Procedure : 2016/0823(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2017

Indgivne tekster :

A8-0035/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2017 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0023

BETÆNKNING     *
PDF 384kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets udkast (15778/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 26, stk. 1, litra a), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0007/2017),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3), som ændret ved Rådets afgørelse 2014/269/EU,

–  der henviser til erklæringen fra Det Europæiske Råds formand, Kommissionens formand og Danmarks statsminister af 15. december 2016, hvori der lægges vægt på de operationelle behov, men også på den undtagelsesvise og overgangsmæssige karakter af den planlagte aftale mellem Europol og Danmark,

–  der henviser til den føromtalte erklæring, hvori det understreges, at den planlagte aftale vil være betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Schengenområdet, af Danmarks fuldstændige gennemførelse i dansk ret af direktiv (EU) 2016/680/EU(4) om databeskyttelse i forbindelse med politimæssige spørgsmål senest den 1. maj 2017 og af Danmarks anerkendelse af Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion og Den Europæiske Datatilsynsførendes kompetence,

–  der henviser til protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til resultatet af den danske folkeafstemning den 3. december 2015 vedrørende protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0035/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Rådet til i bestemmelserne i den kommende aftale mellem Europol og Danmark at indføre en udløbsdato på fem år efter aftalens ikrafttrædelsesdato for at sikre dens overgangsmæssige karakter med henblik på senere fuldt medlemsskab eller indgåelse af en international aftale i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).


BEGRUNDELSE

Danmark deltager i øjeblikket fuldt ud i Europol, som opererer i henhold til den eksisterende rådsafgørelse (2009/371/RIA). I henhold til protokol nr. 22 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kunne Danmark ikke deltage i vedtagelsen af denne nye Europolforordning, som ikke finder anvendelse i Danmark. Den nye Europolforordning finder anvendelse fra den 1. maj 2017, hvor den eksisterende rådsafgørelse om Europol automatisk bliver ophævet. Dette betyder, at Danmark fra den 1. maj 2017 ikke længere vil være en del af Europol og ikke vil kunne deltage i dets aktiviteter, konsultere dets databaser eller udveksle data med det.

Danmark afholdt den 3. december 2015 en folkeafstemning om at omdanne landets nuværende ufleksible fravalgsordning for retlige og indre anliggender i protokol nr. 22 til en mere fleksibel selektiv tilvalgsordning svarende til den, Irland og Det Forenede Kongerige har i øjeblikket. Resultatet af folkeafstemningen var imidlertid negativt (53,1 % "nej"-stemmer mod 46,9 % "ja"-stemmer).

Efter det negative resultat af folkeafstemningen fandt der uformelle drøftelser sted mellem de danske myndigheder og EU-institutionerne med henblik på at finde frem til, hvordan Danmark kunne få den tættest mulige tilknytning til Europol.

Disse uformelle drøftelser førte til en fælles erklæring af 15. december 2016 fra formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og Danmarks statsminister. I denne fælles erklæring foreslås det med henblik på at minimere de negative virkninger af den danske udtræden af Europol, at Danmark bliver knyttet til Europol i form af en aftale om operationelt samarbejde. For at undgå et operationelt tomrum skal denne samarbejdsaftale indgås mellem Europol og Danmark inden den 1. maj 2017.

Dette kræver i henhold til reglerne to på hinanden følgende lovgivningsprocedurer, hvorved Danmark først bliver optaget på listen over lande, som Europol skal indgå internationale samarbejdsaftaler med, hvorefter aftalen om operationelt samarbejde mellem Europol og Danmark bliver indgået. Europa-Parlamentet skal høres om begge forslag.

Denne betænkning vedrører den første høring, nemlig ændringen af afgørelse 2009/935/RIA med henblik på at sætte Danmark på listen over de tredjelande og organisationer, som Europol skal indgå internationale samarbejdsaftaler med.

Ordføreren anbefaler, at dette forslag godkendes. Bekæmpelse af grænseoverskridende, grov og organiseret kriminalitet og international terrorisme i EU nødvendiggør et tæt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem alle europæiske lande. Hvis Danmark pludselig forlader Europol uden en gnidningsløs overgang til en form for associering mellem Danmark og Europol, kan det føre til et operationelt tomrum og begrænse EU's evne til effektivt at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme. Det er derfor vigtigt at sikre et tilstrækkeligt niveau af operationelt samarbejde mellem Danmark og Europol, herunder udveksling af relevante personoplysninger med passende garantier og databeskyttelse.

Samtidig bør det være klart, at en sådan samarbejdsaftale med Danmark bør være af midlertidig karakter og på ingen måde kan svare til fuldt medlemskab af Europol, herunder give direkte adgang til Europols databaser, give mulighed for fuld deltagelse i Europols operationelle aktiviteter eller give stemmeret i Europols ledende organer. Endelig noterer ordføreren sig med tilfredshed, at den foreslåede ordning i henhold til den fælles erklæring vil være betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Schengenområdet, af Danmarks fuldstændige gennemførelse i dansk ret af databeskyttelsesdirektivet senest den 1. maj 2017 og af Danmarks anerkendelse af Den Europæiske Unions Domstols jurisdiktion og Den Europæiske Datatilsynsførendes kompetence.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Ref.: D(2017)5673

Claude Moraes

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder

og Retlige og Indre Anliggender

ASP 13G205

Bruxelles

Om:  AFCO's udtalelse i form af en skrivelse om anmodningen om høring af Parlamentet om udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/... om ændring af afgørelse 2009/935/RIA for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

På vegne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender fremsender jeg hermed AFCO's udtalelse i form af en skrivelse om ovennævnte anmodning til det udvalg, De er formand for.

Dette format er berettiget på grund af sagens hastende karakter. Anmodningen om høring af Parlamentet er nemlig underlagt en meget stram frist, som Rådet har sat til tre måneder, men i betragtning af den forestående anvendelse af den nye forordning om Europol den 1. maj 2017 har Rådet anmodet Parlamentet om så vidt muligt at afgive sin udtalelse inden for en måned.

Europa-Parlamentet bliver hørt af Rådet, som ved brev af 5. januar 2017 forelagde det et udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol ("Den Europæiske Politienhed" indtil den 1. maj 2017) skal indgå aftaler.

Den nuværende Rådets afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) vil blive ophævet pr. 1. maj 2017 ved den nye Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), når den træder i kraft på denne dato. Samme forordning vil ligeledes erstatte og ophæve Rådets såkaldte gennemførelsesafgørelser 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA om gennemførelsesbestemmelser, listen over tredjelande og udveksling af personoplysninger.

Danmark deltager i øjeblikket i Europol ligesom alle de andre medlemsstater i henhold til Rådets afgørelse fra 2009. Da Danmark imidlertid har en fravalgsordning i relation til afsnit V i Lissabontraktaten og navnlig politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, som indebærer, at enhver foranstaltning, der vedtages af EU på dette område, ikke vil gælde for landet, vil Danmark ikke kunne deltage i Europol, når den nye forordning træder i kraft. Danmark vil derfor blive et tredjeland i forhold til Europol. Danmark skal således tilføjes på listen over tredjelande for fortsat at kunne samarbejde med agenturet.

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har ingen indvendinger mod, at Danmark tilføjes på listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler, da Den Europæiske Union og dens partnere inden for rammerne af Europol har behov for at samarbejde og udveksle oplysninger i forbindelse med bekæmpelse af grov international kriminalitet og terrorisme.

Det er samtidig vigtigt at undgå en uønsket fragmentering inden for Den Europæiske Union og at etablere en retlig ramme, der sikrer Danmarks deltagelse i Europol sammen med de øvrige medlemsstater, trods det stigende antal fravalgsordninger, som truer samhørigheden i Unionen.

Med venlig hilsen

Prof. Danuta Hübner


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

Referencer

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Dato for høring af EP

5.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Dato for vedtagelse

9.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Dato for indgivelse

9.2.2017


RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

s

0

0

 

 

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse