Процедура : 2016/0823(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2017

Внесени текстове :

A8-0035/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0023

ДОКЛАД     *
PDF 696kWORD 60k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (15778/2016),

–  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 26, параграф 1, буква а) от него, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0007/2017),

–  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

–  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3), както е изменено с Решение 2014/269/EС на Съвета,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и министър-председателя на Дания от 15 декември 2016 г., в което се подчертават оперативни потребности, но също така и изключителният и преходен характер на предвиденото споразумение между Европол и Дания,

–  като взе предвид горепосоченото изявление, в което се подчертава, че в тази разпоредба ще бъде поставено условие за продължаване на членството на Дания в Шенгенското пространство, задължението на Дания да приложи в своето право Директива (EС) 2016/680/EС за защита на личните данни(4) до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните,

–  като взе предвид Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид резултата от датския референдум от 3 декември 2015 г. във връзка с Протокол (№ 22) към Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0035/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  призовава Съвета да предвиди, в рамките на разпоредбите на бъдещото споразумение между Европол и Дания, дата на изтичане пет години след датата на неговото влизане в сила, за да се гарантира неговият преходен характер с оглед на пълноправното членство или сключването на международно споразумение в съответствие с член 218 от ДФЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.

(3)

OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.

(4)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Дания понастоящем участва изцяло в дейността на агенцията Европол, която се осъществява в рамките на действащото решение на Съвета (2009/371/ПВР). Съгласно условията на Протокол № 22, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не може да участва в приемането на този нов регламент за Европол и не е обект на прилагането му. Новият регламент за Европол ще започне да се прилага на 1 май 2017 г., датата, на която действащото решение на Съвета за Европол автоматично ще бъде отменено. Това означава, че от 1 май 2017 г. Дания вече няма да бъде част от Европол и няма да бъде в състояние да участва в нейните дейности, нито да прави справки в нейните бази данни или обмен на данни с нея.

На 3 декември 2015 г. в Дания беше проведен референдум относно преобразуването на настоящото негъвкаво неучастие в областта на правосъдието и вътрешните работи, заложено в Протокол № 22, в по-гъвкаво селективно участие, подобно на прилаганото в момента от Ирландия и Обединеното кралство. Въпреки това резултатът от референдума беше отрицателен (53,1 процента гласували „Не“ срещу 46,9 процента „Да“).

След отрицателния резултат от референдума се проведоха неофициални обсъждания между датските органи и европейските институции, за да се потърсят начини Дания да бъде възможно най-тясно асоциирана към Европол.

Тези неформални обсъждания доведоха до съвместно изявление от 15 декември 2016 г. на председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и датския министър-председател. В тази съвместна декларация се предлага, с цел свеждане до минимум на отрицателните последици от датското напускане на Европол, Дания да бъде асоциирана към Европол под формата на споразумение за оперативно сътрудничество. За да се избегнат пропуски, това споразумение за сътрудничество ще трябва да бъде сключено между Европол и Дания преди 1 май 2017 г.

Правният път за това би довел до 2 последователни законодателни процедури, съгласно които първо Дания ще бъде включена в списъка на държавите, с които Европол сключва международни споразумения за сътрудничество, след което ще бъде сключено споразумение за оперативно сътрудничество между Европол и Дания. Европейският парламент трябва да бъде консултиран относно двете предложения.

Настоящият доклад се отнася до първата консултация, а именно за изменение на Решение 2009/935/ПВР с цел да постави Дания в списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения за международно сътрудничество.

Докладчикът препоръчва да се даде одобрение за това предложение. Борбата с трансграничната тежка и организирана престъпност и международния тероризъм в рамките на Съюза изисква тясно сътрудничество и обмен на данни между всички европейски държави. Внезапното напускане на Дания от Европол без плавен преходен режим под някаква форма на асоциираност между Дания и Европол би могло да доведе до оперативни пропуски и да намали способността на ЕС ефективно да се бори с организираната престъпност и тероризма. Следователно е важно да се гарантира достатъчно равнище на оперативното сътрудничество между Дания и Европол, включително обмен на съответните лични данни при адекватни правни гаранции и защита на данните.

В същото време следва да бъде ясно, че такова споразумение за сътрудничество с Дания следва да има преходен характер и не може по никакъв начин да е равно на пълноправно членство в Европол, включващо пряк достъп до базите данни на Европол и даващо възможност за пълно участие в оперативната работа на Европол, или даване на права за вземане на решения в управителните органи на Европол. И накрая докладчикът отбелязва със задоволство, че според съвместната декларация при тази разпоредба ще бъде поставено условие за продължаване на членството на Дания в Шенгенското пространство, за да се изпълни изцяло задължението на Дания да приложи в своето право Директивата за защита на личните данни до 1 май 2017 г. и съгласието на Дания относно прилагането на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Позоваване: D(2017)5673

До Клод Морайс

Председател на комисията по граждански свободи,

правосъдие и вътрешни работи

ASP 13G205

Брюксел

Относно:  Становище на комисията по конституционни въпроси, под формата на писмо, относно искането за провеждане на консултация с Парламента относно проекта на Решение на Съвета (ЕС) 2016/... за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

Уважаеми господин Председател,

От името на комисията по конституционни въпроси имам удоволствието да представя под формата на писмо на председателстваната от Вас комисия становището на комисията по конституционни въпроси относно искането за консултация.

Този формат се обосновава с неотложност. Всъщност искането за консултиране на Парламента има много стриктен срок, определен от Съвета на три месеца, но с оглед на предстоящото прилагане на новия регламент за Европол на 1 май 2017 г. Съветът поиска от Парламента да представи становището си до него за предпочитане в срок от един месец.

Европейският парламент е консултиран от Съвета, който с писмо от 5 януари 2017 г. му представя проект за решение за изпълнение на Съвета за изменение на Решение 2009/935 за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол („Европейската полицейска служба“ до 1 май 2017 г.) сключва споразумения.

Настоящото Решение 2009/371/ПВР на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), ще бъде отменено, считано от 1 май 2017 г., от новия Регламент 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и с влизането му в сила на този ден. Същият регламент също така ще замени и отмени списъка на третите държави и обмена на лични данни по т.нар. Решения за изпълнение на Съвета 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР относно правилата за прилагане.

Дания понастоящем участва изцяло в дейността на агенцията Европол, която се осъществява в рамките на действащото решение на Съвета от 2009 г. Тъй като обаче Дания има клауза за неучастие по дял V от Договора от Лисабон, и по-специално относно полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, в който се предвижда, че всяка мярка, приета в тази област от страна на Съюза, няма да бъде приложима към нея, Дания ще бъде изключена от участие в Европол, когато новият регламент стане приложим. Дания, следователно, ще се превърне в трета държава по отношение на Европол. Поради това е необходимо Дания да бъде добавена към списъка с трети държави, за да продължи сътрудничеството си с Агенцията.

Комисията по конституционни въпроси не изрази възражения срещу добавянето на Дания към списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения, като се има предвид необходимостта Европейският съюз и неговите партньори в Европол да провеждат сътрудничество и обмен на информация в рамките на борбата с тежката международна престъпност и тероризма.

Същевременно е от жизненоважно значение да се избегне възможността за нежелана разпокъсаност в рамките на Европейския съюз и да се предостави правна рамка, която да защитава участието на Дания в Европол, заедно с другите държави членки, независимо от увеличаването на броя на възможностите за неучастие, които застрашават единството на Съюза.

С уважение,

Проф. Данута Хюбнер


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Списък на третите държави и организациите, с които Европол сключва споразумения

Позовавания

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Дата на консултация с ЕП

5.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Дата на приемане

9.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Дата на внасяне

9.2.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация