Procedură : 2015/0275(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0034/2017

Texte depuse :

A8-0034/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

RAPORT     ***I
PDF 1942kWORD 284k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Simona Bonafè

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0595),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0382/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței și Consiliul Federal al Austriei în conformitate cu Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0034/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Scopul prezentei directive este de a stabili măsuri în vederea protejării mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor, prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, precum și prin asigurarea valorificării deșeurilor ca resursă pentru a contribui la o economie circulară în Uniunea Europeană.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a)  Având în vedere dependența Uniunii de importul de materii prime și epuizarea rapidă a unei cantități semnificative de resurse naturale pe termen scurt, recuperarea cât mai multor resurse posibil în interiorul Uniunii și consolidarea tranziției către o economie circulară constituie o provocare-cheie.

Justificare

Este important să se evidențieze agenda mai largă a tranziției spre o economie circulară și să se sublinieze oportunitatea pe care revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile o oferă pentru consolidarea acestei tranziții.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul -1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b)  Economia circulară oferă oportunități importante pentru economiile locale și deschide potențialul de a crea o situație reciproc avantajoasă pentru toate părțile implicate.

Justificare

Este important să se evidențieze agenda mai largă a tranziției spre o economie circulară și să se sublinieze oportunitatea pe care revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile o oferă pentru consolidarea acestei tranziții.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul -1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c) Gestionarea deșeurilor ar trebui transformată în gestionarea durabilă a materialelor. Revizuirea Directivei 2008/98/CE oferă o oportunitate în acest sens.

Justificare

Este important să se evidențieze agenda mai largă a tranziției spre o economie circulară și să se sublinieze oportunitatea pe care revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile o oferă pentru consolidarea acestei tranziții.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul -1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1d)   Pentru o tranziție de succes către o economie circulară, pe lângă revizuirea și punerea în aplicare integrală a directivelor privind deșeurile este necesară punerea în aplicare integrală a planului de acțiune intitulat „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”. De asemenea, planul de acțiune ar trebui să intensifice coerența, consecvența și sinergiile dintre economia circulară și politicile în materie de energie, climă, agricultură, industrie și cercetare.

Justificare

Există o nevoie clară să se asigure coerența, consecvența și sinergiile între diferitele politici.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul -1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1e)  La 9 iulie 2015, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară1a, în care a subliniat, în special, nevoia de a stabili obiective obligatorii în materie de reducere a deșeurilor, de a dezvolta măsuri de prevenire a deșeurilor și de a stabili definiții clare și fără ambiguități.

 

_______________

 

1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0266.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și eficientă a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, a consolida furnizarea energiei din resurse regenerabile, a crește eficiența energetică, a reduce gradul de dependență a Uniunii față de resursele importate și a crea noi oportunități economice și competitivitate pe termen lung. Pentru a face economia cu adevărat circulară, este necesar să se adopte măsuri suplimentare privind producția și consumul sustenabile, axate pe întreg ciclul de viață al produselor, într-un mod care să conserve resursele și să închidă circuitul de reciclare. Utilizarea mai eficientă a resurselor ar aduce, de asemenea, economii nete substanțiale întreprinderilor din UE, autorităților publice și consumatorilor, reducând, în același timp, emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Consolidarea eforturilor de tranziție către o economie circulară ar putea genera o reducere anuală de doi-patru la sută a emisiilor de gaze cu efect de seră, reprezentând un stimulent clar pentru realizarea de investiții într-o economie circulară. Creșterea productivității resurselor prin îmbunătățirea eficienței și reducerea risipei de resurse poate scădea în mare măsură atât consumul de resurse, cât și emisiile de gaze cu efect de seră. Prin urmare, economia circulară ar trebui să facă parte integrantă din politica privind clima, dat fiind că creează sinergii, astfel cum s-a subliniat în rapoartele Comitetului internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Economia circulară ar trebui să țină seama de prevederile explicite din cel de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care solicită elaborarea unor cicluri de materiale netoxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate drept o sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune.

Justificare

UE ar trebui să se axeze pe crearea unei economii circulare nepoluante și să evite un posibil risc major de a pierde în viitor încrederea publicului și a piețelor în materialele reciclate, creând totodată o moștenire perenă. Problema principală cu care se confruntă întreprinderile de reciclare este prezența unor substanțe periculoase în materiale. UE ar trebui să își axeze eforturile pe excluderea acestor substanțe periculoase din produse și deșeuri și nu ar trebui să pună în pericol sănătatea publică și mediul exonerând anumite categorii de întreprinderi sau de produse de obligația de garantare a siguranței și făcând imposibilă identificarea în viitor a acestor materiale contaminate.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie modificate astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară.

(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie mai ambițioase astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară caracterizată prin eficiența utilizării resurselor, prin adoptarea măsurilor necesare care să garanteze că deșeurile sunt considerate o resursă utilă.

__________________

__________________

14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor.

(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung și să se acorde sprijin financiar și politic pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale, precum și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor. În acest context, pentru îndeplinirea obiectivelor aplicabile este esențial să se utilizeze fondurile structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare. Este esențial, de asemenea, ca statele membre să își modifice programele existente de prevenire a generării de deșeuri în conformitate cu prezenta directivă și să își adapteze investițiile în consecință.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Deșeurile municipale reprezintă aproximativ 7 % - 10 % din totalul deșeurilor generate în Uniune; acest flux de deșeuri este însă unul dintre cele mai complexe de gestionat, iar modul în care este administrat constituie, în general, un bun indiciu în ceea ce privește calitatea sistemului global de gestionare a deșeurilor dintr-o țară. Provocările în materie de gestionare a deșeurilor municipale sunt determinate de faptul că acestea au o compoziție foarte complexă și mixtă, se află în imediata apropiere a cetățenilor și au un grad foarte ridicat de vizibilitate publică. Prin urmare, administrarea acestora necesită un sistem de gestionare a deșeurilor foarte complex, inclusiv o schemă eficientă de colectare, implicarea în mod activ a cetățenilor și a întreprinderilor, adaptarea infrastructurii la compoziția specifică a deșeurilor și un sistem de finanțare detaliat. Țările care au dezvoltat sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor.

(4)  Deșeurile municipale reprezintă aproximativ 7 % - 10 % din totalul deșeurilor generate în Uniune; acest flux de deșeuri este însă unul dintre cele mai complexe de gestionat, iar modul în care este administrat constituie, în general, un bun indiciu în ceea ce privește calitatea sistemului global de gestionare a deșeurilor dintr-o țară. Provocările în materie de gestionare a deșeurilor municipale sunt determinate de faptul că acestea au o compoziție foarte complexă și mixtă, se află în imediata apropiere a cetățenilor, au un grad foarte ridicat de vizibilitate publică și au consecințe asupra mediului și a sănătății populației. Prin urmare, administrarea acestora necesită un sistem de gestionare a deșeurilor foarte complex, inclusiv o schemă eficientă de colectare, un sistem eficient de sortare, un sistem funcțional de urmărire a fluxurilor de deșeuri, implicarea în mod activ a cetățenilor și a întreprinderilor, adaptarea infrastructurii la compoziția specifică a deșeurilor și un sistem de finanțare detaliat. Țările care au dezvoltat sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor, inclusiv privind atingerea obiectivelor de reciclare. Totuși, numai o gestionare adecvată a deșeurilor municipale nu este suficientă pentru a stimula tranziția către o economie circulară, în care deșeurile sunt considerate a fi o resursă; este necesară o abordare bazată pe ciclul de viață al produselor și al deșeurilor pentru a stimula această tranziție.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Experiența a demonstrat că atât sistemele publice, cât și cele gestionate în mod privat pot contribui la realizarea unui sistem de economie circulară, iar decizia de utilizare a unui sistem dat depinde în mod frecvent de condițiile geografice și structurale. Normele stabilite în prezenta directivă permit atât un sistem în care municipalitatea deține responsabilitatea generală de a colecta deșeurile municipale, cât și un sistem în care astfel de servicii sunt externalizate unor operatori privați. Alegerea de a comuta între aceste sisteme ar trebui să fie responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale procesului de reciclare final și ale rambleiajului, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.

(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor comerciale și industriale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale operatorilor de pregătire pentru reutilizare, ale reciclării organice, ale procesului de reciclare final, ale rambleiajului, ale sortării, ale gunoiului aruncat pe domeniul public și ale risipei alimentare și ale decontaminării, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pe baza notificărilor din partea statelor membre și a evoluției jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia ar trebui să revizuiască periodic Orientările privind interpretarea dispozițiilor esențiale din Directiva 2008/98/CE pentru a îmbunătăți, alinia și armoniza conceptele de deșeuri și subproduse în toate statele membre.

Justificare

Pentru a promova punerea în aplicare a acestei directive, Comisia ar trebui, pe baza notificărilor din partea statelor membre și a hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, să revizuiască periodic Orientările privind interpretarea dispozițiilor esențiale din Directiva 2008/98/CE pentru a îmbunătăți, alinia și armoniza conceptele de deșeuri și subproduse în toate statele membre.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Este necesar să se asigure coerența dintre Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și actele legislative conexe ale Uniunii, precum Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1b. În special, ar trebui să fie garantată interpretarea și punerea în aplicare coerentă a definițiilor termenilor „deșeuri”, „ierarhia deșeurilor” și „subprodus” în cadrul acestor acte legislative.

 

_________________

 

1a Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1.).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Deșeurile periculoase și cele nepericuloase ar trebui să fie identificate în conformitate cu Decizia 2014/955/UE1a a Comisiei și Regulamentul (UE) nr. 1357/20141b al Comisiei.

 

______________

 

1a Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 44).

 

1b Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 365, 19.12.2014, p. 89).

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)   Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie conformă cu definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.

(6)   Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie aliniată la definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor și stimulentele acordate autorităților locale.

(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare, economice și normative menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, facilitarea donațiilor de alimente și stimulentele acordate autorităților locale. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre sunt în măsură să utilizeze instrumente economice sau măsuri cum ar fi cele stabilite în lista orientativă ce figurează în anexa la prezenta directivă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ia măsuri care să contribuie la obținerea unei calități înalte a materialului sortat.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Statele membre ar trebui să introducă măsuri pentru a încuraja dezvoltarea, producerea și comercializarea unor produse care să fie adaptate unor utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat și care, după ce au devenit deșeuri și au fost pregătite pentru reutilizare sau reciclare, să poată fi introduse pe piață pentru a facilita implementarea corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile respective ar trebui să țină seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață și de ierarhia deșeurilor.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a oferi operatorilor de pe piețele de materii prime secundare mai multă certitudine în ceea ce privește statutul de deșeu sau de material care nu mai este considerat deșeu al substanțelor sau al obiectelor și pentru a promova condiții de concurență echitabile, este important să se stabilească la nivelul Uniunii condiții armonizate pe baza cărora substanțele sau obiectele să fie recunoscute ca produse secundare și deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare să fie recunoscute ca încetând să mai fie considerate deșeuri. În cazul în care este necesar să se asigure buna funcționare a pieței interne sau un nivel ridicat de protecție a mediului în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a criteriilor detaliate privind aplicarea unor astfel de condiții armonizate pentru anumite deșeuri, inclusiv pentru o utilizare specifică.

(8)  Pentru a oferi operatorilor de pe piețele de materii prime secundare mai multă certitudine în ceea ce privește statutul de deșeu sau de material care nu mai este considerat deșeu al substanțelor sau al obiectelor și pentru a promova condiții de concurență echitabile, este important să se stabilească norme clare, pe baza cărora substanțele sau obiectele să fie recunoscute ca produse secundare și deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare să fie recunoscute ca încetând să mai fie considerate deșeuri.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Pentru a garanta buna funcționare a pieței interne, o substanță sau un obiect rezultat dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect ar trebui să fie considerat, de regulă, un subprodus, dacă sunt respectate anumite condiții armonizate și se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului în întreaga Uniune. Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate pentru a stabili criterii detaliate cu privire la punerea în aplicare a statutului de subprodus, acordând prioritate practicilor de simbioză industrială și agricolă care și-au dovedit utilitatea și care pot fi reproduse. În absența unor astfel de criterii, ar trebui să se permită statelor membre, strict de la caz la caz, să stabilească criterii detaliate pentru aplicarea statutului de subprodus.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane în întreaga Uniune, Comisia ar trebui, ca regulă generală, să fie împuternicită să adopte acte delegate de stabilire a unor dispoziții armonizate privind încetarea statutului de deșeu pentru unele tipuri de deșeuri. Stabilirea unor criterii specifice încetării statutului de deșeu ar trebui luată în considerare cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și textilelor. În cazurile în care nu s-au stabilit criterii la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească, la nivel național, criterii detaliate privind încetarea statutului de deșeu pentru anumite deșeuri, cu respectarea condițiilor stabilite la nivelul Uniunii. În cazurile în care astfel de criterii detaliate nu au fost stabilite nici la nivel național, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile valabile la nivelul Uniunii, care ar trebui verificate de la caz la caz de către autoritatea competentă din statul membru respectiv. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor cerințe generale care să fie respectate de statele membre atunci când adoptă reglementări tehnice în temeiul articolului 6.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  Odată ce materialul reciclat este reintrodus în circuitul economic după ce încetează statutul său de deșeu, fie deoarece respectă anumite criterii pentru ridicarea statutului de deșeu, fie deoarece este integrat într-un produs nou, acest material trebuie să respecte întru totul legislația Uniunii privind substanțele chimice.

Justificare

Regulamentul REACH nu vizează deșeurile, conform articolului 2 alineatul (2): „Substanțele, amestecurile sau articolele în sensul articolului 3 din prezentul regulament nu sunt considerate deșeuri, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului”.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 8 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8d)  Tranziția spre o economie circulară ar trebui să valorifice pe deplin avantajele oferite de inovațiile digitale. În acest scop, ar trebui dezvoltate instrumente electronice de tipul platformelor online pentru comercializarea deșeurilor ca noi resurse, în vederea simplificării tranzacțiilor comerciale și a reducerii sarcinii administrative ce revine operatorilor, stimulând astfel simbioza industrială.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 8 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8e)  Dispozițiile din prezenta directivă ce vizează răspunderea extinse a producătorilor au scopul de a sprijini proiectarea și producerea de bunuri care iau în considerare pe deplin și facilitează utilizarea eficientă a resurselor pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor, inclusiv repararea, reutilizarea, dezasamblarea și reciclarea acestora, fără a aduce atingere liberei circulații a bunurilor pe piața internă. Răspunderea extinsă a producătorilor este o obligație individuală a producătorilor, care ar trebui să fie responsabili pentru gestionarea încheierii ciclului de viață a produselor pe care le introduc pe piață. Producătorii ar trebui să poată, totuși, să își asume responsabilitatea, în mod individual sau colectiv. Statele membre ar trebui să asigure instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor cel puțin pentru ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, precum și vehicule aflate la sfârșitul ciclului de viață.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 8 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8f)   Schemele de răspundere extinsă a producătorilor ar trebui să fie înțeles ca un set de norme stabilite de statele membre pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară și/sau operațională pentru gestionarea stadiul post-utilizare din ciclul de viață al unui produs. Aceste norme nu ar trebui să împiedice producătorii să-și îndeplinească aceste obligații fie individual, fie colectiv.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind răspunderea extinsă a producătorilor. Cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să țină seama în mai mare măsură de posibilitățile de reciclare și reutilizare atunci când își proiectează produsele. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe.

(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor, fie individuale, fie colective. Este necesar să se facă o distincție între aceste cerințe minime, care se aplică tuturor schemelor, și cele care se aplică doar în cazul schemelor colective. Totuși, toate cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța prin măsuri care, de exemplu, să faciliteze îmbunătățirea punerii în aplicare a colectării și sortării separate, să asigure o reciclare de o calitate mai bună, să ajute la asigurarea accesului la materiile prime secundare într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile din domeniul comerțului electronic, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să dezvolte modele de afaceri inteligente și să țină seama de ierarhia deșeurilor atunci când își proiectează produsele prin stimularea durabilității, precum și a posibilităților de reciclare, reutilizare și reparare. Aceștia ar trebui să încurajeze înlocuirea progresivă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic. Punerea în aplicare a cerințelor minime privind răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui supravegheată de autorități independente și nu ar trebui să creeze nicio sarcină financiară sau administrativă disproporționată pentru organismele publice, pentru operatorii economici și pentru consumatori. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Dispozițiile prezentei directive privind răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să se aplice fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor din alte acte juridice ale Uniunii, în special celor care acoperă fluxuri specifice de deșeuri.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Comisia ar trebui să adopte fără întârziere orientări cu privire la modularea contribuțiilor producătorilor la schemele de răspundere extinsă a producătorilor pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a prezentei directive în vederea realizării pieței interne. Pentru a asigura coerența în cadrul pieței interne, Comisia ar trebui să poată adopta, de asemenea, criterii armonizate în acest sens prin intermediul unor acte delegate.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  În cazul în care se instituie scheme pentru punerea în aplicare colectivă a responsabilității extinse a producătorilor, statele membre ar trebui să introducă măsuri de protecție împotriva conflictelor de interese între contractanți și organizațiile din domeniul răspunderii extinse a producătorilor.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și pentru a monitoriza și a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori comuni.

(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor, de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, de a promova materiale durabile, reciclabile și reutilizabile de înaltă calitate și de a reduce dependența de importurile unor materii prime din ce în ce mai rare. Dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare este esențială în acest sens. Prin urmare, este important ca statele membre să stabilească obiective de prevenire și să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și aruncarea de gunoaie pe domeniul public, inclusiv prin utilizarea de instrumente economice, precum și prin alte măsuri care să înlocuiască progresiv substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic, să combată obsolescența programată, să sprijine reutilizarea, să capaciteze mai bine consumatorii prin îmbunătățirea informațiilor despre produse și să încurajeze campaniile de informare cu privire la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre ar trebui, de asemenea, să monitorizeze și să evalueze progresul realizat în implementarea acestor măsuri, precum și progresul realizat cu privire la reducerea generării de deșeuri și să vizeze decuplarea acesteia de creșterea economică. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori și metodologii comune.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Promovarea sustenabilității în producție și în consum poate contribui în mod semnificativ la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a-i ajuta pe consumatori să devină conștienți de acest fapt și să îi încurajeze să participe mai activ, în vederea îmbunătățirii utilizării eficiente a resurselor.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Producătorul inițial al deșeurilor joacă un rol esențial în prevenirea generării de deșeuri și în etapa inițială de sortare prealabilă.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a reduce pierderile de produse alimentare și pentru a preveni risipa de alimente de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, ar trebui să se stabilească o ierarhie a deșeurilor alimentare, astfel cum se prevede la articolul 4a.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea generării de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare și ar trebui să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul UE, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc la fiecare doi ani.

(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea și reducerea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea cu 50 % a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea și reducerea generării totale de deșeuri alimentare și reducerea pierderilor alimentare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv reducerea pierderilor din producția primară, transport și depozitare. Având în vedere beneficiile de mediu, sociale și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare, inclusiv campanii de sensibilizare pentru a demonstra cum să se prevină generarea de deșeuri alimentare în programele lor de prevenire a generării de deșeuri. Prin aceste măsuri, statele membre ar trebui să își propună atingerea unui obiectiv de reducere a deșeurilor alimentare la nivelul Uniunii de 30 % până în 2025 și de 50 % până în 2030. Statele membre ar trebui să evalueze, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare și a pierderilor de alimente. Pentru a măsura aceste progrese și a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul UE, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie o metodologie comună pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc anual.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)   Pentru a preveni generarea de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru colectarea produselor alimentare nevândute în sectorul comerțului cu amănuntul și în serviciile de alimentație, precum și pentru redistribuirea lor spre organizații caritabile. Pentru a se reduce deșeurile alimentare, ar trebui să se sensibilizeze mai bine consumatorii cu privire la semnificația datelor-limită de consum.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)  Principala sarcină a sectorului zootehnic într-o economie circulară trebuie să fie transformarea materialului care nu este adecvat pentru consumul uman (cum ar fi iarba, subprodusele sau reziduuri agricole) în alimente. Prin urmare, animalele ar trebui hrănite mai puțin cu cereale, deoarece aceasta reprezintă o utilizare ineficientă a energiei și a proteinelor și este, în consecință, o risipă de alimente.

Justificare

Consumul de energie în cazul animalelor hrănite, de exemplu, cu cereale este mult mai ridicat decât aportul de energie pentru om sub formă de carne, lapte sau ouă.

 

 

 

 

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Deșeurile industriale, anumite părți ale deșeurilor comerciale și deșeurile extractive sunt extrem de diversificate din punctul de vedere al compoziției și al volumului și sunt foarte diferite în funcție de structura economică a statului membru, de structura sectorului industrial sau comercial care generează deșeurile ori de densitatea industrială sau comercială dintr-o anumită zonă geografică. Prin urmare, pentru cea mai mare parte a deșeurilor industriale și extractive, o abordare orientată spre sectorul industrial, cu utilizarea documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile 16 și a unor instrumente similare, reprezintă o soluție adecvată de abordare a aspectelor specifice referitoare la gestionarea unui anumit tip de deșeuri . Cu toate acestea, deșeurile de ambalaje industriale și comerciale ar trebui să facă în continuare obiectul cerințelor Directivei 94/62/CE și ale Directivei 2008/98/CE, inclusiv ale modificărilor aduse acestora.

(13)  Deșeurile industriale, anumite părți ale deșeurilor comerciale și deșeurile extractive sunt extrem de diversificate din punctul de vedere al compoziției și al volumului și sunt foarte diferite în funcție de structura economică a statului membru, de structura sectorului industrial sau comercial care generează deșeurile ori de densitatea industrială sau comercială dintr-o anumită zonă geografică. Pentru cea mai mare parte a deșeurilor industriale și extractive, o abordare orientată spre sectorul industrial, cu utilizarea documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile 16 și a unor instrumente similare pentru rezolvarea aspectelor specifice referitoare la gestionarea unui anumit tip de deșeuri este o soluție temporară pentru atingerea obiectivelor economiei circulare. Dat fiind că deșeurile de ambalaje industriale și comerciale fac obiectul cerințelor Directivei 94/62/CE și ale Directivei 2008/98/CE, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a stabili, până la 31 decembrie 2018, obiective de pregătire pentru reutilizare și obiective de reciclare pentru deșeurile comerciale și deșeurile industriale nepericuloase, care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Comisia ar trebui să promoveze activ platformele de partajare ca model de afaceri pentru economia circulară. Comisia ar trebui să faciliteze o integrare mai puternică între planul de acțiune pentru economia circulară și orientările privind economia colaborativă, precum și să exploreze toate măsurile posibile de stimulare a acestei integrări.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Tranziția către o economie circulară trebuie să urmărească să atingă obiectivele pentru o creștere economică, inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii prevăzute în Strategia Europa 2020, în special obiectivele privind protecția mediului, trecerea la surse curate de energie, dezvoltarea locală durabilă și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă în statele membre. În consecință, dezvoltarea unei economii circulare ar trebui să promoveze și implicarea entităților precum întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile din economia socială, instituțiile non-profit și organismele de gestionare a deșeurilor care desfășoară activități la nivel regional și local, pentru a-și consolida gestionarea generală, pentru a încuraja inovarea în ceea ce privește procesele și produsele și pentru a dezvolta ocuparea forței de muncă în domeniile vizate.

 

 

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui majorate astfel încât să genereze beneficii de mediu, economice și sociale substanțiale.

(14)  Obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui majorate la cel puțin 60 % până în 2025 și la cel puțin 70 % până în 2030 astfel încât să se genereze beneficii de mediu, economice și sociale substanțiale și să se accelereze tranziția către o economie circulară.

Justificare

Pentru a se accelera tranziția către o economie circulară, obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui să crească la cel puțin 60 % până în 2025 și 70 % până în 2030, în concordanță cu măsurile adoptate de Parlamentul European la 9 iulie 2015, în Rezoluția sa referitoare la „Utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară”.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Statele membre ar trebui să sprijine instituirea de sisteme care să promoveze activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață a produselor cu condiția ca siguranța și calitatea acestora din urmă să nu fie compromise. Astfel de sisteme ar trebui să fie stabilite, în special, pentru echipamentele electrice și electronice, textile, mobilă, materiale de construcții, anvelope și, astfel cum se menționează la articolul 5 din Directiva 94/62/CE, ambalaje.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Pentru a promova reutilizarea, statele membre ar trebui să poată fi în măsură să stabilească obiective cantitative și ar trebui să ia măsurile necesare în privința producătorilor, pentru a permite operatorilor care se ocupă de reutilizare să aibă acces cu ușurință la manualele de instrucțiuni, la piesele de schimb și la informațiile tehnice necesare pentru reutilizarea produselor.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Considerentul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c)  Rolul întreprinderilor din domeniul economiei sociale în sectorul de reutilizare și pregătire pentru reutilizare trebuie să fie recunoscut și consolidat. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a promova rolul întreprinderilor din economia socială în acest sector, inclusiv, atunci când este cazul, prin instrumente economice, achiziții publice, acces facilitat la punctele de colectare a deșeurilor, precum și orice alte stimulente economice sau de reglementare corespunzătoare. Noul cadru de reglementare stabilit prin Pachetul privind economia circulară ar trebui să protejeze capacitatea părților interesate de a-și continua activitatea în reutilizarea și pregătirea pentru sectorul de reutilizare.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Considerentul 14 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14d)  Trecerea la o economie circulară oferă numeroase aspecte pozitive, atât economice (cum ar fi optimizarea utilizării resurselor de materii prime), cât și ecologice (cum ar fi protejarea mediului și reducerea poluării deșeurilor) și sociale (cum ar fi potențialul de creare de locuri de muncă favorabile incluziunii sociale și dezvoltarea legăturilor sociale). Economia circulară este în concordanță cu etosul economiei sociale și solidare, iar punerea în aplicare a acestei economii ar trebui să permită, în primul rând, generarea de beneficii sociale și de mediu.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Considerentul 14 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14e)  Actorii implicați în economia socială și solidară ar trebui, prin activitățile lor, inclusiv prin pregătirea pentru reutilizare și chiar prin reutilizare, să contribuie la promovarea economiei sociale și solidare. Ar trebui luate măsuri pentru a asigura perpetuarea acestor activități în Uniune.

Justificare

Economia socială și solidară cuprinde o gamă de întreprinderi sub formă de cooperative, societăți mutuale, asociații și fundații, ale căror dinamici și activități se bazează pe principiul solidarității și al beneficiului social, care joacă un rol esențial în contextul economiei circulare.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui să se asigure faptul că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt reutilizate și reciclate cu eficacitate și că materialele valoroase pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, impulsionând astfel Inițiativa privind materiile prime17 și crearea unei economii circulare.

(15)  Printr-o majorare progresivă a obiectivelor existente privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale ar trebui să se asigure faptul că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt pregătite pentru reutilizare și reciclate efectiv, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, și că materialele valoroase pe care le conțin deșeurile sunt reintroduse în economia europeană, impulsionând astfel Inițiativa privind materiile prime17 și crearea unei economii circulare.

__________________

__________________

17 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

17 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025 și 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. În vederea asigurării faptului că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui să îndeplinească obiective interimare și să stabilească un plan de punere în aplicare.

(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale și care nu au fost considerate ca fiind expuse riscului de a nu atinge obiectivul de pregătire pentru reutilizare și de a recicla cel puțin 50 % din deșeurile lor municipale până în 2025, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025. Acestor state membre ar putea, de asemenea, să li se acorde mai mult timp pentru a se conforma cu obiectivele de pregătire pentru reutilizare și reciclare stabilite pentru 2030 în cazul în care nu sunt considerate ca fiind expuse riscului de a nu atinge obiectivul de pregătire pentru reutilizare și de a recicla cel puțin 60 % din deșeurile lor municipale până în 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. Pentru a se asigura că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui să îndeplinească obiective interimare și să stabilească planuri de punere în aplicare, a căror eficacitate ar trebui evaluată de către Comisie pe baza unor criterii bine definite.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a asigura utilizarea de materii prime secundare de înaltă calitate, producția procesului de reciclare final ar trebui să respecte standarde de calitate. Din acest motiv, Comisia ar trebui să solicite organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde atât pentru deșeurile care intră în procesul de reciclare final, cât și pentru materiile prime secundare, în special pentru plastic, pe baza celor mai bune practici disponibile pe piață.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În vederea asigurării fiabilității datelor colectate privind pregătirea pentru reutilizare, este esențial să se instituie norme comune în materie de raportare. În mod similar, este important să se stabilească norme mai precise referitoare la modul în care statele membre ar trebui să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de reciclare. În acest sens, ca regulă generală, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pentru a limita sarcinile administrative, ar trebui să se permită statelor membre, în condiții stricte, să raporteze ratele de reciclare pe baza deșeurilor care ies din instalațiile de sortare. Pierderile în greutate ale materialelor sau ale substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.

(17)  Pentru a asigura fiabilitatea datelor colectate privind pregătirea pentru reutilizare, este esențial să se stabilească norme comune pentru raportare, ținând seama de necesitatea de a se evita impunerea unor sarcini administrative excesive asupra operatorilor mici și mijlocii. În mod similar, este important să se stabilească norme mai precise referitoare la modul în care statele membre ar trebui să raporteze ceea ce se reciclează efectiv și poate fi luat în calcul în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de reciclare. Calcularea deșeurilor municipale reciclate ar trebui să se bazeze pe o metodă armonizată, care va preveni raportarea de către statele membre a deșeurilor eliminate ca fiind deșeuri reciclate. În acest scop, raportarea privind realizarea obiectivelor de reciclare trebuie să se bazeze pe contribuția la procesul de reciclare final. Pierderile în greutate ale materialelor sau ale substanțelor ca urmare a proceselor de transformare fizică și/sau chimică inerente procesului de reciclare final nu ar trebui să fie scăzute din greutatea deșeurilor raportate ca reciclate.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea sunt realizate, statele membre ar trebui să poată lua în considerare produsele și componentele care sunt pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de reutilizare și de către scheme recunoscute de returnare a garanției și reciclarea metalelor care se efectuează în cadrul procesului de incinerare. În vederea asigurării unei calculări uniforme a acestor date, Comisia va adopta norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate și privind colectarea, verificarea și raportarea datelor.

(18)  Pentru a asigura calcularea uniformă a datelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, Comisia ar trebui să adopte norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor de reciclare finală recunoscuți, inclusiv norme specifice referitoare la colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea datelor, precum și privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate în cadrul procesului de incinerare sau de coincinerare. Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea au fost realizate și după adoptarea metodei armonizate de calcul, statele membre ar trebui să poată lua în considerare reciclarea metalelor care are loc în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, cum ar fi valorificarea energetică.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului și a sticlei este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare și la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate.

(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului, a sticlei, a textilelor și a deșeurilor biologice este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat și reciclate în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare, la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate și la prevenirea incinerării și depozitării acestora. În plus, ar trebui încurajată și intensificată cercetarea în domeniul posibilelor sisteme de colectare și de reciclare pentru alte fluxuri sau pentru materiale noi.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Bioeconomia joacă un rol esențial în asigurarea disponibilității materiilor prime în întreaga Uniune. O utilizare mai eficientă a deșeurilor municipale ar putea crea un stimulent puternic pentru lanțul de aprovizionare al bioeconomiei. În special, o gestionare durabilă a deșeurilor biologice oferă posibilitatea înlocuirii materiilor prime bazate pe combustibili fosili cu surse regenerabile pentru producția materialelor și a mărfurilor.

Justificare

Bioeconomia joacă un rol vital în garantarea disponibilității materiilor prime în UE și este, prin urmare, esențial să se includă noi cerințe privind gestionarea eficientă a deșeurilor biologice.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Pentru a evita o modalitate de tratare a deșeurilor care să blocheze resursele la niveluri inferioare ale ierarhiei deșeurilor, pentru a permite reciclarea de înaltă calitate și pentru a stimula folosirea unor materii prime secundare de calitate, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile biologice sunt colectate separat și sunt reciclate organic într-un mod care să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului și produse finale care să îndeplinească standarde înalte de calitate relevante.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  În pofida colectării separate, o mulțime de materiale reciclabile continuă să sfârșească prin a ajunge deșeuri mixte. Printr-o sortare de înaltă calitate, mai ales sortare optică, o cantitate considerabilă de materiale poate fi sortată din deșeurile reziduale și, ulterior, reciclată și transformată în materii prime secundare. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că și deșeurile care nu sunt colectate separat sunt, cu toate acestea, sortate.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20d)  Pentru a se evita contaminarea deșeurilor municipale cu substanțe periculoase care ar putea reduce calitatea reciclării și, astfel, ar obstrucționa utilizarea de materii prime secundare, statele membre ar trebui să înființeze fluxuri separate de colectare a deșeurilor periculoase din gospodării.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă la alte tipuri de deșeuri, după caz, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și de a îmbunătăți monitorizarea fluxurilor de deșeuri în Uniune.

(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă pentru a include alte tipuri de deșeuri, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și a îmbunătăți procesul de monitorizare a fluxurilor de deșeuri în Uniune.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Colectarea separată și regenerarea uleiurilor uzate prezintă avantaje economice și ecologice semnificative, inclusiv în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Ar trebui să se introducă colectarea separată, precum și obiective pentru regenerarea uleiurilor uzate.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând prevenirea, reutilizarea și reciclarea în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor și în economia circulară, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând mai întâi prevenirea și reutilizarea, urmate de reciclare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor. Comisia ar trebui, potrivit ierarhiei deșeurilor, să permită utilizarea programului Orizont 2020 și a fondurilor structurale și de investiții europene în scopul dezvoltării unui cadru financiar eficient care să ajute autoritățile locale să pună în aplicare cerințele prezentei directive și să finanțeze introducerea unor tehnologii inovatoare și de gestionare a deșeurilor.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri menite să asigure cea mai bună gestionare posibilă a deșeurilor care conțin cantități semnificative de astfel de materii prime, ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.

(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru promovarea reutilizării produselor și reciclării deșeurilor care conțin cantități semnificative de materii prime critice și pentru a se asigura că acestea sunt gestionate în mod eficient, ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice și pentru sănătate. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.

__________________

__________________

18 COM(2014)0297.

18 COM(2014)0297.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a sprijini în continuare punerea în aplicare cu eficacitate a Inițiativei privind materiile prime, statele membre ar trebui, de asemenea, să promoveze reutilizarea produselor care constituie principalele surse de materii prime. Statele membre ar trebui, de asemenea, să includă în planurile lor de gestionare a deșeurilor măsuri corespunzătoare la nivel național privind colectarea și valorificarea deșeurilor care conțin cantități semnificative de aceste materii prime. Măsurile ar trebui să fie incluse în planurile de gestionare a deșeurilor atunci când acestea sunt actualizate pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia va furniza informații privind grupele de produse relevante și fluxurile de deșeuri la nivelul UE. Această dispoziție nu împiedică statele membre să ia măsuri privind alte materii prime considerate ca fiind importante pentru economia lor națională.

(24)  Pentru a sprijini în continuare punerea în aplicare cu eficacitate a inițiativei privind materiile prime, statele membre ar trebui, de asemenea, să includă în planurile lor de gestionare a deșeurilor măsuri corespunzătoare la nivel național privind colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor care conțin cantități semnificative de aceste materii prime. Măsurile ar trebui să fie incluse în planurile de gestionare a deșeurilor atunci când acestea sunt actualizate pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia va furniza informații privind grupele de produse relevante și fluxurile de deșeuri la nivelul UE. Această dispoziție nu împiedică statele membre să ia măsuri privind alte materii prime considerate ca fiind importante pentru economia lor națională.

Justificare

Pentru a se asigura punerea cu eficacitate în aplicare a inițiativei privind materiile prime, este important ca statele membre să includă în planurile lor naționale de gestionare a deșeurilor măsuri adecvate privind colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Deșeurile au efecte negative directe asupra mediului și a bunăstării cetățenilor, costurile ridicate de depoluare fiind o povară economică inutilă pentru societate. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme.

(25)  Aruncarea de gunoaie pe domeniul public are efecte negative directe și indirecte asupra mediului, a bunăstării cetățenilor și a economiei. Costurile ridicate legate de curățarea acestora sunt o povară economică inutilă pentru societate. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme. Este de preferat să se prevină aruncarea de gunoaie pe domeniul public față de curățarea acestora. Prevenirea aruncării de gunoaie ar trebui să fie un efort comun al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Pentru a preveni aruncarea de gunoaie pe domeniul public este esențial să se modifice comportamentul inadecvat al consumatorilor. Producătorii ale căror produse sunt susceptibile de a deveni gunoaie aruncate pe domeniul public ar trebui să promoveze utilizarea durabilă a produselor lor în scopul de a preveni producerea de astfel de gunoaie. Mai mult decât atât, educația și sensibilizarea joacă un rol esențial în stimularea schimbărilor comportamentale.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 20081a este instrumentul juridic obligatoriu la nivelul Uniunii pentru evaluarea, monitorizarea și stabilirea de obiective în domeniul mediului, vizând atingerea unei stări ecologice bune în legătură cu deșeurile marine. Totuși, principalele surse de deșeuri marine sunt activitățile de pe uscat, cauzate de practici deficitare de gestionare a deșeurilor solide, lipsa de infrastructură și lipsa de sensibilizare publică. Din acest motiv, statele membre ar trebui să adopte măsuri de reducere a deșeurilor de pe uscat care sunt susceptibile de a ajunge în mediul marin, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015 și să urmărească, în special, atingerea obiectivului de reducere a deșeurilor marine cu 50 % până în 2030 la nivelul Uniunii. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii deșeurilor marine, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri marine în cadrul programelor de prevenire a generării de deșeuri. Prin aceste măsuri, statele membre ar trebui să își propună atingerea unui obiectiv de reducere a deșeurilor marine la nivelul Uniunii de 30 % până în 2025 și de 50 % până în 2030. Pentru a măsura progresele realizate pentru atingerea acestor obiective și pentru a facilita schimbul de bune practici între statele membre din întreaga Uniune, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea deșeurilor marine produse pe uscat. Raportarea privind nivelurile de deșeuri marine produse pe uscat ar trebui să aibă loc anual.

 

______________

 

1a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) ( JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Considerentul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25b)  Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor prin aruncarea de gunoaie pe domeniul public și evacuările de ape uzate și deșeuri solide, cum ar fi plasticul, are un impact negativ asupra mediului marin și a sănătății populației, precum și costuri economice și sociale semnificative. De asemenea, aceste deșeuri subminează ordinea priorității ierarhiei deșeurilor, în special prin evitarea pregătirii pentru reutilizare, reciclare și alte măsuri de recuperare anterior eliminării. Având în vedere caracterul transfrontalier al gunoaielor marine, precum și necesitatea de a asigura o armonizare a eforturilor, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a atinge un obiectiv de reducere a acestora, utilizând protocoale de monitorizare stabilite în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2008/56/CE.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Considerentul 25 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25c)  Micro-granulele din produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire și produsele de îngrijire personală care ajung în sistemele de canalizare rezidențiale, comerciale sau industriale după utilizare reprezintă una dintre sursele directe de poluare cu microplastic care sunt cel mai ușor de prevenit. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a preveni ca ingredientele de tip microgranule și microplasticele să intre în sistemele de epurare a apelor uzate și să fie deversate în mediul marin.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Rapoartele de punere în aplicare elaborate de statele membre o dată la trei ani nu s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru verificarea conformității și asigurarea unei bune puneri în aplicare, generând sarcini administrative inutile. Prin urmare, este oportun să se abroge dispozițiile care impun statelor membre obligația de a întocmi astfel de rapoarte. În schimb, monitorizarea conformității ar trebui să se bazeze exclusiv pe datele statistice pe care statele membre le raportează în fiecare an Comisiei.

(27)  Rapoartele de punere în aplicare elaborate de statele membre o dată la trei ani nu s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru verificarea conformității și asigurarea unei bune puneri în aplicare, generând sarcini administrative inutile. Prin urmare, este oportun să se abroge dispozițiile care impun statelor membre obligația de a întocmi astfel de rapoarte. În schimb, monitorizarea conformității ar trebui să se bazeze pe datele statistice pe care statele membre le raportează în fiecare an Comisiei. Totuși, la cererea Comisiei, statele membre ar trebui să îi prezinte fără întârziere toate informațiile necesare pentru ca aceasta să evalueze punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane.

Justificare

Deși nu mai trebuie să elaboreze rapoarte periodice privind punerea în aplicare, statele membre trebuie să furnizeze, la cererea Comisiei, orice informații care ar putea fi necesare pentru evaluarea măsurii în care îndeplinesc obiectivele prezentei directive.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în cadrul evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în legislația în domeniul deșeurilor, statele membre trebuie să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.

(28)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și procesarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în legislația în domeniul deșeurilor, statele membre trebuie să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale, regionale și locale responsabile pentru gestionarea deșeurilor.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Din trei în trei ani, Comisia ar trebui să publice un raport bazat pe datele și informațiile furnizate de statele membre, pentru a prezenta Parlamentului și Consiliului progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor de reciclare și a punerii în aplicare a noilor obligații prevăzute de prezenta directivă. Aceste rapoarte trienale ar trebui să evalueze, de asemenea, impactul Directivei 2008/98/CE în ansamblul său asupra mediului și a sănătății umane și să evalueze măsura în care ar fi necesare modificări pentru ca Directiva 2008/98/CE să rămână adecvată scopului, din perspectiva obiectivelor economiei circulare.

Justificare

Este necesar să se evalueze impactul directivei și să se evalueze periodic dacă se impun actualizări pentru ca legislația să rămână adecvată scopului, răspunzând, în același timp, celor mai recente provocări rezultate din economia circulară și progresul tehnologic în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri și gestionarea acestora.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Pentru a contribui la o guvernanță adecvată, aplicarea legii, cooperarea transfrontalieră și diseminarea celor mai bune practici și a inovațiilor în domeniul deșeurilor, precum și pentru a asigura punerea în aplicare eficace și coerentă a obiectivelor stabilite în Directiva 2008/98/CE, Comisia ar trebui să instituie o platformă pentru schimbul de informații și de cele mai bune practici între Comisie și statele membre cu privire la punerea în practică a directivei respective. Rezultatele activităților acestei platforme ar trebui puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  Potențialul economic și avantajele ecologice ale tranziției spre o economie circulară și creșterea eficienței utilizării resurselor sunt clare. Pașii necesari pentru închiderea cercului sunt prezentați în diferite documente de politici și propuneri, care variază de la manifestul Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor (EREP) pentru o Europă mai eficientă din punctul de vedere al resurselor publicat la 17 decembrie 2012 și recomandările ulterioare privind politica, la raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la tranziția spre o economie circulară adoptat la 25 iunie 2015 și, în cele din urmă, la Planul de acțiune al Comisiei pentru economia circulară publicat la 2 decembrie 2016. Toate acestea includ măsuri care depășesc chestiunea deșeurilor, acoperind întregul ciclu, iar acestea ar trebui nu doar să ghideze nivelul de ambiție al legislației Uniunii privind deșeurile, ci și să garanteze că se iau măsuri ambițioase pentru a închide cercul.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28d)  Cercetarea și inovarea, precum și crearea de modele de afaceri inteligente bazate pe utilizarea eficientă a resurselor sunt esențiale pentru a sprijini tranziția către o economie circulară în Uniune, unde deșeurile să fie percepute ca o nouă resursă. Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar să se contribuie, în cadrul programului Orizont 2020, la proiecte de cercetare și inovare care pot demonstra și testa pe teren sustenabilitatea economică și de mediu a unei economii circulare. În același timp, adoptând o abordare sistemică, aceste proiecte pot contribui la dezvoltarea unei legislații care promovează inovarea și este ușor de pus în aplicare, prin identificarea unor posibile incertitudini în materie de reglementare, bariere și lacune care împiedică dezvoltarea modelelor de afaceri bazate pe utilizarea eficientă a resurselor.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Considerentul 28 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28e)  La 2 decembrie 2015, Comisia a prezentat un plan de acțiune al UE privind economia circulară în vederea stimulării tranziției UE către o economie circulară. Întrucât Comisia a stabilit un program concret și ambițios de acțiuni, cu măsuri care acoperă întregul ciclu, sunt necesare măsuri suplimentare pentru accelerarea acestei tranziții.

Justificare

La 2 decembrie 2015, Comisia a prezentat un plan de acțiune al UE privind economia circulară în vederea stimulării tranziției UE la o economie circulară. În acest scop, Comisia a stabilit un program ambițios de măsuri specifice pentru perioada 2015-2018; cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a accelera această tranziție. Aceste măsuri ar trebui, în special, să țină seama de necesitatea unui indicator european privind eficiența utilizării resurselor, a unor măsuri legislative pentru a promova producția și consumul durabile și de stabilire a unor criterii privind utilizarea eficientă a resurselor, precum și indicarea lor pe eticheta produselor neenergetice.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Considerentul 28 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28f)  Îmbunătățirea utilizării resurselor ar putea aduce economii nete substanțiale întreprinderilor din Uniune, autorităților publice și consumatorilor, reducând în același timp emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră. Din acest motiv, Comisia ar trebui să propună, până la sfârșitul anului 2018, un indicator central și un tablou de bord cu sub-indicatori privind utilizarea eficientă a resurselor, pentru a monitoriza progresele realizate în direcția obiectivului de creștere a eficienței utilizării resurselor la nivelul Uniunii cu 30 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 2014.

Justificare

La 2 decembrie 2015, Comisia a prezentat un plan de acțiune al UE privind economia circulară în vederea stimulării tranziției UE la o economie circulară. În acest scop, Comisia a stabilit un program ambițios de măsuri specifice pentru perioada 2015-2018; cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a accelera această tranziție. Aceste măsuri ar trebui, în special, să țină seama de necesitatea unui indicator european privind eficiența utilizării resurselor, a unor măsuri legislative pentru a promova producția și consumul durabile și de stabilire a unor criterii privind utilizarea eficientă a resurselor, precum și indicarea lor pe eticheta produselor neenergetice.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 2008/98/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 11a alineatele (2) și (6), articolul 26, articolul 27 alineatele (1) și (4) și articolul 38 alineatele (1), (2) și (3). Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(29)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 2008/98/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește:

 

-   criterii detaliate privind aplicarea condițiilor pe baza cărora substanțele sau obiectele urmează a fi considerate ca fiind subproduse sau considerate ca încetând să mai fie deșeuri,

 

-   cerințe generale de urmat de către statele membre la adoptarea reglementărilor tehnice privind încetarea statutului de deșeu,

 

-   întocmirea unei liste a deșeurilor,

 

-   criterii armonizate care trebuie urmate atunci când se determină contribuțiile financiare plătite de producători pentru a respecta responsabilitatea extinsă a producătorului în ceea ce îi privește, ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață al produselor,

 

-   indicatori pentru măsurarea progresului în reducerea generării de deșeuri și în punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri,

 

-   o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de generare de deșeuri alimentare,

 

-   o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a deșeurilor marine provenite de la activități terestre,

 

-   cerințe de calitate și operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor care se ocupă de reciclarea finală recunoscuți, inclusiv norme specifice privind colectarea de date, trasabilitatea, verificarea și raportarea,

 

-   o metodologie comună de calculare a greutății metalelor reciclate în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate,

 

-   criterii tehnice și proceduri operaționale pentru operațiunile de eliminare D2, D3, D4, D6, D7 și D12, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Directiva 2008/98/CE, în cazul în care este necesar, o interdicție cu privire la operațiunile respective în cazul în care acestea nu îndeplinesc anumite criterii legate de protecția sănătății umane și a mediului,

 

-   standarde tehnice minime pentru activitățile de tratare care necesită o autorizație în temeiul Directivei 2008/98/CE, în cazul în care există dovezi că respectivele standarde ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului,

 

-   standarde minime pentru activitățile care necesită o înregistrare în temeiul Directivei 2008/98/CE, în cazul în care există dovezi că respectivele standarde ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului sau în evitarea perturbării pieței interne,

 

-   specificarea aplicării formulei pentru instalațiile de incinerare prevăzute la punctul R1 din anexa II la Directiva 2008/98/CE,

 

-   metodologia de colectare și prelucrare a datelor, de organizare a colectării datelor și a surselor de date, precum și formatul pentru raportarea datelor de către statele membre către Comisie privind punerea în aplicare a obiectivelor privind reducerea deșeurilor alimentare și reducerea deșeurilor marine, pregătirea pentru reutilizare, reciclare și rambleiaj, privind uleiurile uzate, și

 

-   adaptarea anexelor I - V la Directiva 2008/98/CE la progresul științific și tehnic.

 

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește articolul 9 alineatele (4) și (5), articolul 33 alineatul (2), articolul 35 alineatul (5) și articolul 37 alineatul (182). Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.19.

(30)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 2008/98/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește:

 

-   forma de notificare a informațiilor cu privire la adoptarea și la modificările de substanță aduse planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării deșeurilor, și

 

-  condițiile minime pentru funcționarea registrelor electronice privind deșeurile periculoase.

 

Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului19.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

19 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 77

Propunere de directivă

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării deșeurilor în Uniune, fapt ce contribuie la protecția, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, la sănătatea oceanelor și la siguranța fructelor de mare prin reducerea deșeurilor marine, precum și la utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale în întreaga Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele măsurilor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

(33)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării deșeurilor în Uniune, fapt ce contribuie la protecția, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, la sănătatea oceanelor și la siguranța fructelor de mare prin reducerea deșeurilor marine, precum și la utilizarea prudentă, redusă și rațională a resurselor naturale în întreaga Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele măsurilor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

Justificare

Este important să se insereze în mod explicit necesitatea utilizării reduse a resurselor naturale.

Amendamentul 78

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Statele membre ar trebui să asigure niveluri ridicate de sănătate și securitate la locul de muncă în cadrul producției, reciclării, reparării, pregătirii pentru reutilizare și în sectorul deșeurilor, ținând cont de riscurile specifice cu care se confruntă lucrătorii din aceste sectoare, și ar trebui să asigure că legislația Uniunii existentă în acest domeniu este aplicată și executată în mod corespunzător.

Amendamentul 79

Propunere de directivă

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b)  Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și în execuție în conformitate cu orientările cuprinse în acest acord.

Amendamentul 80

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Prezenta directivă stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse generate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

Prezenta directivă stabilește măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea generării de deșeuri și a efectelor adverse cauzate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, care sunt esențiale pentru tranziția către o economie circulară și pentru garantarea competitivității UE pe termen lung.”;

Justificare

Directiva-cadru privind deșeurile este un instrument important pentru consolidarea economiei circulare. Acest fapt ar trebui clarificat în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 81

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„1a.   «deșeuri municipale» înseamnă

„1a.   «deșeuri municipale» înseamnă

(a)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv:

(a)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv:

–  hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, deșeurile biologice, lemnul, textilele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori;

–  hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, deșeurile biologice, lemnul, textilele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori;

–  deșeurile voluminoase, inclusiv aparatele de uz casnic, saltelele și mobila;

–  deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

–  deșeurile de grădină, inclusiv frunzele și resturile rezultate în urma tunderii gazonului;

–  deșeurile de grădină, inclusiv frunzele și resturile rezultate în urma tunderii gazonului;

(b)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse care sunt comparabile cu deșeurile menajere din punct de vedere al naturii, al compoziției și al cantității lor;

(b)  deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la întreprinderile mici, clădirile de birouri și instituții, inclusiv școli, spitale și clădiri guvernamentale, care sunt similare cu deșeurile menajere din punctul de vedere al naturii și al compoziției lor;

(c)  deșeuri generate de activitatea de curățare a piețelor și a străzilor, inclusiv gunoaiele adunate de pe străzi, conținutul containerelor pentru deșeuri și deșeurile rezultate din activitatea de întreținere a parcurilor și a grădinilor.

(c)  deșeuri generate de activitatea de curățare a piețelor și a străzilor, inclusiv gunoaiele adunate de pe străzi, conținutul containerelor pentru deșeuri și deșeurile rezultate din activitatea de întreținere a parcurilor și a grădinilor.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare și deșeurile provenite din activități de construcție și demolări;

Deșeurile municipale nu includ deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, și nici deșeurile provenite din activități de construcție și demolări.

 

Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă se aplică indiferent de statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.”;

Amendamentul 82

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)   se introduce următorul punct:

 

„1b.   «deșeuri comerciale și industriale» înseamnă deșeuri mixte și deșeuri colectate separat provenite din activități și/sau spații comerciale și industriale.

 

Deșeurile comerciale și industriale nu includ deșeurile municipale, deșeurile provenite din activități de construcție și demolări sau deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare;”;

Amendamentul 83

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.   «deșeuri nepericuloase» înseamnă deșeurile care nu prezintă niciuna dintre proprietățile periculoase enumerate în anexa III;

2a.   «deșeuri nepericuloase» înseamnă deșeurile care nu intră sub incidența punctului 2 de la prezentul articol;

Justificare

Definiția deșeurilor nepericuloase este aliniată la definiția în vigoare până în prezent de la articolul 2 litera (d) din Directiva 1999/31/CE.

Amendamentul 84

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate care sunt comparabile din punct de vedere al naturii, al compoziției și al cantității lor;

4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate și posibilități de compostare;

Amendamentul 85

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 9

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(da)  punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

9.   „gestionarea deșeurilor" înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

„9.   «gestionarea deșeurilor» înseamnă colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;”;

Justificare

Operațiunile de sortare a deșeurilor sunt esențiale pentru o gestionare adecvată a deșeurilor, în vederea pregătirii lor pentru reutilizare și reciclare, și, prin urmare, ar trebui incluse în această definiție.

Amendamentul 86

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 11

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(db)  punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

11.   „colectare separată” înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

„11.   «colectare separată» înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora, în special pregătirea pentru operațiunile de reutilizare și reciclare;”;

Justificare

Colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri este esențială pentru desfășurarea operațiunilor de pregătire a deșeurilor pentru reutilizare și reciclare.

Amendamentul 87

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care deșeurile, produsele sau componentele produselor care au fost colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau de o schemă recunoscută de returnare a garanției sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;

16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri și au fost colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;

Amendamentul 88

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  se introduce următorul punct:

 

„16a.   «operator care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare» înseamnă o întreprindere care se ocupă de deșeuri și care activează de-a lungul lanțului de procese ce vizează pregătirea pentru reutilizare în conformitate cu normele aplicabile;”;

Justificare

În mai multe state membre, operatorul care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare nu este definit de legislația specifică. În conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta directivă, trebuie introdusă o definiție armonizată.

Amendamentul 89

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  se introduce următorul punct:

 

„16b.  «refabricare» înseamnă procesul de aducere a unui produs într-o stare ca nouă, prin reutilizarea, recondiționarea și înlocuirea componentelor;

Amendamentul 90

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e c (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ec)  punctul 17 se înlocuiește cu următorul text:

17.   „reciclare” înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

„17.  «reciclare» înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reciclarea organică, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiaj;”;

Amendamentul 91

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e d (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul -17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  se introduce următorul punct:

 

„- 17a.  «reciclare organică» înseamnă reciclarea prin tratare aerobă sau anaerobă sau printr-un alt tip de tratare a părților biodegradabile ale deșeurilor, în urma căreia rezultă produse, materiale sau substanțe; tratarea mecano-biologică și depozitarea deșeurilor nu sunt considerate forme de reciclare organică;”;

Justificare

Se reintroduce definiția reciclării organice din Directiva 94/62/CE, în conformitate cu noile cerințe privind reciclarea deșeurilor biologice.

Amendamentul 92

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17a.   «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune mecanică de sortare, deșeurile intrând într-un proces de producție și fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;

17a.   «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune de sortare, deșeurile fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;

Justificare

Definiția „procesului de reciclare final” trebuie să fie conformă cu definiția reciclării prevăzută la articolul 17.

Amendamentul 93

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17b.  «rambleiaj» înseamnă orice operațiune de valorificare în cadrul căreia se utilizează deșeuri adecvate fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică ori de construcții, în locul altor materiale care nu sunt deșeuri și care în caz contrar ar fi fost utilizate în scopul respectiv;

17b.  «rambleiaj» înseamnă orice operațiune de valorificare în afară de reciclare în cadrul căreia se utilizează deșeuri inerte nepericuloase adecvate sau alte deșeuri nepericuloase fie în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări, fie în scopuri de amenajare de arhitectură peisagistică ori de construcții, în locul altor materiale care nu sunt deșeuri și care, în caz contrar, ar fi fost utilizate în scopul respectiv, aceste deșeuri nepericuloase fiind utilizate în cantități care nu depășesc cantitățile strict necesare pentru îndeplinirea scopului de refacere sau de amenajare;

Justificare

Pentru protejarea mediului și a sănătății umane, este important ca numai deșeurile inerte și nepericuloase să se utilizeze pentru operațiunile de rambleiaj.

Amendamentul 94

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  se introduce următorul punct:

 

„17c.   «diluare» înseamnă amestecarea unor deșeuri cu un alt material (ori cu mai multe) sau cu alte deșeuri, cu scopul de a diminua, fără transformare chimică, concentrația unei componente (sau a mai multor componente) prezente în deșeuri, pentru a permite deșeurilor diluate să fie trimise la o operațiune de tratare sau reciclare care nu este permisă pentru deșeurile nediluate.”;

Justificare

Articolul 18 (interzicerea amestecării deșeurilor periculoase) reglementează deja „diluarea”. Prin urmare, pare adecvată includerea unei definiții clare a acestui concept. Se poate face trimitere la abordarea flamandă privind punerea în aplicare a articolului 18, care este recunoscută ca un bun exemplu într-un studiu BIPRO din decembrie 2015, realizat pentru Comisia Europeană, privind gestionarea deșeurilor periculoase.

Amendamentul 95

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera f b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)   se adaugă următorul punct:

 

„20a.   «decontaminare» înseamnă orice operațiune care constă în îndepărtarea sau tratarea componentelor periculoase nedorite sau a poluanților din deșeuri, în scopul de a le distruge.”;

Amendamentul 96

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f c (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  se adaugă următorul punct:

 

„20b.  «sortare» înseamnă orice operațiune de gestionare a deșeurilor prin care deșeurile colectate se separă în diferite fracțiuni și subfracțiuni;”;

Amendamentul 97

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f d (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd)  se adaugă următorul punct:

 

„20c.  «gunoi» înseamnă deșeuri de mici dimensiuni din zonele publice, care au fost aruncate în mod necorespunzător în mediul înconjurător, fie în mod voit, fie din neglijență;”;

Justificare

Se introduce definiția în conformitate cu noile cerințe prevăzute de directiva modificată. De asemenea, termenul „litter” din engleză nu are un echivalent clar în toate limbile, motiv pentru care este esențial să se prevadă o definiție.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f e (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fe)  se adaugă următorul punct:

 

„20d.   «deșeuri alimentare» înseamnă produse alimentare destinate consumului uman, în stare comestibilă sau necomestibilă, eliminate din lanțul de producție sau de aprovizionare pentru a fi aruncate, inclusiv la nivelurile producției primare, prelucrării, fabricării, transportului, depozitării, vânzării cu amănuntul și la nivelul consumatorilor, cu excepția pierderilor din sectorul producției primare;”;

Amendamentul 99

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f f (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ff)  se adaugă următorul punct:

 

„20e.   «deșeuri reziduale» înseamnă deșeuri rezultate dintr-o operațiune de tratare sau de valorificare, inclusiv reciclare, care nu mai pot fi valorificate ulterior și, prin urmare, trebuie eliminate;”;

Amendamentul 100

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f g (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fg)  se adaugă următorul punct:

 

„20f.  «instrumente economice» înseamnă orice instrument, sistem sau acord aplicat de un stat membru sau de un grup de state membre pentru a promova utilizarea materiilor prime secundare obținute din reutilizare sau din reciclare.”;

Amendamentul 101

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 4 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2.   În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri.

„2.   În aplicarea ierarhiei deșeurilor menționate la alineatul (1), statele membre adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile care produc cel mai bun rezultat global în privința mediului. Aceasta poate să impună ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclu de viață privind efectele globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri. Prin urmare, ar putea fi necesar ca anumite deșeuri să fie supuse unui proces de decontaminare înainte de a fi tratate.”;

Justificare

Ierarhia deșeurilor ar trebui să ia în considerare o etapă de decontaminare pentru deșeurile periculoase înainte de valorificarea lor, pentru a se asigura că deșeurile reciclate nu conțin substanțe care ar putea fi periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Amendamentul 102

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor.

3.   Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate și adoptă alte măsuri în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Printre aceste instrumente și măsuri se pot număra instrumentele și măsurile indicate în anexa IVa pentru a încuraja implementarea programelor de prevenire a generării de deșeuri menționate la articolul 29 și pentru a sprijini activitățile destinate realizării obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) pentru a utiliza la nivel maxim materiile prime secundare și a compensa diferențele de cost în raport cu materiile prime virgine.

Amendamentul 103

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare cinci ani de la data respectivă.

Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare trei ani de la data respectivă.

Amendamentul 104

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)   La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

 

„3a.  Statele membre stabilesc sisteme de taxare pentru a asigura finanțarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor pentru deșeurile municipale, necesară pentru punerea în aplicare a prezentei directive.”;

Justificare

Doar introducerea și optimizarea taxelor și tarifelor pentru eliminare (în special a deșeurilor municipale) garantează o finanțare durabilă a infrastructurii de gestionare a deșeurilor și funcționarea acesteia. Aceasta include colectarea și, atunci când este necesar, sortarea, precum și reciclarea, valorificarea energetică și eliminarea deșeurilor. Prin urmare, este necesară o concretizare în acest sens. Dar acest fapt nu înseamnă excluderea serviciilor private de gestionare a deșeurilor.

Amendamentul 105

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)   La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

 

„3b.   Statele membre aplică ierarhia deșeurilor, pentru a consolida tranziția către o economie circulară. În acest scop, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a, statele membre aplică ierarhia deșeurilor atunci când alocă toate fondurile Uniunii și, în ceea ce privește investițiile în infrastructura de gestionare a deșeurilor, acordă prioritate prevenirii, reutilizării, pregătirii pentru reutilizare și reciclării.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).”;

Amendamentul 106

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  La articolul 4, se adaugă următorul alineat:

 

„3c.   Deșeurile sunt sortate anterior valorificării energetice sau eliminării finale în depozitul de deșeuri, pentru a susține extragerea eficientă a materialelor reciclabile. Părțile biodegradabile trebuie, de asemenea, să fie tratate.

 

Prin derogare de la primul paragraf, deșeurile biologice colectate separat pot fi trimise spre fermentare anaerobă sau către alte instalații de procesare care folosesc deșeuri biodegradabile ca materie primă exclusivă, în condițiile în care calitatea deșeurilor biologice îndeplinește cerințele acestor instalații.”;

Amendamentul 107

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d)   Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 4a

 

Ierarhia deșeurilor alimentare

 

1.   Ierarhia deșeurilor alimentare, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare și de gestionare a acestora:

 

(a)  prevenirea sursei;

 

(b)  salvarea alimentelor comestibile, acordând prioritate uzului uman față de hrana pentru animale și față de prelucrarea ulterioară în produse necomestibile;

 

(c)  reciclarea organică;

 

(d)  valorificarea energetică;

 

(e)  eliminarea.

 

2.   Statele membre oferă stimulente pentru prevenirea generării de deșeuri alimentare, precum stabilirea unor acorduri voluntare, facilitarea donării de alimente sau, dacă este cazul, adoptarea unor măsuri financiare sau fiscale.”;

Amendamentul 108

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre asigură faptul că o substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect nu este considerat deșeu, ci un subprodus, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

1.  O substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect nu este considerat deșeu, ci un subprodus, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Justificare

În general, o substanță sau un obiect care rezultă dintr-o practică industrială simbiotică, ce reprezintă un proces de producție al cărui scop principal nu este producerea respectivului obiect sau a respectivei substanțe, ar trebui considerat ca fiind subprodus, dacă se îndeplinesc anumite condiții specifice. Comisia poate fi autorizată să stabilească criterii armonizate pentru aplicarea statutului de subprodus, acordând prioritate practicilor industriale și agricole simbiotice dovedite și reproductibile. Statele membre pot stabili aplicarea statutului de subprodus numai pe baza unor analize de la caz la caz.

Amendamentul 109

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice. Comisia acordă prioritate practicilor existente și reproductibile de simbioză industrială în dezvoltarea criteriilor detaliate.

Justificare

În general, o substanță sau un obiect care rezultă dintr-o practică industrială simbiotică, ce reprezintă un proces de producție al cărui scop principal nu este producerea respectivului obiect sau a respectivei substanțe, ar trebui considerat ca fiind subprodus, dacă se îndeplinesc anumite condiții specifice. Comisia poate fi autorizată să stabilească criterii armonizate pentru aplicarea statutului de subprodus, acordând prioritate practicilor industriale și agricole simbiotice dovedite și reproductibile. Statele membre pot stabili aplicarea statutului de subprodus numai pe baza unor analize de la caz la caz.

Amendamentul 110

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)   se introduce următorul alineat:

 

„2a.   În cazul în care criteriile nu au fost stabilite la nivelul Uniunii în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), statele membre pot, de la caz la caz, să stabilească criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) pentru substanțe sau obiecte specifice, inclusiv, dacă este cazul, valori-limită pentru materialele poluante.”;

Justificare

În general, o substanță sau un obiect care rezultă dintr-o practică industrială simbiotică, ce reprezintă un proces de producție al cărui scop principal nu este producerea respectivului obiect sau a respectivei substanțe, ar trebui considerat ca fiind subprodus, dacă se îndeplinesc anumite condiții specifice. Comisia poate fi autorizată să stabilească criterii armonizate pentru aplicarea statutului de subprodus, acordând prioritate practicilor industriale și agricole simbiotice dovedite și reproductibile. Statele membre pot stabili aplicarea statutului de subprodus numai pe baza unor analize de la caz la caz.

Amendamentul 111

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Directiva 2008/98/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (1) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (*), în cazurile în care directiva menționată impune o astfel de obligație.

3.   Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (2a) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE* a Parlamentului European și a Consiliului.

_______________

______________

(*) JO L 241, 17.9.2015, p.1.

*Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Amendamentul 112

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – subpunctul i

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre asigură faptul că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri dacă respectă următoarele condiții:

1.  Statele membre asigură faptul că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de reciclare sau altei operațiuni de valorificare sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri dacă respectă următoarele condiții:

Amendamentul 113

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul anumitor deșeuri. Respectivele criterii detaliate includ valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale obiectului în cauză.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a, pe baza monitorizării situațiilor din statele membre, pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor deșeuri specifice. Respectivele criterii detaliate includ valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative ale substanței sau ale obiectului în cauză asupra sănătății umane și/sau asupra mediului.

Justificare

Ca regulă generală, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate de stabilire a unor dispoziții armonizate privind criteriile pentru recunoașterea încetării statutului de deșeu pentru anumite tipuri de deșeuri. În cazurile în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească criterii naționale în conformitate cu condițiile specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1). În cazurile în care astfel de criterii nu au fost stabilite nici măcar la nivel național, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1), care ar trebui verificate de la caz la caz de către autoritățile naționale competente.

Amendamentul 114

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Deșeurile care sunt considerate ca încetând să mai fie deșeuri în conformitate cu alineatul (1) pot fi considerate ca fiind pregătite pentru reutilizare, reciclate sau valorificate la calcularea îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(*) dacă au făcut obiectul unei pregătiri pentru reutilizare, respectiv al unei reciclări sau valorificări în conformitate cu directivele menționate.

3.  Deșeurile care au încetat să mai fie deșeuri în conformitate cu alineatul (1) pot fi luate în considerare la calcularea îndeplinirii obiectivelor de pregătire pentru reutilizare, reciclare sau valorificare stabilite în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului(*) dacă au făcut obiectul unei operațiuni de pregătire pentru reutilizare, respectiv de reciclare sau de valorificare în conformitate cu directivele menționate. Greutatea deșeurilor care sunt considerate a fi încetat să mai fie deșeuri poate fi raportată ca material reciclat dacă materialele sau substanțele care au încetat să mai fie deșeuri urmează să fie supuse reprelucrării, excluzând valorificarea energetică și reprelucrarea în materiale care urmează să fie utilizate drept combustibili sau pentru operațiuni de rambleiaj.

Justificare

Consolidează claritatea juridică, recunoscând faptul că deșeurile care au încetat să mai fie deșeuri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) vor fi luate în considerare în scopul calculării.

Amendamentul 115

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.   În cazul în care criteriile nu au fost stabilite la nivelul Uniunii în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), statele membre pot stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) pentru deșeuri specifice, inclusiv valori-limită pentru poluanți.

Justificare

Ca regulă generală, Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate de stabilire a unor dispoziții armonizate privind criteriile pentru recunoașterea încetării statutului de deșeu pentru anumite tipuri de deșeuri. În cazurile în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii, statele membre ar trebui să fie autorizate să stabilească criterii naționale în conformitate cu condițiile specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 116

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.   În cazurile în care criteriile respective nu au fost stabilite la nivel național, statele membre se asigură că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile prevăzute la alineatul (1), care se verifică de la caz la caz de către autoritatea națională competentă.

Justificare

În cazurile în care astfel de criterii nu au fost stabilite nici măcar la nivel național, statele membre ar trebui să se asigure că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de valorificare încetează să mai fie considerate deșeuri dacă respectă condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1), care ar trebui verificate de la caz la caz de către autoritățile naționale competente.

Amendamentul 117

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.   În vederea asigurării coerenței pe piața unică, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor cerințe generale care să fie respectate de statele membre atunci când adoptă reglementări tehnice în temeiul alineatelor (3a) și (3b) de la prezentul articol.

Amendamentul 118

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatului (1) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în cazul în care directiva menționată impune o astfel de obligație.

4.   Statele membre transmit Comisiei o notificare privind reglementările tehnice adoptate în temeiul alineatelor (3a) și (3b) în conformitate cu Directiva 2015/1535/CE.

Amendamentul 119

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.   Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

„4.   Reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase sau schimbarea proprietăților periculoase ale deșeurilor nu se poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos sau pentru stabilirea unei proprietăți periculoase.”;

Justificare

Trebuie interzisă eliberarea în mediul înconjurător a substanțelor periculoase prin operațiuni de diluare sau de amestecare.

Amendamentul 120

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

 

1.  Pentru a consolida reutilizarea și prevenirea, reciclarea și alte tipuri de valorificare a deșeurilor, statele membre adoptă măsuri legislative sau non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă produse (producătorul produsului) este supusă unui regim de răspundere extinsă a producătorului.

   (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 121

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri pot include, de asemenea, instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor care să definească obligațiile operaționale și financiare specifice pentru producătorii de produse.

Aceste măsuri pot include, de asemenea, instituirea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor, care să acopere îndeplinirea individuală sau colectivă a răspunderii extinse a producătorilor. Aceste scheme constau într-un set de norme care definesc obligațiile operaționale și/sau financiare specifice pentru producătorii de produse, în cadrul cărora răspunderea producătorului este extinsă la stadiul post-utilizare din ciclul de viață al produsului. Statele membre stabilesc astfel de scheme cel puțin pentru ambalaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 94/62/CE, echipamente electrice și electronice, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/19/UE, baterii și acumulatori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2006/66/CE, și vehicule scoase din uz, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2000/53/CE.

Amendamentul 122

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2.  Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a încuraja proiectarea de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 și 13.

„2.  Statele membre iau măsurile necesare care să încurajeze producătorii să îmbunătățească proiectarea de produse și de componente ale produselor pentru a consolida utilizarea eficientă a resurselor, a reduce efectele asupra mediului și a genera o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare, și pentru a se asigura că valorificarea și eliminarea produselor care au devenit deșeuri se realizează în conformitate cu articolele 4 și 13.”;

Amendamentul 123

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri pot încuraja, printre altele, dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor adaptate unei utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și care pot, după ce au devenit deșeuri, să facă obiectul pregătirii în vederea reutilizării și al reciclării, pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile ar trebui să țină seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață.

Aceste măsuri încurajează dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor și materialelor adaptate unei utilizări multiple, care sunt durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat și care, după ce au devenit deșeuri și au fost pregătite în vederea reutilizării sau reciclate, pot fi introduse pe piață pentru a facilita punerea în aplicare corespunzătoare a ierarhiei deșeurilor. Măsurile țin seama de impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viață, inclusiv de potențialul de reciclare multiplă, dacă este cazul, și de ierarhia deșeurilor.

Amendamentul 124

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se introduce următorul alineat:

 

„2a.   Statele membre îi transmit Comisiei o notificare cu privire la măsurile adoptate în temeiul alineatelor (1) și (2) până la [a se introduce data: treizeci și șase de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, o dată la trei ani de la data respectivă. Comisia publică notificarea primită.”;

Amendamentul 125

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.   Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1) și fără a aduce atingere legislației specifice existente privind fluxul de deșeuri și privind produsele.

„4.   Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deșeurilor prevăzută la articolul 15 alineatul (1). Dispozițiile articolelor 8 și 8a nu aduc atingere dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor din alte documente legislative ale Uniunii.”;

Amendamentul 126

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia organizează un schimb de informații între statele membre și actorii implicați în schemele de răspundere a producătorilor privind punerea în aplicare din punct de vedere practic a cerințelor definite la articolul 8a și privind cele mai bune practici pentru a asigura guvernanța adecvată și cooperarea transfrontalieră a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. Acesta include, printre altele, schimbul de informații privind caracteristicile organizaționale și monitorizarea organizațiilor competente în materie de răspundere a producătorilor, selecția operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor și prevenirea generării de deșeuri. Comisia publică rezultatele acestui schimb de informații.

5.  Cel târziu până la ... [a se introduce data: șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia instituie o platformă pentru un schimb de informații între statele membre, organizații ale societății civile, autoritățile regionale și locale și actorii implicați în schemele de răspundere a producătorilor privind punerea în aplicare din punct de vedere practic a cerințelor definite la articolul 8a și privind cele mai bune practici pentru a asigura guvernanța adecvată și cooperarea transfrontalieră a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, precum și o bună funcționare a pieței interne. Acesta include, printre altele, schimbul de informații privind caracteristicile organizaționale și monitorizarea organizațiilor competente în materie de răspundere a producătorilor, elaborarea unor criterii armonizate pentru contribuțiile financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b), selecția operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor și prevenirea generării de deșeuri și a aruncării de gunoaie pe domeniul public. Comisia publică rezultatele acestui schimb de informații și poate prezenta orientări cu privire la aspectele relevante.

 

Cel târziu până la ... [a se introduce data: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pe baza unui studiu și ținând seama de informațiile colectate pe platformă, Comisia adoptă linii directoare privind stabilirea contribuțiilor financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b). În vederea asigurării coerenței pe piața unică, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii armonizate care să fie respectate de statele membre atunci când stabilesc contribuțiile financiare menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (b).

Amendamentul 127

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințele generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor

Cerințele minime generale privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor

Amendamentul 128

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  definesc în mod clar rolurile și responsabilitățile producătorilor de produse care introduc bunuri pe piața Uniunii, ale organizațiilor care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorilor în numele acestora, ale operatorilor privați sau publici care se ocupă de deșeuri, ale autorităților locale și, dacă este cazul, ale operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare;

-  definesc în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați, printre care producătorii de produse care introduc bunuri pe piața Uniunii, organizațiile care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorilor în numele acestora în cadrul unor scheme colective, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, distribuitorii, autoritățile locale și regionale și, dacă este cazul, rețelele de reutilizare și reparare, întreprinderile economiei sociale și operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare;

Amendamentul 129

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  definesc obiective măsurabile în materie de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin obiectivele cantitative relevante pentru schemă, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE;

-  definesc obiective măsurabile în materie de reducere a deșeurilor și de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, în scopul de a realiza cel puțin obiectivele cantitative relevante pentru schemă, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în Directiva 94/62/CE, în Directiva 2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în Directiva 2012/19/UE;

Amendamentul 130

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  instituie un sistem de raportare pentru a colecta date privind produsele introduse pe piața Uniunii de către producătorii care fac obiectul răspunderii extinse. Odată ce aceste produse devin deșeuri, sistemul de raportare asigură culegerea de date privind colectarea și tratarea deșeurilor respective, precizând, după caz, tipul fluxurilor de deșeuri;

-  instituie un sistem de raportare pentru a colecta date fiabile și precise privind produsele introduse pe piața Uniunii de către producătorii care fac obiectul răspunderii extinse. Odată ce aceste produse devin deșeuri, sistemul de raportare asigură culegerea de date fiabile și precise privind colectarea și tratarea deșeurilor respective, precizând, după caz, tipul fluxurilor de deșeuri;

Amendamentul 131

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 1 – liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  asigură egalitatea de tratament și nediscriminarea între producătorii de produse și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii.

–  asigură egalitatea de tratament și nediscriminarea între producătorii de produse, precum și între furnizorii de servicii de colectare, transport și tratare, precum și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 132

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că deținătorii de deșeuri vizați de schemele de răspundere extinsă a producătorilor institute în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sunt informați cu privire la sistemele existente de colectare a deșeurilor și la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre iau, de asemenea, măsuri menite să creeze stimulente pentru deținătorii de deșeuri în vederea participării la sisteme de colectare separată, în special prin intermediul stimulentelor economice sau al reglementărilor, după caz.

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că deținătorii de deșeuri vizați de schemele de răspundere extinsă a producătorilor instituite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sunt informați cu privire la sistemele de preluare, la rețelele de reutilizare și reparare, la operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, la sistemele existente de colectare a deșeurilor și la prevenirea generării de deșeuri. Statele membre iau, de asemenea, măsuri menite să creeze stimulente pentru ca deținătorii de deșeuri să își asume răspunderea de a preda deșeurile în sisteme de colectare separată, în special prin intermediul stimulentelor economice sau al reglementărilor, după caz.

Amendamentul 133

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  are un domeniu de aplicare clar definit în ceea ce privește sfera geografică, produsele și materialele vizate;

(a)  are un domeniu de aplicare clar definit în ceea ce privește sfera geografică, produsele și materialele vizate, care este bazat pe zona de desfacere și fără limitarea acestor zone la teritoriile în care colectarea și gestionarea deșeurilor sunt profitabile;

Amendamentul 134

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  are mijloacele operaționale și financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor;

(b)  are mijloacele operaționale și/sau financiare necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor;

Amendamentul 135

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  contribuțiile financiare plătite de producători;

-  în cadrul schemelor colective, contribuțiile financiare plătite de producători pe unitate vândută sau pe tonă de produs plasat pe piață;

Amendamentul 136

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  procedura de selecție a operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor.

-  în cadrul sistemelor colective, procedura de selecție a operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor;

Amendamentul 137

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 – litera d – liniuța 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  realizarea obiectivelor privind reducerea și gestionarea deșeurilor menționate la a doua liniuță de la alineatul (1).

Observație: prima și a treia liniuță de la litera (d) se păstrează ca în propunerea Comisiei.

Amendamentul 138

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care se înființează organizații pentru implementarea colectivă a răspunderii extinse a producătorilor, statele membre se asigură că contractanții actuali sau viitori ai acestor organizații nu sunt, nici direct, nici indirect, membri sau proprietari ai respectivelor organizații.

Justificare

Simpla precizare a unei atribuiri „clare” a răspunderii în temeiul articolului 8a alineatul (1) liniuța 1 din propunerea de directivă privind gestionarea deșeurilor nu este foarte utilă. Aceasta nu previne conflictele de interese sau denaturarea concurenței, care sunt contra-productive din punct de vedere ecologic și economic și se pot manifesta în cadrul sistemelor de răspundere extinsă a producătorilor. Astfel de situații, care nu sunt nici întâmplătoare, nici neobișnuite, reflectă pur și simplu interesele economice ale unor actori puternici de pe piață și generează costuri excesive pentru producători, afectează concurența pe piețele pentru deșeuri și au un efect negativ asupra reciclării.

Amendamentul 139

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  acoperă totalitatea costurilor de gestionare a deșeurilor pentru produsele pe care le introduc pe piața Uniunii, inclusiv toate elementele următoare:

a)  acoperă costurile de gestionare a deșeurilor pentru produsele pe care le introduc pe piața Uniunii, după cum urmează:

–  costurile aferente colectării separate, precum și operațiunilor de sortare și tratare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor prevăzute la alineatul (1) a doua liniuță, luându-se în considerare veniturile dobândite din reutilizare sau din vânzările de materii prime secundare obținute din produsele lor;

 

–  costurile aferente colectării separate, precum și operațiunilor de sortare, transport și tratare necesare pentru asigurarea gestionării adecvate a deșeurilor, luându-se în considerare veniturile dobândite din reutilizare sau din vânzările de materii prime secundare obținute din produsele lor;

 

Amendamentul 140

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 4 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sunt ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață aferente produselor individuale sau grupurilor de produse similare, în special luând în considerare potențialul lor de reutilizare și reciclare;

(b)  în cadrul schemelor colective, sunt ajustate pe baza costurilor reale la încheierea ciclului de viață aferente produselor individuale sau grupurilor de produse similare, în special luând în considerare durabilitatea acestora și potențialul lor de reparare, reutilizare și reciclare, precum și prezența substanțelor periculoase, ținând cont de ciclul de viață și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și, atunci când este posibil, pe baza unor criterii armonizate, în vederea asigurării unei bune funcționări a pieței interne;

Amendamentul 141

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 4 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  se bazează pe costul optimizat al serviciilor furnizate în cazurile în care operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice sunt responsabili de punerea în aplicare a sarcinilor operaționale în numele schemei de răspundere extinsă a producătorilor.

(c)  se bazează pe costul optimizat al serviciilor furnizate în cazurile în care operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice sunt responsabili de punerea în aplicare a sarcinilor operaționale în numele schemei de răspundere extinsă a producătorilor. Costul optimizat al serviciilor este transparent și reflectă costurile suportate de operatorii care se ocupă de gestionarea deșeurilor publice atunci când pun în aplicare sarcinile operaționale în numele schemelor de răspundere extinsă a producătorilor.

Amendamentul 142

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc un cadru adecvat de monitorizare și aplicare în vederea asigurării faptului că producătorii de produse pun în aplicare obligațiile care le revin în materie de răspundere extinsă, mijloacele financiare sunt corect utilizate și toți actorii implicați în punerea în aplicare a schemei raportează date fiabile.

Statele membre stabilesc un cadru adecvat de monitorizare și aplicare în vederea asigurării faptului că producătorii de produse pun în aplicare obligațiile care le revin în materie de răspundere extinsă, inclusiv în cazul vânzărilor la distanță, că mijloacele financiare sunt corect utilizate și toți actorii implicați în punerea în aplicare a schemei raportează date fiabile.

Amendamentul 143

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe teritoriul unui stat membru, mai multe organizații pun în aplicare obligațiile în materie de răspundere extinsă a producătorilor în numele acestora, statele membre instituie o autoritate independentă care să supravegheze punerea în aplicare a obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor.

Statele membre desemnează sau instituie o autoritate independentă care să supravegheze punerea în aplicare a obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor și, în special, să verifice respectarea cerințelor prevăzute de prezenta directiva de către organizațiile competente în materie de răspundere extinsă a producătorilor.

Amendamentul 144

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8

Directiva 2008/98/CE

Articolul 8a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Statele membre instituie o platformă pentru a asigura un dialog regulat între părțile interesate implicate în punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv între operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, autoritățile locale și, dacă este cazul, operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare.

6.  Statele membre desemnează sau instituie o platformă pentru a asigura un dialog regulat între toate părțile interesate implicate în punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv producătorii și distribuitorii, operatorii privați sau publici care se ocupă de deșeuri, actorii economiei sociale, autoritățile locale, organizațiile societății civile și, dacă este cazul, rețelele de reparare și reutilizare și operatorii recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 145

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„-1.   Pentru a contribui la prevenirea generării de deșeuri, statele membre au drept scop să atingă cel puțin următoarele obiective:

 

(a)  o reducere semnificativă a generării de deșeuri;

 

(b)  decuplarea generării de deșeuri de creșterea economică;

 

(c)   înlocuirea progresivă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum sunt definite la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în cazul în care există substanțe sau tehnologii alternative adecvate din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic;

 

(d)  un obiectiv de reducere cu 30 % a deșeurilor alimentare din Uniune până în 2025 și cu 50 % până în 2030 în raport cu nivelul de referință din 2014;

 

(e)  un obiectiv de reducere cu 30 % a deșeurilor marine din Uniune până în 2025 și cu 50 % până în 2030 în raport cu nivelul de referință din 2014.”;

Amendamentul 146

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsuri de prevenire a generării de deșeuri. Aceste măsuri:

1.  În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la alineatul (-1), statele membre iau cel puțin următoarele măsuri:

–  încurajează utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile, pot fi reparate și pot fi reciclate;

–  promovează și sprijină modelele durabile de consum și producție, precum și utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile, ușor de partajat, reutilizabile, pot fi reparate și pot fi reciclate;

 

-  descurajează introducerea pe piață a produselor cu uzura morală planificată;

-  identifică și vizează produsele care sunt principalele surse de materii prime de mare importanță pentru economia Uniunii și a căror furnizare implică un risc ridicat, în scopul de a preveni transformarea acestora în deșeuri;

-  identifică și vizează produsele care sunt principalele surse de materii prime de mare importanță pentru economia Uniunii și a căror furnizare implică un risc ridicat, în scopul de a preveni transformarea acestora în deșeuri;

–  încurajează instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice și electronice, textile și mobilă;

  stimulează prelungirea duratei de viață a produselor, în cazul în care acest lucru este benefic pentru mediu, și sprijină instituirea de sisteme care promovează activitățile de reparare, de reutilizare, de refabricare și de recondiționare a produselor, astfel cum sunt menționate la articolul 9a;

–  reduc generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor și construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile;

–  reduc generarea de deșeuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, fabricare, extracția mineralelor, construcții și demolări, inclusiv prin mijloace precum audituri prealabile demolării, și în cadrul proceselor legate de comerț și servicii, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și cele mai bune practici;

–  reduc generarea de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor.

–  reduc generarea totală de deșeuri alimentare;

 

-  reduc pierderile alimentare în cursul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv pierderile survenite în cursul producției primare, al transportului și depozitării;

 

  previn aruncarea de gunoaie pe domeniul public, identificând produsele care reprezintă sursele principale de gunoaie în mediul natural, inclusiv în mediul marin, și adoptă măsuri pentru a reduce aruncarea de gunoaie din aceste surse pe domeniul public;

 

-   asigură că actorii din cadrul lanțului de aprovizionare informează consumatorii și operatorii din domeniul tratării deșeurilor cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită;

 

  dezvoltă și sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la chestiunile legate de prevenirea generării de deșeuri și de aruncarea de gunoaie pe domeniul public.

Amendamentul 147

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În acest scop, utilizează indicatori și obiective calitative sau cantitative corespunzătoare, în special în ceea ce privește cantitatea de deșeuri municipale pe cap de locuitor care sunt eliminate sau supuse valorificării energetice.

2.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În acest scop, utilizează indicatori și obiective calitative sau cantitative corespunzătoare, în special în ceea ce privește cantitatea de deșeuri municipale generate pe cap de locuitor și cantitatea de deșeuri municipale care sunt eliminate sau supuse valorificării energetice.

Amendamentul 148

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor indicatori care să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea generării de deșeuri și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării acestora menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. Actele delegate respective se adoptă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 149

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare prin măsurarea acestora pe baza metodologiilor stabilite în conformitate cu alineatul (4).

3.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri alimentare prin măsurarea nivelurilor de deșeuri alimentare pe baza unei metodologii comune. Până la 31 decembrie 2017, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei, inclusiv a unor cerințe minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare. Respectiva metodologie ține seama de măsurile de prevenire a generării de deșeuri puse în aplicare prin donații sau prin alte metode de reducere a risipei de alimente.

Amendamentul 150

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre monitorizează și evaluează punerea în aplicare a măsurilor pe care le-au instituit în materie de prevenire a generării de deșeuri marine de origine terestră prin măsurarea nivelurilor acestora pe baza unei metodologii comune. Până la 31 decembrie 2017, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili metodologia, inclusiv cerințele minime de calitate, pentru măsurarea uniformă a deșeurilor marine de origine terestră.

Amendamentul 151

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia examinează posibilitatea de a stabili la nivelul UE, pe baza unui indicator comun calculat în funcție de cantitatea totală a deșeurilor municipale generate pe cap de locuitor, obiective pentru prevenirea generării de deșeuri, care trebuie atinse până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează un raport, însoțit, după caz, de o propunere legislativă, care se transmite Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 152

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a institui indicatori care să măsoare progresele globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a nivelurilor deșeurilor alimentare, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili o metodologie comună, inclusiv cerințe minime de calitate. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 153

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.   În fiecare an, Agenția Europeană de Mediu publică un raport care prezintă evoluția în materie de prevenire a generării de deșeuri pentru fiecare stat membru și pentru Uniune în ansamblul său, inclusiv în ceea ce privește decuplarea generării de deșeuri de creșterea economică și tranziția către o economie circulară.

eliminat

Amendamentul 154

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 9a

 

Reutilizarea

 

1.   Statele membre sprijină instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață a produselor cu condiția ca siguranța și calitatea acestora din urmă să nu fie compromise.

