Postopek : 2015/0275(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2017

Predložena besedila :

A8-0034/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

POROČILO     ***I
PDF 1743kWORD 279k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Simona Bonafè

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MANJŠINJSKO MNENJE
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0595),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0382/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata in avstrijskega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. junija 2016(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0034/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  Cilj te direktive je določiti ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, z zmanjševanjem splošnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem njene učinkovitosti ter z zagotavljanjem, da se odpadki cenijo kot vir, ki bo prispeval h krožnemu gospodarstvu v Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)  Ker je Unija odvisna od uvoza surovin in ker se bo kratkoročno veliko število naravnih virov hitro izčrpalo, je eden od ključnih izzivov, da se viri v Uniji v čim večji meri ponovno uporabijo in da se okrepi prehod na krožno gospodarstvo.

Obrazložitev

Poudariti je treba širši obseg agende za prehod na krožno gospodarstvo in priložnost za okrepitev tega prehoda, ki jo ponuja revizija okvirne direktive o odpadkih.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b)  Krožno gospodarstvo ponuja pomembne priložnosti za lokalna gospodarstva, s svojim potencialom pa je lahko koristno za vse deležnike.

Obrazložitev

Poudariti je treba širši obseg agende za prehod na krožno gospodarstvo in priložnost za okrepitev tega prehoda, ki jo ponuja revizija okvirne direktive o odpadkih.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c) Ravnanje z odpadki bi bilo treba preoblikovati v trajnostno ravnanje z materiali. Revizija Direktive 2008/98/EC ponuja priložnost za to.

Obrazložitev

Poudariti je treba širši obseg agende za prehod na krožno gospodarstvo in priložnost za okrepitev tega prehoda, ki jo ponuja revizija okvirne direktive o odpadkih.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1d)   Za uspešen prehod na krožno gospodarstvo je poleg revizije in celovitega izvajanja direktiv o odpadkih potrebno tudi celovito izvajanje akcijskega načrta „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“. Akcijski načrt naj bi tudi povečal usklajenost, doslednost in sinergije med krožnim gospodarstvom ter energetsko, podnebno, kmetijsko, industrijsko in raziskovalno politiko.

Obrazložitev

Jasno je, da je treba zagotoviti usklajenost, doslednost in sinergije med različnimi politikami.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1e)  Evropski parlament je 9. julija 2015 sprejel resolucijo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo1a, v njej pa poudaril, da je treba določiti zavezujoče cilje, razviti ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter oblikovati jasne in nedvoumne opredelitve;

 

_______________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in učinkovite rabe naravnih virov, spodbujanja načel krožnega gospodarstva, povečanja rabe obnovljive energije in energetske učinkovitosti, zmanjšanja odvisnosti Unije od uvoza virov ter ustvarjanja novih gospodarskih priložnosti dolgoročne konkurenčnosti. Da bi gospodarstvo postalo resnično krožno, je treba sprejeti dodatne ukrepe za trajnostno proizvodnjo in porabo, pri čemer se je treba osredotočiti na ves življenjski cikel proizvodov na način, da se bodo viri ohranjali in da bo vse našteto delovalo v zaprti zanki. Učinkovitejša raba virov bi pripomogla tudi k znatnim neto prihrankom za podjetja, javne organe in potrošnike v Uniji, obenem pa bi pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Okrepljena prizadevanja za prehod na krožno gospodarstvo bi lahko prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 2 do 4 odstotke na leto, kar je jasna spodbuda za vlaganje v krožno gospodarstvo. Povečanje produktivnosti virov z izboljšanjem učinkovitosti in zmanjšanjem odpadkov iz virov lahko znatno znižajo porabo virov in emisije toplogrednih plinov. Zato bi moralo biti krožno gospodarstvo sestavni del podnebne politike, saj ustvarja sinergije, kot je poudarjeno v poročilih mednarodnega foruma za vire.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Pri krožnem gospodarstvu bi bilo treba upoštevati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, v katerem se poziva k razvoju ciklov nestrupenih materialov, da se bodo lahko reciklirani odpadki uporabljali kot pomemben in zanesljiv vir surovin za Unijo.

Obrazložitev

EU bi se morala osredotočiti na to, da ustvari čisto krožno gospodarstvo, in preprečiti potencialno veliko tveganje, da se v prihodnje izgubi zaupanje javnosti in trga v reciklirane materiale, kar bi imelo dolgotrajne posledice. Glavna ovira za tiste, ki reciklirajo, je vsebnost nevarnih snovi v materialu. EU bi si morala prizadevati za to, da se te nevarne snovi izločijo iz proizvodov in odpadkov, ne pa da sta zaradi izvzetja nekaterih vrst poslov ali proizvodov iz varnostnih zahtev ogrožena javno zdravje in okolje, kontaminiranih materialov pa kasneje ni mogoče odkriti.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba spremeniti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.

(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba okrepiti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na krožno gospodarstvo, ki bo temeljilo na učinkoviti rabi virov, in sicer s sprejetjem ukrepov za to, da bi se odpadki obravnavali kot koristen vir.

__________________

__________________

14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (OL L 312, 22.11.2008, str. 3).

14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (OL L 312, 22.11.2008, str. 3).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov in izgubo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.

(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike ter zagotovi finančna in politična podpora za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov in izgubo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na nižjih ravneh hierarhije ravnanja z odpadki. Za doseganje ustreznih ciljev je zato bistvenega pomena, da se za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za preprečevanje nastajanja odpadkov ter njihovo ponovno uporabo in recikliranje, uporabijo evropski strukturni in investicijski skladi. Pomembno je tudi, da države članice svoje obstoječe programe za preprečevanje nastajanja odpadkov spremenijo skladno s to direktivo in ustrezno prilagodijo svoje naložbe.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komunalni odpadki predstavljajo med 7 in 10 % vseh odpadkov, ki nastanejo v Uniji; vendar je ta tok odpadkov med najzahtevnejšimi, kar zadeva ravnanje z odpadki, zato način ravnanja s komunalnimi odpadki v splošnem dobro odraža kakovost celotnega sistema ravnanja z odpadki v državi. Izzivi, povezani z ravnanjem s komunalnimi odpadki, so posledica njihove zapletene in mešane sestave, neposredne bližine nastalih odpadkov državljanom ter zelo visoke stopnje prisotnosti v javnosti. Zato so za ravnanje s komunalnimi odpadki potrebni visoko razvit sistem ravnanja z odpadki, vključno z učinkovitim sistemom zbiranja, dejavno sodelovanje državljanov in podjetij, infrastruktura, prilagojena specifični sestavi odpadkov, ter dodelan sistem financiranja. Države z učinkovitimi sistemi ravnanja s komunalnimi odpadki na splošno dosegajo boljše rezultate pri celotnem ravnanju z odpadki.

(4)  Komunalni odpadki predstavljajo med 7 in 10 % vseh odpadkov, ki nastanejo v Uniji; vendar je ta tok odpadkov med najzahtevnejšimi, kar zadeva ravnanje z odpadki, zato način ravnanja s komunalnimi odpadki v splošnem dobro odraža kakovost celotnega sistema ravnanja z odpadki v državi. Izzivi, povezani z ravnanjem s komunalnimi odpadki, so posledica njihove zapletene in mešane sestave, neposredne bližine nastalih odpadkov državljanom, njihove zelo vidne prisotnosti v javnem prostoru ter vpliva na okolje in zdravje ljudi. Zato so za ravnanje s komunalnimi odpadki potrebni visoko razvit sistem ravnanja z odpadki, vključno z učinkovitim sistemom zbiranja in sortiranja ter pravo sledljivostjo tokov odpadkov, dejavno sodelovanje državljanov in podjetij, infrastruktura, prilagojena specifični sestavi odpadkov, ter dodelan sistem financiranja. Države z učinkovitimi sistemi ravnanja s komunalnimi odpadki na splošno dosegajo boljše rezultate pri vsem ravnanju z odpadki, vključno z doseganjem ciljev za recikliranje. Ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki pa ni dovolj za spodbuditev prehoda na krožno gospodarstvo, kjer se odpadki obravnavajo kot vir; za ta prehod je potreben pristop, ki bo upošteval ves življenjski cikel proizvodov in odpadkov.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Izkušnje so pokazale, da lahko tako javni kot zasebni sistemi pomagajo vzpostaviti krožno gospodarstvo, odločitev glede uporabe nekega sistema pa je pogosto odvisna od geografskih in strukturnih pogojev. Pravila iz te direktive dopuščajo tako sistem, v katerem je za zbiranje komunalnih odpadkov na splošno odgovorna občina, kot sistem, v katerem se za opravljanje teh storitev najamejo zasebni izvajalci. Odločanje o uporabi enega ali drugega sistema bi moralo biti v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Opredelitve komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, končnega postopka recikliranja ter zasipanja je treba vključiti v Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.

(5)  Opredelitve komunalnih odpadkov, odpadkov iz komercialnih dejavnosti in industrijskih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, izvajalca dejavnosti priprave za ponovno uporabo, organskega recikliranja, končnega postopka recikliranja, zasipanja, sortiranja, smeti in živilskih odpadkov je treba vključiti v Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Komisija bi morala na osnovi obvestil držav članic in izkušenj v sodni praksi Sodišča Evropske unije redno pregledovati smernice za razlago ključnih določb Direktive 2008/98/ES, da bi izboljšala, uskladila in harmonizirala pojme v zvezi z odpadki in stranskimi proizvodi v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Da bi Komisija spodbudila izvajanje te direktive, bi morala na osnovi obvestil držav članic in sodb Sodišča Evropske unije redno pregledovati smernice za razlago ključnih določb Direktive 2008/98/ES, s čimer bi izboljšala, uskladila in harmonizirala pojme v zvezi z odpadki in stranskimi proizvodi v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Direktivo 2008/98/ES o odpadkih je treba uskladiti z drugimi z njo povezanimi zakonodajnimi akti Unije, kot sta Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1b. V teh zakonodajnih aktih je treba zagotoviti predvsem usklajeno razlago in uporabo opredelitev izrazov „odpadki“, „hierarhija ravnanja z odpadki“ in „stranski proizvod“.

 

_________________

 

1a Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

 

1b Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Nevarnost ali nenevarnost odpadkov bi bilo treba ugotoviti v skladu z Sklepom Komisije 2014/955/EU1a in Uredbo Komisije (EU) št. 1357/20141b.

 

______________

 

1a Sklep Komisije 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 370, 30.12.2014, str. 44).

 

1b Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, str. 89).

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)   Za zagotovitev, da cilji recikliranja temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES skladna z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.

(6)   Za zagotovitev, da cilji recikliranja temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES usklajena z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti.

(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih, gospodarskih in regulativnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in za sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, olajšanje darovanja hrane, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti. Da bi države članice prispevale k uresničevanju ciljev, določenih v tej direktivi, lahko uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe, ki so okvirno navedeni v njeni prilogi. Sprejeti bi morale tudi ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju visoke kakovosti sortiranih materialov.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Da bi države članice olajšale ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, bi morale uvesti ukrepe za spodbujanje razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni, zlahka popravljivi in ki se lahko potem, ko postanejo odpadki in so pripravljeni za ponovno uporabo ali recikliranje, ponovno dajo na trg. Pri teh ukrepih bi bilo treba upoštevati vpliv proizvodov v vsem njihovem življenjskem ciklu in hierarhijo ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Da bi se izvajalcem dejavnosti na trgih sekundarnih surovin zagotovilo več varnosti glede tega, ali imajo snovi ali predmeti status odpadka ali ne, ter za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da se na ravni Unije vzpostavijo usklajeni pogoji za določanje, kdaj se snovi ali predmeti štejejo za stranske proizvode in kdaj se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke. Kadar je treba zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga ali visoko stopnjo varstva okolja v vsej Uniji, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih bodo določena podrobna merila za uporabo takšnih usklajenih pogojev za določene vrste odpadkov, vključno s posebno uporabo.

(8)  Da bi se izvajalcem dejavnosti na trgih sekundarnih surovin zagotovilo več varnosti glede tega, ali imajo snovi ali predmeti status odpadka ali ne, ter za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da se vzpostavijo jasna pravila za določanje, kdaj se snovi ali predmeti štejejo za stranske proizvode in kdaj se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga, bi morali snov ali predmet, ki je rezultat proizvodnega procesa, katerega glavni namen ni proizvodnja tega predmeta ali snovi, na splošno obravnavati kot stranski proizvod, če so izpolnjeni nekateri harmonizirani pogoji in je zagotovljena visoka stopnja varstva okolja in varovanja zdravja ljudi v vsej Uniji. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi določila podrobna merila za uporabo statusa stranskega proizvoda, pri čemer bi morala dati prednost dokazanim in ponovljivim primerom industrijske in kmetijske simbioze. Če takih meril ni, bi morale države članice imeti možnost, da za vsak primer posebej določijo podrobna merila glede uporabe statusa stranskega proizvoda.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga in visoko stopnjo varstva okolja in varovanja zdravja ljudi v vsej Uniji, bi bilo treba kot splošno pravilo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi določila harmonizirana pravila glede prenehanja statusa odpadka za nekatere vrste odpadkov. Posebna merila za prenehanje statusa odpadka bi bilo treba upoštevati vsaj za agregate, papir, steklo, kovine, pnevmatike in tekstil. Če ni določenih meril na ravni Unije, bi morale imeti države članice možnost, da v skladu s pogoji, določenimi na ravni Unije, na nacionalni ravni določijo podrobna merila za prenehanje statusa odpadka za nekatere vrste odpadkov. Če podrobna merila niso določena niti na nacionalni ravni, bi morale države članice zagotoviti, da se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo pogoje na ravni Unije, kar bi moral nacionalni pristojni organ preverjati za vsak primer posebej. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi to direktivo dopolnila z določitvijo splošnih zahtev, ki jih morajo upoštevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov iz člena 6.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker na podlagi izpolnjevanja posebnih meril ali ker postanejo del novega proizvoda nimajo več statusa odpadka, morajo biti v celoti v skladu s pravom Unije o kemikalijah.

Obrazložitev

Kot določa člen 2(2) uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (uredba REACH), se ta uredba ne uporablja za odpadke:„Odpadki, kakor je opredeljeno v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ne pomenijo snovi, pripravka ali izdelka v smislu člena 3 te uredbe.“

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8d)  Pri prehodu na krožno gospodarstvo bi bilo treba dodobra izkoristiti možnosti digitalnih inovacij. V ta namen bi bilo treba razviti elektronska orodja, na primer spletno platformo za trgovanje z odpadki kot novimi viri, da bi olajšali trgovanje in zmanjšali upravno breme za izvajalce, s čimer bi okrepili industrijsko simbiozo.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8e)  Cilj določb o razširjeni odgovornosti proizvajalca v tej direktivi je podpirati načrtovanje in proizvodnjo blaga, pri katerih se v celoti upošteva in spodbuja učinkovita uporaba virov v vsem življenjskem ciklu proizvodov, vključno z njihovim popravilom, ponovno uporabo, razgradnjo in recikliranjem, ne da bi to oviralo prosti pretok blaga na notranjem trgu. Razširjena odgovornost proizvajalca je individualna obveznost proizvajalca, ki bi moral biti odgovoren za ravnanje s proizvodi, ki jih da na trg, ko se ti izrabijo. Proizvajalcem pa bi morali omogočiti, da prevzamejo individualno ali kolektivno odgovornost. Države članice bi morale poskrbeti za vzpostavitev shem razširjene odgovornosti proizvajalca vsaj za embalažo, električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ter izrabljena vozila.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8f)   Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca bi morali razumeti kot sklop pravil, ki jih določijo države članice in z njimi zagotovijo, da proizvajalci nosijo finančno in/ali operativno odgovornost za ravnanje s proizvodi v popotrošniški fazi njihovega življenjskega cikla. Ta pravila bi morala dopuščati, da proizvajalci omenjene obveznosti izpolnjujejo individualno ali kolektivno.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca. Te zahteve bi morale zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, hkrati pa zagotoviti tudi enake konkurenčne pogoje zanje ter preprečiti ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale tudi prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi bolje upoštevali možnost recikliranja in ponovne uporabe že pri načrtovanju svojih proizvodov. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje za prilagoditev strukture in postopkov obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na nove zahteve.

(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve glede individualnih in kolektivnih shem za razširjeno odgovornost proizvajalca. Pri tem je treba ločevati med minimalnimi zahtevami, ki se uporabljajo za vse sheme, in tistimi, ki se uporabljajo samo za kolektivne sheme. Vseeno bi morale vse te zahteve zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, in sicer z ukrepi, kot so spodbujanje k boljšemu izvajanju ločenega zbiranja in sortiranja, zagotavljanje kakovostnejšega recikliranja in pomoč za omogočanje stroškovno učinkovitega dostopa do sekundarnih surovin, hkrati pa naj bi zagotovile tudi enake konkurenčne pogoje za podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter podjetji za elektronsko trgovanje, ter preprečile ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Te zahteve bi morale prispevati tudi k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi razvili pametne poslovne modele in pri načrtovanju proizvodov upoštevali hierarhijo odpadkov, pri čemer bi bilo treba spodbujati trajnost, možnost recikliranja, ponovne uporabe in popravila proizvodov. Poleg tega bi morale te zahteve spodbujati postopno nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive. Izvajanje minimalnih zahtev za razširjeno odgovornost proizvajalca bi morali nadzorovati neodvisni organi in ne bi smelo povzročati nesorazmernega finančnega ali upravnega bremena za javne organe, gospodarske subjekte ali potrošnike. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje za prilagoditev strukture in postopkov obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na nove zahteve.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Določbe te direktive o razširjeni odgovornosti proizvajalcev bi bilo treba uporabljati brez poseganja v določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz drugih pravnih aktov Unije, zlasti na področju posebnih tokov odpadkov.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Komisija bi morala nemudoma sprejeti smernice o določanju prispevkov proizvajalcev v okviru sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, da bi državam članicam pomagala pri izvajanju te direktive s ciljem razvoja notranjega trga. Da bi zagotovili skladnost na notranjem trgu, bi morala Komisija imeti možnost, da z delegiranimi akti sprejme harmonizirana merila za ta namen.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c)  Pri vzpostavljanju shem za kolektivno izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca bi morale države članice uvesti varovalne ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov med pogodbenimi stranmi in organizacijami, ki prevzemajo razširjeno odgovornost proizvajalca.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje. Zato je pomembno, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter spremljajo in ocenjujejo napredek pri izvajanju takšnih ukrepov. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov bi bilo treba določiti skupne kazalnike.

(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje, spodbujanje trajnih visokokakovostnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in večkrat uporabiti, ter zmanjšanje odvisnosti od uvoza vse redkejših surovin. V zvezi s tem je ključnega pomena razvoj inovativnih poslovnih modelov. Zato je pomembno, da države članice določijo cilje v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in smetenja – vključno z uporabo ekonomskih instrumentov in drugih ukrepih za postopno nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive –, ukrepajo proti načrtovanemu zastaranju, podpirajo ponovno uporabo, z boljšim obveščanjem o proizvodih krepijo moč potrošnikov in spodbujajo kampanje obveščanja za preprečevanje nastajanja odpadkov. Države članice bi morale tudi spremljati in ocenjevati doseženi napredek pri izvajanju teh ukrepov in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter si prizadevati za nevezanost nastajanja odpadkov in gospodarske rasti. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka, doseženega pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, bi bilo treba določiti skupne kazalnike in metodologije.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Spodbujanje trajnosti pri proizvodnji in potrošnji bi lahko bistveno prispevalo k preprečevanju nastajanja odpadkov. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za ustrezno ozaveščanje in spodbujanje potrošnikov, da bi dejavneje prispevali k večji učinkovitosti virov.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Začetni proizvajalec odpadkov ima ključno vlogo pri preprečevanju nastajanja odpadkov in v začetnem predhodnem sortiranju.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Da bi zmanjšali izgubo hrane in preprečili nastajanje živilskih odpadkov skozi vso verigo preskrbe s hrano, bi bilo treba vzpostaviti hierarhijo ravnanja z živilskimi odpadki, kot je določeno v členu 4a.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem prepolovitve količine nastalih živilskih odpadkov do leta 2030. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov pri primarni pridelavi, obdelavi in proizvodnji, prodaji na drobno in distribuciji hrane ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov, in meriti napredek na področju zmanjševanja teh odpadkov. Za olajšanje izmenjave dobrih praks v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za opravljanje takšnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsaki dve leti.

(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja in zmanjšanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem zmanjšanja količine nastalih živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju in zmanjšanju nastajanja živilskih odpadkov ter izgub hrane v vsej verigi preskrbe s hrano, tudi pri primarni pridelavi, prevozu in spravilu. Ob upoštevanju okoljskih, družbenih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov,in sicer tudi z vključitvijo kampanj obveščanja o načinih preprečevanja njihovega nastajanja v svoje programe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Države članice bi si morale v okviru teh ukrepov prizadevati za doseganje ciljev Unije glede zmanjšanja živilskih odpadkov za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030. Države članice bi morale tudi meriti napredek, dosežen na področju zmanjševanja teh odpadkov in izgube hrane. Za merjenje tega napredka in olajšanje izmenjave zgledov dobre prakse v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotno metodologijo za opravljanje takšnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsako leto.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)   Da bi preprečili nastanek odpadkov hrane, bi morale države članice vzpostaviti spodbude za zbiranje neprodanih živilskih proizvodov v trgovinah na drobno ter ob pripravi in dostavi hrane, ki bi jih nato razdelili dobrodelnim organizacijam. Za zmanjšanje živilskih odpadkov bi morali potrošnikom tudi bolje pojasniti pomen „roka uporabnosti“.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)  V krožnem gospodarstvu mora biti glavna naloga živinoreje, da se za krmo uporabljajo materiali, ki niso primerni za prehrano ljudi (trava, stranski proizvodi, ostanki po žetvi). To pomeni, da je treba zmanjšati krmljenje živali z žiti, saj to predstavlja neučinkovito porabo energije in beljakovin in zato potratno porabo hrane.

