Förfarande : 2015/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2017

Ingivna texter :

A8-0031/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

BETÄNKANDE     ***I
PDF 778kWORD 110k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Simona Bonafè

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0594),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0384/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 15 juni 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0031/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Mot bakgrund av EU:s beroende av import av råvaror och den snabba utarmningen av en stor mängd naturresurser på kort sikt är det viktigt att återvinna så många resurser som möjligt inom unionen och att stärka övergången till en cirkulär ekonomi.

Motivering

Det är viktigt att belysa det större sammanhanget av en övergång till en cirkulär ekonomi och att betona de möjligheter som översynen av direktivet om deponering av avfall ger för att underlätta denna övergång.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Avfallshantering måste omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av direktivet om deponering av avfall ger en sådan möjlighet.

Motivering

Det är viktigt att belysa det större sammanhanget av en övergång till en cirkulär ekonomi, att betona att avfallshanteringen måste omvandlas till hållbar materialhantering och att framhäva de möjligheter som översynen av direktivet om deponering av avfall ger för att underlätta denna övergång.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en verkligt cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt, främja en mer cirkulär ekonomi, öka energieffektiviteten och minska unionens resursberoende.

Motivering

Förutom att skydda miljön och människors hälsa bör syftet med en bättre avfallshantering på europeisk nivå bland annat vara att förbättra användningen av resurser, öka energieffektiviteten och minska unionens resursberoende, dvs. hantera problem som har med resursförsörjningen att göra.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  En ren, effektiv och hållbar cirkulär ekonomi kräver att farliga ämnen avlägsnas från produkter vid utformningsskedet och i detta sammanhang bör en cirkulär ekonomi erkänna uttryckliga bestämmelser i det sjunde miljöhandlingsprogrammet som kräver utveckling av giftfria materialkretslopp så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla inom EU.

Motivering

EU bör inrikta sig på att skapa en ren cirkulär ekonomi och inte riskera att allmänheten och marknaden i framtiden kanske förlorar förtroendet för återvinningsmaterial eller att det skapas en avfallsbelastning som aldrig tar slut. Den stora svårigheten i samband med materialåtervinning är att det förekommer farliga ämnen i olika material. EU bör inrikta sig på att få bort dessa farliga ämnen från produkter och avfall, och bör inte riskera folkhälsan och miljön genom att undanta vissa kategorier av företag eller produkter från säkerhetskraven och genom att göra det omöjligt att i framtiden identifiera dessa kontaminerade material.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG14 fastställda målen om begränsningar för deponering bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet15 genom att minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall.

(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG fastställda målen om begränsningar för deponering bör stärkas så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet genom att gradvis minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall. Kommissionen och medlemsstaterna bör säkerställa att detta passar in i en integrerad politik som säkerställer en sund tillämpning av avfallshierarkin, förbättrar övergången mot förebyggande, återanvändning och materialåtervinning och förhindrar en växling från deponering till förbränning.

________________

__________________

14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 och COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 och COM(2014) 297.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör definitionerna i direktiv 1999/31/EG anpassas till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG16.

(4)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör definitionerna i direktiv 1999/31/EG anpassas i förekommande fall till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG16.

__________________

__________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Motivering

Det är viktigt att se till att detta direktiv är förenligt med EU:s avfallslagstiftning som helhet. Det är därför nödvändigt att definitionerna i detta direktiv, i förekommande fall, också anpassas till definitionerna i direktiv 1999/31/EG.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall). Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten av materialåtervinning eller annan återvinning av restavfall som härrör från separat insamlat avfall bör beaktas vid genomförandet av dessa deponeringsbegränsningar.

(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall) med målet att acceptera endast restavfall. Långsiktiga investeringar i infrastruktur samt i forskning och innovation kommer att spela en avgörande roll för att minska mängden restavfall från separat insamlat avfall som i nuläget inte kan materialåtervinnas eller på annat sätt återvinnas rent tekniskt, miljömässigt eller ekonomiskt.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Ett politiskt och samhälleligt incitament att begränsa ytterligare deponering som ett hållbart sätt att hantera naturresurser i en cirkulär ekonomi bör respektera den hierarki för avfallshantering som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG och strikt tillämpa en strategi där förebyggande prioriteras och försiktighetsprincipen följs.

Motivering

Även om deponering har många negativa aspekter bör den inte helt avvisas som slutmål för vissa typer av avfall – till exempel PVC. En deponi kan vara den säkraste platsen för ett material som innehåller farliga kemikalier, och vad gäller plast visar analyser att om plast inte materialåtervinns är deponering av klimatskäl vanligen att föredra framför förbränning. Uppenbarligen är materialåtervinning normalt det alternativ som ska föredras, och all deponering bör ske enligt högsta standarder.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som samlats in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG.

(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som ska samlas in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG.

Motivering

Förbudet mot att deponera biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall borde formuleras noggrannare.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa mål för minskning av deponering kan man ytterligare underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning av avfall och undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa tydliga och ambitiösa mål för minskning av deponering stimulerar man till ytterligare investeringar för att underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning och undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar på lägsta nivån i avfallshierarkin.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. Denna minskning bör undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet inom anläggningar för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eller lågkvalitativ mekanisk-biologisk behandling av obehandlat kommunalt avfall, eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av denna skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. I syfte att säkerställa samstämmighetmellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och de mål för minskning av deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet.

(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG. Denna successiva minskning av deponering kommer att kräva stora förändringar i många medlemsstaters avfallshantering. Med förbättrad statistik om insamling och behandling av avfall och förbättrade möjligheter att spåra avfallsflöden bör det gå att undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av en sådan skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Mot bakgrund av de investeringar som vissa medlemsstater nyligen har gjort, vilka lett till överkapacitet av energiåtervinning eller till att anläggningar för mekanisk-biologisk behandling inrättats, är det mycket viktigt att ge avfallsaktörerna och medlemsstaterna en tydlig signal om att de bör undvika investeringar som inte är förenliga med de långsiktiga mål som fastställts i direktivet om deponering av avfall och ramdirektivet om avfall. Man skulle därför kunna överväga en gräns för förbränning av kommunalt avfall som är i linje med målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och de mål för minskning av deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att bidra till att uppnå målen i detta direktiv och främja övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samordning och utbyte av information och bästa praxis bland medlemsstater och olika sektorer i ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet samt bidra till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer och till att stödja industriell symbios.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Kommissionen bör främja samordning och utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstater, regionala myndigheter och, i synnerhet, mellan lokala myndigheter, och involvera alla berörda civila samhällsorganisationer, inklusive arbetsmarknadens parter och miljö- och konsumentorganisationer.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  För att genomföra och verkställa målen för detta direktiv på lämpligt sätt är det nödvändigt att säkerställa att de lokala myndigheterna i de områden där deponering sker erkänns som relevanta aktörer, eftersom de direkt drabbas av deponeringens konsekvenser. Det bör därför säkerställas att offentliga och demokratiska samråd genomförs med lokalbefolkningen och i regionala områden innan en deponi anläggs i området, och lämplig kompensation för lokalbefolkningen bör fastställas.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d)  Kommissionen bör garantera att alla deponier i unionen granskas för att säkerställa att unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen efterlevs.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.

(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut, och utbyte av bästa praxis mellan de olika aktörerna bör stödjas.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(11)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från tillförlitliga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de använda de gemensamma metoder som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella myndigheterna med ansvar för avfallshantering.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att komplettera eller ändra direktiv 1999/31/EG, särskilt i syfte att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artikel 16. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i rätt tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet. Ändringar av bilagorna bör endast göras i enlighet med de principer som anges i detta direktiv. När det gäller bilaga II bör kommissionen i detta syfte beakta de i bilaga II angivna allmänna principerna och förfarandena för kriterier för kontroll och mottagande. Dessutom bör särskilda kriterier och testmetoder och därmed förbundna gränsvärden fastställas för varje deponiklass, och vid behov även särskilda typer av deponier inom varje klass, inklusive underjordsförvar. Kommissionen bör om så är lämpligt överväga att anta förslag till standardisering av kontroll-, provtagnings- och analysmetoder som rör bilagorna inom två år från detta direktivs ikraftträdande.

(12)  För att ändra direktiv 1999/31/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter ska Europaparlamentet och rådet framför allt få alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. Ändringar av bilagorna bör endast göras i enlighet med de principer som anges i detta direktiv. När det gäller bilaga II bör kommissionen i detta syfte beakta de i bilaga II angivna allmänna principerna och förfarandena för kriterier för kontroll och mottagande. Dessutom bör särskilda kriterier och testmetoder och därmed förbundna gränsvärden fastställas för varje deponiklass, och vid behov även särskilda typer av deponier inom varje klass, inklusive underjordsförvar. I förekommande fall bör kommissionen överväga att anta förslag till standardisering av kontroll-, provtagnings- och analysmetoder som rör bilagorna inom två år från detta direktivs ikraftträdande.

Motivering

Anpassning till det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/31/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artikel 3.3, punkt 3.5 i bilaga I och punkt 5 i bilaga II. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

(13)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/31/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende definitionen av deponering av icke-farligt avfall, den metod som ska användas för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier under vissa omständigheter och utvecklingen av en europeisk standard för provtagning av avfall eftersom provtagningen av avfall kan ge upphov till allvarliga problem med avseende på representativitet och tekniker på grund av den heterogena beskaffenheten hos olika typer av avfall. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201117.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör se till att planer inrättas för hållbar återvinning och hållbar alternativ användning av deponier och områden som skadats av deponering.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 1 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 1 ska följande stycke läggas till:

 

-1.   En gradvis utfasning av deponering är ett grundläggande villkor för att stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi.

Motivering

Det är viktigt att i det övergripande målet i direktivet betona vikten av en gradvis utfasning av deponering i övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De definitioner av avfall, kommunalt avfall, farligt avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, separat insamling, återvinning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(*) ska tillämpas.

a)  De definitioner av avfall, kommunalt avfall, farligt avfall, icke-farligt avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, separat insamling, återvinning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(*) ska tillämpas.

__________________

__________________

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”

Motivering

De relevanta definitionerna från artikel 3 i direktiv 2008/98/EG har införts, även definitionen av icke-farligt avfall.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)   Följande punkt aa ska införas:

 

“aa)   restavfall: avfall från en behandling eller ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, som inte kan återvinnas ytterligare och därför måste bortskaffas,”

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 2 – led m

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)   led m ska ändras på följande sätt:

m)   biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning, såsom livsmedels- och trädgårdsavfall, papper och kartong,

”m)  biologiskt nedbrytbart avfall: livsmedels- och trädgårdsavfall, papper, kartong, trä och allt annat avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning,

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 3 – led 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 3.3 ska ändras på följande sätt:

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna, efter eget val, förklara att deponering av annat icke-farligt avfall än inert avfall, enligt den definition som uppställs av den kommitté som inrättas enligt artikel 17, vilket uppkommer vid prospektering och utvinning, behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott och deponeras på ett sådant sätt att det hindrar förorening av miljön eller skador på människors hälsa, får undantas från bestämmelserna i punkterna 2 och 3.1-3 i bilaga I.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 75/442/EEG får medlemsstaterna, efter eget val, förklara att deponering av annat icke-farligt avfall än inert avfall, vilket uppkommer vid prospektering och utvinning, behandling och lagring av mineraltillgångar samt vid drift av stenbrott och deponeras på ett sådant sätt att det hindrar förorening av miljön eller skador på människors hälsa, får undantas från bestämmelserna i punkterna 2 och 3.1-3 i bilaga I. Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer vad en deponi av icke-farligt avfall är. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.”

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Medlemsstaterna ska senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 ställa upp en nationell strategi för att nedbringa mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering och framställning av biogas eller material-/energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.

1.  Medlemsstaterna ska senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 i samarbete med regionala och lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering ställa upp en nationell strategi för att fasa ut biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering, framställning av biogas, materialåtervinning eller, när de redan nämnda inte är möjliga, energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 3 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Avfall som samlats in separat i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 i direktiv 2008/98/EG.

f)  Avfall som samlats in separat i enlighet med artiklarna 11.1 och artikel 22 i direktiv 2008/98/EG och förpackningar och förpackningsavfall enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 94/62/EG.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den årliga mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 5% av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.   Senast den 31 december 2030 ska medlemsstaterna endast acceptera kommunalt restavfall i deponier för icke-farligt avfall.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målen i punkt 5. Medlemsstaten ska till kommissionen anmäla sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 minska mängden kommunalt avfall som deponeras till 20 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

En medlemsstat kan begära förlängning med ytterligare fem år för att förverkliga målet i punkt 5 om medlemsstaten har deponerat mer än 65 % av sitt kommunala avfall under 2013.

 

Medlemsstaten ska lämna in en begäran om en sådan förlängning till kommissionen senast den 31 december 2028.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

Begäran om förlängning ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målet nås inom den nya tidsfristen. Planen ska utarbetas på grundval av en utvärdering av de befintliga avfallsplanerna och ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

 

Den plan som avses i tredje stycket ska dessutom uppfylla åtminstone följande krav:

 

a)   Den ska använda lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av den avfallshierarkin som avses i artikel 4.1 i direktiv 2008/98/EG.

 

b)   Den ska uppvisa en effektiv och ändamålsenlig användning av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden genom påvisbara långsiktiga investeringar som syftar till att finansiera utvecklingen av de infrastrukturer för avfallshantering som behövs för att nå de relevanta målen.

 

c)   Den ska tillhandahålla statistik av hög kvalitet och skapa tydliga prognoser för avfallshanteringskapacitet och för avståndet till de mål som anges i punkt 5 i denna artikel, i artiklarna 5 och 6 i direktiv 94/62/EG och i artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG.

 

d)   Den ska fastställa program för förebyggande av avfall i enlighet med artikel 29 i direktiv 2008/98/EG.

 

Kommissionen ska bedöma om kraven i fjärde stycket a–d uppfyllts.

 

Om inte kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen inom fem månader från det datum då den mottogs ska begäran om förlängning anses vara godkänd.

 

Om kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen ska kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att lämna in en reviderad plan inom två månader från mottagandet av dessa invändningar.

 

Kommissionen ska utvärdera den reviderade planen inom två månader från mottagandet och skriftligen godta eller avslå begäran om förlängning. Om kommissionen inte har svarat inom denna tidsfrist, ska begäran om förlängning anses vara godkänd.

 

Kommissionen ska inom två månader från datumet för beslutet informera rådet och Europaparlamentet om sina beslut inom två månader från det att de fattat besluten.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 5 i syfte att sänka det och införa begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett förslag, till Europaparlamentet och rådet.

7.  Senast den 31 december 2018 ska kommissionen undersöka möjligheten att införa ett mål och begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett lagstiftningsförslag, till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ca (new)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

7a.  Kommissionen ska vidare undersöka möjligheten att föreslå en rättslig ram för ökad deponiutvinning för att tillåta återvinning av sekundära råvaror som finns i befintliga deponier. Senast den 31 december 2025 ska medlemsstaterna kartlägga befintliga deponier och ange deras potential för ökad deponiutvinning och dela informationen.

Motivering

En ökad deponiutvinning möjliggör inte endast återvinning av värdefulla material som kan föras tillbaka till cykeln utan gör det också möjligt att återfå landområden, eftersom en stor del av de 500 000 historiska deponierna i EU är belägna i (halv)urbana miljöer.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5a – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De rapporter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

2.  De rapporter som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten och innehålla följande:

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5a – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

“ba)  Exempel på bästa praxis från hela unionen som kan ge vägledning för hur man ska uppnå de mål som fastställs i artikel 5.”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Följande artikel ska läggas till som artikel 5b:

 

Artikel 5b

 

Utbyte av bästa praxis och information

 

Kommissionen ska upprätta en plattform för ett regelbundet och strukturerat utbyte av bästa praxis och information mellan kommissionen och medlemsstaterna om det praktiska genomförandet av kraven i detta direktiv. Detta utbyte kommer att bidra till att säkerställa lämplig styrning, efterlevnad, gränsöverskridande samarbete, utbyte av bästa praxis såsom innovationsavtal och sakkunnigbedömning. Dessutom ska plattformen skapa incitament för föregångare och möjliggöra stora framsteg. Kommissionen ska göra plattformens resultat tillgängliga för allmänheten.

Motivering

För att alla medlemsstater ska kunna uppnå målen är det viktigt med utbyte av bästa praxis och information.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 6 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3b)   I artikel 6 ska led a ändras på följande sätt:

”a)  endast behandlat avfall deponeras. Denna bestämmelse behöver inte tillämpas på inert avfall för vilket behandling inte är tekniskt genomförbar eller på något annat avfall med avseende på vilket sådan behandling inte bidrar till uppfyllande av de mål som anges i artikel 1 genom minskning av mängden avfall eller riskerna för människors hälsa eller miljön,”

“a)  endast behandlat avfall deponeras. Denna bestämmelse behöver inte tillämpas på inert avfall för vilket behandling inte är tekniskt genomförbar eller på något annat avfall med avseende på vilket sådan behandling inte bidrar till uppfyllande av de mål som anges i artikel 1 genom minskning av mängden avfall eller riskerna för människors hälsa eller miljön, förutsatt att minskningsmålen i artikel 5.2 i detta direktiv och målen för materialåtervinning i direktiv 2008/98/EG uppfylls av respektive medlemsstat.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 6 – led a – andra stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I artikel 6a ska följande mening läggas till:

(4)  I artikel 6 a ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt inte äventyrar uppnåendet av målen i direktiv 2008/98/EG, särskilt om ökning av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som anges i artikel 11 i det direktivet.

”Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt inte äventyrar uppnåendet av målen i direktiv 2008/98/EG, särskilt om avfallshierarkin och ökningen av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som anges i artikel 11 i det direktivet.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 15 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 12månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5. Den första rapporten avseende målet i artikel 5.5 ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Följande artikel ska införas:

 

“Artikel 15a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 15b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 15b

 

Fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier

 

Kommissionen ska genom genomförandeakter utveckla och godkänna den metod som ska användas för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier, i fält och för platsens hela utsträckning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.”

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 15c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6c.  Följande artikel ska införas som artikel 15c:

 

”Artikel 15c

 

En europeisk standard för provtagning av avfall

 

Kommissionen ska genom genomförandeakter utveckla en europeisk standard för provtagning av avfall. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2. Innan dessa genomförandeakter har antagits får medlemsstaterna tillämpa nationella standarder och förfaranden.”

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 17a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Motivering

Anpassning till det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Bilaga I – led 3.5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I bilaga I ska punkt 3.5 utgå.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Bilaga II – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  I bilaga II ska punkt 5 utgå.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget

(1)

EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

EUT C 17 18.1.2017, s. 46.


MOTIVERING

Föredraganden har valt att anamma ett horisontellt synsätt och fokusera på de områden där EU-dimensionen har ett tydligt mervärde.

Föredraganden stöder därför ändamålsenliga åtgärder som främjar ett effektivt utnyttjande av resurser och en minskad generering av avfall och miljöpåverkan från avfall så att övergången till en cirkulär ekonomi kan uppmuntras rent praktiskt.

Den cirkulära ekonomin är först och främst en ändamålsenlig ekonomisk modell sett ur ett resursperspektiv som kommer att förbättra och minska användningen av resurser, samtidigt som problem med råvarutillgång åtgärdas. Miljöskyddet kommer på så sätt att förbättras och återindustrialiseringen att främjas samtidigt som Europas konkurrenskraft kommer att öka i ett globalt sammanhang och skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter att gynnas.

Ett sådant systemskifte kräver en ambitiös politik som stöds av en tydlig rättslig ram som kan skicka rätt signaler till investerare. Om EU:s lagstiftning inte lyckas införa tydliga definitioner och bindande mål kan utvecklingen mot en sådan övergång ta skada.

Föredraganden vill påminna om att det sjunde europeiska miljöhandlingsprogrammets huvudsakliga syfte är att omvandla unionen till en grön koldioxidsnål ekonomi där resurser används effektivt.

Det behövs ett paradigmskifte som inte bara handlar om avfallshantering utan också om åtgärder som betraktar avfall som en verklig resurs i sig. För att uppfylla det målet måste EU:s avfallslagstiftning genomföras fullt ut genom en strikt tillämpning av avfallshierarkin och kompletteras av ytterligare åtgärder för att minska avfallsgenereringen. Enligt föredraganden är det viktigt att komma i håg att på många platser bör den cirkulära ekonomin inrikta sig på problemet med avfallshantering genom förebyggande åtgärder och sedan på att få in avfallet i produktionsprocesserna igen.

Direktivet om deponering av avfall

Den mängd avfall som deponeras är en stark indikator, och i en cirkulär ekonomi kan begränsningar av deponering användas som en hävstång. Målen i direktivet om deponering av avfall och i ramdirektivet om avfall är sammanflätade. En minskning av mängden deponerat avfall kan endast åstadkommas med insamling och återvinning av avfall åtföljt av högre mål för detta. Deponering bör endast ses som en sista utväg för avfall som varken kan undvikas, materialåtervinnas eller återvinnas, eller som åtminstone kan minskas eller saneras. Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag att ändra direktivet om deponering av avfall och ytterligare begränsa deponeringen av kommunalt avfall.

Kommissionens förslag inför ett mål på högst 10 % när det gäller deponering av kommunalt avfall som ska uppfyllas senast 2030. Det ger också de sju specifikt förtecknade medlemsstaterna en möjlighet till en övergångsperiod på ytterligare fem år. Förslaget inför dessutom ett system för tidig varning i samarbete med Europeiska miljöbyrån och ändrar rapporteringssystemet. Slutligen uppdateras bestämmelserna för sekundärrätten.

Föredraganden ser positivt på de flesta av de ovannämnda åtgärderna, men föreslår ändå ändringar av flera delar av förslaget för att göra det mer enhetligt och ambitiöst, framför allt följande:

Utfasning i stället för minskning av deponering:

På lång sikt bör deponering endast vara tillåtet om inga andra alternativ finns, vilket beskrivs ovan. Även om detta inte kommer att påverka genomförandet på en gång är det viktigt med en tydlig text som signalerar att ett kvantitativt minskningsmål inte är något självändamål utan bör bidra till en hållbar resursförvaltning. Det bör därför framgå av texten att endast behandlat avfall som inte längre kan materialåtervinnas ska deponeras.

En gradvis strategi mot ett ambitiösare mål för 2030:

Erfarenheterna visar att genomförandet av miljölagstiftning kräver ständig övervakning. Föredraganden sätter ett ambitiösare mål för deponering av restavfall på 5 % i stället för 10 % för 2030, vilket bättre motsvarar tanken med en cirkulär ekonomi.

Ännu en övergångsperiod för medlemsstater som har problem med genomförandet:

Även om föredraganden välkomnar den flexibla strategi som kommissionen föreslår är förteckningen med de sju medlemsstaterna godtycklig, orättvis och nedslående för samtliga berörda parter. Föredraganden föreslår att den extra fristen ska grundas på tydliga och övergripande kriterier och att ett entydigt godkännandeförfarande vad gäller avvikelser ska inrättas.

En eventuell begränsning för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall:

Föredraganden beklagar att kommissionens förslag saknar ambition i fråga om avfall från andra källor än kommunen, och föreslår att kommissionen ska få mandat att undersöka om man redan 2018 kan fastställa ett frivilligt mål.

Enhetliga bestämmelser för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier och för provtagning av avfall:

Föredraganden konstaterar att kommissionen avstår från att fullgöra sina uppgifter i enlighet med bilaga I och II. Dessa bestämmelser är dock nödvändiga för en säker drift av en deponi. Föredraganden föreslår därför en mycket precis formulering för att kommissionen ska kunna utveckla och anta de tekniska bestämmelser som krävs.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (8.11.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Föredragande av yttrande: Pavel Telička

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 2 december 2015 antog Europeiska kommissionen ett nytt paket om den cirkulära ekonomin, som innehåller en handlingsplan för den cirkulära ekonomin och fyra lagstiftningsförslag om avfall. Syftet med det här lagstiftningsförslaget är att fastställa mål för avfallsminskning, däribland mål för deponering, återanvändning och materialåtervinning, vilka ska uppfyllas senast 2030. I det föreslås också en ambitiös och trovärdig långsiktig riktning för avfallshanteringen och materialåtervinningen.

Även om ITRE-utskottet beslutade att dela upp paketet i fyra separata ärenden, är dessa nära kopplade till varandra. Många av ändringarna rörande statistik om och definitioner av avfall presenteras i ramdirektivet om avfall, medan de mål och skyldigheter som grundar sig på dessa definitioner eller denna statistik presenteras i de tre andra direktiven. Därför är det viktigt att se till att ärendena är samstämda.

Föredraganden av yttrandet välkomnar kommissionens reviderade förslag, eftersom det representerar ett bredare, mer övergripande och mer realistiskt tillvägagångssätt. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är en förutsättning för att säkerställa lika villkor mellan medlemsstaterna och för en effektiv avfallshantering i EU. Ytterligare förbättringar på detta område behövs onekligen. De mål som kommissionen föreslår måste vara ambitiösa men samtidigt realistiska och uppnåeliga för alla medlemsstater, annars riskerar EU en fragmentering av den inre marknaden och en icke-inkluderande och därmed ojämn utveckling på detta område. En långsiktig vision med tillräckligt ambitiösa mål är rätt väg framåt. Föredraganden är fortfarande tveksam till den metod som används för att fastställa mål oavsett hur lämpliga målen är. Dessutom kommer man efter insamlingen av tillförlitliga och jämförbara uppgifter att behöva se över målen och ambitionerna på lämplig nivå. Föredraganden beklagar också att hela förslaget saknar fokus på utbildning och information som skulle kunna utgöra själva kärnan av omvandlingen.

Målet med ändringsdirektiven om deponering av avfall är att förbättra avfallshanteringen i EU genom att införa deponeringsbegränsningar som ska uppfyllas senast 2030 och begränsningar av separat insamlat avfall, inklusive bioavfall. Förslaget bör uppmuntra till mer sortering och materialåtervinning av avfall i enlighet med avfallshierarkin (se ramdirektivet om avfall). Föredraganden välkomnar förslaget och förespråkar att definitioner och korrekt statistik ska utgöra hörnstenen av hela avfallslagstiftningen, eftersom de är oumbärliga för att mäta hur väl målen i avfallslagstiftningen och den cirkulära ekonomin uppnås.

Föredraganden vill betona vikten av utbyte av information och bästa praxis inte bara på EU‑nivå, utan även mellan olika näringsgrenar, däribland avfallsindustrin och den finansiella sektorn. Man skulle kunna uppnå detta genom att inrätta kommunikationsplattformar som skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet samt stödja industriell symbios, vilket kan bidra avsevärt till övergången till en mer cirkulär ekonomi. Föredraganden anser även att de finansiella medel som kommissionen anslagit för övergången också kan användas till forskningsprojekt för behandling av avfall, särskilt farligt avfall.

Föredraganden välkomnar förslaget om att förenkla medlemsstaternas rapporteringsskyldighet, även om vissa delar som kommissionen föreslår inte är tillräckligt otvetydiga. Kommissionen föreslår även ett system för rapportering vart tredje år, men frågan är hur dessa tidsfrister kommer att följas i praktiken och när efter direktivets införlivande som rapporteringsprocessen kommer att börja för att det ska finnas tillräckligt med tid för att reflektera och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Föredraganden stöder begränsningarna av deponering av bioavfall men anser att det bör vara obligatoriskt med separat insamling av bioavfall och att detta bör understrykas ytterligare i ramdirektivet om avfall. Föredraganden kommer därför att lägga fram ytterligare ändringsförslag om obligatorisk separat insamling av bioavfall i ramdirektivet om avfall för att göra en tydlig koppling mellan de båda ärendena.

Det finns stora skillnader i den absoluta mängd avfall som produceras i de enskilda medlemsstaterna. Den beräkningsmetod för deponeringsmål som kommissionen föreslår (i procent) återspeglar inte dessa skillnader tillräckligt väl. Föredraganden anser att kommissionen också bör överväga ytterligare ett mål som bygger på den totala mängd avfall som kan deponeras, uträknat per kilo per person och år. Detta skulle underlätta jämförelser mellan medlemsstaterna och skulle möjliggöra en bättre bedömning av förebyggandet av avfall, som är den högsta nivån i avfallshierarkin. På så vis skulle man även bidra till att minska den totala mängden genererat avfall varje år.

Föredraganden vill understryka behovet av ett korrekt genomförande och verkställande av den befintliga avfallslagstiftningen. Alla ytterligare åtgärder som kommissionen vidtar bör ta hänsyn till de åtaganden som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt, gynna energiomställningen och energieffektivitet samt främja en mer cirkulär ekonomi, som kommer att göra det möjligt att minska EU:s naturresursberoende.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG14 fastställda målen om begränsningar för deponering bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet15 genom att minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall.

(2)  De i rådets direktiv 1999/31/EG14 fastställda målen om begränsningar för deponering bör ses över så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi och göra framsteg med genomförandet av råvaruinitiativet15 genom att successivt, tills den är helt eliminerad, minska deponeringen av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall.

__________________

__________________

14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 och COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 och COM(2014) 297.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall). Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten av materialåtervinning eller annan återvinning av restavfall som härrör från separat insamlat avfall bör beaktas vid genomförandet av dessa deponeringsbegränsningar.

(5)  En ytterligare begränsning av deponering skulle ge tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar. Därvid skulle man börja med avfallsflöden som genomgår separat insamling (t.ex. plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall). Förbättringar inom den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten av materialåtervinning bör få ytterligare stöd för att minska mängden restavfall från separat insamlat avfall så mycket som möjligt.

Motivering

Avfall som samlats in separat och som kan materialåtervinnas bör inte deponeras. Det krävs ytterligare investeringar för att minska mängden restavfall.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som samlats in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG.

(6)  Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter som växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. I direktiv 1999/31/EG fastställs redan mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, men det bör införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom att förbjuda deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, som bör samlas in separat i enlighet med artikel 22 i direktiv 2008/98/EG. Kommissionen och medlemsstaterna bör uppmuntra till användning av alternativa åtgärder för hållbar behandling av biologiskt nedbrytbart avfall med hjälp av ny teknik som maskkompost eller rötning.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa mål för minskning av deponering kan man ytterligare underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning av avfall och undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(7)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Genom att fastställa tydliga mål för minskning av deponering och inrätta ett ramprogram med en tidsplan för målen bör man ytterligare uppmuntra och underlätta separat insamling, sortering och materialåtervinning av avfall. Dessutom bör dessa ambitiösa mål ge en lämplig ram där man kan stimulera till ökade offentliga och privata investeringar i infrastruktur, forskning och kunskap, och de bör fungera så, att man kan undvika att potentiellt återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. Denna minskning bör undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet inom anläggningar för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eller lågkvalitativ mekanisk-biologisk behandling av obehandlat kommunalt avfall, eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av denna skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och de mål för minskning av deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet.

(8)  Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin som föreskrivs i direktiv 2008/98/EG. En sådan successiv minskning av deponeringen kommer att medföra en stor förändring av avfallshanteringen i många medlemsstater. Med förbättrad statistik om insamling och behandling av avfall bör det gå att undvika att det byggs upp en alltför stor kapacitet inom anläggningar för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eller lågkvalitativ mekanisk-biologisk behandling av obehandlat kommunalt avfall, eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG. Samtidigt som medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att se till att endast behandlat avfall deponeras, bör efterlevnaden av denna skyldighet inte heller skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. Detta även för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Det kommer också att hjälpa till att åstadkomma sorterat material av hög kvalitet. För detta ändamål är det viktigt att avskaffandet av deponeringen inte leder till att vare sig mängderna avfall som förbränns eller kapaciteterna för avfallsförbränning ökar, och inte heller till att deponering används i överdriven skala. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG och det förbud mot deponering som fastställs i artikel 5 i det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör de medlemsstater som kan få ytterligare tid för att uppnå målen för materialåtervinning av kommunalt avfall också ges ytterligare tid för att uppnå det mål för 2030 om minskning av deponering som fastställs i det här direktivet. Det måste också ses till att avfallstransporter hanteras så kostnadseffektivt och hållbart som möjligt, i enlighet med principerna och kraven i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1013/20061a , framför allt närhetsprincipen, principen om att återvinning ska ta företräde och principen om självförsörjning, och därför bör dessa transporter övervakas och samordnas ordentligt, så att vi får garantier för att de utförs i överensstämmelse med den cirkulära ekonomins principer och förutsättningar.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2016 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Kommissionen bör bedöma om det är lämpligt att införa ett mål för den totala mängd avfall, kommunalt avfall eller för alla typer av avfall oavsett ursprung, som kan deponeras, uträknat per kilo per person och år. Ett sådant mål skulle underlätta jämförelser mellan medlemsstaterna och möjliggöra en bättre bedömning av avfallsförebyggandet, som är den högsta nivån i avfallshierarkin. På så vis skulle man även bidra till att minska den totala mängden genererat avfall varje år.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  För att hjälpa till att uppnå målen i direktiv 1999/31/EG bör kommissionen främja samordningen och utbytet av information och bästa praxis mellan både medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter, särskilt om dessa styresnivåer är ansvariga för avfallshantering, och mellan olika ekonomiska sektorer, inklusive avfallsindustrin och finanssektorn. Man skulle kunna uppnå detta genom att inrätta kommunikationsplattformar som skulle hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet och bidra till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och finanssektorn och till att stödja industriell symbios, där vikten av att bibehålla den europeiska industrins konkurrenskraft hela tiden hålls i åtanke.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.

(9)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut, och utbyte av bästa praxis mellan de olika aktörerna bör gynnas.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande och för att garantera uppgifters jämförbarhet mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(11)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inför harmoniserade metoder för insamling och bearbetning av uppgifter och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, lämpligtvis Eurostat, och genom att man tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport, som bör bygga på ett harmoniserat format. Tillförlitlig rapportering av jämförbara statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande och för att garantera uppgifters jämförbarhet mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 1999/31/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Deponering av farligt avfall som samlas in tillsammans med icke-farligt avfall (kommunalt, industriellt och övrigt avfall) kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Forskningsprogram om behandling av farligt avfall skulle hjälpa till att minska sådan deponering. EU-medel som anslås till stöd för övergången till en cirkulär ekonomi skulle därför kunna användas till sådana program.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 2 – led m

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba)  Led m ska ersättas med följande:

(m)  biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning, såsom livsmedels- och trädgårdsavfall, papper och kartong,

(m)  biologiskt nedbrytbart avfall: livsmedels- och trädgårdsavfall, papper och kartong, trä och icke-animaliskt jordbruksavfall som halm och allt annat avfall som kan genomgå anaerob eller aerob nedbrytning,

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Medlemsstaterna skall senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 ställa upp en nationell strategi för att nedbringa mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering och framställning av biogas eller material-/energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.

1.  Medlemsstaterna skall senast två år efter den tidpunkt som anges i artikel 18.1 ställa upp en nationell strategi för att i påskyndad takt nedbringa mängden biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier och anmäla denna strategi för kommissionen. Denna strategi bör omfatta åtgärder för att nå de mål som anges i punkt 2, i synnerhet genom återanvändning, kompostering och framställning av biogas eller material-/energiåtervinning. Inom trettio månader från den tidpunkt som anges i artikel 18.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport som innehåller en sammanställning av de nationella strategierna.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 1 – led 2 – led c (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 5 – punkterna 5–7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

5.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som deponeras minskas till 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

 

5a.  Från och med den 31 december 2030 ska medlemsstaterna endast acceptera icke-farligt restavfall från kommunalt och industriellt avfall i deponier för icke-farligt avfall.

6.  Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målet i punkt 5. Medlemsstaten ska till kommissionen anmäla sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 minska mängden kommunalt avfall som deponeras till 20 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

6.  Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målet i punkt 5. Medlemsstaten ska till kommissionen anmäla sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 minska mängden kommunalt avfall som deponeras till 20 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.

Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

7.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 5 i syfte att sänka det och införa begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett förslag, till Europaparlamentet och rådet.”

7.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 5 i syfte att i framtiden eventuellt sänka det till 5 procent, efter att det gjorts en konsekvensbedömning, och införa begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska också överväga om det är lämpligt att införa ett mål för den totala mängd avfall som kan deponeras, uträknat per kilo per person och år, i det område som berörs av tillståndet. Kommissionen ska sända en rapport, som vid behov åtföljs av ett förslag, till Europaparlamentet och rådet.”

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 8 – led a – led iii

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a)  I artikel 8a ska led iii ersättas med följande:

(iii)  Deponin skall drivas så att nödvändiga åtgärder vidtas för att hindra olyckor och begränsa följderna av dem.

(iii)  Deponin skall drivas så att nödvändiga förebyggande åtgärder fortlöpande vidtas för att minska risken för olyckor och följderna av dem.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 –led 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 14a

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

1.  För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument eller andra åtgärder. Medlemsstaterna får för detta ändamål använda de ekonomiska instrument eller andra åtgärder som finns förtecknade i bilaga IIIa.

 

2.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda ekonomiska instrument eller andra åtgärder som införts i enlighet med punkt 1 senast den ... [aderton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 6

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 5.2 och 5.5 till kommissionen. De ska samla in, bearbeta och rapportera jämförbara uppgifter, enligt en harmoniserad metod, elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5 och som stöder mål om vidareanvändning av uppgifter jämte mål om öppna uppgifter. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].

2.  Medlemsstaterna ska rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 5.2 fram till den 1 januari 2025.

2.  Medlemsstaterna ska rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 5.2 fram till den 1 januari 2025.

3.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

3.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport. Kvalitetskontrollrapporten ska utarbetas enligt ett harmoniserat format.

4.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

4.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens, samt tillgången på öppna uppgifter. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter den första rapporteringen av uppgifter från medlemsstaterna och därefter vart tredje år.

5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2 i detta direktiv.

5.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter samt de harmoniserade metoderna i enlighet med punkt 1 och för den kvalitetskontrollrapport som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15 och 16 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 17a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 15 och 16 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Artikel 1 – punkt 1 – led 1.1 – led e

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(9a)  I bilaga I ska punkt 1.1 b ersättas med följande:

”(e)  skyddet av natur- eller kulturarvet i området.”

”(e)  riskerna för lokala ekosystem, djur och växter samt områdets kulturarv.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10a (nytt)

Direktiv 1999/31/EG

Bilaga IIIa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Texten i bilagan till detta direktiv ska införas som bilaga IIIa.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Bilaga (ny)

Direktiv 1999/31/EG

Bilaga IIIa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA:

 

Följande bilaga ska läggas till som bilaga IIIa:

 

”Bilaga IIIa

 

Instrument för att främja tillämpningen av avfallshierarkin och en övergång till en cirkulär ekonomi.

 

1. Ekonomiska instrument:

 

1.1.  En gradvis höjning av deponiskatterna och/eller avgifterna för alla kategorier av avfall (kommunalt, inert och övrigt).

 

1.2.  Införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning.

 

1.3.  System för direkt prisstöd för främjande av återanvändning, reparation och materialåtervinning.

 

1.4.  Internalisering av positiva och negativa externa effekter i anslutning till materialåtervinning och primärråvaror.

 

1.5.  Införande av låg moms eller momsbefrielse för reparation, reparationsmaterial och försäljning av begagnade produkter.

 

1.6.  En gradvis utvidgning till medlemsstaternas hela territorium av system med mängdbaserade avfallstaxor, för att ge dem som producerar kommunalt avfall incitament att minska, återanvända och materialåtervinna sitt avfall.

 

1.7.  Miljöanpassade avgifter eller avancerade bortskaffandeavgifter som ska gälla för produkter då system för utökat producentansvar inte har inrättats.

 

1.8.  Åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar.

 

1.9.  Investeringsstöd till projekt som främjar tillämpningen av avfallshierarkin.

 

1.10  Utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för producentansvar till nya avfallsflöden.

 

1.11.  Pant och andra system för att stimulera producenter av kommunalt avfall och ekonomiska aktörer att minska, återanvända och materialåtervinna sitt avfall.

 

1.12.  Ekonomiska incitament för de lokala myndigheterna att främja förebyggande åtgärder samt att utveckla och intensifiera system för separat insamling.

 

1.13.  Åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorerna.

 

1.14.  Kriterier för grön offentlig upphandling som främjar avfallshierarkin.

 

1.15.  Åtgärder för att fasa ut skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.

 

1.16.  Incitament för att främja utformning och utsläppande på marknaden av avfallsundvikande produkter, såsom varor som går att reparera.

 

2.  Andra åtgärder:

 

2.1.  Särskilt förbud mot förbränning av avfall som kan materialåtervinnas.

 

2.2.  Marknadsrestriktioner för engångsprodukter och förpackningar och för produkter och förpackningar som inte kan materialåtervinnas.

 

2.3.  Tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvunna (inklusive komposterade) material, samt för att förbättra kvaliteten på återvunna material.

 

2.4.  Åtgärder av typ skatteåterbäring och/eller skatteundantag.

 

2.5.  Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling.

 

2.6.  Åtgärder för att säkra samordningen, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering samt deltagande av andra viktiga intressenter.

 

2.7.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå de relevanta målen.

 

2.8.  Användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder, förberedelser för återanvändning och materialåtervinning.

 

2.9.  Inrättande av kommunikationsplattformar för att främja utbytet av bästa praxis mellan näringsgrenar, arbetsmarknadens parter, lokala myndigheter och även medlemsstater.

 

2.10.  Införande av minimikrav för återvunnet innehåll i produkter.

 

2.11.  Alla relevanta alternativa eller kompletterande åtgärder som syftar till uppnåendet av samma mål som de som anges i punkterna 2.1–2.10.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

Referensnummer

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pavel Telička

28.1.2016

Behandling i utskott

14.6.2016

 

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

Referensnummer

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Framläggande för parlamentet

2.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Ingivande

7.2.2017

Rättsligt meddelande