Procedură : 2015/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0031/2017

Texte depuse :

A8-0031/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

RAPORT     ***I
PDF 1114kWORD 132k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Simona Bonafè

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0594),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0384/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0031/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Având în vedere dependența Uniunii de importul de materii prime și epuizarea rapidă a unei cantități semnificative de resurse naturale pe termen scurt, recuperarea a cât mai multor resurse posibile în interiorul Uniunii și consolidarea tranziției către o economie circulară constituie o provocare-cheie.

Justificare

Este important să se evidențieze cadrul mai amplu al tranziției către o economie circulară și să se sublinieze oportunitățile pe care revizuirea Directivei privind depozitele de deșeuri le oferă pentru consolidarea acestei tranziții.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Gestionarea deșeurilor trebuie să se transforme în gestionarea durabilă a materialelor. Revizuirea Directivei privind depozitele de deșeuri oferă o oportunitate în acest sens.

Justificare

Este important să se sublinieze cadrul mai amplu al tranziției către o economie circulară, nevoia transformării gestionării de deșeuri în gestionare durabilă a materialelor și oportunitățile pe care revizuirea Directivei privind depozitele de deșeuri le oferă pentru consolidarea acestei tranziții.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară, îmbunătățind eficiența energetică și reducând dependența Uniunii de resurse.

Justificare

Pe lângă protejarea mediului si a sănătății oamenilor, îmbunătățirea gestionării deșeurilor la nivel european ar trebui să vizeze și îmbunătățirea utilizării resurselor, creșterea eficienței energetice și reducerea dependenței de resurse a Uniunii, abordând astfel problemele legate aprovizionarea cu resurse.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  O economie circulară curată, eficace și sustenabilă impune eliminarea substanțelor periculoase din produse în etapa de concepere a acestora și, în acest context, o economie circulară ar trebui să țină seama de prevederile explicite din cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu, care propune crearea de cicluri bazate pe materiale netoxice, pentru ca deșeurile reciclate să poată fi folosite ca sursă majoră și fiabilă de materii prime în Uniune.

Justificare

UE ar trebui să se axeze pe crearea unei economii circulare nepoluante și să evite un posibil risc major de a pierde în viitor încrederea publicului și a piețelor în materialele reciclate, creând totodată o moștenire perenă. Problema principală cu care se confruntă întreprinderile de reciclare este prezența în materiale a unor substanțe periculoase. UE ar trebui să își axeze eforturile pe excluderea acestor substanțe periculoase din produse și deșeuri și nu ar trebui să pună în pericol sănătatea publică și mediul exonerând anumite categorii de întreprinderi sau de produse de obligația de garantare a siguranței și făcând imposibilă identificarea în viitor a acestor materiale contaminate.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE14 a Consiliului care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui modificate astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin limitarea practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase.

(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE14 a Consiliului care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui consolidate astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin reducerea treptată la minimum a practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase. Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că acest obiectiv se încadrează într-o politică integrată care asigură o aplicare temeinică a ierarhiei deșeurilor, consolidează trecerea spre prevenire, reutilizare și reciclare și previne trecerea de la depozitare spre incinerare.

________________

__________________

14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, definițiile din Directiva 1999/31/CE ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

(4)  Pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, definițiile din Directiva 1999/31/CE ar trebui să fie aliniate, dacă e cazul, la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.

__________________

__________________

16 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

16 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Justificare

Este important să se asigure conformitatea prezentei directive cu legislația UE privind deșeurile în ansamblul ei. În acest scop este necesar, dacă e cazul, ca și definițiile din prezenta directivă să fie aliniate la cele din Directiva 1999/31/CE.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice). În punerea în aplicare a acestor restricții privind depozitarea de deșeuri ar trebui să se țină seama de fezabilitatea din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic a reciclării sau a altei forme de valorificare a deșeurilor reziduale care rezultă din deșeurile colectate separat.

(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice), cu scopul de a accepta numai deșeurile reziduale. Investițiile pe termen lung în infrastructură și în cercetare și inovare vor avea un rol vital în reducerea volumului de deșeuri reziduale care fac obiectul colectării separate, a căror reciclare sau altă formă de valorificare nu este fezabilă în prezent din punct de vedere tehnic, economic sau în ceea ce privește mediul.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Stimulentele politice și societale pentru limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor ca metodă sustenabilă de tratare a resurselor naturale în cadrul economiei circulare ar trebui să respecte ierarhia în procesul de gestionare a deșeurilor și prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE și să aplice cu strictețe o abordare în care prevenirea are prioritate și în care se respectă principiul precauției.

Justificare

Deși depozitarea are multe aspecte negative, aceasta nu ar trebui exclusă în totalitate ca destinație pentru anumite deșeuri - de exemplu PVC. Depozitarea ar putea fi soluția cea mai sigură pentru materialele care conțin elemente chimice periculoase, iar în cazul plasticului, analizele arată că, dacă acesta nu este reciclat, atunci depozitarea este, în general, preferabilă incinerării din motive climatice. În mod evident, reciclarea este în mod normal opțiunea preferabilă, iar depozitarea ar trebui realizată cu respectarea celor mai înalte standarde.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile care au fost colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.

(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile, care urmează să fie colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.

Justificare

Interzicerea depozitării deșeurilor municipale biodegradabile ar trebui să fie formulată în mod mai strict.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective privind reducerea depozitelor de deșeuri va facilita mai mult colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor și va evita blocarea în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.

(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective clare și ambițioase privind reducerea depozitelor de deșeuri va încuraja mai mult investițiile pentru a se facilita colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor și va evita blocarea la cel mai jos nivel al ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat. Acest obiectiv de reducere ar trebui să prevină crearea unei capacități excesive în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică sau tratarea mecano-biologică de calitate redusă a deșeurilor municipale netratate, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea acestei obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă.

(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat la minimum, astfel cum prevede Directiva 2008/98/CE. Reducerea treptată la minimum a depozitării deșeurilor va necesita schimbări majore în domeniul gestionării deșeurilor în multe state membre. Dacă se dispune de statistici îmbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor și de fluxuri îmbunătățite de trasabilitate a deșeurilor, ar trebui să fie posibil să se prevină crearea unei capacități excesive de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea unei astfel de obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale. Din perspectiva recentelor investiții făcute în unele state membre, care au dus la o capacitate excedentară pentru valorificarea energetică sau instituirea tratării mecano-biologice, este esențial să se transmită în prezent un semnal clar gestionarilor de deșeuri și statelor membre pentru a evita investiții incompatibile cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Directivele-cadru privind depozitele de deșeuri și privind deșeurile. Din aceste motive, ar putea fi luată în considerare o limită pentru incinerarea deșeurilor municipale, în conformitate cu obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă și la impulsionarea tranziției către o economie circulară, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici între statele membre și diferitele sectoare ale economiei. Aceste schimburi ar putea fi facilitate prin intermediul platformelor de comunicare ce ar putea contribui la ridicarea gradului de cunoaștere a noilor soluții industriale, ar face posibilă o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a altor sectoare și la sprijinirea simbiozei industriale.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici atât între statele membre, cât și între autoritățile regionale și, în special, autoritățile locale, implicând toate organizațiile relevante ale societății civile, inclusiv partenerii sociali și organizațiile de mediu și asociațiile de consumatori.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  Pentru a pune în aplicare și pentru a asigura respectarea obiectivelor prezentei directive în mod adecvat, este necesar să se asigure că autoritățile locale ale teritoriilor pe care sunt amplasate depozite de deșeuri sunt recunoscute ca actori relevanți, întrucât suportă în mod direct consecințele depozitării deșeurilor. În consecință, ar trebui să se asigure în prealabil consultări publice și democratice în localitățile și în zonele supramunicipale unde urmează să fie înființat un depozit de deșeuri și ar trebui să se stabilească o compensație adecvată pentru populația locală.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8d)  Comisia ar trebui să garanteze că fiecare depozit de deșeuri din UE este supus unui audit, în vederea asigurării aplicării corecte a dreptului UE și a dreptului național.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor.

(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor și ar trebui promovat schimbul de bune practici între diversele părți interesate.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.

(11)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și procesarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale responsabile de gestionarea deșeurilor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 1999/31/CE, în special în vederea adaptării anexelor sale la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 16. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu. Orice modificare adusă anexelor ar trebui efectuată numai în conformitate cu principiile stabilite de prezenta directivă. În acest sens, în ceea ce privește anexa II, Comisia ar trebui să țină seama de principiile generale și de procedurile generale pentru testare și de criteriile de acceptare prevăzute în anexa II. De asemenea, ar trebui să stabilească criterii și metode de testare specifice și valori limită asociate pentru fiecare categorie de depozite de deșeuri, inclusiv, dacă este necesar, pentru tipurile specifice de depozite de deșeuri din cadrul fiecărei categorii, inclusiv pentru depozitarea subterană. După caz, Comisia ar trebui să ia în considerare adoptarea propunerilor pentru standardizarea metodelor de control, eșantionare și analiză referitoare la anexe, în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(12)  Pentru a modifica Directiva 1999/31/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special pentru a asigura participarea în condiții egale la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Orice modificare adusă anexelor ar trebui efectuată numai în conformitate cu principiile stabilite de prezenta directivă. În acest sens, în ceea ce privește anexa II, Comisia ar trebui să țină seama de principiile generale și de procedurile generale pentru testare și de criteriile de acceptare prevăzute în anexa II. De asemenea, ar trebui să stabilească criterii și metode de testare specifice și valori limită asociate pentru fiecare categorie de depozite de deșeuri, inclusiv, dacă este necesar, pentru tipurile specifice de depozite de deșeuri din cadrul fiecărei categorii, inclusiv pentru depozitarea subterană. După caz, Comisia ar trebui să ia în considerare adoptarea propunerilor pentru standardizarea metodelor de control, eșantionare și analiză referitoare la anexe, în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Aliniere la Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește articolul 3 alineatul (3), anexa I punctul 3.5 și anexa II punctul 5. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.

(13)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește definirea depozitelor de deșeuri nepericuloase, stabilirea metodei ce trebuie folosită pentru stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri în anumite condiții și, deoarece prelevarea deșeurilor poate pune probleme mari legate de reprezentare și tehnici din cauza caracterului eterogen al diferitelor tipuri de deșeuri, dezvoltarea unui standard european de prelevare a deșeurilor. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Comisia și statele membre ar trebui să asigure dezvoltarea planurilor pentru redresarea durabilă și utilizarea alternativă durabilă a depozitelor de deșeuri și a zonelor deteriorate de depozitele de deșeuri.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și executată în conformitate cu orientările cuprinse în același acord.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 1 se adaugă următorul alineat:

 

-1.   Eliminarea treptată a depozitelor de deșeuri este o condiție fundamentală pentru sprijinirea tranziției UE către o economie circulară.

Justificare

Este important să se includă în obiectivul general al directivei importanța eliminării treptate a depozitelor de deșeuri pentru tranziția către o economie circulară.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Directiva 1999/31/CE

Articolul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «deșeuri municipale», «deșeuri periculoase», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare separată», «valorificare», «reciclare» «eliminare», prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);

(a)  se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «deșeuri municipale», «deșeuri periculoase», «deșeuri nepericuloase», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare separată», «valorificare», «reciclare» «eliminare», prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);

__________________

__________________

(*) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).”;

(*) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).”;

Justificare

Au fost incluse definițiile relevante de la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE, inclusiv definiția „deșeurilor nepericuloase”.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)   se adaugă următoarea literă (aa):

 

„(aa) «deșeuri reziduale» înseamnă deșeuri care rezultă dintr-o operațiune de tratare sau de valorificare, inclusiv reciclare, ce nu mai pot fi valorificate și, în consecință, trebuie eliminate;”

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 2 – litera m

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)   Litera (m) se modifică după cum urmează:

(m)   «deșeuri biodegradabile» înseamnă orice deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deșeurile de grădină, hârtia sau cartonul;

„(m)  «deșeuri biodegradabile» înseamnă deșeuri alimentare și deșeuri de grădină, hârtie, carton, deșeuri de lemn și orice alte deșeuri care pot face obiectul descompunerii aerobe sau anaerobe;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 3, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

3.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că descărcarea de deșeuri nepericuloase care urmează a fi definite de comitetul instituit în temeiul articolului 17 din prezenta directivă, altele decât deșeurile inerte, care rezultă din activitățile de prospectare, extragere, tratare și depozitare a resurselor minerale, precum și din operațiile de exploatare a carierelor și care sunt depozitate în așa fel încât să se prevină poluarea mediului și afectarea sănătății umane, pot fi exceptate de la dispozițiile stabilite în anexa I punctele 2, 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta directivă.

3.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că descărcarea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, care rezultă din activitățile de prospectare, extragere, tratare și depozitare a resurselor minerale, precum și din operațiile de exploatare a carierelor și care sunt depozitate în așa fel încât să se prevină poluarea mediului și afectarea sănătății umane, pot fi exceptate de la dispozițiile stabilite în anexa I punctele 2, 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta directivă. Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc ce reprezintă un depozit de deșeuri nepericuloase. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).”

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/ energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.

1.  Statele membre stabilesc, în colaborare cu autoritățile regionale și locale responsabile cu gestionarea deșeurilor, o strategie națională pentru a pune în aplicare eliminarea treptată a deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz, recuperarea de materiale sau, când acestea nu sunt posibile, prin recuperarea de energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  deșeurile care au fost colectate separat în temeiul articolului 11 alineatul (1) și articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.

(f)  deșeurile care au fost colectate separat în temeiul articolului 11 alineatul (1) și articolului 22 din Directiva 2008/98/CE și ambalajele sau deșeurile de ambalaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 94/62/CE;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 10% din volumul total al deșeurilor municipale generate.

5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 5% din volumul total al deșeurilor municipale generate.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.   Până la 31 decembrie 2030, statele membre acceptă în depozitele de deșeuri nepericuloase numai deșeuri municipale reziduale.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru atingerea obiectivului menționat la alineatul (5), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5). În cazul acordării unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite să fie redus la 20 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

Un stat membru care a depozitat peste 65 % din deșeurile sale municipale în 2013 poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (5).

 

Statul membru prezintă Comisiei o cerere pentru a obține o astfel de prelungire până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

Cererea de prelungire este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivului înainte de expirarea noului termen. Planul se elaborează pe baza unei evaluări a planurilor actuale de gestionare a deșeurilor și include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

 

În plus, planul menționat la al treilea paragraf respectă cel puțin următoarele cerințe:

 

(a)   utilizează instrumentele economice adecvate de stimulare a aplicării ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE;

 

(b)   demonstrează utilizarea eficientă și efectivă a fondurilor structurale și de coeziune prin investiții pe termen lung care pot fi dovedite în mod corespunzător, care au drept scop să finanțeze dezvoltarea infrastructurilor de gestionare a deșeurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor relevante;

 

(c)   oferă statistici de calitate și generează previziuni clare privind capacitățile de gestionare a deșeurilor și distanța până la îndeplinirea obiectivelor menționate la alineatul (5) din prezentul articol, la articolele 5 și 6 din Directiva 94/62/CE și la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE;

 

(d)   a stabilit programe de prevenire a generării de deșeuri, astfel cum se prevede la articolul 29 din Directiva 2008/98/CE.

 

Comisia evaluează dacă cerințele stabilite la literele (a) - (d) de la al patrulea paragraf sunt îndeplinite.

 

Cu excepția cazului în care Comisia formulează obiecții cu privire la planul prezentat în termen de cinci luni de la primirea sa, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.

 

În cazul în care Comisia formulează obiecții față de planul prezentat, ea solicită statului membru în cauză să prezinte o versiune revizuită a planului în termen de două luni de la primirea obiecțiilor respective.

 

Comisia evaluează versiunea revizuită a planului în termen de două luni de la primirea acesteia și acceptă sau respinge în scris cererea de prelungire. În absența unei decizii din partea Comisiei în termenul respectiv, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.

 

Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la deciziile sale în termen de două luni de la data adoptării acestora.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (5) în vederea reducerii acestuia și a introducerii de restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.

7.  Până cel târziu la 31 decembrie 2018, Comisia analizează posibilitatea de a introduce un obiectiv și restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  La articolul 5, se adaugă următorul alineat:

 

7a.  Comisia analizează în continuare fezabilitatea propunerii privind un cadru de reglementare pentru mineritul consolidat în depozitele de deșeuri pentru a permite recuperarea de materii prime secundare care se găsesc în depozitele de deșeuri existente. Până la 31 decembrie 2025, statele membre cartografiază depozitele de deșeuri existente și indică potențialul acestora pentru minerit consolidat și fac schimb de informații.

Justificare

Mineritul consolidat în depozitele de deșeuri nu numai că permite recuperarea de materiale valoroase care pot fi reintroduse în ciclu, dar permite și recuperarea de teren, având în vedere că o mare parte din cele 500 000 de depozite tradiționale de deșeuri din UE sunt situate într-un mediu (semi-) urban.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 a – alineatul 2 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Rapoartele menționate la alineatul (1) includ următoarele:

2.  Rapoartele menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția publicului și includ următoarele:

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 a – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„(ba)  exemple de bune practici utilizate în Uniune și care ar putea oferi orientări pentru a se avansa spre atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 5.”

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Se adaugă următorul articol 5b:

 

Articolul 5b

 

Schimbul de bune practici și de informații

 

Comisia înființează o platformă pentru schimbul periodic și structurat de bune practici și informații între Comisie și statele membre cu privire la punerea în practică a cerințelor prezentei directive. Acest schimb va contribui la asigurarea unei guvernanțe, aplicări și cooperări transfrontaliere adecvate, precum și la schimbul de bune practici, cum ar fi acordurile de inovare și evaluările inter pares. Mai mult, platforma stimulează pionieratul și permite salturile calitative. Comisia pune la dispoziția publicului rezultatele platformei.

Justificare

Schimbul de bune practici și de informații este important în atingerea obiectivelor de către toate statele membre.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 6 – litera a

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b)   La articolul 6, litera (a) se modifică după cum urmează:

„(a)  numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu;”

„(a)  numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cu condiția ca obiectivele de reducere de la articolul 5 alineatul (2) din prezenta directivă și obiectivele de reciclare de la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE sunt îndeplinite de statul membru respectiv;”

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4

Directiva 1999/31/CE

Articolul 6 – litera a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  La articolul 6 litera (a) se adaugă următoarea teză:

(4)  La articolul 6 litera (a) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre se asigură că măsurile luate în conformitate cu prezenta literă nu compromit realizarea obiectivelor prevăzute de Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește intensificarea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, astfel cum se prevede la articolul 11 din directiva respectivă.”

„Statele membre se asigură că măsurile luate în conformitate cu prezenta literă nu compromit realizarea obiectivelor prevăzute de Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește ierarhia deșeurilor și intensificarea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, astfel cum se prevede la articolul 11 din directiva respectivă.”

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Directiva 1999/31/CE

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5). Primul exercițiu de raportare acoperă datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

1.  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5). Primul raport referitor la obiectivul prevăzut la articolul 5 alineatul (5) are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 15 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 b (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 15 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 15b

 

Stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri

 

Comisia dezvoltă și aprobă, prin acte de punere în aplicare, metoda ce urmează a fi folosită pentru stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri, la fața locului și pentru întreaga suprafață a acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).”

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 c (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 15 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6c.  Se introduce articolul 15c cu următorul text:

 

„Articolul 15c

 

Standardul european de prelevare a deșeurilor

 

Comisia dezvoltă, prin acte de punere în aplicare, un standard european de prelevare a deșeurilor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Până la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare, statele membre pot aplica standardele și procedurile naționale.”

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva 1999/31/CE

Articolul 17 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

Justificare

Aliniere la Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Anexa I – punctul 3.5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Punctul 3.5 din anexa I se elimină.

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 b (nou)

Directiva 1999/31/CE

Anexa II – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Punctul 5 din anexa II se elimină.

Justificare

Aliniere la Tratatul de la Lisabona.

(1)

JO C 264, 20.7.2016, p.98.

(2)

JO C 17, 18.1.2017, p. 46.


EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea a decis să se concentreze, printr-o abordare orizontală, asupra domeniilor în care dimensiunea UE aduce o valoare adăugată evidentă.

În acest sens, raportul susține măsurile eficiente de susținere a utilizării eficiente a resurselor și o reducere a volumului de deșeuri generate și a impactului acestuia asupra mediului, pentru a încuraja, prin metode practice, tranziția spre o economie circulară.

Economia circulară este, mai întâi de toate, un model economic eficient în ceea ce privește resursele, care va îmbunătăți și va reduce în același timp utilizarea acestora, abordând totodată problemele legate de aprovizionarea cu materii prime. Astfel, mediul va fi mai bine protejat, iar reindustrializarea va fi promovată, competitivitatea europeană îmbunătățită în contextul global, iar crearea de locuri de muncă de calitate și de noi posibilități de afaceri va fi stimulată.

O astfel de schimbare sistemică impune politici ambițioase, susținute printr-un cadru legislativ clar, capabil să transmită semnalele corecte către investitori. Dacă legislația europeană nu include definiții clare și obiective obligatorii, progresul către tranziție ar putea fi afectat.

Raportoarea dorește să reamintească faptul că principalul obiectiv al celui de-Al șaptelea program de acțiune pentru mediu constă în transformarea Uniunii într-o economie ecologică, cu emisii scăzute de carbon, care folosește resursele în mod eficient.

Este, prin urmare, nevoie de o schimbare de paradigmă, care va depăși simpla gestionare a deșeurilor și va include adoptarea unor politici care consideră deșeurile o resursă autentică de sine stătătoare. Pentru a îndeplini acest obiectiv, trebuie puse în aplicare toate normele europene privind deșeurile, demers ce ar trebui să fie realizat prin respectarea strică a ierarhiei deșeurilor și completat de măsuri suplimentare de reducere a cantității de deșeuri generate. Raportoarea solicită în câteva rânduri să se țină seama de faptul că economia circulară ar trebui să abordeze problema gestionării deșeurilor în primul rând din perspectiva prevenirii și apoi prin reintroducerea deșeurilor în procesele de producție.

Directiva privind depozitele de deșeuri

Cantitatea de deșeuri depozitată constituie un indicator important și restricțiile privind depozitarea deșeurilor pot fi folosite ca un mijloc de acțiune în contextul unei economii circulare. Obiectivele Directivei privind depozitele de deșeuri și ale Directivei-cadru privind deșeurile sunt interconectate; reducerea cantităților de deșeuri depozitate poate fi realizată numai prin stabilirea unor obiective mai ambițioase de colectare și reciclare a deșeurilor și este strâns legată de aceasta. Depozitarea deșeurilor ar trebui să fie o soluție folosită numai în ultimă instanță pentru deșeurile ce nu pot fi nici evitate, nici reciclate și valorificate și nici măcar reduse sau decontaminate. Raportoarea salută, așadar, propunerea Comisiei de modificare a Directivei privind depozitele de deșeuri și de limitare suplimentară a depozitării deșeurilor municipale.

Propunerea Comisiei introduce un obiectiv pentru 2030 de depozitare a cel mult 10% din deșeurile municipale generate. Se prevede, de asemenea, o perioadă suplimentară de tranziție de cinci ani pentru șapte state membre indicate în mod special. De asemenea, se introduce un sistem de avertizare timpurie în colaborare cu Agenția Europeană de Mediu și se modifică schema de raportare. În ultimul rând, se actualizează dispozițiile aferente legislației secundare.

Raportoarea susține majoritatea elementelor menționate anterior, dar sugerează modificarea mai multor aspecte din propunere pentru ca aceasta să devină mai coerentă și mai ambițioasă, cele mai importante dintre acestea fiind următoarele:

Eliminarea treptată a depozitării deșeurilor și nu reducerea acesteia:

Așa s-a explicat mai sus, pe termen lung, depozitarea deșeurilor ar trebui să fie permisă numai în cazul în care nu există alternative. Deși acest aspect ar putea să nu afecteze imediat procesul de punere în aplicare, este foarte important ca în întreg textul să fie folosit un limbaj clar, subliniindu-se faptul că obiectivele de reducere cantitativă nu reprezintă un scop în sine și ar trebui să fie doar un mijloc de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Prin urmare, în text ar trebui menționat faptul că se depozitează numai deșeurile tratate care nu pot fi reciclate.

O abordare treptată către un obiectiv mai ambițios pentru 2030:

Experiența ne arată că aplicarea legislației privind mediul implică monitorizarea permanentă. Raportoarea stabilește un obiectiv mai ambițios de 5% în loc de 10% pentru depozitarea deșeurilor reziduale pentru 2030, ceea ce reflectă mai bine idea unei economii circulare.

O perioadă suplimentară de tranziție pentru statele membre ce se confruntă cu provocări în materie de punere în aplicare:

Deși raportoarea salută abordarea flexibilă propusă de Comisie, enumerarea a numai șapte state membre este arbitrară, incorectă și descurajantă pentru toate părțile implicate. Raportoarea sugerează ca „perioada de grație” să se bazeze pe criterii transparente și comprehensibile și să se introducă o procedură de autorizare lipsită de ambiguitate pentru orice abatere.

O posibilă restricție legată de depozitarea deșeurilor ne-municipale nepericuloase:

Raportoarea regretă lipsa de ambiție din propunerea Comisiei cu privire la deșeurile provenind din alte surse decât municipalitățile și propune acordarea unui mandat de revizuire și introducerea unui obiectiv opțional aferent deja pentru 2018.

Dispoziții uniforme pentru stabilirea coeficientului de permeabilitate ale depozitelor de deșeuri și pentru prelevarea deșeurilor:

Raportoarea remarcă faptul că Comisia nu își îndeplinește sarcinile stabilite în anexele I și II. Aceste dispoziții sunt însă necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a unui depozit de deșeuri. Prin urmare, raportoarea propune o formulare foarte exactă pentru a permite Comisiei să elaboreze și să adopte dispozițiile tehnice necesare.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (8.11.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Raportor pentru aviz: Pavel Telička

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de măsuri privind economia circulară,

care conține Planul de acțiune privind economia circulară și patru propuneri legislative privind deșeurile. Scopul acestei propuneri legislative este de a stabili obiective pentru reducerea deșeurilor, inclusiv obiective în materie de depozitare, reutilizare și reciclare a acestora, care să fie realizate până în 2030. De asemenea, propunerea stabilește o traiectorie pe termen lung ambițioasă și credibilă pentru gestionarea deșeurilor și activitățile de reciclare.

Deși Comisia ITRE a decis să împartă pachetul în patru dosare separate, acestea sunt strâns legate între ele. Multe dintre modificările în ceea ce privește statisticile și definițiile privind deșeurile sunt prezentate în Directiva-cadru privind deșeurile (DCD), în timp ce obiectivele și obligațiile stabilite pe baza acestor definiții sau statistici sunt prezentate în alte trei directive. Prin urmare, este necesar să se asigure o coerență între toate dosarele.

Raportorul pentru aviz salută propunerea revizuită a Comisiei, deoarece reprezintă o abordare mai vastă, mai cuprinzătoare și mai realistă. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre și o gestionare eficientă a deșeurilor în UE. Noi îmbunătățiri în acest domeniu sunt fără îndoială necesare. Obiectivele propuse de Comisia Europeană trebuie să fie ambițioase și, în același timp, realiste și realizabile pentru toate statele membre, în caz contrar, UE putându-se confrunta cu riscul unei fragmentări a pieței interne și al unei evoluții neincluzive și deci la o dezvoltare inegală în acest domeniu. O viziune pe termen lung cu obiective suficient de ambițioase este cel mai adecvat mod de a proceda. Cu toate acestea, raportorul are încă îndoieli cu privire la metodologia utilizată pentru stabilirea obiectivelor, indiferent de caracterul lor adecvat. De asemenea, după colectarea unor date fiabile și comparabile, este necesar să se revizuiască obiectivele și ambițiile la un nivel corespunzător. Pe lângă aceasta, raportorul regretă că întreaga propunere nu se concentrează pe educație și informare, care ar trebui să rămână în centrul acestei transformări.

Obiectivul directivelor de modificare privind depozitarea deșeurilor este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în UE prin instituirea unor restricții în materie de depozitare a deșeurilor care să fie realizate până în 2030 și a unor restricții suplimentare privind deșeurile colectate separat, inclusiv deșeurile biologice. Prezenta propunere ar trebui să încurajeze sortarea și reciclarea suplimentară a deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor (a se vedea Directiva-cadru privind deșeurile - DCD). Raportorul salută propunerea și susține că existența unor definiții și statistici precise este la baza întregii legislații privind deșeurile, ele fiind inevitabile pentru a măsura progresele realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor legislației privind deșeurile și ale economiei circulare.

Raportorul dorește să sublinieze importanța schimbului de informații și de bune practici nu doar la nivelul UE, ci și între diferitele sectoare ale economiei, inclusiv industria deșeurilor, și sectorul financiar. Aceasta s-ar putea realiza prin crearea unor platforme de comunicare care să ajute la răspândirea de informații cu privire la noi soluții industriale, ar permite o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar sprijini simbioza industrială, lucru care ar putea contribui în mod semnificativ la tranziția spre o economie mai circulară. Raportorul consideră, de asemenea, că fondurile alocate de Comisie pentru tranziție ar putea fi folosite și pentru proiecte de cercetare privind tratarea deșeurilor, în special în ceea ce privește deșeurile periculoase.

Raportorul salută propunerea de a se simplifica obligația de raportare în cazul statelor membre, deși anumite părți propuse de Comisie nu sunt lipsite de ambiguitate. Comisia propune, de asemenea, un sistem de raportare o dată la trei ani; totuși, întrebarea este cum să se pună în aplicare aceste termene și când va începe procesul de raportare după transpunerea acestei directive pentru a permite suficient de mult timp pentru reflecție și măsuri suplimentare, dacă se dovedesc necesare.

Raportorul sprijină introducerea de restricții privind depozitarea deșeurilor biologice, dar consideră că ar trebui să fie obligatoriu ca acestea să fie colectate separat și că acest lucru ar trebui evidențiat mai bine în DCD. Prin urmare, raportorul va propune amendamente suplimentare la DCD privind colectarea separată obligatorie a deșeurilor biologice pentru a crea o legătură clară între cele două dosare.

Există diferențe majore între cantitatea absolută de deșeuri produsă în statele membre individuale. Metoda de calcul pentru obiectivele de depozitare a deșeurilor propusă de Comisie (exprimată procentual) nu reflectă suficient aceste diferențe. Raportorul consideră că Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, posibilitatea de a introduce un obiectiv suplimentar bazat pe cantitatea totală de deșeuri care ar putea fi depozitate, calculat în kilograme per persoană per an. Aceasta ar permite să se facă mai ușor comparații între statele membre și ar permite o mai bună evaluare a prevenirii deșeurilor, concept care se află pe primul loc în ierarhia deșeurilor. Prin urmare, aceasta ar contribui, de asemenea, la reducerea cantității globale de deșeuri generate anual.

Raportorul ar dori să sublinieze că este necesar ca legislația existentă în materie de deșeuri să fie pusă în aplicare și în execuție în mod corect. Orice măsuri suplimentare luate de Comisie ar trebui să țină seama de angajamentele stabilite prin Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, pentru a stimula tranziția energetică și eficiența energetică, precum și pentru a promova o economie mai circulară care va face posibilă reducerea dependenței Uniunii de resursele naturale.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE14 a Consiliului care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui modificate astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin limitarea practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase.

(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE a Consiliului14 care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui revizuite astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin limitarea treptată a practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase, până la eliminarea completă.

__________________

__________________

14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice). În punerea în aplicare a acestor restricții privind depozitarea de deșeuri ar trebui să se țină seama de fezabilitatea din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic a reciclării sau a altei forme de valorificare a deșeurilor reziduale care rezultă din deșeurile colectate separat.

(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice). Consolidarea fezabilității din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic a reciclării ar trebui să fie susținută în continuare în scopul de a reduce cât mai mult posibil cantitatea de deșeuri reziduale care rezultă din deșeurile colectate separat.

Justificare

Deșeurile care sunt colectate separat și sunt reciclabile nu ar trebui să ajungă la depozitul de deșeuri. Sunt necesare investiții suplimentare pentru a reduce cantitatea de deșeuri reziduale.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile care au fost colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.

(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile, care ar trebui colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE. Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea măsurilor alternative pentru tratarea durabilă a deșeurilor biodegradabile în conformitate cu noile tehnologii și tehnici, precum vermicompostul sau biodigestia.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective privind reducerea depozitelor de deșeuri va facilita mai mult colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor și va evita blocarea în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.

(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective clare privind reducerea depozitelor de deșeuri și crearea unui program-cadru cu un calendar pentru îndeplinirea obiectivelor ar încuraja și facilita mai mult colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor. În plus, aceste obiective ambițioase ar trebui să ofere un context adecvat pentru stimularea unor mai mari investiții publice și private în infrastructură, cercetare și competențe și ar trebui să evite blocarea în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat. Acest obiectiv de reducere ar trebui să prevină crearea unei capacități excesive în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică sau tratarea mecano-biologică de calitate redusă a deșeurilor municipale netratate, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea acestei obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă.

(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat, astfel cum prevede Directiva 2008/98/CE. Reducerea progresivă a depozitării deșeurilor va determina o schimbare majoră în domeniul gestionării deșeurilor în multe state membre. Dacă se dispune de statistici îmbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor, ar trebui să fie posibil să se prevină crearea unei capacități excesive în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică sau tratarea mecano-biologică de calitate redusă a deșeurilor municipale netratate, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea acestei obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale și va contribui la obținerea unei calități ridicate a materialului sortat. În acest scop, este necesar ca eforturile pentru eliminarea depozitării deșeurilor să nu aibă drept consecință o creștere a ratelor și capacităților de incinerare și nici la o utilizare excesivă a depozitelor de deșeuri. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă. Este necesar, de asemenea, să se asigure că transferurile de deșeuri sunt tratate în modul cel mai rentabil și mai durabil, în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a, în special în conformitate cu principiul proximității, priorității de recuperare și autosuficienței; prin urmare, transporturile respective ar trebui să fie monitorizate în mod corespunzător și coordonat, garantând astfel că acestea sunt realizate într-un mod care este consecvent cu principiile și premisele economiei circulare.

 

_____________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2016 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Comisia ar trebui să evalueze caracterul adecvat al introducerii unui obiectiv pentru cantitatea totală de deșeuri, de deșeuri municipale sau a tuturor tipurilor de deșeuri care pot fi depozitate, indiferent de originea lor, calculată în kilograme per persoană per an. Un astfel de obiectiv ar permite să se facă mai ușor comparații între statele membre și ar permite o mai bună evaluare a prevenirii deșeurilor, concept care se află pe primul loc în ierarhia deșeurilor. Prin urmare, aceasta ar contribui, de asemenea, la reducerea cantității globale de deșeuri generate anual.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  În vederea realizării obiectivelor Directivei 1993/31/CE, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și de cele mai bune practici atât între statele membre, autoritățile subnaționale, în special în cazul în care aceste niveluri ale administrației sunt responsabile pentru gestionarea deșeurilor, cât și între diferite sectoare ale economiei, inclusiv industria deșeurilor și sectorul financiar. Acest demers ar putea fi realizat prin înființarea unor platforme de comunicare, care ar contribui la sensibilizarea cu privire la noile soluții industriale, ar permite o mai bună imagine de ansamblu asupra capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a sectorului financiar, precum și la susținerea simbiozei industriale, având în vedere în permanență că este esențial să se mențină competitivitatea industriei europene.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor.

(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor și ar trebui promovat schimbul de bune practici între diversele părți interesate.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.

(11)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii armonizate de colectare și procesare a datelor și prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, care ar trebui să fie Eurostat, și prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor, care ar trebui să se bazeze pe un format armonizat. Raportarea fiabilă a datelor statistice comparabile privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a.  Depozitarea deșeurilor periculoase care sunt colectate împreună cu deșeurile nepericuloase (municipale, industriale și altele) poate constitui un risc la adresa sănătății umane și a mediului. Existența unor programe de cercetare privind tratarea deșeurilor periculoase ar ajuta la reducerea cantității de deșeuri depozitate. Prin urmare, pentru aceste programe s-ar putea folosi fondurile alocate de Uniune pentru a sprijini tranziția spre economia circulară.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16a.  Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și în execuție în conformitate cu orientările cuprinse în același acord.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 2 – litera m

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  litera (m) se înlocuiește cu următorul text:

(m)   „deșeuri biodegradabile” înseamnă orice deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deșeurile de grădină, hârtia sau cartonul;

(m)   „deșeuri biodegradabile” înseamnă deșeuri alimentare, deșeuri de grădină, hârtie și carton, deșeuri de lemn și deșeuri agricole de origine non-animală, precum paiele, și orice alte deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă;

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri, în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la art. 18 alin. (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alin. (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la art. 18 alin. (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.

1.  Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea accelerată a deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri, în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la art. 18 alin. (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alin. (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la art. 18 alin. (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 1999/31/CE

Articolul 5 – alineatele 5 - 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 10 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 10 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

 

5a.  Până la 31 decembrie 2030, statele membre acceptă în depozitele de deșeuri nepericuloase doar deșeuri reziduale nepericuloase din deșeurile municipale și deșeurile comerciale și industriale.

6.  Pentru atingerea obiectivului menționat la alineatul (5), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5). În cazul acordării unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite să fie redus la 20 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

6.  Pentru atingerea obiectivului menționat la alineatul (5), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5). În cazul acordării unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite să fie redus la 20 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.

Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

7.  Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (5) în vederea reducerii acestuia și a introducerii de restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.

7.  Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (5) în vederea eventualei reduceri a acestuia la 5%, în urma unei evaluări de impact, și a introducerii de restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. Comisia analizează, de asemenea, dacă se impune introducerea unui obiectiv pentru cantitatea totală de deșeuri care pot fi depozitate, exprimată, de exemplu, în kilograme per persoană per an în zona autorizată. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este necesar, de o propunere.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 8 – litera a – punctul iii

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a)  la articolul 8 litera (a), punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)   depozitul de deșeuri este exploatat astfel încât să existe măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora;

(iii)   depozitul de deșeuri este exploatat astfel încât să existe în permanență măsurile necesare preventive pentru a atenua riscul de accidente și consecințele ulterioare acestora;

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Articolul 14 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 14a

 

Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară

 

1.   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate sau alte măsuri. În acest scop, statele membre pot utiliza instrumente economice sau alte măsuri enumerate în anexa IIIa.

 

2.   Statele membre raportează Comisiei instrumentele economice specifice sau alte măsuri instituite în conformitate cu alineatul (1) până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și o dată la cinci ani de la data respectivă.”

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6

Directiva 1999/31/CE

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5). Primul exercițiu de raportare acoperă datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

1.  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Acestea colectează, prelucrează și raportează date comparabile în conformitate cu o metodologie armonizată, pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5), compatibil cu obiectivele de reutilizare și de date deschise. Primul exercițiu de raportare acoperă datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].

2.  Statele membre raportează datele referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor stabilite la articolul 5 alineatul (2) până la 1 ianuarie 2025.

2.  Statele membre raportează datele referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor stabilite la articolul 5 alineatul (2) până la 1 ianuarie 2025.

3.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității.

3.  Datele raportate de statul membru în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport de verificare a calității. Raportul de verificare a calității datelor este elaborat respectând un format armonizat.

4.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele acestei analize. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se întocmește o dată la trei ani.

4.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele acestei analize. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective, precum și disponibilitatea datelor deschise. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se întocmește la nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre și o dată la trei ani ulterior.

5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a formatului pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2) din prezenta directivă.

5.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 17a de stabilire a formatului pentru raportarea datelor comparabile, precum și metodologia armonizată, în conformitate cu alineatul (1) și pentru raportul de verificare a calității menționat la alineatul (3).

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva 1999/31/CE

Articolul 17a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 16 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 15 și 16 se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9

Directiva 1999/31/CE

Articolul 17a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 15 și 16 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1.1 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a)  La punctul 1.1 din anexa I, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  protecția naturii saua patrimoniului cultural din regiune.”

„(e)  riscurile pentru ecosistemul local și fauna sălbatică indigenă, precum și pentru patrimoniul cultural al regiunii.”;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Directiva 1999/31/CE

Anexa III a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)   Se adaugă Anexa IIIa, astfel cum apare în anexa la prezenta directivă.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Anexă (nouă)

Directiva 1999/31/CE

Anexa III a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ANEXĂ

 

Se adaugă următoarea anexă IIIa:

 

„Anexa IIIa

 

Instrumente pentru a promova aplicarea ierarhiei deșeurilor și trecerea la o economie circulară

 

1. Instrumente economice:

 

1.1.  creșterea treptată a taxelor de depozitare și/sau a comisioanele pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte și altele);

 

1.2.  introducerea sau majorarea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;

 

1.3.  scheme de sprijin direct al prețurilor, pentru a promova reutilizarea, repararea și reciclarea;

 

1.4.  internalizarea externalităților pozitive și negative legate de reciclare și de materii prime;

 

1.5.  introducerea unui nivel de TVA scăzut sau egal cu zero pentru reparare, materiale pentru repararea și vânzarea produselor la mâna a doua;

 

1.6.  extinderea treptată la întregul teritoriu al statelor membre a sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate, menite să stimuleze producătorii de deșeuri municipale să reducă, reutilizeze și recicleze deșeurile pe care le produc;

 

1.7.  taxe ecologice sau taxe de eliminare avansate de aplicat produselor în cazul în care nu sunt în vigoare programe de responsabilitate extinsă a producătorilor;

 

1.8.  măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a sistemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;

 

1.9.  ajutoarele pentru investiții în proiecte care promovează aplicarea ierarhiei deșeurilor;

 

1.10  lărgirea domeniului de aplicare a sistemelor de răspundere a producătorilor pentru a include noile fluxuri de deșeuri;

 

1.11.  returul în depozit și alte sisteme care să stimuleze producătorii de deșeuri municipale și operatorii economici să reducă, reutilizeze și recicleze deșeurile pe care le produc;

 

1.12.  stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova măsuri de prevenire a generării de deșeuri, precum și de a dezvolta și intensifica colectarea separată;

 

1.13.  măsuri de dezvoltare a sectorului reutilizării;

 

1.14.  criterii privind achizițiile publice ecologice care promovează ierarhia deșeurilor;

 

1.15.  măsuri de eliminare treptată a subvențiilor dăunătoare care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;

 

1.16.  stimulente care să promoveze proiectarea și introducerea pe piață a produselor care nu implică producerea de deșeuri, cum ar fi bunurile reparabile;

 

2.  Alte măsuri:

 

2.1.  interdicții specifice pentru incinerarea deșeurilor reciclabile;

 

2.2.  restricții de piață pentru produsele de unică folosință și ambalajele nereciclabile;

 

2.3.  măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv cele compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;

 

2.4.  măsuri, inclusiv rambursările de impozite și/sau scutiri fiscale;

 

2.5.  măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la schemele de colectare separată;

 

2.6.  măsuri de asigurare a unei coordonări corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și a participării altor părți interesate;

 

2.7.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesară pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;

 

2.8.  utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța prevenirea deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare și reciclare;

 

2.9.  crearea de platforme de comunicare pentru a promova schimbul de cele mai bune practici între industrii, parteneri sociali, autorități locale și, de asemenea, între statele membre;

 

2.10.  introducerea unui conținut minim de material reciclat în produse;

 

2.11.  orice măsură alternativă sau suplimentară pertinentă care vizează realizarea aceluiași scop din cele stabilite la punctele 2.1 - 2.10.”

PROCEDURĂ - COMISIE SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Titlu

Directiva de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor

Referințe

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

14.12.2015

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Pavel Telička

28.1.2016

Examinare în comisie

14.6.2016

 

 

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Directivă privind modificarea Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

Referințe

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Data prezentării la PE

2.12.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Examinare în comisie

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Data adoptării

24.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Data depunerii

7.2.2017

Notă juridică