Menettely : 2015/0275(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0034/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0034/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Äänestysselitykset
PV 18/04/2018 - 12.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

MIETINTÖ     ***I
PDF 1555kWORD 320k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Simona Bonafè

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0595),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0382/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin ja Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 15. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0034/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksen toisella ehdotuksella, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1)  Tämän direktiivin tavoitteena on säätää toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia, vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta sekä varmistamalla, että jäte katsotaan kiertotaloutta unionissa edistäväksi resurssiksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a)  Koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava määrä luonnonvaroja on nopeasti ehtymässä lyhyellä aikavälillä, keskeisenä haasteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon resursseja unionissa ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta.

Perustelu

On tärkeää korostaa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa laajempaa suunnitelmaa ja painottaa niitä mahdollisuuksia, joita jätepuitedirektiivin tarkistaminen tarjoaa tämän siirtymisen tehostamiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b)  Kiertotalous tarjoaa paikallistalouksille merkittäviä mahdollisuuksia sekä mahdollisuuden luoda kaikkia asianomaisia sidosryhmiä hyödyttävä tilanne.

Perustelu

On tärkeää korostaa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa laajempaa suunnitelmaa ja painottaa niitä mahdollisuuksia, joita jätepuitedirektiivin tarkistaminen tarjoaa tämän siirtymisen tehostamiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 c) Jätehuolto olisi muutettava kestäväksi materiaalien hallinnaksi. Direktiivin 2008/98/EY tarkistaminen tarjoaa siihen mahdollisuuden.

Perustelu

On tärkeää korostaa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa laajempaa suunnitelmaa ja painottaa niitä mahdollisuuksia, joita jätepuitedirektiivin tarkistaminen tarjoaa tämän siirtymisen tehostamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 d)   Jotta siirtyminen kiertotalouteen on menestyksekäs, jätedirektiivien tarkistamisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon lisäksi myös komission tiedonanto ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön. Toimintasuunnitelmalla olisi myös lisättävä kiertotalouden sekä energia-, ilmasto-, maatalous-, teollisuus- ja tutkimuspolitiikan välistä johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä ja synergiaa.

Perustelu

On selkeästi varmistettava eri politiikanalojen välinen johdonmukaisuus, yhtenäisyys ja synergia.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 e)  Euroopan parlamentti hyväksyi 9 päivänä heinäkuuta 2015 resurssitehokkuutta ja kiertotalouteen siirtymistä koskevan päätöslauselman1 a, jossa se korosti erityisesti tarvetta asettaa jätteiden vähentämistä koskevia sitovia tavoitteita, kehittää jätteiden syntymistä ehkäiseviä toimia ja esittää selvät ja yksiselitteiset määritelmät.

 

_______________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun tehostamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi, unionin tuontiresurssiriippuvuuden vähentämiseksi, uusien taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Todellisen kiertotalouden aikaansaamiseksi on toteutettava kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia lisätoimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden koko elinkaareen siten, että voidaan säästää resursseja ja tehdä kierrosta suljettu. Resurssien tehokkaamman käytön parantaminen tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Pyrkiminen entistä tehokkaammin kiertotalouteen siirtymiseen voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 2‑4 prosenttia vuosittain, mikä on selkeä kannustin kiertotalouteen investoimiselle. Resurssituottavuuden lisääminen tehokkuutta parantamalla ja resurssihävikkiä vähentämällä saattaa alentaa merkittävästi sekä resurssien kulutusta että kasvihuonekaasupäästöjä. Siksi kiertotalouden olisi oltava ilmastopolitiikan olennainen osa, koska kiertotalous luo synergiaa, kuten luonnonvarojen kestävää hallintaa edistävän kansainvälisen paneelin raporteissa korostetaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b) Kiertotaloudessa olisi otettava huomioon seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset vaatimukset, joiden mukaan on kehitettävä myrkyttömien materiaalien kiertoa niin, että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja luotettavana raaka-ainelähteenä unionissa.

Perustelu

EU:n olisi keskityttävä luomaan puhdas kiertotalous ja torjuttava mahdollinen merkittävä riski siitä, että yleisö ja markkinat menettäisivät luottamuksensa kierrätettyihin materiaaleihin ja samalla jäteongelmasta syntyisi loputon perintö. Kierrättäjien suurimpia ongelmia ovat materiaalien sisältämät vaaralliset aineet. EU:n olisi keskityttävä näiden vaarallisten aineiden poistamiseen tuotteista ja jätteistä eikä se saisi vaarantaa kansanterveyttä ja ympäristöä vapauttamalla tietynlaiset yritykset tai tuotteet turvallisuusvaatimuksilta ja tekemällä tällaisten saastuneiden materiaalien tunnistamisesta mahdotonta tulevaisuudessa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY jätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi muutettava, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.

2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY14 jätteen valmistelulle uudelleenkäyttöön ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi lisättävä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen, toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätettä voidaan pitää hyödyllisenä resurssina.

__________________

__________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa. Yhdyskuntajätteen osuus unionissa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on

3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita ja antaa taloudellista ja poliittista tukea toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alemmille tasoille jätehierarkiassa. Tässä yhteydessä on myös erittäin tärkeää käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoja siihen, että rahoitetaan jätteiden syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämistä, jotta asiaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. On myös olennaista, että jäsenvaltiot tarkistavat nykyisiä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmiaan tämän direktiivin mukaisesti ja mukauttavat investointejaan vastaavasti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Yhdyskuntajätteen osuus unionissa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on 7–10 prosenttia; Tämä jätevirta on kuitenkin yksi hankalimmista käsitellä ja sen käsittelytapa antaakin yleensä selkeän kuvan maan jätehuoltojärjestelmän laadusta kokonaisuudessaan. Yhdyskuntajätehuollon haasteet johtuvat yhdyskuntajätteen monimutkaisesta ja sekalaisesta koostumuksesta, syntyvän jätteen sijainnista lähellä kansalaisia sekä suuresta julkisesta näkyvyydestä. Tämän seurauksena sen käsittely edellyttää erittäin monimuotoista jätehuoltojärjestelmää ja tehokasta keräysjärjestelmää, kansalaisten ja yritysten aktiivista osallistumista, erityisjätteen koostumukseen mukautettua infrastruktuuria sekä yksityiskohtaista rahoitusjärjestelmää. Maat, jotka ovat kehittäneet tehokkaita yhdyskuntajätehuoltojärjestelmiä, hoitavat yleensä paremmin koko jätehuoltonsa.

4)  Yhdyskuntajätteen osuus unionissa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on 7–10 prosenttia; Tämä jätevirta on kuitenkin yksi hankalimmista käsitellä ja sen käsittelytapa antaakin yleensä selkeän kuvan maan jätehuoltojärjestelmän laadusta kokonaisuudessaan. Yhdyskuntajätehuollon haasteet johtuvat yhdyskuntajätteen monimutkaisesta ja sekalaisesta koostumuksesta, syntyvän jätteen sijainnista lähellä kansalaisia, suuresta julkisesta näkyvyydestä sekä ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvista vaikutuksista. Tämän seurauksena sen käsittely edellyttää erittäin monimuotoista jätehuoltojärjestelmää ja tehokasta keräysjärjestelmää, vaikuttavaa lajittelujärjestelmää, jätevirtojen asianmukaista jäljittämistä, kansalaisten ja yritysten aktiivista osallistumista, erityisjätteen koostumukseen mukautettua infrastruktuuria sekä yksityiskohtaista rahoitusjärjestelmää. Maat, jotka ovat kehittäneet tehokkaita yhdyskuntajätehuoltojärjestelmiä, hoitavat yleensä paremmin koko jätehuoltonsa, mukaan lukien kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Asianmukainen yhdyskuntajätehuolto ei kuitenkaan riitä vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään resurssina. Tämän siirtymisen käynnistämiseksi tarvitaan myös elinkaariajattelun soveltamista tuotteisiin ja jätteeseen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Kokemus on osoittanut, että sekä julkiset että yksityiset järjestelmät voivat auttaa kiertotalouden aikaansaamisessa, ja päätökseen tietyn järjestelmän käyttämisestä vaikuttavat usein maantieteelliset ja rakenteelliset olosuhteet. Tässä direktiivissä esitetyt säännökset mahdollistavat sekä järjestelmän, jossa päävastuu yhdyskuntajätteen keruusta on kunnalla, että järjestelmän, jossa tällaiset palvelut hankitaan yksityisiltä toimijoilta. Järjestelmästä toiseen siirtymistä koskevan valinnan olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuulle.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen, lopullisen kierrätysprosessin sekä maantäyttötoimien määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.

5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, kaupan ja teollisuuden jätteen, rakennus- ja purkujätteen, uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan, orgaanisen kierrätyksen, lopullisen kierrätysprosessin, maantäyttötoimien, lajittelun, roskien, ja elintarvikejätteen määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Komission olisi jäsenvaltioiden ilmoitusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tapahtuneen kehityksen perusteella tarkasteltava säännöllisesti uudelleen ohjeita, jotka koskevat direktiivin 2008/98/EY keskeisten säännösten tulkintaa, jotta jätteen ja sivutuotteiden käsitteitä voidaan parantaa, mukauttaa ja yhdenmukaistaa kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanon edistämiseksi komission olisi jäsenvaltioiden ilmoitusten ja unionin tuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella tarkistettava säännöllisesti direktiivin 2008/98/EY keskeisten säännösten tulkintaa koskevia suuntaviivoja jätteen ja sivutuotteen käsitteiden yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioissa.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b)  Jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY ja tähän liittyvien unionin säädösten, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 b, välinen johdonmukaisuus olisi varmistettava. Näillä säädöksillä olisi varmistettava erityisesti ”jätteen”, ”jätehierarkian” ja ”sivutuotteen” määritelmien johdonmukainen tulkinta ja soveltaminen.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c)  Vaarallinen ja vaaraton jäte olisi yksilöitävä komission päätöksen 2014/955/EU1 a ja komission asetuksen (EU) N:o 1357/20141 b mukaisesti.

 

______________

 

1 a Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44).

 

1 b Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 89).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)   Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 2008/98/EY vahvistettavan yhdyskuntajätteen määritelmän oltava yhdenmukainen Euroopan tilastotoimiston (Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.

6)   Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 2008/98/EY yhdyskuntajätteen määritelmä yhdenmukaistettava Euroopan tilastotoimiston (Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet.

7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti rahoituksellisilla kannustimilla ja talous- ja sääntelykannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät, elintarvikkeiden lahjoittamisen helpottaminen ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen voitava soveltaa tämän direktiivin ohjeellisessa liitteessä tarkoitettuja taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla saadaan korkealaatuisia lajiteltuja materiaaleja.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a)  Jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön toimenpiteitä sellaisten tuotteiden kehittämisen, tuotannon ja markkinoinnin edistämiseksi, jotka ovat monikäyttöisiä, teknisesti kestäviä ja helposti korjattavissa ja jotka jätteeksi muututtuaan ja valmistelun uudelleenkäyttöön jälkeen soveltuvat uudelleen markkinoille saatettaviksi. Kyseisissä toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan sekä jätehierarkia.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Jotta voitaisiin tarjota uusioraaka-ainemarkkinoilla toimiville toiminnanharjoittajille varmempaa tietoa siitä, ovatko aineet tai esineet jätettä tai muuta kuin jätettä, ja edistää yhdenvertaisia toimintaolosuhteita, on tärkeää vahvistaa unionin tasolla yhdenmukaiset edellytykset, joiden perusteella aineet tai esineet määritellään sivutuotteiksi ja joiden perusteella hyödynnetyn jätteen voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä. Sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan tai unionin ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset perusteet, joiden mukaan tällaisia yhdenmukaisia edellytyksiä sovelletaan tiettyihin jätteisiin, mukaan lukien käyttö erityiseen tarkoitukseen.

8)  Jotta voitaisiin tarjota uusioraaka-ainemarkkinoilla toimiville toiminnanharjoittajille varmempaa tietoa siitä, ovatko aineet tai esineet jätettä tai muuta kuin jätettä, ja edistää yhdenvertaisia toimintaolosuhteita, on tärkeää vahvistaa selkeät säännöt, joiden perusteella aineet tai esineet määritellään sivutuotteiksi ja joiden perusteella hyödynnetyn jätteen voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Aineita ja esineitä, jotka ovat syntyneet tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut kyseisen aineen tai esineen tuottaminen, olisi yleisesti ottaen pidettävä tiettyjen yhdenmukaistettujen edellytysten täyttyessä ja ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden korkea taso unionissa varmistaen sivutuotteina, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, jotta voidaan vahvistaa yksityiskohtaisia perusteita sivutuotteen aseman soveltamiselle siten, että etusijalle asetetaan kyseisen teollisen toiminnan ja maatalouden symbioosin hyviksi havaitut ja toisinnettavissa olevat käytännöt. Ellei tällaisia perusteita ole, jäsenvaltioiden olisi tapauskohtaisesti voitava vahvistaa yksityiskohtaisia perusteita sivutuotteen aseman soveltamiselle.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b)  Komissiolle olisi yleisesti ottaen siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhdenmukaisia säännöksiä jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan aseman myöntämiseksi tietyntyyppisille jätteille, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso koko unionissa. Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia erityisperusteita olisi harkittava ainakin kiviainekselle, paperille, lasille, metallille, renkaille ja tekstiileille. Kun perusteita ei ole laadittu unionin tasolla, jäsenvaltioiden olisi tiettyjen unionin tasolla asetettujen edellytysten mukaisesti voitava vahvistaa kansallisella tasolla jätteeksi luokittelun päättymisen yksityiskohtaiset perusteet tietyille jätteille. Kun tällaisia yksityiskohtaisia perusteita ei ole vahvistettu myöskään kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hyödynnetyn jätteen katsotaan lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää unionin tason erityisehdot, jotka jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi varmennettava tapauskohtaisesti. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yleisiä vaatimuksia, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät 6 artiklan mukaisia teknisiä määräyksiä.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 c)  Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.

Perustelu

REACH-asetusta ei sovelleta jätteisiin, kuten 2 artiklan 2 kohdassa säädetään: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY määritelty jäte ei ole tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine”.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 d)  Siirtymisessä kiertotalouteen olisi hyödynnettävä laaja-alaisesti digitaalisia innovaatioita. Tätä varten olisi kehitettävä sähköisiä välineitä, kuten verkkopohjainen foorumi uutena resurssina myytävän jätteen kauppaan, jotta helpotetaan kauppaan liittyviä toimia ja vähennetään toimijoiden hallinnollista rasitusta ja lisätään näin teollista symbioosia.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 e)  Tässä direktiivissä olevilla laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla säännöksillä pyritään tukemaan sellaisten tavaroiden suunnittelua ja tuotantoa, joissa otetaan täysin huomioon materiaalien tehokas käyttö tuotteiden koko elinkaaren ajan ja helpotetaan sitä, mukaan lukien tavaroiden korjaaminen, uudelleenkäyttö, purkaminen ja kierrätys, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa tavaroiden vapaalle liikkumiselle sisämarkkinoilla. Laajennettu tuottajan vastuu merkitsee henkilökohtaista velvoitetta tuottajille, joiden olisi katsottava olevan vastuussa markkinoille saattamiensa tuotteiden käsittelystä käyttöiän lopussa. Tuottajien olisi kuitenkin voitava huolehtia vastuustaan erikseen tai yhdessä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien käyttöön ottaminen ainakin pakkauksia, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja ja romuajoneuvoja varten.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 f)   Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät olisi miellettävä jäsenvaltioiden käyttöön ottamiksi säännöiksi, joilla varmistetaan, että tuotteiden tuottajilla on taloudellinen ja/tai toiminnallinen vastuu tuotteen elinkaaren kuluttajan jälkeisestä vaiheesta. Nämä säännöt eivät saisi estää tuottajia täyttämästä näitä velvoitteita joko erikseen tai yhdessä.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevat vähimmäisedellytykset. Näillä vaatimuksilla olisi alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta sekä varmistettava yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia ottamaan suunnittelussa paremmin huomioon tuotteiden kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin.

9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien vähimmäisedellytykset riippumatta siitä, onko kyse erillisestä vai yhteisestä vastuusta. On erotettava toisistaan vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin järjestelmiin, ja vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan ainoastaan yhteisiin järjestelmiin. Kaikilla näillä vaatimuksilla olisi kuitenkin alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta toteuttamalla toimenpiteitä, joilla esimerkiksi edistetään erilliskeräyksen ja lajittelun toteutuksen parantamista, varmistetaan kierrätyksen laadun parantaminen, autetaan varmistamaan uusioraaka-aineiden kustannustehokas saanti ja varmistetaan yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja sähköistä kauppaa käyville yrityksille, sekä vältetään esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Näillä vaatimuksilla olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia kehittämään älykkäitä liiketoimintamalleja ja ottamaan tuotteidensa suunnittelussa huomioon jätehierarkia edistämällä kestävyyttä, kierrätettävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä ja korjattavuutta. Niillä olisi kannustettava vaiheittain korvaamaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut erityistä huolta aiheuttavat aineet, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita ja menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia. Riippumattomien viranomaisten olisi valvottava laajennettua tuottajan vastuuta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämistä, josta ei saisi aiheutua suhteetonta taloudellista tai hallinnollista rasitusta julkisille elimille, talouden toimijoille eikä kuluttajille. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Tässä direktiivissä olevia tuottajan laajennettua vastuuta koskevia säännöksiä olisi sovellettava rajoittamatta muissa unionin säädöksissä olevien tuottajan laajennettua vastuuta koskevien säännösten soveltamista, etenkin kun on kyse erityisiä jätevirtoja koskevista säännöksistä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b)  Komission olisi viipymättä hyväksyttävä suuntaviivoja, jotka koskevat tuottajien osallistumista laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien mukauttamiseen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa tämän direktiivin täytäntöönpanossa sisämarkkinoiden edistämiseksi. Komission olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden varmistamiseksi hyväksyttävä tähän tarkoitukseen soveltuvat yhdenmukaistetut perusteet delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 c)  Kun otetaan käyttöön laajennetun tuottajan vastuun yhteisen täytäntöönpanon järjestelmiä, jäsenvaltioiden olisi toteutettava turvatoimia, joilla estetään sopimuspuolten ja laajennettua tuottajan vastuuta käsittelevien organisaatioiden väliset eturistiriidat.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi ja arvioivat tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita.

10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia, edistää kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä korkealaatuisia materiaaleja sekä vähentää riippuvuutta yhä harvinaisemmiksi käyvien raaka-aineiden tuonnista. Tässä innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen on keskeisessä asemassa. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot asettavat ehkäisemistä koskevia tavoitteita ja toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ja roskaamisen ehkäisemiseksi, mukaan lukien taloudellisten välineiden käyttö ja muut toimenpiteet, joilla korvataan vaiheittain asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut erityistä huolta aiheuttavat aineet, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia, torjutaan käyttöiän tarkoituksellista päättymistä ja lisätään kuluttajan vaikutusmahdollisuuksia parantamalla tuotteita koskevaa tiedottamista ja edistetään jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia tiedotuskampanjoita. Jäsenvaltioiden olisi myös seurattava ja arvioitava tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon sekä jätteen syntymisen vähentämisen edistymistä ja pyrittävä irrottamaan jätteen syntyminen talouskasvusta. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita ja menetelmiä.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a)  Kestävyyden edistäminen tuotannossa ja kulutuksessa voi merkittävästi ehkäistä jätteen syntymistä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla parannetaan kuluttajien tietoisuutta jätteen syntymisen ehkäisemisestä ja kannustetaan heitä parantamaan resurssitehokkuutta entistä aktiivisemmin.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b)  Jätteen alkuperäinen tuottaja on keskeisessä asemassa jätteen syntymisen ehkäisemisessä ja lajittelun ensimmäisessä vaiheessa.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  Ruuan hävikin vähentämiseksi ja elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi koko toimitusketjussa olisi otettava käyttöön elintarvikejätehierarkia 4 a artiklassa esitetyllä tavalla.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen primäärituotannossa, jalostus- ja valmistusteollisuudessa, vähittäismyynnissä ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja mitattava elintarvikejätteen määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi EU:ssa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja joka toinen vuosi.

12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava kaiken elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä elintarvikehävikin ehkäiseminen koko toimitusketjussa, mukaan lukien alkutuotannossa, kuljetuksen aikana sekä varastoinnin aikana syntyvä hävikki. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristöhyödyt ja sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä, mukaan lukien tiedottamiskampanjat, jotka koskevat elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä näillä toimenpiteillä siihen, että koko unionin tasolla kyetään vähentämään elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden olisi myös mitattava elintarvikejätteen ja elintarvikehävikin määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Tämän edistymisen mittaamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi EU:ssa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhteinen menetelmä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja vuosittain.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)   Jäsenvaltioiden olisi elintarvikkeiden tuhlaamisen torjumiseksi laadittava kannustimia elintarvikkeiden vähittäismyynnissä ja elintarvikealan laitoksissa myymättä jääneiden elintarvikkeiden keruuta varten, jotta ne voidaan jakaa hyväntekeväisyysjärjestöille. Elintarvikejätteen vähentämiseksi olisi myös tehokkaammin lisättävä kuluttajien tietämystä vähimmäissäilyvyysajan merkityksestä.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b)  Karjankasvatuksen tärkein tehtävä kiertotaloudessa on ihmisravinnoksi kelpaamattoman aineksen (kuten ruohon, sivutuotteiden ja kasvijätteen) muuntaminen ravinnoksi. Tästä syystä viljan syöttämistä eläimille olisi vähennettävä, sillä se on energian ja proteiinin hukkakäyttöä ja näin ollen elintarvikkeiden haaskausta.

Perustelu

Eläinten tarvitsema energiamäärä, jonka ne saavat esimerkiksi rehuviljasta, on huomattavasti suurempi kuin hyöty, jonka ihminen saa lopputuotteista, kuten lihasta, maidosta ja kananmunista.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

13)  Teollisuusjäte, osa kaupallisesta jätteestä ja kaivosjäte ovat koostumukseltaan ja määrältään äärimmäisen vaihtelevia ja myös hyvin erilaisia riippuen jäsenvaltion taloudellisesta rakenteesta, jätettä aiheuttavan teollisuuden tai kaupan alan rakenteesta ja teollisen tai kaupallisen toiminnan määrästä tietyllä maantieteellisellä alueella. Näin ollen suurimmalle osalle teollisuus- ja kaivosjätettä sopivin ratkaisu olisi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevia vertailuasiakirjoja (BREF) hyödyntävä teollisuussuuntautunut lähestymistapa tietyn tyyppisten jätteiden käsittelyyn liittyvien erityiskysymysten käsittelemiseksi16. Teollisuusjätteen ja kaupallisen pakkausjätteen olisi kuitenkin edelleen kuuluttava direktiivien 94/62/EY ja direktiivin 2008/98/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, soveltamisalaan.

13)  Teollisuusjäte, osa kaupallisesta jätteestä ja kaivosjäte ovat koostumukseltaan ja määrältään äärimmäisen vaihtelevia ja myös hyvin erilaisia riippuen jäsenvaltion taloudellisesta rakenteesta, jätettä aiheuttavan teollisuuden tai kaupan alan rakenteesta ja teollisen tai kaupallisen toiminnan määrästä tietyllä maantieteellisellä alueella. Suurimmalle osalle teollisuus- ja kaivosjätettä väliaikainen ratkaisu kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevia vertailuasiakirjoja (BREF) hyödyntävä teollisuussuuntautunut lähestymistapa tietyn tyyppisten jätteiden käsittelyyn liittyvien erityiskysymysten käsittelemiseksi16. Koska teollisuusjäte ja kaupallinen pakkausjäte kuuluvat direktiivin 94/62/EY ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan, komission olisi harkittava sitä, että 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä laaditaan kaupallisen jätteen ja vaarattoman teollisuusjätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat tavoitteet, jotka on tavoitettava vuoteen 2025 ja 2030 mennessä.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Komission olisi edistettävä aktiivisesti jakamistalouden alustoja kiertotalouden liiketoimintamallina. Sen olisi yhdennettävä nykyistä vahvemmin kiertotaloutta koskeva unionin toimintasuunnitelma ja yhteisötaloutta koskevat suuntaviivat ja tutkittava kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, joilla sille voidaan tarjota kannustimia.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b)  Kiertotalouteen siirtymisessä pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian mukaiset älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet ottamalla huomioon erityisesti ympäristönsuojeluun, puhtaisiin energialähteisiin siirtymiseen, alueiden kestävään kehitykseen sekä jäsenvaltioiden työllisyyden kasvuun liittyvät tavoitteet. Kiertotalouden kehittämisessä olisi näin ollen edistettävä myös tähän liittyvien tahojen, kuten pienten ja keskisuurten yritysten, yhteisötalouden yritysten, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sekä jätehuollon parissa alue- ja paikallistasolla toimivien tahojen, osallisuutta globaalin jätehuollon parantamiseksi, prosessien ja tuotteiden innovoinnin edistämiseksi sekä työllisyyden kehittämiseksi asiaankuuluvilla alueilla.

 

 

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi tiukennettava merkittävien ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen saamiseksi.

14)  Yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi tiukennettava vähintään 60 prosenttiin vuoden 2025 osalta ja vähintään 70 prosenttiin vuoden 2030 osalta merkittävien ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen saamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi.

Perustelu

Kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet on nostettava vähintään 60 prosenttiin vuoden 2025 osalta ja 70 prosenttiin vuoden 2030 osalta sen mukaisesti, mitä Euroopan parlamentti totesi 9. heinäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  Jäsenvaltioiden olisi tuettava sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimintoja ja tuotteiden elinkaaren pidentämistä, edellyttäen että tällä ei vaaranneta tuotteiden laatua eikä turvallisuutta. Tällaisia järjestelmiä olisi otettava käyttöön erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tekstiileille, huonekaluille, rakennusmateriaaleille, renkaille ja direktiivin 94/62/EY 5 artiklassa tarkoitetuille pakkauksille.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 b)  Jäsenvaltioiden olisi uudelleenkäytön edistämiseksi voitava asettaa laadullisia tavoitteita ja toteuttaa tarvittavat tuottajia koskevat toimenpiteet, jotta uudelleenkäytön alan toimijat saavat helposti käyttöönsä tuotteiden uudelleenkäytössä tarvittavia käyttöoppaita, varaosia ja teknisiä tietoja.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 C kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 c)  Yhteisötalouden sidosryhmien yritysten rooli uudelleenkäytössä ja valmistelussa uudelleenkäyttöön on tunnustettava ja sitä on vahvistettava. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet edistääkseen yhteisötalouden yritysten roolia tällä alalla, muun muassa taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen, jätteenkeräyspisteisiin pääsyn helpottamisen ja muiden asianmukaisten talous- tai säätelykannustimien avulla. Kiertotalouspaketilla käyttöön otetulla uudella sääntelykehyksellä olisi turvattava näiden sidosryhmien valmiudet jatkaa työtään uudelleenkäytössä ja valmistelussa uudelleenkäyttöön.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 d)  Kiertotalouteen siirtymisessä on monia myönteisiä näkökulmia, sekä taloudellisia (kuten raaka-ainevarojen käytön optimointi), ympäristöön liittyviä (kuten ympäristönsuojelu ja jätteestä aiheutuvan pilaantumisen väheneminen) ja sosiaalisia (kuten sosiaalisesti osallistavien työpaikkojen luomismahdollisuudet ja sosiaalisten yhteyksien kehittäminen). Kiertotalous on yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen perustuvan talouden ajatusmaailman mukaista, ja sen täytäntöönpanolla olisi ensisijaisesti luotava ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 e)  Yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen perustuvan talouden toimijoiden olisi edistettävä toiminnallaan, mukaan lukien valmistelu uudelleenkäyttöön ja itse uudelleenkäyttö, yhteisötaloutta ja yhteisvastuullisuuteen perustuvaa taloutta. Näiden toimintojen jatkuvuus olisi varmistettava unionissa.

Perustelu

Yhteisötaloudella ja yhteisvastuullisuuteen perustuvalla taloudella tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat järjestyneet osuuskunniksi, keskinäisiksi yrityksiksi, järjestöiksi tai säätiöiksi ja joiden sisäinen toiminta ja toiminnot perustuvat yhteisvastuun ja yhteiskunnallisen hyödyllisyyden periaatteille, joilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Tiukentamalla vaiheittain tavoitteita, jotka koskevat yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, olisi varmistettava, että talouden kannalta tärkeät jätemateriaalit käytetään uudelleen ja kierrätetään tehokkaasti ja että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit kanavoidaan takaisiin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen17 täytäntöönpanoa ja kiertotalouden muodostumista.

15)  Tiukentamalla vaiheittain tavoitteita, jotka koskevat yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, olisi varmistettava, että talouden kannalta tärkeät jätemateriaalit valmistellaan uudelleenkäyttöön ja kierrätetään tehokkaasti huolehtien samalla ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisesta suojelemisesta ja että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit kanavoidaan takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen17 täytäntöönpanoa ja kiertotalouden muodostumista.

__________________

__________________

17 COM(2008)0699 ja COM(2014)0297.

17 COM(2008)0699 ja COM(2014)0297.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelma.

16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään ja joiden ei katsottu olevan vaarassa jäädä jälkeen tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Näille jäsenvaltioille olisi myös annettava lisäaikaa vuodelle 2030 asetettujen, valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen, jos niiden ei katsota olevan vaarassa jäädä jälkeen tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelmia, joiden vaikuttavuutta komission olisi arvioitava määriteltyjen perusteiden pohjalta.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a)  Lopullisessa kierrätysprosessissa olisi sovellettava laatustandardeja, jotta voidaan varmistaa laadukkaiden uusioraaka-aineiden talteenotto. Komission olisi pyydettävä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään standardeja sekä lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja että uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten markkinoilla sovellettavien parhaiden tuotantokäytänteiden mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa raportointia koskeva yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi raportoitava siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja mitä voidaan ottaa huomioon tavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin olisi yleensä perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavaan jätteen määrään. Jäsenvaltioille aiheutuvan hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava, tiukkoja ehtoja soveltaen, raportoida kierrätysasteet lajittelulaitosten tuloksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei vähennetä painohävikkiä, joka aiheutuu materiaalin tai aineen lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvissä mekaanisissa ja/tai kemiallisissa muuntamisprosesseissa.

17)  Uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa raportointia koskeva yhteiset säännöt ja ottaa huomioon, että on vältettävä liiallisen hallinnollisen rasituksen sälyttämistä pienille ja keskisuurille toimijoille. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi raportoitava siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja mitä voidaan ottaa huomioon tavoitteen saavuttamisessa. Kierrätettyä yhdyskuntajätettä koskevien laskelmien olisi perustuttava yhteen yhdenmukaistettuun menetelmään, jolla estetään jäsenvaltioita ilmoittamasta käytöstä poistettua jätettä kierrätetyksi jätteeksi. Tätä varten kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin olisi perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavaan jätteen määrään. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei vähennetä painohävikkiä, joka aiheutuu materiaalin tai aineen lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvissä mekaanisissa ja/tai kemiallisissa muuntamisprosesseissa.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Laskettaessa sitä, onko uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, olisi jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, samoin kuin jätteenpolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien nimeämistä sekä laatukriteerit, jotka koskevat tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista.

18)  Valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista koskevien laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komission olisi hyväksyttävä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien, panttijärjestelmien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä, sekä erityissäännöt, jotka koskevat tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista, ja laatukriteerit, jotka koskevat jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjä metalleja. Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon metallien kierrätys esimerkiksi energian talteenottoon perustuvan jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä, kun ne tekevät yhdenmukaistetun laskentamenetelmän hyväksymisen jälkeen laskelmia siitä, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia ja lasia varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista.

20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia, lasia, tekstiilejä ja biojätettä varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen ja kierrätettävä, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista ja niiden polttoa ja sijoittamista kaatopaikalle. Lisäksi olisi kannustettava ja tehostettava mahdollisia keräys- ja kierrätysjärjestelmiä koskevaa tutkimusta muiden virtojen ja uusien materiaalien osalta.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Biotalous on ratkaisevassa asemassa raaka-aineiden saatavuuden varmistamisessa koko unionissa. Yhdyskuntajätteen tehokkaampi käyttö voisi luoda merkittävän kannustimen biotalouden toimitusketjua varten. Kestävä biojätehuolto mahdollistaa erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla lähteillä materiaalien ja hyödykkeiden tuotannossa.

Perustelu

Biotalous on raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen olennainen osatekijä Euroopassa, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa käyttöön tehokasta biojätehuoltoa koskevia uusia vaatimuksia.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 b)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että biojäte kerätään erikseen ja että se kierrätetään orgaanisesti huolehtien ympäristönsuojelun korkeasta tasosta ja asiaa koskevien tiukkojen laatustandardien noudattamisesta, jotta voidaan välttää resursseja jätehierarkian alemmilla tasoilla nielevä jätteenkäsittely, mahdollistaa laadukas kierrätys ja tehostaa laadukkaiden uusioraaka-aineiden talteenottoa.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 c)  Erilliskeräyksestä huolimatta paljon kierrätettävää jätettä päätyy edelleen sekajätteeseen. Laadukkaalla lajittelulla, erityisesti optisella lajittelulla, voidaan lajitella huomattava materiaalimäärä jäännösjätteestä ja sen jälkeen kierrättää ja käsitellä uudelleen uusioraaka-aineiksi. Jäsenvaltioiden olisi siksi toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että myös jäte, jota ei kerätä erikseen, kuitenkin lajitellaan.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 d)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erilliskeräys kotitalouksista peräisin olevaa vaarallista jätettä varten, jotta voidaan välttää se, että yhdyskuntajätteeseen päätyy vaarallisia jätteitä, jotka saattavat heikentää kierrätyksen laatua ja haitata siten uusioraaka-aineiden talteenottoa.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi tarvittaessa ulotettava muihin jätevirtoihin yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa.

21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi ulotettava muihin jätevirtoihin yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Jäteöljyjen erilliskeräyksellä ja uusiokäytöllä on huomattavia talous- ja ympäristöhyötyjä, muun muassa toimitusvarmuuden osalta. On perustettava erilliskeräys ja laadittava tavoitteet jäteöljyjen uusiokäytölle.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin ja kiertotalouteen, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä ensisijaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä ja uudelleenkäyttöä ja vasta tämän jälkeen kierrätystä. Komission olisi jätehierarkian mukaisesti sallittava Horisontti 2020 -ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hyödyntäminen, jotta voidaan kehittää tehokas rahoituskehys, joka auttaa paikallisviranomaisia panemaan täytäntöön tämän direktiivin vaatimukset ja josta voidaan rahoittaa innovatiivisten tekniikoiden ja jätehuollon käyttöönottoa.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristöhyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.

23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta edistetään tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kriittisiä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävien jätteiden kierrätystä ja varmistetaan, että niitä käsitellään tehokkaasti, ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristö- ja terveyshyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.

__________________

__________________

18 COM(2014)0297.

18 COM(2014)0297.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Raaka-ainealoitteen tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi edelleen jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä sellaisten tuotteiden uudelleenkäyttöä, jotka ovat raaka-aineiden tärkeimpiä lähteitä. Niiden olisi myös sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiinsa asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat näitä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävän jätteen keräystä ja hyödyntämistä. Toimenpiteet olisi sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiin, kun niitä päivitetään ensimmäisen kerran tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komissio antaa tietoja asiaankuuluvista tuoteryhmistä ja jätevirroista EU:n tasolla. Tällä ei suljeta pois sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat niiden kansalliselle taloudelle tärkeäksi katsomiaan muita raaka-aineita koskevia toimenpiteitä.

24)  Raaka-ainealoitteen tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi edelleen jäsenvaltioiden olisi myös sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiinsa asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat näitä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävän jätteen keräystä, lajittelua ja hyödyntämistä. Toimenpiteet olisi sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiin, kun niitä päivitetään ensimmäisen kerran tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komissio antaa tietoja asiaankuuluvista tuoteryhmistä ja jätevirroista EU:n tasolla. Tällä ei suljeta pois sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat niiden kansalliselle taloudelle tärkeäksi katsomiaan muita raaka-aineita koskevia toimenpiteitä.

Perustelu

Raaka-aineita koskevan aloitteen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin jätehuoltosuunnitelmiinsa asianmukaisia raaka-aineiden keräämistä, lajittelua ja hyödyntämistä koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Roskaamisella on suoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista.

25)  Roskaamisella on suoria ja epäsuoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista. Roskaamisen ehkäiseminen asetetaan etusijalle puhdistamiseen nähden. Roskaamisen ennaltaehkäisyn pitäisi kuulua yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Siksi on olennaista muuttaa kuluttajien huonoja tottumuksia, jotta voidaan vähentää roskaamista. Tuottajien, joiden tuotteista todennäköisesti tulee roskaa, olisi edistettävä tuotteidensa kestävää käyttöä roskaamisen ehkäisemiseksi. Myös opetuksella ja valistuksella on ratkaisevan tärkeä osa tottumusten muutoksen nopeuttamisessa.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a)  Ympäristötavoitteita arvioitaessa, seurattaessa ja asetettaessa unionin tason sitovana oikeudellisena välineenä sovelletaan 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/56/EU1 a, jotta merien roskaantumisen suhteen saavutetaan hyvä ympäristön tila. Merien roskaantumisen tärkeimpiä syitä ovat kuitenkin maalla tapahtuvat toiminnat, jotka aiheutuvat kiinteän jätteen käsittelyn kehnoista käytänteistä, infrastruktuuria koskevista puutteista ja yleisestä tiedon puutteesta. Jäsenvaltioiden olisi siksi hyväksyttävä toimenpiteitä vähentääkseen merelliseen ympäristöön todennäköisesti päätyviä maalla syntyviä roskia Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman mukaisesti ja erityisesti pyrkien unionin tavoitteeseen, joka koskee merien roskaantumisen vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä unionin tasolla. Merien roskaamisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä merien roskaamisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä näillä toimenpiteillä siihen, että koko unionin tasolla kyetään vähentämään merien roskaamista 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa edistymisen mittaamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä koko unionissa olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaista mittaamista varten. Merien roskaantumisen tasosta olisi raportoitava vuosittain.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 b)  Jätteen epäasianmukainen hävittäminen roskaamalla ja jätevettä ja kiinteää jätettä, kuten muovia, levittämällä vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja lisäksi siitä aiheutuu huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Tällainen jäte myös horjuttaa jätehierarkian ensisijaisuusjärjestystä, erityisesti estämällä valmistelun uudelleenkäyttöön, kierrätyksen ja muun talteenoton ennen hävittämistä. Merien roskaamisen rajatylittävän luonteen vuoksi ja toimenpiteiden yhdenmukaistamisen takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä vähennystavoitteidensa saavuttamiseksi käyttämällä direktiivin 2008/56/EY 11 artiklassa tarkoitettuja valvontakäytäntöjä.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 c)  Poishuuhdeltavissa kosmeettisissa tuotteissa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa, jotka joutuvat kotitalouksien, yritysten tai teollisuuden jäteveden käsittelyjärjestelmiin, olevat mikrohiukkaset ovat yksi helpoimmin torjuttavista muovisten mikrohiukkasten aiheuttaman pilaantumisen lähteistä. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen toteutettava toimia mikrohiukkasaineosien ja muovisten mikrohiukkasten päätymistä jätevesien käsittelyjärjestelmiin ja niiden laskemista meriympäristöön.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Jäsenvaltioiden joka kolmas vuosi laatimat täytäntöönpanokertomukset eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi säännösten noudattamisen todentamisessa ja hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, vaan ne aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia toimia. Näin ollen on asianmukaista kumota säännökset, jotka velvoittavat jäsenvaltiot laatimaan tällaisia raportteja. Säännösten noudattamisen valvonnan olisi perustuttava ainoastaan tilastotietoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle.

27)  Jäsenvaltioiden joka kolmas vuosi laatimat täytäntöönpanokertomukset eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi säännösten noudattamisen todentamisessa ja hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, vaan ne aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia toimia. Näin ollen on asianmukaista kumota säännökset, jotka velvoittavat jäsenvaltiot laatimaan tällaisia raportteja. Säännösten noudattamisen valvonnan olisi perustuttava tilastotietoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toimitettava pyydettäessä viipymättä komissiolle kaikki sen tarvitsemat tiedot, jotta se voi arvioida tämän direktiivin täytäntöönpanoa kokonaisuutena sekä sen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Perustelu

Vaikka jäsenvaltioiden ei tarvitse enää laatia määräajoin täytäntöönpanoa koskevia arviointiraportteja, niiden on kuitenkin annettava komissiolle pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan sen arvioimiseksi, ovatko ne saavuttaneet tämän direktiivin tavoitteet.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Ilmoitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen sekä jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa kehittämää yhteistä menetelmää.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  Komission olisi julkaistava kolmen vuoden välein jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuva kertomus raportoidakseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kierrätystavoitteiden saavuttamisen edistymisestä sekä tässä direktiivissä asetettujen uusien velvoitteiden täytäntöönpanosta. Kolmen vuoden välein annettavissa kertomuksissa olisi myös arvioitava koko direktiivin 2008/98/EY vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kokonaisuudessaan sekä sitä, onko direktiiviin 2008/98/EY tehtävä muutoksia, jotta se soveltuisi tarkoitukseensa, kun otetaan huomioon kiertotalouden tavoitteet.

Perustelu

On tarpeen arvioida direktiivin vaikutuksia ja tarkastella säännöllisesti päivittämistarvetta, jotta lainsäädäntö soveltuu tarkoitukseensa, samalla kun reagoidaan kiertotaloudesta aiheutuviin uusimpiin haasteisiin ja jätteen syntymisen ehkäisemisessä ja jätehuollossa saavutettuun tekniseen kehitykseen.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 b)  Komission olisi otettava käyttöön foorumi, jolla se ja jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja ja parhaita käytäntöjä tämän direktiivin soveltamisesta käytännössä, jotta voidaan edistää asianmukaista hallinnointia, täytäntöönpanoa, rajatylittävää yhteistyötä ja jätealan parhaiden käytäntöjen ja innovointien levittämistä sekä saavuttaa määrätietoisesti ja johdonmukaisesti direktiivissä 2008/98/EY asetetut tavoitteet. Foorumin toiminnan tulokset olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 c)  Kiertotalouteen siirtymisen ja energiatehokkuuden lisäämisen taloudelliset mahdollisuudet ja ympäristöedut ovat hyvin selkeitä. Kierron kattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä esitetään monissa eri poliittisissa asiakirjoissa ja ehdotuksissa, muun muassa 17 päivänä joulukuuta 2012 julkaistussa Euroopan resurssitehokkuusfoorumin julkilausumassa ja Euroopan resurssitehokkuuden lisäämistä koskevissa suosituksissa ja tämän jälkeen annetuissa poliittisissa suosituksissa sekä 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetussa Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä siirtymisestä kiertotalouteen ja lisäksi 2 päivänä joulukuuta 2016 julkaistussa komission toimintasuunnitelmassa kiertotaloudesta. Niissä kaikissa esitetään muitakin kuin jätettä koskevia toimenpiteitä, jotka kattavat koko elinkaaren, ja niiden olisi oltava ohjenuorana unionin jätelainsäädännön tavoitetasolle, ja niillä olisi lisäksi varmistettava, että koko kierron kattamiseksi toteutetaan kunnianhimoisia toimenpiteitä.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 d)  Tutkimus ja innovointi sekä resurssitehokkuuteen perustuvien älykkäiden liiketoimintamallien käyttöön ottaminen ovat olennaisia tuettaessa unionin siirtymistä kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään uutena resurssina. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on tämän tavoitteen saavuttamiseksi edistettävä tutkimus- ja innovointihankkeita, joissa voidaan osoittaa kiertotalouden taloudellinen ja ekologinen kestävyys ja testata sitä kenttäoloissa. Jos samalla omaksutaan järjestelmällinen lähestymistapa, nämä hankkeet voivat samalla helpottaa innovointia edistävän ja helposti täytäntöönpantavan lainsäädännön laatimista tunnistamalla mahdolliset sääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät, esteet ja puutteet, jotka vaikeuttavat resurssitehokkuuteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämistä.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 e)  Komissio esitti 2 päivänä joulukuuta 2015 kiertotaloutta koskevan unionin toimintasuunnitelman, jolla edistetään Euroopan siirtymistä kiertotalouteen. Koska komissio on laatinut konkreettisen ja kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy koko syklin kattavia toimenpiteitä, siirtymisen nopeuttamiseksi tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä.

Perustelu

Komissio esitti 2. joulukuuta 2015 kiertotalouden toimintasuunnitelman edistääkseen unionin siirtymistä kiertotalouteen. Tätä tarkoitusta varten komissio laati kunnianhimoisen konkreettisten toimenpiteiden kokonaisuuden kaudeksi 2015–2018. Kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Tällaisissa toimissa on otettava erityisesti huomioon tarve ottaa käyttöön eurooppalainen resurssitehokkuusindikaattori, antaa lainsäädäntöä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi sekä määritellä resurssitehokkuuden kriteerit ja niitä koskevat merkinnät muille kuin energiatuotteille.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 f)  Resurssien käytön parantaminen saattaisi tuottaa tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, julkisille viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Komission olisi sen vuoksi ehdotettava vuoden 2018 loppuun mennessä resurssitehokkuutta koskevaa pääindikaattoria ja alaindikaattoreita, jotta voidaan seurata, miten edistytään pyrittäessä tavoitteeseen, jonka mukaan resurssitehokkuutta parannetaan unionin tasolla vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia verrattuna vuoden 2014 tasoon.

Perustelu

Komissio esitti 2. joulukuuta 2015 kiertotalouden toimintasuunnitelman edistääkseen unionin siirtymistä kiertotalouteen. Tätä tarkoitusta varten komissio laati kunnianhimoisen konkreettisten toimenpiteiden kokonaisuuden kaudeksi 2015–2018. Kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Tällaisissa toimissa on otettava erityisesti huomioon tarve ottaa käyttöön eurooppalainen resurssitehokkuusindikaattori, antaa lainsäädäntöä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi sekä määritellä resurssitehokkuuden kriteerit ja niitä koskevat merkinnät muille kuin energiatuotteille.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

29)  Direktiivin 2008/98/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa 5 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 2 kohtaa, 11 a artiklan 6 kohtaa, 26 artiklaa, 27 artiklan 1 kohtaa, 27 artiklan 4 kohtaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 38 artiklan 2 kohtaa ja 38 artiklan 3 kohtaa koskevia säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

29)  Direktiivin 2008/98/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 

  yksityiskohtaiset perusteet sellaisten ehtojen soveltamiselle, joiden mukaisesti aineita tai esineitä pidetään sivutuotteina tai niiden katsotaan lakanneen olemasta jätettä;

 

  yleiset vaatimukset, joita jäsenvaltioiden on noudatettava hyväksyessään jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia teknisiä vaatimuksia;

 

  jäteluettelon laatiminen;

 

  yhdenmukaistetut perusteet, joita on noudatettava määritettäessä tuottajien laajennetun vastuun mukaisia tuottajien maksuosuuksia tuotteiden käyttöiän loppuessa aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti;

 

  indikaattorit, joilla mitataan edistymistä jätteen syntymisen vähentämisessä ja jätteen syntymistä ehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

 

  yhteinen menetelmä, mukaan lukien vähimmäislaatuvaatimukset, elintarvikejätteen tasojen yhdenmukaista mittaamista varten;

 

  yhteinen menetelmä, mukaan lukien vähimmäislaatuvaatimukset, maalla syntyvien ja mereen päätyvien roskien yhdenmukaista mittaamista varten;

 

  laatua ja toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien, panttijärjestelmien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä varten, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja raportointia koskevat erityissäännöt;

 

  yhteinen menetelmä jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemiseksi, mukaan lukien kierrätettyjä metalleja koskevat laatuperusteet;

 

  direktiivin 2008/98/EY liitteessä I tarkoitettuja loppukäsittelytoimia D2, D3, D4, D6, D7 ja D 12 koskevat tekniset perusteet ja toimintamenetelmät sekä tarvittaessa kyseisten toimien kieltäminen, jos ne eivät täytä tiettyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun liittyviä perusteita;

 

  tekniset vähimmäisstandardit käsittelylle, joka edellyttää direktiivin 2008/98/EY mukaista lupaa, kun on näyttöä siitä, että tällaiset standardit tuottaisivat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia etuja;

 

  tekniset vähimmäisstandardit käsittelylle, joka edellyttää direktiivin 2008/98/EY mukaista rekisteröintiä, kun on näyttöä siitä, että tällaiset standardit tuottaisivat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia etuja tai auttaisivat välttämään sisämarkkinoiden häiriöitä;

 

  eritelmä direktiivin 2008/98/EY liitteessä II olevassa R1 kohdassa tarkoitetun kaavan soveltamisesta polttolaitoksia varten;

 

  tietojen keräämistä ja käsittelyä kerätyn tiedon ja tietolähteiden organisointia koskeva menetelmä sekä tapa, jolla jäsenvaltiot esittävät komissiolle tiedot elintarvikejätteen ja merien roskien vähentämistä, valmistelua uudelleenkäyttöön, kierrätystä ja maantäyttöä ja jäteöljyjä koskevien tavoitteiden saavuttamisesta, ja

 

  direktiivin 2008/98/EY I–V liitteen mukauttaminen tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.

 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

30)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/98/EC yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 9 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan 2 kohdan, 35 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 6 kohdan osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.

30)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/98/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien seikkojen suhteen:

 

  tapa, jolla esitetään tiedot jätehuoltosuunnitelmien ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien hyväksymisestä ja niihin tehtävistä merkittävistä tarkistuksista, ja

 

  vähimmäisehdot vaarallista jätettä koskevien sähköisten rekistereiden ylläpidolle.

 

Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.

__________________

__________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

33)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat unionin jätehuollon parantaminen ja sen myötä ympäristön suojelu, säilyttäminen ja sen laadun parantuminen, merien terveys ja kala- ja äyriäistuotteiden turvallisuus merien roskaantumista vähentämällä sekä luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö unionin alueella, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

33)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat unionin jätehuollon parantaminen ja sen myötä ympäristön suojelu, säilyttäminen ja sen laadun parantuminen, merien terveys ja kala- ja äyriäistuotteiden turvallisuus merien roskaantumista vähentämällä sekä luonnonvarojen harkittu, vähennetty ja järkevä käyttö unionin alueella, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Perustelu

On tärkeää lisätä selkeästi, että luonnonvaroja on käytettävä aiempaa vähemmän.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava korkean tason työterveys ja työturvallisuus tuotannon, kierrätyksen, korjaamisen ja valmistelun uudelleenkäyttöön alalla ja jätealalla ottaen huomioon näiden alojen työntekijöihin kohdistuvat erityiset riskit. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että alaa koskeva voimassa oleva unionin lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 b)  Tämä direktiivi on hyväksytty ottaen huomioon 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä annetut sitoumukset, ja se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava kyseisen sopimuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

1 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta.

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymistä, jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta, jotka ovat ratkaisevia siirtymisessä kiertotalouteen ja unionin kilpailukyvyn säilyttämisessä pitkällä ajanjaksolla.

Perustelu

Jätepuitedirektiivi on merkittävä väline kiertotalouden vahvistamisessa. Tämä on tehtävä selväksi direktiivin soveltamisalan osalta.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1 a.   ”1 a. ’yhdyskuntajätteellä’

”1 a.   ”1 a. ’yhdyskuntajätteellä’

(a)  kotitalouksien sekajätettä ja erilliskerättyä jätettä, mukaan lukien:

(a)  kotitalouksien sekajätettä ja erilliskerättyä jätettä, mukaan lukien:

–  paperi ja kartonki, lasi, metallit, muovit, biojäte, puu, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä käytöstä poistetut paristot ja akut;

–  paperi ja kartonki, lasi, metallit, muovit, biojäte, puu, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä käytöstä poistetut paristot ja akut;

–  karkea jäte, mukaan lukien kodinkoneet, patjat ja huonekalut;

–  karkea jäte, mukaan lukien patjat ja huonekalut;

–  puutarhajäte, mukaan lukien lehdet ja nurmikonleikkuujäte;

–  puutarhajäte, mukaan lukien lehdet ja nurmikonleikkuujäte;

(b)  muista lähteistä peräisin oleva sekajäte ja erilliskerätty jäte, joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja määrältään verrattavissa kotitalousjätteeseen;

(b)  pienyrityksistä, toimistorakennuksista ja koulujen, sairaaloiden ja hallintorakennusten kaltaisista laitoksista peräisin oleva sekajäte ja erilliskerätty jäte, joka vastaa luonteeltaan ja koostumukseltaan kotitalousjätettä;

(c)  torialueiden puhdistusjäte ja katujen puhdistuspalvelusta syntyvä jäte, mukaan lukien kadunlakaisujäte, roskasäiliöiden sisältö sekä puistojen ja puutarhojen ylläpidosta kertyvä jäte.

(c)  torialueiden puhdistusjäte ja katujen puhdistuspalvelusta syntyvä jäte, mukaan lukien kadunlakaisujäte, roskasäiliöiden sisältö sekä puistojen ja puutarhojen ylläpidosta kertyvä jäte.

Yhdyskuntajätettä ei ole viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete sekä rakennus- ja purkujäte;”;

Yhdyskuntajätettä ei ole viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete sekä rakennus- ja purkujäte.

 

Tässä direktiivissä vahvistettavaa yhdyskuntajätteen määritelmää sovelletaan riippumatta siitä, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho;”;

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”1 b.   ’kaupan ja teollisuuden jätteellä’ sekajätettä ja kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta ja/tai tiloista erikseen kerättyä jätettä.

 

Kaupan ja teollisuuden jäte ei käsitä yhdyskuntajätettä, rakennus- ja purkujätettä tai viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin olevaa jätettä tai puhdistamolietettä;”

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 2 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

” 2 a)   ’tavanomaisella jätteellä’ jätettä, jolla ei ole liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia;”;

” 2 a)   ’vaarattomalla jätteellä’ jätettä, joka ei kuulu tämän artiklan 2 kohdan soveltamisalaan;”;

Perustelu

Tavanomaisen (vaarattoman) jätteen määritelmä on yhdenmukaistettava tähän asti voimassa olleen, direktiivin 1999/31/EY 2 artiklan d alakohtaan sisältyvän määritelmän kanssa.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuusominaisuudet ja joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja määrältään verrattavissa biojätteeseen;”;

4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuus- ja kompostoitavuusominaisuudet;”;

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 9 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d a)  Korvataan 9 kohta seuraavasti:

9.   ’jätehuollolla’ jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet;

”9.   ’jätehuollolla’ jätteen keräystä, kuljetusta, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet;

Perustelu

Jätteiden lajittelu on välttämätön toimenpide sellaisen jätteiden asianmukaisen käsittelyn kannalta, jonka tavoitteina ovat valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys, ja sen vuoksi se on sisällytettävä tähän määritelmään.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 11 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

d b)  Korvataan 11 kohta seuraavasti:

11.   ’erilliskeräyksellä’ keräystä, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi;

11.   ’erilliskeräyksellä’ keräystä, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi erityisesti valmistelussa uudelleenkäyttöön ja kierrätyksessä;”;

Perustelu

Erityyppisten jätteiden erilliskeräys on perusedellytys valmistelulle uudelleenkäyttöön ja kierrätykselle.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 16 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla jäte, tuotteet tai tuotteiden osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;”;

16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla tuotteet tai tuotteiden osat, joista on tullut jätettä ja jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 16 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”16 a.   ’uudelleenkäyttöön valmistelevalla toiminnanharjoittajalla’ yritystä, joka käsittelee jätteitä ja toimii uudelleenkäyttöön valmistelevassa prosessiketjussa noudattaen sovellettavaa jätelainsäädäntöä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä;”

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa uudelleenkäyttöön valmistelevia toiminnanharjoittajia ei ole määritelty erityisissä säännöksissä. Tässä direktiivissä säädettävien velvoitteiden vuoksi on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdenmukaistettu määritelmä.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 16 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”16 b.  ’uudelleen valmistamisella’ prosessia, jolla tuote saatetaan uutta tuotetta vastaavaan kuntoon uudelleenkäytön, kunnostamisen ja osien vaihdon avulla;”;

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

e c)  Korvataan 17 kohta seuraavasti:

17.   ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei energian hyödyntäminen eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin;

17.  ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy orgaaninen kierrätys, mutta ei energian hyödyntäminen eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin;

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – -17 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e d)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”-17 a.  ”orgaanisella kierrätyksellä” aerobiseen tai anaerobiseen käsittelyyn tai muuhun jätteen biologisesti hajoavien osien käsittelyyn perustuvaa kierrätystä, siten että saadaan aikaan tuotteita, materiaaleja ja aineita; mekaanis-biologista käsittelyä ja kaatopaikalle sijoittamista ei pidetä orgaanisena kierrätyksenä;”

Perustelu

Direktiiviin 94/62/EY sisältyvä orgaanisen kierrätyksen määritelmä on otettava uudelleen käyttöön biojätteen kierrätystä koskevien uusien velvoitteiden vuoksi.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17 a.   ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta mekaanista lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja jätemateriaalit siirretään tuotantoprosessiin ja ne uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;

17 a.   ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja jätemateriaalit uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;

Perustelu

”Lopullisen kierrätysprosessin” määritelmän on oltava yhdenmukainen 17 kohtaan sisältyvän kierrätyksen määritelmän kanssa.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 c kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17 b.  ’maantäyttötoimella’ hyödyntämistoimea, jossa sopivaa jätettä käytetään maantäyttötarkoituksessa louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, joita olisi muussa tapauksessa käytetty näihin tarkoituksiin;”;

17 b.  ’maantäyttötoimella’ hyödyntämistoimea, joka ei ole kierrätystä ja jossa sopivaa vaaratonta pysyvää jätettä tai muuta vaaratonta jätettä käytetään maantäyttötarkoituksessa louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, joita olisi muussa tapauksessa käytetty näihin tarkoituksiin ja joita käytetään vain sellaisina määrinä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen uusiokäyttöä tai maantäyttöä varten;

Perustelu

Ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun kannalta on tärkeää, että maantäyttötoimissa voidaan käyttää vain pysyvää ja vaaratonta jätettä.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”17 c.   ’laimentamisella’ jätteiden sekoittamista yhteen tai useampaan muuhun materiaaliin tai jätteeseen, jotta alennetaan ilman kemiallista muuntamista jätteissä esiintyvän yhden tai useamman ainesosan pitoisuuksia, jolloin laimennetut jätteet voidaan siirtää käsittelyyn tai kierrätykseen, mikä olisi muutoin kielletty laimentamattomien jätteiden kohdalla.”;

Perustelu

Direktiivin 18 artikla (vaarallisen jätteen sekoittamiskielto) kattaa jo ”laimentamisen”. Tämän vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta sisällyttää laimentamisen käsitteen selkeä määritelmä. Tässä voidaan viitata 18 artiklan alankomaalaiseen soveltamistapaan, joka todettiin hyväksi esimerkiksi komission tilaamassa vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevassa BIPRO-tutkimuksessa joulukuussa 2015.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 a.   ’puhdistamisella’ toimenpiteitä, joilla poistetaan jätteiden ei-toivotut vaaralliset osat tai epäpuhtaudet tai niitä käsitellään niiden tuhoamiseksi.”

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 b.  ’lajittelulla’ jätehuoltotoimea, jossa kerätyt jätteet erotellaan eri jakeisiin ja alajakeisiin;”;

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f d)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 c.  ’roskilla’ yleisölle avoimilla alueilla olevaa jätettä, jota ei tahallisesti tai tuottamuksellisesti ole poistettu asianmukaisesti käytöstä;”;

Perustelu

Määritelmä on sisällytettävä tekstiin direktiiviä muutettaessa käyttöön otettavien uusien velvoitteiden vuoksi. Englanninkielinen termi ”litter” (roskat) on lisäksi vaikea kääntää joillekin kielille, minkä vuoksi määritelmä on välttämätön.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f e alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f e)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 d.   ’elintarvikejätteellä’ ihmisravinnoksi alun perin tarkoitettuja syötäväksi kelpaavia ja kelpaamattomia elintarvikkeita, jotka on poistettu tuotanto- tai toimitusketjusta käyttöön soveltumattomina, mukaan lukien alkutuotanto-, jalostus-, valmistus-, kuljetus-, varastointi-, vähittäismyynti- ja kuluttajataso ja lukuun ottamatta alkutuotantohävikkiä;”;

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f f alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 e kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f f)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 e.   ’jäännösjätteellä’ käsittely- tai hyödyntämistoimesta, kierrätys mukaan luettuna, aiheutunutta jätettä, jota ei voida enää hyödyntää ja joka on näin ollen loppukäsiteltävä;”;

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f g alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 f kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f g)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 f.  ’taloudellisilla välineillä’ välineitä, järjestelmiä tai mekanismeja, joita jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä soveltaa ja joiden tarkoituksena on edistää uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä peräisin olevien uusioraaka-aineiden hyödyntämistä;”;

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2.   Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta.

”2.   Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta. Tämä saattaa edellyttää, että tietty jäte käy läpi puhdistus prosessin ennen jatkokäsittelyä.”;

Perustelu

Jätehierarkiassa olisi otettava huomioon vaarallisten jätteiden puhdistamisvaihe ennen hyödyntämistä, jotta voidaan varmistaa, etteivät kierrätetyt jätteet sisällä ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi.

3.   Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettavia toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Näihin välineisiin ja toimenpiteisiin voivat kuulua liitteessä IV a tarkoitetut välineet ja toimenpiteet, joilla kannustetaan 29 artiklassa tarkoitettujen jätteen syntymistä ehkäisevien ohjelmien täytäntöönpanoon ja tuetaan toimia, joilla pyritään saavuttamaan 11 artiklan 2 kohdassa vahvistetut valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet, jotta voidaan maksimoida uusioraaka-aineiden talteenotto ja kompensoida kustannuserot ensiöraaka-aineisiin nähden.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.”;

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja kolmen vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)   Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön maksujärjestelmä tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämän yhdyskuntajätteen jätehuoltoinfrastruktuurin rahoituksen varmistamiseksi.”;

Perustelu

Vain jätehuoltomaksujen käyttöönotto ja optimointi (erityisesti yhdyskuntajätteen osalta) takaa jätehuoltoinfrastruktuurin ja sen toiminnan kestävän rahoituksen. Tämä käsittää keräyksen ja tarvittaessa lajittelun sekä kierrätyksen, energian talteenoton ja jätteen loppukäsittelyn. Tämä edellyttää siis konkreettista ilmaisua. Tämä ei kuitenkaan sulje pois yksityisiä jätehuoltojärjestelmiä.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)   Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 b.   Jäsenvaltioiden on noudatettava huolellisesti jätehierarkiaa tukeakseen siirtymistä kiertotalouteen. Jäsenvaltioiden on tätä varten sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1303/20131 a mukaisesti jätehierarkiaa kohdentaessaan kaikkia unionin varoja, ja niiden on asetettava jätehuollon infrastruktuuria koskevissa investoinneissa etusijalle ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).”;”

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 c.   Jäte on lajiteltava ennen energian hyödyntämistä tai lopullista sijoittamista kaatopaikalle, jotta tuetaan kierrätettävien materiaalien tehokasta talteenottoa. Myös biohajoavat jätteet on käsiteltävä.

 

Erilliskerätty biojäte voidaan ensimmäisestä alakohdasta poiketen lähettää anaerobiseen hajottamiseen tai muihin pelkästään biohajoavaa jätettä tuotannossaan käyttäviin laitoksiin, edellyttäen että biojätteen laatu vastaa kyseisten laitosten vaatimuksia.”;

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d)   Lisätään artikla seuraavasti:

 

”4 a artikla

 

Elintarvikejätehierarkia

 

1.   Seuraavaa erityistä elintarvikejätehierarkiaa sovelletaan ensisijaisuusjärjestyksenä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä ja politiikassa:

 

a)  jätteen syntymisen ehkäiseminen;

 

b)  syötäväksi kelpaavien elintarvikkeiden talteenotto asettaen ihmisravinnoksi kelpaavat elintarvikkeet etusijalle eläinten rehuun ja sellaiseen uudelleenkäsittelyyn nähden, jossa tuotetaan muita kuin elintarvikkeita;

 

c)  orgaaninen kierrätys;

 

d)  energian talteenotto;

 

e)  loppukäsittely.

 

2.   Jäsenvaltioiden on tarjottava kannustimia elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi, kuten vapaaehtoisia sopimuksia, elintarvikelahjoituksia edistäviä toimenpiteitä tai tarvittaessa taloudellisia ja verotuksellisia toimenpiteitä.”;

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntyneen aineen tai esineen, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ei katsota olevan jätettä, vaan sitä pidetään sivutuotteena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät;”;

1.  Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntyneen aineen tai esineen, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ei saa katsoa olevan jätettä, vaan sitä pidetään sivutuotteena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät;

Perustelu

Yleensä aine tai esine, joka on syntynyt jonkin sellaisen teollisen symbioosin tuloksena, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole kyseisen aineen tai esineen valmistaminen, on laskettava sivutuotteeksi, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Komissiolle voidaan antaa valtuudet määritellä sivutuotteen aseman soveltamista koskevia yhdenmukaistettuja kriteerejä asettaen etusijalle todistetut ja toistettavissa olevat teolliset ja maatalouden symbioosit. Jäsenvaltiot voivat vain päättää sivutuotteen aseman soveltamisesta tapauskohtaisesti.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin.”;

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi laatimalla yksityiskohtaisia perusteita 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin. Yksityiskohtaisia perusteita laatiessaan komissio asettaa etusijalle olemassa olevat ja toistettavissa olevat teollisen symbioosin käytänteet.

Perustelu

Yleensä aine tai esine, joka on syntynyt jonkin sellaisen teollisen symbioosin tuloksena, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole kyseisen aineen tai esineen valmistaminen, on laskettava sivutuotteeksi, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Komissiolle voidaan antaa valtuudet määritellä sivutuotteen aseman soveltamista koskevia yhdenmukaistettuja kriteerejä asettaen etusijalle todistetut ja toistettavissa olevat teolliset ja maatalouden symbioosit. Jäsenvaltiot voivat vain päättää sivutuotteen aseman soveltamisesta tapauskohtaisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a.   Kun unionin tasolla ei ole vahvistettu perusteita 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat laatia tapauskohtaisesti yksityiskohtaisia perusteita 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin, mukaan lukien tarvittaessa epäpuhtauksia koskevat raja-arvot.”;

Perustelu

Yleensä aine tai esine, joka on syntynyt jonkin sellaisen teollisen symbioosin tuloksena, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole kyseisen aineen tai esineen valmistaminen, on laskettava sivutuotteeksi, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Komissiolle voidaan antaa valtuudet määritellä sivutuotteen aseman soveltamista koskevia yhdenmukaistettuja kriteerejä asettaen etusijalle todistetut ja toistettavissa olevat teolliset ja maatalouden symbioosit. Jäsenvaltiot voivat vain päättää sivutuotteen aseman soveltamisesta tapauskohtaisesti.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Niiden on ilmoitettava tällaisista päätöksistä komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY(*) mukaisesti silloin kun tätä edellytetään mainitussa direktiivissä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 a kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY mukaisesti.

_______________

______________

(*) EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1.”;

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).”;

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteen, joka on hyödynnetty, voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteen, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta tiettyihin jätteisiin. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa jäsenvaltioiden tilanteen valvontaan perustuen 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi laatimalla yksityiskohtaisia perusteita 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisjätteeseen. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle.

Perustelu

Pääsääntöisesti komissiolla olisi oltava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä yhdenmukaistettujen säännösten vahvistamiseksi niistä perusteista, joiden mukaisesti tietyntyyppisten jätteiden luokittelu jätteiksi päättyy. Jollei tällaisia perusteita ole määritelty EU:n tasolla, jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa kansalliset perusteet 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Jollei tällaisia perusteita ole määritelty myöskään kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödyntämisprosessin läpikäyneitä jätteitä ei enää katsota jätteiksi, jos ne vastaavat 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusteita, mikä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on varmistettava tapauskohtaisesti.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jätteen, jonka 1 kohdan mukaisesti katsotaan lakanneen olevan jätettä, voidaan tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/19/EU (*) asetettujen tavoitteiden saavuttamista laskettaessa katsoa olevan uudelleenkäyttöön valmisteltua, kierrätettyä tai hyödynnettyä jätettä, jos jäte on valmisteltu uudelleenkäyttöön, kierrätetty tai hyödynnetty näiden direktiivien mukaisesti.

3.  Jäte, joka on 1 kohdan mukaisesti lakannut olemasta jätettä, voidaan ottaa huomioon tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/19/EU (*) asetettujen uudelleenkäyttöön valmisteltua, kierrätettyä tai hyödynnettyä jätettä koskevien tavoitteiden saavuttamista laskettaessa, jos jäte on valmisteltu uudelleenkäyttöön, kierrätetty tai hyödynnetty näiden direktiivien mukaisesti. Sellaisen jätteen, jonka katsotaan lakanneen olemasta jätettä, paino voidaan ilmoittaa kierrätetyksi, jos materiaalit tai aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä, on käsitelty uudelleen, lukuun ottamatta energian talteenottoa ja uudelleenkäsittelyä materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin.”

Perustelu

Parantaa sääntelyn selkeyttä, kun todetaan, että jäte, joka 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti on lakannut olemasta jätettä, otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamista laskettaessa.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Kun unionin tasolla ei ole vahvistettu perusteita 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat laatia yksityiskohtaisia perusteita 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen soveltamisesta erityisjätteeseen, mukaan lukien epäpuhtauksia koskevat raja-arvot.

Perustelu

Pääsääntöisesti komissiolla olisi oltava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä yhdenmukaistettujen säännösten vahvistamiseksi niistä perusteista, joiden mukaisesti tietyntyyppisten jätteiden luokittelu jätteiksi päättyy. Jollei tällaisia perusteita ole määritelty unionin tasolla, jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa kansalliset perusteet 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.   Kun kyseisiä perusteita ei ole vahvistettu kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödynnetyn jätteen katsotaan lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää 1 kohdassa tarkoitetut erityisehdot, jotka toimivaltainen kansallinen viranomainen varmentaa tapauskohtaisesti.”

Perustelu

Jollei tällaisia perusteita ole määritelty myöskään kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödyntämisprosessin läpikäyneitä jätteitä ei enää katsota jätteiksi, jos ne vastaavat 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja perusteita, mikä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on varmistettava tapauskohtaisesti.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.   Komissiolle olisi sisämarkkinoita koskevan johdonmukaisuuden varmistamiseksi siirrettävä valta antaa 38 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yleisiä vaatimuksia, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät tämän artiklan 3 a ja 3 b kohdan mukaisia teknisiä määräyksiä.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY mukaisesti, jos mainitussa direktiivissä sitä edellytetään.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 a ja 3 b kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset direktiivin 2015/1535/EY mukaisesti.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

7 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.   Vaarallisen jätteen luokitteleminen vaarattomaksi jätteeksi ei voi perustua jätteen laimentamiseen tai sekoittamiseen vaarallisten aineiden alkuperäisten pitoisuuksien alentamiseksi vaaralliselle jätteelle asetettujen raja-arvojen alapuolelle.

4.   Vaarallisen jätteen luokitteleminen vaarattomaksi jätteeksi tai vaarallisten ominaisuuksien muuttaminen ei voi perustua jätteen laimentamiseen tai sekoittamiseen vaarallisten aineiden alkuperäisten pitoisuuksien alentamiseksi vaaralliselle jätteelle tai vaarallisen ominaisuuden toteamiselle asetettujen raja-arvojen alapuolelle.”;

Perustelu

On välttämätöntä kieltää laimentamiseen tai sekoittamiseen perustuva vaarallisten aineiden levittäminen ympäristöön.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

1.  Tehostaakseen uudelleenkäyttöä sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita (tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.

1.  Tehostaakseen uudelleenkäyttöä sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä jäsenvaltioiden on toteutettava lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita (tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.ˮ;

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden tuottajille erityisiä toiminnallisia ja taloudellisia velvoitteita.

Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, jotka kattavat laajennetusta tuottajan vastuusta huolehtimisen joko erikseen tai yhdessä. Tällaisiin järjestelmiin on sisällyttävä myös erityisten toiminnallisten ja taloudellisten velvoitteiden asettaminen tuotteiden tuottajille ja tuottajan vastuun laajentaminen kattamaan tuotteen elinkaaren kuluttajavaiheen jälkeinen vaihe. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tällaisia järjestelmiä ainakin direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille pakkauksille, direktiivin 2012/19/EU 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille, direktiivin 2006/66/EU 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille paristoille ja akuille sekä direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille romuajoneuvoille.

Tarkistus    122

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden suunnittelua siten, että voidaan vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, jotka kannustavat tuottajia parantamaan tuotteiden ja tuotteiden osien suunnittelua siten, että voidaan edistää resurssitehokkuutta, vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Näillä toimenpiteillä voidaan edistää esimerkiksi sellaisten tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan.

Näillä toimenpiteillä on edistettävä sellaisten tuotteiden ja materiaalien kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja helposti korjattavia ja jotka jätteeksi muututtuaan ja sen jälkeen, kun ne on valmisteltu uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi, soveltuvat saatettavaksi markkinoille jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, tarvittaessa mukaan lukien useaan kertaan kierrättämisen suomat mahdollisuudet sekä jätehierarkia.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kolmenkymmenenkuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen. Komissio julkaisee vastaanottamansa ilmoitukset.”;

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 4 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:

4.   Laajennetun tuottajan vastuun soveltaminen ei rajoita 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä vastuuta jätehuollosta eikä jätevirtakohtaisen ja tuotekohtaisen erityslainsäädännön soveltamista.

”4.   Laajennetun tuottajan vastuun soveltaminen ei rajoita 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä vastuuta jätehuollosta eikä jätevirtakohtaisen ja tuotekohtaisen erityslainsäädännön soveltamista. Edellä olevan 8 artiklan ja 8 a artiklan säännökset eivät rajoita muiden unionin säädösten sisältämiä laajennettua tuottajan vastuuta koskevia säännöksiä.”;

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio järjestää tietojenvaihdon jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkistaa tällaisen tietojenvaihdon tulokset.

5.  Komissio perustaa viimeistään [6 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] foorumin, jolla vaihdetaan tietoja jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö sekä sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien yhdenmukaisten kriteereiden kehittämisestä, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja jätteen syntymisen ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset, ja se voi antaa asiaan liittyviä seikkoja koskevia suuntaviivoja.

 

Viimeistään [kahdentoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] komissio hyväksyy tutkimuksen perusteella ja foorumin tulokset huomioon ottaen suuntaviivoja 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien määrittämiseksi. Komissio voi sisämarkkinoita koskevan johdonmukaisuuden varmistamiseksi antaa 38 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yhdenmukaistettuja perusteita, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisia rahoitusosuuksia.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien yleisvaatimukset

Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien yleiset vähimmäisvaatimukset

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellään selkeästi unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanahrjoittajien, paikallisten viranomaisten ja tarvittaessa hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;

–  määritellään selkeästi kaikkien asianosaisten toimijoiden, kuten unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta yhteisissä järjestelmissä täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanharjoittajien, jakelijoiden, alue- ja paikallisviranomaisten ja tarvittaessa uudelleenkäyttö- ja korjausverkostojen, yhteisötalouden yritysten ja hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellään mitattavissa olevat jätehierarkian mukaiset jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU;

–  määritellään mitattavissa olevat jätehierarkian mukaiset jätteenvähennys- ja jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU;

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä tietojen keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;

–  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä luotettavien ja paikkansapitävien tietojen keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään luotettavia ja paikkansapitäviä tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  varmistetaan tuotteiden tuottajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

–  varmistetaan tuotteiden tuottajien, keräämis-, kuljetus- ja käsittelypalvelujen tarjoajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Tarkistus    132

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niille jätteenhaltijoille, joille 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut laajennetun tuottajan vastuun järjestelmät on suunnattu, kerrotaan käytettävissä olevista jätteenkeräysjärjestelmistä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä myös kannustimien luomiseksi käytössä oleviin erilliskeräysjärjestelmiin osallistuville jätteenhaltijoille, tarvittaessa taloudellisten kannustimien tai määräysten avulla.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niille jätteenhaltijoille, joille 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut laajennetun tuottajan vastuun järjestelmät on suunnattu, kerrotaan käytettävissä olevista takaisinottamisjärjestelmistä, uudelleenkäyttö- ja korjausverkostoista, hyväksytyistä uudelleenkäytön valmistelevista toiminnanharjoittajista, jätteenkeräysjärjestelmistä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä myös kannustimien luomiseksi jätteenhaltijoille, jotta nämä huolehtisivat vastuustaan toimittaa jätteensä käytössä oleviin erilliskeräysjärjestelmiin, tarvittaessa taloudellisten kannustimien tai määräysten avulla.

Tarkistus    133

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  organisaatioiden maantieteellinen kattavuus sekä tuote- ja materiaalivalikoima on selkeästi määritelty;

a)  organisaatioiden maantieteellinen kattavuus sekä tuote- ja materiaalivalikoima on selkeästi määritelty myyntialueen perusteella ja rajoittamatta näitä alueita sellaisiin alueisiin, joilla jätteen kerääminen ja jätehuolto ovat kannattavia;

Tarkistus    134

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;

b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset ja/tai taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;

Tarkistus    135

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  tuottajien maksamat rahoitusosuudet;

  tuottajien yhteisissä järjestelmissä maksamat rahoitusosuudet myytyä yksikköä tai tonneina ilmoitettua markkinoille saatettujen tuotteiden määrää kohti;

Tarkistus    136

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – d alakohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  jätehuoltotoimijoiden valintamenettely.

–  jätehuoltotoimijoiden valintamenettely yhteisissä järjestelmissä.

Tarkistus    137

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – d alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  edellä 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut jätteen syntymisen vähentämistä koskevat tavoitteet ja jätehuoltotavoitteet ja niiden saavuttaminen.

Huomautus: Komission ehdotuksen d alakohdan 1 ja 3 luetelmakohta säilytetään.

Tarkistus    138

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos perustetaan organisaatioita laajennetun tuottajan vastuun yhteistä täytäntöönpanoa varten, jäsenvaltioiden on varmistettava, että näiden organisaatioiden nykyiset tai tulevat sopimuspuolet eivät voi suoraan tai välillisesti olla näiden organisaatioiden jäseniä tai omistajia.

Perustelu

Vastuiden määrittely pelkästään ”selkeiksi”, kuten jätehuoltoa koskevan direktiiviehdotuksen 8 a artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa vaaditaan, ei juuri hyödytä. Se ei estä ympäristölle tai taloudelle haitallisia eturistiriitoja tai kilpailun vääristymiä laajennettua kuluttajan vastuuta koskevissa järjestelmissä. Tällaiset olosuhteet, jotka eivät ole sattumanvaraisia eivätkä epätavallisia, vain heijastavat vahvojen markkinatoimijoiden taloudellisia etuja ja johtavat tuottajille aiheutuviin liiallisiin maksuihin, haittaavat kilpailua jätemarkkinoilla ja jopa vaikuttavat kielteisesti kierrätykseen.

Tarkistus    139

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  kattavat sen unionin markkinoille saattamien tuotteiden koko jätehuollon, mukaan lukien seuraavat:

a)  kattavat sen unionin markkinoille saattamien tuotteiden jätehuollon seuraavat kustannukset:

  sellaisten erilliskeräys-, lajittelu- ja käsittelytoimintojen kustannukset, jotka ovat tarpeen 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen jätehuoltotavoitteiden saavuttamiseksi, ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden myynnistä saatavat tulot;

 

  sellaisten erilliskeräys-, lajittelu-, kuljetus- ja käsittelytoimintojen kustannukset, joilla varmistetaan asianmukainen jätehuolto, ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden myynnistä saatavat tulot;

 

Tarkistus    140

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 4 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  perustuvat todellisiin yksittäisen tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden ryhmien todellisiin käyttöiän loppuessa aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti huomioon tuotteiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet;

b)  perustuvat yhteisissä järjestelmissä todellisiin yksittäisten tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden ryhmien käyttöiän loppuessa aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti huomioon tuotteiden kestävyys-, korjattavuus-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet sekä elinkaariajattelun ja asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön mukautettujen ja saatavilla olevien yhdenmukaisten kriteerien mukaan määriteltyjen vaarallisten aineiden ilmenemisen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;

Tarkistus    141

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 4 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  perustuvat tarjottujen palvelujen optimoituihin kustannuksiin tapauksissa, joissa julkiset jätehuoltotoimijat ovat vastuussa toiminnallisten tehtävien suorittamisesta laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän puolesta.

c)  perustuvat tarjottujen palvelujen optimoituihin kustannuksiin tapauksissa, joissa julkiset jätehuoltotoimijat ovat vastuussa toiminnallisten tehtävien suorittamisesta laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän puolesta. Palvelun optimoitujen kustannusten on oltava avoimia ja vastattava jätehuoltoalan julkisille toimijoille aiheutuvia kustannuksia, kun ne hoitavat toiminnallisia tehtäviä laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien puolesta.

Tarkistus    142

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8a artikla – 5 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävä tarkkailu- ja valvontakehys sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteensa, varoja käytetään asianmukaisesti ja että kaikki järjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat toimittavat luotettavia tietoja.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävä tarkkailu- ja valvontakehys sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteensa myös etämyynnin yhteydessä varoja käytetään asianmukaisesti ja että kaikki järjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat toimittavat luotettavia tietoja.

Tarkistus    143

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8a artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos useat organisaatiot täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyviä velvoitteita tuottajien puolesta jäsenvaltion alueella, on jäsenvaltion perustettava riippumaton viranomainen, joka valvoo laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden täyttämistä.

Jäsenvaltioiden on nimitettävä tai perustettava riippumaton viranomainen valvomaan laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden noudattamista ja erityisesti varmistamaan, että laajennetun tuottajan vastuun organisaatiot noudattavat tässä direktiivissä asetettuja velvoitteita.

Tarkistus    144

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on perustettava foorumi laajennetun tuottajan vastuun täytäntöönpanoon osallistuvien sidosryhmien, mukaan lukien yksityiset ja julkiset jätealan toiminnanharjoittajat, paikallisviranomaiset ja soveltuvin osin hyväksytyt uudelleenkäyttöön valmistelevat toiminnanharjoittajat, välisen säännöllisen vuoropuhelun varmistamiseksi.

6.  Jäsenvaltioiden on perustettava foorumi kaikkien laajennetun tuottajan vastuun täytäntöönpanoon osallistuvien sidosryhmien, mukaan lukien tuottajat ja jakelijat, yksityiset ja julkiset jätealan toiminnanharjoittajat, yhteisötalouden toimijat, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja soveltuvin osin uudelleenkäyttö- ja korjausverkostot sekä hyväksytyt uudelleenkäyttöön valmistelevat toiminnanharjoittajat.

Tarkistus    145

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

”-1.   Jäsenvaltioiden on jätteen syntymisen ehkäisemiseksi pyrittävä ainakin seuraaviin tavoitteisiin:

 

a)  jätteen syntymisen merkittävä vähentäminen;

 

b)  jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta;

 

c)   asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettujen erityistä huolta aiheuttavien aineiden vaiheittainen korvaaminen, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita ja menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia;

 

d)  unionin elintarvikejätteen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun perustaso pohjautuu vuoteen 2014;

 

e)  unionin merien roskaamisen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun perustaso pohjautuu vuoteen 2014.”;

Tarkistus    146

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia jätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Näillä toimenpiteillä on:

1.  Edellä -1 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on ainakin

–  edistettävä resurssitehokkaiden, kestävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden käyttöä;

–  edistettävä ja tuettava resurssitehokkaiden, kestävien, helposti jaettavien, uudelleenkäytettävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja ja käyttöä;

 

–  kannustettava luopumaan sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisesta, joiden on suunniteltu vanhenevan;

–  yksilöitävä tuotteet, jotka ovat unionin talouden kannalta erittäin tärkeiden raaka-aineiden merkittäviä lähteitä ja joiden tarjontaan liittyy korkea riski, ja kohdistettava toimet niihin, jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä;

–  yksilöitävä tuotteet, jotka ovat unionin talouden kannalta erittäin tärkeiden raaka-aineiden merkittäviä lähteitä ja joiden tarjontaan liittyy korkea riski, ja kohdistettava toimet niihin, jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä;

–  rohkaistava ottamaan käyttöön järjestelmiä, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimenpiteitä, mukaan lukien erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteet, tekstiilit ja huonekalut;

  kannustamalla tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, kun se on ekologisesti suotuista, ja tukemalla sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään 9 a artiklan mukaisia korjaamis- ja uudelleenkäyttötoimenpiteitä ja uudelleenvalmistamis- ja kunnostamistoimenpiteitä;

–  vähennettävä jätteen syntymistä prosesseissa, jotka liittyvät teollisuustuotantoon, mineraalien louhintaan sekä rakentamiseen ja purkamiseen, ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat;

–  vähennettävä jätteen syntymistä prosesseissa, jotka liittyvät teollisuustuotantoon, valmistukseen, mineraalien louhintaan sekä rakentamiseen ja purkamiseen, mukaan lukien purkamisten ennakkotarkastukset ja kauppaan ja palveluihin liittyvät prosessit ja ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat;

 

–  vähennettävä elintarvikejätteen syntymistä primäärituotannossa, jalostus- ja valmistusteollisuudessa, vähittäismyynnissä ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa.

–  vähennettävä kaiken elintarvikejätteen syntymistä;

 

  vähennettävä hävikkiä koko toimitusketjussa, mukaan lukien alkutuotanto, kuljetus ja varastointi;

 

  ehkäistävä roskaamista määrittämällä tuotteet, jotka muodostavat luonnonympäristöön, myös meriympäristöön, eniten päätyviä roskia, ja toteutettava toimenpiteitä näistä lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi;

 

  varmistettava, että kuluttajille ja jätehuoltoalan toimijoille tiedotetaan toimitusketjussa olevista erittäin suurta huolta aiheuttavista aineista;

 

  kehitettävä ja tuettava tiedotuskampanjoita jätteen syntymisen ja roskaamisen estämiseen liittyviä kysymyksiä koskevan tietämyksen parantamiseksi.

Tarkistus    147

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.   Jäsenvaltioiden on seurattava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä tarkoituksessa niiden on käytettävä asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti koskien loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrää henkeä kohden mitattuna.

2.  Jäsenvaltioiden on seurattava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä tarkoituksessa niiden on käytettävä asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti koskien syntyneen yhdyskuntajätteen ja loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrää henkeä kohden mitattuna.

Tarkistus    148

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

” 2 a)  Komissio hyväksyy tämän direktiivin täydentämiseksi 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä jätteen syntymisen vähentämisessä sekä tämän artiklan 1 kohdassa olevien jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Kyseiset delegoidut säädökset hyväksytään 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    149

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.   Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa määrittämällä elintarvikejätteen määrä 4 kohdan mukaisesti vahvistetuilla menetelmillä.

3.  Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa määrittämällä elintarvikejätteen taso yhteisen menetelmän perusteella. Komissio hyväksyy tämän direktiivin täydentämiseksi 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 38 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla otetaan käyttöön menetelmä, mukaan lukien laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, elintarvikejätteen tason yhdenmukaista mittaamista varten. Kyseisessä menetelmässä on otettava huomioon jätteen syntymisen ehkäiseminen lahjoittamisen tai muiden elintarvikkeiden jätteiksi päätymistä ehkäisevien toimenpiteiden avulla.

Tarkistus    150

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava maalla syntyvien merien roskien syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa mittaamalla maalla syntyvien merien roskien määrän tasoja yhteisen menetelmän perusteella. Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 38 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla otetaan käyttöön menetelmä, mukaan lukien laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, maalla syntyvien merien roskien yhdenmukaista mittaamista varten.

Tarkistus    151

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä mahdollisuutta asettaa koko unionissa jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia tavoitteita vuosille 2025 ja 2030 soveltaen yhteistä indikaattoria, joka lasketaan viittaamalla henkeä kohti lasketun yhdyskuntajätteen kokonaismäärään. Komissio laatii tätä varten kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    152

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä vahvistaakseen indikaattoreita, joilla voidaan mitata edistymistä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Varmistaakseen elintarvikejätetasojen yhdenmukaisen mittaamisen komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa säädetään yhteisestä menetelmästä ja vähimmäislaatuvaatimuksista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    153

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

9 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.   Euroopan ympäristökeskus julkaisee vuosittain kertomuksen, jossa kuvataan edistymistä jätteen syntymisen ehkäisemisessä kussakin jäsenvaltiossa ja koko unionin alueella, mukaan lukien jätteen syntymisen kytkeminen irti talouskasvusta ja siirtyminen kohti kiertotaloutta”;

Poistetaan.

Tarkistus    154

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 a artikla

 

Uudelleenkäyttö

 

1.   Jäsenvaltioiden on tuettava sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimintoja ja tuotteiden elinkaaren pidentämistä, edellyttäen että tällä ei vaaranneta tuotteiden laatua eikä turvallisuutta.

 

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden ja erityisesti kriittisiä raaka-aineita merkittävissä määrin sisältävien tuotteiden uudelleenkäyttöä. Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kannustaminen hyväksyttyjen uudelleenkäyttöverkostojen, panttijärjestelmien ja palauttamista ja uudelleentäyttöä koskevien järjestelmien perustamiseen ja niiden tukeminen sekä kannustaminen tuotteiden uudelleen valmistamiseen, kunnostamiseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen.

 

Jäsenvaltioiden on myös hyödynnettävä taloudellisia välineitä ja sovellettava taloudellisia toimenpiteitä, ja ne voivat asettaa määrällisiä tavoitteita.

 

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta uudelleenkäytön alan toiminnanharjoittajat voivat saada uudelleenkäyttöön tarvittavia käyttöohjeita, varaosia, teknisiä tietoja tai muita välineitä, laitteita tai ohjelmistoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tekijänoikeuksien soveltamista.

Tarkistus    155

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

9 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”9 b artikla

 

Jakamistalouden alustat

 

1. Komissio edistää aktiivisesti jakamistalouden alustoja liiketoimintamallina. Komissio luo vahvan yhteyden näiden alustojen ja yhteisötaloutta koskevien uusien suuntaviivojen välille ja tutkii kaikki mahdolliset toimenpiteet kannustimien tarjoamiseksi, mukaan lukien laajennettu tuottajan vastuu, julkiset hankinnat ja ekologinen suunnittelu.

 

2. Jäsenvaltioiden on tuettava jakamistalouden alustoja edistävien järjestelmien perustamista kaikilla aloilla.”

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vahvistamaan komission ehdottamaa tekstiä. Tuotteiden jakaminen palveluna on todennäköisesti liiketoimintamalli, jolla on suurin potentiaali lisätä resurssitehokkuutta. Vaikka jotkut verkkoteknologian älykkäitä sovelluksia käyttävät jakamistalouden alustat ovat jo kilpailukykyisiä, yleisesti ottaen niitä voitaisiin tehostaa valtion kannustimilla.

Tarkistus    156

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

10 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 c)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   Jos se on tarpeen 1 kohdan noudattamiseksi ja hyödyntämisen helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet on kerättävä erillään muista jätteistä, mikäli se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia ominaisuuksia.

2.  Edellä olevan 1 kohdan noudattamiseksi ja hyödyntämisen helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet on kerättävä erillään muista jätteistä eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia ominaisuuksia.

 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta säännöstä harvaan asuttuihin alueisiin, joilla erilliskeräyksen ei ole todettu johtavan ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon elinkaariajattelu.

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan soveltaa tätä poikkeusta. Komission on tarkistettava ilmoitus ja arvioitava, onko poikkeus perusteltu tämän direktiivin tavoitteet huomioon ottaen. Jos komissio ei vastusta poikkeusta yhdeksän kuukauden kuluessa ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Jos komissio vastustaa poikkeusta, se tekee tätä koskevan päätöksen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle.”;

Tarkistus    157

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 d)  Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.    Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että 11 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan mukaisesti erikseen kerättyä jätettä ei hyväksytä jätteenpolttolaitokseen, lukuun ottamatta kyseisen jätteen lajittelusta aiheutuvia jäämiä.”;

Perustelu

Sen mukaisesti, mitä Euroopan parlamentti totesi 9. heinäkuuta 2015 aiheesta ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta” antamassaan päätöslauselmassa, ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ympäristöalan seitsemännen toimintaohjelman kanssa on rajoitettava polttolaitosten käyttöä sellaisen jätteen tapauksessa, jota ei voida kierrättää.

Tarkistus    158

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 e alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

10 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 e)  Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 b.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet puhdistaakseen tarvittaessa vaaralliset jätteet ennen hyödyntämistä.”;

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon vaarallisten jätteiden puhdistaminen ennen hyödyntämistä, jotta voidaan varmistaa, etteivät kierrätetyt jätteet sisällä ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita.

Tarkistus    159

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a)  Korvataan otsikko seuraavasti:

Uudelleenkäyttö ja kierrätys”

Valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys”

Perustelu

Uudelleenkäyttö on tuotteita koskeva käsittelytoimenpide, jolla pyritään jätteen syntymisen ehkäisemiseen. Se on tämän vuoksi katsottava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevaksi erityistoimenpiteeksi. Jätteen valmistelu uudelleenkäyttöön sitä vastoin on jätteen hyödyntämistoimenpide.

Tarkistus    160

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien toimien edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla ja tukemalla uudelleenkäyttö-, ja korjausverkostojen perustamista ja helpottamalla tällaisten verkostojen pääsyä jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen perusteiden, määrällisten tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden käyttöä.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien toimien edistämiseksi, muun muassa helpottamalla uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja verkostojen toiminnan käynnistämistä ja hyväksymistä erityisesti yhteisötalouden yrityksinä ja helpottamalla tällaisten hyväksyttyjen toimijoiden ja verkostojen pääsyä jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen perusteiden, määrällisten tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden soveltamista.

Tarkistus    161

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä korkealaatuisen kierrätyksen edistämiseksi ja perustettava tätä varten jätteen erilliskeräysjärjestelmiä, jos se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa sekä asianmukaista asianomaisten kierrätysalojen osalta sekä 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä korkealaatuisen kierrätyksen edistämiseksi ja perustettava tätä varten 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja jätteen erilliskeräysjärjestelmiä asianomaisten kierrätysalojen osalta.

Tarkistus    162

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä sääntelyvälineitä ja taloudellisia välineitä uusioraaka-aineiden käyttöönottoon kannustamiseksi.”;

Tarkistus    163

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla edistetään sekajätteen korkealaatuista lajittelua.”;

Perustelu

Erilliskeräyksestä huolimatta paljon kierrätettävää materiaalia päätyy edelleen sekajätteeksi, mikä johtuu infrastruktuurin puuttumisesta harvaan asutuilla alueilla, kotitalouksien lajittelussa tapahtuvista virheistä tai muista syistä. Korkealaatuisessa lajittelussa, etenkin optista lajittelua käytettäessä, jäännösjätteestä voidaan lajitella monia materiaaleja ja kierrättää ja käsitellä ne uudelleen uusioraaka-aineiksi.

Tarkistus    164

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a c)  Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

Jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, vuoteen 2015 mennessä on perustettava erilliskeräysjärjestelmät ainakin seuraaville: paperi, metalli, muovi ja lasi.

Jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, vuoteen 2015 mennessä on perustettava erilliskeräysjärjestelmät ainakin seuraaville: paperi, metalli, muovi ja lasi. Lisäksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön pakollinen tekstiilien erilliskeräys vuoteen 2020 mennessä.”;

Tarkistus    165

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä rakennus- ja purkujätteen lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin seuraavien jätteiden osalta: puu, kiviaines, metalli, lasi, muovi ja laasti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen rakennus- ja purkujätteen lajittelun ainakin seuraavien jätteiden osalta: puu, mineraalifraktiot (betoni, tiilet, laatat ja keramiikka), metalli, muovi, kipsi, lasi ja laasti. Jäsenvaltiot voivat soveltaa liitteessä IV a tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

Jäsenvaltioiden on kannustettava purkamista edeltävien tarkistusten suorittamiseen, jotta voidaan minimoida pilaavien aineiden ja muiden epäsuotavien aineiden pitoisuus rakennus- ja purkujätteessä ja edistää siten laadukkaampaa kierrätystä.

Tarkistus    166

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä kaupan ja teollisuuden jätteen lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin seuraavien jätteiden osalta: metalli, muovi, paperi ja pahvi, biojäte, lasi ja puu.”;

Perustelu

Kaupan ja teollisuuden jäte muodostaa merkittävän jätevirran. Jäsenvaltioiden olisi toteuttava myös kaupan ja teollisuuden jätteen lajittelutoimenpiteitä kierrätyksen helpottamiseksi.

Tarkistus    167

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b b)  Korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävään Euroopan kierrätysyhteiskuntaan siirtymiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:”

”Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävään Euroopan kiertotalouteen siirtymiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:”;

Tarkistus    168

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)   vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on lisättävä vähintään 60 painoprosenttiin.

c)   vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä on lisättävä vähintään 60 painoprosenttiin syntyneestä yhdyskuntajätteestä niin, että vähintään 3 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön.

Tarkistus    169

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on lisättävä vähintään 65 painoprosenttiin.”;

d)   vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin syntyneestä yhdyskuntajätteestä niin, että vähintään 5 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön.”;

Tarkistus    170

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kreikka, Kroatia, Latvia, Malta, Romania, Slovakia ja Viro voivat saada viisi vuotta lisäaikaa 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan hyödyntää tätä säännöstä vähintään 24 kuukautta ennen 2 kohdan c ja d alakohdassa säädettyjä määräaikoja. Jos jäsenvaltio aikoo käyttää määräajan pidennystä, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lisätäkseen yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä vähintään 50 painoprosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 60 painoprosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

3.  Jäsenvaltio voi 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tavoitteet saavuttaakseen pyytää määräajan pidennystä viidellä vuodella, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

 

a)   se valmisteli vuonna 2013 uudelleenkäyttöön ja kierrätti alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään; ja

 

b)  se ei kuulu luetteloon jäsenvaltioista, jotka eivät mahdollisesti saavuta 11 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä.

 

Jäsenvaltion on esitettävä määräajan pidentämistä koskeva pyyntö komissiolle viimeistään 24 kuukautta ennen 2 kohdan c alakohdassa säädettyä määräaikaa, mutta ei ennen 11 b artiklassa tarkoitetun, tässä kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevän kertomuksen julkaisemista.

Perustelu

Ne jäsenvaltiot, jotka kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia, voivat pyytää komissiolta viiden vuoden ajaksi poikkeuksen soveltamista, jotta ne voivat saavuttaa unionissa vahvistetut kierrätystavoitteet. Tämä ei kuitenkaan edellytä sellaisten uusien erityistavoitteiden asettamista, jotka olisivat erilaisia kuin muille jäsenvaltioille asetetut tavoitteet, vaan ainoastaan määräajan siirtymistä siinä tapauksessa, että tietyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus    171

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitukseen on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ennen määräaikaa. Suunnitelmaan on sisällyttävä myös ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon yksityiskohtainen aikataulu ja arvio niiden odotetuista vaikutuksista.

Määräajan pidentämistä koskevaan pyyntöön on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi ennen uutta määräaikaa. Suunnitelma on laadittava voimassa olevien jätehuoltosuunnitelmien arvioinnin perusteella, ja siihen on sisällyttävä myös ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon yksityiskohtainen aikataulu ja arvio niiden odotetuista vaikutuksista.

 

Lisäksi kolmannessa alakohdassa tarkoitetun suunnitelman on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

 

a)   suunnitelmassa käytetään asianmukaisia taloudellisia välineitä, joilla kannustetaan tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisen jätehierarkian soveltamiseen;

 

b)   suunnitelmassa osoitetaan rakenne- ja koheesiorahastojen tehokas ja vaikuttava käyttö ja muiden toimenpiteiden soveltaminen osoitettavissa olevien pitkän aikavälin investointien avulla, kun pyritään rahoittamaan asiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan jätehuollon infrastruktuurin kehittämistä;

 

c)   suunnitelmalla tuotetaan laadukkaita tilastoja ja laaditaan selkeitä ennusteita jätehuoltokapasiteetista sekä tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta;

 

d)  suunnitelmassa on vahvistettu tämän direktiivin 29 artiklassa tarkoitettu jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeva ohjelma.

 

Komissio arvioi, täyttyvätkö neljännen alakohdan a–d alakohdassa asetetut vaatimukset. Ellei komissio vastusta esitettyä suunnitelmaa viiden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.

 

Jos komissio vastustaa esitettyä suunnitelmaa, se pyytää kyseessä olevaa jäsenvaltiota toimittamaan tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa komission vastalauseiden vastaanottamisesta.

 

Komissio arvioi tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoittaa lisäaikaa koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä määräajan kuluessa, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.

 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksistään kahden kuukauden kuluessa kyseisten päätösten tekemisestä.

 

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräajan pidennys hyväksytään mutta jäsenvaltio ei vuoteen 2025 mennessä valmistele uudelleenkäyttöön tai kierrätä vähintään 50:tä prosenttia yhdyskuntajätteestään, määräajan pidennys katsotaan automaattisesti peruutetuksi.

Perustelu

Ne jäsenvaltiot, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, voivat pyytää komissiolta viisi vuotta lisäaikaa saavuttaakseen vuosille 2025 ja 2030 asetetut, valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet. Jotta jäsenvaltiolle voidaan myöntää tällainen poikkeus, sen on esitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jonka komissio arvioi erityisten vertailuperusteiden perusteella, ja saavutettava valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat välitavoitteet.

Tarkistus    172

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Jäsenvaltio voi 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tavoitteet saavuttaakseen pyytää määräajan pidennystä viidellä vuodella, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

 

a)   se täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset; ja

 

b)   se ei kuulu luetteloon jäsenvaltioista, jotka eivät mahdollisesti saavuta 11 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä.

 

Jäsenvaltion on tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua lisäaikaa pyytääkseen esitettävä pyyntönsä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle viimeistään 24 kuukautta ennen tämän artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädettyä määräaikaa, mutta ei ennen 11 b artiklassa tarkoitetun, tässä kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevän kertomuksen julkaisemista.

 

Jos lisäaika hyväksytään, mutta jäsenvaltio ei vuoteen 2030 mennessä valmistele uudelleenkäyttöön tai kierrätä vähintään 60:tä prosenttia yhdyskuntajätteestään, lisäaika katsotaan automaattisesti peruutetuksi.

Tarkistus    173

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio tutkii 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua tavoitetta sen tiukentamiseksi ja harkitsee tavoitteiden asettamista muille jätevirroille. Komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.   Komissio tutkii 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua tavoitetta ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden käyttämät parhaat käytännöt ja toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Komission mahdollisuus harkita muun kuin yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden määrittelyä katetaan 4 a ja 4 b kohdassa ja tämän mahdollisuuden aikarajaa on aikaistettu vuoteen 2018.

Tarkistus    174

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio tarkastelee mahdollisuutta laatia uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita, joita sovelletaan kaupan jätteeseen, vaarattomaan teollisuusjätteeseen ja muihin jätevirtoihin ja jotka on saavutettava vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 mennessä. Komissio laatii tätä varten 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Yhdyskuntajätteen osuus on vain 7–10 prosenttia kaikesta unionissa tuotettavasta jätteestä. Siksi on tärkeää arvioida mahdollisuutta asettaa kaupan ja teollisuuden jätteelle vastaavia tavoitteita kuin yhdyskuntajätteelle, jotta voidaan kannustaa kiertotalouteen siirtymiseen.

Tarkistus    175

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Komissio harkitsee mahdollisuutta laatia uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita, joita sovelletaan rakennus- ja purkujätteeseen ja jotka on saavutettava vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 mennessä. Komissio laatii tätä varten 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Rakennus- ja purkujäte muodostaa noin kolmasosan kaikesta unionissa syntyvästä jätteestä , joten komission on välttämättä punnittava mahdollisuutta määritellä kierrätystä ja valmistelua uudelleenkäyttöön koskevat tavoitteet vuosiksi 2025 ja 2030 vuodeksi 2020 jo asetettujen tavoitteiden lisäksi.

Tarkistus    176

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu,

1.  Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu,

a)  kierrätetyn yhdyskuntajätteen painona pidetään lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen painoa;

a)  kierrätetyn yhdyskuntajätteen painoksi lasketaan lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen paino tiettynä vuonna;

b)  uudelleenkäyttöä varten valmistellun yhdyskuntajätteen painona pidetään hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan talteenottaman ja keräämän yhdyskuntajätteen, jolle on tehty kaikki tarvittavat uudelleenkäytön mahdollistavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, painoa;

b)  uudelleenkäyttöä varten valmistellun yhdyskuntajätteen painoksi lasketaan hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan tiettynä vuonna hyödyntämän ja keräämän yhdyskuntajätteen, jolle on tehty kaikki tarvittavat uudelleenkäytön mahdollistavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, painoa.

c)  Jäsenvaltiot voivat sisällyttää laskelmiin tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat tai panttijärjestelmät ovat valmistelleet uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on käytettävä uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn yhdyskuntajätteen mukautetun määrän laskemiseen toiminnanharjoittajilta saatuja todennettuja tietoja sekä liitteessä VI esitettyä kaavaa.

 

Tarkistus    177

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio pyytää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään eurooppalaisia laatustandardeja lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja sekä uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus    178

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan b ja c alakohdan ja liitteen VI soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista, mukaan lukien tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Perustelu

Komission olisi määriteltävä uudelleenkäyttöä valmisteleville toiminnanharjoittajille ja kierrätyksen suorittaville toiminnanharjoittajille laadulliset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset, jotta taataan korkealaatuisten uusioraaka-aineiden tuotanto.

Tarkistus    179

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdasta poiketen lajittelutoiminnan tuotoksen painona voidaan raportoida kierrätetyn yhdyskuntajätteen paino sillä edellytyksellä, että

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pidetään kirjaa tuotteiden ja materiaalien painosta sillä hetkellä, kun ne poistuvat (tuotoksena) hyödyntämis- tai kierrätyslaitoksesta tai uudelleenkäyttöön valmistelevasta laitoksesta.

a)  kyseinen jätemäärä toimitettiin lopulliseen kierrätysprosessin;

 

b)  niiden materiaalien tai aineiden paino, joita ei sijoiteta lopulliseen kierrätysprosessiin ja jotka loppukäsitellään tai jotka hyödynnetään energiana, on alle 10 prosenttia kierrätetyksi raportoidun jätteen kokonaispainosta.

 

Perustelu

Euroopan parlamentti pyysi 9. heinäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa aiheesta ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta”, että valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevia tavoitteita laskettaessa sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin samaa yhdenmukaistettua menetelmää käyttäen toimivaa raportointimenetelmää, jolla estetään käytöstä poistetun (kaatopaikoille viedyn tai poltetun) jätteen ilmoittaminen kierrätetyksi jätteeksi.

Tarkistus    180

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä yhdyskuntajätteen laadun valvomiseksi ja jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistetut perusteet täyttyvät. Järjestelmä voi koostua 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, jaotellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus.

4.  Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti otettava käyttöön tehokas järjestelmä yhdyskuntajätteen laadun valvomiseksi ja jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että 1 kohdan säännöksiä noudatetaan. Järjestelmä voi koostua 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, jaotellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valitsemastaan laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä koskevasta menetelmästä.

Tarkistus    181

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sen laskemiseksi, ovatko jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat ottaa huomioon jätteenpolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset.

5.  Sen laskemiseksi, ovatko jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat komission hyväksyttyä tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta tai rinnakkaispoltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset, jäte on lajiteltu etukäteen poltettavaksi tai on noudatettu paperin, metallin, muovin, lasin ja biojätteen erilliskeräystä koskevaa velvoitetta.

Perustelu

Yhdenmukaisten ja varmojen sääntöjen varmistamiseksi unionissa komission olisi määriteltävä yhteinen menetelmä ennen kuin jäsenvaltiot voivat laskea mukaan jätteenpolton yhteydessä saadun rautapitoisen materiaalin kierrätyksen.

Tarkistus    182

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 5 kohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan jätteenpolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemista koskevat yhteiset menetelmät ja kierrätettyjen metallien laatuperusteet.

6.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 5 kohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemista koskevat yhteiset menetelmät ja kierrätettyjen metallien laatuperusteet.

Perustelu

Yhdenmukaisten ja varmojen sääntöjen varmistamiseksi unionissa komission olisi määriteltävä yhteinen menetelmä ennen kuin jäsenvaltiot voivat laskea mukaan jätteenpolton yhteydessä saadun rautapitoisen materiaalin kierrätyksen.

Tarkistus    183

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä viimeistään kolme vuotta ennen kutakin näissä säännöksissä vahvistettua määräaikaa.

1.  Komissio laatii yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 3 ja 3 a kohdassa sekä 21 artiklan 1 a kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä viimeistään kolme vuotta ennen kutakin näissä säännöksissä vahvistettua määräaikaa.

Tarkistus    184

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 b artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita käytetään eri puolilla unionia ja jotka voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    185

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

11 b artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

” 2 a)  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa käsitellään tarvittaessa tässä direktiivissä asetettujen muiden vaatimusten noudattamista, kuten 29 artiklassa tarkoitettuihin jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeviin ohjelmiin sisältyvien tavoitteiden saavuttamista koskevia ennusteita sekä loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen prosenttiosuutta ja määrää henkeä kohden mitattuna.”

Perustelu

Jos komissio pitää sitä tarpeellisena, varhaisvaroitusjärjestelmän avulla voidaan analysoida muitakin jonkin tietyn jäsenvaltion jätehuoltoon liittyviä merkityksellisiä näkökohtia.

Tarkistus    186

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a)   Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä loppukäsiteltävän yhdyskuntajätteen määrä vähenee korkeintaan 10 prosenttiin syntyvän yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.”;

Tarkistus    187

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

12 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b.)   Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 b.  Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä I tarkoitettuja loppukäsittelytoimia. Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tekniset perusteet ja toimintamenetelmät loppukäsittelytoimia D2, D3, D4, D6, D7 ja D12 varten. Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä kielletään tarvittaessa loppukäsittelytoimet, jotka eivät täytä 13 artiklassa asetettuja edellytyksiä.”;

Tarkistus    188

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

12 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 c)  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 c. ”Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään jätteiden sekä suora että epäsuora sijoittaminen meriympäristöön. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja kahden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen. Komissio julkaisee toimitettujen tietojen pohjalta kaksivuotiskertomuksen kuuden kuukauden kuluessa.

 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän kohdan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja indikaattorit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”;

Tarkistus    189

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

15 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 d)  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”4 a.   Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2014/24/EU mukaisesti toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että paikallisten viranomaisten sekä laajennettua tuottajan vastuuta tuotteiden tuottajan puolesta soveltavien organisaatioiden suorittama jätehuoltotoimijoiden valintamenettely sisältää sosiaalisia lausekkeita, joiden avulla tuetaan yhteisötalouden ja yhteisvastuullisten yritysten ja foorumien asemaa.”;

Tarkistus    190

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 e alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

18 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 e)  Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jos vaarallista jätettä on sekoitettu 1 kohdan säännösten vastaisesti, jätteet on tarvittaessa ja silloin kuin se on mahdollista eroteltava 13 artiklan noudattamiseksi, jollei teknistä ja taloudellista toteutettavuutta koskevista perusteista muuta johdu.”

”3.   Jos vaarallista jätettä on sekoitettu 1 kohdan säännösten vastaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteet erotellaan silloin kuin se on teknisesti mahdollista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista.

 

Jos erottelu ei ole teknisesti mahdollista, sekoitettu jäte on käsiteltävä laitoksissa, jotka ovat saaneet luvan tällaisten sekoitusten ja niiden erillisten osien käsittelyyn.”;

Perustelu

Vaarallisten jätteiden laittomalla sekoittamisella on oltava selkeät seuraamukset. Jos sekoittamista koskevaa kieltoa ei ole noudatettu, on taattava jätteen erottelu silloin kun se on teknisesti mahdollista, sanotun rajoittamatta 36 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia. Jos erottelu ei ole mahdollista, on taattava jätteen käsittely asianmukaisessa laitoksessa.

Tarkistus    191

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 f alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 f)  Lisätään 20 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on otettava 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä käyttöön kotitalouksista peräisin olevan vaarallisen jätteen virtaa varten erilliskeräys- ja vastaanottojärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa, että vaarallista jätettä käsitellään asianmukaisesti eikä se pilaa muita yhdyskuntajätevirtoja.”;

Tarkistus    192

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 g alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

20 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 g)  Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 b.   Komissio laatii ...[18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] suuntaviivoja, jolla autetaan ja helpotetaan jäsenvaltioita kotitalouksista peräisin olevan vaarallisen jätteen keräämisessä ja turvallisessa käsittelyssä.”;

Tarkistus    193

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 h alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

21 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 h)  Korvataan 21 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  jäteöljyt kerätään erikseen, jos se on teknisesti mahdollista;”;

”a)   jäteöljyt kerätään erikseen;”

Tarkistus    194

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 i alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

21 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 i)  Korvataan 21 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)   ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, jos se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti hyväksyttävää tai jos tällainen sekoittaminen haittaa niiden käsittelyä.”;

”c)  ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, jos tällainen sekoittaminen haittaa niiden uudistamista.”;

Tarkistus    195

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 j alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 j) Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”1 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan tavoite, jonka mukaan jäteöljyjen uudistamisen aste nostetaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 85 prosenttiin syntyneestä jäteöljystä.

 

Toiseen jäsenvaltioon uudistamista varten lähetetty jäteöljy voidaan ottaa huomioon ainoastaan jäteöljyn keränneen jäsenvaltion tavoitteen saavuttamista koskevissa laskelmissa ja edellyttäen, että on noudatettu asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat vaarallisten jätteiden siirtoa.

 

Uudistamista, valmistelua uudelleenkäyttöön tai kierrätystä varten unionista viety jäteöljy voidaan ottaa huomioon ainoastaan jäteöljyn keränneen jäsenvaltion tavoitteen saavuttamista koskevissa laskelmissa, jos viejä voi osoittaa, että jätteen siirrossa on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vaatimuksia ja että jäteöljyn uudistamiskäsittely unionin ulkopuolella on suoritettu asiaa koskevan unionin ympäristölainsäädännön vaatimuksia vastaavien edellytysten mukaisesti.”;

Tarkistus    196

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 k alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

21 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 k) Korvataan 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Jäteöljyjen erillistä keräilyä ja jäteöljyjen asianmukaista käsittelyä varten jäsenvaltiot voivat kansallisten edellytystensä mukaisesti soveltaa lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, taloudellisia ohjauskeinoja tai vapaaehtoisia sopimuksia.”

”2.  Jäsenvaltiot voivat 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudattaakseen soveltaa kansallisten edellytystensä mukaisesti lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, taloudellisia ohjauskeinoja tai vapaaehtoisia sopimuksia.”;

Tarkistus    197

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 12 l alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

21 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 l) Korvataan 21 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Jos jäteöljyille on kansallisessa lainsäädännössä asetettu uudistamista koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat säätää, että tällaiset jäteöljyt on uudistettava, jos se on teknisesti mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.”

”3.   Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa sovellettaessa rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.”

Tarkistus    198

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava biojätteen erilliskeräys, jos se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa sekä asianmukaista, kompostia koskevien laatuvaatimusten varmistamiseksi ja 11 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi.

1.   Jäsenvaltioiden on 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti varmistettava biojätteen erilliskeräys sen syntypaikalla.

Perustelu

Biojätteen erilliskeräys on tehtävä pakolliseksi, jotta voidaan estää muiden kuivien jätteenosien likaantuminen ja edistää sellaisen orgaanisen aineksen hyödyntämistä, josta pystytään tuottamaan muuta kompostoitua jätettä ja mädätettä biokaasun lisäksi. Erilliskeräys on yksi välineistä, joilla tuetaan laadukkaiden kierrätysmarkkinoiden luomista korkean kierrätysasteen aikaansaamiseksi. Teknisten, ympäristöön liittyvien ja taloudellisten rajoitusten käyttöönotto on mahdollistanut lukuisia poikkeuksia, mikä on tehnyt tämän periaatteen soveltamisesta mahdotonta. Erilliskeräysvelvoite ei saisi estää kotikompostointijärjestelmien jatkamista tai käyttöön ottamista.

Tarkistus    199

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jäsenvaltioiden on kannustettava kotikompostointiin.

Tarkistus    200

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Niiden on tarvittaessa toteutettava 4 ja 13 artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää seuraavia toimia:

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava 4 ja 13 artiklan mukaisesti toimenpiteitä, mukaan lukien jäljitettävyys- ja laadunvalmistusjärjestelmät, varmistaakseen biojätteen orgaanisen kierrätyksen siten, että huolehditaan korkeatasoisesta ympäristönsuojelusta ja asiaa koskevien tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesta tuotoksesta.

a)  biojätteen kierrätys, myös kompostointi, ja mädättäminen;

 

b)  biojätteen käsittely korkeatasoisen ympäristönsuojelun vaatimukset täyttävällä tavalla;

 

c)  biojätteestä tuotettujen, ympäristön kannalta turvallisten materiaalien käyttö.”;

 

Tarkistus    201

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

22 artikla – 2a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ehdottaa 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/20021 a muuttamista siten, että siinä otetaan käyttöön syntymispaikalla erotellun yhdyskuntien biojätteen eurooppalaiset jätekoodit.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1).

Tarkistus    202

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

13 a)  Korvataan 24 artiklan b alakohta seuraavasti:

b)   ”jätteen hyödyntäminen.”

”b)   vaarattoman jätteen hyödyntäminen.”;

Perustelu

Luvanhankintavelvollisuudesta ei voida myöntää poikkeuksia silloin, kun on kyse vaarallisen jätteen hyödyntämisestä.

Tarkistus    203

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

26 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimivaltaiset viranomaiset pitämästä rekistereitä sellaisista laitoksista tai yrityksistä, jotka keräävät tai kuljettavat korkeintaan 20 tonnia vaarattomia jätteitä vuodessa.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimivaltaiset viranomaiset pitämästä rekistereitä sellaisista laitoksista tai yrityksistä, jotka keräävät tai kuljettavat korkeintaan 20 tonnia vaarattomia jätteitä vuodessa ja korkeintaan kaksi tonnia vaarallisia jätteitä vuodessa.

Perustelu

Jotta vähennetään pk-yritysten hallinnollista työtä, myös vaarallisia jätteitä koskevalle ilmoittamisvelvoitteelle olisi säädettävä kynnysarvo. PRTR-asetuksen (EY) N:o 166/2006 5 artiklan 1 kohdassa säädetään samasta kynnysarvosta vaarallisille jätteille, joita ei tarvitse ilmoittaa. Vapautus vaikuttaa oikeasuhteiselta niihin hallinnollisiin ponnistuksiin nähden, joita ilmoittaminen edellyttää pk-yrityksiltä.

Tarkistus    204

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

26 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 38 a artiklan mukaisesti vaarattoman jätteen määriä koskevien kynnysarvojen mukauttamiseksi.”;

Poistetaan.

Tarkistus    205

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisten teknisten vähimmäisnormien asettamista, joita sovelletaan käsittelytoimintoihin, jotka edellyttävät 23 artiklan nojalla lupaa, jos voidaan todistaa, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu hyötyisivät tällaisista vähimmäisnormeista.”;

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisten teknisten vähimmäisnormien asettamista, joita sovelletaan kaikkiin käsittelytoimintoihin, erityisesti jätteen erilliskeräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen, jotka edellyttävät 23 artiklan nojalla lupaa, jos voidaan todistaa, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu hyötyisivät tällaisista vähimmäisnormeista.”;

Perustelu

Jätehuoltoon kuuluville eri toiminnoille on tarpeen määritellä toiminnalliset vähimmäisstandardit.

Tarkistus    206

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

28 artikla – 3 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”f)   toimenpiteet kaiken tyyppisen roskaantumisen estämiseksi ja kaiken tyyppisen roskaantumisen puhdistamiseksi.”;

”f)   toimenpiteet kaiken tyyppisen roskaantumisen estämiseksi ja ehkäisemiseksi ja kaiken tyyppisen roskaantumisen puhdistamiseksi.”;

Tarkistus    207

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

28 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”f a) riittävät rahoitusmahdollisuudet paikallisviranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemistä ja optimaalisten erilliskeräysjärjestelmien ja -infrastruktuurien kehittämistä varten, jotta voidaan täyttää tässä direktiivissä asetetut tavoitteet.”;

Tarkistus    208

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

28 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jätehuoltosuunnitelmien on oltava direktiivin 94/62/EY 14 artiklassa ja tämän direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden sekä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisia.”;

5.  Jätehuoltosuunnitelmien on oltava direktiivin 94/62/EY 14 artiklassa ja tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden sekä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisia.”;

Perustelu

Ne jäsenvaltiot, jotka kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia, voivat pyytää komissiolta viiden vuoden ajaksi poikkeuksen soveltamista, jotta ne voivat saavuttaa unionissa vahvistetut kierrätystavoitteet. Tämä ei kuitenkaan edellytä sellaisten uusien erityistavoitteiden asettamista, jotka olisivat erilaisia kuin muille jäsenvaltioille asetetut tavoitteet, vaan ainoastaan määräajan siirtymistä siinä tapauksessa, että tietyt edellytykset täyttyvät. Siksi poistetaan viittaus 11 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus    209

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia, joissa vahvistetaan 1, 4 ja 9 artiklan mukaisia jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä.”;

1.   Edistääkseen ainakin 1 artiklassa, 4 artiklassa ja 9 artiklan -1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista jäsenvaltioiden on käynnistettävä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia ja vähintään käynnistettävä 9 artiklan 1 kohdan mukaisia jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä.”;

Tarkistus    210

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tällaiset ohjelmat on tarpeen mukaan joko sisällytettävä 28 artiklassa säädettyihin jätehuoltosuunnitelmiin tai ympäristöpolitiikkaa koskeviin muihin ohjelmiin, tai niiden on oltava erillisiä ohjelmia. Jos tällainen ohjelma sisältyy jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin ohjelmiin, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet on osoitettava selkeästi.”

”Tällaiset ohjelmat on tarpeen mukaan joko sisällytettävä 28 artiklassa säädettyihin jätehuoltosuunnitelmiin tai ympäristöpolitiikkaa koskeviin muihin ohjelmiin, tai niiden on oltava erillisiä ohjelmia. Jos tällainen ohjelma sisältyy jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin ohjelmiin, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on osoitettava selkeästi.”;

Tarkistus    211

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

29 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a b)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.  Edellä 1 kohdassa säädetyissä ohjelmissa on vahvistettava jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat tavoitteet. Jäsenvaltioiden on kuvattava nykyiset jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet ja arvioitava liitteessä IV esitettyjä toimenpiteitä koskevien esimerkkien tai muiden aiheellisten toimenpiteiden hyödyllisyys.”

”2.  Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa kuvattava vähintään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano ja niiden osuus 9 artiklan -1 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa kuvattava liitteessä IV a lueteltujen välineiden ja toimenpiteiden vaikutus ja arvioitava liitteessä IV esitettyjä toimenpiteitä koskevien esimerkkien tai muiden aiheellisten toimenpiteiden hyödyllisyys.”;

Tarkistus    212

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

29 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tässä artiklassa tarkoitettujen jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien puitteissa erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.”;

Tarkistus    213

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

30 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

17 a)  Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Euroopan ympäristökeskusta kehotetaan tarkastelemaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien noudattamisen ja täytäntöönpanon edistymistä vuotuisessa kertomuksessaan.”

”2.   Euroopan ympäristökeskuksen on julkaistava kahden vuoden välein kertomus, jossa arvioidaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien toteuttamisen ja täytäntöönpanon edistymistä sekä kunkin jäsenvaltion ja koko unionin saavutuksia kyseisten ohjelmien tavoitteiden suhteen, mukaan lukien jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta ja kiertotalouteen siirtyminen.”;

Tarkistus    214

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

35 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on perustettava sähköinen rekisteri tai yhteen sovitettuja rekistereitä 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia jätteitä ja tarvittaessa muita jätevirtoja koskevien koko kyseessä olevan jäsenvaltion maantieteellisen alueen kattavien tietojen tallettamiseksi. Jäsenvaltiot voivat perustaa tällaisia rekistereitä myös muille jätevirroille, erityisesti sellaisille jätevirroille, joille on unionin lainsäädännössä asetettu tavoitteita. Jäsenvaltioiden on käytettävä jätetietoja, jotka teollisuuden toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla perustetun epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevaan eurooppalaiseen rekisteriin (*).

4.  Jäsenvaltioiden on perustettava sähköinen rekisteri tai yhteen sovitettuja rekistereitä tai käytettävä jo vakiintuneita sähköisiä rekistereitä tai yhteen sovitettuja rekistereitä 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia jätteitä ja tarvittaessa muita jätevirtoja koskevien koko kyseessä olevan jäsenvaltion maantieteellisen alueen kattavien tietojen tallettamiseksi. Jäsenvaltioiden on ainakin perustettava tällaisia rekistereitä muille jätevirroille, joille on unionin lainsäädännössä asetettu tavoitteita. Jäsenvaltioiden on käytettävä jätetietoja, jotka teollisuuden toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla perustetun epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevaan eurooppalaiseen rekisteriin (*).

Perustelu

Hallinnollisten velvoitteiden rajoittamiseksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää jo olemassa olevia rekistereitä vaarallisia jätteitä koskevien tietojen rekisteröimiseksi. Tällaiset rekisterit on perustettava sellaisille jätetyypeille, joita koskevista tavoitteista on säädetty unionin lainsäädännössä.

Tarkistus    215

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 11 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 9 artiklan -1 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa, 3 ja 3 a kohdassa ja 21 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden täytäntöönpanon edistymistä koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 3 kohdan mukaisten tavoitteiden noudattamisesta on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.

Perustelu

Tietojen luotettavuuden ja vertailtavuuden parantamiseksi on otettava käyttöön yhteinen menetelmä tietojen keräämistä varten.

Tarkistus    216

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 9 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot komissiolle joka toinen vuosi. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointikauden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.

Poistetaan.

Tarkistus    217

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Uudelleenkäyttöön valmistellun jätteen määrä on raportoitava erillään kierrätetystä jätteestä 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan noudattamisen todentamiseksi.

Tarkistus    218

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

5.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä, kunnes 6 artiklassa tarkoitettu delegoitu säädös on hyväksytty. Komissio arvioi joka tapauksessa myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

Perustelu

Tietojen luotettavuuden ja vertailtavuuden parantamiseksi on otettava käyttöön yhteinen menetelmä tietojen keräämistä varten.

Tarkistus    219

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio sisällyttää 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Kertomukseen voidaan liittää ehdotus tämän direktiivin muuttamiseksi.

Perustelu

Direktiivin vaikutuksia olisi arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että direktiivin olennaiset osatekijät soveltuvat tarkoituksiinsa.

Tarkistus    220

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

37 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen ja maantäyttötoimia koskevien tietojen raportointimuotojen vahvistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6.  Komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä, tietojen keräämisen organisointia ja tietolähteitä varten sekä säännöt 1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen ja valmistelua uudelleenkäyttöön ja maantäyttötoimia koskevien tietojen raportointimuotojen vahvistamiseksi.

Perustelu

Komission olisi tietojen laatua parantaakseen hyväksyttävä delegoitu säädös, jolla otetaan käyttöön yhteinen menetelmä tietojen esittämistä varten. Tämä kattaa tietojen keräämisen, käsittelemisen ja siirtämisen.

Tarkistus    221

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

37 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Lisätään artikla seuraavasti:

 

”37 a artikla

 

Kiertotalouden järjestelmä

 

Tukeakseen 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018

 

a)   laatii kertomuksen, jossa arvioidaan unionin tavoitteiden ja erityisesti resurssitehokkuutta koskevan tavoitteen sekä kokonaisvaltaisten sääntelytoimenpiteiden tarvetta kestävän kulutuksen ja tuotannon alalla; kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus;

 

b)  laatii kertomuksen, jossa tarkastellaan tuotteita, jätteitä ja kemikaaleja koskevien unionin sääntelykehysten johdonmukaisuutta, jotta voidaan havaita kiertotalouteen siirtymistä haittaavat esteet;

 

c)  laatii kertomuksen, jossa paneudutaan sellaisten säädösten vuorovaikutukseen, jotka haittaavat synergiavaikutusten kehittymistä eri toimialojen välillä ja estävät sivutuotteiden myöhempää käyttöä sekä jätteen valmistelua uudelleenkäyttöön erityisiä sovelluksia varten; kertomukseen sisällytetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai ohjeita tunnistettujen esteiden poistamiseen sekä sivutuotteiden ja uusioraaka-aineiden markkinapotentiaalin vapauttamiseen;

 

d)   esittää ekologista suunnittelua koskevasta unionin lainsäädännöstä kattavan uudelleentarkastelun, jotta sen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan kaikki tärkeimmät tuoteryhmät, mukaan lukien muuhun kuin energiaan liittyvät tuoteryhmät, jotta pakollisiin tuotesuunnittelua koskeviin vaatimuksiin sisällytettäisiin vaiheittain kaikki asiaa koskevat resurssitehokkuuden olennaiset osatekijät ja jotta annettaisiin ympäristömerkintöjä koskevia säännöksiä.”;

Tarkistus    222

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

38 artikla – otsikko

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

21 a)  Korvataan 38 artiklan otsikko seuraavasti:

”Tulkinta ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen”

”Tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihto, tulkinta ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen”

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa monista asioista voidaan soveltaa tässä direktiivissä laajasti (esimerkiksi siten, että autetaan jäsenvaltioita saavuttamaan tavoitteet). Sen vuoksi se olisi mainittava selkeästi.

Tarkistus    223

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 artikla – -1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Komissio ottaa käyttöön foorumin, jolla se ja jäsenvaltiot ja alue- ja kuntaviranomaiset vaihtavat säännöllisesti ja jäsennellysti keskenään tietoja ja parhaita käytäntöjä tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta käytännössä, jotta voidaan varmistaa asianmukainen hallinnointi, täytäntöönpano, rajatylittävät yhteistyö sekä parhaiden käytäntöjen ja innovointien levittäminen jätehuollon alalla.

 

Foorumia on erityisesti käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

 

  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytettyjen välineiden ja kannustimien osalta, jotta voidaan edistää 4 artiklassa säädettyjen tavoitteiden vahvistamista;

 

  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden osalta;

 

  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen jätteiden syntymisen osalta ja sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla edistetään uudelleenkäyttöä ja elinkaaren pidentämistä;

 

  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen erilliskeräystä koskevien velvoitteiden noudattamiseksi;

 

  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 21 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen soveltuvien välineiden ja kannustimien osalta;

 

  parhaiden käytäntöjen jakaminen kehitettäessä toimenpiteitä ja järjestelmiä yhdyskuntajätevirtojen jäljittämiseksi lajittelusta aina lopulliseen kierrätysprosessiin, millä on suuri merkitys jätteen laadun valvonnassa sekä jätevirroissa ja kierrätysprosesseissa syntyvän hävikin mittaamisessa.

 

Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tulokset.

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa monista asioista voidaan soveltaa tässä direktiivissä laajasti (esimerkiksi siten, että autetaan jäsenvaltioita saavuttamaan tavoitteet). Sen vuoksi se olisi mainittava selkeästi.

Tarkistus    224

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi laatia ohjeita, jotka koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa.

Komissio laatii ohjeita, jotka koskevat jätteen ja yhdyskuntajätteen, niiden syntymisen ehkäisemisen, uudelleenkäytön, valmistelun uudelleenkäyttöön, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa.

Perustelu

Tämän direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi komission olisi laadittava tiettyjen määritelmien tulkintaa koskevia ohjeita.

Tarkistus    225

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 38 a artiklan mukaisesti liitteen VI muuttamiseksi.”;

Poistetaan.

Perustelu

Sellaisia tuotteita ja osia, joista ei ole tullut jätettä, ei voida ottaa huomioon valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne ovat jätteiden hyödyntämistoimia. Tuotteiden ja osien uudelleenkäyttö on käsittelytoimenpide, joka estää jätteiden syntymisen ja joka näin ollen on jätehierarkian mukaisesti katsottava ehkäisytoimenpiteeksi. Ehdotuksen 11 a artiklan 1 kohdassa määritellään jo menetelmä, jolla lasketaan valmistelun uudelleenkäyttöön ja kierrätyksen määrä.

Tarkistus    226

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 11 a artiklan 2 kohdassa, 11 a artiklan 6 kohdassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 38 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivä] alkaen.

2.  Siirretään 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3 a kohdassa, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 1 b kohdassa, 27 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 37 artiklan 6 kohdassa ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivä] alkaen.

Tarkistus    227

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 11 a artiklan 2 kohdassa, 11 a artiklan 6 kohdassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 38 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3a kohdassa, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 1 b kohdassa, 27 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 37 artiklan 6 kohdassa ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    228

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Perustelu

Tekstin mukauttaminen 13. huhtikuuta 2016 tehtyyn toimielinten sopimukseen.

Tarkistus    229

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

38 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevien 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 2 kohdan, 11 a artiklan 6 kohdan, 26 artiklan, 27 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 4 kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan 2 kohdan ja 38 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevien 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 ja 4 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3 a kohdan, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdan, 12 artiklan 1 b kohdan, 27 artiklan 1 ja 4 kohdan, 37 artiklan 6 kohdan ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    230

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

Liite II – R13 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a)  Lisätään liitteeseen II kohta seuraavasti:

 

”R13 a: Valmistelu uudelleenkäyttöön”;

Perustelu

Tämä hyödyntämistoimi olisi lisättävä liitteeseen II, jotta lisätään yhdenmukaisuutta 3 artiklassa olevan ”valmistelu uudelleenkäyttöön” -termin määritelmän kanssa.

Tarkistus    231

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 24 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

Liite IV a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

24 b)  Lisätään liite IV a tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

Tarkistus    232

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25)  Lisätään liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Sellaisia tuotteita ja osia, joista ei ole tullut jätettä, ei voida ottaa huomioon valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne ovat jätteiden hyödyntämistoimia. Tuotteiden ja osien uudelleenkäyttö on käsittelytoimenpide, joka estää jätteiden syntymisen ja joka näin ollen on jätehierarkian mukaisesti katsottava ehkäisytoimenpiteeksi. Ehdotuksen 11 a artiklan 1 alakohdassa määritellään jo menetelmä, jolla lasketaan valmistelun uudelleenkäyttöön ja kierrätyksen määrä.

Tarkistus    233

Ehdotus direktiiviksi

Liite I

Direktiivi 2008/98/EY

Liite VI

 

Komission teksti

Tarkistus

Tuotteiden ja osien uudelleenkäytön valmistelua koskeva laskentamenetelmä 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi

Poistetaan.

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun mukautetun määrän laskemiseksi 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavaa kaavaa:

 

 

 

 

E: mukautettu kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste tiettynä vuotena;

 

A: kierrätetyn tai uudelleenkäyttöön valmistellun yhdyskuntajätteen paino tiettynä vuotena;

 

R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden tai osien paino tiettynä vuotena;

 

P: tiettynä vuotena syntyneen yhdyskuntajätteen määrä.

 

Perustelu

Sellaisia tuotteita ja osia, joista ei ole tullut jätettä, ei voida ottaa huomioon valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne ovat jätteiden hyödyntämistoimia. Tuotteiden ja osien uudelleenkäyttö on käsittelytoimenpide, joka estää jätteiden syntymisen ja joka näin ollen on jätehierarkian mukaisesti katsottava ehkäisytoimenpiteeksi. Ehdotuksen 11 a artiklan 1 alakohdassa määritellään jo menetelmä, jolla lasketaan valmistelun uudelleenkäyttöön ja kierrätyksen määrä.

Tarkistus    234

Ehdotus direktiiviksi

Liite -I (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

Liite IV a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite -I

 

Lisätään liite IV a seuraavasti:

 

”Liite IV a

 

Ohjeellinen luettelo välineistä toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi

 

1.   Taloudelliset välineet:

 

1.1   kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen nostaminen asteittain kaikissa jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, muu jäte);

 

1.2   jätteenpolttoverojen ja/tai -maksujen käyttöönotto tai korottaminen;

 

1.3   ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmien käyttöön ottaminen;

 

1.4   toimenpiteet, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien kustannustehokkuutta;

 

1.5   rahoittajan ja/tai tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen uusiin jätevirtoihin;

 

1.6   taloudelliset kannustimet paikallisille viranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemisen sekä erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja lisäämisen edistämiseksi;

 

1.7   toimenpiteet uudelleenkäyttösektorin kehittämisen tueksi;

 

1.8   toimenpiteet sellaisten tukien poistamiseksi, jotka eivät ole jätehierarkian mukaisia.

 

2.   Muut toimenpiteet:

 

2.1   kestävät julkiset hankinnat, joilla edistetään kestävää tuotantoa ja kulutusta;

 

2.2   tekniset ja verotukselliset toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös kompostoitujen materiaalien) markkinoiden kehittämiseksi sekä kierrätysmateriaalien laadun parantamiseksi;

 

2.3   jätteiden käsittelyä koskevien parhaiden saatavilla olevien menetelmien soveltaminen, jolla pyritään erityistä huolta aiheuttavien aineiden poistamiseen, kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista;

 

2.4   toimenpiteet yleisön tietämyksen lisäämiseksi asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan lukien tapauskohtaiset kampanjat sen varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä estetään niiden lähteellä ja että erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on korkea;

 

2.5   toimenpiteet, mukaan lukien digitaalisin keinoin toteutetut toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen ja että muut keskeiset sidosryhmät voivat osallistua;

 

2.6   Euroopan rakenne- ja investointirahastoja käyttäminen asiaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi.”.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

  EUVL C 17, 18.1.2017, s. 46.


PERUSTELUT

Nykyinen lineaarinen kehitysmalli ”osta, käytä ja heitä pois” on piakkoin tullut tiensä päähän. Maapallo lämpiää, ja käyttämämme resurssit, joista olemme riippuvaisia, alkavat olla vähissä. Ilman rakenteellisia toimenpiteitä maailmantalouden tarvitsemien raaka-aineiden määrä saattaa kasvaa yli 50 prosentilla seuraavien 15 vuoden aikana. Kehityksen suunnan kääntämiseksi meidän on siirryttävä kiertomalliin, jossa materiaalit ja niiden arvo kiertävät talousjärjestelmässä mahdollisimman pitkään, sekä optimoitava integroitu jätteiden kierto, jotta resursseja voidaan käyttää tehokkaasti. Tätä pakettia on siis tarkasteltava paljon laajemmasta näkökulmasta kuin vain jätelainsäädännön tarkistamisen kannalta.

Esittelijä haluaa vahvistaa komission halua suojella ympäristöä, tehdä unionin taloudesta kilpailukykyisempi ja tukea kestävää uudelleenteollistamisprosessia. Esittelijä haluaa vahvistaa komission halua suojella ympäristöä, tehdä unionin taloudesta kilpailukykyisemmän ja tukea kestävää uudelleenteollistamisprosessia. Resurssien arvon nostaminen edellyttää toimia tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina raaka-aineiden tuottamisesta tuotteen suunnitteluun ja kulutukseen jakelusta tuotteiden elinkaaren loppuun saakka.

Selkeä ja pysyvä sääntelykehys on ensimmäinen askel tämän siirtymän edistämisessä.

Tällainen systeeminen muutos edellyttääkin kunnianhimoista toimintapolitiikkaa, jota tuetaan lainsäädäntökehyksellä, jonka avulla investoijille voidaan antaa oikeanlaiset signaalit. Jos unionin lainsäädäntö ei sisällä selkeitä määritelmiä ja sitovia tavoitteita, se voi haitata edistymistä siirtymisessä kiertotalouteen.

Esittelijä on halunnut muuttaa komission ehdotusta jätehierarkian pohjalta, ennen kaikkea mitä tulee jätteiden syntymisen ehkäisemiseen ja jätteen uudelleenkäyttöön tuotantoprosesseissa. Jätteiden määrän vähentäminen edellyttää, että innovoidaan ketjun alkupään tuotantoprosesseja ja liiketoimintamalleja, joihin kiertotalous perustuu.

Unionin muuttaminen vihreäksi ja vähähiiliseksi taloudeksi, jossa resursseja käytetään tehokkaasti, on jo päätavoitteena seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa. On myös syytä muistaa, että EU on sitoutunut YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamiseen.

Esittelijä katsoo, että edellä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi jätealan puitedirektiiviin tehtävissä muutoksissa olisi keskityttävä kahteen päätavoitteeseen, jotka ovat

1) jätteen syntymisen ehkäisemiseksi toteutettavien toimenpiteiden tehostaminen

2) tehokkaiden uusioraaka-ainemarkkinoiden kehittämisen edistäminen.

Esittelijän mielestä asianmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi on lisäksi välttämätöntä selventää joitakin nykyisen direktiivin määritelmiä ja sisällyttää siihen joitakin puuttuvia määritelmiä.

JÄTTEEN SYNTYMISEN EHKÄISEMINEN

Tuotantojäämien käyttö sivutuotteina sellaisten todellisten resurssien, jotka eivät ole jätettä, saattamiseksi tuotantokiertoon on tärkeä keino jätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Tämän mahdollisuuden edistämiseksi ja teollisen symbioosin käytänteiden levittämiseksi on tarpeen määritellä selkeät lainsäädäntöpuitteet unionin tasolla.

Esittelijä on näin ollen tarkistanut tällä hetkellä voimassa olevaa 5 artiklan 1 kohdan sanamuotoa.

On tarpeen säilyttää komission mahdollisuus määritellä sivutuotteen aseman soveltamista koskevia kriteerejä siten, että asetetaan kuitenkin etusijalle todistetut ja toistettavissa olevat teolliset symbioosit. Näin pyritään luomaan tasapaino yhdenmukaisten sääntöjen tarpeen ja sen välille, että varmistetaan, että määriteltäessä yhdenmukaiset säännöt kaiken tyyppisille sivutuotteille säilytetään tällaisille käytännöille ominainen prosessin innovaatioluonne.

Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan nykyisen lainsäädännön soveltamisessa on ilmennyt jäsenvaltioissa ongelmia ja sitä on sovellettu epäyhtenäisesti. Sisämarkkinoiden toiminnan ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi esittelijä kannattaa periaatetta, jonka mukaan komission on pääsääntöisesti vahvistettava yhdenmukaistetut säännökset niistä perusteista, joiden mukaisesti tietyntyyppisten jätteiden luokittelu jätteiksi päättyy. Koska näitä säännöksiä ei ole täysin noudatettu, esittelijä on samaa mieltä siitä, että on säädettävä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vahvistaa kansalliset perusteet 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta vähimmäisedellytysten vahvistamisesta laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille. Mahdollisuutta alentaa tuotteiden elinkaaren loppupään kustannuksia voidaan käyttää kannustimena sellaisten tuotteiden suunnitteluun, joita voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien kansallisten järjestelmien käyttöönotto eri tuotteita varten on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi jätehuollon toteuttamiseksi. Esittelijä katsoo näin ollen, että laajennettua tuottajan vastuuta koskeva velvoite olisi tarpeen ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa ja määritellä yhdenmukaisten sääntöjen avulla.

Jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden toteuttaminen jäsenvaltioissa kautta tuotteen koko käyttöiän on tehokkain väline resurssitehokkuuden parantamiseen, ja siten voidaan vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia ja edistää kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja asianmukaisten taloudellisten välineiden avulla. Esittelijä painottaa myös, että on tarpeen käsitellä materiaaleissa olevien vaarallisten aineiden vähentämistä.

Direktiiviin olisi parempi sisällyttää uudelleenkäytön käsite. Toisin kuin valmistelu uudelleenkäyttöön, uudelleenkäyttö on tuotteita koskeva käsittelytoimenpide, jolla pyritään jätteen syntymisen ehkäisemiseen. Se on tämän vuoksi katsottava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevaksi erityistoimenpiteeksi ja jäsenvaltioiden on otettava sitä varten käyttöön kannustimia.

Näitä toimia voidaan koordinoida jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevilla kansallisilla ohjelmilla. Niiden tehokkuuden edistämiseksi on tarpeen määritellä EU:n tasolla yhdenmukaiset vähimmäistavoitteet sekä indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida kunkin jäsenvaltion suoriutumista.

Tärkeät ympäristöön liittyvät ja eettiset kysymykset huomioon ottaen esittelijä pitää erityisen tärkeänä sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman mukaisesti toimenpiteitä elintarvikejätteen ja merien roskien vähentämiseksi 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioita kehotetaan sisällyttämään jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeviin kansallisiin ohjelmiinsa vähintään vastaava tavoite.

TEHOKKAIDEN UUSIORAAKA-AINEMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN

Yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat kunnianhimoiset tavoitteet ovat väline, jolla voidaan varmistaa, että sellainen jäte, jolla on korkea taloudellinen arvo, otetaan talteen ja kierrätetään laadukkaana uusioraaka-aineena. Tämän tavoitteen tukemiseksi esittelijä asettaa jäsenvaltioille jätteen kaatopaikalle sijoittamisen asteittaista lopettamista koskevan tavoitteen lisäksi yhdyskuntajätteen valmistelun uudelleenkäyttöön ja kierrätyksen 60 prosentin tavoitteen vuoteen 2025 mennessä ja 70 prosentin tavoitteen vuoteen 2030 mennessä sen mukaisesti, mitä Euroopan parlamentti pyysi 9. heinäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa aiheesta ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta” ja mitä komission 2. heinäkuuta 2014 julkistaman vaikutustenarvioinnin (SWD(2014)0207) päätelmissä todetaan.

Jotta jäsenvaltioiden tulokset olisivat totuudenmukaisia ja vertailukelpoisia, esittelijä kannattaa yhdyskuntajätteen määritelmän yhdenmukaistamista Eurostatin ja OECD:n tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa. Tähän määritelmään on yhdistettävä kaikkia jäsenvaltioita varten laadittava yksi ainoa yhdenmukaistettu laskentamenetelmä, joka perustuu lopullisen kierrätysprosessin tulokseen ja jota on tuettava toimivalla raportointimenetelmällä, jolla estetään käytöstä poistetun (kaatopaikoille viedyn tai poltetun) jätteen ilmoittaminen kierrätetyksi jätteeksi.

Esittelijä katsoo lisäksi, että erityyppisten jätteiden erilliskeräysjärjestelmät ovat edellytys laadukkaiden kierrätysmarkkinoiden luomiselle korkean kierrätysasteen aikaansaamiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Nykyiset säännökset, jotka mahdollistavat poikkeusten myöntämisen teknisistä, ympäristöön liittyvistä tai taloudellisista syistä, ovat käytännössä johtaneet siihen, ettei tätä velvoitetta noudateta täysimääräisesti.

Jäsenvaltioiden on käytettävä taloudellisia ja sääntelyvälineitä varmistaakseen tasapuoliset kilpailuedellytykset ensiöraaka-aineiden ja uusioraaka-aineiden välillä.

Esittelijä on tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden välillä vallitsee huomattavia eroja siinä, minkä verran jätettä kierrätetään tai sijoitetaan kaatopaikalle. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että direktiivin asianmukaisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon tukemiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, on voitava pyytää komissiolta viideksi vuodeksi poikkeuksen soveltamista, jotta ne voivat saavuttaa vuosille 2020, 2025 ja 2030 asetetut tavoitteet. Esittelijä katsoo kuitenkin, että jotta jäsenvaltiolle voidaan myöntää tällainen poikkeus, sen on esitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jonka komissio arvioi erityisten vertailuperusteiden perusteella, ja saavutettava valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat välitavoitteet.

Esittelijä painottaa tarvetta ottaa käyttöön erityistoimenpiteitä biojätteen uudelleenkäsittelyn edistämiseksi, sillä siitä ei vielä ole laadittu riittäviä säännöksiä. Biojätteen erilliskeräyksestä olisi tehtävä pakollista ja sitä olisi tuettava asianmukaisilla taloudellisilla välineillä. Biojäte olisi kierrätettävä orgaanisesti, ja tuotoksen olisi täytettävä tiukat laatuvaatimukset.

Direktiiviin on sisällytetty uusi kiertotalouden puitteita koskeva artikla komission ”kiertotalouden toimintasuunnitelmassa” esittämien toimien sisällyttämiseksi direktiiviin ja siirtymän nopeuttamiseksi. Tässä artiklassa kehotetaan ottamaan käyttöön eurooppalainen resurssitehokkuusindikaattori, antamaan lainsäädäntöä kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi sekä määrittelemään resurssitehokkuuden kriteerit ja niitä koskevat merkinnät muille kuin energiatuotteille.


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Jean-François Jalkh

katsoo, että direktiivin 2008/98/EY muuttamista koskeva ehdotus

– on perusteeton, koska sillä puututaan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, koska siinä edellytetään verokannustimia sekä jäsenvaltioiden harjoittaman verotuksen perusteellista valvontaa;

– ei ole sovellettavissa, koska siinä ei oteta huomioon toisistaan selvästi poikkeavia kansallisia olosuhteita, jotka eivät mahdollista mitenkään yhden ja saman politiikan soveltamista ja koska siinä käytetyt määritelmät ovat toimimattomia, etenkin kun tehdään ero yhdyskuntajätteen ja kaupan jätteen sekä orgaanisen jätteen ja elintarvikejätteen välillä;

– on taloudellisesti tuhoisa, koska siinä sälytetään kehittymässä oleville yrityksille laajennettu tuottajan vastuu, joka vesittää tuotteesta saatavan lisäarvon;

– johtaa vääjäämättä pelkästään kahteen seuraavaan seikkaan: julkisten menojen merkittävä lisääntyminen ja sisämarkkinoiden sellainen tiiviimpi yhdentyminen, joka hyödyttää vain harvoja ylikansallisia toimijoita.

ENF-ryhmä on huolissaan jätehuollon taloudellisista ja ekologisista haasteista, sanoutuu irti ENVI-valiokunnan tekemästä työstä ja edellyttää, että jätepolitiikan saralla noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja otetaan paremmin huomioon vahvuutena, että asiat ratkaistaan paikallistasollapaikallistason vahvuudet.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.10.2016)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Valmistelija: Miroslav Poche

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

1)  Unionin jätehuoltoa, jätteiden muuntamista ja jätteiden käyttöä olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä aidon, kielteisiä ympäristövaikutuksia hillitsevän ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden edistämiseksi samoin kuin raaka-aineiden hallinnoinnin parantamiseksi samalla kun vähennetään talouden riippuvuutta tuonnista, parannetaan energiatehokkuutta, vähennetään unionin energiariippuvuutta, tarjotaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja uusia markkinoita ja edistetään laadukkaiden työpaikkojen luomista. Aidon kiertotalouden aikaansaamiseksi on toteutettava lisätoimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden koko elinkaareen, johon kuuluvat kestävä raaka-aineiden hankinta, ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu, ekotehokas tuotanto sekä kestävä kulutus siten, että voidaan vaalia resursseja ja tehdä kierrosta suljettu. Resurssien käytön parantaminen tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY jätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi muutettava, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.

2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY14 jätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi muutettava, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä tehokkaaseen kiertotalouteen, toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätettä voidaan pitää hyödyllisenä resurssina tässä siirtymässä.

__________________

__________________

14

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

14

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Euroopan parlamentti hyväksyi 9 päivänä heinäkuuta 2015 resurssitehokkuutta ja kiertotalouteen siirtymistä koskevan päätöslauselman1 a, jossa se korosti erityisesti tarvetta asettaa jätteiden vähentämistä koskevia sitovia tavoitteita, kehittää jätteiden syntymistä ehkäiseviä toimia ja esittää selvät ja yksiselitteiset määritelmät.

 

_______________

 

1 a

Texts adopted, P8_TA(2015)0266.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa.

3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita ja antaa taloudellista, verotuksellista ja poliittista tukea toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn, kuten kaatopaikalle sijoittamiseen ja jätteenpolttoon, syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alimmalle tasolle jätehierarkiassa. Tässä yhteydessä on myös erittäin tärkeää käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoja siihen, että rahoitetaan jätteiden syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämistä, jotta asiaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. On myös olennaista, että jäsenvaltiot tarkistavat nykyisiä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmiaan tämän direktiivin mukaisesti ja mukauttavat investointejaan vastaavasti.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen, lopullisen kierrätysprosessin sekä maantäyttötoimien määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.

5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen, kaupallisen ja teollisuusjätteen, lopullisen kierrätysprosessin, roskaamisen, merten roskaantumisen sekä maantäyttötoimien määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  Direktiivin 2008/98/EY ja tähän liittyvien unionin säädösten, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 b välinen johdonmukaisuus olisi varmistettava, erityisesti tulkitsemalla ja soveltamalla ”jätteen”, ”jätehierarkian” ja ”sivutuotteen” käsitteitä johdonmukaisesti ja kyseisiä säädöksiä noudattaen.

 

__________________

 

1 a

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

1 b

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 2008/98/EY vahvistettavan yhdyskuntajätteen määritelmän oltava yhdenmukainen Euroopan tilastotoimiston (Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet.

7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla, verotuksellisilla ja sääntelyyn liittyvillä kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen voitava soveltaa liitteessä VI a tarkoitettuja taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla saadaan korkealaatuista lajiteltua materiaalia.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Siirtymisessä kiertotalouteen olisi hyödynnettävä laaja-alaisesti digitaalisia innovaatioita. Tätä varten olisi kehitettävä sähköisiä välineitä, kuten verkkopohjainen foorumi uutena resurssina myytävän jätteen kauppaan, jotta helpotetaan kauppaan liittyviä toimia ja vähennetään toimijoiden hallinnollista rasitusta ja lisätään näin teollista symbioosia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevat vähimmäisedellytykset. Näillä vaatimuksilla olisi alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta sekä varmistettava yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia ottamaan suunnittelussa paremmin huomioon tuotteiden kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin.

9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien vähimmäisedellytykset. Näillä vaatimuksilla olisi alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta, edistettävä korjattavuutta ja erilliskeräyksen ja lajittelun toteutuksen ja valvonnan parantamista, varmistettava kierrätyksen laadun parantaminen, autettava varmistamaan uusioraaka-aineiden kustannustehokas saanti sekä varmistettava yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia ottamaan suunnittelussa paremmin huomioon tuotteiden korjattavuus, kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys sekä luopumaan vähitellen vaarallisista aineista. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille sekä jäsenvaltioille, joissa laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää ei ole, on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin. Siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden, joilla ei ole laajennettua tuottajan vastuuta koskevaa järjestelmää, olisi varmistettava, että niiden jätehuoltojärjestelmien avulla saadaan tuloksia, jotka ovat täytäntöönpanokelpoisia ja avoimia ja joihin liittyy vastuuvelvollisuus tavalla, joka vastaa täysin laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvien järjestelmien vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi ja arvioivat tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita.

10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia ja edistää kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä korkealaatuisia materiaaleja sekä vähentää riippuvuutta yhä harvinaisemmiksi käyvien raaka-aineiden tuonnista. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi, myös toimenpiteitä, joilla vähennetään vaarallisten aineiden esiintymistä, edistetään korkealaatuisten materiaalien kierrätystä, torjutaan suunniteltua vanhenemista, lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia parantamalla tuotteita koskevaa tietoa, kannustetaan jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevaan jatkuvaan viestintään ja säännöllisiin tiedotuskampanjoihin, sekä seuraavat ja arvioivat tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä ja jätteiden syntymisen vähentämistä koskevien ehkäisemistavoitteiden saavuttamista ja pyrkivät irrottamaan jätteen syntymisen talouskasvusta. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita ja laskentamenetelmiä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen primäärituotannossa, jalostus- ja valmistusteollisuudessa, vähittäismyynnissä ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja mitattava elintarvikejätteen määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi EU:ssa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja joka toinen vuosi.

12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän vähentämistä ainakin 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen vähittäismyynnin ja kulutuksen tasoilla ja vähentää elintarvikehävikkiä tuotanto- ja toimitusketjuissa, mukaan lukien tarkoituksella korjaamatta jääneet maataloustuotteet ja sadonkorjuun jälkeinen hävikki, ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, julkisissa ja yksityisissä laitoksissa, joissa aterioita myydään tai tarjotaan, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevissa kansallisissa ohjelmissaan käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä, jotta elintarvikejätteen määrää voidaan vähentää ainakin 30 prosentilla vuoteen 2025 ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja mitattava elintarvikejätteen määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi unionissa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja joka toinen vuosi. Jäsenvaltioiden olisi elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla elintarvikealalla voidaan jakaa edelleen ja lahjoittaa myymättä jääneitä tuotteita, varmistaen kuitenkin, että tällaisesta jakelusta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle eikä elintarviketurvallisuudelle.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a)  Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta asettaa tavanomaista kaupallista jätettä ja teollisuusjätettä koskevia kierrätystavoitteita ja kierrätysvelvoitteita, jotka vastaavat yhdyskuntajätteeseen sovellettavia kierrätystavoitteita ja -velvoitteita. Jotta näille tavoitteille saataisiin tarkka perustaso, komission olisi kerättävä tällaisia jätteitä koskevia tietoja jäsenvaltioiden yhteisen raportoinnin avulla. Komission olisi kahden vuoden kuluttua kyseisten tietojen keräämisestä harkittava vaikutustenarvioinnin perusteella mahdollisuutta asettaa erillisiä kierrätystavoitteita tavanomaiselle kaupalliselle ja teollisuusjätteelle vuoteen 2025 mennessä ainakin paperin, lasin, metallin, muovin ja biojätteen osalta.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 b)  Ympäristötavoitteita arvioitaessa, seurattaessa ja asetettaessa unionin tason sitovana oikeudellisena välineenä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/56/EU1 a, jotta merien roskaantumisen suhteen saavutetaan hyvä ympäristön tila. Merien roskaantumisen tärkeimpiä syitä ovat kuitenkin maalla tapahtuvat toiminnat, jotka aiheutuvat kiinteän jätteen käsittelyn kehnoista käytänteistä, puutteellisesta infrastruktuurista ja yleisestä tiedon puutteesta. Jäsenvaltioiden olisi siksi hyväksyttävä toimenpiteitä vähentääkseen merelliseen ympäristöön todennäköisesti päätyviä maalla syntyviä roskia Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman mukaisesti ja erityisesti pyrittävä saavuttamaan unionin tavoite merten roskaantumisen vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Merten roskaantumisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevissa ohjelmissaan käyttöön erityisiä merten roskaantumisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan saavuttaa vähintään unionin tavoite roskaantumisen vähentämisestä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja mitattava merten roskaantumisen vähentämisessä saavutettua edistymistä. Hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä koko unionissa olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaista mittaamista varten. Merten roskaantumisen tasosta olisi raportoitava joka toinen vuosi.

 

__________________

 

1 a

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 c)  Kiertotaloutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi komission olisi edistettävä aktiivisesti koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten sekä talouden eri alojen, myös jätealan ja rahoitusalan, välillä. Koordinointi ja vaihto voitaisiin toteuttaa perustamalla kiertotaloutta koskevia viestintäfoorumeita, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa paremman yleiskuvan saaminen käytettävissä olevista valmiuksista ja jotka edistäisivät myös yhteyksien luomista jätealan ja rahoitusalan välille ja tukisivat teollista symbioosia. Komission olisi myös edistettävä aktiivisesti jakamistalouden foorumeita kiertotalouden liiketoimintamallina.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a)  Jäteöljyjen erilliskeräyksellä ja kierrättämisellä saataisiin merkittävää taloudellista ja ympäristöön liittyvää etua, sillä niiden avulla voitaisiin turvata raaka-aineiden saanti, edetä kohti kiertotaloutta ja vähentää riippuvuutta öljynsaannista. Jotkin jäsenvaltiot keräävät ja kierrättävät jo nyt suuren osan jäteöljyistään. Kuitenkin vuonna 2015 vain noin 13 prosenttia kaikista perusöljyistä oli saatu uudelleenjalostetuista jäteöljyistä. Komission olisi siksi esitettävä ... [lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä vaikutustenarviointi koko unionissa sovellettavan, jäteöljyjen keräämistä ja kierrättämistä koskevan tavoitteen käyttöön ottamisesta.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b)  Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan kannustettava esimerkiksi pysyvien materiaalien käyttöön, joilla on kiertotaloudessa korkeampi arvo, koska ne voidaan luokitella materiaaleiksi, joita voidaan kierrättää laadun kärsimättä riippumatta siitä, kuinka monta kertaa materiaali kierrätetään.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelma.

16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelma komission tuella.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Laskettaessa sitä, onko uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, olisi jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, samoin kuin jätteenpolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien nimeämistä sekä laatukriteerit, jotka koskevat tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista.

18)  Laskettaessa sitä, onko uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, olisi jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat ja soveltuvissa tapauksissa pakkaukset, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, samoin kuin energian talteenoton ja jätteenpolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien nimeämistä sekä laatukriteerit, jotka koskevat tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Tämän direktiivin paremman, nopeamman ja yhdenmukaisemman täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä täytäntöönpanon heikkouksien ennakoimiseksi olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, joka helpottaisi puutteiden löytämistä ja toimien toteuttamista ennen tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja.

19)  Tämän direktiivin paremman, nopeamman ja yhdenmukaisemman täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä täytäntöönpanon heikkouksien ennakoimiseksi olisi komission tuella otettava käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, joka helpottaisi puutteiden löytämistä ja toimien toteuttamista ennen tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia ja lasia varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista.

20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia, lasia, puuta ja tekstiilejä varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista ja niiden polttoa ja sijoittamista kaatopaikalle. Jätteen tehokkaampi käyttö voisi lisäksi luoda merkittävän kannustimen biotalouden toimitusketjua varten. Biojätteen keräämisestä erillään yhdyskunta- ja maatalousjätteestä olisi siksi tehtävä pakollista. Biotalous on ratkaisevassa asemassa raaka-aineiden saatavuuden takaamisessa koko unionissa. Komission olisi harkittava biojätettä koskevien kierrätystavoitteiden asettamista, jotta biojätteen kierrätyslaitoksia varten saadaan houkuteltua infrastruktuuri-investointeja ja jotta voidaan edistää orgaanisen aineksen uudelleenkäsittelyä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi tarvittaessa ulotettava muihin jätevirtoihin yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa.

21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi ulotettava muihin jätevirtoihin niin laajalti kuin mahdollista yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa. Tiedot olisi kerättävä avointa dataa koskevia tavoitteita tukevien standardien ja eritelmien mukaisesti ja ne olisi annettava saataville avoimena datana.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erillisiä keräysjärjestelmiä kotitalouksista peräisin olevaa vaarallista jätettä varten, jotta voidaan välttää se, että yhdyskuntajätteeseen päätyy vaarallisia jätteitä, jotka saattavat heikentää kierrätyksen laatua ja haitata siten uusioraaka-aineiden talteenottoa. Kiertotalouteen siirtymisen tukemiseen myönnettyjä unionin varoja voitaisiin käyttää vaarallisten aineiden korvaamista ja vaarallisen jätteen käsittelyä koskeviin tutkimusohjelmiin.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä ensin jätteen syntymisen ehkäisemistä ja uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä ja jotta ei tueta jätteen sijoittamista kaatopaikalle eikä jätteenpolttoa.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristöhyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.

23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, estäen käsittelemättömän jätteen sijoittamisen kaatopaikalle ja jätteenpolton ja ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristö- ja terveyshyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.

__________________

__________________

18

COM(2014) 297 final.

18

COM(2014)0297

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Roskaamisella on suoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista.

25)  Roskaamisella on suoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Roskaaminen on nähtävä sellaisten yksilöiden aiheuttamana yhteiskunnallisena ongelmana, jotka käsittelevät jätettä epäasianmukaisesti tai laittomasti. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava laatimalla yhdenmukaistettu menetelmä tiedon keräämistä ja käsittelyä varten ja ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste, jonka olisi oltava Eurostat, kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertailemalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tietojen laaduntarkastusta koskeva kertomus, joka olisi laadittava yhdenmukaistetussa muodossa. Jätehuollon vertailukelpoisten tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin mukaisia täytäntöönpanokertomuksia laatiessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  Tutkimus ja innovointi ovat olennaisia tuettaessa unionin siirtymistä kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään resurssina. Horisontti 2020 -puiteohjelman puitteissa on tämän tavoitteen saavuttamiseksi edistettävä tutkimus- ja innovointihankkeita, joissa voidaan osoittaa kiertotalouden taloudellinen ja ekologinen kestävyys ja testata sitä kenttäoloissa. Jos samalla omaksutaan järjestelmällinen lähestymistapa, nämä hankkeet voivat helpottaa innovointia edistävän ja helposti täytäntöön pantavan lainsäädännön laatimista lähinnä tunnistamalla sääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät, esteet ja puutteet, jotka saattavat vaikeuttaa resurssitehokkuuteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämistä.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 b)  Komission olisi julkaistava kolmen vuoden välein jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuva kertomus raportoidakseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kierrätystavoitteiden saavuttamisen edistymisestä sekä tässä direktiivissä asetettujen uusien velvoitteiden täytäntöönpanosta.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava korkean tason työterveys ja työturvallisuus tuotannon, kierrätyksen, korjaamisen ja uudelleenkäyttöä varten valmistelun alalla ja jätealalla ottaen huomioon näiden alojen työntekijöihin kohdistuvat erityiset riskit. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että alaa koskeva voimassa oleva unionin lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 b)  On olennaisen tärkeää varmistaa, että voimassa oleva jätelainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 c)  Tämä direktiivi on hyväksytty ottaen huomioon 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä annetut sitoumukset, ja se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava kyseisen sopimuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1)  Korvataan 2 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)   eläimistä saatavat sivutuotteet, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaan kuuluvat käsitellyt tuotteet, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle sijoitettaviksi tai käytettäviksi biokaasu- tai kompostointilaitoksissa;

”b)   eläimistä saatavat sivutuotteet, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaan kuuluvat käsitellyt tuotteet, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu poltettaviksi tai kaatopaikalle sijoitettaviksi;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 a kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”1 b.  ’kaupallisella ja teollisella jätteellä’ tavanomaista sekajätettä ja yhdyskuntajätettä suurempina määrinä erilliskerättyä jätettä, joka on peräisin kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta ja/tai kaupan ja teollisuuden tiloista, mukaan lukien paperi- ja kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, bio- ja puujäte ja karkea jäte.

 

Kaupallinen ja teollinen jäte ei käsitä yhdyskuntajätettä, rakennus- ja purkujätettä sekä viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin olevaa jätettä eikä puhdistamolietettä;”

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – a b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) Lisätään kohta seuraavasti:

 

'1 c.  ’roskaamisella’ yksilön toimintaa tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaa roskaantumista, riippumatta siitä, onko toiminta tai laiminlyönti ollut tahallista tai huolimattomuutta;”

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – a c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 1 d kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a c) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”1 d. ’elintarvikejätteellä’ elintarvikkeita, jotka on poistettu tai hävitetty valmistuksen, jalostuksen, vähittäismyynnin tai kulutuksen yhteydessä, ja elintarvikehävikkiä elintarvikkeiden koko tuotanto- ja toimitusketjussa, mukaan lukien alkutuotanto-, kuljetus- ja varastointihävikki, tarkoituksella korjaamatta jääneet maataloustuotteet ja sadonkorjuun jälkeinen hävikki;”

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuusominaisuudet ja joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja määrältään verrattavissa biojätteeseen;”;

4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, muuta kuin eläinperäistä maatalousjätettä (sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien), kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostuslaitoksista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuus- ja kompostoitavuusominaisuudet ja joka on luonteeltaan ja koostumukseltaan verrattavissa biojätteeseen;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – d alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 4 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4 a.  ’rakennus- ja purkujätteellä’ 7 artiklan mukaisesti hyväksytyssä jäteluettelossa tarkoitettuihin rakennus- ja purkujäteluokkiin kuuluvia jätteitä;”;

4 a.  ’rakennus- ja purkujätteellä’ 7 artiklan mukaisesti hyväksytyssä jäteluettelossa tarkoitettuihin rakennus- ja purkujäteluokkiin kuuluvia jätteitä, mukaan lukien kevyet materiaalit;

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 b.  ’pysyvillä materiaaleilla’ materiaaleja, jotka voidaan tuotannon jälkeen kierrättää laadun kärsimättä riippumatta siitä, kuinka monta kertaa materiaali kierrätetään.”

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

“9 a.  'laajennetulla tuottajan vastuulla' tuottajan täyttä tai osittaista toiminnallista ja/tai taloudellista vastuuta, joka laajennetaan kattamaan tuotteen elinkaaren kuluttajavaiheen jälkeinen vaihe, minkä avulla jäsenvaltiot voivat saavuttaa unionin jätetavoitteet ja lisätä uudelleenkäyttö- ja kierrätysastettaan;"

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – e alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 16 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla jäte, tuotteet tai tuotteiden osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;”;

16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla tuotteet tai tuotteiden osat, joista on tullut jätettä, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 16 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”16 a.  ’laimentamisella’ jätteiden sekoittamista yhteen tai useampaan muuhun aineeseen tai jätteeseen tarkoituksena alentaa ilman kemiallista muuntamista jätteissä esiintyvien ainesosien pitoisuuksia, jolloin laimennetut jätteet voidaan siirtää käsittelyyn tai kierrätykseen, mikä olisi muutoin kielletty laimentamattomien jätteiden kohdalla.” 

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – f alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

17 a.  ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta mekaanista lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja jätemateriaalit siirretään tuotantoprosessiin ja ne uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;

17 a.  ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta mekaanista lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja kun jäte ja jätemateriaalit, joiden katsotaan lakanneen olemasta jätettä 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, siirretään tuotantoprosessiin ja ne uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 17 b a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”17 b a.  ’orgaanisella kierrätyksellä’ jätteiden biologisesti hajoavien osien aerobista (kompostointi) käsittelyä joko mikro-organismien tai matojen avulla sekä kotitalouksissa että valvotuissa olosuhteissa siten, että tuloksena saadaan kompostia. Kaatopaikalle sijoittamista ei voida pitää orgaanisen kierrätyksen muotona;”

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – f b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 a.   ’puhdistamisella’ toimenpiteitä, joilla poistetaan jätteiden ei-toivotut vaaralliset osat tai epäpuhtaudet tai niitä käsitellään niiden tuhoamiseksi.”

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – f c alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)   Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 b.  ’kunnostamisella’ prosessia, jolla tuote palautetaan tyydyttävään toimintakuntoon rakentamalla uudelleen tai korjaamalla tärkeitä osia, jotka ovat lähellä vioittumista;”

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – f d alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

3 artikla – 20 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f d)  Lisätään kohta seuraavasti:

 

”20 c.  ’kerättävällä jäteöljyllä’ jäteöljyä, joka voidaan kerätä, tavallisesti 50 prosenttia jäsenvaltioiden vuosittaisesta voiteluaineiden kulutuksesta;”

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen ja jätehierarkian soveltamiseen kannustaakseen hyödynnettävä asianmukaisia taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä varten liitteessä IV a lueteltuja taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.”;

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä tai muista toimenpiteistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.”;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.   Jäte on lajiteltava ennen energian hyödyntämistä tai lopullista sijoittamista kaatopaikalle, jotta tuetaan kierrätettävien materiaalien tehokasta talteenottoa. Myös biohajoavat jätteet on käsiteltävä.

 

Erilliskerätty biojäte voidaan ensimmäisestä alakohdasta poiketen lähettää anaerobiseen hajottamiseen tai muihin pelkästään biohajoavaa jätettä tuotannossaan käyttäviin laitoksiin, edellyttäen että biojätteen laatu vastaa kyseisten laitosten vaatimuksia.”

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin.”;

2.  Neuvosto ja Euroopan parlamentti vahvistavat tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja komission avustuksella yksityiskohtaiset perusteet 1 artiklassa säädettyjen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin.”;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 alakohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  Jäte on valmisteltu uudelleenkäyttöön.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta tiettyihin jätteisiin. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta tiettyihin jätteisiin. Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia erityisperusteita on harkittava tietyille materiaaleille, kuten kiviainekselle, paperille, lasille, metallille, muoville, renkaille ja tekstiileille. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

”1.  Tehostaakseen uudelleenkäyttöä sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä jäsenvaltioiden on toteutettava lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita (tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.ˮ

  

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden tuottajille erityisiä toiminnallisia ja taloudellisia velvoitteita.”;

”Tällaisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden tuottajille erityisiä toiminnallisia, organisatorisia ja taloudellisia velvoitteita ja tuottajan vastuu laajennetaan kattamaan tuotteen elinkaaren kuluttajavaiheen jälkeinen vaihe. Tuottajan vastuun on tarkoitus kattaa kaikki markkinoille saatetut tuotteet.”;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Näillä toimenpiteillä voidaan edistää esimerkiksi sellaisten tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan.

Näillä toimenpiteillä on edistettävä esimerkiksi sellaisten tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja helposti korjattavia ja jotka jätteeksi muututtuaan ja sen jälkeen, kun ne on valmisteltu uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi, soveltuvat asetettavaksi saataville markkinoilla tai saatettavaksi markkinoille jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, jätehierarkia sekä tuotteisiin jo sovellettava asiaankuuluva unionin lainsäädäntö ja standardit.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 7 alakohta – c alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio järjestää tietojenvaihdon jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset.”;

5.  Komissio järjestää tietojenvaihdon jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset, ja se voi antaa asiaan liittyviä seikkoja koskevia suuntaviivoja.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellään selkeästi unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanahrjoittajien, paikallisten viranomaisten ja tarvittaessa hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;

–  määritellään selkeästi unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien (eli luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita), heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanharjoittajien, paikallisten viranomaisten, jakelijoiden ja vähittäismyyjien, loppukäyttäjien ja kuluttajien, uudelleenkäyttö- ja korjausverkostojen ja hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  määritellään mitattavissa olevat jätehierarkian mukaiset jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU;

–  määritellään mitattavissa olevat jätteen syntymisen ehkäisemistä, jätteen uudelleenkäyttöä, valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet sekä muovin kierrätettyä sisältöä koskevat vähimmäistavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU, sekä muut järjestelmän kannalta merkittäviksi katsotut tavoitteet;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä tietojen keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;

–  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä tietojen keräämiseksi tuotteista tai soveltuvissa tapauksissa pakkauksista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tai soveltuvissa tapauksissa pakkauksista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

–  varmistetaan tuotteiden tuottajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

–  varmistetaan tuotteiden tuottajien, jäte- ja kierrätysalan toiminnanharjoittajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

  asetetaan tuotesuunnittelun (ympäristöystävällisen suunnittelun) parantamista koskevat tavoitteet pyrkien jätteen syntymisen ehkäisemiseen eikä pelkästään materiaalien kierrätykseen ja talteenottoon, mukaan lukien optimoitu loppukäsittely, jotta voidaan edistää materiaalitehokkuuden parantamista ja palkita tuottajat, jotka ottavat suunnittelussa huomioon tuotteiden uudelleenkäytettävyyden, korjattavuuden ja kierrätettävyyden;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;

b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset, organisatoriset ja taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 8 alakohta

Direktiivi 2008/98/EY

8 a artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus