Procedure : 2015/0275(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0034/2017

Indgivne tekster :

A8-0034/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

BETÆNKNING     ***I
PDF 1456kWORD 377k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Simona Bonafè

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0595),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0382/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat og Det Østrigske Forbundsråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0034/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Målet med dette direktiv er at fastsætte foranstaltninger, der skal beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følger af affaldsproduktion og -håndtering, ved at mindske de samlede følger af ressourceanvendelse og forbedre effektiviteten af en sådan ressourceanvendelse og ved at sikre, at affald værdsættes som en ressource med henblik på at bidrage til en cirkulær økonomi i Unionen.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  I betragtning af Unionens afhængighed af importerede råstoffer og den hurtige udtømning af en stor mængde naturressourcer på kort sigt er det en meget vigtig udfordring at udnytte så mange ressourcer som muligt inden for Unionen og lette omstillingen til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve den overordnede dagsorden om at bevæge os i retning af en cirkulær økonomi og understrege de muligheder, som revisionen af affaldsrammedirektivet rummer med hensyn til at fremme denne omstilling.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b)  Den cirkulære økonomi rummer vigtige muligheder for lokale økonomier og har potentiale til at skabe en win-win-situation for alle berørte parter.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve den overordnede dagsorden om at bevæge os i retning af en cirkulær økonomi og understrege de muligheder, som revisionen af affaldsrammedirektivet rummer med hensyn til at fremme denne omstilling.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning -1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1c) Vi bør ændre vores affaldshåndtering til bæredygtig forvaltning af materiale. Revisionen af direktiv 2008/98/EF giver mulighed herfor.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve den overordnede dagsorden om at bevæge os i retning af en cirkulær økonomi og understrege de muligheder, som revisionen af affaldsrammedirektivet rummer med hensyn til at fremme denne omstilling.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning -1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1d)   For at sikre en vellykket omstilling til en cirkulær økonomi er det nødvendigt at gennemføre handlingsplanen "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" fuldt ud og revidere og gennemføre affaldsdirektiverne i fuld udstrækning. Handlingsplanen bør desuden øge sammenhængen, overensstemmelsen og synergierne mellem den cirkulære økonomi og politikkerne for energi, klima, landbrug, industri og forskning.

Begrundelse

Der er et klart behov for at sikre sammenhæng, overensstemmelse og synergier mellem forskellige politikker.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning -1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1e)  Den 9. juli 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om "Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi"1a, hvori det bl.a. understregede behovet for at opstille bindende reduktionsmål for affald, udarbejde affaldsforebyggelsesforanstaltninger og fastsætte klare og utvetydige definitioner.

 

_______________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0266.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og effektiv udnyttelse af naturressourcerne, fremme principperne i en cirkulær økonomi, styrke udbredelsen af vedvarende energi, øge ressourceeffektiviteten, mindske Unionens afhængighed af importerede ressourcer samt åbne for nye økonomiske muligheder og konkurrenceevne på længere sigt. For at skabe en ægte cirkulær økonomi må der træffes yderligere foranstaltninger vedrørende bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug, der fokuserer på produkters samlede livscyklus på en måde, der bevarer ressourcer og lukker kredsløbet. En mere effektiv ressourceanvendelse vil også medføre betydelige nettobesparelser for Unionens virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  En øget indsats for at bevæge os i retning af en cirkulær økonomi kan føre til en nedbringelse af drivhusgasudledningerne på to til fire procent om året, hvilket rummer et klart incitament til at investere i en cirkulær økonomi. Øget ressourceproduktivitet gennem forbedret effektivitet og et mindsket ressourcespild kan bidrage til at reducere både ressourceforbruget og drivhusgasemissionerne betydeligt. Derfor bør den cirkulære økonomi være en integrerende del af klimapolitikken, da den skaber synergier, som fremhævet i rapporterne fra det internationale ressourcepanel.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Der bør i den cirkulære økonomi tages hensyn til udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram, hvori der opfordres til udvikling af ikkegiftige materialekredsløb, således at genanvendt affald kan bruges som en omfattende og pålidelig kilde til råstoffer inden for Unionen.

Begrundelse

EU bør fokusere på at skabe en ren cirkulær økonomi og undgå risikoen for, at offentligheden og markedet i fremtiden mister tilliden til genanvendte materialer, idet vi fastholder arven. Den største udfordring for genanvendelsesvirksomhederne er de farlige stoffer, der findes i materialerne. EU's fokus bør rettes mod at fjerne disse farlige stoffer fra produkterne og affaldet og ikke bringe folkesundheden og miljøet i fare ved at fritage bestemte kategorier af virksomheder eller produkter fra sikkerhedskrav og gøre det umuligt at udpege disse forurenede materialer i fremtiden.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF13, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens ambition om at omstille sig til en cirkulær økonomi.

(2)  De mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, bør øges, så de bedre afspejler Unionens ambition om at omstille sig til en ressourceeffektiv cirkulær økonomi ved, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at affaldet betragtes som en nyttig ressource.

__________________

__________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt at opstille langsigtede politiske mål som retningslinje for foranstaltninger og investeringer, navnlig ved at forhindre skabelsen af strukturel overkapacitet for behandling af restaffald og fastlåsning af genanvendelige materialer nederst i affaldshierarkiet.

(3)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt at opstille langsigtede politiske mål og tilbyde økonomisk og politisk støtte, som vil være retningsgivende for foranstaltninger og investeringer, navnlig ved at forhindre skabelsen af strukturel overkapacitet for behandling af restaffald og fastlåsning af genanvendelige materialer på lavere niveauer i affaldshierarkiet. For at nå de relevante mål er det i den forbindelse afgørende at gøre brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde med henblik på at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsstruktur, der er nødvendig for forebyggelse, genbrug og genanvendelse. Det er også afgørende, at medlemsstaterne ændrer deres nuværende affaldsforebyggelsesprogrammer i overensstemmelse med dette direktiv og tilpasser deres investeringer derefter.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Kommunalt affald udgør ca. 7-10 % af den samlede mængde affald, der produceres i Unionen, men denne affaldsstrøm er en af de mest indviklede at håndtere, og den måde, den forvaltes på, giver generelt et godt fingerpeg om kvaliteten af et lands overordnede affaldshåndteringssystem. Udfordringerne forbundet med håndtering af kommunalt affald beror på dets meget komplekse karakter og blandede sammensætning, det producerede affalds umiddelbare nærhed til borgerne og dets store offentlige synlighed. Derfor kræver håndteringen heraf et meget komplekst affaldshåndteringssystem med en effektiv indsamlingsordning, aktiv deltagelse af borgerne og virksomhederne, en infrastruktur, som er tilpasset den specifikke affaldssammensætning og et veludviklet finansieringssystem. Lande, som har udviklet effektive systemer til håndtering af kommunalt affald, klarer sig generelt bedre, når det gælder affaldshåndtering som helhed.

(4)  Kommunalt affald tegner sig for mellem 7 og 10 % af den samlede mængde affald, som produceres i Unionen, men denne affaldsstrøm er en af de mest indviklede at håndtere, og den måde, den forvaltes på, giver generelt et godt fingerpeg om kvaliteten af et lands overordnede affaldshåndteringssystem. Udfordringerne forbundet med håndtering af kommunalt affald beror på dets meget komplekse karakter og blandede sammensætning, det producerede affalds umiddelbare nærhed til borgerne, dets store offentlige synlighed og dets indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Derfor kræver håndteringen heraf et meget komplekst affaldshåndteringssystem med en effektiv indsamlingsordning, et effektivt sorteringssystem, en forsvarlig sporing af affaldsstrømme, aktiv deltagelse af borgerne og virksomhederne, en infrastruktur, som er tilpasset den specifikke affaldssammensætning, og et veludviklet finansieringssystem. Lande, som har udviklet effektive systemer til håndtering af kommunalt affald, klarer sig generelt bedre, når det gælder affaldshåndtering som helhed, herunder opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Korrekt håndtering af kommunalt affald er dog ikke tilstrækkeligt til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor affald betragtes som en ressource. Det er nødvendigt at anlægge et perspektiv, der omfatter hele produkternes og affaldets livscyklus for at sætte gang i denne omstilling.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Erfaringerne viser, at både offentligt og privat forvaltede systemer kan bidrage til at opnå et system baseret på en cirkulær økonomi, og beslutningen om, hvorvidt et bestemt system skal bruges, afhænger ofte af geografiske og strukturelle forhold. Bestemmelserne i dette direktiv tillader både et system, hvor kommunen har det overordnede ansvar for at indsamle kommunalt affald, og et system, hvor disse tjenester udliciteres til private operatører. Valget om at skifte mellem de pågældende systemer bør være medlemsstaternes ansvar.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Definitioner af kommunalt affald, bygge- og nedrivningsaffald, endelig genanvendelsesproces og opfyldning skal indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at anvendelsesområdet for disse begreber bliver præciseret.

(5)  Definitioner af kommunalt affald, handels- og industriaffald, bygge- og nedrivningsaffald, operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug, organisk genanvendelse, endelig genanvendelsesproces, opfyldning, sortering, henkastet affald og madaffald skal indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at anvendelsesområdet for disse begreber bliver præciseret.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  På grundlag af medlemsstaternes underretninger og udviklingen i Den Europæiske Unions Domstols retspraksis bør Kommissionen med regelmæssige mellemrum gennemgå vejledningen om fortolkningen af de vigtigste bestemmelser i direktiv 2008/98/EF for at forbedre, tilpasse og harmonisere definitionerne af affald og biprodukter i alle medlemsstaterne.

Begrundelse

For at fremme dette direktivs gennemførelse bør Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes indberetninger og Den Europæiske Unions Domstols domme regelmæssigt gennemgå vejledningen om fortolkningen af de vigtigste bestemmelser i direktiv 2008/98/EF for at forbedre, tilpasse og harmonisere definitionerne af affald og biprodukter på tværs af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Sammenhængen mellem direktiv 2008/98/EF om affald og beslægtede EU-retsakter såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20061b bør sikres. Navnlig skal der sikres en ensrettet fortolkning og anvendelse af definitionerne af "affald", "affaldshierarki" og "biprodukt" i disse retsakter.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Farligt og ikkefarligt affald bør identificeres i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2014/955/EU1a og Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/20141b.

 

______________

 

1a Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 44).

 

1b Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 89).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)   For at sikre at målene for genanvendelse er baseret på pålidelige og sammenlignelige data og muliggøre en mere effektiv overvågning af fremskridtene med at nå disse mål, bør definitionen af kommunalt affald i direktiv 2008/98/EF være i overensstemmelse med den definition, som anvendes til statistiske formål af EU's statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og som i flere år har dannet grundlag for medlemsstaternes rapportering af data. Definitionen af kommunalt affald i dette direktiv er neutral med hensyn til, om den operatør, der håndterer affald, har offentlig eller privat status.

(6)   For at sikre at målene for genanvendelse er baseret på pålidelige og sammenlignelige data og muliggøre en mere effektiv overvågning af fremskridtene med at nå disse mål, bør definitionen af kommunalt affald i direktiv 2008/98/EF være tilpasset den definition, som anvendes til statistiske formål af EU's statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og som i flere år har dannet grundlag for medlemsstaternes rapportering af data. Definitionen af kommunalt affald i dette direktiv er neutral med hensyn til, om den operatør, der håndterer affald, har offentlig eller privat status.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig finansielle incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af affald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar og incitamenter for lokale myndigheder.

(7)  Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig finansielle, økonomiske og reguleringsmæssige incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af affald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar, fødevaredonationsordninger og incitamenter for lokale myndigheder. Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv kan medlemsstaterne anvende de økonomiske instrumenter eller foranstaltninger, der er fastsat i den vejledende liste i bilaget til dette direktiv. Medlemsstaterne bør også træffe foranstaltninger, som kan bidrage til at opnå sorteret materiale af høj kvalitet.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Medlemsstaterne bør gennemføre foranstaltninger, der fremmer udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter med flere anvendelser, der er teknisk holdbare og let kan repareres, og som, efter at de er blevet til affald og er blevet forberedt med henblik på genbrug eller genanvendelse, er egnede til at blive bragt i omsætning for at lette en korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet. Disse foranstaltninger skal tage højde for produkternes indvirkning i hele deres livscyklus og i affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at give operatører på markedet for sekundære råstoffer øget sikkerhed med hensyn til stoffers eller genstandes status som affald eller ikkeaffald og fremme lige konkurrencevilkår er det vigtigt at fastsætte harmoniserede betingelser på EU-niveau for, hvorvidt stoffer eller genstande kan anerkendes som biprodukter, og hvorvidt affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, kan anses for ikke længere at være affald. Hvis det er nødvendigt for at sikre et velfungerende indre marked eller et højt miljøbeskyttelsesniveau i hele Unionen, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på fastsættelse af de nærmere kriterier for anvendelse af sådanne harmoniserede betingelser for visse typer affald, herunder til et særligt formål.

(8)  For at give operatører på markedet for sekundære råstoffer øget sikkerhed med hensyn til stoffers eller genstandes status som affald eller ikkeaffald og fremme lige konkurrencevilkår er det vigtigt at fastsætte klare regler for, hvorvidt stoffer eller genstande kan anerkendes som biprodukter, og hvorvidt affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, kan anses for ikke længere at være affald.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  For at sikre et velfungerende indre marked bør et stof eller en genstand, der er resultatet af en produktionsproces, der ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, som hovedregel betegnes som et biprodukt, hvis visse harmoniserede betingelser er opfyldt og et højt niveau for beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed i hele Unionen er sikret. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at fastlægge de nærmere kriterier for anvendelsen af betegnelsen biprodukt, idet den prioriterer påviste og reproducerbare praksisser for industriel og landbrugsmæssig symbiose. I mangel af sådanne kriterier bør medlemsstaterne have mulighed for udelukkende at fastlægge de nærmere kriterier for anvendelsen af betegnelsen biprodukt på enkeltsagsbasis.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  For at sikre et velfungerende indre marked og et højt niveau for beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed i hele Unionen bør Kommissionen som hovedregel tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der fastlægger harmoniserede bestemmelser vedrørende betegnelsen affaldsfasens ophør for visse typer affald. Der bør tages hensyn til specifikke kriterier for affaldsfasens ophør, i det mindste for tilslag/fyldstof, papir, glas, metal, dæk og tekstiler. Hvis der ikke er fastlagt kriterier på EU-plan, bør medlemsstaterne have mulighed for at fastlægge nærmere kriterier for affaldsfasens ophør på nationalt plan for visse typer affald i overensstemmelse med betingelserne på EU-plan. Hvis sådanne nærmere kriterier heller ikke er fastlagt på nationalt plan, bør medlemsstaterne sikre, at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, ikke længere anses for at være affald, hvis det opfylder visse specifikke betingelser på EU-plan, hvilket bør kontrolleres af medlemsstatens kompetente myndighed i hvert enkelt tilfælde. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at supplere dette direktiv ved at fastlægge generelle krav, der skal overholdes af medlemsstaterne, når de vedtager tekniske forskrifter i henhold til artikel 6.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  Når genanvendt materiale genindføres i økonomien, fordi det får status som affaldsfasens ophør, enten ved at overholde bestemte kriterier for affaldsfasens ophør, eller fordi det indarbejdes i et nyt produkt, kræves det, at det er i fuld overensstemmelse med Unionens kemikalielovgivning.

Begrundelse

REACH gælder ikke for affald, hvilket anføres i artikel 2, stk. 2, hvori der står, at affald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF ikke er et stof, en blanding eller en artikel i betydningen i artikel 3 i forordningen.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 8 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8d)  Omstillingen til en cirkulær økonomi bør drage fuld nytte af den digitale innovation. Derfor bør der udvikles elektroniske værktøjer såsom en onlineplatform til handel med affald som en ny ressource for at lette handelsoperationer og mindske operatørernes administrative byrde og således forstærke den industrielle symbiose.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 8 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8e)  Bestemmelserne om udvidet producentansvar i dette direktiv har til formål at støtte design og produktion af varer, der tager fuldt hensyn til og letter en effektiv udnyttelse af ressourcerne igennem hele produkternes livscyklus, herunder reparation, genbrug, adskillelse og genanvendelse heraf uden at bringe den frie omsætning af varer på det indre marked i fare. Udvidet producentansvar er en individuel forpligtelse, der påhviler producenter, som bør kunne holdes ansvarlige for bortskaffelse af de produkter, de markedsfører. Producenterne bør dog kunne påtage sig deres ansvar individuelt eller kollektivt. Medlemsstaterne bør sikre, at der oprettes ordninger for udvidet producentansvar som minimum for emballage, elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 8 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8f)   Ordninger for udvidet producentansvar skal forstås som et sæt regler, der fastlægges af medlemsstaterne for at sikre, at producenter af produkter bærer det finansielle og/eller operationelle ansvar for håndteringen af den del af et produkts livscyklus, som følger efter forbrugerleddet. Disse regler bør ikke forhindre producenter i at opfylde disse forpligtelser enten individuelt eller kollektivt.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Ordninger for udvidet producentansvar er et væsentligt element af effektiv affaldshåndtering, men der er stor forskel på ordningernes effektivitet og anvendelse i de forskellige medlemsstater. Der bør derfor fastsættes minimumsdriftsvilkår for udvidet producentansvar. Disse vilkår bør nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked. De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til at tage bedre hensyn til genanvendelighed og genbrug ved udformningen af deres produkter. Vilkårene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye vilkår.

(9)  Ordninger for udvidet producentansvar er et væsentligt element af effektiv affaldshåndtering, men der er stor forskel på ordningernes effektivitet og anvendelse i de forskellige medlemsstater. Der bør derfor fastsættes minimumsdriftsvilkår for ordninger for udvidet producentansvar, uanset om de er individuelle eller kollektive. Det er nødvendigt at skelne mellem de minimumsvilkår, der finder anvendelse på alle ordninger, og dem, der kun finder anvendelse på kollektive ordninger. Alle disse vilkår bør ikke desto mindre nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne med foranstaltninger såsom at muliggøre bedre gennemførelse af særskilt indsamling og sortering, sikre genanvendelse af bedre kvalitet, bidrage til at sikre adgang til sekundære råstoffer på omkostningseffektiv vis samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder og e-handelsvirksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked. De pågældende vilkår bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til at udarbejde intelligente forretningsmodeller og tage bedre hensyn til affaldshierarkiet ved udformningen af deres produkter gennem stimulering af holdbarhed, genanvendelighed, genbrugsmuligheder og reparationsmuligheder. De bør tilskynde til en progressiv erstatning af særligt problematiske stoffer som defineret i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvis der er egnede alternative stoffer eller teknologier, som er økonomisk og teknisk mulige. Uafhængige myndigheder bør føre tilsyn med gennemførelsen af minimumskravene for udvidet producentansvar, og gennemførelsen bør ikke medføre nogen uforholdsmæssig økonomisk eller administrativ byrde for offentlige organer, økonomiske aktører og forbrugere. Vilkårene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye vilkår.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Bestemmelserne i dette direktiv om udvidet producentansvar bør ikke berøre bestemmelserne vedrørende udvidet producentansvar indeholdt i andre EU-retsakter, navnlig dem der omhandler særlige affaldsstrømme.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Kommissionen bør straks vedtage retningslinjer for moduleringen af producenters bidrag i ordninger for udvidet producentansvar for at bistå medlemsstaterne i gennemførelsen af dette direktiv med henblik på at fremme det indre marked. For at sikre sammenhæng på det indre marked bør Kommissionen også have mulighed for ved hjælp af delegerede retsakter at vedtage harmoniserede kriterier med henblik herpå.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9c)  Når der etableres ordninger for kollektiv gennemførelse af udvidet producentansvar, bør medlemsstaterne indføre foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter mellem entreprenører og organisationer, der beskæftiger sig med udvidet producentansvar.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten og mindske affaldets miljømæssige virkninger. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at forebygge affaldsproduktionen og overvåge og vurdere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af sådanne foranstaltninger. For at sikre at de overordnede fremskridt med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne måles på ensartet vis, bør der fastsættes fælles indikatorer.

(10)  Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten, mindske affaldets miljømæssige virkninger samt fremme holdbare materialer af høj kvalitet, der kan genanvendes og genbruges, og mindske afhængigheden af import af stadig mere sjældne råstoffer. Udvikling af nyskabende forretningsmodeller er afgørende i denne henseende. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne fastsætter forebyggelsesmål og træffer passende foranstaltninger for at forebygge affaldsproduktion og henkastning af affald, herunder brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger, der gradvis erstatter særligt problematiske stoffer som defineret i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvis der er egnede alternative stoffer eller teknologier, som er økonomisk og teknisk mulige, bekæmpe planlagt forældelse, støtte genbrug, styrke forbrugernes stilling med bedre produktoplysninger og fremme oplysningskampagner om affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne bør også overvåge og vurdere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af disse foranstaltninger, samt de fremskridt, der gøres med reduktion af affaldsproduktionen, og sigte mod at afkoble den fra økonomisk vækst. For at sikre at de overordnede fremskridt, der gøres med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne, måles på ensartet vis, bør der fastsættes fælles indikatorer og metoder.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Fremme af bæredygtighed i produktion og forbrug kan yde et vigtigt bidrag til forebyggelse af affald. Medlemsstaterne bør gennemføre foranstaltninger for at øge forbrugernes opmærksomhed tilsvarende og fremme deres aktive bidrag til en øget ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Den oprindelige affaldsproducent har en afgørende rolle at spille i affaldsforebyggelsen og det første trin af den særskilte sortering.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  For at mindske fødevaretabet og forebygge madaffald i hele forsyningskæden bør der fastlægges et madaffaldshierarki som fastsat i artikel 4a.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at fremme bekæmpelsen af madspild i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig målet om at halvere madspild senest i 2030. Disse foranstaltninger bør sigte mod at forhindre madspild inden for primærproduktion, forarbejdnings- og fremstillingssektoren, detailhandelen og anden fødevaredistribution, restaurationsbranchen og restaurationstjenester samt i husholdningerne. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige og økonomiske fordele ved at forhindre madspild fastlægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af madspild og bør måle de fremskridt, der gøres med reduktionen af madspild. For at lette udvekslingen af god praksis i hele EU både mellem medlemsstater og mellem fødevarevirksomhedsledere, bør der fastsættes ensartede metoder til måling heraf. Rapportering om mængden af madspild bør foretages hvert andet år.

(12)  Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at fremme bekæmpelse og reduktion af madaffald i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig målet om at reducere madaffald med 50 % senest i 2030. Disse foranstaltninger bør sigte mod at forhindre og begrænse den samlede produktion af madaffald og reducere fødevaretab igennem hele forsyningskæden, herunder inden for primærproduktion, transport og opbevaring. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved at forhindre madaffald fastlægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af madaffald, herunder oplysningskampagner, der skal vise, hvordan madaffald kan forhindres i deres affaldsforebyggelsesprogrammer. Med disse foranstaltninger bør medlemsstaterne sigte mod at nå målet om at reducere madspil i EU som helhed med 30% senest i 2025 og 50% senest i 2030. Medlemsstaterne bør også måle de fremskridt, der gøres med reduktionen af madaffald og fødevaretab. For at måle disse fremskridt og lette udvekslingen af god praksis i hele EU både mellem medlemsstater og mellem fødevarevirksomhedsledere, bør der fastsættes en fælles metode til måling heraf. Rapportering om mængden af madaffald bør foretages hvert år.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)   For at forhindre madaffald bør medlemsstaterne indføre incitamenter til indsamling af usolgte fødevareprodukter i fødevaredetail- og cateringvirksomheder og til omfordeling af dem til velgørende organisationer. For at nedbringe madaffald bør forbrugerne også have bedre oplysning om holdbarhedsangivelsers betydning.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  I en cirkulær økonomi skal kvægbranchens hovedopgave være at omdanne materialer, der ikke er egnede til human ernæring (som f.eks. græs, biprodukter, afgrøderester) til næringsmidler. Derfor skal brugen af kornfoder til dyr nedbringes, da den ineffektive udnyttelse af energi og proteiner kan sidestilles med madaffald.

Begrundelse

Dyrenes energiomsætning ved f.eks. kornfoder er langt højere end den resulterende produktion i form af kød, mælk eller æg til menneskeligt konsum.

 

 

 

 

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Industriaffald, visse dele af erhvervsaffald og udvindingsaffald er yderst forskellige affaldstyper med hensyn til sammensætning og mængde og er meget forskelligt afhængig af den økonomiske struktur i medlemsstaten, strukturen i den pågældende industri- eller erhvervssektor, der producerer affaldet, og industritæthed eller erhvervstæthed i et bestemt geografisk område. For industri- og udvindingsaffald er det derfor i de fleste tilfælde en hensigtsmæssig løsning med en industriorienteret tilgang for at løse specifikke spørgsmål vedrørende forvaltningen af en bestemt type affald med anvendelse af BAT-referencedokumenter og lignende instrumenter15. Emballageaffald fra industri- og erhvervssektorer bør imidlertid stadig være omfattet af kravene i direktiv 94/62/EF og direktiv 2008/98/EF, herunder forbedringer heraf.

(13)  Industriaffald, visse dele af handelsaffald og udvindingsaffald er yderst forskellige affaldstyper med hensyn til sammensætning og mængde og er meget forskelligt afhængig af den økonomiske struktur i medlemsstaten, strukturen i den pågældende industri- eller handelssektor, der producerer affaldet, og tætheden af industri- og handelsvirksomheder i et bestemt geografisk område. For de fleste typer industri- og udvindingsaffald er en industriorienteret tilgang, der har til formål at løse specifikke spørgsmål vedrørende forvaltningen af en bestemt type affald ved anvendelse af BAT-referencedokumenter 16 og lignende instrumenter, en midlertidig løsning med henblik på at opfylde målene for den cirkulære økonomi. Da industri- og handelsaffald er omfattet af kravene i direktiv 94/62/EF og direktiv 2008/98/EF, bør Kommissionen overveje muligheden for senest den 31. december 2018 at opstille mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af handelsaffald og ikkefarligt industriaffald, der skal nås senest i 2025 og 2030.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kommissionen bør aktivt fremme deleplatforme som forretningsmodel for den cirkulære økonomi. Den bør skabe større integration mellem handlingsplanen for en cirkulær økonomi og retningslinjerne for en deleøkonomi samt undersøge alle muligheder for at skabe incitamenter hertil.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Omstillingen til en cirkulær økonomi skal sigte mod at nå de mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der er fastsat i Europa 2020-strategien, og navnlig målene i forbindelse med miljøbeskyttelse, omstilling til rene energikilder, bæredygtig regional udvikling og øget beskæftigelse i medlemsstaterne. Udviklingen af en cirkulær økonomi bør derfor også fremme inddragelse af aktører som SMV'er, virksomheder inden for socialøkonomi, non-profit-institutioner samt organisationer, der arbejder på regionalt og lokalt plan inden for affaldsforvaltning, med henblik på at forbedre deres overordnede forvaltning, fremme proces- og produktinnovation og udvikle beskæftigelsen i de pågældende områder.

 

 

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald bør øges med henblik på at skabe betydelige miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele.

(14)  Målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald bør øges til mindst 60 % senest i 2025 og mindst 70 % senest i 2030 med henblik på at skabe betydelige miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele og fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

Med henblik på at fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi bør målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald forhøjes til mindst 60% i 2025 og 70% i 2030 i overensstemmelse med de foranstaltninger, Europa-Parlamentets foreslog i sin beslutning af 9. juli 2015 med titlen "Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi".

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Medlemsstaterne bør støtte indførelsen af systemer, der fremmer genbrugsaktiviteter og forlængelsen af produkters levetid, forudsat at produktkvaliteten og -sikkerheden ikke forringes. Sådanne systemer bør navnlig indføres for elektrisk og elektronisk udstyr, tekstiler, møbler, byggematerialer, dæk samt for emballage, som omhandlet i artikel 5 i direktiv 94/62/EF.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  For at fremme genbrug bør medlemsstaterne kunne fastsætte kvantitative målsætninger og træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at producenterne giver genbrugsoperatørerne let adgang til de nødvendige brugsanvisninger, reservedele og tekniske informationer til genbrug af produkterne.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c)  Der er behov for at anerkende og konsolidere den rolle, som sociale virksomheder spiller i sektoren for genbrug og forberedelse på genbrug. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremme de sociale virksomheders rolle i denne sektor, bl.a., hvis det er hensigtsmæssigt, ved brug af passende økonomiske instrumenter, offentlige udbud, lettere adgang til affaldsindsamlingssteder og andre hensigtsmæssige økonomiske eller forskriftsmæssige incitamenter. Det nye regelsæt i pakken om den cirkulære økonomi bør sikre interessenters mulighed for at fortsætte deres arbejde i sektoren for genbrug og forberedelse på genbrug.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 14 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14d)  Der er mange positive aspekter ved omstillingen til en cirkulær økonomi, både økonomiske (såsom optimeret udnyttelse af råstoffer), miljømæssige (såsom beskyttelse af miljøet og nedbringelse af affaldsforurening) og sociale (såsom potentiale for socialt rummelig jobskabelse og etablering af sociale relationer). Den cirkulære økonomi harmonerer fint med etikken og moralen i den sociale og solidariske økonomi, og gennemførelsen af den cirkulære økonomi bør navnlig gøre det muligt at opnå miljømæssige og sociale fordele.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 14 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14e)  Interessenterne i den sociale og solidariske økonomi bør gennem deres aktiviteter, herunder genbrug og forberedelse med henblik på genbrug, bidrage til at fremme den sociale og solidariske økonomi. Der bør træffes foranstaltninger for at sikre, at sådanne aktiviteter bevares i Unionen.

Begrundelse

Den sociale og solidariske økonomi omfatter en række virksomheder, der er indrettet som kooperativer, gensidige selskaber, organisationer eller fonde, hvis interne funktionsmåde og aktiviteter tager udgangspunkt i princippet om solidaritet og samfundsnytte, som spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer genbruges og genanvendes effektivt, og at værdifulde materialer i affald kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer råstofinitiativet16 og skabelsen af en cirkulær økonomi.

(15)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer på effektiv vis forberedes med henblik på genbrug og genanvendes, samtidig med at der sikres et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, og at værdifulde materialer i affald kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer råstofinitiativet17 og skabelsen af en cirkulær økonomi.

__________________

__________________

16 COM(2008)0699 og COM(2014)0297.

17 KOM(2008)699 og COM(2014)297.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der findes store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til resultatet af deres affaldshåndtering, navnlig hvad angår genanvendelse af kommunalt affald. For at tage hensyn til disse forskelle bør de medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat i 2013 genanvendte mindre end 20 % af deres kommunale affald, indrømmes mere tid til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2025 og 2030. I lyset af de gennemsnitlige årlige fremskridt, der er konstateret i medlemsstaterne i de seneste femten år, vil disse medlemsstater skulle øge deres genanvendelseskapacitet til et niveau, der ligger langt over de tidligere gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at sikre at der gøres vedvarende fremskridt hen imod målene, og at manglerne i forbindelse med gennemførelsen afhjælpes i god tid, bør de medlemsstater, der får tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål og fastlægge en gennemførelsesplan.

(16)  Der findes store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til resultatet af deres affaldshåndtering, navnlig hvad angår genanvendelse af kommunalt affald. For at tage hensyn til disse forskelle bør de medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat i 2013 genanvendte mindre end 20 % af deres kommunale affald, og som ikke anses for at være i fare for ikke at nå målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af mindst 50% af deres kommunale affald senest i 2025, indrømmes mere tid til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2025. De pågældende medlemsstater kunne også indrømmes mere tid til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2030, hvis de ikke anses for at være i fare for ikke at nå målet for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af mindst 60% af deres kommunale affald senest i 2030. I lyset af de gennemsnitlige årlige fremskridt, der er konstateret i medlemsstaterne i de seneste femten år, vil disse medlemsstater skulle øge deres genanvendelseskapacitet til et niveau, der ligger langt over de tidligere gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at sikre at der gøres vedvarende fremskridt hen imod målene, og at manglerne i forbindelse med gennemførelsen afhjælpes i god tid, bør de medlemsstater, der får tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål og fastlægge gennemførelsesplaner, hvis effektivitet bør evalueres af Kommissionen på grundlag af definerede kriterier.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at sikre brugen af sekundære råstoffer af høj kvalitet bør outputtet af den endelige genanvendelsesproces overholde kvalitetsstandarderne. Kommissionen bør derfor anmode de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle standarder både for affaldsmaterialer, der tilføres den endelige genanvendelsesproces, og for sekundære råstoffer, navnlig plast, på grundlag af bedste produktionspraksis på markedet.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for, hvordan medlemsstaterne skal rapportere, hvad der er genanvendt effektivt og kan anses for at bidrage til genanvendelsesmålene. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene som hovedregel være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne på strenge betingelser kunne rapportere genanvendelsesprocentengrundlag af sorteringsanlæggenes output. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser under den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres som genanvendt.

(17)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler, idet der tages hensyn til behovet for at undgå at pålægge små og mellemstore operatører for tunge administrative byrder. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for, hvordan medlemsstaterne skal rapportere, hvad der er genanvendt effektivt og kan anses for at bidrage til genanvendelsesmålene. Beregningen af genanvendt kommunalt affald bør være baseret på en harmoniseret metode, der skal forhindre medlemsstaterne i at indberette bortskaffet affald som genanvendt affald. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser under den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres som genanvendt.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregning af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte genbrugsoperatører og anerkendte pant- og retursystemer, og genanvendelsen af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding. Kommissionen vil med henblik på at sikre en ensartet beregning af disse data vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, kvalitetskriterier for genanvendte metaller og regler for indsamling, kontrol og rapporteringen af data.

(18)  For at sikre en ensartet beregning af data om forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse bør Kommissionen vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug, pant- og retursystemer og operatører inden for endelig genanvendelse, herunder særlige regler for indsamling, sporing, kontrol og rapportering af data, samt for kvalitetskriterier for genanvendte metaller, der er blevet genanvendt i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding. Med henblik på at beregne, hvorvidt målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, og efter vedtagelsen af den harmoniserede beregningsmetode bør medlemsstaterne kunne medtage genanvendelse af metaller, som finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, såsom energinyttiggørelse.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Opfyldelsen af forpligtelsen til at indføre ordninger for særskilt indsamling af papir, metal, plast og glas er en vigtig forudsætning for at øge den andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse i medlemsstaterne. Desuden bør bioaffald indsamles særskilt for at bidrage til en øget andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse, og forhindre forurening af genanvendelige materialer.

(20)  Opfyldelsen af forpligtelsen til at indføre ordninger for særskilt indsamling af papir, metal, plast, glas, tekstiler og bioaffald er en vigtig forudsætning for at øge den andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse i medlemsstaterne. Desuden bør bioaffald indsamles særskilt og genanvendes for at bidrage til en øget andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse, og forhindre forurening af tørre, genanvendelige materialer, samt at det forbrændes eller deponeres. Derudover bør der tilskyndes til intensiveret forskning i mulige indsamlings- og genanvendelsessystemer for andre strømme og nye materialer.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Bioøkonomien spiller en afgørende rolle i forbindelse med at sikre adgang til råstoffer i hele Unionen. En mere effektiv anvendelse af kommunalt affald kan skabe et større incitament for forsyningskæderne i bioøkonomien. Navnlig giver en bæredygtig håndtering af bioaffald mulighed for at erstatte råstoffer baseret på fossile brændstoffer med vedvarende energikilder i forbindelse med fremstilling af materialer og varer.

Begrundelse

Bioøkonomien spiller en afgørende rolle i forbindelse med at garantere adgang til råstoffer i EU, og det er derfor væsentligt at inkludere nye krav til en effektiv håndtering af bioaffald.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  For at undgå affaldsbehandling, der fastlåser ressourcer på lavere niveauer i affaldshierarkiet, sikre en genanvendelse af høj kvalitet og fremme brugen af sekundære råstoffer af høj kvalitet bør medlemsstaterne sikre, at bioaffald indsamles særskilt og gennemgår en organisk genanvendelsesproces, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau, og hvor outputtet opfylder relevante høje kvalitetsnormer.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  Trods særskilt indsamling ender en stor mængde genanvendelige materialer alligevel i det blandede affald. Ved brug af kvalitetssortering, navnlig optisk sortering, kan en betydelig mængde materialer bortsorteres fra restaffaldet og efterfølgende genanvendes og omforarbejdes til sekundære råstoffer. Medlemsstaterne bør derfor træffe foranstaltninger for at sikre, at også affald, der ikke indsamles særskilt, sorteres.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20d)  For at undgå at kommunalt affald forurenes med farlige stoffer, som kan forringe genanvendelseskvaliteten og dermed hæmme udbredelsen af sekundære råstoffer, bør medlemsstaterne indføre særskilt indsamling af farligt affald fra husholdninger.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Korrekt håndtering af farligt affald er stadig et problem i Unionen, og dataene om behandlingen af denne affaldsstrøm er ufuldstændige. Registrerings- og sporbarhedsmekanismerne bør derfor forbedres ved at indføre elektroniske registre for farligt affald i medlemsstaterne. Elektronisk dataindsamling bør om nødvendigt udvides til at omfatte andre typer affald for at forenkle registreringen for virksomheder og forvaltninger og forbedre overvågningen af affaldsstrømme i Unionen.

(21)  Korrekt håndtering af farligt affald er stadig et problem i Unionen, og dataene om behandlingen af denne affaldsstrøm er ufuldstændige. Registrerings- og sporbarhedsmekanismerne bør derfor forbedres ved at indføre elektroniske registre for farligt affald i medlemsstaterne. Elektronisk dataindsamling bør udvides til at omfatte andre typer affald for at forenkle registreringen for virksomheder og forvaltninger og forbedre overvågningen af affaldsstrømme i Unionen.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Særskilt indsamling og regenerering af olieaffald rummer betydelige økonomiske og miljømæssige fordele, bl.a. med hensyn til forsyningssikkerhed. Der bør indføres særskilt indsamling og opstilles mål for regenerering af olieaffald.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstater klare retningslinjer for de investeringer, der skal til for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

(22)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstater klare retningslinjer for de investeringer, der skal til for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering og den cirkulære økonomi gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved først at fremme forebyggelse og genbrug og derefter genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Kommissionen bør i overensstemmelse med affaldshierarkiet gøre det muligt at bruge Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde til at etablere en effektiv finansiel ramme, der hjælper lokale myndigheder med at gennemføre kravene i dette direktiv og finansiere indførelsen af nyskabende teknologier og affaldshåndtering.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Visse råstoffer har stor betydning for økonomien i Unionen, og forsyningen heraf er præget af høj risiko. For at sikre forsyningen af disse råstoffer bør medlemsstaterne i tråd med målene og målsætningerne for det europæiske innovationspartnerskab om råstoffer træffe foranstaltninger til at opnå den bedst mulige håndtering af affald, der indeholder betydelige mængder af disse råstoffer, idet der tages hensyn til den økonomiske og teknologiske gennemførlighed og miljøfordelene. Kommissionen har opstillet en liste over råstoffer af kritisk betydning for EU17. Denne liste gennemgås regelmæssigt af Kommissionen.

(23)  Visse råstoffer har stor betydning for økonomien i Unionen, og forsyningen heraf er præget af høj risiko. For at sikre forsyningen af disse råstoffer bør medlemsstaterne i tråd med målene og målsætningerne for det europæiske innovationspartnerskab om råstoffer træffe foranstaltninger til at fremme genbrug af produkter og genanvendelse af affald, der indeholder betydelige mængder af råstoffer af kritisk betydning, og sikre, at de håndteres effektivt, idet der tages hensyn til den økonomiske og teknologiske gennemførlighed og miljø- og sundhedsfordelene. Kommissionen har opstillet en liste over råstoffer af kritisk betydning for EU18. Denne liste gennemgås regelmæssigt af Kommissionen.

__________________

__________________

17 COM(2014)0297.

18 COM(2014) 297.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For yderligere at støtte en effektiv gennemførelse af råstofinitiativet bør medlemsstaterne også fremme genbrug af produkter, som udgør en vigtig kilde til råstoffer. Desuden bør de i deres affaldshåndteringsplaner indføre nationalt hensigtsmæssige foranstaltninger for indsamling og nyttiggørelse af affald, der indeholder betydelige mængder af disse råstoffer. Foranstaltningerne bør indføres i affaldshåndteringsplanerne, når de ajourføres første gang efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen forelægger oplysninger om relevante produktgrupper og affaldsstrømme på EU-niveau. Denne bestemmelse forhindrer ikke medlemsstaterne i at træffe foranstaltninger for andre råstoffer, der betragtes som vigtige for deres nationale økonomi.

(24)  For yderligere at støtte en effektiv gennemførelse af råstofinitiativet bør medlemsstaterne også i deres affaldshåndteringsplaner indføre nationalt hensigtsmæssige foranstaltninger for indsamling, sortering og nyttiggørelse af affald, der indeholder betydelige mængder af disse råstoffer. Foranstaltningerne bør indføres i affaldshåndteringsplanerne, når de ajourføres første gang efter dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen forelægger oplysninger om relevante produktgrupper og affaldsstrømme på EU-niveau. Denne bestemmelse forhindrer ikke medlemsstaterne i at træffe foranstaltninger for andre råstoffer, der betragtes som vigtige for deres nationale økonomi.

Begrundelse

For at sikre en effektiv gennemførelse af råstofinitiativet er det vigtigt, at medlemsstaterne medtager passende foranstaltninger for indsamling, sortering og nyttiggørelse af affald i deres nationale affaldshåndteringsplaner.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Henkastning af affald har en direkte og skadelig indvirkning på miljøet og på borgernes velvære, og de høje rensningsomkostninger er en unødig økonomisk belastning for samfundet. Dette problem kan løses gennem indførelse af specifikke foranstaltninger i affaldshåndteringsplaner og korrekt håndhævelseskontrol foretaget af de kompetente myndigheder.

(25)  Henkastning af affald har en direkte og indirekte skadelig indvirkning på miljøet, på borgernes velvære og på økonomien. De høje rensningsomkostninger er en unødig økonomisk belastning for samfundet. Dette problem kan løses gennem indførelse af specifikke foranstaltninger i affaldshåndteringsplaner og korrekt håndhævelseskontrol foretaget af de kompetente myndigheder. Forebyggelse af henkastning af affald bør foretrækkes frem for rensning. Forebyggelse af henkastning af affald bør være de kompetente myndigheders og producenternes fælles ansvar. Det er yderst vigtigt at ændre uhensigtsmæssig adfærd fra forbrugernes side for at forebygge henkastning af affald. Producenter, hvis produkter kan forventes at blive til henkastet affald, bør fremme bæredygtig anvendelse af deres produkter for at forebygge henkastning af affald. Endvidere spiller uddannelse og oplysning en afgørende rolle med hensyn til at fremme adfærdsændringer.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 20081a er den bindende retsakt på EU-plan for evaluering, overvågning og fastsættelse af miljømål med henblik på at opnå en god miljøtilstand for så vidt angår havaffald. De største kilder til havaffald er dog landbaserede aktiviteter, og de forårsages af dårlig praksis inden for håndtering af fast affald, mangel på infrastruktur og mangel på offentlig bevidsthed. Medlemsstaterne bør derfor vedtage foranstaltninger for at reducere landbaseret affald, der kan forventes at ende i havmiljøet, i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig sigte mod at opfylde målet om at reducere havaffald med 50 % senest i 2030 på EU-plan. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige og økonomiske fordele ved at forhindre havaffald fastlægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af havaffald i deres affaldsforebyggelsesprogrammer. Med disse foranstaltninger bør medlemsstaterne sigte mod at nå målet om at reducere havaffald i EU som helhed med 30% senest i 2025 og 50% senest i 2030. For at måle fremskridtene hen imod disse mål og lette udvekslingen af god praksis i hele Unionen mellem medlemsstaterne bør der fastsættes ensartede metoder til måling af landbaseret havaffald. Rapportering om mængden af landbaseret havaffald bør foretages hvert år.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald i form af henkastning af fast affald, såsom plast, og udledning af spildevand har en skadelig indvirkning på havmiljøet og menneskers sundhed og indebærer betydelige økonomiske og sociale omkostninger. Desuden svækker disse former for affald prioriteringsrækkefølgen i affaldshierarkiet, navnlig idet forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden genvinding før bortskaffelse undgås. I betragtning af havaffalds grænseoverskridende art og behovet for at sikre en harmoniseret indsats bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at nå bestemte mål for nedbringelse af affaldsmængden, idet de gør brug af overvågningsprogrammer, der oprettes i henhold til artikel 11 i direktiv 2008/56/EF.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25c)  Mikroperler i kosmetiske produkter, som afrenses, og i produkter til personlig pleje, der efter brug når ud i afløbssystemer fra boliger, virksomheder eller industrianlæg, er en af de direkte kilder til forurening med mikroplast, der er lettest at forebygge. For at bidrage til målene i dette direktiv bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at forhindre udledning af mikroperler og mikroplast i spildevandsrensningssystemer og videre ud i havmiljøet.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  De gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne har udarbejdet hvert tredje år, har ikke vist sig at være et effektivt redskab til at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne og sikre en korrekt gennemførelse og skaber en unødig administrativ byrde. Bestemmelser, som pålægger medlemsstaterne at udarbejde sådanne rapporter, bør derfor ophæves. I stedet bør overvågningen af, hvorvidt bestemmelserne overholdes, udelukkende være baseret på de statistiske data, som medlemsstaterne hvert år rapporterer til Kommissionen.

(27)  De gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne har udarbejdet hvert tredje år, har ikke vist sig at være et effektivt redskab til at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne og sikre en korrekt gennemførelse og skaber en unødig administrativ byrde. Bestemmelser, som pålægger medlemsstaterne at udarbejde sådanne rapporter, bør derfor ophæves. I stedet bør overvågningen af, hvorvidt bestemmelserne overholdes, være baseret på de statistiske data, som medlemsstaterne hvert år rapporterer til Kommissionen. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne efter anmodning og uden unødig forsinkelse forelægge alle de oplysninger for Kommissionen, som den har brug for med henblik på at evaluere gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

Begrundelse

Selv om de ikke længere skal udarbejde regelmæssige gennemførelsesrapporter, er medlemsstaterne forpligtede til efter anmodning fra Kommissionen at forelægge alle de oplysninger, der måtte være nødvendige for at vurdere, om de opfylder målene i dette direktiv.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Medlemsstaterne skal derfor ved rapporteringen om opfyldelsen af målene i affaldslovgivningen anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(28)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. De indberettede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til indsamling og behandling af data, der er baseret på pålidelige kilder, og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Medlemsstaterne skal derfor ved rapporteringen om opfyldelsen af målene i affaldslovgivningen anvende den fælles metode, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale, regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Hvert tredje år bør Kommissionen offentliggøre en rapport på grundlag af de data og oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer, med henblik på at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med at opfylde målene for genanvendelse og med gennemførelsen af de nye forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv. Disse treårlige rapporter bør også evaluere indvirkningen af direktiv 2008/98/EF i sin helhed på miljøet og menneskers sundhed og vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer for at sikre, at direktiv 2008/98/EF fortsat er egnet til formålet med henblik på målene for den cirkulære økonomi.

Begrundelse

Det er nødvendigt at evaluere virkningerne af direktivet og regelmæssigt vurdere behovet for nødvendige ajourføringer for at sikre, at lovgivningen er egnet til formålet, og samtidig reagere på de seneste udfordringer forbundet med den cirkulære økonomi og teknologiske fremskridt inden for affaldsforebyggelse og -håndtering.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  For at bidrage til en passende forvaltning, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde og udbredelse af bedste praksis og innovation på affaldsområdet og for at sikre en effektiv og konsekvent gennemførelse af målene i direktiv 2008/98/EF bør Kommissionen oprette en platform for udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem Kommissionen og medlemsstaterne om den praktiske gennemførelse af direktivet. Resultaterne af denne platforms arbejde bør gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28c)  Det økonomiske potentiale og de miljømæssige fordele, der ligger i at bevæge sig hen imod en cirkulær økonomi og øget ressourceeffektivitet, er veldokumenterede. De skridt, der skal tages for at slutte cirklen, er blevet fremlagt i forskellige politiske dokumenter og forslag – lige fra den europæiske platform for ressourceeffektivitets manifest om et mere ressourceeffektivt Europa, som blev offentliggjort den 17. december 2012, og efterfølgende anbefalinger til Europa-Parlamentets initiativbetænkning om omstillingen til en cirkulær økonomi, der blev vedtaget den 25. juni 2015, og endelig til Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi, som blev offentliggjort den 2. december 2016. I alle disse forslag præsenteres foranstaltninger, der rækker ud over affaldsområdet og omfatter hele cyklussen, og de bør ikke blot være en rettesnor for ambitionsniveauet for EU's affaldslovgivning, men også sikre, at der træffes ambitiøse foranstaltninger for at slutte hele cirklen.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Betragtning 28 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28d)  Forskning og innovation samt udarbejdelse af intelligente forretningsmodeller, der bygger på ressourceeffektivitet, er afgørende for at understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi i Unionen, hvor affald betragtes som en ny ressource. For at nå dette mål er det nødvendigt inden for rammerne af Horisont 2020 at bidrage til forsknings- og innovationsprojekter, hvorved den cirkulære økonomis økonomiske og miljømæssige bæredygtighed kan demonstreres og afprøves i praksis. Ligeledes kan disse projekter, samtidig med indførelsen af en systemisk tilgang, bidrage til udarbejdelsen af lovgivning, der er innovationsskabende og let gennemførlig, ved at identificere mulige reguleringsmæssige usikkerheder, barrierer og huller, som hæmmer udviklingen af forretningsmodeller, der bygger på ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Betragtning 28 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28e)  Den 2. december 2015 forelagde Kommissionen en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi, der skal stimulere Europas omstilling til en cirkulær økonomi. Da Kommissionen har udarbejdet et konkret og ambitiøst handlingsprogram med foranstaltninger, der omfatter hele cyklussen, er der behov for supplerende foranstaltninger for at fremskynde denne omstilling.

Begrundelse

Den 2. december 2015 fremlagde Kommissionen en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi for at fremme EU's omstilling til en cirkulær økonomi. Med henblik herpå opstillede Kommissionen et ambitiøst program med særlige foranstaltninger for perioden 2015-2018. Der er dog brug for yderligere foranstaltninger for at fremskynde denne overgang. Disse foranstaltninger bør især tage højde for behovet for en europæisk indikator for ressourceeffektivitet, lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug og fastsættelse af ressourceeffektivitetskriterier og angivelse heraf på mærkningen af ikke-energirelaterede produkter.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Betragtning 28 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28f)  Et bedre ressourceforbrug kan medføre betydelige nettobesparelser for Unionens virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner. Af denne grund bør Kommissionen inden udgangen af 2018 foreslå en retningsgivende indikator og en resultattavle med delindikatorer for ressourceeffektivitet for at overvåge fremskridtene hen imod målet om at øge ressourceeffektiviteten på EU-plan med 30 % senest i 2030 i forhold til niveauerne i 2014.

Begrundelse

Den 2. december 2015 fremlagde Kommissionen en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi for at fremme EU's omstilling til en cirkulær økonomi. Med henblik herpå opstillede Kommissionen et ambitiøst program med særlige foranstaltninger for perioden 2015-2018. Der er dog brug for yderligere foranstaltninger for at fremskynde denne overgang. Disse foranstaltninger bør især tage højde for behovet for en europæisk indikator for ressourceeffektivitet, lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug og fastsættelse af ressourceeffektivitetskriterier og angivelse heraf på mærkningen af ikke-energirelaterede produkter.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 2008/98/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 11a, stk. 2, artikel 11a, stk. 6, artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, stk. 4, artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, og artikel 38, stk. 3. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør ved forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(29)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 2008/98/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår:

 

-   nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne, i henhold til hvilke stoffer eller genstande skal anerkendes som biprodukter eller anses for ikke længere at være affald

 

-   generelle krav, der skal overholdes af medlemsstaterne, når de vedtager tekniske forskrifter vedrørende betegnelsen affaldsfasens ophør

 

-   udarbejdelse af affaldslisten

 

-   harmoniserede kriterier for fastsættelse af de økonomiske bidrag, som producenter betaler for at leve op til deres udvidede producentansvar, som skal moduleres på grundlag af de faktiske omkostninger, der er forbundet med bortskaffelse af produkterne

 

-   indikatorer for måling af fremskridt med hensyn til at reducere affaldsproduktionen og gennemføre affaldsforebyggelsesforanstaltningerne

 

-   en fælles metode, herunder mindstekrav til kvalitet, til ensartet måling af omfanget af madaffald

 

-   en fælles metode, herunder mindstekrav til kvalitet, til ensartet måling af landbaseret havaffald

 

-   kvalitative og driftsmæssige mindstekrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug, pant- og retursystemer og operatører inden for endelig genanvendelse, herunder særlige regler for indsamling, sporing, kontrol og rapportering af data

 

-   en fælles metode til beregning af vægten af metaller, der er blevet genanvendt i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, herunder kvalitetskriterier til genanvendte metaller

 

-   tekniske kriterier og operationelle procedurer forbundet med bortskaffelsesoperationerne D2, D3, D4, D6, D7 og D12 som angivet i bilag I til direktiv 2008/98/EF, og i givet fald et forbud mod disse operationer, hvis de ikke opfylder visse kriterier vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

 

-   tekniske minimumsstandarder for behandling, der kræver en tilladelse i henhold til direktiv 2008/98/EF, når det er dokumenteret, at sådanne standarder vil medføre en fordel i form af beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet

 

-   minimumsstandarder for aktiviteter, der kræver registrering i henhold til direktiv 2008/98/EF, når det er dokumenteret, at sådanne standarder vil medføre en fordel i form af beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet eller ved at hindre forstyrrelse på det indre marked

 

-   præciseringen af anvendelsen af den formel for forbrændingsanlæg, der er omhandlet i bilag II, punkt R1, til direktiv 2008/98/EF

 

-   metoden til dataindsamling og -behandling, tilrettelæggelsen af dataindsamlingen og datakilderne samt formatet for medlemsstaternes rapportering af data til Kommissionen om gennemførelsen af målene for nedbringelse af madaffald og havaffald, om forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning samt om olieaffald og

 

-   tilpasningen af bilag I-V til direktiv 2008/98/EF til den tekniske og videnskabelige udvikling.

 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 2008/98/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår artikel 9, stk. 4, artikel 9, stk. 5, artikel 33, stk. 2, artikel 35, stk. 5, og artikel 37, stk. 18219.

(30)  For at sikre at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 2008/98/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår:

 

-   formatet for meddelelse af oplysninger om vedtagelsen af og væsentlige ændringer i affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer og

 

-  minimumsbetingelser for driften af elektroniske registre over farligt affald.

 

Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201119.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre affaldshåndteringen i Unionen og dermed bidrage til beskyttelse, bevarelse og forbedring af miljøkvaliteten, havenes sundhed og sikkerheden for fisk og skaldyr ved at mindske mængden af havaffald og at sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningernes omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(33)  Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre affaldshåndteringen i Unionen og dermed bidrage til beskyttelse, bevarelse og forbedring af miljøkvaliteten, havenes sundhed og sikkerheden for fisk og skaldyr ved at mindske mængden af havaffald og at sikre en forsvarlig, begrænset og rationel udnyttelse af naturressourcerne i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningernes omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne behovet for en mere begrænset udnyttelse af naturressourcerne udtrykkeligt.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Medlemsstaterne bør sørge for en høj grad af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i de sektorer, der beskæftiger sig med produktion, genanvendelse, reparation, forberedelse med henblik på genbrug og affaldshåndtering, under iagttagelse af de specifikke risici, som arbejdstagerne udsættes for i disse sektorer, og de bør sikre, at den eksisterende EU-lovgivning på området gennemføres og håndhæves korrekt.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b)  Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i denne aftale.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 1 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:

I dette direktiv fastsættes foranstaltninger, der skal beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følger af affaldsproduktion og -håndtering og ved at mindske de samlede følger af ressourceanvendelse og forbedre effektiviteten af anvendelsen af ressourcer.

"I dette direktiv fastsættes foranstaltninger, der skal beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske produktion af affald, de negative følger af affaldsproduktion og -håndtering og ved at mindske de samlede følger af ressourceanvendelse og forbedre effektiviteten af anvendelsen af ressourcer, hvilket er afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi og for at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt."

Begrundelse

Affaldsrammedirektivet er et vigtigt instrument til at forbedre den cirkulære økonomi. Dette skal fremgå tydeligt af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1a)   "kommunalt affald":

"1a)   "1a) "kommunalt affald":

(a)  blandet affald og særskilt indsamlet affald fra husholdninger, herunder:

(a)  blandet affald og særskilt indsamlet affald fra husholdninger, herunder:

–  papir og pap, glas, metal, plast, bioaffald, træ, tekstiler, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer

–  papir og pap, glas, metal, plast, bioaffald, træ, tekstiler, affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer

–  storskrald, herunder hårde hvidevarer, madrasser, møbler

–  storskrald, herunder madrasser og møbler

–  haveaffald, herunder blade, græsklip

–  haveaffald, herunder blade, græsklip

(b)  blandet affald og særskilt indsamlet affald fra andre kilder, der med hensyn til type, sammensætning og mængde er sammenligneligt med husholdningsaffald

(b)  blandet affald og særskilt indsamlet affald fra små virksomheder, kontorbygninger og institutioner, herunder skoler, hospitaler og offentlige bygninger, der med hensyn til type og sammensætning er sammenligneligt med husholdningsaffald

(c)  affald fra renholdelse af markedspladser og affald fra renholdelse af gader og veje, herunder gadeopfej, indhold af affaldsbeholdere og affald fra vedligeholdelse af parker og haver.

(c)  affald fra renholdelse af markedspladser og affald fra renholdelse af gader og veje, herunder gadeopfej, indhold af affaldsbeholdere og affald fra vedligeholdelse af parker og haver.

Kommunalt affald omfatter ikke affald fra spildevandsledninger og spildevandsbehandling, herunder spildevandsslam og bygge- og nedrivningsaffald"

Kommunalt affald omfatter ikke affald fra spildevandsledninger og spildevandsbehandling, herunder spildevandsslam og bygge- og nedrivningsaffald.

 

Definitionen af kommunalt affald i dette direktiv finder anvendelse, uanset om den operatør, der håndterer affald, har offentlig eller privat status"

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)   Følgende nummer indsættes:

 

"1b)   "handels- og industriaffald": blandet affald og særskilt indsamlet affald fra handels- og industriaktiviteter og/eller -lokaliteter.

 

Handels- og industriaffald omfatter ikke kommunalt affald, bygge- og nedrivningsaffald og affald fra spildevandsledninger og spildevandsbehandling, herunder spildevandsslam"

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2a)   "ikkefarligt affald”: affald, der ikke udviser nogen af de farlige egenskaber, der er anført i bilag III"

”2a)   "ikkefarligt affald": affald, der ikke er omfattet af nr. 2”

Begrundelse

Definitionen af ikkefarligt affald er tilpasset til den hidtil gældende definition i artikel 2, litra d), i direktiv 1999/31/EF.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder og andet affald med lignende bionedbrydelige egenskaber, der med hensyn til type, sammensætning og mængde er sammenligneligt"

4)  "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder og andet affald med lignende bionedbrydelige egenskaber og komposteringsevne

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 9

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

da)  Nr. 9) affattes således:

9)   "affaldshåndtering": indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed

"9)   "affaldshåndtering": indsamling, transport, sortering, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed

Begrundelse

Sortering af affald er afgørende for en korrekt affaldshåndtering for så vidt angår forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse og bør derfor medtages i denne definition.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 11

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

db)  Nr. 11) affattes således:

11)   særskilt indsamling": indsamling, hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at lette en specifik behandling

 

"11)   "særskilt indsamling": indsamling, hvor en affaldsstrøm holdes adskilt alt efter affaldets type og art for at lette en specifik behandling, navnlig forberedelse med henblik på en genbrugs- eller genanvendelsesoperation"

Begrundelse

Særskilte indsamlinger af forskellige former for affald er en grundlæggende forudsætning for at kunne gennemføre aktiviteter til forberedelse af affald med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "forberedelse med henblik på genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor affald, produkter eller produktkomponenter, der er indsamlet af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer, forberedes, således at de genbruges uden anden forbehandling"

16)  "forberedelse med henblik på genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald og er indsamlet af en anerkendt operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug, forberedes, således at de genbruges uden anden forbehandling

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Følgende nummer indsættes:

 

"16a)   "operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug": en virksomhed, der håndterer affald, og som i forarbejdningskæden arbejder med forberedelse med henblik på genbrug i overensstemmelse med de gældende bestemmelser"

Begrundelse

I flere medlemsstater er operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug ikke defineret i særlige love. I overensstemmelse med kravene i dette direktiv skal der indføres en harmoniseret definition.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 16 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  Følgende nummer indsættes:

 

"16b)  "genfremstilling": processen med at bringe et produkt til en som ny-tilstand gennem genanvendelse, renovering og udskiftning af komponentdele"

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 17

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ec)  Nr. 17) affattes således:

17)   "genanvendelse": enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer

"17)  "genanvendelse": enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår organisk genanvendelse, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer"

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra e d (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. -17 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed)  Følgende nummer indsættes:

 

"-17a)  "organisk genanvendelse": genanvendelse i form af en aerob eller anaerob behandling eller en anden behandling af de bionedbrydelige dele af affald, hvilket skaber produkter, materialer eller stoffer. Mekanisk biologisk behandling og deponering betragtes ikke som organisk genanvendelse"

Begrundelse

Definitionen af organisk genanvendelse i henhold til direktiv 94/62/EF genindføres i overensstemmelse med de nye krav, der er indført for genanvendelse af bioaffald.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 17a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17a)   "endelig genanvendelsesproces": genanvendelsesproces, der begynder, når der ikke længere er brug for mekanisk sortering, og affaldsmaterialer indgår i en produktionsproces og effektivt omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer

17a)   "endelig genanvendelsesproces": genanvendelsesproces, der begynder, når der ikke længere er brug for sortering, og affaldsmaterialer effektivt omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer

Begrundelse

Definitionen af "endelig genanvendelsesproces" skal være i overensstemmelse med definitionen af genanvendelse i artikel 17.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 17b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17b)  "opfyldning": en nyttiggørelsesoperation, hvor egnet affald anvendes til reetablering af udgravede områder eller til ingeniørtekniske formål i forbindelse med landskabsudformning eller anlægsarbejder i stedet for andre materialer, som ikke udgør affald, og som ellers ville være blevet anvendt til dette formål"

17b)  "opfyldning": en nyttiggørelsesoperation bortset fra genanvendelse, hvor egnet ikkefarligt inert affald eller andet ikkefarligt affald anvendes til reetablering af udgravede områder eller til ingeniørtekniske formål i forbindelse med landskabsudformning eller anlægsarbejder i stedet for andre materialer, som ikke udgør affald, og som ellers ville være blevet anvendt til dette formål, og hvor det anvendes i mængder, der ikke overstiger det strengt nødvendige i forbindelse med reetableringen eller det ingeniørtekniske formål

Begrundelse

Det er vigtigt for beskyttelsen af miljøet og menneskers sundhed, at udelukkende inert og ikkefarligt affald kan anvendes til opfyldningsoperationer.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 17 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Følgende stykke indsættes:

 

"17c)   "fortynding": blanding af affald med et eller flere andre materialer eller typer af affald med det formål at sænke koncentration af en eller flere komponenter, der er til stede i affaldet, uden brug af kemiske omdannelsesprocesser med henblik på at gøre det muligt at sende det fortyndede affald til en behandlings- eller genanvendelsesoperation, der ikke er tilladt for det ikkefortyndede affald."

Begrundelse

Artikel 18 (forbud mod blanding af farligt affald) dækker allerede "fortynding". Det skønnes derfor relevant at inkludere en klar definition af dette begreb. Der kan henvises til den flamske tilgang til gennemførelsen af artikel 18, der anerkendes som et godt eksempel i en BIPRO-undersøgelse fra december 2015 om håndtering af farligt affald, der blev udført for Kommissionen.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)   Følgende nummer tilføjes:

 

"20a)   "dekontaminering": enhver operation, der består i at fjerne eller behandle uønskede farlige komponenter eller forurenende stoffer fra affald med henblik på at nedbryde dem"

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20b)  "sortering": affaldshåndteringsoperation, hvorved indsamlet affald inddeles i forskellige fraktioner og underfraktioner"

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f d (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20c)  "henkastet affald": affald af mindre størrelse i offentligt tilgængelige områder, der ikke er forsvarligt bortskaffet i miljøet, hvad enten det er tilsigtet eller utilsigtet"

Begrundelse

Definitionen er indført i overensstemmelse med de nye krav i det ændrede direktiv. Desuden kan den engelske term "litter" ikke uden videre oversættes til alle sprog, hvilket gør det afgørende at fremsætte en definition.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f e (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fe)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20d)   "madaffald": fødevare bestemt til konsum, enten af spiselig eller ikkespiselig status, der fjernes fra produktions- eller forsyningskæden for at blive bortskaffet, herunder på primær produktions-, forarbejdnings-, fremstillings-, transport-, opbevarings-, detail- og forbrugerniveau, med undtagelse af primært produktionstab."

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f f (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ff)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20e)   "restaffald": affald fra en behandlings- eller nyttiggørelsesoperation, herunder en genanvendelsesoperation, som ikke kan nyttiggøres yderligere og som følge heraf skal bortskaffes

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra f g (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fg)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20f)  "økonomiske instrumenter": et hvilket som helst instrument eller system eller en hvilken som helst ordning, som benyttes af en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater til at fremme anvendelsen af sekundære råstoffer, der er udvundet via genbrug eller genanvendelse."

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 4, stk. 2, første afsnit, affattes således:

2.   Når medlemsstaterne anvender det i stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer de foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald.

"2.   Når medlemsstaterne anvender det i stk. 1 omhandlede affaldshierarki, træffer de foranstaltninger til at fremme de muligheder, der giver det bedste samlede miljøresultat. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at lade særlige affaldsstrømme afvige fra hierarkiet, når det er begrundet af hensyn til livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af produktion og håndtering af den type affald. Dette kan gøre det nødvendigt at underkaste visse typer affald en dekontamineringsproces forud for yderligere behandling."

Begrundelse

Medlemsstaterne bør overveje en proces til dekontaminering af farligt affald forud for nyttiggørelsen for at sikre, at det genanvendte affald ikke indeholder stoffer, som kan være til fare for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Medlemsstaterne gør brug af passende økonomiske instrumenter for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet.

3.   Medlemsstaterne gør brug af passende økonomiske instrumenter og træffer andre foranstaltninger for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Disse instrumenter og foranstaltninger kan omfatte de instrumenter og foranstaltninger, der er anført i bilag IVa for at opfordre til, at affaldsforebyggelsesprogrammerne i artikel 29 gennemføres, og for at støtte de aktiviteter, der har til formål at opfylde målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, jf. artikel 11, stk. 2, med henblik på at maksimere anvendelsen af sekundære råstoffer og opveje omkostningsforskellene i forhold til nye råstoffer.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke instrumenter, der er indført i henhold til dette stykke, senest den [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato.”

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke instrumenter, der er indført i henhold til dette stykke, senest den [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert tredje år efter denne dato.”

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)   I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

 

"3a.  Medlemsstaterne etablerer afgiftssystemer for at sikre finansieringen af affaldshåndteringsinfrastrukturen for kommunalt affald, der er påkrævet for at gennemføre dette direktiv."

Begrundelse

Kun indførelse og optimering af afgifter og gebyrer for bortskaffelse (navnlig af kommunalt affald) sikrer bæredygtig finansiering af affaldshåndteringsinfrastrukturen og driften heraf. Dette omfatter indsamling, og om nødvendigt sortering, samt genanvendelse, energiudnyttelse og bortskaffelse af affald. En konkretisering i denne henseende er derfor nødvendig. Men dette udelukker ikke private affaldshåndteringsvirksomheder.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)   I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

 

"3b.   Medlemsstaterne anvender affaldshierarkiet med henblik på at forbedre omstillingen til en cirkulær økonomi. Med henblik herpå anvender medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20131a affaldshierarkiet ved tildelingen af alle EU-midler og prioriterer forebyggelse, genbrug samt forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse i forbindelse med investeringerne i affaldshåndteringsinfrastrukturen.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320)."

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c)  I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

 

"3c.   Affald skal sorteres før energiudnyttelse eller endelig bortskaffelse i deponeringsanlæg for at understøtte effektiv udvinding af genanvendelige materialer. De bionedbrydelige dele skal også behandles.

 

Uanset første afsnit kan særskilt indsamlet bioaffald undtagelsesvist sendes til anaerob nedbrydning eller andre procesanlæg, som anvender bionedbrydeligt affald som eneste input, forudsat at bioaffaldets kvalitet opfylder de pågældende anlægs krav."

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d)   Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 4a

 

Madaffaldshierarki

 

1.   Følgende specifikke madaffaldshierarki skal tjene i prioriteret rækkefølge for lovgivning og politikker om forebyggelse og håndtering af madaffald:

 

a)  kildeforebyggelse

 

b)  redning af spiselige fødevarer, hvor menneskeføde prioriteres over dyrefoder, og omforarbejdning til nonfoodvarer

 

c)  organisk genanvendelse

 

d)  energiudnyttelse

 

e)  bortskaffelse.

 

2.   Medlemsstaterne skaber incitamenter til forebyggelse af madaffald, såsom etablering af frivillige aftaler, fødevaredonationsordninger eller økonomiske eller skattemæssige tiltag, hvor det er relevant."

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at et stof eller en genstand, der er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, anses for ikke at være affald, men et biprodukt, hvis følgende betingelser er opfyldt:"

1.  Et stof eller en genstand, der er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, skal anses for ikke at være affald, men et biprodukt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Som hovedregel bør et stof eller en genstand, der er resultatet af en industriel symbiose, som er en produktionsproces, der ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, betragtes et biprodukt, hvis visse betingelser er opfyldt. Kommissionen kan tillægges beføjelser til at fastlægge ensartede kriterier for anvendelsen af en status som biprodukter, hvor dokumenterede og reproducerbare industrielle og landbrugsmæssige symbiosepraksisser prioriteres. Medlemsstaterne må kun anvende biproduktstatus på enkeltsagsbasis.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande."

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande. Kommissionen prioriterer eksisterende og reproducerbare praksisser for industriel symbiose i forbindelse med udviklingen af de nærmere kriterier.

Begrundelse

Som hovedregel bør et stof eller en genstand, der er resultatet af en industriel symbiose, som er en produktionsproces, der ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, betragtes et biprodukt, hvis visse betingelser er opfyldt. Kommissionen kan tillægges beføjelser til at fastlægge ensartede kriterier for anvendelsen af en status som biprodukter, hvor dokumenterede og reproducerbare industrielle og landbrugsmæssige symbiosepraksisser prioriteres. Medlemsstaterne må kun anvende biproduktstatus på enkeltsagsbasis.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)   Følgende stykke indsættes:

 

"2a.   Hvis der ikke er fastsat kriterier på EU-plan i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, kan medlemsstaterne i det enkelte tilfælde fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande, herunder om nødvendigt grænseværdier for forurenende stoffer."

Begrundelse

Som hovedregel bør et stof eller en genstand, der er resultatet af en industriel symbiose, som er en produktionsproces, der ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, betragtes et biprodukt, hvis visse betingelser er opfyldt. Kommissionen kan tillægges beføjelser til at fastlægge ensartede kriterier for anvendelsen af en status som biprodukter, hvor dokumenterede og reproducerbare industrielle og landbrugsmæssige symbiosepraksisser prioriteres. Medlemsstaterne må kun anvende biproduktstatus på enkeltsagsbasis.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om tekniske forskrifter, der vedtages i medfør af stk. 1, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EF af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (*), såfremt nævnte direktiv kræver det.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om tekniske forskrifter, der vedtages i medfør af stk. 2a, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU*.

_______________

______________

(*) EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1."

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a – nr. i

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, anses for at ophøre med at være affald, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at affald, der har gennemgået en genanvendelsesoperation eller en anden nyttiggørelsesoperation, anses for at ophøre med at være affald, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for visse typer affald. Disse nærmere kriterier skal om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens miljøskadelige virkninger.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a på baggrund af overvågning af medlemsstaternes situationer med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke typer affald. Disse nærmere kriterier skal om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens negative indvirkninger på menneskers sundhed og/eller miljøet.

Begrundelse

Som hovedregel bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af harmoniserede bestemmelser vedrørende kriterierne for konstatering af affaldsfasens ophør for visse typer affald. Såfremt sådanne kriterier ikke er fastsat på EU-plan, bør medlemsstaterne kunne fastlægge nationale kriterier i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1. Hvis sådanne kriterier heller ikke er fastsat på nationalt plan, bør medlemsstaterne sikre, at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces ikke længere betragtes som affald, hvis det opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, hvilket skal kontrolleres på enkeltsagsbasis af de nationale kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Affald, der anses for at ophøre med at være affald i overensstemmelse med stk. 1, kan anses for at være forberedt med henblik på genbrug, genanvendt eller nyttiggjort med henblik på beregning af, om de mål, der er fastsat i dette direktiv og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU(*), er opfyldt, hvis affaldet har været genstand for forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse i overensstemmelse med de pågældende direktiver.

3.  Affald, der er ophørt med at være affald i overensstemmelse med stk. 1, kan medtages med henblik på beregning af, om de mål for forberedelse med henblik på genanvendelse, genbrug eller nyttiggørelse, der er fastsat i dette direktiv og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU(*), er opfyldt, hvis affaldet har været genstand for forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse i overensstemmelse med de pågældende direktiver. Vægten af det affald, der anses for at være ophørt med at være affald, kan rapporteres som genanvendt, hvis de materialer eller stoffer, der er ophørt med at være affald, skal indgå i en omforarbejdningsoperation, med undtagelse af energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes som brændstoffer eller til opfyldningsoperationer.

Begrundelse

Forbedrer den juridiske klarhed, anerkender, at affald, der er ophørt med at være affald i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, skal medtages med henblik på beregning.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.   Hvis der ikke er fastsat kriterier på EU-plan i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, kan medlemsstaterne fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke typer affald, herunder grænseværdier for forurenende stoffer.

Begrundelse

Som hovedregel bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af harmoniserede bestemmelser vedrørende kriterierne for konstatering af affaldsfasens ophør for visse typer affald. Såfremt sådanne kriterier ikke er fastsat på EU-plan, bør medlemsstaterne kunne fastlægge nationale kriterier i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.   Hvis disse kriterier ikke er fastlagt på nationalt plan, sikrer medlemsstaterne, at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, ikke længeres anses for at være affald, hvis det opfylder betingelserne i stk. 1, hvilket bør kontrolleres af den nationale kompetente myndighed i hvert enkelt tilfælde.

Begrundelse

Hvis sådanne kriterier heller ikke er fastsat på nationalt plan, bør medlemsstaterne sikre, at affald, der har gennemgået en nyttiggørelsesproces ikke længere betragtes som affald, hvis det opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, hvilket skal kontrolleres på enkeltsagsbasis af de nationale kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.   For at sikre sammenhæng på det indre marked tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a for at supplere dette direktiv ved at fastlægge generelle krav, der skal overholdes af medlemsstaterne, når de vedtager tekniske forskrifter i henhold til stk. 3a og 3b.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om tekniske forskrifter, der vedtages i medfør af stk. 1, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU, såfremt nævnte direktiv kræver det.

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om tekniske forskrifter, der vedtages i medfør af stk. 3a og 3b, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 7 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 4 affattes således:

4.   Omklassificering af farligt affald som ikke-farligt affald må ikke ske ved fortyndinger eller blandinger, der har til formål at nedsætte den oprindelige koncentration af det forurenende stof, så det kommer ned under grænseværdien for, hvornår affald betragtes som farligt.

"4.   Omklassificering af farligt affald som ikkefarligt affald eller en ændring af de farlige egenskaber må ikke ske ved fortyndinger eller blandinger, der har til formål at nedsætte den oprindelige koncentration af det forurenende stof, så det kommer ned under grænseværdien for, hvornår affald betragtes som farligt, eller for hvornår der kan fastslås en farlig egenskab."

Begrundelse

Udsætning af farlige stoffer i miljøet gennem fortyndinger eller blandinger skal være forbudt.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, første afsnit, affattes således:

1.  For at styrke genbrug og forebyggelsen, genanvendelsen og anden nyttiggørelse af affald kan medlemsstaterne træffe lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter (produktets producent) har et udvidet producentansvar

"1.  For at styrke genbrug og forebyggelsen, genanvendelsen og anden nyttiggørelse af affald træffer medlemsstaterne lovgivningsmæssige eller ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter (produktets producent) har et udvidet producentansvar."

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan omfatte fastlæggelse af ordninger for udvidet producentansvar, der fastlægger specifikke operationelle og finansielle forpligtelser for producenter af produkter.

Sådanne foranstaltninger kan omfatte fastlæggelse af ordninger for udvidet producentansvar, der omfatter den individuelle eller kollektive opfyldelse af udvidet producentansvar. Sådanne ordninger består af et sæt regler, der fastlægger specifikke operationelle og/eller finansielle forpligtelser for producenter af produkter, og hvor producentens ansvar udvides til den del af et produkts livscyklus, som følger efter forbrugerleddet. Medlemsstaterne fastlægger sådanne ordninger som minimum for emballage som defineret i artikel 3, nr. 1), i direktiv 94/62/EF, elektrisk og elektronisk udstyr som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 2012/19/EU, batterier og akkumulatorer som defineret i artikel 3, nr. 1), i direktiv 2006/66/EF og udrangerede køretøjer som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2000/53/EF.

Ændringsforslag    122

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 2 erstattes første afsnit med følgende tekst:

2.  Medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger til at fremme et produktdesign, der mindsker miljøpåvirkningerne og produktionen af affald under fremstillingen og den efterfølgende anvendelse af produkterne, og for at sikre, at nyttiggørelse og bortskaffelse af produkter, der er blevet til affald, finder sted i overensstemmelse med artikel 4 og 13.

 

"2.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, der tilskynder producenter til at forbedre et produktdesign og produktkomponentdesign, så det øger ressourceeffektiviteten, mindsker miljøpåvirkningerne og produktionen af affald under fremstillingen og den efterfølgende anvendelse af produkter, og for at sikre, at nyttiggørelse og bortskaffelse af produkter, der er blevet til affald, finder sted i overensstemmelse med artikel 4 og 13."

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet fremme udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter med flere anvendelser, der er teknisk holdbare, og som, efter at de er blevet til affald, er egnet til forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for at lette en korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet. Foranstaltningerne bør tage højde for produkternes indvirkning i hele deres livscyklus.

Sådanne foranstaltninger skal fremme udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og materialer med flere anvendelser, der er teknisk holdbare og let kan repareres, og som, efter at de er blevet til affald og er blevet forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt, er egnet til at blive bragt i omsætning for at lette en korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet. Foranstaltningerne skal tage højde for produkternes indvirkning i hele deres livscyklus, herunder om nødvendigt potentialet for gentagen genanvendelse, og affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende stykke indsættes:

 

"2a.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1 og 2, senest den [indsæt dato 36 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert tredje år efter denne dato. Kommissionen offentliggør de modtagne meddelelser."

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

bb)  Stk. 4 affattes således:

4.   Det udvidede producentansvar anvendes med forbehold af ansvaret for affaldshåndtering som fastlagt i artikel 15, stk. 1, og med forbehold af den eksisterende specifikke lovgivning om affaldsstrømme og produkter.

"4.   Det udvidede producentansvar anvendes med forbehold af ansvaret for affaldshåndtering som fastlagt i artikel 15, stk. 1. Bestemmelserne i artikel 8 og 8a berører ikke bestemmelserne vedrørende udvidet producentansvar indeholdt i andre EU-retsakter. "

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tilrettelægger udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og de aktører, der deltager i ordninger for udvidet producentansvar, om den praktiske gennemførelse af de krav, der er omhandlet i artikel 8a, og om bedste praksis for at sikre en passende forvaltning af og et grænseoverskridende samarbejde mellem ordningerne for udvidet producentansvar. Dette omfatter blandt andet udveksling af oplysninger om organisatoriske karakteristika ved og overvågning af producentansvarsorganisationer, udvælgelse af operatører, der håndterer affald, og forebyggelse af henkastning af affald. Kommissionen offentliggør resultaterne af denne udveksling af oplysninger.

5.  Senest den [indsæt dato 6 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] opretter Kommissionen en platform for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, civilsamfundet, de regionale og lokale myndigheder og de aktører, der deltager i ordninger for udvidet producentansvar, om den praktiske gennemførelse af de krav, der er omhandlet i artikel 8a, og om bedste praksis for at sikre en passende forvaltning af og et grænseoverskridende samarbejde mellem ordningerne for udvidet producentansvar og et velfungerende indre marked. Dette omfatter blandt andet udveksling af oplysninger om organisatoriske karakteristika ved og overvågning af producentansvarsorganisationer, udvikling af harmoniserede kriterier for de økonomiske bidrag, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 4, litra b), udvælgelse af operatører, der håndterer affald, og forebyggelse af affaldsproduktion og henkastning af affald. Kommissionen offentliggør resultaterne af denne udveksling af oplysninger og kan udstikke retningslinjer om relevante aspekter.

 

Senest den [indsæt dato 12 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] vedtager Kommissionen på grundlag af en undersøgelse og under hensyn til input fra platformen retningslinjer for fastsættelse af de økonomiske bidrag, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 4, litra b). For at sikre sammenhæng på det indre marked kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a for at supplere dette direktiv ved at fastlægge harmoniserede kriterier, der skal overholdes af medlemsstaterne, når de fastsætter de økonomiske bidrag, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 4), litra b).

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Generelle krav til ordninger for udvidet producentansvar

Generelle minimumskrav til ordninger for udvidet producentansvar

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 1 – stk. 1 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  nøje fastlægger roller og ansvarsområder for producenter af produkter, der markedsfører varer i Unionen, organisationer, der varetager udvidet producentansvar på disses vegne, private eller offentlige aktører på affaldsområdet, lokale myndigheder og, hvor det er relevant, anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug

–  nøje fastlægger roller og ansvarsområder for alle involverede aktører, herunder producenter af produkter, der markedsfører varer i Unionen, organisationer, der varetager udvidet producentansvar på disses vegne inden for rammerne af kollektive ordninger, private eller offentlige aktører på affaldsområdet, distributører, regionale og lokale myndigheder og, hvor det er relevant, genbrugs- og reparationsnetværk, virksomheder inden for den sociale økonomi og anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fastlægger målbare mål for affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet, der som minimum sigter mod at nå de kvantitative mål, der er relevante for ordningen i dette direktiv og direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU

–  fastlægger målbare mål for reduktion af affald og mål for affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet, der som minimum sigter mod at nå de kvantitative mål, der er relevante for ordningen i dette direktiv og direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  etablerer et rapporteringssystem til at indsamle data om de produkter, der markedsføres i Unionen af producenter omfattet af det udvidede producentansvar. Når disse produkter bliver til affald, skal rapporteringssystemet sikre, at der indsamles data om indsamling og behandling af dette affald og angives materialestrømme, hvor det er relevant

–  etablerer et rapporteringssystem til at indsamle pålidelige og nøjagtige data om de produkter, der markedsføres i Unionen af producenter omfattet af det udvidede producentansvar. Når disse produkter bliver til affald, skal rapporteringssystemet sikre, at der indsamles pålidelige og nøjagtige data om indsamling og behandling af dette affald og angives materialestrømme, hvor det er relevant

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  sikrer ligebehandling og ikkeforskelsbehandling mellem producenter af produkter og for så vidt angår små og mellemstore virksomheder.

–  sikrer ligebehandling og ikkeforskelsbehandling mellem producenter af produkter såvel som tjenesteudbydere inden for indsamling, transport og behandling og for så vidt angår små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at affaldsindehavere, der omfattes af ordninger for udvidet producentansvar, som er etableret i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, oplyses om tilgængelige affaldsindsamlingssystemer og om bekæmpelse af henkastning af affald. Medlemsstaterne træffer også foranstaltninger for at give affaldsindehavere incitamenter til at deltage i de eksisterende særskilte indsamlingssystemer, navnlig gennem økonomiske incitamenter eller forskrifter, når det er relevant.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at affaldsindehavere, der omfattes af ordninger for udvidet producentansvar, som er etableret i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, oplyses om tilgængelige retursystemer, genbrugs- og reparationsnetværk, anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug, affaldsindsamlingssystemer og om bekæmpelse af henkastning af affald. Medlemsstaterne træffer også foranstaltninger for at give affaldsindehavere incitamenter til påtage sig deres ansvar for at aflevere deres affald i de eksisterende særskilte indsamlingssystemer, navnlig gennem økonomiske incitamenter eller forskrifter, når det er relevant.

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har en klart defineret geografisk, produktmæssig og materialemæssig dækning

a)  har en klart defineret geografisk, produktmæssig og materialemæssig dækning, der er baseret på salgsarealet og ikke begrænser disse arealer til de områder, inden for hvilke indsamling og håndtering af affald er rentabel

Ændringsforslag    134

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  råder over de nødvendige operationelle og finansielle midler til at opfylde sine forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar

b)  råder over de nødvendige operationelle og/eller finansielle midler til at opfylde sine forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar

Ændringsforslag    135

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra d – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  økonomiske bidrag, der betales af producenterne

  inden for rammerne af kollektive ordninger det økonomiske bidrag, der betales af producenterne per solgt enhed eller per ton produkt, der bringes i omsætning

Ændringsforslag    136

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra d – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  udvælgelsesproceduren for operatører, der håndterer affald.

–  inden for rammerne af kollektive ordninger udvælgelsesproceduren for operatører, der håndterer affald.

Ændringsforslag    137

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra d – led 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  opfyldelse af de affaldsreduktionsmål og de affaldshåndteringsmål, der er omhandlet i stk. 1, andet led.

Bemærk: Første og tredje led i litra d) forbliver som i Kommissionens forslag

Ændringsforslag    138

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis der etableres organisationer med sigte på kollektiv gennemførelse af det udvidede producentansvar, skal medlemsstaterne sikre, at disse organisationers nuværende eller fremtidige kontrahenter hverken direkte eller indirekte må være medlemmer eller ejere af disse organisationer.

Begrundelse

Blot at anføre, at der skal ske en "nøje" fastlæggelse af ansvarsområder som krævet i artikel 8a, stk. 1, første led, i forslaget til direktiv om affaldshåndtering, er til ringe gavn. Det forhindrer ikke miljømæssigt og økonomisk kontraproduktive interessekonflikter eller konkurrenceforvridning i ordningerne for udvidet producentansvar. Sådanne omstændigheder, som hverken er tilfældige eller ualmindelige, afspejler simpelthen magtfulde markedsaktørers økonomiske interesser og medfører store omkostninger for producenterne, skader konkurrencen på affaldsmarkederne og har endda en negativ indvirkning på genanvendelse.

Ændringsforslag    139

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  dækker alle udgifter til affaldshåndtering for de produkter, producenten markedsfører i Unionen, herunder følgende:

a)  dækker alle udgifter til affaldshåndtering for de produkter, producenten markedsfører i Unionen, som følger:

–  udgifter til særskilte indsamlings-, sorterings- og behandlingsoperationer, der kræves for at opfylde målene for affaldshåndtering i stk. 1, andet led, idet der tages hensyn til indtægterne fra genbrug eller salg af sekundære råstoffer fra deres produkter

 

–  udgifter til særskilte indsamlings-, sorterings-, transport- og behandlingsoperationer, der kræves for at sikre korrekt håndtering af affald, idet der tages hensyn til indtægterne fra genbrug eller salg af sekundære råstoffer fra deres produkter

 

Ændringsforslag    140

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  moduleres på grundlag af de faktiske omkostninger, der er forbundet med bortskaffelse af individuelle produkter eller grupper af lignende produkter, navnlig ved at tage hensyn til deres genbrugsmuligheder og genanvendelighed

b)  inden for rammerne af kollektive ordninger moduleres på grundlag af de faktiske omkostninger, der er forbundet med bortskaffelse af individuelle produkter eller grupper af lignende produkter, navnlig ved at tage hensyn til, om de er holdbare, kan repareres, genbruges eller genanvendes, og om de indeholder farlige stoffer, hvorved der følges en livscyklustilgang og foretages en tilpasning til de krav, der er fastsat af relevant EU-lovgivning, og det baseres på harmoniserede kriterier, når sådanne er til rådighed, for at sikre et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    141

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 4 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  er baseret på de optimerede omkostninger til ydelser, i de tilfælde hvor offentlige operatører, der håndterer affald, er ansvarlige for gennemførelsen af operationelle opgaver som følge af ordningen for udvidet producentansvar.

c)  er baseret på de optimerede omkostninger til ydelser, i de tilfælde hvor offentlige operatører, der håndterer affald, er ansvarlige for gennemførelsen af operationelle opgaver som følge af ordningen for udvidet producentansvar. De optimerede omkostninger til ydelsen skal være gennemsigtige og afspejle de omkostninger, der afholdes af offentlige operatører, der håndterer affald, når de gennemfører operationelle opgaver som følge af ordninger for udvidet producentansvar.

Ændringsforslag    142

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører en passende overvågnings- og håndhævelsesramme med henblik på at sikre, at producenter af produkter opfylder deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar, at de finansielle midler anvendes korrekt, og at alle de aktører, der deltager i gennemførelsen af ordningen, rapporterer pålidelige data.

Medlemsstaterne indfører en passende overvågnings- og håndhævelsesramme med henblik på at sikre, at producenter af produkter opfylder deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar, også i tilfælde af fjernsalg, at de finansielle midler anvendes korrekt, og at alle de aktører, der deltager i gennemførelsen af ordningen, rapporterer pålidelige data.

Ændringsforslag    143

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvor flere organisationer på en medlemsstats område skal opfylde forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på vegne af producenter, opretter medlemsstaten en uafhængig myndighed til at føre tilsyn med gennemførelsen af forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar.

Medlemsstaterne udpeger eller opretter en uafhængig myndighed, der skal føre tilsyn med gennemførslen af forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar, og som navnlig skal kontrollere, at organisationer, der beskæftiger sig med udvidet producentansvar, overholder kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag    144

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne etablerer en platform for at sikre en regelmæssig dialog mellem de interessenter, der deltager i gennemførelsen af udvidet producentansvar, herunder private eller offentlige aktører på affaldsområdet, lokale myndigheder og, hvor det er relevant, anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug.

6.  Medlemsstaterne udpeger eller etablerer en platform for at sikre en regelmæssig dialog mellem alle de interessenter, der deltager i gennemførelsen af udvidet producentansvar, herunder producenter og distributører, private eller offentlige aktører på affaldsområdet, aktører i den sociale økonomi, lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og, hvor det er relevant, genbrugs- og reparationsnetværk samt anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug.

Ændringsforslag    145

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

”-1.   For at bidrage til affaldsforebyggelse bestræber medlemsstaterne sig på mindst at opfylde følgende mål:

 

a)  en væsentlig reduktion af affaldsproduktionen

 

b)  afkobling af affaldsproduktion fra økonomisk vækst

 

c)   gradvis erstatning af særligt problematiske stoffer som defineret i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, hvis der er egnede alternative stoffer eller teknologier, som er økonomisk og teknisk mulige

 

d)  reduktion af madaffald i Unionen med henholdsvis 30 % senest i 2025 og 50 % senest i 2030 sammenlignet med niveauet i 2014

 

e)  reduktion af havaffald med henholdsvis 30 % senest i 2025 og 50 % senest i 2030 sammenlignet med niveauet i 2014.”

Ændringsforslag    146

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at forebygge affaldsproduktion. Disse foranstaltninger skal:

1.  Med henblik på at nå målene i stk. 1 træffer medlemsstaterne mindst følgende foranstaltninger:

–  fremme anvendelsen af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare, reparationsvenlige og genanvendelige

–  fremme og støtte modeller for bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug samt anvendelsen af produkter, der er ressourceeffektive, holdbare, lette at dele, egnede til genbrug, reparationsvenlige og genanvendelige

 

  modvirke markedsføring af produkter med planlagt forældelse

–  udpege og være målrettet produkter, der er en vigtig kilde til råstoffer af stor betydning for økonomien i Unionen, og hvis forsyning er præget af stor risiko, for at forebygge, at disse råstoffer bliver til affald

–  udpege og være målrettet produkter, der er en vigtig kilde til råstoffer af stor betydning for økonomien i Unionen, og hvis forsyning er præget af stor risiko, for at forebygge, at disse råstoffer bliver til affald

  tilskynde til at etablere systemer, der fremmer genbrugsaktiviteter, herunder navnlig for elektrisk og elektronisk udstyr, tekstiler og møbler

  give incitamenter til at forlænge produkters levetid, hvor det er til gavn for miljøet, og støtte etablering af systemer, der fremmer aktiviteter til reparation, genbrug, genfremstilling og rekonditionering af produkter som omhandlet i artikel 9a;

–  nedbringe affaldsproduktionen i processer som led i industriproduktion, mineraludvinding samt bygning og nedrivning, idet der tages hensyn til den bedste tilgængelige teknik

–  nedbringe affaldsproduktionen i processer som led i industriproduktion, fremstilling, mineraludvinding samt bygning og nedrivning, herunder via metoder som gennemgang før nedrivning, og i processer i tilknytning til handel og tjenesteydelser, idet der tages hensyn til den bedste tilgængelige teknik og bedste praksis

–  begrænse produktionen af madspild inden for primærproduktion, forarbejdnings- og fremstillingssektoren, detailhandelen og anden fødevaredistribution, restaurationsbranchen og restaurationstjenester samt i husholdningerne.

–  begrænse den samlede produktion af madspil

 

  reducere fødevaretab igennem hele forsyningskæden, herunder inden for primærproduktion, transport og opbevaring

 

  forebygge henkastning af affald ved at identificere de produkter, der er de primære kilder til affald i naturen, herunder havmiljøet, og træffe foranstaltninger til at nedbringe affaldsmængden fra disse kilder

 

  sikre oplysning om særligt problematiske stoffer fra forsyningskæden til forbrugere og operatører, der behandler affald

 

  udarbejde og støtte oplysningskampagner for at skabe øget opmærksomhed om spørgsmål vedrørende forebyggelse af affald og henkastning af affald.

Ændringsforslag    147

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Medlemsstaterne overvåger og vurderer gennemførelsen af foranstaltningerne til bekæmpelse af madspild. Med henblik herpå anvender de passende kvalitative eller kvantitative indikatorer og mål, navnlig for den mængde affald pr. indbygger, der bortskaffes eller energiudnyttes.

2.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer gennemførelsen af foranstaltningerne til bekæmpelse af madaffald. Med henblik herpå anvender de passende kvalitative eller kvantitative indikatorer og mål, navnlig for den mængde kommunalt affald pr. indbygger, der produceres, og den mængde kommunalt affald, der bortskaffes, eller hvis energi nyttiggøres.

Ændringsforslag    148

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte indikatorer til måling af fremskridtene i nedbringelsen af affaldsproduktionen og gennemførelsen af de i stk. 1 i denne artikel nævnte foranstaltninger til affaldsforebyggelse. Disse delegerede retsakter vedtages senest 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag    149

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Medlemsstaterne overvåger og vurderer gennemførelsen af deres foranstaltninger til bekæmpelse af madspild ved at måle madspildet på grundlag af metoder, der er fastsat i henhold til stk. 4.

3.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer gennemførelsen af deres foranstaltninger til bekæmpelse af madaffald ved at måle omfanget af madaffaldet på grundlag af en fælles metode. Senest den 31. december 2017 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 38a for at supplere dette direktiv ved at fastsætte den metode, herunder mindstekrav til kvaliteten, der skal anvendes til ensartet måling af omfanget af madaffald. Den metode bør tage hensyn til foranstaltningerne til forebyggelse af affaldsproduktion, der gennemføres i form af donationer eller på andre måder, hvorpå man forhindrer mad i at blive til affald.

Ændringsforslag    150

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer gennemførelsen af deres foranstaltninger til forebyggelse af landbaseret havaffald ved at måle omfanget af landbaseret havaffald på grundlag af en fælles metode. Senest den 31. december 2017 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 38a for at fastlægge metoden til ensartet måling af omfanget af landbaseret havaffald, herunder minimumskrav til kvalitet.

Ændringsforslag    151

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Senest den 31. december 2018 undersøger Kommissionen muligheden for at etablere affaldsforebyggelsesmål for hele Unionen, som skal være opfyldt senest i 2025 og 2030, på grundlag af en fælles indikator, som beregnes på grundlag af den samlede mængde kommunalt affald, der produceres pr. person. Med henblik herpå udarbejder Kommissionen en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag, som sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    152

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte indikatorer med henblik på at måle de overordnede fremskridt med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne. For at sikre at omfanget af madspild måles på ensartet vis, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt for at fastlægge en fælles metode, herunder mindstekrav til kvalitet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    153

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Det Europæiske Miljøagentur offentliggør hvert år en rapport, der beskriver udviklingen inden for forebyggelse af affaldsproduktion i hver medlemsstat og i Unionen som helhed, herunder med hensyn til at få koblet affaldsproduktion fra økonomisk vækst og om omstillingen til en cirkulær økonomi.

udgår

Ændringsforslag    154

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 9a

 

Genbrug

 

1.   Medlemsstaterne støtter indførelse af systemer, der fremmer genbrugsaktiviteter og forlængelse af produkters levetid, forudsat at produktkvaliteten og -sikkerheden ikke forringes.

 

2.  Medlemsstaterne iværksætter tiltag for at fremme genbrug af produkter, navnlig dem, der indeholder større mængder af råstoffer af kritisk betydning. Disse foranstaltninger kan bestå i at tilskynde til etablering og støtte af anerkendte genbrugsnetværk og pant- og retursystemer og i at skabe incitamenter til genfremstilling og renovering af produkter samt anvendelse af dem til andre formål.

 

Medlemsstaterne gør brug af økonomiske instrumenter og foranstaltninger og kan fastlægge kvantitative mål.

 

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at genbrugsoperatører har adgang til brugsanvisninger, reservedele, teknisk information eller ethvert andet instrument, udstyr eller software, der er nødvendigt for at genbruge produkter, uden at dette berører intellektuelle ejendomsrettigheder."

Ændringsforslag    155

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 9 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 9b

 

Deleplatforme

 

1. Kommissionen fremmer aktivt deleplatforme som forretningsmodel. Kommissionen etablerer en tæt sammenhæng mellem disse platforme og de nye retningslinjer for en deleøkonomi og undersøger alle mulige foranstaltninger til at skabe incitamenter til understøttelse heraf, herunder udvidet producentansvar, offentlige indkøb og miljødesign.

 

2. Medlemsstaterne støtter etablering af systemer til fremme af deleplatforme inden for alle sektorer.”

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke teksten i Kommissionens forslag. Den tjenesteydelse, det at dele produkter er, kan være den forretningsmodel, der har det største potentiale til at øge ressourceeffektiviteten. Nogle tjenester er ganske vist allerede konkurrencedygtige gennem intelligent anvendelse af internetteknologien, men deleplatforme kan generelt fremmes til brug i et større omfang gennem regeringsinitiativer.

Ændringsforslag    156

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 10 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

9c)  Artikel 10, stk. 2, affattes således:

2.   Hvor det er nødvendigt for at overholde bestemmelserne i stk. 1 og lette eller forbedre nyttiggørelsen, indsamles affald særskilt, hvis det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt, og blandes ikke med andet affald eller andet materiale med andre egenskaber.

"2.  For at overholde bestemmelserne i stk. 1 og for at lette eller forbedre nyttiggørelsen, indsamles affald særskilt og blandes ikke med andet affald eller andet materiale med andre egenskaber.

 

Som en undtagelse fra første afsnit kan medlemsstaterne udelukke tyndt befolkede områder, hvor det er påvist, at særskilt indsamling ikke giver det bedste samlede miljøresultat under hensyntagen til overvejelser om livscyklussen.

 

Hvis medlemsstaterne agter at gøre brug af denne undtagelse, skal de meddele Kommissionen dette. Kommissionen gennemgår meddelelsen og vurderer, om undtagelsen er berettiget under hensyntagen til dette direktivs mål. Hvis Kommissionen ikke gør indsigelse inden for ni måneder efter meddelelsen, betragtes undtagelsen som tilladt. Hvis Kommissionen gør indsigelse, vedtager den en beslutning og underretter medlemsstaten herom.”

Ændringsforslag    157

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 d (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9d)  I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

 

"2a.    Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at affald, som er indsamlet særskilt i henhold til artikel 11, stk. 1, eller artikel 22, ikke accepteres på affaldsforbrændingsanlæg med undtagelse af restaffald fra sortering af dette affald.”

Begrundelse

Der bør indføres en begrænsning af brugen af forbrændingsanlæg til affald, der ikke kan genanvendes, således som det blev påpeget af Europa-Parlamentet den 9. juli 2015 i dets beslutning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi og i overensstemmelse med det syvende miljøhandlingsprogram.

Ændringsforslag    158

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 e (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9e)  I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

 

"2b.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at dekontaminere farligt affald før nyttiggørelsen, hvor det er relevant."

Begrundelse

Medlemsstaterne bør overveje processer til dekontaminering af farligt affald forud for nyttiggørelsen for at sikre, at det genanvendte affald ikke indeholder stoffer, som kan være til fare for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag    159

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra -a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – overskrift

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Titlen affattes således:

Genbrug og genanvendelse

"Forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse"

Begrundelse

Genbrug er en proces, der indebærer behandling af produkter for at forhindre produktion af affald. Det bør derfor betragtes som en affaldsforebyggelsesforanstaltning. Derimod er forberedelse med henblik på genbrug en proces til nyttiggørelse af affald.

Ændringsforslag    160

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne iværksætter de relevante foranstaltninger til fremme af forberedelse med henblik på genbrug, navnlig ved at tilskynde til etablering og støtte af genbrugs- og reparationsnetværk og lette disse netværks adgang til affaldsindsamlingssteder samt ved at fremme anvendelse af økonomiske instrumenter, indkøbskriterier, kvantitative målsætninger og andre foranstaltninger.

1.  Medlemsstaterne iværksætter foranstaltninger til fremme af forberedelse med henblik på genbrug, bl.a. ved at lette etablering og anerkendelse af operatører og netværk inden for forberedelse med henblik på genbrug, fortrinsvis dem, der drives som sociale virksomheder, ved at lette disse anerkendte operatørers og netværks adgang til affaldsindsamlingssteder samt ved at fremme anvendelse af økonomiske instrumenter, indkøbskriterier, kvantitative målsætninger og andre foranstaltninger.

Ændringsforslag    161

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne iværksætter foranstaltninger til fremme af genanvendelse af høj kvalitet, og de vedtager med henblik herpå særskilte affaldsindsamlingsordninger, hvor det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt og relevant, for at opfylde de nødvendige kvalitetsnormer for de relevante genanvendelsessektorer og nå de mål, der er fastsat i stk. 2."

Medlemsstaterne iværksætter foranstaltninger til fremme af genanvendelse af høj kvalitet, og de vedtager med henblik herpå særskilte affaldsindsamlingsordninger, jf. artikel 10, stk. 2, for at opfylde de nødvendige kvalitetsnormer for de relevante genanvendelsessektorer.

Ændringsforslag    162

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

 

"Medlemsstaterne anvender lovgivningsmæssige og økonomiske foranstaltninger for at fremme anvendelsen af sekundære råstoffer.”

Ændringsforslag    163

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

 

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til fremme af sortering, der er af høj kvalitet, af blandet affald.

Begrundelse

På trods af særskilt indsamling ender meget genanvendeligt affald stadig i blandet affald, enten på grund af manglende infrastruktur i tyndt befolkede områder eller fejl i husholdningernes sortering eller af andre grunde. Med genanvendelse af høj kvalitet, navnlig optisk sortering, kan en lang række materialer frasorteres restaffaldet og efterfølgende genanvendes og omforarbejdes til sekundære råstoffer.

Ændringsforslag    164

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ac)  Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

I henhold til artikel 10, stk. 2, indføres der senest i 2015 særskilt indsamling for som minimum følgende: papir, metal, plastic og glas.

"I henhold til artikel 10, stk. 2, indføres der senest i 2015 særskilt indsamling for som minimum følgende: papir, metal, plast og glas. Desuden etablerer medlemsstaterne obligatorisk særskilt indsamling af tekstiler senest i 2020."

Ændringsforslag    165

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at fremme sorteringssystemer for bygge- og nedrivningsaffald og som minimum for følgende: træ, tilslag/fyldstof, metal, glas og plast."

”Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre sortering af bygge- og nedrivningsaffald, som minimum af følgende: træ, mineralske fraktioner (beton, mursten, tegl og keramiske materialer), metal, plast, gips, glas og puds. Medlemsstaterne kan gøre brug af foranstaltninger som anført i bilag IVa.

 

Medlemsstaterne skaber incitamenter til foretagelse af en gennemgang før nedrivning for at mindske indholdet af forurenende stoffer og andre uønskede stoffer i bygge- og nedrivningsaffald og således bidrage til genanvendelse af høj kvalitet.”

Ændringsforslag    166

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at fremme sorteringssystemer for handels- og industriaffald for som minimum følgende materialer: metal, plast, papir og pap, bioaffald, glas og træ.”

Begrundelse

Handels- og industriaffald udgør en stor affaldsstrøm. Medlemsstaterne bør ligeledes træffe foranstaltninger vedrørende sortering af handels- og industriaffald for at lette genanvendelsen.

Ændringsforslag    167

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

bb)  Indledningen i stk. 2 affattes således:

For at sikre overensstemmelse med målene i dette direktiv og som led i bestræbelserne på at opnå et europæisk genanvendelsessamfund med høj ressourceeffektivitet træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at følgende mål nås:

For at sikre overensstemmelse med målene i dette direktiv og som led i bestræbelserne på at opnå en europæisk cirkulær økonomi med høj ressourceeffektivitet træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at følgende mål nås:"

Ændringsforslag    168

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   senest i 2025, at forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 60 vægtprocent.

c)   senest i 2025, at forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 60 vægtprocent af det genererede kommunale affald, herunder at mindst 3% af det samlede kommunale affald skal forberedes med henblik på genbrug

Ændringsforslag    169

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra d

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  senest i 2030, at forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 65 vægtprocent."

d)   senest i 2030, at forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 70 vægtprocent af det genererede kommunale affald, herunder at mindst 5 % af det samlede kommunale affald skal forberedes med henblik på genbrug

Ændringsforslag    170

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Malta, Rumænien og Slovakiet kan indrømmes yderligere fem år til at opfylde de mål, der er omhandlet i stk. 2, litra c) og d). Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin hensigt om at gøre brug af denne bestemmelse senest 24 måneder før de i stk. 2, litra c) og d), fastsatte frister. Forlænges fristen, træffer medlemsstaten de nødvendige foranstaltninger for senest i henholdsvis 2025 og 2030 at øge forberedelsen med henblik på genbrug og genanvendelsen af kommunalt affald til mindst 50 og 60 vægtprocent.

3.  En medlemsstat kan anmode om en forlængelse af fristen med fem år til at nå målet i stk. 2, litra c), forudsat den opfylder følgende betingelser:

 

a)   den har forberedt med henblik på genbrug og genanvendt mindre end 20 % af sit kommunale affald i 2013, og

 

b)  den er ikke på den liste, der etableres i medfør af artikel 11b, stk. 2, litra b), over medlemsstater, som er i fare for ikke at opfylde målet om at forberede til genbrug og genanvende mindst 50 % af sit kommunale affald senest i 2025.

 

Medlemsstaten skal indgive en anmodning til Kommissionen om at gøre brug af en sådan forlængelse senest 24 måneder før den i stk. 2, litra c), fastsatte frist, men ikke før offentliggørelsen af den i artikel 11b nævnte rapport om opfyldelse af målet, der er fastsat i dette stykke.

Begrundelse

Medlemsstater, der genanvendte mindre end 20 % i 2013, kan anmode Kommissionen om en femårig undtagelse fra fristen for de forskellige genanvendelsesmål, der er opstillet på EU-niveau. Dette betyder dog ikke, at der opstilles nye mål, som er forskellige fra de andre medlemsstaters, men blot, at tidsfristen forlænges, hvis visse betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag    171

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Underretningen ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målene inden den nye frist. Planen skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

Anmodningen om forlængelse ledsages af en gennemførelsesplan med en redegørelse for de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med målet inden den nye frist. Planen udarbejdes på grundlag af en evaluering af de eksisterende affaldshåndteringsplaner og skal også indeholde en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og en vurdering af deres forventede virkninger.

 

Derudover skal den i tredje afsnit nævnte plan mindst opfylde følgende krav:

 

a)   den gør brug af passende økonomiske instrumenter for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i dette direktiv

 

b)   den påviser en effektiv anvendelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden og af andre foranstaltninger ved hjælp af påviselige langsigtede investeringer, der finansierer udviklingen af de affaldshåndteringsinfrastrukturer, der er nødvendige for at opfylde de relevante mål

 

c)   den sikrer tilvejebringelse af statistikker af høj kvalitet og udarbejdelse af klare prognoser for affaldshåndteringskapacitet og for afstanden til de mål, der er angivet i artikel 11, stk. 2, i dette direktiv, artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF og artikel 5, stk. 2a, 2b og 2c, i direktiv 1999/31/EF

 

d)  den har sikret udarbejdelse af programmer for affaldsforebyggelse som omhandlet i artikel 29 i dette direktiv.

 

Kommissionen vurderer, hvorvidt kravene i fjerde afsnit, litra a)-d), er opfyldt. Medmindre Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan senest fem måneder efter datoen for modtagelsen, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.

 

Hvis Kommissionen gør indsigelse mod den fremlagte plan, pålægger Kommissionen den pågældende medlemsstat at fremlægge en revideret plan senest to måneder efter modtagelsen af indsigelsen.

 

Kommissionen vurderer den reviderede plan senest to måneder efter modtagelsen heraf og imødekommer eller afviser anmodningen om forlængelse skriftligt. Hvis Kommissionen ikke træffer en beslutning inden for den tidsfrist, anses anmodningen om forlængelse for at være imødekommet.

 

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af sine beslutninger senest to måneder efter at have truffet dem.

 

Hvis den i første afsnit omhandlede forlængelse gives, men medlemsstaten ikke forbereder med henblik på genbrug og genanvender mindst 50 % af sit kommunale affald inden 2025, anses forlængelsen for automatisk annulleret.

Begrundelse

Medlemsstater, som ifølge data fra Eurostat genanvendte mindre end 20 % af deres kommunale affald i 2013, kan anmode Kommissionen om fem år ekstra til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2025 og 2030. For at være omfattet af disse undtagelser bør de pågældende medlemsstater indgive en gennemførelsesplan, som Kommissionen vurderer på grundlag af specifikke kriterier, og opfylde delmål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ændringsforslag    172

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.   En medlemsstat kan anmode om en forlængelse af fristen med fem år til at nå målet i stk. 2, litra d), forudsat den opfylder følgende betingelser:

 

a)   den opfylder betingelserne i stk. 3, første afsnit, litra a) og b), og

 

b)   den er ikke på den liste, der etableres i medfør af artikel 11b, stk. 2, litra b), over medlemsstater, som er i fare for ikke at opfylde målet om at forberede med henblik på genbrug og genanvende mindst 60% af deres kommunale affald senest i 2030.

 

For at anmode om den forlængelse, der er omhandlet i denne artikels første afsnit, skal medlemsstaten indgive sin anmodning til Kommissionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 3 senest 24 måneder før den i denne artikels stk. 2, litra d), fastsatte frist, men ikke før offentliggørelsen af den i artikel 11b nævnte rapport om opfyldelse af målet, der er fastsat i dette stykke.

 

Hvis en sådan forlængelse gives, men medlemsstaten ikke forbereder med henblik på genbrug og genanvender mindst 60 % af sit kommunale affald inden 2030, anses forlængelsen for automatisk annulleret.

Ændringsforslag    173

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 det i stk. 2, litra d), omhandlede mål med henblik på at skærpe det og overveje opstilling af mål for andre affaldsstrømme. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald ledsaget af et forslag."

4.   Kommissionen undersøger senest den 31. december 2024 det i stk. 2, litra d), omhandlede mål med henblik på at skærpe det og i den forbindelse tage bedste praksis og foranstaltninger i betragtning, som medlemsstaterne har gjort brug af for at nå dette mål. Med henblik herpå sendes Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i givet fald ledsaget af et forslag.

Begrundelse

Muligheden for, at Kommissionen kan overveje at opstille mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for andre typer affald end kommunalt affald, er omfattet af stk. 4a og 4b, og fristen herfor rykkes frem til 2018.

Ændringsforslag    174

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen undersøger muligheden for at opstille mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der gælder for handelsaffald, ikkefarligt industriaffald og andre affaldsstrømme, som skal være opfyldt senest i 2025 og 2030. Med henblik herpå udarbejder Kommissionen senest den 31. december 2018 en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag, som sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Kommunalt affald tegner sig kun for mellem 7 og 10 % af den samlede mængde affald, som produceres i EU. Derfor bør det overvejes at medtage mål for handelsaffald og industriaffald svarende til de fastlagte mål for kommunalt affald for at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    175

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Kommissionen undersøger muligheden for at opstille mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for bygge- og nedrivningsaffald, som skal være opfyldt senest i 2025 og 2030. Med henblik herpå udarbejder Kommissionen senest den 31. december 2018 en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag, som sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Bygge- og nedrivningsaffald udgør omkring en tredjedel af alt affald, der produceres i EU. Derfor bør Kommissionen overveje at opstille mål for genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug for 2025 og 2030 ud over de nuværende mål for 2020.

Ændringsforslag    176

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på beregning af, om målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, gælder følgende:

1.  Med henblik på beregning af, om målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, gælder følgende:

a)  Ved vægten af det genanvendte kommunale affald forstås vægten af det affald, der tilføres den endelige genanvendelsesproces

a)  Vægten af det genanvendte affald beregnes som vægten af det affald, der tilføres den endelige genanvendelsesproces i et givent år

b)  Ved vægten af det kommunale affald, der er forberedt med henblik på genbrug, forstås vægten af det kommunale affald, der er nyttiggjort eller indsamlet af en anerkendt operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug og har gennemgået enhver nødvendig kontrol, rengøring og reparation, således at det kan genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling

b)  Vægten af det kommunale affald, der er forberedt med henblik på genbrug, beregnes som vægten af det kommunale affald, der er nyttiggjort eller indsamlet i et givent år af en anerkendt operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug og har gennemgået enhver nødvendig kontrol, rengøring og reparation, således at det kan genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling

c)  Medlemsstaterne kan medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer. I forbindelse med beregning af den justerede procentdel for kommunalt affald, der er forberedt med henblik på genbrug eller er genanvendt, under hensyntagen til vægten af de produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug, anvender medlemsstaterne verificerede data fra operatørerne og gør brug af den formel, der er anført i bilag VI.

 

Ændringsforslag    177

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen anmoder senest den 31. december 2018 de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle europæiske kvalitetsstandarder både for affaldsmaterialer, der tilføres den endelige genanvendelsesproces, og for sekundære råstoffer, navnlig plast, på grundlag af bedste produktionspraksis på markedet.

Ændringsforslag    178

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1, litra b) og c), i bilag VI vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, herunder specifikke regler for indsamling, kontrol og rapportering af data.

2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1, litra a) og b), vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug, anerkendte pant- og retursystemer og operatører inden for endelig genanvendelse, herunder specifikke regler for indsamling, sporbarhed, kontrol og rapportering af data.

Begrundelse

Kommissionen bør fastlægge kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for at sikre sekundære råstoffer, der opfylder høje kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag    179

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 kan vægten af outputtet fra enhver sorteringsoperation rapporteres som vægten af det genanvendte kommunale affald, forudsat at:

3.  Medlemsstaterne sikrer, at der føres registre over vægten af produkter og materialer, når de forlader (dvs. outputtet) anlægget til nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug.

a)  dette outputaffald sendes i en endelig genanvendelsesproces

 

b)  vægten af materialer eller stoffer, der ikke gennemgår en endelig genanvendelsesproces, og som bortskaffes eller anvendes med henblik på energiudnyttelse, forbliver under 10 % af den samlede vægt, der skal rapporteres som genanvendt.

 

Begrundelse

I sin beslutning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi, der blev vedtaget den 9. juli 2015, opfordrede Europa-Parlamentet til, at målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse skulle beregnes ved hjælp af én enkelt harmoniseret metode i alle medlemsstater baseret på en velfunderet rapporteringsmetode, der forhindrer, at bortskaffet affald (på deponeringsanlæg eller forbrændingsanstalt) indberettes som genanvendt affald.

Ændringsforslag    180

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne indfører et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af kommunalt affald for at sikre, at betingelserne i stk. 3, litra a) og b), opfyldes. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, af tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald.

4.  I overensstemmelse med stk. 2 indfører medlemsstaterne et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af kommunalt affald for at sikre overholdelse af reglerne i stk. 1. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, af tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den metode, de har valgt til kvalitetskontrol og sporing.

Ændringsforslag    181

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, kan medlemsstaterne medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding, i forhold til den andel af kommunalt affald, som forbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav.

5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 11, stk. 3, er opfyldt, kan medlemsstaterne efter Kommissionens vedtagelse af den i denne artikels stk. 6 nævnte delegerede retsakt medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, i forhold til den andel af kommunalt affald, som forbrændes eller medforbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav, og at affaldet er blevet sorteret forud for forbrændingen, eller at forpligtelsen til at etablere særskilt indsamling af papir, metal, plast, glas og bioaffald er opfyldt.

Begrundelse

For at sikre, at regler på EU-plan er harmoniserede og klare, bør Kommissionen fastlægge en fælles metode, før medlemsstaterne kan medtage genanvendelse af jernholdige materialer, der har fundet sted i forbindelse med forbrænding, i deres tal.

Ændringsforslag    182

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  For at sikre harmoniserede betingelser for anvendelsen af stk. 5 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastlægge en fælles metode til beregning af vægten af metaller, der er blevet genanvendt i forbindelse med forbrænding, herunder kvalitetskrav til genanvendte metaller.

6.  For at sikre harmoniserede betingelser for anvendelsen af stk. 5 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastlægge en fælles metode til beregning af vægten af metaller, der er blevet genanvendt i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, herunder kvalitetskrav til genanvendte metaller.

Begrundelse

For at sikre, at regler på EU-plan er harmoniserede og klare, bør Kommissionen fastlægge en fælles metode, før medlemsstaterne kan medtage genanvendelse af jernholdige materialer, der har fundet sted i forbindelse med forbrænding, i deres tal.

Ændringsforslag    183

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11 b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen udarbejder i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur en rapport om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3, senest tre år før den frist, der er fastsat i disse bestemmelser.

1.  Kommissionen udarbejder i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur en rapport om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), artikel 11, stk. 3, og 3a, og artikel 21, stk. 1a, senest tre år før den frist, der er fastsat i disse bestemmelser.

Ændringsforslag    184

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11b – stk. 2 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  eksempler på bedste praksis, som anvendes i hele Unionen, og som kan fungere som vejledning i at nå målene.

Ændringsforslag    185

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 11b – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvor det er nødvendigt, skal de i stk. 1 nævnte rapporter omhandle gennemførelsen af andre krav i dette direktiv såsom forudsigelse af opnåelsen af målene i de i artikel 29 nævnte programmer for affaldsforebyggelse samt andelen af og mængden pr. person af kommunalt affald, der bortskaffes, eller hvis energi nyttiggøres.

Begrundelse

Såfremt Kommissionen anser det for nødvendigt, kan der udarbejdes analyser af andre relevante aspekter af affaldshåndtering i en given medlemsstat inden for rammerne af systemet for tidlig varsling.

Ændringsforslag    186

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)   I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

"1a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mængden af bortskaffet kommunalt affald senest i 2030 er reduceret til højst 10 % af den samlede mængde produceret kommunalt affald.”

Ændringsforslag    187

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b)   I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

"1b.  Kommissionen reviderer de bortskaffelsesoperationer, der er opført i bilag I. På grundlag af den revision vedtager Kommissionen delegerede retsakter for at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske kriterier og operationelle procedurer for bortskaffelsesoperationerne D2, D3, D4, D6, D7 og D12. I disse delegerede retsakter indføres i givet fald et forbud mod de bortskaffelsesoperationer, der ikke opfylder kravene i artikel 13.”

Ændringsforslag    188

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 12 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12c)  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

"1c. Medlemsstaterne træffer specifikke foranstaltninger for at forebygge bortskaffelse af affald, både direkte og indirekte, i havmiljøet. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foranstaltninger, der er indført for at gennemføre dette stykke, 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse og hvert andet år efter den dato. Kommissionen offentliggør hvert andet år en rapport på grundlag af de oplysninger, der forelægges, inden for seks måneder.

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte modaliteter og indikatorer for gennemførelsen af dette stykke. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 39, stk. 2."

Ændringsforslag    189

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 d (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12d)  I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

 

"4a.   I overensstemmelse med direktiv 2014/24/EU kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at sikre, at de lokale myndigheder og organisationer, der varetager udvidet producentansvar på vegne af en producent af produkter, ved udvælgelsen af operatører, der håndterer affald, anvender en procedure, der indeholder sociale klausuler med henblik på at støtte den rolle, som virksomheder og platforme i den sociale og solidariske økonomi spiller."

Ændringsforslag    190

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 e (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 18 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

12e)  Artikel 18, stk. 3, affattes således:

3.  Medmindre andet følger af tekniske og økonomiske gennemførlighedskriterier, skal farligt affald, som i strid med betingelserne i stk. 1 er blandet, adskilles, hvor det er muligt og nødvendigt for at opfylde betingelserne i artikel 13.

"3.   Medlemsstaterne sikrer, uden at det berører artikel 36, at farligt affald, som i strid med betingelserne i stk. 1 er blandet, adskilles, hvor det er teknisk muligt.

 

Når adskillelse ikke er teknisk muligt, behandles det blandede affald i et anlæg, hvortil der er udstedt tilladelse til at behandle både sådan en blanding og de enkelte dele i denne blanding."

Begrundelse

Der bør være klare konsekvenser for ulovlig blanding af farligt affald. Uden at det berører sanktionerne i henhold til artikel 36, skal adskillelse sikres, når det er teknisk muligt, i tilfælde hvor forbuddet mod blanding ikke er blevet respekteret. Når dette ikke er muligt, skal der sikres behandling i et passende anlæg.

Ændringsforslag    191

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 f (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12f)  I artikel 20 indsættes følgende afsnit:

 

"Før den 1. januar 2020 etablerer medlemsstaterne særskilte indsamlings- og modtagelsessystemer for farligt affald fra husholdninger for at sikre, at farligt affald behandles korrekt og ikke forurener andre strømme af kommunalt affald."

Ændringsforslag    192

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 g (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12g)  I artikel 20 indsættes følgende stykke:

 

"1b.  Senest ... [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] udarbejder Kommissionen retningslinjer for at hjælpe og gøre det lettere for medlemsstaterne at indsamle farligt affald fra husholdningerne og håndtere det sikkert.”

Ændringsforslag    193

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 h (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

12h)  Artikel 21, stk. 1, litra a), affattes således:

”a)  at olieaffald indsamles særskilt, når det er teknisk muligt

"a)   at olieaffald indsamles særskilt”

Ændringsforslag    194

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 i (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 21 – stk. 1 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

12i)  Artikel 21, litra c), affattes således:

c)   at når det er teknisk muligt og økonomisk levedygtigt, blandes olieaffald med forskellige egenskaber ikke, og olieaffald blandes ikke med andre former for affald eller stoffer, hvis en sådan blanding vanskeliggør behandlingen heraf.

"c)  at olieaffald med forskellige egenskaber ikke blandes, og at olieaffald ikke blandes med andre former for affald eller stoffer, hvis en sådan blanding vanskeliggør regenerering heraf.

Ændringsforslag    195

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 j (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12j) I artikel 21 indsættes følgende stykke:

 

"1a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, der udformes, så det sikres, at regenerering af olieaffald øges til mindst 85 % af det producerede olieaffald frem til 2025.

 

Olieaffald, der sendes til en anden medlemsstat med sigte på regenerering i denne anden medlemsstat, regnes kun med i opfyldelsen af målet i den medlemsstat, hvor olieaffaldet blev indsamlet, og hvis de relevante krav til grænseoverskridende overførsel af farligt affald i forordning (EF) nr. 1013/2006 er opfyldt.

 

Olieaffald, der eksporteres fra Unionen til regenerering, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse, regnes kun med i opfyldelsen af målet i den medlemsstat, hvor det blev indsamlet, hvis eksportøren i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 kan dokumentere, at overførslen af affaldet opfylder kravene i nævnte forordning, og at regenereringsbehandlingen af olieaffaldet uden for Unionen har fundet sted under forhold, der svarer til kravene i den relevante EU-miljølovgivning.”

Ændringsforslag    196

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 k (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 21 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

12k) Artikel 21, stk. 2, affattes således:

2.  Medlemsstaterne kan med henblik på særskilt indsamling og korrekt behandling af olieaffald og i overensstemmelse med vilkårene i de enkelte lande anvende supplerende foranstaltninger såsom tekniske krav, producentansvar, økonomiske instrumenter eller frivillige aftaler.

"2.  Medlemsstaterne kan med henblik på at opfylde forpligtelserne i stk. 1 og 1a i overensstemmelse med vilkårene i de enkelte lande anvende supplerende foranstaltninger såsom tekniske krav, producentansvar, økonomiske instrumenter eller frivillige aftaler.

Ændringsforslag    197

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 l (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 21 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

12l) Artikel 21, stk. 3, affattes således:

3.  Hvis olieaffald efter national lovgivning er omfattet af krav om regenerering, kan medlemsstaterne fastsætte, at sådant olieaffald skal regenereres, hvis det er teknisk muligt, og hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, kan de begrænse grænseoverskridende overførsel af olieaffald fra deres område til forbrændings- eller medforbrændingsanlæg for at prioritere regenerering af olieaffald.

"3.   Medlemsstaterne kan, hvor artikel 11 eller 12 i forordning (EF) nr. 1013/2006 finder anvendelse, begrænse grænseoverskridende overførsel af olieaffald fra deres område til forbrændings- eller medforbrændingsanlæg for at prioritere regenerering af olieaffald."

Ændringsforslag    198

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer særskilt indsamling af bioaffald, hvor det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk muligt og relevant, for at opfylde de relevante kvalitetsnormer for kompost og nå de mål, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, litra a), c) og d), og artikel 11, stk. 3.

1.   ”Medlemsstaterne sikrer særskilt indsamling ved kilden af bioaffald i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2.

Begrundelse

Den særskilte indsamling af bioaffald bør gøres obligatorisk for at forhindre forurening af andre tørre fraktioner og tilskynde til at nyttiggøre organiske materialer, der egner sig til at producere kompost og afgasset bioaffald samt biogas. Indsamlingen af forhåndssorteret affald er et af midlerne til at skabe et marked for genanvendelse af høj kvalitet og til at opnå et højt niveau for genanvendelse. Indførelsen af tekniske, miljømæssige og økonomiske grænser har givet anledning til adskillige undtagelser og således gjort det umuligt at anvende dette princip. Forpligtelsen til at foretage særskilt indsamling bør ikke udelukke muligheden for at opretholde eller organisere hjemmekomposteringsordninger.

Ændringsforslag    199

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Medlemsstaterne fremmer hjemmekompostering.

Ændringsforslag    200

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De træffer, når det er relevant, foranstaltninger i henhold til artikel 4 og 13 for at fremme følgende:

2.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger, herunder sporbarheds- og kvalitetssikringsordninger, i henhold til artikel 4 og 13 for at sikre organisk genanvendelse af bioaffald på en måde, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau, og hvor outputtet opfylder relevante høje kvalitetsnormer.

a)  genanvendelse, herunder kompostering og bioforgasning af bioaffald

 

b)  behandling af bioaffald, der lever op til et højt miljøbeskyttelsesniveau

 

c)  anvendelse af miljøforsvarlige materialer, som er fremstillet af bioaffald.”

 

Ændringsforslag    201

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 22 – stk. 2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen forelægger senest den 31. december 2018 et forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/20021a med henblik på at indføre europæiske affaldskodekser for kommunalt bioaffald, der er indsamlet særskilt ved kilden.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1).

Ændringsforslag    202

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

13a)  Artikel 24, litra b), affattes således:

b)   nyttiggørelse af affald.

"b)   nyttiggørelse af ikkefarligt affald.”

Begrundelse

Der kan ikke indrømmes undtagelser fra kravet om tilladelse, når der er tale om nyttiggørelse af farligt affald.

Ændringsforslag    203

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 26 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan undtage de kompetente myndigheder fra kravet om at føre et register over anlæg eller virksomheder, der indsamler eller transporterer mængder af ikkefarligt affald, der ikke overstiger 20 ton årligt.

Medlemsstaterne kan undtage de kompetente myndigheder fra kravet om at føre et register over anlæg eller virksomheder, der indsamler eller transporterer mængder af ikkefarligt affald, der ikke overstiger 20 ton årligt, og af farligt affald, der ikke overstiger 2 ton årligt.

Begrundelse

Med henblik på at begrænse SMV'ernes administrative arbejde bør en grænse for indberetningsforpligtelsen for farligt affald ligeledes fastsættes. Artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer foreskriver den samme grænse for farligt affald, som ikke behøves at blive indberettet. Undtagelsen ser ud til at være forholdsmæssig sammenlignet med den administrative indsats, som en indberetning ville kræve af SMV'erne.

Ændringsforslag    204

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 26 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at tilpasse tærsklerne for mængder af ikkefarligt affald."

udgår

Ændringsforslag    205

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på fastsættelse af tekniske minimumsstandarder for behandling, der kræver en tilladelse i henhold til artikel 23, når det er dokumenteret, at sådanne minimumsstandarder vil medføre en fordel i form af beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet."

”1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på fastsættelse af tekniske minimumsstandarder for enhver behandling, navnlig for særskilt indsamling, sortering og genanvendelse af affald, der kræver en tilladelse i henhold til artikel 23, når det er dokumenteret, at sådanne minimumsstandarder vil medføre en fordel i form af beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet."

Begrundelse

Der bør fastsættes minimumsstandarder for de forskellige operationer, der indgår i affaldshåndtering.

Ændringsforslag    206

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a – nr. ii

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 28 – stk. 3 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”f)   foranstaltninger til at bekæmpe alle former for henkastning af affald og til at rydde op efter alle typer affald."

”f)   foranstaltninger til at bekæmpe og forebygge alle former for henkastning af affald og til at rydde op efter alle typer affald.

Ændringsforslag    207

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra a – nr. ii a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 28 – stk. 3 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) Følgende litra tilføjes:

 

”fa) tilstrækkelige finansieringsmuligheder for lokale myndigheder til at fremme affaldsforebyggelse og udvikle optimale ordninger for særskilt indsamling og en optimal infrastruktur med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat i dette direktiv.″

Ændringsforslag    208

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 28 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Affaldshåndteringsplanerne skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 14 i direktiv 94/62/EF, målene i artikel 11, stk. 2 og 3, i dette direktiv og kravene i artikel 5 i direktiv 1999/31/EF."

5.  Affaldshåndteringsplanerne skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 14 i direktiv 94/62/EF, målene i artikel 11, stk. 2, i dette direktiv og kravene i artikel 5 i direktiv 1999/31/EF."

Begrundelse

Medlemsstater, der genanvendte mindre end 20 % i 2013, kan anmode Kommissionen om en femårig undtagelse fra fristen for de forskellige genanvendelsesmål, der er opstillet på EU-niveau. Dette betyder dog ikke, at der opstilles nye mål, som er forskellige fra de andre medlemsstaters, men blot, at tidsfristen forlænges, hvis visse betingelser er opfyldt. Derfor slettes henvisningen til stk. 3.

Ændringsforslag    209

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”1.  Medlemsstaterne udarbejder affaldsforebyggelsesprogrammer, der fastsætter affaldsforebyggelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 1, 4 og 9."

”1.   For at bidrage til opfyldelsen af mindst målene i artikel 1, artikel 4 og artikel 9, stk. -1, udarbejder medlemsstaterne affaldsforebyggelsesprogrammer, der mindst fastsætter affaldsforebyggelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag    210

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

aa)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

Disse programmer indarbejdes enten i affaldshåndteringsprogrammerne som nævnt i artikel 28 eller i andre miljøpolitiske programmer, når det er relevant, eller fungerer som særskilte programmer. Hvis et sådant program integreres i affaldshåndteringsplanen eller andre programmer, skal affaldsforebyggelsesforanstaltningerne klart identificeres.

Disse programmer indarbejdes enten i affaldshåndteringsprogrammerne som nævnt i artikel 28 eller i andre miljøpolitiske programmer, når det er relevant, eller fungerer som særskilte programmer. Hvis et sådant program integreres i affaldshåndteringsplanen eller andre programmer, skal affaldsforebyggelsesmålene og -foranstaltningerne klart identificeres.

Ændringsforslag    211

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 29 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ab)  Stk. 2, første afsnit, affattes således:

2.  Programmerne i stk. 1 skal indeholde affaldsforebyggelsesmål. Medlemsstaterne skal beskrive eksisterende forebyggelsesforanstaltninger og evaluere, om de eksempler på foranstaltninger, der er angivet i bilag IV, eller andre passende foranstaltninger er hensigtsmæssige.

"2.  I de i stk. 1 omhandlede programmer skal medlemsstaterne mindst beskrive gennemførelsen af de forebyggelsesforanstaltninger, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, og deres bidrag til opfyldelsen af målene i artikel 9, stk. -1. Medlemsstaterne skal, hvor det er relevant, beskrive bidraget fra instrumenter og foranstaltninger, der er angivet i bilag IVa, og evaluere, om de eksempler på foranstaltninger, der er angivet i bilag IV, eller andre passende foranstaltninger er hensigtsmæssige."

Ændringsforslag    212

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra a c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)   Følgende stykke indsættes:

 

”2a.  Medlemsstaterne vedtager specifikke programmer til forebyggelse af madaffald inden for deres nationale affaldsforebyggelsesprogrammer, som omhandlet i denne artikel.”

Ændringsforslag    213

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 30 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

17a)  Artikel 30, stk. 2, affattes således:

2.   Det Europæiske Miljøagentur opfordres til at medtage en evaluering af fremskridtene i forbindelse med færdiggørelsen og gennemførelsen af affaldsforebyggelses-programmerne i sin årsrapport.

"2.   Det Europæiske Miljøagentur offentliggør hvert andet år en rapport, der indeholder en evaluering af fremskridtene, der er gjort i forbindelse med færdiggørelsen og gennemførelsen af affaldsforebyggelsesprogrammerne, og de opnåede resultater for så vidt angår målsætningerne for affaldsforebyggelsesprogrammerne for hver medlemsstat og for Unionen som helhed, herunder afkobling af affaldsproduktionen fra den økonomiske vækst og omstillingen til en cirkulær økonomi."

Ændringsforslag    214

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 35 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne opretter et elektronisk register eller koordinerede registre til registrering af data om farligt affald, som omhandlet i stk. 1, der dækker hele den pågældende medlemsstats område. Medlemsstaterne opretter sådanne registre for andre affaldsstrømme, navnlig de affaldsstrømme, for hvilke der er fastsat mål i EU-lovgivningen. Medlemsstaterne anvender de data om affald, der rapporteres af industrivirksomheder i det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006(*).

4.  Medlemsstaterne opretter et elektronisk register eller koordinerede registre eller benytter allerede etablerede elektroniske registre eller koordinerede registre til registrering af data om farligt affald, som omhandlet i stk. 1, der dækker hele den pågældende medlemsstats område. Medlemsstaterne opretter sådanne registre for mindst de affaldsstrømme, for hvilke der er fastsat mål i EU-lovgivningen. Medlemsstaterne anvender de data om affald, der rapporteres af industrivirksomheder i det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006(*).

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne benytte eksisterende registre til registrering af farligt affald for at nedbringe de bureaukratiske krav. Disse registre bør etableres for de typer affald, som der er fastsat mål for i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    215

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 11, stk. 2, litra a) til d), og artikel 11, stk. 3, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det år, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 6. Den første rapport skal dække perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

1.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende de fremskridt, der er gjort for så vidt angår opfyldelsen af målene i artikel 9, stk. -1, artikel 11, stk. 2, litra a) til d), artikel 11, stk. 3 og 3a, og artikel 21, til Kommissionen. De indsamler og behandler disse data i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i denne artikels stk. 6, og rapporterer disse elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilken dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 6. Den første rapport vedrørende målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3, skal dække perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Begrundelse

Der skal fastlægges en fælles metode til dataindsamling for at forbedre dataenes pålidelighed og sammenlignelighed.

Ændringsforslag    216

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne rapporterer hvert andet år deres data vedrørende gennemførelsen af artikel 9, stk. 4, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det år, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 6. Den første rapport skal dække perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

udgår

Ændringsforslag    217

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Med henblik på kontrol af, om bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), er overholdt, rapporteres den mængde af kommunalt affald, der er forberedt med henblik på genbrug, separat fra den mængde af affald, der er genanvendt.

Ændringsforslag    218

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

5.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den i stk. 6 omhandlede delegerede retsakt er blevet vedtaget, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer under alle omstændigheder dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter, at medlemsstaterne har rapporteret dataene første gang, og derefter hvert tredje år.

Begrundelse

Der skal fastlægges en fælles metode til dataindsamling for at forbedre dataenes pålidelighed og sammenlignelighed.

Ændringsforslag    219

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  I den i stk. 5 nævnte rapport medtager Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som helhed og vurderer dets indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Rapporten ledsages, hvis det er relevant, af forslag om revision af dette direktiv.

Begrundelse

Direktivets indvirkning bør vurderes regelmæssigt for at sikre, at de væsentlige elementer i direktivet er egnede til det formål, de tjener.

Ændringsforslag    220

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 1 og 2 og for rapportering af opfyldningsoperationer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 39, stk. 2.

6.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a for at supplere dette direktiv ved at fastsætte en fælles metode til dataindsamling og -behandling, tilrettelæggelse af dataindsamlingen og datakilderne samt regler for formatet for rapportering af data i henhold til stk. 1 og for rapportering af forberedelse med henblik på genbrug og af opfyldningsoperationer.

Begrundelse

For at forbedre dataenes kvalitet bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge en fælles metode til rapportering af data: dette vil omfatte indsamling, behandling og fremsendelse af data.

Ændringsforslag    221

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 37 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

21a)  Følgende artikel indsættes:

 

”Artikel 37a

 

En ramme for den cirkulære økonomi

 

Til støtte for foranstaltningerne i dette direktiv, jf. artikel 1, skal Kommissionen senest den 31. december 2018:

 

a)   udarbejde en rapport med en vurdering af behovet for mål på EU-plan, navnlig EU-mål for ressourceeffektivitet, og for tværgående regulerende foranstaltninger på områderne bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Rapporten ledsages af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant

 

b)  udarbejde en rapport om overensstemmelsen mellem Unionens lovgivningsmæssige bestemmelser for hhv. produkter, affald og kemikalier med henblik på at kortlægge hindringer for omstillingen til en cirkulær økonomi

 

c)  udarbejde en rapport for at kortlægge vekselvirkninger mellem retsakter, der kan hæmme udviklingen af synergier mellem forskellige industrier og forhindre den efterfølgende brug af biprodukter og forberedelsen til genbrug og genanvendelse af affald til specifikke anvendelser. Denne rapport ledsages af et lovgivningsforslag, hvis det er relevant, eller af en vejledning om, hvordan kortlagte hindringer fjernes, og hvordan markedspotentialet for biprodukter og sekundære råstoffer frigøres

 

d)   forelægge en omfattende revision af Unionens lovgivning om miljøvenligt design for at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle de vigtigste produktgrupper, herunder ikke-energirelaterede produktgrupper, og gradvist inddrage aspekter af relevans for ressourceeffektiviteten i de obligatoriske krav til produktdesign og tilpasse bestemmelserne om miljømærkning."

Ændringsforslag    222

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 – overskrift

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

21a)  I artikel 38 affattes overskriften således:

Fortolkning og tilpasning til den tekniske udvikling

”Udveksling af oplysninger og bedste praksis samt fortolkning og tilpasning til den tekniske udvikling

Begrundelse

Der er i dette direktiv et betydeligt spillerum for udveksling af bedste praksis og oplysninger vedrørende adskillige emner (f.eks. for at gøre det muligt for alle medlemsstaterne at nå målene). Det bør derfor nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag    223

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- 1.  Kommissionen opretter en platform til regelmæssig og struktureret udveksling af oplysninger og deling af bedste praksis mellem Kommissionen og medlemsstaterne, herunder med regionale og kommunale myndigheder, om den praktiske gennemførelse af kravene i dette direktiv med henblik på at sikre passende forvaltning, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde og udbredelse af bedste praksis og innovation på affaldsområdet.

 

Platformen skal navnlig bruges til:

 

–  udveksling af information og deling af bedste praksis med hensyn til de instrumenter og incitamenter, der anvendes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, med henblik på at fremskynde opnåelsen af målene i artikel 4

 

–  udveksling af informationer og deling af bedste praksis vedrørende foranstaltningerne i artikel 8, stk. 1 og 2

 

–  udveksling af informationer og deling af bedste praksis vedrørende forebyggelse og etablering af systemer, der fremmer genbrugsaktiviteter og forlængelse af produkters levetid

 

–  udveksling af informationer og deling af bedste praksis vedrørende forpligtelserne for så vidt angår særskilt indsamling

 

–  udveksling af informationer og deling af bedste praksis vedrørende instrumenter og incitamenter til at nå målene i artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 21

 

–  udveksling af bedste praksis vedrørende udviklingen af foranstaltninger og systemer til sporing af kommunale affaldsstrømme fra sorteringsprocessen til den endelige genanvendelsesproces, hvilket er af central betydning for at kontrollere affaldets kvalitet og måle tab i affaldsstrømme og genanvendelsesprocesser.

 

Kommissionen offentliggør resultaterne af denne udveksling af oplysninger og deling af bedste praksis.

Begrundelse

Der er i dette direktiv et betydeligt spillerum for udveksling af bedste praksis og oplysninger vedrørende adskillige emner (f.eks. for at gøre det muligt for alle medlemsstaterne at nå målene). Det bør derfor nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag    224

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan udarbejde retningslinjer for fortolkningen af definitionerne af nyttiggørelse og bortskaffelse.

Kommissionen udarbejder retningslinjer for fortolkningen af definitionerne af affald, kommunalt affald, forebyggelse, genbrug, forberedelse med henblik på genbrug, nyttiggørelse og bortskaffelse.

Begrundelse

Kommissionen bør udarbejde retningslinjer for fortolkningen af visse definitioner af hensyn til en harmoniseret gennemførelse af direktivet.

Ændringsforslag    225

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til i henhold til artikel 38a at vedtage delegerede retsakter, som kræves for at ændre bilag VI."

udgår

Begrundelse

Produkter og komponenter, der ikke er blevet til affald, må ikke medregnes i opfyldelsen af målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, da de pågældende aktiviteter udgør nyttiggørelse af affald. Genbrug af produkter og komponenter er processer, der forebygger affaldsproduktion, og følgelig bør dette i overensstemmelse med affaldshierarkiet betragtes som en forebyggende foranstaltning. Artikel 11a, stk. 1, fastlægger allerede metoden til beregning af procentdelen i forbindelse med forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ændringsforslag    226

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 11a, stk. 2, artikel 11a, stk. 6, artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, stk. 4, artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, og artikel 38, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [indsæt datoen for dette direktivs ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2 og 4, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2a, 3 og 3a, artikel 11a, stk. 2, og 6, artikel 12, stk. 1b, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 37, stk. 6, og artikel 38, stk. 1 og stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [indsæt datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag    227

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 11a, stk. 2, artikel 11a, stk. 6, artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, stk. 4, artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, og artikel 38, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2 og 4, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2a, 3, artikel 11a, stk. 2 og 6, artikel 12, stk. 1b, artikel 27, stk. 1 og 4, artikel 37, stk. 6, og artikel 38, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    228

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

Begrundelse

Tilpasning til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016.

Ændringsforslag    229

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 38 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 11a, stk. 2, artikel 11a, stk. 6, artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, stk. 4, artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, og artikel 38, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2a, artikel 11a, stk. 2, artikel 11a, stk. 6, artikel 12, artikel 27, stk. 1, artikel 27, stk. 4, artikel 37, stk. 6, artikel 38, stk. 1, og artikel 38, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    230

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Bilag II – punkt R13 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24a)  I bilag II indsættes følgende punkt:

 

”R 13a: forberedelse med henblik på genbrug

Begrundelse

Den specifikke nyttiggørelsesoperation bør indføjes i bilag II for at opnå mere sammenhæng med definitionen af forberedelse med henblik på genbrug i artikel 3.

Ændringsforslag    231

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Bilag IV a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

24b)  Bilag IVa indsættes som angivet i bilaget til dette direktiv.

Ændringsforslag    232

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25)  Bilag VI tilføjes som angivet i bilaget til dette direktiv.

udgår

Begrundelse

Produkter og komponenter, der ikke er blevet til affald, må ikke medregnes i opfyldelsen af målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, da de pågældende aktiviteter udgør nyttiggørelse af affald. Genbrug af produkter og komponenter er processer, der forebygger affaldsproduktion, og følgelig bør dette i overensstemmelse med affaldshierarkiet betragtes som en forebyggende foranstaltning. Artikel 11a, stk. 1, fastlægger allerede metoden til beregning af procentdelen i forbindelse med forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ændringsforslag    233

Forslag til direktiv

Bilag I

Direktiv 2008/98/EF

Bilag VI

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beregningsmetode for forberedelse med henblik på genbrug af produkter og komponenter for så vidt angår artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3

udgår

Medlemsstaterne anvender nedenstående formel til at beregne den justerede procentdel i forbindelse med genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug i henhold til artikel 11, stk. 2, litra c) og d), og artikel 11, stk. 3:

 

 

 

 

E: justeret genanvendelses- og genbrugsprocent i et givet år

 

A: vægten af kommunalt affald, der er genanvendt eller forberedt med henblik på genbrug i et givet år

 

R: vægten af produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug i et givet år

 

P: vægten af den mængde kommunalt affald, der er produceret i et givet år

 

Begrundelse

Produkter og komponenter, der ikke er blevet til affald, må ikke medregnes i opfyldelsen af målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, da de pågældende aktiviteter udgør nyttiggørelse af affald. Genbrug af produkter og komponenter er processer, der forebygger affaldsproduktion, og følgelig bør dette i overensstemmelse med affaldshierarkiet betragtes som en forebyggende foranstaltning. Artikel 11a, stk. 1, fastlægger allerede metoden til beregning af procentdelen i forbindelse med forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ændringsforslag    234

Forslag til direktiv

Bilag -I (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Bilag IV a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag -I

 

Som bilag IVa indsættes:

 

”Bilag IVa

 

Vejledende liste over instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi

 

1.   Økonomiske instrumenter:

 

1.1   gradvis forhøjelse af deponeringsafgifter og/eller gebyrer for alle kategorier af affald (kommunalt affald, inert affald, andet)

 

1.2   indførelse eller forhøjelse af forbrændingsafgifter og/eller -gebyrer

 

1.3   indførelse af ordninger med mængdebaseret afregning

 

1.4   foranstaltninger til at forbedre omkostningseffektiviteten af nuværende og kommende ordninger for producentansvar

 

1.5   udvidelse af anvendelsesområdet for økonomisk og/eller operationelt producentansvar til også at omfatte nye affaldsstrømme

 

1.6   økonomiske incitamenter for de lokale myndigheder til at fremme forebyggelse og udvikle og intensivere ordninger for særskilt indsamling

 

1.7   foranstaltninger til at støtte udvikling af genbrugssektoren

 

1.8   foranstaltninger til at afskaffe støtte, som ikke er i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

 

2.   Andre foranstaltninger:

 

2.1   bæredygtige offentlige indkøbsprocedurer for at fremme bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug

 

2.2   tekniske og skattemæssige foranstaltninger til at støtte udviklingen af markeder for genbrugte produkter og genanvendte (herunder komposterede) materialer samt til at forbedre kvaliteten af genanvendte materialer

 

2.3   gennemførelse af bedste tilgængelige teknikker til affaldsbehandling med det formål at fjerne særligt problematiske stoffer, hvor dette er teknisk og økonomisk muligt

 

2.4   foranstaltninger til at øge den offentlige bevidsthed om god affaldshåndtering og reduktion af henkastet affald, bl.a. ad hoc-kampagner for at mindske affaldsmængden ved kilden og en stor deltagelse i ordninger for særskilt indsamling

 

2.5   foranstaltninger til at sikre en passende koordinering, herunder ved hjælp af digitale midler, mellem alle kompetente offentlige myndigheder, som er involveret i affaldshåndtering, og til at sikre inddragelse af andre vigtige interessenter

 

2.6   anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde til at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsstruktur, der er nødvendig for at nå de relevante mål.”

(1)

EUT C 264 af 20.7.2016, s. 98.

(2)

EUT C 17 af 18.1.2017, s. 46.


BEGRUNDELSE

Den nuværende model med lineær udvikling, der kan sammenfattes som "tag, producer, forbrug og smid væk", begynder at vise tegn på at have nået sine begrænsninger. Vores planet opvarmes, og de ressourcer, som vi anvender, og som vi er afhængige af, bliver mere og mere knappe. Medmindre der træffes strukturelle foranstaltninger, kan verdensøkonomiens efterspørgsel efter råstoffer stige med over 50 % de næste 15 år. For at vende denne tendens må vi indføre en model for cirkulær udvikling, som holder materialer og deres værdi i omløb inden for det økonomiske system så længe som muligt, ved at optimere den integrerede affaldscyklus, således at ressourcerne kan udnyttes effektivt. Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse bliver de centrale ord, hvorpå et nyt paradigme skal bygges for at fremme bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, således at affald ophører med at være et problem og bliver en ressource.

Pakken bør derfor ses i en langt bredere sammenhæng end som blot en revision af affaldslovgivningen. Ordføreren søger at støtte Kommissionen i dens mål om at bevare miljøet og således gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig og fremme bæredygtig genindustrialisering. En forøgelse af ressourcernes værdi indebærer, at man griber ind i alle faser af produkters livscyklus: lige fra udvinding af råmaterialer til produktdesign og fra distribution via forbrug til bortskaffelse af produkter.

Klare og stabile lovgivningsmæssige rammer er første skridt i retning af at fremme overgangen.

En sådan systemisk ændring kræver ambitiøse politikker, som er understøttet af lovgivning, der kan sende de rette signaler til investorer. Hvis EU-lovgivningen forsømmer at indarbejde klare definitioner og bindende mål, kan dette hæmme fremskridt hen imod en cirkulær økonomi.

Med affaldshierarkiet som grundlag har ordføreren søgt at ændre Kommissionens forslag, hovedsagelig hvad angår affaldsforebyggelse og kanalisering af affaldet tilbage til produktionsprocessen. Med henblik på at reducere mængden af affald er det nødvendigt i de forudgående led at innovere produktionsprocesser og forretningsmodeller, som den cirkulære økonomi skal baseres på.

Omdannelsen af Unionen til en grøn lavemissionsøkonomi, der udnytter ressourcerne effektivt, er allerede et af hovedmålene i EU's syvende miljøhandlingsprogram, og det er værd at minde om, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's mål om bæredygtig udvikling.

Ordføreren mener, at ændringerne af affaldsrammedirektivet, for at målene kan nås, bør dreje sig om to hovedmål:

1) styrkelse af affaldsforebyggelsesforanstaltninger

2) tilskyndelse til udvikling af et effektivt marked for sekundære råstoffer.

Ordføreren mener også, at det for at fremme korrekt gennemførelse er nødvendigt at stramme op på nogle af definitionerne i det nuværende direktiv og tilføje nogle, der har manglet.

FOREBYGGELSE

En vigtig forebyggende foranstaltning er anvendelsen af restprodukter fra produktionen som biprodukter med henblik på at tilføre produktionscyklussen ægte ressourcer (som ikke er affald). For at tilskynde til dette og støtte udbredelsen af praksisser med industriel symbiose er det nødvendigt at etablere en klar lovramme på EU-plan.

Med dette for øje har ordføreren ændret den gældende ordlyd i artikel 5, stk. 1.

Kommissionen vil stadig kunne fastsætte kriterier for at gøre brug af statussen som biprodukt, men på en måde, der prioriterer dokumenterede og reproducerbare praksisser for industriel symbiose. Formålet er at forene behovet for harmoniserede regler med behovet for at sikre, at indførelsen af standardiserede regler for alle typer biprodukt ikke på forhånd påvirker den procesinnovation, som kendetegner disse praksisser.

Anvendelsen af den nuværende lovgivning om affaldsfasens ophør i de forskellige medlemsstater har været omgivet af problemer og uoverensstemmelser. For at sikre et velfungerende indre marked og beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på et højt niveau støtter ordføreren princippet om, at Kommissionen som hovedregel bør skulle fastsætte harmoniserede bestemmelser vedrørende kriterier for at tildele status som affaldsfasens ophør. Eftersom denne bestemmelse ikke er blevet overholdt til fulde, er ordføreren enig i, at medlemsstaterne nu bør kunne opstille nationale kriterier i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at indføre minimumskriterier for ordninger for udvidet producentansvar. Muligheden for at reducere omkostningerne ved udtjente produkter kan anvendes som et incitament til udvikling af produkter, der kan genbruges eller genanvendes. Indførelsen af ordninger for udvidet producentansvar på nationalt plan for forskellige produkter har vist sig at være et effektivt redskab til at optimere omkostningerne ved affaldshåndteringen. Ordføreren mener derfor, at indførelse af ordninger for udvidet producentansvar på grundlag af harmoniserede regler bør gøres obligatorisk på EU-plan.

Medlemsstaternes gennemførelse af forebyggende foranstaltninger i hele et produkts nyttige livscyklus er den mest effektive måde at forbedre ressourceeffektiviteten og mindske affaldets miljømæssige virkninger, og det ved at fremme holdbare materialer, der kan genanvendes og genbruges, ved hjælp af egnede økonomiske instrumenter. Ordføreren beskriver derfor også behovet for at begrænse farlige stoffer i materialer.

Direktivet bør også definere begrebet genbrug mere præcist. Genbrug er, ulig forberedelse med henblik på genbrug, en proces, der indebærer behandling af produkter for at forebygge, at der produceres affald. Genbrug bør derfor betragtes som en konkret affaldsforebyggelsesforanstaltning og bør fremmes af medlemsstaterne.

Det værktøj, der anvendes til koordinering af disse tiltag, vil være de nationale forebyggelsesplaner. Harmoniserede mindstekrav til mål og resultatevaluerende indikatorer for medlemsstaterne skal fastsættes på EU-plan for at forbedre effektiviteten af disse planer.

Ordføreren finder det særligt vigtigt, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling for så vidt angår store miljømæssige og etiske spørgsmål med det formål at reducere madaffald og havaffald med 30 % inden 2025 og med 50 % inden 2030. Medlemsstaterne opfordres til at opstille et mål, der mindst svarer til dette i deres nationale forebyggelsesplaner.

UDVIKLING AF ET EFFEKTIVT MARKED FOR SEKUNDÆRE RÅSTOFFER

Ambitiøse mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald kan bidrage til at sikre, at affald med stor økonomisk værdi genvindes og genanvendes som sekundære råstoffer af god kvalitet. Til støtte for det mål har ordføreren i kombination med målet om at udfase deponering opstillet mål for medlemsstaterne for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald på 60% senest i 2025 og 70% senest i 2030, jf. Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 med titlen "Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi ” og jf. resultaterne af Kommissionens vurdering af indvirkningen på miljøet af 2. juli 2014 (SWD(2014)0207).

For at sikre at de resultater, der er opnået af medlemsstaterne, er reelle og sammenlignelige, går ordføreren ind for at bringe definitionen på kommunalt affald i overensstemmelse med den definition, som anvendes af Eurostat og OSCE til statistiske formål. Denne definition skal kombineres med en harmoniseret fælles beregningsmetode for alle medlemsstaterne, som er baseret på input til den endelige genanvendelsesproces, og som underbygges af et solidt rapporteringssystem, der forhindrer, at bortskaffet affald (på deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg) indberettes som genanvendt affald.

Ordføreren mener også, at særskilte affaldsindsamlingssystemer for forskellige former for affald er en forudsætning for, at der kan skabes et marked for genanvendelse af høj kvalitet, og at de fastsatte mål kan nås. Den nuværende bestemmelse om at gøre undtagelser af tekniske, miljømæssige og økonomiske grunde har i praksis ført til, at dette krav ikke er blevet anvendt til fulde.

Medlemsstaterne bør gøre brug af økonomiske og lovgivningsmæssige instrumenter for at sikre fair konkurrence mellem primære og sekundære råstoffer.

Ordføreren er klar over, at der er store forskelle medlemsstaterne imellem på niveauerne for, hvor meget affald der genanvendes eller deponeres. For at sikre korrekt og ensartet gennemførelse af direktivet er ordføreren derfor enig i, at det vil være hensigtsmæssigt at indrømme en undtagelse til de medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat for 2013 har genanvendt under 20 % af alt kommunalt affald, ved at anmode Kommissionen om yderligere fem år til at nå de mål, der er fastsat for 2020, 2025 og 2030. Ordføreren mener ikke desto mindre, at de pågældende medlemsstater for at få disse undtagelser skal indsende en gennemførelsesplan, som bliver vurderet af Kommissionen på grundlag af bestemte kriterier, og som skal opfylde de foreløbige mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse.

Ordføreren har lagt vægt på behovet for specifikke foranstaltninger til oparbejdning af organisk affald, som endnu ikke er omfattet af passende bestemmelser. Særskilt indsamling af bioaffald gøres obligatorisk og støttes med passende økonomiske instrumenter. Bioaffald bør underkastes organisk genanvendelse, hvis output lever op til høje kvalitetskriterier.

Endelig er der indsat en ny artikel om "En ramme for den cirkulære økonomi" for at medtage de foranstaltninger, som Kommissionen fremlagde i sin handlingsplan for den cirkulære økonomi, og for at fremskynde omstillingen dertil, idet der fastlægges en europæisk indikator for ressourceeffektivitet, lovgivningsmæssige foranstaltninger til fremme af bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug samt ressourceeffektivitetskriterier, der skal angives på mærkningen af ikke-energirelaterede produkter.


MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 3

Jean-François Jalkh

I betragtning af, at den foreslåede ændring af direktiv 2008(98/EF:

- er illegitim, da den gør indgreb i beføjelser, som er forbeholdt medlemsstaterne, navnlig ved at kræve, at de selv samme medlemsstater indfører finanspolitiske incitamenter og detaljeret kontrol,

- er uanvendelig, fordi den ikke tager højde for, at de nationale realiteter er vidt forskellige og ikke kan reduceres til en enkelt politik, ligesom den indfører ubrugelige definitioner, bl.a. ved at skelne mellem kommunalt affald og handels- og industriaffald samt mellem organisk affald og madaffald,

- er økonomisk ødelæggende, fordi den pålægger virksomhederne en byrde i form af "udvidet producentansvar", som vil sluge et produkts merværdi,

- kun vil få to sikre konsekvenser, nemlig en stærk forøgelse af de offentlige udgifter og en integration på det indre marked, som kun vil komme nogle få transnationale virksomheder til gode,

tager ENF-Gruppen, som er bevidst om de store økonomiske og økologiske interesser, der står på spil i forbindelse med affaldsforvaltning, afstand fra ENVI-udvalgets arbejde og opfordrer til, at man i forbindelse med affaldspolitikken respekterer nærhedsprincippet og i højere grad tilgodeser de fordele, som en decentral tilgang indebærer.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (27.10.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Ordfører (for udtalelse): Miroslav Poche

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen, -omdannelsen og -anvendelsen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en ægte cirkulær økonomi, som vil begrænse negative virkninger på miljøet og bevare naturressourcer, opnå en bedre forvaltning af råstoffer og samtidig gøre økonomien mindre afhængig af import, øge energieffektiviteten, mindske Unionens energiafhængighed, åbne for nye økonomiske muligheder og nye markeder samt fremme skabelsen af kvalitetsjob. For at skabe en ægte cirkulær økonomi må der træffes yderligere foranstaltninger, der fokuserer på produkters samlede livscyklus, herunder bæredygtig udvinding af materialer, miljøvenligt produktdesign, miljøeffektiv produktion og bæredygtigt forbrug, på en måde, der bevarer ressourcer og lukker kredsløbet. En forbedret ressourceanvendelse vil også medføre betydelige nettobesparelser for Unionens virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens ambition om at omstille sig til en cirkulær økonomi.

(2)  De mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, bør ændres, så de bedre afspejler Unionens ambition om at omstille sig til en produktiv cirkulær økonomi ved, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at affaldet kan betragtes som en nyttig ressource i forbindelse med denne omstilling.

__________________

__________________

14Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

14Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den 9. juli 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi1a, hvori det bl.a. understregede behovet for at opstille bindende reduktionsmål for affald, udarbejde affaldsforebyggelsesforanstaltninger og fastsætte klare og utvetydige definitioner.

 

_______________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0266.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt at opstille langsigtede politiske mål som retningslinje for foranstaltninger og investeringer, navnlig ved at forhindre skabelsen af strukturel overkapacitet for behandling af restaffald og fastlåsning af genanvendelige materialer nederst i affaldshierarkiet.

(3)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering. Det er derfor vigtigt at opstille langsigtede politiske mål samt økonomisk, skattemæssig og politisk støtte, som vil være retningsgivende for foranstaltninger og investeringer, navnlig ved at forhindre skabelsen af strukturel overkapacitet for behandling af restaffald, såsom deponering og forbrænding, og fastlåsning af genanvendelige materialer på det laveste niveau i affaldshierarkiet. For at nå de relevante mål er det i den forbindelse afgørende at gøre brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde med henblik på at finansiere udviklingen af den affaldshåndteringsstruktur, der er nødvendig for forebyggelse, genbrug og genanvendelse. Det er også afgørende, at medlemsstaterne ændrer deres nuværende affaldsforebyggelsesprogrammer i overensstemmelse med dette direktiv og tilpasser deres investeringer derefter.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Definitioner af kommunalt affald, bygge- og nedrivningsaffald, endelig genanvendelsesproces og opfyldning skal indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at anvendelsesområdet for disse begreber bliver præciseret.

(5)  Definitioner af kommunalt affald, bygge- og nedrivningsaffald, handels- og industriaffald, endelig genanvendelsesproces, henkastning af affald, havaffald og opfyldning skal indføjes i direktiv 2008/98/EF, således at anvendelsesområdet for disse begreber bliver præciseret.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Sammenhængen mellem direktiv 2008/98/EF om affald og beslægtet EU-lovgivning såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20061b bør sikres – navnlig med en sammenhængende fortolkning og anvendelse af begreberne "affald", "affaldshierarki" og "biprodukt" i henhold til disse retsakter.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at sikre at målene for genanvendelse er baseret på pålidelige og sammenlignelige data og muliggøre en mere effektiv overvågning af fremskridtene med at nå disse mål, bør definitionen af kommunalt affald i direktiv 2008/98/EF være i overensstemmelse med den definition, som anvendes til statistiske formål af EU's statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og som i flere år har dannet grundlag for medlemsstaternes rapportering af data. Definitionen af kommunalt affald i dette direktiv er neutral med hensyn til, om den operatør, der håndterer affald, har offentlig eller privat status.

(6)  For at sikre at målene for genanvendelse er baseret på pålidelige og sammenlignelige data og muliggøre en mere effektiv overvågning af fremskridtene med at nå disse mål, bør definitionen af kommunalt affald i direktiv 2008/98/EF være harmoniseret med den definition, som anvendes til statistiske formål af EU's statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, og som i flere år har dannet grundlag for medlemsstaternes rapportering af data. Definitionen af kommunalt affald i dette direktiv er neutral med hensyn til, om den operatør, der håndterer affald, har offentlig eller privat status.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig finansielle incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af affald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar og incitamenter for lokale myndigheder.

(7)  Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig finansielle, skatte- og reguleringsmæssige incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af affald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar og incitamenter for lokale myndigheder. Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv bør medlemsstaterne kunne anvende de i bilag VIa fastsatte økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger, som kan hjælpe med at opnå sorteret materiale af høj kvalitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Omstillingen til en cirkulær økonomi bør drage fuld nytte af den digitale innovation. Derfor bør der udvikles elektroniske værktøjer såsom en onlineplatform til handel med affald som en ny ressource for at lette handelsoperationer og mindske operatørernes administrative byrde og således forstærke den industrielle symbiose.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Ordninger for udvidet producentansvar er et væsentligt element af effektiv affaldshåndtering, men der er stor forskel på ordningernes effektivitet og anvendelse i de forskellige medlemsstater. Der bør derfor fastsættes minimumsdriftsvilkår for udvidet producentansvar. Disse vilkår bør nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked. De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til at tage bedre hensyn til genanvendelighed og genbrug ved udformningen af deres produkter. Vilkårene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye vilkår.

(9)  Ordninger for udvidet producentansvar er et væsentligt element af effektiv affaldshåndtering, men der er stor forskel på ordningernes effektivitet og anvendelse i de forskellige medlemsstater. Der bør derfor fastsættes minimumsdriftsvilkår for ordninger for udvidet producentansvar. Disse vilkår bør nedbringe omkostningerne og forbedre resultaterne, lette reparationer, forbedre gennemførelse og håndhævelse af særskilt indsamling og sortering, sikre genanvendelse af højere kvalitet, medvirke til at sikre omkostningseffektiv adgang til sekundære råstoffer samt sikre lige konkurrencevilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder, og fjerne hindringerne for et velfungerende indre marked. De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til at tage bedre hensyn til genbrugs- og reparationsmuligheder, genanvendelighed samt udfasning af farlige stoffer ved udformningen af deres produkter. Vilkårene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar. Det er dog nødvendigt med en overgangsperiode for eksisterende ordninger for udvidet producentansvar og for medlemsstater uden udvidet producentansvar, så deres strukturer og procedurer kan tilpasses de nye vilkår. I overgangsperioden bør medlemsstater uden udvidet producentansvar sikre, at deres affaldshåndteringssystemer på en retskraftig, gennemsigtig og ansvarlig måde skaber resultater, der er i fuld overensstemmelse med mindstekravene til ordninger for udvidet producentansvar.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten og mindske affaldets miljømæssige virkninger. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at forebygge affaldsproduktionen og overvåge og vurdere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af sådanne foranstaltninger. For at sikre at de overordnede fremskridt med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne måles på ensartet vis, bør der fastsættes fælles indikatorer.

(10)  Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten, mindske affaldets miljømæssige virkninger samt fremme holdbare materialer af høj kvalitet, der kan genanvendes og genbruges, og mindske afhængigheden af import af stadig mere sjældne råstoffer. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at forebygge affaldsproduktionen, herunder foranstaltninger, der mindsker tilstedeværelsen af farlige stoffer, fremmer materialegenanvendelse af høj kvalitet, bekæmper planlagt forældelse, styrker forbrugernes stilling med bedre produktoplysninger, fremmer løbende kommunikation og jævnlige oplysningskampagner om affaldsforebyggelse, og overvåge og vurdere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, tillige med forebyggende foranstaltninger til reduktion af affaldsproduktionen for at afkoble den fra økonomisk vækst. For at sikre at de overordnede fremskridt med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne måles på ensartet vis, bør der fastsættes fælles indikatorer og beregningsmetoder.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at fremme bekæmpelsen af madspild i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig målet om at halvere madspild senest i 2030. Disse foranstaltninger bør sigte mod at forhindre madspild inden for primær produktion, forarbejdnings- og fremstillingssektoren, detailhandelen og anden fødevaredistribution, restaurationsbranchen og restaurationstjenester samt i husholdningerne. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige og økonomiske fordele ved at forhindre madspild fastlægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af madspild og bør måle de fremskridt, der gøres med reduktionen af madspild. For at lette udvekslingen af god praksis i hele EU både mellem medlemsstater og mellem fødevarevirksomhedsledere, bør der fastsættes ensartede metoder til måling heraf. Rapportering om mængden af madspild bør foretages hvert andet år.

(12)  Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger for at fremme bekæmpelsen af madspild i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig målet om at reducere madspild med mindst 50 % senest i 2030. Disse foranstaltninger bør sigte mod at forhindre madspild i detail- og forbrugerleddet og reducere fødevaretab i produktions- og forsyningskæderne, herunder landbrugsprodukter, som bevidst ikke høstes eller som går tabt efter høsten, og anden fødevaredistribution, i offentlige og private organisationer, som sælger eller tilbyder måltider, og i restaurationsbranchen og restaurationstjenester samt i husholdningerne. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige og økonomiske fordele ved at forhindre madspild fastlægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af madspild i deres nationale affaldsforebyggelsesprogrammer for at reducere madspild med mindst 30 % senest i 2025 og 50 % senest i 2030 og bør måle de fremskridt, der gøres med reduktionen af madspild. For at lette udvekslingen af god praksis i hele Unionen både mellem medlemsstater og mellem fødevarevirksomhedsledere, bør der fastsættes ensartede metoder til måling heraf. Rapportering om mængden af madspild bør foretages hvert andet år. Med henblik på at forebygge madspild bør medlemsstaterne opstille en ramme, som giver fødevaresektoren bedre muligheder for at distribuere og donere ikke-solgte produkter, samtidig med at det sikres, at en sådan distribution ikke påvirker menneskers sundhed eller fødevaresikkerheden negativt.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Kommissionen bør undersøge muligheden for at opstille mål for genanvendelse af ikkefarligt handels- og industriaffald med genanvendelsesforpligtelser svarende til dem, der gælder for kommunalt affald. For at opbygge et præcist grundlag med henblik på at fastsætte disse mål bør Kommissionen indsamle data om denne type affald ud fra medlemsstaternes fælles rapportering. Senest to år efter, at indsamlingen af disse data har fundet sted, bør Kommissionen på grundlag af en konsekvensanalyse overveje muligheden for at fastsætte særskilte mål for genanvendelse af ikkefarligt handels- og industriaffald senest i 2025, som minimum for papir, glas, metal, plast og bioaffald.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF1a er den bindende retsakt på EU-plan for evaluering, overvågning og fastsættelse af miljømål med henblik på at opnå en god miljøtilstand for så vidt angår havaffald. De største kilder til havaffald er dog landbaserede aktiviteter, og de forårsages af dårlig praksis inden for håndtering af fast affald, mangel på infrastruktur og mangel på offentlig bevidsthed. Medlemsstaterne bør derfor vedtage foranstaltninger for at reducere landbaseret affald, der kan forventes at ende i havmiljøet, i tråd med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog den 25. september 2015, og navnlig sigte mod at opfylde målet om at reducere havaffald med 50 % senest i 2030. Medlemsstaterne bør under henvisning til de miljømæssige og økonomiske fordele ved at forebygge havaffald træffe specifikke foranstaltninger til forebyggelse af havaffald i deres affaldsforebyggelsesprogrammer for i det mindste at nå et mål for reduktion af havaffald med 50 % senest i 2030 og bør måle fremskridtene med reduktionen af havaffald. For at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne i hele Unionen bør der fastsættes ensartede metoder til måling heraf. Rapportering om mængden af havaffald bør foretages hvert andet år.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13 c)  For at bidrage til opfyldelsen af målene om den cirkulære økonomi bør Kommissionen aktivt fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstaterne, civilsamfundsorganisationer, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og mellem forskellige sektorer af økonomien, herunder affaldsindustrien og finanssektoren. Denne koordinering og udveksling kan opnås ved at indføre kommunikationsplatforme for den cirkulære økonomi, som kan bidrage til at øge kendskabet til nye industriløsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet samt til at forbinde affaldsindustrien og finanssektoren og støtte en industriel symbiose. Kommissionen bør ligeledes aktivt fremme deleplatforme som forretningsmodel for den cirkulære økonomi.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Særskilt indsamling og genanvendelse af olieaffald ville indebære betydelige økonomiske og miljømæssige fordele ved at sikre forsyningen med råstoffer, gøre fremskridt i retning af omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at mindske afhængigheden af olieforsyning. Nogle medlemsstater indsamler og genanvender allerede en stor del af deres olieaffald. Ikke desto mindre kom blot 13 % af alle basisolier i 2015 fra regenereret olieaffald. Kommissionen bør derfor senest den ... [indsæt dato to år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv] forelægge en konsekvensanalyse af indførelsen af et mål for indsamling og genanvendelse af olieaffald for hele Unionen.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  Hvor det er muligt, bør medlemsstaterne tilskynde til anvendelsen af materialer såsom permanente materialer, som er af større værdi for den cirkulære økonomi, fordi de kan klassificeres som materialer, der kan genanvendes uden kvalitetstab, uanset hvor ofte de genanvendes.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Der findes store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til resultatet af deres affaldshåndtering, navnlig hvad angår genanvendelse af kommunalt affald. For at tage hensyn til disse forskelle bør de medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat i 2013 genanvendte mindre end 20 % af deres kommunale affald, indrømmes mere tid til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2025 og 2030. I lyset af de gennemsnitlige årlige fremskridt, der er konstateret i medlemsstaterne i de seneste femten år, vil disse medlemsstater skulle øge deres genanvendelseskapacitet til et niveau, der ligger langt over de tidligere gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at sikre at der gøres vedvarende fremskridt hen imod målene, og at manglerne i forbindelse med gennemførelsen afhjælpes i god tid, bør de medlemsstater, der får tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål og fastlægge en gennemførelsesplan.

(16)  Der findes store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til resultatet af deres affaldshåndtering, navnlig hvad angår genanvendelse af kommunalt affald. For at tage hensyn til disse forskelle bør de medlemsstater, der ifølge data fra Eurostat i 2013 genanvendte mindre end 20 % af deres kommunale affald, indrømmes mere tid til at opfylde de mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, der er fastsat for 2025 og 2030. I lyset af de gennemsnitlige årlige fremskridt, der er konstateret i medlemsstaterne i de seneste femten år, vil disse medlemsstater skulle øge deres genanvendelseskapacitet til et niveau, der ligger langt over de tidligere gennemsnit, for at opfylde disse mål. For at sikre at der gøres vedvarende fremskridt hen imod målene, og at manglerne i forbindelse med gennemførelsen afhjælpes i god tid, bør de medlemsstater, der får tildelt mere tid, opfylde midlertidige mål og fastlægge en gennemførelsesplan med hjælp fra Kommissionen.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregning af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte genbrugsoperatører og anerkendte pant- og retursystemer, og genanvendelsen af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding. Kommissionen vil med henblik på at sikre en ensartet beregning af disse data vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, kvalitetskriterier for genanvendte metaller og regler for indsamling, kontrol og rapporteringen af data.

(18)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregning af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, eller, hvis det er relevant, emballage, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte genbrugsoperatører og anerkendte pant- og retursystemer, og genanvendelsen af metaller, der finder sted i forbindelse med energiudnyttelse og forbrænding. Kommissionen vil med henblik på at sikre en ensartet beregning af disse data vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, kvalitetskriterier for genanvendte metaller og regler for indsamling, kontrol og rapporteringen af data.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber.

(19)  For at sikre en bedre, mere rettidig og mere ensartet gennemførelse af dette direktiv og foregribe svagheder i gennemførelsen bør der, med hjælp fra Kommissionen, oprettes et system for tidlig varsling, så mangler kan opdages, og foranstaltninger træffes, før fristerne for at opfylde målene udløber.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Opfyldelsen af forpligtelsen til at indføre ordninger for særskilt indsamling af papir, metal, plast og glas er en vigtig forudsætning for at øge den andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse i medlemsstaterne. Desuden bør bioaffald indsamles særskilt for at bidrage til en øget andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse, og forhindre forurening af genanvendelige materialer.

(20)  Opfyldelsen af forpligtelsen til at indføre ordninger for særskilt indsamling af papir, metal, plast, glas, træ og tekstiler er en vigtig forudsætning for at øge den andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse i medlemsstaterne. Desuden bør bioaffald indsamles særskilt for at bidrage til en øget andel af affald, der forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse, og forhindre forurening af tørre, genanvendelige materialer, samt at det forbrændes eller deponeres. En mere produktiv anvendelse af affald kan endvidere skabe et vigtigt incitament for forsyningskæderne i bioøkonomien. Særskilt indsamling af bioaffald fra kommunalt affald og landbrugsaffald bør derfor gøres obligatorisk. Bioøkonomien spiller en afgørende rolle i forbindelse med at garantere adgang til råstoffer i hele Unionen. Kommissionen bør overveje at fastsætte et mål for genanvendelse af bioaffald for at tiltrække infrastrukturinvesteringer i genanvendelsesanlæg til bioaffald og for at sætte skub i omforarbejdningen af organisk materiale.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Korrekt håndtering af farligt affald er stadig et problem i Unionen, og dataene om behandlingen af denne affaldsstrøm er ufuldstændige. Registrerings- og sporbarhedsmekanismerne bør derfor forbedres ved at indføre elektroniske registre for farligt affald i medlemsstaterne. Elektronisk dataindsamling bør om nødvendigt udvides til at omfatte andre typer affald for at forenkle registreringen for virksomheder og forvaltninger og forbedre overvågningen af affaldsstrømme i Unionen.

(21)  Korrekt håndtering af farligt affald er stadig et problem i Unionen, og dataene om behandlingen af denne affaldsstrøm er ufuldstændige. Registrerings- og sporbarhedsmekanismerne bør derfor forbedres ved at indføre elektroniske registre for farligt affald i medlemsstaterne. Elektronisk dataindsamling bør i så vid udstrækning som muligt udvides til at omfatte andre typer affald for at forenkle registreringen for virksomheder og forvaltninger og forbedre overvågningen af affaldsstrømme i Unionen. Dataene bør indsamles i overensstemmelse med standarder og specifikationer, der understøtter mål om åbne data, og bør gøres tilgængelige som åbne data.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med henblik på at undgå, at kommunalt affald forurenes med farlige stoffer, som kan forringe genanvendelseskvaliteten og dermed hæmme udbredelsen af sekundære råstoffer, bør medlemsstaterne indføre særskilte indsamlingsstrømme for farligt affald fra husholdninger. EU-midler, som afsættes til støtte for omstillingen til den cirkulære økonomi, kunne anvendes til forskningsprogrammer vedrørende erstatning af farlige stoffer og behandling af farligt affald.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstater klare retningslinjer for de investeringer, der skal til for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

(22)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstater klare retningslinjer for de investeringer, der skal til for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved i første række at fremme forebyggelse og genbrug og dernæst genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet og undlade at støtte deponering og forbrænding af affald.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Visse råstoffer har stor betydning for økonomien i Unionen, og forsyningen heraf er præget af høj risiko. For at sikre forsyningen af disse råstoffer bør medlemsstaterne i tråd med målene og målsætningerne for det europæiske innovationspartnerskab om råstoffer træffe foranstaltninger til at opnå den bedst mulige håndtering af affald, der indeholder betydelige mængder af disse råstoffer, idet der tages hensyn til den økonomiske og teknologiske gennemførlighed og miljøfordelene. Kommissionen har opstillet en liste over råstoffer af kritisk betydning for EU18. Denne liste gennemgås regelmæssigt af Kommissionen.

(23)  Visse råstoffer har stor betydning for økonomien i Unionen, og forsyningen heraf er præget af høj risiko. For at sikre forsyningen af disse råstoffer bør medlemsstaterne i tråd med målene og målsætningerne for det europæiske innovationspartnerskab om råstoffer træffe foranstaltninger til at opnå den bedst mulige håndtering af affald, der indeholder betydelige mængder af disse råstoffer, ved at forhindre deponering og forbrænding af ubehandlet affald, idet der tages hensyn til den økonomiske og teknologiske gennemførlighed samt miljø- og sundhedsfordelene. Kommissionen har opstillet en liste over kritiske råstoffer for EU18. Denne liste gennemgås regelmæssigt af Kommissionen.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014)297.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Henkastning af affald har en direkte og skadelig indvirkning på miljøet og på borgernes velvære, og de høje rensningsomkostninger er en unødig økonomisk belastning for samfundet. Dette problem kan løses gennem indførelse af specifikke foranstaltninger i affaldshåndteringsplaner og korrekt håndhævelseskontrol foretaget af de kompetente myndigheder.

(25)  Henkastning af affald har en direkte og skadelig indvirkning på miljøet og på borgernes velvære, og de høje rensningsomkostninger er en unødig økonomisk belastning for samfundet. Henkastning af affald må betragtes som et samfundsmæssigt problem forårsaget af enkeltpersoner, der håndterer affald på en upassende eller ulovlig måde. Dette problem kan løses gennem indførelse af specifikke foranstaltninger i affaldshåndteringsplaner og korrekt håndhævelseskontrol foretaget af de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Medlemsstaterne skal derfor ved rapporteringen om opfyldelsen af målene i affaldslovgivningen anvende den seneste metode, der er udarbejdet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(28)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til dataindsamling og -behandling, ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, som bør være Eurostat, og ved at ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten, som bør baseres på et harmoniseret format. Pålidelig rapportering af sammenlignelige statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved udarbejdelsen af rapporterne om gennemførelse i henhold til dette direktiv anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og af medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Forskning og innovation er afgørende for at understøtte EU's omstilling til en cirkulær økonomi, hvor affald betragtes som en ressource. For at nå dette mål er det nødvendigt inden for rammerne af Horisont 2020 at bidrage til forsknings- og innovationsprojekter, som er i stand til at demonstrere og afprøve den cirkulære økonomis økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i praksis. Foruden at sikre en systemisk tilgang er disse projekter i stand til at bidrage til udvikling af lovgivning, der fremmer innovation og samtidig er let gennemførlig, navnlig ved at identificere mulige reguleringsmæssige usikkerheder, barrierer og huller, som kan hæmme udviklingen af forretningsmodeller, der bygger på ressourceeffektivitet.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  Hvert tredje år bør Kommissionen offentliggøre en rapport på grundlag af de data og oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer, med henblik på at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort med at opfylde målene for genanvendelse og med gennemførelsen af de nye forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Medlemsstaterne bør sørge for en høj grad af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i de sektorer, der beskæftiger sig med produktion, genanvendelse, reparation, forberedelse med henblik på genbrug og affaldshåndtering, under iagttagelse af de specifikke risici, som arbejdstagerne udsættes for i disse sektorer, og de bør sikre, at den eksisterende EU-lovgivning på området gennemføres og håndhæves korrekt.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b)  Det er afgørende at sikre, at den eksisterende affaldslovgivning gennemføres og håndhæves korrekt.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33c)  Dette direktiv er vedtaget under hensyntagen til forpligtelserne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning og bør gennemføres og anvendes i henhold til vejledningen i denne aftale.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)  Artikel 2, stk. 2, litra b), affattes således:

"b)   animalske biprodukter, herunder forarbejdede produkter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen dem, der er bestemt til forbrænding, deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg"

"b)   animalske biprodukter, herunder forarbejdede produkter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen dem, der er bestemt til forbrænding eller deponering"

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1a – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommunalt affald som defineret i dette direktiv skal betragtes som værende neutralt med hensyn til, om den operatør, der håndterer affaldet, har status som offentlig eller privat aktør.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) Følgende nummer indsættes:

 

"1b)  "handels- og industriaffald": ikkefarligt blandet affald og særskilt indsamlet affald i større mængder end kommunalt affald fra kommercielle og industrielle aktiviteter og/eller lokaliteter og herunder papir og pap, glas, metal, plast, bioaffald, træ og storskrald.

 

Handels- og industriaffald omfatter ikke kommunalt affald, bygge- og nedrivningsaffald, affald fra spildevandsledninger og spildevandsbehandling og herunder spildevandsslam"

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a b) Følgende nummer indsættes:

 

"1c)  "henkastning af affald": enhver tilsigtet eller utilsigtet handling eller undladelse fra en fysisk persons side, der resulterer i efterladt affald, uanset om handlingen eller udeladelsen er tilsigtet eller utilsigtet"

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra a c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a c) Følgende nummer indsættes:

 

"1d) "madspild": fødevarer, der tages ud af eller bortskaffes i fremstillings-, forarbejdnings-, detail- eller forbrugerleddet samt fødevaretab i hele fødevareproduktions- og forsyningskæden, herunder primærproduktions-, transport- og opbevaringstab samt landbrugsprodukter, der bevidst ikke høstes eller går tabt efter høst"

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra c

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder og andet affald med lignende bionedbrydelige egenskaber, der med hensyn til type, sammensætning og mængde er sammenligneligt"

4)  "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, ikke-animalsk landbrugsaffald (herunder tab efter høst), mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareproduktions- og fødevareforarbejdningsvirksomheder og andet affald med lignende bionedbrydelige egenskaber og komposteringsevne, der med hensyn til type og sammensætning er sammenligneligt"

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a)  "bygge- og nedrivningsaffald": affald henhørende under kategorierne for bygnings- og nedrivningsaffald i den affaldsliste, der er vedtaget i henhold til artikel 7"

4a)  "bygge- og nedrivningsaffald": affald henhørende under kategorierne for bygnings- og nedrivningsaffald, herunder lette materialer, i den affaldsliste, der er vedtaget i henhold til artikel 7"

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)   Følgende nummer indsættes:

 

"4b)  "permanente materialer": materialer, som, når de først er fremstillet, kan genanvendes, uden at kvaliteten forringes, uanset hvor ofte materialet genanvendes"

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra d b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  Følgende nummer indsættes:

 

"9a)  "udvidet producentansvar": producentens fulde eller delvise driftsmæssige og/eller finansielle ansvar for et produkt udvidet til den fase af et produkts livscyklus, der ligger efter forbrugsfasen, som middel til at medlemsstaterne kan opfylde Unionens mål på affaldsområdet og øge andelen af genbrug og genanvendelse"

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra e

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "forberedelse med henblik på genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor affald, produkter eller produktkomponenter, der er indsamlet af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer, forberedes, således at de genbruges uden anden forbehandling"

16)  "forberedelse med henblik på genbrug": enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de genbruges uden anden forbehandling

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra e a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)   Følgende nummer indsættes:

 

"16a)  "fortynding": blanding af affald med et eller flere materialer eller andet affald med det formål at reducere koncentrationen, uden kemisk omdannelse, af de komponenter, der forefindes i affaldet, med henblik på at sende det fortyndede affald til forarbejdnings- eller genanvendelsesprocesser, som ville være forbudte for ikke-fortyndet affald" 

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f

Directive 2008/98/CE

Artikel 3 – nr. 17a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17a)  "endelig genanvendelsesproces": genanvendelsesproces, der begynder, når der ikke længere er brug for mekanisk sortering, og affaldsmaterialer indgår i en produktionsproces og effektivt omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer

17a)  "endelig genanvendelsesproces": genanvendelsesproces, der begynder, når der ikke længere er brug for mekanisk sortering, og når affald og affaldsmaterialer, der anses for at være ophørt med at være affald i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, indgår i en produktionsproces og effektivt omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 17 b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)   Følgende nummer indsættes:

 

"17ba)  "organisk genanvendelse": aerob (dvs. kompostering) behandling af affaldets bionedbrydelige dele både privat og under kontrollerede forhold og ved anvendelse af enten mikroorganismer eller orme, hvorved der produceres kompost. Deponering betragtes ikke som organisk genanvendelse"

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f b (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)   Følgende nummer tilføjes:

 

"20a)   "dekontaminering": enhver operation, der består i at fjerne eller behandle uønskede farlige komponenter eller forurenende stoffer fra affald med henblik på at nedbryde dem"

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f c (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)   Følgende nummer tilføjes:

 

"20b)  "rekonditionering": den proces, hvorved et produkt bringes tilbage i en tilfredsstillende driftsklar stand ved hjælp af genopbygning eller reparation af vigtige komponenter, der er tæt på at svigte"

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 – litra f d) (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 3 – nr. 20 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  Følgende nummer tilføjes:

 

"20c)  "olieaffald, der kan indsamles": olieaffald, der kan indsamles, typisk 50 % af det årlige forbrug af smøremidler i medlemsstaterne"

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne gør brug af passende økonomiske instrumenter for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet.

3.  For at bidrage til de fastsatte mål i nærværende direktiv og skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet gør medlemsstaterne brug af passende økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger. Medlemsstaterne kan til dette formål anvende de i bilag VIa fastsatte økonomiske instrumenter eller andre foranstaltninger.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke instrumenter, der er indført i henhold til dette stykke, senest den [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato."

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de specifikke instrumenter eller andre foranstaltninger, der er indført i henhold til dette stykke, senest den [indsæt dato 18 måneder efter dette direktivs ikrafttrædelse] og hvert femte år efter denne dato.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

 

"3a.   Affald skal sorteres før energiudnyttelse eller endelig bortskaffelse i deponeringsanlæg for at understøtte effektiv udvinding af genanvendelige materialer. De bionedbrydelige dele skal også behandles.

 

Uanset første afsnit kan særskilt indsamlet bioaffald undtagelsesvist sendes til anaerob nedbrydning eller andre procesanlæg, som anvender bionedbrydeligt affald som eneste input, forudsat at bioaffaldets kvalitet opfylder de pågældende anlægs krav."

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande.

2.  Rådet og Europa-Parlamentet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og med bistand fra Kommissionen de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for specifikke stoffer eller genstande.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 5 – litra a – nr. i

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra - a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  affaldet har været genstand for forberedelse med henblik på genbrug

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 5 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for visse typer affald. Disse nærmere kriterier skal om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens miljøskadelige virkninger.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a med henblik på at fastsætte de nærmere kriterier for anvendelse af betingelserne i stk. 1 for visse typer affald. Der skal tages hensyn til specifikke kriterier for affaldsfasens ophør ved visse materialer såsom tilslag/fyldstof, papir, glas, metal, plast, dæk og tekstiler. Disse nærmere kriterier skal om nødvendigt omfatte grænseværdier for forurenende stoffer og skal tage hensyn til stoffets eller genstandens miljøskadelige virkninger.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 – litra - a (nyt)

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a)  Stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1.  For at styrke genbrug og forebyggelsen, genanvendelsen og anden nyttiggørelse af affald kan medlemsstaterne træffe lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter (produktets producent) har et udvidet producentansvar."

"1.  For at styrke genbrug og forebyggelsen, genanvendelsen og anden nyttiggørelse af affald træffer medlemsstaterne lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter (produktets producent) har et udvidet producentansvar."

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 – litra a

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan omfatte fastlæggelse af ordninger for udvidet producentansvar, der fastlægger specifikke operationelle og finansielle forpligtelser for producenter af produkter.

Sådanne foranstaltninger skal omfatte fastlæggelse af ordninger for udvidet producentansvar, der fastlægger specifikke operationelle, organisatoriske og finansielle forpligtelser for producenter af produkter, og hvor producentens ansvar udvides til den del af et produkts livscyklus, som følger efter forbrugerleddet. Producentansvar skal sigte mod at omfatte alle produkter, der bringes i omsætning.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 – litra b

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan blandt andet fremme udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter med flere anvendelser, der er teknisk holdbare, og som, efter at de er blevet til affald, er egnet til forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse for at lette en korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet. Foranstaltningerne bør tage højde for produkternes indvirkning i hele deres livscyklus.

Sådanne foranstaltninger skal blandt andet fremme udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter med flere anvendelser, der er teknisk holdbare og let kan repareres, og som, efter at de er blevet til affald og er blevet forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt, er egnet til at blive gjort tilgængelige på markedet eller bragt i omsætning for at lette en korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet. Foranstaltningerne skal tage højde for produkternes indvirkning i hele deres livscyklus, for affaldshierarkiet og for relevante EU-lovregler og normer, der allerede gælder for produkterne.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 7 – litra c

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tilrettelægger udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og de aktører, der deltager i ordninger for udvidet producentansvar, om den praktiske gennemførelse af de krav, der er omhandlet i artikel 8a, og om bedste praksis for at sikre en passende forvaltning af og et grænseoverskridende samarbejde mellem ordningerne for udvidet producentansvar. Dette omfatter blandt andet udveksling af oplysninger om organisatoriske karakteristika ved og overvågning af producentansvarsorganisationer, udvælgelse af operatører, der håndterer affald, og forebyggelse af henkastning af affald. Kommissionen offentliggør resultaterne af denne udveksling af oplysninger.

5.  Kommissionen tilrettelægger udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og de aktører, der deltager i ordninger for udvidet producentansvar, om den praktiske gennemførelse af de krav, der er omhandlet i artikel 8a, og om bedste praksis for at sikre en passende forvaltning af og et grænseoverskridende samarbejde mellem ordningerne for udvidet producentansvar. Dette omfatter blandt andet udveksling af oplysninger om organisatoriske karakteristika ved og overvågning af producentansvarsorganisationer, udvælgelse af operatører, der håndterer affald, og forebyggelse af henkastning af affald. Kommissionen offentliggør resultaterne af denne udveksling af oplysninger og kan udstikke retningslinjer om relevante aspekter.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  nøje fastlægger roller og ansvarsområder for producenter af produkter, der markedsfører varer i Unionen, organisationer, der varetager udvidet producentansvar på disses vegne, private eller offentlige aktører på affaldsområdet, lokale myndigheder og, hvor det er relevant, anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug

-  nøje fastlægger roller og ansvarsområder for producenter af produkter, der markedsfører varer i Unionen (dvs. alle fysiske eller juridiske personer, der erhvervsmæssigt udvikler, fremstiller, forarbejder, behandler, sælger eller importerer produkter), organisationer, der varetager udvidet producentansvar på disses vegne, private eller offentlige aktører på affaldsområdet, lokale myndigheder, distributører og detailhandlende, slutbrugere og forbrugere, genbrugs- og reparationsnetværk og anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  fastlægger målbare mål for affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet, der som minimum sigter mod at nå de kvantitative mål, der er relevante for ordningen i dette direktiv og direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU

-  fastlægger målbare mål for forebyggelse, genbrug, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald samt minimumsmål for genanvendt indhold for plast, der som minimum sigter mod at nå de kvantitative mål, der er relevante for ordningen i dette direktiv og direktiv 94/62/EF, 2000/53/EF, 2006/66/EF og 2012/19/EU, samt andre mål, der anses for relevante for ordningen

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  etablerer et rapporteringssystem til at indsamle data om de produkter, der markedsføres i Unionen af producenter omfattet af det udvidede producentansvar. Når disse produkter bliver til affald, skal rapporteringssystemet sikre, at der indsamles data om indsamling og behandling af dette affald og angives materialestrømme, hvor det er relevant

-  etablerer et rapporteringssystem til at indsamle data om de produkter, eller, hvor det er relevant, den emballage, der markedsføres i Unionen af producenter omfattet af det udvidede producentansvar. Når disse produkter, eller, hvor det er relevant, denne emballage bliver til affald, skal rapporteringssystemet sikre, at der indsamles data om indsamling og behandling af dette affald og angives materialestrømme, hvor det er relevant

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 1 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  sikrer ligebehandling og ikkeforskelsbehandling mellem producenter af produkter og for så vidt angår små og mellemstore virksomheder.

-  sikrer ligebehandling og ikkeforskelsbehandling mellem producenter af produkter, aktører på affaldsområdet og operatører inden for genanvendelse og for så vidt angår små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 1 – stk. 1 – led 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  indeholder krav til forbedret produktdesign (miljøvenligt design) med henblik på forebyggelse af affald og ikke blot genanvendelse og nyttiggørelse af materialer, herunder optimeret behandling af udtjente produkter, for at tilskynde til øget materialeeffektivitet og belønne producentens indsats, der tager højde for produkternes genbrugs- og reparationsmuligheder samt genanvendelighed

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  råder over de nødvendige operationelle og finansielle midler til at opfylde sine forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar

b)  råder over de nødvendige operationelle, organisatoriske og finansielle midler til at opfylde sine forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  dækker alle udgifter til affaldshåndtering for de produkter, producenten markedsfører i Unionen, herunder følgende:

a)  dækker følgende udgifter til affaldshåndtering for de produkter, producenten markedsfører i Unionen:

-   udgifter til særskilte indsamlings-, sorterings- og behandlingsoperationer, der kræves for at opfylde målene for affaldshåndtering i stk. 1, andet led, idet der tages hensyn til indtægterne fra genbrug eller salg af sekundære råstoffer fra deres produkter

-   udgifter til særskilt indsamling, sortering med henblik på genanvendelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, genanvendelse og andre nyttiggørelsesoperationer, der kræves for at opfylde målene for affaldshåndtering i stk. 1, andet led, idet der tages hensyn til indtægterne fra genbrug eller salg af sekundære råstoffer fra deres produkter

–  udgifter til levering af relevante oplysninger til affaldsindehavere i overensstemmelse med stk. 2

–  udgifter til levering af relevante oplysninger til affaldsindehavere i overensstemmelse med stk. 2

–  udgifter til indsamling og rapportering af data i overensstemmelse med stk. 1, tredje led

–  udgifter til indsamling og rapportering af data i overensstemmelse med stk. 1, tredje led

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  moduleres på grundlag af de faktiske omkostninger, der er forbundet med bortskaffelse af individuelle produkter eller grupper af lignende produkter, navnlig ved at tage hensyn til deres genbrugsmuligheder og genanvendelighed

b)  moduleres på grundlag af de faktiske omkostninger, der er forbundet med bortskaffelse af individuelle produkter eller grupper af lignende produkter, navnlig ved at tage hensyn til deres genbrugs- og reparationsmuligheder, genanvendelighed, indhold af farlige stoffer og brugen af permanente materialer, som kan genanvendes flere gange uden at miste deres egenskaber. For at skabe optimale markedsbetingelser for producenterne, så de kan drage fordel af en sådan modulering, skal der indføres en række kriterier som grundlag for denne modulering og metoder til beregning heraf for Unionens indre marked. Senest den [to år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv] foretager Kommissionen en undersøgelse og etablerer en multistakeholderplatform i samarbejde med medlemsstaterne og relevante erhvervssektorer for at fastlægge disse kriterier og vedtager gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører en passende overvågnings- og håndhævelsesramme med henblik på at sikre, at producenter af produkter opfylder deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar, at de finansielle midler anvendes korrekt, og at alle de aktører, der deltager i gennemførelsen af ordningen, rapporterer pålidelige data.

Medlemsstaterne indfører en passende overvågnings- og håndhævelsesramme med henblik på at sikre, at producenter af produkter opfylder deres forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar, at de finansielle midler anvendes korrekt, og at alle de aktører, der deltager i gennemførelsen af ordningen, rapporterer pålidelige data. Når et produkt er omfattet af en ordning for udvidet producentansvar, sørger medlemsstaterne for, at behandlingen af det restaffald, som produceres som led i processerne for genbrug og forberedelse med henblik på genbrug af produktet, er omfattet af gebyret for det udvidede producentansvar.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 8

Direktiv 2008/98/EF

Artikel 8a – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag