Förfarande : 2015/0275(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2017

Ingivna texter :

A8-0034/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1714kWORD 239k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98 EG om avfall

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Simona Bonafè

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98 EG om avfall

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0595),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0382/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten och det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 över tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2016(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0034/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av avfallsgenerering och avfallshantering samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och effektivisera denna användning, och säkerställa att avfall värdesätts som en resurs i syfte att bidra till en cirkulär ekonomi i Europeiska unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Mot bakgrund av EU:s beroende av råvaruimport och det snabba utarmandet av en betydande mängd naturresurser på kort sikt är det en viktig utmaning att återvinna så många resurser som möjligt inom EU och stärka övergången till en cirkulär ekonomi.

Motivering

Det är viktigt att belysa den vidare agendan att gå mot en cirkulär ekonomi, och att betona den möjlighet som översynen av ramdirektivet om avfall ger för att stärka denna övergång.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1b)  Den cirkulära ekonomin ger viktiga möjligheter till lokala ekonomier och erbjuder möjligheten att skapa en situation som alla berörda parter kan tjäna på.

Motivering

Det är viktigt att belysa den vidare agendan att gå mot en cirkulär ekonomi, och att betona den möjlighet som översynen av ramdirektivet om avfall ger för att stärka denna övergång.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl -1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c) Avfallshantering bör omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av direktiv 2008/98/EG ger en möjlighet till detta.

Motivering

Det är viktigt att belysa den vidare agendan att gå mot en cirkulär ekonomi, och att betona den möjlighet som översynen av ramdirektivet om avfall ger för att stärka denna övergång.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl -1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1d)   För en framgångsrik övergång till en cirkulär ekonomi räcker det inte med att avfallsdirektiven ses över och genomförs fullständigt, utan det behövs också ett fullständigt genomförande av den handlingsplan som heter ”Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin”. Handlingsplanen bör också öka sammanhanget, konsekvensen och synergierna mellan den cirkulära ekonomin och energi-, klimat-, jordbruks-, industri- och forskningspolitiken.

Motivering

Det finns ett tydligt behov av att säkerställa sammanhang, konsekvens och synergier mellan olika politiska områden.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl -1e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1e)  Den 9 juli 2015 antog Europaparlamentet en resolution Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle1a, i vilken det särskilt framhölls att det måste fastställas bindande avfallsminskningsmål, utformas åtgärder för förebyggande av avfall och införas klara och otvetydiga definitioner.

 

_______________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2015)0266.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och ändamålsenligt, främja principerna för den cirkulära ekonomin, förbättra spridningen av förnybar energi och energieffektiviteten, minska unionens beroende av importerade resurser samt åstadkomma nya ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft på lång sikt. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för hållbar produktion och konsumtion, med fokusering på produkters hela livscykel på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet. En ändamålsenligare resursanvändning skulle också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska de årliga växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Ökade insatser för att förverkliga en cirkulär ekonomi skulle kunna minska växthusgasutsläppen med 2–4 % per år, och ge ett tydligt incitament att investera i en cirkulär ekonomi. Ökad resursproduktivitet med hjälp av ökad effektivitet och minskat slöseri med resurser kan kraftigt minska både resursförbrukningen och växthusgasutsläppen. Därför bör den cirkulära ekonomin bli en integrerad del av klimatpolitiken, eftersom den ger upphov till synergier, såsom det framhållits i rapporterna från den internationella resurspanelen.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Den cirkulära ekonomin bör beakta vad som uttryckligen föreskrivs i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, med dess upprop om att det ska utvecklas giftfria materialkretslopp så att materialåtervunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.

Motivering

EU bör inrikta sig på att få till stånd en ren cirkulär ekonomi och undvika en eventuellt stor risk för att allmänheten och marknaden i framtiden förlorar förtroendet för återvinningsmaterial och det samtidigt skapas en avfallsbelastning som aldrig tar slut. Den stora svårigheten i samband med materialåtervinning är att det förekommer farliga ämnen i olika material. EU bör inrikta sig på att få bort dessa farliga ämnen från produkter och avfall, och inte vålla risker för folkhälsan och miljön genom att undanta vissa kategorier av företag eller produkter från säkerhetskraven och genom att göra det omöjligt att i framtiden identifiera dessa kontaminerade material.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi.

(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör utökas så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en resurseffektiv cirkulär ekonomi, genom att de nödvändiga åtgärderna vidtas för att säkerställa att avfall anses som en användbar resurs.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall uppstår och att återvinningsbart material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål och bevilja ekonomiskt och politiskt stöd för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall eller deponering uppstår och att återvinningsbart material fastnar på lägre nivåer i avfallshierarkin. I detta sammanhang är det, för att uppnå de relevanta målen, viktigt att använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som krävs för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning. Medlemsstaterna måste också ändra sina befintliga avfallsförebyggande program i enlighet med detta direktiv och anpassa sina investeringar därefter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Kommunalt avfall utgör ungefär 7−10 % av den totala avfallsmängden i unionen. Detta avfallsflöde är emellertid ett av de svåraste att ta hand om, och hanteringen av kommunalt avfall ger i allmänhet en god indikation på kvaliteten på den övergripande avfallshanteringen i ett land. Utmaningarna för hanteringen av kommunalt avfall består i den mycket komplexa och blandade sammansättningen, den direkta närheten av det genererade avfallet till medborgarna och ett mycket stort offentligt intresse. Därför krävs ett mycket komplext avfallshanteringssystem, inklusive ett effektivt insamlingssystem, aktiv medverkan från medborgare och företag, infrastruktur som är anpassad till den specifika avfallssammansättningen och ett väl genomtänkt finansieringssystem. Länder som har tagit fram effektiva system för hantering av kommunalt avfall uppvisar i allmänhet bättre resultat vad gäller avfallshanteringen som helhet.

(4)  Kommunalt avfall utgör ungefär 7−10 % av den totala avfallsmängden i unionen. Detta avfallsflöde är emellertid ett av de svåraste att ta hand om, och hanteringen av kommunalt avfall ger i allmänhet en god indikation på kvaliteten på den övergripande avfallshanteringen i ett land. Utmaningarna för hanteringen av kommunalt avfall består i den mycket komplexa och blandade sammansättningen, den direkta närheten av det genererade avfallet till medborgarna, ett mycket stort offentligt intresse, samt dess påverkan på miljön och människors hälsa. Därför krävs ett mycket komplext avfallshanteringssystem, inklusive ett effektivt insamlingssystem, ett ändamålsenligt sorteringssystem, grundlig spårning av avfallsflöden, aktiv medverkan från medborgare och företag, infrastruktur som är anpassad till den specifika avfallssammansättningen och ett väl genomtänkt finansieringssystem. Länder som har tagit fram effektiva system för hantering av kommunalt avfall uppvisar i allmänhet bättre resultat vad gäller avfallshanteringen som helhet, också när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Det räcker dock inte bara med god hantering av kommunalt avfall för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall betraktas som en resurs. Ett livscykelperspektiv på produkter och avfall är nödvändigt såsom tändande gnista till denna övergång.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Erfarenheten har visat att både offentliga och privata system kan bidra till att vi får en cirkulär ekonomi, och ofta är geografiska och strukturella omständigheter utslagsgivande för om ett visst system ska användas eller inte. Bestämmelserna i detta direktiv möjliggör både ett system där kommunen har det allmänna ansvaret för att samla in kommunalt avfall och ett system där sådana tjänster läggs ut på privata operatörer. Valet att växla mellan dessa system bör ligga inom medlemsstaternas ansvarsområde.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Definitioner av kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall, den slutliga materialåtervinningsprocessen, och återfyllning bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.

(5)  Definitioner av kommunalt avfall, affärs- och industriavfall, bygg- och rivningsavfall, aktörer inom förberedelse för återanvändning, organisk materialåtervinning, den slutliga materialåtervinningsprocessen, återfyllning, sortering, nedskräpning och livsmedelsavfall bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  På grundval av medlemsstaternas anmälningar och utvecklingen av EU‑domstolens rättspraxis bör kommissionen regelbundet se över riktlinjerna för tolkningen av nyckelbestämmelser i direktiv 2008/98/EG, för att förbättra, sammanjämka och harmonisera begreppen avfall och biprodukter i alla medlemsstater.

Motivering

För att underlätta genomförandet av detta direktiv bör kommissionen, på grundval av anmälningar från medlemsstaterna och EU-domstolens domar, regelbundet se över riktlinjerna för tolkningen av de viktigaste bestämmelserna i direktiv 2008/98/EG för att förbättra, sammanjämka och harmonisera begreppen avfall och biprodukter i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Samstämmigheten mellan direktiv 2008/98/EG om avfall och närstående unionslagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20061b, bör säkerställas. Med dessa lagstiftningsakter bör det framför allt säkerställas att definitionerna av ”avfall”, ”avfallshierarki” och ”biprodukt” tolkas och tillämpas konsekvent.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Farligt och icke-farligt avfall bör identifieras i enlighet med kommissionens beslut 2014/955/EU1a och kommissionens förordning (EU) nr 1357/20141b.

 

______________

 

1a Kommissionens beslut 2014/955/EU av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (EUT L 370, 30.12.2014, s. 44).

 

1B Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 365, 19.12.2014, s. 89).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)   För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG vara i linje med den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.

(6)   För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG anpassas efter den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter.

(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska, skattemässiga och administrativa incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar, underlättande av livsmedelsdonationer och incitament för lokala myndigheter. För att bidra till målen i detta direktiv kan medlemsstaterna använda ekonomiska instrument eller andra åtgärder, exempelvis de som anges i den vägledande förteckningen i bilagan till detta direktiv. Medlemsstaterna bör också vidta åtgärder som bidrar till en hög kvalitet på sorterat material.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Medlemsstaterna bör införa åtgärder som stimulerar utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är tekniskt hållbara och lätta att reparera, och som, efter att de blivit avfall och förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, lämpar sig för att åter släppas ut på marknaden, för att underlätta att avfallshierarkin genomförs på lämpligt sätt. Åtgärderna bör beakta produkters påverkan under hela deras livscykel, liksom avfallshierarkin.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att ge aktörer på marknader för sekundära råvaror större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status som avfall eller icke-avfall, och främja lika villkor, är det viktigt att på unionsnivå fastställa harmoniserade villkor för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter och för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall. När så är nödvändigt för att säkerställa en väl fungerande inre marknad eller en hög miljöskyddsnivå i hela unionen bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av sådana harmoniserade villkor för visst avfall, inklusive för en specifik användning.

(8)  För att ge aktörer på marknader för sekundära råvaror större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status som avfall eller icke-avfall, och främja lika villkor, är det viktigt att fastställa tydliga regler för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter och för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör ett ämne eller ett föremål som uppkommit genom en produktionsprocess som inte primärt syftar till produktion av detta ämne eller föremål i regel betraktas som en biprodukt, förutsatt att vissa harmoniserade villkor uppfylls och en hög miljö- och hälsoskyddsnivå i hela unionen säkerställs. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt genom att prioritera beprövade och reproducerbara metoder från industriell symbios och symbios inom jordbruket. I brist på sådana kriterier bör medlemsstaterna endast från fall till fall få fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  För att säkerställa en väl fungerande inre marknad och en hög miljöskyddsnivå i hela unionen bör kommissionen i regel ges befogenhet att anta delegerade akter som fastställer harmoniserade bestämmelser i samband med kriterierna för när vissa avfallstyper upphör att vara avfall. Specifika kriterier för när avfall upphör att vara avfall bör övervägas åtminstone för ballastmaterial, papper, glas, metall, däck och textilier. Om inga kriterier har fastställts på unionsnivå bör medlemsstaterna få fastställa närmare kriterier på nationell nivå för när ett visst avfall upphör att vara avfall, i enlighet med villkor fastställda på unionsnivå. Om sådana kriterier inte heller har fastställts på nationell nivå bör medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkor på unionsnivå, vilka bör verifieras från fall till fall av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv med allmänna krav som medlemsstaterna har att rätta sig efter när de antar tekniska bestämmelser i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  När återvinningsmaterial kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.

Motivering

Reach-förordningen gäller inte för avfall, såsom det står i artikel 2.2: ”Avfall enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG är inte ett ämne, en beredning eller en vara i den mening som avses i artikel 3 i denna förordning”.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 8d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8d)  Övergången till en cirkulär ekonomi bör dra full nytta av digital innovation. För detta ändamål bör elektroniska verktyg, såsom en webbplattform för handel med avfall som nya resurser, utvecklas i syfte att göra handelsverksamheten lättare och minska den administrativa bördan för aktörerna och därmed stärka industriell symbios.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 8e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8e)  Avsikten med att det införs bestämmelser om utökat producentansvar i detta direktiv är att stödja sådan utformning och tillverkning av varor där man fullständigt beaktar och underlättar en ändamålsenlig resursanvändning under hela deras livscykel, inbegripet reparation, återanvändning, demontering och materialåtervinning av dem, utan att därmed inkräkta på den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. Utökat producentansvar är en individuell skyldighet för tillverkare som bör vara ansvariga för hanteringen av uttjänta produkter som de placerar på marknaden. Tillverkarna bör dock få påta sig sitt ansvar antingen enskilt eller kollektivt. Medlemsstaterna bör säkerställa att det införs system för utökat producentansvar, åtminstone för förpackningar, elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer och uttjänta fordon.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 8f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8f)  System för utökat producentansvar bör förstås som en uppsättning regler som medlemsstaterna fastställt för att säkerställa att tillverkarna av produkter bär det ekonomiska ansvaret och/eller driftsansvaret för förvaltningen av ledet efter konsumentledet under en produkts livscykel. Dessa regler bör inte hindra tillverkarna att uppfylla sina skyldigheter på detta område antingen individuellt eller kollektivt.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för utökat producentansvar. Dessa krav bör minska kostnaderna och förbättra resultaten samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. De bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att i högre grad beakta möjligheter till materialåtervinning och återanvändning när de utformar sina produkter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att producenterna ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod för befintliga system för utökat producentansvar.

(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för system för utökat producentansvar, antingen de är individuella eller kollektiva. Man måste skilja mellan de minimikrav som gäller för alla system och de som gäller bara för kollektiva system. Alla dessa krav bör dock minska kostnaderna och förbättra resultaten, genom sådana åtgärder som att underlätta ett bättre genomförande av separat insamling och sortering, säkerställa materialåtervinning av bättre kvalitet, bidra till att säkra försörjningen med sekundära råvaror på ett kostnadseffektivt sätt, samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag och företag inom e-handeln, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. Dessa krav bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att utveckla smarta företagsmodeller och att, när de utformar sina produkter, beaktaavfallshierarkin genom stimulans till hållbarhet, möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och reparation. De bör uppmuntra till att ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter successivt ersätts, om det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara. Genomförandet av minimikraven för utökat producentansvar bör övervakas av oberoende myndigheter och inte lägga någon oproportionerlig ekonomisk eller administrativ börda på offentliga organ, ekonomiska aktörer eller konsumenter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att producenterna ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod för befintliga system för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Bestämmelserna om utökat producentansvar i detta direktiv bör gälla, utan att det påverkar bestämmelserna om utökat producentansvar i annan unionslagstiftning, framför allt om särskilda avfallsströmmar.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Kommissionen bör utan dröjsmål anta riktlinjer om anpassningen av tillverkarnas bidrag i system för utökat producentansvar, för att medlemsstaterna ska få hjälp med att genomföra detta direktiv till nytta för den inre marknaden. För att säkerställa en sammanhängande inre marknad bör kommissionen också, med hjälp av delegerade akter, kunna anta harmoniserade kriterier för detta ändamål.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c)  När det införs system för kollektivt genomförande av utökat producentansvar bör medlemsstaterna ta med skyddsåtgärder mot intressekonflikter mellan uppdragstagare och organisationer för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och övervaka och utvärdera framstegen i genomförandet av sådana åtgärder. Gemensamma indikatorer bör fastställas för att få ett enhetligt mått på de övergripande framstegen i genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.

(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan från avfall, främja slitstarka, återvinningsbara, återanvändbara material av hög kvalitet och minska beroendet av import av alltmer sällsynta råvaror. Utvecklingen av innovativa företagsmodeller är viktig i detta avseende. Det är därför viktigt att medlemsstaterna fastställer mål för förebyggandet och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och nedskräpning, också genom att använda ekonomiska instrument och andra åtgärder som leder till att ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter successivt ersätts, om det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara, samt för att motverka planerat åldrande, stödja återanvändning, öka konsumentmakten genom bättre produktinformation och uppmuntra till informationskampanjer om förebyggande av avfall. Medlemsstaterna bör också övervaka och utvärdera framstegen som görs med genomförandet av sådana åtgärder samt framstegen med att minska avfallsgenereringen, och ha som mål att frikoppla den från den ekonomiska tillväxten. Gemensamma indikatorer och metoder bör fastställas för att få ett enhetligt mått på vilka övergripande framsteg som har gjorts med genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Genom att främja en hållbar produktion och konsumtion kan avfall förebyggas i stor utsträckning. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att göra konsumenterna medvetna om dessa frågor och uppmuntra dem att mer aktivt bidra till bättre resurseffektivitet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  Den ursprungliga avfallsproducenten har en avgörande roll att spela för förebyggande av avfall och under den första etappen av selektiv sortering.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  För att minska matsvinn och förebygga livsmedelsavfall längs hela leveranskedjan bör en hierarki för livsmedelsavfall inrättas, i enlighet med artikel 4a.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att halvera livsmedelsavfallet fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen. Med tanke på de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för att åstadkomma detta. De bör också mäta vilka framsteg som görs när det gäller att minska livsmedelsavfallet. För att underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör enhetliga metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske vartannat år.

(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att minska livsmedelsavfallet med 50 % fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga och minska den sammanlagda genereringen av livsmedelsavfall på bearbetnings-, tillverknings-, detaljhandels- och konsumentnivå, jämte matsvinn längs hela produktions- och leveranskedjan, inklusive vid primärproduktionen, transporterna och lagringen. Med tanke på de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för att åstadkomma detta, också i form av att i sina avfallsförebyggande program ta med informationskampanjer för att visa hur livsmedelsavfall kan förebyggas. Med dessa åtgärder bör medlemsstaterna syfta till att uppnå ett unionsomfattande minskningsmål för livsmedelsavfall om 30 % fram till 2025 och 50 % fram till 2030. Medlemsstaterna bör också mäta vilka framsteg som görs med att minska livsmedelsavfallet och matsvinnet. För att mäta framstegen och underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör gemensamma metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske varje år.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)   För att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna införa incitament för att osålda produkter i detaljhandel och inom cateringverksamhet ska samlas in och distribueras till välgörenhetsorganisationer. För att minska livsmedelsavfallet bör även konsumenterna väckas till bättre medvetenhet om innebörden i hållbarhetsdatum.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  I en cirkulär ekonomi bör djurhållningens viktigaste uppgift vara att omvandla material som inte är tjänligt som människoföda (såsom gräs, biprodukter eller skörderester) till livsmedel. Därför bör utfodringen av djur med spannmål minskas eftersom den utgör en ineffektiv användning av energi och protein och därmed ett slöseri med livsmedel.

Motivering

Den mängd energi i form av exempelvis spannmålsfoder som krävs för att föda upp djur är större än avkastningen till människor i form av kött, mjölk eller ägg.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Industriavfall, vissa delar av affärsavfall och utvinningsavfall är extremt diversifierade i fråga om sammansättning och volym, och skiljer sig mycket åt beroende på medlemsstatens ekonomiska struktur, den avfallsgenererande industri- eller affärssektorns struktur och industri- eller företagstätheten i ett givet geografiskt område. För industri- och utvinningsavfall är det därför i de flesta fall lämpligt med en industriellt inriktad ansats för att lösa särskilda frågor kring hanteringen av en viss typ av avfall, med användning av referensdokument för bästa tillgängliga teknik och liknande instrument16. Förpackningsavfall från industri- och affärssektorer, inklusive förbättringar på dessa områden, bör emellertid även fortsättningsvis omfattas av kraven i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG.

(13)  Industriavfall, vissa delar av affärsavfall och utvinningsavfall är extremt diversifierade i fråga om sammansättning och volym, och skiljer sig mycket åt beroende på medlemsstatens ekonomiska struktur, den avfallsgenererande industri- eller affärssektorns struktur och industri- eller företagstätheten i ett givet geografiskt område. För industri- och utvinningsavfall fungerar det i de flesta fall som en tillfällig lösning för uppnåendet av målen för den cirkulära ekonomin att man tillämpar en industriellt inriktad ansats för att lösa särskilda frågor kring hanteringen av en viss typ av avfall, med användning av referensdokument för bästa tillgängliga teknik och liknande instrument16. Eftersom förpackningsavfall från industri- och affärssektorer omfattas av kraven i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG bör kommissionen överväga att senast den 31 december 2018 fastställa mål för förberedelse för återvändning och materialåtervinning av affärsavfall och icke-farligt industriavfall, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Kommissionen bör aktivt främja delningsplattformar som en affärsmodell för cirkulär ekonomi. Kommissionen bör skapa en starkare integration mellan EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och riktlinjerna för en delningsekonomi och undersöka alla tänkbara åtgärder för att ge incitament för det.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Övergången till en cirkulär ekonomi måste syfta till att nå de mål som fastställs i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla, särskilt målen för miljöskydd, övergång till rena energikällor, hållbar lokal utveckling och ökning av sysselsättningen i medlemsstaterna. Utvecklingen av en cirkulär ekonomi bör därför även främja deltagandet av sådana aktörer som små och medelstora företag, företag inom social ekonomi, organisationer utan vinstintresse och aktörer verksamma inom avfallshantering på regional och lokal nivå, med målet att förbättra driften av dem överlag, stödja process- och produktinnovationer och utveckla sysselsättningen i de berörda områdena.

 

 

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör höjas i syfte att ge betydande miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar.

(14)  Målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör höjas till minst 60 % fram till 2025 och minst 70 % fram till 2030 i syfte att ge betydande miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Motivering

För att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi bör målet för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall höjas till minst 60 % fram till 2025 och till 70 % för 2030, i enlighet med vad som godkänts av Europaparlamentet den 9 juli 2015 i dess resolution om ”Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle”.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Medlemsstaterna bör stödja inrättandet av system som gynnar återanvändning och förlängning av produkters livslängd, förutsatt att detta inte blir till förfång för produktkvaliteten och produktsäkerheten. Sådana system bör särskilt inrättas för elektrisk och elektronisk utrustning, textilier, möbler, byggnadsmaterial, däck samt, såsom avses i artikel 5 i direktiv 94/62/EG för förpackningar. 

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  För att gynna återanvändning bör medlemsstaterna kunna fastställa kvantitativa mål och bör vidta de åtgärder som behövs med avseende på tillverkarna för att aktörer inom återanvändning lätt ska kunna komma över de bruksanvisningar och reservdelar och den tekniska information som behövs vid återanvändningen av produkter.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  Rollen för den sociala ekonomins företag inom sektorn för återanvändning och förberedelse för återanvändning måste bekräftas och befästas. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som behövs för att främja rollen för den sociala ekonomins företag i denna sektor, när så är lämpligt också med hjälp av ekonomiska instrument, offentlig upphandling, underlättad tillgång till insamlingsställen för avfall och andra lämpliga ekonomiska eller rättsliga incitament. Det nya regelverket i paketet för den cirkulära ekonomin bör skydda dessa intressenters förmåga att fortsätta sitt arbete inom sektorn för återanvändning och förberedelse för återanvändning.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Skäl 14d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14d)  Övergången till en cirkulär ekonomi innehåller många positiva aspekter, både ekonomiska (optimerad användning av råvaruresurser), miljömässiga (skydd av miljön och minskade föroreningar från avfall) och sociala (potential att skapa socialt inkluderande sysselsättning och utveckling av sociala förbindelser). Den cirkulära ekonomin ligger i linje med den sociala och solidariska ekonomins grundsyn och genomförandet av den bör i första hand bli till nytta för miljön och samhället.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Skäl 14e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14e)  Den sociala och solidariska ekonomins aktörer bör, genom sin verksamhet, också i form av förberedelse för återanvändning och återanvändningen själv, bidra till att främja en social och solidaritetsbaserad ekonomi. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att denna verksamhet blir ett bestående inslag inom EU.

Motivering

Med social och solidarisk ekonomi avses olika slags företag som har formen av kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar eller stiftelser, vilkas inre funktionssätt och verksamheter grundar sig på principen om solidaritet och samhällsnytta, som spelar en viktig roll inom den cirkulära ekonomin.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör det säkerställas att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial återanvänds och effektivt materialåtervinns, och att värdefulla råvaror som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, och därigenom framsteg med råvaruinitiativet17 och skapandet av en cirkulär ekonomi.

(15)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör det säkerställas att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial effektivt förbereds för återanvändning och materialåtervinns, med garantier för en hög nivå av skydd för människors hälsa och miljön, och att värdefulla råvaror som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, och därigenom göras framsteg med råvaruinitiativet17 och skapandet av en cirkulär ekonomi.

__________________

__________________

17 KOM(2008) 699 slutlig och COM(2014) 297 final.

17 KOM(2008) 699 slutlig och COM(2014) 297 final.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025 och 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram en genomförandeplan.

(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter, och som inte ansågs löpa risk för att fram till 2025 inte hinna uppnå sitt mål om att minst 50 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025. Samma medlemsstater skulle också kunna ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2030, om de inte anses löpa risk för att inte hinna uppnå sitt mål om att minst 60 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram genomförandeplaner, vars effektivitet bör bedömas av kommissionen på grundval av definierade kriterier.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att säkerställa att sekundära råvaror av hög kvalitet tas i bruk bör kvalitetsstandarder följas vid den slutliga materialåtervinningsprocessen. Kommissionen bör därför begära att de europeiska standardiseringsorganisationerna utvecklar standarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa produktionspraxis på marknaden.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser om hur medlemsstaterna ska rapportera vad som verkligen materialåtervinns och kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsgrader på grundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

(17)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering, där hänsyn tas till att man bör undvika att betunga små och medelstora aktörer med överdriven administration . Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser om hur medlemsstaterna ska rapportera vad som verkligen materialåtervinns och kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Beräkningen av materialåtervunnet kommunalt avfall bör baseras på en harmoniserad metod, så att inte medlemsstaterna kan rapportera kasserat avfall som materialåtervunnet avfall. Rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning måste därför grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnås, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förbereds för återanvändning av erkända aktörer inom återanvändning eller genom erkända pantsystem och materialåtervinning av metaller i samband med förbränning. För att säkerställa en enhetlig beräkning av dessa uppgifter kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem, om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

(18)  För att säkerställa en enhetlig beräkning av uppgifter om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning bör kommissionen anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, erkända pantsystem och aktörer inom slutlig materialåtervinning, om närmare bestämmelser för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter, samt om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller, som materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning. Vid beräkningen av huruvida målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning har uppnåtts och efter antagandet av den harmoniserade beräkningsmetoden bör medlemsstaterna kunna ta hänsyn till den materialåtervinning av metaller som äger rum i samband med förbränning.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast och glas efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material.

(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast, glas, textilier och biologiskt avfall efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat och materialåtervinnas för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material, samt för att undvika att sådant avfall förbränns och deponeras. Dessutom bör forskning om tänkbara insamlings- och materialåtervinningssystem även för andra flöden och nya material uppmuntras och intensifieras.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Bioekonomin spelar en avgörande roll för en tryggad råvaruförsörjning i hela unionen. En ändamålsenligare användning av kommunalt avfall skulle kunna skapa ett viktigt incitament för den bioekonomiska leveranskedjan. En hållbar hantering av biologiskt avfall ger framför allt en möjlighet att ersätta råvaror baserade på fossila bränslen med förnybara källor vid produktion av material och råvaror.

Motivering

Bioekonomin spelar en avgörande roll som garant för EU:s råvaruförsörjning och nya krav på effektiv hantering av biologiskt avfall måste därför tas med.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  För att inte avfallshanteringen ska leda till en inlåsning av resurser lägre ner i avfallshierarkin, för att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och för att stimulera användningen av sekundära råvaror av hög kvalitet bör medlemsstaterna säkerställa att biologiskt avfall insamlas separat och genomgår organisk materialåtervinning där högt ställda miljöskyddskrav uppfylls och där produktionen uppfyller relevanta normer för hög kvalitet.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  Trots separat insamling hamnar en mängd produkter som kan materialåtervinnas fortfarande i blandat avfall. Med sortering av hög kvalitet, särskilt optisk sortering, kan en betydande mängd material sorteras ut från restavfallet och senare materialåtervinnas och upparbetas till sekundära råvaror. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att säkerställa att även avfall som inte samlas in separat ändå sorteras.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20d)  För att kommunalt avfall inte ska förorenas med farliga ämnen som kan sänka materialåtervinningskvaliteten och därmed hämma upptaget av sekundära råvaror bör medlemsstaterna skapa separata insamlingssystem för farligt hushållsavfall.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper, när det är lämpligt, för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen.

(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Separat insamling av spilloljor, följd av regenerering, är till stor nytta för ekonomin och miljön, och även för försörjningstryggheten. Separat insamling bör införas, tillsammans med mål för regenerering av spilloljor.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att främja förebyggande, återanvändning och materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin.

(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering och i den cirkulära ekonomin bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att först främja förebyggande och återanvändning, följt av materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin. Kommissionen bör, i enlighet med avfallshierarkin, göra det möjligt att använda Horisont 2020 och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att utveckla en effektiv ekonomisk ram till hjälp för lokala myndigheter att genomföra kraven i detta direktiv och finansiera införandet av innovativ teknik och avfallshantering.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för dessa råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa möjliga hantering av avfall som innehåller betydande mängder av dessa råvaror, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt miljömässiga fördelar. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning ska regelbundet ses över av kommissionen.

(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för viktiga råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja återanvändning av produkter och materialåtervinning av avfall som innehåller betydande mängder av råvaror av avgörande betydelse, och säkerställa att de hanteras på ett effektivt sätt, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt fördelar för miljö och hälsa. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning är föremål för kommissionens regelbundna översyn.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014) 297.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att ytterligare stödja ett effektivt genomförande av råvaruinitiativet bör medlemsstaterna också främja återanvändning av produkter som utgör de viktigaste källorna till råvaror. De bör också i sina planer för avfallshantering införa lämpliga nationella åtgärder för insamling och återvinning av avfall som innehåller stora mängder av dessa råvaror. Åtgärderna bör tas med i avfallshanteringsplanerna när de uppdateras för första gången efter detta direktivs ikraftträdande. Kommissionen kommer att lämna information om relevanta produktgrupper och avfallsflöden på EU-nivå. Denna bestämmelse hindrar inte medlemsstaterna att vidta åtgärder för andra råvaror som anses betydelsefulla för den nationella ekonomin.

(24)  För att ytterligare stödja ett effektivt genomförande av råvaruinitiativet bör medlemsstaterna också i sina planer för avfallshantering införa lämpliga nationella åtgärder för insamling, sortering och återvinning av avfall som innehåller stora mängder av dessa råvaror. Åtgärderna bör tas med i avfallshanteringsplanerna när de uppdateras för första gången efter detta direktivs ikraftträdande. Kommissionen kommer att lämna information om relevanta produktgrupper och avfallsflöden på EU-nivå. Denna bestämmelse hindrar inte medlemsstaterna att vidta åtgärder för andra råvaror som anses betydelsefulla för den nationella ekonomin.

Motivering

För att säkerställa ett effektivt genomförande av råvaruinitiativet är det viktigt att medlemsstaterna inkluderar lämpliga åtgärder för insamling, sortering och återvinning av avfall i sina nationella avfallshanteringsplaner.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Nedskräpning ger direkta negativa effekter på miljön och medborgarnas välfärd, och de höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna.

(25)  Nedskräpning ger direkta och indirekta negativa effekter på miljön, medborgarnas välfärd och ekonomin. De höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna. Förebyggande av nedskräpning är att föredra framför sanering. Förebyggande av nedskräpning bör vara ett ansvar som delas av de behöriga myndigheterna, tillverkarna och konsumenterna. Förebyggande av nedskräpning förutsätter ofrånkomligen en ändring av olämpligt konsumentbeteende, Tillverkare vars produkter sannolikt kommer att bli skräp bör främja en hållbar användning av sina produkter för att förebygga nedskräpning. Utbildning och ökad medvetenhet spelar dessutom en avgörande roll för att sporra till beteendeförändringar.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 20081a är det bindande rättsliga instrumentet på unionsnivå för bedömning, övervakning och fastställande av miljömål för att god miljöstatus ska uppnås för marint skräp. Huvudkällorna till marint skräp är dock landbaserad verksamhet, och det orsakas av dåliga metoder för hantering av fast avfall, bristfällig infrastruktur och brist på medvetenhet hos allmänheten. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att minska det landbaserade skräp som sannolikt kommer att hamna i havsmiljön, i linje med 2030-agendan för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet sträva efter att uppnå målet om att på unionsnivå minska det marina skräpet med 50 % fram till 2030. Med tanke på hur förebyggandet av marint skräp blir till nytta för miljön och ekonomin bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för detta ändamål i sina avfallsförebyggande program. Med hjälp av dessa åtgärder bör medlemsstaterna söka uppnå de unionsomfattande minskningsmålen för marint skräp om 30 % fram till 2025 och 50 % fram till 2030. För att mäta framstegen på väg mot detta mål och underlätta ett utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna i hela unionen bör det införas enhetliga metoder för mätning av landbaserat marint skräp. Mängderna av landbaserat marint skräp bör rapporteras varje år.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Felaktigt bortskaffande av avfall genom nedskräpning och utsläpp av avloppsvatten och av fast avfall såsom plast har skadliga effekter på havsmiljön och människors hälsa, och medför betydande ekonomiska och sociala kostnader. Sådant avfall kullkastar också prioritetsordningen i avfallshierarkin, särskilt genom att det inte sker någon förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning före bortskaffandet. Eftersom marint skräp är gränsöverskridande och en harmonisering av insatserna mot det måste säkerställas bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att uppnå ett minskningsmål, med hjälp av övervakningsprogram som fastställs enligt artikel 11 i direktiv 2008/56/EG.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25c)  Mikroplastpartiklar, som ingår i kosmetiska produkter som sköljs bort och i kroppsvårdsprodukter, och som efter användning kommer ut i avloppen från bostäder, affärslokaler eller industrier, är en av de direkta källor till förorening med mikroplast som det går lättast att förebygga. För att bidra till målen i detta direktiv bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att inte ingredienser i mikroplastpartiklar och mikroplaster ska komma in i systemen för rening av avloppsvatten och därifrån ut i havsmiljön.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt sätt att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och garantera ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödigt administrativt arbete. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras uteslutande på de statistiska uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen.

(27)  De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt sätt att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och garantera ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödigt administrativt arbete. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras på de statistiska uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen. Medlemsstaterna bör dock på begäran och utan dröjsmål förse kommissionen med all information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna utvärdera genomförandet av detta direktiv i dess helhet samt dess påverkan på miljön och människors hälsa.

Motivering

Även om medlemsstaterna inte längre behöver utarbeta regelbundet återkommande genomföranderapporter måste de på begäran av kommissionen tillhandahålla alla uppgifter som behövs för en bedömning av om de är på väg att uppnå målen i detta direktiv.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts måste de därför använda de senaste metoder som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(28)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts måste de därför använda de gemensamma metoder som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella, regionala och lokala myndigheterna med ansvar för avfallshantering.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Vart tredje år bör kommissionen offentliggöra en rapport baserad på de uppgifter och den information som har rapporterats av medlemsstaterna för att rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka framsteg som har gjorts med att uppnå materialåtervinningsmålen och med genomförandet av nya skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv. Dessa med tre års mellanrum återkommande rapporter bör även innehålla en utvärdering av konsekvenserna av direktiv 2008/98/EG som helhet på miljön och människors hälsa och en bedömning av om ändringar behövs för att direktiv 2008/98/EG ska fortsätta att vara ändamålsenligt med hänsyn till målen för den cirkulära ekonomin.

Motivering

Det är nödvändigt att utvärdera konsekvenserna av direktivet och regelbundet bedöma om ändringar behövs för att lagstiftningen ska förbli ändamålsenlig och samtidigt bemöta de senaste utmaningarna som härrör från den cirkulära ekonomin och teknikens framsteg med avfallsförebyggande och avfallshantering.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  För att bidra till lämplig styrning och lämpligt verkställande, gränsöverskridande samarbete och spridning av bästa praxis och innovationer inom området avfall, och för att säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av de mål som fastställs i direktiv 2008/98/EG bör kommissionen inrätta en plattform för utbyte av information och delande av bästa praxis mellan kommissionen och medlemsstaterna om det praktiska genomförandet av detta direktiv. Resultaten av plattformens arbete bör göras offentligt tillgängliga.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28c)  Den ekonomiska potentialen hos och miljöfördelarna med framstegen mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet är väl etablerade. Åtgärder som behövs för att sluta cirkeln läggs fram i olika policydokument och förslag, som sträcker sig från manifestet för plattformen för ett resurseffektivt Europa, som offentliggjordes den 17 december 2012 och därpå följande rekommendationer om politiken, till Europaparlamentets initiativbetänkande om framsteg mot en cirkulär ekonomi, antaget den 25 juni 2015, och slutligen kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som offentliggjordes den 2 december 2016. Alla dessa dokument innehåller åtgärder som sträcker sig bortom avfall, och omfattar hela cykeln, och de bör inte bara vägleda ambitionsnivån för unionens avfallslagstiftning, utan även säkerställa att ambitiösa åtgärder vidtas för att sluta hela cirkeln.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Skäl 28d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28d)  Forskning och innovation, tillsammans med skapande av smarta företagsmodeller på grundval av resurseffektivitet, är väsentliga för att man ska kunna stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi, där avfall ses som en ny resurs. För att uppnå detta mål måste man inom ramen för Horisont 2020 bidra till forsknings- och innovationsprojekt som kan påvisa och testa den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hos en cirkulär ekonomi på fältet. Med hjälp av en systembaserad strategi kan sådana projekt samtidigt bidra till att utveckla en innovationsfrämjande lagstiftning som är lätt att genomföra genom att man identifierar eventuella rättsliga oklarheter, hinder och luckor som hämmar utvecklingen av resurseffektiva företagsmodeller.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Skäl 28e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28e)  Den 2 december 2015 lade kommissionen fram en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin för att stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. Eftersom kommissionen fastställt ett konkret och ambitiöst åtgärdsprogram, med åtgärder som omfattar hela cykeln, behövs kompletterande åtgärder för att påskynda denna övergång.

Motivering

Den 2 december 2015 lade kommissionen fram en handlingsplan för den cirkulära ekonomin för att stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. För detta ändamål har kommissionen fastställt ett ambitiöst program för konkreta åtgärder för perioden 2015-2018. För att påskynda övergången är ytterligare åtgärder dock nödvändiga. Dessa åtgärder bör särskilt beakta behovet av en europeisk indikator för resurseffektivitet, lagstiftningsåtgärder för att främja hållbar produktion och konsumtion och definitionen av kriterierna för resurseffektivitet och angivandet av dem på märkningen av icke-energiprodukter.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Skäl 28f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28f)  En förbättrad resursanvändning kan också ge betydande nettobesparingar för EU:s företag, myndigheter och konsumenter samtidigt som den minskar de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen. Därför bör kommissionen senast vid utgången av 2018 föreslå en huvudindikator och en panel med delindikatorer på resurseffektivitet för att övervaka framstegen mot målet om att öka resurseffektiviteten på unionsnivå med 30 % fram till 2030 jämfört med 2014 års nivåer.

Motivering

Den 2 december 2015 lade kommissionen fram en handlingsplan för den cirkulära ekonomin för att stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. För detta ändamål har kommissionen fastställt ett ambitiöst program för konkreta åtgärder för perioden 2015-2018. För att påskynda övergången är ytterligare åtgärder dock nödvändiga. Dessa åtgärder bör särskilt beakta behovet av en europeisk indikator för resurseffektivitet, lagstiftningsåtgärder för att främja hållbar produktion och konsumtion och definitionen av kriterierna för resurseffektivitet och angivandet av dem på märkningen av icke-energiprodukter.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att komplettera eller ändra direktiv 2008/98/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(29)  För att komplettera eller ändra direktiv 2008/98/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på följande:

 

–  Närmare kriterier för tillämpning av villkoren för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter eller anses ha upphört att vara avfall.

 

–  Allmänna krav som medlemsstaterna ska följa när de antar tekniska bestämmelser för när något ska anses ha upphört att vara avfall.

 

–  Upprättandet av avfallsförteckningen.

 

–  Harmoniserade kriterier som ska följas vid fastställandet av de ekonomiska bidrag som tillverkarna betalar för att fullgöra sitt utökade producentansvar, anpassade på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta produkter.

 

–  Indikatorer för att mäta framstegen med att minska avfallsgenereringen och genomföra åtgärder för att förebygga avfall.

 

–  Gemensamma metoder, inbegripet minimikvalitetskrav, för en enhetlig mätning av mängderna av livsmedelsavfall.

 

–  Gemensamma metoder, inbegripet minimikvalitetskrav, för en enhetlig mätning av marint skräp från landbaserade källor.

 

–  Minimikvalitetskrav och operativa krav för att fastställa erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, pantsystem och aktörer inom slutlig materialåtervinning, inbegripet särskilda regler om insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter.

 

–  Gemensamma metoder för beräkning av vikten hos metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning, inbegripet kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.

 

–  Tekniska kriterier och driftsföreskrifter för bortskaffningsförfarandena D2, D3, D4, D6, D7 och D12, som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 2008/98/EG, och, om så krävs, ett förbud mot dessa förfaranden, om de inte uppfyller vissa kriterier med anknytning till skyddet av människors hälsa och miljön.

 

–  Tekniska minimistandarder för behandlingsverksamhet som kräver ett tillstånd enligt direktiv 2008/98/EG, när det belagts att sådana standarder skulle bli till nytta för skyddet av människors hälsa och miljön.

 

–  Minimistandarder för verksamhet som kräver registrering enligt direktiv 2008/98/EG, när det belagts att sådana standarder skulle bli till nytta för skyddet av människors hälsa och miljön eller för att störningar på den inre marknaden kan undvikas.

 

–  Specificering av tillämpningen av den formel för förbränningsanläggningar som avses i punkt R1 i bilaga II till direktiv 2008/98/EG.

 

–  Metoderna för insamling och bearbetning av uppgifter, för organisationen av uppgiftsinsamlingen och för uppgiftskällorna, samt formatet för medlemsstaternas rapportering till kommissionen av uppgifter om genomförandet av minskningsmålen för livsmedelsavfall och marint skräp, om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återfyllning och om spilloljor.

 

–  Anpassning av bilagorna I–V till direktiv 2008/98/EG efter vetenskapliga och tekniska framsteg.

 

Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2008/98/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artiklarna 9.4, 9.5, 33.2, 35.5 och 37.6. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201119.

(30)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2008/98/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på följande:

 

–  Formatet för anmälan av information om antagande och väsentliga ändringar av avfallshanteringsplaner och avfallsförebyggande program.

 

–  Minimivillkor för att föra elektroniska register över farligt avfall.

 

Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201119.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Eftersom målen för detta direktiv, det vill säga att förbättra avfallshanteringen inom unionen, och därigenom bidra till skydd, bevarande och förbättring av miljöns kvalitet, havens hälsa och säkra livsmedel från haven genom minskning av marint skräp, samt varsamt och rationellt utnyttjande av unionens naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna, och därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(33)  Eftersom målen för detta direktiv, det vill säga att förbättra avfallshanteringen inom unionen, och därigenom bidra till skydd, bevarande och förbättring av miljöns kvalitet, havens hälsa och säkra livsmedel från haven genom minskning av marint skräp, samt varsamt, minskat och rationellt utnyttjande av unionens naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna, och därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Motivering

Det är viktigt att uttryckligen införa behovet av minskat utnyttjande av naturresurser.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Medlemsstaterna bör säkerställa en hög nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i sektorerna för tillverkning, materialåtervinning, reparation, förberedelse för återanvändning och avfallshantering, med hänsyn till de specifika risker som arbetstagare inom dessa sektorer utsätts för, och säkerställa att befintlig unionslagstiftning på detta område genomförs och verkställs korrekt.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b)  Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 1 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning.

Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska genereringen av avfall, de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning, , något som är av avgörande betydelse för övergången till en cirkulär ekonomi och för att garantera unionens konkurrenskraft på lång sikt.

Motivering

Ramdirektivet om avfall är ett viktigt instrument för att förbättra den cirkulära ekonomin. Detta bör klart framgå av direktivets räckvidd.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a.  kommunalt avfall:

”1a.  kommunalt avfall:

(a)  blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive

(a)  blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive

–  papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska apparater, förbrukade batterier och ackumulatorer,

–  papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska apparater, förbrukade batterier och ackumulatorer,

–  grovavfall, inklusive vitvaror, madrasser, möbler,

–  grovavfall, inklusive madrasser och möbler,

–  trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp,

–  trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp,

(b)  blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor som är jämförbart med hushållsavfall till karaktär, sammansättning och mängd,

(b)  blandat avfall och separat insamlat avfall från småföretag, kontorsbyggnader och institutioner, däribland skolor, sjukhus och offentliga byggnader, som liknar hushållsavfall till karaktär och sammansättning,

(c)  avfall från renhållning på marknader och gaturenhållning, inklusive gatsopning, innehåll i papperskorgar och avfall från skötsel av parker och trädgårdar;

(c)  avfall från renhållning på marknader och gaturenhållning, inklusive gatsopning, innehåll i papperskorgar och avfall från skötsel av parker och trädgårdar;

kommunalt avfall omfattar inte avfall från avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, och bygg- och rivningsavfall,”

kommunalt avfall omfattar inte avfall från avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, och bygg- och rivningsavfall,

 

Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv ska gälla, oavsett om det är offentliga eller privata aktörer som hanterar avfallet

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)   Följande led ska införas:

 

”1b.   affärs- och industriavfall: blandat avfall och separat insamlat avfall från kommersiella och industriella verksamheter och/eller lokaler;

 

affärs- och industriavfall omfattar inte kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall och avfall från avloppsnät och -bearbetning, inbegripet avloppsslam,”

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a.  icke-farligt avfall: avfall som inte har någon av de farliga egenskaper som förtecknas i bilaga III,”

”2a.  icke-farligt avfall: avfall som inte omfattas av led 2 i denna artikel,”

Motivering

Definitionen av icke-farligt avfall överensstämmer med den gällande definitionen i artikel 2 d i direktiv 1999/31/EG.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från livsmedelsindustrin och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet som är jämförbart till karaktär, sammansättning och mängd,”

”4.  biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från livsmedelsindustrin och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet,”

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led da (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 9

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(da)  Led 9 ska ersättas med följande:

”9.  avfallshantering: insamling, transport, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar,”

”9.  avfallshantering: insamling, transport, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar,”

Motivering

Avfallssortering är en viktig funktion för korrekt avfallshantering som syftar till att förbereda för återanvändning och materialåtervinning, och bör därför ingå i definitionen.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led db (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 11

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(db)  Led 11 ska ersättas med följande:

”11.  separat insamling: insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling,”

”11.  separat insamling: insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling, särskilt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning,”

Motivering

Separat insamling av olika typer av avfall är grundförutsättningen för att man ska kunna förbereda avfall för återanvändning och materialåtervinning.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”16.  förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka avfall, produkter eller komponenter av produkter som har samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning eller genom ett erkänt pantsystem bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”

”16.  16. förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall och samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Följande led ska införas:

 

”16a.  aktör inom förberedelse för återanvändning: ett företag som hanterar avfall och arbetar jämsides med processkedjan för förberedelse för återanvändning i enlighet med gällande regler,”

Motivering

I flera medlemsstater finns det ingen särskild lagstiftning med definition av begreppet aktör inom förberedelse för återanvändning. I enlighet med kraven i detta direktiv är nödvändigt att införa en harmoniserad definition.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led eb (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 16b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Följande led ska införas:

 

”16b.  återtillverkning: processen att försätta en produkt i ett till synes nytt skick genom återanvändning, upprustning och byte av delar till den,”

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ec (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ec)  Led 17 ska ersättas med följande:

”17.  materialåtervinning: varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt material men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial.”

”17.  materialåtervinning : varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar organisk materialåtervinning, men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial,”

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ed (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt – 17a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  Följande led ska införas:

 

”17a.  organisk materialåtervinning: materialåtervinning i form av en aerob eller anaerob behandling eller annan behandling av de biologiskt nedbrytbara delarna av avfall, varvid det uppkommer produkter, material eller ämnen; mekanisk biologisk behandling och deponering ska inte betraktas som en form av organisk materialåtervinning,”

Motivering

Definitionen av organisk materialåtervinning i enlighet med direktiv 94/62/EG återinförs, i linje med de nya kraven för återvinning av organiskt avfall.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led f

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”17a. slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare mekanisk sortering behövs och avfallsmaterial förs in i en produktionsprocess och faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,

”17a.  slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare sortering behövs och avfallsmaterial faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,

Motivering

Definitionen av slutlig materialåtervinningsprocess måste överensstämma med definitionen av materialåtervinning som anges i led 17.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led f

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17b.  återfyllning: alla former av återvinning där lämpligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller för tekniska ändamål vid landskaps- eller anläggningsarbeten i stället för andra material som inte utgör avfall och som annars skulle ha använts för detta ändamål,”

17b.  återfyllning: alla former av återvinning utom materialåtervinning, där lämpligt icke-farligt inert avfall eller annat icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller för tekniska ändamål vid landskaps- eller anläggningsarbeten i stället för andra material som inte utgör avfall och som annars skulle ha använts för detta ändamål, och där avfallet används i mängder som inte överstiger vad som är oumbärligt för återställningsändamålet eller det tekniska ändamålet,”

Motivering

Det är viktigt för miljön och för människors hälsa att endast inert och icke-farligt avfall får användas vid återfyllningsarbeten.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Följande led ska införas:

 

”17c.  utspädning: blandning av avfall med ett eller flera andra material eller avfallsmaterial i syfte att, utan kemisk omvandling, minska koncentrationen av en eller flera beståndsdelar i avfallet, så att det utspädda avfallet kan genomgå en behandlings- eller materialåtervinningsprocess som inte är tillåten för det icke utspädda avfallet,”

Motivering

Artikel 18 (förbud mot blandning av farligt avfall) omfattar redan utspädning. Därför verkar det på sin plats att införa en tydlig definition av detta begrepp. En hänvisning kan göras till den flamländska strategin för genomförande av artikel 18, vilken erkänns som ett gott exempel i en BIPRO-studie från december 2015 om hantering av farligt avfall, som utfördes å kommissionens vägnar.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fb (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt20 a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  Följande led ska läggas till:

 

”20a.  dekontaminering: en process som består i att från avfallet avlägsna eller i avfallet behandla avfallets oönskade farliga beståndsdelar eller förorenande ämnen, för att de ska förstöras,”

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fc (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fc)  Följande led ska läggas till:

 

”20b.  sortering: all avfallshantering där insamlat avfall separeras i olika fraktioner och delfraktioner,”

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fd (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fd)  Följande led ska läggas till:

 

”20c.  skräp: avfall av ringa storlek, som befinner sig på platser dit allmänheten har tillträde och som av uppsåt eller oaktsamhet efterlämnats i omgivningen,”

Motivering

Definitionen införs i linje med de nya kraven som finns i ändringen av direktivet. Den engelska termen "litter" är dessutom inte lätt att översätta till alla språk. En definition är därför nödvändig.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fe (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – led 20d (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fe)  Följande led ska läggas till:

 

”20d.   livsmedelsavfall: livsmedel som är avsett som människoföda, som befinner sig antingen i tjänligt eller otjänligt skick, och som tagits ur produktionen eller leveranskedjan för att kasseras, inklusive under primärproduktionen, bearbetningen, tillverkningen, transporten, lagringen, samt i detaljhandels- och konsumtionsledet, med undantag för förluster under primärproduktionen,”

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ff (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20e (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ff)  Följande led ska läggas till:

 

”20e.   restavfall: avfall från en behandling eller ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, som inte kan återvinnas ytterligare och därför måste bortskaffas,”

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fg (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20f (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fg)  Följande led ska läggas till:

 

”20f.  ekonomiskt instrument: ett instrument, ett system eller en mekanism som tillämpas av en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater i syfte att främja användningen av sekundära råvaror med ursprung i återanvändning eller materialåtervinning,”

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 4.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.  När avfallshierarkin enligt punkt 1 tillämpas, ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet vad avser den allmänna påverkan av generering och hantering av sådant avfall.

”2.  När avfallshierarkin enligt punkt 1 tillämpas, ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet vad avser den allmänna påverkan av generering och hantering av sådant avfall. Detta kan kräva att visst avfall genomgår en dekontamineringsprocess innan det behandlas ytterligare.”

Motivering

Avfallshierarkin bör ta hänsyn till en fas av dekontaminering av farligt avfall innan det återvinns för att säkerställa att det materialåtervunna avfallet är fritt från ämnen som skulle kunna vara farliga för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 3

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin.

3.   Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. I dessa instrument och åtgärder kan ingå de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa för att uppmuntra genomförandet av de avfallsförebyggande program som avses i artikel 29 och för att stödja de verksamheter som bedrivs för att uppnå de mål om förberedande för återanvändning och materialåtervinning som fastställs i artikel 11.2, för att maximera användningen av sekundära råvaror och uppväga kostnadsskillnaderna jämfört med jungfruliga råvaror.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument som införts i enlighet med denna punkt senast den [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument som införts i enlighet med denna punkt senast den [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart tredje år efter den dagen.”

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.   I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3a  Medlemsstaterna ska införa avgiftssystem för att säkerställa finansieringen av den infrastruktur för avfallshantering av kommunalt avfall som är nödvändig för genomförandet av detta direktiv.”

Motivering

Endast om avgifter och taxor för bortskaffning (i synnerhet av kommunalt avfall) införs och optimeras garanteras en hållbar finansiering av infrastrukturen för avfallshanteringen och dess drift. Detta inbegriper insamling, och sortering där så är nödvändigt, såväl som materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande av avfall. En konkretisering behövs därför i detta avseende. Detta utesluter dock inte privata avfallshanteringstjänster.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3b.  Medlemsstaterna ska tillämpa avfallshierarkin för att uppmuntra övergången till en cirkulär ekonomi. För detta ändamål ska medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20131a, tillämpa avfallshierarkin vid all fördelning av ekonomiska medel från unionen och prioritera förebyggande, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning när det investeras i infrastrukturen för avfallshantering.

 

_________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).”

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  I artikel 4 ska följande punkt läggas till

 

”3.  Avfall ska sorteras före energiåtervinning eller slutdeponering i deponi, för att understödja ändamålsenlig utvinning av återvinningsbara material. Avfallets biologiskt nedbrytbara delar ska också behandlas.

 

Genom undantag från första stycket får separat insamlat biologiskt avfall skickas till anaerob nedbrytning eller till anläggningar för andra processer där biologiskt nedbrytbart avfall används som enda insatsvara, förutsatt att kvaliteten på det biologiska avfallet uppfyller kraven för dessa anläggningar.”

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d.   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 4a

 

Avfallshierarki

 

1.  Följande livsmedelsavfallshierarki ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av livsmedelsavfall:

 

a)  Förebyggande vid källan.

 

b)  Tillvaratagande av tjänliga livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter.

 

c)  Organisk materialåtervinning.

 

d)  Energiåtervinning.

 

e)  Bortskaffande.

 

2.  Medlemsstaterna ska skapa incitament för att förebygga livsmedelsavfall, såsom frivilliga överenskommelser, underlättande av livsmedelsdonationer eller, om så är lämpligt, finansiella och skattemässiga åtgärder.”

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att ett ämne eller föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål inte betraktas som avfall utan som en biprodukt om följande villkor är uppfyllda:”

1.  Ett ämne eller föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål ska inte betraktas som avfall utan som en biprodukt om följande villkor är uppfyllda:

Motivering

Ett ämne eller föremål som är ett resultat av en industriell symbiosmetod, det vill säga en produktionsprocess vars främsta mål inte är att producera detta föremål eller ämne, bör som regel betraktas som en biprodukt om vissa villkor är uppfyllda. Kommissionen kan ges befogenhet att upprätta harmoniserade kriterier för tillämpningen av status som biprodukt, varvid beprövad och reproducerbar praxis från industriell symbios eller symbios inom jordbruket bör prioriteras. Medlemsstaterna får endast från fall till fall fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål.”

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål.” Kommissionen ska prioritera de befintliga och reproducerbara metoderna för industriell symbios vid utarbetandet av de närmare kriterierna.

Motivering

Ett ämne eller föremål som är ett resultat av en industriell symbiosmetod, det vill säga en produktionsprocess vars främsta mål inte är att producera detta föremål eller ämne, bör som regel betraktas som en biprodukt om vissa villkor är uppfyllda. Kommissionen kan ges befogenhet att upprätta harmoniserade kriterier för tillämpningen av status som biprodukt, varvid beprövad och reproducerbar praxis från industriell symbios eller symbios inom jordbruket bör prioriteras. Medlemsstaterna får endast från fall till fall fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande punkt ska läggas till:

 

”2a  Om inga kriterier fastställts på unionsnivå i enlighet med förfarandet i punkt 2 får medlemsstaterna i varje enskilt fall upprätta närmare kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i punkt 1 på vissa ämnen eller föremål, inbegripet, vid behov gränsvärden för förorenande ämnen.”.

Motivering

Ett ämne eller föremål som är ett resultat av en industriell symbiosmetod, det vill säga en produktionsprocess vars främsta mål inte är att producera detta föremål eller ämne, bör som regel betraktas som en biprodukt om vissa villkor är uppfyllda. Kommissionen kan ges befogenhet att upprätta harmoniserade kriterier för tillämpningen av status som biprodukt, varvid beprövad och reproducerbar praxis från industriell symbios eller symbios inom jordbruket bör prioriteras. Medlemsstaterna får endast från fall till fall fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 1 – ed 4 – led c

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter som antagits enligt punkt 1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (*), om så krävs enligt det direktivet.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkt 2a i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535*.

_______________

______________

(*) EUT L 241, 17.9.2015, s. 1.

* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led a – led i

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:

1.  1. Medlemsstaterna ska se till att avfall som har genomgått materialåtervinning eller ett annat återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren förvisst avfall. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a, utgående från övervakningen av situationerna i medlemsstaterna för att komplettera detta direktiv genom att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för visst avfall. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa effekter på människors hälsa och/eller miljön.

Motivering

Som en allmän regel bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i syfte att fastställa harmoniserade bestämmelser om kriterierna för när avfall upphör att vara avfall avseende vissa avfallstyper. Om sådana kriterier inte har fastställts på EU-nivå bör medlemsstaterna kunna fastställa nationella kriterier på grundval av särskilda villkor som anges i artikel 6.1. Om sådana kriterier inte har fastställts på ens nationell nivå bör medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkoren i artikel 6.1, vilka bör verifieras från fall till fall av den behöriga nationella myndigheten.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Avfall som anses ha upphört att vara avfall i enlighet med punkt 1 får betraktas som förberett för återanvändning, materialåtervunnet eller återvunnet vid beräkningen av uppnåendet av de mål som fastställs i detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU(*) om det har genomgått förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning i enlighet med dessa direktiv.

3.  Avfall som upphört att vara avfall i enlighet med artikel 6.1 får tas med i beräkningen av uppnåendet av de mål rörande förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning som fastställs i detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU(*) om det har förberetts för återanvändning, materialåtervinning respektive återvinning i enlighet med dessa direktiv. Vikten på avfall som upphört att vara avfall får rapporteras som materialåtervunnen, om materialen eller ämnena som har upphört att vara avfall ska upparbetas, med undantag för energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller för återfyllningsändamål.

Motivering

Förbättrar den rättsliga tydligheten och erkänner att avfall som har upphört att vara avfall i enlighet med artikel 6.1 kommer att tas med i beräkningen.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om inga kriterier har fastställts på unionsnivå i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2 får medlemsstaterna upprätta närmare kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i punkt 1 på visst avfall, inbegripet gränsvärden för förorenande ämnen.

Motivering

Som en allmän regel bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i syfte att fastställa harmoniserade bestämmelser om kriterierna för när avfall upphör att vara avfall avseende vissa avfallstyper. Om sådana kriterier inte har fastställts på EU-nivå bör medlemsstaterna kunna fastställa nationella kriterier på grundval av särskilda villkor som anges i artikel 6.1.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Om sådana kriterier inte heller har fastställts på nationell nivå ska medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkoren i punkt 1, vilka ska verifieras från fall till fall av den behöriga nationella myndigheten.

Motivering

Om sådana kriterier inte har fastställts på ens nationell nivå bör medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkoren i artikel 6.1, vilka bör verifieras från fall till fall av den behöriga nationella myndigheten.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  För att enhetlighet på den inre marknaden ska säkerställas ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv med allmänna krav som medlemsstaterna ska uppfylla när de antar tekniska bestämmelser i enlighet med artikel 6.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkt 1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om så krävs enligt det direktivet.

4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkterna 3a och 3b i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535 .

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 6 – led -aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 7 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.  Farligt avfall får inte omklassificeras som icke-farligt avfall till följd av utspädning eller uppblandning av avfallet i syfte att minska de ursprungliga koncentrationerna av farliga ämnen till en nivå som understiger de tröskelnivåer som innebär att ett avfall betecknas som farligt.

”4.  Farligt avfall får inte omklassificeras som icke-farligt avfall och dess farliga egenskaper får inte ändras till följd av utspädning eller uppblandning av avfallet i syfte att minska de ursprungliga koncentrationerna av farliga ämnen till en nivå som understiger de tröskelnivåer som innebär att ett avfall betecknas som farligt eller som används för att fastställa en farlig egenskap..”.

Motivering

Det är nödvändigt att förhindra utsläpp av farliga ämnen i miljön genom utspädning eller uppblandning.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.

1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall ska medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.”

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Sådana åtgärder får även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter.”

”Sådana åtgärder får även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter och gäller för enskilt eller kollektivt uppfyllande av utökat producentansvar.” Sådana system ska bestå av en uppsättning regler som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter, där producentens ansvar utökas till det led som följer efter konsumenterna i en produkts livscykel. Medlemsstaterna ska inrätta sådana system för åtminstone förpackningar enligt definition i artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG (elektrisk och elektronisk utrustning enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 94/62/EU, batterier och ackumulatorer enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2006/66/EG och uttjänta fordon enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2000/53/EG.

Ändringsförslag    122

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led -aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra en produktutformning som minskar inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och den efterföljande användningen av produkterna och i syfte att säkerställa att återvinning och bortskaffande av produkter som har blivit avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 13.

2.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder som uppmuntrar tillverkarna att förbättra utformningen av produkter och komponenter av produkter och därigenom öka resurseffektiviteten och minska inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och den efterföljande användningen av produkterna och i syfte att säkerställa att återvinning och bortskaffande av produkter som har blivit avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 13.”

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana åtgärder kan bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och som, när de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel.

Sådana åtgärder ska bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och material som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och lätta att reparera och som, när de blivit avfall och förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits lämpar sig för att släppas ut på marknaden, i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna ska beakta produkters effekter under hela deras livscykel, inklusive, när så är lämpligt, deras potential för flerfaldig materialåtervinning, samt avfallshierarkin.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led ba (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följande punkt ska införas:

 

”2a.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de åtgärder som antagits i enlighet med punkterna 1 och 2 senast den [inför datum: trettiosex månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart tredje år efter den dagen. Kommissionen ska offentliggöra de anmälningar den mottagit.”.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led bb (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bb)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

4.   Det utökade producentansvaret ska tillämpas utan att det påverkar ansvaret för avfallshantering enligt artikel 15.1 och utan att det påverkar tillämpningen av gällande lagstiftning om avfallsflöden och specifika produkter.

”4.   Det utökade producentansvaret ska tillämpas utan att det påverkar ansvaret för avfallshantering enligt artikel 15.1. Bestämmelserna i artiklarna 8 och 8a påverkar inte bestämmelserna om utökat producentansvar i annan unionslagstiftning.”

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 7 – led c

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte.”

”5.  Senast den ... [inför datum: sex månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen inrätta en plattform för ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna, det civila samhällets organisationer, regionala och lokala myndigheter och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar, samt en smidigt fungerande inre marknad. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, utveckling av harmoniserade kriterier för de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av avfallsgenerering och nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och får tillhandahålla riktlinjer om relevanta aspekter.

 

Senast den ... inför datum: 12 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen, utgående från en undersökning och med beaktande av information från plattformen, anta riktlinjer för fastställandet av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b. För att enhetlighet på den inre marknaden ska säkerställas får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa harmoniserade kriterier som medlemsstaterna ska uppfylla vid fastställandet av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Allmänna krav för system för utökat producentansvar

Allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,

–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för alla medverkande aktörer, inklusive tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning inom ramen för kollektiva system, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, distributörer, regionala och lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, nätverk för återanvändning och reparation, företag inom den sociala ekonomin samt erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  fastställer mätbara avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU,

–  fastställer mätbara avfallsminskningsmål och avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU,

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in uppgifter om produkter som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,

–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in tillförlitliga och korrekta uppgifter om produkter som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att tillförlitliga och korrekta uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter och för små och medelstora företag.

–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter, liksom mellan tjänsteleverantörer inom områdena insamling, transport och behandling, och för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av de system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med artikel 8.1 informeras om tillgängliga avfallsinsamlingssystem och förebyggande av nedskräpning. Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att skapa incitament för avfallsinnehavare att delta i separata insamlingssystem, särskilt genom ekonomiska incitament eller föreskrifter, när så är lämpligt.

2.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av de system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med artikel 8.1 informeras om tillgängliga återtagandesystem, nätverk för återanvändning och reparation, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, avfallsinsamlingssystem och förebyggande av nedskräpning. Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att skapa incitament för avfallsinnehavare att ta på sig ansvaret för att leverera sitt avfall till separata insamlingssystem, särskilt genom ekonomiska incitament eller föreskrifter, när så är lämpligt.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  har en tydligt avgränsad täckning vad gäller geografiskt område, produkter och material,

a)  har en tydligt avgränsad täckning vad gäller geografiskt område, produkter och material på grundval av försäljningsområdet och utan att dessa områden begränsas till de territorier inom vilka avfallsinsamling och avfallshantering är lönsam,

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  har de operativa och ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,

b)  har de operativa och/eller ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3 – led d – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna,

–  det ekonomiska bidrag som, inom ramen för kollektiva system betalas av tillverkarna per såld enhet eller per ton av produkten som släpps ut på marknaden,

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3 – led d – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  förfarandet för urval av aktörer inom avfallshantering.

–  förfarandet för urval av aktörer inom avfallshantering inom ramen för kollektiva system,

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 30 – punkt 3 – led d – strecksats 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  uppnåendet av de avfallsminskningsmål och avfallshanteringsmål som avses i punkt 1 andra strecksatsen,

Obs! Första och tredje strecksatserna i led d förblir såsom i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om det inrättas organisationer för kollektivt förverkligande av det utökade producentansvaret ska medlemsstaterna säkerställa att nuvarande eller framtida entreprenörer inom dessa organisationer varken direkt eller indirekt kan vara medlemmar av eller ägare till dem.

Motivering

Att bara kräva ett ”tydligt” ansvarsområde, såsom det görs i artikel 8a.1 första strecksatsen i förslaget till direktiv om avfallshantering, är inte till någon större nytta. På det här sättet förhindras inom system för utökat producentansvar varken intressekonflikter som är till förfång för miljön och ekonomin eller konkurrensstörningar. Sådana förhållanden, som varken är slumpmässigt betingade eller sällsynta, återspeglar endast de ekonomiska intressena hos starka marknadsaktörer, och leder till orimliga kostnader för tillverkare, skadar konkurrensen på avfallsmarknaderna och har till och med en negativ inverkan på materialåtervinningen.

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 4 – led a – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  täcker hela kostnaden för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden, inklusive samtliga följande:

a)  täcker kostnaden för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden enligt följande:

–  kostnader för separat insamling, sortering och behandling som behövs för att uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 1 andra strecksatsen, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,

 

–  kostnader för separat insamling, sortering, transport och behandling som behövs för att säkerställa att avfall hanteras som sig bör, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,

 

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras återanvändning och materialåtervinning,

b)  inom ramen för kollektiva system anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras hållbarhet och möjligheterna att reparera, återanvända och materialåtervinna dem, samt till förekomsten av farliga ämnen i dem, varvid en livscykelstrategi ska tillämpas och en anpassning ska göras utifrån kraven i relevant unionslagstiftning och dessutom, i förekommande fall, harmoniserade kriterier ska tas som utgångspunkt, för att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad ,

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  baseras på den optimerade kostnaden för de tjänster som tillhandahålls i fall där offentliga aktörer inom avfallshantering ansvarar för genomförandet av operativa uppgifter inom systemet för utökat producentansvar.

c)  baseras på den optimerade kostnaden för de tjänster som tillhandahålls i fall där offentliga aktörer inom avfallshantering ansvarar för genomförandet av operativa uppgifter inom systemet för utökat producentansvar. Den optimerade kostnaden för tjänsten ska medge insyn och låta framgå vilka kostnader offentliga aktörer inom avfallshantering har för genomförandet av operativa uppgifter på uppdrag av system för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    142

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter.

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, också vid distansförsäljning, samt att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter.

Ändringsförslag    143

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det i en medlemsstat finns flera organisationer som fullgör skyldigheter inom utökat producentansvar för tillverkarnas räkning, ska medlemsstaten inrätta en oberoende myndighet för att övervaka fullgörandet av skyldigheterna inom utökat producentansvar.

Medlemsstaterna ska utse eller inrätta en oberoende myndighet med uppgift att övervaka fullgörandet av skyldigheter inom utökat producentansvar och i synnerhet att kontrollera efterlevnaden av de krav på organisationer för utökat producentansvar som anges i detta direktiv.

Ändringsförslag    144

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska inrätta en plattform för att säkerställa en löpande dialog mellan de aktörer som deltar i tillämpningen av utökat producentansvar, inklusive privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning.”

6.  Medlemsstaterna ska utse eller inrätta en plattform för att säkerställa en löpande dialog mellan alla aktörer som deltar i tillämpningen av utökat producentansvar, inklusive tillverkare och distributörer, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, aktörer inom den sociala ekonomin, lokala myndigheter, det civila samhällets organisationer och, i tillämpliga fall, nätverk för reparation och återanvändning och erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning.

Ändringsförslag    145

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”-1.   För att bidra till avfallsförebyggandet ska medlemsstaterna sträva efter att uppnå åtminstone följande mål:

 

(a)  En betydande minskning av avfallsgenereringen.

 

(b)  En brytning av sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.

 

(c)   Ett successivt ersättande av ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter, såvida det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara.

 

(d)  Ett unionsomfattande mål om att livsmedelsavfallet ska minska med 30 % fram till 2025 och med 50 % fram till 2030, jämfört med referensscenariot för 2014.

 

(e)  Ett unionsomfattande mål om att det marina skräpet ska minska med 30 % fram till 2025 och med 50 % fram till 2030, jämfört med referensscenariot för 2014.”

Ändringsförslag    146

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering. Åtgärderna ska

1.  För att uppnå målen i punkt –1 ska medlemsstaterna vidta minst följande åtgärder:

–  uppmuntra användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, reparerbara och återvinningsbara,

–  främja och stödja hållbara mönster för produktion och konsumtion och användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, lätta att dela med andra användare, återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara,

 

–  avskräcka från att släppa ut produkter med planerat åldrande på marknaden,

–  identifiera och rikta in sig på produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har stor betydelse för unionens ekonomi och för vilka försörjningen är förenad med en hög risk, för att förhindra att dessa produkter blir avfall,

–  identifiera och rikta in sig på produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har stor betydelse för unionens ekonomi och för vilka försörjningen är förenad med en hög risk, för att förhindra att dessa produkter blir avfall,

–  uppmuntra inrättandet av system som främjar återanvändning, särskilt för elektrisk och elektronisk utrustning, textilier och möbler,

–  ge incitament till att produkters livslängd förlängs om detta blir till nytta för miljön, och stödja inrättandet av system som främjar reparation, återanvändning, återtillverkning och upprustning av produkter, såsom avses i artikel 9a,

–  minska avfallsproduktionen i processer inom industriproduktion, mineralutvinning och bygg- och rivningsverksamhet, med beaktande av bästa tillgängliga teknik,

–  minska avfallsproduktionen i processer inom industriproduktion, tillverkning, mineralutvinning och bygg- och rivningsverksamhet, även med sådana medel som granskningar före rivningen, samt inom processer med anknytning till handel och tjänster, med beaktande av bästa tillgängliga teknik och bästa praxis,

–  minska generering av livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen.

–  minska den sammanlagda genereringen av livsmedelsavfall,

 

–  minska förlusterna av livsmedel utmed hela leveranskedjan, också i primärproduktionen samt vid transport och lagring,

 

  förebygga nedskräpning genom fastställande av vilka produkter som är huvudkällorna till skräp i naturen, också i havsmiljön, och vidta åtgärder för att nedskräpningen från dessa källor ska minska,

 

–  säkerställa att konsumenter och aktörer inom avfallsbehandling får information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter,

 

  utveckla och stödja informationskampanjer för att öka medvetenheten om frågor kring avfallsförebyggande och nedskräpning.

Ändringsförslag    147

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för detta ändamål använda lämpliga kvalitativa eller kvantitativa indikatorer och mål, särskilt när det gäller mängden kommunalt avfall per capita som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.

2.  Medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för detta ändamål använda lämpliga kvalitativa eller kvantitativa indikatorer och mål, särskilt när det gäller mängden kommunalt avfall som genereras per capita och mängden kommunalt avfall som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.

Ändringsförslag    148

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa indikatorer för mätning av vilka framsteg det görs med att minska avfallsgenereringen och genomföra de avfallsförebyggande åtgärder som förtecknas i punkt 1 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas inom 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag    149

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall genom att mäta livsmedelsavfall på grundval av metoder som fastställts i enlighet med punkt 4.

3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall genom att mäta nivåerna på livsmedelsavfall på grundval av en gemensam metod. Senast den 31 december 2017 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden, inbegripet minimikvalitetskrav, för enhetlig mätning av nivåerna på livsmedelsavfall. I metoden ska det beaktas vilka avfallsförebyggande åtgärder som genomförts genom att livsmedel skänkts bort eller på annat sätt hindrats att bli avfall.

Ändringsförslag    150

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga marint skräp från nedskräpning på land genom att mäta nivåerna av marint skräp från landbaserade källor på grundval av en gemensam metod. Senast den 31 december 2017 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 38a i syfte att upprätta den metoden, inbegripet minimikvalitetskrav, för enhetlig mätning av nivåer av marint skräp från landbaserade källor.

Ändringsförslag    151

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Senast den 31 december 2018 ska kommissionen utreda möjligheten att fastställa unionsomfattande mål för avfallsförebyggande som ska ha uppnåtts fram till 2025 och 2030 på grundval av en gemensam indikator som beräknas genom hänvisning till den samlade mängd kommunalt avfall som genereras per capita. För detta ändamål ska kommissionen utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    152

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa indikatorer för att mäta de övergripande framstegen med genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder. För att säkerställa enhetliga mätningar av mängden livsmedelsavfall ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa en gemensam metod, inbegripet minimikvalitetskrav. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.

utgår

Ändringsförslag  153

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Europeiska miljöbyrån ska varje år offentliggöra en rapport som visar utvecklingen när det gäller förebyggande av avfall i varje medlemsstat och i unionen som helhet, även i fråga om att bryta sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt och om övergången till en cirkulär ekonomi.”

utgår

Ändringsförslag    154

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 9a

 

Återanvändning

 

1.  Medlemsstaterna ska stödja inrättandet av system som gynnar återanvändning och förlängning av produkters livslängd, förutsatt att detta inte blir till förfång för produktkvaliteten och produktsäkerheten.

 

2.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder som gynnar återanvändning av produkter, framför allt av sådana som innehåller betydande mängder av råvaror av avgörande betydelse. Dessa åtgärder kan omfatta uppmuntran till inrättande av och stöd till erkända nätverk för återanvändning, pantsystem och system för återlämnande och återfyllning, samt incitament till återtillverkning och renovering av produkter och användning av dem för nya ändamål.

 

Medlemsstaterna ska använda ekonomiska instrument och åtgärder och får fastställa kvantitativa mål.

 

3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att aktörer inom återanvändning har tillgång till bruksanvisningar, reservdelar, teknisk information eller alla andra instrument och all annan utrustning eller programvara som behövs för återanvändning av produkter, utan hinder av immateriella äganderättigheter.”

Ändringsförslag    155

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 9b

 

Delningsplattformar

 

1. Kommissionen ska aktivt främja delningsplattformar som en företagsmodell. Kommissionen ska starkt anknyta dessa plattformar till de nya riktlinjerna för en delningsekonomi och undersöka alla potentiella åtgärder för att skapa incitament för dem, bland annat utökat producentansvar, offentlig upphandling och ekodesign.

 

2. Medlemsstaterna ska stödja inrättandet av system som främjar delningsplattformar i alla sektorer.”

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ytterligare stärka den text som kommissionen föreslår. Att dela produkter som en tjänst är förmodligen den företagsmodell som har störst potential att öka resurseffektiviteten. Några plattformar är redan konkurrenskraftiga tack vare smart användning av webbteknik, men delningsplattformar i allmänhet kan med fördel främjas genom statliga incitament.

Ändringsförslag    156

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9c (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 10 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9c  Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

2.   När det är nödvändigt för tillämpningen av punkt 1 och för att underlätta eller förbättra återvinningen, ska avfall samlas in separat, om detta är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart, och får inte blandas med annat avfall eller annat material med andra egenskaper.

”2.  För tillämpningen av punkt 1 och för att underlätta eller förbättra återvinningen, ska avfall samlas in separat och får inte blandas med annat avfall eller annat material med andra egenskaper.”

 

Genom undantag från första stycket kan medlemsstaterna utesluta glest befolkade områden där det påvisats att separat insamling inte leder till det sammantaget bästa resultatet för miljön med beaktande av livscykeltänkande.

 

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla sin avsikt att göra bruk av detta undantag. Kommissionen ska se över anmälan och bedöma huruvida undantaget är berättigat, med beaktande av målen i detta direktiv. Om kommissionen inte framför några invändningar inom nio månader efter anmälan ska undantaget anses ha beviljats. Om kommissionen invänder ska den anta ett beslut och informera medlemsstaten om detta.”

Ändringsförslag    157

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9d (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9d  I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

 

”2a.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att avfall som insamlats separat i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 inte tas emot vid en förbränningsanläggning, med undantag för rester efter sorteringen av detta avfall.”

Motivering

En begränsning av användningen av förbränningsanläggningar för icke-återvinningsbart avfall bör fastställas i enlighet med vad Europaparlamentet godkänt den 9 juli 2015 i sin resolution om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle, och i linje med vad som framlagts i det sjunde miljöhandlingsprogrammet

Ändringsförslag    158

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 9e (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 10 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9e  I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

 

”2b.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att dekontaminera farligt avfall före återvinning, när detta är lämpligt.”

Motivering

Medlemsstaterna bör ta hänsyn till dekontaminering av farligt avfall innan det återvinns för att säkerställa att det återvunna avfallet är fritt från ämnen som skulle kunna bli farliga för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag    159

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led -a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a)  Titeln ska ersättas med följande:

Återanvändning och materialåtervinning

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning”

Motivering

Återanvändning är en behandling som avser produkterna och förebyggandet av avfallsgenerering. Av denna anledning bör det behandlas som en särskild avfallsförebyggande åtgärd. Förberedelse för återanvändning är däremot en åtgärd för återvinning av avfall.

Ändringsförslag    160

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska, när så är lämpligt, vidta åtgärder för att främja förberedelse för återanvändning, framför allt genom att främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning och reparation och genom att underlätta sådana nätverks tillgång till insamlingsplatser för avfall, och genom att främja användningen av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller andra åtgärder.

1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja förberedelse för återanvändning, bland annat genom att underlätta inrättande av och erkännnande av aktörer och nätverk inom förberedelse för återanvändning, särskilt de som drivs som sociala företag, genom att underlätta sådana erkända aktörers och nätverks tillgång till insamlingsplatser för avfall, och genom att främja användningen av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller andra åtgärder.

Ändringsförslag    161

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av hög kvalitet och ska i detta syfte införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart och lämpligt för att uppfylla kvalitetskraven för de relevanta materialåtervinningssektorerna och för att uppnå de mål som anges i punkt 2.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av hög kvalitet och ska i detta syfte införa separat insamling av avfall, enligt vad som avses i artikel 10.2, för att uppfylla kvalitetskraven för de relevanta materialåtervinningssektorerna.

Ändringsförslag    162

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led-aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  I punkt 1 ska följande stycke införas:

 

”Medlemsstaterna ska med hjälp av lagstiftning och ekonomiska instrument ge incitament till spridning av sekundära råvaror.”

Ändringsförslag    163

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led ab (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) I punkt 1 ska följande stycke införas:

 

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja en högklassig sortering av blandat avfall.”

Motivering

Trots separat insamling hamnar fortfarande stora mängder återvinningsbart avfall i blandat avfall, antingen på grund av bristande infrastruktur i glest befolkade områden, misstag i hushållssorteringen eller någon annan orsak. Genom en högklassig materialåtervinning, i synnerhet optisk sortering, kan många material sorteras separat från restavfall och därmed materialåtervinnas och upparbetas till sekundära råvaror.

Ändringsförslag    164

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led-ac (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ac)  I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om inte annat följer av artikel 10.2 ska senast 2015 separat insamling anordnas för åtminstone följande: papper, metall, plast och glas.”

”Om inte annat följer av artikel 10.2 ska senast 2015 separat insamling anordnas för åtminstone följande: papper, metall, plast och glas. Dessutom ska medlemsstaterna senast 2020 anordna separat insamling av textilier..

Ändringsförslag    165

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja sorteringssystem för bygg- och rivningsavfall och för åtminstone följande: trä, ballastmaterial, metall, glas och gips.”

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa sortering av bygg- och rivningsavfall av åtminstone följande slag: trä, mineralfraktioner (betong, tegel, klinker och keramik), metall, gips, glas och puts. Medlemsstaterna får använda åtgärder av de slag som förtecknas i bilaga IVa.

 

Medlemsstaterna ska ge incitament till granskningar före rivning för att minimera innehållet av förorenande ämnen eller andra oönskade ämnen i bygg- och rivningsavfall och på det sättet bidra till materialåtervinning av hög kvalitet.

Ändringsförslag    166

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led ba (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 1 ska följande stycke införas:

 

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja sorteringssystem för affärs- och industriavfall av åtminstone följande slag: metall, plast, papper och kartong, biologiskt avfall, glas och trä.”

Motivering

Affärs- och industriavfall skapar ett stort avfallsflöde. För att underlätta materialåtervinningen bör medlemsstaterna också vidta åtgärder för sortering av affärs- och industriavfall.

Ändringsförslag    167

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led bb (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bb)  Inledningen i punkt 2 ska ersättas med följande:

”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och närma sig ett europeiskt återvinningssamhälle med en hög nivå av resurseffektivitet ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som är avsedda att uppnå följande mål:”

”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och närma sig en europeisk cirkulär ekonomi med en hög nivå av resurseffektivitet ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som är avsedda att uppnå följande mål”

Ändringsförslag    168

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c)  Senast 2025: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent.

”c)  c) Senast 2025: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent av det kommunala avfall som genereras, varav minst 3% ska förberedas för återanvändning.

Ändringsförslag    169

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led d

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Senast 2030: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 65 viktprocent.”

d)  Senast 2030: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 70 viktprocent av det kommunala avfall som genereras, varav minst 5 % ska förberedas för återanvändning.”

Ändringsförslag    170

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led 2

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målen i punkt 2 c och d. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av de tidsfrister som anges i punkterna 2 c respektive d. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att öka förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall till minst 50 viktprocent senast 2025 och minst 60 viktprocent senast 2030.

3.  En medlemsstat får begära en förlängning på fem år för att förverkliga målen i punkt 2 c, såvida den uppfyller följande villkor:

 

(a)  Mindre än 20 % av dess kommunala avfall har förberetts för återanvändning och materialåtervunnits under 2013. och

 

(b)  Den finns inte med på förteckningen över medlemsstater som löper risk att inte uppnå målet om att minst 50 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning senast 2025, i enlighet med artikel 11b.2 b.

 

Medlemsstaten ska ingå till kommissionen med begäran om sådan förlängning senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 2 c , dock inte före offentliggörandet av den rapport som avses i artikel 11b om uppnåendet av det mål som fastställts i denna punkt .

Motivering

Medlemsstater som materialåtervunnit mindre än 20 % under 2013 kan av kommissionen begära ett tillfälligt undantag på fem år från tidsfristen för de olika materialåtervinningsmål som fastställts på EU-nivå. Detta innebär dock inte att det fastställs några nya specifika mål som skiljer sig från övriga medlemsstaters mål, utan endast en tillfällig avvikelse om vissa villkor är uppfyllda.

Ändringsförslag    171

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

Begäran om förlängning ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska utarbetas utifrån en utvärdering av de befintliga avfallshanteringsplanerna och ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.

 

Den plan som avses i tredje stycket ska uppfylla åtminstone följande krav:

 

(a)   Den använder lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament till tillämpningen av avfallshierarkin, enligt vad som avses i artikel 4.1 i detta direktiv.

 

(b)   Den visar att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och andra åtgärder använts effektivt och ändamålsenligt för påvisbara långsiktiga investeringar i finansiering och utveckling av de infrastrukturer för avfallshantering som behövs för att de relevanta målen ska uppnås.

 

(c)  Den tillhandahåller statistik av god kvalitet och tydliga prognoser för avfallshanteringskapacitet och för avståndet till de mål som anges i artikel 11.2 i det här direktivet, artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG och artikel 5.2a, 5.2b och 5.2c i direktiv 1999/31/EG.

 

(d)  Den fastställer program för förebyggande av avfall i enlighet med artikel 29 i detta direktiv.

 

Kommissionen ska bedöma om kraven i fjärde stycket a–d uppfyllts. Om inte kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen inom fem månader efter det datum då den mottogs ska begäran om förlängning anses vara godkänd.

 

Om kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen ska kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att lämna in en reviderad plan inom två månader från mottagandet av dessa invändningar.

 

Kommissionen ska utvärdera den reviderade planen inom två månader efter mottagandet och skriftligen godta eller avslå begäran om förlängning. Om kommissionen inte har svarat inom denna tidsfrist, ska begäran om förlängning anses vara godkänd.

 

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om utfallet av sina beslut inom två månader från att ha fattat dem.

 

Om den förlängning som avses i första stycket beviljas men medlemsstaten varken förbereder för återanvändning eller materialåtervinner minst 50 % av sitt kommunala avfall senast 2025 ska förlängningen automatiskt anses ha förfallit.

Motivering

De medlemsstater som, enligt uppgifter från Eurostat, under 2013, materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall kan av kommissionen begära ytterligare fem år för att uppnå de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025 och 2030. För att komma i fråga för dessa undantag bör de berörda medlemsstaterna lägga fram en genomförandeplan, som ska bedömas av kommissionen utifrån specifika kriterier, vartill de bör uppnå delmålen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.

Ändringsförslag    172

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.   En medlemsstat får begära en förlängning på fem år för att förverkliga målen i punkt 2 c, såvida den uppfyller följande villkor:

 

a)   Den uppfyller villkoren i punkt 3 första stycket a och b. och

 

b)   Den finns inte med på förteckningen över medlemsstater som löper risk att inte uppnå målet om att minst 60 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning senast 2030, i enlighet med artikel 11b.2 b.

 

För att utverka den förlängning som avses i första stycket av denna artikel ska en medlemsstat ingå med begäran till kommissionen i enlighet med punkt 3 i denna artikel senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som fastställs i punkt 2 d i denna artikel, dock inte före offentliggörandet av den rapport som avses i artikel 11b om uppnåendet av det mål som fastställs i denna punkt.

 

Om sådan förlängning beviljas men medlemsstaten varken förbereder för återanvändning eller materialåtervinner minst 60 % av sitt kommunala avfall senast 2030 ska förlängningen automatiskt anses ha förfallit.

Ändringsförslag    173

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 2 d i syfte att höja det, samt överväga målens nivå för andra avfallsflöden. För detta ändamål ska en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett förslag, sändas till Europaparlamentet och rådet.”

4.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 2 d och framstegen mot att nå det i syfte att höja det, med hänsyn tagen till vilken bästa praxis och vilka åtgärder medlemsstaterna tillämpar för att nå detta mål. För detta ändamål ska en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett förslag, sändas till Europaparlamentet och rådet.”

Motivering

Kommissionens möjlighet att bedöma de fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av andra typer av avfall än kommunalt avfall omfattas av punkterna 4a och 4b, i vilka tidsfristen tidigarelagts till 2018.

Ändringsförslag    174

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska undersöka om det går att fastställa mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av affärsavfall, icke-farligt industriavfall och andra avfallsflöden, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030. Kommissionen ska för detta ändamål senast den 31 december 2018 utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Kommunalt avfall står för endast mellan 7 och 10 % av den totala avfallsmängden i EU. För att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi bör man därför överväga att för affärs- och industriavfall ta med mål av liknande slag som målen för kommunalt avfall.

Ändringsförslag    175

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 10 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Kommissionen ska överväga om det går att fastställa mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030. Kommissionen ska för detta ändamål senast den 31 december 2018 utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Bygg- och rivningsavfall utgör ungefär en tredjedel av den totala avfallsmängden i EU. Kommissionen bör därför bedöma möjligheten att fastställa mål för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning för 2025 och 2030, vid sidan om de nuvarande målen för 2020.

Ändringsförslag    176

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid beräkningen av om målen i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts gäller följande:

1.  Vid beräkningen av om målen i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts gäller följande:

a)  Vikten av återvunnet kommunalt avfall ska förstås som vikten av det avfall som förts in i den slutliga materialåtervinningsprocessen.

a)  Vikten av återvunnet kommunalt avfall ska beräknas som vikten av det avfall som förts in i en slutlig materialåtervinningsprocess under ett visst år.

b)  Vikten av kommunalt avfall som förberetts för återanvändning ska förstås som vikten av kommunalt avfall som har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör för förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.

b)  Vikten av kommunalt avfall som förberetts för återanvändning ska beräknas som vikten av kommunalt avfall som under ett visst år har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör för förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.

c)  Medlemsstaterna får inbegripa produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För beräkningen av den justerade andelen kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, med beaktande av vikten av de produkter och komponenter som förberetts för återanvändning, ska medlemsstaterna använda kontrollerade uppgifter från aktörerna och tillämpa den formel som anges i bilaga VI.

 

Ändringsförslag    177

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 anmoda de europeiska standardiseringsorganisationerna att utveckla europeiska kvalitetsstandarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa tillgängliga praxis.

Ändringsförslag    178

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 b och c och bilaga VI ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer miniminivå för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och av erkända pantsystem, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 a och b ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer miniminivå för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, av erkända pantsystem, och av aktörer inom slutlig materialåtervinning, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter samt för uppgifternas spårbarhet.

Motivering

Kommissionen bör fastställa miniminivåer för kvalitetskrav och operativa krav för de aktörer som är verksamma inom förberedelse för återanvändning och materialåtervinning för att garantera sekundära råvaror med höga kvalitetsstandarder.

Ändringsförslag    179

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkt 1 får vikten av utgående avfall efter sortering rapporteras som vikten av det materialåtervunna kommunala avfallet under förutsättning att

3.  Medlemsstaterna säkerställer att det förs register över vikten av produkter och material som kommer ut (utgående avfall) ur anläggningen för återvinning eller materialåtervinning/förberedelse för återanvändning.

a)  sådant utgående avfall skickas till en slutlig materialåtervinningsprocess,

 

b)  vikten av de material eller ämnen som inte genomgår en slutlig materialåtervinningsprocess och som bortskaffas eller utnyttjas för energiåtervinning förblir under 10 % av den totala vikt som redovisas som materialåtervunnen.

 

Motivering

Europaparlamentet har, i sin resolution ”Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle” av den 9 juli 2015, begärt att beräkningen av målen för förberedelse för återanvändning och återvinning ska ske med en enda harmoniserad metod för alla medlemsstater, på grundval av en effektiv rapporteringsmetod som förhindrar att kasserat avfall (genom deponering eller förbränning) rapporteras som materialåtervunnet avfall.

Ändringsförslag    180

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att villkoren i punkt 3 a och b uppfylls. Detta system kan bestå av antingen elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 eller tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall.

4.  I enlighet med punkt 2 ska medlemsstaterna inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 följs. Detta system kan bestå av antingen elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 eller tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilken metod som valts för kvalitetskontroll och spårbarhet.

Ändringsförslag    181

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning i proportion till den andel av det kommunala avfallet som förbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav.

5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 11.2 c och d har uppnåtts får medlemsstaterna, efter att kommissionen har antagit den delegerade akt som avses i punkt 6 i denna artikel, räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning eller samförbränning i proportion till den andel av det kommunala avfallet som förbränns eller samförbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav och att avfallet sorterats före förbränningen, eller att skyldigheten att separat insamla papper, metall, plast, glas och biologiskt avfall fullgjorts.

Motivering

För att reglerna på EU-nivå ska bli harmoniserade och tydliga bör kommissionen fastställa en gemensam metod innan medlemsstaterna i sina sifferuppgifter kan börja ta med den materialåtervinning av järnhaltiga material som sker i samband med förbränning.

Ändringsförslag    182

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 11

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 5 ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer en gemensam metod för beräkning av vikten av metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning, inklusive kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.

6.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 5 ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer en gemensam metod för beräkning av vikten av metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning, inklusive kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.

Motivering

För att reglerna på EU-nivå ska bli harmoniserade och tydliga bör kommissionen fastställa en gemensam metod innan medlemsstaterna i sina sifferuppgifter kan börja ta med den materialåtervinning av järnhaltiga material som sker i samband med förbränning.

Ändringsförslag    183

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 11b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, utarbeta rapporter om framstegen mot uppnåendet av de mål som anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 senast tre år innan de tidsfrister som föreskrivs i dessa bestämmelser löper ut.

1.  Kommissionen ska, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, utarbeta rapporter om framstegen mot uppnåendet av de mål som anges i artiklarna 11.2 c och d, 11.3, 11.3a och 21.1a senast tre år innan de tidsfrister som föreskrivs i dessa bestämmelser löper ut.

Ändringsförslag    184

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  exempel på bästa praxis som används över hela unionen och som skulle kunna ge vägledning för arbetet med att uppnå målen,

Ändringsförslag    185

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 1a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid behov ska de rapporter som avses i punkt 1 behandla uppfyllandet av andra krav i detta direktiv, såsom prognoser om hur det går med uppnåendet av målen i de avfallsförebyggande programmen som avses i artikel 29 och mängden kommunalt avfall, procentuellt sett och per capita, som bortskaffas och blir föremål för energiåtervinning.

Motivering

Om kommissionen anser det nödvändigt kan man i systemet för tidig varning analysera andra viktiga aspekter av avfallshanteringen i någon viss medlemsstat.

Ändringsförslag    186

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)   I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som bortskaffas minskas till högst 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.”

Ändringsförslag    187

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 12 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b)  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

”1b.  Kommissionen ska se över de bortskaffningsförfaranden som förtecknas i bilaga I. Mot bakgrund av denna översyn ska kommissionen anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska kriterier och driftsförfaranden för bortskaffningsförfarandena D2, D3, D4, D6, D7 och D12. Om så är lämpligt ska i dessa delegerade akter införas förbud mot de bortskaffningsförfaranden som inte uppfyller kraven i artikel 13.”.

Ändringsförslag  188

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12c (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 12 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c)  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

”1c. ”Medlemsstaterna ska vidta särskilda åtgärder för att förebygga att avfall antingen direkt eller indirekt bortskaffas i den marina miljön. Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de åtgärder som införts för att genomföra denna punkt 18 månader efter att detta direktiv trätt i kraft och vartannat år efter den dagen. Utgående från den information som tillhandahållits ska kommissionen inom sex månader offentliggöra en rapport som därefter ska utkomma med två års mellanrum.

 

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa metoder och indikatorer för genomförandet av denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.”.

Ändringsförslag    189

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12d (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 15 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d)  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

”4a.   Medlemsstaterna får i enlighet med direktiv 2014/24/EU vidta åtgärder för att säkerställa att förfarandena för urvalet av aktörer inom avfallshantering, som utförs av lokala myndigheter och av organisationer som tillämpar utökat producentansvar för en tillverkare av produkter, innefattar sociala klausuler för att stödja de sociala och solidariska företagen och plattformarnas roll.”.

Ändringsförslag    190

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12e (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 18 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12e)  Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

3.  Farligt avfall som har blandats i strid med punkt 1 ska, om detta är möjligt och nödvändigt, separeras för att uppfylla kraven i artikel 13, med förbehåll för tekniska och ekonomiska genomförbarhetskriterier.

”3.  Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36, säkerställa att farligt avfall som har blandats i strid med punkt 1 separeras, om detta är tekniskt genomförbart.

 

Om separering inte är tekniskt genomförbar ska det blandade avfallet behandlas vid en anläggning som har tillstånd att behandla en sådan blandning samt de enskilda komponenterna i blandningen.”.

Motivering

Det bör finnas tydliga konsekvenser för olaglig blandning av farligt avfall. Man måste, utan att det påverkar tillämpningen av de sanktioner som föreskrivs i artikel 36 ifall förbudet mot blandning inte respekterats, säkerställa separering, om den är tekniskt genomförbar. Om detta inte är genomförbart måste man säkerställa behandling i en lämplig anläggning.

Ändringsförslag    191

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12f (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12f)  I artikel 20 ska följande stycke införas:

 

”Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2020 upprätta system för separat insamling och mottagning för farligt avfall från hushåll för att säkerställa att farligt avfall behandlas på ett korrekt sätt och inte förorenar andra kommunala avfallsflöden.”

Ändringsförslag    192

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 12g (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 20 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12g)  I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

 

”1b.  Senast den ... [18 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen utarbeta riktlinjer för att hjälpa och underlätta för medlemsstaterna att ordna med insamling och säker hantering av farligt avfall från hushåll.”.

Ändringsförslag    193

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12h (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 21 – punkt 1 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12h)  Artikel 2.1 a ska ersättas med följande:

(a)  spilloljor samlas in separat, om det är tekniskt genomförbart,

”a)   spilloljor samlas in separat,”,

Ändringsförslag    194

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12i (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 21 – punkt 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12i)  Artikel 21.1 c ska ersättas med följande:

c)   spilloljor med olika egenskaper inte blandas och att spilloljor inte blandas med andra typer av avfall eller ämnen, om sådan blandning hindrar deras behandling, om det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt bärkraftig.

”c)   spilloljor med olika egenskaper inte blandas och att spilloljor inte blandas med andra typer av avfall eller ämnen, om sådan blandning hindrar regenereringen av dem.”

Ändringsförslag    195

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12j (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 21 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12j) I artikel 21 ska följande punkt införas:

 

”1a.  Medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att minst 85 % av alla spilloljor regenereras senast 2025.

 

Spilloljor som skickas till en annan medlemsstat för att regenereras där får endast i den medlemsstat där de uppsamlats tillgodoräknas för uppnåendet av målet, och då måste de relevanta kraven för gränsöverskridande transporter av farligt avfall i förordning (EG) nr 1013/2006 uppfyllas.

 

Spilloljor som exporteras från unionen för regenerering, förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning får endast i den medlemsstat där de uppsamlats tillgodoräknas för uppnåendet av målen, och då måste exportören, i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006, kunna bevisa att avfallstransporten uppfyller kraven i den förordningen och att regenereringen av spilloljor utanför unionen skett under förhållanden som motsvarar kraven i unionens tillämpliga miljölagstiftning.”

Ändringsförslag    196

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12k (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 21 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12k) Artikel 21.2 ska ersättas med följande:

2.  För att spilloljor ska samlas in separat och behandlas på rätt sätt får medlemsstaterna enligt sina nationella villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder som tekniska krav, producentansvar, ekonomiska styrmedel eller frivilliga överenskommelser.

”2.  För att fullgöra skyldigheterna i punkterna 1 och 1a får medlemsstaterna enligt sina nationella villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder som tekniska krav, producentansvar, ekonomiska styrmedel eller frivilliga överenskommelser.”.

Ändringsförslag    197

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 12l (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 21 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(12l) Artikel 21.3 ska ersättas med följande:

3.  Om spilloljor enligt nationell lagstiftning omfattas av krav på regenerering, fårmedlemsstaterna föreskriva att sådana spilloljor ska regenereras, om det är tekniskt genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska tillämpas, begränsa transport över gränserna av spilloljor från sitt territorium till förbrännings- eller samförbränningsanläggningar för att prioritera regenereringen av spilloljor.

3.   Medlemsstaterna får, om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska tillämpas, begränsa transport över gränserna av spilloljor från sitt territorium till förbrännings- eller samförbränningsanläggningar för att prioritera regenereringen av spilloljor.”.

Ändringsförslag    198

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 13

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska säkerställa separat insamling av avfall när så är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart och lämpligt för att säkerställa de relevanta kvalitetsnormerna för kompost och för att uppnå de mål som anges i artikel 11.2 a, c och d och 11.3.

1.   ”Medlemsstaterna ska säkerställa separat insamling vid källan av biologiskt avfall, i enlighet med artikel 10.2.

Motivering

Separat insamling av biologiskt avfall måste göras obligatorisk så att man kan undvika en kontaminering av övriga torrsopor och främja återvinning av sådant organiskt material som kan generera kompost, rötrester och biogas. Separat insamling är ett av redskapen för att vi ska få en högkvalitativ materialåtervinningsmarknad och uppnå höga nivåer av materialåtervinning. Genom införandet av tekniska, miljömässiga och ekonomiska begränsningar tillåts många undantag, så att det blir omöjligt att tillämpa denna princip. Att det blir obligatoriskt med separat insamling bör inte leda till att man inte kan ha kvar eller inrätta system för hushållskompostering.

Ändringsförslag    199

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 13

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Medlemsstaterna ska uppmuntra till hushållskompostering.

Ändringsförslag    200

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 13

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska vid behov och i enlighet med artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder för att främja

2.   Medlemsstaterna ska i enlighet med artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder, också i form av system för spårbarhet och kvalitetssäkring, för att säkerställa organisk materialåtervinning av biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar en hög miljöskyddsnivå och med produktionsresultat som uppfyller de relevanta normerna för hög kvalitet.

(a)  materialåtervinning, inklusive kompostering, och rötning av biologiskt avfall,

 

(b)  behandling av biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar en hög miljöskyddsnivå,

 

(c)  användning av miljömässigt säkra material som framställts av biologiskt avfall.

 

Ändringsförslag  201

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 13

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 föreslå en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/20021a

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).

Ändringsförslag    202

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 24 – led 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(13a)  Punkt 24.1 b ska ersättas med följande:

b)  återvinning av avfall.

b)  återvinning av icke-farligt avfall.

Motivering

Inga undantag från tillståndskravet får göras för materialåtervinning av farligt avfall.

Ändringsförslag    203

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 14

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 26 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får befria de behöriga myndigheterna från skyldigheten att föra ett register över inrättningar eller företag som samlar in eller transporterar icke-farligt avfall i kvantiteter på högst 20 ton per år.

Medlemsstaterna får befria de behöriga myndigheterna från skyldigheten att föra ett register över inrättningar eller företag som samlar in eller transporterar icke-farligt avfall i kvantiteter på högst 20 ton och farligt avfall i kvantiteter på högst 2 ton per år.

Motivering

För att begränsa det administrativa arbetet för små och medelstora företag bör man också ha ett tröskelvärde för skyldigheten att rapportera farligt avfall. I artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar finns samma tröskelvärde för farligt avfall som inte måste rapporteras. Undantaget ter sig rimligt i jämförelse med det administrativa arbete som rapporteringen skulle kräva av små och medelstora företag.

Ändringsförslag    204

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 14

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 26 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att anpassa tröskelvärdet för kvantiteter av icke-farligt avfall.”

utgår

Ändringsförslag    205

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 15 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 27 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa tekniska minimikrav för sådan behandling av avfall som kräver tillstånd enligt artikel 23 om det är klarlagt att sådana minimikrav skulle innebära en fördel med avseende på skyddet av människors hälsa och miljön.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa tekniska minimikrav för all sådan behandling, i synnerhet för separat insamling, sortering och återvinning, av avfall som kräver tillstånd enligt artikel 23 om det är klarlagt att sådana minimikrav skulle innebära en fördel med avseende på skyddet av människors hälsa och miljön.

Motivering

Det bör införas minimikrav för de olika arbetsmoment som ingår i avfallshanteringen.

Ändringsförslag    206

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 16 – led a – led ii

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 28 – punkt 3 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”f)  Åtgärder för att motverka all slags nedskräpning och för att städa upp alla typer av skräp.”

”f)  Åtgärder för att motverka och förebygga all slags nedskräpning och för att städa upp alla typer av skräp.

Ändringsförslag    207

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 16 – led a – led iia (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 28 – punkt 3 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia) Följande led ska läggas till:

 

”fa) Tillräckliga finansieringsmöjligheter så att lokala myndigheter kan främja förebyggande av avfall och utveckla optimala system och infrastruktur för separat insamling för att kunna rätta sig efter de mål som fastställts i detta direktiv.”

Ändringsförslag    208

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 16 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 28 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Avfallsplanerna ska uppfylla kraven för hanteringsplaner i artikel 14 i direktiv 94/62/EG, målen i artikel 11.2 och 11.3 i det här direktivet och kraven i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG.”

”5.  Avfallsplanerna ska uppfylla kraven för hanteringsplaner i artikel 14 i direktiv 94/62/EG, målen i artikel 11.2 i det här direktivet och kraven i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG.”

Motivering

Medlemsstater som materialåtervunnit mindre än 20 % under 2013 kan av kommissionen begära ett tillfälligt undantag på fem år från tidsfristen för de olika materialåtervinningsmål som fastställts på EU-nivå. Detta innebär dock inte att det fastställs några nya specifika mål som skiljer sig från övriga medlemsstaters mål, utan endast en tillfällig avvikelse om vissa villkor är uppfyllda. Artikel 11.3 får därför utgå.

Ändringsförslag    209

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 17 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Medlemsstaterna ska upprätta avfallsförebyggande program där avfallsförebyggande åtgärder fastställs i enlighet med artiklarna 1, 4 och 9.”

”1.   För att bidra till uppnåendet av åtminstone de mål som förtecknas i artiklarna 1, 4 och 9.–1 ska medlemsstaterna upprätta avfallsförebyggande program där det åtminstone fastställs avfallsförebyggande åtgärder i enlighet med artikel 9.1 .

Ändringsförslag  210

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 17 – led -aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

Programmen ska ingå antingen i avfallsplanerna enligt artikel 28 eller i andra miljöpolitiska program, om det är lämpligt, eller fungera som separata program. Om programmet integreras i avfallsplanen eller i andra program, ska de avfallsförebyggande åtgärderna tydligt anges.

Programmen ska ingå antingen i avfallsplanerna enligt artikel 28 eller i andra miljöpolitiska program, om det är lämpligt, eller fungera som separata program. Om programmet integreras i avfallsplanen eller i andra program, ska målen för avfallsförebyggande och de avfallsförebyggande åtgärderna tydligt anges.

Ändringsförslag    211

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 17 – led ab (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 29 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ab)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

2.  I de program som avses i punkt 1 ska mål för avfallsförebyggande fastställas. Medlemsstaterna ska beskriva de befintliga förebyggande åtgärderna och utvärdera om exemplen på åtgärder i bilaga IV eller andra lämpliga åtgärder är användbara.

”2.  I de program som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna beskriva åtminstone genomförandet av de förebyggande åtgärderna som avses i artikel 9.1 och deras bidrag till uppnåendet av målen i artikel 9.–1. Medlemsstaterna ska i förekommande fall beskriva bidragen från de instrument och åtgärder som förtecknas i bilaga IVa och utvärdera om exemplen på åtgärder i bilaga IV eller andra lämpliga åtgärder är användbara.

Ändringsförslag    212

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 17 – led -ac (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 29 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Följande punkt ska införas:

 

”2a.  Medlemsstaterna ska, inom sina avfallsförebyggande program som avses i denna artikel, anta särskilda program för förebyggande av livsmedelsavfall.”.

Ändringsförslag    213

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 17a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 30 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(17a)  Artikel 30.2 ska ersättas med följande:

2.   Europeiska miljöbyrån uppmanas att i sin årsrapport ta med en översyn av framsteg med slutförandet och genomförandet av de avfallsförebyggande programmen.

”2.  Europeiska miljöbyrån ska vartannat år offentliggöra en rapport med en översyn av de framsteg som gjorts med slutförandet och genomförandet av de avfallsförebyggande programmen och med uppnåendet målen för dessa program i varje medlemsstat och hela unionen, inklusive brytandet av sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt och övergången till en cirkulär ekonomi.”

Ändringsförslag  214

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 19 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 35 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register för att registrera de uppgifter om farligt avfall som avses i punkt 1 och som omfattar hela det geografiska territoriet i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna får inrätta sådana register för andra avfallsflöden, särskilt de avfallsflöden för vilka mål fastställs i unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska använda de uppgifter om avfall som rapporterats av aktörer inom industrin i det europeiska register över utsläpp och överföringar av föroreningar som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006(*).

”4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register, eller använda redan befintliga elektroniska register eller samordnade register, för att registrera de uppgifter om farligt avfall som avses i punkt 1 och som omfattar hela det geografiska territoriet i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska inrätta sådana register för åtminstone avfallsflöden för vilka mål fastställs i unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska använda de uppgifter om avfall som rapporterats av aktörer inom industrin i det europeiska register över utsläpp och överföringar av föroreningar som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006(*).

Motivering

För att förenkla byråkratin bör medlemsstaterna kunna använda sig av befintliga register för att registrera sina respektive uppgifter om farligt avfall. Dessa register bör inrättas för de avfallskategorier för vilka mål fastställs i unionslagstiftning.

Ändringsförslag    215

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artiklarna 11.2 a–d och 11.3 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen ska omfatta uppgifter för perioden 1 januari 2020–31 december 2020.

1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om framstegen med förverkligandet av målen som fastställts i artiklarna 9.–1, 11.2 a–d, 11.3 och 21 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med den gemensamma metod som avses i punkt 1d i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen avseende målen i artiklarna 11.2 c–d och 11.3 ska omfatta uppgifter för perioden 1 januari 2020–31 december 2020.

Motivering

Det behöver inrättas en gemensam metod för insamling av uppgifter för att förbättra uppgifternas tillförlitlighet och jämförbarhet.

Ändringsförslag    216

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vartannat år rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 9.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av den rapporteringsperiod för vilken uppgifterna samlats in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen ska omfatta perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021.

utgår

Ändringsförslag    217

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  För att kontrollera att kraven i artikel 11.2 c och d efterlevs ska den kvantitet kommunalt avfall som förbereds för återanvändning rapporteras separat från den kvantitet som materialåtervinns.

Ändringsförslag    218

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

5.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Fram till dess att den delegerade akt som avses i punkt 6 har antagits ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska i vart fall bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter den första rapporteringen av uppgifter från medlemsstaterna och därefter vart tredje år.

Motivering

Det behöver inrättas en gemensam metod för insamling av uppgifter för att förbättra uppgifternas tillförlitlighet och jämförbarhet.

Ändringsförslag    219

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  I rapporten som avses i punkt 5 ska kommissionen inkludera information om genomförandet av detta direktiv i dess helhet och utvärdera dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett förslag om översyn av detta direktiv.

Motivering

Direktivets effekter bör regelbundet utvärderas för att säkerställa att de väsentliga delarna i direktivet är ändamålsenliga.

Ändringsförslag    220

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkterna 1 och 2 och för rapportering av återfyllning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.

6.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter, samt hur insamlingen av uppgifter ska vara organiserad och vilka bestämmelser som ska gälla för formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 och för rapportering om förberedelse för återanvändning och om återfyllning.

Motivering

För att förbättra uppgifternas kvalitet bör kommissionen anta en delegerad akt för fastställande av en gemensam metod för rapportering av uppgifter: Detta skulle inbegripa insamling, behandling och överföring av uppgifter.

Ändringsförslag    221

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 37a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 37a

 

Ram för den cirkulära ekonomin

 

Senast den 31 december 2018 i syfte att stödja målen med detta direktiv, som de anges i artikel 1, ska kommissionen

 

a)  sammanställa en rapport med bedömning av behovet av mål på unionsnivå, i synnerhet mål för resurseffektivitet, och av övergripande regleringsåtgärder inom hållbar konsumtion och produktion. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

 

b)  sammanställa en rapport i vilken överensstämmelsen mellan unionens regelverk för produkter, avfall och kemikalier undersöks i syfte att identifiera hinder som försvårar övergången till en cirkulär ekonomi.

 

c)  sammanställa en rapport en genomslagsrapport för att identifiera lagstiftning som i växelverkan med annan lagstiftning kan hindra utveckling av synergieffekter mellan olika branscher och efterföljande användning av biprodukter, samt förbereda för återanvändning och materialåtervinning av avfall för specifika tillämpningar. Denna rapport ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag eller av riktlinjer för hur identifierade hinder ska kunna avlägsnas och för hur marknadspotentialen hos biprodukter och returråvaror ska kunna frigöras.

 

d)  lägga fram en omfattande översyn av unionslagstiftningen om ekodesign för att bredda dess tillämpningsområde så att den omfattar alla viktiga produktsorter, inklusive produktgrupper som inte berör energi, och att gradvis inkludera relevanta egenskaper för resurseffektivitet i de obligatoriska kraven för produktdesign och ta fram bestämmelser för miljömärkning.

Ändringsförslag    222

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 21a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(21a)  Rubriken för artikel 38 ska ersättas med följande:

Tolkning och anpassning till den tekniska utvecklingen

Utbyte av bästa praxis och information, tolkning och anpassning till den tekniska utvecklingen”

Motivering

Det finns ett avsevärt utrymme för utbyte av bästa praxis och information i detta direktiv vad gäller olika frågor (t.ex. för att möjliggöra för alla medlemsstater att uppnå målen). Detta är därför något som man bör ta itu med uttryckligen.

Ändringsförslag    223

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

- 1.  Kommissionen ska inrätta en plattform för regelbundet och strukturerat informationsutbyte och delande av bästa praxis mellan kommissionen och medlemsstaterna, inklusive med regionala och kommunala myndigheter, om hur kraven i detta direktiv uppfylls i praktiken, för att säkerställa att styrning, verkställande, gränsöverskridande samarbete och spridning av bästa praxis och innovationer inom området avfallshantering fungerar som sig bör.

 

Denna plattform ska framför allt användas för

 

–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om de instrument och incitament som används i enlighet med punkt 4.3 för att bidra till uppnåendet av målen i artikel 4,

 

–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om åtgärder som fastställs i artikel 8.1 och 8.2,

 

–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om förebyggande och om inrättandet av system som gynnar återanvändning och livslängdsförlängning,

 

–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om genomförandet av skyldigheten till separat insamling,

 

–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om de instrument och incitament som används för uppnåendet av målen i artiklarna 11.2 c och d och 21,

 

–  delning av bästa praxis för utvecklingen av åtgärder och system för att spåra flöden av kommunalt avfall från sortering till den slutliga materialåtervinningsprocessen, vilket är av stor betydelse för kontroll av avfallets kvalitet och mätning av förlusterna i avfallsflöden och materialåtervinningsprocesser.

 

Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och denna delning av bästa praxis.

Motivering

Det finns ett avsevärt utrymme för utbyte av bästa praxis och information i detta direktiv vad gäller olika frågor (t.ex. för att möjliggöra för alla medlemsstater att uppnå målen). Detta är därför något som man bör ta itu med uttryckligen.

Ändringsförslag    224

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för tolkningen av definitionerna av återvinning och bortskaffande.

Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för tolkningen av definitionerna av avfall, kommunalt avfall, förebyggande arbete, återanvändning, förberedelse för återanvändning, återvinning och bortskaffande.

Motivering

Kommissionen bör utarbeta riktlinjer för tolkningen av vissa definitioner, av omsorg om ett harmoniserat genomförande av direktivet.

Ändringsförslag    225

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 22

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta de delegerade akter i enlighet med artikel 38a som krävs för att ändra bilaga VI.”

utgår

Motivering

De produkter och komponenter som inte har blivit avfall får inte räknas med vid uppnåendet av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, eftersom de utgör åtgärder för materialåtervinning av avfall. Återanvändning av produkter och komponenter är en behandlingsåtgärd som förebygger uppkomsten av avfall och därför bör de i enlighet med avfallshierarkin betraktas som en förebyggande åtgärd. Redan i punkt 11a.1 definieras beräkningssätten för nivån på förberedelse för återanvändning och återvinning.

Ändringsförslag  226

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 23

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 38.1 och 38.2 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande].

Ändringsförslag    227

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 23

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 37.6, 38.1 och 38.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    228

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 23

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Motivering

Anpassning till det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016.

Ändringsförslag    229

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 23

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 38a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2, och 38.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 37.6, 38.1 och 38.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    230

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 24a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Bilaga II – led R13 a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I bilaga II ska följande punkt införas:

 

”R13 a: förberedelse för återanvändning.”

Motivering

Det specifika återvinningsförfarandet bör införas i bilaga II för att man ska uppnå bättre samstämmighet med definitionen ”förberedelse för återanvändning” i artikel 3.

Ändringsförslag    231

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 24b (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Bilaga IVa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b)  Bilaga IVa ska införas i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Ändringsförslag    232

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Bilaga VI ska läggas till i enlighet med bilagan till detta direktiv.

utgår

Motivering

De produkter och komponenter som inte har blivit avfall får inte räknas med vid uppnåendet av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, eftersom de utgör åtgärder för materialåtervinning av avfall. Återanvändning av produkter och komponenter är en behandlingsåtgärd som förebygger uppkomsten av avfall och därför bör de i enlighet med avfallshierarkin betraktas som en förebyggande åtgärd. Redan i punkt 11a.1 definieras beräkningssätten för nivån på förberedelse för återanvändning och återvinning.

Ändringsförslag    233

Förslag till direktiv

Bilaga I

Direktiv 2008/98/EG

Bilaga VI

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beräkningsmetod för förberedelse för återanvändning av produkter och komponenter, för tillämpning av artikel 11.2 c och d och 11.3

utgår

För att beräkna den justerade andelen avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning i enlighet med artikel 11.2 c och d och 11.3 ska medlemsstaterna använda följande formel:

 

 

 

 

E = justerad andel avfall som materialåtervunnits eller återanvänts under ett visst år

 

A = vikten av kommunalt avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning under ett visst år

 

R = vikten av produkter och komponenter som förberetts för återanvändning under ett visst år

 

P = vikten av kommunalt avfall som genererats under ett visst år

 

Motivering

De produkter och komponenter som inte har blivit avfall får inte räknas med vid uppnåendet av målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, eftersom de utgör åtgärder för materialåtervinning av avfall. Återanvändning av produkter och komponenter är en behandlingsåtgärd som förebygger uppkomsten av avfall och därför bör de i enlighet med avfallshierarkin betraktas som en förebyggande åtgärd. Redan i punkt 11a.1 definieras beräkningssätten för nivån på förberedelse för återanvändning och återvinning.

Ändringsförslag    234

Förslag till direktiv

Bilaga -I (ny)

Direktiv 2008/98/EG

Bilaga IVa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga -I

 

Följande ska införas som bilaga IVa:

 

”Bilaga IVa

 

Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

 

1.  Ekonomiska instrument

 

1.1  gradvis ökning av deponiskatterna och/eller avgifterna för alla avfallskategorier (kommunalt, inert, övrigt),

 

1.2   införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning,

 

1.3   införande av volym- eller viktbaserade avfallstaxor,

 

1.4  åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar,

 

1.5  utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för ekonomiskt och/eller driftsmässigt producentansvar till nya avfallsflöden,

 

1.6  ekonomiska incitament till lokala myndigheter för att främja förebyggande åtgärder, utveckling och att utöka system för separat insamling,

 

1.7  åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorn,

 

1.8  åtgärder för att dra in skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.

 

2.  Andra åtgärder

 

2.1  hållbar offentlig upphandling för främjande av hållbar produktion och konsumtion,

 

2.2  tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvinningsmaterial, inkluderat komposterade, samt för att förbättra kvaliteten på materialåtervunna material,

 

2.3  genomförande av bästa tillgängliga teknik för avfallshantering för att få bort ämnen som inger mycket stora betänkligheter, när detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt,

 

2.4  åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling,

 

2.5  åtgärder för att säkra en lämplig samordning, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering, samt deltagande av andra viktiga intressenter,

 

2.6  användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå relevanta mål.

(1)

EUT C 264, 20.07.2016, s. 98.

(2)

EUT C 17, 18.01.2017, s. 46.


MOTIVERING

Den nuvarande, enkla utvecklingsmodellen ”ta, producera, konsumera, kasta bort” börjar visa sina första begränsningar. Jorden blir varmare, och det finns allt mindre av de resurser vi är beroende av. Utan strukturella åtgärder kan världsekonomins behov av råvaror öka med över 50 % under de kommande 15 åren. För att ändra riktning måste man övergå till en modell med cirkulär utveckling där materialen och deras värde hålls i rörelse inom det ekonomiska systemet så länge som möjligt så att resurserna används effektivt genom att man börjar optimera integrerad avfallshantering. Återanvändning, materialåtervinning och tillvaratagande är nyckelord runt vilka man kan bygga upp en ny riktning som främjar hållbarhet, innovation och konkurrenskraft och där avfall förvandlas från problem till resurs.

Åtgärdspaketet ska alltså ses ur ett mycket bredare perspektiv än enbart som en enkel justering av avfallslagstiftningen. Föredraganden ämnar stärka kommissionens villighet att skydda miljön, göra Europas ekonomi mer konkurrenskraftig och främja en hållbar återindustrialiseringsprocess. Att öka värdet av resurser innebär ingrepp i alla etapper av produkternas livscykel: från råvaruutvinningen till produktens utformningsfas och från distributionen via förbrukningen till dess att produkterna blir uttjänta.

En tydlig och stabil regleringsram är ett första steg i att främja övergången.

Ett sådant systemskifte kräver en ambitiös politik som stöds av en tydlig rättslig ram som kan skicka rätt signaler till investerare. Unionens lagstiftning innehåller inga tydliga definitioner eller bindande mål och skulle kunna äventyra framskridandet mot cirkulär ekonomi.

Föredraganden har utgående från avfallshierarkin försökt ändra kommissionens förslag, i synnerhet på punkter som har att göra med förebyggande av uppkomsten av avfall och återförande av avfall till produktionsprocessen. En minskning av mängden avfall innebär att man i det inledande skedet av produktionen inlett innovation av produktprocesserna och sådana affärsmodeller som cirkulär ekonomi grundar sig på.

I omarbetningen av unionens ekonomi har en grön, koldioxidsnål ekonomi som använder resurser på ett effektivt sätt redan satts upp som det viktigaste målet i det sjunde allmänna verksamhetsprogrammet för unionens miljöområde, och det är bra att påpeka att Europa genom sina åtgärder försökt uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Föredraganden anser att man för att uppnå de målsättningar som definierats i inledningen måste fokusera på två huvudprinciper när man gör ändringar i ramdirektivet:

1. förstärkning av avfallsförebyggande åtgärder

2. uppmuntran till utvecklingen av en effektiv marknad för sekundära råvaror.

För att direktivet ska verkställas på rätt sätt anser föredraganden att man även bör tydliggöra vissa av de definitioner som ingår i det nuvarande direktivet och komplettera det med de definitioner som saknas.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Användningen av avfall som uppkommer vid produktion som biprodukter för att få de egentliga resurserna, som inte är avfall, i omlopp är ett viktigt redskap för att förebygga uppkomsten av avfall. För att uppmana till detta och stödja spridningen av praxis som bygger på industriell symbios måste en tydlig regleringsram som omfattar hela EU fastställas.

Med tanke på detta har föredraganden reviderat den nuvarande lydelsen i artikel 5.1.

Kommissionen kommer fortfarande att kunna fastställa grunder för tillämpningen av klassificering av biprodukter, men på ett sätt som prioriterar praxis för beprövad och reproducerbar industriell. Syftet är att skapa en avvägning dels mellan behovet av harmoniserade regler, dels behovet avstandardiserade regler för alla slags biprodukter, dock utan att äventyra denna praxis från andra särdrag i processens innovation genom att tillämpa likadana regler för alla typer av biprodukter.

Den nuvarande lagstiftningen om när avfall upphör att vara avfall karaktäriseras av att den är svår att tillämpa och oenhetlig i olika medlemsstater. För att garantera en välfungerande inre marknad samt högklassigt skydd av människors hälsa och miljön stöder föredraganden principen om att kommissionen som allmän regel måste utarbeta harmoniserade föreskrifter för kriterierna för när avfall upphör att vara avfall. Eftersom denna bestämmelse inte har iakttagits till fullo håller föredraganden med om att medlemsstaterna nu bör få fastställa nationella kriterier utgående från de särskilda villkor som definieras i artikel 6.1 i direktivet.

Föredraganden stöder kommissionens förslag att fastställa minimiunderlag för systemen som gäller det utvidgade producentansvaret. Genom att utnyttja möjligheten att sänka kostnaderna i slutet av produkternas livslängd är det möjligt att främja planeringen av produkter som kan återanvändas eller återvinnas. Införandet av system för utökat producentansvar för olika produkter på nationell nivå har visat sig vara ett effektivt sätt för att kostnadsoptimera avfallshanteringen. Föredraganden anser att därför att producentansvarsprogrammen börbli obligatoriska i hela unionen.

Verkställandet i medlemsstaterna av åtgärder som förebygger uppkomsten av avfall under produktens hela livscykel är det mest effektiva sättet att förbättra resurseffektiviteten, eftersom man därigenom minskar avfallets miljöpåverkan och främjar uppkomsten av hållbara material som går att återvinna och återanvända genom ändamålsenliga ekonomiska instrument. Föredraganden betonar även att man också måste sätta sig in i hur man minskar på de farliga ämnen som ingår i materialen.

Begreppet återanvändning måste ingå tydligare i direktivet än i nuläget. Till skillnad från förberedelse för återanvändning av en produkt är återanvändning en hanteringsåtgärd som rör produkterna och förebyggandet av uppkomsten av avfall. Därför ska det behandlas som en specialåtgärd som har att göra med förebyggande av uppkomsten av avfall och som medlemsstaterna ska främja tillämpningen av.

De nationella programmen för förebyggande av avfall fungerar som verktyg för koordineringen av dessa åtgärder. För att öka deras effektivitet måste enhetliga minskningsmål och indikatorer fastställas för hela EU som kan användas för att bedöma deras effektivitet i olika medlemsstater.

Föredraganden anser det särskilt viktigt att medlemsstaterna för miljöns skull och av etiska skäl vidtar åtgärder som följer 2030-agendan för hållbar utveckling så att slöseriet med livsmedel och nedskräpningen av haven minskar med 30 % fram till 2025 och 50 % fram till 2030. För detta uppmanas medlemsstaterna att inkludera åtminstone motsvarande målsättning i deras nationella program för att förebygga uppkomsten av avfall.

UTVECKLING AV EN EFFEKTIV MARKNAD FÖR SEKUNDÄRA RÅVAROR

Ambitiösa mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall är ett sätt att säkerställa att avfallsmaterial som är viktiga för ekonomin utnyttjas och återvinns som högklassiga sekundära råvaror. För att främja detta sätter föredraganden upp ett mål för medlemsstaterna – tillsammans med målet att gradvis minska deponering på avstjälpningsplatser – mål om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall på 60 % före 2025 och 70 % före 2030 i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om ”resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle” och kommissionens konsekvensbedömning av den 2 juli 2014 (SWD(2014)0207).

För att medlemsstaternas resultat ska vara exakta och jämförbara måste definitionen av kommunalt avfall standardiseras utgående från definitionen som utvecklats för Eurostats och OECD:s statistik. Denna definition måste kopplas ihop med en enhetlig beräkningsmetod som bygger på resultaten från den slutliga återvinningsprocessen och som gäller alla medlemsstater och stöder ett effektivt rapporteringssystem som förhindrar (genom placering på avstjälpningsplats eller förbränning) att sluthanterat avfall deklareras som återvunnet avfall.

Föredraganden anser även att olika typer av system för separat insamling av avfall är ett förhandsvillkor för att skapa högklassiga återvinningsmarknader och för att uppnå de mål som satts upp. Nuvarande undantag av tekniska, miljö- eller ekonomiska orsaker har lett till att denna skyldighet inte har verkställts fullt ut.

Medlemsstaterna måste använda ekonomiska instrument och regleringsinstrument för att säkerställa en rättvis konkurrens mellan oanvända råvaror och sekundära råvaror.

Föredraganden är medveten om att det förekommer betydande skillnader medlemsstaterna emellan vad gäller deponering på avstjälpningsplatser och återvinning av avfall. För att främja ett lämpligt och konsekvent verkställande av direktivet godkänns möjligheten att bevilja undantag för de medlemsstater som enligt Eurostats uppgifter för 2013 har återvunnit mindre än 20 % av det kommunala avfallet genom att erbjuda en möjlighet att av kommissionen begära ett undantag på fem år för att uppnå målen som satts upp för 2020, 2025 och 2030. Föredraganden anser dock att medlemsstaterna i fråga för att få dessa undantag måste presentera en genomförandeplan som kommissionen bedömer i enlighet med vissa specifika krav och uppnå delmål vad gäller förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.

Föredraganden betonar behovet av specialåtgärder för utnyttjande av bioavfall, vilket det för tillfället inte tillämpas tillräckliga krav på. Därför bör separat insamling av bioavfall bli obligatorisk och det borde stödjas med tillräckliga ekonomiska instrument. Biologiskt avfall bör genomgå sådan organisk materialåtervinning att produktionsresultaten uppfyller högt ställda kvalitetskriterier.

Slutligen läggs en ny artikel till om utveckling av cirkulär ekonomi, som används för att inkludera de åtgärder som presenteras i kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och för att påskynda övergången för att fastställa en europeisk indikator för resurseffektivitet, lagstiftningsmässiga åtgärder för att främja hållbar produktion och konsumtion samt kriterier för resurseffektivitet som uppges i märkningen av andra produkter än energiprodukter.


RESERVATION

i enlighet med artikel 56.3 i arbetsordningen

Jean-François Jalkh

Europaparlamentet anser att den föreslagna ändringen av direktiv 2008/97/EG

– är obefogad, eftersom den inkräktar på sådant som faller under medlemsstaternas exklusiva behörighet, i och med att där krävs skattemässiga incitament och en minutiös övervakning från medlemsstaternas sida,

– inte går att tillämpa, eftersom där inte tas hänsyn till att verkligheten i olika länder ser högst olika ut och inte kan sammanföras inom ramen för en och samma politik, och eftersom där fastställs definitioner som inte fungerar, framför allt genom att det görs en skillnad, dels mellan kommunalt avfall och affärsavfall, dels mellan biologiskt avfall och livsmedelsavfall,

– får förödande konsekvenser ur ekonomisk synvinkel, eftersom företagen betungas med ”utökat producentansvar”, vilket innebär att en produkt inte längre får något mervärde,

– för med sig bara två säkra konsekvenser, nämligen kraftigt ökade offentliga utgifter och en mer djupgående integration av den inre marknaden, vilket inte blir till nytta för andra än för några få transnationella företag.

Gruppen Nationernas och friheternas Europa bryr sig om vad avfallshanteringen innebär för ekonomin och miljön, och tar därför avstånd från det arbete som gjorts i miljöutskottet, och hemställer om att man inom avfallspolitiken ska visa aktning för subsidiaritetsprincipen och bättre ta hänsyn till vilka fördelar det för med sig att tänka lokalt.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (27.10.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Föredragande av yttrande: Miroslav Poche

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Hanteringen, omvandlingen och användningen av avfall i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en verklig cirkulär ekonomi, som skulle begränsa de negativa effekterna på miljön och bevara naturresurser samt åstadkomma en bättre hantering av råvaror, samtidigt som man gör ekonomin mindre beroende av import, ökar energieffektiviteten, minskar unionens energiberoende och skapar nya ekonomiska möjligheter och nya marknader samt främjar högkvalitativa arbetstillfällen. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder som fokuserar på produkternas hela livscykel, inbegripet utvinning av hållbara material, ekologisk produktutformning, miljöeffektiv produktion och hållbar konsumtion på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet. En förbättrad resursanvändning skulle också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska de årliga utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi.

(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en effektiv cirkulär ekonomi, genom att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att avfall kan betraktas som en användbar resurs för denna omställning.

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Den 9 juli 2015 antog Europaparlamentet en resolution om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle1a, i vilken det betonade i synnerhet behovet att fastställa bindande avfallsminskningsmål, utforma åtgärder för förebyggande av avfall och införa klara och otvetydiga definitioner.

 

_______________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2015)0266.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall uppstår och att återvinningsbart material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål och ekonomiskt, finanspolitiskt och politiskt stöd för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall, till exempel för deponering eller förbränning, uppstår och att återvinningsbart material fastnar på den lägsta nivån i avfallshierarkin. I detta sammanhang är det, för att uppnå de relevanta målen, viktigt att använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som krävs för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning. Det är också avgörande för vissa medlemsstater att ändra sina befintliga program för förebyggande av avfall i enlighet med detta direktiv och att anpassa sina investeringar därefter.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Definitioner av kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall, den slutliga materialåtervinningsprocessen, och återfyllning bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.

(5)  Definitioner av kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall, avfall inom handel och industri, den slutliga materialåtervinningsprocessen, nedskräpning, nedskräpning av haven och återfyllning bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Samstämdheten mellan direktiv 2008/98/EG om avfall och relaterad unionslagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20061b, bör säkerställas, i synnerhet genom en enhetlig tolkning och tillämpning av begreppen ˮavfallˮ, ˮavfallshierarkiˮ och ˮbiproduktˮ i dessa rättsakter.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG vara i linje med den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.

(6)  För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG harmoniseras med den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter.

(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska, skattemässiga och lagstiftningsmässiga incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter. För att bidra till målen i detta direktiv bör medlemsstaterna ha möjlighet att använda ekonomiska instrument eller andra åtgärder som anges i bilaga VIa. Medlemsstaterna bör vidta sådana åtgärder som kommer att hjälpa till att uppnå en hög kvalitet på sorterat material.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Övergången till en cirkulär ekonomi bör dra full nytta av digital innovation. För detta ändamål bör elektroniska verktyg, såsom en webbplattform för handel med avfall som nya resurser, utvecklas i syfte att göra handelsverksamheten lättare och minska den administrativa bördan för aktörerna och därmed stärka industriell symbios.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för utökat producentansvar. Dessa krav bör minska kostnaderna och förbättra resultaten samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. De bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att i högre grad beakta möjligheter till materialåtervinning och återanvändning när de utformar sina produkter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att producenterna ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod för befintliga system för utökat producentansvar.

(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för system för utökat producentansvar. Dessa krav bör minska kostnaderna och förbättra resultaten, underlätta reparationsmöjligheter, bättre genomförande och verkställande av separat insamling och sortering, säkerställa materialåtervinning av bättre kvalitet, hjälpa till att säkra kostnadseffektiv tillgång till returråvaror samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. De bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att i högre grad beakta möjligheter till reparation, materialåtervinning och återanvändning samt utfasning av farliga ämnen när de utformar sina produkter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att befintliga system för utökat producentansvar och medlemsstater utan utökat producentansvar ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod. Under övergångsperioden bör medlemsstater utan utökat producentansvar säkerställa att deras avfallshanteringssystem levererar resultat på ett verkställbart, öppet och ansvarsfullt sätt som är helt förenligt med minimikraven för systemen för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och övervaka och utvärdera framstegen i genomförandet av sådana åtgärder. Gemensamma indikatorer bör fastställas för att få ett enhetligt mått på de övergripande framstegen i genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.

(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan från avfall, främja hållbara, återvinningsbara, återanvändbara material av hög kvalitet och minska beroendet av import av alltmer sällsynta råvaror. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering, däribland åtgärder som minskar förekomsten av farliga ämnen, främjar återvinning av material av hög kvalitet, bekämpar planerat åldrande, ökar konsumentinflytandet genom förbättrad produktinformation, uppmuntrar till kontinuerlig information och regelbundna upplysningskampanjer om avfallsförebyggande, samt övervakar och utvärderar framstegen i genomförandet av sådana åtgärder, liksom förebyggande mål om minskning av avfallsgenerering, i syfte att frikoppla den från ekonomisk tillväxt. Gemensamma indikatorer och beräkningsmetoder bör fastställas för att få ett enhetligt mått på de övergripande framstegen i genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att halvera livsmedelsavfallet fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen. Med tanke på de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för att åstadkomma detta. De bör också mäta vilka framsteg som görs när det gäller att minska livsmedelsavfallet. För att underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör enhetliga metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske vartannat år.

(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att minska livsmedelsavfallet med minst 50 % fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga livsmedelsavfall på detaljhandels- och konsumentnivå och minska livsmedelsförlusten längs produktions- och leveranskedjor, inklusive jordbruksprodukter som avsiktligen inte skördas och förluster efter skörd, och inom annan livsmedelsdistribution, i offentliga och privata inrättningar där måltider säljs eller erbjuds, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen. Med tanke på de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder i sina nationella avfallsförebyggande program för att minska livsmedelsavfallet i unionen med minst 30 % fram till 2025 och med 50 % fram till 2030. De bör också mäta vilka framsteg som görs när det gäller att minska livsmedelsavfallet. För att underlätta utbyte av bästa praxis inom unionen, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör enhetliga metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske vartannat år. För att förhindra livsmedelsavfall bör medlemsstaterna ta fram en ram som gör det möjligt för livsmedelssektorn att donera och distribuera osålda produkter, samtidigt som man säkerställer att sådan distribution inte har några negativa effekter på människors hälsa eller livsmedelssäkerheten.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Kommissionen bör granska möjligheten att fastställa mål för materialåtervinning av icke-farligt avfall inom handel och industri med materialåtervinningsskyldigheter liknande dem som gäller för kommunalt avfall. För att skapa tydliga referensvärden för att fastställa dessa mål bör kommissionen samla in uppgifter om sådant avfall, som bygger på en gemensam rapportering från medlemsstaterna. Inom två år efter insamlingen av uppgifter, och på grundval av en konsekvensbedömning, bör kommissionen överväga att fastställa separata mål för materialåtervinning för icke-farligt avfall inom handel och industri senast 2025, åtminstone för papper, glas, metall, plast och biologiskt avfall.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG1a är det bindande rättsliga instrumentet på unionsnivå för att bedöma, övervaka och fastställa miljömål för att uppnå god miljöstatus vad gäller nedskräpning av haven. Huvudkällorna till marint skräp är dock landbaserad verksamhet, och orsakas av dåliga metoder för hantering av fast avfall, bristfällig infrastruktur och bristande medvetenhet hos allmänheten. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att minska det landbaserade skräp som sannolikt kommer att hamna i havsmiljön, i linje med 2030-agendan för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet sträva efter att uppnå målet att minska det marina skräpet med 50 % fram till 2030. Med tanke på de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att förebygga marint skräp bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder i sina avfallsförebyggande program för att åtminstone uppnå målet att minska nedskräpningen av haven med 50 % fram till 2030. De bör också mäta vilka framsteg som görs när det gäller att minska det marina skräpet. För att underlätta utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna inom unionen bör enhetliga metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden marint skräp bör ske vartannat år.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c)  För att hjälpa till att uppnå målen om den cirkulära ekonomin bör kommissionen aktivt främja samordningen och utbytet av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna, det civila samhällets organisationer, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och mellan olika näringsgrenar, däribland avfallsindustrin och finanssektorn. Man skulle kunna uppnå denna samordning och detta utbyte genom att upprätta kommunikationsplattformar om den cirkulära ekonomin som skulle hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet, och som skulle bidra till att skapa band mellan avfallsindustrin och finanssektorn och till att stödja industriell symbios. Kommissionen bör också aktivt främja utbytesplattformar som en affärsmodell för cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  En separat insamling och materialåtervinning av spilloljor skulle ha avsevärda ekonomiska och miljömässiga fördelar när det gäller att trygga råvaruförsörjningen, göra framsteg mot en cirkulär ekonomi och bidra till ett mindre beroende av oljeförsörjning. Vissa medlemsstater samlar redan in och materialåtervinner en stor andel av sina spilloljor. 2015 kom emellertid enbart runt 13 % av alla basoljor från regenererade spilloljor. Kommissionen bör därför senast den ... [inför datum två år efter ikraftträdandet av detta direktiv] lägga fram en konsekvensbedömning om införandet av ett unionsomfattande mål för insamling och materialåtervinning av spilloljor.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  Där det är möjligt bör medlemsstaterna stimulera användningen av material såsom permanenta material, som har ett överlägset värde för den cirkulära ekonomin, eftersom de kan klassificeras som material som kan återvinnas utan att kvaliteten försämras, oavsett hur ofta materialet återvinns.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025 och 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram en genomförandeplan.

(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025 och 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram en genomförandeplan med stöd av kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnås, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förbereds för återanvändning av erkända aktörer inom återanvändning eller genom erkända pantsystem och materialåtervinning av metaller i samband med förbränning. För att säkerställa en enhetlig beräkning av dessa uppgifter kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem, om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

(18)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnås, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter, eller om tillämpligt förpackningar, som förbereds för återanvändning av erkända aktörer inom återanvändning eller genom erkända pantsystem och materialåtervinning av metaller i samband med energiåtervinning och förbränning. För att säkerställa en enhetlig beräkning av dessa uppgifter kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem, om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.

(19)  För att se till att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet, bör ett system för tidig varning inrättas med stöd av kommissionen så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast och glas efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material.

(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast, glas, trä och textilier efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material samt för att undvika att sådant avfall förbränns och deponeras. En effektivare användning av avfall skulle dessutom kunna skapa ett viktigt incitament för bioekonomins leveranskedja. Separat insamling av biologiskt avfall från kommunalt avfall och jordbruksavfall bör därför bli obligatorisk. Bioekonomin spelar en avgörande roll för att garantera råvaruförsörjningen i hela unionen. Kommissionen bör överväga fastställandet av ett materialåtervinningsmål för biologiskt avfall för att locka till infrastrukturinvesteringar i återvinningsanläggningar för biologiskt avfall och för att främja upparbetning av organiskt material.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper, när det är lämpligt, för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen.

(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper, i så stor utsträckning som möjligt, för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen. Dessa uppgifter bör samlas in i linje med normer och specifikationer som stöder målen för öppna uppgifter och bör göras tillgängliga som öppna uppgifter.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att undvika att kommunalt avfall förorenas med farliga ämnen som kan sänka materialåtervinningskvaliteten och därmed hämma upptaget av returråvaror bör medlemsstaterna skapa separata insamlingssystem för farligt hushållsavfall. Unionsmedel som tilldelas för att stödja övergången till den cirkulära ekonomin skulle kunna användas till forskningsprogram för ersättning av farliga material och behandling av farligt avfall.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att främja förebyggande, återanvändning och materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin.

(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att främja i första hand förebyggande och återanvändning och sedan materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin – och inte för att främja deponering och förbränning av avfall.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för dessa råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa möjliga hantering av avfall som innehåller betydande mängder av dessa råvaror, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt miljömässiga fördelar. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning ska regelbundet ses över av kommissionen.

(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för dessa råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa möjliga hantering av avfall som innehåller betydande mängder av dessa råvaror, genom att förhindra deponering och förbränning av obehandlat avfall, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt miljömässiga och hälsomässiga fördelar. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning ska regelbundet ses över av kommissionen.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014)0297.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Nedskräpning ger direkta negativa effekter på miljön och medborgarnas välfärd, och de höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna.

(25)  Nedskräpning ger direkta negativa effekter på miljön och medborgarnas välfärd, och de höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Nedskräpning måste ses som ett samhällsproblem där individer hanterar avfall på ett felaktigt eller olagligt sätt. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts måste de därför använda de senaste metoder som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(28)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inför harmoniserade metoder för insamling och behandling av uppgifter och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, lämpligtvis Eurostat, och genom att man tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport, som bör bygga på ett harmoniserat format. Tillförlitlig rapportering av jämförbara statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar genomföranderapporterna enligt detta direktiv bör de därför använda de senaste metoder som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Forskning och innovation är nödvändiga för att stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi där avfall uppfattas som en resurs. För att uppnå detta mål är det nödvändigt att inom ramen för Horisont 2020 bidra till forsknings- och innovationsprojekt som kan visa och testa den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hos en cirkulär ekonomi på fältet. Med hjälp av en systembaserad strategi kan sådana projekt bidra till att utveckla lagstiftning som främjar innovation och samtidigt är lätt att genomföra, huvudsakligen genom att man identifierar rättsliga oklarheter, hinder och luckor som möjligen hämmar utvecklingen av resurseffektiva företagsmodeller.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Vart tredje år bör kommissionen offentliggöra en rapport baserad på de uppgifter och den information som har rapporterats av medlemsstaterna för att underrätta Europaparlamentet och rådet om de framsteg som har gjorts mot uppnåendet av materialåtervinningsmålen och i genomförandet av nya skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Medlemsstaterna bör säkerställa en hög nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i sektorerna för tillverkning, materialåtervinning, reparation, förberedelse för återanvändning och avfallshantering, med hänsyn till de specifika risker som arbetstagare inom dessa sektorer utsätts för, och säkerställa att befintlig unionslagstiftning på detta område genomförs och verkställs korrekt.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b)  Det är viktigt att säkerställa att den befintliga avfallslagstiftningen genomförs och verkställs korrekt.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 33c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33c)  Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 2 – punkt 2 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 2.2 ska led b ersättas med följande:

”b)  Animaliska biprodukter, inbegripet bearbetade produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002, utom sådana som är avsedda för förbränning, deponier eller användning i biogas- eller komposteringsanläggning.”

”b)  Animaliska biprodukter, inbegripet bearbetade produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002, utom sådana som är avsedda för förbränning eller deponering.”

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1a – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommunalt avfall ska enligt definitionen i detta direktiv ses som neutralt när det gäller den privata eller offentliga statusen hos den aktör som hanterar avfallet.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Följande punkt ska införas:

 

”1b.  avfall inom handel och industri: icke-farligt blandat och separat insamlat avfall i större mängder än kommunalt avfall från verksamhet och/eller lokaler inom handel och industri, däribland papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, och grovavfall;

 

avfall inom handel och industri omfattar inte kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall och avfall från avloppsnät och -bearbetning, inbegripet avloppsslam,”

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ab (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab) Följande punkt ska införas:

 

”1c.  nedskräpning: alla handlingar eller all underlåtelse av en individ att handla, oavsett om det är avsiktligt eller inte, som leder till att avfall överges,”

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ac (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 1d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ac) Följande punkt ska införas:

 

”1d. livsmedelsavfall: livsmedel som tas bort eller kasseras på tillverknings-, berednings- detaljhandels- och konsumentnivå och livsmedelsförluster längs hela produktions- och leveranskedjan, däribland förluster vid primärproduktion, transport och lagring, jordbruksprodukter som avsiktligen inte skördas och förluster efter skörd,”

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led c

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från livsmedelsindustrin och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet som är jämförbart till karaktär, sammansättning och mängd,”

”4.  biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, icke-animaliskt jordbruksavfall (inklusive förluster efter skörd), livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från anläggningar för tillverkning och bearbetning av livsmedel och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet som är jämförbart till karaktär och sammansättning,”

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led d

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a.  bygg- och rivningsavfall: avfall som omfattas av de kategorier av bygg- och rivningsavfall som avses i den förteckning över avfall som antagits i enlighet med artikel 7,”

”4a.  bygg- och rivningsavfall: avfall som omfattas av de kategorier av bygg- och rivningsavfall, inbegripet lättviktsmaterial, som avses i den förteckning över avfall som antagits i enlighet med artikel 7,”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led da (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Följande punkt ska införas:

 

”4b.  permanenta material: material som kan klassificeras som material som när de en gång tillverkats kan återvinnas utan kvalitetsförlust, oavsett hur många gånger materialet återvinns,”

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led db (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Följande punkt ska införas:

 

”9a.  utökat producentansvar: tillverkarens fulla eller partiella operativa och/eller finansiella ansvar för en produkt, utvidgat till att även omfatta ledet efter konsumentledet i en produkts livscykel, som ett sätt för medlemsstaterna att uppnå unionens avfallsmål och öka återanvändningen och materialåtervinningen,”

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led e

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”16.  förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka avfall, produkter eller komponenter av produkter som har samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning eller genom ett erkänt pantsystem bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”

”16.  förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 16a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Följande punkt ska införas:

 

”16a.  utspädning: uppblandning av avfall med en eller flera andra material eller avfallstyper för att utan kemisk omvandling minska koncentrationen av beståndsdelar i avfallet, så att det utspädda avfallet kan skickas till behandling eller materialåtervinning som annars skulle vara förbjuden för icke utspätt avfall, ” 

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led f

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”17a.  slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare mekanisk sortering behövs och avfallsmaterial förs in i en produktionsprocess och faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,

”17a.  slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare mekanisk sortering behövs och när avfall och avfallsmaterial som anses ha upphört att vara avfall i enlighet med artikel 6.1 förs in i en produktionsprocess och faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fa (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 17ba (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Följande punkt ska införas:

 

”17ba.  organisk materialåtervinning: aerob behandling (dvs. kompostering) av de biologiskt nedbrytbara delarna av avfall, både i hushållsform och under kontrollerade förhållanden och med användning av antingen mikroorganismer eller maskar, varvid kompost produceras; deponering av avfallet ska inte betraktas som en form av organisk materialåtervinning,”

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fb (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb)  Följande punkt ska läggas till:

 

”20a.  dekontaminering: en process som består i att eliminera eller behandla farliga beståndsdelar i avfall som är icke önskvärda eller förorenande i syfte att förstöra dessa,”

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fc (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc)  Följande punkt ska läggas till:

 

”20b.  upprustning: processen att återställa en produkt till ett tillfredsställande arbetsskick genom att återuppbygga eller reparera viktiga komponenter som är nära att gå sönder,”

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led fd (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 3 – punkt 20c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fd)  Följande punkt ska läggas till:

 

”20c.  uppsamlingsbar spillolja: spillolja som kan samlas upp, i typfallet 50 % av den årliga förbrukningen av smörjmedel i medlemsstaterna,”

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin.

3.  För att bidra till målen i detta direktiv och för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin ska medlemsstaterna använda sig av lämpliga ekonomiska instrument eller andra åtgärder. Medlemsstaterna får för detta ändamål använda de ekonomiska instrument eller andra åtgärder som anges i bilaga VIa.

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument som införts i enlighet med denna punkt senast den [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument eller andra åtgärder som införts i enlighet med denna punkt senast den [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Avfall ska sorteras före energiåtervinning eller slutdeponering i deponi, för att understödja ändamålsenlig utvinning av återvinningsbara material. Avfallets biologiskt nedbrytbara delar ska också behandlas.

 

Genom undantag från första ledet får separat insamlat biologiskt avfall skickas till anaerob rötning eller andra processinstallationer där biologiskt nedbrytbart avfall används som exklusiv tillförsel, förutsatt att kvaliteten på det biologiska avfallet uppfyller kraven för dessa installationer.”

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål.

2.  Rådet och Europaparlamentet ska, genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och med hjälp av kommissionen, fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led a – led i

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led -a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  Avfallet har genomgått förberedelse för återanvändning.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för visst avfall. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för visst avfall. Specifika kriterier för uttjänt avfall ska övervägas för vissa material såsom ballastmaterial, papper, glas, metall, plast, däck och textilier. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.”

”1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall ska medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.”

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led a

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana åtgärder får även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter.

Sådana åtgärder ska även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa, organisatoriska och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter, där producentens ansvar utökas till det led som följer efter konsumentledet i en produkts livscykel. Producentansvar ska syfta till att omfatta alla produkter som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led b

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana åtgärder kan bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och som, när de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel.

Sådana åtgärder ska bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och lätta att reparera och som, när de blivit avfall och förberetts för återanvändning eller materialåtervinning, lämpar sig för att släppas ut på marknaden i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna ska beakta produkters effekter under hela deras livscykel, avfallshierarkin och relevant unionslagstiftning och standarder som redan gäller för produkter.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led c

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte.

5.  Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och får tillhandahålla riktlinjer om relevanta aspekter.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,

–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden (dvs. alla fysiska eller juridiska personer som professionellt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter), organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och distributörer och detaljhandlare, slutanvändare och konsumenter, nätverk för återanvändning och reparation samt erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  fastställer mätbara avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU,

–  fastställer mätbara mål för avfallsförebyggande, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt mål för minsta återvunna innehåll i plast, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU och andra mål som anses relevanta för systemet,

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in uppgifter om produkter som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,

–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in uppgifter om produkter, eller om tillämpligt förpackningar, som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter, eller om tillämpligt förpackningar, blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter och för små och medelstora företag.

–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter och aktörer på avfalls- och återvinningsområdet och för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  innehåller krav för förbättringar av produktutformningen (ekodesign) som syftar till förebyggande av avfall, inte bara materialåtervinning och återvinning, däribland optimerad behandling i slutet av livscykeln för att främja en bättre materialeffektivitet och belöna producentens arbete som tar hänsyn till produkternas möjlighet till återanvändning, reparation och materialåtervinning.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  har de operativa och ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,

b)  har de operativa, organisatoriska och ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  täcker hela kostnaden för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden, inklusive samtliga följande:

a)  täcker följande kostnader för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden:

–  kostnader för separat insamling, sortering och behandling som behövs för att uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 1 andra strecksatsen, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,

–  kostnader för separat insamling, sortering för materialåtervinning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, materialåtervinning och annan återvinning, som behövs för att uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 1 andra strecksatsen, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,

–  kostnader för tillhandahållande av lämplig information till avfallsinnehavare i enlighet med punkt 2,

–  kostnader för tillhandahållande av lämplig information till avfallsinnehavare i enlighet med punkt 2,

–  kostnader för insamling och rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 tredje strecksatsen,

–  kostnader för insamling och rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 tredje strecksatsen,

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras återanvändning och materialåtervinning,

b)  anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras möjligheter till återanvändning, reparation och materialåtervinning, förekomsten av farliga ämnen samt användningen av permanenta material som kan återvinnas flera gånger utan att förlora sina egenskaper; för att skapa optimala marknadsförutsättningar för att tillverkare ska kunna dra fördel av en sådan anpassning ska en uppsättning kriterier som ska ligga till grund för anpassningen och beräkningsmetoderna utarbetas för unionens inre marknad; senast den ... [inför datum: två efter det att detta direktiv trätt i kraft] ska kommissionen genomföra en studie och upprätta en plattform för olika intressenter i samarbete med medlemsstaterna och relevanta industrisektorer, i syfte att ta fram dessa kriterier och anta genomförandeakter i enlighet med artikel 39.2,

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 5 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter.

Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter. I de fall då en produkt omfattas av ett system för utökat producentansvar ska medlemsstaterna säkerställa att behandlingen av det restavfall som genereras vid produktens återanvändning och förberedelse för återanvändning täcks av avgiften för utökat producentansvar.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 8a – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Roller och ansvarsområden för alla övriga aktörer som ingår i avfallskedjan ska definieras på ett tydligt sätt.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förebyggande av avfall

Återanvändning och förebyggande av avfall

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  uppmuntra användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, reparerbara och återvinningsbara,

–  främja och stödja tillverkning och användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara, däribland produkter tillverkade av förnybara råvaror,

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2008/98/EG

Artikel 9 – punkt 1 – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  identifiera och rikta in sig på produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har stor betydelse för unionens ekonomi och för vilka försörjningen är förenad med en hög risk, för att förhindra att dess