladékról szóló keretirányelvben. Ezért az előadó további módosításokat javasol a biohulladék kötelező szelektív gyűjtésére a hulladékról szóló keretirányelvben a két dosszié egyértelmű összekapcsolása érdekében.

Igen jelentős különbségek vannak az egyes tagállamokban termelt hulladék abszolút mennyisége között. A hulladéklerakókra vonatkozó, Bizottság által javasolt célértékek kiszámítási módszere (százalékokban megadva) nem tükrözi megfelelően ezeket a különbségeket. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak további célértékkel kapcsolatos értékelést kellene végeznie a lerakható hulladék évente egy főre jutó kilogrammonként számolt összmennyisége alapján. Ez megkönnyítené a tagállamok közötti összehasonlítást és a hulladékmegelőzés jobb értékelését tenné lehetővé, amely a hulladékhierarchia legfelsőbb szintje, Ezért hozzájárulna az évente keletkező szemét összmennyiségének csökkenéséhez is.

Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet a hulladékról szóló jelenlegi szabályozás helyes végrehajtásának és érvényesítésének szükségességére. A Bizottság bármely további intézkedéseinek figyelembe kell venniük a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban foglalt kötelezettségvállalásokat.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, az átmenet és az energiahatékonyság előmozdítása, valamint az Unió természeti erőforrásoktól való függésének mérséklését elősegítő, valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket módosítani kell, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének korlátozásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában.

(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket felül kell vizsgálni, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének fokozatos, egészen a teljes felszámolásig vezető korlátozásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában.

__________________

__________________

14 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

14 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

15 COM(2008)0699 és COM(2014)0297.

15 COM(2008)0699 és COM(2014)0297.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok, például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében. Az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék újrafeldolgozásának vagy egyéb formában történő hasznosításának műszaki, környezeti vagy gazdasági megvalósíthatóságát figyelembe kell venni a hulladéklerakókban való elhelyezésre vonatkozó korlátozás végrehajtásakor.

(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok, például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében. Az újrafeldolgozás műszaki, környezeti vagy gazdasági megvalósíthatóságának javítását tovább kell támogatni, hogy a lehető legjobban csökkenteni lehessen az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék mennyiségét.

Indokolás

Az elkülönítve gyűjtött, újrahasznosítható hulladék nem kerülhet a hulladéklerakóba. A maradékhulladék mennyiségének csökkentése érdekében további befektetésekre van szükség.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával.

(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtendő, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával. A Bizottságnak és a tagállamoknak támogatniuk kell a biológiailag lebontható hulladék fenntartható kezelésével kapcsolatos alternatív intézkedések alkalmazását, összhangban az új technológiákkal és technikákkal, mint például a férgekkel való lebontás és az anaerob lebontás.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó célérték megállapítása tovább ösztönzi az elkülönített gyűjtést és a hulladékok válogatását és újrafeldolgozását, lehetővé téve annak elkerülését, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.

(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó egyértelmű célérték megállapítása és a célkitűzések tervezésére szolgáló keretprogram létrehozásának elő kell segítenie és tovább kell ösztönöznie az elkülönített gyűjtést, válogatást és újrafeldolgozást. Továbbá ezen ambiciózus céloknak megfelelő környezetet kell nyújtaniuk ahhoz, hogy serkentsék az infrastruktúrával, kutatással és képességekkel kapcsolatos állami és magánbefektetéseket, és meg kell akadályozniuk, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos csökkentése elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. E csökkentéssel el kell kerülni, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához. Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is.

(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos csökkentése elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a 2008/98/EK irányelvben meghatározott megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. A hulladéklerakás ilyen fokozatos csökkentése számos tagállamban jelentős változást idéz majd elő a hulladékgazdálkodásban. A hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos jobb statisztikákkal elkerülhetővé kell válnia annak, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához, és elősegítse a szelektált anyagok magas minőségének elérését. Ennek érdekében fontos, hogy a hulladéklerakás megszüntetésére irányuló kezdeményezés ne vezessen a hulladékégetés és a hulladékégetési kapacitás növekedéséhez, vagy a hulladéklerakók túlzott igénybevételéhez; Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is. Biztosítani kell azt is, hogy a hulladék szállítása az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelően a legköltséghatékonyabb és legfenntarthatóbb módon történjen, különös tekintettel arra, hogy az megfeleljen a közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás elvének, és ezért a szállítmányokat a körkörös gazdaság alapelveinek és értékeinek teljes mértékű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében megfelelően felügyeljék és ellenőrizzék.

 

_____________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A Bizottságnak értékelnie kell, hogy célszerű-e bevezetni a hulladék, a települési hulladék és eredetétől függetlenül az összes lerakható hulladék évente egy főre jutó kilogrammonként számolt összmennyiségére vonatkozó célértéket. A célérték megkönnyítené a tagállamok közötti összehasonlítást, és lehetővé tenné a hulladékmegelőzés jobb értékelését, amely a hulladékhierarchia legfelsőbb szintje. Ezért hozzájárulna az évente keletkező szemét összmennyiségének csökkenéséhez is.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Az 1999/31/EK irányelv célkitűzései elérésének elősegítése érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania egyrészt a tagállamok, nemzeti szint alatti hatóságok – főleg ha ezek a kormányzati szintek felelnek a hulladékkezelésért –, másrészt a gazdaság különböző ágazatai, köztük a hulladékipar és a pénzügyi szektor közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ez egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lenne megvalósítható, amely felhívná a figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb áttekintést nyújtana a rendelkezésre álló kapacitásokról, és hozzájárulna a hulladékipar és a pénzügyi szektor összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához, mindig szem előtt tartva, hogy létfontosságú megőrizni az európai ipar versenyképességét.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen.

(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen, és elősegítse a bevált gyakorlatok cseréjét a gazdasági szereplők között.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor az 1991/31/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

(11)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell az adatgyűjtés és -feldolgozás összehangolt módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton – az Eurostaton – keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és a harmonizált formátumú adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén az összehasonlítható adatok megbízható szolgáltatása nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor az 1999/31/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A nem veszélyes hulladékkal (települési, ipari, egyéb) együtt gyűjtött veszélyes hulladékok lerakása kockázatot jelenthet az emberi egészségre és a környezetre. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kutatási programok elősegíthetnék az ilyen hulladéklerakás csökkentését. A körforgásos gazdaságba történő átmenet támogatására előirányzott uniós forrásokat ezért fel lehetne használni az ilyen programok támogatására.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az ezen megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

1999/31/EK irányelv

2 cikk – m pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  az m) pont helyébe a következő szöveg lép:

m)   "biológiailag lebontható/lebomló hulladék": minden olyan hulladék, amely hajlamos anaerob vagy aerob bomlásra, mint pl. az élelmiszer- és kerti hulladék, papír és kartonpapír;

m)   „biológiailag lebontható/lebomló hulladék”: élelmiszer, kerti hulladék, papír és kartonpapír, fa és nem állati eredetű mezőgazdasági hulladék, pl. szalma és minden olyan hulladék, amely képes anaerob vagy aerob bomlásra;

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül nemzeti stratégiát dolgoznak ki a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének csökkentésére, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés vagy anyag hasznosítás illetve energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül nemzeti stratégiát dolgoznak ki a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének felgyorsított csökkentésére, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés vagy anyag hasznosítás illetve energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1999/31/EK irányelv

5 cikk – 5-7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 10 %-ára csökkenjen.

(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 10 %-ára csökkenjen.

 

(5a)  A tagállamok 2030. december 31-ig a nem veszélyes hulladékok lerakására szolgáló hulladéklerakókban csak a települési, kereskedelmi és ipari hulladékból származó nem veszélyes maradékhulladékot fogadhatják.

(6)  Az (5) bekezdésben említett célérték elérésére Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Málta, Románia és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó tagállamok e szándékukról legkésőbb 24 hónappal az (5) bekezdésben megállapított határidő lejárta előtt értesítik a Bizottságot. Hosszabbítás esetén a tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 20 %-ára csökkenjen.