 

2.  Statele membre adoptă măsuri pentru a promova reutilizarea produselor, îndeosebi a celor care conțin cantități semnificative de materii prime critice. Printre aceste măsuri se pot număra încurajarea creării și susținerii unor rețele de reutilizare recunoscute și a unor scheme de returnare a garanției și de returnare-reumplere și stimularea refabricării, recondiționării și reorientării produselor.

 

Statele membre utilizează instrumentele și măsurile economice și pot stabili obiective cantitative.

 

3.   Statele membre iau măsurile necesare pentru a le permite operatorilor care se ocupă de reutilizare să aibă acces la manuale de instrucțiuni, piese de schimb, informații tehnice sau la orice alt instrument, echipament sau program software necesar pentru reutilizarea produselor, fără prejudicierea drepturilor de proprietate intelectuală.”;

Amendamentul 155

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 9b

 

Platformele de partajare

 

1. Comisia promovează în mod activ platformele de partajare ca model de afaceri. Comisia creează o conexiune puternică între aceste platforme și noile orientări pentru o economie colaborativă și cercetează toate măsurile posibile pentru a oferi stimulente pentru acestea, inclusiv prin răspunderea extinsă a producătorilor, achiziții publice și proiectare ecologică.

 

2. Statele membre sprijină crearea unor sisteme care să promoveze platformele de partajare în toate sectoarele.”;

Justificare

Prezentul amendament urmărește să consolideze textul propus de Comisie. Partajarea produselor ca serviciu este probabil modelul de afaceri cu cel mai extins potențial pentru a consolida utilizarea eficientă a resurselor. Deși unele dintre ele sunt deja competitive prin aplicarea inteligentă a tehnologiei web, numărul platformelor de partajare ar putea fi majorat prin stimulente guvernamentale.

Amendamentul 156

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9c)  La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.   În cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea alineatului (1) și pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului, și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

„2.  Pentru respectarea alineatului (1) și pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, deșeurile sunt colectate separat și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

 

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot exclude zonele slab populate în cazul cărora s-a demonstrat că colectarea separată nu oferă cel mai bun rezultat general de mediu, având în vedere gândirea bazată pe ciclul de viață.

 

Statele membre transmit Comisiei o notificare privind intenția lor de a utiliza respectiva derogare. Comisia analizează notificarea și evaluează dacă derogarea este întemeiată, ținând cont de obiectivele prezentei directive. În cazul în care Comisia nu aduce nicio obiecție în termen de nouă luni de la notificare, se consideră că derogarea este acordată. În cazul în care Comisia obiectează, aceasta adoptă o decizie și informează statele membre în consecință.”;

Amendamentul 157

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 d (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9d)  La articolul 10, se adaugă următorul alineat:

 

„2a.    Statele membre adoptă măsuri pentru a asigura că deșeurile colectate separat în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) și cu articolul 22, cu excepția reziduurilor rezultate în urma sortării acestora, nu sunt acceptate în instalațiile de incinerare.”;

Justificare

Ar trebui stabilită o limită pentru utilizarea instalațiilor de incinerare în cazul deșeurilor nereciclabile, astfel cum a susținut Parlamentul European la 9 iulie 2015 prin rezoluția sa „Utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară” și în conformitate cu cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu.

Amendamentul 158

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 e (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9e)  La articolul 10, se adaugă următorul alineat:

 

„2b.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru decontaminarea, după caz, a deșeurilor periculoase înainte de valorificarea acestora.”;

Justificare

Statele membre ar trebui să acorde atenție procesului de decontaminare a deșeurilor periculoase înainte de valorificarea lor, pentru a se asigura că deșeurile reciclate nu conțin substanțe care ar putea fi periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Amendamentul 159

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera –a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  titlul se înlocuiește cu următorul text:

Reutilizarea și reciclarea

„Pregătirea pentru reutilizare și reciclare”;

Justificare

Reutilizarea este un proces care implică tratarea produselor pentru a preveni generarea de deșeuri; prin urmare, aceasta ar trebui considerată o măsură specifică de prevenire a generării deșeurilor. Pregătirea pentru utilizare, pe de altă parte, este un proces de valorificare a deșeurilor.

Amendamentul 160

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsuri, după caz, de promovare a activităților de pregătire pentru reutilizare, în special prin încurajarea instituirii și sprijinirea rețelelor de reutilizare și reparare, prin facilitarea accesului rețelelor respective la punctele de colectare a deșeurilor și prin promovarea utilizării instrumentelor economice, a criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a obiectivelor cantitative sau a altor măsuri.

1.  Statele membre iau măsuri de promovare a activităților de pregătire pentru reutilizare, printre altele, prin facilitarea instituirii și recunoașterii operatorilor și rețelelor de pregătire pentru reutilizare, în special a celor care își desfășoară activitatea în calitate de întreprinderi sociale, prin facilitarea accesului acestor operatori și rețele recunoscute la punctele de colectare a deșeurilor, precum și prin promovarea utilizării instrumentelor economice, a criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a obiectivelor cantitative sau a altor măsuri.

Amendamentul 161

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsuri de promovare a unei reciclări de înaltă calitate și, în acest scop, instituie sisteme de colectare separată a deșeurilor, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, ecologic și economic și este oportun pentru îndeplinirea standardelor de calitate necesare aplicabile sectoarelor de reciclare relevante și pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2).

Statele membre iau măsuri de promovare a unei reciclări de înaltă calitate și, în acest scop, instituie sisteme de colectare separată a deșeurilor, astfel cum sunt menționate la articolul 10 alineatul (2), pentru îndeplinirea standardelor de calitate necesare aplicabile sectoarelor de reciclare relevante.

Amendamentul 162

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre utilizează instrumente de reglementare și economice pentru a stimula asimilarea materiilor prime secundare.”;

 

Amendamentul 163

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre adoptă măsuri pentru a promova sortarea de înaltă calitate a deșeurilor mixte.”;

Justificare

În pofida colectării separate, multe materiale reciclabile ajung încă în deșeurile mixte, fie din cauza absenței infrastructurii în zonele slab populate, fie din cauza greșelilor la sortarea din gospodării, fie din alte motive. Cu o reciclare de înaltă calitate, în special sortare optică, multe materiale pot fi sortate din deșeurile reziduale și ulterior reciclate și reprelucrate în materii prime secundare.

Amendamentul 164

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a c (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ac)  la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Până în anul 2015, cu condiția respectării articolului 10 alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel puțin pentru următoarele: hârtie, metal, plastic și sticlă.”

„Până în anul 2015, cu condiția respectării articolului 10 alineatul (2), se introduc sisteme de colectare separată cel puțin pentru următoarele: hârtie, metal, plastic și sticlă. În plus, până în 2020, statele membre introduc sisteme obligatorii de colectare separată a textilelor.;

Amendamentul 165

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsuri de promovare a sistemelor de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și demolări și pentru cel puțin următoarele: lemn, agregate, metal, sticlă și ipsos.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura sortarea deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări pentru cel puțin următoarele: lemn, fracțiuni minerale (beton, cărămizi, plăci și ceramică) metal, plastic, gips, sticlă și ipsos. Statele membre pot utiliza măsurile enumerate în anexa IVa.

 

Statele membre încurajează auditurile prealabile demolării pentru a reduce la minimum conținutul de substanțe poluante sau alte substanțe nedorite din deșeurile provenite din activități de construcție și demolări și a contribui astfel la reciclarea de înaltă calitate.

Amendamentul 166

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  La alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre iau măsuri de promovare a sistemelor de sortare pentru deșeurile comerciale și industriale pentru cel puțin următoarele: metal, plastic, hârtie și carton, deșeuri biologice, sticlă și lemn.”;

Justificare

Deșeurile comerciale și industriale reprezintă un flux de deșeuri major. Statele membre ar trebui să adopte și măsuri în privința sortării deșeurilor comerciale și industriale, pentru a facilita reciclarea.

Amendamentul 167

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  la alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei societăți europene a reciclării cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:

Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive și pentru a evolua în direcția unei economii europene circulare cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare destinate realizării următoarelor obiective:”;

Amendamentul 168

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)   până în 2025, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 60 % din greutate;

(c)   până în 2025, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 60 % din greutatea deșeurilor municipale generate, incluzând pregătirea pentru reutilizare a unui nivel minim de 3 % din totalul deșeurilor municipale;

Amendamentul 169

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  până în 2030, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 65 % din greutate.

(d)   până în 2030, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale se mărește la un nivel minim de 70 % din greutatea deșeurilor municipale generate, incluzând pregătirea pentru reutilizare a unui nivel minim de 5 % din totalul deșeurilor municipale;

Amendamentul 170

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (2) literele (c) și (d), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenelor prevăzute la alineatul (2) literele (c) și (d). În cazul unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2025 și, respectiv, 2030, rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minimum 50 % și 60 % din greutate.

3.  Un stat membru poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (2) litera (c) dacă îndeplinește următoarele condiții:

 

(a)   a pregătit pentru reutilizare și a reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile sale municipale în 2013; și

 

(b)  nu se află pe lista statelor membre care riscă să nu-și îndeplinească obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a cel puțin 50 % din deșeurile lor municipale până în 2025, stabilit în temeiul articolului 11b alineatul (2) litera (b).

 

Statul membru transmite Comisiei o solicitare pentru a obține o astfel de prelungire cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (2) litera (c), dar nu înainte de publicarea raportului menționat la articolul 11b referitor la îndeplinirea obiectivului stabilit la prezentul alineat.

Justificare

Statele membre care au reciclat în 2013 mai puțin de 20 % pot solicita Comisiei o derogare de cinci ani de la termenul pentru diferitele obiective privind reciclarea stabilite la nivelul UE. Însă acest lucru nu implică stabilirea unor noi obiective specifice, diferite de cele stabilite pentru alte state membre, ci numai o prelungire a termenului în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Amendamentul 171

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

Cererea de prelungire este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivului înainte de expirarea noului termen. Planul se elaborează pe baza unei evaluări a planurilor actuale de gestionare a deșeurilor și include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.

 

În plus, planul menționat la al treilea paragraf respectă cel puțin următoarele cerințe:

 

(a)   utilizează instrumentele economice adecvate pentru a stimula aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă;

 

(b)   demonstrează utilizarea eficientă și efectivă a fondurilor structurale și de coeziune și a altor măsuri, prin investiții pe termen lung care pot fi dovedite în mod corespunzător, care finanțează dezvoltarea infrastructurilor de gestionare a deșeurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor relevante;

 

(c)   asigură statistici de înaltă calitate și generează previziuni clare privind capacitățile de gestionare a deșeurilor și privind distanța rămasă până la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 11 alineatul (2) din prezenta directivă, la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE și la articolul 5 alineatele (2a), (2b) și (2c) din Directiva 1999/31/CE;

 

(d)  a stabilit programe de prevenire a generării de deșeuri, astfel cum se prevede la articolul 29 din prezenta directivă;

 

Comisia evaluează dacă cerințele stabilite la al patrulea paragraf literele (a) - (d) sunt îndeplinite. Cu excepția cazului în care Comisia formulează obiecții cu privire la planul prezentat în termen de cinci luni de la primirea sa, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.

 

În cazul în care Comisia formulează obiecții față de planul prezentat, ea solicită statului membru în cauză să prezinte o versiune revizuită a planului în termen de două luni de la primirea obiecțiilor respective.

 

Comisia evaluează versiunea revizuită a planului în termen de două luni de la primirea acesteia și acceptă sau respinge în scris cererea de prelungire. În absența unei decizii din partea Comisiei în termenul respectiv, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.

 

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu rezultatele deciziei, în termen de două luni de la luarea acesteia.

 

Dacă se acordă prelungirea menționată la primul paragraf, dar statul membru nu pregătește pentru reutilizare și nu reciclează cel puțin 50 % din deșeurile sale municipale până în 2025, prelungirea în cauză se consideră anulată automat.

Justificare

Statele membre care, în conformitate cu datele Eurostat, au reciclat în 2013 mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale, pot solicita Comisiei o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a atinge obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025 și 2030. Pentru a obține aceste derogări, statele membre în cauză ar trebui să prezinte un plan de punere în aplicare, care este evaluat de Comisie pe baza unor criterii specifice, și ar trebui să respecte obiectivele intermediare privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea.

Amendamentul 172

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.   Un stat membru poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (2) litera (d) dacă îndeplinește următoarele condiții:

 

(a)   respectă condițiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b); și

 

(b)   nu se află pe lista statelor membre care riscă să nu-și îndeplinească obiectivul privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a cel puțin 60% din deșeurile lor municipale până în 2030, stabilit în temeiul articolului 11b alineatul (2) litera (b).

 

Pentru a solicita prelungirea menționată la prezentul articol primul paragraf, un stat membru transmite Comisiei solicitarea sa în conformitate cu alineatul (3) de la prezentul articol cu cel puțin 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la prezentul articol alineatul (2) litera (c), dar nu înainte de publicarea raportului menționat la articolul 11b referitor la îndeplinirea obiectivului stabilit la prezentul alineat.

 

Dacă se acordă această prelungire, dar statul membru nu pregătește pentru reutilizare și nu reciclează cel puțin 60 % din deșeurile sale municipale până în 2030, prelungirea în cauză se consideră anulată automat.

Amendamentul 173

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (2) litera (d) în vederea majorării acestuia și a luării în considerare a stabilirii unor obiective pentru alte fluxuri de deșeuri. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.

4.   Până cel târziu la data de 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (2) litera (d) în vederea majorării acestuia, luând în considerare cele mai bune practici și măsuri utilizate de statele membre pentru atingerea acestui obiectiv. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.

Justificare

Alineatele (4a) și (4b) oferă Comisiei posibilitatea de a lua în considerare stabilirea unor obiective privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea pentru alte tipuri de deșeuri decât cele municipale, în cazul cărora termenul este devansat pentru 2018.

Amendamentul 174

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia examinează posibilitatea stabilirii unor obiective pentru pregătirea în vederea reutilizării și reciclare, care să se aplice deșeurilor comerciale, deșeurilor industriale nepericuloase și altor fluxuri de deșeuri și care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează, până la 31 decembrie 2018, un raport, însoțit de o propunere legislativă, după caz, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

Deșeurile municipale reprezintă numai între 7 % și 10 % din totalul deșeurilor generate în Uniunea Europeană; prin urmare, ar trebui luată în considerare includerea unor obiective pentru deșeurile comerciale și industriale, similare celor stabilite pentru deșeurile municipale, pentru a stimula tranziția la o economie circulară.

Amendamentul 175

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 – alineatul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Comisia ia în considerare posibilitatea stabilirii unor obiective pentru pregătirea în vederea reutilizării și reciclare, care să se aplice deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări și care să fie îndeplinite până în 2025 și 2030. În acest scop, Comisia elaborează, până la 31 decembrie 2018, un raport, însoțit de o propunere legislativă, după caz, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

Deșeurile provenite din activitățile de construcție și demolări reprezintă aproximativ o treime din totalul deșeurilor produse în UE. Prin urmare, pe lângă actualele obiective pentru 2020, Comisia ar trebui să ia în considerare stabilirea unor obiective privind reciclarea și pregătirea pentru reutilizare pentru 2025 și 2030.

Amendamentul 176

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3),

1.  Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3),

(a)  greutatea deșeurilor municipale reciclate se consideră a fi greutatea deșeurilor care intră în procesul de reciclare final;

(a)  greutatea deșeurilor municipale reciclate este calculată ca fiind greutatea deșeurilor care intră într-un proces de reciclare final într-un anumit an;

(b)  greutatea deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare se consideră a fi greutatea deșeurilor municipale care au fost valorificate sau colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și care au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, curățare și reparare astfel încât reutilizarea să nu necesite nicio operațiune suplimentară de sortare sau pretratare;

(b)  greutatea deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare este calculată ca fiind greutatea deșeurilor municipale care au fost valorificate sau colectate într-un anumit an de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și care au fost supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, curățare și reparare astfel încât reutilizarea să nu necesite nicio operațiune suplimentară de sortare sau pretratare.

(c)  statele membre pot include produse și componente pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau de către scheme recunoscute de returnare a garanției. În vederea calculării ratei ajustate a deșeurilor municipale pregătite pentru reutilizare și reciclate ținând cont de greutatea produselor și a componentelor pregătite pentru reutilizare, statele membre utilizează date verificate provenind de la operatori și aplică formula prevăzută în anexa VI.

 

Amendamentul 177

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde europene de calitate pentru deșeurile care intră în procesul de reciclare finală și pentru materiile prime secundare, în special pentru plastic, pe baza celor mai bune practici disponibile.

Amendamentul 178

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1) literele (b) și (c) și a anexei VI, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a care stabilesc cerințe minime de calitate și cerințe operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, inclusiv norme specifice privind colectarea de date, verificarea și raportarea.

2.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (1) literele (a) și (b), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a, care stabilesc cerințe minime de calitate și cerințe operaționale minime pentru determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare, a schemelor recunoscute de returnare a garanției și a operatorilor care se ocupă de reciclarea finală, inclusiv norme specifice privind colectarea, trasabilitatea, verificarea și raportarea.

Justificare

Comisia ar trebui să definească cerințe minime de calitate și operative pentru operatorii care se ocupă cu pregătirea pentru reutilizare și operatorii care se ocupă de reciclare, pentru a garanta materii prime secundare la standarde înalte de calitate.

Amendamentul 179

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (1), greutatea deșeurilor care rezultă din orice operațiune de sortare poate fi raportată ca fiind greutatea deșeurilor municipale reciclate cu condiția ca:

3.  Statele membre se asigură că se păstrează evidența privind greutatea produselor și materialelor atunci când acestea ies (rezultatul) din instalația de valorificare sau de reciclare/pregătire pentru reutilizare.

(a)  deșeurile rezultate respective să fie trimise către un proces de reciclare final;

 

(b)  greutatea materialelor sau a substanțelor care nu sunt supuse unui proces de reciclare final și care sunt eliminate sau valorificate energetic să rămână sub 10 % din greutatea totală care urmează să fie raportată ca reciclată.

 

Justificare

În Rezoluția sa intitulată „Utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară”, adoptată la 9 iulie 2015, Parlamentul European a solicitat calcularea obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea folosind o singură metodă armonizată în toate statele membre, pe baza unei metode de raportare riguroase, care să prevină raportarea deșeurilor eliminate (depozitate sau incinerate) ca deșeuri reciclate.

Amendamentul 180

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (3) literele (a) și (b). Sistemul poate consta fie în registre electronice înființate în temeiul articolului 35 alineatul (4), fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor triate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate.

4.  În conformitate cu alineatul (2), statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale pentru a asigura respectarea normelor prevăzute la alineatul (1). Sistemul poate consta fie în registre electronice înființate în temeiul articolului 35 alineatul (4), fie în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor triate, fie în orice măsuri echivalente care să asigure fiabilitatea și exactitatea datelor colectate privind deșeurile reciclate. Statele membre informează Comisia cu privire la metoda aleasă pentru controlul calității și trasabilitate.

Amendamentul 181

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru a calcula dacă s-au realizat obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3), statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare proporțional cu rata deșeurilor municipale incinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate.

5.  Pentru a calcula dacă s-au realizat obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3), după ce Comisia a adoptat actul delegat menționat la alineatul (6) din prezentul articol, statele membre pot lua în considerare reciclarea metalelor realizată în cadrul procesului de incinerare sau coincinerare, proporțional cu rata deșeurilor municipale incinerate sau coincinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite cerințe de calitate și ca deșeurile să fi fost sortate înainte de a fi incinerate sau ca obligația de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, metalului, plasticului, sticlei și deșeurilor biologice să fi fost respectată.

Justificare

Pentru a garanta că normele de la nivelul UE sunt armonizate și clare, Comisia ar trebui să stabilească o metodologie comună înainte ca statele membre să poată include în cifrele lor reciclarea materialelor feroase realizată în cadrul procesului de incinerare.

Amendamentul 182

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (5), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a care stabilesc o metodologie comună privind calcularea greutății metalelor ce au fost reciclate în cadrul procesului de incinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate.

6.  În vederea asigurării unor condiții armonizate pentru aplicarea alineatului (5), Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a, care stabilesc o metodologie comună privind calcularea greutății metalelor ce au fost reciclate în cadrul procesului de incinerare sau de coincinerare, inclusiv criteriile de calitate pentru metalele reciclate.

Justificare

Pentru a garanta că normele de la nivelul UE sunt armonizate și clare, Comisia ar trebui să stabilească o metodologie comună înainte ca statele membre să poată include în cifrele lor reciclarea materialelor feroase realizată în cadrul procesului de incinerare.

Amendamentul 183

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu Agenția Europeană de Mediu, elaborează rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3) cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.

1.  Comisia, în cooperare cu Agenția Europeană de Mediu, elaborează rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d), la articolul 11 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (1a), cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.

Amendamentul 184

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 b – alineatul 2 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  exemple de bune practici utilizate în Uniune și care ar putea oferi orientări pentru a se avansa spre atingerea obiectivelor.

Amendamentul 185

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Directiva 2008/98/CE

Articolul 11 b – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  După caz, rapoartele menționate la alineatul (1) abordează punerea în aplicare a altor cerințe din prezenta directivă, cum ar fi previziunile privind îndeplinirea obiectivelor cuprinse în programele de prevenire a generării deșeurilor menționate la articolul 29 și procentul și cantitatea pe cap de locuitor de deșeuri municipale care este eliminată sau supusă valorificării energetice.

Justificare

În cazul în care Comisia consideră că este necesar, în cadrul sistemului de alertă timpurie, pot fi elaborate analize privind alte aspecte relevante legate de gestionarea deșeurilor dintr-un anumit stat membru.