Obrazložitev

Pri živalih je potreben energijski vložek npr. pri krmljenju z žiti bistveno višji od izložka za ljudi v obliki mesa, mleka ali jajc.

 

 

 

 

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Odpadki iz industrije, nekateri odpadki iz trgovine in rudarski odpadki se med seboj zelo razlikujejo glede na sestavo in količino ter glede na gospodarsko strukturo države članice, strukturo industrije ali komercialnega sektorja, v okviru katerega nastajajo odpadki, in industrijsko ali komercialno zgoščenost na zadevnem geografskem območju. Zato je industrijsko naravnan pristop z uporabo referenčnih dokumentov16 o najboljših razpoložljivih tehnikah in podobnih instrumentov za obravnavo posebnih vidikov, povezanih z ravnanjem z določeno vrsto odpadkov, ustrezna rešitev za večino industrijskih in rudarskih odpadkov. Vendar bi morale za odpadno embalažo iz industrijskega in komercialnega okolja še naprej veljati zahteve iz Direktive 94/62/ES in Direktive 2008/98/ES, vključno z njihovimi izboljšavami.

(13)  Odpadki iz industrije, nekateri odpadki iz trgovine in rudarski odpadki se med seboj zelo razlikujejo glede na sestavo in količino ter glede na gospodarsko strukturo države članice, strukturo industrije ali komercialnega sektorja, v okviru katerega nastajajo odpadki, in industrijsko ali komercialno zgoščenost na zadevnem geografskem območju. Industrijsko naravnan pristop z uporabo referenčnih dokumentov16 o najboljših razpoložljivih tehnikah in podobnih instrumentov za obravnavo posebnih vidikov, povezanih z ravnanjem z določeno vrsto odpadkov, je začasna rešitev za doseganje ciljev krožnega gospodarstva. Ker za industrijske odpadke in odpadke iz komercialne dejavnosti veljajo zahteve iz Direktive 94/62/ES in Direktive 2008/98/ES, bi morala Komisija razmisliti o možnosti, da do 31. decembra 2018 določi cilje v zvezi s pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov iz komercialne dejavnosti in nenevarnih industrijskih odpadkov, ki naj bi jih dosegli do leta 2025 in 2030.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Komisija bi morala kot poslovni model krožnega gospodarstva dejavno spodbujati delitvene platforme. Okrepiti bi morala povezanost med akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in smernicami za sodelovalno gospodarstvo ter preučiti vse možne ukrepe, ki bi to spodbujali.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Prehod na krožno gospodarstvo mora biti usmerjen k doseganju ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti, ki so določeni v strategiji Evropa 2020, zlasti ciljev, povezanih z varstvom okolja, prehodom na čiste vire energije, trajnostnim lokalnim razvojem in povečano zaposlenostjo v državah članicah. Razvoj krožnega gospodarstva bi moral zato prispevati tudi k vključevanju subjektov, kot so mala in srednja podjetja, socialna podjetja, neprofitne institucije in organi, ki se na regionalni in lokalni ravni ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, da bi izboljšali njihovo ravnanje z odpadki na splošno, spodbudili inovacije pri postopkih in proizvodih ter povečali zaposlenost na zadevnih področjih.

 

 

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Treba bi bilo povišati cilje priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, da se zagotovijo znatne okoljske, gospodarske in družbene koristi.

(14)  Treba bi bilo povišati cilje priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov na vsaj 60 % do leta 2025 in na vsaj 70 % do leta 2030, da se zagotovijo znatne okoljske, gospodarske in družbene koristi in pospeši prehod na krožno gospodarstvo.

Obrazložitev

Da bi pospešili prehod na krožno gospodarstvo, bi bilo treba cilje glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov za leto 2025 povišati vsaj na 60 %, za leto 2030 pa na 70 %, kar je v skladu z ukrepi, ki jih je Evropski parlament 9. julija 2015 podprl v svoji resoluciji o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Države članice bi morale podpirati vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo ponovno uporabo in podaljšanje življenjske dobe proizvodov, če kakovost in varnost proizvodov nista ogroženi. Takšne sisteme bi bilo treba vzpostaviti zlasti za električno in elektronsko opremo, tekstil, pohištvo, gradbene materiale, pnevmatike in, kot je navedeno v členu 5 Direktive 94/62/ES, embalažo.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Za spodbujanje ponovne uporabe bi morale države članice imeti možnost, da določijo kvantitativne cilje, in bi morale sprejeti potrebne ukrepe, da bi proizvajalci izvajalcem dejavnosti ponovne uporabe omogočili lahek dostop do navodil za uporabo, nadomestnih delov in tehničnih informacij, ki so potrebne za ponovno uporabo proizvodov.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14c)  Na področjih ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo je treba priznati in utrditi vlogo podjetij socialnega gospodarstva. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za spodbujanje vloge podjetij socialnega gospodarstva na tem področju, po potrebi tudi z ekonomskimi instrumenti, javnimi naročili, olajšanjem dostopa do zbirnih mest za odpadke ter vsakršnimi drugimi ustreznimi ekonomskimi ali regulativnimi spodbudami. Novi regulativni okvir, vzpostavljen s svežnjem o krožnem gospodarstvu, mora deležnikom omogočati, da nadaljujejo svoje delo na področju ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14d)  Prehod na krožno gospodarstvo prinaša številne pozitivne ekonomske (npr. optimizacija rabe surovinskih virov), okoljske (npr. varstvo okolja in zmanjšanje onesnaževanja z odpadki) in socialne vidike (npr. potencial za ustvarjanje socialno vključujočih delovnih mest in vzpostavljanje družbenih vezi). Krožno gospodarstvo je v skladu z etiko socialnega in solidarnega gospodarstva, njegovo izvajanje pa bi moralo v prvi vrsti prinesti okoljske in socialne koristi.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14e)  Akterji socialnega in solidarnega gospodarstva s svojimi dejavnostmi, zlasti s pripravo odpadkov za ponovno uporabo in samo ponovno uporabo, prispevajo k uveljavljanju socialnega in solidarnega gospodarstva. V Evropski uniji bi bilo treba zagotoviti stalnost teh dejavnosti.

Obrazložitev

Pojem socialno in solidarno gospodarstvo zajema vrsto podjetij, ki delujejo kot zadruge, družbe za vzajemno poslovanje, združenja ali fundacije ter katerih notranje delovanje in dejavnosti temeljijo na načelu solidarnosti in družbene koristi, ki je pomembno za krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje bi bilo treba zagotoviti, da bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo ponovno uporabljeni in učinkovito reciklirani ter da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovilo napredek pri izvajanju pobude za surovine17 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.

(15)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje bi bilo treba zagotoviti, da bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo učinkovito pripravljeni za ponovno uporabo in reciklirani, pri čemer bo zagotovljena visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja, ter da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi zagotovili napredek pri izvajanju pobude za surovine17 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.

__________________

__________________

17 COM(2008) 699 in COM(2014) 297.

17 COM(2008) 699 in COM(2014) 297.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede njihove učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov, treba dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leti 2025 in 2030. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere države članice morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki so dobile na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in sprejeti načrt izvajanja.

(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede njihove učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo treba državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov in za katere se ni štelo, da v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025 morebiti ne bodo vključile vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov, dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leto 2025. Tem državam članicam bi lahko dali na voljo tudi več časa, da zagotovijo skladnost s cilji glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leto 2030, če se zanje ne šteje, da v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025 morebiti ne bodo vključile vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere države članice morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki so dobile na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in sprejeti načrte izvajanja, katerih učinkovitost bi morala oceniti Komisija na podlagi vnaprej določenih meril.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Da bi zagotovili uporabo visokokakovostnih sekundarnih surovin, bi morali izhodni produkti končnega postopka recikliranja izpolnjevati standarde kakovosti. Zato bi morala Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahtevati, naj na podlagi najboljše prakse oblikujejo standarde tako za odpadne materiale, vnesene v končni postopek recikliranja, kot za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Prav tako je pomembno določiti natančnejša pravila glede načina poročanja držav članic o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izgube teže materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene teže recikliranih odpadkov.

(17)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje, pri tem pa ne sme nastati preveliko upravno breme za male in srednje izvajalce dejavnosti. Prav tako je pomembno določiti natančnejša pravila glede načina poročanja držav članic o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. Izračun recikliranih komunalnih odpadkov bi moral temeljiti na eni sami harmonizirani metodi poročanja, s čimer bi preprečili, da bi države članice poročale o odvrženih odpadkih kot o recikliranih odpadkih. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Izgube teže materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene teže recikliranih odpadkov.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja. Da se zagotovi enotno izračunavanje teh podatkov, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, merila kakovosti za reciklirane kovine in pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

(18)  Da bi zagotovili enotno izračunavanje podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, bi morala Komisija sprejeti podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in izvajalcev končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov, pa tudi za merila kakovosti za reciklirane kovine, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja ali sosežiganja. Za namen izračunavanja, ali so cilji glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, in po sprejetju harmonizirane metode izračuna bi morale imeti države članice možnost, da upoštevajo recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovine, plastike in stekla je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba ločeno zbirati tudi biološke odpadke, kar bi pripomoglo k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovin, plastike, stekla, tekstila in bioloških odpadkov je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba biološke odpadke ločeno zbirati in reciklirati, da bi s tem prispevali k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, pa tudi k preprečevanju sežiganja in odlaganja. Spodbujati in okrepiti bi bilo treba tudi raziskave glede možnih sistemov zbiranja in recikliranja drugih tokov odpadkov in novih materialov.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Biogospodarstvo ima odločilno vlogo pri zagotavljanju razpoložljivosti surovin po vsej Uniji. Učinkovitejša uporaba komunalnih odpadkov bi lahko ustvarila pomembno spodbudo za dobavno verigo v biogospodarstvu. Predvsem pa trajnostno ravnanje z biološkimi odpadki ponuja priložnost, da surovine iz fosilnih goriv nadomestimo z obnovljivimi viri za proizvodnjo materialov in blaga.

Obrazložitev

Biogospodarstvo ima bistveno vlogo pri zagotavljanju razpoložljivosti surovin v EU, zato je zelo pomembno vključiti nove zahteve za učinkovito ravnanje z biološkimi odpadki.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Da bi preprečili obdelavo odpadkov, pri kateri viri ostajajo izgubljeni nižje v hierarhiji ravnanja z odpadki, omogočili visokokakovostno recikliranje in spodbudili uporabo kakovostnih sekundarnih surovin, bi morale države članice zagotoviti, da bi se biološki odpadki zbirali ločeno ter reciklirali organsko in ob visoki stopnji varstva okolja, izhodni produkti pa izpolnjevali visoke standarde kakovosti.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20c)  Kljub ločenemu zbiranju se velika količina odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, še vedno odvrže v mešane odpadke. Z visokokakovostnim sortiranjem, zlasti optičnim, je mogoče veliko količino materialov ločiti od ostankov odpadkov in jo nato reciklirati ter predelati v sekundarne surovine. Države članice bi morale zato sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile tudi sortiranje odpadkov, ki niso zbrani ločeno.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20d)  Da bi preprečili kontaminacijo komunalnih odpadkov z nevarnimi snovmi, ki bi lahko znižale kakovost recikliranja in tako ovirale uporabo sekundarnih surovin, bi morale države članice vzpostaviti ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki še vedno predstavlja težavo v Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba po potrebi razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji.

(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki še vedno predstavlja težavo v Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Ločeno zbiranje in regeneracija odpadnih olj prinašata velike koristi za gospodarstvo in okolje, tudi glede zanesljivosti oskrbe. Vzpostaviti bi bilo treba ločeno zbiranje odpadnih olj in določiti cilje v zvezi z njihovo regeneracijo.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, ponovne uporabe in recikliranja.

(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki in v krožno gospodarstvo bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem zlasti preprečevanja in ponovne uporabe ter šele nato recikliranja. Komisija bi morala v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki omogočiti uporabo pobude Obzorje 2020 ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov za vzpostavitev učinkovitega finančnega okvira, ki bo lokalnim oblastem pomagal pri izvajanju zahtev te direktive ter financiranju inovativnih tehnologij in ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin zagotoviti najboljše možno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo pomembne količine teh surovin, ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Ta seznam Komisija tudi redno pregleduje.

(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin sprejeti ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe izdelkov in recikliranja odpadkov, ki vsebujejo pomembne količine kritičnih surovin, ter zagotoviti učinkovito ravnanje z njimi, ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Ta seznam Komisija tudi redno pregleduje.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014) 297.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za nadaljnjo podporo učinkovitemu izvajanju pobude za surovine bi morale države članice tudi spodbujati ponovno uporabo proizvodov, ki so glavni viri surovin. Prav tako morajo v svoje načrte ravnanja z odpadki vključiti ustrezne nacionalne ukrepe v zvezi z zbiranjem in predelavo odpadkov, ki vsebujejo znatne količine teh surovin. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v načrte ravnanja z odpadki, ko bodo prvič posodobljeni po začetku veljavnosti te direktive. Komisija bo zagotovila informacije o zadevnih skupinah proizvodov in tokovih odpadkov na ravni EU. Ta določba državam članicam ne preprečuje sprejetja ukrepov v zvezi z drugimi surovinami, ki jih štejejo za pomembne za svoja nacionalna gospodarstva.

(24)  Za nadaljnjo podporo učinkovitemu izvajanju pobude za surovine bi morale države članice v svoje načrte ravnanja z odpadki vključiti tudi ustrezne nacionalne ukrepe v zvezi z zbiranjem, sortiranjem in predelavo odpadkov, ki vsebujejo znatne količine teh surovin. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v načrte ravnanja z odpadki, ko bodo prvič posodobljeni po začetku veljavnosti te direktive. Komisija bo zagotovila informacije o zadevnih skupinah proizvodov in tokovih odpadkov na ravni EU. Ta določba državam članicam ne preprečuje sprejetja ukrepov v zvezi z drugimi surovinami, ki jih štejejo za pomembne za svoja nacionalna gospodarstva.

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovito izvajanje pobude za surovine morajo države članice v nacionalne načrte ravnanja z odpadki vključiti ustrezne ukrepe glede zbiranja, sortiranja in predelave odpadkov.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Smetenje ima neposreden škodljiv vpliv na okolje in dobro počutje državljanov, visoki stroški čiščenja pa so nepotrebno gospodarsko in družbeno breme. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave.

(25)  Smetenje ima neposreden in posreden škodljiv vpliv na okolje, dobro počutje državljanov in gospodarstvo. Visoki stroški čiščenja so nepotrebno gospodarsko breme za družbo. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave. Preprečevanje smetenja bi moralo imeti prednost pred čiščenjem. Za preprečevanje smetenja bi si morali prizadevati tako pristojni organi kot proizvajalci in potrošniki. Nujno je treba spremeniti neustrezno ravnanje potrošnikov, če naj se prepreči smetenje. Proizvajalci, katerih proizvodi bodo verjetno postali smeti, bi morali spodbujati trajnostno uporabo svojih proizvodov, da se prepreči smetenje. Poleg tega imata izobraževanje in ozaveščanje ključno vlogo pri spreminjanju vedenja.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 20081a je zavezujoči pravni instrument na ravni Unije, s katerim se ocenjujejo, spremljajo in določajo okoljski cilji, ki omogočajo doseganje dobrega okoljskega stanja na področju morskih odpadkov. Glavni viri morskih odpadkov pa so dejavnosti na kopnem, do katerih prihaja zaradi slabih praks na področju ravnanja s trdnimi odpadki, pomanjkljive infrastrukture in neozaveščene javnosti. Države članice bi zato morale sprejeti ukrepe za zmanjšanje količine smeti na kopnem, za katere je verjetno, da bodo prišle v morsko okolje, v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela generalna skupščina Združenih narodov, zlasti pa bi si morale prizadevati za doseganje cilja zmanjšanja količine morskih odpadkov za 50 % do leta 2030 na ravni Unije. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja morskih odpadkov bi morale države članice v svojih programih preprečevanja nastajanja odpadkov sprejeti posebne ukrepe za preprečevanje nastajanja morskih odpadkov. Države članice bi morale s temi ukrepi stremeti k doseganju ciljev Unije glede zmanjšanja morskih odpadkov za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030; Za merjenje napredka pri doseganju teh ciljev in olajšanje izmenjave primerov dobre prakse v vsej EU med državami članicami bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za merjenje morskih odpadkov s kopnega. Podatke o količini morskih odpadkov s kopnega bi bilo treba sporočati vsaki dve leti.

 

______________

 

1aDirektiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b)  Neprimerno odstranjevanje odpadkov v obliki smetenja ter odvajanja kanalizacijskih odpadkov in trdnih odpadkov, kot je plastika, škoduje morskemu okolju in zdravju ljudi ter povzroča velike ekonomske in socialne stroške. Poleg tega takšni odpadki ogrožajo prednostni vrstni red hierarhije ravnanja z odpadki, predvsem z izogibanjem pripravi za ponovno uporabo, recikliranju in drugim postopkom predelave pred odstranjevanjem. Zaradi čezmejne narave morskih odpadkov in potrebe po usklajenem prizadevanju bi morale države članice sprejeti ukrepe za doseganje ciljev zmanjšanja teh odpadkov, in sicer z uporabo programov spremljanja iz člena 11 Direktive 2008/56/ES.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25c)  Mikrozrna v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego, ki po uporabi pridejo v stanovanjske, poslovne ali industrijske drenažne sisteme, so eden od neposrednih virov onesnaženja z mikroplastičnimi delci, ki jih je najlažje preprečiti. Da bi prispevali k ciljem iz te direktive, bi morale države članice sprejeti ukrepe za preprečevanje vstopa sestavin z mikrozrni in mikroplastičnih delcev v sisteme za čiščenje odpadne vode in njihovo izpuščanje v morsko okolje.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Poročila o izvajanju, ki jih države članice pripravijo vsaka tri leta, se niso izkazala kot učinkovito orodje za preverjanje skladnosti in zagotavljanje dobrega izvajanja, temveč so ustvarila nepotrebno upravno breme. Zato je ustrezno razveljaviti določbe, ki državam članicam nalagajo pripravo takšnih poročil. Namesto tega bi se spremljanje skladnosti moralo izvajati izključno na podlagi statističnih podatkov, ki jih države članice vsako leto sporočijo Komisiji.

(27)  Poročila o izvajanju, ki jih države članice pripravijo vsaka tri leta, se niso izkazala kot učinkovito orodje za preverjanje skladnosti in zagotavljanje dobrega izvajanja, temveč so ustvarila nepotrebno upravno breme. Zato je ustrezno razveljaviti določbe, ki državam članicam nalagajo pripravo takšnih poročil. Namesto tega bi se spremljanje skladnosti moralo izvajati na podlagi statističnih podatkov, ki jih države članice vsako leto sporočijo Komisiji. Države članice bi morale kljub temu na zahtevo Komisije nemudoma predložiti vse podatke, ki jih ta potrebuje za oceno izvajanja te direktive kot celote in njenega vpliva na okolje in zdravje človeka.

Obrazložitev

Državam članicam sicer ni več treba pripravljati rednih poročil o izvajanju, vendar pa morajo na zahtevo Komisije zagotoviti vse potrebne informacije za oceno njegove skladnosti s cilji te direktive.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

(28)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost posredovanih podatkov bi bilo treba izboljšati z vzpostavitvijo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih uporabiti skupno metodologijo, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, pristojnimi za ravnanje z odpadki.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Komisija vsaka tri leta objavi poročilo na podlagi podatkov in informacij, ki jih posredujejo države članice, da Parlamentu in Svetu poroča o napredku, doseženem pri doseganju ciljev za recikliranje ter pri izvajanju novih obveznosti, ki jih nalaga ta direktiva. V teh triletnih poročilih bi morala tudi oceniti celotni učinek Direktive 2008/98/ES na okolje in zdravje ljudi ter oceniti, ali so potrebni predlogi sprememb, da bi upoštevajoč cilje krožnega gospodarstva direktiva še naprej ustrezala svojemu namenu.

Obrazložitev

Treba je oceniti učinek direktive in redno preverjati, ali je potrebno njeno posodabljanje, da bi zakonodaja še naprej ustrezala potrebam, pa tudi zaradi odzivanja na najnovejše izzive, ki izhajajo iz krožnega gospodarstva in tehnološkega napredka na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  Komisija bi morala vzpostaviti platformo za izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse med Komisijo in državami članicami o izvajanju zahtev iz te direktive v praksi, da bi prispevala k ustreznemu upravljanju, izvrševanju, čezmejnem sodelovanju in širjenju primerov najboljše prakse in inovacij na področju odpadkov ter da bi zagotovila učinkovito in dosledno izvajanje ciljev iz Direktive 2008/98/ES. Rezultati dela te platforme bi morali biti javno dostopni.

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28c)  Gospodarski potencial in okoljske koristi prehoda na krožno gospodarstvo ter učinkovitejše rabe virov so dobro uveljavljeni. Ukrepi, potrebni za sklenitev kroga, so predstavljeni v raznih dokumentih in predlogih politike, na primer v manifestu Evropske platforme za učinkovito rabo virov (EREP), objavljenem 17. decembra 2012, in priporočilih, ki so mu sledila, v samoiniciativnem poročilu Evropskega parlamenta o prehodu na krožno gospodarstvu, sprejetem 25. junija 2015, in v akcijskem načrtu Komisije za krožno gospodarstvo, objavljenem 2. decembra 2016. V vseh teh dokumentih, ki bi morali ne le usmerjati Unijo, da doseže želeno raven zakonodaje o odpadkih, temveč tudi zagotoviti sprejetje ambicioznih ukrepov za sklenitev celotnega kroga, so predstavljeni ukrepi, ki presegajo odpadke in zajemajo celoten cikel.

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28d)  Raziskave in inovacije ter ustvarjanje pametnih poslovnih modelov na podlagi učinkovite rabe virov so ključnega pomena za podporo prehoda na krožno gospodarstvo v Uniji, kjer se odpadki obravnavajo kot nov vir. Za doseganje ciljev glede odpadkov je treba v okviru programa Obzorje 2020 prispevati k raziskovalnim in inovacijskim projektom, s katerimi se lahko dokaže in v praksi preveri gospodarska in okoljska trajnost krožnega gospodarstva. Ti projekti, pri katerih je uporabljen sistemski pristop, lahko obenem prispevajo k oblikovanju zakonodaje, ki bo spodbujala inovacije in jo bo lahko izvajati, saj bo na njihovi podlagi mogoče opredeliti morebitne regulativne negotovosti, ovire in vrzeli, ki ovirajo razvoj poslovnih modelov, temelječih na učinkoviti rabi virov.

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28e)  Komisija je 2. decembra 2015 predstavila akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, da bi spodbudila prehod Evrope k takemu gospodarstvu. Komisija je pripravila konkreten in ambiciozen akcijski program z ukrepi, ki zajemajo ves cikel, vendar so za hitrejši prehod potrebni dodatni ukrepi.

Obrazložitev

Komisija je 2. decembra 2015 predstavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo, da bi spodbudila prehod EU k tovrstnemu gospodarstvu. V ta namen je pripravila ambiciozen program konkretnih ukrepov za obdobje 2015–2018, vendar so za pospešitev tega prehoda potrebni dodatni ukrepi. Ti ukrepi bi morali zlasti upoštevati potrebo po evropskem kazalniku učinkovitosti virov, zakonodajnih ukrepih za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter opredelitvi meril učinkovitosti virov ter njihovem označevanju za izdelke, ki niso povezani z energijo.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28f)  Izboljšanje uporabe virov bi lahko pomenilo znaten neto prihranek za podjetja Unije, javne organe in potrošnike ter zmanjšanje skupnih letnih emisij toplogrednih plinov. Zato bi morala Komisija do konca leta 2018 predlagati vodilni kazalnik ter več podkazalnikov glede učinkovite rabe virov, da bi spremljala napredek k cilju večje učinkovitosti virov na ravni Unije za 30 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2014.

Obrazložitev

Komisija je 2. decembra 2015 predstavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo, da bi spodbudila prehod EU k tovrstnemu gospodarstvu. V ta namen je pripravila ambiciozen program konkretnih ukrepov za obdobje 2015–2018, vendar so za pospešitev tega prehoda potrebni dodatni ukrepi. Ti ukrepi bi morali zlasti upoštevati potrebo po evropskem kazalniku učinkovitosti virov, zakonodajnih ukrepih za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter opredelitvi meril učinkovitosti virov ter njihovem označevanju za izdelke, ki niso povezani z energijo.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Da bi se dopolnila ali spremenila Direktiva 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s členi 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3). Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi sočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(29)  Da bi se dopolnila ali spremenila Direktiva 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, naj v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s:

 

  podrobnimi merili za uporabo pogojev, pod katerimi se snovi ali predmeti štejejo kot stranski proizvodi ali se ne štejejo več za odpadke,

 

  splošnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov o prenehanju statusa odpadka,

 

  vzpostavitvijo seznama odpadkov,

 

  harmoniziranimi merili, ki jih je treba upoštevati pri določanju finančnih prispevkov, ki jih morajo plačati proizvajalci za izpolnjevanje razširjene odgovornosti proizvajalca, prilagojenih glede na dejanske stroške ob koncu življenjske dobe proizvodov,

 

  kazalniki za merjenje napredka pri zmanjševanju ustvarjanja odpadkov in izvajanju ukrepov za preprečevanje odpadkov,

 

  skupno metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti za enotno merjenje ravni živilskih odpadkov,

 

  skupno metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti za enotno merjenje morskih odpadkov s kopnega,

 

  zahtevami za minimalno kakovost in operativnimi zahtevami za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, sistemov kavcije in izvajalcev končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili o zbiranju podatkov, sledljivosti, preverjanju in poročanju,

 

  skupno metodologijo za izračun mase kovin, ki so bile reciklirane v kombinaciji s sežiganjem ali sosežiganjem, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine,

 

  tehničnimi merili in operativnimi postopki za dejavnosti odstranjevanja D2, D3, D4, D6, D7 in D12, navedenimi v Prilogi I Direktive 2008/98/ES, če je to ustrezno, prepovedjo teh dejavnosti, če ne izpolnjujejo nekaterih meril, povezanih z varstvom zdravja ljudi in okolja,

 

  tehničnimi minimalnimi standardi za dejavnosti obdelave, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Direktivo 2008/98/ES, če obstajajo dokazi, da bi ti standardi lahko koristili z vidika varstva zdravja ljudi in okolja,

 

  minimalnimi standardi za dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Direktivo 2008/98/ES, če obstajajo dokazi, da bi ti standardi lahko koristili z vidika varstva zdravja ljudi in okolja ali preprečevanja motenj na notranjem trgu,

 

  podrobno opredelitvijo uporabe enačbe za sežigalnice iz točke R1 v Prilogi II Direktive 2008/98/ES,

 

  metodologijo zbiranja in obdelave podatkov, organizacijo zbiranja podatkov in viri podatkov ter obliko za sporočanje podatkov o izvajanju ciljev glede zmanjšanja živilskih odpadkov in morskih odpadkov, priprave za ponovno uporabo, recikliranje in zasipanje ter odpadnih olj, ki jih države članice sporočajo Komisiji, in

 

  prilagoditvijo Prilog I do V Direktive 2008/98/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku.

 

Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Zlasti za to, da bi lahko vsi enakopravno sodelovali pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, na katerih se delegirani akti pripravljajo.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s členi 9(4), 9(5), 33(2), 35(5) in 37(182). Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta19.

(30)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila glede:

 

  oblike za sporočanje informacij o sprejetju in bistvenih revizijah načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov in

 

  minimalnih pogojev za vodenje elektronskih registrov nevarnih odpadkov,

 

Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta19.

__________________

__________________

19Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

19Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev iz te direktive, tj. izboljšati ravnanje z odpadki v Uniji ter tako prispevati k varstvu, ohranitvi in izboljšanju kakovosti okolja, zdravju oceanov in varnosti morske hrane z zmanjšanjem količine morskih odpadkov ter preudarni in racionalni uporabi naravnih virov v vsej Uniji, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –

(33)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev iz te direktive, tj. izboljšati ravnanje z odpadki v Uniji ter tako prispevati k varstvu, ohranitvi in izboljšanju kakovosti okolja, zdravju oceanov in varnosti morske hrane z zmanjšanjem količine morskih odpadkov ter preudarni, zmanjšani in racionalni uporabi naravnih virov v vsej Uniji, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –

Obrazložitev

Pomembno je, da se izrecno vključi potreba po manjši uporabi naravnih virov.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Države članice bi morale na področjih proizvodnje, recikliranja, popravil, priprave na ponovno uporabo in odpadkov zagotoviti visoko raven zdravja in varnosti pri delu, pri tem pa upoštevati posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci v teh sektorjih, in zagotoviti, da se bo obstoječa zakonodaja Unije na tem področju pravilno izvajala in izvrševala.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b)  Ta direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju zavez iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 in jo je treba izvajati in uporabljati v skladu s smernicami iz navedenega sporazuma.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 1 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.

„Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Unije.

Obrazložitev

Okvirna direktiva o odpadkih je pomemben instrument za izboljšanje krožnega gospodarstva, kar mora biti tudi jasno predstavljeno v področju uporabe direktive.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1a.   „komunalni odpadki“ pomenijo:

„1a.   „komunalni odpadki“ pomenijo:

(a)  mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev, ki vključujejo:

(a)  mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev, ki vključujejo:

–  papir in karton, steklo, kovine, plastiko, biološke odpadke, les, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje,

–  papir in karton, steklo, kovine, plastiko, biološke odpadke, les, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje,

–  kosovne odpadke, vključno z belo tehniko, ležišči in pohištvom,

–  kosovne odpadke, vključno z ležišči in pohištvom;

–  vrtne odpadke, vključno z listjem in pokošeno travo;

–  vrtne odpadke, vključno z listjem in pokošeno travo;

(b)  mešane in ločeno zbrane odpadke iz drugih virov, ki so po naravi, sestavi in količini primerljivi z odpadki iz gospodinjstev;

(b)  mešane in ločeno zbrane odpadke iz malih podjetij, poslovnih zgradb in ustanov, vključno s šolami, bolnišnicami in vladnimi zgradbami, ki so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev;

(c)  odpadke, ki nastanejo pri čiščenju tržnic in cest, vključno s smetmi s cest, vsebino košev za smeti ter odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov.

(c)  odpadke, ki nastanejo pri čiščenju tržnic in cest, vključno s smetmi s cest, vsebino košev za smeti ter odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov.

Komunalni odpadki ne vključujejo odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, vključno z blatom iz čistilnih naprav ter gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov;“;

Komunalni odpadki ne vključujejo odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, vključno z blatom iz čistilnih naprav ter gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov;“;

 

Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi velja ne glede na to, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt;“;

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)   vstavi se naslednja točka:

 

„1b.   „odpadki iz trgovine in industrije“ pomenijo mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz komercialnih in industrijskih dejavnosti in/ali prostorov.

 

Komercialni in industrijski odpadki ne zajemajo komunalnih in gradbenih odpadkov, odpadkov iz rušenja objektov ali odpadkov iz kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav, vključno z blatom iz čistilnih naprav;“;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a.   „nenevaren odpadek“ pomeni odpadek, ki ne kaže nobene nevarne lastnosti iz Priloge III;

2a.   „nenevaren odpadek“ pomeni odpadek, ki ni zajet s točko 2 tega člena;

Obrazložitev

Opredelitev nenevarnega odpadka se uskladi z do sedaj veljavno opredelitvijo iz člena 2(d) Direktive 1999/31/ES.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  „biološki odpadki“ pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane ter druge po naravi, sestavi in količini primerljive odpadke;

4.  „biološki odpadki“ pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane ter druge odpadke s podobnimi lastnostmi biorazgradljivosti in kompostiranja;

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 9

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(da)  točka 9 se nadomesti z naslednjim:

9.   „ravnanje z odpadki“ pomeni zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter vključno z dejavnostmi trgovca ali posrednika;

„9.   „ravnanje z odpadki“ pomeni zbiranje, prevoz, razvrščanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter vključno z dejavnostmi trgovca ali posrednika;“;

Obrazložitev

Dejavnost razvrščanja odpadkov je nepogrešljiva, da bi se odpadke ustrezno pripravilo za ponovno uporabo in recikliranje, zato jo je treba vključiti v to opredelitev.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 11

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(db)  točka 11 se nadomesti z naslednjim:

11.   „ločeno zbiranje“ pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo;

„11.   „ločeno zbiranje“ pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo, zlasti dejavnosti priprave za ponovno uporabo in recikliranja;“;

Obrazložitev

Ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov je temeljni pogoj za izvajanje dejavnosti priprave za ponovno uporabo in recikliranje.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se odpadki, proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so jih zbrali priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali so bili zbrani v okviru kavcijskih sistemov, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;“;

16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se odpadki, proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so postali odpadki in so jih zbrali priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;“;

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  vstavi se naslednja točka:

 

„16a.   „izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo“ pomeni podjetje, ki ravna z odpadki in deluje v verigi priprave za postopek ponovne uporabe v skladu z ustreznimi predpisi;“;

Obrazložitev

V številnih državah članicah izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo ni opredeljen s posebnimi predpisi. Zaradi izpolnjevanja zahtev, uvedenih s to direktivo, je treba uvesti harmonizirano opredelitev.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 16 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  vstavi se naslednja točka:

 

„16b.  "ponovna izdelava" pomeni proces, pri katerem se proizvod s postopki ponovne uporabe, obnove in nadomestitve sestavnih delov spremeni do te mere, da je kot nov;

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ec)  točka 17 se nadomesti z naslednjim:

17.   „recikliranje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje pa energetske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;“

„17.  „recikliranje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Opredelitev vključuje organsko recikliranje, ne vključuje pa energijske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;“;

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka -17 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  vstavi se naslednja točka:

 

„- 17a.  „organsko recikliranje“ pomeni recikliranje v obliki aerobne ali anaerobne obdelave ali drugačno obdelavo biorazgradljivih delov odpadkov, pri čemer nastanejo proizvodi, materiali ali snovi; mehanska biološka obdelava in odlagališče se ne štejeta kot oblika organskega recikliranja;“;

Obrazložitev

Ponovno se uvede opredelitev organskega recikliranja iz Direktive 94/62/ES v skladu z novimi zahtevami za recikliranje organskih odpadkov.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17a.   „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni potrebno nobeno nadaljnje sortiranje ter se odpadni materiali vnesejo v proizvodni proces in se učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;

17a.   „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni potrebno nobeno nadaljnje sortiranje ter se odpadni materiali učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;

Obrazložitev

Opredelitev postopka končnega recikliranja mora biti skladna z opredelitvijo recikliranja iz točke 17.

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17b.  „zasipanje“ pomeni vsako predelavo, kjer se ustrezni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske namene pri urejanju krajine ali gradnji namesto drugih materialov, ki niso odpadki in bi se sicer uporabili za navedeni namen;“.

17b.  „zasipanje“ pomeni vsako predelavo, ki ni recikliranje, kjer se ustrezni nenevarni inertni odpadki ali drugi nenevarni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske namene pri urejanju krajine ali gradnji namesto drugih materialov, ki niso odpadki in bi se sicer uporabili za navedeni namen, in sicer v količinah, ki ne presegajo, kar je nujno potrebno za namene pridobivanje zemljišč ali inženirske namene;

Obrazložitev

Za varstvo okolja in zdravja ljudi je pomembno, da se pri zasipanju lahko uporabljajo samo inertni in nenevarni odpadki.

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  vstavi se naslednja točka:

 

„17c.   „redčenje“ pomeni postopek mešanja odpadka z enim ali več drugimi materiali ali odpadki, da bi se brez spremembe kemijske sestave zmanjšala koncentracija ene ali več sestavin v odpadkih, da bi bilo razredčeni odpadek mogoče poslati v postopek obdelave ali recikliranja, kamor ga, če odpadek ne bi bil razredčen, ne bi smeli poslati.“;

Obrazložitev

„Redčenje“ obravnava že člen 18 (prepoved mešanja nevarnih odpadkov). Zato se zdi primerno, da se vključi jasna opredelitev tega koncepta. Sklicujemo se lahko na flamski pristop pri izvajanju člena 18, ki ga organizacija BIRO v svoji študiji o ravnanju z nevarnimi odpadki, ki jo je leta 2015 izvedla za Evropsko komisijo, navaja kot dober primer.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)   doda se naslednja točka:

 

„20a.   „dekontaminacija“ pomeni vsako dejavnost, ki vključuje odpravo ali obdelavo neželene nevarne sestavine ali onesnaževala iz odpadkov z namenom, da se uniči.“;

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)  doda se naslednja točka:

 

„20b.  „razvrščanje“ pomeni vsako dejavnost ravnanja z odpadki, s katero se zbrani odpadki razvrstijo v različne frakcije in podfrakcije;“;

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd)  doda se naslednja točka:

 

„20c.  „smeti“ pomenijo majhne odpadke na javno dostopnih območjih, ki so bili bodisi namerno bodisi iz malomarnosti neustrezno odvrženi v okolje;“;

Obrazložitev

Uvede se opredelitev, skladna z novimi zahtevami iz spremembe direktive. Angleškega izraza „litter“ se v nekatere jezike ne da enostavno prevesti, zato je opredelitev nepogrešljiva.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f e (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe)  doda se naslednja točka:

 

„20d.   „živilski odpadki“ pomenijo živila, namenjena za prehrano ljudi, bodisi užitna ali neužitna živila, ki so bila odstranjena iz proizvodne verige ali verige preskrbe s hrano, vključno na ravni primarne pridelave, predelave, proizvodnje, prevoza, spravila, prodaje na drobno in potrošnika, z izjemo izgube pri primarni pridelavi;“;

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f f (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ff)  doda se naslednja točka:

 

„20e.   „ostanki odpadkov“ so odpadki, nastali pri postopku obdelave ali predelave, vključno z recikliranjem, ki jih ni mogoče nadalje predelati in jih je treba zato odstraniti;“;

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f g (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fg)  doda se naslednja točka:

 

„20f.  „ekonomski instrumenti“ pomenijo vsak instrument, sistem ali dogovor, ki ga uporabi država članica ali skupina držav članic za spodbujanje uporabe sekundarnih surovin, pridobljenih s postopkom ponovne uporabe ali recikliranjem.“;

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 4(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

2.   Države članice pri uporabi hierarhije ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj zagotavljajo najboljši izid za okolje. To lahko zahteva odstopanje od hierarhije za določene tokove odpadkov, kjer je to upravičeno z življenjskim krogom, ob upoštevanju celostnih vplivov nastajanja takšnih odpadkov in ravnanja z njimi.

„2   Države članice pri uporabi hierarhije ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj zagotavljajo najboljši izid za okolje. To lahko zahteva odstopanje od hierarhije za določene tokove odpadkov, kjer je to upravičeno z življenjskim krogom, ob upoštevanju celostnih vplivov nastajanja takšnih odpadkov in ravnanja z njimi. To lahko zahteva, da se za nekatere odpadke opravi dekontaminacija, preden se jih naprej obdeluje.“;

Obrazložitev

Pri hierarhiji ravnanja z odpadki bi bilo treba upoštevati dekontaminacijo nevarnih odpadkov pred predelavo, da bi zagotovili, da v recikliranih odpadkih ni snovi, nevarnih za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki.

3.   Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko vključujejo instrumente in ukrepe iz Priloge IVa za spodbujanje izvajanja programov preprečevanja nastajanja odpadkov iz člena 29 in za podporo dejavnosti, namenjenih doseganju ciljev glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje iz odstavka 2 člena 11, da bi čim bolj povečali uporabo sekundarnih surovin in izravnali neenakosti v nastalih stroških v primerjavi z izvornimi materiali.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente, sprejete v skladu s tem odstavkom.

Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsaka tri leta po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente, sprejete v skladu s tem odstavkom.“.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)   v členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„3a.  Države članice oblikujejo sisteme dajatev, s čimer zagotovijo financiranje infrastrukture ravnanja z odpadki za komunalne odpadke, kot je potrebno za namene izvajanja te direktive.“;

Obrazložitev

Samo uvedba in optimizacija dajatev in plačil za odstranjevanje (zlasti komunalnih odpadkov) zagotavlja trajnostno financiranje infrastrukture ravnanja z odpadki in njenega delovanja. To vključuje zbiranje in, kjer je to potrebno, tudi sortiranje ter recikliranje, pridobivanje energije iz odpadkov in odlaganje odpadkov. Zato so v tem pogledu potrebne natančnejše usmeritve. Vendar to ne izključuje zasebnih storitev ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)   V členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„3b.   Države članice izvajajo hierarhijo ravnanja z odpadki, s čimer prispevajo k prehodu na krožno gospodarstvo. V ta namen in v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a države članice pri dodeljevanju sredstev Unije izvajajo hierarhijo ravnanja z odpadki, pri naložbah v infrastrukturo ravnanja z odpadki pa dajejo prednost preprečevanju, ponovni uporabi, pripravi na ponovno uporabo in recikliranju.

 

_________________

 

1aUredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;“

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  v členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„3c.   Odpadki se pred energijsko predelavo ali končno odložitvijo na odlagališču razvrstijo, da se podpre učinkovito pridobivanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Obdelajo se tudi biološko razgradljivi odpadki.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko ločeno zbrani biološki odpadki pošljejo v anaerobno razgradnjo ali v druge obrate za obdelavo, ki kot izključni vhodni material uporabljajo biološko razgradljive odpadke, a pod pogojem, da kakovost teh bioloških odpadkov izpolnjuje zahteve navedenih obratov.“;

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d)   vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 4a

 

Hierarhija ravnanja z živilskimi odpadki

 

1.   Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se izvaja naslednja specifična hierarhija ravnanja z živilskimi odpadki:

 

(a)  preprečevanje pri viru nastajanja;

 

(b)  reševanje užitne hrane, dajanje prednosti prehrani ljudi pred živalsko krmo in ponovna predelava v neživilske proizvode;

 

(c)  organsko recikliranje;

 

(d)  energijska predelava;

 

(e)  odstranjevanje.

 

2.   Države članice zagotavljajo spodbude za preprečevanje živilskih odpadkov, kot je vzpostavitev prostovoljnih dogovorov, olajšanje darovanja hrane ali, če je ustrezno, sprejetje finančnih ali fiskalnih ukrepov.“;

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, ne šteje za odpadek, temveč za stranski proizvod, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“;

1.  Snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, se ne šteje za odpadek, temveč za stranski proizvod, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Obrazložitev

Splošno pravilo je, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, šteje za stranski proizvod, če so izpolnjeni določeni pogoji. Komisijo se lahko pooblasti za opredelitev harmoniziranih meril za stranski proizvod, pri čemer daje prednost dokazanim in ponovljivim praksam industrijske in kmetijske simbioze. Države članice lahko zgolj določijo uporabo statusa stranskega proizvoda za posamezen primer.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi snovmi ali predmeti.

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z določitvijo podrobnih meril za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi snovmi ali predmeti. Pri razvijanju podrobnih meril Komisija prednostno obravnava obstoječe in ponovljive prakse industrijske simbioze.

Obrazložitev

Splošno pravilo je, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, šteje za stranski proizvod, če so izpolnjeni določeni pogoji. Komisijo se lahko pooblasti za opredelitev harmoniziranih meril za stranski proizvod, pri čemer daje prednost dokazanim in ponovljivim praksam industrijske in kmetijske simbioze. Države članice lahko zgolj določijo uporabo statusa stranskega proizvoda za posamezen primer.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)   doda se naslednji odstavek:

 

„2a.   Če merila niso določena na ravni Unije v skladu s postopkom iz odstavka 2, lahko država članica za vsak posamezen primer določi podrobna merila za izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 za določene snovi ali predmete, vključno z mejnimi vrednostmi za onesnaževala, kjer je to potrebno.“;

Obrazložitev

Splošno pravilo je, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, šteje za stranski proizvod, če so izpolnjeni določeni pogoji. Komisijo se lahko pooblasti za opredelitev harmoniziranih meril za stranski proizvod, pri čemer daje prednost dokazanim in ponovljivim praksam industrijske in kmetijske simbioze. Države članice lahko zgolj določijo uporabo statusa stranskega proizvoda za posamezen primer.

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Države članice tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavka 1, priglasijo Komisiji v skladu z Direktivo 2015/1535/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (*), kadar navedena direktiva tako zahteva.

3.   Države članice Komisiji priglasijo tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavka 2a v skladu z Direktivo 2015/1535/ES* Evropskega parlamenta in Sveta, kadar navedena direktiva tako zahteva.

_______________

______________

(*) UL L 241, 17.9.2015, str. 1.

* Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka i

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se odpadki, ko so predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

1.  Države članice zagotovijo, da se odpadki, ko so reciklirani ali kako drugače predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi odpadki. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a in na podlagi spremljanja razmer v državah članicah sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z določitvijo podrobnih meril za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi s specifičnimi odpadki. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive vplive snovi ali predmeta na zdravje ljudi in/ali okolje.

Obrazložitev

Praviloma bi Komisija morala imeti pristojnost za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih bi določila harmonizirane določbe o merilih, po katerih se za določene vrste odpadkov šteje, da niso več odpadki. Če ta merila niso določena na ravni Unije, bi morale države članice imeti možnost, da določijo nacionalna merila na podlagi posebnih pogojev iz odstavka 1 člena 6. Če ta merila niso bila določena niti na nacionalni ravni, morajo države članice zagotoviti, da se odpadki, ki so bili predelani, ne štejejo več za odpadke, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 člena 6 in če to preverijo pristojni nacionalni organi za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odpadki, ki v skladu z odstavkom 1 prenehajo biti odpadki, se za namene izračuna, ali so bili izpolnjeni cilji te direktive, Direktive 94/62/ES, Direktive 2000/53/ES, Direktive 2006/66/ES oziroma Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*), lahko štejejo za pripravljene za ponovno uporabo, reciklirane ali predelane, če so bili vključeni v pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo v skladu z navedenimi direktivami.

3.  Odpadki, ki v skladu z odstavkom 1 prenehajo biti odpadki, se lahko upoštevajo za namene izračuna, ali so bili izpolnjeni cilji glede priprave za ponovno uporabo, recikliranja ali predelave iz te direktive, Direktive 94/62/ES, Direktive 2000/53/ES, Direktive 2006/66/ES oziroma Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*), če so bili vključeni v dejavnost priprave za ponovno uporabo, dejavnost recikliranja ali dejavnost predelave v skladu z navedenimi direktivami. Teža odpadkov, ki prenehajo biti odpadki, se lahko sporoči kot reciklirana v skladu z odstavkom 1, če bodo materiali ali snovi, ki jim je prenehal status odpadka, vključeni v postopek ponovne predelave, kamor pa se ne šteje energijska predelava in ponovna predelava v materiale, ki se bodo uporabljali kot goriva ali za namene zasipanja.

Obrazložitev

Prispeva k večji pravni jasnosti in potrjuje, da se odpadki, ki v skladu s členom 6(1) prenehajo biti odpadki, upoštevajo za namene izračuna.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Če merila niso določena na ravni Unije v skladu s postopkom iz odstavka 2, lahko država članica določi podrobna merila za izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 za določene odpadke, vključno z mejnimi vrednostmi za onesnaževala.

Obrazložitev

Praviloma bi Komisija morala imeti pristojnost za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih bi določila harmonizirane določbe o merilih, po katerih se za določene vrste odpadkov šteje, da niso več odpadki. Če ta merila niso določena na ravni EU, bi morale države članice imeti možnost, da določijo nacionalna merila na podlagi posebnih pogojev iz člena 6(1).

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.   Če ta merila niso določena na nacionalni ravni, države članice zagotovijo, da se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, ki jih nacionalni pristojni organ preveri za vsak primer posebej.

Obrazložitev

Če ta merila niso bila določena niti na nacionalni ravni, morajo države članice zagotoviti, da se odpadki, ki so bili predelani, ne štejejo več za odpadke, če izpolnjujejo pogoje iz člena 6(1), kar bi morali pristojni nacionalni organi preveriti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.   Z namenom zagotavljanja skladnosti na enotnem trgu se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem splošnih zahtev, ki jih morajo upoštevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov iz odstavkov 3a in 3b tega člena.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Države članice Komisijo obvestijo o tehničnih predpisih, sprejetih na podlagi odstavka 1 v skladu z Direktivo 2015/1535/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kadar navedena direktiva tako zahteva.

4.   Države članice Komisiji priglasijo tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavkov 3a in 3b v skladu z Direktivo 2015/1535/ES.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 7 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.   Razvrstitve nevarnih odpadkov med nenevarne se ne sme doseči z redčenjem ali mešanjem odpadkov, zato da se znižajo začetne koncentracije nevarnih snovi pod raven, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren.

„4.   Razvrstitve nevarnih odpadkov med nenevarne ali spremembe nevarnih lastnosti se ne sme doseči z redčenjem ali mešanjem odpadkov, zato da se znižajo začetne koncentracije nevarnih snovi pod raven, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren ali pri kateri se določi nevarna lastnost.“;

Obrazložitev

Prepovedati je treba, da bi se nevarne snovi pri redčenju in mešanju širile v okolje.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka -a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(- a)  v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

1.  Države članice za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“

„1.  Države članice za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“;

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki določajo posebne operativne in finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov.

Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki zajemajo individualno ali kolektivno izpolnjevanje razširjene odgovornosti proizvajalca. Takšne sheme so sestavljene iz niza pravil, ki določa posebne operativne in/ali finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov, v katerih je odgovornost proizvajalca razširjena na popotrošniško fazo v življenjskem ciklu proizvoda. Države članice takšne sheme vzpostavijo vsaj za embalažo, kot je opredeljena v členu 3(1) Direktive 94/62/ES, električno in elektronsko opremo, kot je opredeljena v členu 3(1)(a) Direktive 2012/19/EU, baterije in akumulatorje, kot so opredeljeni v členu 3(1) Direktive 2006/66/ES in izrabljena vozila, kot so opredeljena v členu 2(2) Direktive 2000/53/ES.

Predlog spremembe    122

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

2.  Države članice lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje zasnove proizvodov, da bi zmanjšali njihove vplive na okolje in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo uporabo proizvodov ter zagotovili, da se predelava in odstranjevanje proizvodov, ko postanejo odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 13.

„2.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo proizvajalce spodbudili k izboljšanju zasnove proizvodov in njihovih sestavnih delov, da bi povečali učinkovitost rabe virov, zmanjšali njihove vplive na okolje in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo uporabo proizvodov ter zagotovili, da se predelava in odstranjevanje proizvodov, ko postanejo odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 13.“;

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Takšni ukrepi so med drugim lahko namenjeni spodbujanju razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni in ki so potem, ko postanejo odpadki, primerni za ponovno uporabo in recikliranje, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.“;

Takšni ukrepi spodbujajo razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in materialov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni in zlahka popravljivi ter ki so potem, ko postanejo odpadki in so pripravljeni za ponovno uporabo ali reciklirani, primerni za dajanje na trg, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, vključno s potencialom za večkratno recikliranje, kjer je to potrebno, in hierarhija ravnanja z odpadki.

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednji odstavek:

 

„2a.   Države članice najpozneje do [vstaviti datum šestintrideset mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsaka tri leta po tem datumu Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2. Komisija tovrstna obvestila objavi.“;

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 4

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4.   Razširjena odgovornost proizvajalca se uporabi brez poseganja v odgovornost za ravnanje z odpadki iz člena 15(1) in brez poseganja v veljavno posebno zakonodajo o tokovih odpadkov in veljavno posebno zakonodajo o proizvodih.

„4.   Razširjena odgovornost proizvajalca se uporabi brez poseganja v odgovornost za ravnanje z odpadki iz člena 15(1). Določbe členov 8 in 8a ne posegajo v določbe v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca iz drugih pravnih aktov Unije.“;

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami in udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij.

5.  Komisija najpozneje ... [vstaviti datum šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive] ustanovi platformo za izmenjavo informacij med državami članicami, organizacijami civilne družbe, regionalnimi in lokalnimi organi ter udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca ter nemotenega delovanja notranjega trga. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, razvoju harmoniziranih meril za finančne prispevke iz člena 8a(4)(b), izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju nastajanja odpadkov in smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij, lahko pa oblikuje tudi smernice o pomembnih vidikih.

 

Komisija najpozneje ... [vstaviti datum dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] na podlagi študije in ob upoštevanju informacij, pridobljenih s platformo, sprejme smernice o določanju finančnih prispevkov iz člena 8a(4)(b). Da se zagotovi skladnost na enotnem trgu, Komisijo lahko sprejema delegirane akte v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem harmoniziranih meril, ki jih morajo upoštevati države članice pri določanju finančnih prispevkov iz člena 8a(4)(b).

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca

Splošne minimalne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev, zasebne in javne izvajalce dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalne oblasti in, če je ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti priprave za ponovno uporabo;

–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti vseh udeleženih akterjev, tudi proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev v okviru skupnih shem, zasebnih in javnih izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, distributerjev, regionalnih in lokalnih oblasti in, če je ustrezno, mrež za ponovno uporabo in popravila, socialnih podjetij ter priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  opredeljujejo merljive cilje ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU;

–  opredeljujejo merljive cilje zmanjševanja odpadkov in ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU;

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje podatkov o proizvodih, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko navedeni proizvodi postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo podatki o zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;

–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje zanesljivih in natančnih podatkov o proizvodih, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko navedeni proizvodi postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo zanesljivi in natančni podatki o zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.

–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov, izvajalcev storitev zbiranja, prevoza in predelave odpadkov ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.

Predlog spremembe    132

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so imetniki odpadkov, ki bi morali biti vključeni v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene v skladu s členom 8(1), obveščeni o sistemih za zbiranje odpadkov in preprečevanje smetenja, ki so na voljo. Države članice tudi sprejmejo ukrepe, ki bi imetnike odpadkov spodbudili k sodelovanju v obstoječih sistemih ločenega zbiranja odpadkov, zlasti na podlagi ekonomskih spodbud ali, po potrebi, predpisov.

2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so imetniki odpadkov, ki bi morali biti vključeni v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene v skladu s členom 8(1), obveščeni o sistemih jemanja nazaj, mrežah ponovne uporabe in popravil, priznanih izvajalcih dejavnosti priprave za ponovno uporabo, sistemih za zbiranje odpadkov in preprečevanje smetenja, ki so na voljo. Države članice tudi sprejmejo ukrepe, ki bi imetnike odpadkov spodbudili, da prevzamejo odgovornost za dostavo odpadkov v obstoječe sisteme ločenega zbiranja odpadkov, zlasti na podlagi ekonomskih spodbud ali, po potrebi, predpisov.

Predlog spremembe    133

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo jasno določeno območje delovanja z vidika geografske pokritosti ter proizvodov in materialov, ki jih zajemajo;

(a)  imajo jasno določeno območje delovanja z vidika geografske pokritosti ter proizvodov in materialov, ki jih zajemajo, na podlagi območja prodaje in brez omejitve teh območij na ozemlja, kjer je zbiranje in ravnanje z odpadki dobičkonosno;

Predlog spremembe    134

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  imajo na voljo potrebna operativna in finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;

(b)  imajo na voljo potrebna operativna in/ali finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;

Predlog spremembe    135

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  finančnih prispevkih proizvajalcev,

  – v okviru skupnih shem, finančnem prispevku proizvajalcev na prodano enoto ali tono proizvoda, danega na trg;

Predlog spremembe    136

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki.

  v okviru skupnih shem, postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki;

Predlog spremembe    137

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  izpolnjevanju ciljev preprečevanja odpadkov in ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1.

Opomba: Alinei 1 in 3 točke (d) ostaneta enaki kot v predlogu Komisije.

Predlog spremembe    138

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če so ustanovljene organizacije za skupno izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca, države članice zagotovijo, da sedanji ali prihodnji izvajalci teh organizacij niso njihovi posredni ali neposredni člani ali lastniki.

Obrazložitev

Zgolj specifikacija jasne dodelitve odgovornosti, ki je potrebna v skladu z alineo 1 člena 8a(1) predloga direktive v zvezi z ravnanjem z odpadki, prinaša malo koristi. Ne preprečuje okoljsko in ekonomsko neproduktivnih navzkrižij interesov ali izkrivljanj konkurence v sistemih razširjene odgovornosti proizvajalca. Take okoliščine, ki niso niti naključne niti nenavadne, zgolj izražajo gospodarske interese močnih udeležencev na trgu ter povzročajo čezmerne stroške za proizvajalce, slabijo konkurenco na trgih odpadkov in celo negativno vplivajo na recikliranje.

Predlog spremembe    139

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a)  pokrijejo celotne stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije, vključno s:

a)  pokrijejo naslednje stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije:

–  stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja in predelave, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov;

 

–  stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja, prevoza in predelave, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov;

 

Predlog spremembe    140

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti možnosti njihove ponovne uporabe in recikliranja;

(b)  v okviru skupnih shem se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti njihova trajnost, možnosti popravila, ponovne uporabe in recikliranja ter vsebnost nevarnih snovi, in sicer na podlagi pristopa življenjskega cikla in v skladu z zahtevami, ki jih nalaga ustrezna zakonodaja Unije, ter, kadar so na voljo, na podlagi usklajenih meril, da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga;

Predlog spremembe    141

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 4 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  temeljijo na optimiziranih stroških storitev, kadar so javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki odgovorni za izvajanje operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca.

(c)  temeljijo na optimiziranih stroških storitev, kadar so javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki odgovorni za izvajanje operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca. Optimizirani stroški storitev so pregledni in odražajo stroške, ki jih utrpijo javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki pri izvajanju operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca.

Predlog spremembe    142

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke.

Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, tudi v primeru prodaje na daljavo, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke.

Predlog spremembe    143

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če na ozemlju države članice v imenu proizvajalcev obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca izvaja več organizacij, država članica ustanovi neodvisen organ za nadzorovanje izvajanja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca.

Države članice imenujejo ali ustanovijo neodvisen organ za nadzorovanje izvajanja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca in zlasti za preverjanje, ali organizacije, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca, izpolnjujejo zahteve iz te direktive.

Predlog spremembe    144

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice vzpostavijo platformo za zagotavljanje rednega dialoga med deležniki, vključenimi v izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno z zasebnimi ali javnimi izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalnimi oblastmi in, če je ustrezno, priznanimi izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo.

6.  Države članice imenujejo ali vzpostavijo platformo za zagotavljanje rednega dialoga med vsemi deležniki, vključenimi v izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno s proizvajalci in distributerji, zasebnimi ali javnimi izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki, akterji socialnega gospodarstva, lokalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe in, če je ustrezno, mrežami za popravila in ponovno uporabo ter priznanimi izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo.

Predlog spremembe    145

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„-1.   Države članice si, da bi prispevale k preprečevanju nastajanja odpadkov, prizadevajo, da se dosežejo najmanj naslednji cilji:

 

(a)  znatno zmanjšanje nastajanja odpadkov;

 

(b)  prekinitev povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo;

 

(c)   postopna nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive;

 

(d)  cilj zmanjšanja živilskih odpadkov v Uniji za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 glede na raven iz leta 2014;

 

(e)  cilj zmanjšanja morskih odpadkov v Uniji za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 glede na raven iz leta 2014.“;

Predlog spremembe    146

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Ti ukrepi:

1.  Države članice za namene doseganja ciljev iz odstavka -1 sprejmejo vsaj naslednje ukrepe:

–  spodbujajo uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče popraviti in reciklirati;

–  spodbujajo in podpirajo modele trajnostne potrošnje in proizvodnje ter uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče preprosto deliti, ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati;

 

  odvračajo od dajanja proizvodov z načrtovanim zastaranjem na trg;

–  opredeljujejo ciljne proizvode, ki so glavni viri surovin, ki so zelo pomembne za gospodarstvo Unije in katerih dobava je povezana z visokim tveganjem, da se prepreči, da bi ti materiali postali odpadek;

–  opredeljujejo ciljne proizvode, ki so glavni viri surovin, ki so zelo pomembne za gospodarstvo Unije in katerih dobava je povezana z visokim tveganjem, da se prepreči, da bi ti materiali postali odpadek;

–  spodbujajo vzpostavitev sistemov za spodbujanje dejavnosti ponovne uporabe, zlasti v zvezi z električno in elektronsko opremo, tekstilom in pohištvom;

  spodbujajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov, kadar to koristi okolju, in podpirajo vzpostavitev sistemov za spodbujanje dejavnosti popravila, ponovne uporabe, ponovne izdelave in obnove proizvodov iz člena 9a;

–  zmanjšujejo nastajanje odpadkov v procesih, povezanih z industrijsko proizvodnjo, pridobivanjem mineralov ter gradnjo in rušenjem objektov, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik;

–  zmanjšujejo nastajanje odpadkov v procesih, povezanih z industrijsko proizvodnjo, proizvodnjo, pridobivanjem mineralov, gradnjo in rušenjem objektov, tudi s sredstvi, kot so revizije pred rušenjem, in v procesih, povezanih s trgovino in storitvami, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in primerov dobre prakse;

–  zmanjšujejo nastajanje živilskih odpadkov pri primarni pridelavi, obdelavi in proizvodnji, prodaji na drobno in distribuciji hrane ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih.

–  zmanjšujejo skupno nastajanje živilskih odpadkov;

 

  zmanjšujejo izgubo hrane v vsej verigi preskrbe s hrano, tudi pri primarni pridelavi, prevozu in spravilu;

 

  preprečujejo smetenje, in sicer tako, da opredeljujejo proizvode, ki so glavni viri smetenja v naravnem, tudi v morskem okolju, in sprejemajo ukrepe za zmanjšanje smetenja iz teh virov;

 

  zagotavljajo obveščanje potrošnikov in izvajalcev predelave odpadkov o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v verigi preskrbe s hrano;

 

  razvijajo in podpirajo komunikacijske kampanje za obveščanje o vprašanjih v zvezi z preprečevanjem nastajanja odpadkov in smetenja.

Predlog spremembe    147

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede količine komunalnih odpadkov, ki so odstranjeni ali uporabljeni za energijsko predelavo, na prebivalca.

2.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede količine proizvedenih komunalnih odpadkov in količine komunalnih odpadkov, ki so odstranjeni ali uporabljeni za energijsko predelavo, na prebivalca.

Predlog spremembe    148

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem kazalnikov za merjenje napredka pri zmanjševanju ustvarjanja odpadkov in izvajanju ukrepov iz odstavka 1 tega člena za preprečevanje nastajanja odpadkov. Navedeni delegirani akti se sprejmejo najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    149

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov tako, da merijo količine živilskih odpadkov v skladu z metodologijami, določenimi v skladu s odstavkom 4.

3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov tako, da merijo stopnje živilskih odpadkov na podlagi skupne metodologije. Komisija do 31. decembra 2017 sprejme delegirani akt v skladu s členom 38a, s katerim dopolni to direktivo, in sicer tako, da določi metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti, za zagotavljanje enotnega merjenja stopenj živilskih odpadkov. V tej metodologiji se upoštevajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov z donacijami ali drugimi načini za preprečevanje spreminjanja hrane v odpadke.

Predlog spremembe    150

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja morskih odpadkov s kopnega tako, da merijo stopnje teh odpadkov na podlagi skupne metodologije. Komisija do 31. decembra 2017 sprejme delegirani akt v skladu s členom 38a, s katerim določi metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti, za zagotavljanje enotnega merjenja stopenj morskih odpadkov s kopnega.

Predlog spremembe    151

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija do 31. decembra 2018 preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede preprečevanja nastajanja odpadkov, in sicer na podlagi skupnega kazalnika, ki se izračuna glede na skupno količino nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca. Komisija v ta namen pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    152

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi kazalnike za merjenje splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi skupno metodologijo, vključno minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj živilskih odpadkov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).

črtano

Predlog spremembe    153

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Evropska agencija za okolje vsako leto objavi poročilo, v katerem predstavi razvoj dogodkov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v vsaki državi članici in Uniji kot celoti, vključno s prekinitvijo povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo ter prehodom na bolj krožno gospodarstvo.

črtano

Predlog spremembe    154

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Ponovna uporaba

 

1.   Države članice spodbujajo vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo dejavnosti ponovne uporabe in podaljšanja življenjske dobe proizvodov, če kakovost in varnost proizvodov nista oporečni.

 

2.  Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov, predvsem tistih, ki vsebujejo znatne količine kritičnih surovin. Ti ukrepi lahko vključujejo spodbujanje ustanovitve in podpore priznanih mrež za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in sistemov vračanja/polnjenja ter spodbujanje ponovne izdelave, obnove in spremembe namena proizvodov.

 

Države članice uporabijo ekonomske instrumente in ukrepe ter lahko določijo količinske cilje.

 

3.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da bi izvajalcem dejavnosti priprave za ponovno uporabo omogočile dostop do priročnikov z navodili, nadomestnih delov, tehničnih informacij ali katerih koli drugih instrumentov, opreme ali programske opreme, ki jo potrebujejo za pripravo rabljenih proizvodov za ponovno uporabo, brez poseganja v pravice intelektualne lastnine.“;

Predlog spremembe    155

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9b

 

Platforme za izmenjave

 

1. Komisija dejavno spodbuja platforme za izmenjave kot poslovni model. Komisija ustvari močno povezavo med temi platformami in novimi smernicami za sodelovalno gospodarstvo ter preuči vse možne ukrepe za zagotavljanje spodbud za te platforme, vključno z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, javnim naročanjem in okoljsko primerno zasnovo.

 

2. Države članice podpirajo vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo platforme za izmenjave v vseh sektorjih.“;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je podkrepiti predlagano besedilo Komisije. Izmenjava proizvodov kot storitev je verjetno poslovni model z največjim potencialom za povečanje učinkovitosti rabe virov. Nekatere platforme za izmenjave so že konkurenčne zaradi pametne uporabe spletne tehnologije, vendar bi jih lahko na splošno razširili z vladnimi spodbudami.

Predlog spremembe    156

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 10 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(9c)  Člen 10(2) se nadomesti z naslednjim:

2.   Kadar je to potrebno zaradi skladnosti z odstavkom 1 in zaradi poenostavitve ali izboljšanja predelave, se odpadki zbirajo ločeno, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo, in se ne mešajo z drugimi odpadki ali drugim materialom z drugačnimi lastnostmi.

„2.  Zaradi skladnosti z odstavkom 1 in zaradi poenostavitve ali izboljšanja predelave, se odpadki zbirajo ločeno in se ne mešajo z drugimi odpadki ali drugim materialom z drugačnimi lastnostmi.“

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice izločijo redko poseljena območja, za katera je dokazano, da ločeno zbiranje ne zagotavlja najboljšega skupnega okoljskega rezultata, ob upoštevanju koncepta življenjskega kroga.

 

Države članice obvestijo Komisijo o svoji nameri o uporabi tega odstopanja. Komisija to obvestilo pregleda in oceni, ali je odstopanje upravičeno, pri tem pa upošteva cilje te direktive. Če Komisija v devetih mesecih od prejema obvestila odstopanju ne nasprotuje, se šteje, da je uporaba odstopanja dovoljena. Če Komisija odstopanju nasprotuje, sprejme odločitev in o tem ustrezno obvesti državo članico.“;

Predlog spremembe    157

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d)  V členu 10 se doda naslednji odstavek:

 

„2a.    Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se odpadki, ki so bili zbrani ločeno v skladu s členom 11(1) in členom 22, ne sprejmejo v sežigalnicah, z izjemo ostankov pri sortiranju teh odpadkov.“;

Obrazložitev

V skladu s stališčem, ki ga je Evropski parlament sprejel 9. julija 2015 v svoji resoluciji o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo, in v skladu s tem, kar je navedeno v sedmem okoljskem akcijskem programu, bi bilo treba določiti omejitve pri uporabi sežigalnic za odpadke, neprimerne za recikliranje.

Predlog spremembe    158

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 e (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9e)  V členu 10 se doda naslednji odstavek:

 

„2b.  Države članice po potrebi sprejmejo potrebne ukrepe za dekontaminacijo nevarnih snovi pred predelavo.“;

Obrazložitev

Države članice bi morale upoštevati možnost dekontaminacije nevarnih odpadkov pred predelavo, da bi zagotovili, da v recikliranih odpadkih ne bo snovi, nevarnih za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe    159

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka -a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  naslov se nadomesti z naslednjim:

Ponovna uporaba in recikliranje

Priprava za ponovno uporabo in recikliranje“

Obrazložitev

Ponovna uporaba je postopek obdelave, ki zadeva proizvode in preprečevanje nastajanja odpadkov. Zato jo je treba obravnavati kot poseben ukrep za preprečevanje nastajanja odpadkov. Priprava za ponovno uporabo pa je postopek predelave odpadkov.

Predlog spremembe    160

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice po potrebi sprejmejo ukrepe za spodbujanje priprave za ponovno uporabo, zlasti s spodbujanjem vzpostavitve in podporo mrežam za ponovno uporabo in popravila ter z olajšanjem dostopa takšnih omrežij do zbirnih mest za odpadke in spodbujanjem uporabe ekonomskih instrumentov, meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov.

1.  Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje priprave za ponovno uporabo, med drugim z olajšanjem vzpostavitve in priznavanjem izvajalcev in mrež dejavnosti priprave za ponovno uporabo, zlasti tistih, ki delujejo kot socialna podjetja, in sicer z olajšanjem dostopa takšnih priznanih izvajalcev in mrež do zbirnih mest za odpadke ter spodbujanjem uporabe ekonomskih instrumentov, meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov.

Predlog spremembe    161

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in v ta namen vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo ter če je primerno za doseganje potrebnih standardov kakovosti za zadevne sektorje recikliranja in za doseganje ciljev iz odstavka 2..

Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in v ta namen vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov iz člena 10(2) za doseganje potrebnih standardov kakovosti za zadevne sektorje recikliranja.

Predlog spremembe    162

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 1 se vstavi naslednji pododstavek:

 

„Države članice uporabijo ustrezne regulativne in ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe sekundarnih surovin.“;

Predlog spremembe    163

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) v odstavku 1 se vstavi naslednji pododstavek:

 

„Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega sortiranja mešanih odpadkov.“;

Obrazložitev

Kljub ločenemu zbiranju se velika količina odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, še vedno odvrže med mešane odpadke zaradi pomanjkljive infrastrukture na redko poseljenih območjih, napak pri sortiranju odpadkov v gospodinjstvu ali drugih razlogov. Z visokokakovostnim recikliranjem, zlasti optičnim sortiranjem, je mogoče veliko količino materialov ločiti od ostanka odpadkov in jo nato reciklirati ter predelati v sekundarne surovine.

Predlog spremembe    164

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ac)  v odstavku 1 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V skladu s členom 10(2) se do leta 2015 vzpostavi ločeno zbiranje vsaj za: papir, kovine, plastiko in steklo.“

„V skladu s členom 10(2) se do leta 2015 vzpostavi ločeno zbiranje vsaj za: papir, kovine, plastiko in steklo. Poleg tega države članice do leta 2020 vzpostavijo sisteme obveznega ločenega zbiranja tekstila.“;

Predlog spremembe    165

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje sistemov za sortiranje gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov ter vsaj za: les, granulat, kovino, steklo in mavec.

„Države članice sprejmejo ukrepe za zagotavljanje sortiranja gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov ter vsaj za: les, mineralne frakcije (beton, opeke, ploščice in keramika), kovino, plastiko, sadro, steklo in mavec. Države članice lahko uporabijo ukrepe iz Priloge IVa.

 

Države članice spodbujajo revizije pred rušenjem, da bi zmanjšale vsebnost onesnaževal ali drugih neželenih snovi v gradbenih odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov, s čimer prispevajo k visokokakovostnem recikliranju.

Predlog spremembe    166

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  V odstavku 1 se vstavi naslednji pododstavek:

 

„Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje sistemov za sortiranje odpadkov iz trgovine in industrije vsaj za: kovino, plastiko, papir in karton, biološke odpadke, steklo in les.“;

Obrazložitev

Odpadki iz trgovine in industrije so velik tok odpadkov. Države članice bi morale sprejeti tudi ukrepe za sortiranje odpadkov iz trgovine in industrije za lažje recikliranje.

Predlog spremembe    167

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  uvodni del odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

Da bi izpolnili cilje te direktive in naredili korak k evropski družbi recikliranja z visoko stopnjo učinkovitosti virov, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, namenjene doseganju naslednjih ciljev:

„Da bi izpolnili cilje te direktive in naredili korak k evropskemu krožnemu gospodarstvu z visoko stopnjo učinkovitosti virov, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, namenjene doseganju naslednjih ciljev:“;

Predlog spremembe    168

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)   do leta 2025 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 60 % skupne teže;“;

(c)   do leta 2025 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 60 % skupne teže nastalih komunalnih odpadkov, pri čemer se najmanj 3% vseh komunalnih odpadkov pripravi za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    169

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  do leta 2030 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 65 % skupne teže.

(d)   do leta 2030 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 70% skupne teže nastalih komunalnih odpadkov, pri čemer se najmanj 5 % vseh komunalnih odpadkov pripravi za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    170

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Estoniji, Grčiji, Hrvaški, Latviji, Malti, Romuniji in Slovaški se lahko da na voljo dodatnih pet let za uresničitev ciljev iz odstavka 2(c) in (d). Država članica obvesti Komisijo o svoji nameri o uporabi te določbe najpozneje 24 mesecev pred iztekom zadevnih rokov iz odstavka 2(c) in (d). V primeru podaljšanja roka država članica sprejme potrebne ukrepe za povečanje priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje na najmanj 50 % do leta 2025 in najmanj 60 % do leta 2030.

3.  Država članica lahko zaprosi za petletno podaljšanje roka, da bi lahko dosegla cilj iz točke (c) odstavka 2, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 

(a)   v letu 2013 je pripravila za ponovno uporabo in reciklirala manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov; ter

 

(b)  ni vključena na seznam držav članic, za katere obstaja tveganje, da ne bodo dosegle cilja priprave vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025, ustanovljen v skladu s točko (b) člena 11b(2).

 

Država članica prošnjo za pridobitev tovrstnega podaljšanja predloži Komisiji najpozneje 24 mesecev pred rokom, določenim v točki (c) odstavka 2, vendar ne pred objavo poročila iz člena 11b o doseganju cilja, določenega v tem odstavku.

Obrazložitev

Države članice, v katerih je bila leta 2013 stopnja recikliranja nižja od 20 %, lahko Komisijo prosijo za odložitev za obdobje petih let, da bi dosegle različne cilje recikliranja, določene na ravni EU. To pa ne pomeni določitve novih, posebnih ciljev, drugačnih od drugih držav članic, ampak le časovno odložitev, ob upoštevanju določenih pogojev.

Predlog spremembe    171

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obvestilu mora biti priložen načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s cilji do novega roka. Ta načrt mora vsebovati tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.

Prošnji za podaljšanje se priloži načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s ciljem do novega roka. Ta načrt se pripravi na podlagi ocene obstoječih načrtov ravnanja z odpadki in vsebuje tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.

 

Poleg tega načrt iz tretjega pododstavka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:

 

(a)   uporablja primerne ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki iz člena 4(1) te direktive;

 

(b)   iz njega je razvidna učinkovita in uspešna uporaba strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih ukrepov v obliki dokazljivih dolgoročnih naložb, ki financirajo razvoj infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za uresničitev ustreznih ciljev;

 

(c)   zagotavlja kakovostne statistične podatke in vsebuje jasne napovedi glede zmogljivosti za ravnanje z odpadki in oddaljenosti od ciljev, kot je določeno v členu 11(2) te direktive, členu 6(1) Direktive 94/62/ES ter členu 5(2a), (2b) in (2c) Direktive 1999/31/ES;

 

(d)  določa programe preprečevanja nastajanja odpadkov iz člena 29 te direktive.

 

Komisija oceni, ali so zahteve iz točk (a) do (d) četrtega pododstavka izpolnjene. Če Komisija ne poda pripomb na predloženi načrt v petih mesecih od datuma njegovega prejema, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.

 

Če Komisija poda pripombe na predloženi načrt, od zadevne države članice zahteva, da v dveh mesecih od prejema pripomb predloži revidiran načrt.

 

Komisija revidirani načrt oceni v dveh mesecih od njegovega prejema ter pisno odobri ali zavrne prošnjo za podaljšanje roka. Če Komisija ne sprejme odločitve v navedenem roku, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.

 

Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o svojih odločitvah v dveh mesecih od njihovega sprejetja.

 

Če se odobri podaljšanje iz prvega pododstavka, vendar država članica ne pripravi vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025, se to podaljšanje šteje za samodejno preklicano.

Obrazložitev

Države članice, ki so leta 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov, lahko Evropsko komisijo zaprosijo za dodatnih pet let za izpolnitev ciljev glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenih za leti 2025 in 2030. Zainteresirane države članice morajo za pridobitev te odložitve predložiti načrt izvajanja, ki ga Komisija oceni pa podlagi posebnih meril, ter doseči vmesne cilje glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje.

Predlog spremembe    172

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.   Država članica lahko zaprosi za petletno podaljšanje roka, da bi dosegla cilj iz točke (d) odstavka 2, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 

(a)   izpolnjuje pogoje iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 3; ter

 

(b)   ni vključena na seznam držav članic, za katere obstaja tveganje, da ne bodo dosegle cilja priprave vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2030, ustanovljen v skladu s točko (b) člena 11b(2).

 

Država članica, da bi zaprosila za pridobitev podaljšanja iz prvega pododstavka tega člena, predloži Komisiji prošnjo v skladu z odstavkom 3 tega člena najpozneje 24 mesecev pred rokom, določenim v točki (d) odstavka 2 tega člena, vendar ne pred objavo poročila iz člena 11b o doseganju cilja, določenega v tem odstavku.

 

Če se takšno podaljšanje odobri, vendar država članica ne pripravi vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2030, se to podaljšanje šteje za samodejno preklicano.

Predlog spremembe    173

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 2(d), da po potrebi okrepi cilje in preuči možnost določitve ciljev za druge tokove odpadkov. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 2(d), da ga po potrebi okrepi, pri tem pa upošteva primere dobre prakse in ukrepe, ki jih za doseganje cilja uporabljajo države članice. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Možnost, da bi Komisija preučila določitev ciljev glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje za vrste odpadkov, ki niso komunalni, je že zajeta v odstavkih 4a in 4b, rok za to pa je prestavljen na leto 2018.

Predlog spremembe    174

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki se uporabljajo za odpadke iz komercialnih dejavnosti, nenevarne industrijske odpadke in druge tokove odpadkov. Komisija v ta namen do 31. decembra 2018 pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Komunalni odpadki predstavljajo samo 7 do10-odstotni delež vseh odpadkov, ki nastanejo v Evropski uniji, zato je treba preučiti možnost, da bi za industrijske odpadke in odpadke iz komercialnih dejavnosti določili podobne cilje kot za komunalne odpadke in tako spodbudili prehod na krožno gospodarstvo.

Predlog spremembe    175

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Komisija preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki bi se uporabljali za gradbene odpadke in odpadke pri rušenju objektov. Komisija v ta namen do 31. decembra 2018 pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov predstavljajo približno tretjino odpadkov, proizvedenih v EU. Zato bi morala Evropska komisija preučiti možnost, da bi poleg že določenih ciljev glede recikliranja in priprave za ponovno uporabo za leto 2020 določili tudi cilje za leti 2025 in 2030.

Predlog spremembe    176

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter 11(3):

1.  Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter 11(3):

(a)  se teža recikliranih komunalnih odpadkov razume kot teža odpadkov, vnesenih v končni postopek recikliranja;

(a)  se teža recikliranih komunalnih odpadkov izračuna kot teža odpadkov, vnesenih v končni postopek recikliranja v danem letu;

(b)  se teža komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, razume kot teža komunalnih odpadkov, ki jih je predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katerimi so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;

(b)  se teža komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, izračuna kot teža komunalnih odpadkov, ki jih je v danem letu predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katerimi so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;

(c)  države članice lahko vključijo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki so jih za ponovno uporabo pripravili priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za izračun prilagojene stopnje komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, in recikliranih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju teže proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo, države članice uporabijo verificirane podatke, ki jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in enačbo iz Priloge VI.

 

Predlog spremembe    177

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija do 31. decembra 2018 od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj na podlagi primerov najboljše razpoložljive prakse razvijejo evropske standarde kakovosti za odpadne materiale, ki vstopajo v končni postopek recikliranja, in za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.

Predlog spremembe    178

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(b) (c) in (c) in Priloge IV, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(a) in (b), Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in izvajalcev dejavnosti končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

Obrazložitev

Komisija mora določiti minimalne zahteve glede kakovosti in delovanja izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in recikliranje, da bi zagotovila sekundarne surovine z visokimi standardi kakovosti.

Predlog spremembe    179

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se teža izhodnih količin iz katere koli dejavnosti sortiranja lahko sporoči kot teža recikliranih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da:

3.  Države članice zagotovijo, da se vodijo evidence o teži proizvodov in materialov pri izhodu (izhodne količine) iz obrata za predelavo ali recikliranje/pripravo za ponovno uporabo.

(a)  se takšni izhodni odpadki pošljejo v končni postopek recikliranja,

 

(b)  je teža materialov ali snovi, ki se ne pošljejo v končni postopek recikliranja in se odstranijo ali se uporabijo za energijsko predelavo, manjša od 10 % skupne teže, ki se sporoči kot reciklirana.

 

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji, sprejeti 9. julija 2015, o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo pozval, naj določitev ciljev za pripravo na ponovno uporabo in recikliranje poteka z enotno usklajeno metodo v vseh državah članicah na podlagi učinkovite metode poročanja, ki bo preprečevala, da se odloženi odpadki (na odlagališče ali v sežig) navedejo kot reciklirani.

Predlog spremembe    180

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti komunalnih odpadkov, da zagotovijo, da so pogoji iz odstavka 3(a) in (b) izpolnjeni. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4), tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih.

4.  Države članice v skladu z odstavkom 2 vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti komunalnih odpadkov, da zagotovijo skladnost s pravili iz odstavka 1. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4), tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih. Države članice obvestijo Komisijo o metodi, izbrani za nadzor kakovosti in sledljivosti.

Predlog spremembe    181

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 11(2)(c) in (d) in člena 11(3) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežganih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti.

5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3) doseženi, lahko države članice, po tem, ko je Komisija sprejela delegirani akt iz odstavka 6 tega člena, upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežganih ali sosežganih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti in da so odpadki bili ločeni pred sežigom ali da je izpolnjena obveznost, da se vzpostavi ločeno zbiranje za papir, kovino, steklo in biološke odpadke.

Obrazložitev

Da se zagotovijo usklajena in jasna pravila na ravni EU, mora Komisija določiti skupno metodologijo, preden lahko države članice kot recikliranje štejejo recikliranje železa, do česar je prišlo v kombinaciji s sežiganjem.

Predlog spremembe    182

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Da se zagotovijo usklajeni pogoji za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine.

6.  Da se zagotovijo usklajeni pogoji za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja ali sosežiganja, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine.

Obrazložitev

Da se zagotovijo usklajena in jasna pravila na ravni EU, mora Komisija določiti skupno metodologijo, preden lahko države članice kot recikliranje štejejo recikliranje železa, do česar je prišlo v kombinaciji s sežiganjem.

Predlog spremembe    183

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje pripravi poročila o napredku pri doseganju ciljev iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3), in sicer najpozneje tri leta pred iztekom posameznega roka iz navedenih določb.

1.  Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje pripravi poročila o napredku pri doseganju ciljev iz člena 11(2)(c) in (d), člena 11(3) in (3a) ter člena 21(1a), in sicer najpozneje tri leta pred iztekom posameznega roka iz navedenih določb.

Predlog spremembe    184

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 b – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  primere najboljše prakse, ki se uporabljajo po vsej Uniji in bi lahko služili kot smernice za napredovanje pri uresničevanju ciljev.

Predlog spremembe    185

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12

Direktiva 2008/98/ES

Člen 11 b – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kjer je treba, poročila iz odstavka 1 obravnavajo izvrševanje drugih zahtev iz te direktive, kot je napovedovanje doseganja ciljev iz programov za preprečevanje nastajanja odpadkov iz člena 29 ter odstotek in količina komunalnih odpadkov na osebo, ki so namenjeni za obdelavo in energijsko predelavo.

Obrazložitev

Če Komisija meni, da je potrebno, se v okviru zgodnjega opozarjanja pripravi analiza o drugih pomembnih vidikih ravnanja z odpadki v določeni državi članici.

Predlog spremembe    186

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)   V členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

„1a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se do leta 2030 količina odstranjenih komunalnih odpadkov zmanjša na največ 10 % skupne količine proizvedenih komunalnih odpadkov.“;

Predlog spremembe    187

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b)   V členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

„1b.  Komisija pregleda dejavnosti odstranjevanja iz Priloge I. Ob upoštevanju tega pregleda sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to direktivo in v katerih določi tehnična merila in operativne postopke za dejavnosti odstranjevanja D2, D3, D4, D6, D7 in D12. S temi delegiranimi akti se po potrebi uvede prepoved dejavnosti odstranjevanja, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 13.“;

Predlog spremembe    188

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 12 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c)  V členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

„1c. Države članice sprejmejo posebne ukrepe za preprečevanje neposrednega in posrednega odstranjevanja odpadkov v morsko okolje. Države članice najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive in vsaki dve leti po tem datumu Komisiji sporočijo ukrepe, sprejete za izvajanje tega odstavka. Na podlagi teh informacij Komisija v roku šestih mesecev objavi dvoletno poročilo.

 

Komisija sprejme izvedbene akte za določitev oblik in kazalnikov za izvajanje tega odstavka. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).“;

Predlog spremembe    189

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d)  V členu 15 se doda naslednji odstavek:

 

„4a.   V skladu z Direktivo 2014/24/EU lahko države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so pri postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, ki ga izvedejo organi lokalnih skupnosti in organizacije, ki v imenu proizvajalca proizvodov izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca, uporabljene socialne določbe, da se podpre vloga socialnih in solidarnostnih podjetij in platform.“;

Predlog spremembe    190

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 e (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 18 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12e)  Člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:

3.  V skladu z merili tehnične in ekonomske izvedljivosti se v primeru mešanja nevarnih odpadkov v nasprotju z odstavkom 1 izvede ločevanje, kjer je to mogoče in potrebno, za izpolnitev pogojev iz člena 13.

„3.   V primeru mešanja nevarnih odpadkov v nasprotju z odstavkom 1, države članice brez poseganja v člen 36 zagotovijo, da se ločevanje izvede, kjer je tehnično izvedljivo.

 

Kadar ločevanje ni tehnično izvedljivo, se zmešani odpadki obdelajo v obratu z dovoljenjem za obdelavo tovrstne mešanice in njenih individualnih sestavin.“;

Obrazložitev

Določiti je treba jasne posledice za nezakonite mešanice nevarnih odpadkov. Brez poseganja v kazni v skladu s členom 36, je treba, kadar se prepoved mešanja ne spoštuje, zagotoviti ločevanje, kadar je tehnično izvedljivo. Če to izvedljivo, je treba zagotoviti obdelavo v ustreznem obratu.

Predlog spremembe    191

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 f (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12f)  V členu 20 se vstavi naslednji pododstavek:

 

„Države članice do 1. januarja 2020 vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja in sprejemanja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in tako zagotovijo, da se pravilno obdelajo in ne kontaminirajo drugih tokov komunalnih odpadkov.“;

Predlog spremembe    192

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 g (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 20 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12g)  V členu 20 se vstavi naslednji odstavek:

 

„1b.  Komisija do ... [18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive] oblikuje smernice, ki bodo državam članicam pomagale pri zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in ravnanju z njimi ter jim olajšale opravljanje te dejavnosti.“;

Predlog spremembe    193

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 h (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 21 – odstavek 1 – točka h

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12h)  V členu 21(1) se točka a nadomesti z naslednjim:

(a)  odpadna olja zbirajo ločeno, kadar je to tehnično izvedljivo;

(a)   odpadna olja zbirajo ločeno;“;

Predlog spremembe    194

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 i (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 21 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12i)  V členu 21 se točka c nadomesti z naslednjim:

(c)   kadar je to tehnično izvedljivo in ekonomsko smiselno, odpadna olja z različnimi lastnostmi ne mešajo, ter da se odpadna olja ne mešajo z drugimi vrstami odpadkov ali snovmi, če to mešanje ovira njihovo obdelavo.

(c)  odpadna olja z različnimi lastnostmi ne mešajo ter da se odpadna olja ne mešajo z drugimi vrstami odpadkov ali snovmi, če to mešanje ovira njihovo regeneracijo.“;

Predlog spremembe    195

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 j (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12j) V členu 21 se doda naslednji odstavek:

 

„1a.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se bo do leta 2025 regeneracija odpadnih olj povečala na najmanj 85 % skupne teže odpadnih olj.

 

Odpadna olja, ki se pošljejo v drugo državo članico za namene regeneracije, se lahko količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja cilja, prištejejo samo v državi članici, kjer so bila zbrana, in če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 glede čezmejnih pošiljk nevarnih odpadkov.

 

Odpadna olja, izvožena iz Unije za regeneracijo, pripravo na ponovno uporabo ali recikliranje, se lahko količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja cilja, prištejejo samo v državi članici, kjer so bila zbrana, če v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 izvoznik lahko dokaže, da je pošiljka skladna z zahtevami navedene uredbe in da je bila regeneracija odpadnih olj zunaj Unije izvedena pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz ustrezne okoljske zakonodaje Unije.“;

Predlog spremembe    196

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 k (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 21 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12k) Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:

2.  Za namene ločenega zbiranja odpadnih olj in njihove ustrezne obdelave lahko države članice v skladu z nacionalnimi okoliščinami uporabijo dodatne ukrepe, kot so tehnične zahteve, odgovornost proizvajalca, ekonomski instrumenti ali prostovoljni dogovori.

„2.  Za izpolnjevanje obveznosti iz odstavkov 1 in 1a lahko države članice v skladu z nacionalnimi okoliščinami uporabijo dodatne ukrepe, kot so tehnične zahteve, odgovornost proizvajalca, ekonomski instrumenti ali prostovoljni dogovori.“;

Predlog spremembe    197

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 l (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 21 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(12l) Člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:

3.  Če za odpadna olja v skladu z nacionalno zakonodajo veljajo zahteve za regeneracijo, lahko države članice predpišejo, da se takšna odpadna olja regenerirajo, če je to tehnično izvedljivo, in, kadar se uporablja člen 11 ali 12 Uredbe (ES) št. 1013/2006, omejijo čezmejne pošiljke odpadnih olj s svojega ozemlja v naprave za sežig ali sosežig, da bi se dalo prednost regeneraciji odpadnih olj.

3.   Kadar se uporablja člen 11 ali 12 Uredbe (ES) št. 1013/2006, države članice lahko omejijo čezmejne pošiljke odpadnih olj s svojega ozemlja v naprave za sežig ali sosežig, da bi dale prednost regeneraciji odpadnih olj.“;

Predlog spremembe    198

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2008/98/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo ločeno zbiranje bioloških odpadkov, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo ter če je ustrezno, da se zadosti zadevnim standardom kakovosti za kompost in doseže cilje iz člena 11(2)(a), (c) in (d) ter člena 11(3).

1.   Države članice v skladu s členom 10(2) zagotovijo ločeno zbiranje bioloških odpadkov pri izvoru.

Obrazložitev

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov mora biti obvezno, da se prepreči kontaminacija s suhimi odpadki in spodbuja predelava organskih snovi za pridelavo komposta, pregnitega blata in bioplina. Ločeno zbiranje odpadkov omogoča odpiranje trga za visokokakovostno recikliranje ter dosego visokih stopenj recikliranja. Uvedba tehničnih, okoljskih in finančnih omejitev je omogočila številne izjeme, tako da je to načelo postalo neizvedljivo. Obveznost ločenega zbiranja ne bi smela izključevati možnosti ohranitve ali organizacije sistemov kompostiranja v gospodinjstvu.

Predlog spremembe    199

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2008/98/ES

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Države članice spodbujajo kompostiranje v gospodinjstvu.

Predlog spremembe    200

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2008/98/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrebi in v skladu s členoma 4 in 13 sprejmejo ukrepe za spodbujanje:

2.   Države članice v skladu s členoma 4 in 13 sprejmejo ukrepe, vključno s sledljivostjo in shemami za zagotavljanje kakovosti, s katerimi zagotovijo organsko recikliranje bioloških odpadkov na način, ki izpolnjuje visoko raven varstva okolja, in katerih izhodna količina dosega ustrezne visoke standarde kakovosti.

(a)  recikliranja, vključno s kompostiranjem, in razgradnje bioloških odpadkov;

 

(b)  obdelave bioloških odpadkov na način, ki izpolnjuje visoko raven varstva okolja;

 

(c)  uporabe okoljsko varnih materialov, pridobljenih iz bioloških odpadkov.“.

 

Predlog spremembe    201

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13

Direktiva 2008/98/ES

Člen 22 – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do 31. decembra 2018 predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a, da se uvedejo evropske kode odpadkov za komunalne biološke odpadke, ločene pri izvoru.

 

_______________

 

1a Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1).

Predlog spremembe    202

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(13a)  V členu 24 se točka b nadomesti z naslednjim:

(b)   predelave odpadkov.

(b)   predelave nenevarnih odpadkov.“;

Obrazložitev

Ko gre za predelavo nevarnih odpadkov, niso možne oprostitve izpolnjevanja zahtev za pridobitev dovoljenja.

Predlog spremembe    203

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2008/98/ES

Člen 26 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko pristojne organe oprostijo obveznosti vodenja registra tistih ustanov ali podjetij, ki letno zberejo in transportirajo 20 ton nenevarnih odpadkov ali manj.

Države članice lahko pristojne organe oprostijo obveznosti vodenja registra tistih ustanov ali podjetij, ki letno zberejo in transportirajo 20 ton nenevarnih odpadkov ali manj in 2 toni nevarnih odpadkov ali manj.

Obrazložitev

Da bi imela mala in srednja podjetja manj upravnega dela, bi bilo treba tudi za nevarne odpadke določiti prag za obveznost poročanja. V členu 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal je določen enak prag za nevarne odpadke, pod katerim poročanje ni potrebno. Oprostitev je sorazmerna, če primerjamo upravno delo, ki bi ga morala mala in srednja podjetja vložiti v poročanje.

Predlog spremembe    204

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14

Direktiva 2008/98/ES

Člen 26 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi prilagodi prag količine nenevarnih odpadkov.

črtano

Predlog spremembe    205

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 27 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za določitev minimalnih tehničnih standardov za dejavnosti obdelave, za katere se zahteva dovoljenje v skladu s členom 23, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko bili takšni minimalni standardi koristni z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja.

1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za določitev minimalnih tehničnih standardov za kakršno koli dejavnost obdelave, zlasti za ločeno zbiranje, sortiranje in recikliranje odpadkov, za katero se zahteva dovoljenje v skladu s členom 23, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko bili takšni minimalni standardi koristni z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja.

Obrazložitev

Opredeliti je treba minimalne operativne standarde za različne dejavnosti pri ravnanju z odpadki.

Predlog spremembe    206

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a – točka ii

Direktiva 2008/98/ES

Člen 28 – odstavek 3 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)   ukrepe za preprečevanje vseh oblik smetenja in za odstranjevanje vseh vrst smeti.

(f)   ukrepe za odpravljanje in preprečevanje vseh oblik smetenja in za odstranjevanje vseh vrst smeti.

Predlog spremembe    207

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a – točka ii a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 28 – odstavek 3 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia) doda se naslednja točka:

 

„(fa) ustrezne možnosti financiranja za lokalne organe za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov in razvoj optimalnih sistemov in infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov, da se izpolnijo cilji iz te direktive.“;

Predlog spremembe    208

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 28 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Načrti ravnanja z odpadki so usklajeni z zahtevami za načrtovanje ravnanja z odpadki iz člena 14 Direktive 94/62/ES, cilji iz člena 11(2) in (3) te direktive in zahtevami iz člena 5 Direktive 1999/31/ES.

5.  Načrti ravnanja z odpadki so usklajeni z zahtevami za načrtovanje ravnanja z odpadki iz člena 14 Direktive 94/62/ES, cilji iz člena 11(2) te direktive in zahtevami iz člena 5 Direktive 1999/31/ES.

Obrazložitev

Države članice, v katerih je bila leta 2013 stopnja recikliranja nižja od 20 %, lahko Komisijo prosijo za odložitev za obdobje petih let, da bi dosegle različne cilje recikliranja, določene na ravni EU. To pa ne pomeni določitve novih, posebnih ciljev, drugačnih od ciljev drugih držav članic, ampak le časovno odložitev, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Zato se črta odstavek 11(3).

Predlog spremembe    209

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice vzpostavijo programe preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerih so opredeljeni ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov v skladu s členi 1, 4 in 9.

1.   Da bi prispevale k doseganju ciljev iz člena 1, člena 4 in člena 9(-1), države članice vzpostavijo programe preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerih so opredeljeni najmanj ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov v skladu s členom 9(1).

Predlog spremembe    210

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Takšni programi se bodisi vključijo v načrte ravnanja z odpadki iz člena 28 ali po potrebi v druge programe na področju okoljske politike, ali pa delujejo kot ločeni programi. Če je takšen program vključen v načrt ravnanja z odpadki ali v druge programe, se ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov jasno opredelijo.

Takšni programi se bodisi vključijo v načrte ravnanja z odpadki iz člena 28 ali po potrebi v druge programe na področju okoljske politike, ali pa delujejo kot ločeni programi. Če je takšen program vključen v načrt ravnanja z odpadki ali v druge programe, se cilji in ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov jasno opredelijo.

Predlog spremembe    211

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 29 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab)  v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

2.  V programih, predvidenih v odstavku 1, se določijo cilji preprečevanja nastajanja odpadkov. Države članice opišejo obstoječe ukrepe za preprečevanje in ocenijo uporabnost primerov ukrepov, navedenih v Prilogi IV, ali drugih primernih ukrepov.

2.  V programih iz odstavka 1 države članice opišejo najmanj izvajanje ukrepov za preprečevanje iz člena 9(1) in njihov prispevek k doseganju ciljev iz člena 9(-1). Države članice po potrebi opišejo prispevek instrumentov in ukrepov iz Priloge IVa in ocenijo uporabnost primerov ukrepov iz Priloge IV ali drugih primernih ukrepov.

Predlog spremembe    212

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)   doda se naslednji odstavek:

 

„2a.  Države članice v okviru svojih programov za preprečevanje nastajanja odpadkov iz tega člena sprejmejo posebne programe za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov.“;

Predlog spremembe    213

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 30 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(17a)  Člen 30(2) se nadomesti z naslednjim:

2.   Evropska agencija za okolje je vabljena, da v svoja letna poročila vključi pregled napredka pri oblikovanju in izvajanju programov preprečevanja odpadkov.

2.   Evropska agencija za okolje vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem so opisani napredek, dosežen pri oblikovanju in izvajanju programov preprečevanja nastajanja odpadkov, ter dosežki pri uresničevanju ciljev iz programov preprečevanja nastajanja odpadkov v vsaki državi članici in Uniji kot celoti, vključno s prekinitvijo povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo ter prehodom na krožno gospodarstvo.“;

Predlog spremembe    214

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 35 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice vzpostavijo elektronski register ali usklajene registre za beleženje podatkov o nevarnih odpadkih iz odstavka 1, ki zajemajo celotno geografsko ozemlje zadevne države članice. Države članice lahko takšne registre vzpostavijo tudi za druge tokove odpadkov, zlasti tiste, v zvezi s katerimi so določeni cilji v zakonodaji Unije. Države članice uporabijo podatke o odpadkih, ki jih industrijski upravljavci sporočijo v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, vzpostavljenem na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 (*).

4.  Države članice vzpostavijo elektronski register ali usklajene registre oziroma uporabljajo že vzpostavljene elektronske ali usklajene registre za beleženje podatkov o nevarnih odpadkih iz odstavka 1, ki zajemajo celotno geografsko ozemlje zadevne države članice. Države članice takšne registre vzpostavijo najmanj za tokove odpadkov, v zvezi s katerimi so določeni cilji v zakonodaji Unije. Države članice uporabijo podatke o odpadkih, ki jih industrijski upravljavci sporočijo v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, vzpostavljenem na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 (*).

Obrazložitev

Da bi se omejile birokratske obveze, se državam članicam za beleženje podatkov o nevarnih odpadkih omogoči uporaba že obstoječih registrov. Registri se vzpostavijo za vrste odpadkov, v zvezi s katerimi so določeni cilji v zakonodaji Unije.

Predlog spremembe    215

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 11(2)(a) do (d) in člena 11(3) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.

1.  Države članice Komisiji sporočijo podatke v zvezi z napredkom pri doseganju ciljev iz člena 9(-1), člena 11(2)(a) do (d), člena 11(3) in (3a) ter člena 21 za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 6 tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo v zvezi s cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3) zajema podatke za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba skupno metodologijo za zbiranje podatkov, da bi izboljšali zanesljivost in primerljivost podatkov.

Predlog spremembe    216

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 9(4) Komisiji sporočijo vsako drugo leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku obdobja poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo zajema obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.

črtano

Predlog spremembe    217

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za preverjanje skladnosti s členom 11(2)(c) in (d) se količina komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, sporoči ločeno od količine recikliranih odpadkov.

Predlog spremembe    218

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.

5.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Dokler se ne sprejme delegirani akt iz odstavka 6, poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija v vsakem primeru oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, zatem pa vsaka tri leta.

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba skupno metodologijo za zbiranje podatkov, da bi izboljšali zanesljivost in primerljivost podatkov.

Predlog spremembe    219

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija v poročilo iz odstavka 5 vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in oceni njen učinek na zdravje ljudi in okolje. Poročilu se po potrebi priloži predlog za spremembo te direktive.

Obrazložitev

Učinek direktive bi bilo treba redno ocenjevati, da se zagotovi, da so osnovni elementi direktive prilagojeni namenu.

Predlog spremembe    220

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkoma 1 in 2, in za sporočanje podatkov o dejavnostih zasipanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).

6.  Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, da dopolni to direktivo, in sicer tako, da določi skupno metodologijo zbiranja in obdelave podatkov, organizacijo zbiranja podatkov in vire podatkov ter pravila o obliki za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1, in za sporočanje podatkov o dejavnostih priprave za ponovno uporabo in zasipanja.

Obrazložitev

Za izboljšanje kakovosti podatkov bi morala Komisija sprejeti delegirani akt za vzpostavitev skupne metodologije sporočanja podatkov: to bi vključevalo zbiranje, obdelavo in prenos podatkov.

Predlog spremembe    221

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 37 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 37a

 

Okvir za krožno gospodarstvo

 

Da bi se podprli ukrepi iz člena 1, Komisija najpozneje do 31. decembra 2018:

 

(a)   pripravi poročilo, v katerem oceni potrebo po ciljih Unije, zlasti po cilju Unije za učinkovitost virov, in po horizontalnih regulativnih ukrepih na področju trajnostne porabe in proizvodnje. Po potrebi se mu priloži zakonodajni predlog;

 

(b)  pripravi poročilo o skladnosti med regulativnimi okviri Unije za proizvode, odpadke in kemikalije, da se ugotovijo ovire, ki preprečujejo prehod na krožno gospodarstvo;

 

(c)  pripravi poročilo, v katerem opredeli medsebojne učinke zakonodajnih aktov, ki lahko ovirajo ustvarjanje sinergije med različnimi industrijskimi panogami ter preprečujejo nadaljnjo uporabo stranskih proizvodov ter pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov za posebne načine uporabe. Temu poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog ali smernice, kako odpraviti ugotovljene ovire in kako sprostiti tržni potencial stranskih proizvodov in sekundarnih surovin;

 

(d)   predloži celovit pregled zakonodaje o okoljsko primerni zasnovi, da se njeno področje uporabe razširi na vse glavne skupine proizvodov, vključno s skupinami proizvodov, ki niso povezani z energijo, in se pomembne lastnosti za učinkovito rabo virov postopoma vključijo v obvezne zahteve glede zasnove proizvodov ter se prilagodijo določbe za okoljsko označevanje.“;

Predlog spremembe    222

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 – naslov

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(21a)  V členu 38 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Razlaga in prilagoditev tehničnemu napredku“

Izmenjava informacij in primerov najboljše prakse, razlaga in prilagoditev tehničnemu napredku“

Obrazložitev

V tej direktivi je veliko možnosti za izmenjavo primerov najboljše prakse in informacij o različnih vprašanjih (npr. da bi lahko vse države članice dosegle cilje), zato je treba to izrecno pojasniti.

Predlog spremembe    223

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- 1.  Komisija vzpostavi platformo za redno in strukturirano izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse med Komisijo in državami članicami, vključno z regionalnimi in občinskimi organi, glede praktičnega izvajanja zahtev iz te direktive, da bi zagotovila ustrezno upravljanje, izvrševanje, čezmejno sodelovanje in širjenje primerov najboljše prakse in inovacij na področju ravnanja z odpadki.

 

Platforma se uporablja zlasti za:

 

  izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva instrumente in pobude, ki se uporabljajo v skladu s členom 4(3), da se spodbudi doseganje ciljev iz člena 4;

 

  izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeve ukrepe iz člena 8(1) in (2);

 

  izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva preprečevanje nastajanja odpadkov in vzpostavljanje sistemov, ki spodbujajo dejavnosti ponovne uporabe in podaljšanje življenjske dobe;

 

  izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva izvajanje obveznosti ločenega zbiranja;

 

  izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva instrumente in pobude za doseganje ciljev iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 21;

 

  izmenjavo primerov najboljše prakse pri razvoju ukrepov in sistemov za sledenje tokovom komunalnih odpadkov od sortiranja do končnega postopka recikliranja, kar je osrednjega pomena pri nadzoru nad kakovostjo odpadkov ter merjenju izgub v tokovih odpadkov in postopkih recikliranja.

 

Komisija objavi rezultate te izmenjave informacij in primerov najboljše prakse.

Obrazložitev

V tej direktivi je veliko možnosti za izmenjavo primerov najboljše prakse in informacij o različnih vprašanjih (npr. da bi lahko vse države članice dosegle cilje), zato je treba to izrecno pojasniti.

Predlog spremembe    224

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko oblikuje smernice za razlago opredelitev pojmov predelave in odstranjevanja.

Komisija oblikuje smernice za razlago opredelitve pojmov odpadkov, komunalnih odpadkov, preprečevanja nastajanja odpadkov, priprave za njihovo ponovno uporabo, predelave in odstranjevanja.

Obrazložitev

Komisija bi morala pripraviti smernice za razlago nekaterih opredelitev, s čimer bi zagotovila harmonizirano izvajanje te direktive.

Predlog spremembe    225

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 22

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za spreminjanje Priloge VI.

črtano

Obrazložitev

Proizvodi in sestavine, ki niso postali odpadki, se ne smejo prišteti količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje, saj gre za dejavnosti predelave odpadkov. Ponovna uporaba proizvodov in sestavin pomeni obdelavo, ki onemogoča nastajanje odpadkov, zato jo je treba v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki šteti kot ukrep za preprečevanje. V odstavku 11a(1) je že opredeljen način izračuna stopnje priprave za ponovno uporabo in recikliranje.

Predlog spremembe    226

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3) se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].

2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a), 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2) se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe    227

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  3. Evropski parlament ali Svet lahko pooblastila iz členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3) kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastil iz členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a), 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    228

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

Obrazložitev

Uskladitev z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 13. aprila 2016.

Predlog spremembe    229

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 23

Direktiva 2008/98/ES

Člen 38 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a) 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    230

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Priloga II – točka R13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  V Prilogi II se doda naslednja točka:

 

„R13a: Priprava za ponovno uporabo“;

Obrazložitev

V Prilogo II je treba vključiti posebno dejavnost predelave, da se doseže večja skladnost z opredelitvijo „priprava za ponovno uporabo“ iz člena 3.

Predlog spremembe    231

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Annex IV a (new)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24b)  Priloga IVa se vstavi v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Predlog spremembe    232

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Doda se Priloga VI v skladu s Prilogo k tej direktivi.

črtano

Obrazložitev

Proizvodi in sestavine, ki niso postali odpadki, se ne smejo prišteti količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje, saj gre za dejavnosti predelave odpadkov. Ponovna uporaba proizvodov in sestavin pomeni obdelavo, ki onemogoča nastajanje odpadkov, zato jo je treba v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki šteti kot ukrep za preprečevanje. V odstavku 11a(1) je že opredeljen način izračuna stopnje priprave za ponovno uporabo in recikliranje.

Predlog spremembe    233

Predlog direktive

Priloga I

Direktiva 2008/98/ES

Priloga VI

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Metoda izračuna za pripravo proizvodov in sestavnih delov proizvodov za ponovno uporabo za namene člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3)

črtano

Države članice za izračun prilagojene stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo v skladu s členom 11(2)(c) in (d) ter členom 11(3) uporabijo naslednjo enačbo:

 

 

 

 

E: prilagojena stopnja recikliranja in ponovne uporabe v danem letu;

 

A: teža recikliranih ali za ponovno uporabo pripravljenih komunalnih odpadkov v danem letu;

 

R: teža proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo v danem letu;

 

P: teža komunalnih odpadkov, nastalih v danem letu.

 

Obrazložitev

Proizvodi in sestavine, ki niso postali odpadki, se ne smejo prišteti količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje, saj gre za dejavnosti predelave odpadkov. Ponovna uporaba proizvodov in sestavin pomeni obdelavo, ki onemogoča nastajanje odpadkov, zato jo je treba v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki šteti kot ukrep za preprečevanje. V odstavku 11a(1) je že opredeljen način izračuna stopnje priprave za ponovno uporabo in recikliranje.

Predlog spremembe    234

Predlog direktive

Priloga I a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Priloga IV a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga -I

 

Vstavi se Priloga IVa:

 

„Priloga IVa

 

Okvirni seznam instrumentov za spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1   postopno zviševanje dajatev in/ali pristojbin za odlaganje na odlagališčih za vse kategorije odpadkov (komunalni, inertni, drugi);

 

1.2   uvedba ali povišanje dajatev in/ali pristojbin za sežiganje;

 

1.3   uvedba sistemov „odvrzi in plačaj“;

 

1.4   ukrepi za večjo stroškovno učinkovitost obstoječih in prihodnjih shem odgovornosti proizvajalca;

 

1.5   razširitev področja finančne in/ali operativne odgovornosti proizvajalca na nove tokove odpadkov;

 

1.6   gospodarske spodbude za lokalne organe za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov ter razvoj in krepitev sistemov ločenega zbiranja;

 

1.7   ukrepi za spodbujanje razvoja sektorja za ponovno uporabo;

 

1.8   ukrepi za odpravo subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

 

2.   Drugi ukrepi:

 

2.1   trajnostna javna naročila za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje;

 

2.2   tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi bi podprli razvoj trgov za ponovno uporabljene proizvode in reciklirane (tudi kompostirane) materiale ter povečali kakovost recikliranih materialov;

 

2.3   izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za odstranjevanje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, kadar je to tehnično izvedljivo in ekonomsko smiselno;

 

2.4   ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju smetenja, vključno z namenskimi kampanjami, s katerimi bi zmanjšali nastajanje odpadkov pri izvoru in zagotovili visoko raven sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;

 

2.5   ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) med vsemi pristojnimi javnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanje drugih ključnih deležnikov;

 

2.6   uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnitev posameznih ciljev.“;

(1)

  UL C 264, 20.7.2016, str. 98.

(2)

  UL C 17, 18.1.2017, str. 46.


OBRAZLOŽITEV

Sedanji model linearnega razvoja po načelu „vzemi, proizvedi, uporabi in odvrži“ je začel kazati svoje pomanjkljivosti. Naš planet se segreva, virov, od katerih smo odvisni, pa počasi zmanjkuje. Če ne bomo sprejeli strukturnih ukrepov, bo v naslednjih 15 letih potreba po surovinah za svetovno gospodarstvo narasla za več kot 50 %. Da bi obrnili trend, je treba preiti na krožni razvojni model, ki čim dlje ohranja materiale in njihovo vrednost znotraj gospodarskega sistema ter učinkovito uporablja vire, vključno z optimizacijo integriranega recikliranja odpadkov. Ponovna uporaba, recikliranje in predelava postajajo ključne besede, okrog katerih je treba zgraditi nov vzorec, ki bo spodbujal trajnost, inovacije in konkurenčnost, kjer odpadek ne bo več problem, ampak vir.

Na vse je torej treba gledati z mnogo širše perspektive, ne le kot potrebo po spremembi zakonodaje na področju odpadkov. Poročevalka namerava dodatno podpreti prizadevanja Komisije za varstvo okolja, povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in spodbujanje ponovne trajnostne industrializacije. Povečati vrednost virov pomeni biti vključen v vse faze življenjskega cikla proizvodov: od izkopavanja surovin do oblikovanja proizvoda, od distribucije do porabe ter do konca njihovega življenjskega cikla.

Prvi korak k temu prehodu je jasen in stabilen regulativni okvir.

Taka sistemska sprememba zahteva ambiciozno politiko, ki bo temeljila na zakonodaji, privlačni za naložbe. Evropska zakonodaja brez jasnih opredelitev in zavezujočih ciljev bi lahko onemogočila prehod na krožno gospodarstvo.

Poročevalka namerava spremeniti predlog Komisije zlasti na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in njihovega ponovnega vključevanja v proizvodni proces na podlagi hierarhije ravnanja z odpadki. Količina odpadkov se zmanjša, če se inovacije proizvodnih postopkov in načinov poslovanja, na katerih temelji krožno gospodarstvo, vključijo že na začetku proizvodne verige.

Prehod Unije na zeleno, nizkoogljično gospodarstvo, učinkovito z vidika porabe virov, je glavni cilj sedmega evropskega akcijskega programa za okolje. Spomniti je tudi treba, da se je Evropa obvezala, da bo dosegla cilje OZN glede trajnostnega razvoja.

Da bi dosegli že omenjene cilji, poročevalka meni, da morajo spremembe okvirne direktive o odpadkih temeljiti na dveh glavnih ciljih:

1) okrepitev ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in

2) spodbujanje razvoja učinkovitega trga sekundarnih surovin.

Poročevalka meni, da je treba za pravilno izvajanje direktive pojasniti nekatere opredelitve v njej ter vključiti nekaj manjkajočih.

PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV

Pomemben način preprečevanja nastajanja odpadkov je uporaba proizvodnih ostankov kot stranskih proizvodov, da se v krog vnesejo dejanski viri, ki niso odpadki. Da bi spodbudili ta pristop in razširili prakso industrijske simbioze, je treba določiti regulativni okvir na ravni EU.

Zato poročevalka ponovno vzpostavlja veljavno besedilo člena 5(1).

Komisija lahko opredeli merila za določitev stranskega proizvoda, pri čemer daje prednost dokazani in ponovljivi praksi industrijske simbioze. Tako se lahko uskladi potreba po usklajenih pravilih, hkrati pa se z opredelitvijo standardiziranih pravil za vse vrste stranskih proizvodov ne omejujejo možnosti za inovacije postopka, ki je značilen za to prakso.

Za sedanjo zakonodajo o prenehanju statusa odpadka je značilno, da se jo težko in različno izvaja v različnih državah članicah. Da bi zagotovili delovanje notranjega trga in visoko varstvo zdravja in okolja, poročevalka podpira načelo, po katerem mora Komisija načeloma določiti usklajena merila za prenehanje statusa odpadka. Če merila niso bila v celoti izpolnjena, imajo države članice možnost določitve nacionalnih meril na podlagi posebnih pogojev iz člena 6(1).

Poročevalka se strinja s predlogom Komisije, da se določijo minimalna merila za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Da bi se znižali stroški ob koncu življenjskega cikla proizvodov, se lahko spodbudi takšna zasnova proizvodov, ki bo omogočala njihovo ponovno uporabo ali recikliranje. Uvedba nacionalnih ukrepov za razširjeno odgovornost proizvajalcev za različne proizvode se je izkazala za učinkovit način optimalne obdelave odpadkov. Poročevalka torej meni, da je uvedba sheme razširjene odgovornosti proizvajalca na ravni Unije obvezna in jo je treba opredeliti s harmoniziranimi pravili.

Najučinkovitejši način za izboljšanje učinkovitosti virov je izvajanje ukrepov za preprečevanje v državah članicah skozi ves življenjski cikel proizvoda, saj se tako tudi zmanjša vpliv odpadkov na okolje ter z ustreznimi ekonomskimi instrumenti spodbuja uporaba trajnih materialov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. Poročevalka poudarja, da je treba tudi zmanjšati uporabo nevarnih snovi v materialih.

Meni, da je treba v direktivi bolje opredeliti pojem ponovne uporabe. Ponovna uporaba, za razliko od priprave za ponovno uporabo, je postopek obdelave, ki zadeva proizvode in preprečevanje nastajanja odpadkov. Zato jo je treba obravnavati kot ukrep za preprečevanje nastajanja odpadkov in jo morajo države članica spodbujati.

Instrument za usklajevanje teh ukrepov so nacionalni načrti za preprečevanje nastajanja odpadkov. Da bi bili učinkoviti, je treba na ravni EU opredeliti minimalne usklajene cilje in kazalnike, na podlagi katerih bo ocenjena uspešnost različnih držav.

Poročevalka meni, da je zlasti pomembno, da države članice sprejmejo ukrepe v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 glede okoljskih in etičnih vprašanj, da se do leta 2025 živilski in morski odpadki zmanjšajo za 30 % in do leta 2030 za 50 %. Zato morajo države članice v nacionalne načrte za preprečevanje nastajanja odpadkov vključiti cilj, ki bo vsaj enakovreden.

RAZVOJ UČINKOVITEGA TRGA SEKUNDARNIH SUROVIN

Da bi se odpadki z visoko ekonomsko vrednostjo predelali in reciklirali kot kakovostna sekundarna surovina, je treba postaviti ambiciozne cilje glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov. Za dosego tega cilja poročevalka meni, da morajo države članice (skupaj s ciljem postopnega opuščanja odlaganja na odlagališča) do leta 2025 doseči 60-odstotno in do leta 2030 70-odstotno pripravo za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, kar je v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo in s sklepi ocene učinka Komisije z dne 2. julija 2014 (SWD(2014)0207).

Da se zagotovi resničnost in primerljivost rezultatov držav članic, je treba uskladiti opredelitev komunalnih odpadkov z opredelitvijo, ki sta jo za statistične potrebe izdelala Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. To opredelitev je treba kombinirati z enotnim načinom za izračun vseh držav članic, ki temelji na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja, in na učinkovitem načinu poročanja, ki bo preprečeval, da se odloženi odpadki (na odlagališče ali v sežig) navedejo kot reciklirani.

Poročevalka prav tako meni, da so sistemi ločenega zbiranja različnih vrst odpadkov pogoj za vzpostavitev trga visokokakovostnega recikliranja ter za dosego zastavljenih ciljev. Zaradi sedanje možnosti odstopanja iz tehničnih, okoljskih in ekonomskih razlogov se ta obveza ne izvaja v celoti.

Države članice morajo uporabiti ekonomske in regulativne instrumente, da bi zagotovile pošteno konkurenco med primarnimi in sekundarnimi surovinami.

Poročevalka se zaveda, da obstajajo velike razlike med državami članicami glede odlaganja odpadkov na odlagališča in recikliranjem, zato se strinja, da se zaradi pravilnega in enotnega izvajanja direktive državam članicam, ki so po podatkih Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % komunalnih odpadkov, omogoči petletna odložitev za dosego zastavljenih ciljev za leti 2025 in 2030, a morajo Komisijo zaprositi zanjo. Meni pa, da morajo za pridobitev teh odložitev zainteresirane države članice predložiti načrt izvajanja, ki ga Komisija oceni pa podlagi posebnih meril, ter doseči vmesne cilje za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje.

Poročevalka poudarja, da je treba sprejeti posebne ukrepe za predelavo organskih odpadkov, kar do danes še ni bilo storjeno. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov bi moralo postati obvezno ter podprto z ustreznimi ekonomskimi instrumenti. Biološke odpadke bi bilo treba organsko reciklirati, njihove izhodne količine pa bi morale ustrezati visokim merilom kakovosti.

Vnese se še en člen o okviru za krožno gospodarstvo, da se vključijo ukrepi Komisije iz akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in pospeši prehod tako, da se določi evropski kazalnik učinkovitosti virov, zakonodajni ukrepi za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter merila učinkovitosti virov, ki jih je treba navesti pri označevanju izdelkov, ki niso povezani z energijo.


MANJŠINJSKO MNENJE

v skladu s členom 56(3) Poslovnika

Jean-François Jalkh

Ker je predlagana sprememba Direktive 2008/98/ES:

– nezakonita, saj pomeni vmešavanje v pristojnosti držav članic, zlasti ko zahteva davčne spodbude in visoko raven nadzora držav članic;

– neizvedljiva, saj ne upošteva nacionalnih okoliščin, ki se popolnoma razlikujejo in ne dopuščajo samo ene politike, poleg tega pa vzpostavlja neuporabne opredelitve, zlasti z razlikovanjem med komunalnimi odpadki in odpadki iz trgovine ter med organskimi in živilskimi odpadki;

– ekonomsko uničujoča, saj z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, ki odpravlja dodano vrednost proizvoda, močno obremenjuje podjetja;

– in bo imela zgolj dve gotovi posledici, tj. močno povečanje javne porabe in večje povezovanje notranjega trga, kar bo koristilo izključno nekaterim čezmejnim subjektom;

skupina ENF, ki se zavzema za reševanje gospodarskih in ekoloških izzivov, povezanih z ravnanjem z odpadki, ne soglaša z delom odbora ENVI in poziva, naj se pri politiki ravnanja z odpadki spoštuje subsidiarnost in bolj upoštevajo prednosti lokalizma.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (27.10.2016)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Pripravljavec mnenja: Miroslav Poche

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.

(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja resnično krožnega gospodarstva, saj bi tako omejili negativne vplive na okolje in ohranjali naravne vire ter dosegli boljše upravljanje surovin, obenem pa bi gospodarstvo postalo manj odvisno od uvoza, povečali bi energijsko učinkovitost, zmanjšali energetsko odvisnost Unije ter si zagotovili nove gospodarske priložnosti in nove trge ter spodbujali ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Da bi gospodarstvo postalo resnično krožno, je treba sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo osredotočeni na ves življenjski cikel proizvodov, vključno s trajnostnim pridobivanjem materialov, ekološko zasnovo proizvodov, ekološko učinkovito proizvodnjo in trajnostno porabo, in sicer tako, da bomo ohranjali vire in da bo vse našteto delovalo v zaprti zanki. Izboljšana raba virov bi pripomogla tudi k znatnim neto prihrankom za podjetja, javne organe in potrošnike v EU, obenem pa pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba spremeniti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.

(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba spremeniti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na učinkovito krožno gospodarstvo, ob tem pa bi morali sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da bomo odpadke šteli kot koristen vir prehoda.

__________________

__________________

14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (OL L 312, 22.11.2008, str. 3).

14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (OL L 312, 22.11.2008, str. 3).

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropski parlament je 9. julija 2015 sprejel resolucijo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo1a, v katerem je še posebej poudaril, da je treba določiti zavezujoče cilje glede zmanjševanja količine odpadkov, razviti ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in določiti jasne in nedvoumne opredelitve.

 

_______________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov in izgubo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.

(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike ter finančna, fiskalna in politična podpora za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov, na primer odlagališč in sežigalnic, in izguba materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na najnižji ravni hierarhije ravnanja z odpadki. Za doseganje ustreznih ciljev je torej bistvenega pomena, da se za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje, uporabijo evropski strukturni in investicijski skladi. Pomembno je tudi, da države članice svoje obstoječe programe za preprečevanje nastajanja odpadkov spremenijo skladno s to direktivo in ustrezno prilagodijo svoje naložbe.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Opredelitve komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, končnega postopka recikliranja ter zasipanja je treba vključiti v Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.

(5)  V Direktivo 2008/98/ES je treba vključiti opredelitve komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, komercialnih in industrijskih odpadkov, končnega postopka recikliranja, smetenja na splošno in v morskem okolju ter zasipanja, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Poskrbeti bi bilo treba za usklajenost med Direktivo 2008/98/ES in sorodnimi zakonodajni akti Unije, kot so Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a ter Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1b, zlasti z usklajeno razlago in uporabo pojmov „odpadek“, „hierarhija ravnanja z odpadki“ in „stranski proizvod“ v skladu z navedenimi zakonodajnimi akti.

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

 

1b Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Za zagotovitev, da cilji recikliranja temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES skladna z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.

(6)  Za zagotovitev, da bodo cilji recikliranja temeljili na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev, bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES harmonizirana z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti.

(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih, fiskalnih in regulativnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in za sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti. Da bi prispevali k uresničevanju ciljev, določenih v tej direktivi, bi morale države članice imeti možnost, da uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe, ki so navedeni v Prilogi VIa. Sprejeti bi morale ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju visoke kakovosti razvrščenega materiala.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Pri prehodu na krožno gospodarstvo bi bilo treba dodobra izkoristiti možnosti digitalnih inovacij. V ta namen bi bilo treba razviti elektronska orodja, na primer spletno platformo za trgovanje z odpadki kot novimi viri, da bi olajšali trgovalne dejavnosti in zmanjšali upravno breme za izvajalce, s čimer bi okrepili industrijsko simbiozo.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca. Te zahteve bi morale zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, hkrati pa zagotoviti tudi enake konkurenčne pogoje zanje ter preprečiti ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale tudi prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi bolje upoštevali možnost recikliranja in ponovne uporabe že pri načrtovanju svojih proizvodov. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje za prilagoditev strukture in postopkov obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na nove zahteve.

(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve shem za razširjeno odgovornost proizvajalca. Te zahteve bi morale zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, omogočiti popravljivost, boljše izvajanje in izvrševanje ločenega zbiranja in ločevanja, zagotoviti boljšo kakovost recikliranja, stroškovno učinkovit dostop do sekundarnih surovin in zagotoviti enake konkurenčne pogoje, tudi malim in srednjim podjetjem, ter preprečiti ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi že pri načrtovanju svojih proizvodov bolje upoštevali možnost popravila, recikliranja in ponovne uporabe ter postopoma opustili nevarne snovi. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje, da se strukture in postopki obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca – pa tudi države članice, ki nimajo razširjene odgovornosti proizvajalca – prilagodijo novim zahtevam. V prehodnem obdobju bi morale države članice, ki nimajo razširjene odgovornosti proizvajalca, zagotoviti, da bodo njihovi sistemi ravnanja z odpadki dosegali rezultate na izvršljiv, pregleden in odgovoren način, ki bo popolnoma skladen z minimalnimi zahtevami za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje. Zato je pomembno, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter spremljajo in ocenjujejo napredek pri izvajanju takšnih ukrepov. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov bi bilo treba določiti skupne kazalnike.

(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje in za spodbujanje trajnih visokokakovostnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in večkrat uporabiti, ter zmanjšati odvisnost od uvoza vse redkejših surovin. Zato je pomembno, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov, med drugim z ukrepi za zmanjšanje prisotnosti nevarnih snovi, spodbujanje recikliranja visokokakovostnih materialov, prizadevanja proti načrtovanemu zastaranju, krepitev moči potrošnikov z boljšim informiranjem o proizvodih, spodbujanje stalne komunikacije in redne izobraževalne kampanje za preprečevanje nastajanja odpadkov, ter da spremljajo in ocenjujejo doseženi napredek pri izvajanju teh ukrepov, pa tudi cilje za zmanjšanje nastajanja odpadkov, zato da ne bo vezano na gospodarsko rast. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov bi bilo treba določiti skupne kazalnike in metode izračunavanja.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem prepolovitve količine nastalih živilskih odpadkov do leta 2030. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov pri primarni pridelavi, obdelavi in proizvodnji, prodaji na drobno in distribuciji hrane ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov, in meriti napredek na področju zmanjševanja teh odpadkov. Za olajšanje izmenjave dobrih praks v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za opravljanje takšnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsaki dve leti.

(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem zmanjšanja količine nastalih živilskih odpadkov do leta 2030 za 50 %. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov na maloprodajni in potrošniški ravni ter zmanjševanju izgub živil vzdolž proizvodne in dobavne verige, vključno z namerno nepobranimi kmetijskimi pridelki in izgubami po spravilu, in pri drugi distribuciji hrane v javnih in zasebnih organizacijah, ki prodajajo ali ponujajo obroke, ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice v okviru nacionalnih programov za preprečevanje nastajanja odpadkov sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov, da bi do leta 2025 količino živilskih odpadkov zmanjšale vsaj za 30 %, do leta 2030 pa za 50 %, meriti pa bi morale tudi napredek na področju zmanjševanja teh odpadkov. Za olajšanje izmenjave dobrih praks v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za opravljanje tovrstnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsaki dve leti. Za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice vzpostaviti okvir, s katerim bi živilskemu sektorju omogočile nadaljnjo distribucijo in doniranje neprodanih proizvodov, pri čemer je treba zagotoviti, da distribuirana hrana ne bo negativno vplivala na zdravje ljudi ali varnost hrane.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Komisija bi morala preučiti možnost, da bi določili cilje za recikliranje nenevarnih komercialnih in industrijskih odpadkov z obveznostmi glede recikliranja, podobno kot velja za komunalne odpadke. Da bi ustvarili pravo izhodišče za oblikovanje teh ciljev, bi morala Komisija na podlagi skupnega poročanja držav članic zbrati podatke o tovrstnih odpadkih. Komisija bi morala v dveh letih po datumu, določenem za zbiranje teh podatkov, in na podlagi ocene učinka preučiti možnost, da bi za recikliranje nenevarnih komercialnih in industrijskih odpadkov do leta 2025 določili ločene cilje – vsaj za papir, steklo, kovine, plastiko in biološke odpadke.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a je zavezujoč pravni instrument na ravni Unije, namenjen ocenjevanju, spremljanju in določanju okoljskih ciljev za doseganje dobrega okoljskega stanja v zvezi s smetenjem v morskem okolju. Glavni viri tovrstnega onesnaževanja so dejavnosti na kopnem, in sicer zaradi slabih praks ravnanja s trdnimi odpadki, pomanjkanja infrastrukture in premajhne ozaveščenosti javnosti. Zato bi morale države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje količine kopenskih smeti, ki utegnejo zelo verjetno končati v morskem okolju, in sicer v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela generalna skupščina Združenih narodov, zlasti pa bi si morale prizadevati doseči cilj, da bi do leta 2030 zmanjšali količino smeti v morskem okolju za 50 %. Glede na okoljske in gospodarske koristi preprečevanja smeti v morskem okolju bi morale države članice v okviru nacionalnih programov za preprečevanje nastajanja odpadkov sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju tovrstnega smetenja, da bi do leta 2030 zmanjšale količino teh smeti vsaj za 50 %, meriti pa bi morale tudi napredek na področju zmanjševanja njihove količine. Za lažjo izmenjavo dobre prakse med državami članicami v vsej EU bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za opravljanje tovrstnih meritev. Stopnje smeti v morskem okolju bi bilo treba sporočati vsaki dve leti.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19)

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Da se pomagajo doseči cilji krožnega gospodarstva, bi morala Komisija dejavno spodbujati usklajevanje ter izmenjavo informacij in najboljših praks med državami članicami, organizacijami civilne družbe, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, socialnimi partnerji in med različnimi sektorji gospodarstva, vključno z industrijo odpadkov in finančnim sektorjem. Usklajevanje in izmenjavo informacij bi lahko dosegli z vzpostavitvijo komunikacijskih platform za krožno gospodarstvo, ki bodo pomagale ozaveščati o novih industrijskih rešitvah in omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi, pomagale pa bi tudi povezati industrijo odpadkov in finančni sektor ter podprle industrijsko simbiozo. Komisija bi morala dejavno spodbujati delitvene platforme kot poslovni model krožnega gospodarstva.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Ločeno zbiranje in recikliranje odpadnih olj bi prineslo znatne gospodarske in okoljske koristi, saj bi pripomoglo k zanesljivejši oskrbi s surovinami, napredovanju proti krožnemu gospodarstvu in manjši odvisnosti od dobave nafte. Nekatere države članice že zbirajo in reciklirajo precejšen del svojih odpadnih olj. Kljub temu je bilo leta 2015 le okrog 13 % vseh ponovno rafiniranih baznih olj pridobljenih iz odpadnih olj. Zato bi morala Komisija do ... [vstaviti datum 2 leti po začetku veljavnosti te direktive] predstaviti oceno učinka o uvedbi vseevropskih ciljev za zbiranje in recikliranje odpadnih olj.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15b)  Kadar le mogoče, bi morale države članice spodbujati uporabo materialov, kot so trajni materiali, ki imajo višjo vrednost za krožno gospodarstvo, saj se lahko razvrstijo kot materiali, ki jih je mogoče reciklirati brez izgube kakovosti, ne glede na to, kolikokrat se reciklirajo.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede njihove učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov, treba dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leti 2025 in 2030. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere države članice morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki so dobile na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in sprejeti načrt izvajanja.

(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo treba državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov, dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leti 2025 in 2030. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki dobijo na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in ob podpori Komisije sprejeti načrt izvajanja.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja. Da se zagotovi enotno izračunavanje teh podatkov, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, merila kakovosti za reciklirane kovine in pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

(18)  Za izračun, ali so cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele, po potrebi pa tudi embalažo, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru energijske predelave in sežiganja. Da se zagotovi enotno izračunavanje teh podatkov, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, merila kakovosti za reciklirane kovine in pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da se zagotovi boljše, pravočasno in enotnejše izvajanje te direktive ter predvidijo slabosti pri izvajanju, bi bilo treba vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja za odkrivanje pomanjkljivosti in ukrepanje pred iztekom rokov za izpolnjevanje ciljev.

(19)  Da se zagotovi boljše, pravočasno in enotnejše izvajanje te direktive ter predvidijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi bilo treba ob podpori Komisije vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja za odkrivanje pomanjkljivosti in ukrepanje pred iztekom rokov za izpolnjevanje ciljev.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovine, plastike in stekla je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba ločeno zbirati tudi biološke odpadke, kar bi pripomoglo k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovin, plastike, stekla, lesa in tekstila je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba ločeno zbirati tudi biološke odpadke, kar bi pripomoglo k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, pa tudi preprečevanju sežiganja in odlaganja. Poleg tega bi bila lahko učinkovitejša raba odpadkov pomembna spodbuda za dobavno verigo biogospodarstva. Zato bi bilo treba biološke odpadke med komunalnimi in kmetijskimi odpadki obvezno zbirati ločeno. Biogospodarstvo ima odločilno vlogo pri zagotavljanju razpoložljivosti surovin po vsej Uniji. Komisija bi morala preučiti možnost, da bi določili cilj za recikliranje bioloških odpadkov, zato da bi privabili naložbe v infrastrukturo in obrate za recikliranje bioloških odpadkov ter spodbudili predelavo organskih materialov.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki še vedno predstavlja težavo v Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba po potrebi razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji.

(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki v Uniji še vedno predstavlja težavo, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba čim bolj razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji. Te podatke bi bilo treba zbirati v skladu s standardi in specifikacijami, ki podpirajo cilje odprtih podatkov, in bi morali biti na voljo kot odprti podatki.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Da se prepreči onesnaženje komunalnih odpadkov z nevarnimi snovmi, kar bi lahko zmanjšalo kakovost recikliranja in tako zavrlo uporabo sekundarnih surovin, bi morale države članice poskrbeti za ločeno zbiranje tokov nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Sredstva Unije, dodeljena v podporo prehodu na krožno gospodarstvo, bi se lahko uporabila za raziskovalne programe o nadomeščanju nevarnih snovi in obdelavi nevarnih odpadkov.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, ponovne uporabe in recikliranja.

(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade, in sicer prvenstveno za spodbujanje preprečevanja in ponovne uporabe, šele nato recikliranja v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki – ne bi pa jih smeli uporabljati za podpiranje odlaganja in sežiganja odpadkov.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin zagotoviti najboljše možno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo pomembne količine teh surovin, ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Ta seznam Komisija tudi redno pregleduje.

(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in s cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin zagotoviti najboljše možno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo pomembne količine teh surovin, in sicer s preprečevanjem odlaganja in sežiganja neobdelanih odpadkov ter ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje in zdravje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Seznam tudi redno pregleduje.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014)0297

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Smetenje ima neposreden škodljiv vpliv na okolje in dobro počutje državljanov, visoki stroški čiščenja pa so nepotrebno gospodarsko in družbeno breme. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave.

(25)  Smetenje ima neposreden škodljiv vpliv na okolje in dobro počutje državljanov, visoki stroški čiščenja pa so nepotrebno gospodarsko in družbeno breme. Razumeti ga moramo kot družbeni problem posameznikov, ki z odpadki ravnajo neustrezno ali celo nezakonito. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

(28)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z

vzpostavitvijo harmonizirane metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih (kar bi moral biti Eurostat), črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov v harmoniziranem formatu. Zanesljivo sporočanje primerljivih statističnih podatkov o ravnanju z odpadki je odločilno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri pripravi poročil o izvajanju v okviru te direktive uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Raziskave in inovacije so bistvene pri podpiranju prehoda Unije na krožno gospodarstvo, kjer odpadki štejejo za vir. Za uresničitev tega cilja je treba v okviru programa Obzorje 2020 nameniti sredstva za raziskovalne in inovacijske projekte, s katerimi se lahko dokaže in v praksi preveri gospodarska in okoljska trajnost krožnega gospodarstva. Ob sistemskem pristopu bi lahko ti projekti pripomogli k razvoju zakonodaje, ki bo spodbujala inovacije in jo bo mogoče preprosto izvajati, predvsem z opredelitvijo regulativne negotovosti, ovir in pomanjkljivosti, ki bi mogle ovirati razvoj poslovnih modelov, ki bodo temeljili na učinkoviti rabi virov.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  Na podlagi podatkov in informacij o napredku pri doseganju ciljev recikliranja in pri izvajanju novih obveznosti iz te direktive, ki jih države članice sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu, bi morala Komisija vsaka tri leta objaviti poročilo.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  Države članice bi morale na področju proizvodnje, recikliranja, popravil in odpadkov zagotoviti visoko raven zdravja in varnosti pri delu, pri tem pa upoštevati posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci v teh sektorjih, in zagotoviti, da se bo veljavna zakonodaja Unije na tem področju pravilno izvajala in izvrševala.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b)  Bistveno je zagotoviti, da se obstoječa zakonodaja o odpadkih pravilno izvaja in izvršuje.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33c)  Ta direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju zavez iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 in jo je treba izvajati in uporabljati v skladu s smernicami iz navedenega sporazuma.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 2(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„b)   stranski živalski proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi, ki jih zajema Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki so namenjeni za sežig, odlaganje ali uporabo v obratu za pridobivanje bioplinov ali obratu za kompostiranje;“

„b)   stranski živalski proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi, ki jih zajema Uredba (ES) št. 1774/2002, razen tistih, ki so namenjeni za sežig ali odlaganje;“

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 a – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komunalne odpadke, kot so opredeljeni v tej direktivi, je treba upoštevati kot nevtralne glede zasebnega ali javnega statusa subjekta, ki z njimi ravna.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) vstavi se naslednja točka:

 

„1b.  „komercialni in industrijski odpadki“ pomenijo ločeno zbrane nenevarne mešane odpadke v večji količini, kot je to običajno za komunalne odpadke, ki izvirajo iz komercialnih in industrijskih dejavnosti in/ali prostorov, vključno s papirjem in kartonom, steklom, kovinami, plastiko, biološkimi odpadki, lesom in razsutimi odpadki.

 

Komercialni in industrijski odpadki ne zajemajo komunalnih in gradbenih odpadkov, odpadkov iz rušenja objektov, odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, vključno z blatom iz čistilnih naprav;“;

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka a b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) vstavi se naslednja točka:

 

„1c.  „smetenje“ pomeni vsako posameznikovo dejanje ali opustitev, ne glede na to, ali je storjeno namerno ali iz malomarnosti, in s čimer smeti.“

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka a c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 1 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac) vstavi se naslednja točka:

 

„1d. „živilski odpadki“ pomenijo hrano, ki se odstrani ali odloži med proizvodnjo, predelavo, na maloprodajni in potrošniški ravni, ter izgube hrane vzdolž vse proizvodne in oskrbne verige, vključno s primarno proizvodnjo, prevozom in skladiščenjem, namerno nepobranimi kmetijskimi pridelki in izgubami po spravilu;“

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  „biološki odpadki“ pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane ter druge po naravi, sestavi in količini primerljive odpadke;“;

4.  „biološki odpadki“ pomenijo biološko razgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kmetijske odpadke neživalskega izvora (vključno z izgubami po spravilu), kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za proizvodnjo in predelavo hrane ter druge po naravi, sestavi in količini primerljive odpadke, ki jih da biološko razgraditi in kompostirati;“;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka d

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 4 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  „gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov“ pomenijo odpadke, ki spadajo v kategorije gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov s seznama odpadkov, sprejetega na podlagi člena 7;“;

4a.  „gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov“ pomenijo odpadke, ki spadajo v kategorije gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (tudi lahke materiale) s seznama odpadkov, sprejetega na podlagi člena 7;“;

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka d a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)   vstavi se naslednja točka:

 

„4b.  „trajni materiali“ pomeni materiale, ki se lahko razvrstijo kot materiali, ki jih je mogoče po proizvodnji reciklirati brez izgube kakovosti ne glede na to, kolikokrat se reciklirajo.“

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka d b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  vstavi se naslednja točka:

 

„9a.  „razširjena odgovornost proizvajalca“ pomeni proizvajalčevo popolno ali delno operativno in/ali finančno odgovornost za proizvod, razširjeno na popotrošniško fazo v življenjskem ciklu proizvoda, kar bo državam članicam pomagalo dosegati cilje Unije na področju odpadkov in povečati stopnjo ponovne uporabe in recikliranja;“

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka e

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se odpadki, proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so jih zbrali priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali so bili zbrani v okviru kavcijskih sistemov, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;

16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so postali odpadki, pripravijo za ponovno uporabo brez druge predobdelave;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka e a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)   vstavi se naslednja točka:

 

„16a.  „redčenje“ pomeni mešanje odpadkov z enim ali več drugimi materiali ali odpadki z namenom znižanja (brez kemične predelave) koncentracije sestavin v odpadnem materialu, zato da bi lahko tako razredčene odpadke poslali v predelavo ali recikliranje, ker bi bilo sicer procesiranje ali recikliranje za te odpadke v nerazredčenem stanju prepovedano.“ 

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17a.  „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni potrebno nobeno nadaljnje sortiranje ter se odpadni materiali vnesejo v proizvodni proces in se učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;

17a.  „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni več potrebno nadaljnje sortiranje ter odpadki in odpadni materiali niso več odpadki v skladu s členom 6(1) ter se vnesejo v proizvodni proces in učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 17 b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)   vstavi se naslednja točka:

 

„17ba.  „organsko recikliranje“ pomeni aerobno obdelavo (kompostiranje) biološko razgradljivih delov odpadkov, tako v domačem okolju kot v nadzorovanih razmerah z uporabo mikroorganizmov ali deževnikov, tako da nastane kompost. Odlaganje ni oblika organskega recikliranja;“

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f b (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)   doda se naslednja točka:

 

„20a.   „dekontaminacija“ pomeni vsako dejavnost, ki vključuje odpravo ali obdelavo neželene nevarne sestavine ali onesnaževala iz odpadkov z namenom, da se uniči.“

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f c (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)   doda se naslednja točka:

 

„20b.  „obnova“ pomeni proces, pri katerem proizvod s ponovno izgradnjo ali popravilom glavnih sestavnih delov, ki so tik pred okvaro, vrnemo v zadovoljivo delujoče stanje;“

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 – točka f d (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 3 – točka 20 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd)  doda se naslednja točka:

 

„20c.  „odpadno olje, ki ga je mogoče zbirati“ pomeni odpadno olje, ki ga je mogoče zbirati in ki običajno predstavlja 50 % celotne količine maziv, ki jih države članice porabijo v enem letu;“

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki.

3.  Da bi prispevali k doseganju ciljev, določenih v tej direktivi, in zagotovili spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente ali druge ukrepe. V te namene lahko uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe, ki so navedeni v Prilogi VIa.

Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente, sprejete v skladu s tem odstavkom.

Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente ali druge ukrepe, sprejete v skladu s tem odstavkom.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V členu 4 se doda naslednji odstavek:

 

„3a.   Odpadki se pred energetsko predelavo ali končno odložitvijo na odlagališču razvrstijo, da se podpre učinkovito pridobivanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Obdelajo se tudi biološko razgradljivi odpadki.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko ločeno zbrani biološki odpadki, pošljejo v anaerobno razgradnjo ali v druge obrate za obdelavo, ki kot izključni vhodni material uporabljajo biološko razgradljive odpadke, a pod pogojem, da kakovost teh bioloških odpadkov izpolnjuje zahteve navedenih obratov.“

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi snovmi ali predmeti.

2.  Svet in Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku in ob pomoči Komisije določita podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi s posameznimi snovmi ali predmeti.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka a – točka i

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka -a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  odpadki so pripravljeni za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi odpadki. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 38a, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z nekaterimi odpadki. Za nekatere materiale, kot so agregati, papir, steklo, kovine, plastika, pnevmatike in tekstil, je treba razmisliti o posebnih merilih za prenehanje statusa odpadka. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka -a (novo)

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.  Države članice lahko za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“

„1.  Države članice za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka a

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki določajo posebne operativne in finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov.

Ti ukrepi vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki določa posebne operativne, organizacijske in finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov, v katerih je odgovornost proizvajalca razširjena na popotrošniško fazo v življenjskem ciklu proizvoda. V odgovornost proizvajalca se skušajo zajeti vsi izdelki, dani na trg.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka b

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takšni ukrepi so med drugim lahko namenjeni spodbujanju razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni in ki so potem, ko postanejo odpadki, primerni za ponovno uporabo in recikliranje, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Ti ukrepi so med drugim namenjeni spodbujanju razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni se jih da zlahka popraviti ter so po tem, ko postanejo odpadki in so pripravljeni na ponovno uporabo ali se reciklirajo, primerni za dajanje na trg ali v uporabo, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v vsem življenjskem ciklu, hierarhija odpadkov ter ustrezna zakonodaja Unije in standardi, ki za proizvode že veljajo.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 1 – točka 7 – točka c

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami in udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij.

5.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami in udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij, lahko pa oblikuje tudi smernice v zvezi s posameznimi vidiki.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev, zasebne in javne izvajalce dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalne oblasti in, če je ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti priprave za ponovno uporabo;

–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije (tj. vseh fizičnih in pravnih oseb, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, predelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode), organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev, zasebnih in javnih izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalnih oblasti, distributerjev in trgovcev na drobno, končnih uporabnikov in potrošnikov, mrež za ponovno uporabo in popravilo in, če je ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti priprave za ponovno uporabo;

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  opredeljujejo merljive cilje ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU;

–  opredelijo merljive cilje preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe, priprave za ponovno uporabo in recikliranja ter cilje glede minimalnega deleža recikliranega materiala za plastiko, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU, in opredelijo še druge cilje, ki so potrebni za shemo;

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje podatkov o proizvodih, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko navedeni proizvodi postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo podatki o zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;

–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje podatkov o proizvodih ali po potrebi o embalaži, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko ti proizvodi oziroma embalaža postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo podatki o zbiranju in obdelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.

–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov, izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in recikliranja ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  vsebujejo zahteve za izboljšave zasnove proizvodov (okoljsko primerna zasnova), da bi poleg recikliranja in predelave materialov preprečevali tudi nastajanje odpadkov, med drugim z optimizacijo ravnanja ob koncu življenjskega kroga, zato da bi izboljšali učinkovitost materialov in nagradili prizadevanja proizvajalcev, da pri proizvodih upoštevajo možnost ponovne uporabe, popravila in recikliranja;

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  imajo na voljo potrebna operativna in finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;

(b)  imajo na voljo potrebna operativna, organizacijska in finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pokrijejo celotne stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije, vključno s:

(a)  pokrijejo naslednje stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije:

–   stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja in predelave, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov,

–   stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja za recikliranje, pripravo za ponovno uporabo in recikliranje, recikliranje in drugo predelavo, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov,

–  stroški zagotavljanja ustreznih informacij imetnikom odpadkov v skladu z odstavkom 2,

–  stroški zagotavljanja ustreznih informacij imetnikom odpadkov v skladu z odstavkom 2,

–  stroški zbiranja in sporočanja podatkov v skladu s tretjo alineo odstavka 1;

–  stroški zbiranja in sporočanja podatkov v skladu s tretjo alineo odstavka 1;

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 4 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti možnosti njihove ponovne uporabe in recikliranja;

(b)  se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti možnosti njihove ponovne uporabe, popravila ali recikliranja, prisotnost nevarnih snovi in uporaba trajnih materialov, ki jih je mogoče večkrat reciklirati, ne da bi izgubili svoje značilnosti. Da se proizvajalcem zagotovijo optimalni tržni pogoji, tako da lahko proizvajalci to spremembo izkoristijo, se za notranji trg Unije oblikuje sklop meril, ki je podlaga za modulacijo, in metode za njihovo merjenje. Komisija do ... [vstaviti datum: 2 let po začetku veljavnosti te direktive] izvede študijo in v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi industrijskimi sektorji vzpostavi platformo več zainteresiranih strani, da določi merila in sprejme izvedbene akte v skladu s členom 39(2).

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8 a – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke.

Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke. Če proizvod ni zajet v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca, države članice zagotovijo, da za preostale odpadke, ki nastanejo med ponovno uporabo tega proizvoda in postopkom njegove priprave za ponovno uporabo, velja pristojbina za razširjeno odgovornost proizvajalca.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2008/98/ES

Člen 8a – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Vloge in odgovornosti vseh drugih akterjev, ki sodelujejo v verigi odpadkov, se jasno opredelijo.

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preprečevanje nastajanja odpadkov

Ponovna uporaba in preprečevanje nastajanja odpadkov

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  spodbujajo uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče popraviti in reciklirati;

–  spodbujajo in podpirajo proizvodnjo in uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati, vključno s proizvodi iz trajnostnih obnovljivih surovin;

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9

Direktiva 2008/98/ES

Člen 9 – odstavek 1 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  opredeljujejo ciljne proizvode, ki so glavni viri surovin, ki