(6)  Az (5) bekezdésben említett célérték elérésére Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Málta, Románia és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó tagállamok e szándékukról legkésőbb 24 hónappal az (5) bekezdésben megállapított határidő lejárta előtt értesítik a Bizottságot. Hosszabbítás esetén a tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 20 %-ára csökkenjen.

Az értesítéshez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célértékek új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

Az értesítéshez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célértékek új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

(7)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség az (5) bekezdésben megállapított célérték további csökkentésére, valamint a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó korlátozások bevezetésére. E célból a Bizottság – adott esetben javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

(7)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség az (5) bekezdésben megállapított célérték további, hatástanulmánytól függően lehetőség szerint az 5%-ot elérő további csökkentésére, valamint a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó korlátozások bevezetésére. A Bizottságnak azt is értékelnie kell, hogy célszerű-e bevezetni a kijelölt helyen lerakható hulladék évente egy főre jutó, például kilogrammban kifejezett összmennyiségére vonatkozó célértéket. E célból a Bizottság – szükség esetén javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

8 cikk – a pont – iii alpont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 8. cikk a) pontja iii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„iii.   a hulladéklerakót úgy üzemeltetik, hogy a balesetek megelőzésére és azok következményeinek mérséklésére a szükséges intézkedéseket megteszik;”

iii.   a hulladéklerakót úgy üzemeltetik, hogy folyamatosan meghozzák a szükséges intézkedéseket a balesetek és az azokból fakadó következmények jelentette fenyegetés enyhítésére;”

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

14 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„14a. cikk

 

A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság irányába történő átmenet eszközei

 

(1)   Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok élnek a megfelelő gazdasági eszközökkel vagy intézkedésekkel. E célból a tagállamok folyamodhatnak a IIIa. mellékletben szereplő gazdasági eszközökhöz vagy egyéb intézkedésekhez.

 

(2)   A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján elfogadott konkrét gazdasági eszközökről és intézkedésekről.”

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1999/31/EK irányelv

15 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(1)  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az összehasonlítható adatokat elektronikus úton, a harmonizált eljárásnak megfelelően kell összegyűjteni, feldolgozni és benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott, az adatok újbóli felhasználását és a nyílt adatokkal kapcsolatos célkitűzéseket támogató formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(2)  A tagállamok az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt célértékek teljesítésére vonatkozóan 2025. január 1-jéig teljesítenek adatszolgáltatást.

(2)  A tagállamok az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt célértékek teljesítésére vonatkozóan 2025. január 1-jéig teljesítenek adatszolgáltatást.

(3)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni.

(3)  Az e cikk alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni. A minőség-ellenőrzési jelentést egy harmonizált formátumnak megfelelően kell elkészíteni.

(4)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

(4)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint e nyílt adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére, konzisztenciájára és elérhetőségére. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatszolgáltatása után kilenc hónappal, azt követően pedig háromévente kell elkészíteni.

(5)  A Bizottság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat az ezen irányelv 17. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(5)  A Bizottság a 17a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdés szerinti összehasonlítható adatok szolgáltatása és a harmonizált eljárás, valamint a (3) bekezdésben említett minőség-ellenőrzési jelentés formátumának megállapítása céljából.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1999/31/EK irányelv

17a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottság 15. és 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1999/31/EK irányelv

17a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

(5)  A 15. és 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés – 1.1 pont – e pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  Az I. melléklet 1.1. pontjának e) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)  a természeti vagy kulturális örökség védelmét a területen.”

„e)  a helyi ökoszisztémákat és őshonos állatvilágot, valamint a terület kulturális örökségét fenyegető veszély.”;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

1999/31/EK irányelv

III a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.   Az irányelv új IIIa. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet (új)

1999/31/EK irányelv

III a melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

MELLÉKLET

 

A szöveg a következő IIIa. mellékletekkel egészül ki:

 

„IIIa. melléklet

 

A hulladékhierarchia alkalmazását és a körforgásos gazdaság irányába történő átmenetet ösztönző eszközök

 

1. Gazdasági eszközök:

 

1.1.  a hulladéklerakók igénybevételéért kivetett adók és/vagy díjak fokozatos növelése valamennyi hulladékkategória (háztartási, inert, egyéb) esetében;

 

1.2.  a hulladékégetésre kivetett adók és/vagy díjak bevezetése vagy növelése;

 

1.3.  az újrahasználatot, javítást és újrafeldolgozást előmozdító közvetlen ártámogatási rendszerek;

 

1.4.  az újrafeldolgozáshoz és elsődleges nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és negatív externáliák internalizálása;

 

1.5.  rendkívül alacsony vagy zéró héa alkalmazása a javításra, a javításhoz használt anyagokra és a használt termékekre;

 

1.6.  olyan, az előállított hulladék mennyiségével arányos díjakon alapuló rendszerek fokozatos kiterjesztése a tagállamok egész területére, amelyek a települési hulladék termelőit a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a hulladék újrahasználatára és újrafeldolgozására ösztönzik,

 

1.7.  ökoadók és előzetes ártalmatlanítási díjak alkalmazása bizonyos termékekre, amennyiben nincsenek érvényben huzamos gyártói felelősségvállalási programok;

 

1.8.  a meglévő és a később bevezetendő gyártói felelősségi rendszerek költséghatékonyságának növelésére irányuló intézkedések;

 

1.9.  a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző projekteket előmozdító beruházási támogatás;

 

1.10  a gyártói felelősségi rendszerek hatókörének új hulladékáramokra való kiterjesztése;

 

1.11.  betétdíjas és egyéb rendszerek, amelyek arra ösztönzik a települési hulladékot termelőket és a gazdasági szereplőket, hogy csökkentsék, használják fel újra, valamint dolgozzák fel újra hulladékaikat;

 

1.12.  olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, amelyek a helyi önkormányzatokat a megelőzés ösztönzésére és a szelektív gyűjtőrendszerek kialakítására és megerősítésére késztetik;

 

1.13.  az újrahasználó ágazat fejlődését támogató intézkedések;

 

1.14.  a hulladékhierarchiát előmozdító „zöld” közbeszerzési feltételek;

 

1.15.  a hulladékhierarchiával ellentétes hatású káros támogatások fokozatos megszüntetése;

 

1.16.  a hulladékkeletkezést elkerülő termékek, például javítható áruk tervezését és forgalomba hozatalát előmozdító ösztönzők;

 

2.  Egyéb intézkedések:

 

2.1.  az újrahasznosítható hulladék elégetésére vonatkozó tilalom;

 

2.2.  az egyszer használatos és nem újrafeldolgozható termékek és csomagolóanyagok piaci korlátozása;

 

2.3.  olyan technikai és adóügyi intézkedések bevezetése, amelyek támogatják az újrahasznált termékek és az újrafeldolgozott anyagok (köztük a komposztált anyagok) piacainak fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott anyagok minőségét;

 

2.4.  az adóvisszatérítéshez és/vagy adómentességhez hasonló eszközök;

 

2.5.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek növelik a helyes hulladékgazdálkodással és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos lakossági tudatosságot, ideértve a hulladékmennyiség forrásnál való csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben való magas szintű részvételt ösztönző eseti kampányok szervezését is;

 

2.6.  olyan intézkedések bevezetése, amelyek többek között digitális eszközökkel megfelelő koordinációt biztosítanak a hulladékgazdálkodásban érintett valamennyi illetékes hatóság között, és biztosítják a legfontosabb érdekeltek részvételét;

 

2.7.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása az előírt célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítésének finanszírozására;

 

2.8.  az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása a hulladékmegelőzés, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás finanszírozására;

 

2.9.  kommunikációs platformok létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, szociális partnerek, helyi hatóságok, valamint tagállamok közötti cseréjének előmozdítására;

 

2.10.  az újrafeldolgozott anyagok termékeken belüli minimális arányának bevezetése;

 

2.11.  minden olyan további szóba jövő alternatív vagy kiegészítő intézkedés, amelyik a 2.1.–2.10. pontban meghatározott célok elérésére törekszik.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pavel Telička

28.1.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló irányelv

Hivatkozások

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Benyújtás dátuma

7.2.2017

Jogi nyilatkozat