Amendamentul 186

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)   La articolul 12, se adaugă următorul alineat:

 

„1a.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale eliminate este redus la maxim 10 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.”;

Amendamentul 187

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b)   La articolul 12, se adaugă următorul alineat:

 

„1b.  Comisia revizuiește operațiunile de eliminare enumerate în anexa I. În lumina acestei revizuiri, Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentei directive, stabilind criterii tehnice și proceduri operaționale pentru operațiunile de eliminare D2, D3, D4, D6, D7 și D12. După caz, aceste acte delegate stabilesc interzicerea operațiunilor de eliminare care nu îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 13.”;

Amendamentul 188

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 c (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 12 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c)  La articolul 12, se adaugă următorul alineat:

 

„1c. Statele membre iau măsuri specifice pentru a preveni eliminarea directă și indirectă a deșeurilor în mediul marin. Statele membre raportează Comisiei măsurile instituite pentru punerea în aplicare a prezentului alineat la optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive și la fiecare doi ani de la data respectivă. Comisia publică un raport bienal pe baza informațiilor furnizate în termen de șase luni.

 

Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili modalitățile și indicatorii pentru punerea în aplicare a prezentului alineat. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).”;

Amendamentul 189

Propunere de directivă

Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 12 d (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d)  La articolul 15, se adaugă următorul alineat:

 

„4a.   În conformitate cu Directiva 2014/24/UE, statele membre pot lua măsuri pentru a se asigura că procedura de selecție pentru operatorii care se ocupă cu gestionarea deșeurilor, desfășurată de autoritățile locale și de organizațiile care pun în aplicare răspunderea extinsă a producătorului în numele unui producător de produse, conține clauze sociale cu scopul de a sprijini rolul întreprinderilor și platformelor sociale și de solidaritate.”;

Amendamentul 190

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 e (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12e)  La articolul 18, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  În cazul în care deșeurile periculoase au fost amestecate într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), separarea se efectuează dacă este posibil și necesar, pe baza unor criterii tehnice și economice de fezabilitate, pentru a respecta dispozițiile articolului 13.

“3.   În cazul în care deșeurile periculoase au fost amestecate într-un mod diferit de cel prevăzut la alineatul (1), statele membre se asigură, fără a aduce atingere articolului 36, că se efectuează separarea dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 

În cazul în care separarea nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, deșeurile amestecate sunt tratate într-o instalație autorizată pentru tratarea respectivului amestec, precum și a componentelor individuale ale amestecului.”;

Justificare

Ar trebui să existe consecințe clare pentru amestecarea ilegală a deșeurilor periculoase. Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 36, în cazul în care restricția privind amestecarea nu a fost respectată, trebuie să fie asigurată separarea, dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic. În cazul în care nu este fezabilă, trebuie să fie asigurată tratarea într-o instalație adecvată.

Amendamentul 191

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 f (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12f)  La articolul 20, se introduce următorul paragraf:

 

„Până la 1 ianuarie 2020, statele membre stabilesc sisteme separate de colectare și recepționare pentru deșeurile periculoase provenind din gospodării private, pentru a garanta că deșeurile periculoase sunt tratate în mod corect și nu contaminează alte fluxuri de deșeuri municipale.”;

Amendamentul 192

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 g (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 20 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12g)  La articolul 20, se introduce următorul alineat:

 

„1b.  Până la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia elaborează orientări pentru a oferi asistență statelor membre și a facilita colectarea și gestionarea în siguranță a deșeurilor periculoase provenind din gospodării.”;

Amendamentul 193

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 h (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 21 – alineatul 1 – litera h

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12h)  La articolul 21 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a)  uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

„(a)   uleiurile uzate sunt colectate separat;”;

Amendamentul 194

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 i (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12i)  La articolul 21, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)   în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic, uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică tratarea lor.

„(c)  uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor.”;

Amendamentul 195

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 j (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12j) La articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„1a.  Statele membre iau măsurile necesare menite să asigure că, până în 2025, regenerarea uleiurilor uzate crește cu minim 85 % din uleiurile uzate generate.

 

Uleiurile uzate trimise într-un alt stat membru în scopul regenerării în acel alt stat membru pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivului numai de către statul membru în care au fost colectate uleiurile uzate în cauză și numai dacă se respectă cerințele relevante din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 referitoare la transferurile transfrontaliere de deșeuri periculoase.

 

Uleiurile uzate exportate din Uniune în scopul regenerării, pregătirii pentru reutilizare sau reciclării sunt luate în considerare pentru atingerea obiectivului numai de către statul membru în care au fost colectate dacă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, exportatorul poate demonstra că transferul de deșeuri respectă cerințele regulamentului menționat și că tratamentul de regenerare a uleiurilor uzate din afara Uniunii a avut loc în condiții care sunt echivalente cu cerințele legislației relevante a Uniunii din domeniul mediului.”;

Amendamentul 196

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 k (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 21 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12k) La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  În scopul colectării separate a uleiurilor uzate și al tratării lor corespunzătoare, statele membre pot, conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.

„2.  Pentru a respecta obligațiile stabilite la alineatele (1) și (1a), statele membre pot, conform condițiilor lor naționale, să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerințe tehnice, responsabilitatea producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.”;

Amendamentul 197

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 l (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12l) La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  În cazul în care, conform legislației naționale, uleiurile uzate fac obiectul unor cerințe privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.

„3.   Statele membre pot, atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, restricționa transportul transfrontalier de uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către instalații de incinerare sau coincinerare, pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.”;

Amendamentul 198

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2008/98/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură colectarea separată a deșeurilor biologice, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, ecologic și economic și este oportun pentru asigurarea standardelor de calitate relevante aplicabile compostului și pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (a), (c) și (d) și la articolul 11 alineatul (3).

1.   Statele membre asigură colectarea separată la sursă a deșeurilor biologice, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2).

Justificare

Colectarea separată a deșeurilor biologice ar trebui să devină obligatorie, astfel încât să se prevină contaminarea altor fracțiuni solide și să se încurajeze recuperarea materiilor organice care pot produce compost și digestat, precum și biogaz. Colectarea deșeurilor presortate reprezintă unul dintre instrumentele prin care se susține crearea unei piețe a reciclării de înaltă calitate și atingerea unor niveluri ridicate de reciclare. Introducerea unor limite tehnice, de mediu și financiare a permis numeroase derogări, astfel încât aplicarea acestui principiu a devenit imposibilă. Obligația privind colectarea separată nu ar trebui să excludă posibilitatea menținerii sau organizării unor sisteme de producere a compostului în gospodării.

Amendamentul 199

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2008/98/CE

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Statele membre încurajează producerea de compost în gospodării.

Amendamentul 200

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2008/98/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul și în conformitate cu articolele 4 și 13, pentru a încuraja următoarele:

2.   Statele membre iau măsuri, incluzând sisteme de trasabilitate si de asigurare a calității, în conformitate cu articolele 4 și 13, pentru a asigura reciclarea organică a deșeurilor biologice într-un mod care să asigure un grad ridicat de protecție a mediului și ale cărui rezultate să respecte standarde relevante de înaltă calitate.

(a)  reciclarea, inclusiv compostarea, și fermentarea deșeurilor biologice;

 

(b)  tratarea deșeurilor biologice într-un mod care să asigure un nivel ridicat de protecție a mediului;

 

(c)  folosirea unor materiale sigure pentru mediu produse din bio-deșeuri.

 

Amendamentul 201

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13

Directiva 2008/98/CE

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia propune un amendament la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a, pentru a introduce coduri europene de deșeuri pentru deșeurile biologice municipale colectate separat la sursă.

 

_______________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).

Amendamentul 202

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(13a)  La articolul 24, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

b)   valorificarea deșeurilor.

„b)   valorificarea deșeurilor nepericuloase.”;

Justificare

Nu pot fi acordate derogări de la obligația de autorizare în cazul valorificării deșeurilor periculoase.

Amendamentul 203

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2008/98/CE

Articolul 26 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot exonera autoritățile competente de obligația de a ține un registru cu unitățile sau întreprinderile care colectează sau transportă cantități de deșeuri nepericuloase care nu depășesc 20 de tone pe an.

Statele membre pot exonera autoritățile competente de obligația de a ține un registru cu unitățile sau întreprinderile care colectează sau transportă cantități de deșeuri nepericuloase care nu depășesc 20 de tone pe an și de deșeuri periculoase care nu depășesc 2 tone pe an.

Justificare

Pentru a limita munca administrativă a IMM-urilor, ar trebui să fie prevăzut un prag și pentru obligația de raportare a deșeurilor periculoase. Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind Registrul Poluanților Emiși și Transferați prevede același prag pentru deșeurile periculoase care nu necesită să fie raportate. Scutirea pare să fie proporțională în raport cu eforturile administrative pe care le-ar presupune raportarea pentru IMM-uri.

Amendamentul 204

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Directiva 2008/98/CE

Articolul 26 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 38a în scopul de a adapta pragul pentru cantitățile de deșeuri nepericuloase.

eliminat

Amendamentul 205

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 27 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, acte delegate care stabilesc standarde tehnice minime pentru activitățile de tratare care necesită o autorizație în temeiul articolului 23 în cazul în care există dovezi că respectivele standarde minime ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului.

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, acte delegate care stabilesc standarde tehnice minime pentru orice activități de tratare, în special pentru colectarea separată, sortarea și reciclarea deșeurilor, care necesită o autorizație în temeiul articolului 23 în cazul în care există dovezi că respectivele standarde minime ar genera un beneficiu în ceea ce privește protecția sănătății umane și a mediului.

Justificare

Ar trebui stabilite standarde minime de funcționare pentru diversele operațiuni din cadrul gestionării deșeurilor.

Amendamentul 206

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a – subpunctul ii

Directiva 2008/98/CE

Articolul 28 – alineatul 3 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)   măsuri de combatere a tuturor formelor de producere de deșeuri și de curățare a tuturor tipurilor de deșeuri.

(f)   măsuri de combatere și de prevenire a tuturor formelor de aruncare de gunoaie pe domeniul public și de curățare a tuturor tipurilor de gunoaie.

Amendamentul 207

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a – subpunctul ii a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 28 – alineatul 3 – litera f a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) se adaugă următoarea literă:

 

„(fa) oportunități suficiente de finanțare pentru ca autoritățile locale să promoveze prevenirea generării de deșeuri și să dezvolte sisteme optime de colectare separată și infrastructură pentru a respecta obiectivele stabilite în prezenta directivă.”

Amendamentul 208

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 28 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele în materie de planificare a deșeurilor prevăzute la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatele (2) și (3) din prezenta directivă și cerințele de la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.

5.  Planurile de gestionare a deșeurilor respectă cerințele în materie de planificare a deșeurilor prevăzute la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din prezenta directivă și cerințele de la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE.

Justificare

Statele membre care au reciclat în 2013 mai puțin de 20 % pot solicita Comisiei o derogare de cinci ani de la termenul pentru diferitele obiective privind reciclarea stabilite la nivelul UE. Însă acest lucru nu implică stabilirea unor noi obiective specifice, diferite de cele stabilite pentru alte state membre, ci numai o prelungire a termenului în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții. Prin urmare, articolul 11 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul 209

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre instituie programe de prevenire a generării de deșeuri care prevăd măsuri de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu articolele 1, 4 și 9.

1.   Pentru a contribui la atingerea cel puțin a obiectivelor enumerate la articolele 1 și 4 și la articolul 9 alineatul (-1), statele membre instituie programe de prevenire a generării de deșeuri care prevăd cel puțin măsuri de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 210

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a a (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după caz, fie funcționează ca programe distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat în planul de gestionare a deșeurilor sau în alte programe, măsurile de prevenire a generării deșeurilor trebuie identificate clar.

Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după caz, fie funcționează ca programe distincte. În cazul în care un astfel de program este integrat în planul de gestionare a deșeurilor sau în alte programe, obiectivele și măsurile privind prevenirea generării deșeurilor trebuie identificate clar.

Amendamentul 211

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a b (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 29 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ab)  la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2.  Programele menționate la alineatul (1) stabilesc obiective de prevenire a generării deșeurilor. Statele membre descriu măsurile de prevenire existente și evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.

„2.  În programele menționate la alineatul (1), statele membre descriu, cel puțin, punerea în aplicare a măsurilor de prevenire menționate la articolul 9 alineatul (1) și contribuția acestora la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (-1). Statele membre descriu, acolo unde este cazul, contribuția instrumentelor și măsurilor enumerate în anexa IVa și evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.

Amendamentul 212

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a c (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)   se introduce următorul alineat:

 

„2a.  Statele membre adoptă programe specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare în cadrul programelor naționale de prevenire a generării deșeurilor, astfel cum se prevede la prezentul articol.”;

Amendamentul 213

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 30 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(17a)  La articolul 30, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.   Agenția Europeană de Mediu este invitată să includă în raportul său anual un bilanț al progreselor realizate în completarea și punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deșeurilor.

„2.   Agenția Europeană de Mediu publică din doi în doi ani un raport care să conțină un bilanț al progreselor realizate în completarea și punerea în aplicare a programelor de prevenire a generării deșeurilor și realizările obținute în ceea ce privește obiectivele programelor de prevenire a generării deșeurilor pentru fiecare stat membru și pentru Uniune în ansamblul ei, inclusiv decuplarea generării deșeurilor de creșterea economică și tranziția către o economie circulară.

Amendamentul 214

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 35 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre instituie un registru electronic sau registre coordonate pentru a înregistra datele privind deșeurile periculoase menționate la alineatul (1) care acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză. Statele membre pot institui astfel de registre pentru alte fluxuri de deșeuri, în special pentru fluxurile de deșeuri în privința cărora sunt stabilite obiective în legislația Uniunii. Statele membre utilizează datele privind deșeurile raportate de operatorii industriali în cadrul Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

4.  Statele membre instituie un registru electronic sau registre coordonate sau folosesc registre electronice sau registre coordonate deja create pentru a înregistra datele privind deșeurile periculoase menționate la alineatul (1) care acoperă întregul teritoriu geografic al statului membru în cauză. Statele membre instituie astfel de registre cel puțin pentru fluxuri de deșeuri în privința cărora sunt stabilite obiective în legislația Uniunii. Statele membre utilizează datele privind deșeurile raportate de operatorii industriali în cadrul Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

Justificare

Statele membre ar trebui să poată utiliza registrele existente pentru a înregistra datele privind deșeurile periculoase, în vederea reducerii cerințelor birocratice. Aceste registre ar trebui să fie stabilite pentru tipurile de deșeuri pentru care au fost stabilite obiective în temeiul legislației UE.

Amendamentul 215

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (2) literele (a)-(d) și alineatul (3). Statele membre raportează datele pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020.

1.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind progresele realizate pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 9 alineatul (-1), articolul 11 alineatul (2) literele (a)-(d), articolul 11 alineatul (3) și (3a) și articolul 21. Statele membre colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (6) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare în ceea ce privește obiectivele stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și articolul 11 alineatul (3) are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020.

Justificare

Trebuie stabilită o metodologie comună de colectare a datelor pentru a îmbunătăți fiabilitatea și comparabilitatea datelor.

Amendamentul 216

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadei de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (6). Prima raportare are ca obiect perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2021.

eliminat

Amendamentul 217

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În scopul verificării conformității cu articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d), cantitatea de deșeuri municipale pregătite pentru reutilizare se raportează separat de cantitatea de deșeuri reciclate.

Amendamentul 218

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.

5.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele analizei respective. Până la adoptarea actului delegat menționat la alineatul (6), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. În orice caz, Comisia evaluează caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează la nouă luni de la prima raportare a datelor de către statele membre, iar ulterior, o dată la trei ani.

Justificare

Trebuie stabilită o metodologie comună de colectare a datelor pentru a îmbunătăți fiabilitatea și comparabilitatea datelor.

Amendamentul 219

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În raportul menționat la alineatul (5), Comisia include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și evaluează impactul său asupra sănătății umane și mediului. După caz, raportul poate fi însoțit de o propunere de revizuire a prezentei directive.

Justificare

Impactul directivei ar trebui evaluat periodic pentru a garanta că elementele esențiale ale directivei sunt adecvate scopului propus.

Amendamentul 220

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatele (1) și (2) și pentru raportarea operațiunilor de rambleiaj. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2).

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a completa prezenta directivă stabilind metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor, modul de organizare a colectării datelor și sursele datelor, precum și normele privind formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1) și pentru raportarea operațiunilor de pregătire pentru reutilizare și de rambleiaj.

Justificare

Pentru a îmbunătăți calitatea datelor, Comisia trebuie să adopte un act delegat pentru a stabili o metodologie comună de raportare a datelor: acest lucru ar include colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor.

Amendamentul 221

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 37 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 37a

 

Cadrul pentru economia circulară

 

Pentru a susține măsurile menționate la articolul 1, și nu mai târziu de 31 decembrie 2018, Comisia:

 

(a)   întocmește un raport care evaluează necesitatea stabilirii unor obiective la nivelul Uniunii, în special a unui obiectiv al Uniunii privind utilizarea eficientă a resurselor, și a unor măsuri transversale de reglementare în domeniul consumului și producției sustenabile. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul;

 

(b)  întocmește un raport care examinează coerența dintre cadrele de reglementare ale Uniunii pentru produse, deșeuri și produse chimice pentru a identifica obstacolele care stau în calea tranziției către o economie circulară;

 

(c)  întocmește un raport pentru a identifica interacțiunile dintre actele legislative care ar putea împiedica dezvoltarea sinergiilor dintre diferite industrii și preveni utilizarea ulterioară a produselor secundare și pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor pentru aplicații specifice. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul, sau de orientări privind modul în care pot fi eliminate barierele identificate și în care poate fi exploatat potențialul de piață al produselor secundare și al materiilor prime secundare;

 

(d)   prezintă o revizuire cuprinzătoare a legislației Uniunii privind proiectarea ecologică în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia pentru a include toate categoriile principale de produse, inclusiv categoriile de produse fără impact energetic și pentru a include treptat caracteristici relevante privind utilizarea eficientă a resurselor în cerințele obligatorii de proiectare a produselor și pentru a adapta dispozițiile referitoare la etichetare ecologică.”;

Amendamentul 222

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(21a)  La articolul 38, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Interpretarea și adaptarea la progresul tehnic”

„Schimbul de informații și de bune practici, interpretarea și adaptarea la progresul tehnic”

Justificare

Prezenta directivă oferă posibilități semnificative de schimburi de bune practici și de informații în ceea ce privește diverse chestiuni (de exemplu pentru a le permite tuturor statelor membre să îndeplinească obiectivele). Prin urmare, acest aspect ar trebui să fie abordat în mod explicit.

Amendamentul 223

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- 1.  Comisia instituie o platformă pentru un schimb regulat și structurat de informații și de bune practici între Comisie și statele membre, inclusiv cu autoritățile regionale și municipale, cu privire la punerea concretă în aplicare a cerințelor din prezenta directivă, în vederea asigurării unei guvernanțe, a aplicării și a unei cooperări transfrontaliere adecvate, precum și a răspândirii celor mai bune practici și inovații din domeniul gestionării deșeurilor.

 

În special, platforma este utilizată pentru:

 

-  schimbul de informații și de bune practici referitoare la instrumentele și a stimulentele utilizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), pentru a stimula realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 4;

 

-  schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește măsurile stabilite la articolul 8 alineatele (1) și (2);

 

-  schimbul de informații și de bune practici referitoare la prevenire și la instituirea de sisteme care promovează activitățile de reutilizare și prelungirea duratei de viață;

 

-  schimbul de informații și de bune practici privind punerea în aplicare a obligațiilor legate de colectarea separată;

 

-   schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește instrumentele și stimulentele pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 21;

 

-  schimbul de bune practici pentru dezvoltarea de măsuri și sisteme de urmărire a fluxurilor de deșeuri municipale de la sortare până la procesul de reciclare finală, care are o importanță majoră în procesul de control al calității deșeurilor și măsoară pierderile în fluxurile de deșeuri și în procesele de reciclare.

 

Comisia face publice rezultatele acestui schimb de informații și de bune practici.

Justificare

Prezenta directivă oferă posibilități semnificative de schimburi de bune practici și de informații în ceea ce privește diverse chestiuni (de exemplu pentru a le permite tuturor statelor membre să îndeplinească obiectivele). Prin urmare, acest aspect ar trebui să fie abordat în mod explicit.

Amendamentul 224

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „valorificare” și „eliminare”.

Comisia elaborează orientări pentru interpretarea definițiilor noțiunilor de „deșeuri”, „deșeuri municipale, „prevenire”, „reutilizare”, „pregătire pentru reutilizare”, „valorificare” și „eliminare”.

Justificare

Comisia ar trebui să elaboreze orientări pentru interpretarea anumitor definiții pentru a asigura o aplicare armonizată a directivei.

Amendamentul 225

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 38a, actele delegate necesare pentru modificarea anexei VI.

eliminat

Justificare

Produsele și componentele care nu au devenit deșeuri nu trebuie luate în considerare în ceea ce privește atingerea obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, deoarece operațiunile respective sunt operațiuni de valorificare a deșeurilor. Reutilizarea produselor și componentelor constituie o prelucrare care previne generarea de deșeuri, astfel încât, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, aceasta ar trebui considerată măsură de prevenire. Articolul 11a alineatul (1) definește deja metoda de calculare a ratei pregătirii pentru reutilizare și reciclării.

Amendamentul 226

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 26, la articolul 27 alineatele (1) și (4) și la articolul 38 alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatele (2) și (4), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatele (2a), (3) și (3a), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 12 alineatul (1b), la articolul 27 alineatele (1) și (4), la articolul 37 alineatul (6) și la articolul 38 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la [a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul 227

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 26, la articolul 27 alineatele (1) și (4) și la articolul 38 alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței pe care o menționează în textul său. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară pe care o menționează în textul său. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3.  Delegarea competenței menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatele (2) și (4), la articolul 7 alineatul (1), la articolul 8 alineatul (5), la articolul 9 alineatele (2a), (3) și (3a), la articolul 11a alineatele (2) și (6), la articolul 12 alineatul (1b), la articolul 27 alineatele (1) și (4), la articolul 37 alineatul (6) și la articolul 38 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței pe care o menționează în textul său. Decizia de revocare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară pe care o menționează în textul său. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

Amendamentul 228

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Justificare

Aliniere la Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016.

Amendamentul 229

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23

Directiva 2008/98/CE

Articolul 38 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (1), al articolului 11a alineatele (2) și (6), al articolului 26, al articolului 27 alineatele (1) și (4) și al articolului 38 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatele (2) și (4), al articolului 7 alineatul (1), al articolului 8 alineatul (5), al articolului 9 alineatele (2a), (3) și (3a), al articolului 11a alineatele (2) și (6), al articolului 12 alineatul (1b), al articolului 27 alineatele (1) și (4), al articolului 37 alineatul (6) și al articolului 38 alineatele(1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 230

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Anexa II – punctul R13 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  În anexa II se inserează următorul punct:

 

„R13a: pregătirea pentru reutilizare.”;

Justificare

Operațiunea specifică de valorificare ar trebui să fie introdusă în anexa II pentru mai multă coerență cu definiția „pregătirii pentru reutilizare” de la articolul 3.

Amendamentul 231

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 b (nou)

Directiva 2008/98/CE

Anexa IV a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b)  Anexa IVa se introduce în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Amendamentul 232

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Se adaugă anexa VI, în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

eliminat

Justificare

Produsele și componentele care nu au devenit deșeuri nu trebuie luate în considerare în ceea ce privește atingerea obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, deoarece operațiunile respective sunt operațiuni de valorificare a deșeurilor. Reutilizarea produselor și componentelor constituie o prelucrare care previne generarea de deșeuri, astfel încât, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, aceasta ar trebui considerată măsură de prevenire. Articolul 11a alineatul (1) definește deja metoda de calculare a ratei pregătirii pentru reutilizare și reciclării.

Amendamentul 233

Propunere de directivă

Anexa I

Directiva 2008/98/CE

Anexa VI

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodă de calcul privind pregătirea pentru reutilizare a produselor și a componentelor în sensul articolului 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și al articolului 11 alineatul (3)

eliminat

Pentru a calcula rata ajustată a reciclării și pregătirii pentru reutilizare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) și cu articolul 11 alineatul (3), statele membre utilizează următoarea formulă:

 

 

 

 

E: rata ajustată a reciclării și reutilizării într-un anumit an;

 

A: greutatea deșeurilor municipale reciclate sau pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;

 

R: greutatea produselor și a componentelor pregătite pentru reutilizare într-un anumit an;

 

P: greutatea deșeurilor municipale generate într-un anumit an.

 

Justificare

Produsele și componentele care nu au devenit deșeuri nu trebuie luate în considerare în ceea ce privește atingerea obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea, deoarece operațiunile respective sunt operațiuni de valorificare a deșeurilor. Reutilizarea produselor și componentelor constituie o prelucrare care previne generarea de deșeuri, astfel încât, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, aceasta ar trebui considerată măsură de prevenire. Articolul 11a alineatul (1) definește deja metoda de calculare a ratei pregătirii pentru reutilizare și reciclării.

Amendamentul 234

Propunere de directivă

Anexa -I (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Anexa IV a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa -I

 

Se introduce următoarea anexă IVa:

 

„Anexa IVa

 

Lista orientativă a instrumentelor de promovare a tranziției către o economie circulară

 

1.   Instrumente economice:

 

1.1   creșterea treptată a taxelor și/sau a comisioanelor de depozitare pentru toate categoriile de deșeuri (municipale, inerte, de alt tip);

 

1.2   introducerea sau majorarea taxelor și/sau a comisioanelor de incinerare;

 

1.3   introducerea sistemelor de plată în funcție de deșeurile generate;

 

1.4   măsuri de îmbunătățire a eficienței din punctul de vedere al costurilor a schemelor existente și viitoare de răspundere a producătorilor;

 

1.5   extinderea domeniului de aplicare al răspunderii financiare și/sau operaționale a producătorilor pentru a include noi fluxuri de deșeuri;

 

1.6   stimulente economice pentru autoritățile locale în scopul de a promova prevenirea generării de deșeuri și de a dezvolta și intensifica sistemele de colectare separată;

 

1.7   măsuri de sprijinire a dezvoltării sectorului reutilizării;

 

1.8   măsuri de eliminare a subvențiilor care nu sunt coerente cu ierarhia deșeurilor;

 

2.   Alte măsuri:

 

2.1   achiziții publice sustenabile pentru a promova producția și consumul sustenabile;

 

2.2   măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a dezvoltării piețelor de produse reutilizate și de materiale reciclate (inclusiv compostate), precum și de îmbunătățire a calității materialelor reciclate;

 

2.3   punerea în aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea deșeurilor în vederea eliminării substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, atunci când acest lucru este viabil din punct de vedere tehnic și economic;

 

2.4   măsuri de creștere a gradului de sensibilizare a publicului cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și reducerea acestora, inclusiv campanii ad hoc pentru a asigura reducerea deșeurilor la sursă și un nivel ridicat de participare la sistemele de colectare separată;

 

2.5   măsuri pentru a asigura coordonarea corespunzătoare, inclusiv prin mijloace digitale, între toate autoritățile publice competente implicate în gestionarea deșeurilor și implicarea altor părți interesate importante;

 

2.6   utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a finanța dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor care este necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor relevante.”.

(1)

  JO C 264, 20.07.2016, p. 98.

(2)

  JO C 17, 18.01.2017, p. 46.


EXPUNERE DE MOTIVE

Actualul model de dezvoltare liniară, care pot fi rezumat ca „extracție, producție, consum și eliminare”, începe să dea semne că a ajuns la limită. Planeta se încălzește, iar resursele utilizate, de care depindem, devin din ce în ce mai puține. În cazul în care nu se iau măsuri structurale, cererea de materii prime în economia mondială ar putea crește cu 50 % în următorii 15 ani. Pentru a inversa această tendință, trebuie să adoptăm un model de dezvoltare circulară, care să mențină cât mai mult timp posibil materialele și valoarea lor în circulație în cadrul sistemului economic, prin optimizarea ciclului integrat de deșeuri în vederea utilizării eficiente a resurselor. Reutilizarea, reciclarea și recuperarea devin cuvinte cheie, pe baza cărora trebuie creată o nouă paradigmă pentru a promova sustenabilitatea, inovația și competitivitatea, astfel încât deșeurile să înceteze să mai fie o problemă, devenind o resursă.

Prin urmare, pachetul ar trebui analizat într-un context mult mai amplu decât cel al unei simple revizuiri a legislației privind deșeurile. Raportoarea dorește să încurajeze Comisia în demersul său de a proteja mediul, de a spori competitivitatea economiei europene și de a promova reindustrializarea sustenabilă. O creștere a valorii resurselor implică o intervenție în toate etapele ciclului de viață al produsului: de la extracția materiilor prime la proiectarea produsului și de la distribuție, apoi consum, la sfârșitul ciclului de viață al produsului.

Un cadru legislativ clar și stabil reprezintă un prim pas în promovarea tranziției.

O astfel de schimbare sistemică necesită politici ambițioase, susținute de o legislație care să poată transmite investitorilor semnalele corespunzătoare. Lipsa unor definiții clare și a unor obiective obligatorii din legislația europeană ar putea frâna progresele către economia circulară.

Bazându-se pe ierarhia deșeurilor, raportoarea a urmărit modificarea propunerii Comisiei, în special în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri și reintroducerea deșeurilor în procesul de producție. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri, este necesar să se lanseze în amonte inovarea proceselor de producție și a modelelor de afaceri pe care se bazează economia circulară.

Transformarea Uniunii într-o economie verde, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care utilizează eficient resursele reprezintă deja unul dintre principalele obiective ale celui de-al șaptelea program de acțiune european pentru mediu, și trebuie reamintit faptul că Europa s-a angajat să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

Raportoarea consideră că, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, modificările directivei-cadru privind deșeurile ar trebui să se axeze pe două obiective principale:

1) consolidarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor;

2) încurajarea dezvoltării unei piețe eficiente a materiilor prime secundare.

De asemenea, pentru a promova o aplicare corectă, raportoarea consideră că este necesară o clarificare a anumitor definiții din directiva actuală și adăugarea unor definiții care lipsesc.

PREVENIREA

O importantă măsură preventivă constă în utilizarea reziduurilor de producție ca subproduse în vederea introducerii unor resurse reale (care nu sunt considerate deșeuri) în ciclul de producție. Pentru a încuraja acest demers și pentru a susține diseminarea practicilor de simbioză industrială, trebuie introdus un cadru de reglementare clar la nivelul UE.

Ținând cont de aceste aspecte, raportoarea a revizuit formularea actuală a articolului 5 alineatul (1).

Comisia va putea stabili în continuare criterii privind aplicarea statutului de produse secundare, dar se va acorda prioritate practicilor de simbioză industrială care pot fi dovedite și reproduse. Obiectivul constă în găsirea unui echilibru între nevoia de norme armonizate și necesitatea de a garanta că introducerea unor norme standardizate pentru toate tipurile de subproduse nu aduce atingere procesului de inovare care caracterizează aceste practici.

Aplicarea actualei legislații în materie de încetare a statutului de deșeu în diferite state membre s-a confruntat cu dificultăți și neclarități. Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, raportoarea susține principiul conform căruia Comisia ar trebui, ca regulă generală, să stabilească dispoziții armonizate privind criteriile de acordare a încetării statutului de deșeu. Având în vedere că această dispoziție nu a fost respectată pe deplin, raportoarea consideră că statele membre ar trebui să poată stabili criterii naționale pe baza condițiilor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

Raportoarea este de acord cu propunerea Comisiei de a introduce criterii minime pentru sistemele de răspundere extinsă a producătorilor (EPR). Posibilitatea de a reduce costurile la încheierea ciclului de viață al produselor poate fi utilizată pentru a stimula proiectarea de produse care pot fi reutilizate sau reciclate. Introducerea sistemelor de răspundere extinsă a producătorilor la nivel național pentru diferite produse s-a dovedit a fi un instrument eficient de optimizare a costurilor de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, raportoarea consideră că introducerea sistemelor de răspundere extinsă a producătorilor pe baza normelor armonizate ar trebui să fie obligatorie la nivelul UE.

Punerea în aplicare de către statele membre a măsurilor preventive de-a lungul ciclului de viață utilă al produsului este cea mai eficientă modalitate de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, promovând materialele durabile, reciclabile și reutilizabile prin intermediul unor instrumente economice adecvate. Din acest motiv, raportoarea specifică, de asemenea, necesitatea de a reduce utilizarea substanțelor periculoase în materiale.

De asemenea, directiva ar trebui să definească mai clar noțiunea de reutilizare. Reutilizarea, spre deosebire de pregătirea pentru reutilizare, este un proces care implică tratarea produselor pentru a preveni generarea de deșeuri; prin urmare, aceasta ar trebui considerată ca fiind o măsură specifică de prevenire a generării deșeurilor și ar trebui stimulată de către statele membre.

Instrumentul utilizat pentru a coordona aceste acțiuni ar fi reprezentat de planurile naționale de prevenire. În vederea unei mai mari eficiențe a acestor planuri, este necesar să se stabilească la nivelul UE obiective minime armonizate și indicatori de evaluare a performanței statelor membre.

Raportoarea consideră că este extrem de important ca statele membre să ia măsuri în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă în ceea ce privește principalele aspecte etice și de mediu, astfel încât să reducă deșeurile alimentare și deșeurile marine cu 30 % până în 2025 și cu 50 % până în 2030. Li se solicită statelor membre să includă în planurile naționale de prevenire un obiectiv care este cel puțin echivalent cu acesta.

DEZVOLTAREA UNEI PIEȚE EFICIENTE A MATERIILOR PRIME SECUNDARE

Niște obiective ambițioase în ceea ce privește pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale pot contribui la garantarea valorificării și reciclării deșeurilor cu o valoare economică ridicată ca materii prime secundare de calitate. Pentru a susține îndeplinirea acestui obiectiv, raportoarea a stabilit pentru statele membre, în combinație cu obiectivul de eliminare treptată a depozitării deșeurilor, obiective privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale în proporție de 60 % până în 2025 și de 70 % până în 2030, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară și cu constatările din evaluarea efectuată de Comisie a impactului asupra mediului din 2 iulie 2014 (SWD(2014)0207).

Pentru a garanta că rezultatele obținute de statele membre sunt comparabile și veritabile, raportoarea susține armonizarea definiției deșeurilor municipale cu cea utilizată în scopuri statistice de Eurostat și OSCE. Această definiție trebuie combinată cu o metodă unică de calcul armonizată pentru toate statele membre, bazată pe contribuția la procesul de reciclare finală și susținută de un sistem solid de raportare, care să prevină raportarea deșeurilor eliminate (depozitate sau incinerate) ca deșeuri reciclate.

Raportoarea consideră, de asemenea, că sistemele de colectare separată a deșeurilor pentru diferite tipuri de deșeuri reprezintă o condiție prealabilă pentru a crea o piață a reciclării de înaltă calitate și pentru a atinge obiectivele stabilite. Dispozițiile actuale privind derogările din motive tehnice, de mediu și economice au determinat ca, în practică, această cerință să nu se aplice integral.

Statele membre ar trebui să utilizeze instrumente economice și de reglementare pentru a garanta o concurență echitabilă între materiile prime virgine și materiile prime secundare.

Raportoarea este conștientă de faptul că, în ceea ce privește nivelurile de deșeuri reciclate sau depozitate, există diferențe considerabile între statele membre. Prin urmare, pentru a asigura aplicarea corectă și uniformă a directivei, ea consideră că ar fi adecvat să se acorde o derogare statelor membre care, în conformitate cu datele furnizate de Eurostat pentru 2013, au reciclat mai puțin de 20 % din toate deșeurile municipale, solicitând Comisiei încă o perioadă de cinci ani pentru a atinge obiectivele stabilite pentru 2025 și 2030. Raportoarea consideră însă că, pentru a obține aceste derogări, statele membre în cauză ar trebui să prezinte un plan de punere în aplicare, care va fi evaluat de Comisie pe baza unor criterii specifice, și ar trebui să atingă niște obiective intermediare privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea.

Raportoarea a subliniat că sunt necesare măsuri specifice privind reprocesarea deșeurilor organice care nu au făcut încă obiectul unor dispoziții corespunzătoare. Colectarea separată a deșeurilor biologice ar trebui să fie obligatorie și ar trebui sprijinită prin intermediul unor instrumente economice adecvate. Deșeurile biologice ar trebui să fie supuse procesului de reciclare, rezultatele acestuia respectând criterii de înaltă calitate.

În sfârșit, a fost introdus un nou articol privind „Un cadru pentru o economie circulară” pentru a incorpora măsurile Comisiei prezentate în „Planul de acțiune pentru economia circulară” și pentru a accelera tranziția spre aceasta prin stabilirea: unui indicator privind utilizarea eficientă a resurselor, a unor măsuri legislative pentru a promova producția și consumul sustenabile și a unor criterii de utilizare eficientă a resurselor, care să fie indicate pe eticheta produselor fără impact energetic.


OPINIE MINORITARĂ

exprimată în conformitate cu articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

de către Jean-François Jalkh

Întrucât modificarea propusă a Directivei 2008/98/CE:

- nu este legitimă deoarece intervine în aspecte ce țin de competențele rezervate statelor membre, în special solicitând stimulente fiscale și un control riguros al statelor membre;

- este inaplicabilă deoarece nu ține seama de realitățile de la nivel național, radical diferite și care nu pot fi reduse la o politică unică, și stabilește definiții neutilizabile, în special făcând distincție între deșeuri municipale și deșeuri comerciale și între deșeuri organice și deșeuri alimentare,

- este împovărătoare din punct de vedere economic, deoarece pune o sarcină semnificativă asupra întreprinderilor, dezvoltând „răspunderea extinsă a producătorilor”, care duce la anularea valorii adăugate a unui produs;

- nu implică decât două consecințe sigure: o creștere semnificativă a cheltuielilor publice și o integrare aprofundată a pieței interne în beneficiul exclusiv al câtorva entități transnaționale;

Preocupat de provocările economice și ecologice pe care le implică gestionarea deșeurilor, Grupul ENF se disociază de lucrările din Comisia ENVI și solicită, în ceea ce privește politica privind deșeurile, respectarea subsidiarității și luarea în considerare într-o mai mare măsură a avantajelor abordărilor locale.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE (27.10.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Raportor pentru aviz: Miroslav Poche

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.

(1)  Gestionarea, transformarea și utilizarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățite pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie circulară reală, care ar limita efectele negative asupra mediului și ar conserva resursele naturale și ar garanta totodată o mai bună gestionare a materiilor prime, reducând, în același timp, dependența economiei de importuri, îmbunătățind eficiența energetică, diminuând dependența energetică a Uniunii, creând noi oportunități economice și noi piețe și promovând crearea unor locuri de muncă de calitate. Pentru a face economia cu adevărat circulară, este necesar să se adopte măsuri suplimentare axate pe întreg ciclul de viață al produselor, inclusiv pe extracția durabilă a materialelor, conceperea produselor ecologice, producția ecoeficientă și consumul durabil, într-un mod care conservă resursele și închide circuitul de reciclare. Îmbunătățirea utilizării resurselor ar aduce, de asemenea, economii nete substanțiale întreprinderilor din UE, autorităților publice și consumatorilor, reducând în același timp emisiile anuale de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie modificate astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară.

(2)  Obiectivele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului14 privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor ar trebui să fie modificate astfel încât să reflecte mai bine ambiția Uniunii de a trece la o economie circulară eficientă, prin adoptarea măsurilor necesare care să garanteze că deșeurile pot fi considerate o resursă utilă pentru această tranziție.

__________________

__________________

14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

14 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2 a)  La 9 iulie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară1a, în care a subliniat, în special, nevoia de a stabili obiective obligatorii în materie de reducere a deșeurilor, de a dezvolta măsuri de prevenire a deșeurilor și de a stabili definiții clare și fără ambiguități.

 

_______________

 

1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0266.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale și blocarea materialelor reciclabile în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor.

(3)  Multe state membre nu au dezvoltat încă infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este esențial să se stabilească obiective de politică pe termen lung și sprijin financiar, fiscal și politic pentru a orienta măsurile și investițiile, în special prin prevenirea creării de capacități excedentare structurale în ceea ce privește tratarea deșeurilor reziduale, cum sunt depozitarea și incinerarea deșeurilor, și blocarea materialelor reciclabile în partea cea mai de jos a ierarhiei deșeurilor. În acest context, pentru îndeplinirea obiectivelor aplicabile este esențial să se utilizeze fondurile structurale și de investiții europene pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii de gestionare a deșeurilor necesare pentru prevenire, reutilizare și reciclare. Este esențial, de asemenea, ca statele membre să își modifice programele existente de prevenire a generării de deșeuri în conformitate cu prezenta directivă și să își adapteze investițiile în consecință.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale procesului de reciclare final și ale rambleiajului, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.

(5)  Este necesar să se includă în Directiva 2008/98/CE definiții ale deșeurilor municipale, ale deșeurilor provenite din activități de construcție și demolări, ale deșeurilor comerciale și industriale, ale procesului de reciclare final, ale aruncării gunoaielor pe domeniul public, ale aruncării deșeurilor în mare și ale rambleiajului, astfel încât domeniul de aplicare al acestor noțiuni să fie clarificat.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Ar trebui asigurată coerența dintre Directiva 2008/98/CE și legislația conexă a Uniunii, precum Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1b, în special prin interpretarea și aplicarea coerentă a conceptelor de „deșeuri”, „ierarhie a deșeurilor” și „produs secundar” în temeiul acestor acte legislative.

 

__________________

 

1a Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

 

1b Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie conformă cu definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.

(6)  Pentru a asigura faptul că obiectivele de reciclare se bazează pe date fiabile și comparabile și pentru a permite o monitorizare mai eficace a progreselor realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor respective, definiția deșeurilor municipale din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie armonizată cu definiția utilizată în scopuri statistice de Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe baza căreia statele membre raportează date de mai mulți ani. Definiția deșeurilor municipale din prezenta directivă este neutră în ceea ce privește statutul, public sau privat, al operatorului care gestionează deșeurile.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor și stimulentele acordate autorităților locale.

(7)  Statele membre ar trebui să introducă stimulente adecvate pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special prin intermediul unor stimulente financiare, fiscale și normative menite să servească la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive privind prevenirea generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele de incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, schemele de răspundere extinsă a producătorilor și stimulentele acordate autorităților locale. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre ar trebui să fie în măsură să utilizeze instrumente economice și alte măsuri, astfel cum figurează în anexa VIa. Statele membre ar trebui să adopte măsuri care să contribuie la obținerea unei calități înalte a materialului sortat.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Tranziția spre o economie circulară ar trebui să valorifice pe deplin avantajele oferite de inovațiile digitale. În acest scop, ar trebui dezvoltate instrumente electronice de tipul platformelor online pentru comercializarea deșeurilor ca noi resurse, în vederea simplificării tranzacțiilor comerciale și a reducerii sarcinii administrative pentru operatori, stimulând astfel simbioza industrială.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind răspunderea extinsă a producătorilor. Cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să țină seama în mai mare măsură de posibilitățile de reciclare și reutilizare atunci când își proiectează produsele. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe.

(9)  Schemele de răspundere extinsă a producătorilor reprezintă o parte esențială a gestionării eficiente a deșeurilor, însă eficacitatea și performanța acestora diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe operaționale minime privind schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Cerințele respective ar trebui să diminueze costurile și să stimuleze performanța, să faciliteze reparabilitatea, îmbunătățirea punerii în aplicare și în execuție a colectării și sortării separate, să asigure o reciclare de o calitate mai bună, să ajute la asigurarea unui acces eficient din punctul de vedere al costurilor la materiile prime secundare, precum și să asigure condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să evite obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la includerea costurilor la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să țină seama în mai mare măsură de posibilitățile de reparare, reciclare și reutilizare și de eliminarea substanțelor periculoase atunci când își proiectează produsele. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente. Cu toate acestea, schemele existente de răspundere extinsă a producătorilor și statele membre unde nu există răspunderea extinsă a producătorilor au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a-și adapta structurile și procedurile la noile cerințe. În timpul perioadei de tranziție, statele membre unde nu există răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să se asigure că sistemele lor de gestionare a deșeurilor produc rezultate de o manieră ușor de pus în execuție, transparentă și responsabilă și care să fie întru totul coerentă cu cerințele minime pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri și pentru a monitoriza și a evalua progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori comuni.

(10)  Prevenirea generării de deșeuri este cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor, de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului, de a promova materiale durabile, reciclabile și reutilizabile de înaltă calitate și de a reduce dependența de importurile unor materii prime din ce în ce mai rare. Prin urmare, este important ca statele membre să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni generarea de deșeuri, inclusiv măsuri care să reducă prezența substanțelor periculoase, să promoveze reciclarea materialelor de înaltă calitate, să combată obsolescența programată, să capaciteze și mai mult consumatorii prin îmbunătățirea informațiilor despre produs, să încurajeze comunicarea continuă și campaniile periodice de educare cu privire la prevenirea generării deșeurilor și pentru a monitoriza și a evalua progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor respective, precum și obiectivele în materie de prevenție pentru reducerea generării de deșeuri, în scopul decuplării acesteia de creșterea economică. În vederea asigurării unei măsurări uniforme a progreselor globale înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării de deșeuri, ar trebui să se instituie indicatori și metode de calcul comune.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea generării de deșeuri alimentare în cadrul producției primare, al prelucrării și fabricării, al comerțului cu amănuntul și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare și ar trebui să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul UE, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc la fiecare doi ani.

(12)  Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a promova prevenirea generării de deșeuri alimentare în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 25 septembrie 2015, în special cu obiectivele acesteia privind reducerea cu cel puțin 50 % a deșeurilor alimentare până în 2030. Aceste măsuri ar trebui să vizeze prevenirea generării de deșeuri alimentare la nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorilor și reducerea pierderilor alimentare în cadrul lanțurilor de producție și de aprovizionare, incluzând producția agricolă nerecoltată intenționat și pierderile post-recoltare, și al altor tipuri de distribuție de produse alimentare, al organizațiilor publice și private în cadrul cărora se vinde sau se oferă mâncare și al restaurantelor și al serviciilor de alimentație, precum și al gospodăriilor. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a generării de deșeuri alimentare în cadrul programelor lor naționale de prevenire a generării de deșeuri, pentru a reduce deșeurile alimentare cu cel puțin 30 % până în 2025 și cu 50 % până în 2030, și ar trebui să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a facilita schimbul de bune practici pe întreg teritoriul Uniunii, atât între statele membre, cât și între operatorii din sectorul alimentar, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru măsurarea respectivă. Raportarea privind nivelurile de deșeuri alimentare ar trebui să aibă loc la fiecare doi ani. În scopul prevenirii generării de deșeuri alimentare, statele membre ar trebui să instituie un cadru care să permită sectorului alimentar să distribuie mai departe și să doneze produsele nevândute, asigurând totodată că această distribuție nu are un impact negativ asupra sănătății umane sau a siguranței alimentare.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13 a)  Comisia ar trebui să examineze posibilitatea instituirii unor obiective de reciclare pentru deșeurile comerciale și industriale nepericuloase, cu obligații în materie de reciclare similare cu cele care se aplică deșeurilor municipale. Pentru a construi un mecanism precis de stabilire a acestor obiective, Comisia ar trebui să adune date cu privire la aceste tipuri de deșeuri pe baza rapoartelor comune primite de la statele membre. În termen de doi ani de la colectarea datelor și pe baza unei evaluări a impactului, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a stabili obiective separate în materie de reciclare pentru deșeurile comerciale și industriale nepericuloase până în 2025, cel puțin pentru hârtie, sticlă, metal, plastic și deșeuri biologice.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a este instrumentul juridic obligatoriu la nivelul Uniunii pentru evaluarea, monitorizarea și stabilirea de obiective în domeniul mediului, vizând atingerea unei stări ecologice bune în legătură cu deșeurile marine. Totuși, principalele surse de deșeuri marine sunt activitățile de pe uscat, cauzate de practici deficitare de gestionare a deșeurilor solide, lipsa de infrastructură și lipsa de sensibilizare publică. Din acest motiv, statele membre ar trebui să adopte măsuri de reducere a deșeurilor de pe uscat care sunt susceptibile de a ajunge în mediul marin, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, și să urmărească, în special, atingerea obiectivului de reducere a deșeurilor marine cu 50 % până în 2030. Având în vedere beneficiile de mediu și economice ale prevenirii generării de deșeuri marine, statele membre ar trebui să stabilească măsuri specifice de prevenire a deșeurilor marine în cadrul programelor lor de prevenire a generării de deșeuri, pentru a atinge cel puțin obiectivul de reducere cu 50 % a deșeurilor marine până în 2030, și ar trebui să măsoare progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea deșeurilor marine. Pentru a facilita schimbul de bune practici între statele membre din întreaga Uniune, ar trebui să se instituie metodologii uniforme pentru astfel de măsurători. Raportarea privind nivelurile de deșeuri marine ar trebui să aibă loc o dată la doi ani.

 

__________________

 

1a Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13 c)  Pentru a contribui la atingerea obiectivelor economiei circulare, Comisia ar trebui să promoveze activ coordonarea și schimbul de informații și de bune practici între statele membre, organizațiile societății civile, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali și între diversele sectoare economice, inclusiv industria deșeurilor și sectorul financiar. Această coordonare și acest schimb s-ar putea realiza prin crearea unor platforme de comunicare privind economia circulară care ar ajuta la sensibilizarea cu privire la noile soluții industriale, ar permite o vedere de ansamblu mai bună asupra capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a sectorului financiar și la sprijinirea simbiozei industriale. Comisia ar trebui să promoveze, de asemenea, activ platformele de partajare ca model de afaceri pentru economia circulară.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15 a)  Colectarea și reciclarea separată a uleiurilor uzate ar avea beneficii economice și de mediu semnificative în domeniul asigurării aprovizionării cu materii prime, realizând progrese spre o economie circulară și contribuind la reducerea dependenței de sursele de aprovizionare cu petrol. Unele state membre colectează și reciclează deja o mare parte a uleiurilor lor uzate. Totuși, în 2015, doar aproximativ 13 % dintre toate uleiurile de bază au provenit din uleiuri uzate rafinate din nou. Prin urmare, Comisia ar trebui să prezinte, până la ... [a se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], o evaluare a impactului introducerii unui obiectiv la nivelul Uniunii pentru colectarea și reciclarea uleiurilor uzate.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15b)  În măsura posibilului, statele membre ar trebui să stimuleze utilizarea materialelor de tipul celor permanente, care au o valoare superioară pentru economia circulară întrucât pot fi clasificate ca materiale ce pot fi reciclate fără pierderea calității, indiferent de frecvența cu care sunt supuse acestui proces.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025 și 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. În vederea asigurării faptului că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui să îndeplinească obiective interimare și să stabilească un plan de punere în aplicare.

(16)  Există diferențe mari între statele membre din perspectiva rezultatelor pe care acestea le-au obținut în domeniul gestionării deșeurilor, în special în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale. Pentru a ține seama de aceste diferențe, statelor membre care, în conformitate cu datele Eurostat, în 2013 au reciclat mai puțin de 20 % din deșeurile lor municipale, ar trebui să li se acorde mai mult timp în vederea îndeplinirii obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea stabilite pentru 2025 și 2030. Având în vedere ratele naționale de progres observate în statele membre în ultimii cincisprezece ani, aceste state membre ar trebui să-și majoreze capacitatea de reciclare la niveluri care să depășească cu mult mediile înregistrate anterior pentru a realiza obiectivele respective. În vederea asigurării faptului că se înregistrează progrese constante în direcția realizării obiectivelor și că deficiențele în materie de punere în aplicare sunt remediate în timp util, statele membre cărora li se acordă mai mult timp ar trebui, cu sprijinul Comisiei, să îndeplinească obiective interimare și să stabilească un plan de punere în aplicare.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea sunt realizate, statele membre ar trebui să poată lua în considerare produsele și componentele care sunt pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de reutilizare și de către scheme recunoscute de returnare a garanției și reciclarea metalelor care se efectuează în cadrul procesului de incinerare. În vederea asigurării unei calculări uniforme a acestor date, Comisia va adopta norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate și privind colectarea, verificarea și raportarea datelor.

(18)  Pentru a calcula dacă obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea sunt realizate, statele membre ar trebui să poată lua în considerare produsele și componentele, sau, dacă este cazul, ambalajele care sunt pregătite pentru reutilizare de către operatori recunoscuți care se ocupă de reutilizare și de către scheme recunoscute de returnare a garanției și reciclarea metalelor care se efectuează în cadrul procesului de valorificare energetică și de incinerare. În vederea asigurării unei calculări uniforme a acestor date, Comisia va adopta norme detaliate privind determinarea operatorilor recunoscuți care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și a schemelor recunoscute de returnare a garanției, privind criteriile de calitate pentru metalele reciclate și privind colectarea, verificarea și raportarea datelor.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În vederea asigurării unei puneri în aplicare mai bune, mai rapide și mai uniforme a prezentei directive și în vederea anticipării deficiențelor legate de punerea în aplicare, ar trebui să se instituie un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor de îndeplinire a obiectivelor.

(19)  În vederea asigurării unei puneri în aplicare mai bune, mai rapide și mai uniforme a prezentei directive și în vederea anticipării deficiențelor legate de punerea în aplicare, ar trebui să se instituie, cu sprijinul Comisiei, un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor de îndeplinire a obiectivelor.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului și a sticlei este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare și la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate.

(20)  Respectarea obligației de a institui sisteme de colectare separată a hârtiei, a metalului, a plasticului, a sticlei, a lemnului și a textilelor este esențială pentru creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare în statele membre. În plus, deșeurile biologice ar trebui să fie colectate separat în scopul de a contribui la creșterea ratelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare, la prevenirea contaminării materialelor reciclabile uscate și la prevenirea incinerării și depozitării acestora. În plus, o utilizare mai eficientă a deșeurilor ar putea crea un stimulent puternic pentru lanțul de aprovizionare al bioeconomiei. Colectarea separată a deșeurilor biologice din deșeurile municipale și agricole ar trebui, prin urmare, să devină obligatorie. Bioeconomia joacă un rol esențial în garantarea disponibilității materiilor prime în întreaga Uniune. Comisia ar trebui să ia în considerare stabilirea unui obiectiv de reciclare pentru deșeurile biologice, în scopul atragerii de investiții în infrastructura instalațiilor de reciclare a deșeurilor biologice și al stimulării reprocesării materiilor organice.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă la alte tipuri de deșeuri, după caz, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și de a îmbunătăți monitorizarea fluxurilor de deșeuri în Uniune.

(21)  Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase continuă să reprezinte o problemă în Uniune, iar datele privind tratarea acestora lipsesc parțial. Prin urmare, este necesar să se consolideze mecanismele de ținere a evidenței și de trasabilitate prin instituirea de registre electronice pentru deșeurile periculoase în statele membre. Colectarea de date în format electronic ar trebui să fie extinsă la alte tipuri de deșeuri, în număr cât mai mare, în scopul de a simplifica sistemul de ținere a evidenței pentru întreprinderi și administrații și a îmbunătăți monitorizarea fluxurilor de deșeuri în Uniune. Datele ar trebui colectate în conformitate cu standarde și specificații care vin în sprijinul obiectivelor privind datele deschise și ar trebui puse la dispoziție sub formă de date deschise.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21 a)  Pentru a evita contaminarea deșeurilor municipale cu substanțe periculoase care ar putea reduce calitatea reciclării și, astfel, ar obstrucționa utilizarea de materii prime secundare, statele membre ar trebui să stabilească fluxuri separate de colectare a deșeurilor periculoase din gospodării. Fondurile Uniunii alocate pentru a sprijini tranziția către economia circulară ar putea fi utilizate pentru programe de cercetare a modalităților de înlocuire a materialelor periculoase și de tratare a deșeurilor periculoase.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând prevenirea, reutilizarea și reciclarea în conformitate cu ierarhia deșeurilor.

(22)  Prezenta directivă stabilește obiective pe termen lung privind gestionarea deșeurilor Uniunii și oferă operatorilor economici și statelor membre o orientare clară referitoare la investițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care le prevede. În elaborarea strategiilor lor naționale de gestionare a deșeurilor și în planificarea investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor, statele membre ar trebui să utilizeze judicios fondurile structurale și de investiții europene, promovând în primul rând prevenirea și reutilizarea și în al doilea rând reciclarea în conformitate cu ierarhia deșeurilor, și nu sprijinind depozitarea sau incinerarea acestora.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri menite să asigure cea mai bună gestionare posibilă a deșeurilor care conțin cantități semnificative de astfel de materii prime, ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.

(23)  Anumite materii prime au mare importanță pentru economia Uniunii și furnizarea acestora implică un grad ridicat de risc. În vederea garantării securității aprovizionării cu respectivele materii prime și în concordanță cu Inițiativa privind materiile prime și cu obiectivele și țintele Parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime, statele membre ar trebui să ia măsuri menite să asigure cea mai bună gestionare posibilă a deșeurilor care conțin cantități semnificative de astfel de materii prime, prevenind depozitarea și incinerarea deșeurilor netratate și ținând seama de fezabilitatea economică și tehnologică și de beneficiile ecologice și pentru sănătate. Comisia a stabilit o listă de materii prime critice pentru UE18. Această listă face obiectul unei revizuiri periodice de către Comisie.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014)0297

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Deșeurile au efecte negative directe asupra mediului și a bunăstării cetățenilor, costurile ridicate de depoluare fiind o povară economică inutilă pentru societate. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme.

(25)  Aruncarea gunoaielor pe domeniul public are efecte negative directe asupra mediului și a bunăstării cetățenilor, costurile ridicate de depoluare fiind o povară economică inutilă pentru societate. Aruncarea gunoaielor pe domeniul public trebuie privită ca o problemă a societății, implicând indivizi care gestionează deșeurile în mod necorespunzător sau ilegal. Introducerea unor măsuri specifice în planurile de gestionare a deșeurilor și asigurarea aplicării lor corespunzătoare de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la eradicarea acestei probleme.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în cadrul evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în legislația în domeniul deșeurilor, statele membre trebuie să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.

(28)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în cadrul evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii armonizate de colectare și procesare a datelor și prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, care ar trebui să fie Eurostat, și prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor, care ar trebui să se bazeze pe un format armonizat. Raportarea fiabilă a datelor statistice comparabile privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele de punere în aplicare în temeiul prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru sprijinirea tranziției Uniunii spre o economie circulară în care deșeurile sunt considerate o resursă. În acest scop, este necesar să se contribuie, în cadrul programului Orizont 2020, la proiecte de cercetare și inovare care pot demonstra și testa pe teren sustenabilitatea economică și de mediu a unei economii circulare. Adoptând o abordare sistemică, aceste proiecte pot contribui la elaborarea unei legislații care să promoveze inovarea și să fie totodată ușor de pus în aplicare, în principal prin identificarea unor posibile incertitudini, bariere și lacune în materie de reglementare, care împiedică dezvoltarea modelelor de afaceri bazate pe utilizarea eficientă a resurselor.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  O dată la trei ani, Comisia ar trebui să publice un raport bazat pe datele și informațiile furnizate de statele membre, pentru a prezenta Parlamentului și Consiliului progresul înregistrat în atingerea obiectivelor de reciclare și în punerea în aplicare a noilor obligații prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33 a)  Statele membre ar trebui să asigure niveluri ridicate de cerințe privind sănătatea și securitatea în muncă în cadrul producției, reciclării, reparării, pregătirii pentru reutilizare și în sectorul deșeurilor, ținând cont de riscurile specifice cu care se confruntă lucrătorii din aceste sectoare, și ar trebui să asigure că legislația Uniunii existentă în acest domeniu este aplicată și executată în mod corespunzător.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b)  Este esențial să se garanteze că legislația existentă în materie de deșeuri este pusă în aplicare și în execuție în mod corect.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 33 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33c)  Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar trebui să fie pusă în aplicare și în execuție în conformitate cu orientările cuprinse în acest acord.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 2 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)   subproduse de origine animală inclusiv produse transformate care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu excepția produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalație de producere a biogazului sau a compostului;”

„(b)   subproduse de origine animală inclusiv produse transformate care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu excepția produselor care urmează să fie incinerate sau depozitate;”

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 a – subpunctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Deșeurile municipale, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, sunt considerate neutre din perspectiva statutului public sau privat al operatorului care gestionează deșeurile.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a a) se introduce următorul punct:

 

„1b.  «deșeuri comerciale și industriale» înseamnă deșeuri mixte nepericuloase și deșeuri colectate separat, în cantități mai mari decât deșeurile municipale provenite din activitățile și/sau incintele comerciale și industriale, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, plasticul, deșeurile biologice, lemnul și deșeurile voluminoase.

 

Deșeurile comerciale și industriale nu includ deșeurile municipale, deșeurile provenite din activități de construcție și demolări, deșeurile provenite din rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare;”;

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera ab (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a b) se introduce următorul punct:

 

„1c.  «aruncarea gunoaielor pe domeniul public» înseamnă orice acțiune sau omisiune comisă de un individ, în mod intenționat sau din neglijență, având ca rezultat abandonarea deșeurilor.”

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera ac (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 1 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a c) se introduce următorul punct:

 

„1d. «deșeuri alimentare» înseamnă produse alimentare eliminate și aruncate în timpul producției, procesării, vânzării cu amănuntul și consumului, precum și pierderile alimentare în cursul întregului lanț de producție și de aprovizionare, inclusiv pierderile survenite în cursul producției primare, al transportului și depozitării, producția agricolă nerecoltată intenționat și pierderile post-recoltare;”

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera c

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate care sunt comparabile din punct de vedere al naturii, al compoziției și al cantității lor;

4.  «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri agricole de origine nonanimală (inclusiv pierderile post-recoltare), deșeuri alimentare și de bucătărie provenite din gospodării, restaurante, unități de alimentație și magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri comparabile provenite din uzinele de producție și prelucrare a produselor alimentare și alte deșeuri cu proprietăți similare în materie de biodegradabilitate și de caracter compostabil care sunt comparabile din punct de vedere al naturii și al compoziției lor;

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera d

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 4a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a.  «deșeuri provenite din activități de construcție și demolări» înseamnă deșeuri care se încadrează în categoriile de deșeuri provenite din activități de construcție și demolări menționate în lista deșeurilor adoptată în temeiul articolului 7;

4a.  «deșeuri provenite din activități de construcție și demolări» înseamnă deșeuri care se încadrează în categoriile de deșeuri provenite din activități de construcție și demolări, incluzând materialele ușoare, menționate în lista deșeurilor adoptată în temeiul articolului 7;

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera da (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 4 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)   se introduce următorul punct:

 

„4b.  «materiale permanente» înseamnă materiale care pot fi clasificate drept materiale care, odată produse, pot fi reciclate fără pierderea calității, indiferent de frecvența cu care sunt reciclate.”

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera db (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  se introduce următorul punct:

 

„9a.  «răspunderea extinsă a producătorului» înseamnă responsabilitatea operațională și/sau financiară deplină sau parțială a producătorului pentru un produs, extinsă la etapa posterioară consumului a ciclului de viață al unui produs, ca mijloc care să le permită statelor membre să îndeplinească obiectivele Uniunii în materie de deșeuri și să crească ratele de reutilizare și de reciclare;”

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera e

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care deșeurile, produsele sau componentele produselor care au fost colectate de către un operator recunoscut care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare sau de o schemă recunoscută de returnare a garanției sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretratare;

16.  «pregătire pentru reutilizare» înseamnă operațiunile de valorificare prin verificare, curățare sau reparare prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt astfel pregătite încât pot fi reutilizate fără nicio altă operațiune suplimentară de pretratare;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)   se introduce următorul punct:

 

„16a.  «diluarea» înseamnă amestecarea deșeurilor cu una sau cu mai multe alte materii sau deșeuri fără prelucrare chimică, în scopul de a diminua concentrația componentelor prezente în deșeuri și de a permite trimiterea deșeurilor diluate spre tratare sau reciclare, operațiuni altfel interzise pentru deșeurile nediluate.” 

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera f

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17a.  «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune mecanică de sortare, deșeurile intrând într-un proces de producție și fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;

17a.  «proces de reciclare final» înseamnă procesul de reciclare care începe atunci când nu mai este necesară nicio operațiune mecanică de sortare, deșeurile și materialele din deșeuri care încetează a mai fi considerate deșeuri în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) intrând într-un proces de producție și fiind reprelucrate cu eficacitate în produse, materiale sau substanțe;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 17 ba (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)   se introduce următorul punct:

 

„17ba.  «reciclare organică» înseamnă tratarea aerobă (compostare), atât pe cale domestică, cât și în condiții controlate, utilizând microorganisme sau viermi, a părților biodegradabile ale deșeurilor, care produce compost. Depozitarea deșeurilor nu este considerată o formă de reciclare organică;”

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera fb (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)   se adaugă următorul punct:

 

„20a.   «decontaminare» înseamnă operațiunea constând în îndepărtarea sau tratarea componentelor periculoase nedorite sau a poluanților din deșeuri, în scopul de a le distruge.”

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera fc (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(f c)   se adaugă următorul punct:

 

„20b.  «recondiționare» înseamnă procesul de aducere a unui produs într-o stare de funcționare satisfăcătoare, prin reconstruirea sau repararea componentelor majore care sunt pe punctul de a ceda.”

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 – litera fd (nouă)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 3 – punctul 20 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(f d)  se adaugă următorul punct:

 

„20c.  «ulei uzat colectabil» înseamnă orice ulei uzat ce poate fi colectat, în general 50 % din consumul anual de lubrifianți din statele membre;”

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre utilizează instrumentele economice adecvate în scopul de a furniza stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor.

3.  În scopul de a contribui la obiectivele stabilite în prezenta directivă și de a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, statele membre utilizează instrumentele economice adecvate sau alte măsuri. În acest scop, statele membre pot recurge la instrumentele economice sau la alte măsuri, conform anexei VIa.

Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare cinci ani de la data respectivă.

Statele membre raportează Comisiei instrumentele specifice sau alte măsuri instituite în conformitate cu prezentul alineat până la [a se introduce data: optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și la fiecare cinci ani de la data respectivă.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2008/98/CE

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  la articolul 4, se adaugă următorul alineat:

 

„3a.   Deșeurile sunt sortate anterior valorificării energetice sau eliminării finale în depozitul de deșeuri, pentru a susține extragerea eficientă a materialelor reciclabile. Părțile biodegradabile trebuie, de asemenea, să fie tratate.

 

Prin derogare de la primul paragraf, deșeurile biologice colectate separat pot fi trimise spre fermentare anaerobă sau către alte instalații de procesare care folosesc deșeuri biodegradabile ca materie primă exclusivă, în condițiile în care calitatea deșeurilor biologice îndeplinește cerințele acestor instalații.”

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Directiva 2008/98/CE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 38a pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice.

2.  Consiliul și Parlamentul European stabilesc, prin intermediul procedurii legislative ordinare și cu asistența Comisiei, criterii detaliate privind aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) în cazul unor substanțe sau obiecte specifice.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 – litera a – subpunctul i

Directiva 2008/98/CE

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul